Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων, Αντιστηρίξεων και Γεωκατασκευών» (Α.Σ.Τ.Ε. 5) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υπεύθυνος Θέµατος: Πιτιλάκης Κυριαζής Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Μουρελάτος Ηλίας Οικονόµου Θεµιστοκλής

7 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η ύπαρξη της επιφανειακής χαλαρής εδαφικής στρώσης ιλυώδους άµµου καθιστά την επιφανειακή θεµελίωση του µεσοβάθρου ανεπαρκή, τόσο ως προς τη φέρουσα ικανότητα όσο και ως προς τις αναπτυσσόµενες καθιζήσεις. Επιπρόσθετα είναι πιθανό να αναπτυχθεί στην στρώση αυτή και ρευστοποίηση, φαινόµενο αποφευκτέο. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται η λύση της βαθιάς θεµελίωσης του µεσοβάθρου µε πασσάλους. Λόγω του µεγέθους των φορτίων που δέχεται το µεσόβαθρο, οι πάσσαλοι που εφαρµόζονται λειτουργούν τόσο µε την αιχµή τους όσο και µε την πλευρική τριβή τους. Μετά από δοκιµές της φέρουσας ικανότητας διατάξεων µε τέσσερις και εννέα πασσάλους µε µορφή καννάβου 2 2 και 3 3 αντίστοιχα, προέκυψε ότι η πλευρική και η αντίσταση αιχµής που µπορεί να προσδώσει το στρώµα αργίλου δεν επαρκούν ούτε µε τις οριακές τους τιµές για την παραλαβή των σεισµικών φορτίων που δέχονται οι πάσσαλοι, Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε η εφαρµογή πασσάλων µε αιχµή στο στρώµα πυκνής άµµου. Ως βέλτιστη λύση, επιλέχθηκε σύστηµα έξι πασσάλων, σε διάταξη καννάβου 2 3 σε αποστάσεις s = 6,00m µε τα ακόλουθα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Αυτό γιατί τα σεισµικά φορτία κατά την διεύθυνση χ-χ, είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από αυτά κατά τη διεύθυνση y-y. Έτσι έχουµε : ιάµετρος: D = 1,90m Μήκος: L = 39,00m Το πάχος του κεφαλόδεσµου επιλέχθηκε h = 3,00m (=s/2), ενώ τα υπόλοιπα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δίνονται στο σχήµα που ακολουθεί. Ο κεφαλόδεσµος προβλέπεται να κατασκευαστεί εγκιβωτισµένος στο έδαφος µε την άνω παρειά του στη στάθµη του εδάφους. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά συστήµατος πασσαλοθεµελίωσης. Σελ 2

8 Για τον κεφαλόδεσµο του συστήµατος των πασσάλων έγινε η παραδοχή ότι λειτουργεί ως άστρεπτος, οπότε η κατανοµή της αξονικής καταπόνησης των πασσάλων έγινε σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: N i = N n + M y,ολ x Σx i 2 i + M x,ολ y Σy i 2 i όπου: n = 6 ο αριθµός των πασσάλων. x i, y i οι συντεταγµένες του πασσάλου i, σύµφωνα µε το σχ.2.1. Μ y,ολ = Μ y + V x h, η συνολική καµπτική ροπή κατά y στη στάθµη της κεφαλής των πασσάλων. Μ x,ολ = Μ x + V y h, η συνολική καµπτική ροπή κατά x στη στάθµη της κεφαλής των πασσάλων. N, V x, V y, Μ x, M y, τα φορτία διατοµής στη βάση του µεσοβάθρου. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιµές των αξονικών φορτίων των πασσάλων για τους στατικούς και σεισµικούς συνδυασµούς φόρτισης σχεδιασµού. Αξονικά πασσάλων. Ο κάθε πάσσαλος εκτείνεται εντός του ανώτερου στρώµατος άµµου L SM = 3m, εντός του αργιλικού στρώµατος L CL = 30m και L S = 6m (>2,5m) εντός του κατώτερου στρώµατος άµµου και έτσι έχει συνολικό µήκος L ολ = 39 m. Σελ 3

9 2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ. Για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του συστήµατος των πασσάλων εφαρµόζεται το DIN4014(1990) σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του οποίου θα πρέπει: (1) Το φορτίο που δέχεται κάθε πάσσαλος από την ανωδοµή δεν πρέπει να υπερβαίνει το οριακό φορτίο που µπορεί να παραλάβει ο πάσσαλος, µέσω µηχανισµού τριβής ή αιχµής, το οποίο λαµβάνεται µειωµένο µε ένα συντελεστή ασφαλείας f s = 2,0 για στατικές φορτίσεις, ενώ για σεισµικούς συνδυασµούς φόρτισης f d = 1,5. (2) Το φορτίο που δέχεται κάθε πάσσαλος από την ανωδοµή δεν πρέπει να υπερβαίνει το φορτίο που µπορεί να παραλάβει ο πάσσαλος, µέσω µηχανισµού τριβής ή αιχµής, το οποίο αναπτύσσεται για καθίζηση ίση µε την επιτρεπόµενη καθίζηση της ανωδοµής. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας του συστήµατος των πασσάλων θα γίνει τόσο για την ανάπτυξη της µέγιστης φέρουσας ικανότητας των πασσάλων για το προδιαγεγραµµένο επίπεδο µετακινήσεων που προβλέπεται από το DIN4014 όσο και για την φέρουσα ικανότητα που αναπτύσσεται για το επίπεδο της επιτρεπόµενης καθίζησης. εδοµένου ότι η έµπηξη των πασσάλων γίνεται σε πολυστρωµατικό έδαφος µε µη συνεκτικό έδαφος στην αιχµή, ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας του συστήµατος των πασσάλων αρκεί να γίνει µόνο για αστοχία µεµονωµένων πασσάλων της οµάδας λαµβάνοντας υπόψη το συντελεστή αποδοτικότητας λ της οµάδας των πασσάλων για την εκτίµηση µόνο της φέρουσας ικανότητας που προσδίδει το αργιλικό στρώµα µέσω του µηχανισµού τριβής. Ο συντελεστής αποδοτικότητας δίνεται από την ακόλουθη προκύπτει: ( n λ = 1 1) n n + ( n n 1) n ο ξ (2 1) 3 + (3 1) 2 17,571 = 1 = ο ο όπου: n 1 = 2 ο αριθµός των σειρών της διάταξης των πασσάλων. n 2 = 3 ο αριθµός των στηλών της διάταξης των πασσάλων. ξ = arctan(d/s) = arctan(1,9/6) = 17,571 o. 0,769 Για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας που προσδίδουν το ανώτερο στρώµα χαλαρής ιλυώδους άµµου και το κατώτερο στρώµα πυκνής άµµου µέσω µηχανισµού τριβής το πρώτο και µέσω µηχανισµού τριβής και κυρίως αιχµής το δεύτερο, ο συντελεστής αποδοτικότητας λαµβάνεται συντηρητικά ίσος µε τη µονάδα. Σελ 4

10 2.1 Έλεγχος οριακής φέρουσας ικανότητας πασσάλων Υπολογισµός οριακής αντίστασης αιχµής πασσάλων. Η οριακή αντίσταση αιχµής αναπτύσσεται για καθίζηση s g = 0,10 D = 0,190m και δίνεται από την ακόλουθη σχέση: Q s,max = (π D 2 /4) σ s,max όπου: σ s,max αιχµής. η οριακή αντίσταση αιχµής ανά µονάδα επιφανείας του εδάφους Ο λόγος της αντίστασης της αιχµής q c στατικού πενετροµέτρου (CPT) προς τον αριθµό των κτύπων Ν SPT της πρότυπης δοκιµής πενετροµέτρου για την άµµο του στρώµατος αιχµής ορίζεται, σύµφωνα µε το DIN4014: q c / Ν SPT 0,55 q c = 0,55 45 = 24,75 ΜΝ/m 2. Για τη δεδοµένη τιµή q c, προκύπτει: σ s,max = 3975 kν/m 2 (Σηµειώσεις Α.Σ.Τ.Ε. 5 µε γραµµική παρεµβολή για τις τιµές q c =20 MN/m 2 3,5 MN/m 2 και q c =25 MN/m 2 4 MN/m 2 ) οπότε η οριακή αντίσταση αιχµής προκύπτει: Q s,max = (π 1,90 2 /4) 3975 = 11270,267 kν Υπολογισµός οριακής αντίστασης τριβής πασσάλων Η συνολική οριακή αντίσταση πλευρικής τριβής λόγω και των τριών στρωµάτων δίνεται από την παρακάτω σχέση: Q r,max = (π D) [L SM τ mf,sm + L CL (λ τ mfi,cl ) + L S τ mf,s ] όπου: τ mf,i η οριακή πλευρική τριβή ανά µονάδα επιφανείας στο στρώµα i. Η οριακή πλευρική τριβή ανά µονάδα επιφανείας στο στρώµα αργίλου είναι συνάρτηση της αστράγγιστης διατµητικής αντοχής του εδαφικού υλικού. Από τα δεδοµένα της άσκησης υπολογίζεται η αστράγγιστη διατµητική αντοχή της αργίλου βάσει του τύπου : q c =16 C u -βάρος υπερκείµενης εδαφικής στρώσης. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεαι ο υπολογισµός της C u Σελ 5

11 Εύρεση Cu. συνεπώς : Η τελική τιµή της αστράγγιστης διατµητικής αντοχής είναι C u = 109,8 kn/m 2 και τ mf,cl = 42 kn/m 2. Ο λόγος της αντίστασης της αιχµής q c στατικού πενετροµέτρου (CPT) προς τον αριθµό των κτύπων Ν SPT της πρότυπης δοκιµής πενετροµέτρου για την άµµο του ανώτερου στρώµατος ορίζεται, σύµφωνα µε το DIN4014: q c / Ν SPT 0,35 q c =0,35 8 = 2,8 ΜΝ/m 2. Η οριακή αντίσταση τριβής για κάθε ένα από τα τρία στρώµατα αναπτύσσεται για καθίζηση που δίνεται από την παρακάτω σχέση: s r, max 0,5 Qr,max + 0,5 = min 3,00cm Η οριακή πλευρική τριβή ανά µονάδα επιφανείας στα στρώµατα άµµου είναι συνάρτηση της αντίστασης της αιχµής q c στατικού πενετροµέτρου και έχει τις παρακάτω τιµές: τ mf,sm = 22,4 kn/m 2. τ mf,s = 120 kn/m 2. Σελ 6

12 Οπότε, η συνολική οριακή αντίσταση πλευρικής τριβής κάθε πασσάλου προκύπτει: Q r,max = (π 1,9) [3 22, (0,769 42) ] = 10482,445 kn και αναπτύσσεται για επίπεδο καθίζησης: 0,5 Qr,max + 0,5 = 5,74cm sr, max = min = 3, 00cm 3,00cm Οριακή αντίσταση πλευρικής τριβής Έλεγχος οριακής φέρουσας ικανότητας πασσάλων. προκύπτει: Η συνολική φέρουσα ικανότητα κάθε πασσάλου για στατικές και σεισµικές συνθήκες Στατικές φορτίσεις: Q u,s = (Q s,max + Q r,max )/2 = (11270, ,445)/2 = 10876,356kN>maxN s,i = 4519,583kN Σεισµικές φορτίσεις: Q u,d = (Q s,max + Q r,max )/1,5 = (11270, ,445)/1,5 = 14501,809kN>maxN d,i = 8189,583Kn Έλεγχος οριακής φέρουσας ικανότητας πασσάλων. Σελ 7

13 2.2 Έλεγχος φέρουσας ικανότητας πασσάλων για το επίπεδο της επιτρεπόµενης καθίζησης Υπολογισµός αντίστασης αιχµής πασσάλων. Ως επιτρεπόµενη καθίζηση για τη θεµελίωση του µεσοβάθρου ορίζεται η τιµή s επ = 5cm (όπως έχει υπολογιστεί στα πλαίσια της εργασίας για την επιφανειακή θεµελίωση). Η αντίσταση αιχµής ανά µονάδα επιφανείας του εδάφους αιχµής, αυξάνεται σταδιακά µε την αύξηση της καθίζησης µέχρι αυτή να φτάσει την τιµή s g = 0,10 D = 0,190m, µε χαρακτηριστικά σηµεία του διαγράµµατος αύξησης τις τιµές καθίζησης s 1 = 0,02 D = 0,038m και s 2 = 0,03 D = 0,057m για τις οποίες οι αντίστοιχες τιµές αντίστασης αιχµής, για τη δεδοµένη τιµή q c = 24,75 ΜΝ/m 2 του αµµώδους στρώµατος, είναι (γραµµική παρεµβολή όπως προηγουµένως): s 1 = 0,02 D = 0,038m Õ σ s,1 = 1732,5 kν/m 2 s 2 = 0,03 D = 0,057m Õ σ s,2 = 2227,5 kν/m 2 Εποµένως, εφόσον s 1 < s επ < s 2, µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ των τιµών σ s,1 και σ s,2, η αντίσταση αιχµής ανά µονάδα επιφανείας του εδάφους αιχµής και η αντίστοιχη συνολική αντίσταση αιχµής προκύπτουν: σ s,sεπ = 2045,132 kν/m 2 Õ Q s, sεπ = (π 1,90 2 /4) 2045,132 = 5798,536 kν Υπολογισµός αντίστασης αιχµής πασσάλων Υπολογισµός αντίστασης τριβής πασσάλων. Η πλευρική τριβή ανά µονάδα επιφανείας αυξάνεται γραµµικά συναρτήσει της καθίζησης µέχρι την οριακή τιµή τ mf η οποία αναπτύσσεται όταν η καθίζηση φτάσει την τιµή s r,max και στη συνέχεια παραµένει σταθερή. Εφόσον ισχύει s r,max = 3cm < s επ = 5cm, η πλευρική τριβή σε όλο το µήκος των πασσάλων έχει αναπτυχθεί πλήρως, οπότε η αντίστοιχη συνολική αντίσταση τριβής έχει την οριακή της τιµή: Q r, sεπ = Q r,max = 10482,445 kn Σελ 8

14 2.2.3 Έλεγχος φέρουσας ικανότητας πασσάλων για το επίπεδο της επιτρεπόµενης καθίζησης. Η συνολική φέρουσα ικανότητα κάθε πασσάλου προκύπτει: Q u, sεπ = Q s, sεπ + Q r, sεπ = 5798, ,445=16280,981kN > maxn i = 8189,583kN Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος για ενδεχόµενη εξόλκευση εφελκυόµενου πασσάλου, εφόσον προκύπτει εφελκυσµός πασσάλων για σεισµικά φορτία για την αντίσταση των πασσάλων στο επίπεδο της αναπτυσσόµενης καθίζησης. 2.3 Έλεγχος καθιζήσεων. Η συνολική καθίζηση που αναµένεται να υποστεί η οµάδα των έξι πασσάλων θα οφείλεται αποκλειστικά στην άµεση καθίζηση του αµµώδους στρώµατος στο οποίο γίνεται η έµπηξη της αιχµής των πασσάλων. Για τον υπολογισµό της καθίζησης του συστήµατος των πασσάλων γίνεται η παραδοχή ότι ο κεφαλόδεσµος των πασσάλων είναι άκαµπτος οπότε οι πάσσαλοι παρουσιάζουν κοινή καθίζηση. Αν συµβολίσουµε µε p g την κοινή καθίζηση των πασσάλων, τότε για την καθίζηση p i κάθε πασσάλου i θα ισχύει: p i = p g = p P i + p n ( Pj α ij ) j= 1, j i όπου: p η καθίζηση µεµονωµένου πασσάλου λόγω µοναδιαίου φορτίου p P i η καθίζηση του πασσάλου i λόγω του φορτίου του P i. α ij ο συντελεστής αλληλεπίδρασης µεταξύ των πασσάλων i και j. P i α ij η καθίζηση του πασσάλου i λόγω του φορτίου P j του πασσάλου j. Για τον υπολογισµό της καθίζησης p (m/kn) εφαρµόζεται η ακόλουθη σχέση: p = P Ι / (Ε s D) όπου: Ρ = 1 kn, το µοναδιαίο φορτίο. E s 1 = L n ( Es, i Li ) i= 1,ο βαρυκεντρικός µέσος όρος των µέτρων ελαστικότητας των εδαφικών στρώσεων. D = 1,90m η διάµετρος των πασσάλων. Ι = Ι ο R k R b R v,συντελεστής καθίζησης για πασσάλους αιχµής, καθώς µεγαλύτερη συνεισφορά στην φέρουσα ικανότητα των πασσάλων προκύπτει ότι έχει η αντίσταση αιχµής του πασσάλου. Σελ 9

15 Το µέτρο ελαστικότητας του δύο αµµωδών στρωµάτων υπολογίζεται συναρτήσει της αντίστασης της αιχµής q c στατικού πενετροµέτρου, σύµφωνα µε τη ακόλουθη σχέση (Schmertmann, 1970): E S = 2 q c Προκύπτει: E S,SM = 2 q c = = 5600 kn/m 2 E S,S = 2 q c = = kn/m 2 Κατά συνέπεια, το µέσο µέτρο ελαστικότητας των εδαφικών στρώσεων προκύπτει: E S = [L SM E S,SM + L CL E S,CL + L S E S,S ] / L πασσάλου = = [ ] / 39 = 31123,078 kn/m 2 Για τον υπολογισµό των συντελεστών R i, θεωρούµε ότι για τη σκυροδέτηση των πασσάλων θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25, E p = kn/m 2, οπότε η ακαµψία του πασσάλου προκύπτει: Κ = (Ε p / E s ) R A = ( / 31123,078) 1 = 932. O συντελεστής R A λαµβάνεται ίσος µε τη µονάδα για πλήρη διατοµή πασσάλου (Θεµελιώσεις, σελ. 158). εδοµένου ότι το σύνολο σχεδόν του µήκους κάθε πασσάλου είναι εντός του υπόγειου υδροφορέα, ο συντελεστής Poisson λαµβάνεται v s = 0,50 οπότε R v = 1,000 (Θεµελιώσεις, σελ. 166). Θεωρώντας ότι η διάµετρος D b της αιχµής των πασσάλων είναι ίση µε τη διάµετρο D του σώµατος των πασσάλων, από σχετικά διαγράµµατα προκύπτει: D b / D = 1 Õ Ι ο = 0,089 (Σηµειώσεις θεµελιώσεων, σελ. 165) L / D = 20,53 K = 932 Õ R k = 1,100 (Σηµειώσεις θεµελιώσεων, σελ. 166) L / D = 20,53 K = 932 L / D = 20,53 E / = 49500/ 31123,08 = 1,590 S, S E S θεµελιώσεων, σελ. 167) R b = 0,980 (Σηµειώσεις Οπότε: Ι = Ι ο R k R b R v = 0,089 1,100 0,980 1,000 = 0,0959 p = P Ι / (Ε s D) = 1 0,0959 / (31123,08 1,90) = 1, m/kn. Σελ 10

16 Υπολογισµός συντελεστών Ri καθιζήσεων. Για τον υπολογισµό των συντελεστών αλληλεπίδρασης α ij εφαρµόζεται η ακόλουθη σχέση, δεδοµένου ότι το έδαφος έδρασης των αιχµών των πασσάλων δεν είναι ασυµπίεστο. α ij = α F F E (α F - α Ε ) Οι συντελεστές α F, α Ε εξαρτώνται από την απόσταση µεταξύ των πασσάλων i και j µέσω του λόγου s/d, όπου s 1 = 6m για διαδοχικούς µη διαγώνιους πασσάλους, s 2 = 12m για τη πασσάλους που παρεµβάλλεται άλλος µεταξύ τους, s 3 = 2 6m µεταξύ πασσάλων µε διαγώνιο µεταξύ τους και τέλος s 4 = 5 6m για την απόσταση µεταξύ αντιδιαµετρικών ακριανών πασσάλων. E S, S / E S = 1,590 L / D = 20,53 F E =0,075 (Σηµειώσειςθεµελιώσεων, σελ 180) Από το βιβλίο θεµελιώσεων, σελ. 178 και 179, προκύπτουν τα εξής: s 1 K = 932 L / D = 20,53 Õ α F = 0,480, α Ε = 0,040 s / D = 6/1,9 = 3,16 Άρα, α, s1 = 0,480 0,075 (0,480 0,040) = 0,44700 s 2 K = 932 L / D = 20,53 Õ α F = 0,340, α Ε = 0,020 s / D = 2 6/1,9 = 6,32 Άρα, α, s1 = 0,340 0,075 (0,340 0,020) = 0,31600 s 3 K = 932 L / D = 20,53 Õ α F = 0,370, α Ε = 0,030 s / D = 2 6/1,9 = 4,47 Σελ 11

17 Άρα, α, s1 = 0,370 0,075 (0,370 0,030) = 0,3445 s 4 K = 932 L / D = 20,53 Õ α F = 0,320, α Ε = 0,010 s / D = 5 6/1,9 = 7,06 Άρα, α, s1 = 0,320 0,075 (0,320 0,010) = 0,29675 Υπολογισµός συντελεστών αλληλεπίδρασης πασσάλων. Λόγω συµµετρίας της διάταξης των πασσάλων θα ισχύει: Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ 3 = Ρ 4 = P 5 = P 6 = Ν ολ /6 = 24000/6 = 6000kN, για τους δύο στατικούς 19000/6 = 3116,6kN συνδυασµούς Ι, ΙΙ. Εποµένως, η συνολική καθίζηση του συστήµατος των πασσάλων προκύπτει: p g = p (P 1 + P 2 α 12 + P 3 α 13 + P 4 α 14 + P 5 α 15 + P 6 α 16 ) = = p (Ν ολ /6) (1 + 0, , , , ,29675) = 0,0185m = < s επ = 0,05m. 0,01465m 2.4 Έλεγχος πασσάλων σε εξόλκευση. Για την µικρότερη τιµή άµεσης καθίζησης του συστήµατος των πασσάλων, ισχύει ότι p g < s 1, οπότε, µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ των τιµών 0 και σ s,1, η αντίσταση αιχµής ανά µονάδα επιφανείας του εδάφους αιχµής και η αντίστοιχη συνολική αντίσταση αιχµής προκύπτουν: Σελ 12

18 σ s,pg = 667,882 kν/m 2 Õ Q s, sεπ = (π 1,90 2 /4) 667,882 = 1893,638 kν Εξόλκευση Αντίσταση αιχµής πασσάλων. Οµοίως ισχύει p g < s r,max, οπότε, µε γραµµική παρεµβολή µεταξύ των τιµών 0 και τ mf,i, η αντίσταση τριβής ανά µονάδα επιφανείας κάθε εδαφικού στρώµατος και οι αντίστοιχες συνολικές αντιστάσεις τριβής προκύπτουν: τ mf,sm = 10,938 kn/m 2 Q r,sm = (π 1,9) (3 10,938) = 195,867 kn τ mf,cl = 20,509 kn/m 2 Q r,cl = (π 1,8) (30 26,7) = 3672,510 kn τ mf,s = 58,509 kn/m 2 Õ Q r,s = (π 1,8) (6 89,1) = 2098,577 kn Οπότε, η συνολική οριακή αντίσταση πλευρικής τριβής κάθε πασσάλου προκύπτει: Q r,pg = Q r,sm + λ Qr,CL + Q r,s = 5118,605 kn > maxn s,i (+) = 356,25 kn. Εξόλκευση Οριακή αντίσταση πλευρικής τριβής. Σελ 13

19 3 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ. Για τη διαστασιολόγηση των πασσάλων θα υπολογιστούν τα φορτία διατοµής των πασσάλων κατά το µήκος τους λόγω της πλευρικής φόρτισης που δέχονται από τις σεισµικές τέµνουσες. Η πλευρική αντίσταση που προβάλλει το έδαφος στην οριζόντια κίνηση των πασσάλων είναι µη γραµµική και επιπλέον γραµµικά µεταβαλλόµενη µε το βάθος. Προκειµένου να υπολογιστεί η εντατική κατάσταση των πασσάλων λόγω πλευρικής φόρτισης, η προσοµοίωση του εδάφους γίνεται µε οριζόντια ελατήρια µετακίνησης µε γραµµικό νόµο συµπεριφοράς, µεταβλητά µε το βάθος για τα αµµώδη στρώµατα και σταθερά µε το βάθος για το αργιλικό στρώµα. Η διακριτοποίηση των πασσάλων έγινε µε πεπερασµένα στοιχεία µε οριζόντια ελατήρια και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις ανά 1,5m στο ανώτερο στρώµα άµµου, ανά 2,5m στο στρώµα αργίλου και ανά 2m στο κατώτερο στρώµα άµµου. Ο δείκτης αντίστασης για το αργιλικό έδαφος είναι σταθερός ως προς το βάθος µε τιµή: Κ S,CL = 67 C u / D = ,80/1,9 = 3871,8947 kn/m 3 Ο δείκτης αντίστασης για τα αµµώδη εδάφη µεταβάλλεται γραµµικά µε το βάθος και υπολογίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις συναρτήσει της ενεργού κατακόρυφης τάσης στο αντίστοιχο βάθος (Terzaghi, 1955): K S,SM K S,S = 200 σ ν / (1,35 D) = 1500 σ ν / (1,35 D) Η αλληλεπίδραση των πασσάλων λόγω πλευρικής φόρτισης, σύµφωνα µε το DIN4014, λαµβάνεται υπόψη µέσω των τροποποιηµένων δεικτών αντίστασης K si που δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις: Για σταθερό δείκτης αντίστασης (αργιλικό έδαφος): 1,33 α i K s, L / Lo 4 K si =, α i K s, L / Lo 2 όπου: E p I 4 p π 1,9 /64 Lo = 4 = 4 = 7, 086m L/L o = 39/7,086 = 5,503 > 4 K D 3871,8947 1,9 s Για δείκτη αντίστασης γραµµικά µεταβαλλόµενο µε το βάθος z (αµµώδη εδάφη): 1,67 α i K s, L / Lo 4 K si =, όπου: L 5 o = α i K s, L / Lo 2 K E s p I p D / z Σελ 14

20 Οι συντελεστές α i προκύπτουν από την ακόλουθη σχέση: α i = α L α Q, µε α L, α Q συντελεστές που εξαρτώνται από το λόγο s/d = 6/1,9 = 3,158 και τις σχετικές θέσεις των πασσάλων. Οι τιµές αυτές λαµβάνονται από τις σηµειώσεις ΑΣΤΕ 5 (DIN 4014 Οµάδα πασσάλων). Για σεισµό και στις δύο διευθύνσεις, ο δυσµενέστερος συνδυασµός είναι αi = αl αq = 0,62 1,0 αi = 0,62 για όλους τους πασσάλους. Οι αντίστοιχες σταθερές των ελατηρίων προκύπτουν µε πολλαπλασιασµό των δεικτών αντίστασης µε τα εκάστοτε εµβαδά επιρροής κάθε ελατηρίου (διάµετρος κυκλικής διατοµής πασσάλου επί το αντίστοιχο µήκος επιρροής). Στους κόµβους στη στάθµη των διεπιφανειών των διαφορετικών εδαφικών στρωµάτων εφαρµόστηκαν ελατήρια µε δυστένεια ανάλογη των µηκών επιρροής των εκατέρωθεν στρωµάτων. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιµές των ελατηριακών σταθερών που εφαρµόστηκαν σε κάθε βάθος. Υπολογισµός ελατηριακών σταθερών. Σελ 15

21 Από την ανάλυση του συστήµατος των πασσάλων για τους στατικούς και σεισµικούς συνδυασµούς φόρτισης προέκυψαν οι ακόλουθες τιµές καµπτικών ροπών σε κάθε στάθµη. Η περιβάλλουσα των καµπτικών ροπών ταυτίζεται µε το διάγραµµα ροπών του σεισµικού συνδυασµού IΙ, ο οποίος δίνει και τη µέγιστη αξονική θλιπτική καταπόνηση πασσάλου µε θλιπτικό φορτίο στην κεφαλή: Ν = 8189,583 kn. Ως προς την εφελκυστική καταπόνηση των πασσάλων, ο σεισµικός συνδυασµός ΙΙ δίνει το µέγιστο εφελκυστικό φορτίο στην κεφαλή: Ν = 356,25 kn Περιβάλλουσα καµπτικών ροπών. 3.1 ιαστασιολόγηση σε κάµψη. Ο ελάχιστος διαµήκης οπλισµός κάθε πασσάλου (όρια αποστάσεων µεταξύ διαµήκων ράβδων maxs=200mm, mins=100mm) για το ανώτερο τµήµα του µήκους (κρίσιµο µήκος) L = 6D = 6 1,9 11m είναι: A s,min = 10 A c = 0,010 π D 2 /4 = 283,529cm 2 ενώ για το υπόλοιπο πάσσαλο: A s,min = 5 A c = 0,005 π D 2 /4 = 141,764cm 2 Σελ 16

22 Από τον υπολογισµό του απαιτούµενου διαµήκη οπλισµού στην κεφαλή κάθε πασσάλου για τους ακόλουθους συνδυασµούς φόρτισης σύµφωνα µε τη σχέση: A f cd s, απαιτ. = ω tot Ac, όπου: ω = f(v sd, µ sd ), µε f yd = N sd v sd, Ac fcd µ sd = M sd A D f c cd προκύπτουν οι ακόλουθες απαιτήσεις εντός και εκτός κρισίµου µήκους. ιαστασιολόγηση σε κάµψη πασσάλων. Κατά συνέπεια, τοποθετούνται ως ελάχιστος διαµήκης οπλισµός κάθε πασσάλου 56 26/104 (284,66 cm 2 ) εντός κρισίµου µήκους και 40 26/146 (125,24 cm 2 ) εκτός κρισίµου µήκους µε επικάλυψη 6cm. Για την περίσφιξη των πασσάλων απαιτείται ελάχιστος σπειροειδής οπλισµός 10/200. Σελ 17

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GRADUATE ΣΥΜΦΩΝΑ ASSIGNMENT ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 SUBJECT: APPLICATIONS OF REINFORCED CONCRETE

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα