DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding"

Transcript

1 DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN Fjinìpwro 2006 Didˆskwn: I. M lhc ParousÐash 8: Huffman Encoding Euˆggeloc DoÔroc 8.1 SumpÐesh Keimènou (Text Compression) Στον τομέα των υπολογιστών, παρά τη συνεχή αύξηση της χωρητικότητας των αποθηκευτικών μέσων και του διαθέσιμου εύρους ζώνης για τη μετάδοση των δεδομένων, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω αύξηση του όγκου των δεδομένων που μπορεί να διαχειριστούν. Κοινή συνισταμένη αυτών των προσπαθειών είναι η επίτευξη συμπίεσης κειμένου (text compression).ο όρος αυτός υποδηλώνει την τροποποίηση των περιεχομένων ενός αρχείου έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερος χώρος να αποθηκευτεί ή/και λιγότερος χρόνος για να μεταδοθεί. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία συμπίεσης θα είναι αντιστρεπτή. Με άλλα λόγια, θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ανάκτησης του αρχικού αρχείου από τη συμπιεσμένη αναπαράστασή του. Η μη-αποδεκτή απώλεια δεδομένων αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της συμπίεσης κειμένου από τη συμπίεση δεδομένων εν γένει. Σε περιοχές όπως η επεξεργασία σήματος και εικόνας, υπάρχει ανεκτικότητα για μικρή αλλοίωση των δεδομένων. Αυτό βεβαίως θα ήταν καταστροφικό σε ένα αρχείο κειμένου, εφόσον ουδείς θα ήταν πρόθυμος να χάσει ένα κομμάτι από το κείμενό του για να αποκτήσει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει ή/και να το μεταδώσει ταχύτερα. 8.2 Orismìc tou probl matoc - 1h lôsh: KwdikopoÐhsh StajeroÔ M kouc Θα δώσουμε έναν γενικό ορισμό του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, τον οποίο θα επαναδιατυπώσουμε φορμαλιστικά σε επόμενη ενότητα: Δοθέντος ενός αρχείου κειμένου, να βρεθεί ο πιο αποδοτικός τρόπος για την αναπαράστασή του σε δυαδική μορφή, όπου ο όρος αποδοτικός ισοδυναμεί με τον όρο οικονομικός, δηλαδή το κείμενό μας πρέπει να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο. Ας υποθέσουμε ότι ένα αρχείου κειμένου αποτελείται από τη συμβολοσειρά ABRACADABRA.Επομένως, περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς χαρακτήρες (A, B, C, D, R)και το μέγεθός του είναι 11 χαρακτήρες. Η αρχική ιδέα θα ήταν να αναπαραστήσουμε κάθε έναν από τους διαφορετικούς χαρακτήρες του κειμένου με το ίδιο πλήθος bits. Γενικά, είναι γνωστό ότι αν ένα κείμενο αποτελείται από Ν διαφορετικούς χαρακτήρες απαιτούνται [log N] bits για την αναπαράσταση κάθε διαφορετικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, Ν=6, άρα κάθε χαρακτήρας της συμβολοσειράς κωδικοποιείται με χρήση log 6 = 3 bits. Ετσι, αρκούν 3*11=33 bits για την αναπαράσταση της ακολουθίας με χρήση κωδικοποίησης σταθερού μήκους (fixed length encoding) h lôsh: KwdikopoÐhsh MetablhtoÔ M kouc Αναζητώντας κάποια καλύτερη κωδικοποίηση και παρατηρώντας πιο προσεχτικά τη δοσμένη συμβολοσειρά διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται πολύ συχνότερα σε σχέση με κάποιους άλλους (για παράδειγμα ο χαρακτήρας A εμφανίζεται 5 φορές, ενώ ο C μόνο 1). Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι η 8-1

2 8-2 lecture 8: Huffman Encoding σκέψη να χρησιμοποιούμε διαφορετικό πλήθος bits για την κωδικοποίηση των χαρακτήρων, ώστε αυτοί που εμφανίζονται συχνά να απαιτούν λιγότερα bits σε σχέση με τους πιο σπάνιους χαρακτήρες. Με βάση αυτή την προσέγγιση, δίνουμε την κάτωθι κωδικοποίηση για το παράδειγμά μας: A = 0, B = 100, C = 1010, D = 1011, R = 11. Αναφέρουμε εκ των προτέρων (και θα αποδείξουμε στη συνέχεια της αναφοράς) ότι η συγκεκριμένη κωδικοποίηση δεν είναι τυχαία, αλλά είναι η βέλτιστη δυνατή για τη συμβολοσειρά, εφόσον προκύπτει από τον αλγόριθμο του Huffman. Με την κωδικοποίηση αυτή, η συμβολοσειρά ABRACADABRA γράφεται στην ακόλουθη δυαδική μορφή: Ετσι, απαιτούνται πλέον μόνο 23 bits για την αναπαράσταση της ακολουθίας. Σε σύγκριση με τα 33 bits της πρώτης προσέγγισης, η κωδικοποίηση μεταβλητού μεγέθους (variable length encoding) επέφερε μια οικονομικότερη αναπαράσταση κατά ποσοστό της τάξεως του 30%. Ωστόσο, γενικά, η χρήση κωδικοποίησης μεταβλητού μήκους ελλοχεύει τον κίνδυνο διφορούμενης ανακατασκευ ής της αρχικής ακολουθίας, εφόσον η αποκωδικοποίηση της ροής των bits είναι πιθανό να οδηγεί σε περισσότερες της μιας ακολουθίες συμβόλων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η κωδικοποίηση που έχουμε επιλέξει είναι A=01 και B=0101. Εστω ότι το bit stream που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί είναι το Είναι προφανές ότι υπάρχουν 3 διαφορετικές συμβολοσειρές (οι AAA, AB και BA)που αντιστοιχούν σε αυτό. Ως εκ τούτου, η κωδικοποίηση που χρησιμοποιούμε είναι εσφαλμένη, εφόσον δεν εξασφαλίζει μοναδική ανακατασκευή της αρχικής συμβολοσειράς. Παρατηρώντας πιο προσεχτικά την κωδικοποίηση, διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα προκύπτει επειδή η δυαδική αναπαράσταση του A είναι πρόθεμα της αναπαράστασης του B. Ετσι, αποφασίζουμε από δω και στο εξής να χρησιμοποιούμε προθεματικούς κώδικες (prefix codes), μέσω των οποίων δεν επιτρέπεται σε μια κωδική λέξη να είναι πρόθεμα μιας άλλης κωδικής λέξης. 8.4 Idiìthtec Prefix Codes Οι prefix codes μπορούν να αναπαρασταθούν με τη βοήθεια ενός πλήρους δυαδικού δένδρου (full binary tree), στο οποίο κάθε εσωτερικός του κόμβος έχει ακριβώς βαθμό 2. Μέσω της αναπαράστασης αυτής, αποθηκεύουμε στα φύλλα του δένδρου ένα σύμβολο του αλφαβήτου, ενώ για κάθε εσωτερικό του κόμβο ερμηνεύουμε ως το ψηφίο 0 για το αριστερό του κλαδί και το ψηφίο 1 για το δεξί του. Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης, μπορούμε να ορίσουμε την κωδική λέξη (codeword) ως μια διαδρομή από τη ρίζα του πλήρους δυαδικού δένδρου σε κάποιο φύλλο, ερμηνεύοντας κατάλληλα (με 0 και 1) τα κλαδιά του. Ας επανέλθουμε στη συμβολοσειρά ABRACADABRA και στην κωδικοποίηση A = 0, B = 100, C = 1010, D = 1011, R = 11. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει prefix codes, μπορούμε να κατασκευάσουμε το πλήρες δυαδικό δένδρο που αντιστοιχεί σε αυτήν.

3 lecture 8: Huffman Encoding 8-3 εικόνα 8.1 Με τη βοήθεια του δένδρου της εικόνας 8.1, η διαδικασία αποκωδικοποίησης (decoding) είναι εξαιρετικά απλή. Αρκεί, δοθέντος ενός bit stream, να αρχίσουμε την ανάγνωσή του από αριστερά προς τα δεξιά και ξεκινώντας από τη ρίζα, όποτε συναντάμε ένα φύλλο, να σημειώνουμε το σύμβολο που αντιστοιχεί σε αυτό και να επιστρέφουμε στη ρίζα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το bit stream είναι Εφαρμόζουμε τον παραπάνω κανόνα: Από τη ρίζα πηγαίνουμε στο αριστερό κλαδί ( bit 0) και καταλήγουμε σε φύλλο. Διαβάζουμε το σύμβολό του ( A), το σημειώνουμε και επιστρέφουμε στη ρίζα. Διαβάζουμε διαδοχικά τα 100 και φτάνουμε σε φύλλο. Καταγράφουμε το περιεχόμενό του ( B). Ετσι, η ακολουθία συμβόλων που αντιστοιχεί στο δοσμένο bit stream είναι η AB. 8.5 Formalistikìc Orismìc tou Probl matoc Εστω ένα αλφάβητο με n σύμβολα: Ορίζουμε ως f i τη συχνότητα εμφάνισης του ι-οστού συμβόλου ενός αλφαβήτου και d i το πλήθος των bits που απαιτούνται για την αναπαράστασή του (το οποίο είναι ισοδύναμο με το βάθος του συγκεκριμένου συμβόλου στο δένδρο). Το ερώτημα που γεννιέται είναι πώς θα μπορέσουμε να βρούμε το βέλτιστο κωδικό δένδρο, δηλ. εκείνο που θα ελαχιστοποιεί τη ποσότητα κόστος δένδρου, η οποία συμβολίζεται με C = n i=1 f id i ; Από τον ορισμό του προβλήματος, εξάγονται άμεσα τα ακόλουθα συμπεράσματα: ι) Οι συχνοί χαρακτήρες θα πρέπει να έχουν σύντομες κωδικές λέξεις. ιι) Οι σπάνιοι χαρακτήρες θα πρέπει να έχουν μεγάλες κωδικές λέξεις. Αν δεν ίσχυαν τα ι), ιι) τότε θα προέκυπτε κόστος δένδρου μεγαλύτερο από το μικρότερο δυνατό, ως εκ τούτου δε θα κατασκευάζονταν το βέλτιστο κωδικό δένδρο. Μελετώντας ακόμη προσεχτικότερα τον ορισμό του κόστους δένδρου, παρατηρούμε ότι οι χαρακτήρες του αλφαβήτου που έχουν τις δύο μικρότερες συχνότητες πρέπει να τοποθετηθούν στο τελευταίο επίπεδο του δυαδικού δένδρου, ως παιδιά του εσωτερικού κόμβου που απέχει περισσότερο από τη ρίζα. Πράγματι, ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθής, εφόσον αν στο τελευταίο επίπεδο τοποθετούνταν δύο χαρακτήρες με μεγαλύτερες συχνότητες από τις δύο μικρότερες (οι οποίες θα βρίσκονταν ως παιδιού κάποιου εσωτερικού κόμβου που θα ήταν πιο κοντά στη ρίζα) τότε το κόστος δένδρου θα αυξάνονταν.

4 8-4 lecture 8: Huffman Encoding 8.6 Idèa Huffman - Kataskeu enìc K dika Huffman Αξιοποιώντας τις προηγούμενες παρατηρήσεις, ο διδάκτορας D. Huffman προχώρησε το 1952 στη δημοσίευση της εργασίας A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes, η οποία περιγράφει μια αποδοτική κατασκευή για τη βέλτιστη κωδικοποίηση ενός κειμένου. Η ομώνυμη τεχνική βασίζεται στην εφαρμογή ενός άπληστου αλγορίθμου ( greedy algorithm), ο οποίος χρησιμοποιεί μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω ( bottom-up) για την κατασκευή του βέλτιστου κωδικού δένδρου. Η βασική αλγοριθμική ιδέα είναι η εξής: Οσο οι κόμβοι δεν έχουν συγχωνευθεί σε ένα δένδρο: Ι) Απομάκρυνε εκείνους τους κόμβους με τις δύο μικρότερες συχνότητες. ΙΙ) Δημιούργησε έναν καινούργιο εσωτερικό κόμβο, ο οποίος θα έχει παιδιά τους κόμβους που έχεις απομακρύνει στο προηγούμενο βήμα και συχνότητα το άθροισμα των συχνοτήτων τους. Ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα παραπάνω για τη συμβολοσειρά ABRACADABRA, δεχόμενοι ότι οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης των συμβόλων της είναι: A: 40 B: 20 C: 10 D: 10 R: 20. Στο πρώτο βήμα, απομακρύνουμε τους κόμβους C και D εφόσον έχουν τη μικρότερη συχνότητα. Δημιουργούμε έναν εσωτερικό κόμβο (έστω ότι είναι ο new1), που θα έχει τα C και D παιδιά του και συχνότητα 10+10=20 (εικόνα 8.2). Στο δεύτερο βήμα, μπορούμε να απομακρύνουμε δύο εκ των τριών κόμβων B, R και new1, εφόσον έχουν την ίδια συχνότητα. Επιλέγουμε να δημιουργήσουμε έναν εσωτερικό κόμβο (έστω ότι είναι ο new2), που θα έχει τα B και new1 παιδιά του και συχνότητα 20+20=40 (εικόνα 8.3). Αξίζει να επισημάνουμε ότι αν είχαμε επιλέξει να συγχωνεύσουμε κάποιους άλλους κόμβους (π.χ. τους B και R) θα προέκυπτε κάποιο άλλο κωδικό δένδρο, το οποίο όμως θα είχε επίσης την ίδια τιμή για τη συνάρτηση κόστος του δένδρου. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος Huffman δεν οδηγεί σε μοναδική κατασκευή ενός κωδικού δένδρου, αλλά όλες οι κατασκευές που δύναται να προκύψουν είναι βέλτιστες. εικόνα 8.2 εικόνα 8.3 Στο τρίτο βήμα, μπορούμε να απομακρύνουμε τον R και έναν από τους A και new2 που έχουν την ίδια συχνότητα. Επιλέγουμε να δημιουργήσουμε έναν εσωτερικό κόμβο (έστω ότι είναι ο new3), που θα έχει τα R και new2 παιδιά του και συχνότητα 40+20=60 (εικόνα 8.4). Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα, δημιουργούμε το τελικό δένδρο, ενώνοντας τους κόμβους A και new3 και αντιστοιχίζοντας τα αριστερά κλαδιά με 0 και τα δεξιά κλαδιά με 1 (εικόνα 8.5). Πράγματι, παρατηρούμε ότι η κωδικοποίηση των συμβόλων που έχει προκύψει καθώς και το τελικό δένδρο είναι αυτά που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες ενότητες.

5 lecture 8: Huffman Encoding 8-5 εικόνα 8.4 εικόνα Algìrijmoc Huffman kai Upologismìc thc Poluplokìthtac Η αλγοριθμική ιδέα του Ηυφφμαν συνοψίζεται αυστηρά στην κάτωθι μορφή: Procedure Huffman (X, f(.)) 1. n= X, the number of characters 2. for all x ɛ Q, enqueue ((x,f(x)),q) 3. for i=1 to n-1 4. allocate a new tree node z 5. leftchild =deletemin(q) 6. rightchild = deletemin(q) 7. f(z) = f(leftchild) + f(rightchild) 8. Make leftchild and rightchild the children of z 9. enqueue ((z,f(z)),q) Στον αλγόριθμο που παρουσιάστηκε, η είσοδος είναι το Χ δηλ. το σύνολο των συμβόλων που αποτελούν το αλφάβητο του δοθέντος κειμένου και το f(.) που περιλαμβάνει τις συχνότητες των συμβόλων. Τα ζευγάρια (x,f(x)) εισάγονται σε μια min-priority queue Q (ουρά μικρότερης προτεραιότητας), η οποία τα διατηρεί μονίμως ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά με βάση τη συχνότητά τους. Χρησιμοποιούμε min-priority queue και όχι έναν απλό πίνακα για την αποθήκευση των δεδομένων, γιατί επιθυμούμε τα στοιχεία να είναι ταξινομημένα σε κάθε βήμα και όχι μόνο την πρώτη φορά. Αναλύοντας την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Huffman, δεχόμαστε ότι η min-priority queue έχει υλοποιηθεί με τη βοήθεια ενός δυαδικού σωρού (binary heap). Σε αυτή την περίπτωση είναι γνωστό ότι ο χρόνος που απαιτείται για τις πράξεις enqueue ((x,f(x)),q) και deletemin(q), που είναι οι πλέον κοστοβόρες

6 8-6 lecture 8: Huffman Encoding για τον αλγόριθμο, είναι O(logn). Ετσι, είναι εύκολο να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι στη γραμμή 2 του αλγορίθμου το κόστος είναι O(nlogn), εφόσον η επανάληψη θα εκτελεστεί όσες φορές είναι η πληθικότητα του συνόλου δηλ. n. Ομοίως, στις γραμμές 3-9 που επαναλαμβάνονται n-1 φορές, η πολυπλοκότητα είναι επίσης O(nlogn). Ετσι, αποδεικνύεται ότι και η ολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι της τάξεως του O(nlogn). 8.8 Orjìthta AlgorÐjmou Αποδεικνύεται ότι ο άπληστος αλγόριθμος του Huffman είναι ορθός, εφόσον πληροί τις ιδιότητες της άπληστης επιλογής (greedy choice) και βέλτιστης υπακολουθίας (optimal sub-structure).αυτό, επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια των κάτωθι θεωρημάτων. Theorem 8.1 Εστω C ένα αλφάβητο στο οποίο κάθε χαρακτήρας c ɛ C έχει συχνότητα f(c). Εστω x, y ɛ C οι οποίοι έχουν τις μικρότερες συχνότητες. Τότε, υπάρχει ένα βέλτιστο κωδικό δένδρο για το C, στο οποίο οι κωδικές λέξεις για τα x, y έχουν το ίδιο μήκος (που είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλη κωδική λέξη) και διαφέρουν μόνο στο τελευταίο bit. Μέσω του θεωρήματος αυτού αποδεικνύεται η ικανοποίηση του κριτηρίου της άπληστης επιλογής. Με άλλα λόγια, εξασφαλίζεται ότι αν σε κάθε βήμα γίνεται η βέλτιστη επιλογή (εν προκειμένω να συγχωνεύονται οι δύο κόμβοι με τις μικρότερες συχνότητες) τότε το τελικό αποτέλεσμα (εδώ, το κωδικό δένδρο) θα είναι το βέλτιστο δυνατό. Theorem 8.2 Εστω C ένα αλφάβητο στο οποίο κάθε χαρακτήρας c ɛ C έχει συχνότητα f(c). Εστω x, y ɛ C οι οποίοι έχουν τις μικρότερες συχνότητες. Εστω C το αλφάβητο που ορίζεται ως C = C - {x,y} U {z}, όπου f[z] = f[x] + f[y]. Αν Τ, είναι ένα βέλτιστο κωδικό δένδρο για το C, τότε το δένδρο Τ, το οποίο θα προκύψει αν αντικαταστήσουμε το z με έναν εσωτερικό κόμβο που θα έχει παιδιά του τα x, y θα είναι το βέλτιστο κωδικό δένδρο για το αλφάβητο C. Με άλλα λόγια, με τη βοήθεια του θεωρήματος αυτού πιστοποιείται η ιδιότητα της optimal-substructure. Δηλαδή, η βέλτιστη λύση για ένα πρόβλημα (στο παράδειγμά μας το βέλτιστο κωδικό δένδρο) περιλαμβάνει τις βέλτιστες λύσεις για κάθε υποπρόβλημα. 8.9 Telikèc Parathr seic Μέσω της κωδικοποίησης Huffman επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο συμπίεση της τάξεως του 37.5% χρησιμοποιώντας κατά μέσο όρο 5 bits για την αναπαράσταση κάθε χαρακτήρα. Η τεχνική αυτή, βρίσκει εφαρμογές πέρα από τη συμπίεση κειμένου και στην ψηφιακή μετάδοση των δεδομένων και χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο στις ασύρματες όσο και στις κινητές επικοινωνίες. Η χρήση κωδίκων Huffman δεν ενθαρρύνεται σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος της κωδικοποιημένης ακολουθίας είναι ίδιας τάξης μεγέθους με αυτό του πίνακα κωδικοποίησης των συμβόλων. Αυτό συμβαίνει γιατί αν ο πίνακας αυτός δεν είναι εκ προοιμίου γνωστός, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κωδικοποιημένο μήνυμα, μειώνοντας δραστικά τη συμπίεση που επιτυγχάνεται. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε χρειάζεται να μας απασχολεί σε περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμος ο κωδικός πίνακας των συμβόλων (πρακτικά σε κάθε αλφάβητο μπορεί να βρεθεί ο πίνακας με τη συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων του).

7 lecture 8: Huffman Encoding 8-7 BibliografÐa matuszek/cit /lectures/43-huffman.ppt czumaj/cs301/lecture-10-cis-301.ppt S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani, Algorithms luca/cs170/notes/lecture15.pdf T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, MIT Press, 2nd edition, rahul/teaching/huffman.ppt

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα