3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ"

Transcript

1 Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κηθξόηεξεο δσληαλήο κνλάδαο πνπ είλαη ην θύηηαξν. Οη επηζηήκνλεο πξνζπαζώληαο λα κειεηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δνκή ησλ θπηηάξσλ θαηαζθεπάδνπλ κνληέια, ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ κε απιό ηξόπν απηά πνπ γλσξίδνπλ, κέρξη ζήκεξα, γηα ην πώο είλαη θηηαγκέλα ηα θύηηαξα ύγθξηζε Εωηθνύ θαη Φπηηθνύ Κπηηάξνπ ηηο πην θάησ εηθόλεο, θαίλνληαη δύν κνληέια θπηηάξσλ. Σν έλα κνληέιν αλαπαξηζηά ζωικό κύηηαπο, ελώ ην άιιν κνληέιν αλαπαξηζηά θςηικό κύηηαπο. Να κειεηήζεηε ηα δύν πην θάησ κνληέια, λα εληνπίζεηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηα μέπη και ηιρ δομέρ ή οπγανίδια πνπ δηαζέηνπλ θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζην δηάγξακκα Venn πνπ ζαο δίλεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα. Να επηθεληξσζείηε, θπξίσο, ζηα κέξε θαη ζηηο δνκέο ή νξγαλίδηα ησλ θπηηάξσλ ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα βξίζθνληαη ζε θύθιν. Ππξήλαο Ππξεληθνί πόξνη Ππξεληθή κεκβξάλε Υξωκαηίλε (DNA) Ππξελίζθνο πζθεπή Golgi Λπζόζωκα ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Ρηβόζωκα Κεληξόζωκα Κπηηαξηθή κεκβξάλε Κπηηαξόπιαζκα Μηηνρόλδξην Τπεξνμεηδηόζωκα Κπηηαξηθόο ζθειεηόο Διεύζεξα ξηβνζώκαηα Δγθόιπωζε Ζ θπηηαξηθή κεκβξάλε νλνκάδεηαη θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή ή πην απιά πιαζκαηηθή κεκβξάλε Λείν ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν Αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν Κπζηίδηα Μαζηίγην Πιαζκνδέζκεο Κπηηαξηθόο ζθειεηόο Κπηηαξηθή κεκβξάλε Κπηηαξηθό ηνίρωκα Κπζηίδηα ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Υιωξνπιάζηεο Θπιαθνεηδή Κόθθνη ακύινπ Υπκνηόπην Σνλνπιάζηεο Λείν ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν Ρηβνζώκαηα Μηηνρόλδξην Τπεξνμεηδηόζωκα Κπηηαξόπιαζκα Κπζηίδηα πζθεπή Golgi Αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν Ππξήλαο Ππξεληθνί πόξνη Ππξεληθή κεκβξάλε Ππξελίζθνο Υξωκαηίλε (DNA) 1

2 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΕΩΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΤΣΗΚΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ Με βάζε ηηο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ έρεηε θαηαγξάςεη ζην πην πάλσ δηάγξακκα, λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: α. Σόζν ηα δωηθά όζν θαη ηα θπηηθά θύηηαξα πεξηβάιινληαη από ηε θ _ ή κ ε πνπ πεξηθιείεη ην θ _ α κέζα ζην νπνίν εληνπίδεηαη θαη ν π _ ο (πνπ πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό, πνπ νλνκάδεηαη DNA, κε ηε κνξθή λεκαηίωλ ρξωκαηίλεο). β. Μέζα ζην θπηηαξόπιαζκα ηωλ δωηθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξωλ εθηόο από ηνλ ππξήλα εληνπίδνληαη θαη άιιεο πνιιέο δνκέο ή νξγαλίδηα όπωο ηα κ _ α, ηα ξ α θ.ά. γ. Σα θπηηθά θύηηαξα, ζε αληίζεζε κε ηα δωηθά, δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ή νξγαλίδηα όπωο ην θ _ ό η _ α, νη ρ ο θαη ηα κεγάια ρ _ α. δ. Σα δωηθά θύηηαξα, ζε αληίζεζε κε ηα θπηηθά, δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ή νξγαλίδηα όπωο ην θ _ ν θαη ηα ι α. Γλσξίδεηε όηη ηα δσηθά θύηηαξα έρνπλ, θαηά κέζν όξν, κήθνο 20 εθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ, ελώ ηα θπηηθά θύηηαξα έρνπλ, θαηά κέζν όξν, κήθνο 40 εθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ. 2

3 Α/Α 3.3.2: Γνκέο ηωλ Εωηθώλ θαη Φπηηθώλ Κπηηάξωλ ηνλ πην θάησ πίλαθα: α. Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά, ηηο εηθόλεο δηαθόξσλ βαζηθώλ δνκώλ ή νξγαληδίσλ ηνπ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ ζαο δίλνληαη ζε κεγέζπλζε θαη λα ηηο εληνπίζεηε ζηα κνληέια ησλ θπηηάξσλ ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. β. ηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςεηε, ζηελ αλάινγε ζέζε ηνπ πίλαθα, ην όλνκα ηεο αληίζηνηρεο δνκήο. γ. Αθνινύζσο λα αληηζηνηρίζεηε ην θάζε νξγαλίδην κε ην θείκελν πνπ πηζηεύεηε όηη εθθξάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην θύηηαξν. ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΗΓΗΟΤ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΗΓΗΟΤ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΓΗΟΤ 1. Ππυηεΐνερ Λιπίδια Ηζρπξό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη εμσηεξηθά ηελ ιεπηή θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ. Η δνκή απηή είλαη θηηαγκέλε θπξίσο από θπηηαξίλε (αιπζίδα πνπ θηηάρλεη ην θύηηαξν από ζάθραξα γιπθόδεο). Η θπηηαξίλε, θύξην ζπζηαηηθό ηνπ μύινπ, δίλεη ζηαζεξό θαη άθακπην ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν θαη πξνζθέξεη ζηήξημε θαη πξνζηαζία από ηηο πηέζεηο πνπ αζθεί ην λεξό. 2. Ππυηεΐνερ DNA Νεμάηιο σπυμαηίνερ Πςπενική μεμβπάνε (διπλή) Πςπενίζκορ Πςπενικοί πόποι Λεπηό πεξίβιεκα πνπ πεξηβάιιεη θάζε είδνπο θύηηαξν, όπσο ην δέξκα πεξηβάιιεη ηνλ νξγαληζκό. Η δνκή απηή είλαη θηηαγκέλε από ρεκηθέο νπζίεο, θπξίσο ιηπίδηα (δηπιή ζηνηβάδα) θαη πξωηεΐλεο. Δίλαη κηα ηεξάζηηα επηθάλεηα πνπ ελώ μερωξίδεη ην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ, από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ, παξάιιεια επηηξέπεη ηελ επηθνηλωλία κε απηό (δέρεηαη κελύκαηα από άιια θύηηαξα). Αθόκε επηηξέπεη επηιεθηηθά κόλν ζε νξηζκέλεο νπζίεο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη από ην θύηηαξν. 3. Κςηηαπική μεμβπάνε Γλςκόδε Μικποφνίδια κςηηαπίνερ Μικποφνίδιο κςηηαπίνερ Ίνερ κςηηαπίνερ Πεξηβάιιεηαη από δηπιή κεκβξάλε (ππξεληθή) κε πόξνπο. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) κε ηε κνξθή λεκαηίωλ ρξωκαηίλεο (λήκαηα από DNA θαη πξωηεΐλεο). Σα λεκάηηα ρξσκαηίλεο δηπιαζηάδνληαη πξηλ ηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ θαη δηακνηξάδνληαη ζηα ζπγαηξηθά θύηηαξα. Σα DNA δηαηεξνύλ ζηηο δύν αιπζίδεο ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα ειέγρνπλ ηε δνκή, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηόζν ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηηάξνπ όζν θαη νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ. Από ηα DNA δεκηνπξγνύληαη ζηνλ ππξήλα δηάθνξα είδε RNA. Κάπνηα RNA ζηε ζπλέρεηα ζα βγνπλ ζην θπηηαξόπιαζκα γηα λα θαηεπζύλνπλ ηελ παξαγωγή ηωλ πξωηεϊλώλ ζηα ξηβνζώκαηα. Ο ππξελίζθνο είλαη κηα πεξηνρή ηνπ ππξήλα όπνπ ζπγθξνηνύληαη, από πξωηεΐλεο θαη εηδηθά RNA νη ππνκνλάδεο ηωλ ξηβνζωκάηωλ. 3

4 3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Ππυηεΐνε (αλςζίδα αμινοξέυν) Μεγάλε ςπομονάδα Μικπή ςπομονάδα ηπώμα Μεζο - μεμβπανικόρ σώπορ Θςλακοειδέρ Κενηπύλια Μήηπα Κοκκίο Αμινοξέα RNA Άμςλο Γιπλή μεμβπάνε Γιπλή μεμβπάνε Μικποζυλενίζκοι Πεξηβάιιεηαη από δηπιή κεκβξάλε, κηα εμωηεξηθή κε νκαιή επηθάλεηα θαη κηα εζωηεξηθή κε αλαδηπιώζεηο. ην εζσηεξηθό, πνπ νλνκάδεηαη κήηξα, βξίζθνληαη ηα δηθά ηνπ DNA. Αλάκεζα ζηηο δύν κεκβξάλεο ζρεκαηίδεηαη ρώξνο πνπ νλνκάδεηαη κεζνκεκβξαληθόο ρώξνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ θαη εηδηθώλ ελδύκωλ, κεηά από θαύζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ (ζαθράξσλ, ιηπηδίσλ θαη πξσηετλώλ) πξνκεζεύεη κε ελέξγεηα ΑΣΡ (είδνο ρεκηθνύ θαπζίκνπ) νιόθιεξν ην θύηηαξν. Γηαηξείηαη ιίγν πξηλ ηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό κε κεκβξαληθό νξγαλίδην ηνπ δωηθνύ θπηηάξνπ. Απνηειείηαη από δύν θεληξύιηα πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νξζή γσλία. Κάζε θεληξύιην απνηειείηαη από 9 ηξηάδεο κηθξνζωιελίζθωλ (πνιύ κηθξώλ ζσιήλσλ) θηηαγκέλσλ από πξσηεΐλεο. Πξηλ ηε δηαίξεζε ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ δηπιαζηάδεηαη θαη θαηεπζύλεη ηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ ζε δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα. Με κεκβξαληθά νξγαλίδηα πνπ βξίζθνληαη είηε πξνζθνιιεκέλα ζηηο κεκβξάλεο θπξίσο ηνπ αδξνύ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ είηε ειεύζεξα ζην θπηηαξόπιαζκα. Απνηεινύληαη, ην θαζέλα, από δύν ππνκνλάδεο, κηα κεγάιε θαη κηα κηθξή, πνπ θηηάρλνληαη ζηνλ ππξελίζθν από πξωηεΐλεο θαη ζπγθεθξηκέλα RNA. Μεηά ηελ έμνδό ηνπο από ηνλ ππξήλα, κέζσ ησλ ππξεληθώλ πόξσλ, ζην θπηηαξόπιαζκα νη ππνκνλάδεο ελώλνληαη ζε θάπνην RNA. ηε ζπλέρεηα θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ RNA θαη αλάινγα κε ην ηη «δηαβάδνπλ» ελώλνπλ ειεύζεξα ακηλνμέα δεκηνπξγώληαο αιπζίδα - πξωηεΐλε (πξωηεϊλνζύλζεζε). πλαληάηαη κόλν ζε θπηηθά θύηηαξα ζηα πξάζηλα κέξε ηωλ θπηώλ. Πεξηβάιιεηαη από δύν κεκβξάλεο, κηα εμωηεξηθή θαη κηα εζωηεξηθή. ην εζσηεξηθό, πνπ νλνκάδεηαη ζηξώκα, βξίζθνληαη ηα δηθά ηνπ DNA, αιιά θαη έλα δεύηεξν ζύζηεκα αλαδηπιωκέλωλ κεκβξαλώλ ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ζάθνπο, ηα ζπιαθνεηδή, πνπ ζηνηβάδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ θνθθία. Με ηε βνήζεηα εηδηθώλ ρξσζηηθώλ (ριωξνθύιιεο) θαη ελδύκσλ δεζκεύεη κέξνο ηεο θωηεηλήο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ ηελ νπνία θαη απνζεθεύεη ζε ζάθραξα (γιπθόδε πνπ ζηε ζπλέρεηα ελώλεη ζρεκαηίδνληαο αιπζίδεο ακύινπ). Σα ζάθραξα παξάγνληαη κε πξώηεο ύιεο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο θαη λεξό. Από ηα ζάθραξα δεκηνπξγεί θαη όιεο ηηο ππόινηπεο ζξεπηηθέο νπζίεο (ιηπίδηα, πξσηεΐλεο, DNA θ.ά.). 4

5 3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ 8. Σονοπλάζηερ (απλή μεμβπάνε) Χαξαθηεξηζηηθό νξγαλίδην ηνπ δωηθνύ θπηηάξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από κία απιή κεκβξάλε. Παξάγεηαη κε απνθνπή ηκήκαηνο ηεο κεκβξάλεο ηεο ζπζθεπήο Golgi θαη δεκηνπξγία θπζηηδίνπ - νξγαληδίνπ. Πεξηέρεη πνιιά εηδηθά έλδπκα κε ηα νπνία απνηθνδνκεί είηε : α) κηθξννξγαληζκνύο ή ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (πνπ εηζέξρνληαη ζην θύηηαξν κεηά από εγθόιπσζε ηκήκαηνο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο), είηε, β) θαηεζηξακκέλα νξγαλίδηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηηάξνπ. 9. Μεμβπάνε (απλή) Χαξαθηεξηζηηθό νξγαλίδην ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ πνπ πεξηβάιιεηαη από κία απιή κεκβξάλε πνπ νλνκάδεηαη ηνλνπιάζηεο. Απνηειεί απνζήθε λεξνύ, αιάηωλ θαη άιιωλ νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ. Βνεζά ζηελ ξύζκηζε ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη από ην λεξό. Λιπίδια Ένδςμα Ππυηεΐνερ 3.3.3: ύγθξηζε Δπθαξπωηηθνύ θαη Πξνθαξπωηηθνύ Κπηηάξνπ ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλνληαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα δύν κνλνθύηηαξσλ νξγαληζκώλ: κηαο ακνηβάδαο (πξωηόδων πνπ αλήθεη ζηα πξώηηζηα κε ραξαθηεξηζηηθά δσηθνύ θπηηάξνπ) θαη κηαο ζαικνλέιαο (βαθηήξην πνπ αλήθεη ζηα κνλήξε). Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά, ηηο εηθόλεο απηέο θαη λα ζθεθηείηε ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν θπηηάξσλ όζνλ αθνξά: α. ην ρώξν ζηνλ νπνίν είλαη ζπγθεληξσκέλν ην γελεηηθό πιηθό, β. ηε κνξθή ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, θαη γ. ηελ ύπαξμε κεκβξαληθώλ νξγαληδίσλ. ηε ζπλέρεηα, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: θιγμώδερ κενοηόπιο ςζκεςή Golgi Κςηηαπόπλαζμα Λίπορ Κάτα Κςηηαπόπλαζμα Ριβοζώμαηα Κςηηαπικό ηοίσυμα Κςηηαπική μεμβπάνε DNA (κςκλικό γςμνό DNA) Πςπενίζκορ Πςπήναρ με σπυμαηίνε Ριβοζώμαηα Σποθικά κςζηίδια Λςζόζυμα Μιηοσόνδπιο Κάτα Κςηηαπικό ηοίσυμα Κςηηαπική μεμβπάνε Βλεθαπίδα Πλαζμίδιο (μικπό κςκλικό DNA) Μαζηίγια Κςηηαπική μεμβπάνε Ψεςδοπόδιο Ακνηβάδα (Πξώηηζην) αικνλέια (Βαθηήξην) 5

6 3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ 1. ε πνηνπο ρώξνπο κπνξείηε λα εληνπίζεηε γελεηηθό πιηθό; α. ε κηα ακνηβάδα (πξώηηζην) ην γελεηηθό πιηθό βξίζθεηαη: i) ζηνλ π _ ξ α, θαη ii) ζηα κ _ η _ ρ δ α, ελώ β. ε κηα ζαικνλέια (βαθηήξην) όιν ην γελεηηθό πιηθό βξίζθεηαη ζην θ _ η η _ ξ ι _ ζ _ α. 2. Πνηα κνξθή έρεη ην γελεηηθό πιηθό; α. ε κηα ακνηβάδα (πξώηηζην) ην γελεηηθό πιηθό (DNA) βξίζθεηαη κε δύν κνξθέο: i) κε ηε κνξθή λ _ κ _ η _ σλ ρξ _ κ _ η _ λ _ ο (γξακκηθά DNA καδί κε πξσηεΐλεο ζηνλ π _ ξ α), θαη ii) κε ηε κνξθή θ _ θ θώλ γ _ κλώλ DNA (ζηα κ _ η _ ρ δ α). β. ε κηα ζαικνλέια (βαθηήξην) ην γελεηηθό πιηθό βξίζθεηαη κε δύν κνξθέο:: i) κε ηε κνξθή ελόο κεγάινπ θ _ θ θ _ ύ γ _ κλ _ ύ DNA, θαη ii) κε ηε κνξθή κηθξώλ θ _ θ θ _ λ γ _ κλ _ λ DNA πνπ νλνκάδνληαη π ζ δ _ α. 3. Πνηα νξγαλίδηα πνπ ζπλαληνύκε ζε κηα ακνηβάδα κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε θαη ζε κηα ζαικνλέια; ε κηα ζαικνλέια δελ ζα ζπλαληήζνπκε νύηε έλα κ _ κβ λ ό νξγαλίδην, πέξαλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ελώ από ηα κε κεκβξαληθά νξγαλίδηα ζα ζπλαληήζνπκε κόλν ηα ξ _ β _ κ α. Γλωξίδεηε όηη: Ο ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ νλνκάδεηαη θαη θάξπν. Σα θύηηαξα ηα νπνία δηαζέηνπλ ππξεληθή κεκβξάλε θαη θαιά ζρεκαηνπνηεκέλν ππξήλα νλνκάδνληαη επθαξπωηηθά θύηηαξα. Άξα ηα δωηθά θαη θπηηθά θύηηαξα, θαζώο θαη ηα θύηηαξα ησλ κπθήηωλ, όπσο θαη ηα πξώηηζηα (π.ρ. ακνηβάδα) είλαη επθαξπωηηθά θύηηαξα. Σα πξώηηζηα (κνλνθύηηαξνη) θαη όινη νη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί (δώα, θπηά, κύθεηεο), πνπ ην ζώκα ηνπο είλαη θηηαγκέλν από έλα ή πεξηζζόηεξα επθαξπωηηθά θύηηαξα νλνκάδνληαη επθαξπωηηθνί νξγαληζκνί. Σα θύηηαξα ηα νπνία δε δηαζέηνπλ ππξεληθή κεκβξάλε θαη θαιά ζρεκαηνπνηεκέλν ππξήλα νλνκάδνληαη πξνθαξπωηηθά θύηηαξα. Άξα ζε όια ηα κνλήξε (π.ρ. βαθηήξηα) ην έλα θαη κνλαδηθό θύηηαξν από ην νπνίν απνηειείηαη ην ζώκα ηνπο είλαη πξνθαξπωηηθό θύηηαξν. Άξα όια ηα κνλήξε είλαη πξνθαξπωηηθνί νξγαληζκνί. Σα θπηηθά θύηηαξα έρνπλ, θαηά κέζν όξν, δηάκεηξν 40 κm (εθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ), ηα δσηθά θύηηαξα 20 κm, ελώ ηα πξνθαξπσηηθά 1-2 κm ελώ ε θπηηαξηθή κεκβξάλε έρεη πάρνο κόιηο ~ 0,005 κm. Αλ έλα θύηηαξν ήηαλ ζε κέγεζνο ίζα κε έλα κεγάιν θαξπνύδη ηόηε ε θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε ζα είρε πάρνο ίζα κε έλα θύιιν ραξηί! 6

7 Δπαζηηπιόηηηα 3.4: Εξειδικεςμένα κύηηαπα για ειδικούρ ζκοπούρ 1. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ζρεδηαγξάκκαηα θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη από δύν πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο, έλα δών θαη έλα θπηό. Να ηα παξαηεξήζεηε, πξνζεθηηθά, θαη λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: ΚΤΣΣΑΡΑ ΕΩΟΤ ΚΤΣΣΑΡΑ ΦΤΣΟΤ α. Ση παξαηεξείηε αλ ζπγθξίλεηε κεηαμύ ηνπο, σο πξνο ηε δνκή, ηα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην δσηθό ή θπηηθό νξγαληζκό; Δίλαη όκνηα κεηαμύ ηνπο ή δηαθνξεηηθά; β. Θα πεξηκέλαηε όια ηα θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ λα έρνπλ ηελ ίδηα δνκή; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γ. Αλ μέξαηε όηη ηα δηαθνξεηηθά, ζηε δνκή, θύηηαξα ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ εθηεινύλ ην θαζέλα θαη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία, ζε πνην ζπκπέξαζκα ζα θαηαιήγαηε σο πξνο ηε ζρέζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα θύηηαξα;

8 3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ 2. Να αληηζηνηρίζεηε ην ζρήκα θάζε θπηηάξνπ, πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, κε ην αληίζηνηρν όλνκα θαη ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία πνπ απηό επηηειεί. Α/Α ΥΖΜΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΝΟΜΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 1. Παζζαιώδεο θύηηαξν ζηα θύιια ησλ θπηώλ Μεηαθέξεη κελύκαηα ζε όιν ην ζώκα 2. Κύηηαξν ξηδηθνύ ηξηρηδίνπ Μεηαθέξεη νμπγόλν 3. Λεπθό αηκνζθαίξην Χξεζηκεύεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θπηώλ 4. Νεπξηθό θύηηαξν Βνεζά ην ζώκα λα θαηαπνιεκά αζζέλεηεο 5. Δξπζξό αηκνζθαίξην Πξνζιακβάλεη λεξό 6. Κόθθνο γύξεο Έρεη ηξηρίδηα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθηλήζνπλ νπζίεο 7. Δπηζειηαθό θύηηαξν Φηηάρλεη ηξνθή γηα ην θπηό Γλωξίδεηε όηη: ζην ζώκα ζαο έρεηε πεξίπνπ ηξηζεθαηνκκύξηα επθαξπσηηθά θύηηαξα απηά θαηαηάζζνληαη ζε 210 πεξίπνπ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ πνπ ν θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη θάλεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. ην 10% ηνπ βάξνπο ζαο νθείιεηαη ζε βαθηήξηα πνπ «θηινμελεί» ην ζώκα ζαο! 8

9 Δπαζηηπιόηηηα 3.5: Κςηηαπική Θεωπία 1. Σα όζα έρεηε κάζεη κέρξη ηώξα γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο κειεηώλ, παξαηεξήζεσλ, πεηξακάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ πνπ δηήξθεζαλ ζρεδόλ δηαθόζηα (200) ρξόληα. Σελ αξρή έθαλε ν Robert Hooke ( ), ν νπνίνο παξαηήξεζε κε ην κηθξνζθόπηό ηνπ θύηηαξα ζε ιεπηέο ηνκέο θειινύ. Αθνινύζεζαλ νη κειέηεο δηαθόξσλ άιισλ επηζηεκόλσλ νη νπνίεο βνήζεζαλ ζηε δηαηύπσζε κηαο ζεσξίαο πνπ νλνκάδεηαη θπηηαξηθή ζεωξία. Με ηνλ όξν απηό, ελλννύκε ηε δηαηύπσζε κηαο ζεηξάο ππνζέζεσλ, κε βάζε ηα όζα γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα γηα ην θύηηαξν (ππάξρνληα δεδνκέλα), πνπ καο επηηξέπνπλ λα πεξηγξάθνπκε, λα εμεγνύκε θαη λα εξκελεύνπκε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ (κνλνθύηηαξσλ θαη πνιπθύηηαξσλ). Σν 1839 δύν Γεξκαλνί επηζηήκνλεο ν Μαηίαο ιάηληελ (Mathias Schleiden) θαη ν Θεόδσξνο βαλ (Theodor Schwann) δηαηύπσζαλ ηελ θπηηαξηθή ζεωξία ππνζηεξίδνληαο όηη: 1. «Σν θύηηαξν απνηειεί ηε ζεκειηώδε κνλάδα ηεο δωήο» 2. «Όινη νη νξγαληζκνί απνηεινύληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα θύηηαξα» Σε ζεσξία απηή ζπκπιήξσζε ην 1855 έλαο άιινο Γεξκαλόο επηζηήκνλαο ν Ρνύδνιθ Βίξρνθ (Rudolf Virchow) ππνζηεξίδνληαο επηπξόζζεηα όηη: 3. «Κάζε θύηηαξν κπνξεί λα πξνέιζεη κόλν από δηαίξεζε πξνεγνύκελνπ θπηηάξνπ» Μαηίαο ιάηληελ Θεόδσξνο βαλ Ρνύδνιθ Βίξρνθ (Mathias Schleiden) (Theodor Schwann) (Rudolf Virchow) 2. Να ζθεθηείηε θαη λα θαηαγξάςεηε θάπνηεο ππνζέζεηο, όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο λέσλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ (κνλνθύηηαξσλ θαη πνιπθύηηαξσλ), πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηελ θπηηαξηθή ζεσξία. 9

10 3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ 3. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαίξεζεο ελόο θπηηάξνπ (θπηηαξηθή δηαίξεζε), κε βάζε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία. Να κειεηήζεηε, πξνζεθηηθά ην ζρεδηάγξακκα απηό θαη λα πεξηγξάςεηε ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. τάδιο 1 τάδιο 2 τάδιο 3 τάδιο 4 ηάδηα Κπηηαξηθήο Γηαίξεζεο: τάδιο 1: τάδιο 2: τάδιο 3: τάδιο 4: 10

11 Αζκήζειρ για ηο ζπίηι ( και για ζένα!) 1. Αλάινγα κε ηε βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί θάπνηνο αζζελήο, νη γηαηξνί ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα κεηακνζρεύζνπλ νιόθιεξν όξγαλν ή κέξνο ηνπ νξγάλνπ. Να κειεηήζεηε ηηο ηξεηο πην θάησ πεξηπηώζεηο αζζελώλ πνπ λνζειεύηεθαλ ζε έλα κεηακνζρεπηηθό θέληξν θαη λα γξάςεηε ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ πίλαθα ηη είδνπο κεηακόζρεπζε έγηλε ζηνπο ηξεηο πην θάησ αζζελείο, επηιέγνληαο έλα από ηα αθόινπζα: Μεηακόζρεπζε Ηζηνύ, Μεηακόζρεπζε Κπηηάξωλ, Μεηακόζρεπζε Οξγάλνπ. Α/Α ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ Ο θύξηνο Βαζίιεο είρε ζνβαξό πξόβιεκα θαξδίαο θαη νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ κεηακόζρεπζε θαξδίαο. Η θπξία Αζεκίλα είρε πξόβιεκα κε ην αξηζηεξό ηεο κάηη θαη νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ κεηακόζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδή ρηηώλα ηνπ καηηνύ (ν ρηηώλαο απηόο απνηειείηαη από πάξα πνιιά όκνηα θύηηαξα). Ο θύξηνο Αιέμαλδξνο αληηκεηώπηδε κηα ζνβαξή αζζέλεηα πνπ αθνξνύζε ην αίκα θαη νη γηαηξνί απνθάζηζαλ όηη ρξεηαδόηαλ κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ (θύηηαξα πνπ παξάγνπλ αίκα). ΔΗΓΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ 2. πρλά, ε νξγάλσζε θαη νη ιεηηνπξγίεο κηαο πόιεο πξνζνκνηάδνπλ κε ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. Να αληηζηνηρίζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα κέξε κηαο πόιεο κε ηα αλάινγα κέξε ελόο θπηηθνύ θπηηάξνπ. Α/Α ΜΔΡΖ ΠΟΛΖ ΜΔΡΖ ΦΤΣΗΚΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ 1. Σείρε ηεο πόιεο Ππξήλαο 2. Γεκαξρείν Μηηνρόλδξην 3. Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Χισξνπιάζηεο 4. Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο Χπκνηόπην 5. Απνζήθεο Κπηηαξηθό ηνίρσκα 11

12 Ζ νξγάλωζε ηεο δωήο 3. ηελ πιο θάησ εηθόλα θαίλνληαη δύν θύηηαξα. Να γξάςεηε ην είδνο ηνπ θάζε θπηηάξνπ (δσηθό ή θπηηθό) θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζην θάζε έλα.. 4. Να βάιεηε ζηα πην θάησ νξγαλίδηα, δνκέο ή πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ζην θπηηθό, ην δσηθό, ή ην βαθηεξηαθό θύηηαξν, αληίζηνηρα. Οξγαλίδην/Γνκή/Πεξηνρή Δπθαξπωηηθό Πξνθαξπωηηθό Φπηηθό θύηηαξν Εωηθό θύηηαξν Βαθηήξην Ππξήλαο Υιωξνπιάζηεο Πιαζκαηηθή κεκβξάλε Κπηηαξόπιαζκα Μεγάια ρπκνηόπηα Κπηηαξηθό ηνίρωκα Κεληξνζωκάηην Ρηβνζώκαηα 12

13 5. ηνλ πην θάησ πίλαθα, θαίλνληαη εηθόλεο κνλνθύηηαξσλ επθαξπσηηθώλ θαη πξνθαξπσηηθώλ νξγαληζκώλ. Να γξάςεηε δίπια από ην όλνκα θάζε νξγαληζκνύ αλ είλαη επθαξπσηηθόο ή πξνθαξπσηηθόο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. Α/Α ΔΗΚΟΝΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΜΟΙΒΑΓΑ: Αιτιολόγηση: ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟ:. Αιτιολόγηση: ΠΑΡΑΜΗΚΙΟ: 3. Αιτιολόγηση: ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΟ:.. Αιτιολόγηση: 4. 13

14 6. ηνλ πην θάησ πίλαθα, θαίλνληαη δηάθνξα είδε δσηθώλ θπηηάξσλ θαη ηζηώλ. Να αληηζηνηρίζεηε ην θάζε θύηηαξν κε ηνλ αλάινγν ηζηό (Νεπξηθό, Μπτθό ή Δπηζειηαθό) ζηνλ νπνίν απηό αλήθεη. Α/Α ΚΤΣΣΑΡΟ ΗΣΟ Με βάζε ηα όζα έρεηε κάζεη γηα ηελ «θπηηαξηθή ζεσξία», λα εξεπλήζεηε δηάθνξεο πεγέο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα δώζεηε κηα εμήγεζε γηα ηα αθόινπζα: (α) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν «ζεσξία» ζηελ επηζηήκε; (β) Πόηε κηα ζεσξία είλαη «επηζηεκνληθή ζεσξία»; 14

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 22/3/2010 2

ΣΑ ΜΔΡΗ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΠΤΡΗΝΑ ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 22/3/2010 2 ΚΤΣΣΑΡΟ Σο κύηηαρο είναι η μικρόηερη μορθολογική και λειηοσργική μονάδα ηης ζωής. Σο ανθρώπινο ζώμα αποηελείηαι από 75 ηριζεκαηομμύρια κύηηαρα και ηο καθένα περιέτει οργανικές και ανόργανες οσζίες. 22/3/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 21/10/2012

Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 21/10/2012 ΕΠΩΝΤΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΣΙΜΙΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 7077 594 ΑΡΣΑΚΗ 1 - Κ. ΣΟΤΜΠΑ THΛ: 919113 9494 ΣΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Γιαγώνιζμα Χημείας Γ λσκείοσ 1/10/01 Θέμα 1 ο Α1. Να ζεκεηώζεηε ηελ ζσζηή απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ-ΔΚΦΡΑΗ-ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ-ΔΚΦΡΑΗ-ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 1. ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ DNA A. Ηκηζπληεξεηηθόο κεραληζκόο αληηγξαθήο = ηα 2 ζπγαηξηθά κόξηα DNA είλαη παλνκνηόηππα κε ην κεηξηθό θαη θαζέλα απνηειείηαη από 1 παιηά & 1 λέα αιπζίδα B. Πξνθαξπωηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31. Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 31 Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη:Εσθύγραμμη Κίνηζη 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε ρ 1 = +2m ζηε ζέζε ρ 2 = -2m. Πνηα από ηηο επόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ Αλάινγα κε ηελ παξνπζία εγγελώλ αλαπαξαγσγηθώλ νξγάλσλ ζηα άλζε ησλ θπηώλ, κπνξνύκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο: 1. Γηγελή ή εξκαθξόδηηα ή κνλόθιηλα άλζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα