Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου

2 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω task force ςυνδρομό για την προώθηςη των εξαγωγών επτϋμβριοσ 2012 Οι Ολλανδού ειδικού κϊνουν την πρώτη επύςκεψη αποςτολό (fact-finding mission) Δεκϋμβριοσ 2012 Πρώτο report Ολλανδών ειδικών. ύςταςη ομϊδων εργαςύασ για την επεξεργαςύα των προτϊςεων με τη ςυμμετοχό φορϋων του δημοςύου και ιδιωτικού τομϋα Μϊιοσ 2013 Παρϊδοςη report από ομϊδεσ εργαςύασ. ύςταςη ειδικόσ ομϊδασ υπό τον Γενικό Γραμματϋα του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ με ςκοπό την κατϊρτιςη τελικόσ πρόταςησ Οκτώβριοσ 2013 Κατϊθεςη Ν/ για την δημιουργύα του νϋου φορϋα εξωςτρϋφειασ 2

3 ΟΙ ΔΤΟ ΠΤΛΩΝΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Η Ελληνικό Εταιρεύα Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου εύναι ο δεύτεροσ από τουσ δύο κεντρικούσ πυλώνεσ που ςυςτϊθηκαν για την υποςτόριξη των ςτρατηγικών επενδύςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΛΟΙΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE) ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ 3

4 Η ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Δημιουργύα ενόσ ιςχυρού και ςυντονιςμϋνου μηχανιςμού εξωςτρϋφειασ υπό την εποπτεύα του Πρωθυπουργού που να λειτουργεύ ωσ πολλαπλαςιαςτόσ των προςπαθειών τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ για την αύξηςη των εξαγωγών και την προςϋλκυςη ϊμεςων επενδύςεων ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Τπουργεύα Ανϊπτυξησ, Εξωτερικών, Οικονομικών, Σουριςμού, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, Μακεδονύασ/Θρϊκησ, Γενικό Γραμματεύα Επικοινωνύασ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ENTERPRISE GREECE SA 4

5 Η ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ο μηχανιςμόσ αυτόσ θα αποτελεύται από τρύα αλληλοςυμπληρούμενα όργανα με διακριτούσ ρόλουσ και ςαφεύσ διεπαφϋσ ςυνεργαςύασ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Τπουργεύα Ανϊπτυξησ, Εξωτερικών, Οικονομικών, Σουριςμού, Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, Μακεδονύασ/Θρϊκησ, Γενικό Γραμματεύα Επικοινωνύασ Εύναι αρμόδια για τον ςυντονιςμό και την παρακολούθηςη των διεθνών δρϊςεων τησ Ελλϊδασ, την προώθηςη τησ εξωςτρϋφειασ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ, την παρακολούθηςη των οικονομικών εξελύξεων ςε χώρεσ ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ για την Ελλϊδα, τη χϊραξη μιασ ολοκληρωμϋνησ ςυνεκτικόσ Εθνικόσ ςτρατηγικόσ για την ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ τησ Ελληνικόσ οικονομύασ καθώσ και τη διαμόρφωςη κοινών κατευθύνςεων πολιτικόσ με οριζόντια προςϋγγιςη για την αποτελεςματικότερη διαςύνδεςη των επιμϋρουσ πολιτικών και εργαλεύων εξωςτρϋφειασ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Τποςτηρύζει τη υντονιςτικό Επιτροπό Εξωςτρϋφειασ ςτη διαμόρφωςη νομικού και θεςμικού πλαιςύου, τον ςυντονιςμό τησ εμπορικόσ πολιτικόσ, την εποπτεύα των διεθνών αγορών, τον χειριςμό κανονιςτικών θεμϊτων, τη διαχεύριςη διμερών και διακρατικών ςυμφωνιών και τισ ςχϋςεισ με διεθνεύσ οργανιςμούσ (WTO, OECD) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ENTERPRISE GREESE SA Υϋρει την ευθύνη για την υλοπούηςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ Εξωςτρϋφειασ, την ςυνολικό προβολό τησ Ελλϊδασ ςτην οικονομικό και επενδυτικό κοινότητα, τη διαχεύριςη των ςχϋςεων με τον ιδιωτικό τομϋα (ςτην Ελλϊδα και το Εξωτερικό), την υποςτόριξη των Ελληνικών Επιχειρόςεων για εξαγωγϋσ, και την προςϋλκυςη και την υποςτόριξη διεθνών επενδυτών 5

6 Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Η Γενικό Διεύθυνςη Διεθνούσ Οικονομικόσ και Εμπορικόσ Πολιτικόσ θα ϋχει την ευθύνη για τον χειριςμό όλων των θεςμικών και κανονιςτικών θεμϊτων και την διαμόρφωςη και παρακολούθηςη διεθνών και διακρατικών ςυμφωνιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Σμόμα Α: Διεθνούσ Εμπορύου Αγαθών Σμόμα Β: Διεθνούσ Εμπορύου Τπηρεςιών Σμόμα Γ: Πνευματικών Δικαιωμϊτων ςτον Σομϋα Εμπορύου & Διευκόλυνςησ του Εμπορύου Σμόμα Δ: Πολιτικόσ Διεθνών Επενδύςεων & Παρακολούθηςησ Διμερών Επενδυτικών υμφωνιών ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Σμόμα Α: Μϋτρων Εμπορικόσ Ωμυνασ Σμόμα Β: Ειδικών Καθεςτώτων Ειςαγωγών Σμόμα Γ: Ειδικών Καθεςτώτων Εξαγωγών Σμόμα Δ: υντονιςμού και Εφαρμογόσ Δρϊςεων Εμπορικόσ Πολιτικόσ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΙΩΝ Σμόμα Α: Διεθνών Οργανιςμών και Περιφερειακών υνεργαςιών Σμόμα Β: Διεθνών Οικονομικών Εξελύξεων και υνεργαςιών ςε Ευρώπη, Καύκαςο και Κεντρικό Αςύα Σμόμα Γ: Διεθνών Οικονομικών Εξελύξεων & υνεργαςιών ςε Αμερικό, Αςύα, Ψκεανύα Σμόμα Δ: Διεθνών Οικονομικών Εξελύξεων & υνεργαςιών ςε Αφρικό, Μϋςη Ανατολό, Φώρεσ Κόλπου Σμόμα Ε: τατιςτικόσ Ανϊλυςησ και Σεκμηρύωςησ ΣΗΜ: Το παρόν οργανόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμιςησ 6

7 Ο ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ (ENTERPRISE GREECE SA) ΣΟΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ υνεργαςύα Δημόςιου & Ιδιωτικού Σομϋα υνϋργειεσ Επενδύςεων & Εξαγωγών τόχευςη ςε αγορϋσ & προώόντα που προςφϋρουν τισ μεγαλύτερεσ δυνατότητεσ ανϊπτυξησ 7

8 Ο ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ (ENTERPRISE GREECE SA) Ο Υορϋασ θα φϋρει την ευθύνη και θα διαθϋτει τουσ πόρουσ για τη ςυνολικό διαχεύριςη και υλοπούηςη τησ πολιτικόσ εξωςτρϋφειασ, υποςτηρύζοντασ ςυςτηματικϊ τόςο τισ Ελληνικϋσ εξαγωγϋσ όςο και την προςϋλκυςη διεθνών επενδύςεων ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Διώπουργικόσ ρόλοσ μϋςω τησ ϊμεςησ επαφόσ με τη υντονιςτικό Επιτροπό Εξωςτρϋφειασ υμμετοχό και επικοινωνύα των φορϋων τησ αγορϊσ (ΕΒ, ΕΣΕ, ύνδεςμοσ Εξαγωγϋων κτλ.) και των Θεςμικών Εταύρων Επϋνδυςη ςε νϋα ςυςτόματα, ςτελεχιακό δυναμικό και υποδομϋσ με ςτόχο την καλύτερη υποςτόριξη των εξαγωγϋων και των επενδυτών Δυνατότητα να κινητοποιόςει τα ςτελϋχη τησ, ςυνδϋοντασ τα κύνητρα και τισ αμοιβϋσ τουσ με μετρόςιμουσ ποςοτικούσ ςτόχουσ Οικονομικό αυτοτϋλεια που θα διαςφαλύζεται από τα ϋςοδα από την υποςτόριξη επενδύςεων και τη διοργϊνωςη εκδηλώςεων 8

9 ΟΥΕΛΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ Η ENTERPRISE GREECE SA διαςφαλύζει τισ μϋγιςτεσ ςυνϋργειεσ και τα αμεςότερα οφϋλη τόςο για τισ Εξαγωγικϋσ Επιχειρόςεισ όςο και για τουσ Επενδυτϋσ Εξειδύκευςη και ςτόχευςη ςε ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ και αγορϋσ, με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ και προοπτικϋσ τησ Ελληνικόσ οικονομύασ Ενοπούηςη των Ελληνικών δικτύων και επαφών με τη διεθνό αγορϊ (πολυεθνικϋσ, ξϋνοι επενδυτϋσ, κλαδικού φορεύσ κτλ.) με ςτόχο την μεγιςτοπούηςη των ςυνεργιών και του cross-selling τενό ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Πρωθυπουργού, η οπούα προςδύδει αυξημϋνο κύροσ ςτα επαφϋσ με διεθνεύσ επενδυτϋσ και εμπορικούσ εταύρουσ Διώπουργικότητα και ςυντονιςμόσ όλων των ςυναφών Τπουργεύων μϋςω τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ Εξωςτρϋφειασ Κοινϋσ πλατφόρμεσ επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ με την ενοπούηςη των exportgate, αγορϊ και των λοιπών εργαλεύων υςτηματικό ςυνεργαςύα με επιχειρόςεισ και φορεύσ ςε περιφερειακό επύπεδο ώςτε να υλοποιηθούν επενδύςεισ, προγρϊμματα κατϊρτιςησ και χρηματοδοτικϊ εργαλεύα με βϊςη τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ Προςϋλκυςη ςτρατηγικών επενδύςεων με εξαγωγικό προοπτικό, που διαςφαλύζουν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ και βελτύωςη του εμπορικού ιςοζυγύου τησ χώρασ 9

10 Ο ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Οργανόγραμμα Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου ENTERPRISE GREECE SA ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (ΦΨΡΙ ΑΜΟΙΒΗ) ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΚΕΠΕ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ «ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΗ ΕΠΕΝΔΤΣΗ» ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΕΡΙΟΦΩΝ / ΦΩΡΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ROADSHOWS, ΕΚΘΕΕΙ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΡΑΥΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ 10

11 Ο ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϋςω τησ ENTERPRISE GREECE η κϊθε εξαγωγικό δραςτηριότητα ό επενδυτικό ενδιαφϋρον υποςτηρύζεται ϊμεςα από (α) ϋναν εξειδικευμϋνο υπεύθυνο για το προώόν ό τον κλϊδο και (β) ϋναν εξειδικευμϋνο υπεύθυνο για την χώρα ό την περιοχό ενδιαφϋροντοσ, που ςυνεργϊζεται με το τοπικό Γραφεύο Εξωτερικού ό ΟΕΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΕΡΙΟΦΩΝ / ΦΩΡΩΝ ΕΤΡΩΠΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΛΑΔΩΝ / ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΡΟΥΙΜΑ ΠΟΣΑ ΥΑΡΜΑΚΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ Ν.ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΓΡΑΥΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΩΚΕΑΝΙΑ ΦΩΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 11

12 ENTERPRISE GREECE SA Ρόλοι και Τπευθυνότητεσ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σο Διοικητικό υμβούλιο θα εύναι 7μελϋσ, αποτελούμενο από Εκπροςώπουσ τησ Κυβϋρνηςησ, εγνωςμϋνου κύρουσ προςωπικότητεσ καθώσ και την Ανώτερη Διούκηςη τησ Εταιρεύασ. Πρόεδροσ του Διοικητικού υμβουλύου θα εύναι ςτϋλεχοσ με διεθνϋσ κύροσ και ευρεύα αποδοχό από την Επενδυτικό και Οικονομικό κοινότητα. Ο Διευθύνων ύμβουλοσ του Υορϋα θα εύναι επιλεγμϋνοσ με τεχνοκρατικϊ κριτόρια και θα φϋρει τα τυπικϊ και ουςιαςτικϊ προςόντα για τη ςυνολικό εκπροςώπηςη του Υορϋα, τη διαχεύριςη ςχϋςεων με μεγϊλουσ επενδυτϋσ και εμπορικούσ εταύρουσ και τον ςυντονιςμό των εργαςιών. Οι θϋςεισ του Προϋδρου Δ και του Διευθύνοντοσ υμβούλου θα μπορούν να καλυφθούν από το ύδιο ςτϋλεχοσ. Η ςτελϋχωςη τησ θϋςησ του Αναπληρωτό Διευθύνοντοσ υμβούλου θα εύναι προαιρετικό. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ (ΦΨΡΙ ΑΜΟΙΒΗ) Η υμβουλευτικό Επιτροπό θα ςτελεχώνεται από εκπροςώπουσ Θεςμικών Εταύρων (ΕΒ, ΕΣΕ, ΚΕΕΕ, ΕΕΕ), Εξαγωγϋων και λοιπών φορϋων τησ αγορϊσ (ΚΕΕΕ, ΕΕΣ κτλ.). Η επιτροπό αυτό θα εύναι ϊμιςθη και θα ϋχει ϊμεςη επικοινωνύα με το Διοικητικό υμβούλιο και την Ανώτερη Διούκηςη τησ εταιρεύασ για τη διαςφϊλιςη τησ βϋλτιςτησ ςυνεργαςύασ με την αγορϊ. 12

13 ENTERPRISE GREECE SA Ρόλοι και Τπευθυνότητεσ (ςυνϋχεια) ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ Ο Εςωτερικόσ Έλεγχοσ θα υπϊγεται ςτο Διοικητικό υμβούλιο και θα διαςφαλύζει την εύρυθμη λειτουργύα και την ορθό διακυβϋρνηςη του Υορϋα ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Η Νομικό Τπηρεςύα θα υποςτηρύζει το Διοικητικό υμβούλιο, τον Διευθύνοντα ύμβουλο και τον υπόλοιπο Υορϋα ςε όλα τα νομικϊ ζητόματα που θα αντιμετωπύζει ΣΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ Σο αυτοτελϋσ Σμόμα Βορεύου Ελλϊδοσ θα ϋχει ϋδρα ςτη Θεςςαλονύκη και θα ςυντονύζει τισ δρϊςεισ ενύςχυςησ επενδύςεων και εξαγωγών του Υορϋα ςτη Βόρεια Ελλϊδα, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ τοπικούσ φορεύσ (ΒΒΕ, ΕΒΕ, Περιφϋρειεσ κ.α.) MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σο Σμόμα Marketing και Επικοινωνύασ θα φϋρει την ευθύνη ςυντονιςμού και υλοπούηςησ, εύτε απευθεύασ, εύτε μϋςω τρύτων, για θϋματα: Branding και εταιρικόσ ταυτότητασ χϋςεων με ΜΜΕ και δημοςιογρϊφουσ Διοργϊνωςησ και ςυμμετοχόσ ςε ςυνϋδρια και εκδηλώςεισ Λοιπών προωθητικών δρϊςεων και ενεργειών 13

14 ENTERPRISE GREECE SA Ρόλοι και Τπευθυνότητεσ (ςυνϋχεια) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ «ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΗ ΕΠΕΝΔΤΣΗ» ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑ Η Γενικό Διεύθυνςη Επενδύςεων θα φϋρει την ευθύνη τησ προςϋλκυςησ και υποςτόριξησ των ξϋνων επενδυτών κατϊ την διϊρκεια τησ υλοπούηςησ τησ επϋνδυςόσ τουσ. Η Γενικό Διεύθυνςη θα εύναι υπεύθυνη για: Σην ενιαύα διαχεύριςη επενδυτό (key account management) για τισ τρατηγικϋσ Επενδύςεισ (Επενδύςεισ Fast Track) μϋςω τησ ςυνεργαςύασ τησ με την Γενικό Διεύθυνςη τρατηγικών Επενδύςεων που αποτελεύ κεντρικό ςυντονιςτικό αρχό για όλα τα αδειοδοτικϊ και λοιπϊ θϋματα των τρατηγικών Επενδύςεων, και Σην υποςτόριξη λοιπών επενδυτών για την επύλυςη αδειοδοτικών και ϊλλων θεμϊτων τουσ, κατϊ την υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ, μϋςω τησ υπηρεςύασ «Διαμεςολαβητόσ του Επενδυτό» και τησ μονϊδασ Ιδιωτικών Ϊργων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Η Γενικό Διεύθυνςη Εξαγωγών θα φϋρει την ευθύνη τησ ενημϋρωςησ και υποςτόριξησ των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρόςεων, τόςο ςε κεντρικό, όςο και ςε περιφερειακό επύπεδο, για θϋματα ανϊπτυξησ εξαγωγικόσ δραςτηριότητασ, χρηματοδοτικών εργαλεύων, εκπαύδευςησ και μεταφορϊσ τεχνογνωςύασ, business-to-business marketing κ.α. 14

15 ENTERPRISE GREECE SA Ρόλοι και Τπευθυνότητεσ (ςυνϋχεια) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΕΡΙΟΦΩΝ / ΦΩΡΩΝ ΓΡΑΥΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ Οι Γενικϋσ Διευθύνςεισ Επενδύςεων και Εξαγωγών θα ςυνδιαχειρύζονται, υπό την μορφό MATRIX, τρεύσ ομϊδεσ Τπευθύνων: Σουσ Τπεύθυνουσ Προώόντων και Κλϊδων, που θα εύναι εξειδικευμϋνοι ςτην προώθηςη εξαγωγών και επενδύςεων ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο προώόν (π.χ. Ελαιόλαδο) ό κλϊδο (π.χ. Ενϋργεια) Σουσ Τπεύθυνουσ Φωρών ό Γεωγραφικών Περιοχών, που θα εύναι εξειδικευμϋνοι ςτη διαχεύριςη ςχϋςεων και την προώθηςη εξαγωγών και επενδύςεων ςε μύα ςυγκεκριμϋνη χώρα ό περιοχό Σα Γραφεύα Εξωτερικού, τα οπούα θα φϋρουν την ευθύνη για την αντιπροςώπευςη τησ Ελλϊδασ ςτην εκϊςτοτε χώρα Με αυτό τον τρόπο διαςφαλύζονται τόςο οι ςυνϋργειεσ μεταξύ τησ οικονομικόσ προςϋγγιςησ και δραςτηριότητασ για ςυγκεκριμϋνεσ χώρεσ ό αγορϋσ, όςο και η ςτόχευςη και εξειδύκευςη για ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ και προώόντα υψηλού εξαγωγικού ό επενδυτικού ενδιαφϋροντοσ 15

16 ENTERPRISE GREECE SA Ρόλοι και Τπευθυνότητεσ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ROADSHOWS, ΕΚΘΕΕΙ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Σϋλοσ, η Γενικό Διεύθυνςη Τποςτόριξησ θα φϋρει την ευθύνη για όλα τα επιμϋρουσ θϋματα διοικητικόσ μϋριμνασ και υποςτόριξησ του Υορϋα, όπωσ: την υποςτόριξη του Διευθύνοντοσ υμβούλου και του υπόλοιπου Υορϋα ςε όλα τα θϋματα ϋρευνασ, ςυλλογόσ και ανϊλυςησ ςτατιςτικών ςτοιχεύων, παρακολούθηςησ διεθνών ερευνών και διαχεύριςησ γνώςησ, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με το ΚΕΠΕ καθώσ και ϊλλουσ ερευνητικούσ φορεύσ. Σην τεχνικό μϋριμνα για την επιτυχό διοργϊνωςη και εκτϋλεςη roadshows, εκθϋςεων και επιχειρηματικών αποςτολών Σισ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ του φορϋα, όπωσ η οικονομικό διαχεύριςη (οικονομικόσ προγραμματιςμόσ, προώπολογιςμόσ και ϋλεγχοσ, οικονομικϋσ αναφορϋσ, λογιςτόριο, προμόθειεσ κτλ.), η διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηςη, ςτοχοθϋτηςη, εκπαύδευςη κτλ.) και η διαχεύριςη θεμϊτων πληροφορικόσ και τεχνολογύασ Σισ ςχϋςεισ με θεςμικούσ εταύρουσ και λοιπούσ φορεύσ (stakeholder relations) Ση διαχεύριςη και υποςτόριξη τησ ηλεκτρονικόσ πύλησ (portal) εξωςτρϋφειασ 16

17 ENTERPRISE GREECE SA τελϋχωςη και ανθρώπινο δυναμικό Για την διαςφϊλιςη τησ επιτυχύασ του φορϋα απαιτεύται η προςϋλκυςη και η αξιοπούηςη ςτελεχών με εξαιρετικϊ προςόντα και ικανότητεσ, που να εύναι ςε θϋςη να ςυνομιλούν αποτελεςματικϊ με τα ανώτερα ςτελϋχη τόςο των Ελληνικών επιχειρόςεων όςο και των διεθνών επενδυτών Αυτό απαιτεύ την εφαρμογό ςυςτημϊτων ανθρώπινου δυναμικού που διαςφαλύζουν τη βϋλτιςτη επιλογό, κατϊρτιςη, ςτοχοθϋτηςη, αξιολόγηςη και κινητοπούηςη των εργαζομϋνων αναπτύςςοντασ ςυγκεκριμϋνουσ ποςοτικούσ ςτόχουσ και κριτόρια απόδοςησ. 17

18 ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ Η ENTERPRISE GREECE SA θα λειτουργεύ ςε απόλυτη ςυνεργαςύα και ςυντονιςμό με τισ υπηρεςύεσ του Τπουργεύου Εξωτερικών με ςτόχο τη διαςφϊλιςη των μϋγιςτων ςυνεργειών και την εξυπηρϋτηςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ Εξωςτρϋφειασ υγκεκριμϋνα, το πλαύςιο λειτουργύασ τησ ENTERPRISE GREECE προβλϋπει τη δυνατότητα: να αποςπώνται υπϊλληλοι του Κλϊδου Οικονομικών και Εμπορικών Τποθϋςεων του Τπουργεύου Εξωτερικών ωσ ύνδεςμοι ςτο Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, και ςτην ςυνϋχεια να διατύθενται ςτην «Ελληνικό Εταιρεύα Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου» να αποςπϊται προςωπικό τησ «Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου» ςτα γραφεύα Οικονομικών και Εμπορικών Τποθϋςεων (ΟΕΤ) του Τπουργεύου Εξωτερικών με ςυγκεκριμϋνη αποςτολό προώθηςησ επιλεγμϋνων κλϊδων ό/και προώόντων ςτο πλαύςιο τησ δραςτηριότητασ τησ «Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου» να προςλαμβϊνονται από την «Ελληνικό Εταιρεύα Επενδύςεων και Εξωτερικού Εμπορύου» για την ενύςχυςη των δρϊςεών τησ ςτο εξωτερικό μόνιμοι κϊτοικοι των κρατών όπου εδρεύουν γραφεύα Οικονομικών και Εμπορικών Τποθϋςεων και να ςτεγϊζονται επιτοπύωσ ςτα Γραφεύα ΟΕΤ του Τπουργεύου Εξωτερικών 18

19 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ Ϊναρξη δημόςιασ διαβούλευςησ του ςχεδύου νόμου για το νϋο φορϋα Χόφιςη νόμου για τον νϋο φορϋα Ϊκδοςη Τπουργικόσ Απόφαςησ για την αλλαγό του Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργύασ τησ «Επενδύςτε ςτην Ελλϊδα Α.Ε» Ϊκδοςη Τπουργικόσ Απόφαςησ για οριςμό Διοικητικού υμβουλύου νϋου φορϋα Αξιολόγηςη του υπϊρχοντοσ προςωπικού και πρόςληψη 80 νϋων εργαζομϋνων για την ενύςχυςη του νϋου φορϋα, με διαδικαςύεσ που θα ςυμφωνηθούν με το Τπουργεύο Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και το ΑΕΠ τϋγαςη και εξοπλιςμόσ νϋου φορϋα μεταςτϋγαςη υφιςτϊμενων φορϋων Κατϊρτιςη Επιχειρηςιακού χεδύου που θα καθορύζει ποςοτικούσ ςτόχουσ και ςτρατηγικϋσ προτεραιότητεσ για τον νϋο Υορϋα 19

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα