Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ"

Transcript

1 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

2 Γενικόσ Σκοπόσ Λειτουργίασ Στο επύκεντρο τησ λειτουργύασ του φόρουμ εύναι η διαμόρφωςη μύασ ςχετικϊ αυτοτελούσ τοπικήσ Στρατηγικήσ ςτα πεδύα τησ κοινωνικόσ καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ, η οπούα θα ςυμβϊλλει ςτην ενδυνϊμωςη των θεςμικών αρμοδιοτότων του για την καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού των κατούκων που ζουν ςτα γεωγραφικϊ όρια του Δόμου Αθηναύων και αντιμετωπύζουν την περύοδο αυτό αυξημϋνα προβλόματα ςυντόρηςησ λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ 2

3 Προκλήςεισ Οι ςημαντικότερεσ προκλόςεισ εύναι οι εξόσ: η περιοριςμϋνη δραςτηριοπούηςη μορφωμϊτων κοινωνικόσ επιχειρηματικότητασ ςτην περιφϋρεια του Δόμου Αθηναύων, η ϋλλειψη ύδιων πόρων για την ανϊπτυξη δρϊςεων κοινωνικόσ επιχειρηματικότητασ, η υποχρϋωςη τόρηςησ του θεςμικού πλαιςύου περύ Κοινωνικόσ Επιχειρηματικότητασ και η ανϊγκη προςαρμογόσ ςτισ επιλογϋσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ για την ανϊπτυξη μύασ Εθνικόσ Στρατηγικόσ Κοινωνικόσ Επιχειρηματικότητασ 3

4 Στόχοι (1) Ωσ φορϋασ διαβούλευςησ τησ Στρατηγικόσ θα εύναι το «Ανοικτό Φόρουμ Κοινωνικόσ Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ» Βαςικόσ ςτόχοσ εύναι η διεύρυνςη των εργαςιών για την ανϊπτυξη δράςεων για την πρόληψη και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού ευπαθών ομϊδων που μπορούν να ενιςχυθούν από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η δημιουργύα μιασ πλατφόρμασ δικτύωςησ, πηγόσ πληροφοριών και ανταλλαγόσ ιδεών των ενδιαφερόμενων μερών, καθώσ και η ςυμμετοχό τουσ ςτην εφαρμογό τουσ 4

5 Στόχοι (2) Επιμϋρουσ ςτόχοι εύναι η ενημέρωςη, ευαιςθητοποίηςη, πληροφόρηςη, ςυμβουλευτική υποςτήριξη, επιμόρφωςη, δικτύωςη, διαςύνδεςη, όςο το δυνατόν περιςςότερων ενδιαφερόμενων μερών που δραςτηριοποιούντα ςτα όρια του Δόμου Αθηναύων Επιπρόςθετα, αποςκοπεύ ςτην ανταλλαγή εμπειριών, ςυγκέντρωςη πρωτοβουλιών, ενθάρρυνςη και κινητοποίηςη τησ τοπικήσ κοινωνίασ 5

6 Στόχοι (3) Μακροπρόθεςμοι αλλϊ εφικτού ςτόχοι του φόρουμ εύναι οι εξόσ: να προϊγει τον διάλογο με ευρωπαώκούσ και διεθνεύσ οργανιςμούσ με ςκοπό την δημιουργύα ευνοώκών ςυνθηκών για την ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ και αλληλϋγγυασ οικονομύασ, να ςυμβϊλλει ςτην καλλιϋργεια τησ κοινωνικήσ ευθύνησ και ςτην ανταλλαγό τεχνογνωςύασ και εφαρμογό τησ καινοτομύασ ςτα πεδύα τησ ϋνταξησ, τησ ςυμμετοχόσ και τησ ενδυνϊμωςησ ςε επύπεδο τοπικών κοινοτότων, να παρϊςχει εκπαίδευςη και να ευαιςθητοποιήςει ςχετικϊ με τη ςυμβολό των εταιρικών ςυμπρϊξεων με βϊςη την κοινωνικό οικονομύα ςτην ενύςχυςη τησ αλληλεγγύησ ςτισ τοπικϋσ κοινότητεσ, 6

7 Στόχοι (4) να λειτουργόςει ωσ «εργαςτήριο καινοτομίασ» ςτο πεδύο των κοινωνικών πολιτικών και να υποςτηρύξει την ευρύτερη διϊχυςη των αποτελεςμϊτων και να προωθόςει ςυνεργαςίεσ και ςυνέργειεσ με ϊλλα εθνικϊ, ευρωπαώκϊ και διεθνό δύκτυα. 7

8 Στάδια ςυγκρότηςησ (1) ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Το ΕΚΚΕ απευθύνει πρόςκληςη ςε δυνητικούσ εταύρουσ με αντικεύμενο τη δικτύωςη για την ανϊπτυξη δρϊςεων κοινωνικόσ καινοτομύασ ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Το ΕΚΚΕ και οι φορεύσ που θα ανταποκριθούν ςτην πρόςκληςη ςυγκροτούν ϋνα ϊτυπο δύκτυο με ςτόχο την οικοδόμηςη ςχϋςεων εμπιςτοςύνησ και τη διαβούλευςη για την εκπόνηςη ςχεδύου δρϊςησ εντόσ προκαθοριςμϋνου χρονικού πλαιςύου ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Το ΕΚΚΕ ςυνϊπτει ςυμφωνύα πλαύςιο με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ εταύρουσ 8

9 Στάδια ςυγκρότηςησ (2) ΣΤΑΔΙΟ 4ο: Τα μϋλη τησ ςύμπραξησ υλοποιούν από κοινού τισ ςυμφωνημϋνεσ δρϊςεισ ΣΤΑΔΙΟ 5ο: Τα μϋλη τησ ςύμπραξησ αξιολογούν την αποτελεςματικότητα των δρϊςεων, εντοπύζουν αδυναμύεσ και καλϋσ πρακτικϋσ και φροντύζουν για τη διϊχυςη των αποτελεςμϊτων 9

10 Αναγκαιότητα λειτουργίασ του Φόρουμ (1) Η λειτουργύα του φόρουμ μπορεύ να ςυμβϊλει καθοριςτικϊ ςτουσ εξόσ τομεύσ: ςτη ςυςτηματικό καταγραφή των υφιςτάμενων μηχανιςμών του Δόμου Αθηναύων ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ, ςτην ανάλυςη και αξιολόγηςη του θεςμικού, επιχειρηςιακού και χρηματοδοτικού καθεςτώτοσ των ςχετικών παρεμβϊςεων, ςτον εντοπιςμό και την ανάδειξη Ευρωπαΰκών καλών πρακτικών (best practices) ςε τοπικό επύπεδο για την ανϊπτυξη βιώςιμων πολιτικών Κοινωνικόσ Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ, 10

11 Αναγκαιότητα λειτουργίασ του Φόρουμ (2) ςτην ανάλυςη των ςυναφών παρεμβάςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (πολιτικϋσ, χρηματοδοτικϊ εργαλεύα) για την υποςτόριξη πολιτικών Κοινωνικόσ Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ, ςτον προςδιοριςμό των νϋων παρεμβάςεων του Δόμου Αθηναύων ςε ςχϋςη με την υποςτόριξη πολιτικών Κοινωνικόσ Καινοτομύασ και Επιχειρηματικότητασ και ςτη εκπόνηςη του Αναλυτικού Σχεδίου Δράςησ ανάπτυξησ βιώςιμων πολιτικών Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ, ανϊ πεδύο πολιτικόσ, χρονικό προγραμματιςμό, απαιτούμενουσ πόρουσ και πηγϋσ χρηματοδότηςησ. 11

12 Δράςεισ Οι δράςεισ του φόρουμ που θα αναπτυχθούν κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ του εύναι οι ακόλουθεσ: Ενϋργειεσ προώθηςησ του φόρουμ Δημιουργύα ιςτοςελύδασ Δημιουργύα μητρώου φορϋων που ϋχουν εφαρμόςει δρϊςεισ ΕΚΕ Δημιουργύα μητρώου ενδιαφερόμενων μερών Παρουςύαςη καλών πρακτικών και καινοτόμων ςχεδύων Συναντόςεισ εργαςύασ ενδιαφερόμενων μερών Ημερύδεσ Επιςτημονικϋσ εκδηλώςεισ Θεματικϊ εργαςτόρια Εκθϋςεισ αξιολόγηςησ 12

13 Υποχρεώςεισ των μελών του Φόρουμ (1) Οι υποχρεώςεισ των μελών του φόρουμ θα ορύζονται και θα τυποποιούνται από το καταςτατικό του. Σε γενικϋσ γραμμϋσ θα οφεύλουν: να εγκαθιδρύςουν μια ςταθερή εταιρική ςχέςη, μια μακροπρόθεςμη ςυνεργαςία και ϋναν κοινό ςυντονιςμό με τισ οργανώςεισ του τομϋα τησ κοινωνικόσ οικονομύασ ςτο πεδύο του ςχεδιαςμού τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών, να αναπτύξουν μύα νϋα κουλτούρα κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ που να προτεύνει εναλλακτικϋσ κοινωνικοοικονομικϋσ προςεγγύςεισ, 13

14 Υποχρεώςεισ των μελών του Φόρουμ (2) να αναπτύξουν καινοτομικά μοντέλα για την ενύςχυςη τησ καλήσ διακυβέρνηςησ και των εταιρικών ςχέςεων με τουσ φορεύσ τησ κοινωνικόσ οικονομύασ, να προωθούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τουσ, να ςυμμετέχουν ενεργά ςτισ δρϊςεισ του Δικτύου και να προωθούν την εφαρμογή του Μοντέλου των Κοινωνικά Υπεύθυνων Τοπικών Κοινοτήτων (Territoires Socialement Responsables TSR Model) ςτην περιοχό ευθύνησ τουσ 14

15 Συμμετέχοντεσ Οι ςυμμετϋχοντεσ του φόρουμ κοινωνικόσ καινοτομύασ και επιχειρηματικότητασ διακρύνονται ςε τρεισ κατηγορύεσ: Οργανωτική Επιτροπή Επιςτημονική Επιτροπή Ενδιαφερόμενα Μέρη 15

16 Ενδιαφερόμενα Μέρη Κοινωνικϋσ Επιχειρόςεισ Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ του Ν. 2716/1999 που δραςτηριοποιούνται ςτο Δόμο Αθηναύων Κοινωνικϋσ Συνεταιριςτικϋσ Επιχειρόςεισ του Ν. 4019/2011 που δραςτηριοποιούνται ςτο Δόμο Αθηναύων Μη Κερδοςκοπικϋσ Οργανώςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτο Δόμο Αθηναύων Εθελοντικϋσ Οργανώςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτο Δόμο Αθηναύων Ιδρύματα με ϋδρα ςτο Δόμο Αθηναύων Ακαδημαώκϊ και ερευνητικϊ ιδρύματα Τοπικού Εμπορικού και Επαγγελματικού Σύλλογοι και Οργανώςεισ Επιςτημονικού Σύλλογοι και Φορεύσ Οργανώςεισ εργαζομϋνων και εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ) Εργαζόμενοι ςτο Δόμο και τα νομικϊ του πρόςωπα Ενώςεισ και Σύλλογοι Πολιτών 16

17 Αρμοδιότητεσ (1) Οι αρμοδιότητεσ των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβϊνουν: Τελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θόξνπκ θαη ηνπ wed forum Τελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ, ηδεώλ θαη απόςεσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο Τνλ ζρνιηαζκό ησλ απόςεσλ, ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ Τελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Τε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη ζε εξγαζηήξηα 17

18 Αρμοδιότητεσ (2) Τε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο ζεκάησλ ηνπ θόξνπκ Τε ζύληαμε εθζέζεσλ απόςεσλ θαη ηδεώλ Τε ζύληαμε εθζέζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θόξνπκ Τελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ Τηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ Τε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ κειώλ Τηο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηελ επηζηεκνληθό επιτροπό Τελ πξνεηνηκαζία κειινληηθώλ ζελαξίσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο 18

19 Ομάδεσ ενδιαφερόμενων μερών (1) Οκάδα 1 - Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ηνπ Ν. 2716/1999 πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4019/2011 πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν Αζελαίσλ Οκάδα 2 - Τνπηθνί Δκπνξηθνί θαη Δπαγγεικαηηθνί Σύιινγνη θαη Οξγαλώζεηο, Οξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ (ΣΔΒ, ΔΣΔΔ, ΓΣΔΒΔ, ΓΣΔΔ, ΣΔΤΔ) 19

20 Ομάδεσ ενδιαφερόμενων μερών (2) Οκάδα 3 - Δξγαδόκελνη ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξόζσπα, Δλώζεηο θαη Σύιινγνη Πνιηηώλ Οκάδα 4 - Αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, Δπηζηεκνληθνί Σύιινγνη θαη Φνξείο θαζώο θαη Ιδξύκαηα κεέδξα ζηνγήκναζελαίσλ 20

21 Στοιχεύα επικοινωνύασ: 21

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ ΈΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «CAPACITY BUILDING» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα