ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ"

Transcript

1 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ. Franchised by CNM-COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE U.K (Naturopathy/Homeopathy/Acupuncture/Herbal Therapy/Nutritional Therapy) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

2 2 ΟΡΘΟΠΑΘΗΤΙΚΗ Φυσιοπρακτικές εφαρμογές για την υγεία & αρρώστια Ορθοπαθητική (από τημ ελλημική Ορθός + Πάθηση "πόμος") Τι είναι Ορθοπαθητική Η ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θπζηνινγηθήο δνκήο, ηεο πγείαο θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ ζώκαηνο κε θπζηθά κέζα όπσο: εμεηδεηθεπκέλεο Οξζνπξαθηηθέο Σερληθέο θαη Υεηξηζκνύο, επη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ησλ νζηώλ, κπώλ, θαη νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλδπαζκό (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) θαη κε Φπζηθή Θεξαπεπηηθή Γηαηξνθή, Απνηνμίλσζε & Νεζηεηνζεξαπεία. Πού μπορεί να εθαρμοζηεί η Ορθοπαθηηική; Δίλαη αιεζέο όηη ε Οξζνπαζεηηθή εθαξκνγή επηδξά ζεηηθά ζε πνιιέο λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ: Μπνζθειεηηθό Νεπξηθό Πεπηηθό /πθώηη, Υνιεδόρνο Κύζηε, Πάγθξεαο, Έληεξα Αλαπλεπζηηθό Καξδηναγγεηαθό/Κπθινθνξηαθό Οπξνπνηεηηθό/Νεθξά,Οπξνδόρν θύζηε Δλδνθξηληθν/Οξκνληθό/Αλαπαξαγσγηθό Λεκθηθό Γεξκαηηθό Αηζζεηηθό Μπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα βνεζήζεη άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ θαη επαγγεικάησλ: από λήπηα έσο ειηθησκέλνπο, από άηνκα πνπ θάλνπλ θαζηζηηθή δσή κέρξη θαη επαγγεικαηίεο αζιεηέο. Σα όρια ηης Ορθοπαθηηικής Αγφγής

3 3 Σα όξηα ηεο Οξζνπαζεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαζνξίδνληαη απν ηελ θαηάζηαζε ηνπ αξξώζηνπ θαη κάιηζηα όρη ηόζν απν ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο αιιά θπξίσο απν δύν άιινπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο: α) Σελ αλαζηξεςηκόηεηα ησλ βιαβώλ θαη β) Σελ δπλαηόηεηα ηνπ Ακπληηθνύ κεραληζκνύ ηνπ αξξσζηεκέλνπ ζώκαηνο λα αληηδξάζεη ζηελ δύλκε ηεο αξξώζηηαο. ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ Λειηοσργικές παθήζεις Μσοζκελεηικά επώδσνα ζύνδρομα Παθήζεις Νεσρικού ζσζηήμαηος Γηζθνπάζεηα, Απρελνβξαρηόλην ζύλδξνκν Οζθπαιγία-Ιζρηαιγία Απρελαιγίεο Θσξαθαιγίεο Αξζξίηηδεο θαη πεξηαξζξίηηδεο γόλαηνο, ώκνπ, πνδνθλεκηθήο, ηζρίνπ, αγθώλνο, άθξαο ρεηξόο, άθξνπ πνδόο Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Μπτθά άιγε (δηάρπηα ή εληνπηζκέλα) Αιιεξγηθό βξνγρηθό άζζκα Παηδηθό άζζκα Αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ηγκνξίηηδα Έιθνο ζηνκάρνπ θαη 12/δαθηύινπ παζηηθή θνιίηηδα, δπζθνηιηόηεηα Κιηκαθηεξηαθέο δηαηαξαρέο Ηκηθξαλία Κεθαιαιγίεο (πξσηνπαζείο) Νεπξαιγία ηξηδύκνπ Πάξεζε πξνζσπηθνύ λεύξνπ Ίιηγγνη, εκβνέο Φστικές διαηαρατές υστοζφμαηικές διαηαρατές Υξόληα θόπσζε Ιλνκπαιγία Αγρώδεο λεύξσζε, θνβίεο Νεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο Γηαηαξαρέο κλήκεο, ζπγθέληξσζεο, πξνζαξκνγήο, ύπλνπ θαη ζπκπεξηθνξάο Γηαηαξαρέο Libido Δερμαηικές παθήζεις Φσξίαζε Αιιεξγηθά εθδέκαηα εμαλζήκαηα Αθκή

4 4 Εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα (Διάρκεια 3 έηη) Ενόηηηα (1) Μαθήμαηα: Αλαηνκία, Φπζηνινγία & Παζνινγία, Κιηληθή Δμέηαζε (Clinical Skills) Κύηηαξα Ιζηνί Καιππηήξην ύζηεκα θειεηηθό ύζηεκα Μπτθό ύζηεκα Καξδηαγγεηαθό ύζηεκα Λεκθηθό ύζηεκα Νεπξηθό ύζηεκα Αηζζεηηθό & Κηλεηηθό ύζηεκα Δλδνθξηληθό ύζηεκα Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα Πεπηηθό ύζηεκα Οπξνπνηεηηθό ύζηεκα Αλαπαξαγσγηθό ύζηεκα Ακπληηθό ύζηεκα Μνιπζκαηηθέο Αζζέλεηεο Ογθνινγία Φαξκαθνινγία (βαζηθέο γλώζεηο) Βηνρεκηθό Δξγαζηήξην Δπαγγεικαηηθή Τγηεηλή Πξώηεο Βνήζεηεο Ενόηηηα (2) Ειζαγφγή ζηις Εναλλακηικές Θεραπείες Γηαηί Δλαιιαθηηθή Ιαηξηθή Οιηζηηθή Ιαηξηθή Ο ξόινο ηεο Δλαιιαθηηθήο Ιαηξηθήο ζηελ Κύπξν & Διιάδα Πσο δξά ε Φπζηθνπαζεηηθή Ο Νόκνο ησλ Οκνίσλ & Νόκνο ησλ Αληηζέησλ Φπζηθή Θεξαπεπηηθή- Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε θαη Μνλαδηθόηεηα Ο άξξσζηνο θαη νη πξνζσπηθέο ππεπζπλόηεηεο Φπζηθέο Θεξαπεπηηθέο Αξρέο Απνηνμίλσζε Δλαιιαθηηθή Θεξαπεπηηθή θαη ε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηνλ Καξθίλν Η ηξνθή ζαλ θάξκαθν θαη θάξκαθν ηξνθή Δλαιιαθηηθέο Θεξαπείεο θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ Πξόιεςε θαη Θεξαπεία Φπζηθνπαζεηηθή Σνμίλσζε Σνμηθέο Οπζίεο πλζεηηθά θαη Υεκηθά θάξκαθα Οη 7 γηαηξνί ηεο Φύζεο Ση είλαη Φπζηθνπαζεηηθή

5 5 Ενόηηηα (3) Ορθοπαθηηικές και Φσζικοπαθηηικές Αρτές Φπζηθνπαζεηηθέο Αξρέο θαη Φηινζνθία Πώο εξγάδεηαη ε Φπζηθνπαζεηηθή Αζζέλεηα Η αξξώζηηα ζαλ Γύλακε Απηνζεξαπέηαο Η αξξώζηηα ζαλ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία Σα κηθξόβηα δελ είλαη ε ξηδηθή αηηία ηεο αζζέλεηαο Σν απνηέιεζκα ησλ ηνμηλώλ κέζα ζην ζώκα Ιζηνξία ηεο Φπζηθνπαζεηηθήο Κύξηα όπια ηεο Φπζηθνπαζεηηθήο/Οξζνπαζεηηθήο Αλαδήηεζε γηα ην καγηθό παλζεξαπεπηηθό Σα παληαρνύ παξόληα κηθξόβηα Φπζηθνπαζεηηθόο ζεξαπεπηήο Βαζηθέο Φπζηθνπαζεηηθέο Αξρέο Η αξξώζηηα είλαη Μηα Οξζόδνμε Ιαηξηθή θαη Δλαιιαθηηθέο Θεξαπείεο Η βαζηθή Αξρή ησλ Ιαηξηθώλ ρνιώλ Η Αξξώζηηα Θεξαπεύεη ηελ Αξξώζηηα Σα δύν ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα Η ζεξαπεπηηθή δύλακε ηεο Φύζεο Σν αηηηνινγηθό ηεο Αζζέλεηαο Σν θάξκαθν καο είλαη ηξνθή καο Σα θπξηώηεξα ζεξαπεπηηθά κέζα απνηνμίλσζεο Η θπξηώηεξε πεγή ηεο Σνμίλσζεο Απνηνμίλσζε Αληηηξνθέο Αληηθπζηνινγηθόο όξνο Καηαζηξνθή ηνπ Αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Φπζηθνπαζεηηθή δηάγλσζε Κηλέδηθε παξαδνζηαθή ηαηξηθή Ενόηηηα (4) Φσζική Διαηροθολογία Δηζαγσγηθή Γηάιεμε Οξζνκνξηαθή θαη πκβαηηθή Καζηεξσκέλε Ιαηξηθή Αηηηνινγία ηεο Γηαηξνθνπαζνινγίαο Αξρέο ηεο Φπζηθνπαζεηηθήο Γηαηξνθνινγίαο Υξήζε Οξζώλ Μνξίσλ & Σνμηθνινγία, Γνζνινγία Πξσηετλεο, Λίπε, Τδαηάλζξαθεο Οη Μηθξνζξεπηηθέο Οπζίεο,Βηηακίλεο, Μέηαιια, Ιρλνζηνηρεία Φπηνζξεπηηθά, Αληηηξνθνινγία & Διεύζεξνη Ομεηδσηηθνί Παξάγνληεο Γηαηξνθή, άζθεζε θαη Αζιεηηζκόο Παζήζεηο θαη Οξζνκνξηαθή Θεξαπεπηηθή Οξζνκνξηαθή Θεσξία ηεο Γελεηηθήο ηεο Παζνγέλεζεο θαη ηνπ Γήξαηνο

6 6 Πξαθηηθέο Γλώζεηο Φπζηθνπαζεηηθήο Γηαηξνθνινγίαο Ενόηηηα (5) Δηζαγσγή ζηε Οξζνπαζεηηθή δηεπζέηεζε θαη κάιαμε Αίζζεζε Δηζαγσγή ζηελ θίλεζε θαη αληαλαθιαζηηθά Δθνύζηα θίλεζε πλδεηηθόο ηζηόο Γέξκα Πξνζαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ Πόλνο Ενόηηηα (6) Θεξαπεπηηθή ζρέζε Γεληθέο αξρέο ςειάθεζεο Κσδηθνπνίεζε ησλ ρεηξηζκώλ Παξάκεηξνη εθαξκνγήο Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο κάιαμεο Η κάιαμε & δνκηθή δηεπζέηεζε ζην θπθινθνξηαθό Λεκθηθή & δνκηθή δηεπζέηεζε παξνρέηεπζε Η κάιαμε & δνκηθή δηεπζέηεζε ζηνλ αζιεηηζκό Δηδηθέο κέζνδνη & δνκηθήο δηεπζέηεζεο θαη κάιαμεο Σερληθή Wetterwald Γεξκαηηθνί Υεηξηζκνί Ενόηηηα (7) Βαζηά εγθάξζηα κάιαμε Αγσγή από ην πεξηόζηεν θαη κάιαμε ηνπ παρένο εληέξνπ Μέζνδνο Rolf Σερληθνί ρεηξηζκνί επη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα Δμέηαζε Θεσξία θαη πξαθηηθήο Ενόηηηα (8) Μάιαμε & δηεπζέηηζε απρεληθήο πεξηνρήο Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηεο ξάρεο Μάιαμε ηεο πξνζζην-πιάγηαο ζσξαθηθήο πεξηνρήο Ενόηηηα (9) Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηεο νζθπτθήο δώλεο Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηεο δώλεο ηεο Λεθάλεο Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηεο θνηιηαθήο ρώξαο Ενόηηηα (10) Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ηξηρσηνύ θεθαιήο Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηνπ άλσ άθξνπ Μάιαμε & δηεπζέηεζε ηνπ θάησ άθξνπ

7 7 Ενόηηηα (11) Μπνπεξηηνληθό ύλδξνκν Δηζαγσγή εκεία ππξνδόηεζεο Σερληθνί ρεηξηζκνί Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα Ενόηηηα (12) Κλινική Πρακηική Λήςε ηζηνξηθνύ πγείαο Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αζζελνύο (Follow up) Οξζνπαζεηηθή αμηνιόγεζε Γεληθά Γηαγλσζηηθά Δπαγγεικαηηθή Γηαρείξεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ Γξαθείνπ (Clinic Management) Γεκόζηεο ζρέζεηο ηήζηκν ηεο επηρείξεζεο (Setting up the business) Φπζηθά Γηαγλσζηηθά Λεηηνπξγηθά Σέζηο Σέζηο Ήπαηνο θαη παξαζίησλ Αιιεξγηθά Σέζηο Κάληηληα θαη Γίζη (yeast) κνιύλζεηο Βηνρεκηθέο αλαιύζεηο νύξσλ θαη ζάιηνπ Γηάγλσζε πξνζώπνπ, γιώζζαο, λύρηα, θαη καιιηά Ενόηηηα (13) Πξαθηηθή Δκπεηξία ζηε Κιηληθή ηεο ρνιήο κε επηηήξεζε/θαζνδήγεζε κε αζζελείο πνπ ζα πξνέξρνληαη απν ηνπο καζεηέο. Ενόηηηα (14) Πξαθηηθή άζθεζε / ιήςε ηζηνξηθνύ πγείαο / Case studies Eπαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη δενληνινγία Σειηθή εμέηαζε ζεσξίαο θαη Πξαθηηθήο Αναγνώριζη ηης Oρθοπαθηηικής Θεραπεσηικής Διαηροθής & Φσζικοπαθηηικής Εκπαίδεσζης Πλήρφς αναγνφριζμένο από ηο Κσπριακό Ινζηιηούηο Εκπαίδεσζης Ορθοπαθηηικών, ηον Παγκύπριο ύνδεζμο Φσζικοπαθηηικών & σμβούλιο Ορθομοριακής και Θεραπεσηικής Διαηροθής Κύπροσ. Οη απόθνηηνη ηνπ T.O.I-CNM κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνλ ύλδεζκν Φπζηθνπαζεηηθώλ θαη ζην Γεκνθξαηηθό πκβνύιην Οξζνπαζεηηθώλ ηνπ Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Δπαγγεικαηηθώλ πλδέζκσλ άιισλ ρσξώλ Δπξσπατθήο Έλσζεο.. Γηα * Γεξκαλία παξαθαιώ δηαβάζηε ην παξαθάησ: ΕΕ - Γερμανία *

8 8 πνηνο επηζπκεί λα αζθήζεη νπνηεζδήπνηε θπζηθέο ε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηε Γεξκαλία πξέπεη λα πεξάζεη κηα εηδηθή εμέηαζε απν ην αξκόδην θπβεξλεηηθό ηκήκα. Μόιηο πεξάζεη απηόλ ηνλ δηαγσληζκό ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιέζεη ηνλ εαπηό ηνπ "Heilpraktiker" (Natural Health Practitioner /Φπζηθό Θεξαπεπηή). Γελ έρεη ζεκαζία εάλ αζθείηε δηαηξνθή, νκνηνπαζεηηθή, θπηνζεξαπεία ή βεινληζκό, ε εμέηαζε είλαη ην ίδην γηα όινπο. Διεθνής Αναγνώριζη Κάζε ρώξα έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο νη νπνίνη δηαθέξνπλ από πνιηηεία ζε πνιηηεία. Αλ ζαο ελδηαθέξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρώξα, επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν T.O.I γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. ημανηικές πληροθορίες Οη καζεηέο πνπ νινθιεξώλνπλ ην Γίπισκα καο ζηελ Οξζνπαζεηηθή Θεξαπεία απνθηνύλ ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή ηερλνγλσζία θαη ηα πξνζόληα γηα λα εξγαζζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Σα κάζήκαηα αξρίδνπλ κε ελόηεηεο ζεσξίαο, πνπ κπνξείηε λα κειεηήζεηε ζην δηθό ζαο ξπζκό θαη ρξόλν, κε ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε από ηνπ Σ.Ο.Ι. Γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηα καζήκαηα θαη λα απνθηήζεηε ηελ επαξθή εκπεηξία, πξνζθέξνπκε εμεηδεηθεπκέλα ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, έξεπλεο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε κε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε. Η όιε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη θάζε πηπρή γηα κηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξζνπαζεηηθνύ.. ε κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα κάζεζεο ζα απνθηήζεηε πξαθηηθή εκπεηξία από ηε δηαρείξηζε αζζελώλ,ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξσηόθνιια σο θαη πξαθηηθέο αζθάιεηαο. Μηα ζεηξά δηαιέμεσλ γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε γηα λα ζαο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε. Πξόθεηηαη γηα κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο, κέζα απν ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα πξνζθέξεηε αθίλδπλεο,θπζηθέο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη κε πξνζεγκέλεο δηθαηνινγεκέλεο ρξεώζεηο είλαη δπλαηόλ λα θεξδίδεηε έλα θαιό ρξεκαηηθό πόζό. Οη απόθνηηνη καο θαιύπησληαη απν Αζθάιεηα Δπαγγιεκαηθήο Δπζύλεο γηα ζπκβάληα θαηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο απν κηα απν ηηο κεγαιύηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιέηνπ.. ημειώζηε όηι δεν μπορείηε να καλείηε ηον εασηό ζας Ιαηρό, "οζηεοπαθηηικό ή Υειροπράκηφρ" η Φσζιοθεραπεσηή. Είζθε Ορθοπαθηηικός Θεραπεσηής!

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα