ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»"

Transcript

1 ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν.Γ. 162/73 "πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ππεξειίθσλ θαη ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ". 2. Σνλ Α.Ν. 421/37 "πεξί δηαζέζεσο εζφδσλ ηηλψλ ππέξ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο". 3. Σελ αξηζ. Γ3/νηθ. 2414/82 (ΦΔΚ0938 Β') απφθαζή καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αλαζθαιίζησλ ειηθησκέλσλ κε απφιπηε αλαπεξία, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 2211/88 φκνηα (ΦΔΚ-559 Β'). 4.Σελ αξηζ. Γ4α/Φ.22/νηθ.1196/85 απφθαζή καο πεξί εγθξίζεσο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αλαζθαιίζησλ θαη έκκεζα αζθαιηζκέλσλ αλαπήξσλ αηφκσλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ηηο ίδηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο, ειηθίαο 0-59 εηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Γ4α/Φ.225/νηθ. 2206/88 (ΦΔΚ-559 Β') φκνηα, απνθαζίδνπκε : 'Αξζξν 1 : Δλνπνηψληαο ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ εθαξκφδνληαη δπλάκεη ησλ αλσηέξσ 3 θαη 4 απνθάζεψλ καο, εγθξίλνπκε ηελ εθαξκνγή, απφ , εληαίνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ αηφκσλ εθείλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ηα νπνία είλαη αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα θαη ιφγσ ζνβαξήο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο ή ςπρηθήο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο είλαη αλίθαλα, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, γηα άζθεζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν χςνο ηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα ρηιηάδεο δξαρκέο (12.000). 'Αξζξν 2 : Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο

2 α. Σα αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα άηνκα δελ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε θάπνην απφ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εθαξκφδνπλ νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. β. Να κε ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ ην Γεκφζην ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή (αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ - ηακείν θιπ.), ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε απηή. Σα αλαζθάιηζηα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλα ηέθλα, ηα νπνία ιακβάλνπλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή ζχληαμε, πξνζαχμεζε ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθή παξνρή γηα ηελ αλαπεξία ηνπο ίζε ή κηθξφηεξε ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ απφθαζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν νιφθιεξν ην ρνξεγνχκελν κε ηελ απφθαζε απηή επίδνκα. γ. Να κελ πεξηζάιπνληαη, κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, σο εζσηεξηθνί αζζελείο ή ηξφθηκνη ζε Γεκφζηα Ννζειεπηηθά ή Πξνλνηαθά Ιδξχκαηα, αληίζηνηρα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. 'Άξζξν 3 : Γηθαηνχκελα ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο άηνκα Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο απφθαζεο απηήο ρνξεγείηαη : α. ηνπο 'Έιιελεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. Απνπζία ζην εμσηεξηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ δελ απνηειεί ιφγν δηαθνπήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. β. ηνπο επαλαπαηξηδφκελνπο νκνγελείο, έζησ θαη εάλ έρνπλ ζηεξεζεί ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. γ. ηνπο Κχπξηνπο ππεθφνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. δ. ηνπο ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4017/59 (ΦΔΚ-246 Α'), εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα. 'Άξζξν 4 : Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Σα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο απφθαζεο απηήο ηπγράλνπλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο εθφζνλ ην κεληαίν αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ ηνπο, θαηά πεξίπησζε, εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο αξηζ. Γαβ/Φ.32/νηθ. 3298/87 (ΦΔΚ-39 Β') απφθαζήο καο. 'Άξζξν 5 : Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.

3 'Έθδνζε απφθαζεο αλαγλψξηζεο θαη έγθξηζεο ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 1.Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο απφθαζεο θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηε Γ/λζε ή ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαπήξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ (παηέξα κεηέξα θεδεκφλα θιπ.) κε ηελ νπνία δεηεί ηε ρνξήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο απφθαζεο απηήο. β. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο αξρήο, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία δεί, ε ζπγγεληθή ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ην αλάπεξν άηνκν, θαζψο θαη ε κφληκε δηακνλή ηνπ πξνο επηδφηεζε αηφκνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα δελ κπνξνχλ αλ βεβαηψζνπλ η' αλσηέξσ ηφηε ηα ζηνηρεία απηά ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. γ. Γλσκάηεπζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Π.Τ.Δ.) ηνπ Π.Γ. 611/77 ηεο Ννκαξρίαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ αλαπήξνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ή ηεο πάζεζήο ηνπ ή ησλ αλαπήξσλ θαη παζήζεψλ ηνπ, ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο θαη ηέινο αλ δελ κπνξεί λα αζθήζεη θάπνην βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ γλσκάηεπζεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαπήξνπ ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, καδί κε έθζεζε Κξαηηθνχ ηαηξνχ ή ηαηξνχ Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. επηρνξεγνχκελν απφ ην Κξάηνο, ηαηξνχ κε εηδηθφηεηα αλάινγε πξνο ηελ αλαπεξία ή ηελ πάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Η πην πάλσ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή γηα λα ππνβνεζείηαη ζην έξγν ηεο κπνξεί, λα δεηεί απφ ηνλ εμεηαδφκελν αλάπεξν ή απφ ηα Κξαηηθά Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα ή άιιεο αξρέο, θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξαγγέιιεη ηελ ελέξγεηα νπνηαζδήπνηε αλαγθαίαο θιηληθήο ή εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο. Καηά ηεο απνθάζεσο ηεο Π.Τ.Δ. ηφζν ν ελδηαθεξφκελνο φζν θαη ε αξκφδηα Τπεξεζία δχλαηαη, λ' αζθήζνπλ πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Γ.Τ.Δ.), εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Τ.Δ. είλαη ππνρξεσηηθέο, ηφζν γηα ηελ Τπεξεζία φζν γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαπήξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, (παηέξα, κεηέξα, θεδεκφλα) ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο : (1) Η κφληκε θαηνηθία, ε ζχλζεζε θαη ην κεληαίν εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία ζα δηαβηψλεη ην αλάπεξν άηνκν κε θσηναληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε. (2) 'Οηη ε παξερφκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλαπήξνπ αηφκνπ. (3) 'Οηη ην αλάπεξν άηνκν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ δελ εηζπξάηηεη άκεζα ή έκκεζα ζχληαμε ή άιιε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ νπνηαδήπνηε πεγή ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, γηα ηελ ίδηα ή άιιε αλαπεξία ή πάζεζε.

4 ε πεξίπησζε πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ ίδηα ή άιιε αλαπεξία ή πάζεζε κε νπνηαδήπνηε κνξθή θάπνην νηθνλνκηθφ βνήζεκα, (είηε ζαλ επίδνκα είηε ζαλ πξνζαχμεζε κηζζνχ ή ζχληαμεο), ηφηε δειψλεηαη ην πνζφ απηφ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. (4) 'Όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο ζε πεξίπησζε πεξηζάιςεσο ηνπ αλαπήξνπ ζε 'Ίδξπκα (Πξνλνηαθφ) ή Ννζνθνκείν, αιιαγήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ζαλάηνπ ή ιήςεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ή ζχληαμεο θιπ.. 'Έθζεζε Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλαπήξνπ αηφκνπ θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη αλ ην άηνκν πνπ ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ (είζπξαμε βνεζήκαηνο θιπ.) είλαη αξρεγφο ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πιεζίνλ ηεο νπνίαο ην αλάπεξν άηνκν δεη θαη εάλ ηνχην ζπγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα νξηζζεί ππεχζπλν γηα ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνπ ζα ρνξεγεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν απηφ θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα αθαηάιιειν ηφηε ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο πξνηείλεη ππεχζπλν ηεο είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο άιιν θαηάιιειν πξφζσπν. 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ έθζεζεο θαη ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή, εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε εγθξηηηθή ή απνξξηπηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Ννκάξρε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεσο ή ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο. Η εγθξηηηθή απφθαζε κπνξεί λ' αλαθέξεηαη ζ' έλα ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη καδί κε η' άιια ζηνηρεία, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ ή δηθαηνχρνπ αλαπήξνπ, ην έηνο γέλλεζήο ηνπ, ην ηφπν θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Σφζνη νη εγθξηηηθέο φζν θαη νη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 'Άξζξν 6 : Σήξεζε κεηξψνπ Οη Γ/λζεηο θαη ηα Σκήκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ ζα ηεξνχλ θαθέιινπο θαη κεηξψα κε αηνκηθέο κεξίδεο ησλ νηθνλνκηθά εληζρπνκέλσλ σο άλσ αλαπήξσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο φια ηα ππεξεζηαθά, νηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηα ε ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο σο εμήο : 1. Αχμνληαο αξηζκφο Οηθνγελεηαθή ζχλζεζε, ε νπνία ζα ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο ζηήιεο : α. ηνηρεία αλαπήξνπ κε ηηο εμήο ζηήιεο : αα. 'Όλνκα ββ. 'Όλνκα παηέξα ή ζπδχγνπ γγ. Ηιηθία δδ. Δίδνο πάζεζεο.

5 β. χλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δηαβηψλεη ν αλάπεξνο, ππνδηαηξνχκελε ζηηο αθφινπζεο ζηήιεο : αα. Ολνκαηεπψλπκν ββ. 'Όλνκα παηέξα ή ζπδχγνπ γγ. Ηιηθία δδ. πγγεληθή ζρέζε κε ηνλ αλάπεξν εε. Σφπνη θαηαγσγήο. ζη.ζη. Γ/λζε θαηνηθίαο 3. Μεηαβνιέο νηθνγελεηαθήο ζχλζεζεο. 4. Σπρφλ παξερφκελε ελίζρπζε βάζεη άιισλ πξνγξακκάησλ. 5. Απφθαζε Ννκάξρε κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ππνδηαηξνχκελε ζηηο αθφινπζεο ζηήιεο: α. Αξηζκφο θαη ρξνλνινγία β. Πνζφ εγθεθξηκέλεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 6. Ολνκαηεπψλπκν ππεπζχλνπ γηα ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ηεο παξερφκελεο ελίζρπζεο ζηνλ αλάπεξν. 7. Αξηζκφο θαη ρξνλνινγία απφθαζεο Ννκάξρε αλάζεζεο ηεο είζπξαμεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε άιιν πξφζσπν. 'Αξζξν 7 : Σξφπνο πιεξσκήο 1. Η πιεξσκή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα γίλεηαη κέζσ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Γξαθείσλ ΔΛΣΑ, εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο ηεο 193/79 απφθαζεο ΦΔΚ-143 Β', φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. 2. Η έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.Γ. 321/69, φηη ιακβάλεη ρψξα πξνο αληηκεηψπηζε δηθαηνινγεκέλεο αλάγθεο. 'Αξζξν 8 : Αλαζεψξεζε δηθαηψκαηνο επηδφηεζεο

6 1. Σν δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αλαζεσξείηαη ηαθηηθά θάζε ηξία ρξφληα, έθηαθηα δε φηαλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε. 2. Γηα ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε αλαζεψξεζε απαηηείηαη έθζεζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ θαη δήισζε ηνπ Τπεπζχλνπ, πξνο είζπξαμε θαη δηαρείξηζε, θαζψο θαη γλσκαηεχζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Η έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ απαηηείηαη εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αλαπήξνπ θαη ζηελ θαιή ή φρη δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην άηνκν πνπ έρεη νξηζζεί γη' απηφ ην ζθνπφ. 'Αξζξν 9 : Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Απφ νη αξηζ. Γ3/νηθ. 2414/82 θαη Γ4α/Φ.225/νηθ/ 1196/85 απνθάζεηο καο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα, παχνπλ λα ηζρχνπλ. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο απηήο ζα θαζνξηζζνχλ κε εγθχθιην - δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα