α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)"

Transcript

1 Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 ΑΒ 3 ΕΓ β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 15) (Μονάδες 10)

2 Θεωρούμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ. α) Να εξετάσετε σε ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. i. ΑΒ=8, ΑΓ=12, A 35, ΔΕ=20, ΔΖ=30, Δ 35. ii. A 47, B 38, E 47, Δ 95. iii. ΑΒ=ΑΓ, A Δ, ΔΕ=ΔΖ. (Μονάδες 15) β) Στις περιπτώσεις που το τρίγωνο ΑΒΓ είναι όμοιο με το ΔΕΖ, να γράψετε τους ίσους λόγους των ομόλογων πλευρών τους. (Μονάδες 10)

3 Στο παρακάτω ςχήμα τα τμήματα ΑΕ και ΒΔ τζμνονται ςτο Γ. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΔΓ είναι όμοια ςε κάθε μια από τισ παρακάτω περιπτώςεισ: α) ΑΒ//ΔΕ (Μονάδεσ 12) 1 β) ΒΓ=2ΔΓ και ΕΓ ΑΓ 2 (Μονάδεσ 13)

4 α) Να εξετάσετε αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: i. ΑΓ=4, ΒΓ=16, ΒΑ=18, ΔΖ=10, ΕΖ=40, ΔΕ=48. = ii. A = 63, Γ 83, Δ = 63, Ε = 34. (Μονάδες 15) β) Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ=6, ΑΓ=7 και ΒΓ=8. Ποιο θα είναι το μήκος των πλευρών ενός τριγώνου ΔΕΖ το οποίο είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΒΓ, με λόγο ομοιότητας 3; (Μονάδες 10)

5 Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα κουτί προς τα πάνω στη ράμπα του παρακάτω σχήματος. α) Να αποδείξετε ότι για το ύψος y, που απέχει το κουτί από το έδαφος κάθε χρονική στιγμή, ισχύει ότι s y=, όπου s το μήκος που έχει διανύσει το κουτί πάνω στη ράμπα. 4 β) Όταν το κουτί απέχει από το έδαφος 2 m, να βρείτε: i. Το μήκος s που έχει διανύσει το κουτί στη ράμπα. ii. Την απόσταση του σημείου Δ από την άκρη της ράμπας Α. (Μονάδες 15) (Μονάδες 3) (Μονάδες 7)

6 Τα μήκη των πλευρών τριγώνου ΑΒΓ είναι α=8, β=6 και γ=5. α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο. (Μονάδες 11) β) Να υπολογίσετε τις προβολές της πλευράς ΑΒ στις πλευρές ΑΓ και ΒΓ. (Μονάδες 14)

7 Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόμος της γωνίας Α τέμνει την πλευρά ΒΓ σε σημείο Δ, τέτοιο ώστε ΒΔ 3 =. ΔΓ 4 3 α) Να αποδείξετε ότι ΑΒ= ΑΓ. 4 (Μονάδες 12) 5 β) Αν επιπλέον ισχύει ότι ΒΓ= ΑΓ, να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. Να 4 δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 13)

8 α) Ποιες από τις παρακάτω τριάδες θετικών αριθμών μπορούν να θεωρηθούν μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. i. 3, 4, 5 ii. 3λ, 4λ, 5λ ( λ>0) iii. 4, 5, 6 (Μονάδες18) β) Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο να αποδείξετε ότι, το μήκος x είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 4. (Μονάδες 7)

9 Από ένα σημείο Σ που βρίσκεται έξω από έναν δοσμένο κύκλο φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣΑ και ΣΒ και μία τέμνουσα ΣΓΔ. Να αποδείξετε ότι: α) i. Τα τρίγωνα ΣΒΓ και ΣΔΒ είναι όμοια. ii. Τα τρίγωνα ΣΑΓ και ΣΔΑ είναι όμοια. (Μονάδες 16) β) ΑΓ ΒΔ=ΑΔ ΒΓ (Μονάδες 9)

10 Τα παρακάτω τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχουν Α = Ζ, Β = Ε και ΑΓ=25, ΕΖ=12, ΕΔ=18 και ΖΔ=15. α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια. (Μονάδες 8) β) Να συμπληρώσετε την ισότητα των λόγων με τις κατάλληλες πλευρές του τριγώνου ΔΕΖ : ΒΑ ΑΓ ΓΒ = = (Μονάδες 9) γ) Να υπολογίσετε τα x και y. (Μονάδες 8)

11 Στο σχήμα που ακολουθεί, το τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο στην πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ και επιπλέον ισχύουν ΑΔ=4, ΔΒ=5 και ΔΕ=6. α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι όμοια. β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) να συμπληρώσετε τα κενά στην ισότητα: ΑΒ... ΑΓ = =... ΔΕ... (Μονάδες 9) (Μονάδες 9) 4 5 γ) Ένας μαθητής χρησιμοποιεί την αναλογία = για να υπολογίσει το x. Να εξηγήσετε γιατί 6 x αυτή η αναλογία είναι λάθος, να γράψετε τη σωστή και να υπολογίσετε την τιμή τουx. (Μονάδες 7)

12 Τα παρακάτω τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ορθογώνια με ορθές τις γωνίες Α και Δ αντίστοιχα. Επιπλέον, για τις πλευρές των τριγώνων ΑΒΓ και ΔΕΖ αντίστοιχα ισχύουν ΑΒ=28, ΑΓ=24 και ΔΕ=21, ΔΖ=18. α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια. (Μονάδες 10) β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά: ΑΒ... ΑΓ = =... ΕΖ... (Μονάδες 9) γ) Από τις παρακάτω ισότητες να επιλέξετε τη σωστή i. ΖΕ = ΓΒ ii. ΖΕ = ΓΒ iii. ΖΕ = ΓΒ iv. ΖΕ= ΓΒ (Μονάδες 6)

13 Στο σχήμα που ακολουθεί ισχύουν ΑΒ//ΔΓ, ΑΕ=6, ΑΒ=8, ΓΕ=15 και ΔΕ=10. α) Να βρείτε δυο ζεύγη ίσων γωνιών των τριγώνων ΑΕΒ και ΔΕΓ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 8) β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΔΕΓ είναι όμοια και να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών τους. (Μονάδες 9) γ) Να υπολογίσετε τα τμήματα ΒΕ και ΔΓ. (Μονάδες 8)

14 Να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που σας δίνονται για το κάθε ζεύγος τριγώνων των παρακάτω σχημάτων, προκειμένου να απαντήσετε στα ακόλουθα: α) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη τριγώνων είναι όμοια και ποιο δεν είναι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 14) β) Για το ζεύγος των όμοιων τριγώνων του προηγούμενου ερωτήματος, i. να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών. (Μονάδες 6) ii. να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. 1 ο ζεύγος: τρίγωνα ΚΛΜ και ΖΔΕ 2 ο ζεύγος: τρίγωνα ΑΒΓ και ΗΚΛ (Μονάδες 5)

15 Στο παρακάτω σχήμα, τα πολύγωνα ΑΒΓΔΕ και ΚΛΜΝΡ είναι όμοια και έχουν Δ =Ν και Β =Λ. α) Να προσδιορίσετε το λόγο ομοιότητάς τους. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ΑΕ. γ) Να βρείτε την περίμετρο του πολυγώνου ΑΒΓΔΕ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 8) (Μονάδες 9)

16 Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος, το τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο στην πλευρά ΒΓ του τριγώνου. Από το σημείο Δ φέρουμε την παράλληλη προς τη ΒΕ η οποία τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι: Α Β Ζ Ε Γ α) Β γ) ΑΕ ΑΓ = ΑΔ ΑΒ ΑΖ ΑΕ = ΑΔ ΑΒ ΑΕ ΑΖ = ΑΓ ΑΕ (Μονάδες 10) (Μονάδες 10) (Μονάδες 5)

17 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τυχαίο σημείο Δ στην πλευρά ΒΓ. Φέρνουμε από το σημείο Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΓ και ΑΒ που τέμνουν αντίστοιχα τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ. Να αποδείξετε ότι: α) β) ΔΕ ΒΔ = ΑΓ ΒΓ ΖΔ ΔΓ = ΑΒ ΒΓ ΔΕ ΖΔ γ) + = 1 ΑΓ ΑΒ (Μονάδες 10) (Μονάδες 10) (Μονάδες 5)

18 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) και ΒΕ το ύψος του. Αν είναι ΑΒ=3, ΓΔ=7 και ΒΓ=4 τότε, α) να αποδείξετε ότι ΒΕ= 2 3. (Μονάδες 13) β) να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 12)

19 Στη διχοτόμο Οδ της γωνίας ˆ xoy θεωρούμε τα σημεία Α, Β τέτοια ώστε ΟΒ = 2ΟΑ. Η κάθετος στην Οδ στο σημείο Α τέμνει την πλευρά Οx στο σημείο Ε και έστω Δ η προβολή του Β στην Οy. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα ΟΑΕ και ΟΔΒ είναι όμοια. β) 2ΟΑ 2 = ΟΔ ΟΕ. (Μονάδες 10) (Μονάδες 15)

20 Στο κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ του παρακάτω σχήματος, η διχοτόμος της γωνίας Α είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ και τέμνει τη ΔΒ στο Ε και τη ΔΓ στο Ζ. Αν ΑΔ = 12, ΑΒ = 8, ΔΕ= 9 και ΖΓ = 6, να αποδείξετε ότι: α) ΕΒ = 6 (Μονάδες 13) β) ΔΖ =9 (Μονάδες 12)

21 Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε, Ζ, Η και Θ των πλευρών του ΑΔ, ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ αντίστοιχα τέτοια, ώστε Να αποδείξετε ότι: α)εζ//θη//δβ. AΕ ΑΖ ΓΗ ΓΘ 1 = = = =. ΑΔ ΑΒ ΓΒ ΓΔ 3 (Μονάδες 10) β) ΕΖ = ΘΗ = 1 3 ΔΒ. (Μονάδες 10) γ) ΕΖΗΘ παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 5)

22 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα ώστε ΑΔ ΑΕ 1 = =. Από το σημείο Ε φέρνουμε παράλληλη προς την ΑΒ, η οποία τέμνει την ΑΒ ΑΓ 3 ΒΓ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι : α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι όμοια. β) 3ΒΖ = ΒΓ. (Μονάδες 10) (Μονάδες 15)

23 Οι διαγώνιοι του τραπεζίου ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΓΔ>ΑΒ τέμνονται στο Ο. Η παράλληλη από το Β προς την ΑΔ τέμνει την ΑΓ στο Μ. Αν ΟΑ=12, ΟΒ=9 και ΟΓ=36, να αποδείξετε ότι: α) ΟΔ = 27 (Μονάδες 12) β) ΟΜ = 4 (Μονάδες 13)

24 Σε ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ κέντρου Ο θεωρούμε σημείο του Δ. Η χορδή ΔΒ τέμνει το ημικύκλιο διαμέτρου ΟΒ στο Γ. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΟΓΒ είναι όμοια. (Μονάδες 12) β) (ΑΔΒ)= 4 (ΟΓΒ) (Μονάδες 13)

25 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ>ΑΓ) και ΑΔ, ΑΕ η εσωτερική και η εξωτερική διχοτόμος του αντίστοιχα. Αν είναι ΑΒ=6, ΔΒ=3, ΒΓ=5 και ΒΕ=15, να αποδείξετε ότι: α) ΑΓ = 4 (Μονάδες 12) β) ΔΕ = 12 (Μονάδες 13)

26 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆΑ = 90 ) με ύψος ΑΔ και ΑΓ= 8, ΔΓ= 32. Να υπολογίσετε τα 5 μήκη των παρακάτω τμημάτων: α) ΒΓ (Μονάδες 9) β) ΑΒ (Μονάδες 8) γ) ΑΔ (Μονάδες 8)

27 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α= 7, β= 4 και μ = 33. α) Να αποδείξετε ότι γ=5. β (Μονάδες 13) β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις γωνίες του. (Μονάδες 12)

28 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ˆΑ = 90 ) με ΑΓ= 4 και ύψος ΑΔ= α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔΓ. β) Να αποδείξετε ότι 9 ΔΒ=. 5 γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 10) (Μονάδες 10) (Μονάδες 5)

29 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ= 6, ΒΓ= 9 και ˆΒ 60. = α) Να αποδείξετε ότι ΑΓ= 3 7. β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις γωνίες του. γ) Να υπολογίσετε την προβολή της ΑΒ πάνω στη ΒΓ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 8) (Μονάδες 9)

30 ΘΕΜΑ 4 Σε οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ φζρουμε τα φψη του ΑΔ και ΒΕ. α) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι και ςκαληνό, τότε: i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΕΓ είναι όμοια. (Μονάδεσ 10) ii. Να δικαιολογήςετε γιατί τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΑ δεν μπορεί να είναι όμοια. (Μονάδεσ 10) β) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι και ιςοςκελζσ με κορυφή το Γ, τότε μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΑ είναι όμοια; Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. (Μονάδεσ 5)

31 ΘΕΜΑ 4 Σε κφκλο κζντρου Ο θεωροφμε δφο χορδζσ του ΑΒ και ΓΔ που τζμνονται ςε ζνα ςημείο Μ. α) Αν το ςημείο Α είναι το μζςο του τόξου ΓΔ, να αποδείξετε ότι: i. Όταν η χορδή ΑΒ είναι κάθετη ςτο χορδή ΓΔ, τότε AM AB 2 AΓ (Μονάδεσ 8) ii. Όταν η χορδή ΑΒ δεν είναι κάθετη ςτη χορδή ΓΔ, ιςχφει η ςχζςη αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. β) Αν για τισ χορδζσ ΑΒ και ΓΔ που τζμνονται ςε ςημείο Μ ιςχφει ότι αποδείξετε ότι το ςημείο Α είναι το μζςο του τόξου ΓΔ. AM AB 2 AΓ ; Να (Μονάδεσ 9) AM AB 2 AΓ, να (Μονάδεσ 8)

32 ΘΕΜΑ 4 Στην πλευρά ΑΒ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ θεωροφμε ςημείο Ε τζτοιο, ώςτε πλευρά ΔΓ θεωροφμε ςημείο Ζ τζτοιο, ώςτε ςτα ςημεία Μ και Ν αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: α) ΑΜ=ΓΝ=2MN BE 1 AB και ςτην 3 1 ΔΖ ΔΓ. Αν η διαγώνιοσ ΑΓ τζμνει τισ ΔΕ και ΒΖ 3 (Μονάδεσ 13) 1 β) MN A Γ 5 (Μονάδεσ 12)

33 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Θεωροφμε ΑΜ τη διάμεςό του και Ε τυχαίο ςημείο του τμήματοσ ΒΜ. Από το Ε φζρουμε ευθεία παράλληλη ςτην ΑΜ που τζμνει την πλευρά ΑΒ ςτο Δ και την προζκταςη τησ ΓΑ ςτο Ζ. α) Να ςυμπληρώςετε τισ αναλογίεσ και να αιτιολογήςετε την επιλογή ςασ: ΔΕ i. ΑΒ ΕΖ ii. ΓΜ (Μονάδεσ 12) β) Να αποδείξετε ότι το άθροιςμα ΔΕ+ΕΖ είναι ςταθερό, για οποιαδήποτε θζςη του Ε ςτο ΒΜ. (Μονάδεσ 13)

34 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται κφκλοσ (O,R) και μία διάμετρόσ του ΑΒ. Με διαμζτρουσ τα τμήματα ΟΑ και ΟΒ γράφουμε τουσ κφκλουσ κζντρων Κ και Λ αντίςτοιχα. Ζνασ τζταρτοσ κφκλοσ κζντρου Μ και ακτίνασ ρ εφάπτεται εξωτερικά των κφκλων κζντρων κζντρου Ο. Κ και Λ και εςωτερικά του κφκλου α) Να εκφράςετε τισ διακζντρουσ ΚΜ, ΛΜ και ΟΜ των αντιςτοίχων κφκλων ωσ ςυνάρτηςη των ακτίνων τουσ, δικαιολογώντασ την απάντηςή ςασ. (Μονάδεσ 12) β) Να αποδείξετε ότι R. 3 (Μονάδεσ 13)

35 ΘΕΜΑ 4 Ένα κινητό ξεκινάει από ένα σημείο Α και κινείται βόρεια 3 χιλιόμετρα, κατόπιν συνεχίζει 10 χιλιόμετρα ανατολικά, στη συνέχεια προχωράει 4 χιλιόμετρα βόρεια και τέλος 14 χιλιόμετρα ανατολικά καταλήγοντας στο σημείο Ε. α) Αν από το σημείο Ε επιστρέψει στο σημείο Α από το οποίο ξεκίνησε, κινούμενο ευθύγραμμα, να βρείτε την απόσταση ΑΕ που θα διανύσει. (Μονάδες 12) β) Τα σημεία Α, Γ και Ε είναι συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. (Μονάδες 13)

36 ΘΕΜΑ 4 Δφο παίκτεσ Π1 και Π2 παίηουν ςε ζνα τραπζηι του μπιλιάρδου με διαςτάςεισ 1x2 μζτρα. Μία άςπρθ μπάλα τοποκετείται ζτςι ώςτε, να απζχει 1,75 μζτρα από τθν πλευρά ΒΓ και 0,75 μζτρα από τθν πλευρά ΔΓ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο παίκτθσ Π1 παίηει πρώτοσ και χτυπάει τθν μπάλα Μ ζτςι ώςτε, να προςκροφςει ςτο απζναντι μζροσ του τραπεηιοφ ςτο ςθμείο Ε και κατόπιν να μπει ςτθν τρφπα που βρίςκεται ςτο μζςον τθσ πλευράσ ΓΔ. Ο παίκτθσ Π2 τοποκετεί τθν μπάλα Μ πάλι ςτο ίδιο ςθμείο εκκίνθςθσ και προτίκεται να χτυπιςει ζτςι τθ μπάλα ώςτε, να προςκροφςει ςτθν πλευρά ΓΔ ςε ςθμείο τθσ Κ και κατόπιν να μπει ςτθν τρφπα ςτθν κορυφιβ (θ διαδρομι ΜΚΒ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα). Ο ςυμπαίκτθσ του ιςχυρίηεται ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί και κα χάςει. (Σημείωση: Η γωνία με τθν οποία χτυπάει θ μπάλα ςε μία πλευρά ιςοφται με τθ γωνία με τθν οποία απομακρφνεται) α) Να βρείτε πόςο απζχει το ςθμείο Ε από τθν κορυφι Γ του μπιλιάρδου. (Μονάδεσ 12) β) Γιατί ο παίκτθσ Π1 ιςχυρίηεται ότι κα χάςει ο ςυμπαίκτθσ του; Να αιτιολογιςετε πλιρωσ τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδεσ 13)

37 ΘΕΜΑ 4 Στο παρακάτω ςκαληνό τρίγωνο ΑΒΓ θεωροφμε τα ςημεία Δ και Ε ςτισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, ζτςι ώςτε να ιςχφουν: 2 2 AE ΑΓ και A Δ ΑΒ. 3 3 α) Να αποδείξετε ότι β) Να εξετάςετε αν ιςχφει ΑΕΔ ΑΓΒ. AE ΕΔ AΓ. ΒΓ γ) Να εξετάςετε αν το τμήμα ΒΓ είναι παράλληλο ςτο τμήμα ΔΕ. (Μονάδεσ 9) (Μονάδεσ 8) (Μονάδεσ 8) Να αιτιολογήςετε πλήρωσ τισ απαντήςεισ ςασ.

38 ΘΕΜΑ 4 Σε δυο ςθμεία ενόσ ευκφγραμμου δρόμου ΑΒ βρίςκονται δυο κατακόρυφοι ςτφλοι φψουσ 2 και 3 μζτρων αντίςτοιχα. Χρθςιμοποιοφμε δυο ςφρματα για να ενϊςουμε τθν κορυφι του κακενόσ με τθ βάςθ του άλλου, ϊςτε τα δυο ςφρματα να διαςταυρϊνονται ςε ζνα ςθμείο Κ (ςχιμα). α) Να βρείτε τα ηεφγθ των όμοιων τριγϊνων που ςχθματίηονται. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδεσ 8) β) Προκειμζνου να μετριςουμε πόςο απζχει από το ζδαφοσ το ςθμείο Κ ςτο οποίο διαςταυρϊνονται τα ςφρματα, μετριςαμε τθν απόςταςθ του Κ από τον μικρότερο ςτφλο και τθν βρικαμε 4 μζτρα. Αν θ απόςταςθ ΑΒ των ςτφλων ιταν 10 μζτρα, πόςο απείχε το ςθμείο Κ από το ζδαφοσ; (Μονάδεσ 9) γ) Δείξτε ότι όποια και αν είναι θ απόςταςθ ΑΒ που απζχουν οι δυο ςτφλοι μεταξφ τουσ, θ απόςταςθ του ςθμείου Κ, όπου διαςταυρϊνονται τα δυο ςφρματα από το ζδαφοσ,κα είναι θ ίδια. (Μονάδεσ 8)

39 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμζνο ςε κφκλο (Ο,R) τζτοιο ώςτε να ιςχφει 2 2 2α β γ 2. Αν η προζκταςη τησ διαμζςου του ΑΜ τζμνει τον κφκλο ςτο ςημείο Ρ, να αποδείξετε ότι : α) β) α 3 μ α 2 α 3 ΜΡ 6 γ) (ΑΒΓ)=6 (ΜΡΓ) (Μονάδεσ 8) (Μονάδεσ 8) (Μονάδεσ 9)

40 ΘΕΜΑ 4 Κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμζνο ςε κφκλο. Οι διαγώνιοί του ΑΓ και ΒΔ τζμνονται ςτο ςημείο Μ, το οποίο είναι το μζςο τησ διαγωνίου ΒΔ. Να αποδείξετε ότι: α) β) γ) (Μονάδεσ 7) (Μονάδεσ 9) (Μονάδεσ 9)

41 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα ςημεία Δ και Ε των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, ώςτε ΑΔ ΑΕ 1. Από το ςημείο Α φζρνουμε ευθεία (ε) παράλληλη ςτη ΒΓ. Η ΑΒ ΑΓ 3 ευθεία (ε) τζμνει τισ προεκτάςεισ των ΒΕ και ΓΔ ςτα ςημεία Ζ, Η αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) ΔΕ//ΓΒ β) ΖΕ = 1 2 ΕΒ. γ) ΑΖ = 1 2 ΒΓ. δ) (ΒΗΖ) =2 (ΑΒΖ) (Μονάδεσ 5) (Μονάδεσ 7) (Μονάδεσ 7) (Μονάδεσ 6)

42 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) και ςθμείο Μ τθσ πλευράσ του ΑΔ ώςτε ΑΜ 1. ΑΔ 3 Από το Μ φζρνουμε παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ του τραπεηίου, θ οποία τζμνει τισ ΑΓ και ΒΓ ςτα ςθμεία Κ και N αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) AK 1 AΓ 3 β) ΚΝ ΑΒ = 2 3 (Μονάδεσ 6) (Μονάδεσ 6) γ) ΜΝ = 1 3 ΓΔ ΑΒ (Μονάδεσ 6) δ) Ο ιςχυριςμόσ «τα τραπζηια ΑΒΝΜ και ΑΒΓΔ είναι όμοια» είναι αλθκισ ι ψευδισ; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδεσ 7)

43 ΘΕΜΑ 4 Δίνονται δφο κφκλοι (Ο, α) και (Κ, β) με α>β, οι οποίοι εφάπτονται εξωτερικά ςτο Μ. Φζρνουμε το κοινό εφαπτόμενο τμήμα ΑΒ με Α,Β ςημεία των κφκλων (Ο, α) και (Κ, β) αντίςτοιχα. Από το Μ Θεωροφμε την κάθετη ςτο ΑΒ, η οποία τζμνει τα ευθφγραμμα τμήματα ΑΚ και ΑΒ ςτα ςημεία Λ και Ν αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) ΜΛ = αβ α β (Μονάδεσ 8) β) ΛΝ = αβ α β γ) Αν Ε1 και Ε 2 είναι τα εμβαδά των κφκλων (Ο, α) και (Κ, β) αντίςτοιχα, τότε (Μονάδεσ 8) Ε Ε ( ΑΛΝ). ( ΚΜΛ) (Μονάδεσ 9)

44 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ςημεία Μ, Λ και Ζ πάνω ςτισ πλευρζσ ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίςτοιχα τζτοια, ώςτε ΑΜ 1 ΑΒ, ΑΛ 2 ΑΓ και ΒΖ 1 ΒΓ α) Να αποδείξετε ότι ΑΜΛ ΑΒΓ β) Να αποδείξετε ότι 1 3 ΜΖΛ 5 ΑΒΓ 18. γ) Να υπολογίςετε το λόγο των εμβαδών ΑΜΖΛ ΑΒΓ.. (Μονάδεσ 7) (Μονάδεσ 12) (Μονάδεσ 6)

45 ΘΕΜΑ 4 Θεωροφμε τρίγωνο ΑΒΓ με διάμεςο Η, να αποδείξετε ότι: α) ΑΗ ΑΔ ΑΓ ΑΕ α 5 ΑΜ. Αν τα φψη του ΑΔ και ΒΕ τζμνονται ςτο ςημείο 2 (Μονάδεσ 8) β) Η γωνία Α του τριγϊνου ΑΒΓ είναι οξεία. (Μονάδεσ 9) γ) ΑΗ ΑΔ α 2 (Μονάδεσ 8)

46 ΘΕΜΑ 4 Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ, α) Να αποδείξετε ότι: i) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΑΒΓ είναι όμοια. ˆΑ 36 και η διχοτόμοσ του ΒΔ. (Μονάδεσ 6) 2 ii) ΑΔ ΑΓ ΔΓ (Μονάδεσ 9) β) Αν θεωρήςουμε το ΑΓ ωσ μοναδιαίο τμήμα (ΑΓ = 1), να υπολογίςετε το μήκοσ του τμήματοσ ΑΔ και το λόγο ΑΔ ΔΓ. (Μονάδεσ 10)

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα