ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και δ που τέμνουν δύο παράλληλες ευθείες ε και ε στα σημεία Α, Β και Ε, Ζ αντίστοιχα. Αν Γ και Η είναι σημεία των ευθειών δ και δ αντίστοιχα τέτοια ώστε, τότε η ευθεία ΓΗ είναι παράλληλη προς τις ε και ε. Κάθε ευθεία που είναι παράλληλη με μία από τις πλευρές ενός τριγώνου χωρίζει τις δύο άλλες πλευρές σε μέρη ανάλογα και αντίστροφα. Το τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες δύο πλευρών τριγώνου και είναι παράλληλη προς την τρίτη πλευρά του, έχει πλευρές ανάλογες προς τις πλευρές του αρχικού τριγώνου. Ορισμός: Δύο σημεία Γ και Δ που είναι συνευθειακά με τα Α και Β και διαιρούν εσωτερικά και εξωτερικά το τμήμα ΑΒ στον ίδιο λόγο λέγονται συζυγή αρμονικά των Α και Β. Δηλαδή ισχύει: ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Οι ασκήσεις που στηρίζονται στο θεώρημα του Θαλή χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Α) Σε αυτές που μας ζητείται να υπολογίσουμε κάποιο λόγο ή να δείξουμε ότι ισχύει κάποια αναλογία (ή κάποια σχέση της μορφής α.δ=β.γ που γίνεται αναλογία ). Τότε ξεκινούμε από το ζητούμενο λόγο ή από τα μέλη της ζητούμενης αναλογίας και προσπαθούμε με βάση τις παραλληλίες που ισχύουν από την υπόθεση να γράψουμε αυτούς τους λόγους με άλλους ίσους χρησιμοποιώντας τις γνωστές ιδιότητες των αναλογιών. Β) Σε αυτές που μας ζητείται να δείξουμε κάποια παραλληλία. Τότε μα βάση το θεώρημα του Θαλή που ισχύει και αντιστρόφως προσπαθούμε να βρούμε την αναλογία που θα πρέπει να ισχύει ώστε τα τμήματα να είναι παράλληλα. Στην συνέχεια όπως και στην προηγούμενη περίπτωση δείχνουμε ότι ισχύει η αναλογία. Γ) Όταν μα ζητείται να δείξουμε ότι δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα και στην υπόθεση της άσκησης αναφέρονται μόνο παραλληλίες, τότε προσπαθούμε να φτιάξουμε δύο λόγους οι οποίοι να έχουν στους αριθμητές τα ζητούμενα ενώ σαν παρανομαστή να έχουν το ίδιο τμήμα. Αν δείξουμε με βάση τα προηγούμενα ότι οι λόγοι είναι ίσοι τότε και τα ζητούμενα ευθύγραμμα τμήματα θα είναι ίσα. Όταν στις ασκήσεις δεν αναφέρονται παράλληλες αλλά ζητείται η απόδειξη κάποιας αναλογίας τότε θα πρέπει από κάποιο σημείο να φέρουμε μια παράλληλη η οποία μας βοηθάει να εφαρμόσουμε το θεώρημα του Θαλή και για τους δύο λόγους της αναλογίας. Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Από τυχαίο σημείο Ε της πλευράς ΑΒ κυρτού τετραπλεύρου ΑΒΓΔ φέρνουμε την ΕΖ//ΒΔ (Ζ ΑΔ) και ΕΗ//ΒΓ (Η ΑΓ). Δείξτε ότι ΖΗ//ΓΔ.. Αν μια παράλληλη προς τη διάμεσο ΑΜ τριγώνου ΑΒΓ τέμνει τις ευθείες ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ στα σημεία Δ, Ε και Ζ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 3. Μια ευθεία διέρχεται από την κορυφή Α ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ και τέμνει τις ευθείες ΒΔ, ΓΔ και ΒΓ στα σημεία Ε, Ζ και Η αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΕ είναι η μέση ανάλογος των τμημάτων ΕΖ και ΕΗ. 4. Μια ευθεία παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ τριγώνου ΑΒΓ τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. Αν η παράλληλη από το Γ προς τη ΒΕ τέμνει την ΑΒ σε σημείο Ζ, να δειχθεί ότι το ΑΒ είναι μέσο ανάλογο των ΑΔ και ΑΖ ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 5. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Από το σημείο τομής Ο των διαγωνίων του φέρνουμε παράλληλες προς την ΑΒ και ΑΔ που τέμνουν τις ΓΒ και ΓΔ στα σημεία Μ και Ν αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι ΜΝ//ΔΒ. 6. Στη διαγώνιο ΒΔ παρ/μου ΑΒΓΔ παίρνουμε σημείο Ρ, ώστε να είναι. Αν 4 η ΓΡ τέμνει την ΑΔ στο Ε, να δειχθεί ότι Δύο ευθείες ε και ε τέμνονται από τις παράλληλες ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ και ΗΘ έτσι ώστε οι διαγώνιοι ΒΓ, ΔΕ και ΖΗ να είναι παράλληλες. Δείξτε ότι ΔΖ =ΒΔ.ΖΘ 8. Δίνεται γωνία ˆ xoy και δύο τυχαία σημεία Α και Β στην Οx. Φέρνουμε από τα Α και Β παράλληλες ευθείες που τέμνουν την Οψ στα σημεία Γ και Δ. Φέρνουμε την ΒΓ και από το Δ την ΔΕ//ΒΓ. Να δειχθεί ότι ΟΒ =ΟΑ.ΟΕ Β ΟΜΑΔΑ 9. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ. Από το σημείο Δ φέρνουμε κάθετα τμήματα ΔΜ και ΔΝ προς τις ΓΖ και ΑΓ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι ΜΝ//ΖΕ. 0. Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Από τυχαίο σημείο Κ της πλευράς ΑΒ φέρνουμε την ΚΛ//ΑΔ (Λ ΒΔ), ΛΜ//ΒΓ (Μ ΓΔ) και την ΜΝ//ΑΔ (Ν ΑΓ). Δείξτε ότι το ΚΛΜΝ είναι παρ/μμο.. Έστω Δ τυχαίο σημείο της πλευράς ΒΓ ενός τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδειχθεί ότι τα κέντρα βάρους των τριγώνων ΑΒΔ και ΑΔΓ ορίζουν ευθεία παράλληλη προς τη ΒΓ.. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με βάσεις ΑΒ=5 και ΓΔ=5 και ευθεία ε που τέμνει τις μη παράλληλες πλευρές των ΑΔ και ΒΓ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα. Αν Ο είναι το σημείο τομής των ευθειών ΑΔ και ΒΓ και ΑΕ=. ΕΔ=4, ΒΖ=4, ΖΓ=8. (i) Να δείξετε ότι ΕΖ//ΑΒ // ΓΔ (ii) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΟΑ και ΟΒ (iii) Να υπολογίσετε το ΕΖ 3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=, διάμεσο ΑΜ και βαρύκεντρο Θ. Από το Θ φέρνουμε παράλληλη προς τη ΒΓ που τέμνει την ΑΒ στο Δ. (i)να υπολογίσετε τα ΔΑ και ΔΒ (ii)αν ΘΔ=6 να υπολογίσετε τη ΒΓ 4. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και από το μέσο Μ της ΒΓ φέρνουμε τυχαία ευθεία που τέμνει την ΑΒ στο Ε και την ΑΓ στο Ζ. Να δειχθεί ότι. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3

4 5. Δυο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Από το Α φέρνουμε δυο ευθείες που τέμνουν τους κύκλους στα σημεία Β,Β και Γ,Γ. Να δείξετε ότι. 6. Από το σημείο τομής Ρ των διαγωνίων ενός τετραπλεύρου ΑΒΓΔ φέρνουμε παράλληλες προς τις ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ,ΑΔ που τέμνουν τις ΒΓ,ΑΒ,ΑΔ,ΔΓ στα σημεία Λ,Κ,Ν,Μ αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι το ΚΛΜΝ είναι τραπέζιο. 7. Από την κορυφή Α παρ/μου ΑΒΓΔ φέρνουμε ευθεία ε που τέμνει τις ΒΔ, ΒΓ και ΓΔ στα Ε, Ζ και Θ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι. 8. Από την κορυφή Γ παρ/μου ΑΒΓΔ φέρνουμε ευθεία εκτός αυτού που τέμνει την ΑΒ και ΑΔ αντίστοιχα στα Ε και Ζ. Να δείξετε ότι. Γ ΟΜΑΔΑ 9. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ και από τις κορυφές του Α και Γ φέρνουμε δύο παράλληλες ευθείες που τέμνουν τις ευθείες των μη παράλληλων πλευρών ΓΔ και ΑΒ στα Ε και Ζ αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι ΔΖ//ΒΕ. 0. Δίνεται γωνία xoy ˆ 0 0 και στις πλευρές της Οx, Oy παίρνουμε τα τμήματα ΟΑ=α και ΟΒ=β. Αν η διχοτόμος ΟΖ της γωνία xoy ˆ 0 0 τέμνει την ΑΒ στο Γ και θέσουμε ΟΓ=γ να δειχθεί ότι:.. Από το κέντρο βάρους Κ ενός τριγώνου ΑΒΓ φέρνουμε τυχαία ευθεία ε που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Λ και Μ αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι: ΑΒ.ΑΜ+ΑΓ.ΑΛ=3ΑΛ.ΑΜ.. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τυχαίο σημείο Δ στην πλευρά ΑΒ.Προεκτείνουμε την ΑΓ κατά μήκος ΓΕ=ΒΔ.Η ΔΕ τέμνει την ΒΓ στο Μ. Να δείξετε ότι. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4

5 ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΧΟΤΟΜΩΝ (Θεώρημα εσωτερικής διχοτόμου τριγώνου) Η διχοτόμος μιας γωνίας τριγώνου διαιρεί την απέναντι πλευρά εσωτερικά σε λόγο ίσο με το λόγο των προσκείμενων πλευρών. Δηλαδή αν ΑΔ διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ τότε (Θεώρημα εξωτερικής διχοτόμου τριγώνου) Η διχοτόμος μιας εξωτερικής γωνίας τριγώνου τέμνει την προέκταση της απέναντι πλευράς σε ένα σημείο, το οποίο διαιρεί εξωτερικά την πλευρά αυτή σε λόγο ίσο με το λόγο των προσκείμενων πλευρών. Δηλαδή αν ΑΕ είναι εξωτερική διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΓ τότε ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. Σε τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ είναι διχοτόμος και ΑΓ=ΑΒ. Τότε ισχύει ότι: Α. ΒΔ= Β. ΒΔ= Γ. ΒΔ> 3 Δ. ΒΔ= Ε. ΒΔ>. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ, τη διχοτόμο ΑΔ και τη διχοτόμο ΒΕ του τριγώνου ΑΒΔ. είναι ίσος Α. Ο λόγος a Β. a Γ. a Δ. a a Ε. a a 3. Αν ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ οι διχοτόμοι των γωνιών ενός τριγώνου ΑΒΓ, τότε είναι Σωστό Λάθος ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5

6 4. Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχω β=8 και γ=4. Φέρνουμε τη διχοτόμο της ˆ. Τότε το τμήμα ΒΔ μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές του διαστήματος Α. (,4) Β. [,4] 4 Γ.,4 3 Δ. (,) 3 8 Ε., 4 3 Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=0, ΒΓ= και ΑΓ=. Αν η εξωτερική και εσωτερική διχοτόμος της γωνίας ˆ τέμνουν τον φορέα της πλευράς ΒΓ στα σημεία Ε και Δ αντίστοιχα, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔΕ. (απ. ΔΕ=60). Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΒΔ. Η διχοτόμος της γωνίας ˆ τέμνει την ΑΒ στο Ε. Από το Ε φέρουμε την παράλληλη προς την ΑΓ που τέμνει την πλευρά ΒΓ στο Ζ. Να δείξετε ότι η ΔΖ είναι η διχοτόμος της γωνίας ˆ. 3. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ. Αν ΑΔ, ΒΕ, ΓΕ είναι οι εσωτερικές διχοτόμοι του και ΑΔ, ΒΕ, ΓΕ είναι οι εξωτερικές διχοτόμοι του, να αποδείξετε ότι: α) ΔΒ.ΕΓ.ΖΑ = ΔΓ.ΕΑ.ΖΒ β) Δ Β.Ε Γ.Ζ Α = Δ Γ.Ε Α.Ζ Β 4. Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει την ΑΔ διχοτόμο και το Ι έκκεντρο. Να υπολογιστεί ο λόγος ΙΔ ΙΑ συναρτήσει των α, β, γ. 5. Οι διχοτόμοι των γωνιών Α και Β παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ τέμνουν τη διαγώνιο στα Ε και Ζ. Να δείξετε ότι ΕΖ // ΑΒ. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6

7 Β ΟΜΑΔΑ 6. Έστω Δ το μέσο της πλευράς ΑΓ τριγώνου ΑΒΓ. Αν η διχοτόμος της γωνίας ˆ τέμνει την πλευρά ΒΓ στο Ε και την προέκταση της ΑΒ στο Ζ, να αποδείξετε ότι. 7. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με ˆ 35 o. Κατασκευάζουμε στο εσωτερικό του τριγώνου τις γωνίες ˆx ˆy 45 o των οποίων οι πλευρές Αx και Αy τέμνουν την ευθεία ΒΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. (i) Να δείξετε ότι ΒΔ=ΓΕ (ii) Να δείξετε ότι ΒΔ =ΒΓ ΔΕ 8. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα Δ, Ε μέσα των πλευρών του ΒΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ κατά τμήμα ΒΖ=ΑΓ. Αν η διχοτόμος της γωνίας ˆ τέμνει τη διάμεσο ΑΔ στο σημείο Κ, να δείξετε ότι ΒΚ//ΖΔ. 9. Έστω ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ οι διχοτόμοι των γωνιών τριγώνου ΑΒΓ και Κ, Θ και Λ τα σημεία όπου οι ΑΔ, ΒΕ και ΖΓ τέμνουν τις ΖΕ, ΔΖ και ΕΔ αντίστοιχα. α) Να βρεθεί ο λόγος από τις πλευρές α, β γ του τριγώνου ΑΒΓ β) Να αποδειχθεί ότι. 0. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ οι διχοτόμοι του. Αν η ΖΕ τέμνει την ΑΔ στο Ρ να δείξετε ότι. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ο κύκλος (Ο) που εφάπτεται στις ίσες πλευρές στα σημεία Β και Γ. Η ευθεία ΑΟ τέμνει τον κύκλο στα σημεία Δ και Ε και την ΒΓ στο Ζ. Να αποδειχθεί ότι Δ και Ε είναι αρμονικά συζυγή ως προς τα Α και Ζ.. Από ένα σημείο Α κύκλου (Ο, R) φέρνουμε τις χορδές ΑΓ, ΑΒ και τη διάμετρο ΚΛ ΒΓ. Αν Μ, Ν είναι αντιστοίχως οι τομές των ΑΓ και ΑΒ με την ΚΛ, να αποδείξετε ότι τα σημεία Μ και Ν είναι συζυγή αρμονικά των Κ και Λ. 3. Στο τρίγωνο ΑΒΓ οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ τέμνονται στο Ι και είναι ΒΕ = ΓΔ. Να αποδείξετε ότι: α) ΕI IΓ = ΔI IΒ β) Οι αποστάσεις των Ε και Δ από τη ΒΓ είναι ίσες γ) ΑΒ = ΑΓ ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7

8 4. Στο τρίγωνο ΑΒΓ γράφουμε την εσωτερική διχοτόμο ΑΔ της γωνίας Α και την εξωτερική διχοτόμο ΑΕ της γωνίας Α. Να βρεθεί το μήκος ΔΖ συναρτήσει των α, β και γ. 5. Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ παίρνουμε τα μέσα Μ και Ν των βάσεων ΑΒ και ΓΔ. Αν οι διαγώνιοι τέμνονται στο Ε και οι μη παράλληλες πλευρές στο Ζ, να δείξετε ότι τα Μ και Ν είναι αρμονικά συζυγή ως προς τα Ε και Ζ. 6. Αν Ι το σημείο τομής των διχοτόμων ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ των γωνιών τριγώνου ΑΒΓ να δείξετε ότι Γ ΟΜΑΔΑ 7. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας. Αν ΔΕ παράλληλη με την ΑΒ να δείξετε ότι AB A A 8. Θεωρούμε τις διχοτόμους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ τριγώνου ΑΒΓ που τέμνονται στο Ι. α) Να αποδείξετε ότι: IA IΔ + IB IE + IΓ IΖ = β + γ α + γ + α β + α + β γ β) Χρησιμοποιώντας την πρόταση: το άθροισμα δύο αντιστρόφων θετικών αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και το ερώτημα (α), να αποδείξετε ότι: IA IΔ + IB IE + IΓ IΖ 6. γ) Να αποδείξετε ότι: ΙΑ + ΙΒ + ΙΓ 6ρ, όπου ρ η ακτίνα του εγγεγραμμένου στο τρίγωνο κύκλου. 9. Από το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ ενός τριγώνου ΑΒΓ φέρνουμε παράλληλη προς τη διχοτόμο ΑΔ που τέμνει την ευθεία ΑΒ στο σημείο Ρ και την ΑΓ στο Ν. Να αποδειχθεί ότι ΓΝ=ΒΡ= 0. Σε ευθεία θεωρούμε τα σημεία Ρ, Α και Β έτσι ώστε ΡΑ=ΡΒ, και κύκλο (Ο,R) που διέρχεται απ τα Α και Β. Αν ΡΓ η εφαπτόμενη του (Ο,R) και η διχοτόμος της γωνίας ΑΡΓ τέμνει ΓΑ και ΓΒ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι ΕΒ=ΔΑ. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8

9 . Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει τότε θα ισχύει B ˆ Γ ˆ.. Σε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ=0 και ΑΓ=4 φέρνουμε τη διχοτόμο της ΑΔ της γωνίας Α. Να δειχθεί α) β) ΑΔ< ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα