مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران"

Transcript

1 رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی _ بهار و تابستان 939 شمارة ص ص : / 99 تاريخ دريافت :50 / 9 / 52 تاريخ تصويب : 99 / مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران تاثير مدلهای 9 بروجنیی طهماسبی 9.شهزاد بيگم قدس ميرميرحيدری - 2.صنم ارشد دانشگاه تهران دانشگاه تهران 2.کارشناس 9.استاديار چکيده تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP بر تعادل ایستا و پویا بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در نیمسال اول واحد عمومی را اخذ کردند تشکیل داد که از این میان 45 نفر از آنها )میانگین سنی ±/90 /05 سال( به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت داشتند.ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه تجدید نظر شدة تصویرسازی حرکت هال و مارتین )00( را پر کردند سپس پیش آزمون تعادل ایستا )آزمون لک لک( و تعادل پویا )آزمون اصالح شده ب س ) از آنها به عمل آمد. با مشاهدة توزیع طبیعی داده ها شرکت کنند گان بطور تصادفی به سه گروه همگن 9 نفره )تمرین فیزیکی تصویرسازی سنتی و تصویرسازی )PETTLEP تقسیم شدند و تحت یک دوره تمرین به مدت هفته ( هر هفته جلسة 9 دقیقه ای( قرار گرفتند.در پایان دوره مداخله پس آزمون تعادل ایستا و پویا شبیه به پیش آزمون انجام شد. سپس آزمون یادداری 5 ساعت بعد و آزمون انتقال مهارت ها 09 دقیقه پس از آزمون یادداری انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف در پیش آزمون تعادل ایستا و پویا و نمرات تصویر سازی وجود نداشت) P>0.05 (. عالوه بر این بر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داده شد با وجود این که اجرای هر سه گروه در آزمون تعادل ایستا و تعادل پویا روند پیشرفت را نشان داد (0.05>P) اما هیچ تفاوت معنی داری در پس آزمون بین گروه ها مشاهده نشد (0.05<P(. تعادل ایستا موثر بود اما از از کارایی کافی در تعادل پویا برخوردار نبود. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مدل تصویرسازی PETTLEP در اجرای واژه های کليدی تصویر سازی سنتی تصویر سازی PETTLEP تمرین فیزیکی تعادل ایستا و پویا دانشجویان دختر. - 9 نويسندة مسئول : تلفن : -529

2 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان مقدمه در علم روانشناسی ورزش تمرینات ذهنی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در فرآیند تمرینات ذهنی 5 0 روانشناسان ورزش از روشهای مختلف عملکردی نظیر آرام سازی تصویر سازی هدف گزینی خود گفتاری 4 بازخورد زیستی مدیریت رفتار و نیمرخ عملکرد استفاده می کنند. چهار روش سنتی تصویرسازی هدف گزینی مدیریت تفکر و آرام سازی بیشتر از همه مورد توجه مشاوران بوده است ) 9 (اما در میان تمرینات ذهنی استفاده از تصویر سازی حایز اهمیت بیشتری است) (. اولین و ساده ترین شیوه تصویرسازی مدل سنتی آن است. در تصویر سازی سنتی فرد در محیطی آرام و به دور از هیجان به تصور حرکات می پردازد و اجرای موفقیت آمیز مهارت را در غیاب حرکت بدنی در ذهن مجسم می کند. در طی سالها مدلهای مختلف تصویر سازی به کار گرفته شده است. اما همواره این سوال وجود داشت که کدام ساختار در مداخالت تصویر سازی بیشترین اثر را دارد. برای پاسخ گویی به این سوال مدل PETTLEP کرد. هدف از مدل PETTLEP 9 توسط هلمز و کالینز )99( توسعه پیدا این است که شرایط انجام تصویر سازی تا حد ممکن مشابه با شرایط اجرای حرکت واقعی باشد. هلمز و کالینز) 99 ( مداخالت زیر را به عنوان مالک در تصویرسازی حرکتی تعریف کردند: مولفه های فیزیکی محیطی تکلیف زمان بندی یادگیری هیجان و دیدگاه که سرنام این کلمات PETTLEP عنوان می شود )(. 0 مولفه فیزیکی این مدل به پاسخ های فیزیکی یک ورزشکار در شرایط رقابت بر می گردد. در این روش سعی می شود تصویرسازی دقیقا در همان شرایط مشابه فیزیکی اصلی انجام شود و افراد همان حس جنبشی اجرای مهارت در رقابت را داشته باشند. 9 مولفه محیطی این مدل به محیطی که در آن تصویر سازی انجام می شود بر می گردد که باید تا حد امکان مشابه فضای واقعی اجرای مهارت باشد. بیان شده درصورتی که فراهم. Relaxation 2. Imagery 3. Goal-setting 4. Self-talk 5. Biofeedback 6. Behavior management 7. Function profile 8.Holmes and Collins 9. Physical 0. Environmental

3 993 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران آوری چنین محیطی میسر نبود می توان از عکس ها یا فیلم های ویدئویی آن محیط یا صداهای ضبط شده تماشاچیان استفاده کرد. به عنوان مثال اگر هدف بهبود مهارت تعادل است فرد باید در محل اجرای آزمون تعادل بایستد. هنگامی که نیاز است تکلیف تصور شده با تکلیف واقعی مطابقت داشته باشد مولفه تکلیف اهمیت می یابد. محتوای تکلیف باید برای اجرا کننده به گونه ای باشد که او روی همان افکار احساس و عمل که در اجرای فیزیکی وجود دراد تمرکز کند. مثال در مهارت تعادل ایستا باید تصور اجرای حرکت تعادل دقیقا مطابق با تست تعادل لک لک باشد نه تست دیگر) 0 (. زمانبندی اغلب در شرایط مسابقه و اجرای مهارتهای خاص بسیار اهمیت دارد بنابراین عملکرد معادل زمانی رخ می دهد که تصویر سازی نیز با همان سرعت انجام شود این مولفه تحت زمانبندی اطالق می شود. برخی تحقیقات از تصویرسازی حرکت آهسته به منظور اجرای کامل حرکت حمایت کرده اند ) 9( و تحقیقات زیادی دراثبات مزیت آن انجام شده است ) 5(. مروجان مدل PETTLEP نیز این روش را در برخی موارد مفید تشخیص داده اند 0 ) (.مولفه یادگیری این مدل به انطباق تصویرسازی با میزان یادگیری فرد ارتباط دارد. زمانی که سطح مهارت فرد از مرحله شناختی به مرحله خودکاری نمایش حرکت و پاسخ های وابسته تغییر می یابد تصویرسازی نیز باید دستخوش تغییراتی شود که این مسئله را منعکس کند. 5 در مولفة هیجان به منظور دستیابی به عملکرد بهینه فرد باید سعی کند تمامی هیجانات و انگیختگی های موجود در رقابت را حین تصویر سازی اعمال کند. این هیجانات در رقابت شامل شور و اشتیاق انگیزه و خاطرات اجرای قبلی است. نهایتا مولفه می شود ( تصویر سازی درونی و بیرونی( برمی گردد) (. 4 دیدگاه به منظری که تصویرسازی از آن مشاهده می در زمینة تصویر سازی حرکتی نظریه های مختلفی مانند نظریه روانی- عصبی- عضالنی نظریه یادگیری 0 9 نمادین نظریه اطالعات زیستی یا پردازش اطالعات و نظریه انگیزشی وجود دارد که بر اساس این نظریه. Task 2. Timing 3. Learning 4. Emotion 5. Perspective 6. Psycho Neuromuscular theory 7. Symbolic Learning Theory 8. Bio Information or Information Processing Theory 9. Motivational Theory

4 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان تصویرسازی ذهنی از نظر کارکردی مجموعه معینی از گزاره های ذخیره شده در مغز است. )(. فرضیه مهارتهای روانی نیز به ارتباط تصویرسازی و مهارتهای روانی که همگی به اجرای بهتر کمک می کنند می پردازد. تصویرسازی ابزار راحت و موثری در تمرین و یادگیری انواع مهارتهای روانی است. در حقیقت این مسئله یک فرضیه است و هنوز کامال به اثبات نرسیده است) (. مروری بر ادبیات تحقیق نشان می دهد فرضیه غالب در حیطه تصویرسازی ذهنی تصویرسازی با تاکید بر دو جنبه درونی و بیرونی است. تحقیقات زیادی در مقایسه اثربخشی این دو جنبه انجام شده که نشان می دهد اثرات استفاده از این دو بعد تصویرسازی بر متغیرهای وابسته مورد آزمایش یکی نیست. تا به امروز فرضیه غالب در حیطه تصویرسازی ذهنی فرضیه ماهونی و ا ونر )0( است که معتقدند تصویرسازی درونی در مقایسه با تصویرسازی بیرونی به دلیل استفاده از بازخورد جنبشی به عملکرد و یادگیری بهتری می انجامد در مقابل فرضیه ارجحیت تصویر سازی درونی بر بیرونی برخی تحقیقات به عکس این قضیه ) 4 ( و برخی دیگر به عدم تفاوت معنی دار بین دو تصویر سازی اشاره داشته اند) 0 (. در استفاده از مدل PETTLEP نیز تحقیقات اندکی آغاز شده که در زیر بیان می شوند: طی انجام تحقیقی رایت و اسمیت )990( اثر مدل تصویرسازی PETTLEP و تصویرسازی سنتی تمرینات فیزیکی و ترکیب دو حالت PETTLEP و تمرین فیزیکی را بر قدرت عضالت دوسر بازویی سنجیدند. یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری میان پیشرفت دو گروه تمرین فیزیکی و PETTLEP وجود نداشت اما موثر بودن ترکیب PETTLEP با تمرینات فیزیکی را نشان داد) 9 (. ویک فیلد و )990( طی 0 اسمیت تحقیقی تواترهای مختلف تصویرسازی PETTLEP بر اجرای شوت نت بال را بررسی کردند. تواتر تمرینی به صورت تمرین یک جلسه دو جلسه و سه جلسه در هفته روی آزمودنی ها اعمال شد. نتایج حاکی از آن بود که گروهی که با تواتر بیشتر )سه جلسه در هفته( به تمرین پرداختند در مقایسه با سایر گروهها پیشرفت معنیداری را در اجرای خود نشان دادند) 4 (. اسمیت و همکاران) 999 ( نیز به مقایسه تاثیرات تمرین فیزیکی و تصویر سازی PETTLEP و تلفیقی از این دو روی 0 گلف باز مرد در سطح بین المللی پرداختند.آزمودنی ها. Mahoney and Avener 2. Wright & Smith 3 - Wakefield & Smith

5 990 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران 4 ضربه گلف را دوبار در هفته به مدت هفته بنابر گروهی که در آن بودند تمرین یا تصویر سازی کردند.نتایج نشان داد همه گروهها پیشرفت داشتند اما گروه تلفیقی پیشرفت چشمگیری نسبت به گروه های دیگر داشته است. اما بین تصویر سازی PETTLEP و تمرین فیزیکی تفاوت معنی داری مشاهده نشد) 9 (.اسمیت رایت آل سپ و وست هد ( 99( مولفه های مختلف این مدل را در دو ورزش بکار بردند. در مطالعه اول تمرکز روی پنالتی هاکی بود که در آن مداخالت مولفه های فیزیکی و محیطی در یک گروه و درگروه دیگر تنها مولفه فیزیکی در نظرگرفته شد. تمامی آزمودنیها زمان واقعی و هیجانات ناشی از مسابقه را تصور کردند. گروه های تصویرسازی PETTLEP پیشرفت معنی داری نسبت به گروه های تصویرسازی سنتی داشتند و گروهی که شامل ترکیب مولفه های فیزیکی و محیطی بود موثر تر از گروههای دیگر عمل کرد) (. در تحقیق دیگری که توسط همین محققان صورت گرفت ژیمناستیک کاران نوجوان به منظور اجرای مهارت 0 پرش خرک ژیمناستیک به چهار گروه تصویر سازی PETTLEP تصویر سازی با تنها یک مولفه تمرین فیزیکی و کنترل تقسیم شدند. نتایج تحقیقات نشان داد گروه PETTLEP و تمرین فیزیکی تنها گروه هایی بودند که پیشرفت معنی داری از پیش آزمون به پس آزمون داشتند و یافتة عجیب دیگر این بود که اختالف زیادی میان میزان پیشرفت آنان وجود نداشت. از طرف دیگر گروه تصویر سازی PETTLEP نسبت به گروه تصویر سازی سنتی برتری قوی را نشان داد و تصویر سازی با تنها یک مولفه نیز پیشرفت معنی داری را نسبت به گروه کنترل نداشتند. بنابراین این کار قویا موثر بودن استفاده از مدل PETTLEP را تایید کرد) (.در تحقیقی که اثر مداخالت تصویرسازی کوتاه مدت PETTLEP بر یک تکلیف شناختی)بازی کامپیوتری( رایت و اسمیت )99( مورد مطالعه قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد با وجود پیشرفت معنادار گروه های PETTLEP و تمرین فیزیکی در مقایسه با گروه های تصویرسازی سنتی و کنترل اما اختالف میان این دوگروه معنا دار نبود. درمجموع این تحقیق کارآمد بودن استفاده از تصویرسازی PETTLEP در تکلیف شناختی را مورد تأیید قرار داد )0(. نظر به اینکه شیوه نوین تصویر سازی در تحقیقات گذشته به عنوان روشی در کنار تصویرسازی سنتی قرار گرفته و هنوز نتایج متقنی در استفاده از این شیوه مطرح نشده نیاز به آزمایشات بیشتر با توجه به دامنه وسیع. Allosp 2. Westhead 3. Gymnastics beam jump

6 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان مهارتها در این زمینه برای رسیدن به نتایج قابل بسط ضروری به نظر می رسد. همچنین به نظر می رسد بکارگیری این نوع تصویر سازی و بررسی تأثیر آن بر فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی و همچنین انواع مهارت ها موضوعی نو باشد که هنوز در کشور ما مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.عالوه بر این پس از بررسی های الزم در زمینه بکارگیری تصویر سازی سنتی و نوین محقق هیچ تحقیق انتشار یافته ای را در زمینه بررسی تفاوت مدلهای مختلف تصویرسازی اعم از سنتی و PETTLEP و تفاوت آن ها با تمرین فیزیکی در اجرای مهارتهای تعادلی مشاهده نکرد لذا این ضرورت اهمیت یافت.در این راستا محقق به منظور بررسی چند فرضیه این تحقیق را آغاز کرد: اول اینکه آیا شیوة تصویر سازیPETTLEP موجب پیشرفت معنی دار مهارت تعادل )ایستا و پویا( می شود و دوم اینکه گروهی که به تمرین تصویر سازی PETTLEP می پردازند در مقایسه با دو گروه دیگر )تصویر سازی سنتی و تمرین فیزیکی( اجرای بهتری در مهارت تعادل ( ایستا و پویا( خواهند داشت روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی شامل یک طرح پیشآزمون- پسآزمون و آزمونهای یادداری و انتقال با سه گروه تجربی )تصویرسازی سنتی تصویرسازی PETTLEP و تمرین فیزیکی( بود. جامعه و نمونة آماری جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که واحد عمومی را در نیمسال اول اخذ کردند تشکیل داد. از این میان 45 نفر از آنها با میانگین سنی ±/90 /05 سال که حایز شرایط حضور در تحقیق بودند )عدم تمرین هیچ نوع تصویر سازی کسب نمرة مناسب تصویر سازی راست برتر بودن و سالمتی( به صورت داوطلبانه در تحقیق مشارکت کردند و به طور تصادفی به سه گروه 9 نفره شامل گروه تصویرسازی PETTLEP تصویر سازی سنتی و تمرین فیزیکی تقسیم شدند) 0 (.

7 997 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران ابزار اندازه گيری پرسشنامة تجدید نظر شدة تصویر سازی حرکت (MIQ-R) هال و مارتین از این پرسشنامه به منظور سنجش توانایی تصویرسازی استفاده می شود. این پرسشنامه شامل هشت سو ال بوده که شامل دو خرده مقیاس حرکتی و بینایی است و برای هر خرده مقیاس چهار سو ال در نظر گرفته شده است. میزان اعتبارسازة تصویر سازی ذهنی حرکتی این پرسشنامه 59/ و تصویر سازی ذهنی بینایی آن 0/00 بدست آمده است. همچنین ثبات درونی 9/0 و پایایی زمانی این پرسشنامه 9/ مطرح شده است) (. آزمون تعادل ايستا از آزمون 0 لک لک )جانسون و نلسون 00 ) برای سنجش تعادل ایستا استفاده شد. در آزمون لک لک از آزمودنیها خواسته شد روی سطح صاف و مسطحی در حالتی که دستها در کنار بدن قرار دارد روی یک پا بایستند و پای دیگر را کناره داخلی زانوی پای اتکا قرار دهند. به منظور آشنایی آزمودنی قبل از اجرای آزمون به وی یک دقیقه فرصت تمرین داده شد. با ثابت ایستادن فرد کرنومتر زده شد و مدت زمانی که فرد میتوانست حالت خود را حفظ کند بر حسب ثانیه ثبت شد. در صورتی که پای اتکای آزمودنی می چرخید و حرکت میکرد پای دیگر از زانو جدا میشد دستها باز میشد یا شخص میپرید کرنومتر توسط آزمونگر متوقف میگشت) 0 (. آزمون تعادل پويا از آزمون 5 اصالح شده بس برای سنجش تعادل پویا استفاده شد. همانطور که در شکل نشان داده شده است فرد در شروع آزمون روی پای راست در محل شروع میایستد و با یک جهش با پای چپ روی اولین مربعی که روی زمین مشخص شده میپرد در این زمان در حالت تعادل ایستا به مدت پنج ثانیه در همین حالت ثابت باقی میماند سپس با یک جهش با پای راست روی مربع دوم میپرد و مجددا به مدت پنج ثانیه مکث میکند.. Movement Imagery Questionnaire- Revised 2. Stork Test 3. Johnson & Nelson 4. Modification Bass Test of Dynamic Balance

8 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان به همین شکل پاها به تناوب عوض می شوند و در هر مربع پنج ثانیه مکث می شود تا مراحل آزمون به پایان برسد. در تمام مراحل مربع ها باید به طور کامل با پنجه پا پوشانده شود. قبل از شروع کار مدت زمانی برای تمرین و آشنایی با آزمون در نظر گرفته می شود. نتایج موفقیت یا عدم موفقیت ثبت می شود. اجرای موفقت آمیز به معنی پوشاندن هر مربع به مدت پنج ثانیه بدون برخورد پاشنه یا قسمت های دیگر پا به زمین و پوشاندن کامل مربعات است) (. شکل 9- آزمون تعادل پويای اصالح شده بس را نشان می دهد form روش اجرای تحقيق ابتدا شرکت کنند گان پرسشنامة تجدید نظر شدة تصویر سازی حرکت (MIQ-R) هال و مارتین )00( را به منظور سنجش توانایی تصویرسازی حرکتی و بینایی پرکردند. از بین آنها آزمودنی هایی که نمرات تصویرسازی کمتر از را کسب کرده بودند از تحقیق حذف شدند. سپس پیش آزمون تعادل ایستا ( تست لک لک( و تعادل پویا) بس (از آنها گرفته شد. آزمودنی ها پس از پیش آزمون به صورت تصادفی به سه گروه 9 نفره مشتمل بر: تصویر سازی PETTLEP تصویر سازی سنتی و تمرین فیزیکی تقسیم شدند. در طی دورة مداخله که به مدت هفته )هر هفته جلسة 9 دقیقه ای( به طول انجامید افراد با توجه به گروهی که در آن قرار داشتند به تمرین پرداختند. براساس دستورالعمل هولمز و کالینز )99( گروه تصویر سازیPETTLEP در محیطی که آزمون اجرا شد تکلیف تعادل ایستا و پویا را

9 99 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران مطابق با همان زمان پیش آزمون از دیدگاه درونی تصور کردند گروه تصویرسازی سنتی در یک اتاق مجزا با آرامش و با چشمان بسته مهارت های تعادل را تصویرسازی کردند و گروه تمرین فیزیکی به اجرای واقعی تکلیف پرداختند.پس آزمون مشابه با پیش آزمون در پایان جلسة دوازدهم اجرا شد. پس از گذشت 5 ساعت از پیش آزمون آزمون یادداری نیز مشابه با آزمون های قبلی انجام شد و پیرو آن پس از گذشت 09 دقیقه آزمون انتقال تعادل ایستا ( با چشمان بسته( و تعادل پویا ( هفت ثانیه توقف روی هر مربع( از آزمودنی ها به عمل آمد. روشهای آماری به منظور تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاضر عالوه بر استفاده از آمار توصیفی انحراف معیار و دیگر شاخص های توصیفی از آمار استنباطی نیز استفاده شد. برای اطمینان از توزیع طبیعی داده ها از آزمون K-S و برای همگنی واریانسها از آماره لون بهره برده شد. با مشاهدة توزیع طبیعی داده ها و همگنی واریانس ها از آزمون پارامتریکی تحلیل واریانس چند متغیری) 0 گروه* تکلیف* 5 مرحلة پیش آزمون پس آزمون یادداری و انتقال( و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی نیز برای تشخیص اختالف میان گروه ها استفاده شد. همچنین از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری برای بررسی روند پیشرفت درونگروهی از پیش آزمون تا مرحلة انتقال استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها )در سطح معنی داری >P( 9/94 و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری SPSS نسخة و Excel نسخه XP انجام شد. نتایج و یافتههای تحقیق از آنجایی که نتایج آزمون K-S نشان داد سطح معنیداری همة متغیر ها بزرگتر از 9/94 بوده طبیعی بودن توزیع دادهها مورد تأیید قرار گرفت )9/94> P( از این رو از آمار پارامتریک در آزمون فرضیههای این تحقیق استفاده شد. همچنین نتایج آمارة لون نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات آزمودنیها وجود نداشت )9/94> P( و محقق بدین وسیله از همسانی واریانس ها اطمینان حاصل پیدا کرد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که هیچ تفاوت معنیداری درخرده مقیاس بینایی تصویرسازی )9/94< P و 9/4= ) 40 و ( ) F و خرده مقیاس حرکتی تصویرسازی )9/94< P و /0= ) 40 و ( ) F وجود نداشت. از این رو شرکت کنندگان حاضر به لحاظ توانایی تصویر سازی بینایی و حرکتی اختالفی با هم نداشتند. همچنین مقایسه

10 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان نمرات پیش آزمون تعادل ایستا )9/94< P و 9/5= ) 40 و ( ) F و پویا) 9/94 < P و 9/= ) 40 و ( ) F که اختالف معنیداری بین گروه های شرکت کننده در آغاز تحقیق وجود نداشت. نشان داد متعاقبا نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری ( 0 گروه* 5 مرحله( نشان داد که در تعادل ایستا تنها اثر مرحله معنیدار بوده )9/0 = و 4/54= ) 40 و ( ) F P=9/999;η 2 و اثر تعامل گروه با مرحله معنیدار نبوده است )9/990 = 9/99= ) 40 و ( P=9/00;η 2 و (. F این نتایج بدین معناست که گروهها در مراحل مختلف پیشرفت داشته اند اما اختالفی بین آنها نبوده است. اما در تعادل پویا هم اثر مرحله )9/0 = 2 P=9/999;η و =0/9 ) 40 و ( ) F و هم تعامل گروه با مرحله معنیدار بود )9/9 = و 0/= ) 40 و ( ) F 9/99=P η; 2 و این نتایج مطرح می کند که عالوه بر اینکه گروهها پیشرفت معنیداری در طی مراحل مختلف داشتهاند همچنین اختالف معنیداری بین گروهها وجود داشته است. به منظور پیدا کردن اختالف معنیدار مراحل در تعادل ایستا نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که مدت زمان تعادل همه گروهها از پیش آزمون تا پس آزمون پیشرفت معنی داری داشته است )تصویر سازی 9/99=P PETTLEP تصویر سازی سنتی P=9/9 تمرین فیزیکی 9/99=P(. همچنین زمان تعادل گروه تصویرسازیPETTLEP )9/9=P( تصویر سازی سنتی ) P=9/9 (و تمرین فیزیکی )9/94=P( از پیش آزمون تا یادداری بهبود معنیداری داشته است. اما در هیچکدام از گروهها این بهبود تا آزمون انتقال معنیدار نبوده است)شکل (.

11 P 929 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران شکل - مدت زمان تعادل ایستای سه گروه را در مراحل مختلف نشان مي دهد) نشان دهندة >P / و نشان دهندة >P /0 است(. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد علیرغم کاهش خطای تعادل در گروه تصویرسازی PETTLEP اما تنها گروههای تصویرسازی سنتی و تمرین فیزیکی کاهش معنیداری در خطای تعادل از خود نشان دادند.گروه تصویر سازی سنتی از پیش آزمون تا پس آزمون از پیشآزمون تا یادداری و از پیشآزمون تا انتقال )به ترتیب 9/99= P =9/99 P=9/999 (کاهش معنی داری را در تعداد خطاهای خود نشان دادند. همچنین تعداد خطای تعادل پویا در گروه تمرین فیزیکی از پیش آزمون تا پس آزمون )P=9/999( یادداری) P=9/999 ( و از پیشآزمون تا انتقال) P=9/999 ( به طور معنیداری کاهش داشت)شکل (. از پیش آزمون تا نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد همان طور که در پسآزمون یادداری و انتقال تعادل ایستا هیچ اختالفی بین گروههای مختلف وجود نداشت اختالف معنیداری هم بین گروه های تحت مداخله در پسآزمون و آزمون انتقال در تعادل پویا مشاهده نشد. اما نتایج آزمون تعقیبی توکی پس از نشان دادن اختالف بین گروهها در آزمون یادداری نشان داد که گروه تمرین فیزیکی در مقایسه با گروه تصویرسازی PETTLEP خطای کمتری )9/90=P( داشته است.

12 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان * * * * * * ** * * شکل 2 تعداد خطای تعادل پويا در مراحل مختلف در گروه های مختلف را نشان می دهد )* نشان دهندة اختالف معنی دار درون گروهی و نشان دهندة اختالف معنی دار يادداری گروه تمرين فيزيکی با تصويرسازی نشان دهندة.)P<5/50 و نشان دهندة P< 5/559 *** است. ** نشان دهندة P< 5/59 PETTLEP بحث و نتیجه گیری هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر سه مداخله :تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP و تمرین فیزیکی بر مهارت تعادل ایستا و پویای دانشجویان دختر بود. به طور کلی می توان بیان کرد که نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که تصویرسازی به ر شو PETTLEP درتعادل ایستا موثر اما در تعادل پویا کارآمد نبود. با توجه به نتایج کسب شده گروه تصویر سازی PETTLEP پیشرفت معنی داری از مرحله پیش آزمون تا پایان در تعادل ایستا داشتند) P<0.05 ( اما در تکلیف تعادل پویا مداخله تصویر سازی به روش PETTLEP از اثربخشی کافی در کاهش خطاها برخوردار نبود و این در حالی بود که دو مداخله دیگر) تصویر سازی سنتی و

13 923 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران تمرین فیزیکی( باعث کاهش معنی دار خطا در تعادل پویا شدند.کسب این نتایج در تعادل ایستا همراستا با رایت و اسمیت) 990 ( رایت و اسمیت )99( و ویکفیلد و اسمیت ) 990 (بود که همگی به این نتیجه دست یافتند که تمرین تصویر سازی PETTLEP موجب پیشرفت و بهبود معنی دار اجرا شده است.یکی از دالیل اثرگذاری بیشتر تصویر سازی PETTLEP را بر اساس نظریه پردازش اطالعات می توان ماهیت کارکردی این نوع تصویر سازی دانست همچنین انتظار می رود با تصویر سازی براساس نظریه پیرامونی مسیرهای عصبی از طریق اجرای حرکتی به صورت PETTLEP به طور کامل فعال شده باشند. از طرف دیگر شاید در تعادل ایستا به دلیل تغییر پذیری کمتر نسبت به تعادل پویا تصور ابعاد ومولفه های PETTLEP برای آزمودنی ها راحت تر بوده است. بعالوه اثر گذاری تصویر سازی PETTLEP در تعادل ایستا می تواند بدلیل حافظه حرکت واقعی باشد که از طریق تصویرسازی به طور موثری قابل دستیابی می شود. از این رو به نظر می رسد استفاده از پرسشنامه هایی با سواالت باز در تحقیقات آتی به محققان کمک می کند تا بدانند آیا آزمودنی ها هنگام تصویر سازی PETTLEP آیا واقعا احساس انجام عمل مورد نظر را داشته اند یا خیر) 9 (. اما در کاهش خطا در تعادل پویا نتایج این تحقیق در مغایرت با تحقیقات روی اجرای شوت نت بال) 4 ( اجرای یک تکلیف قدرتی )9( ژیمناستیک )( بود. به نظر می رسد ماهیت تکالیف در قالب قدرت دقت و همچنین سازماندهی تکالیف و پیچیده بودن تکلیفی مانند پرش خرک در ژیمناستیک موجب این اختالف نتایج شده باشد. بعالوه یکی از دالیل احتمالی که تصویر سازی PETTLEP بر تعادل پویا اثربخشی چندانی نداشته است شاید حضور آزمایشگر در طول اعمال مداخله جهت کمک در شمارش و مکث روی هر خانه در این آزمون بوده باشد و این امر موجب تداخل در تصویر سازی شده است. بنابراین می توان در تحقیقات بعدی حضور محقق در کنار آزمودنی ها به منظور کاهش عامل مداخله را مد نظر قرار داد) 9 (. از سوی دیگر همان طور که اسمیت آلسب) 99 ( به اثربخشی تواتر بیشتر در هفته ( سه جلسه در هفته( اذعان داشتند لذا شاید یکی دیگر از احتماالت نتیجه ی متناقض این عامل بود. بنابراین پیشنهاد می شود محققان در تحقیقات خود تواتر جلسات تمرین را افزایش دهند.مطلب دیگری که به نظر می رسد حایر اهمیت است تجربه آزمودنی ها می باشد. نکته جالب این جاست که در زمینه تصویر سازی اگرچه برخی تحقیقات گذشته مفید بودن تصویر سازی در هر دو جامعه مبتدی و ماهر را تایید کرده اند اما در برخی دیگر) ( مطرح شده است که تصویر سازی برای افراد با تجربه به نسبت

14 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان افراد مبتدی سودمندتر است. لذا تحقیقات بیشتری در راستای مقایسه تاثیرات تصویر سازی PETTLEP در شرکت کنند گان مبتدی و ماهر در اجرای یک تکلیف مشابه نیاز است. در بررسی فرض دوم محقق مبنی بر برتری تصویر سازی PETTLEP بر دو شیوه مداخله ای دیگر یافته ها نشان دادند که این فرض قطعا مورد تأیید قرار نگرفت. در تعادل ایستا نتایج حاکی از عدم اختالف معنی دار بین گروه ها بود و این همراستا با تحقیقات گذشته در تکلیف قدرت )9( و تکلیف شناختی ارائه شده توسط رایت و اسمیت )99( بود به نظر می رسد این همراستایی با نتایج تکلیف شناختی بر موثرتر بودن تصویرسازی در تکالیف شناختی که نیاز به تصمیم گیری دارد تاکید می کند) (.در تکلیف تعادلی برای مبتدیان نیز جنبه شناختی مهارت ها در مرحله اولیه یادگیری بیشتر است در این حالت خودکاری هنوز شکل نگرفته است و از آنجا که تصویرسازی در مراحل اولیه یادگیری موثرتر است بنابر این می توان نتیجه گرفت که تصویرسازی در مهارتهای شناختی موثرتر است. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاضر با تحقیقات روی مهارت پنالتی هاکی و تکلیف پرش از روی خرک ) ( ضربات گلف )9( مغایر بود. با رد فرضیه دوم در تعادل پویا نیز به نظر می رسد حتی تمرین فیزیکی اولویت خود را بر تمرین تصویر سازیPETTLEP نشان داد. این نتیجه با تحقیقات انجام شده قبلی )9 ( که به مقایسه تصویر سازی با تمرین فیزیکی پرداخته شده است و محققان تفاوت معنی داری را بین تصویر سازی و تمرین بدنی مشاهده نکردند مغایر است و از بعد عدم اختالف بین تصویر سازی PETTLEP با سنتی نیز با دو تحقیق اسمیت و همکاران )99( روی پنالتی هاکی و پرش خرک در تناقض است این محققان در تحقیقات خود اشاره داشته اند که روش تصویر سازی PETTLEP از روش سنتی به مراتب کارآمدتر بوده است. گمان می رود در برتری بودن تمرینات فیزیکی بر تصویر سازی در تحقیق حاضر شاید بتوان اظهار داشت که در تکالیف تعادلی تمرین فیزیکی نسبت به تصویر سازی PETTLEP موثر تر است. این نتایج با تحقیقاتی که به عدم موثر بودن تصویر سازی در اجرای مهارت دست یافتند) 9 5 ( همراستا است. نوع دیدگاه مورد استفاده توسط آزمودنی ها نیز می تواند یکی دیگر از علل احتمالی کسب این نتایج باشد. در تحقیقات گذشته هنوز به نقطه اشتراکی جهت بکارگیری دیدگاه درونی یا بیرونی برای مهارت ها نرسیده اند و از آنجایی که محقق از دیدگاه درونی برای تصویر سازی استفاده کرده است پیشنهاد می شود محققان به مقایسه تصویر سازی PETTLEP با دو نوع دیدگاه متفاوت بر مهارت های ورزشی بپردازند.

15 920 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران در نهایت بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان پیشنهاد کرد که افراد می توانند به منظور بهبود تعادل ایستا عالوه بر تمرین فیزیکی از این نوع تصویر سازی بهره ببرند و شاید این نوع تصویر سازی در رشته های مختلف ورزشی که مستلزم پوشیدن لباس های مخصوص )مانند اسکی اتومبیل رانی و...( هستند برای افراد آسیب دیده مثمرثمرتر باشد. محققان نیز می توانند با در نظر گرفتن گروه ترکیب تصویرسازی و تمرین فیزیکی گروه تصویرسازی سنتی و تمرین فیزیکی اثر این تمرینات را بر مهارتهای حرکتی مختلف بسنجند. عالوه بر حیطه های مختلف ورزشی تصویر سازی در امر توانبخشی و بخش های بالینی برای بیمارانی که تعادل شان مختل شده است همچنین افراد با ناتوانایی های حرکتی که دارای مشکالت تعادل هستند و عالوه براین در هنر و موسیقی نیز سودمند خواهد بود. نمونه های ما را در این تحقیق دانشجویان تشکیل دادندکه عنوان می شود این مداخله روی سالمندان که مقوله تعادل در آنان امری حیاتی است شاید نتایج بهتر در پی داشته باشد. منابع و مآخذ. - 9.سهرابی مهدی. فارسی علیرضا. فوالدیان جواد. )099(. "تعیین اعتبار و پایائی پرسشنامه توانائی تصویر سازی تجدید نظر شده". طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات وفناوری..سهرابی مهدی. فرخی احمد. بهرام عباس. ارقامی ناصر رضا. )090(. "مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد یادگیری تکلیف ردیابی". علوم حرکتی و ورزش )5( ص ص: 0.طهماسبی فرشید. اصالنخانی محمدعلی. نمازی زاده مهدی. )099(. "اثرات تمرکز توجه و تصویرسازی درونی و بیرونی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت".پژوهش در علوم ورزشی 5)4( ص ص:.00-4.Calmels,C., & Fournier, J. (200). "Duration of Physical and Mental Execution of Gymnastic Routines." The Sport Psychologist, 5(2), PP: Hardy, L., & Callow, N. (999). "Efficacy of external and internal visual imagery perspectives for the enhancement of performance on tasks in which form is important". Journal of Sport & Exercise Psychology, 2, PP: 95-2.

16 نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی شمارة بهار و تابستان Hobbs, M. L. (2008). "Dynamic Balance and Basketball Playing Ability". Theses and Dissertations-Health and Human Performance. 7.Holmes, P.S., & Collins, D.J. (200). "The PETTLEP approach to motor imagery: A functional equivalence model for sport psychologists". Journal of Applied Sport Psychology, 3(), PP: Jenny, O. & Munroe-Chandler, K.J. (2008). "The effects of image speed on the performance of a soccer task". The Sport Psychologist, 22(), PP:-7. 9.Johnson, B.L., & Nelson, J.K. (979). "Practical measurements for evaluation in physical education". 4th Edit. Minneapolis: Burgess. 0.Smith, D., Wright, C., & Cantwell, C. (2008). "Beating the bunker: The effect of PETTLEP imagery on golf bunker shot performance". Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(3), PP: Smith, D., Wright, C., Allosp, A. & Westhead, H. (2007). "It`s All in the Mind: PETTLEP-Base Imagery and Sports Performance". Journal of Applied Sport Psychology, 9(): PP: Syer, J.D., & Connolly, C. (984). "Sporting mind sporting body: An athlete's guide to mental training". New York: Cambridge University Press. 3.Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (2007). "Handbook of sport psychology". 3rd ed. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons. 4.Tenenbaum, G., Bar-Eli, M., Hoffman, J. R., Jablonovski, R., Sade, S., & Shitrit, D. (995). "The effect of cognitive and somatic psyching-up techniques on isokinetic leg strength performance". Journal of Strength and Conditioning Research, 9(), PP: Wakefield, C. J., & Smith, D.K. (2009). "Impact of Differing Frequencies of PETTLEP Imagery on Netball Shooting Performance". Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 4(), Article 7. 6.Weinberg, R.S., & Gould, G. (999). "Imagery". In: Weinberg, Robert S.: Foundations of sport and exercise psychology, 2nd ed, Human kinetics, United States of America, PP:

17 927 تاثير مدل های مختلف تصويرسازی بر تعادل دانشجويان دختر دانشگاه تهران 7.Whetstone, T.S. (995). "Enhancing Psychomotor Skill Development Through the Use of Mental Practice". Journal of Industrial Teacher Education, 32(4), PP: Wilkes, R. L., & Summers, J. J. (984). "Cognitions, mediating variables, and strength performance". Journal of Sport Psychology, 6(3) ; PP: Wright, C. J., & Smith, D. K. (2007). "The Effect of a Short PETTLEP Imagery Intervention on a Cognitive Task". Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 2(), Article. 20.Wright, C.J., Smith, D. K. (2009). "The Effect of PETTLEP Imagery on Strength Performance". International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(), PP: Wrisberg, C. A. & Ragsdale, M. R. (979). "Cognitive demand and practice level: Factors in the mental rehearsal of motor skills". Journal of Human Movement Studies, 5, PP:

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت متغیر x و y رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می توان یک مدل ریاضی و یک رابطه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه کلید واژه ها:

چکیده مقدمه کلید واژه ها: چکیده طی دهه های گذشته سازمان های بسیاری در اقسا نقاط جهان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP را اتخاذ کرده اند. در باره ی منافع حسابداری اتخاذ سیستم های سازمانی تحقیقات کمی در مقیاس جهانی انجام شده است.

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد.

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد. ) مسائل مدیریت کارخانه پوشاک تصمیم دارد مطالعه ای به منظور تعیین میانگین پیشرفت کارگران کارخانه انجام دهد. اگر او در این مطالعه دقت برآورد را 5 نمره در نظر بگیرد و فرض کند مقدار انحراف معیار پیشرفت کاری

Διαβάστε περισσότερα

آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته مدیریت آمار و فناوری اطالعات -

آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته مدیریت آمار و فناوری اطالعات - آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته تهیه و تنظیم: فرزانه صانعی مدیریت آمار و فناوری اطالعات - مهرماه 96 بخش سوم: مراحل تحلیل آماری تحلیل داده ها به روش پارامتری بررسی نرمال بودن توزیع داده ها قضیه حد مرکزی جدول

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات:

شاخصهای پراکندگی دامنهی تغییرات: شاخصهای پراکندگی شاخصهای پراکندگی بیانگر میزان پراکندگی دادههای آماری میباشند. مهمترین شاخصهای پراکندگی عبارتند از: دامنهی تغییرات واریانس انحراف معیار و ضریب تغییرات. دامنهی تغییرات: اختالف بزرگترین و

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

Answers to Problem Set 5

Answers to Problem Set 5 Answers to Problem Set 5 Principle of Economics Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology Fall 94 5. Suppose a competitive firm has the following cost function c(y) =

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان پائیز 2931/ سال ششم/ شماره ویژه دوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات www.jsme.ir ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب

Διαβάστε περισσότερα

تمرین اول درس کامپایلر

تمرین اول درس کامپایلر 1 تمرین اول درس 1. در زبان مربوط به عبارت منظم زیر چند رشته یکتا وجود دارد (0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ) جواب 11 رشته کنند abbbaacc را در نظر بگیرید. کدامیک از عبارتهای منظم زیر توکنهای ab bb a acc را ایجاد

Διαβάστε περισσότερα

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢ دانش اه صنعت شریف دانش ده ی علوم ریاض تمرینات درس ریاض عموم سری دهم. ١ سیم نازک داریم که روی دایره ی a + y x و در ربع اول نقطه ی,a را به نقطه ی a, وصل م کند. اگر چ ال سیم در نقطه ی y,x برابر kxy باشد جرم

Διαβάστε περισσότερα

96 دانشجوی پسر داوطلب راست دست و مبتدی با میانگین سنی 22±1/5 سال

96 دانشجوی پسر داوطلب راست دست و مبتدی با میانگین سنی 22±1/5 سال نشریة پژوهش در رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( شمارة 1 بهار و تابستان 1392 ص. 80-67 اثر تداخل زمینهای و نوع تمرین )مشاهدهای بدنی و ترکیبی( بر یادگیری سرویس کوتاه بلند و تیز بدمینتون بهروز عبدلی ]1[ * امیر

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

سايت ويژه رياضيات   درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات دانلود نمونه سوالات امتحانات رياضي نمونه سوالات و پاسخنامه كنكور دانلود نرم افزارهاي رياضيات و... کانال سایت ریاضی سرا در تلگرام: https://telegram.me/riazisara

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

مقايسة تأثیر يادگیري آشكار قیاسي و اكتشافي بر اكتساب يادداري و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز

مقايسة تأثیر يادگیري آشكار قیاسي و اكتشافي بر اكتساب يادداري و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز رفتار حرکتی شماره 11. پاییز و زمستان 1931. صص 91-39 مقايسة تأثیر يادگیري آشكار قیاسي و اكتشافي بر اكتساب يادداري و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روي میز 3 1 زهرا عسگري بهروز عبدلي محمدعلي اصالنخاني تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

1 دایره فصل او ل کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی

1 دایره فصل او ل کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی فصل او ل 1 دایره هندسه در ساخت استحکامات دفاعی قلعهها و برج و باروها از دیرباز کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم به»قضیۀ همپیرامونی«میگوید در بین همۀ شکلهای هندسی بسته با محیط ثابت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی

جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۱۰ ا ذر ۹۲ جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: معین زمانی و ا رمیتا اردشیری ۱ یادا وری همان طور که درجلسات پیش مطرح

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn درس»ریشه ام و توان گویا«تاکنون با مفهوم توان های صحیح اعداد و چگونگی کاربرد آنها در ریشه گیری دوم و سوم اعداد آشنا شده اید. فعالیت زیر به شما کمک می کند تا ضمن مرور آنچه تاکنون در خصوص اعداد توان دار و

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

آموزش شناسایی خودهمبستگی در دادههای سری زمانی و نحوه رفع آن در نرم افزار EViews

آموزش شناسایی خودهمبستگی در دادههای سری زمانی و نحوه رفع آن در نرم افزار EViews بس م الله الر حم ن الر حی م آموزش شناسایی خودهمبستگی در دادههای سری زمانی و نحوه رفع آن در نرم افزار EViews Econometrics.blog.ir حسین خاندانی مدرس داده کاوی و اقتصادسنجی بس م الله الر حم ن الر حی م سخن

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی بهره وری متقاطع DEA بر پایه بهبود پارتو

ارزیابی بهره وری متقاطع DEA بر پایه بهبود پارتو چکیده ارزیابی بهره وری متقاطع DEA بر پایه بهبود پارتو جی.وو جونفی.چو جیاس ن سان کینگ یوآن ژو ارزیابی بهره وری متقاطع به عنوان یک ابزار گسترده برای تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارای کاربرد گسترده ای در ارزیابی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور(

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 4 زمستان 395 صفحات -29 227 بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( و تورج صادقی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و

بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و شماره اول بررسی ارتباط بین بازاریابی اثربخش و هوشمندی رقابتی در باشگاههای ورزشی استان البرز کریم زهره وندیان- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج البرز ایران. فرید محمدزاده- دانشجوی دکتری بازاریابی

Διαβάστε περισσότερα

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال سید DOI: 0.2859/jpen-02047 نشریه پرستاری کودکان مقاله پژوهشی تابستان 593 دوره 2 شماره 4 اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال شیده ناظم شیرازی ع یل حسینی * * گروه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا هدف های رفتاری پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگیرنده انتظار می رود بتواند: 1 راهکار کلی مربوط به ترسیم یک امتداد در یک سیستم مختصات دو بعدی و اندازه گیری ژیزمان

Διαβάστε περισσότερα

یدنب هشوخ یاه متیروگلا

یدنب هشوخ یاه متیروگلا تحلیل خوشه ای مقدمه در این قسمت ابتدا چند تعریف بیان می کنیم و در ادامه به جزئیات این تعاریف و کاربردهای تحلیل خوشه ای در علوم مختلف می پردازیم و نیز با مشکالتی که در تحلیل خوشه ای مواجه هستیم اشاره ای

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. الف( توضیح دهید چرا از این تکنیک استفاده میشود چرا تحلیل را روی کل سیگنال x[n] انجام نمیدهیم

به نام خدا. الف( توضیح دهید چرا از این تکنیک استفاده میشود چرا تحلیل را روی کل سیگنال x[n] انجام نمیدهیم پردازش گفتار به نام خدا نیمسال اول 59-59 دکتر صامتی تمرین سری سوم پیشبینی خطی و کدینگ شکلموج دانشکده مهندسی کامپیوتر زمان تحویل: 32 آبان 4259 تمرینهای تئوری: سوال 1. می دانیم که قبل از انجام تحلیل پیشبینی

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. Sparse Coding ستاره فرامرزپور

به نام خدا. Sparse Coding ستاره فرامرزپور به نام خدا Sparse Coding ستاره فرامرزپور 120728399 1 فهرست مطالب مقدمه... 0 برخی کاربردها... 0 4... تنک: کدگذاری مبانی تجزیه معادله تنک:... 5 6...:α Sparse پیدا ه یا الگوریتم کردن ضریب یادگیری ه یا روش

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic balance دستگاه تعادل سنج پویا دانش ساالر ایرانیان. Ver: 5.3.1

Dynamic balance دستگاه تعادل سنج پویا دانش ساالر ایرانیان.   Ver: 5.3.1 Dynamic balance Ver: 5.3.1 دستگاه تعادل سنج پویا دانش ساالر ایرانیان www.isrrc.com مقدمه حفظ تعادل فرآیند پیچیدهای است که نیازمند هماهنگی دقیق ارگانهای حسی سیستم حرکتی و سیستم اعصاب مرکزی است. برای تعیین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۶ مهر ۲ جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: ا رمیتا ثابتی اشرف و علی رضا علی ا بادیان ۱ مقدمه پیدا کردن کران مجانبی توابع معمولا با پیچیدگی

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش حسابداری شماره 11 زمستان 1312 بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده حامد دهقانزاده 1 عضو هیئت علمی دانشگاه والیت

Διαβάστε περισσότερα

Research Paper Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly s Balance

Research Paper Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly s Balance Autumn 2017. Vol 12. Num 3 Research Paper Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly s Balance *Sima Moshref-Razavi 1, Mehdi Sohrabi 1, Mohammad Saber Sotoodeh 1 1. Department

Διαβάστε περισσότερα

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها نظریه زبان ها و ماشین ها Theory of Languages & Automatas سید سجاد ائم ی زمستان 94 به نام خدا پیش گفتار جزوه پیش رو جهت استفاده دانشجویان عزیز در درس نظریه زبانها و ماشینها تهیه شده است. در این جزوه با

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران(

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( سید 2* 1 اسماء رئیسی مهدی صالحی )* نویسنده مخاطب: mehra.188mr@gmail.com ) چكیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای

مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال نهم شماره 31 پائیز 1309 صص 117 113 مقایسه کارایی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای )CAPM( با مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف )CCAPM( در بورس اوراق

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه ای بر شبیه سازی< سر فصل مطالب

1- مقدمه ای بر شبیه سازی< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 1 مروری بر شبیه سازی A review on Simulation 1- مقدمه ای بر شبیه سازی< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-1 تعاریف 2-1 مثال هایی از شبیه سازی

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

آشنایی با پدیده ماره (moiré) فلا) ب) آشنایی با پدیده ماره (moiré) توری جذبی- هرگاه روی ورقه شفافی چون طلق تعداد زیادی نوارهای خطی کدر هم پهنا به موازات یکدیگر و به فاصله های مساوی از هم رسم کنیم یک توری خطی جذبی به وجود می آید شکل

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد

تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 77 ST-37 نشریه تخصصی مکانیک کاربردي دوره شماره 1 اسفندماه 1390 از صفحه 77 تا 85 تحلیل فرسایش ابزار در ماشینکاري فولاد 2 چکیده 3 2 1* رمضانعلی مهدوي نژاد محمد خواجه افضلی و عنایت االله دزیانی 1 دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر تمرینات ذهنی بر بهبود کیفیت زندگی مردان سالمند 60

بررسی تا ثیر تمرینات ذهنی بر بهبود کیفیت زندگی مردان سالمند 60 و 3 مقاله پژوهشی بررسی تا ثیر تمرینات ذهنی بر بهبود کیفیت زندگی مردان سالمند 60 تا 80 سال 1 مهدي کرمی 6 منتظري دکتر 5 4 3 2 محمدرضا هادیان مهدي عبدالوهاب پروین راجی سعید یکانی نژاد 1- دانشجوي کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα