Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ"

Transcript

1 Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ 10 θαη 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α' 268) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ κε ιεσθνξεία, ηερληθόο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3899/2010 (Α' 212) θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1(ζη) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001 (Α' 265), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». δ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». ε) ηνπ λ.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». ζη) ηεο αξηζ. Β-4223/358/2008 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ «Αλαπξνζαξκνγή ησλ θνκίζηξσλ ησλ νζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. ηεο ρώξαο» (Β' 871/ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. Β-12576/1133/2010 (ΦΔΚ Β' 429/ ) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ "Αλαπξνζαξκνγή ησλ θνκίζηξσλ ησλ ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο ιόγσ αύμεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.)". δ) ηεο αξηζκ /1968/1987 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ, «Καζηέξσζε δσληθνύ ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ ζηηο αζηηθέο γξακκέο ησλ αζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ηνπ ΡΟΓΑ». ε) ηνπ άξζξνπ 1, 2 θαη 3 ηνπ v. 1214/1981 (Α' 286) «Πεξί επηβνιήο θπξώζεσλ εηο ηνπο δηαθηλνύκελνπο δηά ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ δεκνζίαο ρξήζεσο άλεπ

2 θαηαβνιήο θνκίζηξνπ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθώλ ζεκάησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44, παξ. 1 ηνπ λ. 2963/2001. ζ) ηεο ππ'αξηζ /191/ (Β' 390) απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ «Καζνξηζκόο ηύπνπ είζπξαμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο άξζξνπ 2 λ.1214/1981». 2. Σελ εμέιημε ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζηηο κεηαθνξέο ζπληειεζηή ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζην θαύζηκν θίλεζεο θαζώο θαη ησλ ινηπώλ κεγεζώλ πνπ επηβαξύλνπλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ ηνπ λ. 2963/2001 (Α' 268). 3. Σελ κε αξηζκ.274/ πξόηαζε ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ. 4. Σελ κε αξίζκ. 3008/ πξόηαζε ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Τπεξαζηηθώλ πγθνηλσληώλ. 5. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Απνθαζίδνπκε: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΚΟΜΗΣΡΟ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Άξζξν 1 Καζνξηζκόο θνκίζηξνπ αζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. Καζνξίδεηαη ην θόκηζηξν γηα ηα αζηηθά ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. θαη ΓΔΑ Κσ θαη ΡΟΓΑ, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ δσληθό ζύζηεκα θνκίζηξνπ, σο εμήο: Καλνληθό (ζε επξώ) Μεησκέλν (καζεκαηηθά, πνιύηεθλνη, ζε επξώ) Φνηηεηηθό (ζε επξώ) Εώλε Α 1,10 0,60 0,80 2ώλε Β 1,50 0,75 1,10 Εώλε Γ 2,00 1,00 1,50 Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Α ζηε δώλε Β ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Β.

3 Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Β ζηε δώλε Γ ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Β. Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Α ζηε δώλε Γ ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Γ. Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Β ζηε δώλε Α ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Β. Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Γ ζηε δώλε Β ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Β. Γηα κεηαθηλήζεηο από ηε δώλε Γ ζηε δώλε Α ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Γ. Γηα κεηαθηλήζεηο εληόο κίαο θαη κόλν δώλεο ηζρύεη ην θόκηζηξν ηεο δώλεο Α. ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηζθνξά ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α' 268). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΚΟΜΗΣΡΟ ΤΠΔΡΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Άξζξν 2 Καζνξηζκόο θνκίζηξνπ ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. 1. Οη ηηκέο ηνπ θνκίζηξνπ ζηηο ππεξαζηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο ηωλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α. Δ. θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο πγθνηλωληώλ Ρόδνπ «ΡΟΓΑ» κε βάζε ηνπο ρηιηνκεηξηθνύο ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ, αλά ρηιηόκεηξν θαη επηβάηε, όπωο απηνί θαζνξίζηεθαλ κε ηελ Β-12576/1133/2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ θαζώο θαη νη ηηκέο ηωλ εηζηηεξίωλ ηωλ αζηηθώλ γξακκώλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηα ππεξαζηηθά ΚΣΔΛ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2963/2001 (Α 268), αλαπξνζαξκόδνληαη ωο εμήο:

4 Α. Δλδνλνκαξρηαθώλ γξακκώλ Α/Α ΚΣΔΛ & ΚΣΔΛ Α.Δ. Υηιηνκεηξηθόο πληειεζηήο (1) Αηηηθήο, Αραΐαο, Θεζζαινλίθεο, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Ρόδνπ, «ΡΟΓΑ» (2) Έβξνπ, Δπβνίαο, Εαθύλζνπ, Μαγλεζίαο, Ρνδόπεο (3) Αξγνιίδαο, Γξάκαο, Θήβαο, Ηωαλλίλωλ, Καβάιαο, Καξδίηζαο, Λεηβαδηάο, Μεζζελίαο, Ξάλζεο, Πηεξίαο, εξξώλ, Σξηθάιωλ, Φζηώηηδαο, Υαιθηδηθήο (4) Αηηωιναθαξλαλίαο, Αξθαδίαο, Άξηαο, Ζιείαο, Ζκαζίαο, Θεζπξωηίαο, Καζηνξηάο, Κω, Λάξηζαο, Πέιιαο, Πξέβεδαο, Φιώξηλαο, Φωθίδαο (5) Αίγηλαο, Κνδάλεο, Λαθωλίαο, αιακίλαο, ακνζξάθεο (6) Γξεβελώλ, Δπξπηαλίαο, Ζξαθιείνπ- Λαζηζίνπ, Κηιθίο, Κνξηλζίαο, Υαλίωλ - Ρεζύκλεο (7) Άλδξνπ, Θάζνπ, Θήξαο, Ίνπ, Καξπάζνπ, Λέζβνπ, Λήκλνπ, Μπθόλνπ, Νάμνπ, Πάξνπ, άκνπ, ύξνπ, Σήλνπ, Υίνπ 0,0888 0,0919 0,0965 0,0976 0,0982 0,1026 0,1106 ηνλ παξαπάλω ρηιηνκεηξηθό ζπληειεζηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηζθνξά ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268). Β. Γηαλνκαξρηαθώλ γξακκώλ Γηα ην πέξαλ ηνπ ελδνλνκαξρηαθνύ ηκήκαηνο ηεο γξακκήο, ν ρηιηνκεηξηθόο ζπληειεζηήο (X..) δηακνξθώλεηαη ζε 0,0842. Γ. Αζηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο Γηα ηηο αζηηθέο γξακκέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηα ιεωθνξεία ηωλ Τπεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ, ην ειάρηζην εηζηηήξην δηακνξθώλεηαη ζε 1,00 θαη ην κέγηζην εηζηηήξην ζε 2,00.

5 2. Καηά ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ: α) Οη κεηαμύ ηωλ λνκώλ Ζξαθιείνπ-Λαζηζίνπ θαη Υαλίωλ-Ρεζύκλνπ γξακκέο, ζεωξνύληαη ελδνλνκαξρηαθέο θαη νη κεηαμύ ηωλ πεξηνρώλ Ζξαθιείνπ-Λαζηζίνπ αθελόο θαη Υαλίωλ-Ρεζύκλνπ αθεηέξνπ ωο δηαλνκαξρηαθέο. β) Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαλνκαξρηαθήο γξακκήο πνπ ηελ ζπλεθκεηαιιεύνληαη δύν ή πεξηζζόηεξα ΚΣΔΛ εθαξκόδνληαη νη αληίζηνηρνη ελδνλνκαξρηαθνί ζπληειεζηέο γηα ηα ηκήκαηα ηεο γξακκήο πνπ εθηείλνληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο θάζε ΚΣΔΛ ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο θαη ν δηαλνκαξρηαθόο ζπληειεζηήο γηα ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο γξακκήο. Άξζξν 3 Κόκηζηξν απνζθεπώλ θαη κηθξνδεκάηωλ 1. Γηα ην πέξαλ ηωλ δέθα (10) ρηιηόγξακκωλ βάξνο απνζθεπώλ επηβάηε πνπ ηαμηδεύεη κε ππεξαζηηθά ιεωθνξεία θαη γηα ηα αζπλόδεπηα κηθξνδέκαηα εθεκεξίδωλ, πεξηνδηθώλ ή άιιωλ εληύπωλ θαζνξίδεηαη θόκηζηξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268), ην νπνίν πξνθύπηεη κε βάζε ην ζπληειεζηή 0, αλά ρηιηόγξακκν θαη αλά ρηιηόκεηξν. 2. Ο ίδηνο ζπληειεζηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (A'268), 0, αλά ρηιηόγξακκν θαη αλά ρηιηόκεηξν θαζνξίδεηαη θαη γηα ηα ινηπά αζπλόδεπηα κηθξνδέκαηα. 3. Με εμαίξεζε ηα αζπλόδεπηα κηθξνδέκαηα εθεκεξίδωλ, πεξηνδηθώλ ή άιιωλ εληύπωλ γηα ηα νπνία ην ειάρηζην θόκηζηξν πξνθύπηεη όπωο παξαπάλω, ην ειάρηζην θόκηζηξν κεηαθνξάο ππεξβάιινληνο βάξνπο απνζθεπώλ επηβάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζθνξάο ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268), θαζνξίδεηαη ζε 0,60 θαη ηωλ αζπλόδεπηωλ κηθξνδεκάηωλ 2, Γηα αζπλόδεπηα κηθξνδέκαηα κεγάιεο αμίαο ην θόκηζηξν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν πνζνζηνύ ίζνπ πξνο πέληε ζηα ρίιηα (5 ) ηεο αμίαο ηνπ κηθξνδέκαηνο θαη θαζνξίδεηαη κε ειεύζεξε ζπκθωλία ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ κε ην ΚΣΔΛ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε θνξά θαη ηεο εηζθνξάο 5% ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268). Άξζξν 4 Γηαπόξζκεπζε ιεσθνξείσλ Ζ ελδηάκεζε κεηαθνξά κε νρεκαηαγσγό πινίν ηνπ ιεσθνξείνπ, πνπ εθηειεί δξνκνιόγην ζε νπνηαδήπνηε επηβαηηθή γξακκή, επηβαξύλεη ηνπο επηβάηεο κε εθάπαμ πνζό αλάινγα κε ην κήθνο δηαπόξζκεπζεο ζε κίιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο

6 εηζθνξάο ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α' 268) σο εμήο: α) 1,50 γηα κήθνο κεγαιύηεξν ή ίζν ησλ πελήληα (50) κηιίσλ, β) 1,30 γηα κήθνο κηθξόηεξν ησλ πελήληα (50) θαη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη πέληε (25) κηιίσλ θαη γ) 1,20 γηα κήθνο κηθξόηεξν ή ίζν ησλ είθνζη πέληε (25) κηιίσλ, κε εηζπξαηηνκέλεο ηεο θαηά ηελ παξνύζα πεξίπησζε επηβάξπλζεο όηαλ ην επί ηνπ πνξζκείνπ εηζηηήξην ηνπ επηβάηε είλαη κηθξόηεξν ησλ 1,20. Όηαλ εηζπξάηηεηαη ην θαηά ην παξόλ άξζξν εθάπαμ πνζό, ην ΚΣΔΛ ππνρξενύηαη (εθόζνλ δεηεζεί ηνύην από ηνλ επηβάηε) λα επηκειείηαη ηεο έθδνζεο ηνπ βαξύλνληνο ηνλ επηβάηε εηζηηεξίνπ επί ηνπ νρεκαηαγσγνύ πινίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πνξζκεηαθή γξακκή Ρίνπ-Αληηξξίνπ γηα ηελ θαιύηεξε θαη ζπληνκόηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ νη ζπγθνηλσληαθνί θνξείο πνπ δηαπνξζκεύνληαη εηζπξάηηνπλ ππνρξεσηηθά από θάζε επηβάηε επηπιένλ ην πνζόλ ησλ 0,50 πνπ αληηζηνηρεί ζην λαύιν ηνπ επηβάηε ή ην πνζό ησλ 1,00 γηα ηε δηέιεπζε ησλ ιεσθνξείσλ κέζσ ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ. Άξζξν 5 Οη ππεξαζηηθνί ζπγθνηλσληαθνί θνξείο θαηά ηε δηαδξνκή ησλ ιεσθνξείσλ ηνπο δηακέζνπ άιισλ λνκώλ, ησλ νπνίσλ νη ηνπηθνί ζπγθνηλσληαθνί θνξείο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο πνπ εμππεξεηεί ην ιεσθνξείν, εηζπξάηηνπλ ππνρξεσηηθά από ηνπο επηβηβαδόκελνπο ζηνπο λνκνύο απηνύο επηβάηεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ ρξεζηκνπνηνύληεο ή κε δξνκνιόγηα ησλ ηνπηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ, ηελ ηηκή εηζηηεξίνπ πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηνπο ηνπηθνύο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο, αλεμάξηεηα από ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ πξνθύπηεη γηα ηνλ ζπγθνηλσληαθό θνξέα, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ιεσθνξείν. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 6 ηξνγγπινπνίεζε - Μεησκέλα θαη απμεκέλα εηζηηήξηα 1. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ, ησλ ππεξαζηηθώλ επηβαηηθώλ γξακκώλ, πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο, ζηξνγγπινπνηνύληαη ζην εγγύηεξν πνιιαπιάζην (κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν) ησλ δέθα (10) ιεπηώλ.

7 2. Οη ηηκέο ησλ θνκίζηξσλ ησλ απνζθεπώλ θαη ησλ κηθξνδεκάησλ, ησλ ππεξαζηηθώλ επηβαηηθώλ γξακκώλ, πνπ πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο, ζηξνγγπινπνηνύληαη ζην εγγύηεξν πνιιαπιάζην (κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν) ησλ δέθα (10) ιεπηώλ. 3. ηηο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο κεηακεζνλπθηίσλ δξνκνινγίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα από 00:30 λπθηεξηλή κέρξη θαη ηελ 5:00 πξσηλή, ζηηο γξακκέο ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ θαη ζηηο ππεξαζηηθέο γξακκέο ησλ λήζσλ Αίγηλαο, Άλδξνπ, Θάζνπ, Θήξαο, Ίνπ, Καξπάζνπ, Κσ, Λέζβνπ, Λήκλνπ, Μπθόλνπ, Νάμνπ, Πάξνπ, αιακίλαο, ακνζξάθεο, άκνπ, ύξνπ, Σήλνπ θαη Υίνπ, επηηξέπεηαη, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο (αλάινγα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λ.3852/2010 γηα ηα αζηηθά ή ππεξαζηηθά), ε πξνζαύμεζε ησλ θαλνληθώλ θαη κεησκέλσλ ηηκώλ ησλ εηζηηεξίσλ θαηά πνζνζηό εηθνζηπέληε ζηα εθαηό (25%). Οη πξνθύπηνπζεο σο άλσ πξνζαπμεκέλεο ηηκέο εηζηηεξίσλ ζηξνγγπινπνηνύληαη ζην εγγύηεξν πνιιαπιάζην (κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν) ησλ δέθα (10) ιεπηώλ. 4. Σα κεησκέλα εηζηηήξηα (50% θαη 25% ησλ θαλνληθώλ) ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο θαηά ην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο πξνθύπηνπζεο ηηκέο, ρσξίο λα ζηξνγγπινπνηεζνύλ, πνιιαπιαζηαδόκελεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο έθπησζεο θαη ζηξνγγπινπνηνύληαη ζηε ζπλέρεηα, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 5. Σα αζηηθά ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. δύλαληαη, κε απόθαζε ηνπ Γ.. απηώλ, λα θαζηεξώζνπλ κεληαία θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ γηα ηνπο επηβάηεο ησλ αζηηθώλ γξακκώλ πνπ εμππεξεηνύλ. Ζ ηηκή ηεο κεληαίαο θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ, αλάινγα κε ηηο δώλεο ζπγθνηλσλίαο πνπ απηή θαιύπηεη θαζνξίδεηαη σο εμήο: Καλνληθό Κόκηζηξν ( ) Φνηηεηηθό Κόκηζηξν ( ) Εώλε Α 55,00 40,00 Εώλε Β 75,00 55,00 Εώλε Γ 100,00 6. ηηο ππεξαζηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο ην θαηώηεξν όξην θαλνληθνύ εηζηηεξίνπ νξίδεηαη ζε 1,60 θαη ηνπ κεησκέλνπ ζε 0, Οη καζεηέο θαη νη επί κνλίκνπ βάζεσο δηαθηλνύκελνη επηβάηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ αληί εηζηηεξίσλ εηδηθά κεληαία ή ηξηκεληαία δειηία, ηα νπνία εθδίδνληαη από ηνλ νηθείν ζπγθνηλσληαθό θνξέα. ηηο πεξηπηώζεηο ησλ επί κόληκεο βάζεο δηαθηλνύκελσλ κε ππεξαζηηθά ιεσθνξεία επηβαηώλ θαη εθόζνλ ην από απηνύο θαηαβαιιόκελν εηζηηήξην είλαη ην θαλνληθό, επηηξέπεηαη ε παξνρή αλάινγεο έθπησζεο, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ θνξέα ε νπνία βαξύλεη ην θνξέα. Δπηηξέπεηαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ

8 πκβνπιίνπ ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ θνξέα, ε παξνρή έθπησζεο ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα δηαδξνκέο κεη επηζηξνθήο, ε νπνία έθπησζε αθελόο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ πνζνζηνύ 25%, ηνπ δηπιάζηνπ ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ απιήο δηαδξνκήο, αθεηέξνπ βαξύλεη ην θνξέα. Δπίζεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ θνξέα επηηξέπεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ απηνύ θαη θαηά πεξίπησζε ε ρνξήγεζε δειηίσλ ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζώπσλ γηα θνηλσληθνύο ή ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. 8. Γηα ηε κεηαθνξά παηδηώλ ειηθίαο κέρξη έμη (6) εηώλ, δελ νθείιεηαη ηδηαίηεξν εηζηηήξην πέξαλ εθείλνπ πνπ εθδίδεηαη γηα ην πξόζσπν πνπ ην ζπλνδεύεη κεηά ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη όηη απνηειεί έλαλ θαη ηνλ απηόλ επηβάηε, εθόζνλ βέβαηα δελ δεηείηαη γη απηά ρσξηζηή ζέζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 7 Ηζρύο εηζηηεξίσλ 1. Άιιε πξνζαύμεζε ηηκώλ εηζηηεξίσλ πέξα απ απηή πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα δελ επηηξέπεηαη δεδνκέλνπ όηη πεξηιακβάλνληαη ζ απηέο όιεο νη θξαηήζεηο πξνο ηξίηνπο από νπνπδήπνηε θαη αλ έρνπλ επηβιεζεί ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α 268) επί ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη θαη θαηά ηελ ζύλαςε ζπκβάζεσλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εηζθνξά ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268), ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαπάλσ ηηκέο, δελ απνηειεί έζνδν ησλ ζπγθνηλσληαθώλ θνξέσλ αιιά δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο πνπ νξίδεη ν λόκνο, όπσο ε ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ ΚΣΔΛ, ε αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ θαη ε ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ ππνδνκήο. 3. Σα θαζνξηδόκελα ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα, λέα εηζηηήξηα θαζώο θαη εθείλα πνπ ζα πξνθύςνπλ κε βάζε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην ίδην άξζξν ππνινγηζκνύο, εθαξκόδνληαη από ηεο εθδόζεσο ησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/2001 (Α'268) πξνβιεπνκέλσλ απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ ή ησλ Πεξηθεξεηώλ (αλάινγα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λ.3852/2010 γηα ηα αζηηθά ή ππεξαζηηθά). 4. Δηζηηήξηα αζηηθήο ή ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηα νπνία είραλ δηαηεζεί πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο απόθαζεο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ, ην κέγηζην, κεηά από ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Άξζξν 8

9 Κπξώζεηο 1. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηήο απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Γεκάξρσλ ή Πεξηθεξεηαξρώλ (αλάινγα κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λ.3852/2010 γηα ηα αζηηθά ή ππεξαζηηθά), πεξί θαζνξηζκνύ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκώλ εηζηηεξίσλ, ηηκσξνύληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 2. Σν πξόζηηκν, πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο δηαθηλνύκελνπο επηβάηεο ρσξίο εηζηηήξην, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ αξηζ /191/ (Β' 390) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ, θαζνξίδεηαη σο εμήο: α. ζηα αζηηθά ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. ίζν πξνο ην 40πιάζην ηεο ηηκήο ηνπ θαλνληθνύ εηζηηεξίνπ ηεο κηθξόηεξεο δηαδξνκήο, β. ζηα ππεξαζηηθά ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.E. ίζν πξνο ην ηξηπιάζην ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ αθεηεξίαο - ηέξκαηνο ηνπ δξνκνινγίνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη κηθξόηεξν ησλ 20 επξώ. Άξζξν 9 Σειηθέο Γηαηάμεηο Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο αξρίδεη από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο θαηαξγείηαη ε αξηζ. Β-4223/358/2008 απόθαζε «Αλαπξνζαξκνγή ησλ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. ηεο ρώξαο» (Β' 871/ ), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. Β /1133/2010 (ΦΔΚ Β 429/ ) όκνηα. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Γ. ΡΔΠΠΑ

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα