ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ ζτεηηθά κε ηελ τρήζε ηες δώλες αζθαιείας θαη ηωλ ζσζηεκάηωλ ζσγθράηεζες ζε οτήκαηα 1. αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε θσηναληίγξαθν απόζπαζκα ηνπ αξηζ. Β 1468/ Φύιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε αξηζ /5066/ απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ "πκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/20/EK ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8 εο Απξηιίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε δσλώλ αζθαιείαο θαη ζπζηεκάησλ ζπγθξόηεζεο γηα παηδηά ζηα νρήκαηα". Με ηελ θ.π.α. απηή θαηαξγείηαη ε αξηζ /121/ (Β 155) «Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηεο δώλεο αζθαιείαο ζηα νρήκαηα θάησ ησλ 3,5 ηόλσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγώλ ηεο Κνηλόηεηαο». Αλαιπηηθόηεξα : α) Οη θαηεγνξίεο ησλ νρεκάησλ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ε ελ ιόγσ απόθαζε είλαη : Καηεγορία Μ1: Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηελ κεηαθορά προζώπωλ θαη περηιακβάλοληα ηο ποιύ οθηώ ζέζεης θαζήκελωλ πέραλ ηοσ θαζίζκαηος ηοσ οδεγού. Καηεγορία Μ2: Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηε κεηαθορά προζώπωλ, περηιακβάλοληα περηζζόηερες από οθηώ (8) ζέζεης πέραλ ηοσ θαζίζκαηος ηοσ οδεγού θαη έτοληα κέγηζηε κάδα ποσ δελ σπερβαίλεη ηοσς 5 ηόλοσς. Καηεγορία Μ3 : Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηε κεηαθορά προζώπωλ, περηιακβάλοληα περηζζόηερες από οθηώ (8) ζέζεης πέραλ ηοσ θαζίζκαηος ηοσ οδεγού θαη έτοληα κέγηζηε κάδα άλω ηωλ 5 ηόλωλ. Καηεγορία Ν1: Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηε κεηαθορά εκπορεσκάηωλ θαη έτοληα κέγηζηε κάδα ποσ δελ σπερβαίλεη ηοσς 3,5 ηόλοσς. Καηεγορία Ν2: Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηε κεηαθορά εκπορεσκάηωλ θαη έτοληα κέγηζηε κάδα άλω ηωλ 3.5 θαη έως 12 ηόλοσς. Καηεγορία Ν3: Οτήκαηα ηα οποία έτοσλ ζτεδηαζηεί θαη θαηαζθεσαζηεί γηα ηε κεηαθορά εκπορεσκάηωλ θαη έτοληα κέγηζηε κάδα άλω ηωλ 12 ηόλωλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο θ.π.α /1475/ (Β' 909/ ) "πκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/116/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20 εο Γεθεκβξίνπ 2001, γηα πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν ηεο

2 νδεγίαο 70/156/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηύπνπ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο". β) Οη νξηζκνί ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο είλαη απηνί πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα Ι ηεο νδεγίαο 2000/3/ΔΚ. γ) Σα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά εληάζζνληαη ζε πέληε «νκάδεο κάδαο» : - νκάδα 0 γηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ θάησ από 10 Kg - νκάδα 0+ γηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ θάησ από 13 Kg - νκάδα I γηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ από 9 έσο 18 Kg - νκάδα II γηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ από 15 έσο 25 Kg - νκάδα ΙΙΙ γηα παηδηά πνπ δπγίδνπλ από 22 έσο 36 Kg. θαη γίλεηαη επηπιένλ δηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά ζε δύν θιάζεηο : - ηελ θιάζε οιοθιερωκέλοσ ηύπνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη : ζπλδπαζκό ηκάλησλ ή εύθακπησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ κε πόξπε αζθάιηζεο θιπ ή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζπκπιεξσκαηηθό παηδηθό θαζηζκαηάθη ή/θαη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ηηο θξνύζεηο πνπ κπνξεί λα αγθπξσζεί κε δηθό ηνπ ελζσκαησκέλν ηκάληα ή ηκάληεο θαη - ηελ θιάζε κε οιοθιερωκέλοσ ηύποσ δει. κεξηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (παηδηθόο πξνζαξκνγέαο) ην νπνίν, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε δώλε αζθαιείαο ελειίθσλ πνπ πξνζδέλεη ην ζώκα ηνπ παηδηνύ ή ζπγθξαηεί ην ζύζηεκα όπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ην παηδί, απνηειεί πιήξεο ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά. δ) Η ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηα νρήκαηα θαηεγνξηώλ Μ1, Ν1, Ν2, Ν3 γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθόο ν εθνδηαζκόο ηνπο κε απηά είλαη ππνρξεσηηθή από όινπο ηνπο επηβαίλνληεο ησλ νρεκάησλ απηώλ. Εηδηθά ηα παηδηά ύςνπο κηθξόηεξνπ ηνπ 1,50m πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κε ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο νινθιεξσκέλνπ ή κε νινθιεξσκέλνπ ηύπνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζην βάξνο ηνπ παηδηνύ ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε παξάγξαθν (γ). ηα νρήκαηα θαηεγνξηώλ Μ1, Ν1, Ν2, Ν3 πνπ δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηα παηδηά : - όηαλ έρνπλ ειηθία κηθξόηεξε ησλ 3 εηώλ δελ κπνξνύλ λα ηαμηδεύνπλ. - όηαλ έρνπλ ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 3 εηώλ θαη αλάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ 1,35m θαη κηθξόηεξν ηνπ 1,50m πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ θάζηζκα πιελ ηνπ εκπξόζζηνπ θαη επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ δώλε αζθαιείαο γηα ελειίθνπο. ε) ηα νρήκαηα θαηεγνξηώλ Μ1, Ν1, Ν2, Ν3 : Σα παηδηά ησλ νπνίσλ ην ύςνο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 1,50m αιιά κεγαιύηεξν ή ίζνλ ηνπ 1,35m επηηξέπεηαη λα ζπγθξαηνύληαη από δώλε αζθαιείαο γηα ελειίθνπο.

3 Σα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο πνπ έρεη θνξά πξνο ηα πίζσ ζε ζέζε επηβάηε ε νπνία πξνζηαηεύεηαη κε κεησπηθό αεξόζαθν (AIRBAG) κόλν όηαλ ν αεξόζαθνο απηόο έρεη απελεξγνπνηεζεί ή απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα θαηά ηξόπν επαξθή. Δηδηθόηεξα γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκόζηαο ρξήζεο (ΔΓΥ) : - Σα παηδηά κε αλάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ 1,50m κπνξνύλ λα κελ ζπγθξαηνύληαη από ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά. - Όηαλ σζηόζν ηα ελ ιόγσ νρήκαηα (ΔΓΥ) δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο, ηα παηδηά δελ επηηξέπεηαη λα θαηαιακβάλνπλ εκπξόζζην θάζηζκα. ζη) Γηα ηα νρήκαηα θαηεγνξηώλ Μ2, Μ3 νη επηβάηεο ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 3 εηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ (όηαλ είλαη θαζήκελνη) ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο κε ηα νπνία είλαη εμνπιηζκέλα ηα νρήκαηα. Σα παηδηά πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κε ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο κόλν εάλ απηά είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν δ) ηεο παξνύζαο. δ) Σα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ θαλνληζκνύ 44/03 ηεο ΟΔΔ-ΟΗΔ ή κε θάζε άιιε κεηαγελέζηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ ή ηεο νδεγίαο 77/541/ΔΟΚ ή κεηαγελέζηεξε απηήο. Γηα ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο γηα ηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. απόθαζεο νηθ /2329/ (Β' 943) Κύξσζε ηερληθνύ θαλνληζκνύ «Καζνξηζκόο νκνηνκόξθσλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ έγθξηζε ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο παηδηώλ επηβαηώλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα (ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο παηδηώλ)» (Διιεληθό πξόηππν ΔΛΟΣ 1399:1997). ε) Οη επηβάηεο ησλ νρεκάησλ ησλ θαηεγνξηώλ Μ2 θαη Μ3 πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη όηη είλαη ππνρξεσηηθό λα πξνζδέλνληαη εθόζνλ θάζνληαη θαη ην όρεκα είλαη ελ θηλήζεη. Η ελεκέξσζε γηα ηελ ρξήζε ησλ δσλώλ αζθαιείαο ζηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ Μ2 θαη Μ3 πξέπεη λα δίδεηαη κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο : - είηε λα παξέρεηαη από ηνλ νδεγό, ηνλ ζπλνδεγό ή ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο -είηε από νπηηθναθνπζηηθά κέζα (Audio-video) ή πηλαθίδεο ή από ην εηθνλόγξακκα (πνπ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ) ην νπνίν λα είλαη επθξηλώο ηνπνζεηεκέλν ζε θάζε ζέζε θαζήκελνπ. (Υξώκα: ιεπθή παξάζηαζε ζε κπιε θόλην)

4 2. Οη δηαηάμεηο ρξήζεο ηεο δώλεο αζθαιείαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο γηα παηδηά ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο νδεγνύο θαη επηβάηεο νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ ρώξα καο θαη θέξνπλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηξίηεο ρώξαο. 3. Δπηηξέπνληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο από ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ρξήζεο ηεο δώλεο αζθαιείαο : - άηνκα πνπ έρνπλ εθνδηαζηεί κε πηζηνπνηεηηθό απαιιαγήο, από πγεηνλνκηθή αξρή ηεο ρώξαο καο ή από αξκόδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, γηα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο. Απηό ην πηζηνπνηεηηθό πξέπεη λα έρεη γξακκέλε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ θαη λα θέξεη ην παξαθάησ δηαθξηηηθό ζήκα - γπλαίθεο έγθπεο - νδεγνί επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεσο (ΔΓΥ) όηαλ θπθινθνξνύλ εληόο ηεο πεξηκεηξηθήο ηνπο δώλεο. - άηνκα πνπ έρνπλ αλάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ 1,50m - νδεγνί νρεκάησλ πνπ εθ ηεο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ ζπλερείο ζηάζεηο (όπσο ηαρπδξνκηθνί δηαλνκείο, ππάιιεινη ηξνθνδνζίαο θαηαζηεκάησλ θιπ.). 4. Η Γ/λζε Σξνραίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο θαη ε Γ/λζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηα αζηπλνκηθά θαη ιηκεληθά όξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ (πεξί ρξήζεο ηεο δώλεο αζθαιείαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο θαη ησλ πεξηπηώζεσλ λόκηκεο απαιιαγήο από ηελ ρξήζε ηνπο). 5. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο λα ελεκεξώζεη ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνύζαο θαη όζνλ αθνξά εηδηθόηεξα : α) ηελ ζέζε ηνπ δηαθξηηηθνύ ζήκαηνο ηεο παξ. 3 ηεο παξνύζαο επάλσ ζην έληππνπηζηνπνηεηηθό (ζρεηηθό κε ηελ απαιιαγή ρξήζεο ηεο δώλεο αζθαιείαο) γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ειέγρσλ θαη β) ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο δηδνκέλεο απαιιαγήο από ηελ ρξήζε δώλεο. 6. Οη νκνζπνλδίεο ιεσθνξείσλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηδηνθηήηεο θαη νδεγνύο) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνύζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξ. 1 πεξ. ζη' θαη ε'.

5 Σα ζσκαηεία ησλ ΔΓΥ λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνύζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξ. 1 πεξ. ε'. 7. πλεκκέλα απνζηέιινληαη γηα ελεκέξσζε ζαο: Απόζπαζκα ηνπ ΦΔΚ 1468/Β / Απόζπαζκα ηεο νδεγίαο 2003/20/ΔΚ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΙΜΟ Δ. ΙΜΟΠΟΤΛΟ

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008) στετικά με την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση.

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση. Άνθπωποι Η ππώτη σαρ επιλογή Τεσνογνωσία Εξςπηπέτηση Capacity Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων Φεπεγγςότητα Βούληση Μέγεθορ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Πξόηππνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γηα εζάο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα