ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ κε ιεσθνξεία, ηερληθόο έιεγρνο νρεκάησλ θαη αζθάιεηα ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΜΔ ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ Άξζξν 1 Γεληθνί νξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λννχληαη: 1. «Άγνλε επηβαηηθή γξακκή»: ε ππεξαζηηθή επηβαηηθή γξακκή λήζνπ, ε εμππεξέηεζε ηεο νπνίαο δελ έρεη αλαηεζεί ζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 2. «Αζηηθή επηβαηηθή γξακκή»: εθείλε πνπ εμππεξεηεί νξηζκέλα ζεκεία ηεο αζηηθήο πεξηνρήο κε ηε δηαδξνκή πνπ θαζνξίδεηαη πξνο ηνχην. 3. «Αζηηθή επηβαηηθή ζπγθνηλσλία»: ε ηαθηηθή κεηαθνξά επηβαηψλ κε θφκηζηξν αλά επηβάηε, πνπ δηελεξγείηαη κε ιεσθνξεία απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο θαηάιιεινπ ηχπνπ κέζα ζηελ αζηηθή πεξηνρή. 4. «Αζηηθφ ιεσθνξείν»: ην απηνθίλεην ιεσθνξείν κε ην νπνίν εθηειείηαη ε αζηηθή ζπγθνηλσλία. 5. «Αζηηθή πεξηνρή»: εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ. 6. «Δηήζην έξγν ιεσθνξεηαθήο γξακκήο»: ν αξηζκφο ησλ ρηιηνκεηξηθψλ επηβαηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ηεο γξακκήο δηα ηνπ ρηιηνκεηξηθνχ ζπληειεζηή θνκίζηξνπ ηεο ίδηαο γξακκήο. 7. «Ζκηαζηηθφ ιεσθνξείν»: ην απηνθίλεην ιεσθνξείν, κε ην νπνίν εθηειείηαη αζηηθή ή ππεξαζηηθή επηβαηηθή ζπγθνηλσλία. 8. «Κ.Σ.Δ.Λ.»: λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κνηλφ Σακείν Δίζπξαμεο Λεσθνξείσλ», πνπ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 102/ «Κνηλφ δξνκνιφγην»: ην δξνκνιφγην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ην ιεσθνξείν ζηαζκεχεη ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηάζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ επηβάηεο γηα απνβίβαζε ή επηβίβαζε. 10. «Σαθηηθέο γξακκέο»: νη γξακκέο κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη επηβάηεο κε θαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα θαη δηαδξνκή θαη ζηηο νπνίεο νη επηβάηεο κπνξνχλ λα επηβηβάδνληαη θαη λα απνβηβάδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζηάζεηο. 11. «Σαρχ δξνκνιφγην»: ην δξνκνιφγην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ην ιεσθνξείν ζηαζκεχεη γηα επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ κφλν ζε θχξηεο ζηάζεηο ηεο γξακκήο πνπ έρνπλ ξεηά θαζνξηζζεί. 12. «Τπεξαζηηθή επηβαηηθή γξακκή»: εθείλε πνπ ζπλδέεη δήκνπο, δεκνηηθά

2 δηακεξίζκαηα, θνηλφηεηεο θαη ελδηάκεζεο πεξηνρέο. 13. «Τπεξαζηηθή επηβαηηθή ζπγθνηλσλία»: ε ηαθηηθή κεηαθνξά επηβαηψλ, κε θφκηζηξν αλά επηβάηε, πνπ δηελεξγείηαη κε ιεσθνξεία απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο κεηαμχ δήκσλ, δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ή θνηλνηήησλ. 14. «Τπεξαζηηθφ ιεσθνξείν»: ην απηνθίλεην ιεσθνξείν κε ην νπνίν εθηειείηαη ε ππεξαζηηθή επηβαηηθή ζπγθνηλσλία. 15. «Τπεξηαρχ δξνκνιφγην»: ην δξνκνιφγην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ην ιεσθνξείν δελ ζηαζκεχεη ζε ελδηάκεζε ζηάζε απφ ηελ αθεηεξία κέρξη ην ηέξκα ηεο γξακκήο. 16. «Φνξείο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ»: νη θνξείο πνπ εθηεινχλ νδηθέο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 17. «Υηιηνκεηξηθφο επηβάηεο»: εθείλνο πνπ δηαλχεη κε ιεσθνξείν απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ. 18. «Υηιηνκεηξηθφο ζπληειεζηήο θνκίζηξνπ»: ην θφκηζηξν πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ρηιηνκεηξηθφ επηβάηε. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 2 Αλάζεζε πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ 1. Ζ εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ ησλ ηαθηηθώλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ επηβαηηθώλ γξακκώλ, πθηζηάκελσλ θαη λέσλ, αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο θνξείο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο απηόο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο απηνύ, κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ Ζ παξάγξαθνο 1 ηίζεηαη όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3534/2007 (Α 40). 2. Παξαρσξήζεηο πνπ ήδε πθίζηαληαη γηα ηελ εθηέιεζε φκνηνπ έξγνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (Ο.Α..Α.) θαη ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.), ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ «ΡΟΓΑ» θαη ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Κσ (Γ.Δ.Α.. ΚΩ) θαη γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, δελ ζίγνληαη απφ ηελ αλάζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1. Δηδηθή ξύζκηζε γηα ηε λήζν Κξήηε θαζνξίδεηαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3109/2003 (Α 38), πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει. 34. Άξζξν 3 Μεηαηξνπή ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζε αλώλπκεο εηαηξίεο 1. Κάζε πθηζηάκελν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ Κ.Σ.Δ.Λ. δχλαηαη λα κεηαηξαπεί ζε αλψλπκε εηαηξία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5. Γηα ηελ σο άλσ κεηαηξνπή απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπ, ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο , κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλνιηθνχ α- ξηζκνχ ησλ κεηφρσλ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ.. Οη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηηο Ζ κεηαηξνπή ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζε αλψλπκεο εηαηξίεο γίλεηαη κε ηελ

3 πιεηνςεθία θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν, σο εμήο: α. Με εηζθνξά ζηελ σο άλσ εηαηξία ηεο θπξηφηεηαο ησλ ιεσθνξείσλ ηδηνθηεζίαο ησλ κεηφρσλ ησλ νηθείσλ Κ.Σ.Δ.Λ.. ηελ πεξίπησζε απηή θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο απνηειεί ε αμία ησλ εηζθεξφκελσλ ιεσθνξείσλ, φπσο θαη ην ηπρφλ ελεξγεηηθφ ηνπ κεηαηξεπφκελνπ Κ.Σ.Δ.Λ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ην θεθάιαην δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην θεθάιαην αλσλχκνπ εηαηξίαο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζπκπιεξνχκελν αλαιφγσο κε θαηαβνιή εηο ρξήκα. Μέηνρνη ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ φινη νη κέηνρνη ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ., εθφζνλ εηζθέξνπλ ηελ θπξηφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ ηνπο, ε δε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην γίλεηαη ζχκθσλα θαη αλαινγηθά κε ηελ αμία ησλ εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ. β. (η) Με κίζζσζε ησλ ιεσθνξείσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζηα Κ.Σ.Δ.Λ., θαζψο θαη απηψλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ αληηθαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Α.Δ. απνηειείηαη απφ ην ελεξγεηηθφ ηνπ κεηαηξεπφκελνπ Κ.Σ.Δ.Λ., απνηηκψκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη θαηαβνιή εηο ρξήκα, θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην πξνβιεπφκελν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο. Μέηνρνη ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ φινη νη κέηνρνη ηνπ κεηαηξαπέληνο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 Κ.Σ.Δ.Λ., εθφζνλ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάιεςε ηνπ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή εηο ρξήκα, ζχκθσλα θαη αλαινγηθά κε ηε ζπκκεηνρή πνπ είραλ ζην κεηαηξεπφκελν Κ.Σ.Δ.Λ.. (ηη) Σα ιεσθνξεία θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Κ.Σ.Δ.Λ., θαζψο θαη απηά πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ αληηθαηάζηαζε απηψλ, εθκηζζψλνληαη ζηελ Α.Δ.. Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαη ε δηάξθεηά ηεο ιήγεη ηαπηφρξνλα κε ηε ιήμε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2. Οη ζπκβαιιφκελνη ηδηνθηήηεο κέηνρνη εθκηζζσηέο ππνρξενχληαη, έλαληη πξνθαζνξηζκέλεο ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο, λα παξέρνπλ ην φρεκα κε ηνλ νδεγφ ηνπ ζχκθσλα κε ην θχθισκα εξγαζίαο πνπ θαζνξίδεη ε ζπκβαιιφκελε Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ.. Σνλ ηδηνθηήηε κέηνρν εθκηζζσηή βαξχλνπλ νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθάιηζεο ηνπ νδεγνχ, πνπ απηφο πξνζιακβάλεη, ε ζπληήξεζε θαη θχιαμε ηνπ νρήκαηνο. (ηηη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη ησλ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσο, ηδίσο νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπεξίπησζεο (ηηη) ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β-1189/37/2003 (Β 175) κε ηίηιν «Βαζηθνί όξνη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ιεσθνξείσλ ζηηο ΚΣΔΛ Α.Δ.», ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζ. Οηθ. Β /2256/2004 (Β 816), θαη Οηθ. Β-4740/340/2005 θαη Β 14406/1047/2006 (Β 442) όκνηεο θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει Αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληαγκέλα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Σ.Δ.Λ., ηα νπνία αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ κεηφρνπο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ., δχλαηαη, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ, λα εηζθεξζνχλ ζηελ ππφ ζχζηαζε Α.Δ. κεηά απφ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920, έλαληη αλάινγνπ αξηζκνχ κεηνρψλ. Δπηηξέπεηαη επίζεο λα εμαγνξαζηνχλ απφ ηελ Α.Δ. κε θαηαβνιή ηεο αμίαο πνπ απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920, κεηά απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

4 απηήο. 4. Σν δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο ιεσθνξείσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζηα Κ.Σ.Δ.Λ. θαη δελ ζα εηζθεξζνχλ θαηά θπξηφηεηα ζηηο ππφ ζχζηαζε Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ. ή δελ ζα κηζζσζνχλ απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, απφιιπηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξ. β, ε ελ δσή κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαηξνπή Κ.Σ.Δ.Λ., κπνξεί λα γίλεη πξνο ηνπο κεηφρνπο απηήο, θαζψο θαη πξνο άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ πεξί απφθηεζεο απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε κεηαβίβαζε ηνπ ιεσθνξείνπ ή ησλ ιεσθνξείσλ θπξηφηεηαο ηνπ κεηαβηβάδνληνο κεηφρνπ θαη κε ηελ ππνρξέσζε απνδνρήο θαη ζπλέρηζεο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο απφ ην λέν ηδηνθηήηε. 6. Οη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ θ.λ.2190/1920. ηελ επσλπκία ηνπο πξέπεη λα πεξηέρνληαη νη ιέμεηο «Κ.ΣΔ.Λ. ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ». Οη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο. «Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη από ηνπο κεηόρνπο ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ. γηα ηεηξαεηή ζεηεία Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θάζε ΚΣΔΛ Α.Δ. νξίδεηαη από ηξία (3) έσο επηά (7) κέιε ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΣΔΛ Α.Δ. νξίδεηαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο είλαη έλαο από ηα κέιε απηνύ. Οη ππνςεθηόηεηεο, καδί κε απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΣΔΛ κέρξη ηεο 12εο κεζεκβξηλήο ηεο πξνεγνύκελεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη εληαίο ψηφοδέλτιο. Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπγθξνηείηαη: α. εληαίν ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, β. εληαίν ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη αλαπιεξσηή απηνύ θαη γ. εληαίν ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγή ησλ ινηπώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηζάξηζκσλ αλαπιεξσκαηηθώλ. Ωο εθιεγέληεο ζεσξνύληαη νη ππνςήθηνη πνπ πέηπραλ θαηά ζεηξά πιεηνςεθία, ελώ σο αλαπιεξσηέο απηώλ, εθηόο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηνλ νπνίν δελ πξνβιέπεηαη εθινγή αλαπιεξσηή, ινγίδνληαη απηνί πνπ θαηά ζεηξά έπνληαη ησλ πξνεγνπκέλσλ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ε θπζηθήο ε λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε αξηζκό κεγαιύηεξν ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ν νηθείνο Ννκάξρεο πξνζθεύγεη ζην αξκόδην δηθαζηήξην.» Σα επόκελα ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ εδάθηα ηίζεληαη όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3710/2008 (Α 216). 7. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηαηξνπή ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ζε αλψλπκεο εηαηξίεο, νη εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, ε απηνδίθαηε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πθηζηακέλσλ Κ.Σ.Δ.Λ. ή ζπλεηαηξηζκψλ κεηφρσλ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. ή άιιεο κνξθήο λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο ησλ ιεσθνξείσλ, απαιιάζζνληαη παληφο ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ

5 Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, θαζψο θαη παληφο θφξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη εμαηξνπκέλνπ κφλν ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ. Δηδηθά γηα ην Φ.Π.Α., έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 8. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ αλψλπκεο εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, δελ επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο. Σα κεξίζκαηα απηά θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ηνπ κεηφρνπ κεηά ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ζε απηά ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν πνπ πξνθχπηεη εθπίπηεη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ θαηέβαιε ε αλψλπκε εηαηξεία θαη ν νπνίνο αλαινγεί ζηα πην πάλσ κεξίζκαηα. 9. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8, εθαξκφδνληαη θαη ζε αλψλπκεο εηαηξίεο, πνπ ζπληζηψληαη απφ κεηφρνπο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ δελ κεηαηξέπνληαη ζε Α.Δ. 10. Ζ Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ. ππνθαζηζηά απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ην Κ.Σ.Δ.Λ. ζε φια γεληθά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ε κεηαβίβαζε απηή απνηειεί νηνλεί θαζνιηθή δηαδνρή. ην πεξηζψξην ησλ νηθείσλ βηβιίσλ πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ, ζεκεηψλεηαη ε θαζνιηθή δηαδνρή, πνπ επέξρεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γίλεηαη απηνδηθαίσο, θαη ρσξίο πξνεγνχκελε απνδεκίσζε, ζηελ αλψλπκε εηαηξία ε νπνία αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Οη εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία θαη δελ επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή απηψλ. 11. Με ηελ πιεηνςεθία θαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, δχν ή πεξηζζφηεξα Κ.Σ.Δ.Λ. δχλαληαη λα ζπζηήζνπλ κία αλψλπκε εηαηξία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη Απφ θαη δηα ηεο ζχζηαζεο ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. παχνπλ λα πθίζηαληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην δηνηθεηηθή πξάμε. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 4 θνπόο Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ. 1. θνπφο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ. είλαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 6, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έξγν νδηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπο αλαηεζεί. 2. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ηα Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ. κπνξνχλ: α. Να εθπνλνχλ κειέηεο ζπλαθείο κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. β. Να θαηαζθεπάδνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ηδίσο ζηαζκνχο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ιεσθνξείσλ, ζηέγαζεο, ζπληήξεζεο, ηξνθνδνζίαο θαη εθνδηαζκνχ κε θαχζηκα ή ρψξσλ αλακνλήο θαη εμππεξέηεζεο επηβαηψλ. γ. Να ζπλεξγάδνληαη κε ζηδεξνδξνκηθέο, αεξνπνξηθέο ή λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. δ. Να ηδξχνπλ ζε λνκαξρηαθφ ή δηαλνκαξρηαθφ ή εζληθφ επίπεδν απφ ηηο Κ.Σ.Δ.Λ. Α.Δ, πξνκεζεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θαη άιισλ πιηθψλ.

6 ε. Δίλαη δπλαηή ε εθηέιεζε θαη θάζε άιινπ είδνπο κεηαθνξηθνύ έξγνπ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη εθάζηνηε απαηηνύκελεο από ην λόκν εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη εθόζνλ ζπζηήλνπλ αλεμάξηεηεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ην έξγν απηό. Ζ πεξίπησζε ε ηίζεηαη όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3710/2008 (Α 216). Άξζξν 5 Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ δελ κεηαηξέπνληαη ζε αλώλπκεο εηαηξείεο 1. ηελ πεξίπησζε πνπ Κ.Σ.Δ.Λ. δελ ιάβεη απφθαζε κεηαηξνπήο ηνπ ζε Α.Δ. κέρξη ηηο ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε ιεθζείζα απφθαζε κεηαηξνπήο κέρξη ηηο ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε, κεηά ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ δηάδνρν θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί Αζηηθψλ Δηαηξηψλ θαη πξνθεξχζζεηαη, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, δεκφζηνο δηαγσληζκφο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ παξαπάλσ απφθαζε εθδίδεηαη ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ, ήηνη κέρξη θαη αληηζηνίρσο. ην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη απφ κεηφρνπο ησλ σο άλσ Κ.Σ.Δ.Λ., ηα νπνία αξλήζεθαλ ή δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ απφθαζε πεξί κεηαηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Άιισο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ. 2. Αλ αζηηθφ Κ.Σ.Δ.Λ. δελ κεηαηξέπεηαη ζε Α.Δ. θαη ν πξναλαθεξφκελνο δηαγσληζκφο απνβεί άθαξπνο γηα κία θνξά, ε εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ Κ.Σ.Δ.Λ., αλαηίζεηαη, κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε, πνπ έρεη έδξα ην Κ.Σ.Δ.Λ., ζε δεκνηηθή ή δηαδεκνηηθή επηρείξεζε πνπ ηδξχεη ν νηθείνο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ βαζκνχ ή ζε αλψλπκε εηαηξία πνπ ηδξχεη ν νηθείνο Ο.Σ.Α, πξψηνπ βαζκνχ, απφ θνηλνχ κε κεηφρνπο ηνπ σο άλσ Κ.Σ.Δ.Λ., εθφζνλ απηνί επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο. Αλ ν Ο.Σ.Α, δελ απνδερζεί ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απηνχ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ, επαλαπξνθεξχζζεηαη δηαγσληζκφο εληφο ελφο κελφο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν Μέρξη ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην δηάδνρν θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν εμαθνινπζεί ππνρξεσηηθά λα εθηειείηαη απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ., πνπ δελ έιαβαλ ή δελ πινπνίεζαλ ηελ απφθαζε κεηαηξνπήο ζε αλψλπκε εηαηξία. Λεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο, πνπ αλήθνπλ ζε κεηφρνπο Κ.Σ.Δ.Λ., ηα νπνία δελ έιαβαλ απφθαζε κεηαηξνπήο, ή δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ απφθαζε πεξί κεηαηξνπήο, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ νη κέηνρνη απηνί. 4. Κ.Σ.Δ.Λ. ζηα νπνία είλαη εληαγκέλα κέρξη θαη δψδεθα ιεσθνξεία, δχλαληαη λα δηαηεξήζνπλ ηε λνκηθή κνξθή πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη ην αλαηηζέκελν έξγν, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. ζηνπο Ο.Σ.Α, πξψηνπ βαζκνχ ή ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ απηνί ηδξχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ή ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο δηθαηψκαηνο ζέζεο ζε

7 θπθινθνξία ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ πνπ ζα αλαηεζεί, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 6 Έξγν Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ινηπώλ θνξέσλ 1. ηνπο θνξείο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 2 αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε: α. Σσλ πθηζηάκελσλ ηαθηηθψλ, αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ, επηβαηηθψλ γξακκψλ πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηα Κ.Σ.Δ.Λ. θαη εθηεινχληαη απφ απηά. β. Σσλ λέσλ ηαθηηθψλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ, φπσο απηέο θαζηεξψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7. γ. Σνπ έξγνπ πνπ αζθνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2446/1996. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2446/1996 παξαηίζεηαη ζηε ζει Σν σο άλσ κεηαθνξηθφ έξγν εθηειείηαη απφ ηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά Κ.Σ.Δ.Λ., ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ «ΡΟΓΑ» θαη ηελ Γ.Δ.Α.Η. Κσ εληφο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Άξζξν 7 Υαξαθηεξηζκόο λέσλ αζηηθώλ πεξηνρώλ θαη θαζνξηζκόο λέσλ ηαθηηθώλ γξακκώλ 1.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζνξίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ νη γεληθνί φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο αζηηθήο θαη κηαο γξακκήο σο αζηηθήο ή ππεξαζηηθήο, θαζψο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αθεηεξηψλ, ηεξκάησλ, δηαδξνκψλ, ζηάζεσλ ζηαζκψλ, πξαθηνξείσλ εμππεξέηεζεο, εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο. Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε επηηξνπήο, απνηεινχκελε απφ επηά (7) θαη' αλψηαην φξην κέιε, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θαη απνηειείηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο, ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Ηδηνθηεηψλ Αζηηθψλ Λεσθνξείσλ (Π.Ο.Δ.Η.Α.Λ.) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλεηηζηψλ Τπεξαζηηθψλ πγθνηλσληψλ (Π.Ο.Α.Τ..). Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β /4060/2003 (Β 1364) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει Ο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ραξαθηεξηζκφο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ γίλεηαη κε απνθάζεηο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ν ραξαθηεξηζκφο γξακκψλ σο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γίλεηαη κε απνθάζεηο ησλ

8 νηθείσλ Ννκαξρψλ. Με ηηο απνθάζεηο ησλ Ννκαξρψλ θαζνξίδνληαη επίζεο ε αθεηεξία, ε δηαδξνκή, νη ζηάζεηο θαη ην ηέξκα θάζε γξακκήο. Δηδηθά γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ αζηηθψλ γξακκψλ, δεηείηαη ε γλψκε ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α, πξψηνπ βαζκνχ. 3. Πεξηνρέο πνπ, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο αζηηθέο, δηαηεξνχλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 4. Οη επηβαηηθέο γξακκέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ σο αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, δηαηεξνχληαη θαη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο επηβαηηθήο γξακκήο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ην ραξαθηεξηζκφ νξγάλνπ. 5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη κεηά απφ κειέηε θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ, πνπ εθπνλείηαη κε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία θνηλψλ ελδηάκεζσλ ζηάζεσλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Με ηελ επηθχιαμε πξνεγνχκελεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο απηήο, ν Ννκάξρεο ηεο έδξαο Κ.Σ.Δ.Λ., κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ νηθείνπ Κ.Σ.Δ.Λ., θαζνξίδεη λέεο ππεξαζηηθέο δηαλνκαξρηαθέο γξακκέο ή ηξνπνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο, πνπ ζπλδένπλ πξσηεχνπζα ή δήκν ηνπ λνκνχ απηνχ κε ηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε. Με απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ην Κ.Σ.Δ.Λ. Αηηηθήο, ή ηνπ Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, αλ πξφθεηηαη γηα ην Κ.Σ.Δ.Λ. Θεζζαινλίθεο, ηξνπνπνηείηαη ε γξακκή Αζελψλ Θεζζαινλίθεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ελδηάκεζεο ζηάζεηο, εληφο ησλ νξίσλ ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 6. Καηφπηλ έθδνζεο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, λέεο ππεξαζηηθέο δηαλνκαξρηαθέο γξακκέο, πνπ ζπλδένπλ πξσηεχνπζα ή δήκν λνκνχ κε πξσηεχνπζα ή δήκν άιινπ λνκνχ, θαζηεξψλνληαη σο αθνινχζσο: α. Σν Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ επηζπκεί ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο γξακκήο, ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθφ αίηεκα, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο γξακκήο. β. Αλ ην ηέξκα ηεο δηαλνκαξρηαθήο γξακκήο βξίζθεηαη ζε λνκφ ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ην αληίζηνηρν Κ.Σ.Δ.Λ., ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ηέξκα ηεο γξακκήο γηα ζπλεθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο. Αλ ην Κ.Σ.Δ.Λ. δελ απαληήζεη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ ή αξλεζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε, ε δηαλνκαξρηαθή γξακκή δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη θαη λα αλαηίζεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζην αηηνχλ Κ.Σ.Δ.Λ. κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Αλ ην Κ.Σ.Δ.Λ. απνδερζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε, κε φκνηα απφθαζε θαζηεξψλεηαη ε γξακκή θαη νη φξνη ζπλεθκεηάιιεπζεο απηήο, κεηά απφ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε. γ. Αλ ην ηέξκα ηεο δηαλνκαξρηαθήο γξακκήο βξίζθεηαη ζε λνκφ άιιεο πεξηθέξεηαο, ην αίηεκα πεξί θαζηέξσζεο δηαλνκαξρηαθήο γξακκήο θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθε, πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, φπνπ ππάγεηαη ν λνκφο ηέξκαηνο ηεο γξακκήο. Σν παξαπάλσ αίηεκα θνηλνπνηείηαη επίζεο ζην Κ.Σ.Δ.Λ. ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο κε ζρεηηθφ εξψηεκα γηα ζπλεθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε, πνπ ην Κ.Σ.Δ.Λ. δελ απαληήζεη εληφο ηεο παξαπάλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ή αξλεζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε, κε θνηλή απφθαζε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ε γξακκή κπνξεί λα αλαηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην αηηνχλ Κ.Σ.Δ.Λ.. Αλ ην δεχηεξν

9 Κ.Σ.Δ.Λ. απνδερζεί ηε ζπλεθκεηάιιεπζε, κε φκνηα απφθαζε θαζηεξψλεηαη ε γξακκή θαη νη φξνη ζπλεθκεηάιιεπζεο απηήο, κεηά απφ ηερληθννηθνλνκηθή κειέηε. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε γξακκή θαη νη φξνη ζπλεθκεηάιιεπζεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. δ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δεηείηαη ε γλψκε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλεηηζηψλ Τπεξαζηηθψλ πγθνηλσληψλ (Π.Ο.Α.Τ..), ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο σο άλσ γλψκεο, ε απφθαζε εθδίδεηαη λνκίκσο θαη ρσξίο απηήλ. ε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο αηηήζεηο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπλεθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ δηαλνκαξρηαθψλ γξακκψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπλεθκεηάιιεπζεο πθηζηάκελσλ ή λέσλ δηαλνκαξρηαθψλ γξακκψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β 37835/2851/2002 (Β 841) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει Οη λέεο αζηηθέο θαη ελδνλνκαξρηαθέο ππεξαζηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα νηθεία Κ.Σ.Δ.Λ., γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ σο άλσ απφθαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε κέζε πιεξφηεηα ησλ πξψησλ έμη (6) κελψλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο ζην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ, ε γξακκή εθηειείηαη εθεμήο ππνρξεσηηθά απφ ην Κ.Σ.Δ.Λ.. Αλ ε κέζε πιεξφηεηα απνδεηθλχεηαη φηη είλαη θαηψηεξε ηνπ 20%, ην Κ.Σ.Δ.Λ, κπνξεί: α) λα αξλεζεί ηε ζπλέρηζε εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο, β) λα πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο, ηδίσο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε απηψλ, γ) λα πξνηείλεη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α., εθφζνλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο κε ηνπο ήδε θαζνξηζκέλνπο φξνπο, ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ εζφδσλ ηνπιάρηζηνλ ζην πνζνζηφ ηνπ 20%. Αλ ην Κ.Σ.Δ.Λ. αξλεζεί ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο γξακκήο, απηή δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ φκσο δελ έρεη αξλεζεί ηελ πξφηαζε γηα θάιπςε ησλ απσιεηψλ εζφδσλ ζην πνζνζηφ ηνπ 20%. 8. ηελ πεξίπησζε ραξαθηεξηζκνχ λέαο αζηηθήο πεξηνρήο, ε εθηέιεζε ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο αλαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην ππεξαζηηθφ Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ εμππεξεηνχζε ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Δάλ απηφ αξλεζεί, νη νηθείνη Ο.Σ.Α., αλαιακβάλνπλ ην ελ ιφγσ έξγν ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 9. ε πεξίπησζε επέθηαζεο αζηηθήο πεξηνρήο, ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν αλαηίζεηαη ζην θνξέα, πνπ εθηεινχζε ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία πξηλ ηελ επέθηαζή ηεο. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41.

10 Άξζξν 8 Καζνξηζκόο δξνκνινγίσλ 1. Με απφθαζε ηνπ Ννκάξρε ηεο έδξαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη γλψκε ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ, αλ πξφθεηηαη γηα αζηηθέο γξακκέο, ή ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, αλ πξφθεηηαη γηα ππεξαζηηθέο γξακκέο, ε νπνία ππνβάιιεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ, θαζνξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ δξνκνινγίσλ, θνηλψλ, ηαρέσλ θαη ππεξηαρέσλ, θαη ε θαηαλνκή απηψλ αλά 24σξν. ε πεξίπησζε ζπλεθκεηάιιεπζεο γξακκψλ, ν παξαπάλσ θαζνξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ νηθείσλ Ννκαξρψλ. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ δξνκνινγίσλ ζηηο άγνλεο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο λήζσλ. 2. Οη βαζηθνί φξνη θαζνξηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β /1141/2003 (Β 330) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει. 72. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 9 Δμππεξέηεζε ππεξαζηηθώλ γξακκώλ 1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ ελδνλνκαξρηαθψλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ θαη ησλ γξακκψλ πνπ ζπλδένπλ πξσηεχνπζεο ή άιινπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο νκφξσλ λνκψλ δηελεξγείηαη κε θνηλά δξνκνιφγηα. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ απηψλ επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζηάζε ηεο δηαδξνκήο, εθφζνλ δελ ππάξρεη αζηηθή ζπγθνηλσλία γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο ηνπ επηβάηε ή δξνκνιφγην ηνπ ππεξαζηηθνχ νηθείνπ Κ.Σ.Δ.Λ. εληφο δηαζηήκαηνο δχν (2) σξψλ πξηλ ή κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ ιεσθνξείνπ. 2. Ζ εμππεξέηεζε ησλ δηαλνκαξρηαθψλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ γξακκψλ πνπ ζπλδένπλ πξσηεχνπζεο λνκψλ ή άιιεο πφιεηο απηψλ κε ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε ή κε πξσηεχνπζεο ή πφιεηο λνκψλ, δηελεξγείηαη κε «ηαρέα» θαη «ππεξηαρέα δξνκνιφγηα». 3. α. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαρέσλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε επηβαηψλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ε απνβίβαζε απηψλ ζηηο πξσηεχνπζεο ή ζε άιιεο θχξηεο πφιεηο ησλ ελδηάκεζσλ λνκψλ απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε γξακκή. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε επηβαηψλ θαη απφ ηηο πξσηεχνπζεο ή θχξηεο πφιεηο ησλ λνκψλ απηψλ θαη ε απνβίβαζε ηνπο κέζα ζηα φξηα ηνπ λνκνχ ηνπ ηέξκαηνο ηεο γξακκήο ή ζε άιιεο ελδηάκεζεο πξσηεχνπζεο ή θχξηεο πφιεηο, εθφζνλ ν επηβάηεο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ δξνκνιφγην Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ έρεη έδξα ηνλ ελδηάκεζν λνκφ κέζα ζε δηάζηεκα δχν (2) σξψλ πξηλ ή κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ ιεσθνξείνπ. β. Καηφπηλ επηζηξνθή ζηελ έδξα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. κε ηαρέα δξνκνιφγηα, ε επηβίβαζε επηβαηψλ πεξηνξίδεηαη κέζα ζηα φξηα ησλ λνκψλ ηνπ ηέξκαηνο ηεο γξακκήο θαη ε απνβίβαζε απηψλ κέζα ζηα φξηα ησλ λνκψλ, φπνπ ε έδξα ηνπ

11 Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ εθηειεί ην δξνκνιφγην. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε επηβίβαζε επηβαηψλ απφ πξσηεχνπζεο ή άιιεο θχξηεο πφιεηο ησλ ελδηάκεζσλ λνκψλ, πνπ δηέξρεηαη ε γξακκή θαη ε απνβίβαζε απηψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ λνκνχ φπνπ ή έδξα ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ εθηειεί ην δξνκνιφγην ή ζε άιιεο ελδηάκεζεο πξσηεχνπζεο λνκψλ ή θχξηεο πφιεηο απηψλ, εθφζνλ ν επηβάηεο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ δξνκνιφγην Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ έρεη έδξα ηνλ ελδηάκεζν λνκφ κέζα ζε δηάζηεκα δχν (2) σξψλ πξηλ ή κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ ιεσθνξείνπ. γ. Δηδηθά γηα φκνξνπο λνκνχο πνπ ε νδηθή ζχλδεζε απηψλ γίλεηαη κέζσ ηξίηνπ λνκνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 4. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ «ππεξηαρέσλ δξνκνινγίσλ» ε επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αθεηεξία θαη ζην ηέξκα θάζε γξακκήο. 5. Γηα ηελ πξνζθνξόηεξε εθκεηάιιεπζε ηωλ δηαλνκαξρηαθώλ ππεξαζηηθώλ επηβαηηθώλ γξακκώλ, ηα Κ.Τ.Ε.Λ. κπνξνύλ ή λα ζπζηήλνπλ θνηλνπξαμίεο ή λα θαηαξηίδνπλ ζπκθωλίεο κεηαμύ ηνπο γηα ηε ζπλεθκεηάιιεπζε ηωλ γξακκώλ απηώλ νιηθά ή κεξηθά ή γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ρωξίο λα ηξνπνπνηνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο κε ηνπο νπνίνπο θαζηεξώζεθε ε γξακκή. Οη ζπκθωλίεο απηέο γλωζηνπνηνύληαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηωλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεωλ. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 9 παξαηίζεηαη όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3185/2003 (Α 229) άξζξν 20 παξ. 4 πεξίπησζε ε. 6. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα απμεκέλεο επηβαηηθήο θίλεζεο, επηηξέπεηαη ε κίζζσζε ιεσθνξείσλ απφ άιιν Κ.Σ.Δ.Λ., ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ παξαηεξείηαη, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, θάκςε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ή ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. Σν ζπκθσλεηηθφ ηεο κίζζσζεο γλσζηνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο σο άλσ κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, εθηφο αλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ίδηεο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο. 7. Σα ππεξαζηηθά Κ.Σ.Δ.Λ. ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο εμππεξεηνχλ κφλν ηηο ελδνλνκαξρηαθέο ππεξαζηηθέο επηβαηηθέο γξακκέο, θαζψο θαη ηελ ππεξαζηηθή γξακκή Αζελψλ Θεζζαινλίθεο. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 10 Καζνξηζκόο θαη είζπξαμε θνκίζηξνπ 1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ε νπνία εθδίδεηαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε έηνπο, θαζνξίδνληαη ή αλαπξνζαξκφδνληαη, θάζε θνξά, νη ρηιηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ιεσθνξεία, ηα φξηα βάξνπο απνζθεπψλ ρσξίο θαηαβνιή θνκίζηξνπ, νη ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ γηα κεηαθνξά ππεξβάιινληνο βάξνπο απνζθεπψλ θαη αζπλφδεπησλ κηθξνδεκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν είζπξαμεο, δηάζεζεο εηζηηεξίσλ θαη επηβαιιφκελσλ επηβαξχλζεσλ επί ηεο ηηκήο απηψλ. Οη παξαπάλσ ρηιηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο θνκίζηξνπ, ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο (ελδνλνκαξρηαθέο θαη δηαλνκαξρηαθέο) γξακκέο, δχλαληαη λα είλαη εληαίνη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ή δηαθνξεηηθνί θαηά πεξηθέξεηα ή θαηά λνκφ ή λνκνχο ή θαηά

12 θαηεγνξίεο γξακκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία εθκεηάιιεπζεο. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θνκίζηξνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαηά δψλεο, ην βαζηθφ θφκηζηξν δψλεο θαη ν ρηιηνκεηξηθφο ζπληειεζηήο. 2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνκίζηξνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ απηνχ, ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ, ε πξνβιεπφκελε θίλεζε επηβαηψλ, νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο εθκεηάιιεπζεο θαη απφζβεζεο ηεο αμίαο ησλ ιεσθνξείσλ, νη γεληθέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, ηα ειεπζέξαο ή κεησκέλεο ηηκήο εηζηηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 99/1990 (ΦΔΚ109 Α') πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην εχινγν αλά ιεσθνξείν θέξδνο. Ζ πξνβιεπνκέλε ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο εηζθνξά 5% ππνινγίδεηαη επί ηνπ σο άλσ θαζνξηδφκελνπ θνκίζηξνπ θαη πξνζηίζεηαη ζε απηφ. 3. Σα θφκηζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ θάζε θνξέα παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ νηθείσλ Ννκαξρψλ, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 4. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ινηπνί Οξγαληζκνί, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. ή επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ή ελψζεηο πξνζψπσλ, πνπ επηζπκνχλ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο κεησκέλσλ θνκίζηξσλ ή ειεχζεξεο δηαθίλεζεο κε ηηο εθηεινχκελεο κε ηηο ηαθηηθέο αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο γξακκέο, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ή ηηο Οκνζπνλδίεο απηψλ, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ε παξερφκελε έθπησζε επί ηνπ θαζνξηζκέλνπ θνκίζηξνπ, ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ θαη ε αλά κεηαθηλνχκελν επηβάηε δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. Οη ζπκβάζεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 5. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ην θφκηζηξν γηα ηελ εμππεξέηεζε άγνλσλ γξακκψλ λήζσλ νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχληαη απφ Κ.Σ.Δ.Λ.. Ο ρηιηνκεηξηθφο ζπληειεζηήο θνκίζηξνπ ησλ πην πάλσ γξακκψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηζρχεη, θάζε θνξά, ζηα αληίζηνηρα Κ.Σ.Δ.Λ. λήζσλ. 6. Σν ζχζηεκα θαη ν εμνπιηζκφο είζπξαμεο θνκίζηξνπ θαη δηαζθάιηζεο ησλ εζφδσλ εθάζηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηνχ. Σα ιεσθνξεία πνπ εμππεξεηνχλ αζηηθέο γξακκέο εμνπιίδνληαη κε θαηάιιεια κεραλήκαηα έθδνζεο ή αθχξσζεο εηζηηεξίσλ. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο ξίςεο λνκηζκάησλ ή ζπιινγήο απηψλ, ρσξίο ηελ έθδνζε ηνπ αλάινγνπ εηζηηεξίνπ. πζθεπέο έθδνζεο ή αθχξσζεο εηζηηεξίσλ δχλαληαη λα ηνπνζεηνχληαη, κε απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ζηα ιεσθνξεία ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 7. ηνλ πξνϋπνινγηζκό θάζε αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ, εγγξάθνληαη πηζηώζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο πνπ πξνθαιείηαη ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, από ηε δσξεάλ κεηαθνξά ή κε κεησκέλν εηζηηήξην, ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο, ησλ πνιπηέθλσλ, ησλ καζεηώλ, ησλ θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ. Σν ύςνο ησλ παξαπάλσ πηζηώζεσλ, ε θαηαλνκή απηώλ ζε θάζε ζπγθνηλσληαθό θνξέα, αζηηθό ή ππεξαζηηθό, θαζώο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαη ηνπ θαζ ύιε αξκόδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνύ, πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο, κεηά από πξόηαζε ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ (Π.Ο.Α..) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλεηηζηώλ Τπεξαζηηθώλ πγθνηλσληώλ

13 (Π.Ο.Α.Τ..), αληίζηνηρα. Ζ παξάγξαθνο 7 ηίζεηαη όπσο απηή πξνζηέζεθε κε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3534/2007 (Α 40). Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 11 Όξνη θπθινθνξίαο θαη θαζνξηζκόο αξηζκνύ ιεσθνξείσλ 1. Ζ κεηαθνξά πξνζψπσλ δηελεξγείηαη κε αζηηθά ή ππεξαζηηθά ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο. Σα ιεσθνξεία απηά, φηαλ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία, είηε θαηλνπξγή είηε κεηαρεηξηζκέλα, πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κέρξη έληεθα (11) εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ έηνπο απηνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε είθνζη ηξηψλ (23) εηψλ απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ έηνπο απηνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, απηά απνζχξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηα ιεσθνξεία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή. 2. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., ή ηεο Γ.Δ.Α.. ΚΩ ή ΡΟΓΑ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., ή κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ινηπψλ θνξέσλ, θαζνξίδεηαη ν επηπιένλ αξηζκφο ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Οη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη είλαη ακεηαβίβαζηεο. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη: α. Ο ηχπνο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη θπθινθνξία απηψλ. Καη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ /1795/2003 (Β 922), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ Τ.Α. αξηζ /2848/03 (Β 607/04) θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει. 74. β. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζεο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, κε άιια θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα ηεο ίδηαο ή κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο θαη ε θαηάηαμε ησλ ηχπσλ ηνπο ζε θιάζεηο αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπο. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Α-ΟΗΚ74021/7150/2005 (Β 1925) θαη Β-55764/4593/2007 όκνηεο θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει γ. Οη απνδεθηέο απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έλαληη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζχκθσλα κε ην εδάθην α ηχπσλ. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ /2655/03 (Β 607/04) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει. 106.

14 4. Καη εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα ιεωθνξεία ηωλ ζπγθνηλωληαθώλ θνξέωλ ηωλ λνκώλ Λέζβνπ, Χίνπ, Σάκνπ, Κπθιάδωλ θαη Δωδεθαλήζνπ, θαζώο θαη ηωλ λήζωλ Αίγηλαο θαη Σαιακίλαο, απνζύξνληαη ππνρξεωηηθά από ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθνηλωληαθνύ έξγνπ κεηά ηε ζπκπιήξωζε είθνζη επηά (27) εηώλ από ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ έηνπο απηνύ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Η δηάηαμε απηή εθαξκόδεηαη θαη ζε ιεωθνξεία ηωλ ζπγθνηλωληαθώλ θνξέωλ ηωλ ωο άλω πεξηνρώλ, ηα νπνία, κέρξη ηεο δεκνζηεύζεωο ηνπ παξόληνο λόκνπ, είραλ ζπκπιεξώζεη είθνζη ηξία (23) έηε θπθινθνξίαο θαη δελ έρνπλ απνζπξζεί. Ζ σο άλσ παξάγξαθνο 4 ηίζεηαη όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3333/2005 (Α 91). Άξζξν 12 Δθζπγρξνληζκόο ππνδνκώλ θαη ιεσθνξείσλ 1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, νξίδεηαη εληαίν κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ θαη εληαίν ζχζηεκα θξαηήζεσλ ζέζεσλ θαη πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ γηα ηα ππεξαζηηθά δξνκνιφγηα φισλ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ., κεηά απφ ζρεηηθέο ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη κε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ηδξχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, θαζψο θαη ζηα Κ.Σ.Δ.Λ. πνπ δελ ππνρξενχληαη λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο, θαη ζηε ΡΟΓΑ θαη Γ.Δ.Α.. ΚΩ παξέρνληαη εληζρχζεηο γηα: α. ηελ θαηαζθεπή, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ θηηξηαθψλ, εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηαζκψλ θαη πξαθηνξείσλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο ιεσθνξείσλ ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ζηαζκψλ ζηέγαζεο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, β. ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ ππφ (α) εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αγνξά ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ δηαθίλεζεο πιηθψλ, γ. ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ, δ. ηελ αληηθαηάζηαζε αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θπξηφηεηαο ησλ Κ.Σ.Δ.Λ. Α. Δ. ή ησλ κεηφρσλ απηψλ. 3. Γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ επελδύζεηο δηαηίζεηαη πνζό έσο εθαηόλ δεθανθηώ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξώ από ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ. Οη αηηήζεηο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εληζρύζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κέρξη ηελ Γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ εληζρύζεσλ, ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα δηθαηνύκελα πξόζσπα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, όπσο ηζρύεη, ε νπνία πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2963/2001. ηηο εληζρύζεηο απηέο ππάγνληαη θαη ηα ιεσθνξεία ησλ άγνλσλ γξακκώλ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 967/1979 (ΦΔΚ 272 Α). Σα ηξία πξώηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηίζεληαη όπσο απηά ηζρύνπλ κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3717/2008 (Α 239). Σν ηέηαξην εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη όπσο απηό ηέζεθε κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3446/2006 (Α 49).

15 Σν πνζφ απηφ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πην πάλσ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ σο εμήο: α. Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ησλ εδαθίσλ α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαηίζεηαη έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) δξαρκέο αλά ιεσθνξείν ηνπ νηθείνπ Κ.Σ.Δ.Λ.. Ζ ελ ιφγσ ελίζρπζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. β. Γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ επελδύζεωλ ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 δηαηίζεληαη: (η) ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο ηηκήο θηήζεο απηώλ, αλ είλαη θαηλνύξγηα ή ειηθίαο κέρξηο ελόο έηνπο από ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ρωξίο λα έρνπλ θπθινθνξήζεη. (ηη) Δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο ηηκήο θηήζεο απηώλ, αλ είλαη κεηαρεηξηζκέλα θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη κέρξη πέληε έηε από ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ. (ηηη) Σε πεξηπηώζεηο ζπλέλωζεο δύν ή πεξηζζόηεξωλ Κ.Τ.Ε.Λ., ελόο ή πεξηζζόηεξωλ λνκώλ ή Κ.Τ.Ε.Λ. θαη δεκνηηθήο επηρείξεζεο, εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέλωζε απηή όια ηα Κ.Τ.Ε.Λ. ηνπ λνκνύ ή ηωλ λνκώλ ή ηεο κεκνλωκέλεο λήζνπ ή ηνπιάρηζηνλ όια ηα ππεξαζηηθά Κ.Τ.Ε.Λ., ην πνζνζηό ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ πεξίπηωζε ηνπ ζηνηρείνπ (η) γηα ηελ αγνξά θαηλνύξγηωλ ιεωθνξείωλ αλέξρεηαη ζε 35% θαη γηα ηελ πεξίπηωζε ηνπ ζηνηρείνπ (ηη) γηα ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλωλ ιεωθνξείωλ ζε 15%. Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηίζεηαη, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3185/03 (Α 229). 4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζέκα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β /764/2003 (Β 265) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. αξηζ. νηθ. Β-70092/5266/2003 (Β 1771) θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν έσο ηελ , θαζνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ησλ παξαπάλσ εληζρχζεσλ. Η εθηακίεπζε ηωλ ωο άλω εληζρύζεωλ γίλεηαη ην αξγόηεξν κέρξη * (1). Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. νηθ. Β 15595/1140/2003 (Β 330) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει *(2). Ζ πξνζεζκία ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ εληζρύζεσλ ηνπ άξζξνπ 12, όπσο απηή είρε παξαηαζεί κε ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3185/03 (Α 229) θαη κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3254/04 (Α 137), παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 κε ηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3446/2006 (Α 49). 6. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη αλαλέσζε ησλ ιεσθνξείσλ δίδνληαη ηα αθφινπζα πξφζζεηα θίλεηξα: α. Αλ είλαη θαηλνπξγή ή ειηθίαο κέρξηο ελφο έηνπο απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο λα έρνπλ θπθινθνξήζεη, θαιχπηεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο έσο ην 10% ηεο ηηκήο θηήζεο απηψλ. Αλ ε

16 αληηθαηάζηαζε ιεωθνξείωλ ππάγεηαη ζηελ πεξίπηωζε (ηηη) ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ. 3, ηόηε από ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ άξζξνπ 13 θαιύπηεηαη έωο ην 15% ηεο ηηκήο θηήζεο απηώλ. Γηα ηα Κ.Τ.Ε.Λ. κεκνλωκέλωλ λήζωλ, όηαλ δελ ζπληξέρεη πεξίπηωζε ζπλέλωζεο, ην παξαπάλω πνζνζηό αλέξρεηαη ζε 15% ηεο ηηκήο θηήζεωο απηώλ. Ζ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηίζεηαη όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3185/03 (Α 229). β. Αλ είλαη κεηαρεηξηζκέλα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη κέρξη πέληε έηε απφ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, θαιχπηεηαη απφ ηνλ σο άλσ ινγαξηαζκφ έσο ην 5% ηεο ηηκήο θηήζεο απηψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιν ζέκα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Σα αλσηέξσ θαζνξίδνληαη κε ηελ Τ.Α. πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξόληνο λόκνπ, πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα Κάζε αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ ιεσθνξείν πνπ ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία ζε αληηθαηάζηαζε θπθινθνξνχληνο ιεσθνξείνπ θαη είλαη θαηλνχξγην ή κεηαρεηξηζκέλν ειηθίαο έσο πέληε εηψλ απφ ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ, απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο επί κηα ηξηεηία απφ ηνπ έηνπο ηαμηλφκεζήο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. 8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ή άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειηθίαο ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. νηθ /2076/2002 (Β 1100) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει Σα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία, κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ απηνχ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. Σα αζηηθά ιεσθνξεία πνπ ηίζεληαη γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα δχλαληαη λα θέξνπλ εμνπιηζκφ γηα ηελ πξφζβαζε θαη αζθαιή κεηαθνξά αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σα ιεσθνξεία ηδηνθηεζίαο ησλ θνξέσλ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη κέρξη πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ απηψλ θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Άξζξν 13 Δηδηθόο ινγαξηαζκόο 1. Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ Κ.Σ.Δ.Λ., θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ Κ.Σ.Δ.Λ., επηβάιιεηαη εηζθνξά πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ Κ.Σ.Δ.Λ., ηεο Γ.Δ.Α.. ΚΩ θαη ΡΟΓΑ. Δηδηθφηεξα: α. Πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ν νπνίνο ζπληζηάηαη ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (1). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνχ απηνχ ινγαξηαζκνχ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα θαζνξηζηνχλ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη Οηθνλνκηθψλ (2). Απφ ην αλσηέξσ πνζφ ην νγδφληα ηνηο εθαηφ

17 (80%) ηνπιάρηζηνλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελίζρπζε αζζελέζηεξσλ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη ην ππφινηπν δχλαηαη λα δηαηεζεί γηα κειέηεο θαη έξγα εθζπγρξνληζκνχ ησλ Κ.Σ.Δ.Λ.. (1). Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Οηθ. 2/8014/Α0024/2002 (Β 327) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζει (2). Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. Β/28590/2050/2003 (Β 652) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β-64430/4771/2003 (Β 1615) θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει β. Πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εθάζηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο. γ. Πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεξείηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εθάζηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., ηδίσο ζηαζκψλ ή πξαθηνξείσλ άθημεο θαη α- λαρψξεζεο ιεσθνξείσλ, ζηαζκψλ ζηέγαζεο θαη ζπληήξεζεο, κεραλνξγάλσζεο, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο θαη πιεξνθφξεζεο θνηλνχ. δ. Σα πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ έλα ινγαξηαζκφ ζηνλ άιινλ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ., αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θάζε Κ.Σ.Δ.Λ.. 2. Ζ εηζθνξά ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν θαη ην αξγφηεξν εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Γηα ηελ είζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο εληζρχζεσλ, νη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη θαηέβαιαλ εκπξνζέζκσο ηελ σο άλσ εηζθνξά. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1α, ην πνζφ απηήο θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ Κ.Σ.Δ.Λ. θαη βεβαηψλεηαη σο δεκφζην έζνδν, πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.. 3.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ηίζεληαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ησλ αζζελέζηεξσλ Κ.Σ.Δ.Λ., ε δηαδηθαζία επηβνιήο, είζπξαμεο θαη δηάζεζεο ηεο εηζθνξάο, ν ηξφπνο θαηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο απηήο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. νηθ. Β- 1188/36/2003 (Β 24) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. αξηζ. Οηθ. Β-36313/2854/2004 (Β 963) θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει Ζ εηζθνξά ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2366/1995 (ΦΔΚ 256 Α) θαηαξγείηαη. Σπρφλ εηζθνξέο πνπ θαηεβιήζεζαλ ήδε θαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζπκςεθίδνληαη κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην παξφλ άξζξν εηζθνξά, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ. Οκνίσο πνζά πνπ, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαξγνχκελεο δηάηαμεο, θαηαλεκήζεθαλ ζε αζζελέζηεξα Κ.Σ.Δ.Λ., ζπκςεθίδνληαη κε πνζά πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 εθδόζεθε ε Τ.Α. αξηζ. νηθ. Β- 1187/35/2003 (Β 24) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο νηθ. Β-13140/888/2003 (Β 306) θαη νηθ. Β /4711/2003 (Β 1624) όκνηεο θαη παξαηίζεηαη ζηε ζει. 130.

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα