τι είναι ο ρατσισμός;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τι είναι ο ρατσισμός;"

Transcript

1 τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα λα κελ ηνπο επηηξέπνπκε λα δήζνπλ ζαλ ίζνη αλάκεζα καο.

2 Όλοι έχουμε ανάγκη να ζούμε, να παίζουμε, να χαιρόμαστε, να σκεπτόμαστε, να αγαπάμε και να μας αγαπούν.

3 Τι κάνει ο ρατσισμός; Ο ξαηζηζκόο ρσξίδεη ηνπο αλζξώπνπο ζε αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο νκάδεο, νη νπνίεο πξέπεη λα κέλνπλ καθξηά ε κία από ηελ άιιε.

4 Η θεωρία της ανώτερης και της κατώτερης ομάδας Η αλώηεξε νκάδα ζεσξεί ηνλ εαπηό ηεο όηη γελλήζεθε ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαιύηεξε από ηελ άιιε, κε απνηέιεζκα λα πεξηθξνλεί, λα βξίδεη, λα δηώρλεη θαη λα πνιεκάεη ηηο άιιεο. Η θαηώηεξε νκάδα, ιόγσ ηεο δύζθνιεο ζέζεο ηεο, αηζζάλεηαη ηέηνην κίζνο γηα ηελ αλώηεξε νκάδα, έηζη πνπ ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηνπο είλαη ζίγνπξε

5 Θέλω να μου συμπεριφέρεσαι και να σκέφτεσαι για μένα, όπως για όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν νομίζω ότι ζητάω κάτι δύσκολο.

6 Μορφές ρατσισμού. Κνηλσληθόο ξαηζηζκόο είλαη ε ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε κεηαλάζηεο, ζε νκνθπιόθηινπο, ζε γπλαίθεο, ζε λαξθνκαλείο, ζε απνθπιαθηζκέλνπο, ζε παρύζαξθνπο, ζε θησρνύο, ζε καζεηέο πνπ δπζθνιεύνληαη ζηα καζήκαηα, ζηα ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, ζηνλ ηξόπν πνπ ληύλεηαη θάπνηνο ή ζηνλ ηξόπν πνπ κηιάεη θ.ι.π..

7 Μορφές ρατσισμού Θξεζθεπηηθόο ξαηζηζκόο είλαη ε αληίιεςε όηη κηα ζξεζθεία, ζπλήζσο ε δηθηά καο, είλαη ε κόλε αιεζηλή θαη πξέπεη λα επηθξαηήζεη έλαληη όισλ ησλ ππνινίπσλ, δειαδή ησλ κνπζνπικάλσλ, ηλδνπηζηώλ, βνπδηζηώλ, ηερσβάδσλ θ.ι.π..

8 Μορφές ρατσισμού Φπιεηηθόο ξαηζηζκόο είλαη ε αληίιεςε όηη κηα ζπγθεθξηκέλε νκνηνγελή νκάδα αλζξώπσλ π.ρ. ιεπθνί, είλαη αλώηεξε από κηα άιιε νκάδα αλζξώπσλ π.ρ. καύξνη.

9 Μορφές ρατσισμού Εζληθόο ξαηζηζκόο είλαη ε αληίιεςε όηη έλα έζλνο π.ρ. Έιιελεο, είλαη αλώηεξνη από έλα άιιν έζλνο π.ρ. Αιβαλνί

10 Αν ενώσουμε τις διαφορές μας σίγουρα θα φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

11 Αιτίες ρατσισμού Αηηίεο ξαηζηζκνύ είλαη ε ππεξνςία θαη ν θόβνο πνπ έρνπκε γηα ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Τπεξνςία ζεκαίλεη όηη αηζζαλόκαζηε εκείο πην αλώηεξνη από ηνπο άιινπο δειαδή πην θαιιηεξγεκέλνη, πην έμππλνη, πην πνιηηηζκέλνη θ.ι.π.. Φόβνο ζεκαίλεη όηη νη άιινη κε θάπνην ηξόπν καο απεηινύλ: είηε ζηξαηησηηθά, είηε πνιηηηζκηθά, είηε καο παίξλνπλ ηηο εξγαζίεο καο θ.ι.π..

12 Αιτίες ρατσισμού Δελ γελληόκαζηε, όκσο κε απηά ηα αηζζήκαηα, καο ηα δεκηνπξγνύλ δηάθνξνη παξάγνληεο. Όπσο:

13 Αιτίες ρατσισμού Η έιιεηςε κόξθσζεο πνπ εκπνδίδεη ηελ πλεπκαηηθή καο αλάπηπμε θαη καο θάλεη λα κελ βιέπνπκε ηίπνηα άιιν εθηόο από ηνλ εαπηό καο.

14 Αιτίες ρατσισμού Οη δηάθνξεο απόςεηο πνπ ππάξρνπλ παληνύ, κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ δνύκε, γηα ζπγθεθξηκέλνπο αλζξώπνπο π.ρ. νη Αιβαλνί είλαη θιέθηεο, νη καύξνη δελ είλαη ζαλ θαη εκάο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία, ηα θησρά παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε εκάο, νη θαθνί καζεηέο δελ πξέπεη λα θάλνπλ παξέα κε εκάο γηαηί ζα καο παξαζύξνπλ λα γίλνπκε θαη εκείο θαθνί καζεηέο θ.ι.π..

15 Αιτίες ρατσισμού Γνλείο ξαηζηζηέο δεκηνπξγνύλ παηδηά ξαηζηζηέο. Δάζθαινη ξαηζηζηέο δεκηνπξγνύλ παηδηά ξαηζηζηέο. Από ηελ ζηηγκή πνπ ηα παηδηά δε δηδάζθνληαη ηελ αμία ηεο ηζόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο εηξήλεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ είλαη εύθνιν λα παξαζπξζνύλ ζε ξαηζηζηηθέο απόςεηο.

16 Αιτίες ρατσισμού. Οηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο θαηά ησλ καύξσλ ζηελ Αθξηθή, πνπ ηνπο παξνπζηάδεη ζαλ θάηη αλάκεζα ζηα δώα θαη ηνλ άλζξσπν, πνπ νη ιεπθνί ζα ηνπο ζώζνπλ θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα γίλνπλ θαη απηνί άλζξσπνη. Όκσο ν πξαγκαηηθόο ηνπο ζθνπόο είλαη λα εθκεηαιιεπηνύλ νη ιεπθνί ηελ πινύζηα γε ηεο Αθξηθήο ή λα θάλνπλ ηνπο καύξνπο λα δνπιεύνπλ γηα έλα θνκκάηη ςσκί γηα απηνύο.

17 Αιτίες ρατσισμού. Πνιηηηθά ζπκθέξνληα. Όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ κηα ρώξα ζέιεη λα θαηαθηήζεη ηελ άιιε, ηελ θαηεγνξεί γηα ηελ θαησηεξόηεηα ηεο ή όηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή έμαξζε βίαο έρνπκε ηελ κεηάζεζε ηεο επζύλεο από ην θξάηνο ζηνπο κεηαλάζηεο ή ζε άιιεο νκάδεο.

18 Αιτίες ρατσισμού Η ηειεόξαζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα πνπ πξνβάιιεη σο ηδαληθά κε ηα νπνία πξέπεη λα δνπλ νη άλζξσπνη. Γηα παξάδεηγκα, κόλν όζνη ληύλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, κόλν όζνη έρνπλ ιεθηά, κόλν όζνη αγνξάδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντόληα είλαη πην πνιηηηζκέλνη από ηνπο άιινπο.

19 Αιτίες ρατσισμού Οη δηάθνξνη πόιεκνη πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζόλ, αλάκεζα ζε δύν ιανύο, ζηεξίδνπλ ηηο δηάθνξεο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο απόςεηο πνπ έρνπλ ζήκεξα ν έλαο ιαόο γηα ηνλ άιιν. Γηα παξάδεηγκα νη ξαηζηζηηθέο απόςεηο αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη ζηνπο Σνύξθνπο.

20 Όχι άλλα δάκρυα για κανένα παιδί του κόσμου

21 Συνέπειες ρατσισμού Ο ξαηζηζκόο ζε θάλεηο λα κελ βιέπεηο θαιά, γηαηί: ζηνλ εαπηό ζνπ βιέπεηο κόλν θαιά θαη πξνηεξήκαηα, ελώ εάλ θαηά ζύκπησζε πξνζέμεη θάπνηνο έλα ειάηησκα ζε ζέλα πνιύ εύθνια ην δηθαηνινγείο. ηνπο άιινπο βιέπεηο κόλν θαθία, πνλεξηά θαη πνιιά ειαηηώκαηα, ελώ αλ θαηά ζύκπησζε πξνζέμεηο θάπνηα θαινζύλε, ηόηε ιεο όηη θάηη ζέινπλ λα πεηύρνπλ.

22 Συνέπειες ρατσισμού Ο ξαηζηζκόο ζήκεξα έρεη πνιιέο ζπλέπεηεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, ησλ νκάδσλ θαη ησλ ιαώλ. Όπνπ ππάξρεη ν ξαηζηζκόο:

23 Συνέπειες ρατσισμού Τπάξρεη ν πόιεκνο αληί γηα ηελ εηξήλε Η βία αληί γηα ηελ γαιήλε Η μελνθνβία αληί γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ιαώλ Η απνκόλσζε αηόκσλ ή νκάδσλ αληί ηελ ζπλύπαξμε ησλ αλζξώπσλ

24 Συνέπειες ρατσισμού Η θαηάξγεζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ αληί γηα ηελ πξνώζεζε ηνπο κέρξη ησλ ηειεπηαίν άλζξσπν πάλσ ζηελ γε Η εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ αληί γηα ηελ βνήζεηα ηνπο Η αληζόηεηα αληί γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ Η πεξηθξόλεζε θαη ην κίζνο αληί γηα ηελ ζπκπόληα θαη ηελ αγάπε

25 Συνέπειες ρατσισμού Ο ξαηζηζκόο θάπνηα ζηηγκή ζηελ δσή καο ζα ζηξαθεί θαη ελαληίνλ καο, ζίγνπξα δελ ζα αηζζαλζνύκε άλεηα από απηήλ ζέζε, γηα απηό, αο κελ θάλνπκε απηό πνπ δελ ζέινπκε λα καο θάλνπλ.

26 Μπορεί να είμαι διαφορετικός αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να είμαι ΙΣΟΣ με εσάς

27 Αντιμετώπιση ρατσισμού Ο ξαηζηζκόο ζήκεξα εθδειώλεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο θαη ζε πνιινύο ρώξνπο αθόκα θαη ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Γηα λα κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα θαηαιάβνπλ πόηε απηό πνπ θάλνπλ είλαη ξαηζηζηηθό ή όρη θαη λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο ξαηζηζηηθέο, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ πνιιέο γλώζεηο.

28 Αντιμετώπιση ρατσισμού Με ηελ κειέηε βηβιίσλ ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο, βηνινγίαο θαη άιισλ πνιιώλ καζεκάησλ ζα θαηαιάβνπλ όηη ν ξαηζηζκόο ζηεξίδεηαη ζε ιόγνπο πνπ είλαη πέξα γηα πέξα ςεύηηθνη.

29 Αντιμετώπιση ρατσισμού Με ηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζα γλσξίζνπλ όηη νη αμίεο ηεο ηζόηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο ζα θάλνπλ έλαλ θόζκν θαιύηεξν από ηνλ ζεκεξηλό.

30 Αντιμετώπιση ρατσισμού Με ηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζα θαηαιάβνπλ όηη θάζε άλζξσπνο, θπιή θαη έζλνο έρεη θάηη ην μερσξηζηό θαη κπνξεί από ηελ δηθηά ηνπ πιεπξά λα βνεζήζεη γηα λα γίλεη ν θόζκνο θαιύηεξνο.

31 Αντιμετώπιση ρατσισμού Με ηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηη αηζζάλνληαη νη άιινη άλζξσπνη, ώζηε λα πάςνπκε λα είκαζηε εγσηζηέο, θαη λα κπνξνύκε λα βιέπνπκε ηα πξνηεξήκαηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ θαζώο θαη ηα δηθά καο κεηνλεθηήκαηα.

32 Αντιμετώπιση ρατσισμού Με ηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζα θαηαιάβνπκε όηη θαη νη άιινη άλζξσπνη, έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε εκάο, δειαδή λα δνπλ, λα ραίξνληαη, λα παίδνπλ, λα ζθέπηνληαη, λα αγαπνύλ θαη λα αγαπηνύληαη.

33 Τι θέλουμε; Εκείο ηα παηδηά ζέινπκε λα δήζνπκε ζε έλα θόζκν πην εηξεληθό θαη πην δίθαην.

34 Πως θα το πετύχουμε; Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό, ζα πξέπεη λα κάζνπκε λα ΑΚΟΤΜΕ ηνπο άιινπο θαη λα ηνπο ΑΠΟΔΕΥΟΜΑΣΕ όπσο αθξηβώο είλαη, ελώ ηαπηόρξνλα λα ζεβόκαζηε θαη ηνλ εαπηό καο, γηα απηό πνπ είλαη θαη γηα απηό πνπ έρεη.

35 Το όνειρο μας Απηέο νη ιέμεηο ( αθνύσ θαη απνδέρνκαη) κπνξνύλ λα θπηξώζνπλ ζην κπαιό καο, κόλν όηαλ ζα έρνπκε όια ηα παηδηά έλα θνηλό όλεηξν γηα ηνλ θόζκν κέζα ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα δήζνπκε.

36 Πως το όνειρο μας θα γίνει πράξη; Γηα λα ην θαηαθέξνπκε απηό ζα πξέπεη λα απνθηήζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ζην ζρνιείν καο, άιια θαη έμσ από απηό.

37 Μια τελευταία ευχή Σέινο επρόκαζηε θάπνηα ζηηγκή κε ηηο πξάμεηο καο, λα θαηαθέξνπκε λα δηαγξάςνπκε από όια ηα ιεμηθά ηνπ θόζκνπ ηελ ιέμε ΡΑΣΙΜΟ.

38 Όλα τα μυαλά του κόσμου μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά αυτό δεν τα εμποδίζει να γίνουν μεγάλα, μονό ένα μένει μικρό. Βρες το!!!!

39 Ένας είναι ο άνθρωπος

40 Διάλεξε τους φίλους σου ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και τις κάλτσες σου ανάλογα με το χρώμα τους

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα εμινάριο Ηγεζίας:Ομάδες-Οι ρόλοι ηων μελών μίας ομάδας Δπιμέλεια-Μεηάθραζη: Δλπίδα Βάπηιζμα Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 0 Τη είλαη ε νκάδα; Δύν ή πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα