Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM

2 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ ηνπ Θενύ 6) Τα Έμη Άξζξα ηεο Πίζηεο 7) Πίζηε ζην Θεό 8) Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο Τνπ 9) Πίζηε ζηα Βηβιία Τνπ 10) Πίζηε ζηνπο Απεζηαικέλνπο Τνπ 11) Πίζηε ζηελ Ηκέξα ηεο Κξίζεο 12) Πίζηε ζην Θείν Γηάηαγκα 13) Η Διεύζεξε Βνύιεζε ηεο Αλζξώπηλεο Ύπαξμεο 14) Γελ ππάξρεη εμαλαγθαζκόο ζηε Θξεζθεία

3 3 15) Οη πέληε Αξρέο ηνπ Ιζιακ 16) Γήιωζε Πίζηεο 17) Πξνζεπρή 18) Διεεκνζύλε 19) Νεζηεία 20) Πξνζθύλεκα 21) Τν Κνξάλη 22) Η Σνύλλα ηνπ Πξνθήηε Μνράκελη 23) Η Ιζηνξία ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δύαο 24) Ιεζνύο (Δηξήλε ζ' απηόλ ) 25) Ακαξηία θαη Μεηακέιεηα 26) Οξγαλωηηθή Γνκή ηνπ Ιζιακ 27) Ιζιακηθή Ννκνζεζία 28) Ιζιακηθόο Καλόλαο Έλδπζεο 29) Γπλαίθεο ζηνλ Ιζιακ 30) Αλδξηθόο Σωβηληζκόο θαη Μνπζνπικαληθόο Κόζκνο

4 4 31) Ιζιάκ, Δρζξνπξαμία, θαη Τδηράλη 32) Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία

5 5 1) ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑΜ Hαξαβηθή ιέμε «Ηζιάκ» ζηελ θπξηνιεμία ηεο ζεκαίλεη «ππνηαγή». To Ηζιακ ζαλ ζξεζθεπηηθή πίζηε ζεκαίλεη νινθιεξσηηθή ππνηαγή ζηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Οπνηνζδήπνηε ππνηάζζεη ηελ επηζπκία ηνπ ζηε βνχιεζε ηνπ Θενχ νλνκάδεηαη Μνπζνπικάλνο. Σν φλνκα Ηζιακ αλαθέξεηαη παγθφζκηα κε ηελ έλλνηά ηνπ. Γελ αλαθέξεηαη ζε έζλνο αλζξψπσλ, φπσο ν φξνο Ηνπδατζκφο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε θπιή ηνπ Ηνχδα. Οχηε αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζε θάπνην πξφζσπν, φπσο ν Υξηζηηαληζκφο ή ν Βνπδηζκφο. To Ηζιακ δελ ππήξμε φλνκα πνπ ην επέιεμαλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο. Ήηαλ επηινγή ηνπ Ίδηνπ ηνπ Θενχ. To Ηζιακ δελ είλαη κηα λέα ζξεζθεία. Δίλαη ε αξρηθή ζξεζθεία ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ απνθαιχθζεθε ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο απφ ηελ επνρή ηνπ Αδάκ (εηξήλε ζε φινπο απηνχο). ΑΛΛΑΥ είλαη ην θχξην φλνκα ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνπο Οπξαλνχο θαη ηε Γε. Ο ΑΛΛΑΥ

6 6 είλαη ν Θεφο πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ Αβξαάκ, ηνλ Μσυζή θαη ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ (εηξήλε ζε φινπο απηνχο). Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα Αξαβηθά φηαλ κηινχλ γηα Δβξαίνπο θαη Υξηζηηαλνχο θαινχλ ηνλ έλα αιεζηλφ Θεφ κε ην φλνκα ΑΛΛΑΥ.

7 7 2) ΜΟΝΟΘΔΊΜΟ H έλλνηα ηνπ κνλνζετζκνχ (γλσζηή ζαλ tawhid ζηα Αξαβηθά) είλαη ε κνλαδηθή πην ζεκαληηθή έλλνηα ζην Ιζιακ. Δίλαη ίδηα κε ηελ πξψηε απφ ηηο Γέθα Δληνιέο. Όια ζην Ιζιακ έρνπλ θηηζζεί πάλσ ζ' απηήλ. Σν Ιζιακ βξίζθεηαη ζηελ απφιπηε κνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ. Κακία πξάμε ιαηξείαο ή αθνζίσζεο δελ έρεη νπνηαδήπνηε έλλνηα ή αμία εάλ απηή ε έλλνηα δηαθπβεχεηαη κε θάζε ηξφπν. Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο, ε έλλνηα ηνπ κνλνζετζκνχ πξέπεη λα γίλεη θαηάιιεια θαηαλνεηή. Οηηδήπνηε ε Θεία Μνλαδηθφηεηα ηνπ Θενχ ππνλνεί πξέπεη λα καζεπηεί θαη λα εθηηκεζεί. Γηα ηελ επθνιία ηεο ζπδήηεζεο, κπνξεί λα εμεηαζηεί θάησ απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο γσλίεο: 1.Η Μνλαδηθφηεηα ηεο Δμνρφηεηαο ηνπ Θενχ. 2.Η Μνλαδηθφηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενχ. 3.Η Μνλαδηθφηεηα ησλ Ολνκάησλ θαη ησλ Ιδηνηήησλ ηνπ Θενχ.

8 8 Απηή ε δηαθνπή δελ είλαη, ζε θακία πεξίπησζε, ν κφλνο ηξφπνο λα πξνζεγγηζηεί ην ζέκα ηεο Δλφηεηαο ηνπ Θενχ, αιιά λα ζπδεηεζεί εχθνια θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην ζέκα.

9 9 3) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΞΟΥΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ H Μνλαδηθφηεηα ηεο Δμνρφηεηαο ηνπ Θενχ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο έρεη ηελ απφιπηε θπξηφηεηα ζηνλ θφζκν ζε θάζε πεξίπησζε. Απηφο κφλν είλαη ν Γεκηνπξγφο φισλ ησλ πξαγκάησλ. Απηφο κφλν είλαη ε αηηία γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη. Απηφο είλαη ν Παληνδχλακνο. Καλέλαο δελ κνηξάδεηαη ηελ εμνπζία Σνπ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ απφθαζή Σνπ. Με απηή ηελ έλλνηα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηε Γε ζα ζπκθσλνχζαλ. Οη πεξηζζφηεξνη αλαγλσξίδνπλ φηη ν Γεκηνπξγφο ηνπ ζχκπαληνο είλαη Έλαο, ρσξίο ζπλεηαίξν.

10 10 4) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΛΑΣΡΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ H κνλαδηθφηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενχ ζεκαίλεη φηη θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιαηξεχεηαη εθηφο απφ ην Θεφ. Απηή ε έλλνηα απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα πνπ δηαθεξχρζεθε απφ φινπο ηνπ Πξνθήηεο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Δίλαη ε πην ζεκαληηθή ηδέα ηνπ Ηζιακ. θνπφο ηνπ Ηζιακ δελ είλαη λα θαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο καθξηά απφ ηε ιαηξεία ηεο Γεκηνπξγίαο, αληίζεηα θνληά ζηε ιαηξεία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Απηφ απνηειεί θαη ηε δηαθνξά ηνπ Ηζιακ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο δηδάζθνπλ φηη ππάξρεη έλα Αλψηεξν Ολ πνπ δεκηνχξγεζε φζα ππάξρνπλ, είλαη ζπάληα δίρσο θάπνηα κνξθή πνιπζετζκνχ φζνλ αθνξά ηε ιαηξεία. Απηέο νη ζξεζθείεο είηε θαινχλ ηνπο νπαδνχο ηνπο λα ιαηξέςνπλ άιια φληα φπσο Θενχο εθηφο απφ ην Θεφ - αλ θαη ζπλήζσο ηνπνζεηνχλ απηνχο ηνπο άιινπο Θενχο ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ αλψηαηε χπαξμε - είηε δεηνχλ φπσο νη νπαδνί ηνπο θαινχλ άιια φληα σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Θενχ. ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη

11 11 απφ ηνλ Αδάκ κέρξη ηνλ Μσράκελη (εηξήλε ζε φινπο απηνχο), θαινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα ιαηξέςνπλ κφλν ηνλ έλα Θεφ. Απηή είλαη ε πην θαζαξή, πην απιή θαη πην θπζηθή πίζηε. Σν Ηζιακ απνξξίπηεη ηελ άπνςε ησλ πνιηηηζηηθψλ αλζξσπνιφγσλ πσο ε πξψηε ζξεζθεία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ήηαλ πνιπζετζκφο θαη κεηά απφ απηφλ, ζηγά ζηγά, εμειίρζεθε ε ηδέα ηνπ κνλνζετζκνχ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε θπζηθή ζξεζθεία ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ε ιαηξεία ζε έλα κνλαδηθφ Θεφ. Οη άλζξσπνη απνκαθξχλζεθαλ απ' απηήλ θαη ηελ αιινίσζαλ, εηζάγνληαο άιιεο ππάξμεηο ζηε ιαηξεία. Φαίλεηαη φηη έρνπλ ηάζε λα ζέινπλ λα εζηηάδνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε θάηη απηφ, θάηη δηαλνεηφ, αθφκα θη αλ έρνπλ κηα ελζηηθηψδε γλψζε φηη ν Γεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ είλαη αξθεηά πέξα απφ ηε θαληαζία ηνπο. ε φιε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, ν Θεφο έζηεηιε ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο λα θαιέζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πίζσ ζηελ ιαηξεία ηνπ Δλφο Αιεζηλνχ Θενχ, θαη επαλεηιεκκέλα, νη άλζξσπνη επηζηξέθνπλ ζηε ιαηξεία δεκηνπξγεκέλσλ ππάξμεσλ. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηηο αλζξψπηλεο ππάξμεηο γηα λα ιαηξεχνπλ κφλνλ Απηφλ. Ζ κεγαιχηεξε δπλαηή ακαξηία είλαη λα ιαηξεχεηο

12 12 νπνηνλδήπνηε άιινλ εθηφο απφ ηνλ Θεφ. Γελ είλαη κηθξφηεξε ακαξηία, αλ ν πξνζθπλεηήο ζθνπεχεη λα πάεη πιεζηέζηεξα ζην Θεφ κε πξνζθνξά αθνζίσζεο ζε άιιε χπαξμε. Ο Θεφο δελ ρξεηάδεηαη κεζνιαβεηέο ή κεζάδνληεο. Αθνχεη φιεο ηηο πξνζεπρέο καο θαη έρεη πιήξε γλψζε γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη. Σελ ίδηα ζηηγκή ν Θεφο δελ ρξεηάδεηαη ηελ ιαηξεία καο. Δίλαη απνιχησο αλεμάξηεηνο απφ φια ηα πξάγκαηα. Αλ φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν επξφθεηην λα ελσζνχλ θαη λα ιαηξέςνπλ ηνλ κνλαδηθφ Θεφ, δελ ζα σθεινχζαλ ην Θεφ ζην ειάρηζην. Γελ ζα πξφζζεηαλ ην αηνκηθφ ηνπο βάξνο ζηελ Δμνπζία Σνπ. Αληίζεηα, αλ νιφθιεξε ε Γεκηνπξγία εγθαηέιεηπε ηε ιαηξεία ζην Θεφ, απηφ δελ κείσλε ηελ εμνπζία Σνπ ζην ειάρηζην. Λαηξεχνληαο ην Θεφ, επεξγεηνχκε ηηο δηθέο καο ςπρέο θαη πξαγκαηνπνηνχκε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγεζήθακε. Γελ πξαγκαηνπνηνχκε θακηά αλάγθε ηνπ Θενχ. Απηφο είλαη απηάξθεο.

13 13 5) Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΗΓΗΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΘΔΟΤ H κνλαδηθφηεηα ησλ νλνκάησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ Θενχ ππνλνεί φηη ν Θεφο δελ κνηξάδεηαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ φλησλ πνπ δεκηνχξγεζε, νχηε απηνί κνηξάδνληαη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο δηθέο Σνπ. Ο Θεφο είλαη κνλαδηθφο ζε θάζε πεξίπησζε. Γελ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί πνηέ θαη πνπζελά, γηαηί είλαη ν Γεκηνπξγφο ησλ πάλησλ. Δίλαη ν Γεκηνπξγφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φισλ ησλ θπζηθψλ δηαζηάζεσλ. πλεπψο, ε χπαξμή ηνπ δελ είλαη νχηε ρσξηθή νχηε ρξνληθή. Γελ κπνξεί λα είλαη θαληαζηηθφο, δεδνκέλνπ φηη ε θαληαζία πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ε χπαξμε ηνπ Θενχ είλαη εμ νινθιήξνπ πέξα απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία. Πνιιά απφ ηα νλφκαηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ θαίλεηαη λα έρνπλ νκνηφηεηεο ζε αλζξψπηλν επίπεδν, αιιά απηφ είλαη κφλν ζηε δηαηχπσζε. Οη ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ, φπσο ν Ίδηνο ν Θεφο, δελ κπνξεί λα έρνπλ φξηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα,

14 14 ν Θεφο έρεη Θεία Γλψζε. Καη ν άλζξσπνο έρεη γλψζε. Ζ γλψζε ηνπ Θενχ, φκσο, δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ηε γλψζε ησλ αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ. Ζ γλψζε ηνπ Θενχ είλαη απεξηφξηζηε, ρσξίο ρξνληθά φξηα, θαη αλαιινίσηε. Γελ καζαίλεηαη νχηε απνθηηέηαη. Καιχπηεη φια ηα πξάγκαηα ρσξίο λα βηψλεη αχμεζε ή κείσζε. Ζ αλζξψπηλε γλψζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απνθηεκέλε γλψζε. Αιιάδεη ζπλερψο. Απμάλεη θαη κεηψλεηαη. Τπφθεηηαη ζε ιεζκνληά θαη ζε ιάζνο. Ο Θεφο έρεη Θεία Βνχιεζε. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε έρεη θη απηή βνχιεζε. Ζ Βνχιεζε ηνπ Θενχ πάληα έξρεηαη γηα λα γίλεη απηφ πνπ επηζπκεί, φπσο ε Θεία Γλψζε Σνπ είλαη πέξα απφ ην ρξφλν θαη αλαιινίσηε, θαιχπηνληαο φια ηα πξάγκαηα πνπ ν Θεφο ζέιεη λα έξζνπλ θαη λα πεξάζνπλ ζηε Γεκηνπξγία, παξειζφληα, ησξηλά θαη κέιινληα. Ζ αλζξψπηλε βνχιεζε, απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη απιά κηα πξφζεζε, καη επηζπκία. Μπνξεί λα έξζεη θαη λα πεξάζεη κφλν αλ ν Θεφο ζέιεη λα γίλεη. Οη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην Θεφ. ιεο νη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, θαη απαηηνχλ, φπνηνο πεξηγξάθεηαη κ' απηέο λα είλαη πεπεξαζκέλνο

15 15 θαη πεξηνζκέλνο επίζεο. Ο Θεφο δελ είλαη νχηε γέξνο νχηε λένο. Γελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί νχηε ζαλ ςειφο νχηε ζαλ θνληφο. Γελ έρεη γέλνο, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη νχηε άλδξαο νχηε γπλαίθα. Γελ έρεη θακία αλεπάξθεηα ή αδπλακία Δίλαη έλα είδνο πνιπζετζκνχ απφδνζε ζην Θεφ ηδηνηήησλ ησλ δεκηνπξγεκέλσλ πξαγκάησλ. Δίλαη νκνίσο έλα είδνο πνιπζετζκνχ λα απνδίδνληαη ζε δεκηνπξγεκέλα πξάγκαηα φηη αλήθεη κφλν ζην Θεφ. πνηνο πηζηεχεη φηη κηα άιιε χπαξμε, είλαη, γηα παξάδεηγκα, Παληνγλψζηεο ή Παληνδχλακνο δηαπξάηηεη ηελ ακαξηία ηνπ πνιπζετζκνχ, πνπ είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ακαξηίεο.

16 16 6) ΣΑ ΔΞΗ ΑΡΘΡΑ ΣΖ ΠΗΣΖ Yπάξρνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ θάζε Μνπζνπικάλνο νθείιεη λα ηα πηζηεχεη. Ζ απφξξηςε νπνηνπδήπνηε απφ απηά ηζνδπλακεί κε απηζηία. Κάπνηνο πνπ δπζπηζηεί γηα θάπνην απ' απηά δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη Μνπζνπικάλνο. Απηά ηα άξζξα ηεο πίζηεο είλαη: 1) Πίζηε ζην Θεφ 2) Πίζηε ζηνπο Αγγέινπο Σνπ 3) Πίζηε ζηα Βηβιία Σνπ 4) Πίζηε ζηνπο Απεζηαικέλνπο Σνπ 5) Πίζηε ζηελ Ηκέξα ηεο Κξίζεσο 6) Πίζηε ζηνλ Θείν Γηάηαγκα.

17 17 7) ΠΗΣΖ ΣΟ ΘΔΟ Aπηφ έρεη ήδε ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο. To Ηζιακ ηνλίδεη φηη ν Θεφο είλαη ν κνλαδηθφο Γεκηνπξγφο φισλ ησλ πξαγκάησλ. Δίλαη κνλαδηθφο ζε θάζε πεξίπησζε θαη θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιαηξεχεηαη εθηφο απ' Απηφλ. 8) Πίστη στοσς Αγγέλοσς Σοσ: Oη άγγεινη είλαη δεκηνπξγία ηνπ Θενχ. Ο Θεφο ηνπο δεκηνχξγεζε απφ ην θσο. Γελ έρνπλ ειεχζεξε επηζπκία. Πάληα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο πξνζηάδεη. Οη άγγεινη κεηαθέξνπλ ηηο πξνζηαγέο ηνπ Θενχ. Ο Θεφο καο έρεη απνθαιχςεη ηα νλφκαηα θάπνησλ απφ ηνπο αγγέινπο θαη αλαθέξεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άιισλ. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζηνπο αγγέινπο. Ο Γαβξηήι θαη ν Μηραήι είλαη κεηαμχ ησλ αγγέισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κνξάλη. Γνζείζεο ηεο επθαηξίαο, ε ππνρξέσζε ηνπ Γαβξηήι είλαη λα απνθαιχπηεη ζηελ αλζξσπφηεηα ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο ηνπ Θενχ.

18 18 9) ΠΗΣΖ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ: Oη Μνπζνπικάλνη νθείινπλ λα πηζηεχνπλ ζε φια ηα γξαθφκελα πνπ εζηάιεζαλ απφ ην Θεφ ζηνπο εθάζηνηε Απεζηαικέλνπο Σνπ. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζε θάζε γξαθφκελν πνπ αλαθέξεηαη απφ ην Θεφ ζην Κνξάλη. Ο Θεφο ηα έζηεηιε θαη είλαη ν πξαγκαηηθφο Λφγνο ηνπ Θενχ. Οη ηεξέο γξαθέο πνπ ν Θεφο αλαθέξεη ζην Κνξάλη είλαη νη παξαθάησ: 1) Οη πιάθεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Αβξαάκ (Δηξήλε ζ' απηφλ) 2) Οη λφκνη πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Μσυζε (Δηξήλε ζ' απηφλ) 3) Οη ςαικνί πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Γαβίδ (Δηξήλε ζ' απηφλ) 4) Σν Δπαγγέιην πνπ απνθαιχθζεθε ζηνλ Ιεζνχ (Δηξήλε ζ' απηφλ) 5) Σν Κνξάλη πνπ απνθαιχθζεθε ζην Μνράκελη (Δηξήλε ζ' απηφλ) Σελ ίδηα ζηηγκή, νη Μνπζνπικάλνη δελ ζεσξνχλ φηη ε Βίβινο πνπ ζήκεξα θπθινθνξεί ζε δηάθνξεο εθδφζεηο θαη εθδνρέο

19 19 απνηειεί αθξηβή αληηπξνζψπεπζε ησλ ηεξψλ γξαθψλ πνπ είραλ απνθαιπθζεί πξηλ απφ ην Κνξάλη. χκθσλα κε ην Κνξάλη, νη άλζξσπνη άιιαμαλ απηέο ηηο ηεξέο γξαθέο γηα θνζκηθνχο ιφγνπο. Απηφ πνπ απέκεηλε απ' απηέο είλαη έλα κίγκα αιήζεηαο θαη αλαιήζεηαο.

20 20 10) ΠΗΣΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΔΣΑΛΜΔΝΟΤ. Oη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη ήηαλ άλζξσπνη πνπ δέρζεθαλ ηελ απνθάιπςε απφ ην Θεφ. Δζηάιεζαλ ζηελ αλζξσπφηεηα γηα λα δηδάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηελ αιήζεηα θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζην κνλνπάηη ηεο ζσηεξίαο. Καλέλαο απφ ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο δελ κνηξάζζεθε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηε ζεφηεηα ηνπ Θενχ. Ήηαλ απιά αλζξψπηλα φληα. Απαγνξεχεηαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπλ λα ηνπο ιαηξεχνπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. Οη Μνπζνπικάλνη δελ ζα πξέπεη πνηέ λα ηνπο επηθαινχληαη, λα θάλνπλ ζ' απηνχο ηηο ηθεζίεο ηνπο ή λα επηδηψθνπλ ην έιενο θαη ηε ζπγρψξεζε ηνπ Θενχ κέζσ απηψλ. ια απηά γίλνληαη ζηνλ πνιπζετζκφ, θαη φπνηνο αθνινπζεί ηέηνηα πξάγκαηα είλαη έμσ απφ ηηο απφςεηο ηνπ Ηζιακ. Ο Θεφο έζηεηιε ηνπο Πξνθήηεο ζε φιεο ηηο ειηθέο ζε δηάθνξα έζλε αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα πηζηεχνπλ ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο. Ο Θεφο ζηνλ Κνξάλη αλαθέξεη θάπνηνπο απ' απηνχο. Μεηαμχ

21 21 απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ηα νλφκαηά ηνπο είλαη: ν Αδάκ, ν Νψε, ν Αβξαάκ, ν Μσυζήο, ν Ηεζνχο θαη ν Μνράκελη (Δηξήλε ζε φινπο απηνχο). ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη αθνινχζεζαλ ηελ ζξεζθεία ηνπ Ηζιακ. ινη ήηαλ Μνπζνπικάλνη. Οη άλζξσπνη πνπ πξαγκαηηθά αθνινχζεζαλ απηνχο ηνπο Πξνθήηεο φηαλ ήξζαλ ζηε γε ήηαλ θη απηνί Μνπζνπικάλνη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εκθαλίζζεθε ν Μσυζήο, φπνηνο πξάγκαηη ηνλ αθνινχζεζε ήηαλ Μνπζνπικάλνο κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ επφκελνπ Πξνθήηε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ εκθαλίζζεθε ν Ηεζνχο Υξηζηφο, ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ θαζέλα λα ηνλ δερζεί εάλ επξφθεηην λα ζεσξεζεί Μνπζνπικάλνο. ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη θάιεζαλ ηελ αλζξσπφηεηα λα ιαηξέςεη κφλν ηνλ Θεφ ρσξίο ζπλεηαίξν θαη φινη ππέθπςαλ πιήξσο ζηε βνχιεζε ηνπ Θενχ, πνπ ήηαλ ην Ηζιακ. Οη Πξνθήηεο, απφ ηνλ Αδάκ έσο ηνλ Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηνχο) ήηαλ φινη αδειθνί ζηελ πίζηε. ινη πίζηεπαλ ζηελ ίδηα αιήζεηα. Γηάθνξνη Απεζηαικέλνη ήξζαλ κε δηάθνξνπο λφκνπο πνπ ν Θεφο έζηεηιε καδί κ' απηνχο γηα λα θπβεξλήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο, αιιά ε νπζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ήηαλ ε ίδηα.

22 22 ινη θαινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο καθξπά απφ ηε ιαηξεία δεκηνπξγεκέλσλ πξαγκάησλ θαη θνληά ζηε ιαηξεία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Οη Μνπζνπικάλνη αγαπνχλ θαη ζέβνληαη φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο ηνπ Θενχ. Αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ απνξξίπηεη ή δελ ηνπ αξέζεη θάπνηνο απ' απηνχο δελ είλαη Μνπζνπικάλνο. Ο Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) ππάξρεη γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Δίλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα πηζηεχνπλ ζ' απηφλ θαη ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Απεζηαικέλνπο πνπ εκθαλίζζεθαλ πξηλ απφ απηφλ.

23 23 11) ΠΗΣΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΚΡΗΔΩ Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα πηζηεχνπλ ζηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Απηή είλαη ε εκέξα πνπ ν θαζέλαο ζα ζηαζεί κπξνζηά ζην Θεφ θαη ζα εξσηεζεί γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Ζ αληακνηβή ηεο επηηπρίαο εθείλε ηελ εκέξα ζα είλαη ν Παξάδεηζνο ράξηο ζην έιενο ηνπ Θενχ. Ζ ηηκσξία ηεο απνηπρίαο είλαη ε Κφιαζε. Ο Θεφο δελ ζα αδηθήζεη θαλέλα απφ ηα Γεκηνπξγήκαηά ηνπ. 12) ΠΗΣΖ ΣΟ ΘΔΗΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ O Θεφο, ζηελ αησληφηεηα Σνπ, γλσξίδεη θαζεηί πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ Γεκηνπξγία ηνπ θαη ηελ ψξα πνπ απηφ ζπκβαίλεη. Απφ ηελ πξννπηηθή ησλ πξφζθαηξσλ φλησλ φπσο εκείο, απηφ ζεκαίλεη φηη ν Θεφο γλσξίδεη θαζεηί πνπ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ, φηη ζπκβαίλεη ζην παξφλ θαη φηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ. Ζ Θεία γλψζε ηνπ Θενχ είλαη ηέιεηα, έηζη νηηδήπνηε γλσξίδεη φηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ πξέπεη λα γίλεη. Δπηπιένλ, ν Θεφο έρεη ηελ Απφιπηε Κπξηαξρία ζηε Γεκηνπξγία ηνπ. Καζεηί

24 24 πνπ ππάξρεη κέζα ζ' απηήλ θαη θάζε γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη είλαη άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηθψλ Σνπ δεκηνπξγεκάησλ. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ζηε Γεκηνπξγία πέξα απφ ηε Γχλακε θαη ηελ Δπηζπκία Σνπ.

25 25 13) Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΒΟΤΛΖΖ ΣΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΤΠΑΡΞΖ Mηα ζεκαληηθή άπνςε ηνπ Ηζιακ είλαη φηη θάζε αλζξψπηλε χπαξμε έρεη ειεχζεξε βνχιεζε λα επηιέμεη ην ζσζηφ ή ην ιάζνο. Ο Θεφο έρεη ηηκήζεη ηελ αλζξσπφηεηα κε απηφ ην ζείν δψξν. Ζ αλζξψπηλε ειεχζεξε βνχιεζε, ζε θακία πεξίπησζε δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηα πάληα πνπ ζα ζπκβνχλ ζηε Γεκηνπξγία Σνπ θαη φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηη πξέπεη λα γίλεη. Σν γεγνλφο φηη ν Θεφο γλσξίδεη ηί θάπνηνο πξφθεηηαη λα θάλεη αχξην δελ ζεκαίλεη φηη Απηφο παξαθηλεί ην ρέξη ηνπ. Κάπνηνο κπνξεί λα ξσηήζεη: Δάλ ν Θεφο γλσξίδεη φηη εγψ, γηα παξάδεηγκα, αχξην πξφθεηηαη λα επηπέζσ ζε κηα ακαξηία, ηφηε είλαη αλαπφθεπθην φηη πξάγκαηη ζα γίλεη έηζη, επεηδή ε γλψζε ηνπ Θενχ είλαη αιάλζαζε θαη φ,ηη ν Θεφο γλσξίδεη πξέπεη λα γίλεη. Ωο εθ ηνχηνπ, πσο κπνξψ λα έρσ ειεχζεξε βνχιεζε; Ζ ειεχζεξε βνχιεζή κνπ δελ είλαη κφλν θαληαζηηθή; Ζ απάληεζε

26 26 είλαη πνιχ απιή: Ζ πξννπηηθή ηνπ Θενχ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ο Θεφο είλαη αηψληνο. Καη ε Θεία Γλψζε ηνπ είλαη επίζεο αηψληα. Οη γλψζεηο ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο έρνπλ έλλνηα κφλν γηα κηα χπαξμε πνπ ππάξρεη κέζα ζην ρξφλν. Ο Θεφο γλσξίδεη, ζηελ Αησληφηεηά Σνπ, θάζε απφθαζε πνπ έλα πξφζσπν παίξλεη κε ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ αξλείηαη φηη θάζε κία απφ ηηο απνθάζεηο ελφο πξνζψπνπ παίξλεηαη κε ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ. Ζ γλψζε ηνπ Θενχ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηνχ ηνπ πξνζψπνπ δελ ππνλνεί φηη αλαγθάδεηαη λα ιάβεη απηή ηελ απφθαζε. Ζ αλζξψπηλε ειεχζεξε βνχιεζε δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε ζε θακία πεξίπησζε κε ην γεγνλφο φηη ν Θεφο έρεη ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζε θάζε ηη πνπ δεκηνχξγεζε. Οχηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη ζηνλ Κφζκν παξά κφλν φ,ηη ν Θεφο επηζπκεί. Ο Θεφο έδσζε ζηνλ άλζξσπν ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψζεη κηα επηζπκία. Ο Θεφο ζέιεη φπσο νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα επηιέγνπλ. ηαλ θάπνηνο θάλεη κηα επηινγή, ν Θεφο, ράξηο ζηελ Θεία Βνχιεζε Σνπ, δεκηνπξγεί ηηο θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ε Βνχιεζε ηνπ Θενχ πνπ ε αλζξψπηλε χπαξμε έρεη ειεχζεξε βνχιεζε. Ο Θεφο ζέιεη ηνπο αλζξψπνπο

27 27 λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, έζησ θη αλ απηέο είλαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο. Ο Θεφο δελ είλαη πάληα επραξηζηεκέλνο κε ηηο απνθάζεηο πνπ θάπνηνο άλζξσπνο ιακβάλεη, αιιά ζέιεη λα είλαη ηθαλφο λα ηηο παίξλεη κφλνο ηνπ. Αζθψληαο ειεχζεξε βνχιεζε, έλα άηνκν κπνξεί λα θζάζεη ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ εθείλν ησλ αγγέισλ. Κη απηφ γηαηί έλα άηνκν πνπ απνθαζίδεη λα ιαηξέςεη ην Θεφ ην θάλεη επεηδή απηφο ην επηζπκεί. Απηφ θάλεη ηελ αλζξψπηλε αθνζίσζε κεγαιχηεξε θαη πην πνιχηηκε απφ εθείλε ησλ αγγέισλ, επεηδή νη άγγεινη δελ έρνπλ επηινγή. Δίλαη ε θχζε ηνπο λα ιαηξεχνπλ ην Θεφ θαη λα Σνλ ππαθνχνπλ ζε φια ηα πξάγκαηα.

28 28 14) ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ Eίλαη ζπλέπεηα ηεο έκθαζεο ζηελ ειεχζεξε βνχιεζε πνπ tν Ηζιακ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο κφλν κε βάζε ηελ ειεχζεξε επηινγή. θνπφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη ε ιαηξεία ηνπ Θενχ κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ θαζελφο. Πξάμεηο πίζηεο, σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ αμία κφλν αλ γίλνπλ απνδεθηέο κε βάζε ηελ επηινγή. Αλ έλα άηνκν αλαγθαζζεί λα δερζεί ηε ζξεζθεία, ε απνδνρή ηνπ δελ είλαη πξαγκαηηθή θαη γη' απηφ δελ έρεη αμία. Ο Θεφο ιέεη: «ηε Θξεζθεία δελ ππάξρεη θαηαλαγθαζκφο. Γηφηη ε Αζήζεηα έρεη μερσξηζηεί νινθάλεξα απ' ηελ Πιάλε. Έηζη φπνηνο απερζάλεηαη ηνπο ςεπδείο ζενχο, θαη πηζηεχεη ζηνλ ΑΛΛΑΥ έρεη αξπάμεη ηελ πην αμηφπηζηε ιαβή ηεο αιήζεηαο πνπ πνηέ δελ ζπάεη. Κη ν ΑΛΛΑΥ αθνχεη θαη γλσξίδεη ηα πάληα.» (Κνξάλη 2: 256).

29 29 15) ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΗΛΑΜ Yπάξρνπλ πέληε ππνρξεσηηθέο πξάμεηο ιαηξείαο πνπ θάζε Μνπζνπικάλνο πξέπεη αλακθίβνια λα ηεξήζεη. Σν λα κε γίλνπλ απηέο είλαη κεγάιε ακαξηία. Ζ δνκή ηνπ Ηζιακ ζηεξίδεηαη πάλσ ζ' απηέο ηηο αξρέο. Καλείο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί Μνπζνπικάλνο αλ αξλείηαη φηη θάπνηα απ' απηέο ηηο πξάμεηο είλαη ππνρξεσηηθή. 1) Γήισζε ηεο Πίζηεο 2) Πξνζεπρή 3) 3)Διεεκνζχλε 4) Νεζηεία 5) Πξνζθχλεκα.

30 30 16) ΓΖΛΩΖ ΠΗΣΖ Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε άηνκν, πέξα απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζην Ηζιακ, λα δειψζεη: «Γελ ππάξρεη ζεφο (ζενηηο) αιιά κνλν ν ελλαο Θεφο ν Αιιαρ θαη ν Μνράκελη είλαη ν Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ». Με απηή ηελ απιή δήισζε, έλα άηνκν ζεσξείηαη Μνπζνπικάλνο. Γελ ππάξρεη θακία έλαξμε ζηηο απφςεηο ηνπ Ηζιακ. Σν πξψην κέξνο απηήο ηεο δήισζεο εθθξάδεη ην ζέκα ηνπ κνλνζετζκνχ. Λέγνληαο θάπνηνο φηη «δελ ππάξρεη ζεφο αιιά ν Θεφο» απνξξίπηεη φια ηα άιια ιαλζαζκέλα ππνθείκελα ιαηξείαο θαη δέρεηαη φηη ν Θεφο είλαη έλαο ρσξίο ζπλεηαίξνπο. Σν δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο δήισζεο απνηειεί αλαγλψξηζε φηη ν Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) είλαη πξάγκαηη Απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ. Απηφ απαηηεί πίζηε ζε φινπο ηνπο Πξνθήηεο θαη Απεζηαικέλνπο πνπ πξνήιζαλ απ'απηφλ.

31 31 17) ΠΡΟΔΤΥΖ Aπφ θάζε Μνπζνπικάλν απαηηείηαη λα εθαξκφδεη πέληε ππνρξεσηηθέο πξνζεπρέο ηελ εκέξα. Απηέο νη πξνζεπρέο πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ηππηθψλ θηλήζεσλ θαη απαγγειίεο. Ο Μνπζνπικάλνο γπξίδεη πξνο ηε Μέθθα φηαλ πξνζεχρεηαη, αηελίδνληαο ην πξψην ζπίηη πνπ θηίζηεθε γηα ηε ιαηξεία ζην Θεφ. Απηφ ην ζπίηη νλνκάζηεθε Ka'bah. Κηίζηεθε απφ ηνλ Αβξαάκ θαη ηνλ γηφ ηνπ Ιζκαήι (εηξήλε θαη ζηνπο δχν). Απηέο νη πξνζεπρέο γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη απνηεινχλ ζηαζεξή ππελζχκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο αηφκνπ πξνο ην Θεφ. Γίλνπλ ηελ επθαηξία ηεο απφδνζεο ιαηξείαο ζην Θεφ, λα Σνλ επραξηζηήζνπλ, θαη λα δεηήζνπλ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ην έιεφο ηνπ. Κάζε Μνπζνπικάλνο κπνξεί εζεινληηθά λα πξνζεπρεζεί πην ζπρλά. Αθφκα ε πξνζεπρή ζηε γεληθή έλλνηα ηεο ηθεζίαο κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζρεδφλ νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε.

32 32 18) ΔΛΔΖΜΟΤΝΖ Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα δίλεη έλα κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζην θησρφ θάζε ρξφλν. Απηή ε ειεεκνζχλε θαιείηαη Zakah ζηα Αξαβηθά, πνπ ζεκαίλεη θάζαξζε. Απνδίδνληαο απηή ηελ ειεεκνζχλε είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηνλ άλζξσπν λα θαζαξίζεη ηελ πεξηνπζία πνπ ν Θεφο ηνπ παξαρψξεζε. Καη φρη κφλν θαζαξίδεη ηελ πεξηνπζία ηνπ αιιά θαη ηελ ςπρή ηνπ δφηε, εμαγλίδνληαο ηνλ απφ ηελ πιενλεμία θαη δηδάζθνληαο ζ' απηφλ ηε γελλαηνδσξία. Σν πνζνζηφ απηήο ηεο ειεεκνζχλεο είλαη 2,5% ηεο πεξηνπζίαο πνπ απνηειεί απφζεκα ηεο ρξνληάο. Απηή ε ειεεκνζχλε επηβάιιεηαη ζηελ απνηακίεπζε θαη φρη ζην εηζφδεκα.

33 33 19) ΝΖΣΔΗΑ Kάζε Μνπζνπικάλνο πξέπεη λα λεζηέςεη ηνλ ζειεληαθφ κήλα ηνπ Ρακαδαλίνπ. Απηφο ν κήλαο είλαη ζεκαληηθφο, επεηδή ην Κνξάλη απνθαιχθζεθε (αξρηζε ε απνθάιπςή ηνπ) γηα πξψηε θνξά ζην κελα ηνπ Ρακαδάληνπ. Δπεηδή ην ζειεληαθφ εκεξνιφγην είλαη έληεθα εκέξεο κηθξφηεξν απφ ην ειηαθφ, ν κήλαο ηνπ Ρακαδαλίνπ δηαδνρηθά πεξλά κέζα απφ φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Ζ λεζηεία ηεο θάζε εκέξαο αξρίδεη απφ ηελ αλαηνιή ηεο θαη ηειεηψλεη ζηε δχζε ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ ηεο εκέξαο, ην άηνκν πνπ λεζηεχεη πξέπεη λα απέρεη απφ θαγεηφ, πνηφ θαη ζεμνπαιηθή επαθή. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνληαη απφ ηε δχζε κέρξη ηελ επφκελε αλαηνιή. Ζ λεζηεία δηδάζθεη ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ππνκνλή. πσο ε πξνζεπρή, είλαη έλαο ηξφπνο απφδνζεο ζην Θεφ εηιηθξηλνχο ιαηξείαο.

34 34 20) ΣΟ ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ Eίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα θάλεη πξνζθχλεκα ζηνλ Οίθν ηνπ Θενχ ζηε Μέθθα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ηνπ, αλ έρεη ηα κέζα λα ην θάλεη. Πηζηνί απφ φιν ηνλ θφζκν ζπγθεληξψλνληαη κε ζθνπφ λα απνδψζνπλ ιαηξεία ζηνλ έλα θαη κνλαδηθφ Θεφ. Δθαξκφδνληαο φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν πξνζθπλεηήο πξαγκαηνπνηεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε αλζξσπφηεηα, πνπ είλαη ε απφδνζε ιαηξείαο ζηνλ Θεφ κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπ. Απηέο νη ππνρξεσηηθέο πξάμεηο ιαηξείαο θξαηνχλ δσληαλή ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ θαη πξνζθέξνπλ ζηνλ θάζε Μνπζνπικάλν κηα δσή πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη αθνζίσζεο.

35 35 21) ΣΟ ΚΟΡΑΝΗ Tν Κνξάλη είλαη ην ηειεπηαίν Βηβιίνπ ηνπ Θενχ πνπ εζηάιε κε ηνλ ηειεπηαίν Σνπ Απεζηαικέλν. πσο ηα βηβιία πνπ εκθαλίζζεθαλ πξηλ απ' απηφ, απνηειεί ηνλ αιάζεην ιφγν ηνπ Θενχ. Σν Κνξάλη, σζηφζν, είλαη κνλαδηθφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο Θεφο ην έρεη δηαηεξήζεη καθξπά απφ ζπλαιιαγέο. Καλέλα άιιν βηβιίν πνπ απνθαιχθζεθε δελ καο έρεη αγγίμεη κε ηελ θαζαξή κνξθή ηνπ. Μεξηθά απ' απηά, φπσο νη πιάθεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηνλ Αβξαάκ, δελ καο άγγημαλ θαζφινπ. Ζ αηηία πνπ απηά ηα πξνεγνχκελα βηβιία έγηλαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ είλαη φηη ν Θεφο εκπηζηεχζεθε ηνπο αλζξψπνπο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, θαη νη άλζξσπνη, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηα πνχιεζαλ γηα θνζκηθφ φθεινο. Ο Θεφο δελ επέηξεςε λα γίλεη απηφ ζην Κνξάλη, επεηδή είλαη ην ηειεπηαίν βηβιίν γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Γελ πξφθεηηαη λα ζηαινχλ λένη πξνθήηεο. Αλ ην Κνξάλη γηλφηαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ, ην Μήλπκα ηνπ

36 36 Θενχ πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ζα ραλφηαλ γηα πάληα Γη' απηφ ην ιφγν, ν Θεφο δελ εκπηζηεχζεθε ηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ Κνξαλίνπ. Ο Θεφο θξάηεζε ηε δηαηήξεζε γηα ηνλ Δαπηφ Σνπ. Ζ Θεία δηαηήξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γξαπηψλ δελ ήηαλ θξίζηκε, επεηδή ν Θεφο ζπλέρηζε λα ζηέιλεη Πξνθήηεο θαη Απεζηαικέλνπο ζηνπο αλζξψπνπο. πνηε απνκαθξπλφληνπζαλ απφ ηελ αιήζεηα, ν Θεφο ζα έζηειλε έλαλ άιιν Πξνθήηε λα ηνπο αλαθαιέζεη ζ' απηήλ. Αθφκα, νη Νφκνη, φπσο είραλ ελζσκαησζεί ζ' απηά ηα παιηά γξαπηά δελ είραλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Ήηαλ αληηθείκελν αιιαγψλ φπνηε ν Θεφο έζηειλε έλα λέν Απεζηαικέλν κε άιινπο λφκνπο. Απηφ ζπλέβεθε πεξηζζφηεξν απφ κία θνξέο. Ο Ηεζνχο (εηξήλε ζ' απηφλ) ήξζε κε αιιαγέο ζην Νφκν, λνκηκνπνηψληαο θάπνηα πξάγκαηα πνπ πξηλ δελ ήηαλ λφκηκα. Έλα άιιν κνλαδηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Κνξαλίνπ είλαη φηη είλαη έλα ζαχκα κέζα θη έμσ. Θαχκα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ αληίθεηληαη ζηε θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ θαη δείρλεη θαζαξά ηελ άκεζε επέκβαζε ηνπ Μεγαινδχλακνπ Θενχ. ινη νη Πξνθήηεο θαη νη Απεζηαικέλνη εκθαλίζζεθαλ κε ζαχκαηα πνπ

37 37 έδεημαλ μεθάζαξα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Ο Αβξαάκ (εηξήλε ζ' απηφλ) επέδεζε πεξλψληαο κέζα απφ κηα κεγάιε θσηηά ρσξίο λα πεηξαρζεί. Ο Μσυζήο (εηξήλε ζ' απηφλ) έδσζε ηξνθή ζην πιήζνο θαη ε Δξπζξά Θάιαζζα ππνρψξεζε γη' απηφλ. Ο Ηεζνχο (εηξήλε ζ' απηφλ) κπνξνχζε λα αγγίμεη λεθξφ θαη άλζξσπν κε αλίαηε αζζέλεηα θαη λα ηνπο δψζεη δσή θαη πγεία κε ηε ράξε ηνπ Θενχ. ια απηά ηα ζαχκαηα έδεηρλαλ ηελ αμηνπηζηία απηψλ πνπ ηνπο αθνινπζνχζαλ, αιιά έγηλαλ γλσζηά κφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ παξφληεο εθεί θη εθείλε ηε ζηηγκή. Σν ζαχκα γηα ηνλ ηειεπηαίν Πξνθήηε είλαη δηαζέζηκν θάζε ζηηγκή. Απηφ ην ζαχκα είλαη ην Κνξάλη. Ο Θεφο, ζην Κνξάλη, πξνθαιεί ηνπο πηζηνχο λα δψζνπλ έλα θεθάιαην φπσο απηφ. Απηφ δελ έγηλε πνηέ. Σν Κνξάλη είλαη έλα ινγνηερληθφ ζαχκα. Δίλαη ην απνθνξχθσκα ηεο ινγνηερληθήο ηειεηφηεηαο. Δίλαη ε πην εχγισηηε αξαβηθή πεδνγξαθία. Έρεη ζηπι πνπ θαλέλα άιιν έξγν ζηελ αξαβηθή γιψζζα δελ έρεη, έλα ζηπι πνπ είλαη ακίκεην. ηαλ ν Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ) έθεξε ην Μήλπκα ζηνπο αλζξψπνπο, ήξζε αληηκέησπνο κε κηα ζζελαξή αληίζηαζε. Οη

38 38 ερζξνί ηνπ έθαλαλ φηη κπνξνχζαλ γηα λα δπζθεκήζνπλ ην Ηζιακ θαη λα δείμνπλ φηη είλαη ιαλζαζκέλνο. Σν Κνξάλη ηνπο έδσζε ηελ πξφθιεζε. Γελ κπνξεί λα γίλεη νχηε έλα θεθάιαην φπσο ην Κνξάλη εάλ δελ είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ. Καλέλαο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα ην θάλεη, παξφιν πνπ ππήξμαλ πνιινί άλζξσπνη ζηε πνξεία ηεο ηζηνξίαο νη νπνίνη ήζειαλ λα δπζθεκήζνπλ ην Ηζιακ. Απηή ε πξφθιεζε παξακέλεη αλνηθηή κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα δπζθεκήζεη ην Ηζιακ, φ,ηη πξέπεη λα θάλεη είλαη λα γξάςεη απηφ ην θεθάιαην. Δθηφο απ' απηφ,δελ έρεη γίλεη εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ ρίιηα ηεηξαθφζηα ρξφληα, ηφηε πνπ δφζεθε ε πξψηε πξφθιεζε. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ην κηθξφηεξν θεθάιαην ηνπ Κνξαλίνπ απνηειείηαη απφ κφιηο ηξεηο κηθξνχο ζηίρνπο.

39 39 22) Ζ ΟΤΝΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΜΟΥΑΜΔΝΣ H αξαβηθή ιέμε «ζνχλλα» ινγνηερληθά ζεκαίλεη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ή έλαο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο. ην Ηζιακ, ε νχλλα είλαη ην ζχλνιν ησλ φζσλ είπε θαη έθαλε ν Πξνθήηεο Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ). πσο ην Κνξάλη, απνηειεί απνθάιπςε ηνπ Θενχ κέζσ ηνπ Πξνθήηε Σνπ Μνράκελη (εηξήλε ζ' απηφλ, θαη φπσο απηφ, έρεη δηαηεξεζεί ζρνιαζηηθά, αιιά αληίζεηα κε ην Κνξάλη, δελ είλαη ν άκεζνο θπξηνιεθηηθφο ιφγνο ηνπ Θενχ. Δίλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε Μνπζνπικάλν λα αθνινπζεί ηε νχλλα ηνπ Πξνθήηε (εηξήλε ζ' απηφλ). Πξψηα απ' φια, είλαη απνθάιπςε ηνπ Θενχ. Ο Θεφο ιέεη ζην Κνξάλη γηα ηνλ Μνράκελη: «Κη νχηε πξνζθέξεη (ηίπνηα) απφ (δηθή ηνπ) επηζπκία (πξσηνβνπιία)» (Κνξάλη 53: 3) Ο Θεφο, ζην Κνξάλη, δηαηάδεη ηνπο πηζηνχο λα ππαθνχνπλ ζηνλ Απεζηαικέλν. Ο Θεφο ιέεη: «Γη' απηφ πάξεηε φ,ηη ζαο δψζεη ν Απφζηνινο, (φ,ηη ζαο δηαηάδεη) θη απνθεχγεηε φ,ηη ζαο απαγνξεχεη» (Κνξάλη 59: 7).

40 40 Ο Θεφο ιέεη αθφκα: «Τπαθνχεηε ζηνλ ΑΛΛΑΥ θαη ππαθνχεηε ηνλ Απεζηαικέλν» (Κνξάλη 4:59) Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ν Θεφο έζηεηιε αλζξψπνπο Απεζηαικέλνπο ζηελ αλζξσπφηεηα είλαη γηα λα δήζνπλ κέζα ζ' απηήλ, θαη λα δψζνπλ απηά παξαδείγκαηα γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα ππνηαρζνχλ ζην Θεφ. Ο Θεφο ιέεη: «Δίλαη γηα ζαο - πξαγκαηηθά- έλα φκνξθν ππφδεηγκα (δηαγσγήο) ν Απφζηνινο ηνπ ΑΛΛΑΥ, γηα εθείλνλ -εηδηθά- πνπ ειπίδεη ηε ζεία ακνηβή θαη θνβάηαη ηε ηηκσξία ζηελ Έζραηε Ζκέξα θαη κλεκνλεχεη πνιχ ζπρλά ηνλ ΑΛΛΑΥ.» (Κνξάλη 33:21).

41 41 23) Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΓΑΜ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΑ H ηζηνξία ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δχαο αλαθέξεηαη ζην Κνξάλη. Δίλαη παξφκνηα θαηά θάπνηνλ ηξφπν κε ηηο δηαζσζείζεο γξαθέο πνπ βξέζεθαλ, αλ θαη είλαη δηαθνξεηηθή ζε δηάθνξα ζεκαληηθά ζεκεία. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ Αδάκ δίλνληάο ηνπ κνξθή απφ άξγηιν. Απ' απηφλ δεκηνχξγεζε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηνπο επέηξεςε λα θαηνηθήζνπλ ζηνλ Παξάδεηζν. Πξηλ απ' απηφ, ν Θεφο αλαθνίλσζε ζηνπο αγγέινπο φηη ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη έλαλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε Γε. Γηέηαμε ηνπο αγγέινπο λα ππνηαγνχλ ζηνλ Αδάκ. Ο αηαλάο βξηζθφηαλε κεηαμχ ησλ αγγέισλ, αλ θαη δελ ήηαλ έλαο απ' απηνχο. Ήηαλ κέζσ ηνπ ηδίλη, κηα ξάηζα ππάξμεσλ πνπ έρνπλ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπο νπνίνπο ν Θεφο δεκηνχξγεζε απφ κηα θιφγα θσηηάο. ηαλ ν Θεφο δηέηαμε ηε ζχλαμε ησλ αγγέισλ λα ππνηαγνχλ, ν αηαλάο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ εθεί, αξλήζεθε απφ έπαξζε, δηακαξηπξφκελνο φηη ήηαλ θαιχηεξνο απφ ηνλ Αδάκ, επεηδή είρε δεκηνπξγεζεί απφ θσηηά ελψ ν Αδάκ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ιάζπε.

42 42 Ο Θεφο παξαηήξεζε ηνλ αηαλά γηα ηελ αλππαθνή ηνπ, αιιά ν αηαλάο δήηεζε απφ ην Θεφ λα ηνπ δψζεη πεξηζψξην ρξφλνπ κέρξη ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεσο γηα λα ηνπ απνδείμεη φηη ν Αδάκ θαη νη απφγνλνί ηνπ ήηαλ αλάμηνη. Ο Θεφο ηνπ έδσζε απηή ηελ αλαβνιή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ν αηαλάο δελ ζθεθηφηαλε ζε θακία πεξίπησζε λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ην Θεφ. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ην αηαλά, φπσο νηηδήπνηε άιιν ζην Κφζκν. Τπάξρεη κφλν επεηδή ηνλ άθεζε ν Θεφο. Δίλαη εμ νινθιήξνπ θάησ απφ ηε δχλακε ηνπ Θενχ. Αλ ν Θεφο δελ ήζειε λα ππάξρεη, ν αηαλάο δελ ζα ππήξρε νχηε γηα κηα ζηηγκή. Καηά ην Ηζιακ ν αηαλάο δε κνηξάδεηαη ηίπνηα απφ ηε ζεφηεηα ηνπ Θενχ. Γελ ηνπ απνδίδεη θακία απφ ηηο ζετθέο ηδηφηεηεο. Απνξξίπηεη ηελ εθδνρή φηη ν αηαλάο πήγε λα ζπγθξνπζζεί κε ην Θεφ θαη δέρεηαη κηα ηξίηε πσο βξίζθεηαη ζηα πιήζε ηεο Κφιαζεο. Ο αηαλάο είλαη δεδεισκέλνο ερζξφο ηεο αλζξσπφηεηαο, αιιά είλαη κφλν έλα πιάζκα, εμαξηψκελν απφ ην Θεφ γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Ο αηαλάο παξφιν πνπ είλαη αιιαδφλαο, θαηαξακέλνο θαη δελ έρεη ηελ επηείθεηα ηνπ Θενχ, ππεξεηεί έλαλ ζθνπφ. ηαλ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ην αηαλά, γλψξηδε ηη έθαλε. Ο Θεφο γλσξίδεη ηα

43 43 πάληα. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε ψζηε λα έρεη επηινγή κεηαμχ ζσζηνχ θαη ιάζνπο. Έβαιε κέζα ζ' απηήλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε κηα έκθπηε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηε Γεκηνπξγία θαη λα ζηξαθεί πξνο Απηφλ. ηνλ Ηζιακηζκφ, ε αλζξψπηλε χπαξμε ζεσξείηαη φηη απφ ηε θχζε ηεο είλαη θαιή. Ο αηαλάο πξνηείλεη ην θαθφ ζηνπο αλζξψπνπο, πξνζπαζψληαο λα νδεγήζεη ην δεδεισκέλν ερζξφ ηνπ καθξπά απφ ην κνλνπάηη ηνπ Θενχ. Καιεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αλππαθνή θαη ηειηθά ζηε ιαηξεία ησλ δεκηνπξγεκάησλ. ηαλ έλα άηνκν αλζίζηαηαη ζην αηαλά, εμαζθεί ηελ ειεχζεξε βνχιεζε θαη κπνξεί λα θζάζεη ζε επίπεδν ηηκήο πςειφηεξν απφ ηνπο αγγέινπο. Απηή ε δνθηκή έγηλε ζηνλ Αδάκ θαη ηελ Δχα ζηνλ Παξάδεηζν. Απνιάκβαλαλ ηελ ηέιεηα ειεπζεξία θαη επηπρία εθεί. Ο Θεφο ηνπο είπε λα ηξψλε απφ φια ηα θξνχηα ηνπ Παξαδείζνπ φπσο απηνί ήζειαλ, αιιά ηνπο απαγφξεπζε λα πιεζηάζνπλ έλα δέλδξν. Ο αηαλάο πήγε ζ' απηνχο θαη ηνπο είπε ςέκκαηα, φηη ν Θεφο ηνπο απαγφξεπζε κφλν λα θάλε απφ απηφ ην δέλδξν, επεηδή απηφ ζα ηνπο έθαλε αζάλαηνπο θαη ζαλ ηνλ Θεφ. Παξαζχξζεθαλ απφ ηνλ αηαλά θαη έθαγαλ απφ ην δέλδξν απηφ.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ

Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ. & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ Οη Γπλαίθεο ζην Ιζιάκ & Η Δηάςεπζε θάπνησλ Κνηλώλ Παξαλνήζεσλ Οι Γσναίκες ζηο Ιζλάμ & Η Διάυεσζη κάποιφν Κοινών Παρανοήζεφν املرأة يف ظالل اإلسالم Τοσ Δξα Ακπλη Αξ-Ραρκάλ Αζ-ίρα عبد الرمحن بن عبد الكريم

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα