Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:"

Transcript

1 Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ. «ελεύθερη ζκέψις» Σίμος Κοσηαλιανός Υπεύθσνος ηης ανηιγραθικής σποκλοπής, Σηαύρος Βαζδέκης Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξηάζεσο ηεο επηηξνπήο πνπ επηθνξηίζηεθε λα δηαηππψζεη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ επηθπξψζεθε ην 1948, θάπνηνο πνπ απνξνχζε θαη ζαχκαδε γηα ην φηη ηφζνη εθπξφζσπνη δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ έλλνηα ησλ «δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ», έιαβε ηελ απάληεζε ελφο άιινπ ζπλέδξνπ, φηη ππήξρε πξάγκαηη κηα ζπκθσλία αιιά ππφ ηνλ φξν θαλέλαο λα κε ξσηήζεη «γηαηί πξάγκα»! (Αλαθέξεηαη ζηελ ηηαιηθή έθδνζε «Idiritti del uomo» ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ εθδ. Μηιάλνπ, 1960 ζει. 12). Πξάγκαηη, επηθαλεηαθά είλαη σξαίν πξάγκα λα δηαθεξχζζεηαη φηη «φινη νη άλζξσπνη έρνπλ δηθαηψκαηα», ή αθφκε φηη «φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη σο πξνο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο». Αιιά ηη ζεκαίλνπλ απηέο νη ιέμεηο; Αλαθνξηθά ζε ηη έρνπλ δηθαηψκαηα νη άλζξσπνη; Γηα πνηφλ άλζξσπν γίλεηαη ιφγνο; Ση είλαη ε «ίζε αμηνπξέπεηα»; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα δψζνπκε απάληεζε. Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: 1. Σελ δνμαζία ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, δηα ηεο εζηθήο ζεκαζίαο ηεο ελφηεηαο απηήο. 2. Σελ δνμαζία ηεο ππάξμεσο ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», αλεμάξηεηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ. 3. Σελ δνμαζία κηαο «αλζξψπηλεο θχζεσο», πνπ θαζηζηά ηελ βάζε ελφο «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο». 4. Σελ δνμαζία ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ αηφκνπ έλαληη ησλ νξγαληθψλ θαη ηζηνξηθψλ θνηλνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηηο πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο (θνπιηνχξεο) ησλ ιαψλ θαη ησλ εζλψλ. Ζ πξψηε απφ ηηο δνμαζίεο απηέο ζπλίζηαηαη ζην λα ζεσξεί θαλείο απηαπφδεηθην φηη «θάζε άλζξσπνο είλαη κέινο ελφο κνλαδηθνχ θαη νηθνπκεληθά θπξίαξρνπ δσηθνχ είδνπο ηνπ Homo Sapiens φρη κφλνλ αηνκηθά, αιιά θαη φηη απηφ ην βηνινγηθφ γεγνλφο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εζηθέο ππεπζπλφηεηεο» (Έληκνπλη Λεήηο, «Ζ ελφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη άιια δνθίκηα»). Ζ ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ηίζεηαη εδψ κε ηελ κνξθή ηζνδπλακίαο. χκθσλα κε ηελ έλλνηα απηή, ε αλζξσπφηεηα (ζα πξέπεη λα) είλαη αξθεηά «νκνηνγελήο», ψζηε θάζε άηνκν λα κπνξεί λα ζεσξείηαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακν κ έλα άιιν. Έηζη, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη επηθαλεηαθέο, δεπηεξεχνπζεο, ή

2 κεηαβαηηθέο. Ζ ηδέα απηή ζαλ «εκθαλήο», είλαη ζρεηηθά λέα. Καη δηθαίσο ν Μηζέι Φνπθψ ζεκεηψλεη φηη «ν άλζξσπνο είλαη κηα εθεχξεζε, ηεο νπνίαο ε αξραηνινγία ηεο ζθέςεψο καο απνδεηθλχεη εχθνια ηελ αξραία εκεξνκελία ηεο». («Οη ιέμεηο θαη ηα πξάγκαηα», εθδ. Γθαιηκάξ, 1966). Αιιά ε δηαθήξπμε απηή έρεη καθξά πξνεγνχκελε ηζηνξία. «Ζ ηδέα ηνπ αλζξψπνπ είλαη βηβιηθή», γξάθεη ε Μπιαληίλ Μπάξξεη Κξήγθει. Πξάγκαηη, ε Βίβινο είλαη ε πξψηε πνπ, απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ, θέξλεη ζην πξνζθήλην έλαλ κνλαδηθφ άλζξσπν (ή κηα κνλαδηθή αλζξσπφηεηα) δεκηνχξγεκα ελφο Θενχ, επίζεο κνλαδηθνχ. χκθσλα κε ηελ Ενιχ Άτδελκπεξθ θαη ηνλ Αξκάλ Ακπεθαζί «ν Δβξαίνο, αλαινγηδφκελνο ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηεο αλζξσπφηεηαο, ζέηεη απζφξκεηα έλα κφλν πξφγνλν ζηελ θαηαγσγή ηεο. Γηαηί; Γηφηη ζην επίπεδν ησλ δηθψλ ηνπ πλεπκαηηθψλ αμηψλ, ζέιεη λα ππνγξακκίζεη κε δχλακε ηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη έηζη ηελ αλάγεη ζηελ ελφηεηα ηεο θαηαγσγήο. ( ) Δλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, αιιά επίζεο ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Οη ξαβίλνη καο, ιέλε: Να γηαηί ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ αλζξσπφηεηα απφ έλαλ κνλαδηθφ άλζξσπν. Γηα λα κε κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ν δηθφο ηνπ πξφγνλνο πξνυπήξρε ηνπ άιινπ. Καη πξνζζέηνπλ: Όινη νη άλζξσπνη είλαη φζνη, ζαλ δεκηνπξγήκαηα ελφο θαη ηνπ ίδηνπ ζενχ, ελφο Θενχ κνλαδηθνχ. ( ) Αλ ν Θεφο δεκηνχξγεζε έλαλ, κνλαδηθφ άλζξσπν, είλαη γηα λα κε κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί ζενί. Άξα, ε κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, καξηπξεί γηα ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ ζενχ». Ζ ζξεζθεία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ζεκειησκέλε ζηνλ κνλναλζξσπζκφ εκθαλίδεηαη ινηπφλ εμ αξρήο δεκέλε, αθ ελφο κελ κε ηνλ ηζνπεδσηηζκφ, αθ εηέξνπ δε κε ηνλ κνλνζετζκφ. Ζ βηβιηθή ζθέςε είλαη κνλναλζξσπηζηηθή θαη κνλνγελλεζηηθή, γηαηί αθξηβψο είλαη κνλνζετζηηθή. Δίλαη ε έκκνλε ηδέα ηνπ «Ηδίνπ Πξάγκαηνο», ε βαζηιεία ηνπ «Μφλνο» (.Μ.: Διιεληθά ζην θείκελν). Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίδηνη κπξνζηά ζηνλ Γηαρβέ. Γηα καο, νη δηαθεξχμεηο απηέο δελ αληέρνπλ ζε εμεηάζεηο. Γηα ηελ Αξραία Δπξψπε, ε αθεξεκέλε έλλνηα «άλζξσπνο» δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ «νη» άλζξσπνη: είλαη Έιιελεο, Ρσκαίνη, βάξβαξνη, παηξίθηνη, δνχινη θ.ν.θ. Σνλ 18ν αηψλα, ν Έληκνπλη Μπέξθ, θάλνληαο θξηηηθή ησλ ηδεψλ ηνπ 1789 μαλαβξίζθεη ηελ θνζκνζεψξεζε απηή. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ν Ενδέθ ληε Μαίηξ γξάθεη: «Γελ ππάξρεη ε έλλνηα-άλζξσπνο ζηνλ θφζκν. Έρσ δεη ζηελ δσή κνπ Γάιινπο, Ηηαινχο, Ρψζνπο θ.ν.θ. Μάιηζηα, ράξηο ζηνλ Μνληεζθηέ, μέξσ φηη κπνξεί λα είλαη θαλείο Πέξζεο. Αιιά ηνλ «άλζξσπν», δειψλσ φηη πνηέ δελ ηνλ ζπλάληεζα ζηελ δσή κνπ». Μπνξεί θαλείο βέβαηα λα κηιήζεη γηα «άλζξσπν» ππφ κεηαθνξηθή έλλνηα. Αιιά πξφθεηηαη γηα άλεζε ηεο γιψζζαο, πνπ, ζε ηειηθή αλάιπζε, βαζίδεηαη πάληα ζηελ αληίιεςε κεξηθψλ ηχπσλ αλζξψπσλ. Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, γηα ηηο ειεπζεξίεο ησλ Ρψζσλ, ησλ Αθγαλψλ, ησλ Πνισλψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ιαψλ πνπ είλαη ππνδνπισκέλνη ζηνλ επεθηαηηζκφ ηνπ ακεξηθαληζκνχ. Ξέξνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Αιιά γηα ηα αθεξεκέλα δηθαηψκαηα ελφο «θαζαπηνχ αλζξψπνπ», δελ μέξνπκε ηίπνηα θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε

3 ηίπνηα. Ο «νηθνπκεληθφο» άλζξσπνο δελ ππάξρεη. Τπάξρεη φκσο, αληίζεηα κηα δσνινγηθή ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Με ηελ αθξηβή έλλνηά ηεο, ε «αλζξσπφηεηα» είλαη ην αλζξψπηλν είδνο. Αιιά πξφθεηηαη γηα θαζαξά βηνινγηθή έλλνηα. Καη δελ πηζηεχνπκε φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα θαζνξηζηεί νπζηαζηηθά κέζσ ησλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Θεσξνχκε, αληίζεηα φηη απηφ πνπ είλαη ην εηδηθφ ζηνλ άλζξσπν, απηφ πνπ ζεκειηψλεη θαη ζπληζηά ηνλ άλζξσπν σο άλζξσπν, αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ηζηνξίαο. Ο άλζξσπνο δελ είλαη κφλν δψνλ. Γελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ην γεγνλφο φηη αλήθεη ζην είδνο. Μάιηζηα, απ φια ηα δψα, είλαη ν κφλνο πνπ δελ είλαη ελεξγνχκελν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην είδνο. Ο άλζξσπνο είλαη νλ κνξθψζεσο (θνπιηνχξαο). Καη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, δελ ππάξρεη θνηλφ παξάδεηγκα ζηελ αλζξσπφηεηα. Απφ ηζηνξηθήο απφςεσο, νη πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο απνθξπζηαιιψλνληαη πάληα ζηνλ πιεζπληηθφ. Σν λα κηιήζεη θαλείο απφ κνξθσηηθήο απφςεσο γηα «αλζξσπφηεηα» ζεκαίλεη ηελ επαλαθνξά ηεο κνξθψζεσο ζηε θχζε, ηελ ζκίθξπλζε ηεο Ηζηνξίαο ζε Βηνινγία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη νπαδνί ηεο ηδενινγίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηνί πνπ πέθηνπλ ζηελ «βηνινγηθή ζκίθξπλζε» ηνπ αλζξψπνπ, εηζάγνληαο κηα εζηθή επηηαγή ζ έλα γεγνλφο πνπ αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο δσνινγίαο. Άιισζηε, ε έλλνηα ηνπ «είδνπο», είλαη θη απηή κεηαβαηηθή: ε δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο θχζεσο δεκηνπξγεί κηα πνιπκνξθία, ε νπνία, κε ηνλ ρξφλν, είλαη ίζσο δπλαηφλ λα θαηαιήμεη ζε λέα είδε. Κπξίσο φκσο κπνξεί θαλείο λα αλαξσηεζεί αλ ε έλλνηα απηή, φηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν, είλαη θαηαιιειφηεξε. Όπσο γξάθεη ν Εαθ Ρπθηέ, θαηά ην κέηξν πνπ, ε «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηθφηεηα» παίξλεη ηελ ζθπηάιε απφ ηελ γελεηηθή θιεξνλνκηθφηεηα, κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε φηη ε δηαθνξνπνίεζε, πνπ ζηα άιια είδε, γίλεηαη κφλν ζην βηνινγηθφ επίπεδν, ζηνλ άλζξσπν εμειίζζεηαη κέζα ζηηο πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηέο ηνπ. Σν είδνο «Homo Sapiens», ππνγξακκίδεη ν Έληκνπλη Λήεηο, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «έλα», παξά κφλνλ αλ νη δηαζηαπξψζεηο ηνπ γίλνληαλ ρσξίο θαλέλα πνιηηηζηηθν-κνξθσηηθφ εμαλαγθαζκφ. Καη ηέηνηα πεξίπησζε δελ ππάξρεη: «Τπφ ηελ επηξξνή ησλ πνιηηηζηηθψλ-κνξθσηηθψλ ηνπο απαγνξεχζεσλ, φινη νη άλζξσπνη θαη παληνχ ζηνλ θφζκν, ζπκπεξηθέξνληαη σζάλ λα ήζαλ κέιε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ». Ζ δεχηεξε δνμαζία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ε δνμαζία ηεο ππάξμεσο ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», ζεκαίλεη ηελ δηαθήξπμε ππάξμεσο κηαο αλαιινίσηεο νπζίαο ηνπ αηφκνπ, αλεμαξηήησο απφ φια ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. «Ζ γεληθή ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο άιιεο θαη ζπληζηά ηελ ελφηεηά ηνπ, είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ», γξάθεη ν Αλξί Άξελο. Ζ «ηδηφηεηα» απηή (πξέπεη λα) βαζίδεηαη ζ έλα «απφιπην θαη ζετθφ» ζηνηρείν, πνπ εθδειψλεηαη ζηελ ινγηθή. «Ζ ινγηθή, πξνζζέηεη ν Άξελο, αλπςψλνληαο ηνλ άλζξσπν ππεξάλσ ηεο ζηελήο αηνκηθφηεηάο ηνπ, αλνίγεη ζηελ επθπΐα ηνπ ηνλ θφζκν ησλ αξρψλ, ησλ λφκσλ, ησλ αησλίσλ ηδεψλ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ». Καη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηζρπξίδεηαη φηη φινη νη

4 άλζξσπνη έρνπλ ην «ράξηζκα ηεο ινγηθήο» (άξζξν 1). Ζ ίδηα ηδέα είρε ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηνλ Θσκά ηνλ Αθηλάην (.Μ.: ζενιφγνο ηνπ Μεζαίσλα πνπ πξνζπάζεζε λα απνδείμεη «ινγηθά» ην θαζνιηθφ δφγκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ηζρπξηζκνί απηνί δελ έρνπλ απνιχησο θακκηά έλλνηα. Καη αξρήλ, ην πξφζσπν είλαη αδηαίξεην απφ απηφ απφ ην νπνίν απνηειείηαη, δειαδή απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνχ θαζελφο. Γελ κπνξεί ινηπφλ λα γίλεη αληηιεπηφ, παξά δηαθνξνπνηεκέλν, κέζα απφ κηα δεδνκέλε κνξθή ηνπ. Δμ άιινπ, ην πξφζσπν δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην άηνκν. Όια ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα είλαη ηζνδχλακα «πξνζσπνπνηεκέλα». Σέινο, ηίπνηα δελ καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ινγηθή είλαη ηζνδχλακα δηαλεκεκέλε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ο «θφζκνο ησλ αξρψλ» (πνπ αλαθέξεη ν Άξελο) δελ κπνξεί λα ππάξρεη παξά ππνθεηκεληθά (αλάινγα κε ηνλ θάζε άλζξσπν). Γελ ππάξρνπλ «αηψληεο ηδέεο», νχηε θαη «θαιφ» ή «αιεζηλφ», απηά θαζαπηά. «Σν λα είλαη θαλείο έλα πξφζσπν, γξάθεη ν Ηνχιηνο Έβνια, δελ είλαη κηα νκνηφκνξθε ηδηφηεηα, νχηε νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλε. Γελ είλαη ηζνδχλακν αμίσκα ζε φινπο, νχηε απνξξέεη απηνκάησο απφ ην γεγνλφο φηη ην άηνκν αλήθεη ζην βηνινγηθφ αλζξψπηλν είδνο. Σν «αμίσκα ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», κε φια φζα ζπκπεξηιακβάλεη, γχξσ απφ ην νπνίν νη ππεξαζπηζηέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ θαη νη θηιειεχζεξνη θάλνπλ ηφζν ζφξπβν, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη εθεί πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά θαη φρη ζηνλ πξψην ηπρφληα. Καη εθεί φπνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη, ην αμίσκα απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζνδχλακν ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Πεξηιακβάλεη πνιινχο βαζκνχο, θαη δίθαην είλαη λα απνλέκεηαη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο βαζκνχο απηνχο έλα δηαθνξεηηθφ δηθαίσκα, κηα δηαθνξεηηθή ειεπζεξία ( ). Έμσ απ απηφ ην πιαίζην, ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ ππφ ηελ γεληθή έλλνηα, δελ είλαη παξά δεηζηδαηκνλία». Ζ δνμαζία ππάξμεσο ελφο «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο» απνξξέεη ινγηθά απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ππάξμεσο κηαο αθεξεκέλεο έλλνηαο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ». Δίλαη ε ηδέα φηη ππάξρεη έλα δηθαίσκα «κέζα ζηνλ άλζξσπν, ελζσκαησκέλν ζηε θχζε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζετθή αξρή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ ινγηθή ηνπ» (Αλξί Άξελο). Έηζη, βιέπνπκε φηη ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη κηα ηδενινγία «θπζηθηζκνχ» («λαηνπξαιηζηηθή»). Απφ ηνλ Θσκά ηνλ Αθηλάην θαη ην έξγν ηνπ «Summa Theologica» («Θενινγηθή χλνςε») έσο ηνλ Κισλη Λεβχ-ηξάνπο («Φπζηθφ δηθαίσκα θαη Ηζηνξία») ε ηδενινγία απηή πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη, ή είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε λα ππάξρεη κηα «θπζηθή θαηάζηαζε» ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη ε θνηλσλία έρεη ζαλ ζθνπφ είηε λα ηελ επαλαθέξεη (ν Ρνπζζψ π.ρ.), είηε λα ηελ δεκηνπξγήζεη (ν Λνθ). Ζ δνμαζία απηή πξαγκαηνπνηεί ηελ έλσζε κεηαμχ ηνπ θιαζζηθνχ ηνπδαηνρξηζηηαληζκνχ, ν νπνίνο πηζηεχεη ζηελ «θπζηθή ηάμε» θαη ηνπ ζχγρξνλνπ νξζνινγηζκνχ (ξαζηνλαιηζκνχ), ν νπνίνο επηρεηξεκαηνινγεί γηα δήζελ «αληηθεηκεληθέο» πξαγκαηηθφηεηεο θαη γηα δήζελ «νηθνπκεληθνχο» λφκνπο. Όιεο απηέο νη έλλνηεο «θπζηθήο ηάμεσο», «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο», αλζξψπηλεο θχζεσο» θ.ν.θ. είλαη, απηέο θαζαπηέο, πνιχ ακθηιεγφκελεο, θαηά ην κέηξν πνπ κπνξεί λα παξαρσξήζεη θαλείο ζε πνιχ αληηθαηηθέο παξαζηάζεηο γηα ηελ «θχζε» απηή.

5 Ζ «θπζηθή θαηάζηαζε» ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ε ίδηα γηα ηνλ Καιιηθιή, ή γηα ηνλ Υνκπο, ή γηα ηνλ Ρνπζζψ! Δίλαη θαηάζηαζε «πνιέκνπ» ή «εηξήλεο»; Δίλαη θαηάζηαζε «δηθαηνζχλεο» ή «αδηθίαο»; Απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ έζεζε ν Πνχθεληνξθ ζηελ πνιεκηθή ηνπ θαηά ηνπ Υνκπο. Γελ είλαη ηνπ παξφληνο λα δνζνχλ εδψ απαληήζεηο. Θα πεξηνξηζζνχκε ζην λα ππελζπκίζνπκε φηη, γηα καο, ν άλζξσπνο δελ έρεη άιιε «θχζε» απφ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Μφλνο, ππφ ηελ αθεξεκέλε έλλνηα, έμσ απφ θάζε επθαηξία κνξθνπνηήζεψο ηνπ, ν άλζξσπνο δελ είλαη νχηε «θαιφο», νχηε «θαθφο». Γελ είλαη απνιχησο ηίπνηα. Ο άλζξσπνο δελ ππάξρεη ζαλ «άλζξσπνο», παξά κνξθνπνηεκέλνο απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ηζηνξηθέο ηνπ δνκέο. Ο Γθάκζη, κνινλφηη αθφκε αηρκάισηνο ησλ καξμηζηηθψλ ζρεκαηνπνηήζεσλ, είλαη πην πξαγκαηηζηήο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ππεξαζπηζηέο ηεο ηδενινγίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φηαλ γξάθεη φηη «δελ ππάξρεη αλζξψπηλε θχζε αθεξεκέλε, ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε» γηαηί «ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ηζηνξηθά θαζνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ». Γελ ππάξρεη «θπζηθφο» άλζξσπνο. Γηα καο, ε θνηλσλία, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν ην «αλζξψπηλν πξφζσπν», παξά λα ην αλαγλσξίζεη ζαλ θάηη πνπ ππάξρεη ήδε. Σέινο, ην δφγκα ηνπ αηνκηθηζκνχ απνξξέεη θη απηφ απφ ηνλ «κνλναλζξσπηζκφ». Αλ ππάξρεη κηα έλλνηα «αλζξψπνπ απηνχ θαζαπηνχ», ηφηε, νη ζπιινγηθέο ζπγγέλεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο κεηαμχ ηνπο, κεηξνχλ πνιχ ιίγν. «Ζ κνλνζετζηηθή λννηξνπία θαη ε αλζξσπηζηηθή ηεο εθδήισζε πξνσζνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηνλ αηνκηθηζκφ», γξάθνπλ ε Ενιχ Άτδελκπεξγθ θαη ν Αξκάλ Ακπεθαζζη. Πξάγκαηη, ζην φλνκα ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ» νηθνπκεληθνχ ηχπνπ, είλαη πάληα δπλαηφλ λα ζεσξήζεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ απνζπλδεδεκέλν απφ θάζε ππνρξέσζε πξνο κηα νξηζκέλε θνηλφηεηα. Σφηε, ην απφιπην ηεο «αλζξσπφηεηαο» ελψλεηαη κε ην απφιπην ηνπ «αηφκνπ», φπσο αθξηβψο ν αληηθεηκεληζκφο ηεο ζεσξίαο ηνπ «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο» ελψλεηαη κε ηνλ πην αραιίλσην ππνθεηκεληζκφ ηνπ αηνκηθηζκνχ: απφδεημε θη απηή φηη νη άθξεο ππεξβνιέο ελψλνληαη. Ζ δηάζηαζε πνπ αξλνχληαη είλαη ε ελδηάκεζε δηάζηαζε: απηή πνπ αγθπξνβνιεί ηνλ άλζξσπν κέζα ζε κηα πλεπκαηηθή κνξθνπνίεζε, ζ έλα ιαφ, ζ έλα έζλνο. Αιιά νη ελδηάκεζεο θνηλφηεηεο έρνπλ επίζεο δηθαηψκαηα, φπσο έρνπλ θαη θαζήθνληα. Ο ιαφο έρεη δηθαηψκαηα. Σν έζλνο έρεη δηθαηψκαηα. Ζ θνηλσλία, ην θξάηνο, έρνπλ δηθαηψκαηα. Αληίζηξνθα, ην άηνκν έρεη θη απηφ δηθαηψκαηα θαηά ην κέηξν πνπ αλήθεη ζε κηα ηζηνξηθή, εζληθή, ή πνιηηηζηηθή ζθαίξα, δηθαηψκαηα πνπ είλαη αδηαίξεηα απφ ηηο αμίεο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηήο δεδνκέλεο απηήο ζθαίξαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, ζε κηα νξγαληθή θνηλσλία, δελ ππάξρεη πιένλ αληίζεζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο δελ ππάξρεη θαη «αληίζεζε» κεηαμχ ηνπ ηδίνπ αηφκνπ θαη ηνπ ιανχ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη. Βάδνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αθεξεκέλνπ «αηνκηθνχ αλζξψπνπ» πάλσ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλνηηθέο ζπγγέλεηεο, ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ελψλεηαη κε ηελ ηάζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ λα ζβήλεη ην παξειζφλ θαη λα απνθιεξψλεη ην κέιινλ, ζην φλνκα ελφο «αησλίνπ παξφληνο». «Σέηνηνπ είδνπο θηιειεπζεξηζκφο, παξαηεξεί ν Ραυκφλ Ρνπηγηέ, είρε πνιχ πην θαηαζηξεπηηθά

6 απνηειέζκαηα απφ ηηο ζεσξίεο θαη ησλ ρεηξφηεξσλ επαλαζηαηψλ, ησλ ρεηξφηεξσλ αλαξρηθψλ ( ). Οη απαηηήζεηο ησλ «δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ» είλαη θαηά βάζνο απαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα κελ ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηελ δηάξθεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπ ιανχ ζηνλ νπνίνλ αλήθεη, λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ βαζχηεξε δηάζηαζή ηνπ θαη λα δεη ζηελ ειεπζεξία ηνπ παξφληνο». Δθιατθεπκέλε κεηαθνξά ησλ λφκσλ ηνπ Μσυζέσο θαη ηνπ Νψε, ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα έρεη άιιν απνηέιεζκα (θαη πηζαλφηαηα άιιν ζθνπφ) παξά ηελ ζκίθξπλζε θαη ηελ νκνηνκνξθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Γξάθεη π.ρ. ε Γθηιαίλ Ρελέ-Καζζέλ (.Μ.: Δβξαία): «ην ελνπνηεηηθφ ιεηηνχξγεκα ηνπ Γεθαιφγνπ σο πξνο ηνλ ιαφ ηνπ Μσυζέσο, είλαη απηφ πνπ πξέπεη λ αλαιάβεη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε (ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ) σο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα νιφθιεξε»! Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ πξφζεζε λα επηθιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ απηνχ θαζαπηνχ, ελαληίνλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ, κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηέο ηνπο. Ο άλζξσπνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη άλζξσπνο ρσξίο παηξίδα, ρσξίο ξίδεο, ρσξίο θνηλσλία, ρσξίο άγθπξεο. Δίλαη άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα θαηαζηξέςεη ηηο έλλνηεο απηέο. Καη είλαη άλζξσπνο πνπ ζα ήζειε λα είλαη θαη νη άιινη ζαλ θη απηφλ. Θα ήζειε πνιχ λα ηνπο δεη λα εγθαηαιείπνπλ ηηο δηθέο ηνπο θιεξνλνκηέο θαη λα γίλνπλ ππλνβάηεο φπσο απηφο.

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Γηπισκαηηθή εξγαζία Θέκα Δξγαζίαο Σν εζηθφ, ην λφκηκν, ην πνιηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη)

Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη) Η έλλνηα ηνπ πιήζνπο θαη ε νπηνπηθή πξννπηηθή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο (Με αθνξκή ηε Δεκνθξαηία ηνπ Πιήζνπο ζην έξγν ηνπ Νέγθξη) του Αντώνη Μανιτάκη Καζεγεηή ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζην Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αλά ελφηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ. 11 ε Δλόηεηα

Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αλά ελφηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ. 11 ε Δλόηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ 11 ε Δλόηεηα 1. Ση ελλνεί ν Αξηζηνηέιεο κε ηε θξάζε «θπξηώηαην αγαζό»; Πνηα ζρέζε έρεη απηό κε ηελ πόιε, όπσο ηελ νξίδεη ν ηαγεηξίηεο θηιόζνθνο, θαη πνηα κε ην άηνκν; 1. Κάζε πφιε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: 2014-2015 Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ ΣΟΤ ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ «ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» ΦΡΙΣΙΝΑ ΦΡΤΙΚΟΤ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩΝ ΣΙ ΣΡΑΓΩΔΙΕ ΕΚΑΒΗ ΚΑΙ ΤΡΩΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΡΓΑΙΑ:ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ]

[ΔΡΓΑΙΑ:ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ] Αθήνα 2014 Δξεπλεηηθή εξγαζία ζηα Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα Δξλίαο-Βαζίια Μαξία Πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα Α.Μ 1340201200117 [ΔΡΓΑΙΑ:ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ] ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ:ΑΝΣΡΔΑ ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ,ΠΤΡΙΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ. Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία

Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ. Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Ήξα Γνχξνπ πληνληζκφο Δξγαζίαο: Δπάγγεινο Καληάο Μαζεηέο: Κσλζηαληίλνο Αξγέληνο Μεηαμία Εαθείξε Δπάγγεινο Καληάο Φσηεηλή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα