ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings)"

Transcript

1 ΗΥ-150 Προγραμματισμός Αλυαριθμητικά (Strings)

2 Χαξαθηήξεο Αλαπαξηζηώληαη από έλαλ δπαδηθό αξηζκό 8 δπαδηθώλ ςεθίσλ (8 bits) (256 δηαθνξεηηθέο ηηκέο) Η θσδηθνπνίεζή ηνπο έρεη ηππνπνηεζεί κε ηνλ θώδηθα ASCII Δθηόο από γξάκκαηα θαη ςεθία ππάξρνπλ θαη πνιινί εηδηθνί ραξαθηήξεο Σηαζεξέο ραξαθηήξσλ Η έθθξαζε 'z' είλαη κηα ζηαζεξά θαη αληηζηνηρεί ζε έλαλ int κε ηα 8 ηειεπηαία ηνπ bits ίζα κε ηνλ ASCII θσδηθό ηνπ ραξαθηήξα 'z, \t, \n, κτλ

3 Βαζηθά γηα ηα Αιθαξηζκεηηθά (strings) Μηα ζεηξά από ραξαθηήξεο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζαλ έλα αληηθείκελν Γξάκκαηα, αξηζκνί, εηδηθνί ραξαθηήξεο (*, /, $) θαη όινη νη εθηππώζηκνη ραξαθηήξεο Τηκέο εηζάγνληαη κέζα ζε δηπιά εηζαγσγηθά "Hello" Τα Strings είλαη πάντα πίλαθεο από ραξαθηήξεο Έλα String είλαη δείθηεο ζηνλ 1 ν ραξαθηήξα ηνπ πίλαθα Τηκή ηνπ string είλαη ε δηεύζπλζε ηνπ 1 νπ ραξαθηήξα ηνπ πίλαθα

4 char vs. C string A data type char and is stored in 1 byte 5000 A A is a C string of 1 character and is stored in 2 bytes 6000 A 6001 \0

5 Διαθοπά μεηαξύ'a' και "A". Το ππώηο είναι ο, έναρ, σαπακηήπαρ A και ηο δεύηεπο είναι ηο string A. Αθού ηα strings είναι null-terminated, ηο "A" σπηζιμοποιεί 2 σαπακηήπερ ηο 'A' και ηο'\0'. Το "Hello" σπηζιμοποιεί 6 σαπακηήπερ, 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', and '\0'. Έζηω η δήλωζη: char name[16]; Αθού ηα C/C++ strings είναι null-terminated και ο name έσει 16 σαπακηήπερ,, ηο μεγαλύηεπο string πος μποπεί να αποθηκεςθεί ζηον name είναι ένα 15 σαπακηήπων. Εάν αποθηκεύζοςμε ένα string 10 σαπακηήπων ζηον name, ηόηε μόνο ηα ππώηα 11 ζηοισεία ηος είναι ζε σπήζη, ενώ ηα ςπόλοιπα 5 όσι.

6 char message[8]; // declaration allocates memory Για ηο μεηαθπαζηή, η ηιμή ηος message είναι η διεύθςνζη ηηρ απσήρ ηος πίνακα H e l l o \0 message [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

7 Character Arrays char pmessage[] = "now is the time"; /* an array */ char *amessage = "now is the time"; /* a pointer */

8 Γειώζεηο Γειώζεηο αιθαξηζκεηηθώλ Σαλ πίλαθαο από ραξαθηήξεο ή ζαλ δείθηεο ζε ραξαθηήξα char * char color[] = "blue"; char *colorptr = "blue"; Κάζε string ηειεηώλεη κε '\0' θαη πξέπεη λα ην ιακβάλνπκε ππόςε ζηε δήισζε ηνπ πίλαθα color has 5 elements

9 string[0] = J string[1] = I string[2] = b string[3] = r string[4] = a string[5] = n string[6] = string[7] = B string[8] = h string[9] = a string[10] = t string[11] = \0

10 Αλάγλσζε Γηάβαζκα strings Χξήζε cin cin >>word; Αληηγξάθεη ζην word[] Αθήλνπκε ρώξν ζηνλ πίλαθα θαη γηα ην '\0'

11 1 2 3 #include <iostream> 4 5 int main() 6 { 7 char string1[ 20 ], string2[] = "string literal"; 8 int i; 9 10 cout << " Enter a string: "; 11 cin >> string1 ; 12 cout <<"string1 is: <<string1<<endl<<string2: is <<string2; 13 cout <<"string1 with spaces between characters is: << endl; for ( i = 0; string1[ i ]!= '\0'; i++ ) 17 cout << string1[ i ] << ; cout << endl; 20 return 0; 21 } Enter a string: Hello there string1 is: Hello string2 is: string literal string1 with spaces between characters is: H e l l o

12 Πξόβιεκα : Δθηππώζηε αλάζηξνθα ην θείκελν πνπ ζα δηαβαζηεί από ηελ νζόλε. #define N 100 void inversion(char *s) { int i; for (i = strlen(s)-1; i >= 0; --i) cout << s[i]; } cout << endl; int main() { char s[n]; cout << "Dwste mia le3h mexri << N << xarakthres < < endl; cin >> s; inversion(s); } return 0;

13 Οπιζμόρ Strings Παξαδείγκαηα: hello, high school, H2O. Σπλεζηζκέλεο «πξάμεηο» κε strings: Παξάζεζε: high + school = highschool Σύγθξηζε: high < school // alphabetical

14 Standard C library accessed by #include <string.h> #include <strings.h>

15 Χξήζηκεο Σπλαξηήζεηο (string.h) int strlen( const char *s ); Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηήξσλ πξηλ ην \0 πνπ βξίζθνληαη ζην s (το μήκος string) char *strdup(const char *s1); Γεζκεύεη όζε κλήκε ρξεηάδεηαη θαη αληηγξάθεη ζε απηήλ ην αιθαξηζκεηηθό ζην s1. Δπηζηξέθεη ηελ θαηλνύξγηα κλήκε κε ην θαηλνύξγην αληίγξαθν ηνπ s1. Η δεζκεπκέλε κλήκε ρξεηάδεηαη λα απνδεζκεπηεί ζην ηέινο κε ηελ free.

16 strlen /* strlen: return length of string s */ int strlen(char *s) { int n; for (n = 0; s[n]!= '\0', n++) ; return n; }

17 strlen /* strlen: return length of string s */ int strlen(char *s) { char *p = s; while (*p!= '\0') p++; return p s; }

18 strlen /* strlen: return length of string s */ int strlen(char *s) { int n; for (n = 0; *s!= '\0', s++) n++; return n; }

19 strcpy /* strcpy: copy t to s; array subscript version */ void strcpy(char *s, char *t) { int i; i = 0; while ((s[i] = t[i])!= '\0') i++; }

20 strcpy /* strcpy: copy t to s; pointer version */ void strcpy(char *s, char *t) { while ((*s = *t)!= '\0') { s++; t++; } }

21 Σπλαξηήζεηο ζύγθξηζεο (string.h) Σύγθξηζε αιθαξηζκεηηθώλ Σπγθξίλνληαη νη ASCII θώδηθεο ησλ ραξαθηήξσλ int strcmp( const char *s1, const char *s2 ); Σπγθξίλεη ην s1 κε ην s2 Δπηζηξέθεη: αξλεηηθό αξηζκό αλ s1 < s2, κεδέλ αλ s1 == s2, ή ζεηηθό αλ s1 > s2

22 Σπλαξηήζεηο ζύγθξηζεο (string.h) Σύγθξηζε αιθαξηζκεηηθώλ Σπγθξίλνληαη νη ASCII θώδηθεο ησλ ραξαθηήξσλ int strcmp( const char *s1, const char *s2 ); Σπγθξίλεη ην s1 κε ην s2 Δπηζηξέθεη: αξλεηηθό αξηζκό αλ s1 < s2, κεδέλ αλ s1 == s2, ή ζεηηθό αλ s1 > s2 Αιθαξηζκεηηθή ζεηξά, κε βάζε ην ASCII. Κάζε ςεθίν/ραξαξαθηήξαο ηνπ string είλαη έλα ςεθίν ηνπ αξηζκνύ/αιθαξεζκεηηθνύ ζην 256-δηθό ζύζηεκα.

23 strcmp /* strcmp: return <0 if s<t, 0 if s==t, >0 if s>t */ int strcmp(char *s, char *t) { int i; for (i = 0; s[i] == t[i]; i++) if (s[i] == '\0') return 0; return s[i] t[i]; }

24 strcmp /* strcmp: return <0 if s<t, 0 if s==t, >0 if s>t */ int strcmp(char *s, char *t) { for ( ; *s == *t; s++, t++) if (*s == '\0') return 0; return *s *t; }

25 char myname [ 21 ] = Huang ; char yourname [ 21 ] ; if ( myname == yourname ) // compares addresses only! { // That is, 4000 and 6000 here. }. // DOES NOT COMPARE CONTENTS! myname [0] H u a n g \ yourname [0] H e a d i n g t o n \0...

26 char myname [ 21 ] = Huang ; char yourname [ 21 ] ; strcpy ( yourname, myname ) ; // changes string yourname // OVERWRITES CONTENTS! 4000 myname [0] H u a n g \0... yourname [0] 6000 u n g \0 H e a d i n g t o n \0...

27 The string Class in C++ C++ has a <string> library Include it in your programs when you wish to use strings: #include <string> In this library, a class string is defined and implemented

28 Declaration of strings The following instructions are all equivalent. They declare x to be an object of type string, and assign the string high school to it: string x( high school ); string x= high school ; string x; x= high school ;

29 Operations on strings (Concatenation) Let x and y be two strings To concatenate x and y, write: x+y string x= high ; string y= school ; string z; z=x+y; cout<< z= <<z<<endl; z =z+ was fun ; cout<< z= <<z<<endl; Output: z=highschool z= highschool was fun

30 Concatenation of Mixed-Style Strings In s=u+v+w; u can be A string object, or where s is of type string, a C-style string (a char array or a char pointer), a C-style char or a double-quoted string, or a single-quoted character. Same with v and w. At least u or v or w must be a string object

31 Παπάδειγμα string x= high ; char y[]= school ; char z[]= { w, a, s, \0 }; char *p = good ; string s= x+y+ +z+ very + +p+! ; cout<< s= <<s<<endl; cout<< s= +s<<endl; Output: s=highschool was very good! s=highschool was very good!

32 The concat-assign Operator += Assume x is a string object. The statement x += y; is equivalent to x=x+y; where y can be a string object, a C-style string variable, a char variable, a double-quoted string, or a single-quoted char.

33 Comparison Operators for string Objects We can compare two strings x and y using the following operators: ==,!=, <, <=, >, >= The comparison is alphabetical (ASCII) The outcome of each comparison is: true or false The comparison works as long as at least x or y is a string object. The other string can be a string object, a C-style string variable, or a double-quoted string.

34 Example of String Comparisons string x= high ; char y[]= school ; char *p = good ; if (x<y) cout<< x<y <<endl; if (x< tree ) cout<< x<tree <,endl; if ( low!= x) cout<< low!= x <<endl; if( (p>x) cout<< p>x <<endl; else cout<< p<=x <<endl; Output: x<y x<tree low!= x p>x

35 The Index Operator [] If x is a string object, and you wish to obtain the value of the k-th character in the string, you write: x[k]; This feature makes string objects string x= appear high ; like arrays of chars. char c=x[0]; // c is h c=x[1]; // c is i c=x[2]; // c is g

36 Getting a string Object Length & Checking for Emptiness To obtain the length of a string object x, call the method length() or size(): int len=x.length( ); --or-- int len=x.size( ); To check of x is empty (that is, has no characters in it): bool x.empty();

37 Obtaining Substrings of Strings Logically, a substring of a string x is a subsequence of consecutive characters in x For example, rod is a substring of product If x is a string object, and we want the substring that begins at position pos and has len characters (where pos and len are of type int), write: string y = x.substr(pos,len); The default value of len is x.length( ) string y = x.substr(pos);//x[pos..end-1] The default value for pos is 0

38 Inserting a String Inside Another Suppose x is a string object, and let y be another string to be inserted at position pos of the string of x To insert y, do: The argument y can be: a string object, a C-style string variable, or a double-quoted string x.insert(pos,y);

39 Replacing a Substring by Another Suppose x is a string object, and suppose you want to replace the characters in the range [pos,pos+len) in x by a string y. To do so, write: The argument y can be: a string object, a C-style string variable, or a double-quoted string x.replace(pos,len,y);

40 Deleting (Erasing) a Substring of a string Object Suppose x is a string object, and suppose you want to delete/erase the characters in the range [pos,pos+len) in x. To do so, write: The default value of len is the x.length( ) x.erase(pos,len); The default value for pos is 0 To erase the whole string of x, do: x.erase(pos); // erases x[pos..end-1] x.clear( );

41 Searching for (and Finding) Patterns in Strings Suppose x is a string object, and suppose you want to search for a string y in x. To do so, write: int startloc = x.find(y); This method returns the starting index of the leftmost occurrence of y in x, if any occurrence exits; otherwise, the method returns the length of x. To search starting from a position pos, do int startloc = x.find(y, pos);

42 Searching for Patterns (Contd.) In all the versions of find and rfind, the argument y can be a string object, a C-style string variable, double-quoted string, a char variable, or a singlequoted char. startloc = x.rfind(y); // or startloc = x.rfind(y, pos);

43 An Example string x= ; int colonpos=x.find( : ); string prefix=x.substr(0,colonpos); //=FROM string suffix = x. substr(colonpos+1); cout<< -This message is from <<suffix<<endl; Output: -This message is from

44 Trimming Leading & Trailing Spaces // this function removes leading and trailing spaces from x void trim (string& x){ int k = 0; // k will procced to the first non-blank char while(k<x.size() &&(x[k]==' ' x[k]=='\t' x[k]=='\n')) k++; x.erase(0,k); } int s=x.size(); // s will move backward to the rightmost non-blank char while(s>0 &&(x[s-1]==' ' x[s-1]=='\t' x[s-1]=='\n')) s--; x.erase(s);

45 Correspondence between the C library and the C++ string Class C Library Functions C++ string operators/methods strcpy strcat = (the assignment operator) += (assign+concat operator) strcmp = =,!=, <, >, <=, >= strchr, strstr strrchr.find( ) method.rfind( ) method strlen.size( ) or.length( ) methods

46 Char Functions in C (and C++) The <ctype.h> library in C provides useful functions for single char variables The next slide gives the most common char functions. Although the input argument appears to be of type int, it is actually a char.

47 Γηαρείξηζε Αιθαξηζκεηηθώλ Βξίζθνληαη ζην <stdlib.h> Μεηαηξέπνπλ αιθαξηζκεηηθά (αλ είλαη θαηάιιεια) ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο Prototype double atof( const char *nptr ) int atoi( const char *nptr ) long atol( const char *nptr ) Description Converts the string nptr to double. Converts the string nptr to int. Converts the string nptr to long int.

48 Σπλαξηήζεηο Αλάγλσζεο θαη Δθηύπσζεο (C) Βξίζθνληαη ζην <stdio.h> int sprintf(char *s, const char *format, ) Ιζνδύλακε κε ηελ printf κόλν πνπ ε έμνδνο είλαη ζην string s θαη όρη ζηελ νζόλε int sscanf(char *s, const char *format, ) Ιζνδύλακε κε ηελ scanf κόλν πνπ ε είζνδνο είλαη από ην string s θαη όρη από ην πιεθηξνιόγην char s[100]; char f[] = " "; float t1,t2,t3; sprintf(s,"%s",f); sscanf(s,"%f %f %f",&t1,&t2,&t3); printf("s = %s\nt1 = %f t2 = %f t3 = %f\n",s,t1,t2,t3);

49 String literals Evaluating dog results in memory allocated for three characters d, o, g, plus terminating NUL char *m = dog ; Note: If m is an array name, subtle difference: char m[10] = dog ; 10 bytes are allocated for this array This is not a string literal; It s an array initializer in disguise! Equivalent to { d, o, g, \0 }

50 String manipulation functions Read some source string(s), possibly write to some destination location char *strcpy(char *dst, char const *src); char *strcat (char *dst, char const *src); Programmer s responsibility to ensure that: destination region large enough to hold result source, destination regions don t overlap undefined behavior in this case according to C spec, anything could happen! Assuming that the implementation of strcpy char m[10] = dog ; starts copying left-to-right without checking for the presence of a terminating NUL first, what will strcpy(m+1, m); happen?

51 strlen() and size_t size_t strlen(char const *string); /* returns length of string */ size_t is an unsigned integer type, used to define sizes of strings and (other) memory blocks Reasonable to think of size as unsigned... But beware! Expressions involving strlen() may be unsigned (perhaps unexpectedly) if (strlen(x) strlen(y) >= 0)... avoid by casting: always true! ((int) (strlen(x) strlen(y)) >= 0) Problem: what if x or y is a very large string? a better alternative: (strlen(x) >= strlen(y))

52 strcmp() string comparison int strcmp(char const *s1, char const *s2); returns a value less than zero if s1 precedes s2 in lexicographical order; returns zero if s1 and s2 are equal; returns a value greater than zero if s1 follows s2. Source of a common mistake: seems reasonable to assume that strcmp returns true (nonzero) if s1 and s2 are equal; false (zero) otherwise In fact, exactly the opposite is the case!

53 Restricted vs. unrestricted string functions Restricted versions: require an extra integer argument that bounds the operation char *strncpy(char *dst, char const *src, size_t len); char *strncat(char *dst, char const *src, size_t len); int strncmp(char const *s1, char const *s2, size_t len); safer in that they avoid problems with missing NUL terminators safety concern with strncpy: If bound isn t large enough, terminating NUL won t be written Safe alternative: strncpy(buffer, name, BSIZE); buffer[bsize-1] = \0 ; - SUBSTRINGS

54 String searching char *strpbrk(char const *str, char const *group); /* return a pointer to the first character in str that matches *any* character in group; return NULL if there is no match */ size_t *strspn(char const *str, char const *group); /* return number of characters at beginning of str that match *any* character in group */ Ο pointer δείρλεη «κέζα» ζην αιθαξεζκεηηθό. Χξεηαδόκαζηε σζηόζν λα, ζπκόκαζηε, κε άιιν pointer, θαη ηελ αξρή ηνπ αιθαξεζκεηηθνύ.

55 strtok string tokenizer char *strtok(char *s, char const *delim); /* delim contains all possible tokens : characters that separate tokens. if delim non-null: return ptr to beginning of first token in s, and terminate token with NUL. if delim is NULL: use remainder of untokenized string from the last call to strtok */

56 strtok in action for ( token = strtok(line, whitespace); token!= NULL; token = strtok(null, whitespace)) printf( Next token is %s\n, token); d o g NUL c a t NUL NUL line NUL token

57 An implementation of strtok char* strtok(char *s, const char *delim) { static char *old = NULL; old contains the remains of an earlier s value char *token; (note use of static) if (! s) { s = old; if (! s) return NULL; } } if (s) { NULL has been passed in for s, s += strspn(s, delim); so consult old if (*s == 0) { old = NULL; return NULL; } } token = s; s = strpbrk(s, delim); if (s == NULL) old = NULL; else { *s = 0; old = s + 1; } return token; strspn returns number of delimiters at beginning of s skip past these characters strpbrk gives the position of the next delimiter. s is updated to this position, but token still points to the token to return.

58 main( ) { char name1[12],name2[12],mixed[25]; char title[20]; strcpy(name1,"rosalinda"); strcpy(name2,"zeke"); strcpy(title,"this is the title."); printf(" %s\n\n"title); printf("name 1 is %s\n",name1); printf(name 2 is %s\n",name2); if (strcmp(name1,name2)>0) /* return 1 if name1 > name2 */ strcpy(mixed,name1); else strcpy(mixed,name2); printf("the biggest name alphabetically is %s\n",mixed); strcpy(mixed,name1); strcat(mixed," "); strcat(mixed,name2); printf("both names are %s\n",mixed); }

59 Array of strings

60 The strchr function char *strchr(const char *s, int c); The strchr() function shall locate the first occurrence of c (converted to a char) in the string pointed to by s. The terminating null byte is considered to be part of the string. The function returns the location of the found character, or a null pointer if the character was not found. #include <string.h> /* strchr */ char *(strchr)(const char *s, int c) { /* Scan s for the character. When this loop is finished, s will either point to the end of the string or the character we were looking for. */ } while (*s!= '\0' && *s!= (char)c) s++; return ( (*s == c)? (char *) s : NULL );

61 The strstr function char *strstr(const char *haystack, const char *needle); The strstr() function shall locate the first occurrence in the string pointed to by haystack of the sequence of bytes (excluding the terminating null byte) in the string pointed to by needle. The function returns the pointer to the matching string in haystack or a null pointer if a match is not found. If needle is an empty string, the function returns haystack. #include <string.h> /* strstr */ char *(strstr)(const char *haystack, const char *needle) { size_t needlelen; /* Check for the null needle case. */ if (*needle = = '\0') return (char *) haystack; needlelen = strlen(needle); for (; (haystack = strchr(haystack, *needle))!= NULL; haystack++) if (strncmp(haystack, needle, needlelen) == 0) return (char *) haystack; return NULL; }

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK Contents 1. Goals of This Guide... 3 2. The Windows Phone Voice... 3 3. Language-Specific... 4 3.1. General Tone & Voice Share the Message... 4 3.2. Style Help deliver

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance.

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance. Index TS6010 HD 1 Safety regulations... 2 2 Product description and connections... 3 2.1 Remote control unit... 4 2.1.1 Batteries... 4 2.1.2 Programming of remote control unit... 4 2.1.3 Remote control

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX. TÇ EÚtupon ISSN 1108-4170 The Eutypon. ConTEXt. dvips. babel. iii

L A TEX. TÇ EÚtupon ISSN 1108-4170 The Eutypon. ConTEXt. dvips. babel. iii eutypon21 2009/1/23 13:53 page 1 #1 TÇ Útupon ISSN 1108-4170 The utypon 21 Οκτώβριος/October 2008 Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος/in this issue iii ΕνTXνα καὶ ἄtxνα iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου In honour of Claudio

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts Transcribing Greek Minuscule Manuscripts 1 Chapter 1: Getting Started This is the first page of the Gospel of John in a twelfth century minuscule manuscript called Peckover Greek 7, or G/A 713 (It is also

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs

Lecture 1: Introduction to Programming & Programs ΗΥ-150 Προγραμματισμός CS-150 Programming Lecture 1: Introduction to Programming & Programs G. Papagiannakis Overview What is this course about? What should you already know? What will you be expected

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A.

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. Christos Tsalidis *, Giorgos Orphanos *, Anna Iordanidou ** and Aristides Vagelatos *** * Neurosoft S.A. 24 Kofidou Str., 14231, N. Ionia, Athens, Greece {tsalidis,

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION. for the Degree Doctor of Philosophy

MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION. for the Degree Doctor of Philosophy MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The

Διαβάστε περισσότερα

Teaching metaphorical color expressions in Modern Greek. Katerina Alexandri Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

Teaching metaphorical color expressions in Modern Greek. Katerina Alexandri Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) Teaching metaphorical color expressions in Modern Greek Katerina Alexandri Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) Abstract The purpose of this paper is to study the metaphorical expressions which

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements Spyridon Saroukos University of Tampere Department of Computer Sciences Computer Science M.Sc. thesis Supervisor: Eleni Berki July

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα