τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ;"

Transcript

1 Δραςτηριότητεσ για ανάπτυξη τησ κατανόηςησ του προφορικοφ λόγου Ρρϊτεσ λζξεισ Οι πρϊτεσ λζξεισ που διδάςκουμε ςτο παιδί είναι καλό να αναφζρονται ςε αντικείμενα και γεγονότα, τα οποία να του είναι οικεία ςτο κακθμερινό του περιβάλλον. Το λεξιλόγιο που κα επιλζξουμε να προζρχεται από τισ κακθμερινζσ ρουτίνεσ του παιδιοφ, τα αγαπθμζνα του παιχνίδια, τα φαγθτά και τα κατοικίδια ηϊα. Οι πρϊτεσ λζξεισ κα πρζπει να περιζχουν λίγεσ ςυλλαβζσ και να αναφζρονται ςτθ γενικι ζννοιά τουσ και όχι ςτθν ειδικι (πχ. ςκφλοσ και όχι «κανίσ»), γιατί αυτι κατανοείται και απομνθμονεφεται πιο εφκολα. Το παιδί χρειάηεται να ακοφςει τθ λζξθ ςε ςυνδυαςμό με το αντικείμενο ςτο οποίο αναφζρεται πολλζσ φορζσ και ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Στθν αρχι ςυνδυάςτε τισ εντολζσ που του δίνετε με πολλά οπτικά και εννοιολογικά μθνφματα και ςταδιακά μειϊςτε τα ζωσ ότου το παιδί να μπορζςει να κατανοιςει τισ λζξεισ μόνεσ τουσ. Θ λζξθ τθν οποία δουλεφουμε κάκε φορά με το παιδί πρζπει να είναι ςτο τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ; Οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ τθσ πρόταςθσ είναι περιττζσ, κακϊσ το παιδί μπορεί να αφομοιϊςει μόνο μια λεκτικι ζννοια ςτο ςτάδιο αυτό. 1) Τρόφιμα Κατά τθ διάρκεια των γευμάτων μιλιςτε του για το φαγθτό που τρϊει και τραβιξτε τθν προςοχι του ςε κάκε ςχετικό με το γεφμα αντικείμενο κακϊσ Σελίδα 1

2 του το λζτε κακαρά. Πταν του προςφζρετε μια επιλογι φαγϊςιμων, δείξτε τα και ονομάςτε τα, πχ. κζλεισ γάλα; (δείχνοντάσ του το γάλα) ι κζλεισ πορτοκαλάδα; (δείχνοντάσ του το πορτοκάλι). Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να ακοφςει τα ονόματα των τροφίμων ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Ρθγαίνετε με το παιδί ςτθν αγορά και μιλιςτε του για το τι πρόκειται να αγοράςετε. Αφιςτε το να ςασ κοιτάει και ίςωσ να ςασ βοθκάει, αν μπορεί, κακϊσ ετοιμάηετε το γεφμα του. Χρθςιμοποιιςτε πλαςτελίνθ και άλλα υλικά για να φτιάξετε απομιμιςεισ φαγθτϊν που του αρζςουν. Χρθςιμοποιιςτε παιχνίδια τρόφιμα για να καταςκευάςετε ζνα μαγαηί. Το παιδί και ο ενιλικασ μποροφν να γίνουν αγοραςτισ και πωλθτισ εναλλαςςόμενοι ς αυτοφσ τουσ ρόλουσ. Δϊςτε ςτο παιδί μια τςάντα για να βάλει μζςα τα τρόφιμα που αγοράηει. Ρείτε του τι να αγοράςει, πχ. δϊςε μου ζνα κζθκ. Οργανϊςτε μαηί του μια εικονικι γιορτι, όπου κα χρθςιμοποιιςει τα παιχνίδια τρόφιμα και κα τα ονομάηει, κακϊσ κα παίηει. Φωτογραφιςτε ι βρείτε ςτα περιοδικά φωτογραφίεσ γευμάτων και κολλιςτε τα ςε ζνα θμερολόγιο ανάλογα με το κακθμερινό γεφμα. 2) οφχα Ονομάςτε είδθ ρουχιςμοφ, κακϊσ ντφνεται και ξεντφνεται το παιδί. Επίςθσ, ονομάςτε τα δικά ςασ ροφχα, πχ. κοίτα, φοράω το καπζλο μου. Αφιςτε το παιδί να ςασ βοθκιςει ςτο ςυμμάηεμα των ροφχων και ςτθν τοποκζτθςι τουσ ςτα ςυρτάρια ι ςτο καλάκι των άπλυτων ροφχων. Δϊςτε του ζνα ροφχο και πείτε του «τϊρα τθν μπλοφηα». Αργότερα δϊςτε του να επιλζξει ανάμεςα ςε δφο ι τρία ροφχα. Σελίδα 2

3 Ραίξτε φορϊντασ αςτεία καπζλα και πολφχρωμα ροφχα. Ράρτε ζνα ροφχο και φορζςτε το λζγοντασ «κοίτα, φοράω ζνα καπζλο». Στθ ςυνζχεια δϊςτε το ςτο παιδί λζγοντασ «Θ Μαρία φοράει ζνα καπζλο». Κοιταχτείτε ςτον κακρζφτθ και πάρτε αςτείεσ πόηεσ. Στθ ςυνζχεια δϊςτε του περιςςότερα ροφχα και ηθτιςτε να διαλζξει ζνα. Το παιδί μπορεί να ντφςει κοφκλεσ. Δείξτε ςτο παιδί τι να κάνει με τα ροφχα και ονομάςτε τα, κακϊσ ντφνει τθν κοφκλα. Κρεμάςτε ζνα ςκοινί ςε μια γωνιά του ςπιτιοφ και προςποιθκείτε μια μζρα πλυςίματοσ. Κακϊσ απλϊνετε τα ροφχα, ονομάςτε τα. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αλθκινά ροφχα ι τα ροφχα τθσ κοφκλασ του. Δϊςτε του εντολζσ, πχ. κρζμαςε τθν κάλτςα μου. 3) Ραιχνίδια Κακϊσ παίηετε με το παιχνίδι, ονομάςτε τα. Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να πειραματιςτεί με ποικιλία από ίδια παιχνίδια, πχ. με τρεισ διαφορετικζσ κοφκλεσ. Ζτςι, το παιδί κα μάκει ότι θ λζξθ κοφκλα δεν αναφζρεται μόνο ςτθν αγαπθμζνθ του κοφκλα. Δείξτε του ότι οι κοφκλεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με τον ίδιο τρόπο, πχ. μποροφμε να τισ ντφςουμε, να τισ ταϊςουμε, να τισ χαϊδζψουμε, ενϊ μοιάηουν, αιςκάνονται και κινοφνται με τον ίδιο τρόπο. Κακϊσ ςυμμαηεφετε τα παιχνίδια του ι κακϊσ τα βγάηετε ζξω για να παίηει, δείξτε τα και ονομάςτε τα ζνα-ζνα. Ηθτιςτε από το παιδί να πάρει παιχνίδια από το κουτί με τα παιχνίδια. Εάν όμωσ δεν καταλάβει αυτό που του ηθτάτε, πάρτε εςείσ το αντικείμενο και δείξτε το. Βρείτε ζνα κουτί και φτιάξτε μια τρφπα ςτθ μια πλευρά του. Ηωγραφίςτε ζνα αςτείο πρόςωπο, ζτςι ϊςτε θ τρφπα να είναι το ςτόμα του προςϊπου. Ηθτιςτε από το παιδί να βάλει τα παιχνίδια του μζςα ςτο κουτί και ονομάςτε τα ζνα-ζνα, πχ. «βάλε τον αρκοφδο». Σελίδα 3

4 Φτιάξτε ζνα βιβλίο με φωτογραφίεσ ι εικόνεσ από περιοδικά των αγαπθμζνων παιχνιδιϊν του παιδιοφ. Ξεφυλλίςτε το βιβλίο μαηί με το παιδί και ονομάςτε μία-μία τισ εικόνεσ. Μετά ηθτιςτε του να δείξει ζνα-ζνα τα παιχνίδια ςτισ εικόνεσ. Κρφψτε μερικά παιχνίδια του παιδιοφ και ηθτιςτε να ςασ τα βρει. Κάκε φορά που βρίςκει ζνα αντικείμενο, το ονομάηετε. 4) Κακθμερινά αντικείμενα Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ μιλιςτε για αντικείμενα που εςείσ ι το παιδί χρθςιμοποιείτε. Διαλζξτε αντικείμενα που να είναι πολφ οικεία ςτο παιδί, πχ. κουτάλι, ποτιρι, βοφρτςα, ςαποφνι. Χρθςιμοποιιςτε αυτά τα αλθκινά αντικείμενα ι παιχνίδια για να προςποιθκείτε πχ. το μπάνιο ι το τάιςμα τθσ κοφκλασ. Μιλιςτε γι αυτά τα αντικείμενα, κακϊσ παίηετε μαηί του και ηθτιςτε από το παιδί να ςασ τα δϊςει. Βάλτε μερικά αντικείμενα ςε μια πλαςτικι ςακοφλα και πείτε: κα βρω το ποτιρι μου. Στθ ςυνζχεια βάλτε το χζρι ςτθ ςακοφλα και βγάλτε το ποτιρι λζγοντασ με ενκουςιαςμό: «κοίτα ζνα ποτιρι». Δϊςτε τθν τςάντα ςτο παιδί και ηθτιςτε του βρει ζνα πράγμα που κα του ηθτιςετε. Εάν αυτό είναι δφςκολο για το παιδί, τότε ονομάςτε ζνα ζνα τα αντικείμενα που περιζχει θ τςάντα. Μετά βάλτε τα πάλι μζςα ςτθν τςάντα και αφιςτε το παιδί να ξαναδοκιμάςει. Ξεκινιςτε με 2-3 αντικείμενα και ςταδιακά αυξιςτε τον αρικμό τουσ. Ραίξτε με παηλ που κάκε κομμάτι του να είναι ζνα αντικείμενο. Χρθςιμοποιιςτε παηλ 2 κομματιϊν που να εικονίηουν κακθμερινά αντικείμενα. Βάλτε 2-3 παηλ πάνω ςτο τραπζηι και δείξτε και ονομάςτε κάκε εικόνα, μετά χωρίςτε τα κομμάτια και ανακατζψτε τα. Ηθτιςτε από το παιδί Σελίδα 4

5 να βρει πχ. τθ χτζνα. Εάν το παιδί δεν ανταποκρικεί, τότε ταιριάξτε εςείσ τα κομμάτια αντί για εκείνο και αφοφ φτιάξετε το ςωςτό ςυνδυαςμό, πείτε «κοίτα μια χτζναϋ. Ηθτιςτε από το παιδί να ταιριάξει τα κομμάτια ενόσ άλλου αντικειμζνου. 5) Ηϊα Κάντε επιςκζψεισ ςτο ηωολογικό κιπο ι ςτθν εξοχι, δείξτε και ονομάςτε τα ηϊα. Από τθ ςτιγμι που το παιδί ζχει γνωρίςει τα αλθκινά ηϊα, δείξτε του βιβλία με εικόνεσ ηϊων. Δείξτε του παηλ με ηϊα και παίξτε τα όπωσ παραπάνω με τα παηλ αντικειμζνων. Ηωγραφίςτε του εικόνεσ ηϊων. 6) Μεταφορικά μζςα Υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ για να δείξετε ςτο παιδί διάφορα ςχιματα. Μια βόλτα με το λεοφορείο ι το τρζνο κα βοθκιςει το παιδί να μάκει τα οχιματα. Ραίξτε με αυτοκινθτάκι, λεοφορεία κ.λπ. Κάντε τα να κυλιςουν ςε χαρτονζνιουσ δρόμουσ, γκαράη, ςτακμοφσ κ.λπ. Ονομάςτε τα και κάντε τουσ ιχουσ τουσ, πχ. «δεσ το τρζνο μου, τςαφ τςουφ». Ραίξτε με παηλ τα κομμάτια του οποίου να εικονίηουν οχιματα. 7) Γενίκευςθ Αφοφ δουλζψετε όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ, πάρτε ζνα Lottino ι φτιάξτε ζνα δικό ςασ Lotto, ενιςχφςτε και βάλτε ςε εφαρμογι όλα όςα ζμακε μζχρι τϊρα το παιδί. Ρχ. δϊςτε του μια καρτζλα με διάφορα φροφτα, δείξτε του μια εικόνα και ρωτιςτε «ζχεισ το μιλο;». Εάν το παιδί κατανοιςει το όνομα του μιλου δείχνοντασ τθ ςωςτι εικόνα, δϊςτε του τθν εικόνα και επιβραβεφςτε το. Σελίδα 5

6 Κατανόθςθ ςφνδεςθσ δφο εννοιϊν (ουςιαςτικό - ουςιαςτικό) Το παιδί αυτοφ του ςταδίου μπορεί να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςωςτά ςτθν εντολι «βάλε τθν κοφκλα πάνω ςτθν καρζκλα», όμωσ δεν μπορεί να καταλάβει τισ ζννοιεσ «βάλε» και «επάνω». Αυτό που κατανοεί είναι θ ςχζςθ των δφο αντικειμζνων με τον πιο ςυνθκιςμζνο τρόπο (δθλαδι θ κοφκλα κάκεται πάνω ςτθν καρζκλα) ζςτω και αν του δϊςουμε τθν εντολι «βάλε τθν κοφκλα κάτω από τθν καρζκλα». Βεβαιωκείτε ότι το παιδί γνωρίηει τισ λζξεισ που χρθςιμοποιείτε και ότι οι φράςεισ που του λζτε περιζχουν μόνο δφο λζξεισ. Δείξτε ςτο παιδί πωσ κζλετε να ςυνδυάςει τα δφο αντικείμενα δίνοντάσ του ζνα παράδειγμα ι επιτρζποντάσ το να χρθςιμοποιιςει τθ δικι του γνϊςθ για τον κόςμο, όπωσ ςτα παρακάτω παραδείγματα: -Κυλιςτε μια μπάλα ςε ζνα αρκουδάκι λζγοντασ ςτο παιδί αυτό που κάνετε, πχ. «Κοίτα, κυλάω τθν μπάλα ςτο αρκουδάκι». Τραβιξτε τθν προςοχι του ςτα αντικείμενα, κακϊσ τα ονομάηετε. -Αντικαταςτιςτε το αρκουδάκι με ζνα δεφτερο παιχνίδι, πχ. μια κοφκλα και επαναλάβετε τθ δραςτθριότθτα. -Χρθςιμοποιιςτε 2 παιχνίδια (κοφκλα και αρκουδάκι) κυλϊντασ τθν μπάλα μια ςτο ζνα και μία ςτο άλλο λζγοντασ αυτό που κάνετε. -Δϊςτε ςτο παιδί τθν μπάλα και ηθτιςτε του να κυλιςει ςτο αρκουδάκι ι ςτθν κοφκλα. Εάν το παιδί χρειαςτεί βοικεια, του δείχνετε το ςωςτό παιχνίδι ςτο οποίο πρζπει να πάει θ μπάλα -Αντικαταςτιςτε τθν μπάλα με ζνα αυτοκίνθτο και επαναλάβετε τισ δραςτθριότθτεσ (3) και (4). -Δϊςτε 2 παιχνίδια ςτο παιδί και ηθτιςτε του να τα κυλιςει ςτθν κοφκλα ι ςτο αρκουδάκι. Εάν χρειαςτεί, βοθκιςτε το. Στο ςθμείο αυτό το παιδί χρειάηεται να Σελίδα 6

7 κατανοεί δφο ουςιαςτικά, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ακολουκεί τισ εντολζσ που του δίνουμε. -Σταδιακά αυξάνουμε τθν επιλογι των αντικειμζνων. Ακολουκιςτε τθν προθγοφμενθ ιεραρχία εκμάκθςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν: -Ράρτε χάρτινα κουτιά και ηωγραφίςτε ςτθ μία πλευρά διάφορα πρόςωπα, πχ. κλόουν, ςκφλο, γάτα και δϊςτε του ζνα αντικείμενο και πείτε «βάλε τον κλόουν πάνω ςτθν μπάλα». -Ράρτε μερικά αγαπθμζνα παιχνίδια και κοφκλεσ του παιδιοφ και προςποιθκείτε πωσ παίηετε το παιχνίδι τθσ γιορτισ. Δίνετε ςτο παιδί μερικά παιχνίδια από τρόφιμα και του λζτε, πχ. δϊςε ςτθν κοφκλα ζνα γλυκό. -Ράρτε μερικά παλιά ροφχα και παίξτε το παιχνίδι του ντυςίματοσ. Δϊςτε του εντολζσ, όπωσ «Μαρία, δϊςε μου τθν τςάντα». -Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ κακϊσ πχ. ςυμμαηεφετε τα παιχνίδια ι τα ροφχα του παιδιοφ ι κατά τθ διάρκεια των γευμάτων ι του μπάνιου, δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να ακοφςει προτάςεισ που να περιζχουν δφο ζννοιεσ, πχ. «βάλε το ςαποφνι μζςα ςτθν μπανιζρα». ιματα Τα παιδιά μακαίνουν πιο δφςκολα τα ριματα απ ότι τα ουςιαςτικά. Για το λόγο αυτό χρειάηονται πολλζσ επαναλιψεισ. Μιλιςτε του για πράξεισ τθν ϊρα που τισ πραγματοποιεί, ζτςι ϊςτε το παιδί να μπορεί να ςυνδζςει τθν πράξθ με τθ λζξθ. ιματα ενζργειασ Ξεκινιςτε με τα ριματα ενζργειασ που είναι πιο εφκολο για το παιδί να τα κατανοιςει. 1. Ξεκινιςτε από αυτά που περιγράφουν κίνθςθ, όπωσ τρζχω, πθδάω κ.λπ. Σελίδα 7

8 - Κατά τθ διάρκεια τθσ γυμναςτικισ ι κινθτικϊν παιχνιδιϊν, μιλιςτε ςτο παιδί για αυτό που κάνετε, πχ. κοίτα! Ρθδάω! - Κάντε μια κίνθςθ και ηθτιςτε από το παιδί να κάνει το ίδιο, πχ. «ζλα να πθδιςουμε ι πθδάμε» δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ λζξθ που αντιςτοιχεί ςτθν κίνθςθ. - Ηθτιςτε από το παιδί να κάνει μια κίνθςθ. Εάν διςτάςει ι κάνει μια άλλθ κίνθςθ από αυτι που ηθτάτε, επαναλάβετε τθν κίνθςθ και τθν λζξθ ξανά. 2. Ρείτε του παιδικά τραγουδάκια που περιζχουν κινιςεισ (πχ. «χαρωπά τα δυο μου χζρια τα χτυπϊ»). Αργότερα αφιςτε το παιδί να κάνει μόνο του το παιχνίδι, ενϊ εςείσ τραγουδάτε το τραγοφδι. 3. Φτιάξτε μια διαδρομι με εμπόδια και πείτε του τι να κάνει, κακϊσ κα τθ διαςχίηει. Δϊςτε του ςυγκεκριμζνεσ εντολζσ κακϊσ φτάνει μπροςτά ςε κάκε εμπόδιο, πχ. «ςκαρφάλωςε ςτα κουτιά, τρζξε γφρω από το τραπζηι». 4. Κακϊσ το παιδί παίηει με τισ κοφκλεσ του, πείτε του τισ κινιςεισ που μπορεί να κάνει θ κοφκλα, πχ. «θ κοφκλα τρζχει». Στθ ςυνζχεια ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει διάφορεσ κινιςεισ τθσ κοφκλασ. 5. Δϊςτε του εικόνεσ ρθμάτων και ηθτιςτε του να μιμθκεί τισ κινιςεισ των ρθμάτων, πχ. «κάνε κι εςφ ότι πθδάσ». 6. Μπορείτε να βρείτε παηλ που να απεικονίηουν ανκρϊπινεσ πράξεισ ι κινιςεισ, πχ. ζνα αγόρι που τρζχει. 7. Δείξτε του βιβλία με εικόνεσ και μιλιςτε για τισ διάφορεσ κινιςεισ των θρϊων του βιβλίου. Ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει τισ διάφορεσ εικόνεσ. ιματα ενζργειασ με αντικείμενο Σελίδα 8

9 Αυτά τα ριματα περιγράφουν μια ενζργεια πάνω ςε ζνα αντικείμενο πχ. κλωτςάω μια μπάλα ι ςπρϊχνω τθν πόρτα. 1. Δείξτε του πωσ μπορείτε να παίηετε με τα παιχνίδια, πχ. πετάω τθν μπάλα, πλζνω τθν κοφκλα, κλωτςάω τθν μπάλα, χτενίηω τθν κοφκλα, πιάνω τθν μπάλα, ντφνω τθν κοφκλα. 2. Τοποκετιςτε μπροςτά ςτο παιδί διάφορα παιχνίδια, όπωσ μπάλα, μπαλόνι, αμαξάκι κ.λπ και επιλζξτε ζνα ριμα κίνθςθσ, που κζλετε να του μάκετε, πχ. «κυλάω» και δείξτε αυτι τθν κίνθςθ με όλα τα αντικείμενα πχ. κυλάω τθν μπάλα, κυλάω το αμαξάκι, κυλάω το μπαλόνι. 3. Χρθςιμοποιείςτε ηυμάρι ι πλαςτελίνθ και πείτε του πχ. κόβω το ηυμάρι, πλάκω το ηυμάρι, ηυμϊνω κ.λπ. 4. Δείχνουμε εικόνεσ ι βιβλία που περιγράφουν ανκρϊπουσ να κάνουν διάφορεσ κινιςεισ πάνω ςε αντικείμενα. Κατανόθςθ τθσ χριςθσ αντικειμζνων Δϊςτε ςτο παιδί τθν ευκαιρία να δει πωσ χρθςιμοποιοφνται τα διάφορα αντικείμενα, μιλιςτε του για το τι μποροφμε να κάνουμε με τα αντικείμενα κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ και των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, πχ. «κοίτα το ψαλίδι, κόβει το χαρτί». 1. Λ) Τοποκετιςτε μερικά αντικείμενα πάνω ςτο τραπζηι, πάρτε ζνα από αυτά, πχ. το ςαποφνι και μιμθκείτε τθ χριςθ. Ρείτε «κοίτα ζνα ςαποφνι, πλζνομαι με το ςαποφνι». Στθ ςυνζχεια διαλζξτε ζνα άλλο αντικείμενο και αυτι τθ φορά ενκαρρφνετε το παιδί να ςασ μιμθκεί λζγοντασ «ναι, ςωςτά, τρϊμε με το πιροφνι». ΛΛ) Αφοφ χρθςιμοποιιςετε όλα τα αντικείμενα ελζγξτε αν το παιδί μπορεί να μιμθκεί τθ χριςθ τουσ από μόνο του. Σελίδα 9

10 ΛΛΛ) Ηθτιςτε να ςασ δϊςει ζνα από τα αντικείμενα πχ. «βρεσ κάτι με το οποίο πίνουμε». Δϊςτε ζμφαςθ ςτθ λζξθ «πίνω» και μιμθκείτε τθ χριςθ του. Εάν το παιδί δυςκολεφεται, δείξτε του το ςωςτό αντικείμενο πχ. το ποτιρι κάνοντασ τθν κίνθςθ και ονομάηοντασ τθ χριςθ του. ΛV) Πταν εξοικειωκεί με τθν παραπάνω δραςτθριότθτα, ηθτιςτε του να κάνει τα ίδια όπωσ και πριν, χωρίσ βοθκθτικζσ κινιςεισ. 2. Χρθςιμοποιοφμε παιχνίδια Lotto. Ζπειτα δείχνουμε μια εικόνα, λζμε τθ χριςθ του αντικειμζνου και το παιδί τοποκετεί τθν εικόνα ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα τθσ καρτζλασ του. Στθ ςυνζχεια ηθτάμε να μασ δϊςει ζνα-ζνα τα αντικείμενα τθσ καρτζλασ, λζγοντάσ του πχ. «δϊςε μου κάτι που κόβει». 3. Κρφβουμε αντικείμενα ι εικόνεσ ςτο χϊρο και ηθτάμε από το παιδί να τισ βρει, πχ. «βρεσ κάτι με το οποίο μαγειρεφουμε». 4. Βρίςκουμε εικόνεσ από περιοδικά, που απεικονίηουν τον τρόπο χριςθσ διαφόρων αντικειμζνων και τα κολλάμε ςε ζνα μπλοκ. Ρροκζςεισ Ρριν δουλζψουμε τισ προκζςεισ πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ ότι δεν κατανοοφνται όλεσ ςτθν ίδια θλικία, αλλά υπάρχει διαβάκμιςθ διδαςκαλίασ. 1. Ξεκινάμε με τισ προκζςεισ πάνω-κάτω, μζςα-ζξω. Διαλζξτε κινθτικά παιχνίδια, ςτα οποία να ςυμμετζχει όλο το ςϊμα, πχ. χρθςιμοποιιςτε καρζκλεσ και τραπζηια για να του δείξετε τισ προκζςεισ πάνω, κάτω, πάνω από, κάτω ςτο. Χρθςιμοποιιςτε μεγάλα κουτιά για το μζςα, πίςω, εμπρόσ, ςτο πλάι και ςκάλα για το επάνω, κάτω. Τζλοσ, χρθςιμοποιιςτε ςτεφάνι για να διδάξετε το διά μζςου. Σελίδα 10

11 Λ) Δείξτε τθν ζννοια δφο αντικετικϊν προκζςεων. Μιλιςτε γι αυτό που κάνετε και δϊςτε ζμφαςθ ςτθ λζξθ κλειδί, πχ. κοίτα είμαι κάτω από το τραπζηι. Κοίτα τϊρα, είμαι πάνω ςτο τραπζηι. ΛΛ) Βοθκιςτε το παιδί να εκτελζςει κινιςεισ που να δείχνουν τισ δφο αντίκετεσ προκζςεισ, πχ. πιγαινε κάτω από τθν καρζκλα, πιγαινε επάνω ςτθν καρζκλα. Στθν αρχι χρθςιμοποιοφμε κινιςεισ για να βοθκιςουμε το παιδί να καταλάβει τθν εντολι που δίνουμε. Διατθροφμε το ίδιο αντικείμενο και εναλλάςςουμε μόνο τισ προκζςεισ. Σταδιακά μειϊνουμε τισ βοθκθτικζσ κινιςεισ, ζτςι ϊςτε θ κατανόθςθ του παιδιοφ να βαςίηεται ςτθν ομιλία. 2. Τραγουδιςτε του τραγοφδια που να περιζχουν προκζςεισ, κάντε τισ κινιςεισ του τραγουδιοφ μαηί με το παιδί και ςτθ ςυνζχεια δείτε αν μπορεί να τισ εκτελζςει μόνο του, κακϊσ του τραγουδάτε το τραγοφδι. 3. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ βρείτε ευκαιρίεσ για να χρθςιμοποιιςετε τισ προκζςεισ που μακαίνετε ςτο παιδί, πχ. κακϊσ ςυμμαηεφετε το παιδικό δωμάτιο, ηθτιςτε από το παιδί να βάλει τα παιχνίδια του κάτω από το κρεβάτι ι μζςα ςτθ ντουλάπα. Εάν το παιδί δεν ςασ καταλάβει, πάρτε το παιχνίδι μαηί με το παιδί, τοποκετιςτε το ςτο ςωςτό μζροσ και πείτε «κοίτα κάτω από το κρεβάτι». Διθγθκείτε ιςτορίεσ για να εξοικειωκεί με τισ προκζςεισ. 4. Χρθςιμοποιιςτε κοφκλεσ, ηωάκια και διάφορα αντικείμενα μινιατοφρεσ (πχ. κρεβατάκι, καρεκλάκι, ντουλαπίτςα) και φτιάξτε ζνα ςκθνικό μαηί με το παιδί. Στθ ςυνζχεια διθγθκείτε του μια ιςτορία (π.χ. το ποντικάκι που κρφβεται από ζναν μεγάλο κακό γάτο. Το ποντικάκι κρφβεται κάτω από το τραπζηι κ.λπ). 5. Ηωγραφίςτε διάφορα αντικείμενα όπωσ μια καρζκλα, ζνα τραπζηι, ζνα κρεβάτι. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει μια μπάλα κάτω από το τραπζηι, πάνω ςτο κρεβάτι κ.λπ. Σελίδα 11

12 Επίκετα Στθν αρχι τα παιδιά μποροφν να καταλάβουν τα επίκετα, όπωσ μεγάλοσ-μικρόσ, ςυγκρίνοντάσ τα με τον εαυτό τουσ (πχ. ο ελζφαντασ είναι μεγάλοσ, το ποντίκι είναι μικρό). Αργότερα μποροφν να καταλάβουν διαβακμίςεισ μεγζκουσ, πχ. ζνα μεγάλο ποντίκι κι ζνα μικρό ποντίκι. Επίςθσ, τα παιδιά κατακτοφν πρϊτα γενικοφσ όρουσ, όπωσ μεγάλο μικρό και ςτθ ςυνζχεια ειδικοφσ, όπωσ χοντρόσ λεπτόσ. Στισ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν τα επίκετα παρουςιάηονται ςε αντικετικά ηεφγθ. Στθν αρχι δίνουμε ςτο παιδί υλικά των οποίων θ διαφορά είναι ζντονθ. Μεγζκθ Μεγάλο/μικρό 1. Φτιάξτε 2 κουτιά, ζνα μεγάλο και ζνα μικρό. Ράρτε ζνα μεγάλο κουτί και πείτε ςτο παιδί «κοίτα, βάηω το αρκουδάκι ςτο μεγάλο κουτί». Κάντε το ίδιο με το μικρό κουτί. Δϊςτε ζνα παιχνίδι ςτο παιδί και πείτε του: «βάλτο ςτο μεγάλο κουτί δείχνοντασ ποιο είναι αυτό». Αργότερα δείτε αν το παιδί μπορεί να το βάλει ςτο ςωςτό κουτί χωρίσ τισ βοθκθτικζσ κινιςεισ. 2. Χρθςιμοποιιςτε 2 κοφκλεσ, μια μεγάλθ και μια μικρι και προςποιθκείτε ότι τθν ταϊηετε. Ράρτε ζνα ποτιρι και πείτε ςτο παιδί «δίνω το ποτιρι ςτθ μεγάλθ κοφκλα» τοποκετϊντασ το ποτιρι μπροςτά ςτθ μεγάλθ κοφκλα. Αφοφ παίξουμε πολλζσ φορζσ το ίδιο παιχνίδι, δίνουμε ζνα αντικείμενο ςτο παιδί και του ηθτάμε να το δϊςει πχ. ςτθ μεγάλθ κοφκλα. 3. Ραίξτε ζνα παιχνίδι ντυςίματοσ χρθςιμοποιϊντασ ροφχα διαφορετικοφ μεγζκουσ και πείτε του «κοίτα, φοράω ζνα μεγάλο καπζλο». Ηθτιςτε από το παιδί να κάνει το ίδιο. Σελίδα 12

13 4. Δϊςτε ςτο παιδί 2 κοφκλεσ, μια μεγάλθ και μια μικρι και ηθτιςτε του να τισ ντφςει, πχ. «βάλε το καπζλο ςτθ μεγάλθ κοφκλα. Φτιάξτε μια διαδρομι εμποδίων τοποκετϊντασ πχ. ζνα μεγάλο και ζνα μικρό τραπζηι και δϊςτε εντολι ςτο παιδί, πχ. «πιγαινε ςτο μεγάλο τραπζηι, ςτο μεγάλο μαξιλάρι» κλπ. 5. Βάλτε ςε μια τςάντα ηεφγθ αντικειμζνων διαφορετικοφ μεγζκουσ και πείτε «βρεσ τθ μεγάλθ βοφρτςα». 6. Φτιάξτε αςτεία πρόςωπα χρθςιμοποιϊντασ χρωματιςτά χαρτόνια, πχ. φτιάχνουμε μια μεγάλθ μφτθ, ζνα μικρό αυτί και τα κολλάμε πάνω ςτο αςτείο πρόςωπο. 7. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει μεγάλα ι μικρά αντικείμενα. 8. Ηεφγθ ηϊων διαφορετικοφ μεγζκουσ και ζνα χαρτονζνιο κλουβί, του οποίου θ πόρτα μπορεί να ανοίγει. Ηθτάμε από το παιδί πχ. να βάλει το μεγάλο λιοντάρι μζςα ςτο κλουβί. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ αυτοκινθτάκια κι ζνα γκαράη, παιδάκια και ζνα κρεβάτι, κζικ και ζνα φοφρνο, ψάρια και κάλαςςα. Μικοσ Μακρφ/κοντό 1. Βρίςκουμε ηεφγθ κακθμερινϊν αντικειμζνων που διαφζρουν ωσ προσ το μικοσ. Δείχνουμε ςτο παιδί ζνα αντικείμενο κάκε φορά και το περιγράφουμε, πχ. «κοίτα ζνα μακρφ μολφβι» και το τοποκετοφμε μαηί με τα υπόλοιπα μακριά αντικείμενα. Ηθτάμε από το παιδί να πάρει ζνα-ζνα τα αντικείμενα λζγοντασ «πάρε τϊρα τθν κοντι κορδζλα», δείχνοντάσ τθν αν είναι απαραίτθτο. Σελίδα 13

14 2. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ του, πχ. με ςυναρμολογοφμενα ι καταςκευαςτικά παιχνίδια ςχολιάηουμε τθν καταςκευι του παιχνιδιοφ, πχ. «μπράβο, ζφτιαξεσ ζνα μακρφ φίδι». Στθ ςυνζχεια φτιάξτε ζνα πιο κοντό φίδι και ςυγκρίνετζ το με αυτό του παιδιοφ λζγοντασ «κοίτα, ζφτιαξα ζνα κοντό φίδι. Το δικό ςου είναι ζνα μακρφ φίδι». 3. Χρθςιμοποιιςτε μια κοφκλα, 5 ροφχα που διαφζρουν ωσ προσ το μικοσ και πείτε «κοίτα, αυτι θ κορδζλα είναι μακριά» (δείχνοντάσ τθν ςτο παιδί). Ηθτιςτε του πχ. να βάλει ςτθν κοφκλα το μακρφ καςκόλ (τα ροφχα πρζπει ναν είναι ςε αντικετικά ηεφγθ, πχ. μακριά φοφςτα κοντι φοφςτα, ζτςι ϊςτε το παιδί να μπορεί να επιλζξει μεταξφ των δφο). 4. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει ζνα κοντό φίδι θ ζνα μακρφτερο. 5. Σχολιάςτε ποιοσ ζχει μακριά μαλλιά, πόδια, χζρια κ.λπ. 6. Χρθςιμοποιιςτε μουςικά όργανα ι μια ςφυρίχτρα και παίξτε μια νότα διαρκείασ και μια ςφντομθ. Ρείτε ςτο παιδί «αυτι είναι μια μακριά νότα». Μετά από αρκετζσ επαναλιψεισ ηθτιςτε από το παιδί να παίξει μια διαρκείασ και μια ςφντομθ νότα. Φψοσ Ψθλό/Κοντό 1. Συγκρίνετε τα φψθ του παιδιοφ, το δικό ςασ και άλλων οικείων προςϊπων. 2. Ρθγαίνετε ςτθν παιδικι χαρά ι ςτο πάρκο και δείξτε διαφορετικά φψθ αντικειμζνων, πχ. κοίτα ζνα ψθλό δζντρο ι ζνα ψθλό ςπίτι. 3. Δείτε εικόνεσ βιβλίων και μιλιςτε για διαφορετικά φψθ προςϊπων ι αντικειμζνων. Σελίδα 14

15 4. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει ι να χρωματίςει εικόνεσ ψθλϊν ι κοντϊν ανκρϊπων, δζντρων κ.λπ. Βάροσ Βαρφ/Ελαφρφ 1. Συγκεντρϊςτε αντικείμενα διαφορετικοφ βάρουσ, πχ. δϊςτε ςο παιδί να κρατιςει ζνα κομμάτι χαρτί και ζνα πολφ βαρφ βιβλίο και πείτε: το χαρτί είναι ελαφρφ, το βιβλίο είναι βαρφ. Επαναλάβετε το ίδιο με διαφορετικά αντικείμενα. Στθ ςυνζχεια ηθτιςτε του να βρει κάτι ελαφρφ. Βοθκιςτε το αν διςτάηει ι κάνει λάκοσ. 2. Στθν κουηίνα αφιςτε το παιδί να κρατιςει και να ςυγκρίνει διάφορα φαγϊςιμα, ηυγίηοντάσ τα με τα χζρια του. Μιλιςτε του για τα διαφορετικά βάρθ των αντικειμζνων, κακϊσ τα κρατάει. Υφι Σκλθρό/Μαλακό/Τραχφ/Απαλό 1. Συγκεντρϊςτε διάφορα αντικείμενα διαφορετικισ υφισ και αφιςτε το παιδί να αιςκανκεί τθν υφι τουσ. Κατάλλθλα αντικείμενα είναι φροφτα ι λαχανικά, υλικά μετάξι, δίχτυ, παιχνίδια όπωσ τουβλάκια, αρκουδάκι, μπάλα, κακθμερινά αντικείμενα, όπωσ κουτάλια, βοφρτςεσ, υλικά μαγειρικισ όπωσ ηυμάρι, αλεφρι, ηάχαρθ, φακζσ, δθμθτριακά. 2. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει αντικείμενα ςυγκεκριμζνθσ υφισ, πχ. «βρεσ τα μαλακά πράγματα». Μιλιςτε γι αυτά ςτο παιδί και αφιςτε το να τα αιςκανκεί. 3. Ηωγραφίςτε τα αντικείμενα που το παιδί ζχει ιδθ πειραματιςτεί με τθν αφι του και δείξτε τα ςτο παιδί και μιλιςτε γι αυτά. Σελίδα 15

16 4. Καταςκευάςτε ζνα τραπζηι αφισ κολλϊντασ διάφορα υλικά διαφορετικισ υφισ. 5. Κάντε μια βόλτα με το παιδί και παροτρφνετζ το να πιάςει και να αιςκανκεί διάφορα πράγματα και μιλιςτε του για τθν υφι τουσ, πχ. το φφλλο είναι απαλό, ο κορμόσ είναι ςκλθρόσ ι τραχφσ κ.λπ). 6. Βάλτε διάφορα πράγματα μζςα ςε μια τςάντα και ηθτιςτε του να βρει κάτι μαλακό, ςκλθρό κ.λπ. 7. Συγκεντρϊςτε πολλά διαφορετικά είδθ υλικϊν και ηθτιςτε από το παιδί να τα ομαδοποιιςει ςφμφωνα με τθν υφι τουσ. Κολλιςτε τα ςε ζνα μπλοκ και φτιάξτε ζνα κολάη. Ιχοι Απαλόσ/Δυνατόσ (χροιά), ςιγά/δυνατά (ζνταςθ), χαμθλόσ/υψθλόσ (ςυχνότθτα) 1. Συγκεντρϊςτε διάφορα μουςικά όργανα και αφιςτε το παιδί να τα ακοφςει και να τα παίξει ζνα-ζνα. Ράρτε ζνα όργανο και παίξτε ζνα δυνατό ιχο λζγοντασ «αυτό είναι δυνατό». Στθ ςυνζχεια παίξτε ζναν απαλό ιχο και πείτε «αυτό είναι απαλό». Κάντε το ίδιο με τα υπόλοιπα όργανα. Μετά από αρκετι επανάλθψθ ηθτιςτε από το παιδί να κάνει διάφορουσ ιχουσ. Εάν χρειαςτεί, δϊςτε εςείσ πρϊτα τον ιχο και ςτθ ςυνζχεια το παιδί κα ςασ μιμθκεί. Κάντε το ίδιο και με τα υπόλοιπα ηεφγθ χαρακτθριςτικϊν ιχου. 2. Ράρτε μπουκάλια και γεμίςτε τα με διάφορεσ ποςότθτεσ νεροφ και μιλιςτε για τουσ διαφορετικοφσ ιχουσ που κάνουν, κακϊσ το παιδί τα φυςάει ζναζνα. Ράρτε δυο μπουκάλια που κάνουν διαφορετικοφσ ιχουσ και πείτε ςτο παιδί να κάνει ζνα δυνατό ιχο κ.λπ. 3. Κάντε μια βόλτα με το παιδί και μιλιςτε του για τουσ διάφορουσ ιχουσ που ακοφμε, π.χ. άκου τον ιχο του αυτοκινιτου, είναι δυνατόσ! Ηθτιςτε από το παιδί να ςασ πει κάτι που κάνει δυνατό κόρυβο, κ.λπ Σελίδα 16

17 4. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει πράγματα που κάνουν δυνατό ιχο. Ηωγραφίςτε τα ι βρείτε τισ εικόνεσ τουσ και κολλιςτε τισ ςε ζνα μπλοκ. Κάντε το ίδιο και για τουσ απαλοφσ ιχουσ κ.λπ. 5. Μαηζψτε τα αντικείμενα που βρικε το παιδί, βάλτε τα ςε ζνα τραπζηι και ονομάςτε το «το τραπζηι των ιχων». Χρϊματα Ξεκινϊντασ από τα βαςικά χρϊματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράςινο). 1. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ μιλιςτε του για το χρϊμα διαφόρων αντικειμζνων οικείων ςτο παιδί, π.χ. ροφχα, τρόφιμα, μολφβια, παιχνίδια, εικόνεσ, ζπιπλα κ.λπ. 2. Ηθτιςτε από το παιδί να τακτοποιιςει διάφορα αντικείμενα ανάλογα με το χρϊμα τουσ και να τα βάλει ςτα αντίςτοιχα χρωματιςτά κουτιά. 3. Ράρτε χρωματιςτά ςτεφάνια γυμναςτικισ και ηθτιςτε από το παιδί να πθδιξει, πχ. ςτο μπλε ςτεφάνι. 4. Φτιάξτε ζνα δρόμο εμποδίων με χαλάκια, καρζκλεσ, τραπζηια κ.λπ και τοποκετιςτε χρωματιςτά χαρτιά πάνω ςε κάκε ζνα από αυτά. Δϊςτε ςτο παιδί οδθγίεσ, πχ. τρζχα γφρω από το μπλε τραπζηι, τρζχα γφρω από το κόκκινο τραπζηι, κ.λπ. 5. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει και να ςυγκεντρϊςει αντικείμενα του ίδιου χρϊματοσ που υπάρχουνσ το ςπίτι. 6. Τοποκετιςτε ζνα ςωρό ροφχων ςτο πάτωμα και ηθτιςτε από το παιδί να φορζςει πχ. το μπλε γάντι. 7. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει μια κόκκινθ ηωγραφιά. Σελίδα 17

18 8. Ράρτε χρωματιςτζσ καραμζλεσ και ηθτιςτε από το παιδί να τισ ταξινομιςει ανάλογα με το χρϊμα τουσ. Στθ ςυνζχεια βοθκιςτε το να φτιάξει ζνα κολάη από καραμζλεσ. 9. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ του παιχνιδιοφ Λόττο και ηθτιςτε από το παιδί να τισ ταξινομιςει κατά χρϊμα. 10. Χρθςιμοποιιςτε τουβλάκια και ταιριάξτε τα ανάλογα με τα χρϊματα. Μζρθ του ςϊματοσ 1. Πταν ντφνεται ι ξεντφνεται το παιδί μιλιςτε για τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του. Ξεκινιςτε από τα μεγαλφτερα μζρθ του ςϊματοσ, όπωσ τα χζρια και τα πόδια. 2. Κοιταχτείτε ςτον κακρζφτθ μαηί με το παιδί και δείξτε του τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του, ενϊ ταυτόχρονα τα ονομάηετε. Στθ ςυνζχεια δείξτε τα μζρθ του δικοφ ςασ ςϊματοσ, πχ. να θ μφτθ ςου, να θ δικι μου. 3. Τραβιξτε τθν προςοχι του ςτα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του τθν ϊρα που το πλζνετε και ονομάςτε τα. 4. Ραίξτε ζνα αςτείο παιχνίδι ντυςίματοσ φορϊντασ διάφορα ροφχα ςε λάκοσ μζροσ του ςϊματοσ, πχ. μια κάλτςα ςτο χζρι ςασ και ςτθ ςυνζχεια ςχολιάςτε το και ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει εάν το βάλατε ςτο ςωςτό μζροσ. 5. Ηωγραφίςτε το ςϊμα του παιδιοφ και ονομάςτε ζνα-ζνα τα μζλθ, κακϊσ τα ηωγραφίηετε. 6. Ρείτε του τραγουδάκια που αναφζρονται ςτα μζρθ του ςϊματοσ, ενϊ παράλλθλα τα ονομάηετε και τα δείχνετε. Δείτε αν το παιδί μπορεί να εκτελζςει μόνο του τισ κινιςεισ, κακϊσ του τραγουδάτε το τραγοφδι. 7. Κάντε μπάνιο με μια κοφκλα και ονομάςτε τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ τθσ, πχ. πλφνε το πρόςωπο τθσ κοφκλασ. Σελίδα 18

19 8. Χρθςιμοποιιςτε παηλ που να αναπαριςτοφν τα μζρθ του ςϊματοσ. 9. Ρείτε ςτο παιδί να εκτελζςει κινιςεισ με διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του, πχ. ςικω από το πάτωμα χωρίσ να χρθςιμοποιιςεισ τα χζρια ςου. 10. Ηωγραφίςτε ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι και ηθτιςτε του να χρωματίςει τα διάφορα μζρθ του ςϊματοσ. 11. Ηωγραφίςτε τισ εικόνεσ ενόσ αγοριοφ ι ενόσ κοριτςιοφ παραλείποντασ διάφορα μζρθ. Ηθτιςτε από το παιδί να βρει τθν εικόνα που δεν ζχει χζρια. 12. Κοιταχτείτε ςτον κακρζφτθ και ηθτιςτε από το παιδί να βρει μζρθ του ςϊματόσ του και του δικοφ ςασ που να είναι ίδια, πχ. το ίδιο χρϊμα ματιϊν, το ίδιο μικοσ μαλλιϊν κ.λπ. 13. Ρείτε του τι μπορεί να κάνει με τα διάφορα μζρθ του ςϊματόσ του. 14. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ ηϊων και ςυηθτιςτε για τα μζρθ του ςϊματοσ, που είναι κοινά ςτα ηϊα και τουσ ανκρϊπουσ και για εκείνα που διαφζρουν, πχ. χζρι-πατοφςα, μφτθ-ράμφοσ. Συναιςκιματα 1. Διθγθκείτε τθν ιςτορία για παιδιά που είναι χαροφμενα ι λυπθμζνα, κυμωμζνα κ.λπ. Κακϊσ του μιλάτε για τα ςυναιςκιματα αυτά, δείξτε τα πρόςωπα των παιδιϊν ςτισ εικόνεσ, πχ. κοίτα αυτό το αγόρι, είναι χαροφμενο και γελάει. 2. Ενκαρρφνετε το παιδί να μιλιςει για γεγονότα που ζχουν ςυμβεί ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςε μια γιορτι κ.λπ. και ηθτιςτε του να ςασ πει πωσ ζνιωςε και γιατί αιςκάνκθκε ζτςι. 3. Καταςκευάςτε ζνα βιβλίο με εικόνεσ που να δείχνουν πότε είμαςτε χαροφμενοι και πότε λυπθμζνοι. Σελίδα 19

20 4. Βρείτε εικόνεσ προςϊπων από περιοδικά και μιλιςτε για τα ςυναιςκιματα των προςϊπων, πχ. ζνασ κλόουν γελάει, ζνα μωρό κλαίει. Μιλιςτε του για τουσ λόγουσ που κάνουν τουσ ανκρϊπουσ να γελάνε και να κλαίνε. 5. Βάλτε μερικζσ εικόνεσ πάνω ςτο τραπζηι και ηθτιςτε από το παιδί να βρει μια ςυγκεκριμζνθ ζκφραςθ προςϊπου, πχ. το κυμωμζνο. Ηθτιςτε του να μιμθκεί το ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα. 6. Ραίξτε πολλά μιμθτικά παιχνίδια χρθςιμοποιϊντασ μάςκεσ και ηθτιςτε από το παιδί να μιμθκεί ιρωεσ ιςτοριϊν. 7. Χρθςιμοποιιςτε εικόνεσ που να δείχνουν εκφράςεισ προςϊπων και μια καςζτα ου να περιζχει φωνζσ γζλιου, κλάματοσ, τςιρίγματα κ.λπ. Δείτε τι μπορεί να κάνει το παιδί, να αντιςτοιχίςει τουσ ιχουσ ςτισ εικόνεσ. 8. Βρείτε κάρτεσ που να δείχνουν διάφορεσ ςκθνζσ και εικόνεσ που να αναπαριςτοφν εκφράςεισ προςϊπων. Δείτε αν το παιδί μπορεί να αντιςτοιχιςει τα πρόςωπα ςτισ ςκθνζσ, πχ. ζνα χαροφμενο πρόςωπο ςε ζνα πάρτυ γενεκλίων, ζνα λυπθμζνο πρόςωπο ςε ζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα. 9. Ηθτιςτε από το παιδί να ηωγραφίςει διάφορα πρόςωπα ι να φτιάξει μάςκεσ που να είναι χαροφμενεσ, κυμωμζνεσ ι λυπθμζνεσ. Χρθςιμοποιιςτε οικογενειακζσ φωτογραφίεσ και ςυηθτιςτε για τισ εκφράςεισ προςϊπου και τα ςυναιςκιματα. Αντωνυμίεσ Ρριν ειςάγετε τισ αντωνυμίεσ ςτο λεξιλόγιο του παιδιοφ, χρθςιμοποιιςτε το όνομά του και βοθκθτικζσ κινιςεισ, π.χ. Γιάννθ, βάλε το βιβλίο ςτθ κζςθ του (δείχνοντασ το Γιάννθ κακϊσ λζτε το όνομά του). Στθ ςυνζχεια ςυμπεριλάβετε τισ αντωνυμίεσ, ενϊ χρθςιμοποιείτε το όνομα του παιδιοφ για να βοθκιςετε τθν κατανόθςι του, π.χ. Γιάννθ εςφ βάλε το βιβλίο ςτθ κζςθ του, δείχνοντασ το Γιάννθ και δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ λζξθ «εςφ». Σταδιακά μειϊςτε τα βοθκιματα, Σελίδα 20

21 αλλά ςυνεχίςτε να δίνετε πολλά παραδείγματα χρθςιμοποίθςθσ αντωνυμιϊν και να δίνετε ζμφαςθ ς αυτζσ όταν μιλάτε. Ρροςωπικζσ Αντωνυμίεσ 1. Κάντε ερωτιςεισ και δϊςτε εντολζσ που να τονίηουν τθ χριςθ αντωνυμιϊν κατά τθ διάρκεια κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων. 2. Διαβάςτε ςτο παιδί μια ιςτορία για ζνα αγόρι ι ζνα κορίτςι τονίηοντασ τισ αντωνυμίεσ, πχ. θ Μαρία πιγε ςτθν αγορά και ο Γιάννθσ αυτόσ πιγε ςτο πάρκο. Μετά, κάντε ερωτιςεισ πχ. που πιγε αυτόσ; Χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ για να βοθκιςετε το παιδί να κυμθκεί. Θμερολόγιο Τα γεγονότα τθσ θμζρασ ςτο ςχολείο ι το απόγευμα ςτο ςπίτι μποροφν να καταγραφοφν ςε ζνα θμερολόγιο με εικόνεσ ι με λζξεισ που κα γράψετε. Ηθτιςτε του να ςασ διθγθκεί τα νζα του χρθςιμοποιϊντασ αντωνυμίεσ και ςτθ ςυνζχεια κάντε του ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ πάλι αντωνυμίεσ, πχ. Ροιοσ αγόραςε ςιμερα ψωμί; -Εγϊ μαηί με τον μπαμπά -Τι άλλο ζκανεσ εςφ ςιμερα; -Τι ςασ είπε ςιμερα θ δαςκάλα; κ.λπ. Κτθτικζσ Αντωνυμίεσ 1. Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ βρείτε ευκαιρίεσ να χρθςιμοποιιςετε ςτθν ομιλία ςασ κτθτικζσ αντωνυμίεσ, πχ. «αυτά τα παποφτςια είναι δικά μου», «αυτζσ οι παντόφλεσ είναι του μπαμπά είναι οι παντόφλεσ του». Σελίδα 21

22 2. Ξεφυλλίςτε άλμπουμ με φωτογραφίεσ και μιλιςτε για τα πρόςωπα που απεικονίηονται ς αυτζσ, π.χ. ο κείοσ ςου, θ μαμά μου, θ γιαγιά ςου, το ςπίτι μασ. 3. Δείξτε ςτο παιδί μια ςφνκετθ εικόνα μ ζνα κορίτςι ι αγόρι και ηθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει τθ μφτθ του αγοριοφ και πείτε του «θ μφτθ του, τα παποφτςια του, ο ςκφλοσ του» ι «τα μαλλιά τθσ, θ μπάλα τθσ κ.λπ». Μετά φτιάξτε μια εικόνα που να απεικονίηονται και το αγόρι και το κορίτςι και πείτε του να ςασ δείξει τα ροφχα τουσ, τα πόδια τουσ κ.λπ. 4. Ραίξτε το παιχνίδι τθσ προετοιμαςίασ τθσ γιορτισ και ηθτιςτε από το παιδί να βάλει π.χ. το κζικ ςτο πιάτο του, χυμό ςτο ποτιρι του κ.λπ. 5. Κακϊσ ςυμμαηεφετε το ςπίτι, δϊςτε ςτο παιδί εντολζσ που να περιζχουν κτθτικζσ αντωνυμίεσ, π.χ. βάλε τα μολφβια ςτο γραφείο μου, βάλτε τα μαξιλάρια ςτο κρεβάτι ςου. 6. Ραίξτε με τισ κοφκλεσ και πείτε του, πχ. βάλε τθν κοφκλα ςτο κρεβάτι μου κ.λπ. Χρόνοι ρθμάτων Το παιδί χρειάηεται πρϊτα να καταλάβει ότι θ πράξθ και τα γεγονότα παρουςιάηονται ςε μια ςυνζχεια πριν να μπορζςει να καταλάβει τθν ζννοια του χρόνου. Χρθςιμοποιιςτε δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και βοθκιςτε το να καταλάβει τθν αλλθλουχία τουσ μζςα από εικόνεσ, π.χ. ξυπνάω, πλζνομαι, τρϊω πρωινό κ.λπ. 1. Ξεκινάμε με δφο εικόνεσ και ςτθ ςυνζχεια αυξιςτε τον αρικμό τουσ, π.χ. ζνα ολόκλθρο μπιςκότο ζνα μιςοφαγωμζνο μπιςκότο. Ζνα φουςκωμζνο μπαλόνι ζνα ξεφοφςκωτο. Πταν το παιδί κατανοιςει ότι τα γεγονότα εξελίςςονται με ςυγκεκριμζνθ ςειρά μζςα ςτο χρόνο, τότε είναι ζτοιμο να κατανοιςει τουσ χρόνουσ. Σελίδα 22

23 Διάφορεσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ κατανόθςθ του αορίςτου κατακτάται πριν από αυτι του μζλλοντα. Οι δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διδαςκαλία όλων των χρόνων. 2. Μιλιςτε του γι αυτό που κάνει τϊρα, γιϋαυτό που ζκανε πριν και γι αυτό που κα κάνει μετά. 3. Τθν ϊρα που παίηετε μαηί του μιλιςτε του για όςα κάνει, π.χ. πείτε να ανάβει πάνω ςε ζνα κουτί και ρωτιςτε το: Κα πθδιξεισ; Κακϊσ το παιδί πθδάει, πείτε του «τϊρα πθδάσ». Μετά το ρωτοφμε. «Τι ζκανεσ; Ριδθξεσ». 4. Φτιάξτε ζνα κακθμερινό θμερολόγιο και κάκε μζρα μιλιςτε για εκείνα που ζκανε χκεσ το παιδί και για εκείνα που κα κάνει αφριο. 5. Διθγθκείτε του μια ιςτορία που να περιζχει χρόνουσ και κάντε ςτο παιδί ερωτιςεισ: «τι ζκανε το παιδί; Τι ζγινε χκεσ;» ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Δραςτηριότητεσ που διευκολφνουν την ομιλία Ρρϊτεσ λζξεισ Είναι καλό να ξεκινιςουμε με τισ λζξεισ: 1. «όχι, κι άλλο, πάλι»: Αυτζσ οι λζξεισ εκφράηουν μ ζνα πρϊιμο τρόπο τισ ζννοιεσ τθσ απουςίασ και τθσ επανεμφάνιςθσ. 2. «Ράει, ζφυγε»: Αυτζσ οι λζξεισ ςυνδυάηονται με ονόματα αντικειμζνων και πράξεισ. 3. «να, να το, αυτό, εκείνο»: Χριςιμεσ λζξεισ για να τραβιξουν τθν προςοχι ςε αντικείμενα, όταν αναφερόμαςτε ςε αυτά. 4. «Δίνω, κάνω, πάω, ανοίγω, κλείνω, βάηω, βγάηω»: εφχρθςτα ριματα. Σελίδα 23

24 5. «Ράνω, κάτω»: πρϊιμεσ λζξεισ που δείχνουν τόπο. 6. Ονόματα τθσ οικογζνειασ, παιχνίδια κ.λπ. Πςο αφθρθμζνεσ και να φαίνονται οι λζξεισ αυτζσ εξελικτικά είναι οι πρϊτεσ που κατακτά ζνα παιδί. Εάν οι γονείσ χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικά τισ λζξεισ αυτζσ, τότε ςφντομα κα μπορζςει το παιδί να τισ χρθςιμοποιιςει με τον κατάλλθλο τρόπο. Δραςτθριότθτεσ για το «κι άλλο πάλι» 1. Πταν το παιδί δείχνει ότι κζλει κι άλλο από κάτι, πχ. τελειϊνει ο χυμόσ του και κρατάει το ποτιρι του, λζμε «κι άλλο;» δίνοντασ ζμφαςθ ςτον τόνο τθσ φωνισ. Στθ ςυνζχεια ξαναγεμίηουμε το ποτιρι του. Σταδιακά το ενκαρρφνουμε να πει τθ λζξθ. Μθν ανθςυχείτε όταν το παιδί νομίςει ότι θ λζξθ «κι άλλο» αναφζρεται μόνο ςτο χυμό. Εάν θ λζξθ χρθςιμοποιείται με μια ποικιλία αντικειμζνων ςε διάφορεσ καταςτάςεισ, κα μπορζςει μετά από λίγο καιρό να κάνει τθ γενίκευςθ. 2. Φτιάξτε ζνα παηλ με το παιδί και δίνετζ του ζνα κομμάτι κάκε φορά. Δϊςτε του το επόμενο κομμάτι μόλισ ςασ πει «κι άλλο». 3. Φυςιξτε ςαπουνόφουςκεσ και πείτε «κι άλλο» μόλισ ςκάςουν όλεσ. Ξαναφυςιξτε. Τθν επόμενθ φορά περιμζνετε μζχρι να ςασ το ηθτιςει το παιδί. 4. Χρθςιμοποιιςτε οποιαδιποτε δραςτθριότθτα αρζςει ςτο παιδί, πχ. γαργάλθμα, κυνθγθτό, τραγοφδια για να το βοθκιςετε να πει τισ λζξεισ αυτζσ. Δραςτθριότθτεσ για να μάκει τισ λζξεισ «πάει-γεια ςου» Σελίδα 24

25 1. Κουνιςτε το χζρι και πείτε «γεια ςου», όταν ζνα άτομο φεφγει ι όταν απομακρφνετε ζνα παιχνίδι από το παιδί. Ενκαρρφνετε το παιδί να πει «πάει» όταν φεφγει κάποιοσ. 2. Χρθςιμοποιιςτε ζνα κουτί και παιχνίδια. Κάκε φορά που βάηετε ζνα παιχνίδι μζςα ςτο κουτί λζτε «γεια. Ράει». 3. Φτιάξτε ζνα βιβλίο με εικόνεσ ωσ εξισ: ςτο ζνα φφλλο κολλιςτε πχ. μια μπάλα και το επόμενο αφιςτε το κενό, ςτο τρίτο κολλιςτε μια κοφκλα, το επόμενο αφιςτε το κενό κ.λπ. Κακϊσ ξεφυλλίηετε το βιβλίο κάκε φορά που φτάνετε ςτθν κενι ςελίδα πείτε «πάει». Αυτι θ δραςτθριότθτα μπορεί να οδθγιςει το παιδί να χρθςιμοποιιςει ςταδιακά ςτο λόγο του 2 λζξεισ ταυτόχρονα, πχ. πάει θ μπάλα. Δραςτθριότθτεσ για τθ λζξθ «πάμε» 1. Σε παιχνίδια όπωσ το τρζξιμο, το μπογιάτιςμα δίνουμε ςτο παιδί το ςφνκθμα «πάμε». 2. Ενκαρρφνουμε το παιδί να πει τθ λζξθ «πάμε» όταν κζλει να πάει κάπου, πχ. ςτο πάρκο ι ςτθν τουαλζτα. Αυτι θ λζξθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με 2 τρόπουσ: 1 ον μπορε ο ενιλικασ να ρωτιςει το παιδί «που πάμε;» και να το οδθγιςει να εκφραςτεί με μια λζξθ, πχ. βόλτα και 2 ον θ λζξθ αυτι μπορεί να ςυνδυαςτεί μαηί με μια άλλθ λζξθ και να ςχθματίςουμε φράςεισ 2 λζξεων, πχ. «πάμε γριγορα», «πάμε εκεί», «πάμε τουαλζτα» κ.λπ. Δραςτθριότθτεσ για τισ λζξεισ «να», «να το» 1. Ενκαρρφνουμε το παιδί να χρθςιμοποιιςει τισ λζξεισ «να» ι «να το» τραβϊντασ ζτςι τθν προςοχι ενόσ ατόμου ςτο αντικείμενο που του δείχνει. Σελίδα 25

26 2. Το παιδί λζει «να» ι «να το» όταν βλζπει ζνα αντικείμενο να εμφανίηεται, πχ. μζςα από ζνα τοφνελ ι μεςα από ζνα κουτί. Δραςτθριότθτεσ για τισ λζξεισ «πάνω-κάτω» 1. Το παιδί χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ λζξεισ, κακϊσ ανεβαίνει ςε καρζκλεσ, κατεβαίνει ςκάλεσ κλπ. 2. Μπορείτε να βρείτε ςτο εμπόριο διάφορα παιχνίδια που αναπαριςτοφν τισ κινιςεισ πάνω και κάτω (π.χ. ζναν κλόουν ι μια μαϊμοφ που ανεβαίνει και κατεβαίνει μια ςκάλα). 3. Χτίςτε ζνα πφργο από τουβλάκια και μετά γκρεμίςτε τα. 4. Σχεδιάςτε μια ςκάλα πάνω ςε χαρτί και κολλιςτε τθ ςε τοίχο. Φτιάξτε μια ανκρϊπινθ φιγοφρα ι ζνα ηϊο από χαρτί και κολλιςτε το με blue tuc ςτο κάτω μζροσ τθσ ςκάλασ. Το παιδί κάνει το ανκρωπάκι και ςκαρφαλϊνει πάνω και κάτω. 5. Μπορείτε ακόμθ να χρθςιμοποιιςετε επιτραπζηια παιχνίδια, όπωσ το φιδάκι ι ςκάλεσ για να δουλζψετε τισ ζννοιεσ «πάνω-κάτω». Επιςθμαίνετε ότι τα επιτραπζηια παιχνίδια, που ζχουν κανόνεσ, απαιτοφν καλό επίπεδο κατανόθςθσ και μνιμθσ. Δραςτθριότθτεσ με ριματα Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δίνουμε ευκαιρίεσ ςτο παιδί να χρθςιμοποιιςει τα ριματα ανοίγω-κλείνω πχ. τθν πόρτα, το ψυγείο, τθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο κλπ. Το ίδιο μποροφμε να κάνουμε με τα ριματα βάηω-βγάηω τισ κάλτςεσ, τα παποφτςια, τθ μπλοφηα κ.λπ., κακϊσ και με τα ριματα δίνω-παίρνω πχ. τθ μπάλα, τθν κοφκλα, τα γυαλιά κ.λπ Δραςτθριότθτεσ για τθ χριςθ ονομάτων Σελίδα 26

27 Το παιδί μακαίνει να χρθςιμοποιεί ονόματα τθσ οικογζνειασ, ςυγγενικϊν προςϊπων και κατοικίδιων ηϊων 1. Μακαίνουμε ςτο παιδί να καλεί κάποιον με το όνομά του. Σιγουρευτείτε ότι το άτομο ανταποκρίνεται. Δϊςτε ςτο παιδί ζνα παιχνίδι και παρατρφνετζ το να τραβιξει τθν προςοχι κάποιου λζγοντασ το όνομά του ι με τισ λζξεισ «κοίτα», «να». 2. Ραίξτε ομαδικά παιχνίδια με φίλουσ ι ςυγγενείσ, πχ. κάνουμε ζνα κφκλο και πετάμε τθν μπάλα ςτο απζναντι πρόςωπο λζγοντασ το όνομά του. 3. Δείχνουμε οικογενειακζσ φωτογραφίεσ και ηθτάμε από το παιδί να ονομάςει τα πρόςωπα. Δραςτθριότθτεσ για χριςθ ουςιαςτικϊν Το παιδί πρζπει να μάκει να χρθςιμοποιεί λζξεισ για να τραβιξει τθν προςοχι, να ηθτιςει και να ςχολιάςει κάτι. Να τραβάει τθν προςοχι 1. Διδάξτε του να τραβά τθν προςοχι κάποιου προςϊπου ς ζνα αντικείμενο είτε με το να το κρατά ψθλά είτε με το να το δείχνει ι να το δίνει ςτο πρόςωπο, ενϊ παράλλθλα λζει το όνομά του. 2. Ενκαρρφνετε το παιδί να δείχνει και να ονομάηει πράγματα που το περιβάλουν, πχ. τθν ϊρα που ψωνίηετε ςτθν αγορά ι κοιτάτε από το παράκυρο. Να ηθτά 1. Πταν το παιδί δείχνει κάτι που κζλει (πχ. ζνα μπιςκότο) να λζτε τθ λζξθ δείχνοντασ το μπιςκότο πριν του το δϊςετε. Αργότερα περιμζνετε από το παιδί να πει τθν λζξθ ι κάτι που να μοιάηει με τθ λζξθ και μετά δϊςτε το μπιςκότο. Σελίδα 27

28 2. Δϊςτε δυνατότθτεσ επιλογισ: πχ. να διαλζξει και να πει ζνα παιχνίδι που κζλει να παίξει μεταξφ άλλων, να διαλζξει μια εικόνα που κζλει να ηωγραφίςει, να διαλζξει αυτό που κζλει να ηωγραφίςει, να διαλζξει αυτό που κζλει να φάει ι να πιει ονομάηοντάσ τα. 3. Ραίηουμε το παιχνίδι «αγοράηω-πουλάω»: το παιδί γίνεται πωλθτισ και ο γονιόσ ι ζνα άλλο παιδί ο αγοραςτισ. Φροντίςτε ϊςτε το επίπεδο δυςκολίασ του παιχνιδιοφ να είναι ανάλογο με το επίπεδο ανάπτυξθσ του παιδιοφ. 4. Ηωγραφίςτε και κόψτε 2 χαρτιά ςε ςχιμα ψαριοφ. Χωρίςτε τα ψάρια ςε κομμάτια και ςε κάκε κομμάτι κάντε μια ηωγραφιά. Τα κομμάτια του ενόσ ψαριοφ τα κόβουμε, ενϊ του άλλου μζνουν ςτακερά. Μακαίνουμε ςτο παιδί να ηθτά ζνα-ζνα τα αντικείμενα που απεικονίηονται ςτα κομμάτια και να αντιςτοιχεί κάκε κομμζνο κομμάτι ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα του ςτακεροφ ψαριοφ. Να δίνει εντολζσ 1. Ραίξτε το παιχνίδι «κρφψε κάτι». Ο κακζνασ με τθ ςειρά λζει ςτον άλλο τι να κρφψει. 2. Αγορά (ομαδικό παιχνίδι): το κάκε παιδί με τθ ςειρά λζει ςε κάποιο άλλο τι να αγοράςει, πχ. το ζνα παιδί κάνει τον μπαμπά και το άλλο τθν μαμά. Το παιδί που κάνει τθν μαμά λζει ςτο άλλο που κάνει τον μπαμπά «πιγαινε να αγοράςεισ τυρί και ψωμί». 3. Εάν το παιδί κζλει να κάνει μια καταςκευι, πχ. να ηωγραφίςει, του ηθτάμε να ονομάςει τα υλικά που κα χρειαςτεί, πχ. χαρτί, μπογιζσ, μαρκαδόρουσ κ.λπ. 4. Το παιδί μακαίνει να ηθτά να του ηωγραφίςουμε κάτι που του αρζςει. Να ονομάηει Σελίδα 28

29 1. Ο ενιλικασ ρωτάει το παιδί «τι είναι αυτό, πωσ το λζνε;», «τι βρικεσ;» -Το παιδί ονομάηει αντικείμενα, κακϊσ τα βάηει μζςα ςε ζνα κουτί. -Κακϊσ τα δίνει ςε ζναν ενιλικα. -Ο ενιλικασ βγάηει αντικείμενα μζςα από μια μυςτθριϊδθ τςάντα ι κουτί και το παιδί τα ονομάηει. -Το παιδί ονομάηει αντικείμενα τθν ϊρα που ςυμμαηεφει τα πράγματά του. -Βάηουμε διάφορα δϊρα μζςα ςε μια χριςτουγεννιάτικθ κάλτςα ι ςτο ςάκο του Άι Βαςίλθ και το παιδί τα ονομάηει. -Κρφβουμε διάφορα αντικείμενα μζςα ςτο δωμάτιο και το παιδί τα βρίςκει και τα ονομάηει. -Το παιδί ονομάηει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου. -Το παιδί ονομάηει εικόνεσ κακϊσ τισ βάηει μζςα ςε ζνα ταχυδρομικό κουτί. -Χρθςιμοποιιςτε ζναν κφβο ςτισ πλευρζσ του οποίου ζχετε κολλιςει εικόνεσ και ηθτιςτε από το παιδί να τισ ονομάςει. 2. Ραιχνίδια που διευκολφνουν το παιδί να ονομάςει εικόνεσ: -Ραιχνίδια ψαρζματοσ -Ραιχνίδι ρουλζτασ με εικόνεσ. Το παιδί ονομάηει τθν εικόνα που δείχνει το βελάκι τθσ ρουλζτασ. -Το παιδί ονομάηει εικόνεσ κακϊσ παίηει Lotto, Domino κι άλλα επιτραπζηια παιχνίδια. 3. Ραιχνίδια τφπου «Μάντεψε τι είναι». Σελίδα 29

30 -Βάηουμε μερικά αντικείμενα ςε ζνα κουτί που ζχει μια τρφπα ςτθ μία πλευρά του (αρκετά μεγάλθ, ϊςτε να χωράει το χζρι του παιδιοφ). Το παιδί πιάνει ζνα αντικείμενο και προςπακεί να μαντζψει τι είναι. Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ μια τςάντα αντί για ζνα κουτί. -Τυφλόμυγα με αντικείμενα. -Τοποκετιςτε κάποια αντικείμενα πάνω ςτο τραπζηι και πείτε ςτο παιδί να τα απομνθμονεφςει. απομακρφνατε. Στθ ςυνζχεια πείτε του να ανακαλζςει όςα κρφψατε ι -Δείξτε ςτο παιδί φωτογραφίεσ αντικειμζνων παρμζνων από αςυνικιςτεσ οπτικζσ γωνίεσ. Ρείτε του να μαντζψει ποιο αντικείμενο εικονίηεται. -Δίνουμε ςτο παιδί εικόνεσ που απεικονίηουν μιςά αντικείμενα και το παιδί πρζπει να τα ενϊςει. Στθν αρχι τα αντικείμενα πρζπει να είναι πολφ διαφορετικά μεταξφ τουσ, όπωσ ζνα μιλο, ζνα αμάξι, ζνα φλιτηάνι. Αργότερα δϊςτε εικόνεσ που μοιάηουν οπτικά μεταξφ τουσ, πχ. μιλο, μπάλα, πορτοκάλι κ.λπ Δραςτθριότθτεσ για να ονομάςει το παιδί αυτό που κάνει 1. ωτιςτε το παιδί «τι κάνεισ;» κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ, ενϊ τρϊει και πίνει ι κατά τθ διάρκεια του μπάνιου, ενϊ πλζνεται, ντφνεται κ.λπ. 2. Κρατιςτε μια κοφκλα και κινιςτε τθν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. ωτιςτε το παιδί τι κάνει θ κοφκλα. 3. Το παιδί μακαίνει να δίνει εντολζσ, πχ. γζλα, κλάψε, πιδα. 4. Το παιδί ονομάηει εικόνεσ που εικονίηουν διάφορα ριματα κίνθςθσ. Ηθτιςτε ςτθ ςυνζχεια να εκτελζςει τθν ίδια κίνθςθ και να μιμθκεί εικόνεσ. 5. Κάντε διάφορεσ κινιςεισ και ηθτιςτε από το παιδί να μαντζψει αυτό που κάνετε. Σελίδα 30

31 Δραςτθριότθτεσ για προτάςεισ 2 λζξεων Ρολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ που αναφζραμε παραπάνω μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να βοθκιςουμε το παιδί να παράγει προτάςεισ 2 λζξεων. Οι πρϊτοι ςυνδυαςμοί προτάςεων με 2 λζξεισ Οι πρϊτεσ προτάςεισ 2 λζξεων που διδάςκουμε ςτο παιδί είναι ςυνδυαςμοί λζξεων προςϊπου ι αντικειμζνου με ζνα ριμα, πχ. κοίτα ζνα αμάξι που περνάει, πάει γάλα, πάλι φιλάκι, μπαμπάσ ζφυγε. Κάκε μία από τισ λζξεισ αυτζσ καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται με διαφορετικά αντικείμενα και ριματα για να διευκολυνκεί θ γενίκευςι τουσ. -Ταχυδρομικό κουτί: το παιδί βάηει ζνα αντικείμενο μζςα ςτο κουτί μόνο εφόςον παράγει μια πρόταςθ 2 λζξεων (πχ. μπάλα πάει, κοφκλα νάνι). -Βιβλίο με εικόνεσ, του οποίου θ μία ςελίδα είναι άδεια (δεσ παραπάνω). Μετζπειτα ςυνδυαςμοί προτάςεων με 2 λζξεισ Στο ςτάδιο αυτό το παιδί μακαίνει να εκφράηει προτάςεισ ςυνδυάηοντασ 2 αντικείμενα, π.χ. κοφκλα γλυκό. Πταν διδάςκουμε ςτο παιδί καινοφρια ονόματα αντικειμζνων, το ριμα πρζπει να μζνει ςτακερό (π.χ. δϊςε τθ μπάλα, δϊςε το τουβλάκι, δϊςε τα μιλο). Το ίδιο κάνουμε και όταν μακαίνει καινοφρια ριματα, πχ. «δείξε το φλιτηάνι», «πάρε το φλιτηάνι», «κρφψε το φλιτηάνι». Σχόλια και περιγραφζσ 1. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ι κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, ηθτάμε από το παιδί να μασ πει τι κάνει ι τι κάνουμε με προταςοφλεσ 2 λζξεων (πχ. πλζνω ροφχα, ντφνω τθν κοφκλα). Σελίδα 31

32 2. Κατά τθ διάρκεια του ςυμβολικοφ παιχνιδιοφ αναπαράςταςθσ (πχ. περιποίθςθσ μιασ κοφκλασ) ι δραματοποίθςθσ μιασ ιςτορίασ, ηθτάμε από το παιδί να περιγράψει όςα ςυμβαίνουν. 3. Δείχνουμε ςτο παιδί διάφορα αντικείμενα και ηθτάμε να μασ πει τι κάνουμε με αυτά (πχ. ρωτάμε «τι κάνουμε με τθ χτζνα;» και το παιδί απαντά «χτενίηουμε τα μαλλιά»). 4. Δείξτε ςτο παιδί δυάδεσ εικόνων, πχ. ζνα πρόςωπο (άντρασ) να κάνει κάτι (πχ. να ςκάβει). Με τον τρόπο αυτό ενιςχφςτε τθν ικανότθτα του παιδιοφ να ςυνδυάηει δφο λζξεισ. Σελίδα 32

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ Κοφνιοσ 2012 ΕΝΙΑΡΡΤΝΕΣΑΚ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΤ Θ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ 2 ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ Γενικό πλαίςιο....4 Παιχνίδια: 1. Ο μαγνιτθσ.. 6 23. Σο μαγικό χαλί. 28 2. Οι τυφλοί..... 7 24. Σο μαγικό μάτι...

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα