ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Χρήστος Κρούπης, MSc, PhD EurClinChem Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Επικεφαλής Αξιολογητής, Ε.ΣΥ.Δ.

2 ISO (από το ίσος) International Organization for Standardization (1946) «Ανάγκη γιατεκμηρίωση και αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων μετρήσεων και δοκιμών που διακινούνται και παρέχονται διεθνώς» Απαίτηση για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα! ISO 15189:2012 Ειδικό για διαπίστευση ιατρικών διαγνωστικών εργαστηρίων

3 Αποδείξεις αξίας εργαστηρίου Αδεια Λειτουργίας (licensing):επίσημη άδεια λειτουργίας από το κράτος σε ένα εργαστήριο ότι με βάση τη νομοθεσία μπορεί να διεξάγει εργαστηριακές μετρήσεις Πιστοποίηση (certification):γραπτή βεβαίωση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι το εργαστήριο «συμμορφώνεται» σε ένα Πρότυπο ή σε μια Οδηγία με την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας Διαπίστευση (accreditation):επίσημη αναγνώριση από αρμόδιο φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι «τεχνικά επαρκές» να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμασίες Υπάρχει η τάσηστην Ευρώπη για υποχρεωτική διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων ή η αποζημίωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για εργαστηριακές εξετάσεις να γίνεται μόνο όταν αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια

4 Ε.ΣΥ.Δ. Φορείς πιστοποίησης πολλοί, μόνο έναςφορέας διαπίστευσης ανά χώρα (Ε.ΣΥ.Δ) αναγνωρισμένος από EA και ILAC Μαζί με ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) και Ε.Ι.Μ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Ο ΕΛ.Ο.Τ. αντιπροσωπεύειτην Ελλάδα στο ISO. Η TC212 συνέταξε τα πρότυπο ISO Στην επιτροπή συμμετέχει η IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) Προς το παρόν προαιρετικά: μετά την αρχική αξιολόγηση, κάθε χρόνο επιτήρηση και στα 4 χρόνια επαναξιολόγηση

5 Διοικητικές απαιτήσεις ISO (κεφάλαιο 5 προτύπου) Οργάνωση ορισμός υπευθύνου ποιότητας Σύστημα ποιότητας και εγχειρίδιο ποιότητας Συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες Τήρηση και έλεγχος αρχείων Αρχείο παραπόνων Καταγραφή και έλεγχος μη συμμορφώσεων (non conformities) Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων (internal audits) Θέσπιση δεικτών ποιότητας (quality indicators) Ανασκόπηση από τη διοίκηση (management review)

6 Δεν χρειάζεται πιστοποίηση για τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO15189 Σεπτ. 2009

7 Δοκιμές HIV εργαστηρίων Ορολογικές δοκιμές ανίχνευση ή μη HIV αντιγόνου ή αντισώματος Επιβεβαιωτική Western blot Μοριακή Διαγνωστική ανίχνευση ή μη HIV RNA φυλογενετική ανάλυση-ανίχνευση μεταλλάξεων ποσοτικοποίηση HIV RNA Κυτταρομετρία ροής CD4+ κύτταρα

8 Τεχνικές απαιτήσεις ISO (κεφάλαιο 5 προτύπου) Υποδομή Εργαστηρίου Προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός-συντήρηση Επιλογή κατάλληλων μεθόδων και εφαρμογή Εγχειρίδιο μεθόδων, SOPs, GLP Έλεγχος προ- και μετα-αναλυτικών διαδικασιών Επικύρωση/επαλήθευση μεθόδων-ιχνηλασιμότητα Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας Κρούπης Χ. «Διαπίστευση εργαστηρίων Μοριακής Διαγνωστικής κατά ISO15189» Πρακτικά 8 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Χημείας (2009), 17-24

9 Υποδομή HIV εργαστηρίου Προσωπικό επαρκές σε αριθμό, γνώσεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση Εγκαταστάσεις Άνεση-ασφάλεια χώρου Κατάλληλη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων EtBr απενεργοποίηση Ειδική οροθέτηση χώρων για Μοριακή Διαγνωστική Διαχωρισμός pre- και post-pcr Εξοπλισμός Συντήρηση Έλεγχος καλής επίδοσης (DNA Sequencer κλπ) Διακρίβωση (PCR, φωτόμετρα, πιπέττες κλπ)

10 Επιλογή μεθόδου Πρακτικά χαρακτηριστικά (application characteristics): είδος και ποσότητα δείγματος, δειγματοληψία (μη επεμβατική?) απαιτούμενοι χειρισμοί δείγματος, δυνατότητα αποθήκευσης του ταχύτητα προσδιορισμού -χρόνος απόκρισης του εργαστηρίου (ΤΑΤ) είδος δοκιμασίας (π.χ. screening test) απαιτούμενες γνώσεις από το προσωπικό συχνότητα βαθμονόμησης εξοπλισμού και μεθόδου κόστος, διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων και υποστήριξης διαθεσιμότητα υλικών ελέγχου ποιότητας (QC controls)

11 Επιλογή μεθόδου #2 (ACCE) Αναλυτικά χαρακτηριστικά (Analytical characteristics): μεθοδολογικά χαρακτηριστικά (methodology characteristics) αναλυτική ευαισθησία και αναλυτική ειδικότητα (analytical sensitivity and specificity) χαρακτηριστικά επίδοσης (performance characteristics) πιστότητα (precision) ορθότητα (trueness, bias) ακρίβεια (accuracy) όριο ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (limit of detection and quantitation) υπολογισμός αβεβαιότητας (uncertainty) γραμμικότητα (linearity) και αναλυτικό εύρος μέτρησης (range) ανάκτηση (recovery) και παρεμβολή (interference) Ανθεκτικότητα (robustness) αντοχή (ruggedness) όρια αναφοράς του πληθυσμού (reference values)

12 Επιλογή μεθόδου #3 Κλινικά χαρακτηριστικά Clinical validation Διαγνωστική ευαισθησία Διαγνωστική ειδικότητα Αρνητική προβλεπτική αξία (NPV) Θετική προβλεπτική αξία (PPV) Clinical utility [κλινικές ενδείξεις, οφέλη και κίνδυνοι (πχ. από λανθασμένο αποτέλεσμα), επιβεβαιωτικές δοκιμασίες] ELSI (Ethical, Legal, Social Issues) Αξιολόγηση μεθόδων με βάση: Βιβλιογραφία, Οδηγίες, Δεδομένα κατασκευαστών PT schemes!

13 Καλή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP) -Πιστή εφαρμογή πρωτοκόλλου (SOP, Standard Operating Procedure) -Αποφυγή επιμολύνσεων στην υπερευαίσθητη PCR μέθοδο: αποστείρωση διαλυμάτων συχνή χρήση και αλλαγή γαντιών αποφυγή aerosols με χρήση ειδικών πιπεττώνή ρυγχών με φίλτρο UV ακτινοβόληση χώρων κλπ GLP αντικείμενο συχνών εσωτερικών επιθεωρήσεων (internal audits)!

14 Προαναλυτικό σφάλμα (εντός και εκτός εργαστηρίου: έως και 57% συνεισφορά) -σωστή προετοιμασία του ασθενούς για την δειγματοληψία στο σωστό χρονικό σημείο αναφορικά με τη πορεία της νόσου (specimen timing) -σωστή επιλογή αντιπηκτικού για το σωληνάριο δειγματοληψίας -σωστή ταυτοποίηση του δείγματος -σωστός χειρισμός και ταχεία μεταφορά του δείγματος -θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης έως τον προσδιορισμό -σωστή φυγοκέντρηση (για κυτταρολογικό υλικό)

15 Προαναλυτικό σφάλμα #2 - Αρχικό υλικό RNA: -είτε άμεση /γρήγορη απομόνωση και αποθήκευσή στους 80º C -είτε προσθήκη κατάλληλων σταθεροποιητών (πχ. RNAlater) Παράμετροι στην κατεργασία: -στην απομόνωση DNA/RNAπου μπορεί να οδηγήσει σε μεταβλητότητα του δείγματος προς μοριακή ανάλυση (π.χ. αναστολή της αντίδρασης PCR): -τρόπος λύσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή -τρόπος μονιμοποίησης (π.χ. στα δείγματα από παραφίνη) -στην απομόνωση κυττάρων που μπορούν να αλλάξουν τη μορφολογία τους και να μην γίνει σωστά το gating ή να χαθεί υποπληθυσμός στη κυτταρομετρία Κατάλληλες έγγραφες οδηγίες προς το προσωπικό, τους «χρήστες» (ιατρούς) και τους «πελάτες» (ασθενείς)!

16 Μετα-αναλυτικές διαδικασίες Σωστή μεταφορά αποτελεσμάτων (π.χ. ιδανικά μέσω LIS) Τήρηση χρονικών διαστημάτων για τη φύλαξη: των πρωτογενών δειγμάτων των απομονωθέντων DNA/RNAκαι των ληφθέντων δεδομένων (data) π.χ. list mode files Σωστός τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων στην έκθεση (report) με αναφορά μεθόδου, σωστή ονοματολογία και παροχή τεχνικών ή άλλων χρήσιμων πληροφοριών (αποθήκευση σε.pdf files) Ασφάλεια LIS-κώδικας Δεοντολογίας (συλλογή πληροφοριών και δειγμάτων, ιατρικό απόρρητο, πρόσβαση και διατήρηση αρχείων με εργαστηριακά αποτελέσματα, οικονομικές συναλλαγές εργαστηρίου)

17 Πορεία ελέγχου Αναλυτικών χαρακτηριστικών Εσωτερική (In house, LDT) Ταξινόμηση: Πρότυπη [CE-IVDή FDA cleared/approved: 510(k)/PMA] Επικύρωση Επαλήθευση Ποσοτική Ποιοτική Ποσοτική Ποιοτική Γενικά: Επαλήθευση < < επικύρωση ποιοτική < ποσοτική μέθοδος (+ υπολογισμός αβεβαιότητας) ISO 15189:2012, παράγραφος 5.5.1

18 Επαλήθευση μεθόδου (Verification) Για τιςπρότυπες μέθοδοι αναφοράςή αποδεκτές προτυποποιημένες (π.χ. εγκεκριμένες από το FDA ή IVD/CE αντιδραστήρια ή κιτς): Το εργαστήριο πρέπει να αποδείξει ότι στα «δικά του χέρια»: (στις δικές του εργασιακές συνθήκες, με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό!) μπορεί να επιτύχει τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα στα χαρακτηριστικά επίδοσης από αυτά που αναφέρει ο κατασκευαστής!

19 Ιχνηλασιμότητα (traceability) Ιδιότητα του αποτελέσματος μιας μέτρησης ή της τιμής ενός βαθμονομητή (calibrator) να συσχετισθεί με γνωστά υλικά αναφοράς, συνήθως διεθνή πρότυπα, μέσω μιας άρρηκτης αλυσίδας συγκρίσεων που έχουν όλα γνωστές αβεβαιότητες Χρήση υλικού αναφοράς 1) Ποσοτικές αναλύσεις απαιτούν βαθμονομητή για την κατασκευή προτύπου καμπύλης Ο όρος ιχνηλασιμότητα ενίοτε αναφέρεται και στη δυνατότητα να βρίσκεται στο σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου ανά πάσα στιγμή το ποιος, πότε, που, έκανε κάτι κατά την προ-αναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική φάση μιας κλινικής δοκιμής (sample, document, instrument, material traceability)

20 Χρήση Υλικών αναφοράς (Reference materials) bloodproducts /ref materials/ Ομογενήκαι σταθεράακόμη και μετά από 6 μήνες σε συνθήκες επιταχυνόμενης αποικοδόμησης (45 C και 65 C, open vial) 2) Βοηθούν στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (βελτίωση πιστότητας) 3) Βοηθούν στην επικύρωση με έλεγχο της ορθότητας της μεθόδου και λοιπών παραμέτρων (LOD, γραμμικότητα)

21 Ταξινόμηση κατάλληλων υλικών για επικύρωση/επαλήθευση μεθόδου Certified RM Υλικό από εργαστήριο αναφοράς Υλικό από διεργαστηριακό σχήμα Control (μέσω του κιτ ή εταιρείας με controls) JRC-IRMM, WHO, CDC, ATCC/Coriell, NIBSC, NGRL, LGC, Acrometrix, Advanced Biotechnologies, MMQCI κλπ

22 Επικύρωση μεθόδου (Validation) Για in-house μέθοδο με αντιδραστήρια (π.χ. RUO) +optimization +documentation: Αναλυτική επικύρωση (analytical validation), διαδικασία που απαιτεί και την τεκμηρίωση των μεθοδολογικών χαρακτηριστικών πέραν των χαρακτηριστικών επίδοσης Ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την κλινική αξιολόγηση (clinical validation) και αξία και συνεπώς κατάλληλη για χρήση (fit for purpose) σε συγκεκριμένο είδος δείγματος και πληθυσμό Σύγκρισημεπρότυπη μέθοδο αναφοράς (Gold Standard π.χ. DNA Sequencing ή συνδυασμό μεθόδων + κλινικής πληροφορίας) Εάν παρέχει όρια αναφοράς (reference values)στην έκθεση αποτελεσμάτων (report), τότε μελέτη σε ένα μεγάλο αριθμό (n=120) τεκμηριωμένα φυσιολογικών ατόμων (sex- age- balanced, 2,5 th -97,5 th percentile) Τροποποίηση FDA ή CE-IVD μεθόδου (assay modification): σύγκριση + επικύρωση

23 Πιστότητα (Precision) (διασπορά αποτελεσμάτων λόγω τυχαίου σφάλματος, RE) Επαναληψιμότητα (Repeatability) Within-run Within-day Επικύρωση: Αναλυτικά χαρακτηριστικά επίδοσης Αναπαραγωγιμότητα (Intermediate Reproducibility) Between-run, σε βάθος χρόνου Με κατάλληλα δείγματα εσωτερικού ελέγχου (n~20) Μέτρα της μη-πιστότητας (imprecision): SD, CV (με ανάλυση ANOVA) Πάντα: SD reproducibity > SD repeatability

24 Θέσπιση ορίων μέσω αναπαραγωγιμότητας ή κλινικής ανάγκης ή άλλων οδηγιών Σε Q-PCR: 2 ή 3 SD 0, 5 log ή 2 SD Cq <1,665 κύκλοι Στην αξιολόγηση, διαφορά 2 μετρήσεων Δ Δ <t 2 SD = 1,96 1,44 SD = 2,8 SD (95%)

25 Ορθότητα (trueness, bias) (διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων από την αληθή τιμή λόγω συστηματικού σφάλματος, SE) Μέτρα της μη-ορθότητας: απόλυτη διαφορά (bias), Β%, z-score (ή SDI) Με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς Με κατάλληλα δείγματα εσωτερικού ελέγχου (n=20, z-score) Διεργαστηριακά SDI (άριστη <1, μη ικανοποιητική >2) Ανάκτηση (recovery) [άριστη όταν %] σε ενισχυμένο (spiked) λευκό ή θετικό δείγμα (π.χ. ανάμειξη 1:1 ενός υψηλού και ενός χαμηλού control)

26 Ακρίβεια (Accuracy) Για μία μέτρηση Ακρίβεια = Ορθότητα και πιστότητα (accuracy = trueness and precision) Μέτρο της ανακρίβειας (inaccuracy): μέγιστο ολικό αναλυτικό σφάλμα = συστηματικό σφάλμα + 2 x τυχαίο σφάλμα (για διάστημα εμπιστοσύνης 95%)

27 Παράδειγμα για ακρίβεια ορθή χωρίς καλή πιστότητα μη ορθή με καλή πιστότητα ακριβής: ορθή και με καλή πιστότητα

28 Σύγκριση μεθόδων (comparison) (n=40, εις διπλούν) Ποσοτική ευρύ πεδίο τιμών Γραμμική παλινδρόμηση (ή Deming ή Passing-Bablock) κλίση (0,95-1,05) δεν υπάρχει αναλογικό bias t-test intercept - όχι σταθερό bias r>0,975 αποδεκτό εύρος τιμών Difference plot (Bland-Altman) Ποσοτική μικρό εύρος τιμών t-test Ποιοτική % Concordance (συμφωνία θετικά/αρνητικά) kappa (>0,8) ή Mc Nemar s τεστ

29 Επικύρωση #2 Όριο ανίχνευσης (LOD, limit of detection): (εκεί που υπάρχει κλινική σημασία) Με στατιστικό τρόπο και μέτρηση τυφλών και αραιών δειγμάτων (n=20) : LOB = mean (blank) + 1,645 SD blank LOD = LOB + 1,645 SD αραιού Με εμπειρικό τρόπο και μέτρηση αραιών δειγμάτων: συγκέντρωση της μετρούμενης παραμέτρου η οποία μπορεί να μετρηθεί στο 95% των μετρήσεων (19 στις 20 προσπάθειες) Και στις ποιοτικές/ημιποσοτικές μεθόδους!

30 Probit (probability unit) στατιστική ανάλυση για καθορισμό LOD All tests pos (+) Smieja M. et al., JCM (2001), 39, All tests neg (-) 5 επίπεδα Χ 8-10 φορές Εύρεση C 5 -C 50 -C 95 με probit ανάλυση Probit C 95 (ή 0,95)κατάλληλο για single PCR, C 50 για duplicate

31 Οφέλη από τον προσδιορισμό LOD -Αξιολόγηση μεθόδου: πιο στενό εύρος C 5 -C 95 καλλίτερη -Στις ποιοτικές μεθόδους: έλεγχος αναπαραγωγιμότητας σε 3 συγκεντρώσεις: -20%LOD, LOD, +20%LOD [C 5 έως C 95 διάστημα πρέπει να περιέχεται στο ±20% LOD 50 ] Παρακολούθηση μεθόδου στις απαιτητικέςμεθόδους (π.χ. Μοριακή Μικροβιολογία, σωματικές μεταλλάξεις) με ασθενώς θετικό (+) δείγμα (πχ. 2-3 x LOD) είτε σε ποιοτική είτε σε ποσοτική μέθοδο! Rabenau, HF et al., Journal of Clinical Virology (2007) 40, 93 98

32 Επικύρωση #3 Όριο ποσοτικοποίησης (LOQ, limit of quantification ή LLQ, lower limit of quantification): 3,3 X LOD συγκέντρωση παραμέτρου με ικανοποιητικό CV (π.χ. 20%) Γραμμικότητα: Σε τουλάχιστον 7 δείγματαμε σειριακή αραίωση πυκνού std (calibrator) εις τριπλούν (n=5, 5log κάλυψη) log 10 transformation, plot, outliers Έλεγχος Linear regression (simple or Deming) κλίση 0,95-1,05 r 2 0,99 όταν το μοντέλο γραμμικότητας είναι καλό (απόρριψη των σημείων μη-γραμμικότητας)

33 Υπολογισμός Αβεβαιότητας (uncertainty) (συνδέεται με το αποτέλεσμα της μέτρησης:διασπορά των τιμών που λογικά μπορούν να αποδοθούν στη προσδιοριζόμενη παράμετρο) Τύπου Α:με στατιστικούς τρόπους (πιστότητα, ανάκτηση, z-score, SDI) Τύπου Β:προαναλυτικό μέρος, διακρίβωση βαθμονομητών-εξοπλισμού Μέτρα αβεβαιότητας: SD, CV Νόμος διαδόσεως των σφαλμάτων Π.χ. για ποσοτική real time μέθοδο: u c (%) = (CVrepro) 2 + (CVcalibr) 2 + (CVcurve) 2 +(CVpipette) 2 Διευρημένη U = 2 x u c

34 Κλινική αξία προσδιορισμού διευρυμένης αβεβαιότητας Στην σύγκριση: -Μιας ευρεθείσης τιμής με όριο απόφασης (DL) -Δύο τιμών του ίδιου ασθενούς σε δύο χρονικά σημεία Παράδειγμα για το πρώτο με παράμετρο: Ιϊκό φορτίο Έναρξη θεραπείας: μόνο όταν ανιχνευθούν >400 αντίγραφα του ιού/μl Εργαστήριο 1: 450 με αβεβαιότητα ± 100 αντίγραφα/μl (350 έως 550 αντίγραφα/μl) Εργαστήριο 2: 410 με αβεβαιότητα ± 9 αντίγραφα/μl (401 έως 419 αντίγραφα/μl)

35 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Ορισμός κατάλληλου υλικού ελέγχου (QCM): Control (μέσω του κιτ ή εταιρείας με controls) PT material Υλικό από εργαστήριο αναφοράς Certified RM Ορισμός συχνότητας και τρόπου ελέγχου (π.χ. control charts L-J στις ποσοτικές) Παρακολούθηση μεθόδου στη Μοριακή Μικροβιολογία με ασθενώς θετικό (+) δείγμαείτε σε ποιοτική είτε σε ποσοτική μέθοδο! Rabenau, HF et al., Journal of Clinical Virology (2007) 40, 93 98

36 Κατασκευή διαγραμμάτων Levey-Jennings με process QC Πρώτες 20 φορές με τιςτιμές του κατασκευαστή για τη μέση τιμή και διαστήματα ± 1 SD, ± 2SD, ± 3SD (τα οποία συνήθως είναι μεγάλα), ωστόσο αναμένεται ότι στη συνέχεια το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσει τις δικές του τιμές για την κατασκευή των διαγραμμάτων ελέγχου Levey-Jennings

37 Έλεγχος Levey-Jennings Άριστο διάγραμμα:μόνο 1 στις 20 τιμές αναμένεται εκτός ορίων x ± 2SD (5%, Gauss κατανομή)

38 Έλεγχος IQCκατά Westgard Κριτήριο ελέγχου 1 3s Προειδοποίηση!! Τυχαίο σφάλμα

39 Κριτήριο ελέγχου 2 2s Κριτήριο ελέγχου R 4s Τυχαίο σφάλμα Συστηματικά σφάλματα Κριτήριο ελέγχου 4 1S Κριτήριο ελέγχου 10 Χ

40 Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας (External Quality Assessment ή Proficiency testing) Εκ των ουκ άνευ η ετήσια συμμετοχή ανά τύπο δοκιμής! έλεγχο αντισωμάτων ιϊκό φορτίο HΙV έλεγχος αντίστασης στην HIV αντιρετροϊκή αγωγή CD4+ κύτταρα συγκεκριμένες τεχνικές π.χ. DNA Sequencing UK-NEQAS, EMQN, CAP, QCMD, UNIQ, INSTAND κλπ ISO 17043

41 Δείκτης SDI (Standard Deviation Index) σε ποσοτικές παραμέτρους Αποτέλεσμα SDI : <1: Ιδανικό 1-2: Ικανοποιητικό 2-3: Οριακό >3: Μη αποδεκτό ΕΣΕΑΠ (από 1994) SDI= (Z-score) (Αποτέλεσμα εργαστηρίου Τιμή-στόχος) SD μετρήσεων

42 Διαγράμματα Levey-Jennings RIQAS -Διαχρονική επίδοση του εργαστηρίου -έλεγχος αναπαραγωγιμότητας (ίδια δείγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα) και γραμμικότητας (αραιωμένα δείγματα)

43 Η διαδικασία διαπίστευσης ISO βοηθά το εργαστήριο να ανεβάσει την απόδοση του! Διαπίστευση λαμβάνουν όλα τα εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις και όχι μόνο τα άριστα!

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Διασφάλιση ποιότητας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 4283 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (1) Ποιότητα (quality) καθορίζει το μέγεθος ικανοποίησης των προθέσεων / σκοπών του χρήστη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα