ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΜΕΡΟ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Διάρθρωςη Κεντρικών Τπηρεςιών Διάρθρωςη Αποκεντρωμένων Τπηρεςιών ΜΕΡΟ 2: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 : ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ A «Τπηρεςίεσ υπαγόμενεσ απευθείασ ςτο Δήμαρχο» Άρθρο 3: Αρμοδιότητεσ Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου Άρθρο 4: Αρμοδιότητεσ Νομικήσ Τπηρεςίασ Άρθρο 5: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφείου Διοικητικήσ Βοήθειασ Β «Επιτελικέσ Τπηρεςίεσ» Άρθρο 6: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφείου Προγραμματιςμού, Πληροφορικήσ και Διαφάνειασ. Γ «Τπηρεςίεσ Τποςτήριξησ» Άρθρο 7: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Σμήματοσ Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών. Άρθρο 8: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφείου ΚΕΠ Άρθρο 9: Αρμοδιότητεσ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών. Δ «Τπηρεςίεσ Σοπικήσ Οικονομικήσ Ανάπτυξησ» Άρθρο 10: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Σμήματοσ Σοπικήσ Οικονομικήσ Ανάπτυξησ. Ε «Τπηρεςίεσ Περιβάλλοντοσ και Πολιτικήσ Προςταςίασ»

2 Άρθρο 11: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφείου Περιβάλλοντοσ Πολιτικήσ Προςταςίασ. και Σ «Τπηρεςίεσ Κοινωνικήσ Προςταςίασ, Παιδείασ, Πολιτιςμού και Ιςότητασ» Άρθρο 12: Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφείου Κοινωνικήσ Προςταςίασ, Παιδείασ, Πολιτιςμού και Ιςότητασ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 : ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Άρθρο 13: Αποκεντρωμένεσ Τπηρεςίεσ ςτην Δημοτική Ενότητα Ακριτών (Σοπ. Κοιν. Διποταμίασ) Άρθρο 14: Αποκεντρωμένεσ Τπηρεςίεσ ςτην Δημοτική Ενότητα Αρρένων ( Σοπ. Κοιν. Επταχωρίου) ΜΕΡΟ 3: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟ Άρθρο 15: Διοίκηςη Εποπτεία υντονιςμόσ Άρθρο 16: Αρμοδιότητεσ Προΰςταμένων ΜΕΡΟ 4: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Άρθρο 17: Ειδικέσ Θέςεισ Άρθρο 18: Οργανικέσ Θέςεισ με χέςη Εργαςίασ Δημοςίου Δικαίου Άρθρο 19: Προςωρινέσ Θέςεισ με χέςη Εργαςίασ Δημοςίου Δικαίου Άρθρο 20: Θέςεισ με χέςη Εργαςίασ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίςτου Χρόνου Άρθρο 21: Θέςεισ με χέςη Εργαςίασ Ιδιωτικού Δικαίου Οριςμένου Χρόνου ΜΕΡΟ 5: ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Άρθρο 22: Προΰςτάμενοι Τπηρεςιών ΜΕΡΟ 6: ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 23: Σελικέσ Διατάξεισ

3 ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω Οργανικζσ Μονάδεσ ομαδοποιθμζνεσ ςε Ενότθτεσ ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειμζνου. ΕΝΟΣΗΣΑ Α : ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου. 2. Νομικι Υπθρεςία 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ Βοικειασ ΕΝΟΣΗΣΑ Β : ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 1. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ και Διαφάνειασ. ΕΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1.Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία. i) Γραφείο Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν ii) Γραφείο Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 2. Αυτοτελζσ Γραφείο ΚΕΡ 3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν- Κακαριότθτασ και Ρραςίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : α) Τμιμα Τεχνικϊν ζργων Μελετϊν και Ρρομθκειϊν που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : i) Γραφείο Τεχνικϊν ζργων ii) Γραφείο Μελετϊν και προμθκειϊν iii) Γραφείο Θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και Συγκοινωνιϊν β) Τμιμα Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : i) Γραφείο Λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων φδρευςθσ,, δεξαμενϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων ii) Γραφείο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφου αποχζτευςθσ γ) Τμιμα Κακαριότθτασ και Ρραςίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία i. Γραφείο Κακαριότθτασ ii. Γραφείο Ρραςίνου iii. Γραφείο διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων ΕΝΟΣΗΣΑ Δ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Αυτοτελζσ Τμιμα Τοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : i) Γραφείο Αγροτικισ Ραραγωγισ Ρρωτογενοφσ Τομζα ii) Γραφείο Αδειοδοτιςεων, και φκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων iii) Γραφείο Απαςχόλθςθσ και Τουριςμοφ ΕΝΟΣΗΣΑ Ε : ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

4 1. Αυτοτελζσ Γραφείο Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. ΕΝΟΣΗΣΑ Σ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ και ΙΟΣΗΣΑ 1. Αυτοτελζσ Γραφείο Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ιςότθτασ. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Οι Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ του Διμου είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα δθμοτικϊν ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ ι Τμιματα των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. ΕΝΟΣΗΣΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΚΡΙΣΩΝ (Σοπ. Κοιν. Διποταμίασ) 1. Αυτοτελζσ Γραφείο ΚΕΡ. 2. Γραφείο Διοικθτικϊν Θεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ. 3.Γραφείο Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ ΕΝΟΣΗΣΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (Σοπ. Κοιν. Επταχωρίου). 1. Αυτοτελζσ Γραφείο ΚΕΡ. 2. Γραφείο Διοικθτικϊν κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ

5 ΜΕΡΟ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.1 : ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΝΟΣΗΣΑ Α: ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ Άρθρο 3 Αρμοδιότητεσ Ιδιαιτϋρου Γραφεύου Δημϊρχου Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου παρζχει κάκε είδουσ Διοικθτικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τον Διμαρχο και ιδίωσ: 1) Ρρογραμματίηει, οργανϊνει και ρυκμίηει τισ ςυναντιςεισ του Δθμάρχου. 2) Διεξάγει και διεκπεραιϊνει τθν προςωπικι αλλθλογραφία του Δθμάρχου και τθρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτισ. 3) Τθρεί αρχείο των κάκε είδουσ αποφάςεων του Διμου προσ χριςθ του Δθμάρχου, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Δθμάρχου. 4) Ραρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τουσ κατζχοντεσ κζςεισ Ειδικϊν Συμβοφλων ι Ειδικϊν Συνεργατϊν ι Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν. 5) Οργανϊνει και υλοποιεί κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ του Διμου (ςυνζδρια, ςυνελεφςεισ, εορτζσ κ.λ.π, κακϊσ και προγράμματα προβολισ του ζργου και των υπθρεςιϊν που παρζχει ο Διμοσ. 6) Τθρεί Αρχείο των δθμοςιεφςεων ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου κακϊσ και των ςχετικϊν απαντιςεων. Άρθρο 4 Αρμοδιότητεσ Νομικόσ Τπηρεςύασ Θ Νομικι Υπθρεςία παρζχει νομικι υποςτιριξθ προσ τα αιρετά όργανα του Διμου και τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ των επιδιϊξεων/ ςτόχων/ ςυμφερόντων του Διμου. Ειδικότερα θ Υπθρεςία: 1) Ραρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και γνωμοδοτιςεισ προσ τα πολιτικά όργανα διοίκθςθσ του Διμου (Δθμοτικό Συμβοφλιο, Επιτροπζσ, Διμαρχοσ κλπ) διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των πράξεων του Διμου. 2) Ραρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ προσ τισ επί μζρουσ υπθρεςίεσ του Διμου, κακϊσ και ςτα ιδρφματα και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα του Διμου, για τθν διαςφάλιςθ του νομότυπου των δράςεων τουσ. 3) Επεξεργάηεται και γνωμοδοτεί για πράξεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αφοροφν το Διμο. 4) Επεξεργάηεται και ελζγχει νομικά όλεσ τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο Διμοσ με τρίτουσ, κακϊσ και τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ.

6 5) Εκπροςωπεί τον Διμο ςε νομικζσ υποκζςεισ εντόσ και εκτόσ των Δικαςτθρίων και των Διοικθτικϊν Αρχϊν, για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων του Διμου. 6) Ραρακολουκεί τθν ςχετικι νομοκεςία και νομολογία και τθρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που ενδιαφζρουν το Διμο. 7) Τθρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ. Άρθρο 5 Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφεύου Διοικητικόσ Βοόθειασ 1) Σχεδιάηει και εφαρμόηει ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν που ζχουν αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα ΚΕΡ και χρειάηονται να ζλκουν ςε επαφι με τισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ για ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τουσ. 2) Μεριμνά για τθ δθμιουργία και τθν αποτελεςματικι λειτουργία δικτφων εκελοντϊν που αναλαμβάνουν τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω δθμοτϊν για τθν εκτζλεςθ των δοςολθψιϊν τουσ με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και τα ΚΕΡ για λογαριαςμό τουσ. 3) Δζχεται αιτιματα των ανωτζρω δθμοτϊν με βάςθ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και μεριμνά για τθν ικανοποίθςι τουσ, με τθν αξιοποίθςθ τόςον των υπαλλιλων του Γραφείου όςο και των δικτφων εκελοντϊν. 4) Συνεργάηεται με τα αρμόδια ΚΕΡ για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων των ανωτζρω δθμοτϊν ςε ηθτιματα αρμοδιότθτασ των ΚΕΡ. 5) Σχεδιάηει και προωκεί κάκε άλλθ ςχετικι ενζργεια για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν με αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα ΚΕΡ. ΕΝΟΣΗΣΑ Β: ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Άρθρο 6 Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφεύου Προγραμματιςμού, Πληροφορικόσ και Διαφϊνειασ Το Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ και Διαφάνειασ του Διμου είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν προςϊπων του Διμου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, κακϊσ και τον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου. Επίςθσ είναι αρμόδιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζνταξθσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ. Επιπρόςκετα το Γραφείο είναι αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ Αϋ166). Ειδικότερα οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου Ρρογραμματιςμοφ, Ρλθροφορικισ και Διαφάνειασ είναι οι εξισ: (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1) Συγκεντρϊνει, επεξεργάηεται, τεκμθριϊνει και ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τα γεωγραφικά, δθμογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου.

7 2) Μεριμνά για τθ διενζργεια ερευνϊν για τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν και ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου, ςυγκεντρϊνει και τεκμθριϊνει προτάςεισ για επεμβάςεισ (ζργα, ενζργειεσ, προγράμματα) που κα ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν. 3) Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν ανάπτυξθσ του Διμου, τθ διερεφνθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ αναπτυξιακϊν προτάςεων και τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων ζργων, δράςεων και μζτρων. (Αρμοδιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων) 4) Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του Διμου, με τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν φυςικϊν πόρων, τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθ δθμιουργία και διαχείριςθ υποδομϊν ςτιριξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 5) Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων και δράςεων, που ενςωματϊνουν τθν ιςότθτα των φφλων και τθ λιψθ κετικϊν μζτρων υπερ των γυναικϊν ςτισ προτάςεισ του Διμου ςτα Εκνικά και ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. 6) Συνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν οποία ανικει ο Διμοσ για τθν εναρμόνιςθ των προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του Διμου με τα ευρφτερα αντίςτοιχα προγράμματα τθσ Ρεριφζρειασ. 7) Συνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου και ςυντάςςει προτάςεισ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων για τθν εξαςφάλιςθ και διαρκι βελτίωςθ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν (δομθμζνο περιβάλλον) ςτθν περιοχι του Διμου, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν ποιότθτασ ηωισ. 8) Διερευνά και ενθμερϊνει τα όργανα και τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τισ πικανζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του Διμου (προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ, προγράμματα τθσ ΕΕ, εκνικά προγράμματα, ζργα ΣΔΙΤ, ζργα αυτοχρθματοδοτοφμενα κλπ). 9) Υποςτθρίηει τα όργανα διοίκθςθσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του και τθν ομάδα ζργου που είναι δυνατόν να ςυγκροτείται για τθ ςφνταξθ του 5ετοφσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου, κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, ςτα οποία εξειδικεφεται το επιχειρθςιακό πρόγραμμα. 10) Μεριμνά για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ζργων και δράςεων του Διμου ςε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμοδίων Αρχϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 11) Υποςτθρίηει το Διμαρχο για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του και ςυντάςςει τθν ενδιάμεςθ και τθν τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτο Διμαρχο. Ειςθγείται τθν ενδεχόμενθ ανακεϊρθςθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ μετά τθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςι του. 12) Συντάςςει ςχζδιο του Ετθςίου Ρρογράμματοσ Δράςθσ του Διμου, αφοφ λάβει υπόψθ τισ γραπτζσ ειςθγιςεισ των υπθρεςιϊν, και το υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. 13) Υποςτθρίηει τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τθν παρακολοφκθςθ και τον απολογιςμό των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ του Διμου. Ειδικότερα (α) κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ετθςίου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου, ςυντάςςει εκκζςεισ

8 παρακολοφκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ανά τακτά διαςτιματα που ορίηονται με απόφαςθ του Δθμάρχου και (β) πριν από τθ ςφνταξθ του οικονομικοφ απολογιςμοφ, υποβάλλει ςτθ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζκκεςθ με τον απολογιςμό δράςθσ του προθγοφμενου ζτουσ, αφοφ λάβει υπόψθ τισ απολογιςτικζσ εκκζςεισ των υπθρεςιϊν. 14) Υποςτθρίηει τθν ςφναψθ και παρακολουκεί τθν πρόοδο των προγραμματικϊν και άλλων ςυμβάςεων μεταξφ του Διμου και άλλων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων, ενεργειϊν και προγραμμάτων. Υποςτθρίηει τισ ςχζςεισ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ και ςυντονίηει τισ ςχζςεισ του Διμου με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. (Αρμοδιότθτεσ απόδοςθσ και οργάνωςθσ) 15) Συγκεντρϊνει ςτοιχεία και δεδομζνα που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν περιοδικϊν τουσ ςτόχων, παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ, επεξεργάηεται τα ςτοιχεία και εκδίδει ενθμερωτικζσ αναφορζσ. 16) Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ζργων και δράςεων για τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. 17) Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ του Διμου τον ςχεδιαςμό και παραγωγι ζργων. 18) Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ των κάκε είδουσ εςωτερικϊν Κανονιςμϊν του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων (Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Υπθρεςιϊν, Εςωτερικοί Κανονιςμοί Λειτουργίασ, Κανονιςμοί Ραροχισ Υπθρεςιϊν ςτουσ Δθμότεσ κλπ) ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 19) Ραρακολουκεί τθν καλι εφαρμογι των εγκεκριμζνων από τα αρμόδια όργανα εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν και ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του Διμου ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται αποκλίςεισ. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα διαφάνειασ) 20) Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ Ρρόςβαςθσ από κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςε πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν προμικεια υλικϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 21) Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κάκε είδουσ προγράμματα και δράςεισ που ςχεδιάηει ο Διμοσ και απευκφνονται ςτουσ δθμότεσ και μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 22) Υποδζχεται υποδείξεισ, προτάςεισ και παράπονα των δθμοτϊν και τουσ ενθμερϊνει για τα δικαιϊματά τουσ και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ. Μεριμνά επίςθσ για τον εφοδιαςμό τουσ με τα απαραίτθτα πλθροφοριακά ςτοιχεία και ζντυπα. 23) Σχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν ζκδοςθ και διακίνθςθ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι: α) Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων δθμοτϊν και κατοίκων β) Οδθγοφ του Δθμότθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου, γ) Κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και Κανονιςμοφ Διαβοφλευςθσ 24) Μεριμνά για τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ για αποφάςεισ και ηθτιματα που αφοροφν το Διμο..

9 25) Λειτουργεί τθλεφωνικζσ γραμμζσ επικοινωνίασ πολιτϊν με το Διμο για τθν υποδοχι παραπόνων ι παροχι Διοικθτικϊν πλθροφοριϊν προσ τουσ πολίτεσ. (Αρμοδιότθτεσ ςτρατθγικισ και μελετϊν ΤΠΕ) 26) Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και τα ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 27) Συγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται για τα αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ που πρζπει να αξιοποιεί ο Διμοσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. 28) Μεριμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ με τθν αξιοποίθςθ και εξειδικευμζνων τρίτων. (Αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων ΤΠΕ) 29) Σχεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν τόπων και ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. 30) Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει και εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. 31) Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα ςυςτιματα ΤΡΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. 32) Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. 33) Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου και μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν και να αξιοποιοφν αποτελεςματικά τα ςυςτιματα. 34) Μεριμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του Διμου. 35) Μεριμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτά τουσ. (Αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ ΤΠΕ) 36) Ρροςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε αναβάκμιςθ και ειςθγείται τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. 37) Μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ΤΡΕ. 38) Μεριμνά για τθν ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ του Διμου. (Γενικζσ Αρμοδιότθτεσ ΤΠΕ) 39) Υποςτθρίηει τθν εκπλιρωςθ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ Αϋ166). ΕΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Άρθρο 7

10 Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Σμόματοσ Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών Το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδιο για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ και τθν καταγραφι των λθξιαρχικϊν γεγονότων ςτθν περιοχι του Διμου, για τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό εφαρμογισ των πολιτικϊν, ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ / διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου και για τθν παροχι γενικϊν υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ προσ τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Παράλλθλα το Τμιμα είναι αρμόδιο για τθν αποτελεςματικι τιρθςθ των οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ του Διμου, τθ ςωςτι απεικόνιςθ των οικονομικϊν πράξεων και τθ διαχείριςθ των εςόδων και δαπανϊν του, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθν αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν προμικεια υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν του Διμου. Οι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων. Στο Τμιμα υπάγονται διοικθτικά και τα αποκεντρωμζνα Γραφεία Διοικθτικϊν και Οικ ονομικϊν Θεμάτων ςε επιμζρουσ δθμοτικζσ ενότθτεσ. Οι αρμοδιότθτεσ των επί μζρουσ ενοτιτων του Τμιματοσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι οι εξισ: (α) Αρμοδιότητεσ Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων (Αρμοδιότθτεσ υποςτιριξθσ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου) 1) Ραρζχει κάκε είδουσ Διοικθτικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα Συλλογικά Διοικθτικά αιρετά όργανα του Διμου, δθλαδι το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι (οργάνωςθ ςυνεδριάςεων, τιρθςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων, παραγωγι, διεκπεραίωςθ, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων, ρφκμιςθ ςυναντιςεων, τιρθςθ πρωτοκόλλου, τιρθςθ αρχείου αποφάςεων ςυλλογικϊν οργάνων κ.λ.π.). 2) Ραρζχει κάκε είδουσ Διοικθτικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα ατομικά Διοικθτικά αιρετά όργανα του Διμου, δθλαδι τον Ρρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τον Διμαρχο και τουσ Αντιδθμάρχουσ (οργάνωςθ και ρφκμιςθ ςυναντιςεων, παραγωγι, διεκπεραίωςθ, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων, τιρθςθ πρωτοκόλλου, τιρθςθ αρχείου αποφάςεων ατομικϊν οργάνων κ.λ.π.). 3) Ραρζχει Διοικθτικι υποςτιριξθ προσ τθ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, το ςυμβοφλιο ζνταξθσ Μεταναςτϊν και τισ Επιτροπζσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 4) Ραρζχει Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ Δθμοτικζσ Ραρατάξεισ. 5) Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των πολιτικϊν οργάνων και των υπθρεςιϊν του Διμου για τισ αποφάςεισ που λαμβάνουν τα όργανα του Διμου. 6) Τθρεί το Αρχείο των εκπροςϊπων του Διμου ςε διάφορουσ φορείσ και όργανα και μεριμνά για τθν αποςτολι ςτοιχείων ςτουσ εκπροςϊπουσ και τθν παραλαβι και διεκπεραίωςθ των εκκζςεων που υποβάλλουν ςτο Διμο. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα δθμοτικισ κατάςταςθσ) 7) Τθρεί και ενθμερϊνει τα μθτρϊα του δθμοτολογίου και τα μθτρϊα αρρζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ και τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ δθμιουργία και τιρθςθ του Εκνικοφ Δθμοτολογίου. 8) Μεριμνά για τθν πρόςλθψθ και αλλαγι επωνφμου, κακϊσ και τθν πρόςλθψθ πατρωνφμου και μθτρωνφμου από παιδιά, που γεννικθκαν χωρίσ γάμο των γονζων τουσ ι είναι αγνϊςτων γονζων.

11 9) Μεριμνά για τον εξελλθνιςμό του ονοματεπωνφμου Ελλινων του εξωτερικοφ, ομογενϊν αλλοδαπϊν, που αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και παλιννοςτθςάντων ομογενϊν, που ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια. 10) Χορθγεί άδειεσ πολιτικοφ γάμου και μεριμνά για τθν τζλεςθ των γάμων αυτϊν. 11) Ενθμερϊνει περιοδικά τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τισ μεταβολζσ προςωπικισ κατάςταςθσ που προκφπτουν από τα τθροφμενα ςτοιχεία. 12) Εκδίδει κάκε είδουσ πιςτοποιθτικά ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ κακϊσ και κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ και πίνακεσ με τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτα ανωτζρω Μθτρϊα. 13) Συνεργάηεται με άλλουσ Διμουσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτισ περιπτϊςεισ μεταβολϊν των μθτρϊων ςε αντιςτοιχία προσ ανάλογα αρχεία που τθροφνται εκεί. 14) Μεριμνά για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Διμου που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Λθξιαρχείου) 15) Τθρεί και ενθμερϊνει τα λθξιαρχικά βιβλία και αρχεία, ςτα οποία καταχωροφνται τα λθξιαρχικά γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν περιφζρεια του Διμου (γεννιςεισ, γάμοι, κάνατοι) κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερο γεγονόσ που ςυνδζεται με αυτά (π.χ. διαηφγια), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ. 16) Τθρεί αρχεία επιςιμων εγγράφων λθξιαρχικϊν γεγονότων. 17) Εκδίδει αποςπάςματα των λθξιαρχικϊν πράξεων ι άλλα κεςμοκετθμζνα πιςτοποιθτικά. 18) Ενθμερϊνει τα αντίςτοιχα Τμιματα άλλων Διμων για τα λθξιαρχικά γεγονότα που επθρεάηουν τα ςτοιχεία των μθτρϊων / αρχείων που τθροφνται ςτα Τμιματα αυτά. 19) Συνεργάηεται με Λθξιαρχεία άλλων Διμων ςε περιπτϊςεισ μεταβολϊν ι προςκικθσ λθξιαρχικϊν πράξεων που βρίςκονται καταχωρθμζνεσ εκεί. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ) 20) Τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί ικαγζνειασ, αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ. Στο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ: (α) Τθρεί Μθτρϊο Αλλοδαπϊν. (β) Ραραλαμβάνει αιτιςεισ, ελζγχει τα δικαιολογθτικά και τα προωκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ για τθν χοριγθςθ και ανανζωςθ αδειϊν παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα. (γ) Ραραλαμβάνει αιτιςεισ και δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και τισ προωκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εςωτερικϊν. (δ) Επιδίδει ςχετικζσ με τα ανωτζρω αποφάςεισ ςε αλλοδαποφσ. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ) 21) Μεριμνά για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων ςτο Διμο και τθν τιρθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. 22) Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ μζτρων επιπρόςκετθσ ςτιριξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου ( πχ. οργάνωςθ μετακινιςεων του προςωπικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, παιδικοί ςτακμοί κλπ).

12 23) Σχεδιάηει,, ειςθγείται και οργανϊνει προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Ραρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων και μεριμνά για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν ςτθν πράξθ. 24) Μεριμνά για τθν τιρθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων που ιςχφουν εκάςτοτε και ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το ανκρϊπινο δυναμικό του ( πχ. κζματα μιςκολογικά, ωραρίου, αδειϊν, αςκενειϊν, υπερωριϊν, απολφςεων, διεκδικιςεων κλπ). 25) Μεριμνά για τθ διενζργεια και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ με βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 26) Τθρεί τα Μθτρϊα του Ρροςωπικοφ ςτο οποίο καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ατομικισ και οικογενειακισ του κατάςταςθσ, οι κάκε είδουσ μεταβολζσ ςτθν εργαςιακι του ηωι ( προςλιψεισ, απολφςεισ, αλλαγζσ κζςεων εργαςίασ, αμοιβζσ, άδειεσ, απουςίεσ, αξιολογιςεισ κλπ) και τα προςόντα του. 27) Σχεδιάηει και ειςθγείται βελτιϊςεισ και παρακολουκεί τθν εφαρμογι όλων των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ( τιρθςθ ωραρίου, ζγκριςθ και πραγματοποίθςθ υπερωριϊν κλπ). 28) Συγκεντρϊνει τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων των εργαηομζνων που επθρεάηουν τισ αμοιβζσ τουσ και ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να προωκείται ζγκαιρα θ πλθρωμι των εργαηομζνων και θ απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 29) Συνεργάηεται με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των επιμζρουσ διοικθτικϊν ενοτιτων του Διμου και τουσ ενθμερϊνει για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται ςε εργαςιακά κζματα (διαχείριςθ παρουςιϊν, υπερωριϊν, βεβαιϊςεων προσ το προςωπικό κλπ). 30) Εκδίδει κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ προσ το προςωπικό για κζματα που άπτονται τθσ απαςχόλθςισ τουσ ςτο Διμο. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα διοικθτικισ μζριμνασ) 31) Μεριμνά για τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν κακαριότθτα των κάκε είδουσ εγκαταςτάςεων του Διμου. 32) Μεριμνά ςε ςυνεργαςία πάντοτε με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου για τθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των κτιριακϊν και των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου. 33) Μεριμνά για τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ του προςωπικοφ του Διμου. 34) Μεριμνά για τθ λειτουργία του Κεντρικοφ Ρρωτοκόλλου του Διμου και διεκπεραιϊνει τα ςχετικά ζγγραφα ςε ςυνεργαςία με τισ γραμματείεσ των επιμζρουσ υπθρεςιϊν. 35) Μεριμνά για τθ λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου του Διμου. 36) Ραρζχει Διοικθτικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ προσ το Τμιμα και τα Γραφεία του (τιρθςθ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ αλλθλογραφίασ, κζματα προςωπικοφ κ.λ.π.). (β) Αρμοδιότητεσ Γραφείου Οικονομικών Τπηρεςιών (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα προχπολογιςμοφ και οικονομικισ πλθροφόρθςθσ) 1) Μεριμνά για τθν τιρθςθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ των Ρροχπολογιςμϊν του Διμου.

13 2) Συνεργάηεται με τισ επιμζρουσ Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ για τθν παροχι οικονομικϊν ςτοιχείων, κατευκφνςεων και προτφπων που κα επιτρζπουν τθν κατάρτιςθ από τισ υπθρεςίεσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τα αντίςτοιχα προγράμματά τουσ. 3) Συγκεντρϊνει τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ των υπθρεςιϊν και διαμορφϊνει και ειςθγείται τουσ ςυνολικοφσ προχπολογιςμοφσ του Διμου προσ ζγκριςθ από τα αρμόδια όργανα. 4) Ραρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των προχπολογιςμϊν, επιςθμαίνει τισ αποκλίςεισ μεταξφ απολογιςτικϊν μεγεκϊν, μεριμνά για τθν ερμθνεία των αποκλίςεων και ειςθγείται τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 5) Συνεργάηεται με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν αμφίδρομθσ ενθμζρωςθσ και ροισ των οικονομικϊν πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ και τθν ανακεϊρθςθ των προχπολογιςμϊν κάκε υπθρεςίασ. 6) Μεριμνά για τθ ςφνταξθ και υποβολι ςτα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιςτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με το ςφςτθμα οικονομικισ πλθροφόρθςθσ που εφαρμόηει ο Διμοσ. 7) Ραρακολουκεί τθν κατάρτιςθ και τθν εξζλιξθ των ταμειακϊν προγραμμάτων του Διμου. Διερευνά τισ ταμειακζσ ανάγκεσ και ειςθγείται τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ταμειακϊν αναγκϊν του Διμου ( π.χ. δανειςμόσ). Μεριμνά για τθν εφαρμογι των αποφάςεων που ςχετίηονται με τθν κάλυψθ των ταμειακϊν αναγκϊν του Διμου. 8) Συνεργάηεται με τισ Τράπεηεσ και μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των διακεςίμων του Διμου. (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα λογιςτθρίου και αποκθκϊν) 9) Τθρεί το ςφςτθμα λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου (Γενικι και αναλυτικι λογιςτικι ). Τθρεί τισ ςχετικϊν λογιςτικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα λογιςτικά βιβλία και ςτοιχεία που προβλζπονται από τθν νομοκεςία. 10) Τθρεί τα αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου. 11) Ραρακολουκεί και μεριμνά για τθν εκπλιρωςθ όλων των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων του Διμου. 12) Ραρακολουκεί και ελζγχει τθ λογιςτικι ςυμφωνία των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με τράπεηεσ, προμθκευτζσ, πιςτωτζσ και άλλουσ ςυναλλαςςομζνουσ με τον Διμο, κακϊσ και των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με τα νομικά πρόςωπα και τα ιδρφματα του Διμου. 13) Εκδίδει τισ λογιςτικζσ και οικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυνδζονται με το τθροφμενο λογιςτικό ςχζδιο (πχ. ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςθσ) και ενθμερϊνει ςχετικά τα αρμόδια όργανα του Διμου με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. 14) Ραρζχει κάκε είδουσ πλθροφόρθςθ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου και τισ υπόλοιπεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξζλιξθ των λογιςτικϊν μεγεκϊν του Διμου. 15) Μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ ςτοιχείων που ηθτοφνται από Δθμόςιεσ/Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν εκάςτοτε.

14 16) Τθρεί ειδικά ςυςτιματα λογιςτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων και Ζργων ςτα οποία ςυμμετζχει ο Διμοσ και που χρθματοδοτοφνται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι/και από ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ πόρουσ. 17) Τθρεί αρχείο Ραραςτατικϊν Διαχείριςθσ των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτουσ ειδικοφσ κανονιςμοφσ των φορζων από τουσ προζρχεται θ ςχετικι χρθματοδότθςθ. 18) Μεριμνά για τθν ετοιμαςία των περιοδικϊν οικονομικϊν αναφορϊν που ςχετίηονται με τθν πρόοδο των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων. 19) Τθρεί το αρχείο ςυμβάςεων για υπθρεςίεσ, ζργα και προμικειεσ που ανακζτει ο Διμοσ. Ραραλαμβάνει και ελζγχει τα κάκε φφςθσ παραςτατικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ για τθν πλθρωμι των οφειλϊν του Διμου ςτουσ αντίςτοιχουσ δικαιοφχουσ και ελζγχει τθν φπαρξθ των προχποκζςεων για τθ διενζργεια πλθρωμϊν του Διμου με βάςθ τισ διατάξεισ των αντιςτοίχων ςυμβάςεων. 20) Ελζγχει τθν πρόβλεψθ των οφειλϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ του Διμου και ελζγχει τθν επάρκειασ των αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 21) Εκδίδει τα εντάλματα πλθρωμισ των οφειλϊν του Διμου και τα αποςτζλλει ςτο Ταμείο για πλθρωμι. 22) Μεριμνά για τθν παραλαβι από τουσ αντίςτοιχουσ προμθκευτζσ των κάκε είδουσ υλικϊν παγίων(μθχανιματα-εξοπλιςμόσ) ι αναλωςίμων που απαιτεί θ λειτουργία του Διμου. 23) Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των διαχειριςτικϊν βιβλίων των αποκθκϊν (κατά ποςότθτα και αξία )με τα ειςαγόμενα και εξαγόμενα είδθ, και τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των ειδϊν που τθροφνται ςτα αποκζματα των αποκθκϊν του Διμου. 24) Ραρακολουκεί τα αποκεμάτων των αποκθκϊν και διατυπϊνει ειςθγιςεισ για τθν ανάγκθ ανανζωςισ τουσ. Συνεργάηεται ςχετικά με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που κάνουν χριςθ των υλικϊν των αποκθκϊν. 25) Τθρεί το αρχείο των παγίων κινθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του Διμου (μθχανιματα, οχιματα, ςυςκευζσ, εξοπλιςμόσ κλπ.) και παρακολουκεί τθν κατανομι των παγίων αυτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου. 26) Τθρεί τισ διαδικαςίεσ χαρακτθριςμοφ υλικϊν ωσ αχριςτων ι ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και τιρθςθ των διαδικαςιϊν καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι εκποίθςισ τουσ. 27) Μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν των περιοδικϊν απογραφϊν των κάκε είδουσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ του Διμου. 28) Συγκεντρϊνει τα ςτοιχεία μεταβολϊν και των αντιςτοίχων καταβλθκζντων παροχϊν ι καταλογιςκζντων ποςϊν προσ το προςωπικό του Διμου, που ζχουν επίδραςθ ςτθν διαμόρφωςθ των αμοιβϊν του και μεριμνά για τθν ζκδοςθ των μιςκολογικϊν καταςτάςεων και τθν πλθρωμι των αμοιβϊν 29) Μεριμνά για τθ ζκδοςθ βεβαιϊςεων καταβλθκειςϊν αμοιβϊν προσ το προςωπικό του Διμου και για τον υπολογιςμό και τθν απόδοςθ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία των αντιςτοίχων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.

15 (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα εςόδων και περιουςίασ) 30) Συγκεντρϊνει ςτοιχεία για τθν εξακρίβωςθ των υπόχρεων και του φψουσ των χρθματικϊν υποχρεϊςεων προσ τον Διμο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων για φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, δικαιϊματα που περιοδικά πρζπει να καταβάλλονται ςτο Διμο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. 31) Ελζγχει τθν ακρίβεια των μεγεκϊν με βάςθ τα οποία υπολογίηονται το φψοσ ανά υπόχρεο των προθγοφμενων φόρων, ειςφορϊν, τελϊν, δικαιωμάτων κλπ. 32) Δθμιουργεί και τθρεί αρχεία υπόχρεων για τθν καταβολι των επιμζρουσ ποςϊν που αποτελοφν τακτικά ζςοδα του Διμου. 33) Επεξεργάηεται ςτοιχεία και υπολογίηει περιοδικά το φψοσ των οφειλομζνων ποςϊν κατά κατθγορία προςόδου και υπόχρεο. Καταρτίηει βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ υπόχρεων και αντίςτοιχων οφειλόμενων ποςϊν κατά κατθγορία προςόδου. 34) Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των υπόχρεων για τθν καταβολι των προθγουμζνων οφειλομζνων ποςϊν και μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν που ιςχφουν για τισ προςφυγζσ των υπόχρεων όταν αμφιςβθτοφν το φψοσ των οφειλόμενων ποςϊν. 35) Οριςτικοποιεί τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των τυχόν προςφυγϊν για τθν εκτζλεςθ των αντιςτοίχων ειςπράξεων. 36) Τθρεί τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και εκδίδει βεβαιϊςεισ που ςχετίηονται με τθν είςπραξθ διαφόρων τελϊν, δικαιωμάτων ι ειςφορϊν. 37) Ραρακολουκεί και μεριμνά για τθν τιρθςθ όλων των οικονομικϊν δοςολθψιϊν που ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του Διμου μζςω των νεκροταφείων, ςφαγείων, δθμοτικϊν αγορϊν, τθσ φδρευςθσ κλπ. 38) Τθρεί τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν αποδοχι και τθν αξιοποίθςθ των δωρεϊν και των κλθροδοτθμάτων προσ τον Διμο, ςφμφωνα με τουσ αντιςτοίχουσ όρουσ. 39) Τθρεί τα αρχεία τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε θλεκτρονικι και φυςικι μορφι ( φάκελοι με ςτοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτθςιακά ζγγραφα) 40) Μεριμνά για τθν διερεφνθςθ μεκόδων αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ και διατυπϊνει ςχετικζσ ειςθγιςεισ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου. 41) Μεριμνά για τθν προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Διμου και τθ διαχείριςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ (πχ. κατάρτιςθ ςυμβάςεων μιςκϊςεων, μζριμνα είςπραξθσ μιςκωμάτων κλπ.) 42) Μεριμνά για τθν εκμίςκωςθ Δθμοτικϊν εκτάςεων γισ για βιομθχανικοφσ ι βιοτεχνικοφσ ςκοποφσ, κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, πάρκου ηϊων και κθραμάτων. 43) Μεριμνά για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ Δθμοτικϊν ακινιτων ι τθν καταβολι μιςκϊματοσ προσ κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ Δαςικισ και τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ.

16 (Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα προμθκειϊν υλικϊν /εξοπλιςμοφ / υπθρεςιϊν ) 44) Σχεδιάηει και ειςθγείται τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ απαιτουμζνων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (εκτόσ του πεδίου του Ν / 2005) του Διμου, ςυγκεντρϊνει τισ αιτιςεισ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εξετάηει τθν ςκοπιμότθτα αυτϊν και διαμορφϊνει περιοδικά προγράμματα για τθν προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν και ειςθγείται αυτά για ζγκριςθ ςτα αρμόδια όργανα του Διμου ( υλικά για τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καφςιμα, λιπάςματα, φυτοφάρμακα, μθχανιματα, εργαλεία, ζπιπλα, είδθ γραφείου, μιςκϊςεισ μεταφορικϊν μζςων, αςφαλίςεισ κλπ). 45) Διενεργεί ζρευνεσ αγοράσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ειδϊν ι των υπθρεςιϊν που ενδιαφζρουν το Διμο και τθ λιψθ ςτοιχείων τιμϊν προμικειασ ι υπθρεςίασ. 46) Μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν χαρακτθριςμοφ υλικϊν / εξοπλιςμοφ ωσ αχριςτων ι ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και τθρεί τισ διαδικαςίεσ καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι εκποίθςθσ των υλικϊν αυτϊν. 47) Τθρεί τα πλθροφοριακά αρχεία και ζγγραφα των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (αρχείο προμθκευομζνων ειδϊν, αρχείο προμθκευτϊν, αρχείο φακζλων προμθκειϊν). (Αρμοδιότθτεσ λειτουργίασ Ταμείου) 48) Διενεργεί τισ πλθρωμζσ προσ τουσ δικαιοφχουσ με βάςθ τα Εντάλματα Ρλθρωμϊν και μετά από ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που ορίηει ο νόμοσ. 49) Καταγράφει τισ διενεργοφμενεσ πλθρωμζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και μεριμνά για τθν απόδοςθ των κάκε φφςθσ κρατιςεων υπζρ τρίτων που αντιςτοιχοφν ςτα επιμζρουσ εντάλματα πλθρωμισ. 50) Ραραλαμβάνει τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ των υποχρζων και των αντιςτοίχων οφειλομζνων ςτο Διμο ποςϊν κατά κατθγορία εςόδου. Εκδίδει και μεριμνά για τθν κοινοποίθςθ ειδικϊν προςκλιςεων προσ τουσ οφειλζτεσ. 51) Διενεργεί τισ ειςπράξεισ των οφειλϊν προσ τον Διμο και ενθμερϊνει το λογιςτικό ςφςτθμα του Διμου με τισ ςχετικζσ ταμειακζσ εγγραφζσ. 52) Ραρακολουκεί τθν τακτοποίθςθ των υποχρεϊςεων των οφειλετϊν προσ τον Διμο και ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τισ κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ. 53) Ραρακολουκεί και ελζγχει τουσ υπαλλιλουσ άλλων υπθρεςιϊν του Διμου που αςχολοφνται με ειςπράξεισ. (αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ, κοιμθτιρια, ςφαγεία, δθμοτικζσ αγορζσ κλπ) 54) Τθρεί τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν με τισ Τράπεηεσ για τθν τοποκζτθςθ των χρθματικϊν διακεςίμων και τθν διενζργεια ειςπράξεων και πλθρωμϊν μζςω επιταγϊν. 55) Τθρεί το αναγκαίο φυςικό ταμείο ςτα γραφεία του Διμου.

17 56) Τθρεί αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν και αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν ενθμζρωςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου με τισ ταμειακζσ εγγραφζσ. 57) Ραρακολουκεί τθν ταμειακι ρευςτότθτα και προγραμματίηει τισ πλθρωμζσ ςε ςυνεργαςία και με άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Άρθρο 8 Αρμοδιότητεσ Αυτοτελούσ Γραφεύου Κ.Ε.Π. Το Αυτοτελζσ Γραφείο Κ.Ε.Ρ. (Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν) είναι αρμόδιο για τθν παροχι διοικθτικϊν πλθροφοριϊν και τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των πολιτϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ κακϋφλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςφμφωνα με τον κεντρικό ςχεδιαςμό του Υπουργείου. Εςωτερικϊν. Ειδικότερα το Τμιμα: 1) Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 2) Ραραλαμβάνει αιτιςεισ πολιτϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ και ςε περίπτωςθ που για τθν διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ απαιτοφνται δικαιολογθτικά, που δεν υποβάλλονται μαηί με τθν αίτθςθ, τα αναηθτά και τα παραλαμβάνει με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ των πολιτϊν. 3) Διαβιβάηει πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςία με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. 4) Ραραλαμβάνει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τουσ πολίτεσ και μεριμνά για τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πολίτεσ, είτε με αποςτολι, είτε μζςω του ΚΕΡ. 5) Ραρζχει διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ ςφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό των ΚΕΡ ( επικφρωςθ εγγράφων, κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, χοριγθςθ παράβολων, χοριγθςθ αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κλπ). 6) Τθρεί αρχεία και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν δράςθ του ΚΕΡ. 7) Ραρακολουκεί και υποςτθρίηει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ e-kep για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςε απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ του Διμου. 8) Υποδζχεται από άλλα Κ.Ε.Ρ. αιτιςεισ πολιτϊν θ διεκπεραίωςθ των οποίων εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. Ρροωκεί τα αιτιματα αυτά ςτισ αρμόδιεσ για τθ διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςίεσ και παρακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ διεκπεραίωςθσ και τθν τιρθςθ των νόμιμων χρονικϊν προκεςμιϊν. Ραραλαμβάνει τα ςχετικά ζγγραφα από τισ υπθρεςίεσ και τα αποςτζλλει ςτα Κ.Ε.Ρ. τθσ αρχικισ υποβολισ των αιτιςεων. 9) Υποδζχεται και διαχειρίηεται τα παράπονα και τισ προτάςεισ των πολιτϊν για βελτιϊςεισ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. Άρθρο 9 Αρμοδιότητεσ Διεφθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών Καθαριότητασ και Πραςίνου Η Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τισ μελζτεσ εκτελζςεωσ και ςυντιρθςθσ των κάκε είδουσ τεχνικϊν ζργων του Διμου, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ, οικονομικι και άριςτθ

18 από επιςτθμονικισ απόψεωσ πραγματοποίθςισ τουσ. Συγχρόνωσ είναι αρμόδια για τθν εξαςφάλιςθ βελτιωμζνων ςυνκθκϊν αςφαλοφσ μετακίνθςθσ και κυκλοφορίασ των δθμοτϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο εγκαταςτάςεων, τθν ζκδοςθ αδειϊν εγκαταςτάςεων και εγκαταςτατϊν κυρίωσ ςτον τομζα των μεταφορϊν. Ακόμθ είναι αρμόδια για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και τθσ μεταφοράσ των απορριμμάτων, τθν χωριςτι αποκομιδι και μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ των χϊρων πραςίνου. Οι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Δ/νςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων. Οι αρμοδιότθτεσ των επί μζρουσ Οργανικϊν μονάδων των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και πραςίνου είναι οι εξισ: (α) Αρμοδιότητεσ Σμήματοσ Σεχνικών- Ζργων Μελετών και προμηθειών (Αρμοδιότθτεσ Γραφείου Τεχνικϊν ζργων) 1)Συνεργάηεται με το Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ κατά το ςχεδιαςμό των προγραμμάτων δράςθσ του Διμου που αφοροφν τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ζργων που περιλαμβάνουν ειδικότερα, ςφμφωνα με το εφροσ τθσ δικαιοδοςίασ των διμων : (α) ςυγκοινωνιακά ζργα (καταςκευζσ νζων ζργων οδοποιίασ, ςυντιρθςθ υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου, καταςκευζσ γεφυρϊν, κόμβων και διαβάςεων κλπ) (β) κτιριακά ζργα ( καταςκευι. ςυντιρθςθ, επιςκευι, διακόςμθςθ και εξοπλιςμόσ των δθμοτικϊν κτιρίων και εγκαταςτάςεων) (γ) ζργα διαμόρφωςθσ, διαρρφκμιςθσ και εξωραϊςμοφ των κοινοχριςτων χϊρων ςτθν περιοχι του Διμου ( πεηόδρομοι, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, τεχνικά ζργα χϊρων πραςίνου, ακλθτικοί χϊροι, αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία, κοιμθτιρια κλπ) (δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα αποχετεφςεων 2) Διενεργεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα των χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ ποιότθτα των προϊόντων τςιμζντου. 3) Συντάςςει τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προςδιορίηει τισ ανάγκεσ κάκε ζργου ςε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλιςμό ανκρϊπινο δυναμικό κλπ και ειςθγείται τθν μεκοδολογία εκτζλεςθσ κάκε ζργου ( με αυτεπιςταςία ι με ανάκεςθ ςε τρίτουσ). 4) Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των ζργων του Γραφείου που εκτελοφνται με αυτεπιςταςία. Συγκροτεί, οργανϊνει και διοικεί τα ςχετικά με ζργα αυτεπιςταςίασ ςυνεργεία του Διμου. 5) Συνεργάηεται με τισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ για τθν καλι εκτζλεςθ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ των μελετϊν και τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςε τρίτουσ. 6) Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των ζργων του Γραφείου που ανατίκενται ςε τρίτουσ. Διενεργεί επιμετριςεισ εργαςιϊν και ελζγχει τισ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν που υποβάλλονται από τρίτουσ. 7) Μεριμνά για τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ των ζργων που εκτελοφνται από τρίτουσ.

19 8) Μεριμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν αξιοποίθςθ των μθχανθμάτων και γενικά του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιεί το Γραφείο 9) Συγκροτεί, οργανϊνει και διοικεί ςυνεργεία αμζςου επζμβαςθσ ςε περιπτϊςεισ επειγόντων περιςτατικϊν εκτόσ προγράμματοσ. 10) Τθρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά ςτοιχεία των ζργων που εκτελεί ( αναλϊςεισ υλικϊν, απαςχόλθςθ τεχνικοφ προςωπικοφ, απαςχόλθςθ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, ςτοιχεία κόςτουσ κλπ) και αντίςτοιχα αρχεία μελετϊν και ςχεδίων (φάκελοι των ζργων). Εξάγει περιοδικά ςτατιςτικά ςτοιχεία και δείκτεσ από τθν εκτζλεςθ των ζργων του Γραφείου. 11) Ενθμερϊνει το Γραφείο Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ για τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ των ζργων του Τμιματοσ. 12) Επίβλεψθ ι εποπτεία αν θ επίβλεψθ ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ τεχνικϊν ζργων που εκτελοφνται είτε με αυτεπιςταςία είτε από ςυμβαλλόμενουσ με το Διμο εργολάβουσ, διαχείριςθ των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εκτζλεςθσ των ζργων, από ςυμβατικι και τεχνικι άποψθ. 13) Εκτζλεςθ με αυτεπιςταςία ζργων των οποίων θ καταςκευι ανατίκεται από τθ Δθμοτικι Αρχι ςτθ Διεφκυνςθ. (Αρμοδιότθτεσ Γραφείου Μελετϊν και προμθκειϊν ) Α) Υπθρεςία Μελετϊν : Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ όλων των αναγκαίων μελετϊν για τθν υλοποίθςθ των ζργων του Γραφείου (εκπόνθςθ με προςωπικό του Γραφείου ι με ανάκεςθ ςε τρίτουσ). Επιβλζπει τθν καλι εκπόνθςθ των μελετϊν. Αντικείμενα: Τον προςδιοριςμό ετιςιων και εξαμθνιαίων ςτόχων του Τμιματοσ, οι οποίοι εγγράφονται ςε εκείνουσ τθσ Δ/νςθσ και ςυντείνουν ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τεχνικϊν παρεμβάςεων του Διμου. Τθν κατάρτιςθ ετιςιου προγράμματοσ μελετϊν, το οποίο ενθμερϊνεται τακτικά και ανακεωρείται ανά τετράμθνο. Το τμιμα υποβάλλει κάκε μινα ςτθ Δ/νςθ ενθμερωμζνα παραςτατικά παρακολοφκθςθσ (χρονοδιαγράμματα GANTT CPM, κατανομισ ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων, απορρόφθςθσ και διακεςιμότθτασ πόρων) των αντικειμζνων ευκφνθσ του.

20 Τθν παρακολοφκθςθ και μζριμνα για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τθν προκιρυξθ, ανάκεςθ και διοίκθςθ των μελετϊν που εκπονοφνται από εξωτερικοφσ μελετθτζσ. Τθν τιρθςθ αρχείου με τεχνικι τεκμθρίωςθ και ςτοιχεία από παλαιότερεσ μελζτεσ ι και τεχνικά πρότυπα τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αρτιότερθ εκπόνθςθ μελετϊν μζςο τθσ αξιοποίθςθσ τθσ μελετθτικισ αλλά και καταςκευαςτικισ εμπειρίασ. Τθ ςφνταξθ ολοκλθρωμζνων τεχνικϊν μελετϊν, των οποίων θ εκπόνθςθ ανατίκεται ςτθ Δ/νςθ. B) Ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν : 1) Ραραλαμβάνει, ελζγχει τθν πλθρότθτα των υποβαλλομζνων φακζλων για τθν ζκδοςθ Δθμοτικϊν αδειϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 2) Ελζγχει το ςφννομο εκδοκειςϊν οικοδομικϊν αδειϊν και προβαίνει ςε ενθμζρωςθ του Δθμάρχου για ανάγκθ διακοπισ πικανισ αυκαίρετθσ δόμθςθσ. 3) Μελετά και ειςθγείται για τισ ανάγκεσ τροποποιιςεων/ ανακεϊρθςθσ των ρυμοτομικϊν ςχεδίων των πόλεων ςτθν περιοχι του Διμου. 4) Ελζγχει τθν εφαρμογι ρυμοτομικϊν και πολεοδομικϊν ςχεδίων, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 5) Τθρεί αρχεία χαρτϊν και ρυμοτομικϊν διαγραμμάτων, όρων δόμθςθσ, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογισ, πράξεων τακτοποίθςθσ και αναλογιςμοφ. Τπηρεςία Προμηθειών Αντικείμενα: Τιρθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ςε ςυνεργαςία με το γραφείο των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν,για τθν προμικεια: α) Ράςθσ φφςεωσ υλικϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων, επιςκευϊν ι ςυντθριςεων, (υλικά ενςωματωμζνα ςτα ζργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καφςιμα, λιπάςματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.). β) Μθχανθμάτων κινθτϊν μθχανθμάτων, τεχνικϊν ςυγκροτθμάτων, ςυςκευϊν, εργαλείων, επίπλων μθχανϊν γραφείου, κ.λπ. παγίων ςτοιχείων. γ) Υπθρεςιϊν που παρζχονται από τρίτουσ (μιςκϊςεισ μεταφορικϊν μζςων και μθχανθμάτων, αςφαλίςεισ κ.λπ.). Σε ςχζςθ με το αντικείμενο αυτό οι αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ: Σφνταξθ ετιςιων Ρεριοδικϊν Ρρογραμμάτων Ρρομθκειϊν. Μζριμνα για τθ διανομι των εγκεκριμζνων προγραμμάτων προμθκειϊν ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ. Μεριμνά για τθν κατάρτιςθ και ςφνταξθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν του Διμου, που κα εντάςςεται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν και ζχει τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ αυτοφ και περιοδικι ενθμζρωςθ των Διευκφνςεων των Υπθρεςιϊν του Διμου ανάλογα. Φροντίηει για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν για τθν ζγκριςθ τθσ ςκοπιμότθτασ κάκε προμικειασ και των διαδικαςιϊν για τθν κατακφρωςθ των προσ προμικεια ειδϊν (πλθν εκείνων που ζχουν περιλθφκεί ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν) ςε ςυγκεκριμζνουσ προμθκευτζσ (Διακθρφξεισ, διαγωνιςμοί, λιψθ προςφορϊν,

21 αξιολόγθςθ προςφορϊν, παραγγελίεσ ειδϊν κ.λπ.) και παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ κάκε παραγγελίασ μζχρι και τθσ παραλαβισ των παραγγελκζντων ειδϊν κακϊσ και για τθν τιρθςθ ςχετικοφ φακζλου για κάκε προμικεια, μίςκωςθ, υπθρεςία με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και αντίγραφα των παραςτατικϊν δαπανϊν προκειμζνου να γνωρίηουν το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τιμολογθκεί. Μζριμνα για τθ ςφςταςθ και υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ Επιτροπϊν και με ςυμμετοχι, που ςυςτινονται, για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν, τθ λιψθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν, τθν παραλαβι των παραγγελλομζνων ειδϊν (ποςοτικι / ποιοτικι / εν λειτουργία παραλαβι / οριςτικι παραλαβι), διαβίβαςθ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ για ζλεγχο και αξιολόγθςθ εκείνων των ειδϊν για τα οποία υπάρχουν ειδικοί όροι ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. Διενεργεί ζρευνεσ αγοράσ ςε ςυνεργαςία με το γραφείο οικονομικϊν υπθρεςιϊν για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ειδϊν που ενδιαφζρουν το Διμο και τθ λιψθ ςτοιχείων τιμϊν προμικειασ και τθρεί πλθροφοριακό αρχείο και εγγράφων προμθκειϊν (Αρχείο Ρρομθκευτϊν, Αρχείο Φακζλων Ρρομθκειϊν). Συνεργάηεται με τισ διευκφνςεισ και τισ άλλεσ διοικθτικζσ μονάδεσ του Διμου, για τθν εκπόνθςθ μελετϊν και τθν επίβλεψθ εξειδικευμζνων προμθκειϊν. Ραρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των όρων των ςυμβάςεων για τθν εντόσ των οριηομζνων προκεςμιϊν παράδοςθ των υλικϊν από τουσ προμθκευτζσ τθν επιβολι ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ εκπροκζςμων παραδόςεων ι τθν χοριγθςθ παρατάςεων με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου όπωσ τοφτο κακορίηεται ςτισ ςυμβάςεισ ι ςτισ διακθρφξεισ. Μεριμνά ςε ςυνεργαςία με το γραφείο οικονομικϊν υπθρεςιϊν, για τθν παραλαβι των παραςτατικϊν από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνεσ και ςυνοδευμζνεσ από το πρωτόκολλο παραλαβισ ι τθν βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ρρωτοκολλεί όλα τα παραςτατικά ςε βιβλία πρωτοκόλλου και διαβίβαςθ αυτϊν με διπλότυπο παράδοςθσ παραλαβισ ςτο Τμιμα Λογιςτθρίου για τθν ςυμπλιρωςθ αυτϊν με τουσ Κ.Α. του Κλαδικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου και τουσ Κ.Α. Γενικισ Λογιςτικισ. Ζκδοςθ και ςφνταξθ των Εκκζςεων Ανάλθψθσ Δαπάνθσ (με τθν επιςτροφι αυτϊν από το Τμιμα Λογιςτθρίου) προκειμζνου να ξεκινιςει θ εκτζλεςθ προμθκειϊν, εργαςιϊν, μιςκϊςεων, ζργων αυτεπιςταςίασ, ςτο φψοσ των ςχετικϊν μελετϊν. Συςχζτιςθ κάκε δαπάνθσ με τα αντίςτοιχα παραςτατικά δαπανϊν και επιςτροφι τιμολογίων ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου όταν αυτά ξεπερνοφν μια δαπάνθ ι δεν προβλζπονται από διάταξθ Νόμου. Διαβίβαςθ των παραςτατικϊν με όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εισ διπλοφν και νομίμωσ επικυρωμζνων ςτο Τμιμα Εκκακάριςθσ Δαπανϊν για τθν ζκδοςθ εντάλματοσ, μζςω πρωτοκόλλου παράδοςθσ παραλαβισ. Μεριμνά για τθν ςφνταξθ ςυμβάςεων με προμθκευτζσ και για τθν υπογραφι των ςυμβάςεων. Ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν φακζλων προμθκειϊν, με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (εφθμερίδεσ δθμοςιεφςεων, διακθρφξεισ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων, μελζτεσ, πρακτικά Δθμαρχιακισ Επιτροπισ, Αποφάςεισ Δθμοτικοφ Συμβουλίου και Δθμαρχιακισ Επιτροπισ, πρωτόκολλα παραλαβισ, δελτία ειςαγωγισ, ζκκεςθ δαπάνθσ, παραςτατικό κ.λπ.). Ραρακολουκεί και ενθμερϊνει τουσ φακζλουσ με τθν παραλαβι νζου παραςτατικοφ από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου και τθν διαβίβαςθ εγγράφωσ των υπολοίπων ανά μελζτθ διαγωνιςμό ςτο τζλοσ του χρόνου ςτο Τμιμα Λογιςτθρίου προκειμζνου να εγγραφοφν τα υπόλοιπά τουσ ςτο Ρροχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ. Μεριμνά για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςε όλεσ τισ Υπθρεςίεσ του Διμου για τον τρόπο που πρζπει να ακολουκθκεί προκειμζνου να υλοποιθκεί νομίμωσ μια προγραμματιηόμενθ δαπάνθ, τθν παροχι επιπρόςκετων πλθροφοριϊν και ςτοιχείων ςτθν Υπθρεςία Επιτρόπου όταν τουσ ηθτθκεί προκειμζνου να εγκρικεί

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  Οκτϊβριοσ 2011 ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011 ΜΕΡΟ Ι ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 2012 1 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα