ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011"

Transcript

1 ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

2 ΜΕΡΟ Ι ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ μονάδεσ ομαδοποιθμζνεσ ςε ενότθτεσ ςυναφοφσ ςκοποφ και αντικειμζνου : Ι.ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΘΜΑΡΧΟ 1. Γενικόσ Γραμματζασ 2. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετϊν 3. Γραφείο Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων & Εθιμοτυπίασ 4. Γραφείο Ειδικϊν υμβοφλων & Επιςτημονικϊν υνεργατϊν 5. Γραφείο Διαςφάλιςησ Ποιότητασ, Εςωτερικοφ Ελζγχου & Διαφάνειασ 6. Νομική Τπηρεςία 7. Αυτοτελζσ Γραφείο Πολιτικήσ Προςταςίασ 8. Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικητικήσ Βοήθειασ & Εξυπηρζτηςησ Πολιτϊν. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2

3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α.ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Β.ΔΙΕΘΤΝΕΙ-ΣΜΘΜΑΣΑ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ Διευθυντήσ Σμήμα Διοικητικήσ Τποςτήριξησ υλλογικϊν Οργάνων Σμήμα Διοικητικήσ Μζριμνασ Σμήμα Προςωπικοφ & Μιςθοδοςίασ Σμήμα Δημοτικήσ Κατάςταςησ & Ληξιαρχείου Σμήμα Νζων Σεχνολογιϊν και Πληροφορικήσ 2. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διευθυντήσ Σμήμα Λογιςτηρίου Σμήμα Δημοτικϊν Προςόδων Σμήμα Δημοτικήσ Περιουςίασ & Διαχείριςησ Κοιμητηρίων Σμήμα Σαμείου Σμήμα Προμηθειϊν & Αποθήκησ 3. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Διευθυντήσ Σμήμα Προγραμματιςμοφ & Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων Σμήμα Διαχείριςησ Διαγωνιςμϊν και υμβάςεων Ζργων Σμήμα Ρφθμιςησ Εμπορικϊν Δραςτηριοτήτων Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3

4 4. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Διευθυντήσ Σμήμα Μελετϊν Σμήμα Εκτζλεςησ Ζργων, υντήρηςησ & Αυτεπιςταςίασ Σμήμα Θλεκτρομηχανολογικϊν Ζργων και Εγκαταςτάςεων Σμήμα υγκοινωνιϊν, Κυκλοφορίασ & ήμανςησ 5. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Διευθυντήσ Σμήμα Ζκδοςησ Οικοδομικϊν αδειϊν Σμήμα Πολεοδομικϊν-Σοπογραφικϊν Εφαρμογϊν & Χωροταξίασ Σμήμα Ελζγχου Νομιμότητασ Καταςκευϊν και Αυθαιρζτων Σμήμα Διοικητικήσ Τποςτήριξησ 6. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διευθυντήσ Σμήμα Φφλαξησ & Καθαριότητασ χολικϊν Μονάδων Σμήμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Σμήμα Δια βίου Μάθηςησ & Νζασ Γενιάσ 7. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΝΟΙΑ Διευθυντήσ Σμήμα Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Κοινωνικϊν Ερευνϊν & Τγείασ Σμήμα Εποπτείασ, Ελζγχου και Ιςότητασ Σμήμα Εφαρμογήσ Προγραμμάτων Κοινωνικήσ Αρωγήσ 8. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4

5 Διευθυντήσ Σμήμα Γεωτεχνικϊν Ζργων Σμήμα Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Σμήμα Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 9. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ & ΟΧΘΜΑΣΩΝ Διευθυντήσ Σμήμα Ανακφκλωςησ Σμήμα Αποκομιδήσ Σμήμα Οχημάτων 10. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΕΠ Διευθυντήσ ΚΕΠ Καλαμάτασ Σμήμα Εξυπηρζτηςησ Πολιτϊν-Τπηρεςία Ενιαίου Κζντρου Εξυπηρζτηςησ (Ε.Κ.Ε.) Σμήμα Εςωτερικήσ Ανταπόκριςησ Γραφείο ΚΕΠ Άριοσ (299) Γραφείο ΚΕΠ Αρφαρϊν (455) Γραφείο ΚΕΠ Θουρίασ (296) Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικήσ Κοινότητασ Βζργασ (580) 11. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5

6 Διευθυντήσ Σμήμα Αςτυνόμευςησ και Φφλαξησ Σμήμα Ελζγχου & Σήρηςησ Λειτουργίασ Καταςτημάτων και Επιχειρήςεων Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Αποκεντρωμζνεσ Τπηρεςίεσ του Διμου είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ Δθμοτικζσ/Τοπικζσ Κοινότθτεσ τθσ Ενότθτασ και περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ, οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ μονάδεσ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. Οι Αποκεντρωμζνεσ Τπηρεςίεσ του Διμου είναι οι ακόλουκεσ: 1. Αποκεντρωμζνη Τπηρεςία Δημοτικήσ Ενότητασ Άριοσ Γραφείο ΚΕΠ (299) Γραφείο γενικϊν θεμάτων (Διοικητικϊν, Σεχνικϊν, Πραςίνου, Καθαριότητασ κλπ) 2. Αποκεντρωμζνη Τπηρεςία Δημοτικήσ Ενότητασ Αρφαρϊν Γραφείο ΚΕΠ (455) Γραφείο γενικϊν θεμάτων (Διοικητικϊν, Σεχνικϊν, Πραςίνου, Καθαριότητασ κλπ) 3. Αποκεντρωμζνη Τπηρεςία Δημοτικήσ Ενότητασ Θουρίασ Γραφείο ΚΕΠ (296) Γραφείο γενικϊν θεμάτων (Διοικητικϊν, Σεχνικϊν, Πραςίνου, Καθαριότητασ κλπ) 4. Αποκεντρωμζνη Τπηρεςία Δημοτικήσ Ενότητασ Καλαμάτασ Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικήσ Κοινότητασ Βζργασ (580) Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6

7 ΜΕΡΟ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Άρθρο 3 ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΘΜΑΡΧΟ 3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Ο Γενικόσ Γραμματζασ υποςτθρίηει το Διμαρχο ςτα διοικθτικά του κακικοντα υλοποιϊντασ τισ αρμοδιότθτεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ με απόφαςι του. Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ ςτο ςυντονιςμό των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Διευκυντι, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται με αποδοτικό τρόπο θ αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων και προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου. Ειδικότερα ο Γενικόσ Γραμματζασ : Ραρζχει οδθγίεσ, δίνει κατευκφνςεισ και, γενικότερα, ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ του Διμου κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Διευκυντι. Ρροβαίνει ςτθ μελζτθ και ειςιγθςθ μζτρων για τθ βελτίωςθ και προαγωγι των λειτουργιϊν του Διμου. Μεριμνά για τθν επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κεμάτων που είναι προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ ι ζχουν ιδθ ςυηθτθκεί ςε αυτά, κακϊσ και να τα υποςτθρίηει ενϊπιον των ανωτζρω οργάνων, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον Ρρόεδρο τουσ. Ραρακολουκεί τθ διαδικαςία εφαρμογισ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό Διευκυντι. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7

8 Συμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ του Διμου και παρακολουκεί τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου. Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ετοιμαςία των περιοδικϊν απολογιςμϊν δράςθσ του Διμου ςφμφωνα προσ τα αντίςτοιχα προγράμματα ι τισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ και ενθμερϊνει ςχετικά τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. Οργανϊνει κάκε νζα υπθρεςία που δθμιουργείται ςτο Διμο και μεριμνά για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου, τθν προςαρμογι τθσ λειτουργίασ τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ςτελεχικοφ δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων του Διμου Δφναται να ςυγκαλεί περιοδικά ι κατά περίπτωςθ Συντονιςτικά Συμβοφλια ςτα οποία μετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ το ςφνολο ι μζροσ (ανάλογα με ομοιογενι κεματικά αντικείμενα) των υπθρεςιϊν του Διμου. Ραρακολουκεί τισ δραςτθριότθτεσ των νομικϊν προςϊπων του Διμου και ςυνεργάηεται με τισ διοικιςεισ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ των αποτελεςμάτων από τθν δραςτθριοποίθςι τουσ προσ τουσ ςτόχουσ του Διμου. Υπογράφει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ αδειϊν με ι χωρίσ αποδοχζσ και μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των υπαλλιλων του Διμου. Υπογράφει ζγγραφα ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ, ο οποίοσ μπορεί με απόφαςι του, να του εκχωρεί και άλλεσ αρμοδιότθτεσ, εκτόσ των παραπάνω ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ & ΑΙΡΕΣΩΝ Διεξάγει κάκε υπθρεςία που ανακζτει ο Διμαρχοσ ςτο Γραφείο αυτό και θ οποία δεν ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων του Διμου. Επιμελείται τθσ αλλθλογραφίασ του Δθμάρχου και τθρεί το ςχετικό πρωτόκολλο και αρχείο. Τθρεί αρχείο των κάκε είδουσ αποφάςεων του Διμου προσ χριςθ του Δθμάρχου, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Δθμάρχου. Τθρεί το θμερολόγιο των ςυναντιςεων του Δθμάρχου με ςυλλόγουσ, φορείσ και πολίτεσ. Διεξάγει κάκε υποςτθρικτικι που ανάγεται ςτισ αρμοδιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν ανατεκεί από το Διμαρχο ςε Αντιδθμάρχουσ ι Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ. Καταγράφει αιτιματα των πολιτϊν και φροντίηει για τθν επίλυςι τουσ. Συνεργάηεται με το γραφείο Επικοινωνίασ για τθν καλφτερθ δυνατι υποδοχι των προςκεκλθμζνων ςτο Διμο. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8

9 3.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΘΙΜΟΣΤΠΙΑ Οργανϊνει τισ ςυνεντεφξεισ τφπου και φροντίηει για τθν γενικότερθ παροχι πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτο Διμο. Ενθμερϊνει για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και το επιτελοφμενο ζργο τθσ. Επιμελείται τθσ ζκδοςθσ ενθμερωτικϊν εντφπων προβολισ του ζργου και των δραςτθριοτιτων του Διμου. Καταγράφει και τθρεί αρχείο για όλα τα κζματα που δθμοςιεφονται ςτον θμεριςιο τφπο, ςτα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ και ςτο διαδίκτυο, τα οποία αφοροφν ςε δραςτθριότθτεσ του Διμου. Τθρεί φωτογραφικό αρχείο και αςχολείται με τθ ςυγκζντρωςθ και διατιρθςθ ιςτορικϊν αρχείων του Διμου. Επιμελείται για τθν οργάνωςθ τθσ υποδοχισ, τθσ φιλοξενίασ και τθσ ξενάγθςθσ, προςωπικοτιτων ι ομάδων, θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν, που επιςκζπτονται τθν πόλθ. Φροντίηει για τθν οργάνωςθ εορτϊν, ςυνεδρίων, επιςιμων τελετϊν και δεξιϊςεων, κακϊσ επίςθσ και για το ςθμαιοςτολιςμό των χϊρων ςε Εκνικζσ ι Τοπικζσ εορτζσ. Συνεργάηεται με τουσ μαηικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, τουσ ενθμερϊνει για τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου και τουσ παρζχει κάκε δυνατι βοικεια. Επιμελείται για τθν κακθμερινι ενθμζρωςθ τθσ επίςθμθσ διαδικτυακισ παρουςίασ (Website) του Διμου. Συνεργάηεται με τουσ εκπροςϊπουσ του τφπου και διευκολφνει το ζργο τουσ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ & ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ Οι ειδικοί ςφμβουλοι και επιςτημονικοί ςυνεργάτεσ, προςλαμβάνονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.3584/2007, και: Αςκοφν τα κακικοντά τουσ επιτελικά και δεν ζχουν αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ οποιαςδιποτε μορφισ. Ραρζχουν ςυμβουλζσ και διατυπϊνουν εξειδικευμζνεσ γνϊμεσ, γραπτά ι προφορικά, για το ςυγκεκριμζνο τομζα δραςτθριοτιτων του Διμου ςτον οποίο ζχουν οριςκεί για να εξυπθρετιςουν. Υποςτθρίηουν το Διμαρχο, το Δθμοτικό Συμβοφλιο και τισ υπθρεςίεσ, με τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ. Ραρζχουν υπθρεςίεσ μζςα ςτον κφκλο των γνϊςεϊν τουσ, ςε εξειδικευμζνα επιςτθμονικά και τεχνικά κζματα, που μπορεί να αναφζρονται ςτθ διενζργεια ερευνϊν, τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθ ςφνταξθ εκκζςεων, τθν υποβολι προτάςεων ι ειςθγιςεων, τθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν πραγμάτωςθ των ςκοπϊν του Διμου, τθν παροχι επιςτθμονικισ ι τεχνολογικισ βοικειασ ςε ειδικά κζματα που απαςχολοφν τισ οργανωτικζσ μονάδεσ του Διμου, τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςτον τομζα τθσ δραςτθριότθτάσ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9

10 τουσ, τθν τιρθςθ αρχείου ελλθνικϊν και ξζνων βιβλιογραφικϊν δεδομζνων, κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία που τουσ ανατίκεται από το Διμαρχο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ, ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Θ λειτουργία τθσ μονάδασ ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Διμου, τον εςωτερικό ζλεγχο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ των γενικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί, το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που επιδιϊκουν τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ κάκε είδουσ ςχζςεισ του Διμου προσ τρίτουσ. Αρμοδιότητεσ Ποιότητασ και Εςωτερικοφ Ελζγχου: Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ κα παρζχει μια ανεξάρτθτθ γνϊμθ αναφορικά με τθ διαχείριςθ των κινδφνων, τον ζλεγχο και τθ διοίκθςθ των υπθρεςιϊν του Διμου, καταγράφοντασ, αξιολογϊντασ και διαμορφϊνοντασ, τισ διαδικαςίεσ και τισ λειτουργίεσ που διαςφαλίηουν τθν επίτευξθ των ςτόχων. Ειδικότερα οι αρμοδιότθτεσ του εν λόγω Γραφείου είναι: Θ επίβλεψθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και θ τιρθςθ/ανανζωςθ τθσ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ. Ο προγραμματιςμόσ και θ εποπτεία τθσ διενζργειασ εςωτερικϊν επικεωριςεων, ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά εμπλεκόμενα ςτελζχθ. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων των εςωτερικϊν επικεωριςεων/ελζγχων και θ ενθμζρωςθ τθσ διοίκθςθσ. Θ προετοιμαςία/ειςιγθςθ λιψθσ προλθπτικϊν και διορκωτικϊν μζτρων, ωσ απόρροια των εςωτερικϊν επικεωριςεων. Θ εκπροςϊπθςθ του φορζα κατά τθ διενζργεια εξωτερικϊν επικεωριςεων του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και των επιμζρουσ διαδικαςιϊν. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των κανονιςμϊν λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και θ ςφνταξθ αναφορϊν προσ τθ διοίκθςθ. Θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, περιλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων κακιζρωςθσ και παρακολοφκθςθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ειςιγθςθ ςυςτθμάτων και μεκόδων μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων (διαδικαςίεσ, δείκτεσ κλπ), κακϊσ και του Κανονιςμοφ Μζτρθςθσ και Αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ ειςιγθςθ διαμόρφωςθσ περιοδικϊν ςτόχων για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. Θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και δεδομζνων που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν περιοδικϊν τουσ ςτόχων, θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, θ επεξεργαςία των ςτοιχείων και θ ζκδοςθ ενθμερωτικϊν αναφορϊν. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10

11 Θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων, θ ανάλυςθ, επεξεργαςία και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχει ο Διμοσ. Επίςθσ το Γραφείο αυτό: Διατυπϊνει αναλυτικά ετθςίωσ τισ εκκζςεισ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν και των Νομικϊν Ρροςϊπων. Εντοπίηει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ και προωκεί τθν εφαρμογι τουσ και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ. Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι των καλϊν πρακτικϊν και αξιολογεί τα αποτελζςματά τουσ. Ειςθγείται, παρακολουκεί και αξιολογεί μζτρα για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ ανταπόκριςισ τουσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν. Σχεδιάηει, ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ και διαδικαςιϊν αυτοαξιολόγθςθσ. Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ζργων και δράςεων για τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. Συνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν για τθ διαμόρφωςθ των καταλλιλων ςυςτθμάτων προχπολογιςμοφ και απολογιςτικοφ ελζγχου των οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, κακϊσ και των καταλλιλων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν μονάδων του Διμου και του κόςτουσ των παραγομζνων και παρεχομζνων υπθρεςιϊν του Διμου προσ τουσ πολίτεσ. Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των επί μζρουσ λειτουργιϊν του Διμου. Μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων ζργων και δράςεων για τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον ςχεδιαςμό/αναςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι βελτιωμζνων οργανωτικϊν δομϊν, κατανομισ αρμοδιοτιτων, κατανομισ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και εντφπων. Σχεδιάηει και ειςθγείται ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων από τα αρμόδια όργανα εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν. Εφαρμόηει τα εγκεκριμζνα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν και ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του Διμου ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται αποκλίςεισ. Αρμοδιότητεσ Διαφάνειασ: Σχεδιάηει, ενθμερϊνει τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και μεριμνά για τθν εφαρμογι κάκε είδουσ διαδικαςίασ και ενζργειασ που διαςφαλίηουν τθν διαφάνεια ςτισ ςχζςεισ του Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11

12 Διμου προσ τρίτουσ. Ρροσ τοφτο χρθςιμοποιεί κάκε πρόςφορο μζςο και κυρίωσ τισ κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Μεριμνά ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν/Τμιμα Νζων Τεχνολογιϊν & Ρλθροφορικισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ από κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςε πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν προμικεια υλικϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν και κάκε τρίτου ςε πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν δομι, τθν οργάνωςθ και τισ αρμοδιότθτεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ τισ διαδικαςίεσ και τισ προχποκζςεισ παροχισ από το Διμο υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ. Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κάκε είδουσ προγράμματα και δράςεισ που ςχεδιάηει ο Διμοσ και απευκφνονται ςτουσ δθμότεσ και μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Σχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν ζκδοςθ και διακίνθςθ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι: (α) Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων δθμοτϊν και κατοίκων, (β) Οδθγοφ του Δθμότθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου, (γ) Κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και Κανονιςμοφ Διαβοφλευςθσ ΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ Θ Νομική Τπηρεςία παρζχει νομικι υποςτιριξθ προσ τα αιρετά όργανα του Διμου και τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ των επιδιϊξεων, ςτόχων και ςυμφερόντων του Διμου. Οι Νομικοί Σφμβουλοι προςλαμβάνονται, προςφζρουν υπθρεςία και απολφονται ςφμφωνα με τον Ν.3584/2007 ι τον ιςχφοντα νόμο κάκε φορά. Ειδικότερα θ Υπθρεςία: Ραρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και γνωμοδοτιςεισ προσ τα πολιτικά όργανα διοίκθςθσ του Διμου (Δθμοτικό Συμβοφλιο, Επιτροπζσ, Διμαρχοσ κλπ) διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των πράξεϊν του Διμου. Ραρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ προσ τισ επί μζρουσ υπθρεςίεσ του Διμου, κακϊσ και ςτα ιδρφματα και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα του Διμου, για τθν διαςφάλιςθ του νομότυπου των δράςεων τουσ. Ειςθγείται για τθν άςκθςθ ενδίκων βοθκθμάτων και τθ ςυνζχιςθ ι μθ των ζνδικων μζςων και ενθμερϊνει το ςχετικό βιβλίο δικογράφων και το αρχείο των ςχετικϊν δικογραφιϊν. Επεξεργάηεται και γνωμοδοτεί για πράξεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αφοροφν το Διμο. Επεξεργάηεται και ελζγχει νομικά όλεσ τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο Διμοσ με τρίτουσ, κακϊσ και τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. Ραρίςταται όταν καλείται, ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12

13 Εκπροςωπεί τον Διμο ςε νομικζσ υποκζςεισ ενϊπιον όλων των Δικαςτθρίων και ενϊπιον οποιαςδιποτε Αρχισ ι τρίτου, για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων του Διμου. Ραρακολουκεί τθν ςχετικι νομοκεςία και νομολογία και τθρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που ενδιαφζρουν το Διμο. Τθρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ Ειςθγείται, παρακολουκεί και διαχειρίηεται το Δθμοτικό Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν. Υποςτθρίηει το ςυντονιςμό και επιβλζπει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι του Διμου. Καταγράφει κάκε μεταβολι του Δθμοτικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και μεριμνά για τθν ενεργοποίθςι του όταν χρειαςτεί. Βρίςκεται ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, κακϊσ και άλλεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ (Ρυροςβεςτικι, Δαςαρχείο κλπ). Μεριμνά για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν προγραμμάτων μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο του εκνικοφ και περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ. Ειςθγείται για τθ ςφγκλιςθ του Συντονιςτικοφ Τοπικοφ Οργάνου (Σ.Τ.Ο.). Ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ οργάνωςθσ και διάκεςθσ του Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ που απαιτείται ςφμφωνα με το Δθμοτικό Σχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν, τθσ εποπτείασ και διάκεςθσ των δθμοτικϊν υπαλλιλων (χειριςτϊν μθχανθμάτων, οδθγϊν, πυροφυλάκων κ.λ.π) και τθσ ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ τθσ δράςθσ των εκελοντϊν και των εκελοντικϊν οργανϊςεων. Επεξεργάηεται ειδικότερεσ προτάςεισ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν προςταςία των δαςικϊν περιοχϊν του Διμου, ςυμμετζχει ςτθν οργάνωςθ τθσ πυροπροςταςίασ των δαςϊν και διατυπϊνει προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ των δαςϊν ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ & ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΩΝ Ραρζχει διοικθτικι βοικεια ςε άτομα που ζχουν αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ). Επίςθσ είναι αρμόδιο ςε κζματα εξυπθρζτθςθσ και ενθμζρωςθσ του πολίτθ. Αρμοδιότητεσ Διοικητικήσ Βοήθειασ: Σχεδιάηει και εφαρμόηει ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν που ζχουν αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα ΚΕΡ και χρειάηονται να ζλκουν ςε επαφι με τισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ για ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τουσ. Μεριμνά για τθ δθμιουργία και τθν αποτελεςματικι λειτουργία δικτφων εκελοντϊν που αναλαμβάνουν τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω δθμοτϊν για τθν εκτζλεςθ των δοςολθψιϊν τουσ με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και τα ΚΕΡ για λογαριαςμό τουσ. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13

14 Δζχεται αιτιματα των ανωτζρω δθμοτϊν με βάςθ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και μεριμνά για τθν ικανοποίθςι τουσ, με τθν αξιοποίθςθ, τόςον των υπαλλιλων του Γραφείου, όςο και των δικτφων εκελοντϊν. Συνεργάηεται με τα αρμόδια ΚΕΡ για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων των ανωτζρω δθμοτϊν ςε ηθτιματα αρμοδιότθτασ των ΚΕΡ. Σχεδιάηει και προωκεί κάκε άλλθ ςχετικι ενζργεια για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν με αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτα ΚΕΡ. Αρμοδιότητεσ Εξυπηρζτηςησ Κοινοφ: Υποδεικνφει τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των δθμοτϊν και τουσ εφοδιάηει με τα απαραίτθτα πλθροφοριακά ςτοιχεία και ζντυπα. Διακζτει Τράπεηα Ρλθροφοριϊν για τθ διευκόλυνςθ των δθμοτϊν ςτισ επαφζσ τουσ με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ γενικά, Φορείσ και Υπθρεςίεσ. Διακζτει ενθμερωτικά φυλλάδια, οδθγίεσ, ζντυπα κ.λ.π. Ραραλαμβάνει τισ υποδείξεισ, προτάςεισ και τα αιτιματα των δθμοτϊν, τα οποία προωκεί και παρακολουκεί τθν πορεία ικανοποίθςθσ τουσ. Υποςτθρίηει τθ λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου. Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 4.1. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Ο Γενικόσ Διευθυντήσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου, που ςυγκροτοφν τθν Γενικι Διεφκυνςθ, και ιδίωσ για τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Ειδικότερα: Κατευκφνει τον ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων και των αντιςτοίχων προγραμμάτων δράςθσ των υπθρεςιϊν, ςυνεργαηόμενοσ με τον Γενικό Γραμματζα και τουσ αντίςτοιχουσ Ρροϊςταμζνουσ των υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε να εναρμονίηονται προσ τουσ περιοδικοφσ ςτόχουσ του Διμου. Μεριμνά για τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ των πόρων των υπθρεςιϊν (ανκρϊπινο δυναμικό, τεχνικά μζςα, υποδομζσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ κλπ) ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται ςτθν αποτελεςματικι και αποδοτικι υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ και των αντίςτοιχων προγραμμάτων δράςθσ τουσ. Ραρακολουκεί, ελζγχει και αξιολογεί τθν καλι λειτουργία των υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ πάντοτε προσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και τθν επίτευξθ των περιοδικϊν προγραμμάτων δράςθσ τουσ ςυνεργαηόμενοσ με τουσ αντίςτοιχουσ Ρροϊςταμζνουσ. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14

15 Αξιολογεί τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα των πόρων τθσ κάκε υπθρεςίασ (ανκρϊπινο δυναμικό, τεχνικά μζςα κλπ) και διατυπϊνει προτάςεισ για τθ ςυμπλιρωςι τουσ ι τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ. Υπογράφει ζγγραφα ςφμφωνα με το ςφςτθμα δικαιοδοςιϊν υπογραφισ εγγράφων που εφαρμόηει ο Διμοσ. Ραρακολουκεί και ενθμερϊνεται για τθ νομοκεςία και νομολογία που αφοροφν ςτο Διμο και φροντίηει για τθν εφαρμογι των νόμων, διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, εγκυκλίων κ.λ.π. Υπογράφει αποφάςεισ και υπθρεςιακά ζγγραφα φςτερα από εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου κακϊσ και εκείνα που απευκφνονται ςτισ Δ/νςεισ του Διμου. Επιλαμβάνεται κεμάτων εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ του και ειςθγείται μζτρα για τθν εφρυκμθ λειτουργία υπθρεςιϊν κακϊσ και για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Μεριμνά για τθν καλλιζργεια του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ ςτισ μεταξφ των υπαλλιλων του Διμου ςχζςεισ. Ραρακολουκεί ιδιαίτερα κζματα που αφοροφν ςτθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, τθν τιρθςθ του ωραρίου και τθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων. Συμμετζχει ςε όλεσ τισ υπθρεςιακζσ ςυςκζψεισ, που καλοφνται από το Διμαρχο ι αρμόδιο Αντιδιμαρχο ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ, ΣΜΘΜΑΣΩΝ, ΑΤΣΟΣΕΛΩΝ ΣΜΘΜΑΣΩΝ & ΑΤΣΟΣΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1.Ο Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ, ευκφνεται ζναντι του αμζςωσ υπερκείμενου διοικθτικοφ επιπζδου για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ Διεφκυνςθσ, προγραμματίηοντασ, οργανϊνοντασ, ςυντονίηοντασ και ελζγχοντασ τισ επί μζρουσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι περιοδικοί ςτόχοι του Διμου με βάςθ τα αντίςτοιχα προγράμματα δράςθσ. Ειδικότερα ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ: Συνεργάηεται με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων από τουσ οποίουσ ενθμερϊνεται για τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ. Ενθμερϊνει και ςυνεργάηεται με τθ Δθμοτικι Αρχι για όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςισ του. Συγκαλεί κάκε εβδομάδα ςφςκεψθ ςτελεχϊν τθσ Διεφκυνςθσ και ςυγκεντρϊνει, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ υπαλλιλουσ, για προγραμματιςμό δράςθσ, αξιολόγθςθ ενεργειϊν και ενθμζρωςθ. Διατυπϊνει ςε ςυνεργαςία με το ιεραρχικά ανϊτερο διοικθτικό επίπεδο και τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ & Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων, τουσ ςτόχουσ και τα προγράμματα δράςθσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχουσ προχπολογιςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με τισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ. Φροντίηει για τθν υλοποίθςθ των κατά περίπτωςθ αποφάςεων των ιεραρχικά ανωτζρων διοικθτικϊν επιπζδων. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15

16 Υπογράφει τα ςχετικά ζγγραφα για τισ αποφάςεισ που αποκεντρϊνονται ςτον υπθρεςιακό μθχανιςμό μετά από εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου. Μεριμνά για τθν ςτελζχωςθ, τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων τθσ διοικθτικισ ενότθτασ με τρόπο ϊςτε να υλοποιοφνται αποτελεςματικά τα προγράμματα δράςθσ και οι κατά περίπτωςθ αποφάςεισ ι εντολζσ. Μεριμνά για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ, τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων, τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του δθμότθ και τθν καλφτερθ ανταπόκριςθ τθσ ενότθτασ ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ. Εποπτεφει, αξιολογεί και κατευκφνει το προςωπικό τθσ διοικθτικισ ενότθτασ, μεριμνϊντασ για τθν ανάπτυξθ και επιμόρφωςι του, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθ διατιρθςθ αρμονικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων. Ετοιμάηει τουσ περιοδικοφσ απολογιςμοφσ των προγραμμάτων δράςθσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ και τουσ αντίςτοιχουσ οικονομικοφσ απολογιςμοφσ ςε ςυνεργαςία με τισ Οικονομικζσ υπθρεςίεσ. Ραραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία που ςχετίηεται με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ διοικθτικισ μονάδασ του, τθν χαρακτθρίηει και τθν διανζμει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ ι υπαλλιλουσ παρζχοντασ τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ για τισ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν. Ειςθγείται για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ προσ τον Ρροϊςτάμενο του ανϊτερου ιεραρχικά επιπζδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίςταται, εφόςον απαιτθκεί, ςτισ ςυνεδριάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων και επιτροπϊν. Ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ ι απόρριψθσ των υπθρεςιακϊν ειςθγιςεων των κατϊτερων ιεραρχικά επιπζδων με ενυπόγραφθ πάντοτε ςθμείωςθ του ςτα ςχετικά ζγγραφα και παράλλθλθ υποχρζωςθ ζγκαιρθσ και αιτιολογθμζνθσ ενθμζρωςθσ του ανϊτερου ιεραρχικά επιπζδου. Συνεργάηεται με Ρροϊςταμζνουσ άλλων διοικθτικϊν ενοτιτων του Διμου ι των νομικϊν προςϊπων του για τον ςυντονιςμό και τθν ολοκλιρωςθ των λειτουργιϊν του Διμου. Συνεργάηεται με φορείσ εκτόσ Διμου που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ. Ραρακολουκεί τθ νομοκεςία, τισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και τισ εξελίξεισ ςτον τοπικό, ελλθνικό και διεκνζσ περιβάλλον, που ζχουν ςχζςθ με τισ λειτουργίεσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ. Ενθμερϊνει το προςωπικό και μεριμνά για τθν τιρθςθ των νομικϊν διατάξεων, τθν εφαρμογι καινοτομιϊν και τθν προςαρμογι τθσ λειτουργίασ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ ςτισ εξελίξεισ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Φροντίηει για τθν ζγκαιρθ επίλυςθ και απάντθςθ των αιτθμάτων των δθμοτϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν υπθρεςία του. Θεωρεί κάκε είδουσ αντίγραφο που ζχει ςχζςθ με τθ Διεφκυνςι του και χορθγεί βεβαιϊςεισ ςε ςυνεργαςία με το αρμόδιο Τμιμα. Τζλοσ, αςχολείται και ενεργεί κάκε μορφισ ζλεγχο και επικεϊρθςθ για οποιοδιποτε κζμα εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ. Είναι υπεφκυνοσ για τθν νομιμότθτα των ενεργειϊν τθσ διοικθτικισ μονάδασ του. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16

17 2.Οι Προϊςτάμενοι Σμημάτων, Αυτοτελϊν Σμημάτων & Αυτοτελϊν Γραφείων: Αςκοφν τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ αναλογικά για τισ μονάδεσ των οποίων είναι Ρροϊςτάμενοι. Φροντίηουν για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που ανικουν ςτο Τμιμα τουσ. Λαμβάνουν γνϊςθ όλθσ τθσ αλλθλογραφίασ που αφορά το Τμιμα τουσ και είναι υπεφκυνοι για τθν ταχεία διεκπεραίωςι τθσ. Μεριμνοφν για τθν κατανομι των αντικειμζνων του Τμιματοσ ςτουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι κα είναι υπόλογοι ζναντι του Τμθματάρχθ. Είναι υπεφκυνοι ζναντι του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ όπου προΐςτανται. Άρθρο 5 1.Γενικζσ Αρμοδιότητεσ κάθε Διεφθυνςησ & Σμήματοσ: Οι αρμοδιότθτεσ κάκε Διεφκυνςθσ και Τμιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων. Θ μζριμνα για τθν ανάρτθςθ διοικθτικϊν πράξεων, αποφάςεων κλπ τθσ αρμοδιότθτάσ του ςτο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Θ διεκπεραίωςθ τθσ ςχετικισ με το αντικείμενο του αλλθλογραφίασ και τιρθςθ του αντίςτοιχου αρχείου. Θ μζριμνα γενικά για τθν τιρθςθ των διατάξεων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, ςτα κζματα αρμοδιότθτάσ του. Θ επιμζλεια για τθν ζγκαιρθ λιψθ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, των λοιπϊν ςυλλογικϊν οργάνων και του Δθμάρχου ςχετικά με το αντικείμενο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ/Τμιματοσ. Θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ των από των νόμων προβλεπόμενων βιβλίων. 2.Ρυθμίςεισ για μελζτεσ, διαγωνιςμοφσ & εκτζλεςη ζργων. Το τμιμα Ρρομθκειϊν & Αποκικθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ των μελετϊν όλων των προμθκειϊν ειδϊν και υλικϊν, κακϊσ τισ μελζτεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, που χαρακτθρίηονται ωσ «κοινζσ» για όλεσ τισ Διευκφνςεισ (π.χ. γραφικι φλθ, γάλα, ζντυπα, καφςιμα, υλικά κακαριότθτασ, αναλϊςιμα, αςφάλιςθ δθμοτικϊν κτιρίων και οχθμάτων κλπ). Μεριμνά επίςθσ για τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν αυτϊν ι των απευκείασ ανακζςεων ςφμφωνα με το νόμο. Για όλεσ τισ υπόλοιπεσ μελζτεσ προμικειασ ειδϊν και υλικϊν, που αφοροφν μία ι περιςςότερεσ Διευκφνςεισ ι Αυτοτελι Γραφεία και δεν χαρακτθρίηονται ωσ «κοινζσ» (π.χ. ςκυρόδεμα, ςίδθρο κλπ), τότε θ ςχετικι μελζτθ ςυντάςςεται από τθν αιτθκείςα τθν προμικεια Διεφκυνςθ ι αν είναι περιςςότερεσ κατόπιν μεταξφ τουσ ςυνεννόθςθσ από μία από αυτζσ και παραδίδεται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν με κατ ελάχιςτο Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17

18 περιεχόμενο τθν τεχνικι ζκκεςθ, τεχνικι περιγραφι και τεχνικζσ προδιαγραφζσ, προμζτρθςθ και προχπολογιςμό, άλλωσ κα επιςτρζφεται προσ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων. Το τμιμα Ρρομθκειϊν μεριμνά επίςθσ για τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν αυτϊν ι των απευκείασ ανακζςεων ςφμφωνα με το νόμο. Οι μελζτεσ για τα ζργα του Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ ςυντάςςονται από τα αρμόδια τμιματα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Οι μελζτεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, που δεν είναι «κοινζσ», ςυντάςςονται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ, θ οποία είναι υπεφκυνθ και για τθ διενζργεια του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, ι των απευκείασ ανακζςεων ςφμφωνα με το νόμο. Θ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν (από τθ διαβίβαςθ τθσ μελζτθσ μζχρι τθ ςυμβαςιοποίθςθ) των ζργων, κακϊσ αυτϊν που αφοροφν προμικειεσ ειδϊν και υλικϊν, που εντάςςονται ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα γίνονται με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ/Τμιμα διαχείριςθσ διαγωνιςμϊν και ςυμβάςεων ζργων. H κάκε Διεφκυνςθ/Τμιμα τθρεί το αρχείο ςυμβάςεων για υπθρεςίεσ, ζργα και προμικειεσ που ανακζτει ο Διμοσ τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. Άρθρο 6 ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ, ΣΜΘΜΑΣΩΝ & ΑΤΣΟΣΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 6.1. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ 1. Θ Διεφθυνςη Διοικητικϊν είναι αρμόδια για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ των ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου, τθν εποπτεία των νομικϊν του προςϊπων, τθ λειτουργία του κεντρικοφ πρωτοκόλλου και τθν τιρθςθ του γενικοφ αρχείου, τθν παροχι γενικϊν υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ προσ τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ, τθν ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία και τθν καταγραφι των λθξιαρχικϊν γεγονότων ςτθν περιοχι του Διμου. Επίςθσ είναι αρμόδια για τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό εφαρμογισ των διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ του προςωπικοφ του Διμου. Επιπρόςκετα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Αϋ 166). 2. Διαρθρϊνεται ςτα κατωτζρω τμήματα: Α. Σμήμα Διοικητικήσ Τποςτήριξησ υλλογικϊν Οργάνων Β. Σμήμα Διοικητικήσ Μζριμνασ Γ. Σμήμα Προςωπικοφ και Μιςθοδοςίασ Δ. Σμήμα Δημοτικήσ Κατάςταςησ & Ληξιαρχείου Ε. Σμήμα Νζων Σεχνολογιϊν & Πληροφορικήσ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18

19 3. Αρμοδιότητεσ των Σμημάτων: Α.ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ραρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα ςυλλογικά διοικθτικά αιρετά όργανα του Διμου, δθλαδι το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. Ειδικότερα το Τμιμα μεριμνά για τθν: - καταγραφι και ορκι διοικθτικι ζνταξθ των προσ ςυηιτθςθ ειςθγιςεων ςτα αρμόδια όργανα. - οργάνωςθ ςυνεδριάςεων, ςφνταξθ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκδοςθ και κοινοποίθςθ εμπροκζςμωσ πρόςκλθςθσ ςτουσ αποδζκτεσ, ανάρτθςθ πρόςκλθςθσ ςτο δικτυακό τόπο του Διμου (site). - τιρθςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων, ςφνταξθ και δθμοςίευςθ αποφάςεων, υποβολι αυτϊν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. - απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων. - παραγωγι, διεκπεραίωςθ, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ αποφάςεων και ςχετικϊν αυτϊν εγγράφων. - τιρθςθ πρωτοκόλλου, τιρθςθ βιβλιοδετθμζνου αρχείου αποφάςεων και πρακτικϊν ςυλλογικϊν οργάνων κλπ. Ραρακολουκεί τισ υποκζςεισ που παραπζμπονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ςε Επιτροπζσ και φροντίηει για τθν ζγκαιρθ ειςαγωγι τουσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των πολιτικϊν οργάνων και των υπθρεςιϊν του Διμου για τισ αποφάςεισ που λαμβάνουν τα όργανα του Διμου. Β. ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ & Α ρ χ ε ί ο υ Μεριμνά για τθ λειτουργία του Κεντρικοφ Ρρωτοκόλλου. Επιμελείται τθσ παραλαβισ, τθσ πρωτοκόλλθςθσ, ευρετθρίαςθσ και ςυςχζτιςθσ όλθσ τθσ ειςερχόμενθσ αλλθλογραφίασ και τθσ άμεςθσ παράδοςθσ αυτισ ςτισ Υπθρεςίεσ του Διμου. Διεκπεραιϊνει τα ςχετικά ζγγραφα των Υπθρεςιϊν του Διμου και αποςτζλλει αυτά ςτουσ αποδζκτεσ. Μεριμνά για τθν τοιχοκόλλθςθ και κοινοποίθςθ των διακθρφξεων και λοιπϊν ανακοινϊςεων και κοινοποιιςεων του Διμου κακϊσ και διαφόρων άλλων αρχϊν και υπθρεςιϊν. Αναλαμβάνει τθν επίδοςθ ςτουσ κατοίκουσ και ςτισ διάφορεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ εγγράφων, που διαβιβάηονται ςτο Διμο από άλλεσ Δθμόςιεσ ι Δθμοτικζσ Αρχζσ. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 19

20 Τθρεί και φυλάςςει το Γενικό Αρχείο του Διμου και φροντίηει για τθν εκκακάριςθ και καταςτροφι των εγγράφων που κρίνονται άχρθςτα. Τθρεί όλα τα κατά νόμο ςχετικά βιβλία. Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Δ ι ο ί κ η ς η σ Ραρακολουκεί τθν τιρθςθ και ςχεδιάηει και ειςθγείται τισ τυχόν επικαιροποιιςεισ τθσ οργανωτικισ δομισ και γενικότερα των διατάξεων του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου. Ραρακολουκεί μζςω του Ο.Ε.Υ. τθν κάλυψθ των διαφόρων κζςεων εργαςίασ ςτισ διοικθτικζσ ενότθτεσ του Διμου και ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν για τισ εκάςτοτε υφιςτάμενεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ αυτοφ. Μεριμνά για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων μετακινιςεων και μεταφορϊν του προςωπικοφ Διμου. Συνεργάηεται με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων του Διμου και τουσ ενθμερϊνει για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται ςε εργαςιακά κζματα (διαχείριςθ παρουςιϊν, υπερωριϊν, βεβαιϊςεων προσ το προςωπικό κλπ). Μεριμνά για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων ςυγκρότθςθσ Επιτροπϊν. Ειςθγείται για τθ Διοικθτικι και Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου. Ειςθγείται για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ των Επιτροπϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Ραρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ. Τθρεί το αρχείο των εκπροςϊπων του Διμου ςε διαφόρουσ φορείσ, επιτροπζσ και άλλα όργανα. Μεριμνά για τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν κακαριότθτα όλων των εςωτερικϊν χϊρων των κτιρίων όπου ςτεγάηονται δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. Μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των κτιριακϊν και των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου. Μεριμνά για τθν κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. Ραρζχει κάκε διοικθτικι υποςτιριξθ ςτουσ τεχνικοφσ αςφαλείασ και ςτουσ γιατροφσ εργαςίασ που προςφζρουν τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Διμο ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ οι οποίεσ κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ αυτζσ: - Ο τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει προσ τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου, ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. - Ο γιατρόσ εργαςίασ παρζχει προσ τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου, ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 20

21 ψυχικι υγεία των εργαηομζνων και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων. - Ο γιατρόσ εργαςίασ και ο τεχνικόσ αςφάλειασ καταχωροφν τισ γραπτζσ υποδείξεισ τουσ ςε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου λαμβάνουν γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν ενυπογράφωσ. Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Ν ο μ ι κ ϊ ν Π ρ ο ς ϊ π ω ν Ζχει τθν Εποπτεία των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου και ειδικότερα: - Επιμελείται κάκε εργαςίασ που αφορά τθν εποπτεία του Διμου επί των Νομικϊν Ρροςϊπων ςυγκεντρϊνοντασ ςτοιχεία τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ και ειςθγείται για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων ςτα οποία ζχει αρμοδιότθτα ο Διμοσ. - Ραρακολουκεί και φροντίηει τθν ειςαγωγι ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο των αποφάςεων των Νομικϊν Ρροςϊπων που υποβάλλονται ςϋ αυτό λόγω αρμοδιότθτασ. - Φροντίηει για τθ ςυγκζντρωςθ των ςχετικϊν με τθ ςφςταςθ δθμοτικϊν Νομικϊν Ρροςϊπων και Επιχειριςεων νόμων και εγκυκλίων. - Επιμελείται τθσ ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ ι κατάργθςθσ των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου. Γ. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΜΙΘΟΔΟΙΑ Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Δ ι α δ ι κ α ς ι ϊ ν & Μ η τ ρ ϊ ω ν Π ρ ο ς ω π ι κ ο φ Ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν και εςωτερικϊν κανονιςμϊν που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το προςωπικό του, ςτο πλαίςιο πάντοτε των γενικότερων ρυκμίςεων τθσ Ρολιτείασ. Μεριμνά για τθν τιρθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων που ιςχφουν εκάςτοτε και ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το ανκρϊπινο δυναμικό του (π.χ. κζματα μιςκολογικά, ωραρίου, αδειϊν, αςκενειϊν, υπερωριϊν, απολφςεων, διεκδικιςεων κλπ). Αςχολείται με τθ μελζτθ και εφαρμογι των ςχετικϊν νόμων και ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. Μεριμνά για τθ διενζργεια και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ με βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. Τθρεί τα Μθτρϊα του προςωπικοφ ςτα οποία καταγράφονται ςε ατομικοφσ φακζλουσ τα ςτοιχεία τθσ ατομικισ και οικογενειακισ του κατάςταςθσ, οι κάκε είδουσ μεταβολζσ ςτθν εργαςιακι του ηωι (προςλιψεισ, απολφςεισ, αλλαγζσ κζςεων εργαςίασ, αμοιβζσ, άδειεσ, απουςίεσ, αξιολογιςεισ, πεικαρχικζσ ποινζσ, τθ χοριγθςθ μιςκολογικϊν κλιμακίων και χρονοεπιδομάτων κλπ) και τα προςόντα του. Μεριμνά για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων ςτο Διμο και τθν τιρθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 21

22 Συντάςςει τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 318/1992. Σχεδιάηει και ειςθγείται βελτιϊςεισ και παρακολουκεί τθν εφαρμογι όλων των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (τιρθςθ ωραρίου, ζγκριςθ και πραγματοποίθςθ υπερωριϊν κλπ). Μεριμνά για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων των εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων του προςωπικοφ του Διμου. Ενθμερϊνει το προςωπικό για προγράμματα επιμόρφωςθσ. Εκδίδει κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ προσ το προςωπικό για κζματα που άπτονται τθσ απαςχόλθςισ τουσ ςτο Διμο. Ελζγχει τα δελτία παρουςίασ του προςωπικοφ. Επιμελείται για τθν παρακολοφκθςθ από τουσ νεοδιοριςμζνουσ του ειδικοφ ςεμιναρίου ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ. Εκδίδει τισ προκθρφξεισ για πρόςλθψθ μόνιμου και εποχιακοφ προςωπικοφ. Συντάςςει τουσ πίνακεσ κατάταξθσ προςωπικοφ. Επιμελείται τθσ ςυγκζντρωςθσ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθν απονομι τθσ ςφνταξθσ ςτουσ υπαλλιλουσ. Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Μ ι ς θ ο δ ο ς ί α σ Συγκεντρϊνει τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων των εργαηομζνων που επθρεάηουν τισ αμοιβζσ τουσ και ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να προωκείται ζγκαιρα θ πλθρωμι των εργαηομζνων και θ απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Συγκεντρϊνει τα ςτοιχεία μεταβολϊν και των αντιςτοίχων καταβλθκζντων παροχϊν ι καταλογιςκζντων ποςϊν προσ το προςωπικό του Διμου, που ζχουν επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ των αμοιβϊν του. Μεριμνά για τθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων καταβλθκειςϊν αμοιβϊν προσ το προςωπικό του Διμου και για τον υπολογιςμό και τθν απόδοςθ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία των αντιςτοίχων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ αποςτολι τθσ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ ( Α.Ρ.Δ.) ςτο ΙΚΑ. Χειρίηεται και παρακολουκεί τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των υπαλλιλων του Διμου, ανεξαρτιτωσ ςχζςθσ εργαςίασ και αναλαμβάνει κάκε είδουσ υποχρζωςθ που απορρζει από το νόμο ζναντι του αςφαλιςτικοφ φορζα. Τθρεί μιςκολογικό μθτρϊο των υπθρετοφντων υπαλλιλων, ανεξαρτιτωσ ςχζςθσ εργαςίασ. Ενθμερϊνει μζςω διαδικτφου το μθτρϊο εργαηομζνων. Μεριμνά για τθν ζκδοςθ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και τθν ζγκαιρθ διαβίβαςι τουσ ςτθν αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα ζκδοςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων. Μεριμνά για τθν ςφνταξθ και ενταλματοποίθςθ από τθ αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα των καταςτάςεων ζκδοςθσ των αντιμιςκιϊν και των εξόδων κίνθςθσ των αιρετϊν. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22

23 Μεριμνά για τθν ςφνταξθ και ενταλματοποίθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα, των καταςτάςεων αποηθμίωςθσ των Ρροζδρων Τοπικϊν Συμβουλίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτϊν. Μεριμνά για τθν ςφνταξθ και ενταλματοποίθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα, των καταςτάςεων εξόδων κίνθςθσ και εκτόσ ζδρασ των υπαλλιλων, κακϊσ και εργαηομζνων ςτο ΚΡΕ. Συντάςςει και υποβάλλει ςτθν Δ.Ο.Υ., κάκε ζτοσ, τθν οριςτικι διλωςθ Φ.Μ.Υ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο νόμο. Δ. ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ & ΛΘΞΙΑΡΧΕΙΟΤ Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Δ η μ ο τ ι κ ή σ Κ α τ ά ς τ α ς η σ Τθρεί και ενθμερϊνει τα μθτρϊα του δθμοτολογίου και τα μθτρϊα αρρζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ και τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ δθμιουργία και τιρθςθ του Εκνικοφ Δθμοτολογίου. Τθρεί για κάκε οικογζνεια, ιδιαίτερο φάκελο με τα ςχετικά δικαιολογθτικά και αρχείο αποφάςεων μεταβολϊν ςτα δθμοτολόγια (μεταδθμοτεφςεισ, διορκϊςεισ θλικιϊν, διαγραφζσ λόγω κανάτου εγγραφι αδιλωτων εξϊγαμων κ.λ.π.) Εποπτεφει τθ διεκπεραίωςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για τθν εγγραφι αδιλωτων, τθν εξακρίβωςθ τθσ ικαγζνειασ αυτϊν, κακϊσ και τθ διόρκωςθ των κάκε είδουσ εςφαλμζνων εγγραφϊν ςτα μθτρϊα αρζνων. Μεριμνά για τθν πρόςλθψθ και αλλαγι επωνφμου, κακϊσ και τθν πρόςλθψθ πατρωνφμου και μθτρωνφμου από παιδιά, που γεννικθκαν χωρίσ γάμο των γονζων τουσ ι είναι αγνϊςτων γονζων. Μεριμνά για τον εξελλθνιςμό του ονοματεπωνφμου Ελλινων του εξωτερικοφ, ομογενϊν αλλοδαπϊν, που αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και παλιννοςτθςάντων ομογενϊν, που ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια. Εποπτεφει τισ πολιτογραφιςεισ των αλλοδαπϊν με αίτθςθ και διλωςθ ςτα τθροφμενα βιβλία πολιτογραφιςεων. Επιμελείται τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν με τουσ δθμότεσ διατάξεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ. Ενθμερϊνει περιοδικά τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τισ μεταβολζσ προςωπικισ κατάςταςθσ που προκφπτουν από τα τθροφμενα ςτοιχεία. Εκδίδει κάκε είδουσ πιςτοποιθτικά ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ, πιςτοποιθτικά ταυτοπροςωπίασ των δθμοτϊν, κακϊσ και κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ και πίνακεσ με τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτα ανωτζρω μθτρϊα. Συνεργάηεται με άλλουσ Διμουσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτισ περιπτϊςεισ μεταβολϊν των μθτρϊων ςε αντιςτοιχία προσ ανάλογα αρχεία που τθροφνται εκεί. Επιμελείται τθσ εφαρμογισ τθσ εκλογικισ νομοκεςίασ και εκτζλεςθσ των κακθκόντων που ανατίκενται ςτο Διμο από τον εκλογικό νόμο. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23

24 Ραραλαμβάνει και υποβάλλει αρμοδίωσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι, μετεγγραφι δθμοτϊν ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. Επιμελείται τθν τιρθςθ, φφλαξθ και ανακεϊρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων. Επιμελείται για τθν προετοιμαςία, ςυγκζντρωςθ και διανομι του εκλογικοφ υλικοφ και γενικά κάκε εργαςίασ που ζχει ςχζςθ με τθ διεξαγωγι των εκλογϊν ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία. Επιμελείται τθσ κατάρτιςθσ ετθςίωσ των ςτρατολογικϊν πινάκων και ζκδοςθσ των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν. Εκδίδει τα αναγκαία πιςτοποιθτικά για τθν ειςαγωγι των ενδιαφερόμενων ςτισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ. Επιμελείται τθσ ςφνταξθσ και τιρθςθσ των μθτρϊων διαφόρων απογραφϊν ςτρατολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Ραραλαμβάνει αιτιςεισ και δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και τισ προωκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί εξυπθρζτθςθσ των αλλοδαπϊν (Ραραλαβι αιτιςεων, ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν και προϊκθςθ τουσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ για τθν χοριγθςθ και ανανζωςθ αδειϊν παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα). Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε σ ς τ ο ν τ ο μ ζ α Ληξ ι α ρ χ ε ί ο υ Τθρεί και ενθμερϊνει τα λθξιαρχικά βιβλία και αρχεία, ςτα οποία καταχωροφνται τα λθξιαρχικά γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν περιφζρεια του Διμου (γεννιςεισ, γάμοι, κάνατοι) κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερο γεγονόσ που ςυνδζεται με αυτά (π.χ. διαηφγια), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ. Τθρεί αρχεία επιςιμων εγγράφων λθξιαρχικϊν γεγονότων. Εκδίδει αντίγραφα, αποςπάςματα και βεβαιϊςεισ από τα Λθξιαρχικά βιβλία, κακϊσ και αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν ςφνταξθσ που υπάρχουν ςτο αρχείο. Ενθμερϊνει τα αντίςτοιχα Τμιματα άλλων Διμων για τα λθξιαρχικά γεγονότα που επθρεάηουν τα ςτοιχεία των μθτρϊων/αρχείων που τθροφνται ςτα Τμιματα αυτά. Συνεργάηεται με Λθξιαρχεία άλλων Διμων ςε περιπτϊςεισ μεταβολϊν ι προςκικθσ λθξιαρχικϊν πράξεων που βρίςκονται καταχωρθμζνεσ εκεί. Τθρεί τα βοθκθτικά βιβλία του λθξιαρχείου και τουσ φακζλουσ και υποφακζλουσ λθξιαρχικϊν γεγονότων, δικαςτικϊν αποφάςεων, αδειϊν Ειςαγγελικισ Αρχισ ι Ειρθνοδίκθ, εκκζςεων επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικϊν ιερζων, γιατρϊν κ.λ.π. Καταχωρεί ςτα βιβλία κάκε μεταβολι που επζρχεται ςτισ λθξιαρχικζσ πράξεισ βάςει δικαςτικϊν αποφάςεων, αποφάςεων άλλων Υπθρεςιϊν και εντολϊν Ειςαγγελικισ αρχισ. Επιμελείται τθσ αποςτολισ αντιγράφων ι αποςπαςμάτων των ςυνταςςομζνων πράξεων μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία ςτουσ Διμουσ και άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ ορίηει ο νόμοσ για τθν ενθμζρωςθ των οικείων Μθτρϊων Αρρζνων και Δθμοτολογίων. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24

25 Επιμελείται τθσ ςφνταξθσ και υποβολισ των οριηομζνων από το νόμο ςτατιςτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων ςτθ Στατιςτικι Υπθρεςία. Διεξάγει κάκε εργαςία που ζχει ςχζςθ με το Λθξιαρχείο. Επιμελείται τθσ παραλαβισ δικαιολογθτικϊν και τθσ ζκδοςθσ αδειϊν γάμου. Μεριμνά για τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. Συντάςςει τισ δθλϊςεισ των πολιτικϊν γάμων ςτο προβλεπόμενο βιβλίο. Καταχωρεί τισ άδειεσ ςτο ειδικό βιβλίο αδειϊν γάμου. Συντάςςει τισ πράξεισ προςδιοριςμοφ επωνφμων των τζκνων και καταχωρεί ςτα βιβλία τζλεςθσ γάμου και ςτα αλφαβθτικά ευρετιρια. Ε. ΣΜΘΜΑ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, υποςτιριξθ, επζκταςθ και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των υπθρεςιϊν του Διμου και τα ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Συγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται για τα αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ που πρζπει να αξιοποιεί ο Διμοσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. Ρροδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ των αναγκαίων ςυςτθμάτων ΤΡΕ και τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Μεριμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ με τθν αξιοποίθςθ και εξειδικευμζνων τρίτων. Ρροδιαγράφει τα νζα ςυςτιματα ι τισ νζεσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΤΡΕ, παρακολουκεί τθν ανάπτυξι τουσ και παραλαμβάνει τα ςυςτιματα. Σχεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν τόπων και ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Ραρακολουκεί τθν ποιότθτα των δεδομζνων που τθροφνται ςτα ςυςτιματα ΤΡΕ του Διμου. Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει και εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα ςυςτιματα ΤΡΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου και μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν και να αξιοποιοφν αποτελεςματικά τα ςυςτιματα, πλθν βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων. Μεριμνά για τθ λειτουργία ςχετικϊν Helpdesk για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25

26 Μεριμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ με τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του Διμου. Μεριμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτά τουσ. Εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθν βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των ιςτοςελίδων και των βάςεων δεδομζνων του Διμου. Ρροςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε αναβάκμιςθ και ειςθγείται τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. Ρροςδιορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία προμικειασ και εγκατάςταςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ΤΡΕ. Μεριμνά για τθν άρτια λειτουργία του δικτφου των κεντρικϊν και περιφερειακϊν ςυςτθμάτων. Ειςθγείται για τθν κζςπιςθ κανόνων αςφαλοφσ χριςθσ του δικτφου και των ςυςτθμάτων ΤΡΕ και παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν. Μεριμνά για τθν ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ΤΡΕ του Διμου. Υποςτθρίηει τθν εκπλιρωςθ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Αϋ166). Επίςθσ αρμοδιότθτεσ του εν λόγω Τμιματοσ αποτελοφν και: Θ αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν μζςω τθσ πλθροφορικισ, θ ανάλυςθ των ςυςτθμάτων, θ εκτίμθςθ των αναγκϊν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν, κακϊσ και θ παραγωγι εφαρμογϊν. Θ εποπτεία τθσ καλισ λειτουργίασ και τθσ υποςτιριξθσ τθσ χριςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ. Θ φροντίδα για τθν εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ ςυςτθμάτων ΘΥ και των προγραμμάτων λειτουργίασ αυτϊν, κακϊσ και θ ενθμζρωςθ τουσ ςε κζματα Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν, πλθν βαςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων. Θ εκπόνθςθ μελετϊν προμικειασ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςε λογιςμικό ι/και υλικό. Θ διαςφάλιςθ των αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν και θ προςταςία τουσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ για τθ νομοκεςία που αφορά κζματα αςφάλειασ των πλθροφοριϊν και των προςωπικϊν δεδομζνων. Θ διαρκισ ενθμζρωςθ για τθν αξιοποίθςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθ διοικθτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου. Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου :41 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 26

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΜΕΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΜΕΡΟ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Διάρθρωςη Κεντρικών Τπηρεςιών Διάρθρωςη Αποκεντρωμένων Τπηρεςιών ΜΕΡΟ 2: ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 2012 1 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Ακινα, 30 Ιουνίου 2010 ΤΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 10 / 01 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα