ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Δξ Ειεπζεξία Λεπθνύ Αηκαηνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Δμεηδηθεπζείζα ζηελ Αηκόζηαζε-Θξόκβσζε ζην St Thomas Hospital, London, UK

2 Πξνεπηζθόπεζε Παξνπζίαζεο Εηζαγσγή: Πνηα είλαη ε αλάγθε γηα λεώηεξα αληηπεθηηθά? Μέξνο 1ν: Καηεγνξίεο λεώηεξσλ αληηζξνκβσηηθώλ θαξκάθσλ Κατηγορία A: Άμεςοι αναςτολείσ του παράγοντα Xa Υποδόρια: Fondaparinux Per os: Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban)(DU-176b, LY517717, YM150,, Betrixaban-Idraparinux Κατηγορία Β: Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης Dabigatran etexilate (Pradaxa) Μέξνο 2ν: Εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ΝΑΤΑ Μέξνο 3ν: Δηαρείξηζε ΝΑΤΑ- Απαληήζεηο ζε ζπρλά πξνβιήκαηα θαη ζηα 4 W Επίινγνο-Σπκπεξάζκαηα

3 Δηζαγσγή Τπάξρεη αλάγθε γηα λεώηεξα αληηπεθηηθά?

4 Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ-Μειονεκτήματα Παξελέξγεηεο Narrow Therapeutic Genetic variation Drug interactions Food interactions Απαηηνύλ monitoring Αηκνξξαγηθόο θίλδπλνο Αξγή έλαξμε δξάζεο Protein Half Life (Hours) Prothrombin (II) Factor VII 6-8 Factor IX Factor X Protein C 8-10 Protein S Is this the perfect anticoagulant? Dipiro: Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 2008

5 Safe Effective Oral Easy (No monitoring) No major complicationscontradictions No interactions Reversible CHEAP

6 Factor Xa Thrombin Dipiro: Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 2008

7 Μέξνο 1ν Καηεγνξίεο λεώηεξσλ αληηζξνκβσηηθώλ θαξκάθσλ Κατηγορία A: Άμεςοι αναςτολείσ τησ θρομβίνησ Per os: Dabigatran etexilate (Pradaxa) Κατηγορία B: Άμεςοι αναςτολείσ του παράγοντα Xa Υποδόρια: Fondaparinux (Arixtra) Per os: Rivaroxaban, Apixaban, LY517717, YM150, DU-176b, Betrixaban-Idraparinux

8 Κατηγορία A: Άμεςοι αναςτολείσ τησ θρομβίνησ Dabigatran etexilate Pradaxa Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals

9 Dabigatran Dipiro: Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 2008

10 Direct inhibition of thrombin Dabigatran IIa Άκεζα αλαζηέιιεη ηόζο ηελ ειεύζερε όζο θαη ηε ζσλδεδεκέλε ζηο ζρόκβο ζροκβίλε, κε κεγάιε εηδηθόηεηα θαη ζσγγέλεηα.

11 Κατηγορία Β: Άμεςοι αναςτολείσ του παράγοντα Xa Υποδόρια Fondaparinux (Arixtra) Από του ςτόματοσ Rivaroxaban (Xarelto) Apixaban (Eliquis) Edoxaban -DU176b (Lixiana) LY YM150 DU-176b Betrixaban-Idraparinux Eribaxaban TAK-442

12 Rivaroxaban directly inhibits Factor Xa Rivaroxaban Dipiro: Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 2008 J Thromb Haemost Jan;4(1):121-8

13 Selective binding of rivaroxaban on the active site of FXa Focus on the active site showing the key interaction between rivaroxaban and Tyr228 in the S1 pocket Perzborn et al ArteriosclerThrombVascBiol. 2010;30:

14 Part 2: Laboratory methods for NATA monitoring Classic assays Global tests

15 Dabigatran-Pradaxa Monitoring

16 Pradaxa θαη Activated partial thromboplastin time-aptt To APTT εκθαλίδεη κίαs θακππιόγξακκε δνζνεμαξηώκελε απάληεζε ζην dabigatran κε κηα απόηνκε αύμεζε ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο θαη γξακκηθόηεηα πάλσ από ζπγθέληξσζε 400 ng / ml. ηε δόζε ησλ 150 mg x2 ε κέζε αύμεζε ηνπ ΑΡΣΣ είλαη πεξίπνπ 2πιάζηα από ην control. 12 ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε ε αύμεζε είλαη πεξίπνπ ζην 1,5 ζε ζρέζε κε ην control, κε <10% αζζελώλ λα έρνπλ 2πιαζηα αύμεζε. Σε δνζνινγία 2 θνξέο/κέξα, αύμεζε ΑΡΤΤ>80 sec, 10-16ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε, ζπλδέεηαη κε απμεκέλν αηκνξξαγηθό θίλδπλν. Σε δνζνινγία 1/κέξα, αύμεζε ΑΡΤΤ>45 sec ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε ζπλδέεηαη κε απμεκέλν αηκνξξαγηθό θίλδπλν. Educational Material as part of the EMA Risk Minimisation Plan- approved by German and Dutch authorities)

17 ΠΡΟΟΥΗ! Τν APTT επεξεάδεηαη από ην είδνο ηνπ πεθηνινγηθνύ αλαιπηή θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, αιιά παξαηεξείηαη γεληθώο ινγηθή ζπκθσλία αλεμαξηήησο ηνπ ελεξγνπνηεηή ή θσζθνιηπηδίνπ (Lindahl et ατ, 2011) κε ηα απνηειέζκαηα ζπλήζσο εληόο 10% κίαο κέηξεζεο αλαθνξάο (van Ryn et al, 2010).

18 ΡΣ ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Pradaxa? -To PT δελ είλαη επαίζζεην ζην dabigatran (van Ryn et al, 2010;Lindahl et al, 2011). - ηε δόζε ησλ 100 ng/ml ην PT βξίζθεηαη ηππηθά κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα (Lindahl et al, 2011). -Τπάξρεη ηεξάζηηα απόθιηζε ζηελ επαηζζεζία ησλ PT αληηδξαζηεξίσλ (Lindahl et al, 2011).

19 Thrombin time- Pradaxa Ο ρξόλνο ζξνκβίλεο (TT) παξνπζηάδεη γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο απάληεζεο ζην dabigatran (van Ryn et al, 2010; Lindahl et al, 2011), ηα απνηειέζκαηα όκσο είλαη πνιύ εμαξηώκελα από ην είδνο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ θαη ηνπ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σα πεξηζζόηεξα αληηδξαζηήξηα είλαη πνιύ επαίζζεηα. Η ρξεζηκόηεηα ηνπ ΤΤ είλαη γηα λα καο δείμεη εάλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε επίπεδν ηνπ θαξκάθνπ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνθιεηζηεί όηαλ ππάξρεη θπζηνινγηθό ΤΤ.

20 Hemoclot Thrombin Inhibitor Assay Hemoclot : Tξνπνπνηεκέλε πνζνηηθή κέζνδνο ΣΣ εηδηθή θαη πνιύ επαίζζεηε γηα ην Pradaxa. Μπνξεί λα καο δώζεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ επαθξηβή ζπγθέληξσζε ηνπ ζην πιάζκα

21 Ecarin clotting time (ECT) Ο ρξόλνο εθαξίλεο είλαη ρξήζηκνο επίζεο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ dabigtran

22 Effect of dabigatran on clotting tests in patients with AF Van Ryn et al Thromb Haemost 2010

23 Effect of dabigatran on clotting assays in patients with AF Pharmacodynamics of dabigatran following a single dose oral dose of 200 mg Distribution of patients according to mean trough aptt after oral administration of dabigatran etexilate twice daily Van Ryn et al Thromb Haemost 2010

24 Ηemoclot and Pradaxa

25 Dabigatran-Pradaxa The APTT can be used with most reagents for urgent determination of the relative intensity of anticoagulation due to dabigatran. The APTT cannot be used to determine the drug level. A normal TT means the level of dabigatran must be very low.

26 Rivaroxaban-Xarelto Monitoring

27 ΑPTT ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Xarelto Σν ΑΡΣΣ δείρλεη επίζεο κία θακππιόγξακκε απάληεζε ζην rivaroxaban αιιά είλαη ιηγόηεξν επαίζζεηε ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο θαξκάθνπ ζε ζύγθξηζε κε ην dabigatran. Σα απνηειέζκαηα APTT επεξεάδνληαη από ηνπο αλαιπηέο θαη ηα αληηδξαζηήξηα θαη κεξηθά αληηδξαζηήξηα δελ είλαη θαζόινπ επαίζζεηα κε απνηέιεζκα λα κεο εκθαλίδεηαη παξάηαζε ηνπ APTT αθόκε θαη ζε κέγηζηα επίπεδα (Hillarp et al, 2011).

28 ΡΣ ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Xarelto Ο ρξόλνο πξνζξνκβίλεο (ΡΤ) είλαη πην θαηάιιεινο από ηνλ ΑΡΣΣ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηεο αληηπεθηηθήο ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ rivaroxaban. Τπάξρεη κία γξακκηθή δνζνεμαξηώκελε- απάληεζε, κε κεγάιε κεηαβιεηόηεηα αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηεκέλν αληηδξαζηήξην. (Samama et al, 2010; Hillarp et al, 2011). Tν INR (International Normalized Ratio-International Sensitivity Index) δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ rivaroxaban.

29 Influence of rivaroxaban on prothrombin time

30 Thrombin time-δcarin time Xarelto To Rivaroxaban δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα ζηνλ TT,ή ζην ΔCT.

31 Σπγθέληξσζε Rivaroxaban ζην πιάζκα Υξήζηκε ζεσξεηηθά Ηigh-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) ηελ πξάμε δύζθνια λα βξεζεί θαη ρξεηάδεηαη 2-4 εκέξεο γηα ηα απνηειέζκαηα.

32 Anti-factor Xa chromogenic assay for the measurement of rivaroxaban plasma concentrations using calibrators and controls Anti-factor Xa assays are sensitive to rivaroxaban. By using rivaroxaban calibrators and controls, the anti-factor Xa chromogenic method is suitable for measuring a wide range of rivaroxaban plasma concentrations ( ng/ml), which covers the expected rivaroxaban plasma levels after therapeutic doses (Samama et al, 2010, 2012) (Samama et al, 2010, 2012; Asmis et al, 2012).

33 Global test for monitoring NATA Thrombin Generation Assays The Tail Thromboelastography [TE] and Rotational Elastometry [ROTEM]

34 Thrombin generation tests Οη θιαζηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο ησλ ρξόλσλ ηεο πήμεο κεηξνύλ κόλν ηελ αξρηθή θάζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο ζξνκβίλεο, ελώ δε ιακβάλνπλ ππόςε ην πνζό ηεο παξαγόκελεο ζξνκβίλεο θαη ην ρξόλν πνπ απηή παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε. Αθόκε θαη κεηά ην ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ, πνιιέο από ηηο δξάζεηο ηεο ζξνκβίλεο κόιηο αξρίδνπλ. Σα ηεζη ηεο παξαγσγήο ζξνκβίλεο κεηξνύλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζξνκβίλεο ζην πιάζκα πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία πήμεο Αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηνπ αηκνζηαηηθνύ κεραληζκνύ Μεηξνύλ ηόζν ηνλ ζξνκβσηηθό, όζν θαη αηκνξξαγηθό θίλδπλν

35 Thrombin Generation Assay Is Superior to Traditional Coagulometric and Chromogenic Assays to Monitor New Oral Anticoagulants François Mullier 1*, Jonathan Douxfils 2*, Christian Chatelain 3, Bernard Chatelain 4 and Jean-Michel Dogné 5* ASH 2012 Thrombin generation assay (TGA) which measures the entire thrombin generation process could be used to better discriminate the inhibitory profile of the NOACs in patients. OBJECTIVES: To study the impact of dabigatran and rivaroxaban in patients by thrombin generation assay compared to other traditional coagulometric and chromogenic assays. MATERIALS AND METHODS: Five patients under dabigatran and 5 patients under rivaroxaban for atrial fibrillation were included in this study. Conclusion: Thrombin generation assay could be superior to traditional coagulometric and chromogenic assays to monitor new oral anticoagulants in terms of prediction of bleeding or thrombosis risk.

36 Θξνκβνειαζηνγξαθία- (ΤΕG-ROTEM) Γεκηνπξγήζεθε πεξηζζόηεξν από 55 ρξόληα πξηλ, αιιά ε αμία ηνπ ζηελ κειέηε ηεο in vivo αηκόζηαζεο κόιηο πξόζθαηα έγηλε γεληθά παξαδεθηή Η θιαζηθή ζξνκβνειαζηνγξαθία παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηνλ ξπζκό ζρεκαηηζκνύ θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζξόκβνπ, ρξεζηκνπνηώληαο νιηθό αίκα ζε αληηπεθηηθό Έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα όπσο όηη είλαη ζρεηηθά γξήγνξε <30 ιεπηά θνξεηή ζπζθεπή δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιύζε ηνπ ζξόκβνπ θαη γηα νιόθιεξε ηελ αηκόζηαζε, από ηα αξρηθά ζηάδηα, ηα αηκνπεηάιηα, ηελ πήμε έσο θαη ηελ ηλσδόιπζε

37 Δίδε ζξνκβνειαζηνγξάθνπ TEG, ROTEM δηαθέξνπλ κόλν ζην πην κέινο ηνπ κεραλήκαηνο πεξηζηξέθεηαη

38 TEG Απνηειέζκαηα-Κιηληθή ζεκαζία

39 Influence of Rivaroxabanfondaparinux and dabigatran on TF-triggered whole bloodt hromboelastometry Rivaroxaban Dabigatran

40 Γ. Γεροηδηάθας, Αλ. θαζεγεηής Αηκαηοιογίας Παλεπηζηεκίοσ Pierre et Marie Curie (Paris VI)

41 Part III New drugs, new problems Surgery Bridging with anti-vitamin K, LMWH Antidote? Management of bleeding

42

43 Xarelto

44 Interrupting rivaroxaban for interventions with a bleeding risk Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium *Thromboprophylaxis with rivaroxaban low dose (10mg OD) only recommended in case of THR and TKR surgery.

45 How to switch from VKA to rivaroxaban? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

46 How to switch from LMWH to rivaroxaban? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

47 Αληηκεηώπηζε αηκνξξαγίαο από ηα ΝΑΤΑ

48 Αηκνζηαηηθά παξάγσγα ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο αηκνξξαγίαο Hemostatic agent Recommendations PCC: 4 factor concentrate PPSB S.D. (flacon 20 ml - FIX 400IE) Confidex (flacon 20 ml - FIX 500IE) Octaplex (flacon 20 ml - FIX 400 à 620IE), BERIPLEX CSL-Boehring Desmopressin Minirin Amp (4 κg/ml) for iv. use Tranexamic Acid Transamin The administration of Prothrombin Complex Concentrate (PCC) is suggested in case of life-threatening bleeding. After an initial administration of 25U/kg of the available PCC we recommend to clinically re-evaluate the need for a repeat administration of PCCs*. Desmopressin can be considered in case of associated coagulopathy or thrombopathy**. A standard dose scheme for bleeding disorders is 0,03 κg/kg with a maximum of 20 κg. Tranexamic acid associated to direct anti-xa (antithrombinindependent) oral anticoagulants was effective in reducing postoperative blood loss, improving hemoglobinemia at 5 days and reducing transfusion rates.21 apcc: activated prothrombin concentrate (Feiba S-Tim 4 ) This writing group does not recommend the use of Feiba S- Tim 4 for life-threatening bleedings in patients treated with rivaroxaban. Recombinant human FVIIa (Novoseven ) There is no clinical experience with rhfviia in rivaroxaban treated subjects. Due to the short half-life of rhfviia, a repeat dose may be needed. This writing group does not recommend the use of Novoseven for life-threatening bleedings in patients treated with rivaroxaban.

49 Thrombosis &Haemostasis 2010

50 Πξνζνρή! ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ Pradaxa ε ηηκή ηνπ ηλσδνγόλνπ κπνξεί λα είλαη ςεπδώο ρακειή. ε ζπλδπαζκό κε ηελ παξάηαζε ηνπ ΑΡΣΣ, κπνξεί λα δηαγλσζηεί σο ΓΔΠ. Γηαθνξά: Σα ΝΑΣΑ δελ επεξεάδνπλ ηα d-dimers!

51 Αληηκεηώπηζε αηκνξξαγίαο από Xarelto Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

52 Μέιινλ Άιινη ζηόρνη- Λνηπέο θαηεγνξίεο ΝΑΤΑ ππό αλαπηπμε Ultra-low-molecular-weight heparins (semuloparin ) Vitamin K antagonists (Tecarfarin) Factor (TF) VIIa complex (Nematode anticoagulant proteins) Factors V and VIII Factor IXa Oral: oral direct Factor IXa inhibitor, TTP889 Intravenous and subcutaneous formulations of an aptamerbased Factor IXa inhibitor

53 πκπεξαζκαηηθά Tα λεώηεξα αληηπεθηηθά θάξκαθα είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο αλαθαιύςεηο ηνπ αηώλα καο. Πξηλ ηα ζπληαγνγξαθήζνπκε πξέπεη λα μέξνπκε πώο λα ηα παξαθνινπζήζνπκε θαη πώο λα ηα δηαρεηξηζηνύκε. Κάζε εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη ελήκεξν ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ PT θαη APTT πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην dabigataran θαη ζην rivaroxaban.

54

55 Pharmacokinetics Prodrug Rapid absorption Time to peak: 1-2 hours Half-Life: hours Longer in renal impairment Monitoring: aptt Qualitative not Quantitative TT (Thrombin Time) Linear dose relationship Not as readily available -Haemoclot -Global assays (Thrombin generation, TEG, ROTEM) Dabigatran, Package Insert

56 Pradaxa

57 Σύλνςε Xarelto- Pharmacokinetics and Monitoring Pharmacodynamics Peak hours Half Life: hours Metabolized via CYP3A4 Monitoring PT More sensitive Varies with different reagents Cannot be standardized aptt Anti-Xa Modified Anti-Xa being developed Global assays (Thrombin generation, TEG, ROTEM) Br J Clin Pharmacol Oct;72(4): Thromb Haemost Apr;103(4):815-25

58 Summary- NATA Effects on PT Dabigatran Causes PT/INR elevations False elevations of INR have been reported Relatively insensitive and variable We do not yet know what INR elevations mean in relation to levels of anticoagulation with Dabigatran Has not proven useful in hemorrhagic emergencies Rivaroxaban Prolongs PT in a concentration dependent fashion Only has a weak effect at therapeutic concentrations, more profound at higher concentrations Converting to INR appears to increase variability of results May be useful in hemorrhagic emergencies Apixaban Prolongs PT in a concentration dependent fashion Converting to INR appears to increase variability of results May be useful in hemorrhagic emergencies

59 Summary- NATA Effects on aptt Dabigatran aptt more sensitive and less variable than PT Supratherapeutic doses prolog aptt in (curvi) linear fashion -Response curve may flatten at very high concentrations No relationship established yet with outcomes Could be useful in hemorrhagic emergency Rivaroxaban Concentration dependent prolongation Minimal variability between reagents PT appears to be more sensitive compared to aptt Less useful than aptt in hemorrhagic emergency Apixaban Prolongs aptt in dose dependent manner High degree of variability between reagents PT is much more sensitive than aptt Less useful than aptt in hemorrhagic emergency

60 Low dose acetylsalicylic acid to rivaroxaban Considering the increased bleeding risk with combined therapy of acetylsalicylic acid (ASA) and rivaroxaban, the need for concomitant low-dose ASA after initiating rivaroxaban needs to be carefully evaluated. In the absence of a specific indication for continuing ASA, ASA should no longer be administered after initiating rivaroxaban

61 How to switch from rivaroxaban to VKA? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

62 How to switch from rivaroxaban to LMWH? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

63 How to switch from rivaroxaban to intravenous UFH? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

64 How to switch from rivaroxaban to dabigatran? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium

65 How to switch from dabigatran to rivaroxaban based on patient s renal function? Rivaroxaban: A Practical Guide 6/7/2012, Belgium Caution is advised when considering a treatment switch from dabigatran to rivaroxaban 15 mg od for patients with severe renal impairment (15-29ml/min CrCL)

66 Acetylsalicylic acid and NATA Considering the increased bleeding risk with combined therapy of acetylsalicylic acid (ASA) and NATA, the need for concomitant low-dose ASA after initiating rivaroxaban needs to be carefully evaluated. In the absence of a specific indication for continuing ASA, ASA should no longer be administered after initiating NATA.

67 Standard coagulation test Impact of rivaroxaban PT aptt PT-based coagulation factors (II, V, VII, X) Time prolonged ++ (may vary depending on the reagents used) Time prolonged + Limited decrease- aptt-based coagulation factors (VIII, IX, XI) Limited decrease - POC test for INR measurement aptt Thrombin Generation Assay Activated Clotting Time Thrombo-elastogram Fibrinogen (Clauss method) D-Dimer Thrombin time Ecarin clotting time Not influenced Lupus anticoagulants (DRVVT) Antithrombin anti-xa based Antithrombin anti-iia based Unpredictable Decreased/Influenced (depending on the parameter used) Unpredictable In vitro data only, all parameters influenced (R, K, Angle, MA) Not influenced Not influenced Not influenced Not influenced False positive results expected Increase with appr.10%/100κg/l rivaroxaban Not affected

68 Θξνκβνειαζηνγξαθία- ΤΕG Εθαξκνγέο πνιπάξηζκεο όπσο: πξόβιεςε ηεο αηκνξξαγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, βνεζώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό πνιύ ζηελ νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγώγσλ αίκαηνο παξαθνινύζεζε ηεο ζεξαπείαο κε αλαζπλδπαζέλν FVIIa παξαθνινύζεζε ηεο αληηαηκνπεηαιηαθήο ζεξαπείαο παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνπεηαιίσλ παξαθνινύζεζε ηεο ηλσδόιπζεο α. TEG β. ROTEM

69 What in case of an overdose with Xarelto without bleeding? Due to limited absorption of rivaroxaban at higher concentrations, a ceiling effect with no further increase in average plasma exposure is expected at supra-therapeutic doses of 50 mg rivaroxaban and above. The use of activated charcoal to reduce the absorption in case of a rivaroxaban overdose can be considered within the first 2 to 4 hours after intake. We propose to use in this case a suspension of 20g active charcoal / 240 ml H20, with a standard dosing scheme for adults of 30 to 50 g. Coagulation tests may help to estimate the plasma levels of rivaroxaban

70 Cardioversion in a rivaroxaban treated patient Anticoagulation should be maintained for at least 4 weeks after successful cardioversion, regardless of the baseline risk of stroke. Beyond 4 weeks, decisions on anticoagulation should be made in accordance with CHADS2 and CHA2DS2-VASC. For patients with AF of duration of 48h or less undergoing electrical or pharmacological cardioversion, anticoagulation should be started at presentation and maintained for at least 4 weeks after successful cardioversion. A similar scheme can be proposed for rivaroxaban but a TEE-based strategy, with exclusion of intra-cardiac thrombi immediately before cardioversion, ican be considered given absence of data and limited experience. Switching to appropriate treatment with VKA can be an alternative, until further prospective safety and efficacy data become available.

71 Oral Factor Xa inhibitor Not yet approved, no indications Apixaban awaiting FDA review Approval expected Apixaban reduced occurrence of stroke and systemic embolism compared to warfarin Apixaban associated with lower risk of bleeding compared to warfarin Dosing: 5 mg twice daily 2.5 mg twice daily with two of the following: Age > 80 years Weight < 60 kg SCr > 1.5 mg/dl

72 Acetylsalicylic acid and NATA Considering the increased bleeding risk with combined therapy of acetylsalicylic acid (ASA) and NATA, the need for concomitant low-dose ASA after initiating rivaroxaban needs to be carefully evaluated. In the absence of a specific indication for continuing ASA, ASA should no longer be administered after initiating NATA.

73 Which is the Best Target? Factor Xa Strategically located at junction of extrinsic and intrinsic pathway Gatekeeper of thrombin generation No effect on thrombin-mediated hemostatic mechanisms Few functions outside of coagulation Thrombin Final effector in coagulation Directly drives fibrin formation Induces feedback amplification of coagulation Potent platelet agonist

74 Rivaroxaban (Xarelto, Bayer)

75 Xarelto : pharmacodynamique Accumulation si : inhibiteur CYP3A4 (CI : ketoconazole, ritonavir ) grand âge, insuffisance rénale sévère, atteinte hépatique Absorption accrue si prise alimentaire concomitante Pas d interférence : inhibiteurs anti-acides aspirine et AINS digoxine amiodarone

76 Pradaxa-Pharmacokinetics Rapid absorpion Time to peak: 1-2 hours Prodrug 35% bound to plasma proteins Bioavailability: % Half-life of hours. Longer in renal impairment Excreted predominantly in the feces. Elimination of dabigatran after hepatic activation occurs predominantly (up to 80%) in the kidneys: dose reduction in the setting of moderate renal dysfunction, and recommend against use with severe renal dysfunction.

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με θέμα «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 7 9 Νοεμβρίουkkkrr

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1 Saturday 17 December 2010 Parallel Session 1 Session Chair: Dimitrios Ginoglou, University of Macedonia, Greece Room: Nicosia Time: 09:15-10:30 Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία» Μνξηαθέο δηαγλσζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο Normal Daily Thyroid Secretion Rate: T4 = 100 ug/day T3 = 6 ug/day ( ratio T4:T3 = 14:1 ) Potency 1 100 ug/d T4 t 1/2 = 5-7d Protein binding

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Η Παγθόζκηα Οξγάλσζε πγείαο έδσζε ζε απηά ηα πξντόληα ηελ νλνκαζία electronic nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

Osteoporosis. Condition. Osteoporosis. information and answers. to your questions about this condition. and answers to your questions

Osteoporosis. Condition. Osteoporosis. information and answers. to your questions about this condition. and answers to your questions Condition Osteoporosis Osteoporosis This This booklet leaflet provides provides information and answers to your questions information and answers about this condition. to your questions about this condition.

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων Φαρμακοποιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού Παλαιές φαρμακευτικές μπουκάλες Λένια Ιωαννίδου Βέρα Μίου Γιάννης Κουής

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 3 September 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Clinical

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα