ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως ιεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προ όντων ιεύθυνση Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προ όντων εναγήσεις στην έκθεση ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ - Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας Το γυµναστήριο της Τραπέζης στο κτηριακό συγκρότηµα του Αγίου Στεφάνου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα ελληνικά βασίλεια της Βακτρίας και της Ινδίας ενάγηση στην περιοδική έκθεση Επιτοίχια Ηµερολόγια Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Μάρτιο 2014 σελ. 2 σελ. 3 σελ. 5 σελ. 7 σελ. 7 σελ. 8 σελ. 9 σελ. 10 σελ. 11 σελ TA EA TΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ Tap n Pa Προωθητικό υλικό σε Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράµµατος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bon s Νέα εταιρική ταυτότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη σε νέα περιβαλλοντική δράση! Νέοι κανόνες διαφάνειας για την Κοινωνική Ευθύνη Οι φθορές που πληγώνουν σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 18 σελ. 18 σελ. 19 σελ. 20 σελ. 20 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝ ΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , a : omm ni omm ni Σχεδιασµός παραγωγή: A.E. Alpha Bank pr s t Alpha Bank omania Alpha Bank r i a a.. Alpha Bank Al ania HA Alpha Bank a.. kop σελ. 21 σελ. 22 σελ. 23 σελ. 24 σελ. 24 σελ. 25 Περιεχόµενα

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγµατοποιήθηκε την , ενέκρινε την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων έως του ποσού των Ευρώ 1,2 δισ. (συµπεριλαµβανοµένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), δι αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, µε καταβολή µετρητών. Κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως των υφισταµένων (κοινών και προνοµιούχων) µετοχών. Έκδοση και διανοµή υπό της Τραπέζης νέων κοινών, ονοµαστικών, µετά δικαιώµατος ήφου, α λων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30 εκάστης και τιµής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα µετοχή και διάθεση του συνόλου των νέων µετοχών διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) ν Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Επίσης, παρείχε εξουσία στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης όπως επιµεληθεί της συνολικής αυξήσεως και ρυθµίσει συναφή περί την αύξηση θέµατα. Η Γενική Συνέλευση ενηµερώθηκε ότι, κατά την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εξελέγη, σύµφωνα µε τον ν , κατόπιν υποδείξεως του Ταµείου ρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση όρισε την κυρία Π. Ιπλιξιάν ως Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ εφαρµογή του άρθρου 3 του ν < 2 / 25 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ο Πρόγραµµα Λειτουργικής Συγχωνεύσεως και Αναδιαρθρώσεως ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράµµατος. Εντός του 2013, στα Γενικά ιοικητικά Έξοδα επετεύχθησαν σηµαντικές συνέργειες κόστους, βασιζόµενες κυρίως στις επαναδιαπραγµατεύσεις συµβάσεων περισσοτέρων των 100 ενοικιαστηρίων Καταστηµάτων, καθώς και στον επαναπροσδιορισµό σειράς δαπανών, όπως της ιευθύνσεως ark ting, όπου επετεύχθη µείωση κόστους κατά 25. Ιδιαίτερα σηµαντική µείωση, έως και 20, επετεύχθη στις δαπάνες καθαρισµού, συντηρήσεως, χρηµαταποστολών και ασφαλιστικών καλύ εων. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στην αναδιοργάνωση έπειτα από τη συγχώνευση µε την Εµπορική Τράπεζα, στις διαπραγµατεύσεις επί των τιµών, καθώς και στην επανεξέταση των συµβάσεων µε τους προµηθευτές. Η πραγµατοποίηση των συνεργειών προχωρά µε ταχύ ρυθµό και o αρχικός στόχος του 2013 ξεπεράστηκε, επιτυγχάνοντας συνέργειες Ευρώ 54 εκατ. Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης είχε την ακόλουθη εξέλιξη, κατά την τελευταία περίοδο: Από την , ξεκίνησε η κεντροποίηση a k offi εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικής, στο πλαίσιο του I Κεντροποίηση Υποστηρικτικών Εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Από την , οι υποστηρικτικές εργασίες των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελµατιών ( B ) γίνονται κεντρικά, για όλο το δίκτυο Καταστηµάτων της Τραπέζης, από τη ιεύθυνση Υποστηρίξεως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής. Ειδικότερα, οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε: δηµιουργία δανειακών λογαριασµών, καταχωρίσεις και διορθώσεις εξασφαλίσεων, δηµιουργία προτάσεων ασφαλίσεως εµπράγµατων εξασφαλίσεων και καταχωρίσεως ασφαλιστηρίων συµβολαίων, σύνταξη πάσης φύσεως συµβατικών εγγράφων και Πρόσθετων Πράξεων, συντονισµό εξωτερικών δικηγόρων για διενέργεια νοµικών ελέγχων και εγγραφών άρσεως προσηµειώσεων, συνεργασία µε την Alpha Αστικά Ακίνητα για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και επανεκτιµήσεων και συντονισµό δικαστικών επιµελητών για τη νοµότυπη εκχώρηση συµβάσεων. < 3 / 25 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Η δηµιουργία του νέου λειτουργικού µοντέλου βασίσθηκε στις κατωτέρω βασικές αρχές: Απλοποίηση και οµογενοποίηση των εργασιών της Τραπέζης Απελευθέρωση χρόνου από τους Λειτουργούς των Καταστηµάτων από a k offi εργασίες, χάριν αναπτύξεως και βελτιώσεως των σχέσεων µε τους Πελάτες µας Συνέπεια εκτελέσεως εργασιών και παροχής υπηρεσιών στους Πελάτες µας και στο δίκτυο των Καταστηµάτων Τυποποίηση όλων των συµβατικών εγγράφων και πρόσθετων συµφώνων Γρήγορη και αποτελεσµατική παρακολούθηση εκκρεµοτήτων των Καταστηµάτων και των Κεντρικών Υπηρεσιών µέσω αναλυτικών αναφορών Ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα εργασιών στο πλαίσιο συµβάσεων επιπέδου εξυπηρετήσεως. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση εργασιών των Εγγυητικών Επιστολών Λιανικής Τραπεζικής και Εισαγωγών - Εξαγωγών, καθώς και η χαρτογράφηση της υφιστάµενης καταστάσεως για τη ιαχείριση Καλυµµάτων και των δραστηριοτήτων που αφορούν σε εσωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, υποδοµές και Μονάδες τηλεφωνικής υποστηρίξεως του ικτύου. Τέλος, είναι σε εξέλιξη η πραγµατοποίηση των τελικών λειτουργικών µοντέλων αυτών. Συνεχίζεται η µεταστέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών της Τραπέζης, στο πλαίσιο του έργου Εξορθολογισµού ρήσεως Ακίνητης Περιουσίας. Ειδικότερα, έως το τέλος Μαρτίου µετεστεγάθησαν, σε µόνιµη βάση, η ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, το σύνολο της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως, η ιεύθυνση Int rnational tail Banking, η Γραµµατεία ιοικητικού Συµβουλίου και πραγµατοποιήθηκαν γενικότερες αναδιατάξεις στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης. Εν τω µεταξύ, απελευθερώνονται κτήρια, τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες στεγάσεως των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τραπέζης. Στο πλαίσιο του έργου ιαχείριση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, έχει επιτευχθεί σειρά ενεργειών. Ενδεικτικά αναφέρονται, η σύσταση οµάδας υποστηρίξεως του δικτύου Καταστηµάτων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, µε συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων Προ οντικών, Εγκριτικών και Υποστηρικτικών Μονάδων. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες ρυθµίσεως µη επιδίκου και επιδίκου χαρτοφυλακίου, µε σκοπό την επίτευξη των αυξηµένων στόχων που έχουν τεθεί. Τέλος, πραγµατοποιείται συνεχής ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναµικού του Τηλεφωνικού Κέντρου της ιευθύνσεως Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, µε στόχο τη συνεχή αύξηση του προς διαχείριση χαρτοφυλακίου, εσωτερικά, από την Τράπεζα. < 4 / 25 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Φεβρουαρίου 2014 ετάπτωση Επιχειρηµατικών ανείων Κατά τον µήνα Φεβρουάριο, συνεχίσθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού των Καταστηµάτων και των αρµοδίων Κεντρικών Υπηρεσιών για τη µετάπτωση των Επιχειρηµατικών ανείων στην πλατφόρµα iglo. Συγκεκριµένα, εκπαιδεύθηκαν οι κάτοχοι των θέσεων εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ονοµασία Εκπαιδευτικού Προγράµµατος iglo Εργασίες ιευθυντού iglo Εργασίες ΥΠΕ iglo Εργασίες T ll r (Αττική) iglo Εργασίες ιευθύνσεως Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων Εκπαιδευθέντες 226 άτοµα 433 άτοµα 25 άτοµα 41 άτοµα Κατά τον µήνα Μάρτιο, θα ολοκληρωθεί η προετοιµασία, µε τη συµπληρωµατική εκπαίδευση των Υποδιευθυντών Κατόχων Α Υπογραφής και του µεγαλύτερου µέρους εκ των Υπαλλήλων Εξυπηρετήσεως Επιχειρήσεων. Ειδικά σχεδιασµένες εκπαιδεύσεις για το Προσωπικό των Κεντρικών πηρεσιών Μετά από αιτήµατα που υπεβλήθησαν από ιευθύνσεις της Τραπέζης, σχεδιάσθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για την ενηµέρωση συναδέλφων από την πρώην Εµπορική Τράπεζα στα υποστηρικτικά συστήµατα και εφαρµογές όπως το I, o ns lor και in ss. Ως εκ τούτου, εκπαιδεύθηκαν συνολικά 45 άτοµα από τις ιευθύνσεις Λιανικής Τραπεζικής, Απαιτήσεων Ειδικού ειρισµού Λιανικής Τραπεζικής και Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής. Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση ( ) Σε συνέχεια αιτήµατος του Γραφείου Επιχειρησιακής Συνέχειας Οµίλου της ιευθύνσεως Οργανώσεως, πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση και πιστοποίηση Στελεχών της Τραπέζης από το B Instit t µε το πιστοποιητικό I B sin ss ontin it anag m nt st ms a A itor (B A). Η ανωτέρω εκπαίδευση διεξήχθη από τον Πρόεδρο του B Instit t κ. oh oh H ng και έλαβε χώρα στο πλαίσιο του σχετικού < 5 / 25 >

7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ πιστοποιητικού ISO της Τραπέζης, το οποίο απαιτεί τη συνεχή επιµόρφωση / εκπαίδευση Στελεχών, στους Τοµείς που έχουν πιστοποιηθεί µε ISO ή ελέγχουν τα θέµατα Επιχειρησιακής Συνέχειας της Τραπέζης, (ήτοι ιευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου, Πληροφορικής, Υποστηρικτικών Λειτουργιών, Οργανώσεως). Το Πρόγραµµα διήρκεσε τρεις ηµέρες, ενώ κατά την τέταρτη ηµέρα, οι πέντε συµµετέχοντες έλαβαν µέρος σε εξετάσεις και όλοι απέκτησαν τη σχετική Πιστοποίηση. Εκπαίδευση Προσωπικού Καταστηµάτων Κάσου και Τήλου Σε συνέχεια της εκπαιδεύσεως που πραγµατοποιήθηκε στο Κατάστηµα Λειψών, καλύφθηκαν οι πρώτες εκπαιδευτικές ανάγκες των Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κάσου και Τήλου, στη χρήση των συστηµάτων της Τραπέζης (CDI, Finesse, Workflow Καρτών και καταναλωτικών δανείων). Οι ενηµερώσεις στα εν λόγω Καταστήµατα πραγµατοποιήθηκαν από τον Εισηγητή της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Κωνσταντίνο Καρόγιαννη, κατά το χρονικό διάστηµα από και από , αντιστοίχως. Οµοίως, κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιήθηκε σχετική εκπαίδευση στο Κατάστηµα της Νισύρου. Από αριστερά: ο ΥΠΙ του Καταστήµατος Κάσου Εµµανουήλ Νισύριος, η Teller του αυτού Καταστήµατος Αγορίτσα Παπαγεωργίου και ο Κάτοχος Α Υπογραφής του Καταστήµατος Κάσου Βασίλειος Φράγκος µε τον Εισηγητή της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως Κωνσταντίνο Καρόγιαννη. Από αριστερά: ο ιευθυντής του Καταστήµατος Ρόδου Θωµάς Αποστολίδης, η Κάτοχος Α Υπογραφής του Καταστήµατος Τήλου Σταµατία Μορφωπού, η Teller του αυτού Καταστήµατος έσποινα Ηλιοπούλου και ο Κωνσταντίνος Καρόγιαννης. < 6 / 25 >

8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σ ιεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προ όντων Νέο σεµινάριο ηλεκτρονικής εκµαθήσεως Alpha Prim P rsonal Banking τo ευρύτερο πλαίσιο της αναπτύξεως ενιαίας και συνεχούς εκπαιδεύσεως, η ιεύθυνση Καταθετικών και Επενδυτικών Προ όντων εισήγαγε το σεµινάριο ηλεκτρονικής εκµαθήσεως Alpha Prim P rsonal Banking στο βασικό πρόγραµµα εκπαιδεύσεως των Στελεχών Alpha Prim. Το σεµινάριο, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των ιευθύνσεων Καταθετικών και Επενδυτικών Προ όντων, Εκπαιδεύσεως και Λειτουργικής Υποστηρίξεως Επενδυτικών Προ όντων και απευθύνεται στα Στελέχη, καθώς και στους αρµοδίους ιευθυντές των Καταστηµάτων της Τραπέ ης που διαθέτουν την υπηρεσία. Πρόκειται για ένα σεµινάριο, το οποίο δηµιουργείται για πρώτη φορά και αποτελείται από ενότητες που καλύπτουν πλήρως τη φιλοσοφία, λειτουργία και µεθοδολογία της υπηρεσίας Alpha Prim, µέσα από προσφάτως επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται µε σύγχρονο και φιλικό προς τους χρήστες τρόπο, διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, οι ενότητες που περιλαµβάνει είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της υπηρεσίας (Οφέλη για την Τράπεζα και τον Πελάτη) Η υπηρεσία αναλυτικά (Πλατφόρµα Alpha Prim, Affl nt) Τεχνικές πωλήσεων Επενδυτικών Προ όντων (Βασικές αρχές πωλήσεων και διαχειρίσεως σχέσεως µε τον Πελάτη) Κατανοµή και ιαχείριση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (Θεµελιώδεις αρχές επενδύσεων και επενδυτικών στρατηγικών). H ιεύθυνση Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προ όντων ιεύθυνση Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προ όντων, στο πλαίσιο της προωθήσεως υπηρεσιών της Τραπέζης, διοργάνωσε, για πέµπτη χρονιά, ηµερίδες, οι οποίες απευθύνονταν σε στελέχη επιχειρήσεων πελατών του Τοµέα hol sal Banking και συγκεκριµένα, των ιευθύνσεων orporat Banking, Επιχειρηµατικών Κέντρων και Ναυτιλιακών Εργασιών. Οι ηµερίδες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 21 Φεβρουαρίου 2014, στο ξενοδοχείο Ath ns Hilton. Η θεµατολογία τους προερχόταν από την επικαιρότητα των διεθνών αγορών, όπως παγκόσµια οικονοµία, αναδυόµενες αγορές, επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οι σχετικές παρουσιάσεις πραγµατοποιήθηκαν από τα Στελέχη της Αναλύσεως ιεθνών Αγορών, Παναγιώτη Ρεµούνδο, Μαρία Κουτουζή, Ιωάννη Κουραβέλο και Κωνσταντίνο Αναθρεπτάκη. Η ανταπόκριση των Πελατών στις ηµερίδες ήταν, για ακόµη µία φορά, ιδιαίτερα µεγάλη, συµβάλλοντας στην ενδυνάµωση των σχέσεών τους µε την Τράπεζα, καθώς και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της ιευθύνσεως. < 7 / 25 >

9 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Τ εναγήσεις στην έκθεση ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ - Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας ην Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 και την Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014 πραγµατοποιήθηκαν δύο ακόµη ξεναγήσεις στους χώρους της εκθέσεως ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ - Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας, στις οποίες παρευρέθησαν Πελάτες των ιευθύνσεων Καταστηµάτων Αττικής και orporat Banking, αντιστοίχως. Εκ µέρους της Τραπέζης παρέστησαν Μέλη της Γενικής ιευθύνσεως, ο ιευθυντής και οι Υποδιευθυντές της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής, καθώς και ιευθυντές Καταστηµάτων Αττικής και ο ιευθυντής και οι Υποδιευθυντές της ιευθύνσεως orporat Banking. ην Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 και την Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014 πραγµατοποιήθηκαν δύο ακόµη ξεναγήσεις στους χώρους της Εκθέσεως ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ, στις οποίες παρευρέθησαν Πελάτες των ιευθύνσεων Καταστηµάτων Αττικής και orporat Banking, αντιστοίχως. Εκ µέρους της Τραπέζης παρέστησαν Μέλη της Γενικής ιευθύνσεως, ο ιευθυντής και οι Υποδιευθυντές της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής, καθώς και ιευθυντές Καταστηµάτων Αττικής και ο ιευθυντής και οι Υποδιευθυντές της ιευθύνσεως orporat Banking. Στιγµιότυπα από την ξενάγηση της 26 Φεβρουαρίου Στιγµιότυπα από την ξενάγηση της 5 Μαρτίου < 8 / 25 >

10 Η ΤΡΑΠΕΖΑ T Το γυµναστήριο της Τραπέζης στο κτηριακό συγκρότηµα του Αγίου Στεφάνου ο 200, στο κτηριακό συγκρότηµα της Τραπέζης στον γιο Στέφανο, ξεκίνησε η λειτουργία γυµναστηρίου µε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και υ ηλού επιπέδου υπηρεσίες. Το γυµναστήριο λειτουργεί καθηµερινά από ευτέρα έως και Παρασκευή, από 15:00 έως 1 :00, υπό την επίβλε η του γυµναστή κ. Θανάση Τούρου. Συµµετέχοντες µπορούν να είναι όλοι οι Υπάλληλοι της Τραπέζης, ακόµη και εάν δεν εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου. Ο κ. Τούρος είναι υπεύθυνος τόσο για την εύρυθµη λειτουργία του γυµναστηρίου, όσο και για την παροχή συµβουλών σε θέµατα διατροφής και σωστής και αποτελεσµατικής εκγύµνασης για τον καθένα ατοµικά. Η διαδικασία εγγραφής στο γυµναστήριο είναι απλή και εκτός από τη συµπλήρωση σχετικής αιτήσεως, απαραίτητη προ πόθεση συµµετοχής αποτελεί η διεξαγωγή των απαιτούµενων ιατρικών εξετάσεων. Καθηµερινά, αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι απολαµβάνουν των ανωτέρω υπηρεσιών, αναφέρουν πως η σωστή άσκηση και διατροφή τούς έχουν βοηθήσει στην εξισορρόπηση του σωµατικού βάρους και του άγχους, δηµιουργώντας τους ένα αίσθηµα ευεξίας. < 9 / 25 >

11 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα ελληνικά βασίλεια της Βακτρίας και της Ινδίας Τ ην Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014, στο Νοµισµατικό Μουσείο, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της περιοδικής εκθέσεως Τα ελληνικά βασίλεια της ακτρίας και της Ινδίας, που συνδιοργανώνεται από το Νοµισµατικό Μουσείο και τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank. Στην Έκθεση παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες νοµισµατικές εκδόσεις των ηγεµόνων των βασιλείων της Βακτρίας και της Ινδίας, κατά την ελληνιστική εποχή, έναν περίπου αιώνα µετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ελληνικές επιγραφές, τα σύµβολα και οι παραστάσεις που κοσµούν τις ό εις των νοµισµάτων αποτελούν α ευδείς µαρτυρίες ενός ελληνικού πολιτισµού, ο οποίος αναπτύχθηκε στα βάθη της Ασίας, τόσο µακριά από τη Μεσόγειο, έχοντας ενσωµατώσει στοιχεία από τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της Εκθέσεως, πραγµατοποιήθηκε διάλεξη του, καθηγητή των Πανεπιστηµίων Σορβόννης και Μπέρκλε, ιευθυντή του Τµήµατος Αρχαιολογίας Ελληνισµός και Πολιτισµοί της Ανατολής του Γαλλικού Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ( -E ), µε θέµα. Η Έκθεση θα διαρκέσει από την 11 Μαρτίου έως την 16 Ιουνίου Νοµισµατικό Μουσείο Ιλίου Μέλαθρον Πανεπιστηµίου 12, ΑΘΗΝΑI Από αριστερά: η Καθηγήτρια του Λα κού Πανεπιστηµίου (Αθήναι) κυρία Ποτίτσα Γρηγοράκου, ο ιευθυντής του a in t s aill s (Παρίσι) κύριος i h l Aman r, η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής Alpha Bank ρ ήµητρα Τσαγκάρη, ο ιευθυντής της Γραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, ο Καθηγητής των Πανεπιστηµίων Σορβόννης και Μπέρκλε r sm n Bop ara h hi, ο ιευθυντής του Ιδρύµατος Ι.Φ. Κωστοπούλου Έκτωρ Βερύκιος και ο ιευθυντής Νοµισµατικού Μουσείου και Αναπληρωτής ιευθυντής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ρ Γεώργιος Κακαβάς. < 10 / 25 >

12 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ενάγηση στην περιοδική έκθεση Επιτοίχια Ηµερολόγια Τ ην Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014, τα µέλη του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών - δρυµα Βούρου - Ευταξία ξεναγήθηκαν από την Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank, Ειρήνη Οράτη, στην περιοδική έκθεση Επιτοίχια Ηµερολόγια , που παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό ώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Η ξενάγηση απευθυνόταν σε ένα ειδικό κοινό, καθώς τα περισσότερα µέλη του Συλλόγου είναι αρχαιολόγοι, βυζαντινολόγοι, πρώην επιµελητές µουσείων, καλλιτέχνες και συλλέκτες, αλλά και επαγγελµατίες στον χώρο των εκδόσεων. Η οµάδα των επισκεπτών συµµετείχε ενεργά στη ξενάγηση µε συνεχείς ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η ανταλλαγή από εων σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και κυρίως, αυτές που απεικονίζουν έργα Ευρωπαίων περιηγητών και έργα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η ενότητα των ηµερολογίων που αποτελούν αφιέρωµα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη προκάλεσε επίσης, το ζωηρό ενδιαφέρον της οµάδας, η οποία, αφού ευχαρίστησε για την ξενάγηση, εξέφρασε την επιθυµία να ενηµερώνεται για όλες τις εκθέσεις που πραγµατοποιούνται στους πολιτιστικούς χώρους της Τραπέζης. < 11 / 25 >

13 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Τα νέα της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης κατά τον µήνα Μάρτιο 2014 ωρεά εκδόσεων Κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, συνεχίσθηκε το πρόγραµµα δωρεάς εκδόσεων της Τραπέζης σε δηµόσιες, ακαδηµα κές και ερευνητικές βιβλιοθήκες, καθώς και σε πολιτιστικούς φορείς. καθώς και η ενίσχυση του Κέντρου όγου και Τέχνης, ιέ οδος, µε µία σειρά εκδόσεων για τον εµπλουτισµό της υπό ίδρυση Βιβλιοθήκης του. Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης προέβη στη δωρεά 950 εκδόσεων τόσο σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όσο και σε σχολικές, δηµοτικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες, µε σκοπό τον εµπλουτισµό των συλλογών τους και την ενίσχυση της ερευνητικής και πολιτιστικής δραστηριότητάς τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε: ΚΖ Εφορεία Προ στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πιερίας Βιβλιοθήκη Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ηµοτική Βιβλιοθήκη Σερρών ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βεροίας Ελληνική Λέσχη Βιβλίου Μουσικό Σχολείο Πρεβέζης Σύλλογος Φίλων Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Αξίζει επίσης, να αναφερθεί η προσφορά της Βιβλιοθήκης στη άλβειο ηµοτική ιβλιοθήκη του ήµου Μεσολογγίου, Με αφορµή τον ετήσιο εορτασµό της Εξόδου του Μεσολογγίου, που διοργανώνει ο ήµος Μεσολογγίου και λαµβάνοντας υπ ό ιν ότι η Γαλλία είναι εφέτος, η τιµώµενη χώρα, η Βιβλιοθήκη απέστειλε 150 αντίτυπα της εκδόσεως la roi t la r στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Μεσολογγίου, προκειµένου να προσφερθούν ως δώρο στους προσκεκληµένους των εκδηλώσεων που τελούν υπό την αιγίδα και την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας. < 12 / 25 >

14 H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Προσφορά εκδόσεως Στο πλαίσιο του εορτασµού του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία, η έκδοση Εικόνες του Ελληνικού ώρου µετά την Απελευθέρωση του Μαρίνου Καλλιγά διετέθη µε έκπτωση 40, (ήτοι Ευρώ 1 ), καθ όλη τη διάρκεια του µηνός Μαρτίου, στον πολιτιστικό χώρο Alpha Bank Πολιτιστικά (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ, Τηλ.: , ΘΗΒΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Στο λεύκωµα δηµοσιεύονται υδατογραφίες και σχέδια που φιλοτέχνησαν ο arl ottmann και ο wig ang κατά την επίσκε ή τους στην Ελλάδα, το Τα έργα αυτά αποτυπώνουν µε ενάργεια την επίδραση που άσκησε η εναλλαγή του φωτός και των χρωµάτων στο καλλιτεχνικό αισθητήριο των ζωγράφων και στην απόδοση του ελληνικού τοπίου. ΤΗΝΟΣ < 13 / 25 >

15 ΤΑ EA H Tap 'n Pay Alpha Bank και η o afon σε συνεργασία µε τη isa και τη irst ata παρουσίασαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εφαρµογή Tap 'n Pay, την πρώτη εφαρµογή για ανέπαφες πληρωµές µε χρήση κινητού τηλεφώνου (mo il pa m nts). Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό τρόπο συναλλαγών που βρίσκεται ήδη σε δοκιµαστική λειτουργία και που επιτρέπει να πραγµατοποιούνται οι καθηµερινές αγορές εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια, µέσω της τεχνολογίας onta tl ss. Η πρωτοποριακή εφαρµογή προ ποθέτει τη χρήση ειδικής κάρτας κινητού τηλεφώνου, στην οποία αποθηκεύεται η χρεωστική κάρτα. Η εφαρµογή Tap n Pa επιτρέπει την πραγµατοποίηση ανέπαφων συναλλαγών, µε χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού που είναι συνδεδεµένος µε τη χρεωστική κάρτα, στις επιχειρήσεις που φέρουν τερµατικά αποδοχής καρτών µε τους ειδικούς αναγνώστες ( onta tl ss r a rs). ε αφορµή την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας, την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2014, έλαβε χώρα συνέντευξη Τύπου, στο κατάστηµα της o afon, στο Th all Ath ns. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική καταχώριση µε κύριο µήνυµα: ρχεται σύντοµα το κινητό σας πορτοφόλι Εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια για τις καθηµερινές σας αγορές. Η αγορά καλωσόρισε µε εξαιρετικό ενδιαφέρον το Tap 'n Pay, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εκτενείς αναφορές στον Τύπο και το διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα υπηρεσία είναι διαθέσιµες στο < 14 / 25 >

16 ΤΑ EA Προωθητικό υλικό σε Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράµµατος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bon s Σ το πλαίσιο της συνεργασίας της Τραπέζης µε την εταιρία H rt και µε σκοπό την προώθηση του Προγράµµατος Bon s, τοποθετήθηκε προωθητικό υλικό και βίντεο που προβάλλεται στα σηµεία εξυπηρετήσεως της H rt. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τραπέζης µε την εταιρία AB Βασιλόπουλος και µε σκοπό την προώθηση νέων προσφορών εξαργυρώσεως του Προγράµµατος Bon s, τοποθετήθηκε προωθητικό υλικό στο δίκτυο καταστηµάτων AB Βασιλόπουλος. < 15 / 25 >

17 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός ώρος Alpha Bank - Ναύπλιο Στο κτήριο του Καταστήµατος Κωλέττη της Τραπέζης στο Ναύπλιο, λειτουργεί, από το 2006, Εκθεσιακός ώρος, όπου παρουσιάζονται θεµατικές και εκπαιδευτικές εκθέσεις, µε περιεχόµενο από τις δύο µεγάλες Συλλογές της Alpha Bank, τη Συλλογή Έργων Τέχνης και τη Νοµισµατική Συλλογή. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος του νεοκλασικού κτηρίου, το οποίο ευρίσκεται στο κέντρο της παλαιάς πόλεως του Ναυπλίου και λειτουργούσε παλαιότερα ως ξενοδοχείο, αποκαταστάθηκε το 2005 και διαµορφώθηκε σε έναν σύγχρονο Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο. Στον Εκθεσιακό ώρο, τα Τµήµατα Συλλογής Έργων Τέχνης και Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης επιµελούνται, προγραµµατίζουν και πραγµατοποιούν µία έκθεση κάθε έτος, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο. Τα θέµατα των εκθέσεων αντλούν το περιεχόµενό τους από έργα τέχνης και νοµίσµατα, τα οποία προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τις εν λόγω Συλλογές. Έτσι, προκύπτουν δύο εκθέσεις που εικονογραφούν ένα κοινό θέµα, µε έργα από την αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή. < 16 / 25 >

18 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Από το 2006, που λειτούργησε για πρώτη φορά ο Εκθεσιακός ώρος, και έως το 2011, παρουσιάσθηκαν οι ακόλουθες εκθέσεις: 2006: Έργα Καλλιτεχνών από την Πελοπόννησο Τα Αρχαία Νοµίσµατα της Πελοποννήσου. 2007: Αντιστοιχίες. Λουλούδια από την Ελληνική Τέχνη Φυτά σε αρχαία νοµίσµατα. 2010: r Boissonnas. Εικόνες της Ελλάδας. 2011: Ελληνικές Αφίσες από τη Συλλογή της Alpha Bank. Παράλληλα µε τις θεµατικές εκθέσεις και κατά την περίοδο του χειµώνα, λειτούργησε, από το 200 και έως το 2013, έκθεση εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µε σκοπό να παρουσιάσει και να εξηγήσει στους µαθητές την κατασκευή ενός αρχαίου νοµίσµατος και τη δηµιουργία ενός σύγχρονου χαρακτικού. Με τη διπλή έκθεση Γνωρί ω το νόµισµα και Η Χαρακτική και οι τεχνικές της, έγιναν κατανοητές από τα παιδιά, µέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια, κείµενα και εκθέµατα των Συλλογών, οι δύσκολες αυτές διαδικασίες. 2008: Μυθολογικά θέµατα στη ζωγραφική του Γεράσιµου Στέρη Μυθολογίας αφήγηση. Η εικόνα του Μύθου στα αρχαία νοµίσµατα. 2009: Γιάννης Μόραλης. Θέατρο-Μουσική-Ποίηση. Σχέδια, Μακέτες, αρακτικά, Βιβλία Ταξίδι στα νησιά. Νοµισµατικές µαρτυρίες. Από τον Οκτώβριο του 2013 και έως το 2015, παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό ώρο του Ναυπλίου η εκπαιδευτική έκθεση Μύθος. Αρχαία και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τις Συλλογές της, µε πυρήνα τους αρχαίους ελληνικούς µύθους και την απόδοσή τους επάνω σε νοµίσµατα και σε σύγχρονα έργα τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες για τον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο Alpha Bank - Ναύπλιο, καθώς και για τις δραστηριότητές του, πατήστε εδώ. < 17 / 25 >

19 Η Νέα εταιρική ταυτότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τράπεζα αποφάσισε την ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εστιάζοντας στο µήνυµα που χαρακτηρίζει τον µιλο Alpha Bank. Το νέο λογότυπο, το οποίο θα χρησιµοποιείται εφεξής, επικεντρώνεται στην έννοια της λέξεως µαζί, η οποία αφενός, εµπεριέχει τις αρχές και αξίες που διέπουν την Τράπεζα, και αφετέρου, δηλώνει την ενότητα και τη δύναµη που απαιτείται για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ενότητα αυτή σε συνδυασµό µε τη δύναµη που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των µεµονωµένων ενεργειών, ορίζεται στο νέο λογότυπο, µε απλότητα, καθαρές γραµµές, αρµονία χρωµάτων και ξεκάθαρο µήνυµα., κάνουµε το όραµα πράξη! T Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη ην Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, πραγµατοποιήθηκε το συνέδριο µε θέµα Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη, στόχος του οποίου ήταν η συγκέντρωση πολύτιµης γνώσεως µέσα από πραγµατικά παραδείγµατα των πιο δραστήριων εταιριών στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. H Alpha Bank συµµετείχε στο Συνέδριο µε την παρουσίαση των προγραµµάτων κοινωνικής προσφοράς της (συλλογή τροφίµων, ρούχων, σχολικών ή άλλων ειδών), κυρίως αυτών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, για την υποστήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Στην οµιλία της, η Προ σταµένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης, Ελευθερία Πατακάκη, τόνισε ότι η κοινωνική ευαισθησία και η κοινωνική προσφορά είναι µέρος της εταιρικής κουλτούρας της Τραπέζης από ιδρύσεώς της. Εκπρόσωποι από σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν και να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, µία ή και περισσότερες πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας στις κατηγορίες νθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον, Στρατηγική και Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 1 25

20 Η σε νέα περιβαλλοντική δράση! Alpha Bank, στο πλαίσιο των ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγµατοποίησε, την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014, στο Αισθητικό άσος της Καισαριανής, µία νέα περιβαλλοντική εκδήλωση σε συνεργασία µε τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών. Συγκεκριµένα, οι Εθελοντές της Τραπέζης φύτευσαν δένδρα διαφόρων ειδών κατά µήκος του µονοπατιού προς το Βοτανικό Κήπο, το οποίο τηρεί η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και τοποθέτησαν επιγραφές µε τις ονοµασίες των φυτών, στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Παράλληλα, φυτεύθηκαν και ελιές για την αναπλήρωση των δένδρων του Ελαιώνα του Αισθητικού άσους, που καταστράφηκαν προ ετών, λόγω ύχους. Επίσης, τα παιδιά, που συµµετείχαν στην εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα βιωµατικό εκπαιδευτικό παιχνίδι µε τίτλο: Τι κρύβεται στο Βοτανικό Μονοπάτι, κατά τη διάρκεια του οποίου, περιηγήθηκαν στο Βοτανικό Μονοπάτι παίζοντας, εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας κρυµµένα στοιχεία. Στη συνέχεια, τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στον εκπαιδευτικό χώρο της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, όπου, µετά από µία σύντοµη αφήγηση µίας ιστορίας µε θέµα τη δηµιουργία του Αισθητικού άσους Υµηττού, το καθένα φύτευσε ένα αρωµατικό φυτό. Στην εκδήλωση συµµετείχαν 130 Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης και µέλη των οικογενειών τους, καθώς και συνεργάτες. 1 25

21 Νέοι κανόνες διαφάνειας για την Κοινωνική Ευθύνη Mετά από καθοριστική συµβολή της Ελληνικής Προεδρίας, η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων Ι ( or p r Ι) στις Βρυξέλλες, υιοθέτησε νέους κανόνες διαφάνειας για την κοινωνική ευθύνη, οι οποίοι υποχρεώνουν µεγάλες επιχειρήσεις της Ε.Ε., που απασχολούν περισσότερους από 500 Εργαζοµένους, να καταρτίζουν ετήσιο απολογισµό σχετικά µε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, καθώς και για ζητήµατα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, διαφθοράς και δωροδοκίας. ταν µία επιχείρηση δεν ακολουθεί τις σχετικές πολιτικές, θα πρέπει να εξηγεί γιατί δεν το πράττει. Οι φθορές που πληγώνουν Τo 2013, η Τράπεζα, σε συνεργασία µε τον ήµο Αθηναίων, οργάνωσε και ολοκλήρωσε ένα πρόγραµµα αποκαταστάσεως εννέα γλυπτών στο κέντρο της Αθήνας - στην Πλατεία Συντάγµατος και στον Περίβολο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου - που είχαν υποστεί µεγάλες φθορές. Το Πρόγραµµα, µε την ονοµασία Οι φθορές που πληγώνουν, συνεχίζεται και το 2014, αρχικώς, µε τη συντήρηση και προστασία της προτοµής του an or as (Ζαν Μορεάς), που είναι τοποθετηµένη εντός του Εθνικού Κήπου. Η προτοµή είναι έργο του Γάλλου γλύπτη Aντουάν Μπουρντέλ ( ) και αποτελεί δωρεά της οικογενείας του καλλιτέχνη προς την Ελλάδα. Ο Ζαν Μορεάς ( ευδώνυµο του ποιητή Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλου) και ο Αντουάν Μπουρντέλ ανήκαν στον ίδιο καλλιτεχνικό και πνευµατικό κύκλο των συµβολιστών στο Παρίσι των αρχών του 20ού αιώνα. Ο Μπουρντέλ ήταν µαθητής και βοηθός του µεγάλου γλύπτη Ωγκύστ Ροντέν, αλλά και δάσκαλος του γλύπτη Θανάση Απάρτη. Εµπνεύσθηκε ιδιαίτερα από τον κλασικό ιδεαλισµό της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, µετουσιώνοντάς τον µέσα από µία ρεαλιστική προσέγγιση. Στις προτοµές που δηµιούργησε, επέµενε στην ανάδειξη του κρυµµένου προσώπου, δηλαδή στα στοιχεία του χαρακτήρα και στην έκφραση των µορφών, απαξιώνοντας τις λεπτοµέρειες της φυσιογνωµίας τους. Η προτοµή του Μορεάς είναι εξαιρετικά σηµαντική, αλλά και ένα από τα ελάχιστα έργα του γλύπτη, που βρίσκονται στην Ελλάδα. Έχει υποστεί αρκετές φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών και του χρόνου, κάτι που είναι διακριτό σε όλη την επιφάνεια του προσώπου. Τα νέα µέτρα σκοπεύουν στην ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ παράλληλα, περιορίζουν τα περιττά γραφειοκρατικά εµπόδια και εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ε.Ε. Επίσης, πρόκειται να ενσωµατωθούν στην οδηγία Ε.Ε. περί των ετησίων οικονοµικών απολογισµών και εκθέσεων ορισµένων µορφών επιχειρήσεων, που υιοθετήθηκε την 26 Ιουνίου Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα εκδίδει Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 200, ενώ από το 200 ο Απολογισµός καταρτίζεται βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών εκδόσεως απολογισµών βιωσιµότητας του Οργανισµού lo al porting Initiati ( I). Σκοπός του έργου είναι αφενός, η προστασία της προτοµής από κλοπή και από καιρικές συνθήκες και αφετέρου, η ορθή συντήρησή της µε σύγχρονες µεθόδους και η αποκατάσταση της αισθητικής της ταυτότητας. Τη συντήρηση του γλυπτού έχει αναλάβει ο συντηρητής Αθανάσιος Τζαµαλής, ο οποίος είχε αναλάβει και την εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών συντηρήσεως και αποκαταστάσεως των γλυπτών έργων του Προγράµµατος, κατά το Η προτοµή, προκειµένου να συντηρηθεί, θα αποµακρυνθεί από τη βάση της, όπου και θα τοποθετηθεί αντίγραφο σε ορείχαλκο (µπρούντζο). Στη συνέχεια, θα µεταφερθεί, προς έκθεση, σε κατάλληλο εκθεσιακό χώρο του ήµου Αθηναίων, πιθανότατα στην Πινακοθήκη του ήµου. Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Απριλίου

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 3 1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ... 3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ... 5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ... 6 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4 Εταιρικό Προφίλ 7 ΕΚΕ: Επιχειρηματική Προσέγγιση και Βασικές Δεσμεύσεις 14 Εταιρική Διακυβέρνηση 19 Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122141660000 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα