«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ"

Transcript

1 «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ιεηηνπξγεί σο αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα εηδηθνχ ζθνπνχ. Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο κε ζπλεθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή θαη ε επξχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ επηζηεκνληθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ. Άπθπο 2 κοπόρ-δποπηεία 1.Σθνπφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ε εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε παξνρή επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 2.Η επνπηεία ηνπ θξάηνπο επί ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αζθείηαη απφ ηνπο Υπνπξγνχο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ αζθεί απνθιεηζηηθή επνπηεία ζε ζέκαηα αθαδεκατθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ άπηνληαη ησλ

2 πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο ίδξπζεο, θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο θαη κεηνλνκαζίαο ηκεκάησλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. Ο Υπνπξγφο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αζθεί απνθιεηζηηθή επνπηεία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο δεκφζηαο πγείαο, ηε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πγείαο. Άπθπο 3 Κανονιζηικό Πλαίζιο 1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εγθξίλεηαη ν Οξγαληζκφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία δηαηππψλεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Κνζκεηείαο θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο. Με ηνλ Οξγαληζκφ θαζνξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. εθφζνλ δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ παξφλ άξζξν θαη ηδίσο ηα αθφινπζα : α) ε νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., β) ε ίδξπζε ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., γ) ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο, θαηαλνκήο, κεηνλνκαζίαο, ζπγρψλεπζεο ή θαηάξγεζεο εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ αλαθνξάο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., θαη θαζνξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο θαλνληζκψλ, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο εθινγήο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε ζχζηαζε θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ δηδαθηηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ δ) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο θνζκεηείαο, ηεο ζπλέιεπζεο ηκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη

3 επηηξνπψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηα εηδηθά πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη εμέιημεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ, επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ε) ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.) θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο θαζεγεηψλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα θαη ζε εξεπλεηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα δ) νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο επηβξάβεπζεο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ελ γέλεη επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπο, ηα θξηηήξηα απνλνκήο ησλ ηίηισλ ηνπ Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα, ηνπ Οκφηηκνπ θαη ηνπ Δπίηηκνπ Καζεγεηή θαζψο θαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάδεημεο εθπξνζψπσλ ησλ θαζεγεηψλ, ησλ θνηηεηψλ θαη θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ε) ηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ θαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, νη πνηλέο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζπηζκέλσλ θαλφλσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κε αλαπεξία ζ) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφηαζεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο η) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ 2. Με απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνζκήηνξα θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο θνζκεηείαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ν

4 Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη, ηδίσο, ηα αθφινπζα: α) ν νδεγφο πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, νη εηδηθφηεξνη ηχπνη ηίηισλ ζπνπδψλ αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία νξθσκνζίαο ησλ πηπρηνχρσλ θαη ε νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, β) ε αλαινγία κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, γ) νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ, δ) ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ε) ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., δ) ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ, ε) ε δηαδηθαζία απνλνκήο ηηκεηηθψλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ θαη νη θαλφλεο ηειεηνπξγηθνχ ή εζηκνηππηθνχ ραξαθηήξα θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ, ζ) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. η) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ αλαθνξάο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα θχιαμεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο

5 3. Ιδηαίηεξν θεθάιαην ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. απνηειεί ν θαλνληζκφο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη, ηδίσο, ε δνκή θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα θξηηήξηα γισζζνκάζεηαο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζηνιήο θνίηεζεο, νη απαξαίηεηεο πηζησηηθέο κνλάδεο, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Άπθπο 4 Γομή 1. Η Δ.Σ.Γ.Υ. δηαξζξψλεηαη ζε ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο. Τν ηκήκα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. Τν ηκήκα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. πνπ δηδάζθνπλ ζην αληίζηνηρν κε ην ηκήκα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μεηά ηε ζχζηαζε ησλ ηκεκάησλ, ε θνζκεηεία απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα. 2. Τα ηκήκαηα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη: α) ην ηκήκα Γεκφζηαο Υγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα γλσζηηθά πεδία ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο βηνζηαηηζηηθήο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, ηεο κθξνβηνινγίαο θαη παξαζηηνινγίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο θηεληαηξηθήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγεηνλνκηθήο κεραληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο, ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ ινηκσδψλ θαη ρξνλίσλ λνζεκάησλ. β) ην ηκήκα Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα γλσζηηθά πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο, ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ηεο

6 δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο δηνίθεζεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο θαη βηνεζηθήο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ησλ επηζηεκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πγείαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο πγείαο. 3. Τα εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ. Άπθπο 5 Όπγανα 1. Τα φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ην Σπκβνχιην, ν θνζκήηνξαο θαη ε θνζκεηεία. α) Τν Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ έμη κέιε είλαη εζσηεξηθά απνηεινχκελα απφ πέληε κέιε θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη έλα κέινο εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ελψ ηξία κέιε είλαη εμσηεξηθά. Τν Σπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, ηελ εθινγή ηνπ θνζκήηνξα θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη παξάγξαθνη 4-8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4009/2011. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Ωο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη θαζεγεηήο πξψηεο βαζκίδαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη, κεηά απφ αλνηρηή πξνθήξπμε θαη επηινγή, απφ ην Σπκβνχιην κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαλεξή ςεθνθνξία. Η ζεηεία ηνπ δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο

7 θνζκήηνξαο δελ κπνξεί λα εθιεγεί γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. Ο θνζκήηνξαο ζπγθαιεί ηελ θνζκεηεία, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο, δηεπζχλεη ηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εθπξνζσπψληαο ηελ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο αλαπιεξνχκελνο ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ απφ θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο πνπ κεηέρνπλ ζηελ θνζκεηεία. γ) Η θνζκεηεία απνηειείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ, εθπξνζψπνπο ησλ θαζεγεηψλ κε δηεηή ζεηεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, ηνπο δηεπζπληέο ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ (κεηαπηπρηαθψλ θαη ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ) θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δηεηνχο ζεηείαο πνπ ζπκκεηέρεη, κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. Η θνζκεηεία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ θνζκήηνξα γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ, ηε ζχλζεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ, ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δεκνζίεπζε κεηξψνπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη γηα θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 2. Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν δηεπζπληήο ηκήκαηνο θαη ε ζπλέιεπζε ηκήκαηνο.

8 α) Ο δηεπζπληήο ηκήκαηνο εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ πξψηεο βαζκίδαο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα δχν έηε απφ ηε ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη εθφζνλ ππάξρεη απαξηία. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηκήκαηνο θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Η ζπλέιεπζε ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην νηθείν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Όξγαλα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ν δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε νκάδα δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο. α) Ο δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο εθιέγεηαη απφ ηελ νκάδα δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απιή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε κειέηε θαη δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Η νκάδα δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηφ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ θνζκεηεία γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη γηα θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 4. Τα φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. επηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ γξακκαηεία ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ θνζκήηνξα

9 Άπθπο 6 Αξιολόγηζη, διαθάνεια και ππογπαμμαηικόρ ζσεδιαζμόρ 1. Σηελ Δ.Σ.Γ.Υ., κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζπγθξνηείηαη Μνλάδα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΙ.Π.) γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο. Η ζπγθξφηεζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. γηα δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 2. Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα εμέιημε, αμηνινγνχληαη θάζε πέληε έηε σο πξνο ην εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν ηνπο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ ελ γέλεη πξνζθνξά ηνπο ζην ίδξπκα, απφ επηηξνπέο αμηνιφγεζεο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.4009/ Η Δ.Σ.Γ.Υ. νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, παξέρνληαο, ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, θαζψο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ηεο φξγαλα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο πεγέο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, θαζψο επίζεο ζηνηρεία γηα ην δηνηθεηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 4. Η Δ.Σ.Γ.Υ. ζπληάζζεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα. Τν πξφγξακκα απηφ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηεο θπζηνγλσκία, ζηξαηεγηθή, δνκή θαη ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θηλείηαη εληφο

10 ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαζνξίδνληαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο θνζκεηείαο. Σηε ζπλέρεηα, ηα ζρέδηα ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα θαη εγθξίλνληαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. Άπθπο 7 Καθηγηηέρ 1. Τν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. αζθείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη επίθνπξνπο θαζεγεηέο. Οη ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ είλαη εληαίεο, αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη θαη αλαθαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απηψλ, κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνζκήηνξα. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. α) Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο εθιέγνληαη σο κφληκνη β) Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα άιιε κία ηεηξαεηή ζεηεία χζηεξα απφ θξίζε. 2. Διάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο θαη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θξίζε εθινγήο ή εμέιημεο είλαη εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα

11 απνηεινχκελν απφ κέιε βαζκίδαο θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαζεγεηέο απφ άιια Α.Δ.Ι. ίδηαο ή αλψηεξεο βαζκίδαο πξνο ηελ θξηλφκελε ζέζε ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο εηδηθφηεξα πξνζφληα ηα νπνία απαηηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ξπζκίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Η εθινγή θαη εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθινγή ή ε εμέιημε θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Η εθινγή θαζεγεηή γίλεηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. α) Η επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ γίλεηαη απφ εηδηθέο επηακειείο επηηξνπέο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ θαζεγεηέο, θαη ηα κέιε ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη απφ ην κεηξψν εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε δχν έηε αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηελ θνζκεηεία, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην. Η φιε δηαδηθαζία γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011. β) Γηα ηελ εμέιημή ηνπο, νη επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πξνθήξπμε ζέζεο ζηελ επφκελε βαζκίδα χζηεξα απφ παξακνλή ζηε βαζκίδα πνπ θαηέρνπλ, νη κελ αλαπιεξσηέο γηα ηέζζεξα έηε, νη δε επίθνπξνη θαζεγεηέο γηα έμη έηε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δεηά ηελ εμέιημε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ, φπσο απηφ πξνβάιιεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ. Αλ νη επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο δελ εμειηρζνχλ ζηελ επφκελε βαζκίδα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εθ λένπ ηελ πξνθήξπμε ηεο

12 ζέζεο κεηά απφ παξέιεπζε δχν θαη ηξηψλ αληίζηνηρα εηψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηε κε εμέιημή ηνπο. γ) Η ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο. 4. Η δηδαζθαιία καζεκάησλ θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ ινηπψλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. δχλαηαη λα αλαηίζεηαη, κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο ελφο έσο ηξηψλ αθαδεκατθψλ εηψλ, πιήξνπο ε κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζε εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίνη είλαη επηζηήκνλεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν.οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο δχλαληαη λα αλαλεψλνληαη αιιά ε ζπλνιηθή ζεηεία ησλ εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε αθαδεκατθά έηε. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, ηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, επηινγήο θαη πξφζιεςεο θαη ηνλ ηξφπν απαζρφιεζήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ.. Σηνπο εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 5. Γηα ην αζπκβίβαζην ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηελ παξάιιειε απαζρφιεζή ηνπο ζε μέλα θαη ειιεληθά Α.Δ.Ι., ηηο επηζηεκνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θαζψο θαη ηηο απνδνρέο ηνπο ηζρχνπλ νη εθάζηνηε δηαηάμεηο γηα ηα Α.Δ.Ι. Άπθπο 8

13 Λοιπό πποζωπικό 1. Τα κέιε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.) επηηεινχλ εξγαζηεξηαθφ εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., ην νπνίν ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ αζθήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ επηζηεκψλ. Σηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κπνξεί λα αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν, δηδαζθαιία καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ θαη επίβιεςε πηπρηαθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. α) Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα ζηα ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο θνζκεηείαο. β) Τππηθά πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή Τ.Δ.Ι., ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. 2. Τα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ αζθνχλ ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο. Άπθπο 9 ποςδέρ 1. Η Δ.Σ.Γ.Υ. νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο αληίζηνηρνπο κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, απνλέκεη (i) Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.), αληίζηνηρα ησλ εηδηθεχζεσλ ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, (ii) Γηδαθηνξηθά

14 Γηπιψκαηα (Γ.Γ.) αληίζηνηρα ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία αλαπηχζζεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ ησλ Α.Δ.Ι. θαζφιε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη ζηηο νηθείεο επηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη (iii) πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο ζπνπδψλ κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζεκηλαξίσλ. 2. Σηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Τν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ε αλαγλψξηζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαηαξηίδεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα. Τν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο θνζκεηείαο. Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαη έηνο αλαζεψξεζεο επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 4. Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ηκεκάησλ, νξγαλψλεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη επηινγή ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν, θαη ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. Πεξηέρεη, επίζεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ.

15 5. Τα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 6. Η Δ.Σ.Γ.Υ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ θνηλνχ ή ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιέο δηαθνξεηηθψλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο θαη κε νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη κε εξεπλεηηθά θέληξα. 7. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξεί λα δηδάζθνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαη εμαίξεζε, ζε μέλε γιψζζα, κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο θνζκεηείαο. 8. Η Δ.Σ.Γ.Υ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα παξέρεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμ απνζηάζεσο, πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3879/2010 (Α 163). Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηνίθεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 9. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΙΠ), φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 70 έσο 72 ηνπ λ. 4009/ Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Γεκφζην απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.

16 Άπθπο 10 Πόποι 1. Οη πφξνη ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη: α) επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, β) πξφζνδνη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, γ) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ νπνηαδήπνηε πεγή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε, δ) δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, θαη ε) πφξνη απφ θάζε άιιε πεγή. 2. Η ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. απφ ην θξάηνο γηα ηε κηζζνδνζία θαη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θαηαλέκεηαη ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο απφδνζεο. Κάζε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε θαζνξίδεηαη βάζεη δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη επηηεπγκάησλ, φπσο απηνί εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ΑΔΙ. Άπθπο 11 Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ 1. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 2. Με ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα θνλδπιίσλ έξεπλαο κε ηελ ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ

17 λ.4009/2011. Απφ ηεο ηδξχζεσο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ παχεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ. Άπθπο 12 Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 1. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κεηαηξέπνληαη ζε ζέζεηο θαζεγεηψλ πξψηεο βαζκίδαο, αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ θαη επίθνπξσλ θαζεγεηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζεγεηέο θαη δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 7 ηνπ παξφληνο.. Η κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ αληηζηνίρσλ ζέζεσλ, πνπ ίζρπαλ πξηλ ηνλ λ. 4009/ Με ηε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη θαζεγεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ.4009/ Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο έσο δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε κεηαμχ ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα εθινγήο ηνπο. Σε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο, παξακέλνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη απηνδηθαίσο ζε πξνζσπνπαγείο, κέρξη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη. 4. Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,

18 θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο κέρξη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη. Δθφζνλ απνθηήζνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα κέρξη , κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κέρξη δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα απηή. 5. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζε βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο κέρξη δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ ηνπο. Δθφζνλ δελ δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 6. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εθφζνλ δελ δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 7. Τν κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηφρσλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, ππφθεηηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 21 ηνπ Ν. 4009/ Τν ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κφληκν ή κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί εθπαηδεπηηθφ ή εξεπλεηηθφ έξγν, δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ, ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα εληάζζεηαη ζε ζέζεηο εξγαζηεξηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.), κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο χζηεξα απφ

19 εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 9. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εξγαζηεξηαθνί ή άιινη επηζηήκνλεο δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη αζθνχλ ηα ίδηα θαζήθνληα έσο ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 10. Τν κε δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην ηερλνινγηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξέηεζε ζηελ Υ.Σ.Α. θαη ηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη δελ έρεη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν κεηαηαγεί θαη εληαρζεί ζε ζέζεηο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα πξνζφληα ηνπ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 11. Γηα ην δηνξηζκφ, ηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 12. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηα πξνβιεπφκελα ζε απηφλ δεηήκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νξγάλσλ ηεο θαη έσο ηε ζπγθξφηεζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα θαη ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ..

20 Άπθπο 15 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 1. Καηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, ηδίσο: α. ην εδ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2194/1994, β. ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 7 ηνπ α εδαθίνπ, πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ κφλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2920/2001 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3685/2008, γ. ηα εδ. α θαη δ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994 θαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4025/2011. Άπθπο 16 Έναπξη ιζσύορ Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Αθήνα./3/2012 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ

21 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Με ηελ παξνχζα πξφηαζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο επηρεηξείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΣΓΥ θαη ηεο ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο κε ηελ απνθαηάζηαζε αηειεηψλ θαη αζαθεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. Τν πξνηεηλφκελν άξζξν απνζαθελίδεη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΣΓΥ σο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο δηαρξνληθά έρνπλ θαηαηεζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο, Δπξσπατθή Έλσζε Σρνιψλ Γεκφζηαο Υγείαο, Δπξσπατθή Έλσζε Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο) θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΙ.Π.), ζηελ πξφζθαηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο ΔΣΓΥ: Με άπθπο 1 απνζαθελίδεηαη ε απνζηνιή ηεο ΔΣΓΥ σο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ.

22 Με ηο άπθπο 2 πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί ηεο ΔΣΓΥ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. Δπίζηρ πεξηγξάθεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο επί ηεο ΔΣΓΥ απφ ηνπο Υπνπξγνχο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ηο άπθπο 3 πεξηγξάθεηαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ην πεξηερφκελν ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Σπνπδψλ θαη παξέρνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ έθδνζή ηνπο. Με ηο άπθπο 4 νξίδεηαη ε δνκή ηεο ΔΣΓΥ ζε ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο θαη θαζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο επίζεο θαη ηα γλσζηηθά πεδία εθαξκνγήο ηνπο. Με ην άξζξν 5 πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα ηεο ΔΣΓΥ (Σπκβνχιην, θνζκήηνξαο, θνζκεηεία), ηα φξγαλα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαη αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4009/2011. ηο άπθπο 6 πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΔΣΓΥ κε ηε ζπγθξφηεζε Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ε πξφβιεςε πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ αλάπηπμε ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ηο άπθπο 7 θαζνξίδνληαη νη βαζκίδεο ησλ θαζεγεηψλ, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο ζηα ηκήκαηα θαη επηκέξνπο ππεξεζηαθά ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.

23 ηο άπθπο 8 πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ηα πξνζφληα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην εξγαζηεξηαθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Με ηι άπθπο 9 θαζνξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ΔΣΓΥ θαη αλαινγία κε ηα ηζρχνληα ζηα ΑΔΙ, νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο. ηο άπθπο 10 πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη ηεο ΔΣΓΥ, ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ απφδνζε ηεο ΔΣΓΥ. Με ηο άπθπο 11 πξνζδηνξίδεηαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο ηεο ΔΣΓΥ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4009/2011. Με ηο άπθπο 12 θαζνξίδνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ηελ θξίζε πξνο έληαμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΓΥ θαζψο επίζεο θαη ε κεηαβαηηθή δηνίθεζε ηεο ΔΣΓΥ κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ ηεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.

24 Σην άπθπο 15 νξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο. Αθήνα /3/2012 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 Γιάπθπυζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ - νομική μοπθή ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηοσ νομοζτεδίοσ για ηην «ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ» Α. Γενική παροσζίαζη ηοσ νομοζτεδίοσ-διζαγωγικές παραηηρήζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο 1. Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Κείμενο Διαβούλεςζηρ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Αςηοδιοέκηζη, λογοδοζέα, ποιόηηηα, εξωζηπϋθεια Κείμενο Διαβούλεςζηρ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme@otenet.gr Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, Σ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε. secretariat@doe.gr

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 1845/1989 (ΦΔΘ Α' 102) : Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο - Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο

Λ. 1845/1989 (ΦΔΘ Α' 102) : Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο - Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο Λ. 1845/1989 (ΦΔΘ Α' 102) : Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο - Γαζνπξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο (Με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α ορίζεται ότι : «Όπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα