«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ"

Transcript

1 «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ιεηηνπξγεί σο αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα εηδηθνχ ζθνπνχ. Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο κε ζπλεθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή θαη ε επξχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ επηζηεκνληθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ. Άπθπο 2 κοπόρ-δποπηεία 1.Σθνπφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ε εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε παξνρή επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 2.Η επνπηεία ηνπ θξάηνπο επί ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αζθείηαη απφ ηνπο Υπνπξγνχο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ αζθεί απνθιεηζηηθή επνπηεία ζε ζέκαηα αθαδεκατθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ άπηνληαη ησλ

2 πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο ίδξπζεο, θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο θαη κεηνλνκαζίαο ηκεκάησλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. Ο Υπνπξγφο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αζθεί απνθιεηζηηθή επνπηεία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο δεκφζηαο πγείαο, ηε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πγείαο. Άπθπο 3 Κανονιζηικό Πλαίζιο 1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εγθξίλεηαη ν Οξγαληζκφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία δηαηππψλεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Κνζκεηείαο θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο. Με ηνλ Οξγαληζκφ θαζνξίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. εθφζνλ δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ παξφλ άξζξν θαη ηδίσο ηα αθφινπζα : α) ε νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., β) ε ίδξπζε ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., γ) ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο, θαηαλνκήο, κεηνλνκαζίαο, ζπγρψλεπζεο ή θαηάξγεζεο εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ αλαθνξάο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., θαη θαζνξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο θαλνληζκψλ, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο εθινγήο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε ζχζηαζε θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ δηδαθηηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ δ) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο θνζκεηείαο, ηεο ζπλέιεπζεο ηκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη

3 επηηξνπψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηα εηδηθά πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη εμέιημεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ, επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ε) ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.) θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο θαζεγεηψλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα θαη ζε εξεπλεηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα δ) νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο επηβξάβεπζεο ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ελ γέλεη επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπο, ηα θξηηήξηα απνλνκήο ησλ ηίηισλ ηνπ Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα, ηνπ Οκφηηκνπ θαη ηνπ Δπίηηκνπ Καζεγεηή θαζψο θαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάδεημεο εθπξνζψπσλ ησλ θαζεγεηψλ, ησλ θνηηεηψλ θαη θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ε) ηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ θαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, νη πνηλέο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζπηζκέλσλ θαλφλσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κε αλαπεξία ζ) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πξφηαζεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο η) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ 2. Με απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνζκήηνξα θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο θνζκεηείαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ν

4 Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη, ηδίσο, ηα αθφινπζα: α) ν νδεγφο πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, νη εηδηθφηεξνη ηχπνη ηίηισλ ζπνπδψλ αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία νξθσκνζίαο ησλ πηπρηνχρσλ θαη ε νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, β) ε αλαινγία κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, γ) νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ, δ) ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ε) ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., δ) ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ, ε) ε δηαδηθαζία απνλνκήο ηηκεηηθψλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ θαη νη θαλφλεο ηειεηνπξγηθνχ ή εζηκνηππηθνχ ραξαθηήξα θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ, ζ) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. η) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ αλαθνξάο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα θχιαμεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο

5 3. Ιδηαίηεξν θεθάιαην ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. απνηειεί ν θαλνληζκφο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη, ηδίσο, ε δνκή θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα θξηηήξηα γισζζνκάζεηαο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζηνιήο θνίηεζεο, νη απαξαίηεηεο πηζησηηθέο κνλάδεο, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Άπθπο 4 Γομή 1. Η Δ.Σ.Γ.Υ. δηαξζξψλεηαη ζε ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο. Τν ηκήκα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. Τν ηκήκα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. πνπ δηδάζθνπλ ζην αληίζηνηρν κε ην ηκήκα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μεηά ηε ζχζηαζε ησλ ηκεκάησλ, ε θνζκεηεία απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα. 2. Τα ηκήκαηα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη: α) ην ηκήκα Γεκφζηαο Υγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα γλσζηηθά πεδία ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο βηνζηαηηζηηθήο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηεο δηαηξνθήο, ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, ηεο κθξνβηνινγίαο θαη παξαζηηνινγίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο θηεληαηξηθήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγεηνλνκηθήο κεραληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο, ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ ινηκσδψλ θαη ρξνλίσλ λνζεκάησλ. β) ην ηκήκα Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα γλσζηηθά πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο, ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ηεο

6 δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο δηνίθεζεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο θαη βηνεζηθήο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ησλ επηζηεκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πγείαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο πγείαο. 3. Τα εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ. Άπθπο 5 Όπγανα 1. Τα φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ην Σπκβνχιην, ν θνζκήηνξαο θαη ε θνζκεηεία. α) Τν Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ έμη κέιε είλαη εζσηεξηθά απνηεινχκελα απφ πέληε κέιε θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη έλα κέινο εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ελψ ηξία κέιε είλαη εμσηεξηθά. Τν Σπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, ηελ εθινγή ηνπ θνζκήηνξα θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη παξάγξαθνη 4-8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4009/2011. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Ωο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη θαζεγεηήο πξψηεο βαζκίδαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη, κεηά απφ αλνηρηή πξνθήξπμε θαη επηινγή, απφ ην Σπκβνχιην κε απφιπηε πιεηνςεθία θαη θαλεξή ςεθνθνξία. Η ζεηεία ηνπ δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο

7 θνζκήηνξαο δελ κπνξεί λα εθιεγεί γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. Ο θνζκήηνξαο ζπγθαιεί ηελ θνζκεηεία, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο, δηεπζχλεη ηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εθπξνζσπψληαο ηελ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο αλαπιεξνχκελνο ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ απφ θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο πνπ κεηέρνπλ ζηελ θνζκεηεία. γ) Η θνζκεηεία απνηειείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ, εθπξνζψπνπο ησλ θαζεγεηψλ κε δηεηή ζεηεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, ηνπο δηεπζπληέο ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ (κεηαπηπρηαθψλ θαη ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ) θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δηεηνχο ζεηείαο πνπ ζπκκεηέρεη, κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. Η θνζκεηεία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ θνζκήηνξα γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ, ηε ζχλζεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ, ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δεκνζίεπζε κεηξψνπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαζψο θαη γηα θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 2. Όξγαλα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν δηεπζπληήο ηκήκαηνο θαη ε ζπλέιεπζε ηκήκαηνο.

8 α) Ο δηεπζπληήο ηκήκαηνο εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ πξψηεο βαζκίδαο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα δχν έηε απφ ηε ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη εθφζνλ ππάξρεη απαξηία. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηκήκαηνο θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Η ζπλέιεπζε ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην νηθείν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Όξγαλα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ν δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε νκάδα δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο. α) Ο δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο εθιέγεηαη απφ ηελ νκάδα δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απιή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε κειέηε θαη δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. β) Η νκάδα δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηφ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ θνζκεηεία γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη γηα θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 4. Τα φξγαλα ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. επηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ γξακκαηεία ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ θνζκήηνξα

9 Άπθπο 6 Αξιολόγηζη, διαθάνεια και ππογπαμμαηικόρ ζσεδιαζμόρ 1. Σηελ Δ.Σ.Γ.Υ., κε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζπγθξνηείηαη Μνλάδα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΙ.Π.) γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο. Η ζπγθξφηεζε, ε ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. γηα δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 2. Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα εμέιημε, αμηνινγνχληαη θάζε πέληε έηε σο πξνο ην εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν ηνπο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ ελ γέλεη πξνζθνξά ηνπο ζην ίδξπκα, απφ επηηξνπέο αμηνιφγεζεο κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.4009/ Η Δ.Σ.Γ.Υ. νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, παξέρνληαο, ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, θαζψο θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά ηεο φξγαλα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο πεγέο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, θαζψο επίζεο ζηνηρεία γηα ην δηνηθεηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 4. Η Δ.Σ.Γ.Υ. ζπληάζζεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα. Τν πξφγξακκα απηφ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηεο θπζηνγλσκία, ζηξαηεγηθή, δνκή θαη ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θηλείηαη εληφο

10 ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαζνξίδνληαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο θνζκεηείαο. Σηε ζπλέρεηα, ηα ζρέδηα ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα θαη εγθξίλνληαη απφ ην Σπκβνχιην ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. Άπθπο 7 Καθηγηηέρ 1. Τν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. αζθείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη επίθνπξνπο θαζεγεηέο. Οη ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ είλαη εληαίεο, αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη θαη αλαθαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απηψλ, κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνζκήηνξα. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο. α) Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο εθιέγνληαη σο κφληκνη β) Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα άιιε κία ηεηξαεηή ζεηεία χζηεξα απφ θξίζε. 2. Διάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο θαη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θξίζε εθινγήο ή εμέιημεο είλαη εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα

11 απνηεινχκελν απφ κέιε βαζκίδαο θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαζεγεηέο απφ άιια Α.Δ.Ι. ίδηαο ή αλψηεξεο βαζκίδαο πξνο ηελ θξηλφκελε ζέζε ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο εηδηθφηεξα πξνζφληα ηα νπνία απαηηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαζεγεηή ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ξπζκίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Η εθινγή θαη εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθινγή ή ε εμέιημε θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Η εθινγή θαζεγεηή γίλεηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. α) Η επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ γίλεηαη απφ εηδηθέο επηακειείο επηηξνπέο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ θαζεγεηέο, θαη ηα κέιε ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη απφ ην κεηξψν εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε δχν έηε αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηελ θνζκεηεία, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σπκβνχιην. Η φιε δηαδηθαζία γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011. β) Γηα ηελ εμέιημή ηνπο, νη επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πξνθήξπμε ζέζεο ζηελ επφκελε βαζκίδα χζηεξα απφ παξακνλή ζηε βαζκίδα πνπ θαηέρνπλ, νη κελ αλαπιεξσηέο γηα ηέζζεξα έηε, νη δε επίθνπξνη θαζεγεηέο γηα έμη έηε. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ππνςεθίνπ πνπ δεηά ηελ εμέιημε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ, φπσο απηφ πξνβάιιεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ. Αλ νη επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο δελ εμειηρζνχλ ζηελ επφκελε βαζκίδα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εθ λένπ ηελ πξνθήξπμε ηεο

12 ζέζεο κεηά απφ παξέιεπζε δχν θαη ηξηψλ αληίζηνηρα εηψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηε κε εμέιημή ηνπο. γ) Η ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο. 4. Η δηδαζθαιία καζεκάησλ θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ ινηπψλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. δχλαηαη λα αλαηίζεηαη, κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο ελφο έσο ηξηψλ αθαδεκατθψλ εηψλ, πιήξνπο ε κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζε εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίνη είλαη επηζηήκνλεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν.οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο δχλαληαη λα αλαλεψλνληαη αιιά ε ζπλνιηθή ζεηεία ησλ εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε αθαδεκατθά έηε. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, ηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, επηινγήο θαη πξφζιεςεο θαη ηνλ ηξφπν απαζρφιεζήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ.. Σηνπο εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 5. Γηα ην αζπκβίβαζην ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηελ παξάιιειε απαζρφιεζή ηνπο ζε μέλα θαη ειιεληθά Α.Δ.Ι., ηηο επηζηεκνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θαζψο θαη ηηο απνδνρέο ηνπο ηζρχνπλ νη εθάζηνηε δηαηάμεηο γηα ηα Α.Δ.Ι. Άπθπο 8

13 Λοιπό πποζωπικό 1. Τα κέιε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.) επηηεινχλ εξγαζηεξηαθφ εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., ην νπνίν ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ αζθήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ επηζηεκψλ. Σηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κπνξεί λα αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν, δηδαζθαιία καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ θαη επίβιεςε πηπρηαθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ, ππφ ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. α) Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ αλήθνπλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη θαηαλέκνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα ζηα ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο θνζκεηείαο. β) Τππηθά πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή Τ.Δ.Ι., ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ. 2. Τα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ αζθνχλ ηε δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο. Άπθπο 9 ποςδέρ 1. Η Δ.Σ.Γ.Υ. νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο αληίζηνηρνπο κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, απνλέκεη (i) Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.), αληίζηνηρα ησλ εηδηθεχζεσλ ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, (ii) Γηδαθηνξηθά

14 Γηπιψκαηα (Γ.Γ.) αληίζηνηρα ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία αλαπηχζζεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ ησλ Α.Δ.Ι. θαζφιε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη ζηηο νηθείεο επηηξνπέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη (iii) πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο ζπνπδψλ κεηά απφ επηηπρή παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζεκηλαξίσλ. 2. Σηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 3. Τν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ε αλαγλψξηζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαηαξηίδεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα. Τν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο θνζκεηείαο. Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαη έηνο αλαζεψξεζεο επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 4. Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ηκεκάησλ, νξγαλψλεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη επηινγή ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν, θαη ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. Πεξηέρεη, επίζεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ.

15 5. Τα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 6. Η Δ.Σ.Γ.Υ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ θνηλνχ ή ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιέο δηαθνξεηηθψλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο θαη κε νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη κε εξεπλεηηθά θέληξα. 7. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξεί λα δηδάζθνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαη εμαίξεζε, ζε μέλε γιψζζα, κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο θνζκεηείαο. 8. Η Δ.Σ.Γ.Υ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα παξέρεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμ απνζηάζεσο, πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3879/2010 (Α 163). Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηνίθεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 9. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΙΠ), φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 70 έσο 72 ηνπ λ. 4009/ Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Γεκφζην απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.

16 Άπθπο 10 Πόποι 1. Οη πφξνη ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. είλαη: α) επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, β) πξφζνδνη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, γ) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ νπνηαδήπνηε πεγή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε, δ) δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, θαη ε) πφξνη απφ θάζε άιιε πεγή. 2. Η ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. απφ ην θξάηνο γηα ηε κηζζνδνζία θαη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θαηαλέκεηαη ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο απφδνζεο. Κάζε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε θαζνξίδεηαη βάζεη δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη επηηεπγκάησλ, φπσο απηνί εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ΑΔΙ. Άπθπο 11 Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίων Έπεςναρ 1. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 2. Με ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα θνλδπιίσλ έξεπλαο κε ηελ ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ

17 λ.4009/2011. Απφ ηεο ηδξχζεσο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ παχεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ. Άπθπο 12 Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 1. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κεηαηξέπνληαη ζε ζέζεηο θαζεγεηψλ πξψηεο βαζκίδαο, αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ θαη επίθνπξσλ θαζεγεηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαζεγεηέο θαη δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 7 ηνπ παξφληνο.. Η κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ αληηζηνίρσλ ζέζεσλ, πνπ ίζρπαλ πξηλ ηνλ λ. 4009/ Με ηε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη θαζεγεηέο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ.4009/ Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο έσο δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε κεηαμχ ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα εθινγήο ηνπο. Σε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο, παξακέλνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη απηνδηθαίσο ζε πξνζσπνπαγείο, κέρξη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη. 4. Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,

18 θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο κέρξη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη. Δθφζνλ απνθηήζνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα κέρξη , κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή κέρξη δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα απηή. 5. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζε βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο κέρξη δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ ηνπο. Δθφζνλ δελ δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 6. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εθφζνλ δελ δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 7. Τν κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηφρσλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, ππφθεηηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 21 ηνπ Ν. 4009/ Τν ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κφληκν ή κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί εθπαηδεπηηθφ ή εξεπλεηηθφ έξγν, δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ, ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα εληάζζεηαη ζε ζέζεηο εξγαζηεξηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΙ.Π.), κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο χζηεξα απφ

19 εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 9. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ Δ.Σ.Γ.Υ., εξγαζηεξηαθνί ή άιινη επηζηήκνλεο δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη αζθνχλ ηα ίδηα θαζήθνληα έσο ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 10. Τν κε δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην ηερλνινγηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξέηεζε ζηελ Υ.Σ.Α. θαη ηελ Δ.Σ.Γ.Υ. θαη δελ έρεη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν κεηαηαγεί θαη εληαρζεί ζε ζέζεηο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα πξνζφληα ηνπ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο Δ.Σ.Γ.Υ. 11. Γηα ην δηνξηζκφ, ηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 12. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ., ηα πξνβιεπφκελα ζε απηφλ δεηήκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νξγάλσλ ηεο θαη έσο ηε ζπγθξφηεζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα θαη ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Καζεγεηψλ ηεο Δ.Σ.Γ.Υ..

20 Άπθπο 15 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 1. Καηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, ηδίσο: α. ην εδ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2194/1994, β. ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 7 ηνπ α εδαθίνπ, πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ κφλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2920/2001 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3685/2008, γ. ηα εδ. α θαη δ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994 θαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4025/2011. Άπθπο 16 Έναπξη ιζσύορ Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Αθήνα./3/2012 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ

21 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Με ηελ παξνχζα πξφηαζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο επηρεηξείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΣΓΥ θαη ηεο ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο κε ηελ απνθαηάζηαζε αηειεηψλ θαη αζαθεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. Τν πξνηεηλφκελν άξζξν απνζαθελίδεη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΣΓΥ σο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο δηαρξνληθά έρνπλ θαηαηεζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο, Δπξσπατθή Έλσζε Σρνιψλ Γεκφζηαο Υγείαο, Δπξσπατθή Έλσζε Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο) θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Α.ΓΙ.Π.), ζηελ πξφζθαηε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο ΔΣΓΥ: Με άπθπο 1 απνζαθελίδεηαη ε απνζηνιή ηεο ΔΣΓΥ σο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ.

22 Με ηο άπθπο 2 πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί ηεο ΔΣΓΥ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο. Δπίζηρ πεξηγξάθεηαη θαη δηεπθξηλίδεηαη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο επί ηεο ΔΣΓΥ απφ ηνπο Υπνπξγνχο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ηο άπθπο 3 πεξηγξάθεηαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ην πεξηερφκελν ηνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Σπνπδψλ θαη παξέρνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηελ έθδνζή ηνπο. Με ηο άπθπο 4 νξίδεηαη ε δνκή ηεο ΔΣΓΥ ζε ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο θαη θαζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο επίζεο θαη ηα γλσζηηθά πεδία εθαξκνγήο ηνπο. Με ην άξζξν 5 πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα ηεο ΔΣΓΥ (Σπκβνχιην, θνζκήηνξαο, θνζκεηεία), ηα φξγαλα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαη αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4009/2011. ηο άπθπο 6 πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ΔΣΓΥ κε ηε ζπγθξφηεζε Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ε πξφβιεςε πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ αλάπηπμε ηεηξαεηνχο αθαδεκατθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ηο άπθπο 7 θαζνξίδνληαη νη βαζκίδεο ησλ θαζεγεηψλ, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο ζηα ηκήκαηα θαη επηκέξνπο ππεξεζηαθά ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.

23 ηο άπθπο 8 πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ηα πξνζφληα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην εξγαζηεξηαθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Με ηι άπθπο 9 θαζνξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο ΔΣΓΥ θαη αλαινγία κε ηα ηζρχνληα ζηα ΑΔΙ, νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπο. ηο άπθπο 10 πξνζδηνξίδνληαη νη πφξνη ηεο ΔΣΓΥ, ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ απφδνζε ηεο ΔΣΓΥ. Με ηο άπθπο 11 πξνζδηνξίδεηαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο θαη παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο ηεο ΔΣΓΥ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4009/2011. Με ηο άπθπο 12 θαζνξίδνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ηελ θξίζε πξνο έληαμε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΓΥ θαζψο επίζεο θαη ε κεηαβαηηθή δηνίθεζε ηεο ΔΣΓΥ κέρξη ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ ηεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.

24 Σην άπθπο 15 νξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο. Αθήνα /3/2012 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΗΛΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Σειηθφ θείκελν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 4 Ινπλίνπ 2003, Βαξθειψλε, Ιζπαλία

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα