Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»"

Transcript

1 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: Σθλζφωνο: Fax Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: Ακινα, Αρ. Πρωτ.: 471 Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Tαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Aπό τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31/10/2015, με δυνατότθτα παράταςθσ, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: AGREEMENT NUMBER-HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER - 30-CE /00-28), τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015): ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα επτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. Καταλθκτικι υποβολισ προςφορϊν είναι θ 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν ορίηεται θ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 7 οσ όροφοσ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ»: , , , , , , , Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ»: ,

2 Περιεχόμενο Απόςπαςμα Απόφαςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου... 4 ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ... 9 Α.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ... 9 Α.2 Προχπολογιςμόσ Διάρκεια Ζργου Α.3 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Α.4 Νομοκετικό και Κανονιςτικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Α.5 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Προκιρυξθσ Α.6 Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ Προςφορϊν Α.7 Κριτιριο ανάκεςθσ Α.8 Σρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Α.9 Παροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Β.1 φντομθ παρουςίαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Β.2 Αντικείμενο του ζργου Β.3 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Β.4 Σόποσ Τλοποίθςθσ - Παράδοςθσ Ζργου Β.5 Περίοδοσ Εγγφθςθσ Β.6 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ.1 κοπόσ Γ.2 Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ Γ.3 Χρόνοσ Παράδοςθσ Γ.4 Δικαίωμα υμμετοχισ Γ.5 Αποκλειςμόσ υμμετοχισ Γ.6 Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ υμμετοχισ Γ.7 Διευκρινίςεισ επί Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ Γ.8 Κατάρτιςθ και Τποβολι Προςφορϊν Γ.10 Περιεχόμενο Προςφορϊν Γ.11 Ιςχφσ Προςφορϊν Γ.12 Αποςφράγιςθ Προςφορϊν Γ.13 Αξιολόγθςθ Προςφορϊν Γ.14 Βακμολόγθςθ Προςφορϊν

3 Γ.15 Ολοκλιρωςθ Αξιολόγθςθσ Γ.16 Ελλείψεισ Διευκρινίςεισ Γ.17 Απόρριψθ Προςφορϊν Γ.18 Ενςτάςεισ Γ.19 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Γ.20 Τπογραφι φμβαςθσ Γ.21 Παρακολοφκθςθ - Παραλαβι Γ.22 Σρόποσ Πλθρωμισ Γ.23 Λοιπά Θζματα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ... 1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ... 1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

4 Απόςπαςμα Απόφαςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» ΘΕΜΑ: Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Αϋ) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ». 2. Σο Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 3. Σθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/1-Β/89/ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ ςτο Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ» (ΦΕΚ 2420 Βϋ) και τθν τροποποίθςθ αυτισ με τθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/2/178 (ΦΕΚ 1442/ , Βϋ). 4. Σθν με αρικμό 7001/2/1454-θϋ/ (ΦΕΚ 64/Βϋ) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Δθμοςίασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ». 5. Σθν με αρικμό πρωτ. 7001/2/1454-κδϋ/ κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ και Δθμοςίασ Σάξθσ και προςταςίασ του Πολίτθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ 2491, Βϋ). 6. Σθν με αρικμό πρωτ. οικ. 15.1/1264/ απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Μθτρϊου φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να δφναται να διεκπεραιϊνουν επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ Κζντρου ι Μονάδασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 7. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1337/ πρόςκλθςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 να το δθλϊςουν με ςχετικι αίτθςθ τουσ ςτο τμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του ΤΔΣΠΠ. 4

5 8. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1657/ αίτθςθ του Νικιτα Κανάκθ, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ΜΚΟ «Γιατροί του Κόςμου» για εγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/ Σθν απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ με αρικμ. πρωτ. 15.1/233/ (ΑΔΑ:ΒΕΤΧΙ-ΡΓΩ) για τθν εγγραφι του φορζα «Γιατροί του Κόςμου» ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αρικμ. μθτρϊου ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, κακϊσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. 10. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ υπϋ αρικμ. 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Βϋ) «φςταςθ Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ». 11. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ» (με αρικμό απόφαςθσ 7001/2/1454-θϋ, ΦΕΚ 64/ Βϋ). 12. Σο Πρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ (αρικμ. Τ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Βϋ) 13. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/ , Αϋ, όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 14. Σον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων, ϋ. 15. Σθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ διακζτοντασ τθν ενυπόγραφθ εξουςιοδότθςθ του υμπράττοντοσ Φορζα - Γιατροί του Κόςμου για εκπροςϊπθςθ και υπογραφι- και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44). 16. Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ) /ΕΤ 1749 Τπουργικισ Απόφαςθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ & Οικονομικϊν (ΦΕΚ 540/Β/ ). 18. Σθν με αρ. Πρωτ / Απόφαςθ Πιςτοποίθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 19. Σθν από 29/11/2013 φμβαςθ υνεργαςίασ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ και τθσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΝΡΤ). 20. Σα οριηόμενα ςτο Ν. 3801/2009, «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», ΦΕΚ 163/Α, 04/09/ Σο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26/03/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα τροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 22. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 23. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 24. Σα οριηόμενα ςτο αρ. 37 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων» του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Αϋ29/19/03/2015) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 5

6 25. Σθν Πρωκυπουργικι Απόφαςθ υπ αρικμ. Τ95, για «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ιωάννθ Πανοφςθ», (ΦΕΚ 299/ ). 26. Σο με αρ. Πρωτ. EBFX/3364/ απαντθτικό ζγγραφο τθσ Τ.Π.Τ., βάςει του οποίου εγκρίνεται θ προκιρυξθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ 15/2015 για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ). ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ Πρόχειρο διαγωνιςμό ςε Ευρϊ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» και ειδικότερα, Σμιμα 1: «προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» και Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτϊν) ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν. Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν και των 2 Σμθμάτων (Σμιμα 1 και Σμιμα 2) είτε για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε Σμιματοσ ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και το αργότερο μζχρι τθν 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. ςτο Πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, ιδιοχείρωσ μζχρι τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα ι αποςτζλλοντασ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Πρωτόκολλο του Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα παραλθφκεί τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. τθν περίπτωςθ τθσ 6

7 ταχυδρομικισ αποςτολισ θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00.π.μ., ςτθν Αίκουςα υνεδριάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, ςτον 7 ο όροφο, από τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Θ παροφςα απόφαςθ και τα ςυνθμμζνα παραρτιματα αυτισ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ είναι αναρτθμζνα ςτον Πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: κακ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ για τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ είναι: ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΜΕΡΟ Β - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Α-Γ Ο Πρόεδροσ Κανάκθσ Νικιτασ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» 7

8 Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Σφποσ Διαγωνιςμοφ: Ανακζτουςα Αρχι : Αντικείμενο: Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: Κωδικόσ Προγράμματοσ: Χρθματοδότθςθ: Προκεςμία υποβολισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ διακιρυξθσ: Καταλθκτικι θμερομθνία / ϊρα υποβολισ προςφορϊν: Σόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν : Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ προςφορϊν: Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν: Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα επτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) AGREEMENT NUMBER-HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER - 30-CE /00-28) και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30- CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015): Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων 20/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. Πρωτόκολλο Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ: Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015, με δυνατότθτα παράταςθσ, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ημερομθνία Διακιρυξθσ: 13/07/2015 Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ»: , , Κατθγορίεσ CPV: , , , , , Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ»: , Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, όπωσ αυτοί αναλφονται ςτα Μζρθ Α, Β και Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 8

9 ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Ο παρϊν πρόχειροσ διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τισ επιλζξιμεσ προμικειεσ με τίτλο: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςε Σμιματα, ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και με βάςθ τθν τροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015): Οι κατθγορίεσ CPV του διαγωνιςμοφ είναι οι αναφερόμενεσ ςτον ακόλουκο πίνακα: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάβροχοσ Ρουχιςμόσ Μπλοφηεσ Φοφτερ λιπ Κάλτςεσ Παντελόνια φνολα Ρουχιςμοφ Μακριζσ κάλτςεσ Ακλθτικά ενδφματα Σμιμα 2 : «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τποδιματα αγιονάρεσ Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου του αναδόχου περιγράφεται ςτο Μζροσ Β «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» τθσ παροφςθσ. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν και των δφο Σμθμάτων του ζργου (Σμιμα 1 και Σμιμα 2), είτε για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε Σμιματοσ ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2). Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ των ειδϊν του Ζργου, είτε αφοροφν το ςφνολο των δφο Σμθμάτων (Σμιματα 1 & 2) είτε το κάκε Σμιμα ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2). 9

10 Α.2 Προχπολογιςμόσ Διάρκεια Ζργου Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν εντόσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του Αναδόχου για τθν προμικεια αγακϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (αναλογοφν Φ.Π.Α. λοιποφσ φόρουσ, τζλθ, αμοιβζσ, κλπ), ενϊ για τα επιμζρουσ τμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015. Σο Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, ανά πάςα ςτιγμι τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, κατά τουσ όρουσ του άρκρου 34 του Π.Δ. 118/2007. ε περίπτωςθ λφςθσ τθσ φμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο πριν από τθν κάλυψθ του προαναφερόμενου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, ο Ανάδοχοσ απεκδφεται κάκε δικαιϊματόσ του για το υπόλοιπο ποςό. Α.3 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία». Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, Σθλζφωνο: , Fax: , Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου. Α.4 Νομοκετικό και Κανονιςτικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο εκνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Αϋ) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ». 2. Σο Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 3. Σθν με αρικμό 7001/2/1454-θϋ/ (ΦΕΚ 64/Βϋ) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Δθμοςίασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ». 4. Σθν με αρικμό πρωτ. 7001/2/1454-κδϋ/ κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ και Δθμοςίασ Σάξθσ και προςταςίασ του Πολίτθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ 2491, Βϋ). 5. Σθν με αρικμό πρωτ. οικ. 15.1/1264/ απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Μθτρϊου φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να δφναται να διεκπεραιϊνουν επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ Κζντρου ι Μονάδασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 10

11 6. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1337/ πρόςκλθςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 να το δθλϊςουν με ςχετικι αίτθςθ τουσ ςτο τμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του ΤΔΣΠΠ. 7. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1657/ αίτθςθ του Νικιτα Κανάκθ, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ΜΚΟ «Γιατροί του Κόςμου» για εγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/ Σθν απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ με αρικμ. πρωτ. 15.1/233/ (ΑΔΑ:ΒΕΤΧΙ-ΡΓΩ) για τθν εγγραφι του φορζα «Γιατροί του Κόςμου» ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αρικμ. μθτρϊου ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, κακϊσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. 9. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ υπϋ αρικμ. 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Βϋ) «φςταςθ Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ». 10. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ» (με αρικμό απόφαςθσ 7001/2/1454-θϋ, ΦΕΚ 64/ Βϋ). 11. Σο Πρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ (αρικμ. Τ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Βϋ) 12. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/ , Αϋ, όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 13. Σον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19), «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων, 14. Σθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ διακζτοντασ τθν ενυπόγραφθ εξουςιοδότθςθ του υμπράττοντοσ Φορζα - Γιατροί του Κόςμου για εκπροςϊπθςθ και υπογραφι- και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015) Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ) /ΕΤ 1749 Τπουργικισ Απόφαςθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ & Οικονομικϊν (ΦΕΚ 540/Β/ ). 17. Σθν με αρ. Πρωτ / Απόφαςθ Πιςτοποίθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 18. Σθν από 29/11/2013 φμβαςθ υνεργαςίασ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ και τθσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΝΡΤ). 19. Σα οριηόμενα ςτο Ν. 3801/2009, «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», ΦΕΚ 163/Α, 04/09/ Σο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26/03/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα τροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 21. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικ. 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 22. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 11

12 23. Σα οριηόμενα ςτο αρ. 37 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων» του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Αϋ29/19/03/2015) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 24. Σθν Πρωκυπουργικι Απόφαςθ υπ αρικμ. Τ95, για «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ιωάννθ Πανοφςθ», (ΦΕΚ 299/ ). 25. Σο με αρ. Πρωτ. EBFX/3364/ απαντθτικό ζγγραφο τθσ Τ.Π.Τ., βάςει του οποίου εγκρίνεται θ προκιρυξθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ 14/2015 για τθν «Προμικεια ειδϊν Ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ», ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ). 26. Απόφαςθ Δ.. με Α.Π. 408/ , Απόφαςθ διενζργειασ Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ». Α.5 Ημερομθνία αποςτολισ τθσ Προκιρυξθσ Θ Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κα δθμοςιευκεί ςτον ελλθνικό τφπο ςτθν εφθμερίδα «Γενικι Δθμοπραςιϊν» και ςτθν εφθμερίδα ΕΣΙΑ ςτισ 14/07/2015. Θ Διακιρυξθ μαηί με τα πλιρθ τεφχθ δθμοπράτθςθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ ςτισ 13/07/2015. Α.6 Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ Προςφορϊν Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ Προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να αποςτζλλουν τθν προςφορά τουσ ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα παραλθφκεί τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. Α.7 Κριτιριο ανάκεςθσ Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 12

13 Α.8 Σρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ ςε θλεκτρονικι μορφι. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Διακιρυξθσ από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ενςτάςεισ κατά του περιεχομζνου τθσ Διακιρυξθσ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Α.9 Παροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία) ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και τισ 20/07/2015. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Προςφορϊν. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου, ιτοι: επωνυμία προςφζροντοσ, υπεφκυνοσ επικοινωνίασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προσ τθ διεφκυνςθ: χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 13

14 ΜΕΡΟ Β - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Β.1 φντομθ παρουςίαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Οι Γιατροί του Κόςμου (Medécins Du Monde) είναι μία Μθ Κυβερνθτικι, ανεξάρτθτθ, ανκρωπιςτικι διεκνισ οργάνωςθ. Iιδρυκικαν ςτθ Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, μετζπειτα Τπουργό Τγείασ και Ανκρωπιςτικισ Δράςθσ τθσ Γαλλίασ. Ο Couchner υπιρξε ζνασ από τουσ «French Doctors», μία ομάδα Γάλλων γιατρϊν που το 1968 αποφάςιςαν να παρζμβουν οργανωμζνα ςτο δράμα του λιμοφ τθσ Μπιάφρα. Πιςτοί ςτον όρκο του Ιπποκράτθ και οπαδοί τθσ μεγάλθσ ιδζασ τθσ Ανκρωπιςτικισ Δράςθσ, ιταν οι πρϊτοι γιατροί που προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ τουσ επιτόπου, δθμοςιοποιϊντασ ςυγχρόνωσ τθ μαρτυρία - καταγγελία τουσ για τθν καταπάτθςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και τθν βαρβαρότθτα των οποίων υπιρξαν μάρτυρεσ. ε αυτζσ τισ αρχζσ ςτθρίχκθκε θ ίδρυςθ τθσ οργάνωςθσ «Medécins Du Monde», που αργότερα, από το 1989 άρχιςε να εξαπλϊνεται και ςε άλλεσ χϊρεσ (Γερμανία, Βζλγιο, Ιςπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Θνωμζνο Βαςίλειο, ουθδία, Ελβετία, Καναδάσ, Ιαπωνία και Αργεντινι), δθμιουργϊντασ ζνα διεκνζσ δίκτυο άμεςθσ παρζμβαςθσ. ε όλο τον κόςμο, οι Γιατροί του Κόςμου δρουν με τθν ίδια αυταπάρνθςθ, αλλά και με τθν αποτελεςματικότθτα και ςοβαρότθτα που επιβάλλουν ο ανκρϊπινοσ πόνοσ και θ δυςτυχία. Γιατί πόνοσ και δυςτυχία υπάρχουν παντοφ. Κι αυτό προςπακοφν να αλλάξουν οι Γιατροί του Κόςμου, πιςτεφοντασ βακιά ςτθ δφναμθ του Ανκρϊπου και τθ γιατρειά που μπορεί να προςφζρει. Γιατί, και Άνκρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντοφ. Οι Γιατροί του Κόςμου αποτελοφν ςιμερα ζνα αναπόςπαςτο, ςθμαντικότατο μζροσ του διεκνοφσ δικτφου των Μθ-Κυβερνθτικϊν Ανκρωπιςτικϊν Οργανϊςεων, που δρα ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ. Οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ Αρωγισ ζχουν εξελιχκεί ςτθν πιο αποτελεςματικι ζκφραςθ αλλθλεγγφθσ του Αναπτυγμζνου Κόςμου προσ τον αναπτυςςόμενο Σρίτο Κόςμο και ςτθν πιο ουςιαςτικι μορφι οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ των πολιτϊν, ςε μια κοινωνία προςφοράσ και ςυμπαράςταςθσ. Οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ είναι οι πιο αξιόπιςτοι ςυνεργάτεσ μεγάλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν και φορζων, όπωσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, τθσ UNICEF και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι Γιατροί του Κόςμου ςαν Μθ Κυβερνθτικι και απόλυτα ανεξάρτθτθ Ελλθνικι Οργάνωςθ, δεν επθρεάηεται από καμία πολιτικι εξουςία και δεν ζχει καμία κομματικι ι κρθςκευτικι δζςμευςθ. Είναι αυτόνομθ ςτισ επιλογζσ τθσ με μοναδικό κριτιριο τισ ανάγκεσ που εντοπίηει και τισ δυνατότθτεσ τθσ να προςφζρει βοικεια. ε αυτι τουσ τθν προςπάκεια, και προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι περίκαλψθσ ςε εκείνουσ που τθν ζχουν ανάγκθ δεν διςτάηουν να ξεπεράςουν ςφνορα, να υπερκεράςουν γραφειοκρατικά και άλλα διοικθτικά εμπόδια. Σο λογότυπο των Γιατρϊν του Κόςμου ςχεδιάςτθκε το Νοζμβριο του 1987 από τον Ρίτςαρντ Ροςίν. Σο περιςτζρι που δεςπόηει ςτο κζντρο ςυμβολίηει τθν παγκόςμια ειρινθ και τθν ιατρικι φροντίδα. Σα φφλλα του κλαδιοφ, αναπαριςτοφν τισ πζντε θπείρουσ και θ χριςθ του μπλε χρϊματοσ αντιπροςωπεφει τθ φυςικι ςφνδεςθ των θπείρων, δθλαδι τον ουρανό και τθ κάλαςςα. Σο περιςτζρι ςυμβολικά διαςχίηει τα ςφνορα των χωρϊν και απεικονίηεται μζςα ςε ζναν κφκλο, ο οποίοσ είναι ο πλανιτθσ μασ. Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ δθμιουργικθκαν το 1990 και αποτελοφν μία γνιςια Ελλθνικι Oργάνωςθ που ακολουκεί το δικό τθσ μονοπάτι βαςιηόμενθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλάδασ, διατθρϊντασ τθν οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. Σαυτόχρονα, ωςτόςο, παραμζνουν μζροσ του Διεκνοφσ Δικτφου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 ςυνολικά τμιματα (Γερμανία, Βζλγιο, Ιςπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβοφργο, Θ.Π.Α., Ολλανδία, Πορτογαλία, Θνωμζνο Βαςίλειο, ουθδία, Ελβετία, Καναδάσ, Ιαπωνία και Αργεντινι). 14

15 υμπλθρϊνοντασ 25 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ το 2015, οι Γιατροί του Κόςμου ζχουν αναγνωριςτεί ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν, ωσ μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ θ οποία προωκεί τα ςυναιςκιματα αλλθλεγγφθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Με δεκάδεσ αποςτολζσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτθν Ελλάδα και ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, Ζλλθνεσ γιατροί, υγειονομικό προςωπικό, διοικθτικοί και τεχνικοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά. Περιςςότεροι από 600 εκελοντζσ ζχουν βρεκεί ςε πάνω από 50 χϊρεσ του πλανιτθ προςφζροντασ ιατρικι, ανκρωπιςτικι βοικεια. τθ διάρκεια όλων αυτϊν των χρόνων, ζχουν πραγματοποιθκεί αποςτολζσ ιατρικισ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ςτο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιςτάν, τθ ρι Λάνκα, τθν Ινδονθςία, τθ ερβία, το ουδάν, τθν Παλαιςτίνθ, Αλγερία, Σανηανία, Ουγκάντα. το πεδίο των αποςτολϊν, οι Γιατροί του Κόςμου ςυνεργάηονται με άλλεσ διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτουσ πλθκυςμοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ. Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ, διατθρϊντασ τθν αυτονομία τουσ, τόςο επιχειρθςιακι όςο και οικονομικι, διοργανϊνουν, ςτελεχϊνουν και χρθματοδοτοφν αποςτολζσ μζςω του ελλθνικοφ τμιματοσ. Β.2 Αντικείμενο του ζργου Θ επιλζξιμθ προμικεια με τίτλο «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», και ειδικότερα Σμιμα 1 «Προμικεια Eιδϊν Ρουχιςμοφ», Σμιμα 2 «Προμικεια Eιδϊν Τπόδθςθσ», πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28 και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015):299468, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που ςυλλαμβάνονται να ειςζρχονται χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ ςτθ χϊρα, κακϊσ και υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι ςυλλαμβάνονται να διαμζνουν ςτθ χϊρα παράνομα και δεν αποδεικνφουν τθν ικαγζνεια και τθν ταυτότθτα τουσ με ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ. τισ διαδικαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνεται και ο ιατρικόσ ζλεγχοσ και θ παροχι τυχόν αναγκαίασ περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, τα οποία μποροφν να παρζχονται από ςυνεργαηόμενουσ Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ (ΜΚΟ), ζπειτα από τθν υπογραφι ςχετικϊν ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ με αυτοφσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται ςτο πλαίςιο των Κζντρων και των Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ που ςυςτινονται ςε ςθμεία τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, ςτα οποία υπάρχουν υψθλζσ πιζςεισ από μεικτζσ μεταναςτευτικζσ ροζσ. Θ Ελλάδα εξακολουκεί να αποτελεί τθ βαςικι πφλθ ειςόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν και ανικαγενείσ (πρόςφυγεσ και οικονομικοφσ μετανάςτεσ). Λόγω των υψθλϊν πιζςεων και αναγκϊν για παροχι υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων (ςε ποςοςτό 89,72%). το πρόγραμμα αυτό δικαιοφχοσ και ςυντονιςτισ είναι θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ και ςυνδικαιοφχοσ και ςυνεργάτθσ είναι το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου - Ελλθνικι Αντιπροςωπία». κοπόσ του ζργου είναι θ αμοιβαία ςυνεργαςία και αλλθλοχποςτιριξθ των ςυμβαλλόμενων 15

16 για τθν κάλυψθ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε ειςερχόμενουσ χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια υπθκόουσ τρίτων χωρϊν και ανικαγενείσ, κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονι τουσ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτϊν δίνεται ςτο Παράρτθμα Α τθσ παροφςθσ, με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτισ ποςότθτεσ. Θ κατάςταςθ του παραρτιματοσ Α μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο για τθν προςφορά των προϊόντων. Β.3 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Σο ζργο διακρίνεται από τισ ακόλουκεσ φάςεισ και πάντα ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα: Φάςθ Α: Παράδοςθ και παραλαβι των ειδϊν ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Φάςθ Β: Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των υπό προμικεια ειδϊν. Φάςθ Γ: Σελικι παραλαβι. Αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτϊν δίνεται ςτο Παράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. Β.4 Σόποσ Τλοποίθςθσ - Παράδοςθσ Ζργου Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τμθματικά κατά αντιςτοιχία των παραγγελιϊν και ςτο χρονικό πλαίςιο που κα ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανάλογα με τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει ςτο ςθμείο παράδοςθσ οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται για τον ποιοτικό ζλεγχο και να αντικαταςτιςει τάχιςτα τυχόν ελαττωματικά ι μθ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ είδθ, εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν μετά από κάκε τμθματικι παραγγελία. Β.5 Περίοδοσ Εγγφθςθσ Θ ελάχιςτθ περίοδοσ εγγφθςθσ για τισ προμικειεσ κα πρζπει να καλφπτει τθν αντικατάςταςθ τυχόν ελαττωματικϊν ι μθ ςφμφωνων με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ειδϊν για το ςφνολο του ζργου, για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ι οποιαςδιποτε παράταςθσ δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Β.6 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015. Οι επιμζρουσ παραδόςεισ των προμθκειϊν και υλικϊν κα γίνουν τμθματικά βάςει παραγγελιϊν και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 16

17 ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ.1 κοπόσ Ο παρϊν πρόχειροσ διαγωνιςμόσ διενεργείται από το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου τθσ επιλζξιμθσ προμικειασ, με τίτλο: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», και ειδικότερα Σμιμα 1 «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ», Σμιμα 2 «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28 και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015):299468, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Γ.2 Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτϊν) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) Γ.3 Χρόνοσ Παράδοςθσ Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο ζωσ και 31/10/2015. Θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου δφναται να παρατακεί, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου και πριν από τθ λιξθ αυτοφ. Γ.4 Δικαίωμα υμμετοχισ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, υνεταιριςμοί, Κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, προερχόμενεσ από κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. ι τα κράτθ-μζλθ τθσ ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ ι τα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων του παγκόςμιου οργανιςμοφ εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ςυμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων ι ςε Σρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. Επιςθμαίνεται ότι κάκε προςφζρων, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ προςφοράσ, ςτον παρόντα διαγωνιςμό. Όλεσ οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει, είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλοσ μιασ υποψιφιασ ζνωςθσ προςϊπων, ο ίδιοσ ςυμμετζχων (π.χ. ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ι μία Κοινοπραξία ι ζνωςθ προςϊπων), αποκλείονται από το διαγωνιςμό ωσ απαράδεκτεσ. 17

18 τθν περίπτωςθ των ενϊςεων, αυτζσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τθν υποψιφια ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι επιλεγεί ωσ Ανάδοχοσ του ζργου, να ςυςτιςει, πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ. Σα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται ζκαςτοσ, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρόν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Γ.5 Αποκλειςμόσ υμμετοχισ Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ όςοι : 1. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ L 351 τθσ , ςελ.1). 2. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 τθσ , ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (ΕΕ L 358 τθσ , ςελ.2). 3. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ , ςελ.48). 4. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 5. Ζχουν διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ φορζα ι μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 6. Βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 7. Κινικθκε εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 8. Καταδικάςκθκαν με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ. 9. Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, και τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι νομοκεςία. 10. Είναι ζνοχοι υποβολισ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται ι παραλείψεωσ υποβολισ των πλθροφοριϊν αυτϊν. 11. Όςοι απϊλεςαν το δικαίωμα προςωρινϊσ ι οριςτικϊσ για να ςυμμετζχουν ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2286/1995 με απόφαςθ άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ θ ΝΠΔΔ ι φορζα του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 18

19 Επίςθσ αποκλείονται: Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ζχουν προβεί ςε ίδιεσ ι αντίςτοιχεσ πράξεισ ι παραλείψεισ, ζχουν υποπζςει ςτα ίδια ι αντίςτοιχα παραπτϊματα ι ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ γι αυτά νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Όςοι διατθροφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχζςθ υπαλλιλου ι ςχζςθ αντιπροςϊπου. Όςοι δεν κα υποβάλλουν εντόσ του φακζλου τθσ προςφοράσ τουσ όλα τα ηθτοφμενα με τθν παροφςα προκιρυξθ δικαιολογθτικά και όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, Όςοι δεν ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. Όςοι υποβάλλουν αςυνικιςτα χαμθλι προςφορά, κι αφοφ ακολουκθκοφν οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτα ςθμεία Γ.6. και Γ.10. τθσ παροφςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Γ.6 Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ υμμετοχισ Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν υποχρεωτικά τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Ενότθτα Γ.10 «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ». Γ.7 Διευκρινίςεισ επί Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ ε περίπτωςθ μθ υποβολισ οποιουδιποτε από τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και δεν είναι δυνατι θ εκ των υςτζρων ςυμπλιρωςι τουσ. Μετά από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μπορεί με γνϊμονα τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των υποψθφίων αναδόχων να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ προςφζροντεσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων, εγγράφων, δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν τθσ προςφοράσ τουσ, οι οποίοι οφείλουν να απαντιςουν εντόσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου, κακϊσ και να αποκλείςει τουσ υποψθφίουσ που δεν κα παράςχουν τισ αιτοφμενεσ διευκρινίςεισ εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ προκεςμίασ. Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ αφοροφν αποκλειςτικά ςε ιδθ υποβλθκζντα ζγγραφα και όχι ςτθν αντικατάςταςθ υποβλθκζντων ι προςκόμιςθ παραλθφκζντων δικαιολογθτικϊν ι/και εγγράφων. τοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά, και επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τυχόν τεχνικά φυλλάδια. Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί μετά από τισ ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. 19

20 Γ.8 Κατάρτιςθ και Τποβολι Προςφορϊν 1. Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν εγγράφωσ τισ προςφορζσ τουσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παροφςα. 2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. ε περίπτωςθ διαφωνίασ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Πιςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 3. Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κ.λπ. κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον προςφζροντα. 4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ τζτοιων προςφορϊν. 5. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν. 6. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. 7. Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Πλιρθσ επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτοιχεία υπευκφνου επικοινωνίασ ι αντικλιτου ςε περίπτωςθ που ζχει οριςτεί) του Διαγωνιηόμενου κακϊσ και τισ παρακάτω ενδείξεισ: Προςφορά (...τοιχεία Προςφζροντοσ, Επωνυμία, Διεφκυνςθ...) Διακιρυξθ Νο 15/2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςε Σμιματα ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» Ανακζτουςα Αρχι: Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα Ημερομθνία Τποβολισ Προςφορϊν: 27/07/2015 Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν: 28/07/2015 «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ Γραμματεία» 8. Ο κυρίωσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ («Τποφακζλουσ»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ», «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα δικαιολογθτικά ςε κάκε υποφάκελο κα είναι εισ διπλοφν, ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο. 9. το ζνα από τα αντίτυπα και ςε κάκε φφλλο του, κα αναγράφεται θ λζξθ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ», και αυτό κα είναι επικρατζςτερο του άλλου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. 20

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα