Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»"

Transcript

1 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: Σθλζφωνο: Fax Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: Ακινα, Αρ. Πρωτ.: 471 Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Tαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Aπό τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τισ 31/10/2015, με δυνατότθτα παράταςθσ, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: AGREEMENT NUMBER-HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER - 30-CE /00-28), τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015): ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα επτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. Καταλθκτικι υποβολισ προςφορϊν είναι θ 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν ορίηεται θ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 7 οσ όροφοσ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ»: , , , , , , , Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ»: ,

2 Περιεχόμενο Απόςπαςμα Απόφαςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου... 4 ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ... 9 Α.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ... 9 Α.2 Προχπολογιςμόσ Διάρκεια Ζργου Α.3 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Α.4 Νομοκετικό και Κανονιςτικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Α.5 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Προκιρυξθσ Α.6 Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ Προςφορϊν Α.7 Κριτιριο ανάκεςθσ Α.8 Σρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Α.9 Παροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Β.1 φντομθ παρουςίαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Β.2 Αντικείμενο του ζργου Β.3 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Β.4 Σόποσ Τλοποίθςθσ - Παράδοςθσ Ζργου Β.5 Περίοδοσ Εγγφθςθσ Β.6 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ.1 κοπόσ Γ.2 Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ Γ.3 Χρόνοσ Παράδοςθσ Γ.4 Δικαίωμα υμμετοχισ Γ.5 Αποκλειςμόσ υμμετοχισ Γ.6 Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ υμμετοχισ Γ.7 Διευκρινίςεισ επί Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ Γ.8 Κατάρτιςθ και Τποβολι Προςφορϊν Γ.10 Περιεχόμενο Προςφορϊν Γ.11 Ιςχφσ Προςφορϊν Γ.12 Αποςφράγιςθ Προςφορϊν Γ.13 Αξιολόγθςθ Προςφορϊν Γ.14 Βακμολόγθςθ Προςφορϊν

3 Γ.15 Ολοκλιρωςθ Αξιολόγθςθσ Γ.16 Ελλείψεισ Διευκρινίςεισ Γ.17 Απόρριψθ Προςφορϊν Γ.18 Ενςτάςεισ Γ.19 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Γ.20 Τπογραφι φμβαςθσ Γ.21 Παρακολοφκθςθ - Παραλαβι Γ.22 Σρόποσ Πλθρωμισ Γ.23 Λοιπά Θζματα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ... 1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ... 1 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

4 Απόςπαςμα Απόφαςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» ΘΕΜΑ: Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Αϋ) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ». 2. Σο Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 3. Σθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/1-Β/89/ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ ςτο Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ» (ΦΕΚ 2420 Βϋ) και τθν τροποποίθςθ αυτισ με τθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/2/178 (ΦΕΚ 1442/ , Βϋ). 4. Σθν με αρικμό 7001/2/1454-θϋ/ (ΦΕΚ 64/Βϋ) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Δθμοςίασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ». 5. Σθν με αρικμό πρωτ. 7001/2/1454-κδϋ/ κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ και Δθμοςίασ Σάξθσ και προςταςίασ του Πολίτθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ 2491, Βϋ). 6. Σθν με αρικμό πρωτ. οικ. 15.1/1264/ απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Μθτρϊου φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να δφναται να διεκπεραιϊνουν επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ Κζντρου ι Μονάδασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 7. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1337/ πρόςκλθςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 να το δθλϊςουν με ςχετικι αίτθςθ τουσ ςτο τμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του ΤΔΣΠΠ. 4

5 8. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1657/ αίτθςθ του Νικιτα Κανάκθ, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ΜΚΟ «Γιατροί του Κόςμου» για εγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/ Σθν απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ με αρικμ. πρωτ. 15.1/233/ (ΑΔΑ:ΒΕΤΧΙ-ΡΓΩ) για τθν εγγραφι του φορζα «Γιατροί του Κόςμου» ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αρικμ. μθτρϊου ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, κακϊσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. 10. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ υπϋ αρικμ. 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Βϋ) «φςταςθ Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ». 11. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ» (με αρικμό απόφαςθσ 7001/2/1454-θϋ, ΦΕΚ 64/ Βϋ). 12. Σο Πρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ (αρικμ. Τ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Βϋ) 13. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/ , Αϋ, όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 14. Σον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων, ϋ. 15. Σθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ διακζτοντασ τθν ενυπόγραφθ εξουςιοδότθςθ του υμπράττοντοσ Φορζα - Γιατροί του Κόςμου για εκπροςϊπθςθ και υπογραφι- και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44). 16. Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ) /ΕΤ 1749 Τπουργικισ Απόφαςθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ & Οικονομικϊν (ΦΕΚ 540/Β/ ). 18. Σθν με αρ. Πρωτ / Απόφαςθ Πιςτοποίθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 19. Σθν από 29/11/2013 φμβαςθ υνεργαςίασ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ και τθσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΝΡΤ). 20. Σα οριηόμενα ςτο Ν. 3801/2009, «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», ΦΕΚ 163/Α, 04/09/ Σο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26/03/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα τροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 22. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 23. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 24. Σα οριηόμενα ςτο αρ. 37 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων» του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Αϋ29/19/03/2015) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 5

6 25. Σθν Πρωκυπουργικι Απόφαςθ υπ αρικμ. Τ95, για «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ιωάννθ Πανοφςθ», (ΦΕΚ 299/ ). 26. Σο με αρ. Πρωτ. EBFX/3364/ απαντθτικό ζγγραφο τθσ Τ.Π.Τ., βάςει του οποίου εγκρίνεται θ προκιρυξθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ 15/2015 για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ). ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ Πρόχειρο διαγωνιςμό ςε Ευρϊ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» και ειδικότερα, Σμιμα 1: «προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» και Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), με ςυντονιςτι φορζα τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτϊν) ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν. Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν και των 2 Σμθμάτων (Σμιμα 1 και Σμιμα 2) είτε για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε Σμιματοσ ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και το αργότερο μζχρι τθν 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. ςτο Πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, ιδιοχείρωσ μζχρι τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα ι αποςτζλλοντασ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Πρωτόκολλο του Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα παραλθφκεί τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. τθν περίπτωςθ τθσ 6

7 ταχυδρομικισ αποςτολισ θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00.π.μ., ςτθν Αίκουςα υνεδριάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, ςτον 7 ο όροφο, από τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Θ παροφςα απόφαςθ και τα ςυνθμμζνα παραρτιματα αυτισ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ είναι αναρτθμζνα ςτον Πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: κακ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ για τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ είναι: ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΜΕΡΟ Β - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Α-Γ Ο Πρόεδροσ Κανάκθσ Νικιτασ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» 7

8 Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Σφποσ Διαγωνιςμοφ: Ανακζτουςα Αρχι : Αντικείμενο: Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: Κωδικόσ Προγράμματοσ: Χρθματοδότθςθ: Προκεςμία υποβολισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ διακιρυξθσ: Καταλθκτικι θμερομθνία / ϊρα υποβολισ προςφορϊν: Σόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν : Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ προςφορϊν: Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν: Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα επτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) AGREEMENT NUMBER-HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER - 30-CE /00-28) και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30- CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015): Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων 20/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. Πρωτόκολλο Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ 28/07/2015, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ: Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015, με δυνατότθτα παράταςθσ, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ημερομθνία Διακιρυξθσ: 13/07/2015 Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ»: , , Κατθγορίεσ CPV: , , , , , Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ»: , Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, όπωσ αυτοί αναλφονται ςτα Μζρθ Α, Β και Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 8

9 ΜΕΡΟ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Α.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Ο παρϊν πρόχειροσ διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τισ επιλζξιμεσ προμικειεσ με τίτλο: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςε Σμιματα, ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και με βάςθ τθν τροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015): Οι κατθγορίεσ CPV του διαγωνιςμοφ είναι οι αναφερόμενεσ ςτον ακόλουκο πίνακα: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αδιάβροχοσ Ρουχιςμόσ Μπλοφηεσ Φοφτερ λιπ Κάλτςεσ Παντελόνια φνολα Ρουχιςμοφ Μακριζσ κάλτςεσ Ακλθτικά ενδφματα Σμιμα 2 : «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τποδιματα αγιονάρεσ Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου του αναδόχου περιγράφεται ςτο Μζροσ Β «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ» τθσ παροφςθσ. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδϊν και των δφο Σμθμάτων του ζργου (Σμιμα 1 και Σμιμα 2), είτε για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε Σμιματοσ ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2). Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ των ειδϊν του Ζργου, είτε αφοροφν το ςφνολο των δφο Σμθμάτων (Σμιματα 1 & 2) είτε το κάκε Σμιμα ξεχωριςτά (Σμιμα 1 ι Σμιμα 2). 9

10 Α.2 Προχπολογιςμόσ Διάρκεια Ζργου Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν εντόσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του Αναδόχου για τθν προμικεια αγακϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (αναλογοφν Φ.Π.Α. λοιποφσ φόρουσ, τζλθ, αμοιβζσ, κλπ), ενϊ για τα επιμζρουσ τμιματα ο προχπολογιςμόσ ζχει ωσ εξισ: Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015. Σο Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, ανά πάςα ςτιγμι τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, κατά τουσ όρουσ του άρκρου 34 του Π.Δ. 118/2007. ε περίπτωςθ λφςθσ τθσ φμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο πριν από τθν κάλυψθ του προαναφερόμενου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, ο Ανάδοχοσ απεκδφεται κάκε δικαιϊματόσ του για το υπόλοιπο ποςό. Α.3 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία». Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, Σθλζφωνο: , Fax: , Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου. Α.4 Νομοκετικό και Κανονιςτικό Πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο εκνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Αϋ) «Κδρυςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ». 2. Σο Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 3. Σθν με αρικμό 7001/2/1454-θϋ/ (ΦΕΚ 64/Βϋ) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Δθμοςίασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ». 4. Σθν με αρικμό πρωτ. 7001/2/1454-κδϋ/ κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ και Δθμοςίασ Σάξθσ και προςταςίασ του Πολίτθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ 2491, Βϋ). 5. Σθν με αρικμό πρωτ. οικ. 15.1/1264/ απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Μθτρϊου φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να δφναται να διεκπεραιϊνουν επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ Κζντρου ι Μονάδασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 10

11 6. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1337/ πρόςκλθςθ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 να το δθλϊςουν με ςχετικι αίτθςθ τουσ ςτο τμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του ΤΔΣΠΠ. 7. Σθν με αρικμό πρωτ. 15/1657/ αίτθςθ του Νικιτα Κανάκθ, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ΜΚΟ «Γιατροί του Κόςμου» για εγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/ Σθν απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ με αρικμ. πρωτ. 15.1/233/ (ΑΔΑ:ΒΕΤΧΙ-ΡΓΩ) για τθν εγγραφι του φορζα «Γιατροί του Κόςμου» ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αρικμ. μθτρϊου ΤΠΤ/02/ΚΣΠ, κακϊσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. 9. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ υπϋ αρικμ. 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Βϋ) «φςταςθ Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ». 10. Σθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ» (με αρικμό απόφαςθσ 7001/2/1454-θϋ, ΦΕΚ 64/ Βϋ). 11. Σο Πρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ (αρικμ. Τ1.Γ.Π. οικ / ΦΕΚ 2745/ Βϋ) 12. Σο Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου (ΚΠΔ)», ΦΕΚ 150/ , Αϋ, όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 13. Σον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19), «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων, 14. Σθ φμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ διακζτοντασ τθν ενυπόγραφθ εξουςιοδότθςθ του υμπράττοντοσ Φορζα - Γιατροί του Κόςμου για εκπροςϊπθςθ και υπογραφι- και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015) Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version ) /ΕΤ 1749 Τπουργικισ Απόφαςθσ υςτιματοσ Διαχείριςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ & Οικονομικϊν (ΦΕΚ 540/Β/ ). 17. Σθν με αρ. Πρωτ / Απόφαςθ Πιςτοποίθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 18. Σθν από 29/11/2013 φμβαςθ υνεργαςίασ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ και τθσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΝΡΤ). 19. Σα οριηόμενα ςτο Ν. 3801/2009, «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», ΦΕΚ 163/Α, 04/09/ Σο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α/74/26/03/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του δθμοςίου τομζα τροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 21. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικ. 24, για φςταςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 22. Σο Προεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 11

12 23. Σα οριηόμενα ςτο αρ. 37 «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν υμβάςεων» του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Αϋ29/19/03/2015) «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 24. Σθν Πρωκυπουργικι Απόφαςθ υπ αρικμ. Τ95, για «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ιωάννθ Πανοφςθ», (ΦΕΚ 299/ ). 25. Σο με αρ. Πρωτ. EBFX/3364/ απαντθτικό ζγγραφο τθσ Τ.Π.Τ., βάςει του οποίου εγκρίνεται θ προκιρυξθ του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ 14/2015 για τθν «Προμικεια ειδϊν Ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ», ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν», ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ). 26. Απόφαςθ Δ.. με Α.Π. 408/ , Απόφαςθ διενζργειασ Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ». Α.5 Ημερομθνία αποςτολισ τθσ Προκιρυξθσ Θ Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κα δθμοςιευκεί ςτον ελλθνικό τφπο ςτθν εφθμερίδα «Γενικι Δθμοπραςιϊν» και ςτθν εφθμερίδα ΕΣΙΑ ςτισ 14/07/2015. Θ Διακιρυξθ μαηί με τα πλιρθ τεφχθ δθμοπράτθςθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ ςτισ 13/07/2015. Α.6 Σόποσ και χρόνοσ υποβολισ Προςφορϊν Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ Προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι 27/07/2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 μ.μ. ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να αποςτζλλουν τθν προςφορά τουσ ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα, 5 οσ όροφοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα παραλθφκεί τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. Α.7 Κριτιριο ανάκεςθσ Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 12

13 Α.8 Σρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ ςε θλεκτρονικι μορφι. Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Διακιρυξθσ από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ενςτάςεισ κατά του περιεχομζνου τθσ Διακιρυξθσ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Α.9 Παροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία) ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και τισ 20/07/2015. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν υποβολι των Προςφορϊν. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, με πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου, ιτοι: επωνυμία προςφζροντοσ, υπεφκυνοσ επικοινωνίασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προσ τθ διεφκυνςθ: χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 13

14 ΜΕΡΟ Β - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Β.1 φντομθ παρουςίαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Οι Γιατροί του Κόςμου (Medécins Du Monde) είναι μία Μθ Κυβερνθτικι, ανεξάρτθτθ, ανκρωπιςτικι διεκνισ οργάνωςθ. Iιδρυκικαν ςτθ Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, μετζπειτα Τπουργό Τγείασ και Ανκρωπιςτικισ Δράςθσ τθσ Γαλλίασ. Ο Couchner υπιρξε ζνασ από τουσ «French Doctors», μία ομάδα Γάλλων γιατρϊν που το 1968 αποφάςιςαν να παρζμβουν οργανωμζνα ςτο δράμα του λιμοφ τθσ Μπιάφρα. Πιςτοί ςτον όρκο του Ιπποκράτθ και οπαδοί τθσ μεγάλθσ ιδζασ τθσ Ανκρωπιςτικισ Δράςθσ, ιταν οι πρϊτοι γιατροί που προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ τουσ επιτόπου, δθμοςιοποιϊντασ ςυγχρόνωσ τθ μαρτυρία - καταγγελία τουσ για τθν καταπάτθςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και τθν βαρβαρότθτα των οποίων υπιρξαν μάρτυρεσ. ε αυτζσ τισ αρχζσ ςτθρίχκθκε θ ίδρυςθ τθσ οργάνωςθσ «Medécins Du Monde», που αργότερα, από το 1989 άρχιςε να εξαπλϊνεται και ςε άλλεσ χϊρεσ (Γερμανία, Βζλγιο, Ιςπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Θνωμζνο Βαςίλειο, ουθδία, Ελβετία, Καναδάσ, Ιαπωνία και Αργεντινι), δθμιουργϊντασ ζνα διεκνζσ δίκτυο άμεςθσ παρζμβαςθσ. ε όλο τον κόςμο, οι Γιατροί του Κόςμου δρουν με τθν ίδια αυταπάρνθςθ, αλλά και με τθν αποτελεςματικότθτα και ςοβαρότθτα που επιβάλλουν ο ανκρϊπινοσ πόνοσ και θ δυςτυχία. Γιατί πόνοσ και δυςτυχία υπάρχουν παντοφ. Κι αυτό προςπακοφν να αλλάξουν οι Γιατροί του Κόςμου, πιςτεφοντασ βακιά ςτθ δφναμθ του Ανκρϊπου και τθ γιατρειά που μπορεί να προςφζρει. Γιατί, και Άνκρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντοφ. Οι Γιατροί του Κόςμου αποτελοφν ςιμερα ζνα αναπόςπαςτο, ςθμαντικότατο μζροσ του διεκνοφσ δικτφου των Μθ-Κυβερνθτικϊν Ανκρωπιςτικϊν Οργανϊςεων, που δρα ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ. Οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ Αρωγισ ζχουν εξελιχκεί ςτθν πιο αποτελεςματικι ζκφραςθ αλλθλεγγφθσ του Αναπτυγμζνου Κόςμου προσ τον αναπτυςςόμενο Σρίτο Κόςμο και ςτθν πιο ουςιαςτικι μορφι οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ των πολιτϊν, ςε μια κοινωνία προςφοράσ και ςυμπαράςταςθσ. Οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ είναι οι πιο αξιόπιςτοι ςυνεργάτεσ μεγάλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν και φορζων, όπωσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, τθσ UNICEF και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι Γιατροί του Κόςμου ςαν Μθ Κυβερνθτικι και απόλυτα ανεξάρτθτθ Ελλθνικι Οργάνωςθ, δεν επθρεάηεται από καμία πολιτικι εξουςία και δεν ζχει καμία κομματικι ι κρθςκευτικι δζςμευςθ. Είναι αυτόνομθ ςτισ επιλογζσ τθσ με μοναδικό κριτιριο τισ ανάγκεσ που εντοπίηει και τισ δυνατότθτεσ τθσ να προςφζρει βοικεια. ε αυτι τουσ τθν προςπάκεια, και προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι περίκαλψθσ ςε εκείνουσ που τθν ζχουν ανάγκθ δεν διςτάηουν να ξεπεράςουν ςφνορα, να υπερκεράςουν γραφειοκρατικά και άλλα διοικθτικά εμπόδια. Σο λογότυπο των Γιατρϊν του Κόςμου ςχεδιάςτθκε το Νοζμβριο του 1987 από τον Ρίτςαρντ Ροςίν. Σο περιςτζρι που δεςπόηει ςτο κζντρο ςυμβολίηει τθν παγκόςμια ειρινθ και τθν ιατρικι φροντίδα. Σα φφλλα του κλαδιοφ, αναπαριςτοφν τισ πζντε θπείρουσ και θ χριςθ του μπλε χρϊματοσ αντιπροςωπεφει τθ φυςικι ςφνδεςθ των θπείρων, δθλαδι τον ουρανό και τθ κάλαςςα. Σο περιςτζρι ςυμβολικά διαςχίηει τα ςφνορα των χωρϊν και απεικονίηεται μζςα ςε ζναν κφκλο, ο οποίοσ είναι ο πλανιτθσ μασ. Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ δθμιουργικθκαν το 1990 και αποτελοφν μία γνιςια Ελλθνικι Oργάνωςθ που ακολουκεί το δικό τθσ μονοπάτι βαςιηόμενθ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλάδασ, διατθρϊντασ τθν οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. Σαυτόχρονα, ωςτόςο, παραμζνουν μζροσ του Διεκνοφσ Δικτφου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 ςυνολικά τμιματα (Γερμανία, Βζλγιο, Ιςπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβοφργο, Θ.Π.Α., Ολλανδία, Πορτογαλία, Θνωμζνο Βαςίλειο, ουθδία, Ελβετία, Καναδάσ, Ιαπωνία και Αργεντινι). 14

15 υμπλθρϊνοντασ 25 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ το 2015, οι Γιατροί του Κόςμου ζχουν αναγνωριςτεί ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν, ωσ μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ θ οποία προωκεί τα ςυναιςκιματα αλλθλεγγφθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Με δεκάδεσ αποςτολζσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτθν Ελλάδα και ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, Ζλλθνεσ γιατροί, υγειονομικό προςωπικό, διοικθτικοί και τεχνικοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά. Περιςςότεροι από 600 εκελοντζσ ζχουν βρεκεί ςε πάνω από 50 χϊρεσ του πλανιτθ προςφζροντασ ιατρικι, ανκρωπιςτικι βοικεια. τθ διάρκεια όλων αυτϊν των χρόνων, ζχουν πραγματοποιθκεί αποςτολζσ ιατρικισ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ςτο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιςτάν, τθ ρι Λάνκα, τθν Ινδονθςία, τθ ερβία, το ουδάν, τθν Παλαιςτίνθ, Αλγερία, Σανηανία, Ουγκάντα. το πεδίο των αποςτολϊν, οι Γιατροί του Κόςμου ςυνεργάηονται με άλλεσ διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτουσ πλθκυςμοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ. Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ, διατθρϊντασ τθν αυτονομία τουσ, τόςο επιχειρθςιακι όςο και οικονομικι, διοργανϊνουν, ςτελεχϊνουν και χρθματοδοτοφν αποςτολζσ μζςω του ελλθνικοφ τμιματοσ. Β.2 Αντικείμενο του ζργου Θ επιλζξιμθ προμικεια με τίτλο «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», και ειδικότερα Σμιμα 1 «Προμικεια Eιδϊν Ρουχιςμοφ», Σμιμα 2 «Προμικεια Eιδϊν Τπόδθςθσ», πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28 και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015):299468, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που ςυλλαμβάνονται να ειςζρχονται χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ ςτθ χϊρα, κακϊσ και υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι ςυλλαμβάνονται να διαμζνουν ςτθ χϊρα παράνομα και δεν αποδεικνφουν τθν ικαγζνεια και τθν ταυτότθτα τουσ με ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ. τισ διαδικαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνεται και ο ιατρικόσ ζλεγχοσ και θ παροχι τυχόν αναγκαίασ περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, τα οποία μποροφν να παρζχονται από ςυνεργαηόμενουσ Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ (ΜΚΟ), ζπειτα από τθν υπογραφι ςχετικϊν ςυμβάςεων ςυνεργαςίασ με αυτοφσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται ςτο πλαίςιο των Κζντρων και των Κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ που ςυςτινονται ςε ςθμεία τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, ςτα οποία υπάρχουν υψθλζσ πιζςεισ από μεικτζσ μεταναςτευτικζσ ροζσ. Θ Ελλάδα εξακολουκεί να αποτελεί τθ βαςικι πφλθ ειςόδου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν και ανικαγενείσ (πρόςφυγεσ και οικονομικοφσ μετανάςτεσ). Λόγω των υψθλϊν πιζςεων και αναγκϊν για παροχι υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων (ςε ποςοςτό 89,72%). το πρόγραμμα αυτό δικαιοφχοσ και ςυντονιςτισ είναι θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ και ςυνδικαιοφχοσ και ςυνεργάτθσ είναι το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου - Ελλθνικι Αντιπροςωπία». κοπόσ του ζργου είναι θ αμοιβαία ςυνεργαςία και αλλθλοχποςτιριξθ των ςυμβαλλόμενων 15

16 για τθν κάλυψθ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ και ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε ειςερχόμενουσ χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια υπθκόουσ τρίτων χωρϊν και ανικαγενείσ, κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονι τουσ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτϊν δίνεται ςτο Παράρτθμα Α τθσ παροφςθσ, με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτισ ποςότθτεσ. Θ κατάςταςθ του παραρτιματοσ Α μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρότυπο για τθν προςφορά των προϊόντων. Β.3 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Σο ζργο διακρίνεται από τισ ακόλουκεσ φάςεισ και πάντα ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα: Φάςθ Α: Παράδοςθ και παραλαβι των ειδϊν ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Φάςθ Β: Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των υπό προμικεια ειδϊν. Φάςθ Γ: Σελικι παραλαβι. Αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτϊν δίνεται ςτο Παράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. Β.4 Σόποσ Τλοποίθςθσ - Παράδοςθσ Ζργου Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τμθματικά κατά αντιςτοιχία των παραγγελιϊν και ςτο χρονικό πλαίςιο που κα ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανάλογα με τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει ςτο ςθμείο παράδοςθσ οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται για τον ποιοτικό ζλεγχο και να αντικαταςτιςει τάχιςτα τυχόν ελαττωματικά ι μθ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ είδθ, εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν μετά από κάκε τμθματικι παραγγελία. Β.5 Περίοδοσ Εγγφθςθσ Θ ελάχιςτθ περίοδοσ εγγφθςθσ για τισ προμικειεσ κα πρζπει να καλφπτει τθν αντικατάςταςθ τυχόν ελαττωματικϊν ι μθ ςφμφωνων με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ειδϊν για το ςφνολο του ζργου, για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ι οποιαςδιποτε παράταςθσ δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Β.6 Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 31/10/2015. Οι επιμζρουσ παραδόςεισ των προμθκειϊν και υλικϊν κα γίνουν τμθματικά βάςει παραγγελιϊν και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 16

17 ΜΕΡΟ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ.1 κοπόσ Ο παρϊν πρόχειροσ διαγωνιςμόσ διενεργείται από το Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου τθσ επιλζξιμθσ προμικειασ, με τίτλο: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ», και ειδικότερα Σμιμα 1 «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ», Σμιμα 2 «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν Μονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ για τισ διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» του προγράμματοσ «External Borders Fund Community Actions 2012 Emergency Assistance», με Αρικμό φμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 ABAC NUMBER -30 CE /00-28 και τθν Σροποποίθςθ αυτισ με θ/νια (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares(2015):299468, που υλοποιείται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Γ.2 Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ,78 (είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννζα ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτϊν) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α., με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν, ενϊ για τα επί μζρουσ Σμιματα ζχει ωσ εξισ : Σμιμα 1: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ» ,68 (δζκα εφτά χιλιάδεσ οχτακόςια εβδομιντα εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) Σμιμα 2: «Προμικεια Ειδϊν Τπόδθςθσ» ,10 (ζξι χιλιάδεσ τριακόςια δζκα ευρϊ και δζκα λεπτά) Γ.3 Χρόνοσ Παράδοςθσ Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο ζωσ και 31/10/2015. Θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου δφναται να παρατακεί, ζωσ και ζξι (6) μινεσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου και πριν από τθ λιξθ αυτοφ. Γ.4 Δικαίωμα υμμετοχισ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, υνεταιριςμοί, Κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, προερχόμενεσ από κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. ι τα κράτθ-μζλθ τθσ ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ ι τα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων του παγκόςμιου οργανιςμοφ εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ςυμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων ι ςε Σρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. Επιςθμαίνεται ότι κάκε προςφζρων, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ προςφοράσ, ςτον παρόντα διαγωνιςμό. Όλεσ οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει, είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλοσ μιασ υποψιφιασ ζνωςθσ προςϊπων, ο ίδιοσ ςυμμετζχων (π.χ. ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ι μία Κοινοπραξία ι ζνωςθ προςϊπων), αποκλείονται από το διαγωνιςμό ωσ απαράδεκτεσ. 17

18 τθν περίπτωςθ των ενϊςεων, αυτζσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τθν υποψιφια ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι επιλεγεί ωσ Ανάδοχοσ του ζργου, να ςυςτιςει, πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ. Σα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται ζκαςτοσ, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρόν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Γ.5 Αποκλειςμόσ υμμετοχισ Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ όςοι : 1. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ L 351 τθσ , ςελ.1). 2. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 τθσ , ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (ΕΕ L 358 τθσ , ςελ.2). 3. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ , ςελ.48). 4. Τπάρχει ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 5. Ζχουν διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ φορζα ι μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 6. Βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 7. Κινικθκε εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 8. Καταδικάςκθκαν με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ. 9. Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, και τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι νομοκεςία. 10. Είναι ζνοχοι υποβολισ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται ι παραλείψεωσ υποβολισ των πλθροφοριϊν αυτϊν. 11. Όςοι απϊλεςαν το δικαίωμα προςωρινϊσ ι οριςτικϊσ για να ςυμμετζχουν ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2286/1995 με απόφαςθ άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ θ ΝΠΔΔ ι φορζα του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 18

19 Επίςθσ αποκλείονται: Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ζχουν προβεί ςε ίδιεσ ι αντίςτοιχεσ πράξεισ ι παραλείψεισ, ζχουν υποπζςει ςτα ίδια ι αντίςτοιχα παραπτϊματα ι ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ γι αυτά νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Όςοι διατθροφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχζςθ υπαλλιλου ι ςχζςθ αντιπροςϊπου. Όςοι δεν κα υποβάλλουν εντόσ του φακζλου τθσ προςφοράσ τουσ όλα τα ηθτοφμενα με τθν παροφςα προκιρυξθ δικαιολογθτικά και όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, Όςοι δεν ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. Όςοι υποβάλλουν αςυνικιςτα χαμθλι προςφορά, κι αφοφ ακολουκθκοφν οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτα ςθμεία Γ.6. και Γ.10. τθσ παροφςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Γ.6 Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ υμμετοχισ Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν υποχρεωτικά τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Ενότθτα Γ.10 «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ». Γ.7 Διευκρινίςεισ επί Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ ε περίπτωςθ μθ υποβολισ οποιουδιποτε από τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και δεν είναι δυνατι θ εκ των υςτζρων ςυμπλιρωςι τουσ. Μετά από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μπορεί με γνϊμονα τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των υποψθφίων αναδόχων να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ προςφζροντεσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων, εγγράφων, δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν τθσ προςφοράσ τουσ, οι οποίοι οφείλουν να απαντιςουν εντόσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του ςχετικοφ εγγράφου, κακϊσ και να αποκλείςει τουσ υποψθφίουσ που δεν κα παράςχουν τισ αιτοφμενεσ διευκρινίςεισ εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ προκεςμίασ. Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ αφοροφν αποκλειςτικά ςε ιδθ υποβλθκζντα ζγγραφα και όχι ςτθν αντικατάςταςθ υποβλθκζντων ι προςκόμιςθ παραλθφκζντων δικαιολογθτικϊν ι/και εγγράφων. τοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά, και επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τυχόν τεχνικά φυλλάδια. Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί μετά από τισ ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. 19

20 Γ.8 Κατάρτιςθ και Τποβολι Προςφορϊν 1. Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν εγγράφωσ τισ προςφορζσ τουσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παροφςα. 2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. ε περίπτωςθ διαφωνίασ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Πιςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 3. Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κ.λπ. κα πρζπει να είναι μονογραμμζνεσ από τον προςφζροντα. 4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ τζτοιων προςφορϊν. 5. Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν. 6. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. 7. Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Πλιρθσ επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ και ςτοιχεία υπευκφνου επικοινωνίασ ι αντικλιτου ςε περίπτωςθ που ζχει οριςτεί) του Διαγωνιηόμενου κακϊσ και τισ παρακάτω ενδείξεισ: Προςφορά (...τοιχεία Προςφζροντοσ, Επωνυμία, Διεφκυνςθ...) Διακιρυξθ Νο 15/2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» ςε Σμιματα ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» Ανακζτουςα Αρχι: Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Σ.Κ , Ακινα Ημερομθνία Τποβολισ Προςφορϊν: 27/07/2015 Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν: 28/07/2015 «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ Γραμματεία» 8. Ο κυρίωσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ («Τποφακζλουσ»): «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ», «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα δικαιολογθτικά ςε κάκε υποφάκελο κα είναι εισ διπλοφν, ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο. 9. το ζνα από τα αντίτυπα και ςε κάκε φφλλο του, κα αναγράφεται θ λζξθ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ», και αυτό κα είναι επικρατζςτερο του άλλου ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ. 20

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17/11/2015 Αρ. Πρωτ. 2163/2015

Αθήνα, 17/11/2015 Αρ. Πρωτ. 2163/2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες».

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες». Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα, 24/3/2015 Αριθ. Πρωτ.2003/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης

Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Τεύχος Δημοπράτησης S_7/2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών Ρουχισμού και υπόδησης 31 Μαρτίου 2015 Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών ρουχισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax: 210.32.13.850 Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ Αθήνα, 31/10/2014 Αρ. Πρωτ.:694 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Αχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Εξωτερικού Συνεργάτη ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax: 210.32.13.850 Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ Αθήνα, 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 62 Α

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Σεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και υπολογιςτϊν»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Σεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και υπολογιςτϊν» Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 21/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης»

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης» Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα,15 /4/2015 Αριθ Πρωτ.2020 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Διερμηνέα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Για μία (1) θέση Διερμηνέα ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax: 210.32.13.850 Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ Αθήνα, 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 79 Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα