21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα"

Transcript

1 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα, Πετούμεμου Αγγελική, Αρμέμη Δλέμη, Μακρυγιάμμης Ηλίας Β Παθολογική Κλιμική ΓΝΑ ισμαμόγλειο, Αθήμα

2 Δηζαγσγή θνπόο Μειέηεο Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθνύ πκπεξάζκαηα

3 Λιποειδική Πνεςμονία Η ιηπνεηδηθή πλεπκνλία νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε ιηπηδίσλ ζηηο θπςειίδεο Γηαρσξίδεηαη ζε ελδνγελή ή εμσγελή, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ιηπηδίσλ

4 Λιποειδική Πνεςμονία Ενδογενήρ: πζζώξεπζε εληόο θπςειηδηθώλ καθξνθάγσλ ιηπηδίσλ πνπ βξίζθνληαη θπζηνινγηθά ζηνλ πλεπκνληθό ηζηό Εξωγενήρ: Δηζξόθεζε/εηζπλνή δσηθώλ ή θπηηθώλ ή νξπθηώλ ειαίσλ ε Παηδηά: Ομεία ε Δλήιηθεο: Υξόληα

5 Παπαθινέλαιο Μείγκα πγξώλ θνξεζκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο ζεηξάο ηνπ κεζαλίνπ Τγξό ειαηώδεο Άρξνπλ Άνζκν Άγεπζην Απνξξνθάηαη ειάρηζηα από ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα Υξεζηκνπνηείηαη σο θαζαξηηθό

6 Γπλαίθα εηώλ 78 Καηάπνζε ελόο πνηεξηνύ παξαθηλέιαηνπ Πνιιαπινί έκεηνη εθδειώζεθαλ άμεζα

7 Αηομικό Αναμνηζηικό ΓΤΝΑΙΚΑ 78ΕΣΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Δ ηύπος ΙΙ ΔΤΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΤΠΕΡΟΤΡΙΥΑΙΜΙΑ

8 ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Συμπτώματα Πνιιαπινί έκεηνη Δκπύξεην (38 ν C) Σημεία Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Σξίδνληεο βάζεσλ άκθσ Μείσζε αλαπλεπζηηθνύ ςηζπξίζκαηνο αξηζηεξήο βάζεο Λνηπά ζπζηήκαηα Οπδέλ παζνινγηθό εύξεκα

9 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Ειζαγωγή Α/α θώπακορ ειζαγωγήρ: Μη ειδικά εςπήμαηα

10 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Ειζαγωγή Επγαζηηπιακόρ Έλεγσορ Ειζαγωγήρ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΣΙΜΕ Λευκά αιμοσφαίρια (Κ/μl) Ουδετερόφιλα (%) Λεμφοκύτταρα (%) CRP (mg/l) 1.9 <6 ph αρτηριακού αίματος PO 2 (mmhg) PCO 2 (mmhg)

11 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ 1 η ημέπα νοζηλείαρ Γηαξξντθέο θελώζεηο Δκπύξεην παξνδηθά πθηόκελν κε αληηππξεηηθά Αγωγή: αμπικιλλίνη ζοςλβακηάμη

12 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ 3 η ημέπα νοζηλείαρ Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο (Mantoux) Απνηηική

13 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Αιφμίδια δύσπμοια 4 η ημέπα νοζηλείαρ Ριμικός καθετήρας 2lt/min αλβουταμόλη και ιπρατρόπιο

14 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Επγαζηηπιακόρ Έλεγσορ 4 ηρ ημέπαρ Νοζηλείαρ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΣΙΜΕ Λευκά αιμοσφαίρια (Κ/μl) Ουδετερόφιλα (%) Λεμφοκύτταρο (%) η ημέπα νοζηλείαρ CRP (mg/l) 285 <6 ph αρτηριακού αίματος PO 2 (mmhg) PCO 2 (mmhg)

15 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Α/α θώπακορ 4 ηρ ημέπαρ 4 η ημέπα νοζηλείαρ

16 ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ Α/α θώπακορ: Γηεζήκαηα βάζεσλ άκθσ CT θώπακορ: Κπςειηδηθνύ ηύπνπ ππθλώζεηο Ογθόκνξθε κνξθνινγία ππθλώζεσλ ζηνπο θάησ ινβνύο Καηά ηόπνπο βξνγρόγξακκα Μη ειδικά εςπήμαηα CT + ιζηοπικό ζπλεγνξνύλ ππέξ ηεο ιηπνεηδηθήο πλεπκνλίαο

17 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Αξονική ηομογπαθία θώπακορ

18 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Θεπαπεία: Μεζπιπξεδληδνιόλε (θνξηηθνζηεξνεηδή) Απνκάθξπλζε ηνπ αηηηνινγηθνύ παξάγνληα Ρηληθόο θαζεηήξαο ζηα 2lt/min

19 ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΟΤ Επγαζηηπιακόρ έλεγσορ εξόδος ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΣΙΜΕ Λευκά αιμοσφαίρια (Κ/μl) Ουδετερόφιλα (%) Λεμφοκύτταρα (%) CRP (mg/l) 15.5 <6 ph αρτηριακού αίματος PO 2 (mmhg) Έξοδορ PCO 2 (mmhg)

20 Εξωγενήρ Λιποειδική Πνεςμονία πλαληάηαη θπξίσο ζε παηδηά Δηζπλνή ηθαλήο πνζόηεηαο ειαίσλ Κιηληθή εηθόλα πνηθίιιεη Αζπκπησκαηηθή πκπηώκαηα: Δκπύξεην Γύζπλνηα Απώιεηα βάξνπο ζώκαηνο Βήραο Θσξαθηθό άιγνο Αηκόπηπζε Μηκείηαη θιεγκνλώδε,λενπιαζκαηηθά, θνθθησκαηώδε λνζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ Δπηπιέθεηαη Μηθξνβηαθέο ινηκώμεηο Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα Πλεπκνληθή ίλσζε

21 Εξωγενήρ Λιποειδική Πνεςμονία (Σςμπεπάζμαηα, ζςνέσεια) Καηάπνζε ή εηζπλνή δσηθώλ, θπηηθώλ ειαίσλ ή παξαγώγσλ ηνπ παξαθηλέιαηνπ Βιάβε ζρεηίδεηαη κε ηελ πνζόηεηα θαη ηε θύζε ησλ ειαίσλ δσηθά έιαηα : ίλσζε + θιεγκνλώδε αληίδξαζε βξαδεία ππνρώξεζε ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ (ιίγνπο κήλεο)

22 Εξωγενήρ Λιποειδική Πνεςμονία (Σςμπεπάζμαηα, ζςνέσεια) ε νμεία θαη καδηθή θαηάπνζε πξντόλησλ παξαγώγσλ πεηξειαίνπ κπνξεί λα έρεη άηππε αθηηλνινγηθή εθδήισζε πζρέηηζε ηζηνξηθνύ κε θιηληθή εηθόλα Θα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ιεπηνκεξώο παξάιιεια ζε αζζελείο πνπ αλαθέξνπλ πξόζθαηε επαθή κε παξάγσγα πξντόλησλ πεηξειαίνπ

23

24 Harrison s Principles of Internal Medicine, 17 th Edition Current Madical Diagnosis & Treatment. Exogenous lipoid pneumonia. Clinical and radiological manifestations Edson Marchiori, August 2010 Lipoid Pneumonia: Spectrum of Clinical and Radiologic Manifestations Sonia L. Betancourt,January 2010 Lipoid Pneumonia: A Silent Complication of Mineral Oil Aspiration Hari P. R. Bandla,1999