Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο"

Transcript

1 Ιδηωηηθός βίος- Γεδοκέλα προζωπηθού ταραθηήρα & Ηιεθηροληθό εκπόρηο Θέκαηα πξνο αλάιπζε: Πξνζηαζία ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην πιαίζην ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ απνζηνιήο απηφθιεησλ κελπκάησλ θαη δηαθήκηζεο θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πγθξνχζεηο ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ Πξνβιεκαηηζκνί & Λχζεηο K.Tsakona CSD UOC 1

2 Σύγτρολες ειεθηροληθές εκπορηθές πραθηηθές & προβιήκαηα Aπηφθιεηα ειεθηξνληθά εκπνξηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αγαζψλ/ππεξεζηψλ E-marketing by , sms, mms, tel, fax Spamming by , sms, blogs, etc. K.Tsakona CSD UOC 2

3 Σύγτρολες ειεθηροληθές εκπορηθές πραθηηθές & προβιήκαηα Δξψηεζε: Απαγνξεχεηαη ε πξαθηηθή ησλ απηφθιεησλ θιήζεσλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ζε ζπλαιιαγέο απφ απφζηαζε κέζσ θαμ, , sms, mms, εθφζνλ δελ έρεη ζπλαηλέζεη πξνεγνπκέλσο ν παξαιήπηεο ηέηνηνπ κελχκαηνο (κέζσ opt-in κεζφδσλ)? Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο ζε απηφλ ηνλ θαλφλα? Δξψηεζε: Γηαθξίλνληαη νη απηφθιεηεο θιήζεηο ζε ζεκηηέο θαη αζέκηηεο θαη εάλ λαη πνηεο είλαη απηέο? K.Tsakona CSD UOC 3

4 Προβιεκαηηζκοί Spamming Αλεπίθιεηα Ηιεθηροληθά Μελύκαηα : Mείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζήκεξα 90% of all in the world Οηθνλνκηθή θχζεο πξφβιεκα (ηνπιάρηζηνλ 2.5 δηζ. επξψ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ) Ννκηθήο θχζεο πξνβιήκαηα: (ζχγθξνπζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ - πξνζβνιή ηδησηηθνχ βίνπ, δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ζηελ ΚηΠ, αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ) Ρπζκηζηηθφ πιαίζην = αλεπαξθεο => απνζηνιείο θξχβνληαη πίζσ απφ ςεχηηθνπο ινγαξηαζκνχο, servers εθηφο ΔΔ, αλχπαξθηνπο νξγαληζκνχο, θιπ Βι. COM 2006/688, Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αλεπίθιεησλ ει. κελπκάησλ, spyware, etc.(http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/communic_reports/spam/com_2006_0688_f_el_acte.pdf) K.Tsakona CSD UOC 4

5 K.Tsakona CSD UOC 5

6 K.Tsakona CSD UOC 6

7 Κοηλοηηθή Νοκοζεζία Οη Ιζτύοσζες λοκοζεηηθές ιύζεης ζε εζληθό & θοηλοηηθό λοκηθό επίπεδο Οδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ : 2005/29/EK & 2002/58/ΔΚ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζέκηησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (άξζξν 13 παξ. 1 ζε ηζρχ απφ ) Απφθαζε πκβνπιίνπ 2005/222/24 Φεβξ. Δζληθή λοκοζεζία Ν. 3471/2006 (α. 11) (εθαξκνγή πεδίνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ) Ν. 2251/1994 (α. 9 επ.) (εθαξκνγή πεδίνπ πξνζηαζίαο θαηαλαισηή) Π.Γ. 131/2003 (εθαξκνγή πεδίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσλίαο πιεξνθνξίαο) ε εμέιημε: Πξφηαζε Αλαζεψξεζεο/ηξνπνπνίζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ- Απφθαζε 2009/Φεβξ. Α.29 Οκάδαο Δξγαζίαο K.Tsakona CSD UOC 7

8 Οη Ιζτύοσζες λοκοζεηηθές ιύζεης ζε εζληθό & θοηλοηηθό λοκηθό επίπεδο Βι. Οδεγία 2002/58/ΔΚ άξζξν 13 παξ.1 (Ννκηθφο θαλφλαο) Άρζρο 13 Ασηόθιεηες θιήζεης 1. Η ρξεζηµνπνίεζε απηφµαησλ ζπζηεµάησλ θιήζεο ρσξίο αλζξψπηλε παξέµβαζε (ζπζθεπέο απηφµαησλ θιήζεσλ), θαμ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ γηα ζθνπνχο απεπζείαο εµπνξηθήο πξνψζεζεο επηηξέπεηαη µφλνλ ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνµεηψλ νη νπνίνη έρνπλ δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. 2. Παξά ηελ παξάγξαθν 1, αλ έλα θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν απνθηά απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ζηνηρεία επαθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ ηνπο ζην πιαίζην ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, ζχµθσλα µε ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ, µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεί ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία γηα ηελ απεπζείαο εµπνξηθή πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηνπ παξφµνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πειάηεο ηνπ έρνπλ ζαθψο θαη επδηάθξηηα ηελ επθαηξία λα αληηηάζζνληαη, δσξεάλ θαη εχθνια, ζε απηή ηε ζπιινγή θαη ρξεζηµνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ επαθήο, θαη απηφ µε θάζε µήλπµα, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αξρηθά δελ είρε δηαθσλήζεη µε απηή ηε ρξήζε. 3. Σα θξάηε µέιε ιαµβάλνπλ ηα ελδεδεηγµέλα µέηξα πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη, αηειψο, φηη νη απηφθιεηεο θιήζεηο µε ζθνπφ ηελ απεπζείαο εµπνξηθή πξνψζεζε, ζε άιιεο, εθηφο ησλ πξνβιεπνµέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πεξηπηψζεηο, δελ επηηξέπνληαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ζπλδξνµεηψλ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλδξνµεηέο νη νπνίνη δελ επηζπµνχλ λα ιαµβάλνπλ απηέο ηηο θιήζεηο. Η ζρεηηθή επηινγή θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνµνζεζία. 4. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απαγνξεχεηαη ε πξαθηηθή ηεο απνζηνιήο µελπµάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ µε ζθνπφ ηελ άµεζε εµπνξηθή πξνψζεζε, ηα νπνία ζπγθαιχπηνπλ ή απνθξχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ πξνζψπνπ πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ην µήλπµα, ή δίρσο έγθπξε δηεχζπλζε ζηελ νπνία ν απνδέθηεο λα µπνξεί λα δεηεί ηνλ ηεξµαηηζµφ ηεο επηθνηλσλίαο απηήο. 5. *Οη παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηζρχνπλ γηα ηνπο ζπλδξνµεηέο πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ επίζεο, ζην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο εθαξµνζηέαο εζληθήο λνµνζεζίαο, φηη πξνζηαηεχνληαη επαξθψο ηα έλλνµα ζπµθέξνληα ησλ ζπλδξνµεηψλ πνπ δελ είλαη θπζηθά πξφζσπα ζε φ,ηη αθνξά ηηο απηφθιεηεο θιήζεηο. *Πξνζνρή* Οη δηθιεηδεο αζθαιείαο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηζρχνπλ κφλν γηα θπζηθά πξφζσπα φρη θαη λνκηθά πξφζσπα => λνκηθφ θελφ!!! K.Tsakona CSD UOC 8

9 To ρσζκηζηηθό πιαίζηο ηες Οδεγίας 2002/58 Πεδίν εθαξκνγήο Αληηθείκελν πξνζηαζίαο : Η πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα Η πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών & επικοινωνιών ηφρνη : θηλεηνπνίεζε θξαηψλ κειψλ & αξκφδησλ θνξέσλ γηα ιήςε κέηξσλ ηήξεζεο ηδησηηθνχ απνξξήηνπ, ζχληαμε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε βηνκεραλία (θηιηξάξηζκα κελπκάησλ, θψδηθεο δενληνινγίαο), πξνγξάκκαηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ, πξφβιεςε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο K.Tsakona CSD UOC 9

10 Ιζτύολ δίθαηο - Οδεγία 2002/58, α. 5.1, 5.3, 6 & 13 Οη αθφινπζεο πξαθηηθέο = Θεκηηέο/Νφκηκεο Τπφ Όξνπο: Οη Απηφθιεηεο θιήζεηο /tel./fax/sms/mms, δει. απηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απεπζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε - παξνρή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (απφ απφζηαζε) = Νφκηκεο, δει. επηηξέπνληαη ππφ φξνπο!!! K.Tsakona CSD UOC 10

11 Ιζτύολ δίθαηο - Οδεγία 2002/58, α. 5.1, 5.3, 6 & 13 Όξνη / πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο γηα απηφθιεηεο θιήζεηο (by /tel./fax/sms/mms): ζε πεξίπησζε ζπλδξνκεηψλ, πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί, αθνινπζψληαο opt-in κεζφδνπο (ππνρξ. ελεκέξσζεο, δηθ/κα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο, θαη έρνπλ δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο Δπίζεο, ν λφκνο (ΠΓ 131/2003) επηβάιιεη πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε καδηθψλ απνζηνιψλ λα ζπκβνπιεχεηαη ν απνζηνιέαο ηπρφλ θαηαιφγνπο κε πξφζσπα πνπ έρνπλ ξεηά δεηήζεη λα εμαηξνχληαη απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο (βι. αξ. 6 παξ.1 θαη 2 ΠΓ131/2003) K.Tsakona CSD UOC 11

12 Ιζτύολ δίθαηο - Οδεγία 2002/58, α. 5.1, 5.3, 6 & 13 Όξνη / πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο γηα απηφθιεηεο θιήζεηο ( /tel./fax/sms/mms) ε ρξήζε ηνπο επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ : ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη πξνεγνπκέλσο ζαθψο θαη ξεηά γηα ην πεξηερφκελν & ζθνπφ, θη εθφζνλ ν ρξήζηεο δχλαηαη λα ηα αξλεζεί νπνηεδήπνηε (α.6 νδεγίαο 2002/58) K.Tsakona CSD UOC 12

13 Ιζτύολ δίθαηο - Οδεγία 2002/58, α. 6 & 13.4 Αζέκηηες / Παράλοκες πραθηηθές = Spamming by , sms, mms, etc. = παξάλνκε πξαθηηθή ζχκθσλα κε ην α. 4 παξ.6 ηνπ Ν. 2251/94, Βι. ά. 9 θαη θπξίσο παξάγξαθνη: 10, 11, 12 θαη 13 Ν.2251/94 θαη εμαίξεζε φκσο βι.α. 6 θαη 13.4 Οδεγίαο 2002/58 K.Tsakona CSD UOC 13

14 Ιζτύολ δίθαηο - Ν. 3471/2006 Βι. α. 11 παξ. 1, 2 «Με δεηεζείζα επηθνηλσλία» Όξνη & Πξνυπνζέζεηο λφκηκεο πξαθηηθήο «Με δεηεζείζαο επηθνηλσλίαο» : «Η ρξεζηκνπνίεζε απηφκαησλ ζπζηεκάησλ θιήζεο, ηδίσο κε ρξήζε ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη γεληθφηεξα ε πξαγκαηνπνίεζε κε δεηεζεηζψλ επηθνηλσληψλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, κε ή ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, γηα ζθνπνχο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη γηα θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, επηηξέπεηαη κφλν αλ ν ζπλδξνκεηήο ζπγθαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ξεηψο Γελ επηηξέπεηαη...εθφζνλ ν ζπλδξνκεηήο έρεη δειψζεη φηη δελ επηζπκεί γεληθψο λα δέρεηαη ηέηνηεο επηθνηλσλίεο» (βι. ζρεηηθφ κεηξψν Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) K.Tsakona CSD UOC 14

15 Ιζτύολ δίθαηο - Ν. 3471/2006 Βι. α. 11 παξ. 3, 4 «Με δεηεζείζα επηθνηλσλία» Όξνη & Πξνυπνζέζεηο λφκηκεο πξαθηηθήο: Νφκηκε ε ρξήζε address πνπ απνθηήζεθε λνκίκσο ζην πιαηζην πψιεζεο/ζπλαιιαγήο γηα ηνπο άλσ ζθνπνχο, αθφκε θη φηαλ δελ έρεη δψζεη πξνγελέζηεξε ζπγθαηάζεζή ηνπ, εθφζνλ: ν απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θάζε θνξά εχθνια θαη δσξεάλ λα αληηηάζζεηαη ζηελ ζπιινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξ. ηνπ ζηνηρείσλ Απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή κελπκάησλ ει. ηαρπδξνκείνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, φηαλ δελ αλαθέξεηαη επδηάθξηηα θαη ζαθψο : ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα/πξνζψπνπ πνπ επσθειείηαη έγθπξε δηεχζπλζε φπνπ κπνξεί λα δεηεί ηεξκαηηζκφ επηθνηλσλίαο ν απνδέθηεο εθφζνλ ην επηζπκεί, θιπ. K.Tsakona CSD UOC 15

16 K.Tsakona CSD UOC 16

17 Ιζτύολ δίθαηο - Ν. 2251/94 Ο Ν. 2251/94 = ν πην ζεµαληηθφο λφµνο πνπ ξπζµίδεη δεηήµαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή! Βι. νξηζµνχο ησλ ελλνηψλ ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ πξνµεζεπηή, ηεο ζχµβαζεο απφ απφζηαζε θαη άιισλ. Spamming: Βι. ηδίσο άξζξν 9 θαη θπξίσο παξάγξαθνη: 10, 11, 12 θαη 13 Ν.2251/94 (Spyware = παράλοκες πραθηηθές) K.Tsakona CSD UOC 17

18 Άξζξν 9 Ν. 2251/94 (Γηαθήκηζε) Παξάγξαθνο 10. Η κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (θαμ), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απηφκαηεο θιήζεο ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο επηηξέπεηαη κφλν αλ ζπλαηλεί ξεηά ν θαηαλαισηήο. Παξάγξαθνο 11. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν άκεζεο επηθνηλσλίαο (άκεζε δηαθήκηζε) επηηξέπεηαη κφλν αλ ν πξνκεζεπηήο ή άιινο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή θάλεη ρξήζε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαηαλαισηή πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ θαηαλαισηή, απφ γεληθά πξνζηηέο πεγέο, φπσο θαηάινγν ή άιια δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ή απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ν θαηαλαισηήο εγθξίλεη ξεηά ηε κεηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ γηα ην ζθνπφ ηεο άκεζεο δηαθήκηζεο. Ο δηαθεκηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαλαισηή. Παξάγξαθνο 12. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 11, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαθφςεη θάζε κνξθή άκεζεο δηαθήκηζεο θαη λα δηαγξάςεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαλαισηή, εθφζνλ ην δεηήζεη ν θαηαλαισηήο. Παξάγξαθνο 13. Η άµεζε δηαθήµηζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηξφπν πνπ λα µελ πξνζβάιιεη ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θαηαλαισηή. K.Tsakona CSD UOC 18

19 Βιέπε θαη Ν. 2251/94 άξζξν 4 παξ. 6: «Η ρξεζηµνπνίεζε ησλ ηερληθψλ επηθνηλσλίαο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα µελ πξνζβάιιεηαη ε ηδηωηηθή δωή ηνπ θαηαλαισηή.» «Απαγνξεχεηαη ρσξίο ηε ζσλαίλεζε ηνπ θαηαλαισηή ε ρξεζηµνπνίεζε ηερληθψλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ πρόηαζε ζχλαςεο ζχµβαζεο φπσο ηειεθψλνπ, απηφµαηεο θιήζεο, ηειενµνηνηππίαο (θαμ), ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ ή άιινπ ειεθηξνληθνχ µέζνπ επηθνηλσλίαο» K.Tsakona CSD UOC 19

20 Υποτρεώζεης Φορέωλ παροτής σπερεζηώλ ειεθηροληθώλ επηθοηλωληώλ Λήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο & αζθάιεηαο ππεξεζηψλ ηνπο Δλεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ/ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ παξαβίαζεο αζθάιεηαο δηθηχνπ Σήξεζε απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ θαη δεδνκέλσλ Γηαγξαθή/ηήξεζε αλσλπκίαο δεδνκέλσλ θίλεζεο (location data) πνπ αθνξνχλ ζπλδξνκεηέο θαη ρξήζηεο θαη είλαη αληηθείκελν απνζήθεπζεο/επεμεξγαζίαο, φηαλ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηνλ ζθνπφ κεηάδνζεο επηθνηλσλίαο Δμαζθάιηζε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ εμνπδεηέξσζεο κεραληζκψλ κε αλαγξαθήο αξηζκνχ θιήζεο Πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο απφ ηνλ αλσηέξσ θαλφλα γηα ηερληθνχο ιφγνπο, ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο, πνηληθήο δίσμεο, θιπ. K.Tsakona CSD UOC 20

21 Στέδιο δράζης - Προηεινόμενες Λύζεις 1. Safer Internet (πξνυπνινγηζκφο 55 εθαηνκ.) κε ζηφρν Πξνγξάκκαηα, δξάζεο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ εκεία επηθνηλσλίαο-αλαθνξάο γηα θαηαγγειίεο, δηακαξηπξίεο πνιηηψλ Κίλεηξα, ζπκβνπιέο απην-πξνζηαζίαο (Βι. Decision No 1351/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 published in the Official Journal L 348/118 of ). 2. Απφθαζε Κξαηψλ Μειψλ γηα επηβνιή πξνζηίκσλ, πνηλήο θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ 7 εηψλ (βι. Council Decision 2005/222/jha, pdf) K.Tsakona CSD UOC 21

22 K.Tsakona CSD UOC 22

23 K.Tsakona CSD UOC 23

24 Στέδιο δράζης - Προηεινόμενες Λύζεις Γλσκνδφηεζε 2009/Φεβξνπάξηνο - Οκάδαο εξγαζίαο Art.29 Data Protection Working Party γηα αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ Βι. Opinion 1/2009 on the proposals amending Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications (e-privacy Directive) K.Tsakona CSD UOC 24

25 K.Tsakona CSD UOC 25

26 Περιπηωζιολογία Επικαιρόηηηα - Εσρώπη The only exception to this rule is in cases where contact details for sending or SMS messages (but not faxes) have been obtained in the context of a sale. Within such an existing customer relationship the company who obtained the data may use them for the marketing of similar products or services as those it has already sold to the customer. Nevertheless, even then the company has to make clear from the first time of collecting the data, that they may be used for direct marketing and should offer the right to object. Moreover, each subsequent marketing message should include an easy way for the customer to stop further messages (opt-out). The opt-in system is mandatory for any , SMS or fax addressed to natural persons for direct marketing. It is optional with regard to legal persons. For the latter category Member States may choose between an opt-in or an opt-out system. For all categories of addressees, legal and natural persons, Article 13(4) of the Directive prohibits direct marketing messages by or SMS which conceal or disguise the identity of the sender and which do not include a valid address to which recipients can send a request to cease such messages. For voice telephony marketing calls, other than by automated machines, Member States may also choose between an opt-in or an opt-out approach. K.Tsakona CSD UOC 26

27 Πεξηπησζηνινγία Δπηθαηξφηεηα Ηλ. Πνιηηείεο Ακεξηθήο A new anti-spam law was passed by the United States. Under this new law, CAN-SPAM, marketers must remove customers from their lists when requested, they must provide automated opt-out methods as well as complete contact information (address and phone) with alternate means of removal. CAN-SPAM also bans common spamming practices such as false headers and harvesting (the use of software that spiders websites to collect addresses). Subject lines must be truthful and contain a notice that the message is an ad, an opt out tool that works 30 days after mailing, that opt-out requests happen within 10 days, that s have a physical postal address in all messages, that the messages are labeled as advertisements, and that warnings are displayed for with sexually oriented material Bι. Microsoft v. Synergy7 K.Tsakona CSD UOC 27

28 Ερώηεζε: Λακβάλεηε πιεζώρα κελσκάηωλ κε ζθοπό λα αγοράζεηε προϊόληα/σπερεζίες ποσ δελ έτεηε δεηήζεη προεγοσκέλως? Σε ηί ελέργεηες ζα προβείηε? K.Tsakona CSD UOC 28

29 Απάντηση «If the unsolicited message comes from a company with a reputation to lose and if the message includes a return address, you may consider complaining directly to the sender of the message. You can point out that it is illegal to send unsolicited commercial messages without prior consent of the addressee, unless the address was obtain in the context of a prior sale (see above). However, in cases of senders who knowingly break the rules, requests to stop may have the perverse effect of triggering even more unsolicited messages. You can also contact the data protection authority in your country for legal advice and assistance about the best way to get your right to privacy enforced. Υou may want to check with your internet access service provider whether they provide anti-spam filtering services or whether they can recommend filtering software.» K.Tsakona CSD UOC 29