Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ"

Transcript

1 Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 5 Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε θαηαρψξεζε λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 8 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 9 Β) Γηαρείξηζε θαηαρσξεκέλσλ Αηηεκάησλ... 9 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο IV) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ Κεθάιαην 2. Πξνθεξχμεηο Δηζαγσγή Καηαρψξεζε λέαο πξνθήξπμεο - Αλαδήηεζε Πξνθεξχμεσλ Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Ι. ηνηρεία πξνθήξπμεο ΙΙ Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Κεθάιαην 3. πκβάζεηο Δηζαγσγή Αλαδήηεζε ζπκβάζεσλ θαηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Α. Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Πεξίπησζε I Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε θαηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο λέαο χκβαζεο Πεξίπησζε II Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο απφ Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Πεξίπησζε III Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε I. ηνηρεία χκβαζεο II) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ iii) Δπέθηαζε χκβαζεο Κεθάιαην 4. Δληνιέο Πιεξσκψλ Δηζαγσγή Αλαδήηεζε Δληνιψλ Πιεξσκήο Α) Καηαρψξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο Πεξίπησζε II Καηαρψξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε I. Παξνπζίαζε Δληνιήο Πιεξσκήο Κεθάιαην 5. Γηαρείξηζε Λαζψλ /49

3 Δηζαγωγή θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξίδηνπ ρξήζεο είλαη λα δνζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο ζηα ζηειέρε ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ πνπ θαινχληαη λα θαηαρσξίζνπλ Αηηήκαηα, Πξνθεξχμεηο, πκβάζεηο θαη Δληνιέο Πιεξσκψλ (απφ εδψ θαη πέξα νξίδνληαη ζαλ Πξάμεηο) ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. ε πνηνπο απεπζύλεηαη ην ζύζηεκα Σν ζχζηεκα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1Β ηνπ Ν.2362/1995 Πνηεο Πξάμεηο θαηαρωξνύληαη ζην ζύζηεκα Σα πξσηνγελή αηηήκαηα, ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα, νη Πξνθεξχμεηο, νη πκβάζεηο θαη νη Δληνιέο Πιεξσκψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν είλαη αλαξηεηέεο θαηαρσξνχληαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη αλαξηψληαη απηφκαηα ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πζηήκαηνο. Οη απαηηνχκελεο εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΗΓΗ παξέρνληαη θεληξηθά ζηνπο Τπφρξενπο Φνξείο. Μεηά απφ επηηπρή θαηαρψξηζε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Δ..Η.Γ.Η. θάζε πξάμε ιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ ζην εμήο ΑΓΑΜ. Ο θσδηθνπνηεκέλνο απηφο αξηζκφο παξάγεηαη αιγνξηζκηθά κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο, ηνλ Φνξέα θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πξάμεο ηνπ Φνξέα, εγγξάθεηαη απηφκαηα ζε θάζε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ πνπ αλαξηάηαη θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζρέδην θάζε πξάμεο ρεηξφγξαθα πξηλ δηεθπεξαησζεί. Δίλαη ε ηαπηφηεηα ηεο θάζε αλαξηεκέλεο πξάμεο θαη ηελ αθνινπζεί εθεμήο. Αλ κηα πξάμε δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν, ν ΑΓΑΜ πνπ είρε απνθηήζεη θαζίζηαηαη αλελεξγφο. Σν ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε θνηλνχ ΑΓΑΜ γηα δχν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο. εκεηψλεηαη φηη ε θαηαρψξηζε θαη ε αλάξηεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ακειιεηί. Η θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ ζην Μεηξψν θαζψο θαη ε αλαθνξά ηνπ ΑΓΑΜ απνηειεί ζηνηρείν ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.2362/1995. Σηο Μεηπώο καηασωπίδονηαι ςποσπεωηικά και καηά πποηεπαιόηεηα όλερ οι εκκπεμείρ ζςμβάζειρ καηά ηεν έναπξε ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος, μέζα ζε διάζηεμα ηπιών (3) μενών από ηεν έναπξε λειηοςπγίαρ ηος. Δίζνδνο ζην ζύζηεκα Γηα ηελ είζνδν ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν ζπλδεζείηε κε ηελ ειεθηξνληθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε αθνινπζείζηε ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν «ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ -> πεξηζζφηεξα -> ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ θαη ζηελ ζπλερεία επηιέμηε έλαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο (ΑΙΣΗΜΑΣΑ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ/ΓΙΑΚΤΡΗΞΔΙ- ΤΜΒΑΔΙ-ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) γηα ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ ζρεηηθή θαηαρψξεζε. 3/49

4 Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξάμεο θαηαρώξεζεο πνπ ζέιεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα δηαζύλδεζεο. 4/49

5 Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε γηα ηελ είζνδν ζαο ζην Μεηξψν είλαη: 1. Όλνκα Φξήζηε: Δίλαη ην ίδην κε απηφ πνπ έρεηε απφ ηε Γηαχγεηα. Δάλ δελ έρεηε ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε κέζσ ηεο ΟΓΔ ηεο Γηαχγεηαο ηνπ θνξέα ζαο.. 2. Κσδηθόο πξόζβαζεο: Πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΓΓΔ Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζην ζχζηεκα ην Μεηξψν ζα ζαο δψζεη δηθαηψκαηα γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηηο πξάμεηο ηνπ Φνξέα ζαο (αηηήκαηα - δηαθεξχμεηο - ζπκβάζεηο θαη εληνιέο πιεξσκψλ). Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα» Δηζαγωγή Έλα Αίηεκα ζπληάζζεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ κε ην νπνίν δεηείηαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. Σα Αηηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε: Πξσηνγελή: Δίλαη φια ηα αηηήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο θνξείο. Εγθεθξηκέλα : Δίλαη ηα πξσηνγελή αηηήκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί αξκνδίσο θαη έρνπλ ιάβεη θαηά πεξίπησζε είηε ηνλ Αξηζκφ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ( εθφζνλ ε δαπάλε ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Π.Γ. 113/2010), είηε ηελ έληαμή ζε αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία Αλαδήηεζε Αηηεκάηωλ Καηαρώξεζε λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο 5/49

6 Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν «Αηηήκαηα» ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε θφξκα κε ηα θξηηήξηα Αλαδήηεζεο ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα Αηηεκάησλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πεδίν, δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο.. Η θφξκα αλαδήηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο: α) ηελ θαηαρψξεζε ελφο λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο επηιέγνληαο ην πεδίν «Νέν πξσηνγελέο αίηεκα» πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο. β) Δίηε ηελ δηαρείξηζε ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα Αηηεκάησλ ( Πξσηνγελή αηηήκαηα Δγθεθξηκέλα αηηήκαηα) είηε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ελφο θαηαρσξεκέλνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο «Αξρείν Αηηεκάησλ», επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν θαη πξνζζέηνληαο ην ζρεηηθφ θξηηήξην αλαδήηεζεο (CPV ή ΑΓΑΜ ή ηίηιν ηνπ αηηήκαηνο). ην αξρείν αηηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηνγελή αηηήκαηα φπσο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ έγθξηζε ηνπο. ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα αηηεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ Μνλαδηθφ Κσδηθφ (ΑΓΑΜ) θάζε αηηήκαηνο. 6/49

7 Α) Καηαρψξεζε λένπ πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο Γηα λα θαηαρσξεζεί έλα λέν πξσηνγελέο αίηεκα, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πεδίν «Νέν πξσηνγελέο αίηεκα», πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο αηηεκάησλ θαη νδεγείηε ζε κία λέα θόξκα όκνηα κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεη ηα ζρεηηθά πεδία ηηκώλ. Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειψλνπλ ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη ηα αθφινπζα: 7/49

8 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο. 3. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: Ο Α.Π ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο 4. Πόηε ρξεηάδεζηε ην Αίηεκα: Δπηζπκεηή εκεξνκελία πνπ ρξεηάδεηαη ν θνξέαο ην αληηθείκελν ηνπ Αηηήκαηνο 5. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα, απφ έηνηκε ιίζηα. 6. Yπνγξάθνληεο : Ο ππνγξάθνλ ην έγγξαθν ηνπ Αηηήκαηνο απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ αηηήκαηνο 8. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ν θνξέαο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ιίζηα. 4. Νφκηζκα: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα. 5. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ν ρξήζηεο 6. CPVS: Σν CPV πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζηε ζην πεδίν είηε ηα πξψηα γξάκκαηα ή ιέμεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο είηε λα επηιέμεηε απφ έηνηκε ιίζηα 9. Σρεηηθό Αξρείν: Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αηηήκαηνο ζε αξρείν pdf. (Τπνρξεσηηθφ) Γηα λα πξνζζέζεηε αληηθείκελα ζην Αίηεκα αξθεί λα παηήζεηε ην θνπκπί + ζηελ κπάξα 1 απφ 1 θάησ απφ ηνλ ηίηιν «ζηνηρεία αληηθεηκέλνπ». Ακέζσο εκθαλίδεηαη έλα λέν πιαίζην αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν πξέπεη λα πξνζζέζεηε ηηο ζρεηηθέο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε θαη ην αληίζηνηρν CPV ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ ελεξγνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε κπάξα πξφζζεζεο ζην CPV. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ηνπ λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αηηήκαηνο ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρψξεζε» ζηε κελνχ πάλσ δεμηά. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά, ηόηε κεηά ηελ επηινγή Καηαρώξεζε ζα εκθαληζηνύλ όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ 8/49

9 Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ελόο λένπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο θαηαρώξηζεο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Τν Αίηεκα έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Β) Γηαρείξηζε θαηαρωξεκέλωλ Αηηεκάηωλ Αθνχ αλαθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν αίηεκα πνπ ζέινπκε, βάζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε εηθφλα θαη ν ρξήζηεο κπνξεί : 1. λα δεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο 2. λα εγθξίλεη έλα πξσηνγελέο αίηεκα 3. λα αθπξψζεη καηαηψζεη έλα αίηεκα 4. λα επεμεξγαζηεί ηα κεηαδεδνκέλα ελφο αηηήκαηνο. Ι. ηνηρεία αηηήκαηνο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «ηνηρεία αηηήκαηνο» απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. ηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ αλαθηεκέλνπ αηηήκαηνο θαζψο θαη ην αξρείν ηνπ αηηήκαηνο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ νη ζχλδεζκνη γηα α) Δπεμεξγαζία ησλ Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ αηηήκαηνο, β) Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο γ) Αθχξσζε/Μαηαίσζε αηηήκαηνο θαη δ) Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ. 9/49

10 ΙΙ. Έγθξηζε Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο Γηα λα κπνξέζεη λα δηεθπεξαησζεί έλα Αίηεκα (Πξνθήξπμε, χκβαζε, Δληνιή Πιεξσκήο) πξέπεη πξψηα λα εγθξηζεί. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα εγθξίλεη ην πξσηνγελέο αίηεκα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ Αηηήκαηνο θαη λα θαηαρσξήζεη ζην ζρεηηθφ πεδίν "Αξηζκφο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο" είηε ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ΤΓΔ ζηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ θνξέσλ εθφζνλ ε δαπάλε ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Π.Γ 113/2010, είηε ηνλ ΑΓΑ ( Γηαχγεηα) ηεο απφθαζεο έληαμεο ή ΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία θαη λα επηζπλάςεη ην ζρεηηθφ αξρείν απφθαζεο αλάιεςεο δαπάλεο ή ηελ εγθξηηηθή απφθαζε. Δπηιέγνληαο ηελ Έγθξηζε ελόο Αηηήκαηνο, νδεγείζηε ζηελ αθόινπζε ζειίδα. 10/49

11 Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειώλνπλ ππνρξεσηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο. Τν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειώλεη επηινγή από έηνηκε ιίζηα ελώ ηα πεδία πνπ κπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ή λα αιιάμεηε βάζε ηεο έγθξηζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα 3. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα. 4. Πόηε ρξεηάδεζηε ηελ Πξνκήζεηα: Δπηζπκεηή εκεξνκελία πνπ ρξεηάδεηαη ν θνξέαο ην αληηθείκελν ηνπ αηηήκαηνο 5. Είδνο δηαδηθαζίαο : Δπηιέγεηαη ε δηαδηθαζία 6. Κυδικόρ Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. 11/49

12 Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία 7. Μονάδα Φοπέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα 8. Yπογπάθονηερ: Ο ππνγξάθσλ ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο. 9. Σςνηάκηη: Τν ηνπ ζπληάθηε ηεο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή ηεο απόθαζεο έγθξηζεο. 10. Σηοισεία Ανηικειμένος: Τα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ηειηθά ν θνξέαο κεηά ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο. Γελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε αληηθείκελα απιώο λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεηε ήδε αηηεζεί. - Πνζόηεηα: Η Πνζόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ - Κόζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Τν ζπλνιηθό θόζηνο ρσξίο ΦΠΑ. - ΦΠΑ: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη από ιίζηα. - Νόκηζκα: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη από ζπγθεθξηκέλε ιίζηα. Σρεηηθό Αξρείν: Τν ζρεηηθό αξρείν ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο. (Υπνρξεσηηθό) Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρώξεζε» ζην κελνύ πάλσ δεμηά. Ακέζσο δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνύξγην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε θαηλνύξγην ΑΓΑΜ. Έλα Αίηεκα πνπ έρεη εγθξηζεί δελ κπνξεί λα εγθξηζεί εθ λένπ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ελόο εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο θαηαρώξεζεο. 12/49

13 ΙΙΙ. Αθύξωζε / Μαηαίωζε αηηήκαηνο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηνπ Αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ (αν ςπάπσει). Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. Μποπείηε να δείηε μία πεπιγπαθική εικόνα ζηην ενόηηηα Δπιηςσήρ ολοκλήπυζη ενέπγειαρ IV) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ Η επεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο είηε ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο είηε ηνπ εγθεθξηκέλνπ αληίζηνηρα. Η ζειίδα είλαη όπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα. 13/49

14 Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Τα πεδία θαηαρώξεζεο είλαη αληίζηνηρα κε απηά είηε ηνπ πξσηνγελνύο είηε ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε όια πιελ ηνπ πεδίνπ «Σρεηηθό αξρείν». Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηόηε αξθεί λα παηήζεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ν ρξήζηεο θαηαρώξεζε εθ παξαδξνκήο ιάζνο ηηκέο ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν έγγξαθν πξσηνγελνύο ή εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο, πνπ αλαξηήζεθε από ην ρξήζηε ζην Μεηξών, σο «Σρεηηθό αξρείν» ζε κνξθή.pdf θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αηηήκαηνο. Οπνηαδήπνηε νπζηψδεο αιιαγή π.ρ πνζφηεηα ή πξνυπνινγηζκφο επί ηνπ ζπλεκκέλνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ζε κνξθή.pdf ζπληζηά λέν αίηεκα θαη ζπλεπάγεηαη αθχξσζε ηεο θαηαρψξεζεο απηνχ θαη εθ λένπ θαηαρψξεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ή εγθεθξηκελνπ αηηεκαηνο αληίζηνηρα.. Μεηά την παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο (help desk) κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Καηαρώξεζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα 14/49

15 ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο επεμεξγαζίαο. 15/49

16 Κεθάιαην 2. Πξνθεξύμεηο Δηζαγωγή Πξνθήξπμε απνηειεί ην δεκόζην έγγξαθν ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ δηέπεη ηελ δηελέξγεηα θάζε δεκόζηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο αγαζώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ. Καηαρώξεζε λέαο πξνθήξπμεο - Αλαδήηεζε Πξνθεξύμεωλ Δπηιέγνληαο από ην κελνύ ην πεδίν Πξνθεξύμεηο ακέζσο εκθαλίδεηαη ε θαησηέξσ θόξκα κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε ήδε θαηαρσξεκέλε ζην ζύζηεκα πξνθήξπμε είηε λα θαηαρσξήζεη κηα λέα πξνθήξπμε. 16/49

17 Α. Καηασώπηζη νέαρ πποκήπςξηρ Δπηιέγνληαο ζηελ θόξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέα Πξνθήξπμε», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Μία Πξνθήξπμε ζηεξίδεηαη ζε εγθεθξηκέλν αίηεκα ή αηηήκαηα. Γηα ηελ θαηαρώξεζε κηαο λέαο πξνθήξπμεο ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ζην πεδίν εγθεθξηκέλα αηηήκαηα, ηεο αλσηέξσ θόξκαο ηνπιάρηζηνλ 5 ραξαθηήξεο ηνπ ΑΓΑΜ θάζε εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο ην νπνίν ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνο θαηαρώξεζε Πξνθήξπμε. Η πξνζζήθε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο εγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηινγή (+) ηεο αλσηέξσ θόξκαο. Γεδνκέλνπ όηη ε πεξίιεςε θάζε λέαο πξνθήξπμεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε ζην Γηαύγεηα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλ ην επηζπκεί λα πξνζζέζεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο αλσηέξσ θόξκαο, ηνλ Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο ΑΓΑ ηνπ Γηαύγεηα. Με ηνλ ηξόπν απηό απηόκαηα ζα ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα πεδία ηεο θαησηέξσ θόξκαο πξνθήξπμεο. Μόιηο ζπκπιεξώζεηε ηα πεδία πνπ αλαθέξακε ηόηε παηάηε ην πεδίν «Δπόκελε» θαη ακέζσο εκθαλίδεηαη κία θόξκα όπσο απηή ηεο εηθόλαο πνπ αθνινπζεί: 17/49

18 18/49

19 Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηαδηθαζία πξνζζήθεο κία λέαο Πξνθήξπμεο αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε ηα αθόινπζα πεδία. Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειώλνπλ ππνρξεσηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο. Τν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειώλεη επηινγή από έηνηκε ιίζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ν ηίηινο ηνπ ηεχρνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηεχρνπο ηεο Πξνθήξπμεο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Ηκεξνκελία Δεκνζίεπζεο: Η ε/ληα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο, ζπλήζσο ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ. Η ε/λία δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληα ππνγξαθήο. 4. Η εκεξνκελία Δηελεξγείαο : Η θαηαιεθηηθή ε/ληα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η ε/λία πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληαο δεκνζίεπζεο. 5. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηεο πξνθήξπμεο. 6. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηεο Πξνθήξπμεο. 7. Είδνο Δηαδηθαζίαο: Σν ηχπν ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ 8. Μνλάδα Φνξέα : Σελ Μνλάδα ηνπ Φνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, απφ έηνηκε ιίζηα. 9. Yππνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ηελ Πξνθήξπμε. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνθήξπμεο. Παξνπζηάδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα θαη κφλν κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθήξπμε. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθηεζνχλ πξνζπκπιεξσκέλα, ζπκπιεξψλνληαη ρεηξνθίλεηα. 10. Σρεηηθό Αξρείν: Σν πιήξεο θείκελν(ηεχρνο) ηεο Πξνθήξπμεο (Τπνρξεσηηθφ). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρώξεζε» ζην κελνύ πάλσ δεμηά. Ακέζσο θαηαρσξείηαη κηα θαηλνύξγηα πξνθήξπμε. Από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Πξνθήξπμε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ θαη ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο πξνθήξπμεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί «Καηαρψξεζε» εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο λέαο Πξνθήξπμεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 19/49

20 Β. Γιασείπιζη Καηασυπημένυν πποκηπύξευν Για να αναζηηήζεηε ηην Πποκήπςξη πος ζαρ ενδιαθέπει, απκεί να ζςμπληπώζεηε κάποιο από ηα πεδία ηηρ απσικήρ θόπμαρ αναζήηηζηρ CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηλορ ηηρ Πποκήπςξηρ και να παηήζεηε ηο κοςμπί Αναζήηηζη. Αν θέλεηε να εμθανίζεηε όλα ηα αποηελέζμαηα ηόηε απκεί να παηήζεηε ηο κοςμπί αναζήηηζη. Ωρ αποηέλεζμα εμθανίζεηαι η καηυηέπυ εικόνα. Αθνχ αλαθηεζεί ην αίηεκα πνπ ζέινπκε ηφηε θαη κφλν κπνξεί : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία κηαο Πξνθήξπμεο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα κηαο Πξνθήξπμεο 3. Να αθπξψζεηε/καηαηψζεηε κηα Πξνθήξπμε 20/49

21 Ι. ηνηρεία πξνθήξπμεο Δπηιέγνληαο από ηελ αλσηέξσ θόξκα ην πεδίν «Σηνηρεία Πξνθήξπμεο» ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Πξνθήξπμεο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ ζύλδεζκνη γηα α) Δπεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ β) Αθύξσζε/Μαηαίσζε γ) Αλαδήηεζε πξνθεξύμεσλ 21/49

22 ΙΙ Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ Η επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί εληόο ησλ επόκελσλ 72 σξσλ από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Τα πεδία είλαη ίδηα κε ηα πεδία ηηκώλ ηεο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε όια πιελ ηνπ CPV θαη ηνπ αξρείνπ πνπ αλαξηήζαηε. Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηόηε αξθεί λα παηήζεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαξηήζεθε ζε κνξθή.pdf θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο πξνθήξπμεο. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηεύρνπο ηεο πξνθήξπμεο π.ρ πνζόηεηα ή πξνϋπνινγηζκόο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην ζύζηεκα σο ζρεηηθό αξρείν ζε κνξθή.pdf, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο θαηαρσξεκέλεο πξνθήξπμεο θαη εθ λένπ θαηαρώξεζε λέαο πξνθήξπμεο κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά την παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε ΙΙΙ. Αθύξωζε καηαίωζε πξνθήξπμεο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο πξνθήξπμεο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ. Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. 22/49

23 Κεθάιαην 3. πκβάζεηο Δηζαγωγή «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο» είλαη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Μία χκβαζε αθνξά ήδε θαηαρσξεκέλα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα. Σν Μεηξψν θαηαγξάθεη φιεο ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ κία ζχκβαζε φπσο είλαη ε επέθηαζε, ε ζπκπιήξσζε, ε δηαθνπή θαζψο θαη ε ιχζε απηήο. Αλαδήηεζε ζπκβάζεωλ θαηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν πκβάζεηο ακέζσο εκθαλίδεηαη ε θαησηέξσ θφξκα κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε κία ήδε θαηαρσξεκέλε ζην ζχζηεκα ζχκβαζε θαη λα ηελ επεμεξγαζηεί είηε λα θαηαρσξήζεη κηα λέα ζχκβαζε (ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο). Α. Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο Πεξίπηωζε I. ην Μεηξψν Ηιεθηξνληθήο Καηαρψξηζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη εθθξεκείο ζπκβάζεηο κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηιέγνπκε ην πεδίν «Νέα χκβαζε» πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλσηέξσ θφξκα θαη νδεγνχκαζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε ηε λέα 23/49

24 χκβαζε αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε ηα αθφινπζα πεδία. Σα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειψλνπλ ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 24/49

25 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο εκεξνκελίαο θαηαρψξεζεο. 3. Έλαξμε: Η ε/ληα έλαξμεο ηεο χκβαζεο ελδέρεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 4. Λήμε ηεο χκβαζεο. Η ε/λία πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληαο έλαξμεο. 5. Δελ έρεη εκεξνκελία Λήμεο: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πκβάζεηο δελ έρνπλ Ηκεξνκελία Λήμεο. ηελ πεξίπησζε απηή αξθεί λα επηιέμεηε ζρεηηθφ πεδίν. 6. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: Σεο ζχκβαζεο 7. Τύπνο Σύκβαζεο: επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 8. Κξηηήξηα Αλάζεζεο: Πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Δπηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 9. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηεο χκβαζεο. 10. Είδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Κύξηεο Δξαζηεξηόηεηεο: Δδψ πεξηγξάθεηαη ην Δίδνο ηνπ Φνξέα ζαο. 11. Είδνο Δηαδηθαζίαο: Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 12. Οη Σρεηηθνί ΑΔΑ απνθάζεσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηε χκβαζε. 1. ρεηηθφο ΑΓΑ Καηαθχξσζεο (δελ είλαη ππνρξεσηηθφ) 2. ρεηηθφο ΑΓΑ Αλάζεζεο (δελ είλαη ππνρξεσηηθφ) Η ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ΑΓΑ ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε πξνζπκπιεξσκέλσλ ζρεηηθψλ πεδίσλ. 13. Φξεκαηνδνηήζεηο: Πηζαλνί ηχπνη Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξείηε λα επηιέμεηε Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηεο ρεηηθή ΑΔ πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ ΟΠ. ( αλ δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο δπν αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δελ ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία). 14. Σηνηρεία ζπκβαιινκέλσλ: Σα ζηνηρεία ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο χκβαζεο. Οη Αλάδνρνη κπνξεί λα είλαη πνιιαπινί π.ρ ζηελ πεξίπησζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπιεξψλνληαη ηα θαησηέξσ πεδία: 1.Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ εθηειεί ηε χκβαζε, απφ έηνηκε ιίζηα. 2. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ηελ χκβαζε. 3. Υψξα: Δπηινγή ρψξαο πνπ εδξεχεη ν Αλάδνρνο απφ ιίζηα. 4. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ 5. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 15. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά κε ηελ ρξήζε ηεο κπάξαο πξφζζεζεο (πεδίν +) 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: Σν λφκηζκα ηεο ζπκβαζεο απφ έηνηκε ιίζηα. 5. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ έηνηκε ιίζηα. 6. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 8. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 9. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 10. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 11. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 12. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 25/49

26 13. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ): Κσδηθφο αξηζκφο εμφδνπ 16. Σρεηηθό Αξρείν: Σν ζρεηηθφ αξρείν ηεο χκβαζεο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο θαηαρψξηζεο ε χκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ Μνλαδηθφ Κσδηθφ ΑΓΑΜ. Σέινο, ζηέιλεηαη απηφκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζχκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λέαο ύκβαζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. Πεξίπηωζε II Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο από Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (Γηαθήξπμε) ήηνη π.ρ. δηαδηθαζία απ επζείαο αλάζεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο ην Μεηξών παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο λέαο Σύκβαζεο από εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Η Γηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ηελ πξνζζήθε λέαο Σύκβαζεο (πεξίπησζε I) απιώο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θόξκαο θαηαρώξεζεο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα επηινγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ Αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Σύκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκπιεξώλεηε ηνλ ΑΓΑΜ ησλ Δγθεθξηκέλσλ Αηηεκάησλ γηα ηα νπνία ζπλάςαηε ηελ ζύκβαζε πνπ ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε θαη επηιέγεηε ην πεδίν «Δπόκελε». Ακέζσο κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ θόξκα θαηαρώξεζεο Νέαο Σύκβαζεο(πεξίπησζε Ι) κε ηε 26/49

27 δηαθνξά όηη νη ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα ηεο Σύκβαζεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο από ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Τα ππόινηπα πεδία ηεο Σύκβαζεο αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε I πξνζζήθεο λέαο ζύκβαζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Σύκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Τέινο, ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από εγθεθξηκέλα αηηήκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 27/49

28 Πεξίπηωζε III Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε Τν Μεηξών παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο λέαο Σύκβαζεο βαζηδόκελε ζε κηα θαηαρσξεκέλε Πξνθήξπμε. Η Γηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ηελ θαηαρώξεζε λέαο Σύκβαζεο (πεξίπησζε I) απιώο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θόξκαο θαηαρώξεζεο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα επηινγήο ηεο θαηαρσξεκέλεο πξνθήξπμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε Σύκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ επηινγή ηνπ ΑΓΑΜ ηεο Πξνθήξπμεο βάζε ηεο νπνίαο ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε κηα λέα Σύκβαζε, ηόηε αξθεί λα επηιέμεηε ην πεδίν «Δπόκελε». Ακέζσο κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ ζειίδα θαηαρώξεζεο Νέαο Σύκβαζεο(πεξίπησζε I) κε ηε δηαθνξά όηη νη ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα ηεο Σύκβαζεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο από ηελ Πξνθήξπμε, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 28/49

29 Τα ππόινηπα πεδία ηεο Σύκβαζεο αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε I πξνζζήθεο λέαο ζύκβαζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Σύκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Τέινο, ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 29/49

30 Β) Γηαρείξηζε θαηαρωξεκέλωλ ζπκβάζεωλ Γηα λα αλαδεηήζεηε ηε Σύκβαζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη, θαη λα ηελ επεμεξγαζηείηε αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην από ηα πεδία ηεο θόξκαο αλαδήηεζεο CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηινο ηεο Σύκβαζεο θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Αλαδήηεζε. Ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε ζειίδα : Αθνχ αλαθηεζεί ε θαηαρσξεκέλε ζχκβαζε ηφηε θαη κφλν κπνξείηε : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία ηεο Σύκβαζεο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο Σύκβαζεο 3. Να επεθηείλεηε κηα χκβαζε 4. Να ηξνπνπνηήζεηε κηα χκβαζε 5. Να αθπξψζεηε κηα χκβαζε I. ηνηρεία ύκβαζεο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «Σηνηρεία Σύκβαζεο», ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Σύκβαζεο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο Σύκβαζεο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ νη αθόινπζνη ζύλδεζκνη επεμεξγαζίαο ηεο ζύκβαζεο α) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ β) Δπέθηαζε γ) Τξνπνπνίεζε ε)αθύξσζε/μαηαίσζε δ) Αλαδήηεζε 30/49

31 II) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ H επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο λέαο Σύκβαζεο. Η ζειίδα είλαη φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 31/49

32 32/49

33 Σα πεδία ηηκψλ είλαη ίδηα κε απηά ηεο πξνζζήθεο λέαο ζχκβαζεο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε φια εθηφο ηνπ αλαξηεκέλνπ ζην ζχζηεκα αξρείνπ ηεο ζχκβαζεο. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηφηε αξθεί λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηόηππν έληππν έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαξηήζαηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζύκβαζεο ζε αξρείν.pdf. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή ηεο πξσηόηππεο έληππεο ζύκβαζεο π.ρ πνζόηεηα, πξνϋπνινγηζκόο, επηθαηξνπνίεζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζπλεπάγεηαη είηε αθύξσζε ηεο θαηαρώξεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη εθ λένπ θαηαρώξεζε ηεο είηε αλάινγε επεμεξγαζία ηεο (επέθηαζε, ηξνπνπνίεζε). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ ηεο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο επεμεξγαζίαο. Ακέζσο κεηά ηελ Δπεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ ηεο Σύκβαζεο ζηέιλεηαη ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο (εθόζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί). iii) Δπέθηαζε ύκβαζεο Αθνξά ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ζε κία ήδε ππάξρνπζα ζύκβαζε. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη ζην ζύζηεκα κία Δπέθηαζε Σύκβαζεο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηε ζρεηηθή Σύκβαζε θαηά ηα αλσηέξσ θαη λα αλαλεώζεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 33/49

34 34/49

35 1. Ηκεξνκελία Υπνγξαθήο: Η λέα εκεξνκελία Τπνγξαθήο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. Δίλαη ππνρξεσηηθφ πεδίν. 2. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο Σύκβαζεο: Η λέα εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. Δίλαη ππνρξεσηηθφ πεδίν. 3. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο Σύκβαζεο: Η λέα εκεξνκελία ιήμεο ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. 4. Αξηζκόο πξσηνθόιινπ: Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο 5. Αληηθείκελν: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέθηαζεο κίαο χκβαζεο ην κφλν πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί είλαη ε πνζφηεηα ηνπ Αληηθεηκέλνπ θαη φρη ην Αληηθείκελν ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε είλαη 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ (Τπνρξεσηηθφ) 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. (Τπνρξεσηηθφ) 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ. Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ιίζηα κε αξρηθή ηηκή 23%. (Τπνρξεσηηθφ) 4. Νφκηζκα: Σν λφκηζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα κε αξρηθή ηηκή ην euro. (Τπνρξεσηηθφ) Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο επέθηαζεο, ε χκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ λέν Μνλαδηθό Κσδηθό ΑΔΑΜ. Παξάιιεια, κπνξείηε πνιχ εχθνια λα δείηε θαη ηε χκβαζε ε νπνία επεθηάζεθε. IV.ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο ζύκβαζεο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο επέθηαζεο ηεο ζύκβαζεο. Αθνινπζεί ε ζρεηηθή εηθόλα. 35/49

36 36/49

37 V) Αθύξωζε Μαηαίωζε ζύκβαζεο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο χκβαζεο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ. Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. 37/49

38 Κεθάιαην 4. Δληνιέο Πιεξωκώλ Δηζαγωγή Σν Μεηξψν θαηαγξάθεη φιεο ηηο λέεο Δληνιέο Πιεξσκψλ ελφο θνξέα, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ εληνιψλ πιεξσκήο ζην Μεηξψν. Αλαδήηεζε Δληνιώλ Πιεξωκήο Σν Μεηξψν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο κηαο λέαο εληνιήο πιεξσκήο ή ηελ επεμεξγαζία κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο ζην Μεηξψν εληνιήο πιεξσκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν Δληνιέο Πιεξσκψλ νδεγείζηε ζηελ ζειίδα αλαδήηεζεο ησλ Δληνιψλ Πιεξσκήο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. Α) Καηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο Πεξίπησζε I Δπηιέγνληαο απφ ηελ αλσηέξσ ζειίδα ην πεδίν «Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο» κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 38/49

39 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα ελώ ε έλδεημε κε * ππνδειψλεη ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 1. Τίηινο: Ο ηίηινο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Κσδηθόο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. 39/49

40 Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία 4. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 5. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 6. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ δηαβηβάδεη ηελ Πιεξσκή, απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πιεξσκήο, έηνηκε ιίζηα. 8. Σρεηηθό Αξρείν : Σν ζρεηηθφ αξρείν ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ ηεο πιεξσκήο. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαβηβάδνληαη πξνο Πιεξσκή. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζα αληηθείκελα ζέιεηε παηψληαο ην. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ. απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: απφ έηνηκε ιίζηα 5. Αξηζκφο Σηκνινγίνπ: Ο Αξηζκφο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ εληνιή Πιεξσκήο. Μπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηηκνιφγηα. 6. Υψξα: Δπηινγή ρψξαο πνπ εδξεχεη ν Αλάδνρνο απφ έηνηκε ιίζηα 7. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ. 8. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 9. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 10. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 11. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 12. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 13. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 14. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 15. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο 16. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 17. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ). Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ Φνξέα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. 40/49

41 Πεξίπηωζε II. Καηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο από ύκβαζε Δπηιέγνληαο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε κία Νέα Δληνιή Πιεξσκήο απφ ζχκβαζε, ην πξψην βήκα είλαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ΑΓΑΜ ηεο χκβαζεο πνπ ζέιεηε λα Πιεξψζεηε ζηελ αθφινπζε θφξκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ζρεηηθφ ΑΓΑΜ επηιέγεηε ην πεδίν 'Δπφκελε θαη εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο πξνο ζπκπιήξσζε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 41/49

42 Η έλδεημε κε * ππνδειψλεη ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 1. Τίηινο: Ο ηίηινο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Κσδηθόο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία. 4. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 5. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 6. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ δηαβηβάδεη ηελ Πιεξσκή, απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πιεξσκήο απφ έηνηκε ιίζηα. 8. Σρεηηθό Αξρείν : Σν ζρεηηθφ αξρείν ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαβηβάδνληαη πξνο Πιεξσκή. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζα αληηθείκελα ζέιεηε παηψληαο ην. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: απφ έηνηκε ιίζηα. 5. Αξηζκφο Σηκνινγίνπ: Ο Αξηζκφο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ εληνιή Πιεξσκήο. Μπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηηκνιφγηα. 6. Υψξα: απφ έηνηκε ιίζηα 7. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ. 8. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 9. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 10. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 11. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 12. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 13. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 14. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 15. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο 16. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 17. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ): Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ ηνπ Φνξέα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. Απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο θαηαρψξηζεο ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. 42/49

43 Πεξίπηωζε III Γεκηνπξγία λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο από εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Γηεπθξηλίδεηαη φηη αθνξά εγθεθξηκέλα αηηήκαηα θάησ ησλ γηα ηα νπνία δελ ππνγξάθεηαη ζχκβαζε. ε αληηζηνηρία κε ηελ Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη ηελ Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα Γεκηνπξγίαο Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Δπηιέγνληαο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε κία Δληνιή Πιεξσκήο ην πξψην βήκα είλαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ΑΓΑΜ ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο πνπ ζέιεηε λα πιεξψζεηε ζηελ αθφινπζε θφξκα. Πξνζνρή: ηα Αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ζρεηηθφ ΑΓΑΜ επηιέγεηε ην πεδίν Δπφκελε θαη εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. Η δηαδηθαζία είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 43/49

44 44/49

45 Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνχο πξνζζήθεο. Β) ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΔΝΣΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Γηα λα αλαδεηήζεηε ηελ εληνιή πιεξσκήο πνπ ζαο ελδηαθέξεη, θαη λα ηελ επεμεξγαζηείηε, αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην από ηα πεδία ηεο θόξκαο αλαδήηεζεο CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηινο ηεο εληνιήο πιεξσκήο θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε ζειίδα : Αθνχ αλαθηεζεί ε θαηαρσξεκέλε ζχκβαζε ηφηε θαη κφλν κπνξείηε : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία ηεο εληνιήο πιεξσκήο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο εληνιήο πιεξσκήο 3. Να αθπξψζεηε κηα εληνιήο πιεξσκήο I. Παξνπζίαζε Δληνιήο Πιεξωκήο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «Σηνηρεία Δληνιήο», ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Δληνιήο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο Δληνιήο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ θαη νη αθόινπζνη ζύλδεζκνη επεμεξγαζίαο ηεο Δληνιήο α) αθύξσζε/μαηαίσζε β) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ γ) Αλαδήηεζε 45/49

46 II. Αθύξωζε / Μαηαίωζε Δληνιήο Πιεξωκήο Με ηε δηαδηθαζία Αθχξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Γηα λα κπνξέζεηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ αθύξσζε πξέπεη λα δειώζεηε ηνλ ηύπν, ην ιόγν αθύξσζεο θαη ηελ ΑΓΑ Απόθαζεο(αλ ππάξρεη). 46/49

47 Από ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνρσξήζεηε ζηελ αθύξσζε, ε ελέξγεηα απηή δελ κπνξεί λα αθπξσζεί!. III. Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ H επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο λέαο Εληνιήο Πιεξσκεο. Η ζειίδα είλαη φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 47/49

48 Σα πεδία ηηκψλ είλαη ίδηα κε απηά ηεο θαηαρψξεζεο ηεο λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε φια εθηφο ηνπ αλαξηεκέλνπ ζην ζχζηεκα αξρείνπ ηεο Δληνιήο Πιεξσκήο. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηφηε αξθεί λα επηιέμεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηόηππν έληππν έγγξαθν ηεο Δληνιήο Πιεξσκήο πνπ αλαξηήζαηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζε αξρείν.pdf. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηεο πξσηόηππεο έληππεο Δληνιήο Πιεξσκήο π.ρ πνζόηεηα, πξνϋπνινγηζκόο, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο θαηαρώξεζεο εθ λένπ θαηαρώξεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο κε ηα ηξνπνπνηεκέλα νπζηώδε ζηνηρεία ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Καηαρψξεζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηεο ελέξγεηαο. 48/49

49 Κεθάιαην 5. Γηαρείξηζε Λαζώλ ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. 49/49

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα