Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ"

Transcript

1 Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 5 Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε θαηαρψξεζε λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 8 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο λένπ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο... 9 Β) Γηαρείξηζε θαηαρσξεκέλσλ Αηηεκάησλ... 9 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο IV) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ Κεθάιαην 2. Πξνθεξχμεηο Δηζαγσγή Καηαρψξεζε λέαο πξνθήξπμεο - Αλαδήηεζε Πξνθεξχμεσλ Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Ι. ηνηρεία πξνθήξπμεο ΙΙ Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Κεθάιαην 3. πκβάζεηο Δηζαγσγή Αλαδήηεζε ζπκβάζεσλ θαηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Α. Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Πεξίπησζε I Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε θαηαρψξεζε λέαο χκβαζεο Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξεζεο λέαο χκβαζεο Πεξίπησζε II Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο απφ Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Πεξίπησζε III Καηαρψξεζε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε Παξνπζίαζε ιαζψλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξνζζήθε λέαο χκβαζεο απφ Πξνθήξπμε I. ηνηρεία χκβαζεο II) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ iii) Δπέθηαζε χκβαζεο Κεθάιαην 4. Δληνιέο Πιεξσκψλ Δηζαγσγή Αλαδήηεζε Δληνιψλ Πιεξσκήο Α) Καηαρψξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο Πεξίπησζε II Καηαρψξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε I. Παξνπζίαζε Δληνιήο Πιεξσκήο Κεθάιαην 5. Γηαρείξηζε Λαζψλ /49

3 Δηζαγωγή θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξίδηνπ ρξήζεο είλαη λα δνζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο ζηα ζηειέρε ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ πνπ θαινχληαη λα θαηαρσξίζνπλ Αηηήκαηα, Πξνθεξχμεηο, πκβάζεηο θαη Δληνιέο Πιεξσκψλ (απφ εδψ θαη πέξα νξίδνληαη ζαλ Πξάμεηο) ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. ε πνηνπο απεπζύλεηαη ην ζύζηεκα Σν ζχζηεκα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1Β ηνπ Ν.2362/1995 Πνηεο Πξάμεηο θαηαρωξνύληαη ζην ζύζηεκα Σα πξσηνγελή αηηήκαηα, ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα, νη Πξνθεξχμεηο, νη πκβάζεηο θαη νη Δληνιέο Πιεξσκψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν είλαη αλαξηεηέεο θαηαρσξνχληαη κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο θαη αλαξηψληαη απηφκαηα ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πζηήκαηνο. Οη απαηηνχκελεο εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΗΓΗ παξέρνληαη θεληξηθά ζηνπο Τπφρξενπο Φνξείο. Μεηά απφ επηηπρή θαηαρψξηζε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Δ..Η.Γ.Η. θάζε πξάμε ιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ ζην εμήο ΑΓΑΜ. Ο θσδηθνπνηεκέλνο απηφο αξηζκφο παξάγεηαη αιγνξηζκηθά κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο, ηνλ Φνξέα θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πξάμεο ηνπ Φνξέα, εγγξάθεηαη απηφκαηα ζε θάζε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ πνπ αλαξηάηαη θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζρέδην θάζε πξάμεο ρεηξφγξαθα πξηλ δηεθπεξαησζεί. Δίλαη ε ηαπηφηεηα ηεο θάζε αλαξηεκέλεο πξάμεο θαη ηελ αθνινπζεί εθεμήο. Αλ κηα πξάμε δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν, ν ΑΓΑΜ πνπ είρε απνθηήζεη θαζίζηαηαη αλελεξγφο. Σν ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ χπαξμε θνηλνχ ΑΓΑΜ γηα δχν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο. εκεηψλεηαη φηη ε θαηαρψξηζε θαη ε αλάξηεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ακειιεηί. Η θαηαρψξεζε φισλ ησλ πξάμεσλ ζην Μεηξψν θαζψο θαη ε αλαθνξά ηνπ ΑΓΑΜ απνηειεί ζηνηρείν ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.2362/1995. Σηο Μεηπώο καηασωπίδονηαι ςποσπεωηικά και καηά πποηεπαιόηεηα όλερ οι εκκπεμείρ ζςμβάζειρ καηά ηεν έναπξε ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος, μέζα ζε διάζηεμα ηπιών (3) μενών από ηεν έναπξε λειηοςπγίαρ ηος. Δίζνδνο ζην ζύζηεκα Γηα ηελ είζνδν ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν ζπλδεζείηε κε ηελ ειεθηξνληθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε αθνινπζείζηε ηνλ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν «ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ -> πεξηζζφηεξα -> ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ θαη ζηελ ζπλερεία επηιέμηε έλαλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο (ΑΙΣΗΜΑΣΑ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ/ΓΙΑΚΤΡΗΞΔΙ- ΤΜΒΑΔΙ-ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) γηα ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ ζρεηηθή θαηαρψξεζε. 3/49

4 Μεηά ηελ επηινγή ηεο πξάμεο θαηαρώξεζεο πνπ ζέιεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα δηαζύλδεζεο. 4/49

5 Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε γηα ηελ είζνδν ζαο ζην Μεηξψν είλαη: 1. Όλνκα Φξήζηε: Δίλαη ην ίδην κε απηφ πνπ έρεηε απφ ηε Γηαχγεηα. Δάλ δελ έρεηε ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε κέζσ ηεο ΟΓΔ ηεο Γηαχγεηαο ηνπ θνξέα ζαο.. 2. Κσδηθόο πξόζβαζεο: Πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ΓΓΔ Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζην ζχζηεκα ην Μεηξψν ζα ζαο δψζεη δηθαηψκαηα γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηηο πξάμεηο ηνπ Φνξέα ζαο (αηηήκαηα - δηαθεξχμεηο - ζπκβάζεηο θαη εληνιέο πιεξσκψλ). Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα» Δηζαγωγή Έλα Αίηεκα ζπληάζζεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ κε ην νπνίν δεηείηαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. Σα Αηηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε: Πξσηνγελή: Δίλαη φια ηα αηηήκαηα πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο θνξείο. Εγθεθξηκέλα : Δίλαη ηα πξσηνγελή αηηήκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί αξκνδίσο θαη έρνπλ ιάβεη θαηά πεξίπησζε είηε ηνλ Αξηζκφ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ( εθφζνλ ε δαπάλε ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Π.Γ. 113/2010), είηε ηελ έληαμή ζε αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία Αλαδήηεζε Αηηεκάηωλ Καηαρώξεζε λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο 5/49

6 Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν «Αηηήκαηα» ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε θφξκα κε ηα θξηηήξηα Αλαδήηεζεο ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα Αηηεκάησλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πεδίν, δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο.. Η θφξκα αλαδήηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο: α) ηελ θαηαρψξεζε ελφο λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο επηιέγνληαο ην πεδίν «Νέν πξσηνγελέο αίηεκα» πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο. β) Δίηε ηελ δηαρείξηζε ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα Αηηεκάησλ ( Πξσηνγελή αηηήκαηα Δγθεθξηκέλα αηηήκαηα) είηε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ελφο θαηαρσξεκέλνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο «Αξρείν Αηηεκάησλ», επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν θαη πξνζζέηνληαο ην ζρεηηθφ θξηηήξην αλαδήηεζεο (CPV ή ΑΓΑΜ ή ηίηιν ηνπ αηηήκαηνο). ην αξρείν αηηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηνγελή αηηήκαηα φπσο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ έγθξηζε ηνπο. ΣΗΜΔΙΩΣΗ : Πξνηείλεηαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζην ζχζηεκα αηηεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ Μνλαδηθφ Κσδηθφ (ΑΓΑΜ) θάζε αηηήκαηνο. 6/49

7 Α) Καηαρψξεζε λένπ πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο Γηα λα θαηαρσξεζεί έλα λέν πξσηνγελέο αίηεκα, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πεδίν «Νέν πξσηνγελέο αίηεκα», πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο θφξκαο αλαδήηεζεο αηηεκάησλ θαη νδεγείηε ζε κία λέα θόξκα όκνηα κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλεη ηα ζρεηηθά πεδία ηηκώλ. Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειψλνπλ ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε είλαη ηα αθφινπζα: 7/49

8 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο. 3. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: Ο Α.Π ηνπ εγγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο 4. Πόηε ρξεηάδεζηε ην Αίηεκα: Δπηζπκεηή εκεξνκελία πνπ ρξεηάδεηαη ν θνξέαο ην αληηθείκελν ηνπ Αηηήκαηνο 5. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα, απφ έηνηκε ιίζηα. 6. Yπνγξάθνληεο : Ο ππνγξάθνλ ην έγγξαθν ηνπ Αηηήκαηνο απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ αηηήκαηνο 8. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ν θνξέαο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ιίζηα. 4. Νφκηζκα: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα. 5. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ν ρξήζηεο 6. CPVS: Σν CPV πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζηε ζην πεδίν είηε ηα πξψηα γξάκκαηα ή ιέμεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο είηε λα επηιέμεηε απφ έηνηκε ιίζηα 9. Σρεηηθό Αξρείν: Σν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αηηήκαηνο ζε αξρείν pdf. (Τπνρξεσηηθφ) Γηα λα πξνζζέζεηε αληηθείκελα ζην Αίηεκα αξθεί λα παηήζεηε ην θνπκπί + ζηελ κπάξα 1 απφ 1 θάησ απφ ηνλ ηίηιν «ζηνηρεία αληηθεηκέλνπ». Ακέζσο εκθαλίδεηαη έλα λέν πιαίζην αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν πξέπεη λα πξνζζέζεηε ηηο ζρεηηθέο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε θαη ην αληίζηνηρν CPV ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ ελεξγνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε κπάξα πξφζζεζεο ζην CPV. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρψξεζεο ηνπ λένπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ αηηήκαηνο ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρψξεζε» ζηε κελνχ πάλσ δεμηά. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά, ηόηε κεηά ηελ επηινγή Καηαρώξεζε ζα εκθαληζηνύλ όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ 8/49

9 Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λένπ Πξωηνγελνύο Αηηήκαηνο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ελόο λένπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο θαηαρώξηζεο όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Τν Αίηεκα έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Β) Γηαρείξηζε θαηαρωξεκέλωλ Αηηεκάηωλ Αθνχ αλαθηεζεί ην θαηαρσξεκέλν αίηεκα πνπ ζέινπκε, βάζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε εηθφλα θαη ν ρξήζηεο κπνξεί : 1. λα δεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο 2. λα εγθξίλεη έλα πξσηνγελέο αίηεκα 3. λα αθπξψζεη καηαηψζεη έλα αίηεκα 4. λα επεμεξγαζηεί ηα κεηαδεδνκέλα ελφο αηηήκαηνο. Ι. ηνηρεία αηηήκαηνο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «ηνηρεία αηηήκαηνο» απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. ηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ αλαθηεκέλνπ αηηήκαηνο θαζψο θαη ην αξρείν ηνπ αηηήκαηνο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ νη ζχλδεζκνη γηα α) Δπεμεξγαζία ησλ Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ αηηήκαηνο, β) Έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο γ) Αθχξσζε/Μαηαίσζε αηηήκαηνο θαη δ) Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ. 9/49

10 ΙΙ. Έγθξηζε Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο Γηα λα κπνξέζεη λα δηεθπεξαησζεί έλα Αίηεκα (Πξνθήξπμε, χκβαζε, Δληνιή Πιεξσκήο) πξέπεη πξψηα λα εγθξηζεί. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα εγθξίλεη ην πξσηνγελέο αίηεκα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ Αηηήκαηνο θαη λα θαηαρσξήζεη ζην ζρεηηθφ πεδίν "Αξηζκφο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο" είηε ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ΤΓΔ ζηηο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ θνξέσλ εθφζνλ ε δαπάλε ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Π.Γ 113/2010, είηε ηνλ ΑΓΑ ( Γηαχγεηα) ηεο απφθαζεο έληαμεο ή ΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία θαη λα επηζπλάςεη ην ζρεηηθφ αξρείν απφθαζεο αλάιεςεο δαπάλεο ή ηελ εγθξηηηθή απφθαζε. Δπηιέγνληαο ηελ Έγθξηζε ελόο Αηηήκαηνο, νδεγείζηε ζηελ αθόινπζε ζειίδα. 10/49

11 Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειώλνπλ ππνρξεσηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο. Τν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειώλεη επηινγή από έηνηκε ιίζηα ελώ ηα πεδία πνπ κπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ή λα αιιάμεηε βάζε ηεο έγθξηζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα 3. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ην αίηεκα. 4. Πόηε ρξεηάδεζηε ηελ Πξνκήζεηα: Δπηζπκεηή εκεξνκελία πνπ ρξεηάδεηαη ν θνξέαο ην αληηθείκελν ηνπ αηηήκαηνο 5. Είδνο δηαδηθαζίαο : Δπηιέγεηαη ε δηαδηθαζία 6. Κυδικόρ Ανάλητηρ Υποσπέυζηρ: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. 11/49

12 Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία 7. Μονάδα Φοπέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα 8. Yπογπάθονηερ: Ο ππνγξάθσλ ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο. 9. Σςνηάκηη: Τν ηνπ ζπληάθηε ηεο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή ηεο απόθαζεο έγθξηζεο. 10. Σηοισεία Ανηικειμένος: Τα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αηηείηαη ηειηθά ν θνξέαο κεηά ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο. Γελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ή λα αθαηξέζεηε αληηθείκελα απιώο λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεηε ήδε αηηεζεί. - Πνζόηεηα: Η Πνζόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ - Κόζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Τν ζπλνιηθό θόζηνο ρσξίο ΦΠΑ. - ΦΠΑ: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη από ιίζηα. - Νόκηζκα: Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη από ζπγθεθξηκέλε ιίζηα. Σρεηηθό Αξρείν: Τν ζρεηηθό αξρείν ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο. (Υπνρξεσηηθό) Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρώξεζε» ζην κελνύ πάλσ δεμηά. Ακέζσο δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνύξγην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε θαηλνύξγην ΑΓΑΜ. Έλα Αίηεκα πνπ έρεη εγθξηζεί δελ κπνξεί λα εγθξηζεί εθ λένπ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ελόο εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο θαηαρώξεζεο. 12/49

13 ΙΙΙ. Αθύξωζε / Μαηαίωζε αηηήκαηνο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηνπ Αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ (αν ςπάπσει). Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. Μποπείηε να δείηε μία πεπιγπαθική εικόνα ζηην ενόηηηα Δπιηςσήρ ολοκλήπυζη ενέπγειαρ IV) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ Η επεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο είηε ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο είηε ηνπ εγθεθξηκέλνπ αληίζηνηρα. Η ζειίδα είλαη όπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα. 13/49

14 Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Τα πεδία θαηαρώξεζεο είλαη αληίζηνηρα κε απηά είηε ηνπ πξσηνγελνύο είηε ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε όια πιελ ηνπ πεδίνπ «Σρεηηθό αξρείν». Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηόηε αξθεί λα παηήζεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ν ρξήζηεο θαηαρώξεζε εθ παξαδξνκήο ιάζνο ηηκέο ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν έγγξαθν πξσηνγελνύο ή εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο, πνπ αλαξηήζεθε από ην ρξήζηε ζην Μεηξών, σο «Σρεηηθό αξρείν» ζε κνξθή.pdf θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ αηηήκαηνο. Οπνηαδήπνηε νπζηψδεο αιιαγή π.ρ πνζφηεηα ή πξνυπνινγηζκφο επί ηνπ ζπλεκκέλνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ζε κνξθή.pdf ζπληζηά λέν αίηεκα θαη ζπλεπάγεηαη αθχξσζε ηεο θαηαρψξεζεο απηνχ θαη εθ λένπ θαηαρψξεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ή εγθεθξηκελνπ αηηεκαηνο αληίζηνηρα.. Μεηά την παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο (help desk) κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Καηαρώξεζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα 14/49

15 ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ αηηήκαηνο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο επεμεξγαζίαο. 15/49

16 Κεθάιαην 2. Πξνθεξύμεηο Δηζαγωγή Πξνθήξπμε απνηειεί ην δεκόζην έγγξαθν ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ δηέπεη ηελ δηελέξγεηα θάζε δεκόζηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο αγαζώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ. Καηαρώξεζε λέαο πξνθήξπμεο - Αλαδήηεζε Πξνθεξύμεωλ Δπηιέγνληαο από ην κελνύ ην πεδίν Πξνθεξύμεηο ακέζσο εκθαλίδεηαη ε θαησηέξσ θόξκα κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε ήδε θαηαρσξεκέλε ζην ζύζηεκα πξνθήξπμε είηε λα θαηαρσξήζεη κηα λέα πξνθήξπμε. 16/49

17 Α. Καηασώπηζη νέαρ πποκήπςξηρ Δπηιέγνληαο ζηελ θόξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέα Πξνθήξπμε», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Μία Πξνθήξπμε ζηεξίδεηαη ζε εγθεθξηκέλν αίηεκα ή αηηήκαηα. Γηα ηελ θαηαρώξεζε κηαο λέαο πξνθήξπμεο ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ζην πεδίν εγθεθξηκέλα αηηήκαηα, ηεο αλσηέξσ θόξκαο ηνπιάρηζηνλ 5 ραξαθηήξεο ηνπ ΑΓΑΜ θάζε εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο ην νπνίν ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνο θαηαρώξεζε Πξνθήξπμε. Η πξνζζήθε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο εγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηινγή (+) ηεο αλσηέξσ θόξκαο. Γεδνκέλνπ όηη ε πεξίιεςε θάζε λέαο πξνθήξπμεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε ζην Γηαύγεηα ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλ ην επηζπκεί λα πξνζζέζεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο αλσηέξσ θόξκαο, ηνλ Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο ΑΓΑ ηνπ Γηαύγεηα. Με ηνλ ηξόπν απηό απηόκαηα ζα ζπκπιεξσζνύλ θάπνηα πεδία ηεο θαησηέξσ θόξκαο πξνθήξπμεο. Μόιηο ζπκπιεξώζεηε ηα πεδία πνπ αλαθέξακε ηόηε παηάηε ην πεδίν «Δπόκελε» θαη ακέζσο εκθαλίδεηαη κία θόξκα όπσο απηή ηεο εηθόλαο πνπ αθνινπζεί: 17/49

18 18/49

19 Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηαδηθαζία πξνζζήθεο κία λέαο Πξνθήξπμεο αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε ηα αθόινπζα πεδία. Τα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειώλνπλ ππνρξεσηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο. Τν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειώλεη επηινγή από έηνηκε ιίζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: Έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο, ζπλήζσο ν ηίηινο ηνπ ηεχρνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ηεχρνπο ηεο Πξνθήξπμεο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Ηκεξνκελία Δεκνζίεπζεο: Η ε/ληα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο, ζπλήζσο ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ. Η ε/λία δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληα ππνγξαθήο. 4. Η εκεξνκελία Δηελεξγείαο : Η θαηαιεθηηθή ε/ληα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η ε/λία πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληαο δεκνζίεπζεο. 5. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηεο πξνθήξπμεο. 6. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηεο Πξνθήξπμεο. 7. Είδνο Δηαδηθαζίαο: Σν ηχπν ηεο Γηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ 8. Μνλάδα Φνξέα : Σελ Μνλάδα ηνπ Φνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, απφ έηνηκε ιίζηα. 9. Yππνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ηελ Πξνθήξπμε. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνθήξπμεο. Παξνπζηάδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα θαη κφλν κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθήξπμε. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθηεζνχλ πξνζπκπιεξσκέλα, ζπκπιεξψλνληαη ρεηξνθίλεηα. 10. Σρεηηθό Αξρείν: Σν πιήξεο θείκελν(ηεχρνο) ηεο Πξνθήξπμεο (Τπνρξεσηηθφ). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα αλαξηήζεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν ζε αξρείν pdf θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Καηαρώξεζε» ζην κελνύ πάλσ δεμηά. Ακέζσο θαηαρσξείηαη κηα θαηλνύξγηα πξνθήξπμε. Από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Πξνθήξπμε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ θαη ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο πξνθήξπμεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί «Καηαρψξεζε» εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο Πξνθήξπμεο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο λέαο Πξνθήξπμεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 19/49

20 Β. Γιασείπιζη Καηασυπημένυν πποκηπύξευν Για να αναζηηήζεηε ηην Πποκήπςξη πος ζαρ ενδιαθέπει, απκεί να ζςμπληπώζεηε κάποιο από ηα πεδία ηηρ απσικήρ θόπμαρ αναζήηηζηρ CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηλορ ηηρ Πποκήπςξηρ και να παηήζεηε ηο κοςμπί Αναζήηηζη. Αν θέλεηε να εμθανίζεηε όλα ηα αποηελέζμαηα ηόηε απκεί να παηήζεηε ηο κοςμπί αναζήηηζη. Ωρ αποηέλεζμα εμθανίζεηαι η καηυηέπυ εικόνα. Αθνχ αλαθηεζεί ην αίηεκα πνπ ζέινπκε ηφηε θαη κφλν κπνξεί : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία κηαο Πξνθήξπμεο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα κηαο Πξνθήξπμεο 3. Να αθπξψζεηε/καηαηψζεηε κηα Πξνθήξπμε 20/49

21 Ι. ηνηρεία πξνθήξπμεο Δπηιέγνληαο από ηελ αλσηέξσ θόξκα ην πεδίν «Σηνηρεία Πξνθήξπμεο» ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Πξνθήξπμεο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ ζύλδεζκνη γηα α) Δπεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ β) Αθύξσζε/Μαηαίσζε γ) Αλαδήηεζε πξνθεξύμεσλ 21/49

22 ΙΙ Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ Η επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί εληόο ησλ επόκελσλ 72 σξσλ από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επεμεξγαζηείηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Τα πεδία είλαη ίδηα κε ηα πεδία ηηκώλ ηεο θαηαρώξεζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε όια πιελ ηνπ CPV θαη ηνπ αξρείνπ πνπ αλαξηήζαηε. Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηόηε αξθεί λα παηήζεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαξηήζεθε ζε κνξθή.pdf θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο πξνθήξπμεο. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηεύρνπο ηεο πξνθήξπμεο π.ρ πνζόηεηα ή πξνϋπνινγηζκόο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην ζύζηεκα σο ζρεηηθό αξρείν ζε κνξθή.pdf, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο θαηαρσξεκέλεο πξνθήξπμεο θαη εθ λένπ θαηαρώξεζε λέαο πξνθήξπμεο κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Μεηά την παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε ΙΙΙ. Αθύξωζε καηαίωζε πξνθήξπμεο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο πξνθήξπμεο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ. Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. 22/49

23 Κεθάιαην 3. πκβάζεηο Δηζαγωγή «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο» είλαη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Μία χκβαζε αθνξά ήδε θαηαρσξεκέλα εγθεθξηκέλα αηηήκαηα. Σν Μεηξψν θαηαγξάθεη φιεο ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ κία ζχκβαζε φπσο είλαη ε επέθηαζε, ε ζπκπιήξσζε, ε δηαθνπή θαζψο θαη ε ιχζε απηήο. Αλαδήηεζε ζπκβάζεωλ θαηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν πκβάζεηο ακέζσο εκθαλίδεηαη ε θαησηέξσ θφξκα κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε κία ήδε θαηαρσξεκέλε ζην ζχζηεκα ζχκβαζε θαη λα ηελ επεμεξγαζηεί είηε λα θαηαρσξήζεη κηα λέα ζχκβαζε (ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο). Α. Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο Πεξίπηωζε I. ην Μεηξψν Ηιεθηξνληθήο Καηαρψξηζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα φιεο νη εθθξεκείο ζπκβάζεηο κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηιέγνπκε ην πεδίν «Νέα χκβαζε» πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλσηέξσ θφξκα θαη νδεγνχκαζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε ηε λέα 23/49

24 χκβαζε αξθεί λα ζπκπιεξψζεηε ηα αθφινπζα πεδία. Σα πεδία κε έλδεημε (* ) ππνδειψλνπλ ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 24/49

25 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα: 1. Τίηινο: ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο εκεξνκελίαο θαηαρψξεζεο. 3. Έλαξμε: Η ε/ληα έλαξμεο ηεο χκβαζεο ελδέρεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 4. Λήμε ηεο χκβαζεο. Η ε/λία πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ε/ληαο έλαξμεο. 5. Δελ έρεη εκεξνκελία Λήμεο: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πκβάζεηο δελ έρνπλ Ηκεξνκελία Λήμεο. ηελ πεξίπησζε απηή αξθεί λα επηιέμεηε ζρεηηθφ πεδίν. 6. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: Σεο ζχκβαζεο 7. Τύπνο Σύκβαζεο: επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 8. Κξηηήξηα Αλάζεζεο: Πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ Αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Δπηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 9. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηεο χκβαζεο. 10. Είδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Κύξηεο Δξαζηεξηόηεηεο: Δδψ πεξηγξάθεηαη ην Δίδνο ηνπ Φνξέα ζαο. 11. Είδνο Δηαδηθαζίαο: Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπηινγή απφ έηνηκε ιίζηα. 12. Οη Σρεηηθνί ΑΔΑ απνθάζεσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηε χκβαζε. 1. ρεηηθφο ΑΓΑ Καηαθχξσζεο (δελ είλαη ππνρξεσηηθφ) 2. ρεηηθφο ΑΓΑ Αλάζεζεο (δελ είλαη ππνρξεσηηθφ) Η ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ΑΓΑ ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε πξνζπκπιεξσκέλσλ ζρεηηθψλ πεδίσλ. 13. Φξεκαηνδνηήζεηο: Πηζαλνί ηχπνη Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξείηε λα επηιέμεηε Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπκπιήξσζε ηεο ρεηηθή ΑΔ πγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θσδηθνχ ΟΠ. ( αλ δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο δπν αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δελ ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία). 14. Σηνηρεία ζπκβαιινκέλσλ: Σα ζηνηρεία ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο χκβαζεο. Οη Αλάδνρνη κπνξεί λα είλαη πνιιαπινί π.ρ ζηελ πεξίπησζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. ην ζπγθεθξηκέλν ζπκπιεξψλνληαη ηα θαησηέξσ πεδία: 1.Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ εθηειεί ηε χκβαζε, απφ έηνηκε ιίζηα. 2. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ηελ χκβαζε. 3. Υψξα: Δπηινγή ρψξαο πνπ εδξεχεη ν Αλάδνρνο απφ ιίζηα. 4. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ 5. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 15. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά κε ηελ ρξήζε ηεο κπάξαο πξφζζεζεο (πεδίν +) 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: Σν λφκηζκα ηεο ζπκβαζεο απφ έηνηκε ιίζηα. 5. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ έηνηκε ιίζηα. 6. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 8. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 9. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 10. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 11. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 12. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 25/49

26 13. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ): Κσδηθφο αξηζκφο εμφδνπ 16. Σρεηηθό Αξρείν: Σν ζρεηηθφ αξρείν ηεο χκβαζεο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο θαηαρψξηζεο ε χκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ Μνλαδηθφ Κσδηθφ ΑΓΑΜ. Σέινο, ζηέιλεηαη απηφκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζχκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λέαο ύκβαζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. Πεξίπηωζε II Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο από Δγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνθεξπρζεί δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (Γηαθήξπμε) ήηνη π.ρ. δηαδηθαζία απ επζείαο αλάζεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο ην Μεηξών παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο λέαο Σύκβαζεο από εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Η Γηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ηελ πξνζζήθε λέαο Σύκβαζεο (πεξίπησζε I) απιώο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θόξκαο θαηαρώξεζεο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα επηινγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ Αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Σύκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκπιεξώλεηε ηνλ ΑΓΑΜ ησλ Δγθεθξηκέλσλ Αηηεκάησλ γηα ηα νπνία ζπλάςαηε ηελ ζύκβαζε πνπ ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε θαη επηιέγεηε ην πεδίν «Δπόκελε». Ακέζσο κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ θόξκα θαηαρώξεζεο Νέαο Σύκβαζεο(πεξίπησζε Ι) κε ηε 26/49

27 δηαθνξά όηη νη ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα ηεο Σύκβαζεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο από ηα αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Τα ππόινηπα πεδία ηεο Σύκβαζεο αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε I πξνζζήθεο λέαο ζύκβαζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Σύκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Τέινο, ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από εγθεθξηκέλα αηηήκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από εγθεθξηκέλα αηηήκαηα Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 27/49

28 Πεξίπηωζε III Καηαρώξεζε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε Τν Μεηξών παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο λέαο Σύκβαζεο βαζηδόκελε ζε κηα θαηαρσξεκέλε Πξνθήξπμε. Η Γηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ηελ θαηαρώξεζε λέαο Σύκβαζεο (πεξίπησζε I) απιώο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θόξκαο θαηαρώξεζεο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε θόξκα επηινγήο ηεο θαηαρσξεκέλεο πξνθήξπμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε Σύκβαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ επηινγή ηνπ ΑΓΑΜ ηεο Πξνθήξπμεο βάζε ηεο νπνίαο ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε κηα λέα Σύκβαζε, ηόηε αξθεί λα επηιέμεηε ην πεδίν «Δπόκελε». Ακέζσο κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα όκνηα κε ηελ ζειίδα θαηαρώξεζεο Νέαο Σύκβαζεο(πεξίπησζε I) κε ηε δηαθνξά όηη νη ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα ηεο Σύκβαζεο είλαη ήδε θαηαρσξεκέλεο από ηελ Πξνθήξπμε, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 28/49

29 Τα ππόινηπα πεδία ηεο Σύκβαζεο αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε I πξνζζήθεο λέαο ζύκβαζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, από ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνύο θαηαρώξηζεο ε Σύκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. Τέινο, ζηέιλεηαη απηόκαηα ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο. Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Πξνζζήθε λέαο ύκβαζεο από Πξνθήξπμε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο Νέαο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο πξνζζήθεο. 29/49

30 Β) Γηαρείξηζε θαηαρωξεκέλωλ ζπκβάζεωλ Γηα λα αλαδεηήζεηε ηε Σύκβαζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη, θαη λα ηελ επεμεξγαζηείηε αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην από ηα πεδία ηεο θόξκαο αλαδήηεζεο CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηινο ηεο Σύκβαζεο θαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Αλαδήηεζε. Ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε ζειίδα : Αθνχ αλαθηεζεί ε θαηαρσξεκέλε ζχκβαζε ηφηε θαη κφλν κπνξείηε : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία ηεο Σύκβαζεο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο Σύκβαζεο 3. Να επεθηείλεηε κηα χκβαζε 4. Να ηξνπνπνηήζεηε κηα χκβαζε 5. Να αθπξψζεηε κηα χκβαζε I. ηνηρεία ύκβαζεο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «Σηνηρεία Σύκβαζεο», ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Σύκβαζεο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο Σύκβαζεο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ νη αθόινπζνη ζύλδεζκνη επεμεξγαζίαο ηεο ζύκβαζεο α) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ β) Δπέθηαζε γ) Τξνπνπνίεζε ε)αθύξσζε/μαηαίσζε δ) Αλαδήηεζε 30/49

31 II) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ H επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο λέαο Σύκβαζεο. Η ζειίδα είλαη φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 31/49

32 32/49

33 Σα πεδία ηηκψλ είλαη ίδηα κε απηά ηεο πξνζζήθεο λέαο ζχκβαζεο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε φια εθηφο ηνπ αλαξηεκέλνπ ζην ζχζηεκα αξρείνπ ηεο ζχκβαζεο. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηφηε αξθεί λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηόηππν έληππν έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαξηήζαηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζύκβαζεο ζε αξρείν.pdf. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή ηεο πξσηόηππεο έληππεο ζύκβαζεο π.ρ πνζόηεηα, πξνϋπνινγηζκόο, επηθαηξνπνίεζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζπλεπάγεηαη είηε αθύξσζε ηεο θαηαρώξεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη εθ λένπ θαηαρώξεζε ηεο είηε αλάινγε επεμεξγαζία ηεο (επέθηαζε, ηξνπνπνίεζε). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηόηε παηώληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη όια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θόθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθόλα ζηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Λαζώλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλσλ ηεο Σύκβαζεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο επεμεξγαζίαο. Ακέζσο κεηά ηελ Δπεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ ηεο Σύκβαζεο ζηέιλεηαη ζηνλ ζπληάθηε ηεο ζύκβαζεο (εθόζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί). iii) Δπέθηαζε ύκβαζεο Αθνξά ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ζε κία ήδε ππάξρνπζα ζύκβαζε. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη ζην ζύζηεκα κία Δπέθηαζε Σύκβαζεο πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηε ζρεηηθή Σύκβαζε θαηά ηα αλσηέξσ θαη λα αλαλεώζεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 33/49

34 34/49

35 1. Ηκεξνκελία Υπνγξαθήο: Η λέα εκεξνκελία Τπνγξαθήο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. Δίλαη ππνρξεσηηθφ πεδίν. 2. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο Σύκβαζεο: Η λέα εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. Δίλαη ππνρξεσηηθφ πεδίν. 3. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο Σύκβαζεο: Η λέα εκεξνκελία ιήμεο ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο. Πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο χκβαζεο πνπ επεθηείλεηε. 4. Αξηζκόο πξσηνθόιινπ: Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο επέθηαζεο ηεο χκβαζεο 5. Αληηθείκελν: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέθηαζεο κίαο χκβαζεο ην κφλν πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί είλαη ε πνζφηεηα ηνπ Αληηθεηκέλνπ θαη φρη ην Αληηθείκελν ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε είλαη 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ (Τπνρξεσηηθφ) 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. (Τπνρξεσηηθφ) 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ. Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ιίζηα κε αξρηθή ηηκή 23%. (Τπνρξεσηηθφ) 4. Νφκηζκα: Σν λφκηζκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ο ρξήζηεο ην επηιέγεη απφ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα κε αξρηθή ηηκή ην euro. (Τπνρξεσηηθφ) Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο επέθηαζεο, ε χκβαζε έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ λέν Μνλαδηθό Κσδηθό ΑΔΑΜ. Παξάιιεια, κπνξείηε πνιχ εχθνια λα δείηε θαη ηε χκβαζε ε νπνία επεθηάζεθε. IV.ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο ζύκβαζεο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο επέθηαζεο ηεο ζύκβαζεο. Αθνινπζεί ε ζρεηηθή εηθόλα. 35/49

36 36/49

37 V) Αθύξωζε Μαηαίωζε ζύκβαζεο Με ηε δηαδηθαζία Αθύξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο χκβαζεο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Για να μποπέζεηε να πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη ππέπει να δηλώζεηε ηον ηύπο, ηο λόγο ακύπυζηρ και ηην ΑΓΑ Απόθαζηρ. Από ηη ζηιγμή πος θα πποσυπήζεηε ζηην ακύπυζη, η ενέπγεια αςηή δεν μποπεί να ακςπυθεί!. 37/49

38 Κεθάιαην 4. Δληνιέο Πιεξωκώλ Δηζαγωγή Σν Μεηξψν θαηαγξάθεη φιεο ηηο λέεο Δληνιέο Πιεξσκψλ ελφο θνξέα, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ εληνιψλ πιεξσκήο ζην Μεηξψν. Αλαδήηεζε Δληνιώλ Πιεξωκήο Σν Μεηξψν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο κηαο λέαο εληνιήο πιεξσκήο ή ηελ επεμεξγαζία κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο ζην Μεηξψν εληνιήο πιεξσκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, Δπηιέγνληαο απφ ην κελνχ ην πεδίν Δληνιέο Πιεξσκψλ νδεγείζηε ζηελ ζειίδα αλαδήηεζεο ησλ Δληνιψλ Πιεξσκήο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. Α) Καηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο Πεξίπησζε I Δπηιέγνληαο απφ ηελ αλσηέξσ ζειίδα ην πεδίν «Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο» κεηαβαίλεηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 38/49

39 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ηα αθόινπζα ελώ ε έλδεημε κε * ππνδειψλεη ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 1. Τίηινο: Ο ηίηινο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Κσδηθόο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. 39/49

40 Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία 4. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 5. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 6. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ δηαβηβάδεη ηελ Πιεξσκή, απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πιεξσκήο, έηνηκε ιίζηα. 8. Σρεηηθό Αξρείν : Σν ζρεηηθφ αξρείν ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ ηεο πιεξσκήο. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαβηβάδνληαη πξνο Πιεξσκή. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζα αληηθείκελα ζέιεηε παηψληαο ην. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: Σν ΦΠΑ. απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: απφ έηνηκε ιίζηα 5. Αξηζκφο Σηκνινγίνπ: Ο Αξηζκφο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ εληνιή Πιεξσκήο. Μπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηηκνιφγηα. 6. Υψξα: Δπηινγή ρψξαο πνπ εδξεχεη ν Αλάδνρνο απφ έηνηκε ιίζηα 7. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ. 8. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 9. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 10. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 11. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 12. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 13. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 14. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 15. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο 16. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 17. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ). Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ Φνξέα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. 40/49

41 Πεξίπηωζε II. Καηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο από ύκβαζε Δπηιέγνληαο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε κία Νέα Δληνιή Πιεξσκήο απφ ζχκβαζε, ην πξψην βήκα είλαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ΑΓΑΜ ηεο χκβαζεο πνπ ζέιεηε λα Πιεξψζεηε ζηελ αθφινπζε θφξκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ζρεηηθφ ΑΓΑΜ επηιέγεηε ην πεδίν 'Δπφκελε θαη εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο εληνιήο πιεξσκήο πξνο ζπκπιήξσζε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 41/49

42 Η έλδεημε κε * ππνδειψλεη ππνρξεσηηθφ πεδίν ζπκπιήξσζεο. Σν βειάθη δεμηά ηνπ θάζε πεδίνπ ππνδειψλεη επηινγή απφ έηνηκε ιίζηα 1. Τίηινο: Ο ηίηινο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 2. Η/λία Υπνγξαθήο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. Η εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο. 3. Κσδηθόο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο: Ο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηηο ΥΓΔ ζηηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ησλ θνξέσλ όηαλ ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ αηηήκαηνο εκπίπηεη ζην Π.Γ. 113/10. Άιισο ηνλ ΑΓΑ ΓΙΑΥΓΔΙΑΣ ηεο απόθαζεο έληαμήο ή έγθξηζεο ζε αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 8 Π.Γ. 113/10) ή ΣΑΔ ή αλάινγε δηαδηθαζία. 4. Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 5. Σπληάθηε: Σν ηνπ ζπληάθηε ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο 6. Μνλάδα Φνξέα : Δπηινγή ηεο Μνλάδαο ηνπ Φνξέα πνπ δηαβηβάδεη ηελ Πιεξσκή, απφ έηνηκε ιίζηα. 7. Yπνγξάθνληεο: Ο ππνγξάθνλ ην δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν πιεξσκήο απφ έηνηκε ιίζηα. 8. Σρεηηθό Αξρείν : Σν ζρεηηθφ αξρείν ηνπ δηαβηβαζηηθνχ εγγξάθνπ πιεξσκήο. 9. Σηνηρεία Αληηθεηκέλνπ: Σα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαβηβάδνληαη πξνο Πιεξσκή. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά. Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε φζα αληηθείκελα ζέιεηε παηψληαο ην. 1. Πνζφηεηα: Η Πνζφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 2. Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ: Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 3. ΦΠΑ: απφ έηνηκε ιίζηα. 4. Νφκηζκα: απφ έηνηκε ιίζηα. 5. Αξηζκφο Σηκνινγίνπ: Ο Αξηζκφο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά ηελ εληνιή Πιεξσκήο. Μπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηηκνιφγηα. 6. Υψξα: απφ έηνηκε ιίζηα 7. ΑΦΜ: Σν ΑΦΜ ηνπ Αλαδφρνπ. 8. Όλνκα: Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ή ε Δπσλπκία. 9. Υψξα Καηαζθεπήο : Η Υψξα Καηαζθεπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 10. Υψξα Παξάδνζεο: Η ρψξα παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 11. Γηεχζπλζε Παξάδνζεο: Η Γηεχζπλζε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 12. Αξηζκφο: Ο Αξηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 13. ΣΚ :Σν ΣΚ παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 14. Πφιε Παξάδνζεο: Η Πφιε παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 15. Μία κηθξή Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ: Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο 16. CPVS: Πνιιαπιέο ηηκέο CPV γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πιεξσκήο. 17. Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Φνξέα (ΚΑΔ): Κσδηθφο Αξηζκφο Δμφδνπ ηνπ Φνξέα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα επηιέμεηε ην πεδίν Καηαρώξεζε. Απφ ηε ζηηγκή ηεο επηηπρνχο θαηαρψξηζεο ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο έρεη πιένλ απνθηήζεη έλαλ ΑΓΑΜ. 42/49

43 Πεξίπηωζε III Γεκηνπξγία λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο από εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα Γηεπθξηλίδεηαη φηη αθνξά εγθεθξηκέλα αηηήκαηα θάησ ησλ γηα ηα νπνία δελ ππνγξάθεηαη ζχκβαζε. ε αληηζηνηρία κε ηελ Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη ηελ Γεκηνπξγία Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ χκβαζε παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα Γεκηνπξγίαο Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα. Δπηιέγνληαο απφ ηελ θφξκα αλαδήηεζεο ην πεδίν «Νέαο Δληνιήο Πιεξσκήο απφ εγθεθξηκέλα Αηηήκαηα», νδεγείζηε ζε κία ζειίδα φκνηα κε ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Γηα λα πξνζζέζεηε κία Δληνιή Πιεξσκήο ην πξψην βήκα είλαη λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ΑΓΑΜ ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο πνπ ζέιεηε λα πιεξψζεηε ζηελ αθφινπζε θφξκα. Πξνζνρή: ηα Αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ζρεηηθφ ΑΓΑΜ επηιέγεηε ην πεδίν Δπφκελε θαη εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε. Η δηαδηθαζία είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 43/49

44 44/49

45 Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε θαηαρώξεζε λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο θαηαρώξεζεο λέαο Δληνιήο Πιεξωκήο Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζζήθεο λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνχο πξνζζήθεο. Β) ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΔΝΣΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Γηα λα αλαδεηήζεηε ηελ εληνιή πιεξσκήο πνπ ζαο ελδηαθέξεη, θαη λα ηελ επεμεξγαζηείηε, αξθεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην από ηα πεδία ηεο θόξκαο αλαδήηεζεο CPVS, ΑΓΑΜ, Τίηινο ηεο εληνιήο πιεξσκήο θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Ακέζσο εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε ζειίδα : Αθνχ αλαθηεζεί ε θαηαρσξεκέλε ζχκβαζε ηφηε θαη κφλν κπνξείηε : 1. Να δείηε ηα ζηνηρεία ηεο εληνιήο πιεξσκήο 2. Να επεμεξγαζηείηε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο εληνιήο πιεξσκήο 3. Να αθπξψζεηε κηα εληνιήο πιεξσκήο I. Παξνπζίαζε Δληνιήο Πιεξωκήο Δπηιέγνληαο ην πεδίν «Σηνηρεία Δληνιήο», ηόηε απηνκάησο εκθαλίδεηαη κία ζειίδα αληίζηνηρε κε ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σηε ζειίδα απηή παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία κίαο Δληνιήο θαζώο θαη ην αξρείν ηεο Δληνιήο. Παξάιιεια, παξέρνληαη εθ λένπ θαη νη αθόινπζνη ζύλδεζκνη επεμεξγαζίαο ηεο Δληνιήο α) αθύξσζε/μαηαίσζε β) Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ γ) Αλαδήηεζε 45/49

46 II. Αθύξωζε / Μαηαίωζε Δληνιήο Πιεξωκήο Με ηε δηαδηθαζία Αθχξσζεο / Μαηαίσζεο ηεο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ε αθφινπζε νζφλε: Γηα λα κπνξέζεηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ αθύξσζε πξέπεη λα δειώζεηε ηνλ ηύπν, ην ιόγν αθύξσζεο θαη ηελ ΑΓΑ Απόθαζεο(αλ ππάξρεη). 46/49

47 Από ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνρσξήζεηε ζηελ αθύξσζε, ε ελέξγεηα απηή δελ κπνξεί λα αθπξσζεί!. III. Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλωλ H επεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί γηα ηηο επόκελεο 72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο θαηαρώξεζεο ηεο λέαο Εληνιήο Πιεξσκεο. Η ζειίδα είλαη φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 47/49

48 Σα πεδία ηηκψλ είλαη ίδηα κε απηά ηεο θαηαρψξεζεο ηεο λέαο Δληνιήο Πιεξσκήο θαη κπνξείηε λα ηα επεμεξγαζηείηε φια εθηφο ηνπ αλαξηεκέλνπ ζην ζχζηεκα αξρείνπ ηεο Δληνιήο Πιεξσκήο. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηφηε αξθεί λα επηιέμεηε Καηαρώξεζε. Πποζοσή Η δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα εθ παξαδξνκήο ιάζε θαηαρώξεζεο ηηκώλ ζηα πεδία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηόηππν έληππν έγγξαθν ηεο Δληνιήο Πιεξσκήο πνπ αλαξηήζαηε θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζε αξρείν.pdf. Οπνηαδήπνηε νπζηώδεο αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηεο πξσηόηππεο έληππεο Δληνιήο Πιεξσκήο π.ρ πνζόηεηα, πξνϋπνινγηζκόο, ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο θαηαρώξεζεο εθ λένπ θαηαρώξεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο κε ηα ηξνπνπνηεκέλα νπζηώδε ζηνηρεία ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ εβδνκήληα δύν (72) σξώλ ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηελ αξκόδηα ππννκάδα Υπνζηήξημεο κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ζπληάθηε Παξνπζίαζε ιαζώλ θαηά ηε Γηαδηθαζία Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Καηαρψξεζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. Μπνξείηε λα δείηε κία πεξηγξαθηθή εηθφλα ζηελ ελφηεηα Γηαρείξηζε Λαζψλ. Δπηηπρήο νινθιήξωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Μεηαδεδνκέλωλ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Δπεμεξγαζίαο Πιεξσκήο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηεο ελέξγεηαο. 48/49

49 Κεθάιαην 5. Γηαρείξηζε Λαζώλ ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξψζεηε ζσζηά ζηνηρεία ζε θάπνην πεδίν ή αθήζεηε θάπνηα πεδία θελά ηφηε παηψληαο ην θνπκπί Απνζήθεπζε εκθαλίδνληαη φια ηα ιάζε πνπ έρεηε θάλεη ζαλ ιίζηα ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Παξάιιεια, ηα πεδία πνπ έρνπλ ιάζε γίλνληαη θφθθηλα θαη αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη. 49/49

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

WORKFINDER.GR. «Οδεγίεο Υξήζεωο ππεξεζίαο γηα Δπηρεηξήζεηο» Έθδνζε 1.0 πληάθηεο: Γηάλλεο Υαξαιακπάθεο

WORKFINDER.GR. «Οδεγίεο Υξήζεωο ππεξεζίαο γηα Δπηρεηξήζεηο» Έθδνζε 1.0 πληάθηεο: Γηάλλεο Υαξαιακπάθεο WORKFINDER.GR «Οδεγίεο Υξήζεωο ππεξεζίαο γηα Δπηρεηξήζεηο» Έθδνζε 1.0 πληάθηεο: Γηάλλεο Υαξαιακπάθεο Ηξάθιεην Φεβξνπάξηνο 2010 ΓΔΝΙΚΑ Πεξηγξαθή πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Περιοτή Ειζόδοσ και Εμθάνιζης μηνσμάηων

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ Οδηγίερ - Manual 1 ύζηημα Τποβολήρ Πποηάζευν ύνατηρ ύμβαζηρ Μιζθώζευρ Έπγος ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 3 Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα) 3 Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ...

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! developer syllabus v1.0

Joomla! developer syllabus v1.0 Joomla! developer syllabus v1.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δθρώξεζε, Δίζνδνο θαη Έμνδνο ηηκώλ Γνκή αθνινπζίαο. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ

Αιγόξηζκνη Δθρώξεζε, Δίζνδνο θαη Έμνδνο ηηκώλ Γνκή αθνινπζίαο. Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ Αιγόξηζκνη 2.2.7.1 Δθρώξεζε, Δίζνδνο θαη Έμνδνο ηηκώλ 2.2.7.2 Γνκή αθνινπζίαο Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Δληνιή Δθρώξεζεο Η γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο εθρώξεζεο είλαη: Μεηαβιεηή Έθθξαζε

Διαβάστε περισσότερα