Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:"

Transcript

1 Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ: θαη ζπλδεζείηε ζην ζύζηεκα ζπκπιεξώλνληαο ην όλνκα ρξήζηε πνπ δώζαηε θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ θσδηθό ηεο επηρείξεζεο πνπ παξαιάβαηε ζηελ δεισκέλε ε-δηεύζπλζε. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία βήκα πξνο βήκα: 1ο Βήμα: Υποβολή νέοσ προγράμμαηος (εικόνα 3) Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: 1. Γηαρείξηζε ζηνηρείσλ επηρείξεζεο 2. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 3. Υπνβνιή λένπ πξνγξάκκαηνο Δζείο επηιέγεηε ηελ ηξίηε γηα λα μεθηλήζεηε ηελ θαηαρώξεζε. Μεηά ηελ πξώηε απνζήθεπζε, ζα επεμεξγάδεζηε ην πξόγξακκα από ηελ δεύηεξε επηινγή, «Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο». Δικόνα 1 Γιαθέζιμες επιλογές Η ζειίδα πνπ ζα αλνίμεη αθνύ θάλεηε θιηθ ζηελ ππνβνιή λένπ πξνγξάκκαηνο (εηθόλα 2), πεξηιακβάλεη: Α) 4 θαξηέιεο, θαη Β) 3 ηίηινπο, νη 2 εθ ησλ νπνίσλ ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε επόκελεο ζειίδεο (ν πξώηνο ηίηινο «Γεληθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο» είλαη ε επηθεθαιίδα ηεο ζειίδαο κε ηηο θαξηέιεο). Α) Δπεμήγεζε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ θαξηειώλ (Καηόπηλ ηεο ζπκπιήξσζεο θάζε θαξηέιαο, παηάκε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»): 1. Βαζηθά ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο Γηα ηελ ζπκπιήξσζε απηήο ηεο θαξηέιαο, παξαθαινύκε ζπκβνπιεπζείηε ην ζρεηηθό Excel αξρείν πνπ ζαο έρνπλ απνζηείιεη ηα.

2 Τα κόλα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεηαζηεί λα εηζάγεηε είλαη απηά ζηα ιεπθά πεδία. Όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία θαηαρσξνύληαη απηόκαηα θαζώο ζα ζπκπιεξώλεηε θαη ηηο ινηπέο θαξηέιεο. Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ην ζύζηεκα ζαο επηζηξέςεη ζηελ αξρή, εηζαρζείηε εθ λένπ, επηζθεθζείηε ηα «πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο» θαη ειέγμηε όηη ηα όζα έρεηε απνζεθεύζεη έρνπλ πξάγκαηη απνζεθεπζεί. 2. Σηνηρεία ηόπνπ πινπνίεζεο Καη γηα απηήλ ηελ θαξηέια, παξαθαινύκε ζπκβνπιεπζείηε ην ζρεηηθό Excel αξρείν πνπ ζαο έρνπλ απνζηείιεη ηα. Δδώ, ζπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί ην πξόγξακκα. Πξνζνρή: Αιιάμηε ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα, θαζώο ην ζύζηεκα πξνεπηιέγεη απηόλ ηεο εηαηξείαο ζαο. Να ζπκάζηε λα παηάηε «Απνζήθεπζε» κεηά ηελ θαηαρώξηζε θάζε θαξηέιαο. 3. Υπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο Κάληε θιηθ πάλσ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε εξγαδνκέλνπ» γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε. Ο ππεύζπλνο πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο εγθπθιίνπ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάξηηζε. Λόγσ ηνπ όηη ηα πξνγξάκκαηά καο πινπνηνύληαη εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο, πξνηείλνπκε λα νξίζεηε ηνλ/ηελ ζπκκεηέρνληα/νπζα σο ππεύζπλν/ε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα, ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνγξάςεη ηα έληππα ηνπ ειέγρνπ. 4. Σηνηρεία Γξακκαηείαο Απηή ε θαξηέια είλαη αλελεξγή θαη δελ ζπκπιεξώλεηαη θαζώο ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε παξέρεηαη από ηνλ θνξέα. Δικόνα 2 Βαζικά ζηοιτεία προγράμμαηος και λοιπές καρηέλες.

3 Β) Δπεμήγεζε ησλ δύν ηίηισλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ ζηηο νπνίεο νδεγνύλ: 1. Τίηινο 2: Ωξνιόγην πξόγξακκα Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκβνπιεπζείηε ην δεύηεξν θύιιν ηνπ αξρείνπ Excel πνπ ζαο έρνπλ απνζηείιεη κε ηελ παξνύζα ηα Business Seminars. Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ θαηαρώξηζε, θάληε θιηθ πάλσ ζηνλ ηίηιν θαη θαηόπηλ, ζηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί, θάληε θιηθ πάλσ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ». Όηαλ πξόθεηηαη γηα θαηαρώξηζε πξνγξάκκαηνο πνπ δηαξθεί πεξηζζόηεξεο από κηα εκέξεο, ζα ρξεηαζηεί λα θαηαρσξίζεηε μια προς μια όλες ηις ημερομηνίες καηάρηιζης και ώρες καηάρηιζης, παηώληαο ην θνπκπί «πξνζζήθε εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ» γηα θάζε εκέξα. Δικόνα 3 Ωρολόγιο πρόγραμμα - Καηατώριζη πρώηης ημέρας

4 Όπσο κπνξείηε λα δείηε θαη ζηελ ηειεπηαία εηθόλα, ην πξώην θνπηάθη δελ ην ζπκπιεξώλεηε εζείο, αιιά ελεκεξώλεηαη απηόκαηα, θαζώο ζα νινθιεξώζεηε ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αληίζηνηρεο εκέξαο, ζην θνπηί πνπ ην αθνινπζεί. Σσμπλήρωζη ηοσ κοσηιού ημέρας καηάρηιζης: Ηκεξνκελία: Σβήλεηε ηελ πξνεγθαηεζηεκέλε εκεξνκελία θαη ζπκπιεξώλεηε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα έλαξμεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. Παηάηε ην θνπκπί «Δλεκέξσζε» πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά ζην ίδην θνπηί. Έλαξμε: Σπκπιεξώλεηε ηελ ώξα έλαξμεο ηεο εηζήγεζεο θαη πάιη παηάηε ην θνπκπί «Δλεκέξσζε». (Η ιήμε ζα ζπκπιεξσζεί απηόκαηα κόιηο θαηαρσξεζεί ην σξνιόγην πξόγξακκα) Ωξνιόγην πξόγξακκα: Σβήλεηε ηελ πξνεγθαηεζηεκέλε επηινγή πξηλ μεθηλήζεηε λα θαηαρσξείηε ηηο ώξεο ηεο εηζήγεζεο, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό αξρείν Excel ησλ ζηνηρείσλ ΛΑΔΚ πνπ παξαιάβαηε από ηα. Γηα λα θαηαρσξήζεηε ηηο ώξεο ηεο εηζήγεζεο, θάληε θιηθ πάλσ ζηα θνπκπάθηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ δεμηά άθξε ηεο πξώηεο γξακκήο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο: 45 Θ (Θ = ζεσξία), 45 Π (Π = πξαθηηθή). Τν 60 Γ (Γ = δηάιεηκκα) ελεξγνπνηείηαη αθνύ έρεηε ζπκπιεξώζεη 4 ώξεο θαηάξηηζεο. Τν θνπκπί «Δλεκέξσζε» εδώ ην παηάηε αθνύ ζπκπιεξώζεηε ην ζύλνιν ησλ σξώλ ηεο εκέξαο. 1νο Ταθηηθόο εηζεγεηήο: Γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πξώην ηαθηηθό εηζεγεηή, θάληε θιηθ πάλσ ζηνλ πξώην εθ ησλ ηξηώλ κεγεζπληηθό θαθό, ώζηε λα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4. Γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ Windows XP: Φξνληίζηε λα έρεηε θάλεη άξζε ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ αλαδπόκελσλ παξαζύξσλ. (Δξγαιεηνκπάξα ηνπ browser, εξγαιεία / tools, λα επηηξέπνληαη ηα αλαδπόκελα παξάζπξα / turn off pop-up blocker).

5 Δικόνα 4 Αναδσόμενο παράθσρο - Διζαγωγή κωδικού ειζηγηηή και επιλογή ηοσ Σην αλαδπόκελν παξάζπξν ζπκπιεξώλεηε ηνλ θσδηθό ηνπ εηζεγεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκέξα θαηάξηηζεο, παηάηε ην θνπκπί «Δύξεζε», πεξηκέλεηε κέρξη λα αλαλεσζεί ην θνπηί κε ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί «Δπηινγή». Έηζη, απηόκαηα ζα θαηαρσξεζεί ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εηζεγεηή ζην θνπηί. Κάληε θιηθ πάιη ζην θνπκπί «Δλεκέξσζε». Πιένλ δελ θαηαρσξείηαη δεύηεξνο εηζεγεηήο. 2. Τίηινο 3: Δθπαηδεπόκελνη Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί, θάληε θιηθ πάλσ ζην θνπκπί «Πξνζζήθε εθπαηδεπόκελνπ». Σην θνπηί πνπ ζα εκθαληζηεί ζπκπιεξώλεηε ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαη θαηόπηλ παηάηε ην θνπκπί «Δλεκέξσζε». Αθνινπζνύλ δηεπθξηλήζεηο γηα θάπνηα από ηα πεδία: Λίζηα εξγαδνκέλσλ: Από ην βειάθη ζην ηέινο ηνπ θνπηηνύ θαη ην κελνύ πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί, επηιέμηε «Νένο εξγαδόκελνο». ΑΜΔΑ: Αξηζκόο κεηξώνπ Ι.Κ.Α. κόλν γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Α.Μ.Α.: Αξηζκόο κεηξώνπ αζθαιηζκέλνπ. Δηδηθόηεηα: Κάλεηε θιηθ πάλσ ζηνλ κεγεζπληηθό θαθό, ώζηε λα εκθαληζηεί έλα αλαδπόκελν παξάζπξν, όπνπ επηιέγεηε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ε νπνία θαη ζα θαηαρσξεζεί απηόκαηα. Σπκκεηέρεη: Κάλεηε θιηθ πάλσ ζην βειάθη θαη επηιέγεηε «Δθηόο σξαξίνπ». Σε απηό ην ζεκείν νινθιεξώλεηαη ε θαηαρώξηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ην πξόγξακκα ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ.

6 Αθνινπζνύλ ηα επόκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 2 ο Βήμα: Έλεγτος εγκσρόηηηας Ο έιεγρνο εγθπξόηεηαο, βνεζά ηνλ ρξήζηε λα ειέγμεη εάλ έρεη ζπκπιεξώζεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ή εάλ ππάξρνπλ παξαιήςεηο όζνλ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ. Πξνηείλνπκε, θαζώο ζα νινθιεξώλεηε θάζε θαξηέια ή ηίηιν, λα θάλεηε έλαλ έιεγρν εγθπξόηεηαο γηα επηβεβαίσζε. Φπζηθά, ην ζύζηεκα δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη εάλ έρεηε θαηαρσξίζεη όιεο ηηο εκέξεο θαηάξηηζεο, ηνπο εηζεγεηέο, ην σξνιόγην πξόγξακκα, ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θ.ι.π. Βεβαησζείηε όηη όια ηα ζηνηρεία έρνπλ θαηαρσξεζεί, επηζθεπηόκελνη κηα κηα ηηο θαξηέιεο θαη ηνπο ηίηινπο. 3 ο Βήμα: Καηάθεζη Δθόζνλ έρεηε βεβαησζεί όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην πξόγξακκα είλαη ζσζηά θαηαρσξεκέλα, είζηε πιένλ έηνηκνη λα θαηαζέζεηε ην πξόγξακκα παηώληαο ην θνπκπί «ΚΑΤΑΘΔΣΗ». Θα αλαλεσζεί ε ζειίδα θαη ζα επηζηξέςεη ζηε ιίζηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Δθόζνλ ην ζύζηεκα έρεη απνδερζεί ηελ θαηάζεζε, ζα εκθαληζηεί έλαο αξηζκόο ζηα αξηζηεξά ηνπ ηίηινπ, ν νπνίνο είλαη ν «θσδηθόο πξνγξάκκαηνο», έλαο αξηζκόο πξσηνθόιινπ δειαδή, ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε ζηα γξαθεία καο. Σηα δεμηά, ζα εκθαλίδεηαη ε ιέμε θαηαηεζεηκέλν. Τώξα, ζα ρξεηαζηεί λα παηήζεηε ην θνπκπί ηεο επεμεξγαζίαο γηα λα κπείηε πάιη ζηηο θαξηέιεο ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ πιένλ πξνγξάκκαηνο, ώζηε λα εθηππώζεηε ηελ «έθζεζε πξνγξάκκαηνο». Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ εθηππσηή, εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα.pdf. Παηάηε πάιη ην εηθνλίδην ηνπ εθηππσηή πνπ βξίζθεηαη ηώξα ζηελ λέα εξγαιεηνκπάξα πνπ εκθαλίζηεθε καδί κε ηε ζειίδα. Δπίζεο, θαιό ζα ήηαλ λα απνζεθεύζεηε έλα ειεθηξνληθό αληίγξαθν. Τελ έθζεζε πξνγξάκκαηνο ν / νη ζπκκεηέρνληαο/ληεο, ζα πξέπεη λα ηελ έρνπλ καδί ηνπο (έλα αληίηππν αξθεί) θάζε εκέξα θαηάξηηζεο. Δθεί ζα βξείηε θαη ηνλ θσδηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλ νπνίν ζα ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεηε ζηα Business Seminars, ώζηε λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ ζην παξαζηαηηθό πιεξσκήο. Δπίζεο, ζα ρξεηαζηεί λα ηνλ αλαγξάςεηε ζην παξνπζηνιόγην ησλ ζπκκεηερόλησλ (Excel αξρείν ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο). Τα βήκαηα πνπ αθνινπζνύλ δελ είλαη απαξαίηεηα, απιά ζαο ηα αλαθέξνπκε ελεκεξσηηθά θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αλάγθε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. 4 ο Βήμα: Ακύρωζη Μέρξη 5 (πέληε) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αθπξώζεη ην πξόγξακκα επηιέγνληαο ην θνπκπί «Αθύξσζε» (ην θνπκπί «Καηάζεζε» έρεη γίλεη πιένλ «Αθύξσζε»). 5 ο Βήμα: Μεηαβολή Δάλ ρξεηαζηεί λα θάλεηε αιιαγέο ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ήδε θαηαηεζεηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξείηε λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεηε θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην θνπκπί «Μεηαβνιή», θαη κόιηο πινπνηήζεηε ηελ αιιαγή παηάηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε».

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα