Λογιστική Απαιτήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιστική Απαιτήσεων"

Transcript

1 Λογιστική Απαιτήσεων 112

2 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης

3 Πελάτες Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµων Απαιτήσεων 114 Γραµµάτια Εισπρακτέα Παραγγελίες στο εξωτερικό Χρεώστες ιάφοροι Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

4 Λογαριασµός «Πελάτες» 115 Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της επιχείρησης από πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών ή δικαιωµάτων µε πίστωση. Οι τόκοι που καταλογίζονται σε βάρος των πελατών δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από πωλήσεις αλλά θεωρούνται χρηµατοοικονοµικά έσοδα.

5 Παράδειγµα Πωλήθηκαν επί πιστώσει εµπορεύµατα αξίας 800 στον πελάτη Χ πλέον ΦΠΑ 18% ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1/5 Χρέωση Πίστωση 30 Πελάτες Πελάτης Χ Πωλήσεις Εµπορευµάτων Πωλήσεις είδους Χ Υποχρεώσεις από Φ-Τ ΦΠΑ 144

6 Παράδειγµα 1 (Συνέχεια) Καταλογίστηκαν τόκοι ποσού 10 στον πελάτη Χ πλέον ΦΠΑ 18% για την καθυστέρηση στην εξόφληση του τιµολογίου 117 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 30/7 Χρέωση Πίστωση 30 Πελάτες Πελάτης Χ 11,8 76 Έσοδα κεφαλαίων Τόκοι πιστωτικοί Υποχρεώσεις από Φ-Τ ΦΠΑ 1,8

7 ιάκριση απαιτήσεων Βεβαίας (ασφαλούς) εισπράξεως υπάρχει βεβαιότητα είσπραξης τους στο ακέραιο. 118 Επισφαλείς απαιτήσεις αµφίβολης ρευστοποιήσεως, εµφανίζονται µε το ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί. Ανεπίδεκτες εισπράξεως η είσπραξη τους θεωρείται αδύνατη και αποσβένονται ολοσχερώς, δηλαδή διαγράφονται από τα βιβλία της επιχείρησης.

8 Αποτίµηση επισφαλών απαιτήσεων µε Εξατοµικευµένη αξιολόγηση 119 Θεωρείται ότι η πιθανή ζηµιά από επισφαλείς απαιτήσεις οφείλεται κυρίως στην αδυναµία συγκεκριµένων πελατών να καλύψουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Αυτοί οι πελάτες πρέπει να βρεθούν και να αξιολογηθούν

9 Αντιµετώπιση επισφαλών απαιτήσεων 120 Όταν ένας πελάτης κρίνεται ως επισφαλής αλλάζει status δηλ. πελάτης επισφαλής πελάτης Σχηµατίζεται πρόβλεψη για το ποσό που κρίνεται ότι δεν θα εισπραχθεί (επισφάλεια) λογίζεται ως έξοδο (προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους) µε πίστωση του αντίθετου λογαριασµού (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις)

10 Παράδειγµα Ο Πελάτης που οφείλει 200 κρίνεται ως επισφαλής µε πιθανό ποσοστό απώλειας 70% ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31/12 (Αλλαγή status) Χρέωση Πίστωση 30 Πελάτες Επισφαλής Πελάτης Πελάτες Πελάτης /12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 140 (200Χ70%) 44 Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 140 Α.Χ. Ισολογισµός

11 Παράδειγµα Ο Πελάτης Ζ που οφείλει 400 κρίνεται ως επισφαλής µε πιθανό ποσοστό απώλειας 50% ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31/12 (Αλλαγή status) Χρέωση Πίστωση 30 Πελάτες Επισφαλής Πελάτης Ζ Πελάτες Πελάτης Ζ /12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 200 (400Χ50%) 44 Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 200

12 Ισολογισµός 31/ Ενεργητικό Παθητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απαιτήσεις Επισφαλείς πελάτες 600 -Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 124 Για τη χρήση από 1/1-31/12 Ι. Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης Πωλήσεις Μείον: Κόστος Πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ Μείον: Έξοδα ιοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας ιάθεσης Συν: Έσοδα και κέρδη συµµετοχών και χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (κέρδος ή ζηµία) ΙΙ. Έκτακτο Αποτέλεσµα Συν: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 340 ΚΑΘΑΡ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡ ΗΣΕΩΣ ΠΡ Ο ΦΟΡΩΝ

14 Εάν την επόµενη χρήση 125 Ο επισφαλής πελάτης κρίνεται ανεπίδεκτος είσπραξης (διαγράφεται από τα λογιστικά βιβλία) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Χρέωση Πίστωση 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα Ζηµίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως 60 απαιτήσεις 44 Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Πελάτες Επισφαλής Πελάτης 200

15 Αποτίµηση Επισφαλών Απαιτήσεων µε Οµαδική Αξιολόγηση 126 Με τη µέθοδο της οµαδικής αξιολόγησης η ζηµιά δεν εξατοµικεύεται κατά πελάτη, αλλά εκφράζεται ως ποσοστό των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων ή των πωλήσεων.

16 Υπολογισµός Προβλέψεων ως Ποσοστό των Απαιτήσεων 127 Ποσοστό προβλέψεων = Απώλειες από επισφαλείς πελάτες (προηγ.χρήσεων) Απαιτήσεις (προηγ.χρήσεων) Τα µεγέθη του κλάσµατος προέρχονται από λογιστικά στοιχεία προηγούµενων χρήσεων π.χ. τριετίας Το υπολογιζόµενο ποσοστό εφαρµόζεται στο ύψος των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσεως προκειµένου να σχηµατισθούν οι προβλέψεις για την επόµενη

17 Παράδειγµα 4 Έστω τα παρακάτω δεδοµένα για µια επιχείρηση: 128 Πραγµατικές απώλειες κατά τη διάρκεια της χρήσης Υπόλοιπο λογαριασµού πελατών στην αρχή της χρήσης Η επιχείρηση υπολογίζει τις προβλέψεις χρησιµοποιώντας το µέσο όρο των απωλειών της τελευταίας τριετίας Ζητείται: Να υπολογισθούν οι προβλέψεις στο τέλος του 2009 για τη χρήση του 2010.

18 Χρήση Πραγµατικές Απώλειες 2007, 2008 και 2009 ( ) = (1) Αρχικό υπόλοιπο πελατών χρήσεων 2007, 2008 και 2009 ( ) = (2) Ποσοστό (1) /(2) = 11,46% Εποµένως οι προβλέψεις της χρήσης Χ 11,46% =

19 Εγγραφή προβλέψεων 130 Έστω ότι η επιχείρηση σχηµατίζει για πρώτη φορά προβλέψεις στο τέλος του Η σχετική ηµερολογιακή εγγραφή έχει ως εξής: 31/12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

20 Εγγραφή προβλέψεων 131 Έστω ότι οι συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος της χρήσης 2010 (προ προσαρµογής) είναι Οι προβλέψεις της χρήσης υπολογίστηκαν σε Η σχετική ηµερολογιακή εγγραφή θα έχει ως εξής: 31/12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 44 Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Έσοδα από Προβλέψεις προηγ. χρήσεων Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις πρηγ. χρήσεων 942

21 Εγγραφή προβλέψεων 132 Έστω ότι οι συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν Οι προβλέψεις της χρήσης υπολογίστηκαν σε Η σχετική ηµερολογιακή εγγραφή θα έχει ως εξής: 31/12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις ( ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 9.058

22 Υπολογισµός Προβλέψεων ως Ποσοστό των Πωλήσεων 133 Ποσοστό προβλέψεων = Απώλειες από επισφαλείς πελάτες (π.χ. 3ετιας) Πωλήσεις επί πιστώσει (π.χ. 3ετιας) Για να υπολογίσω το ποσοστό µπορώ να χρησιµοποιήσω ιστορικά στοιχεία π.χ. 3ετιας Εφαρµόζω το συντελεστή στις πωλήσεις της περιόδου Οι προβλέψεις που υπολογίζονται κάθε χρόνο συσσωρεύονται

23 Παράδειγµα 5 Έστω τα παρακάτω δεδοµένα για µια επιχείρηση: 134 Έτος Πραγµατικές Απώλειες Πωλήσεις µε πίστωση στη χρήση Η επιχείρηση υπολογίζει τις προβλέψεις χρησιµοποιώντας το µέσο όρο των απωλειών της τελευταίας τριετίας. Ζητούνται: Οι προβλέψεις για τις χρήσεις 2010 και το 2011

24 Χρήση Υπολογισµός συντελεστή Απώλειες 2007, 2008 και 2009 ( ) = 485 Πωλήσεις 2007, 2008 και = Ποσοστό: 485/7.950= 6,10% Εποµένως: Προβλέψεις στο τέλος του 2009 για τη χρήση 2010: Χ 6,10% = 180

25 136 Άρα θα υπολογιστούν στο τέλος του 2009 (31/12/09) προβλέψεις ποσού 180 για τη χρήση /12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 180

26 Χρήση Υπολογισµός συντελεστή Απώλειες 2008, 2009 και 2010 ( ) = 590 Πωλήσεις 2008, 2009 και = Ποσοστό: 590 / = 6,24% Εποµένως: Προβλέψεις στο τέλος του 2010 για τη χρήση 2011: Χ 6,24% = 237

27 138 Άρα θα υπολογιστούν στο τέλος του 2010 (31/12/10) προβλέψεις ποσού 237 για τη χρήση /12 (Σχηµατισµός πρόβλεψης) Χρέωση Πίστωση 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 237

28 Γενικό καθολικό (31/12/2010) 139 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 180 (υπ. προ προσαρµογής 31/12/2010) 237 (εγγραφή 31/12/2010) 417 (υπόλοιπο 31/12/2010)

29 Αποσβεσµένες απαιτήσεις 140 Εάν ένας πελάτης τον οποίο είχαµε θεωρήσει ανεπίδεκτο είσπραξης (τον έχουµε διαγράψει) έρθει και µας πληρώσει: Αρχικά τον καταχωρούµε ως πελάτη Καταγράφουµε την είσπραξη

30 Λογιστική Αντιµετώπιση 141 Έστω ότι ο πελάτης Κ που έχει διαγραφεί το 2009, έρθει το 2010 και µας πληρώσει 500 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Χρέωση Πίστωση 30 Πελάτες Πελάτης Κ Έσοδα προηγ. χρήσεων Είσπραξη αποσβεσµένων απαιτήσεων Χρηµατικά ιαθέσιµα Ταµείο Πελάτες Πελάτης Κ 500

31 Επίδικες απαιτήσεις Η επιχείρηση έχει ασκήσει αγωγή στα δικαστήρια Φάσεις status πελατών 142 Πελάτης Επισφαλής Πελάτης Επίδικος Πελάτης

32 Χρεώστες ιάφοροι 143 Παρακολουθούνται απαιτήσεις όπως: Προκαταβολές προσωπικού Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού άνεια προσωπικού οσοληπτικός λογ/σµός εταίρων Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)