Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο"

Transcript

1 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο Γπζιεμία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ηνύιηνο, 2009

2 2 Πεξηερόκελα 1. Δηζαγσγή Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε Ο ξόινο ησλ θσλνινγηθώλ, νξζνγξαθηθώλ θαη κνξθνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηελ νξζνγξαθία Ζ θαηάθηεζε ηεο θιηηηθήο θαη ηεο παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νξζνγξαθία Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο θιηηηθήο κνξθνινγίαο: ζύγθξηζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Παξαγσγηθή κνξθνινγία θαη νξζνγξαθία ζηε δπζιεμία θνπόο ηεο κειέηεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Σεζη Σεζη1- Γ ηάμε Σεζη1- Δ ηάμε Σεζη1- η ηάμε Σεζη Σεζη2- Γ ηάμε Σεζη2- Δ ηάμε Σεζη2- η ηάμε Σεζη 12 ηεζη Σεζη 12 ηεζη 1- Γ ηάμε Σεζη 12 ηεζη 1- η ηάμε Σεζη 12 ηεζη Σεζη 12 ηεζη 2- Γ ηάμε Σεζη 12 ηεζη 2- η ηάμε ύγθξηζε ηεζη1-ηεζη2 67

3 πλνιηθέο πγθξίζεηο: Σεζη1,2 Σεζη 1 θαη Σεζη 2 Φπζηνινγηθά 4 εο Παζνινγηθά 5 εο,6 εο πλνιηθέο πγθξίζεηο: Σεζη 1 Φπζηνινγηθά 4 εο Παζνινγηθά 5 εο,6 εο πλνιηθέο πγθξίζεηο: Σεζη 2 Φπζηνινγηθά 4 εο Παζνινγηθά 5 εο,6 εο πδήηεζε 70 6.Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα 88

4 4 1. Δηζαγσγή Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε Ζ έξεπλα ζην ρώξν ηεο θαηάθηεζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαηέιεμε ζην όηη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα παηδηά θηηάρλνπλ ζεσξίεο ζε ζρέζε κε ην γξαπηό ιόγν: δνθηκάδνπλ θαη ηξνπνπνηνύλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαπηήο γιώζζαο (Downing & Valtin, 1984, Valtin, 1997) θαη αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθέξνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην γξαπηό ιόγν. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο δελ είλαη ηπραίεο αιιά αθνινπζνύλ κηα αλαπηπμηαθή πνξεία ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηε δηαδηθαζία ησλ αλαπηπζζόκελσλ νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ θαη ηεο δνκήο ηνπ νξζνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γιώζζαο ηνπο. Παξόκνηα γξακκηθά κνληέια γηα ηελ αγγιηθή νξζνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί από ηνπο Henderson & Beers (1980), Gentry (1981), Temple, Nathan & Burris (1982), θαη Frith (1985). Όιεο νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα παηδηά μεθηλνύλ από ηε ρξήζε πξναιθαβεηηθώλ (όηαλ νξζνγξαθνύλ λέεο ιέμεηο) ή ινγνγξαθηθώλ (όηαλ νξζνγξαθνύλ νηθείεο ιέμεηο) θαη ζπλερίδνπλ κε ηε ρξήζε αιθαβεηηθώλ θαη νξζνγξαθηθώλ ζηξαηεγηθώλ (Valtin, 1997). Μηα δεκνθηιήο άπνςε πάλσ ζηελ νξζνγξαθηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ είλαη όηη νη θσλνινγηθέο, νη νξζνγξαθηθέο θαη νη κνξθνινγηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά αθνινπζνύλ θάπνηα ζηάδηα (Ehri, 1986, 1992, Frith, 1980, Henderson & Beers, 1980, Gentry, 1982). Κάζε ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη από ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ απηά ρξεζηκνπνηνύλ. Ο Gentry (1982) πεξηέγξαςε πέληε ζηάδηα γηα ην πώο καζαίλνπλ λα γξάθνπλ νξζνγξαθία παηδηά πνπ έρνπλ σο κεηξηθή ηνπο γιώζζα ηελ αγγιηθή. Σα

5 5 ζηάδηα θαη ηα είδε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηεο γλώζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε ζηάδην αλαθέξνληαη παξαθάησ: 1. Πξνεπηθνηλσληαθό ζηάδην: ζην ζηάδην απηό ηα παηδηά ζπλδπάδνπλ γξάκκαηα κε ζύκβνιά πνπ κνηάδνπλ κε γξάκκαηα κε έλα ζρεηηθά ακεζόδεπην ηξόπν, κε εκθαλή έιιεηςε γλώζεο ησλ θαλόλσλ θσλεκνγξαθεκηθήο αληηζηνίρηζεο, δε γξάθνπλ από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ή δελ θάλνπλ ζσζηή ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο. 2. Ηκηθσλεηηθό ζηάδην: ζην ζηάδην απηό ηα παηδηά αλαπαξηζηνύλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θσλεηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο ιέμεο, θαίλεηαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε γλώζε ηνπο γηα ηελ νλνκαζία ησλ γξακκάησλ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ όηη νη ιέμεηο γξάθνληαη από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 3. Φσλεηηθό ζηάδην: ην ζηάδην απηό ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ θαλόλσλ θσλεκνγξαθεκηθήο αληηζηνίρηζεο. Σα παηδηά αλαπαξηζηνύλ όιεο ηηο θσλεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ιέμεο αδηαθνξώληαο γηα ηηο νξζνγξαθηθέο ζπκβάζεηο. 4. Μεηαβαηηθό ζηάδην: ηα παηδηά δείρλνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξε ηε γλώζε ηνπο γηα ηελ αγγιηθή νξζνγξαθία όπσο επίζεο αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ πώο νη κνξθνινγηθέο πιεξνθνξίεο επηδξνύλ ζηελ νξζνγξαθία. 5. Σηάδην ζσζηήο νξζνγξαθίαο: Σα παηδηά πνπ ρεηξίδνληαη ηηο θσλνινγηθέο, νξζνγξαθηθέο θαη κνξθνινγηθέο πιεπξέο ηνπ γξαπηνύ ηνπο ιεμηινγίνπ θαηαηάζζνληαη από ην Gentry όηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ζσζηήο νξζνγξαθίαο. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα ζηάδηα ηεο νξζνγξαθηθήο αλάπηπμεο κε θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ε Frith (1980) ζπλέλσζε

6 6 πιεξνθνξίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ νξζνγξαθία. Ζ Ehri (1986, 1992) πεξηέγξαςε έλα παξόκνην ζηάδην αλάπηπμεο κε ηε κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ Gentry αιιά ην νλόκαζε κνξθεκηθό ζηάδην γηα λα πεξηγξάςεη γεληθόηεξα ηα είδε γλώζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξζνγξαθηθό ζύζηεκα θαη ηα νπνία θαηαθηηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. Οη Henderson & Beers (1980) αλέπηπμαλ δηεμνδηθά ηε θσλεηηθή θαη κεηαβαηηθή θάζε γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα δηαθνξεηηθά θσλνινγηθά θαη νξζνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε ιέμε δηακέζνπ ησλ ζπιιαβώλ θαη δηακέζνπ ησλ κνξθεκάησλ. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, όιεο νη ζεσξίεο γηα ηα ζηάδηα ηεο νξζνγξαθηθήο αλάπηπμεο κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο νη πξναλαθεξζείζεο πνηνηηθά δηαθνξεηηθά δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα πνπ επηηξέπνπλ ζην παηδί ηε κεηάβαζε από ηε ρξήζε, ζηελ νξζνγξαθία ηνπ, ησλ θσλνινγηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ιέμεσλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε νξζνγξαθηθώλ θαη κνξθνινγηθώλ θαλνληθνηήησλ θαη θαλόλσλ Ο ξόινο ησλ θσλνινγηθώλ, νξζνγξαθηθώλ θαη κνξθνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηελ νξζνγξαθία Ο πξνθνξηθόο ιόγνο απνηειείηαη από θσλνινγηθέο κνλάδεο δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο ζπιιαβέο θαη ελδνζπιιαβηθά ηκήκαηα 1. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αλαγλσξίδεη όηη ν πξνθνξηθόο ιόγνο απνηειείηαη από απηέο ηηο κνλάδεο, ε ηθαλόηεηα 1 Δδώ αλαθεξόκαζηε ζηηο θσλνινγηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαηκεζεί ε ζπιιαβή ζε δηάθνξα θσλνινγηθά ζπζηήκαηα όπσο απηό ηεο αγγιηθήο γλσζηέο κε ηνπο όξνπο onsets θαη rimes, όξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη δόθηκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. Ο όξνο onset αλαθέξεηαη ζην αξρηθό ζύκθσλν ή ζπκθσληθό ζύκπιεγκα πνπ πξνεγείηαη ηνπ θσλήεληνο θαη ν όξνο rime ζην θσλήελ θαη ην(α) ζύκθσλν(α) πνπ ην αθνινπζνύλ.

7 7 θαηάηκεζήο ηνπ ζ απηέο ηηο κνλάδεο θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα ελζπλείδεηνπ θαη εκπξόζεηνπ ρεηξηζκνύ απηώλ ησλ κνλάδσλ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλε γξαθήο. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζθέςε γηα ηνπο ήρνπο ζε κία γιώζζα θαη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη αλακθίβνιε (Tunmer & Nesdale, 1985, Wagner & Torgesen 1987, Goswami & Bryant, 1990, Tunmer & Rohl, 1991, Muter & Snowling, 1997, Aidinis & Nunes, 2001). Ζ επθνιία κε ηελ νπνία ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ έλα αιθαβεηηθό θείκελν εμαξηάηαη από ηελ επίγλσζε πνπ έρνπλ γηα ηνπο ήρνπο ηεο γιώζζαο ηνπο θαη απηό είλαη ε θσλνινγηθή επίγλσζε. Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε κεηξηέηαη πξηλ μεθηλήζνπλ ηα παηδηά λα καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη είλαη έλαο δπλαηόο θαη ζαθήο πξνγλσζηηθόο δείθηεο γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη παξακέλεη ζεκαληηθόο αθόκα θαη αθνύ έρνπλ ειεγζεί νη παξάγνληεο ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ε γεληθή ιεθηηθή επθπΐα ηνπο (Bradley & Bryant, 1983). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο δελ είλαη κνλνζήκαληε. Απηνί πνπ καζαίλνπλ αιθαβεηηθέο γιώζζεο δείρλνπλ ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε ζρέζε κε καζεηέο γισζζώλ πνπ δελ αλαπαξηζηνύλ θσλήκαηα, όπσο ηα θηλεδηθά (Mann, 1986, Read, Zhang, Nie & Ding, 1986) θαη ζε ζρέζε κε ελήιηθνπο πνπ δελ έκαζαλ πνηέ λα δηαβάδνπλ (Morais, Bertelson, Cary, & Algeria, 1986, Morais, Cary, Algeria & Bertelson, 1986). Ο Olson (1996) εξκελεύεη ην παξαπάλσ εύξεκα πξνηείλνληαο όηη ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο θάλεη ην καζεηή λα καζαίλεη λα αθνύεη θαη λα ζθέθηεηαη ηνπο ήρνπο ηεο γιώζζαο ηνπ κε λένπο ηξόπνπο. Ζ ππνρξέσζε ηνπ καζεηή λα θαηαηκήζεη ιέμεηο ζε θσλήκαηα θαη λα κάζεη ζύκβνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα θσλήκαηα ηεο γιώζζαο ηνπ εληζρύεη ηελ

8 8 ηθαλόηεηα ηνπ λα ζθέθηεηαη πάλσ ζε απηά ηα θσλήκαηα, θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα κηαο δηπιήο θαηεύζπλζεο ζρέζε αλάκεζα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο (Carraher, 1987, Olson, 1996, Nunes, 1998). Χζηόζν ε ζρέζε απηή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ζε νξηζκέλα νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα, απνδεηθλύεηαη αλεπαξθήο σο βάζε ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά ζηελ νξζνγξαθία. Καη απηό, γηαηί νη αληηζηνηρίζεηο θσλεκάησλ γξαθεκάησλ δελ γίλνληαη πάληα κε έλα γξακκηθό ηξόπν. Δθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ έλα θώλεκα αληηζηνηρεί ζε έλα γξάθεκα, κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη άιινπ ηύπνπ θσλεκνγξαθεκηθέο ζρέζεηο όπνπ έλα θώλεκα αληηζηνηρεί ζε πνιιά γξαθήκαηα ή πνιιά θσλήκαηα ζε έλα γξάθεκα (Treiman, 1993). Απηέο νη αζπλέπεηεο ζηηο θσλεκνγξαθεκηθέο αληηζηνηρίεο δεκηνπξγνύλ έιιεηςε θαλνληθνηήησλ θαη αζάθεηεο, πξόβιεκα πνπ ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ θάλνληαο ρξήζε ηεο απμαλόκελεο γλώζεο ηνπο ζε άιινπο ηνκείο όπσο ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ή ζηε κνξθνινγία (Varnhagen, Mccallum & Burstow, 1997). Πξόζθαηε έξεπλα ζηελ αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθίαο έδεημε όηη, από κηθξή ειηθία, ηα παηδηά ελζσκαηώλνπλ ηε γλώζε ηνπο γηα ηελ πξνθνξηθή γιώζζα ζηε γλώζε ηνπο γηα ηε γξαπηή (νξζνγξαθηθή γλώζε) πξνθεηκέλνπ λα γξάθνπλ νξζνγξαθεκέλα (Leong, 1999, Nunes, Bryant & Bindman, 1997a, b, Treiman, 1993). Τπάξρεη επίζεο πιήζνο ζηνηρείσλ πνπ ππνδειώλεη πξώηκεο νξζνγξαθηθέο θαη κνξθνινγηθέο επηδξάζεηο ζηελ νξζνγξαθία θαηά ηξόπν ώζηε όρη κόλν ε θσλνινγηθή γλώζε λα παίδεη θεληξηθό ξόιν ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο νξζνγξαθηθήο ηνπο αλάπηπμεο. (Bryant, Nunes & Bindman, 1997, Deacon & Bryant, 2001,

9 9 Goswami, 1999, Rubin, 1988, Treiman, 1993, Treiman & Bourassa, 2000, Treiman & Cassar, 1997, Treiman, Cassar & Zukowski, 1994) αιιά επίζεο νη κνξθνινγηθέο θαη νξζνγξαθηθέο επηξξνέο αιιειεπηδξνύλ από ηελ αξρή (Treiman, 1997, Treiman & Cassar, 1997) θαη ζπλερίδνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηηο επηδόζεηο όζν ε νξζνγξαθία αλαπηύζζεηαη (Leong, 1999). Ζ νινέλα θαη κεγαιύηεξε έθζεζε ησλ παηδηώλ ζην γξαπηό ιόγν ηα θάλεη όιν θαη ηθαλόηεξα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ νξζνγξαθηθή νκνηόηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη ζ απηήλ θαη νη νπνίεο νλνκάδνληαη νξζνγξαθηθέο. Οη Laxon, Coltheart & Keating (1988) έδεημαλ όηη ιέμεηο κε πνιινύο νξζνγξαθηθνύο γείηνλεο είλαη πην θηιηθέο γηα ηα παηδηά θαη γη απηό ηηο γξάθνπλ κε κεγαιύηεξε επθνιία θαη πην ζσζηά απ ό, ηη ιέμεηο πνπ δε κνηξάδνληαη παξόκνηα γξαθεκηθά κνηίβα κε πνιιέο άιιεο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα αγγιηθά ε ιέμε same έρεη πνιινύο νξζνγξαθηθνύο γείηνλεο (name, lane, sane) θαη γη απηά είλαη πην εύθνια ζηελ νξζνγξάθεζή ηεο από ηε ιέμε neck. Σα παηδηά δειαδή γξάθνπλ name, lane, sane ;όπσο same (βι. Γηαθνγηώξγε, Μπαξήο, Βαικάο). Ζ Treiman (1993) ρξεζηκνπνίεζε κηα δνθηκαζία κε νξζνγξαθηθνύο πεξηνξηζκνύο γηα λα νξίζεη αλ ηα παηδηά από ην λεπηαγσγείν, πξώηε ηάμε θαη δεύηεξε ηάμε έρνπλ επίγλσζε ησλ λόκηκσλ νξζνγξαθηθώλ κνηίβσλ ηεο αγγιηθήο νξζνγξαθίαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ όηη ηα παηδηά ζηελ ειηθία ηνπ λεπηαγσγείνπ έρνπλ θάπνηα γλώζε ησλ βαζηθώλ αγγιηθώλ νξζνγξαθηθώλ κνηίβσλ, από ηε ζηηγκή πνπ απνδίδνπλ θαιύηεξα απ ό,ηη ζηελ ηύρε ζηελ πξώηε ηάμε θαη ζηε δεπηέξα ηάμε έρνπλ επηδόζεηο πνπ αγγίδνπλ ην 85%. Οη Cassar & Treiman (1997) ζπλέρηζαλ απηή ηε δνπιεηά ζπγθξίλνληαο ηε γλώζε παηδηώλ ησλ ζσζηώλ νξζνγξαθηθώλ απνδόζεσλ απνδεθηώλ δεπγώλ κε ην επίπεδν ηεο νξζνγξαθηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Βξήθαλ όηη αθόκα θαη ηα παηδηά πνπ είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο

10 10 θσλεηηθνί νξζνγξάθνη δείρλνπλ γλώζε ησλ νξζνγξαθηθώλ πεξηνξηζκώλ ζε δεύγε ζπκθώλσλ θαη θσλεέλησλ. Βξήθαλ όηη αθόκα θαη ηα παηδηά πνπ είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο θσλεηηθνί νξζνγξάθνη δείρλνπλ γλώζε ησλ νξζνγξαθηθώλ πεξηνξηζκώλ ζ απηά ηα δεύγε. Οη Varnhagen, Boechler & Steffler, (1999) εμέηαζαλ ηε ρξήζε ησλ θσλνινγηθώλ θαη νξζνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηελ νξζνγξαθία θσλεέλησλ ζηελ πξώηε, ζηε δεπηέξα θαη ζηελ ηξίηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Εεηήζεθε από ηα παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ κηα νξζνγξαθηθή δνθηκαζία κε ςεπδνιέμεηο θαη λα αλαθέξνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ρξήζε αλαινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ απμάλεηαη κε ηελ ηάμε, από ηπραία ρξήζε αλαινγίαο ζηελ πξώηε ηάμε ζηε ρξήζε, ζηελ ηξίηε ηάμε, αλαινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ ηόζν ζπρλά όζν θαη θσλνινγηθώλ. Δπηπιένλ, κε ηελ αλάπηπμε, ηα παηδηά απνθηνύλ έλαλ ηύπν γισζζηθήο γλώζεο θαη επίγλσζεο πνπ θαιείηαη κνξθνινγηθή. Ζ γλώζε θαη επίγλσζε απηή ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα: 1) θαηαλόεζεο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ θαζώο επίζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ιέμεσλ κεηαμύ ηνπο ζηε γιώζζα θαη 2) αλαγλώξηζεο ησλ επηζεκάησλ ζηηο ιέμεηο όπσο επίζεο θαη ρξήζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ ησλ πιεξνθνξηώλ σο βνήζεηαο ζηελ ζσζηή νξζνγξάθεζε. Έηζη, ηα παηδηά κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ξίδα sign ζηε ιέμε signature θαη λα γξάςνπλ ζσζηά ηε ιέμε sign κε κηα γξαθεκηθή αληηπξνζώπεπζε ηνπ άερνπ "g" (Varnhagen et al., 1997), λα θαηαιάβνπλ δειαδή ηε δηαηήξεζε ζηελ νξζνγξαθία ησλ ζεκάησλ ησλ ιέμεσλ αθόκα θαη αλ ππάξρεη αιιαγή ζηε θσλνινγία. Μπνξνύλ επίζεο λα αλαγλσξίζνπλ, γηα παξάδεηγκα, ην ιεθηηθό κόξθεκα ηνπ ανξίζηνπ ησλ ξεκάησλ ed ζηε ιέμε helped θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε πιεξνθνξία γηα ηε

11 11 ζσζηή νξζνγξαθηθή απόδνζε ηεο ιέμεο ηελ νπνία ζα απέδηδαλ ιαλζαζκέλα σο «helpt» αλ βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε θσλνινγηθή ηεο αληηπξνζώπεπζε (Treiman, 1993). Ο ξόινο ηεο κνξθνινγηθήο γλώζεο ζηελ αλάγλσζε ζηνπο ελήιηθεο έρεη κειεηεζεί ζε πνιιέο γιώζζεο όπσο ηα αγγιηθά (Fowler and Liberman, 1995;Kelliher and Henderson, 1990, Morton, 1982, Murrel and Morton, 1974, Taft, 1985; 1991), ηα δαληθά (Elbro, 1990) ηα ηηαιηθά (Caramazza, Laudana and Romani, 1988) ηα εβξατθά (Bentin and Frost, 1995) θ.ά. Αλ θαη ππάξρεη πινύζην πιηθό από δηάθνξεο γιώζζεο ζηε ρξήζε ησλ κνξθεκάησλ από ελήιηθεο ζηελ αλάγλσζε, αθόκα είλαη ιίγα απηά πνπ γλσξίδνπκε γηα ηε ρξήζε ησλ κνξθεκάησλ από παηδηά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. Ζ έξεπλα πάλσ ζηελ θαηαλόεζε από παηδηά ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε κνξθνινγία θαη ζηελ νξζνγξαθία ζε δηάθνξα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζρεηηθά πξόζθαηε αλ θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο κνξθνινγηθήο γλώζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νξζνγξαθηθήο ηθαλόηεηαο (Sterling, 1983, Morris & Perney, 1984, Waters, Bruck & Malus Abramowitz, 1988, Bruck & Waters, 1990). Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επξήκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηώλ είλαη έλαο ηζρπξόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ λα απνδίδνπλ νξζνγξαθηθά ιέμεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα νξζνγξαθεζνύλ κε απιή θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε. Οη Nunes et al. (1997) γηα παξάδεηγκα εμέηαζαλ ηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ πνπ ιήγνπλ ζε έλαλ από ηνπο δύν ήρνπο /t/ ή /d/, θάπνηα από ηα νπνία νξζνγξαθνύληαη όρη θσλεηηθά αιιά κνξθνινγηθά. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ιέμεσλ πνπ ηειεηώλνπλ ζε /t/: ηα νκαιά ξήκαηα (kissed), ηα αλώκαια ξήκαηα (kept) θαη άιιεο ιέμεηο πιελ ξήκαηνο (soft). Αθόκα θαη αλ ηα νκαιά ξήκαηα ανξίζηνπ ρξόλνπ ηειεηώλνπλ κε ηνπο ίδηνπο ήρνπο όπσο άιιεο ιέμεηο, γξάθνληαη κε /ed/ ζην

12 12 ηέινο ελώ ηα αλώκαια ξήκαηα θαη νη ιέμεηο άιισλ γξακκαηηθώλ θαηεγνξηώλ γξάθνληαη είηε κ t είηε κε d. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ ήηαλ καθξνρξόληα έδεημαλ όηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε επηδξά ζηε γλώζε ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε ην πόηε λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη πόηε όρη ην κόξθεκα ed ζηελ νξζνγξαθία ηνπο. Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγηθή επίγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθία έξρνληαη από ηηο κειέηεο ησλ Fowler & Liberman (1995), πνπ αμηνιόγεζαλ ηε γλώζε ησλ παηδηώλ γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε βάζε θαη ζηνλ παξάγσγν ηύπν ρξεζηκνπνηώληαο ηξία θξηηήξηα (αλαγλώξηζε ιέμεσλ, απνθσδηθνπνίεζε ςεπδνιέμεσλ θαη νξζνγξαθία). Παξαηήξεζαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ηξία θξηηήξηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο θαη ζηελ απόδνζε ζηηο δνθηκαζίεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο αθόκα θαη αλεμάξηεηα ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ. Παξόκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Bryant, Nunes θαη Aidinis (1999) ζε κειέηε νξζνγξαθηθήο απόδνζεο ιέμεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαπαξαζηαζνύλ θσλνινγηθά κε παξαπάλσ από έλαλ ηξόπνπο ζε παηδηά πνπ κηινύλ ηελ ειιεληθή γιώζζα. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ πέληε ελαιιαθηηθνί ηξόπνη νξζνγξαθίαο γηα ηνλ ήρν /i/ ζηα ειιεληθά. Όηαλ είλαη ζην ηέινο ε νξζνγξαθία ηνπ είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλε κε ηε κνξθνινγία. Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ζηε ρξήζε ζσζηήο νξζνγξαθίαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηζρπξά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο. Δπίζεο, ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηα εβξατθά πάλσ ζηε ζρέζε ηεο κνξθνινγίαο κε ηελ νξζνγξαθία (Levin, David, Rapaport, 1999) έρνπκε παξόκνηα απνηειέζκαηα. Ζ κειέηε είρε δπν ζθνπνύο: (1) λα αλαιύζεη ηελ αλάπηπμε δύν κνξθνινγηθώλ δνκώλ ζηα εβξατθά, ελόο θιηηηθνύ θαη ελόο παξαγσγηθνύ θαη (2) λα εμεηάζεη ηε ζρέζε ηεο

13 13 κνξθνινγηθήο γλώζεο θαη ηεο εθκάζεζεο ηνπ γξαπηνύ θώδηθα. ε καθξνρξόληα έξεπλα εμεηάζηεθαλ 40 παηδηά από δύν θνξέο, πξώηα ζην λεπηαγσγείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξώηε ηάμε ζε δύν πξνθνξηθά ηεζη (θιίζε θηεηηθώλ νπζηαζηηθώλ θαη παξαγσγή επηζέησλ πνπ παξάγνληαη από νπζηαζηηθά) θαη ζε κία γξαπηή δνθηκαζία ζπζηνηρίαο κε δεύγε νπζηαζηηθώλ επηζέησλ. πζρεηίζεηο βξέζεθαλ αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο κνξθνινγηθήο δνθηκαζίαο θαη ηεο γξαπηήο. Δπηπξόζζεηα, ηα παηδηά πνπ είλαη πεξηζζόηεξν πξνρσξεκέλα ζηε κνξθνινγία ζην λεπηαγσγείν αλαπηύζζνπλ πεξηζζόηεξν ηε γξαθή θσλεέλησλ από ην λεπηαγσγείν ζηελ πξώηε ηάμε, θαη απηά πνπ είλαη πεξηζζόηεξν πξνρσξεκέλα ζηε γξαθή ζην λεπηαγσγείν αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ παξαγσγηθή κνξθνινγία κε ηελ ηάμε. Απηέο νη κειέηεο δείρλνπλ κηα ηζρπξή θαη εμεηδηθεπκέλε ζύλδεζε αλάκεζα ζηε κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Δπεηδή είλαη καθξνρξόληα ε κειέηε ησλ Nunes et al. (1997) παξέρεη θάπνηα ζηνηρεία γηα κηα αηηηαθή ζύλδεζε πξνο κία θαηεύζπλζε. Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο βάζε γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνλ ιόγν γηαηί θάπνηεο νξζνγξαθίεο είλαη όπσο είλαη, αθόκα θαη αλ νξίδνληαη από ηε θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο ή δελ νξίδνληαη πιήξσο από απηή. Δπηπιένλ ζηνηρεία γηα απηήλ ηελ αηηηαθή ζύλδεζε θάλεθαλ από ηνπο Nunes et al. (2003) κέζσ κηαο παξεκβαηηθήο κειέηεο: ηα παηδηά πνπ αζθήζεθαλ ζηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζεκείσζαλ κεγαιύηεξε πξόνδν ζην πξώην ηεζη από ην δεύηεξν ζηελ νξζνγξαθία ιέμεσλ. Καηά ζπλέπεηα ε κνξθνινγηθή ελεκεξόηεηα ησλ παηδηώλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νξζνγξαθηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Σν ζεκείν ζην νπνίν ρξεηάδνληαη αθόκα πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηίδεηαη κε ην πόηε ηα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά γηα πξώηε θνξά ηελ νξζνγξαθηθή θαη ηε κνξθνινγηθή γλώζε ζηελ νξζνγξαθία. Κη

14 14 απηό, γηαηί ηα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ηώξα εξεπλώλ αθόκα θαη απηώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί από ίδηνπο εξεπλεηέο - είλαη αληηθαηηθά. Ζ Treiman (1993), έδεημε όηη παηδηά ηεο πξώηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ ηελ αγγιηθή σο κεηξηθή ηνπο γιώζζα κελ κπνξώληαο αθόκε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθνινγηθή γλώζε, απνδίδνπλ θσλνινγηθά ην ιεθηηθό κόξθεκα ed θαη αληί ηνπ ζσζηνύ π.ρ. helped γξάθνπλ ιαλζαζκέλα helpt. Αληίζεηα, ζε κηα πεηξακαηηθή έξεπλα, νη Treiman, Cassar & Zukowski (1994) βξήθαλ όηη παξόιν πνπ ε κνξθνινγηθή γλώζε απμάλεηαη θαη εθιεπηύλεηαη, όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ ειηθία, αθόκα θαη πνιύ κηθξά παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηεο κνξθνινγηθέο ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, βξήθαλ όηη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ κπνξνύζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ζσζηά ην [t] ζην dirty βαζηδόκελα ζηνλ ηξόπν πνπ γξάθεηαη ε ιέμε από ηελ νπνία παξάγεηαη δειαδή ην dirt ελώ ζηε ιέμε city απέδηδαλ ιαλζαζκέλα ην [t] σο d. Από ηελ άιιε κεξηά, ζηηο έξεπλεο ησλ Waters et al. (1988) δελ δηαπηζηώλεηαη ζαθήο εκθάληζε κνξθνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ πξηλ από ηελ έθηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. ύκθσλα κε ηνπο (Waters et al., 1988) απηή ε γλώζε απαηηεί αξθεηό ρξόλν γηα λα θαηαθηεζεί. Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα πην πξόζθαησλ εξεπλώλ ζηα αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά πνπ δείρλνπλ κηα θαζπζηέξεζε ζηε ρξήζε κνξθνινγηθώλ ζηξαηεγηθώλ 2-3 εηώλ ζε ζρέζε κε ηηο θσλνινγηθέο (Bryant & Nunes, 1998, Nunes, Bryant & Bidman, 1997, Fayol, Thevenin, Jarousse & Totereau, 1999).

15 Η θαηάθηεζε ηεο θιηηηθήο θαη ηεο παξαγσγηθήο κνξθνινγίαο ε κία από ηηο πξώηεο έξεπλεο, ε Berko (1958) αμηνιόγεζε ηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ, από ηηο ειηθίεο ησλ 5,6 εηώλ έσο ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ, λα παξάγνπλ θιηηηθά κνξθήκαηα πιεζπληηθνύ θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. Σα παηδηά έβιεπαλ κηα θσηνγξαθία θαη άθνπγαλ έλα πξνθνξηθό θείκελν από ην νπνίν έιεηπε ε ιέμε-ζηόρνο. Εεηήζεθε απν ηα παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ιέμε πνπ έιεηπε. Αλαιύζεηο ηνπ ιόγνπ λεαξώλ παηδηώλ ππνδειώλνπλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα όηη ηα παηδηά απνθηνύλ βαζηθνύο θαλόλεο ησλ αγγιηθώλ θιηηηθώλ κνξθεκάησλ θαη είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θαλόλεο απηνύο παξαγσγηθά θαη απζόξκεηα ζε ζρεηηθά λεαξή ειηθία (Kuczaj, 1977, Marcus, Pinker, Ullman, Hollander, Rosen & Xu, 1992). Γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά πηζαλόλ λα ππεξγεληθεύνπλ ηνπο θαλόλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ παξάγνληαο ιέμεηο όπσο goed, θαη γηα ηε δεκηνπξγία πιεζπληηθνύ, παξάγνληαο ιέμεηο όπσο mans, foots θ.α.. Ζ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ θαλόλσλ ζύλζεζεο έρεη παξαηεξεζεί ζηνλ απζόξκεην ιόγν παηδηώλ ήδε από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ. Ζ Clark (1981) ππνζηεξίδεη, «ηα παηδηά, όπσο νη ελήιηθεο, πξσηνηππνύλ πξνθεηκέλνπ λα γεκίζνπλ ηα θελά ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο» (ζ. 307). Με άιια ιόγηα, ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ λέεο ιέμεηο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο όηαλ δελ έρνπλ θαιά θαηνρπξσκέλνπο όξνπο ζην ιεμηθό ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά επηλννύλ ζύλζεηεο ιέμεηο όπσο fixman γηα ην car mechanic, garden-man γηα ην gardener, car-smoke γηα ην exhaust. Σα παηδηά θαηαλννύλ ηε βαζηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ησλ ζπλζέησλ θαη δηαθξίλνπλ ζε απηά ηα νπζηαζηηθά ηελ θεθαιή θαη ηνλ ηξνπνπνηεηή ζε κηθξή ειηθία,

16 16 γηα παξάδεηγκα ε ιέμε doghouse αλαθέξεηαη ζε είδνο ζπηηηνύ, ελώ ην housedog ζε είδνο ζθύινπ (Clark, 1981, Clark, Gelman & Lane, 1985). Έξεπλα κε ελήιηθεο πνπ κηινύλ δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, όπσο αγγιηθά θαη θηλεδηθά, ππνδειώλεη όηη νη ελήιηθεο επεμεξγάδνληαη ηηο δηαθαλείο ζύλζεηεο ιέμεηο αλαιύνληαο απηέο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία ελώ ηηο αδηαθαλείο ηηο επεμεξγάδνληαη σο ζύλνιν (e.g. Dominiek, 1990, Wang, Peng, Guan & Kuang, 1999). Γελ είλαη ζίγνπξν πόηε ηα παηδηά αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ηηο δηαθαλείο ιέμεηο ζε επίπεδν ζπζηαηηθώλ. ε παιηά έξεπλα νη Silvestri & Silvestri (1977) βξήθαλ απνηειέζκαηα ηα νπνία δείρλνπλ όηη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο νηθείεο δηαθαλείο ζύλζεηεο ιέμεηο ρσξίο αλάιπζε, ελώ ηα παηδηά ηεο ηεηάξηεο ηάμεο θαηαλννύλ πώο νη ζεκαζίεο ησλ ζπζηαηηθώλ ζπκβάιινπλ ζηε ζεκαζία όιεο ηεο ζύλζεηεο ιέμεο. Ζ θαηάθηεζε ησλ παηδηώλ ηεο παξαγσγηθήο γλώζεο είλαη ε πεξηζζόηεξν κειεηεκέλε πιεπξά ηεο κνξθνινγηθήο γλώζεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ Berko (1958) αλαθέξεη όηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη νη καζεηέο ηεο πξώηεο ηάμεο δελ κπνξνύλ λα παξάγνπλ ηνπο θαηάιιεινπο παξάγσγνπο ηύπνπο. Χζηόζν, νη Carlisle & Nomanbhoy (1993) βξήθαλ όηη όηαλ ν παξάγσγνο ηύπνο δηαηεξεί ηε θσλνινγηθή ηαπηόηεηα ηεο ιέμεο-βάζε άζηθηε, ηα πνζνζηά ηεο ζσζηήο απάληεζεο αγγίδνπλ ην 40%, ελώ όηαλ ν παξάγσγνο ηύπνο απαηηεί θσλνινγηθή αιιαγή από ηε ιέμε-βάζε ηα πνζνζηά ηεο ζσζηήο απάληεζεο ήηαλ 11,2%. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηέο ηηο κειέηεο είλαη όηη ε Berko ρξεζηκνπνίεζε ςεπδνιέμεηο σο βάζεηο-ιέμεηο, ελώ νη Carlisle & Nomanbhoy ρξεζηκνπνίεζαλ πξαγκαηηθέο ιέμεηο πνπ ηα παηδηά ίζσο λα γλώξηδαλ.

17 17 Οη Tyler & Nagy (1989) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε αγγιόθσλα παηδηά ηεο Ακεξηθήο ηεο ηεηάξηεο, ηεο έθηεο θαη ηεο όγδνεο ηάμεο ζρεηηθά κε ηε γλώζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πιεπξώλ ησλ παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ. Βξήθαλ όηη ηα παηδηά ηεο ηεηάξηεο ηάμεο γλώξηδαλ ήδε ηε ζρέζε ηνπ επηζήκαηνο κε ηε βάζε ηεο ιέμεο. Ζ γλώζε ησλ παηδηώλ γηα ηελ ζπληαθηηθή ζπκβνιή ηνπ επηζήκαηνο απμαλόηαλ κε ηελ ηάμε. Παξόκνηα, ε γλώζε ησλ παηδηώλ γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο θαηαλνκήο ζηε ρξήζε ηνπ επηζήκαηνο κεγάισλε κε ηελ ηάμε αιιά θαηαθηηόηαλ αξγόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηε γλώζε γηα ηε ζρέζε βάζεο-επηζήκαηνο. Οη Derwing & Baker (1979) εηζήγαγαλ ηε δνθηκαζία «πξνέξρεηαη από», γηα παξάδεηγκα, έρνληαο αλζξώπνπο λα θξίλνπλ αλ ε ιέμε knowledge πξνέξρεηαη από ηε ιέμε know, γηα λα εξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θσλνινγηθώλ θαη ζεκαζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κνξθνινγηθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο κνξθνινγηθέο ζρέζεηο θαη λα απνξξίπηνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο κεγαιώλεη κε ηελ ειηθία. Παηδηά ζε κηθξόηεξε ειηθία είραλ ηελ ηάζε λα απνδέρνληαη ιαλζαζκέλεο ζρέζεηο πνπ βαζίδνληαλ ζε πξνθαλή νκνηόηεηα ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό (cat-kitty). Μεγαιύηεξα ζε ειηθία παηδηά είραλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ κε πξνθαλείο ζρέζεηο πνπ είραλ δηδαρηεί ζην ζρνιείν θαη ήηαλ πεξηζζόηεξν ηθαλνί ζε ζρέζε κε ηα κηθξόηεξα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρέζεηο όηαλ ηα κέξε ηεο ιέμεο δηέθεξαλ ζηελ πξνθνξά αιιά είραλ ηελ ίδηα νξζνγξαθία (break-breakfast). Οη Carlisle (1988) θαη Leong (1989) θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ παξάγσγε ιέμε θαη ηε βάζε ηεο ζε ηέζζεξηο ηύπνπο, κε βάζε θαηά πόζν ε παξάγσγε ιέμε εκπεξηέρεη νξζνγξαθηθή ή θσλνινγηθή αιιαγή από ηε βάζε. Οη ηέζζεξηο ηύπνη είλαη: (1) θακία αιιαγή, (2) νξζνγξαθηθή αιιαγή, (3) θσλνινγηθή αιιαγή θαη (4) νξζνγξαθηθή θαη θσλνινγηθή αιιαγή. Σν απνηέιεζκα είλαη όηη νη

18 18 καζεηέο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα παξάγνπλ παξάγσγνπο ηύπνπο όηαλ δελ απαηηείηαη θακία αιιαγή (Carlisle, 1988, 1995, Fowler & Liberman, 1995, Leong, 1989). Οη καζεηέο θάλνπλ πεξηζζόηεξα ιάζε ζηελ παξαγσγή παξάγσγσλ ηύπσλ πνπ απαηηνύλ θσλνινγηθή αιιαγή ή θαη ηα δύν. Ζ Carlisle (1988) βξήθε όηη ην 82% ησλ ιαζώλ ησλ παηδηώλ πεξηιάκβαλαλ ιέμεηο πνπ απαηηνύζαλ θσλνινγηθή αιιαγή γηα λα θηηάμνπλ ηελ παξάγσγε ιέμε, θαη ηα πεξηζζόηεξα ιάζε ήηαλ ιάζε δηαηήξεζεο ηνπ θσλνινγηθνύ ηύπνπ ηεο ιέμεο-βάζε. Σν απνηέιεζκα απηό επηβεβαηώλνπλ νη Tyler & Nagy (1989) πνπ ζπλίζηαηαη ζην όηη «ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαθηνύλ ζηξαηεγηθέο πνπ θάλνπλ όζν ην δπλαηό ιηγόηεξεο αιιαγέο ζην ζρεκαηηζκό κηαο λέαο ιέμεο από ηελ παιηά» (ζ. 665). Όζν κηθξόηεξε είλαη ε αιιαγή ζηε δνκή ηεο παξάγσγεο ιέμεο, ηόζν επθνιόηεξν λα θαηαθηήζεη θαλείο απηέο ηηο ιέμεηο. Ζ επίδξαζε ηεο θσλνινγηθήο ή νξζνγξαθηθήο αιιαγήο από ηε βάζε ζηνλ παξάγσγν ηύπν εξεπλήζεθε από ηνπο Mahony (1994) θαη Mahony, Singson & Mann (2000), αιιά ε δνθηκαζία ζε απηέο ηηο έξεπλεο ήηαλ ε αλαγλώξηζε ηεο κνξθνινγηθήο ζρέζεο ζε δεύγε ιέμεσλ. Καινί αλαγλώζηεο θαη κεγαιύηεξνη καζεηέο αλαγλώξηζαλ ζσζηά πεξηζζόηεξα δεύγε ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θησρνύο αλαγλώζηεο ή ηνπο κηθξόηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο. Χζηόζν, ε Mahony θαη νη ζπλάδειθνί ηεο θαηέιεμαλ ζην όηη ν βαζκόο ηεο θσλνινγηθήο αιινίσζεο ζηνλ παξάγσγν ηύπν δελ επεξεάδεη ηελ θξίζε ησλ καζεηώλ γηα ηε κνξθνινγηθή ζπγγέλεηα. Φαίλεηαη όηη ε θσλνινγηθή θαη νξζνγξαθηθή πνηθηιία επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή (Carlisle, 1988, Leong, 1989) αιιά όρη ηελ αλαγλώξηζε κνξθνινγηθά ζύλζεησλ ιέμεσλ (Mahony, 1994, Mahony et al., 2000).

19 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νξζνγξαθία Ο όξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Samuel Kirk 1962 γηα λα πξνζδηνξίζεη «κηα θαζπζηέξεζε ή δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαπηνύ ή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ (όπσο είλαη ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε νξζνγξαθία, ε θαηαλόεζε) ή θαη ησλ καζεκαηηθώλ, εμαηηίαο θάπνηαο πηζαλήο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ή δηαηαξαρώλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκάησλ. Καηά ηνλ Kirk, απηέο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ νθείινληαη ζε λνεηηθή ή αηζζεηεξηαθή πζηέξεζε ηνπ παηδηνύ ή ζε αξλεηηθνύο πνιηηηζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο» (βι. Πόξπνδαο, 2003, ζ.22). νξηζκό: ύκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν επξέσο απνδεθηό από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ νη νπνίεο εθδειώλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνύ ή καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κάιηζηα είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα δσήο. Με ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Απηά ηα πξνβιήκαηα σζηόζν δε ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλ θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή) ή λα δέρνληαη ηελ επίδξαζε εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, όπσο είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε αλεπαξθήο θαη αθαηάιιειε δηδαζθαιία, απηέο δελ είλαη ην άκεζν

20 20 απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ ή εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ» (Hammil, 1990) (βι. Παληειηάδνπ, 2000, ζ. 18). Πεξίπνπ ην 20-25% ηνπ πιεζπζκνύ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα ή δπζθνιία ζε θάπνην ηνκέα ή αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. Σν πνζνζηό ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιίσλ δελ θαηαλέκεηαη ηζνκεξώο ζηα δύν θύια. Σα αγόξηα παξνπζηάδνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (βι. Πόξπνδαο, 1998, ζ.16). Βαζηθό αίηην ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ απνδίδεηαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη παξάγνληεο πνπ θαηά θαλόλα πξνθαινύλ ηε δπζιεηηνπξγία απηή είλαη βηνινγηθνί, θιεξνλνκηθνί, αιιά θαη άιινη πνπ επηδξνύλ θαηά ηελ πξνγελλεηηθή, γελλεηηθή θαη κεηαγελλεηηθή πεξίνδν (βι. Πόξπνδα, 2003, ζ ). Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδειώλνληαη πάληνηε κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε. Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, εληνπίδνληαη αθνύ ήδε έρνπλ αξρίζεη ην ζρνιείν. πλήζσο έλα παηδί ζεσξείηαη ππνςήθην γηα έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ όηαλ ε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε είλαη ρακειόηεξε θαηά δύν ρξόληα ηνπιάρηζηνλ- από ηελ αλακελόκελε. Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινύλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηνπο ηνκείο ή γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ δπζιεηηνπξγνύλ, αιιά θαη ην βαζκό ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζε ησλ δηαθόξσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Χο εθ ηνύηνπ, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θνηλή ζπκπησκαηνινγία πνπ λα ραξαθηεξίδεη όινπο ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη ε πξόβιεςε ηεο αλακελόκελεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα