ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV: ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα ελήιηθεο κε 1 kcal/ml θαη 33% ιίπνο εθ ησλ νπνίσλ 70% MCT. πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πξσηετλε (>50γξ/1000kcal) κε ζεξκηδηθή ππθλόηεηα 1,5 kcal/ml γηα εληεξηθή θαη per os δηαηξνθή ζε δηάθνξεο γεύζεηο. Πξσηετλνύρν ζπκπιήξσκα ζε ζθόλε γηα εηδηθό εκπινπηηζκό ηεο εληεξηθήο ή peros δηαηξνθή. Καηαγξαθηθό ζεξκνγξαθηθό ραξηί ζε δηαζηάζεηο: 210ρηιζηΥ300ρηιζηΥ200θύιια. Καηαγξαθηθό ραξηί γηα vinteo printer sony upp 110s ζε ξνιό πιάηνπο 110ρηιζη θαη κήθνπο 20κέηξα Γηαζηάζεηο:210ρ295ρ150 7 QUINTON ΕΧΝΔ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 9 ΛΑΣΗΥΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 10 ΚΟΛΠΟΚΟΠΗΑ ΜΖΣΡΟΚΟΠΗΑ Καηαγξαθηθό ζεξκνγξαθηθό ραξηί ζε δηαζηάζεηο 210ρηιΥ300ρηιΥ200 Με θιηπ αζθαιείαο γηα λα κέλεη ζηαζεξή ε πίεζε ηεο ρεηξόο, ειαζηηθό, λα κελ δεκηνπξγεί ηξαπκαηηζκνύο ή αηκαηώκαηα, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύζθημεο γηα αλάδεημε ηεο θιέβαο. σιήλαο κέηξνπ από πιηθό latex ζην λνύκεξν 4, ειαζηηθό λα κελ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκνύο. Να ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, κε ειαζηηθόηεηα, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία απνζηεηξσκέλα, ππναιιεξγηθά, από αηζπιέλην (από ζθιεξό πιαζηηθό θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ), λα κελ ζπάδνπλ, αλά έλα ζπζθεπαζκέλα ζε αδηάβξνρε, αλζεθηηθή, δηαθαλή ζήθε, κηαο ρξήζεο. Γηαζηάζεηο S,M,L. ε ηεκάρηα S 10.2 M 10.3 L 11 ΒΟΤΡΣΔ ΓΗΑ pap-test. 12 ΠΑΣΟΤΛΔ για pap-test ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ-ΠΑΗΓΗΚΑ ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΟΤΡΧΝ 24ωπος ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΟΣΖΡΑΚΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΟΤΡΧΝ 15.1 ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΑ 100cc Απνζηεηξσκέλα αλά έλα 15.2 ΜΖ ΑΠΟΣΖΡΩΜΔΝΑ 100cc ΑΚΚΟΗ ΒΑΡΗΟΤΥΟΤ ΤΠΟΚΛΤΜΟΤ ΡΤΓΥΖ ΒΑΡΗΟΤΥΟΤ ΤΠΟΚΛΔΗΜΟΤ Δλδνθνιπηθό πιαζηηθό βνπξηζάθη κε πξνζηαηεπηηθό άθξν γηα ιήςε επηρξίζκαηνο, κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλν. ε ηεκάρηα. Οη ζπάηνπιεο λα είλαη από μύιηλν πιηθό, ην έλα άθξν λα είλαη θνληό θαη ην άιιν ακβιύ θαη καθξύηεξν, απνζηεηξσκέλεο. ε ηεκάρηα. Πιαζηηθά, καιαθά, όρη ράξηηλα, κε αζθάιεηα κε θιηπο, κε δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο. Γνρεία ζπιινγήο νύξσλ 24 σξνπ ρξώκαηνο ιεπθνύ ρσξεηηθόηεηαο 2-2,7 ιίηξσλ κε βαζκνλόκεζε αλά 100cc θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό. Να θέξνπλ δύν ζηόκηα (έλα κεγάιν γηα θαλνληθή νύξεζε κε πώκα βηδσηό θαη έλα κηθξό γηα ην άδεηαζκα ησλ νύξσλ κε βηδσηό πώκα). Να θέξεη κεηαιιηθό ή πιαζηηθό ρεξνύιη γηα εύθνιε κεηαθνξά. Με θαπάθη πξεζαξηζηό αεξνζηεγέο θιείζηκν,60cc, γηα ζπιινγή νύξσλ & πηπέισλ πξνο εμέηαζε απιή & θαιιηέξγεηα, από πιηθό θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ, δηαθαλή, ζε ηεκάρηα. Με απνζηεηξσκέλνη, πεξηέρνληεο βάξην, πιαζηηθνί, κηαο ρξήζεο. Πιαζηηθά, κε έιαηα ζθιεξά από πνιππξνππιέλην ή ζηιηθόλε, εύθακπηα κε νπή ή κπαιόλη.

2 18 ΡΤΓΥΖ ΧΣΟΚΟΠΗΟΤ Πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 19 ΡΤΓΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΤΜΠΑΝΗΚΟΤ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟΤ ΤΜΒΑΣΑ ΜΔ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ GENIUS 2 20 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΑ ΟΤΡΧΝ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ (ζςζηήμαηα ωπιαίαρ μέηπηζηρ ούπων) 21 ΚΛΗΠ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΧΜΑΣΑ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ (ΑΠΛΔ ενηλίκων) G G G G G 24 ΤΝΓΔΣΗΚΑ 3-WAY ΑΠΛΑ Απνζηεηξσκέλα κε ζθιεξό ζπιιεθηηθό ζάιακν, κε δηαβαζκίζεηο από cc, κε ζύζηεκα εθθέλσζεο θαη πξνζαξκνζκέλν ζάθθν κε δηαβαζκίζεηο cc ν νπνίνο λα έρεη ζσιήλα εθθέλσζεο κε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ δεηγκαηνιεςηώλ νύξσλ & ζσιήλα ζύλδεζεο κε ηνλ νπξνθαζεηήξα. Γηα αζθάιεηα ζθξάγηζεο ηνπ αζθνύ κεηά ην πέξαο ηεο αηκνιεςίαο, κεηαιιηθά, λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζθξαγίζεσο ησλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ ησλ αζθώλ. ε ηεκάρηα. Πώκαηα θιεβνθαζεηήξσλ πιαζηηθά, ηύπνπ LUER-LOCK, βηδσηόκεγάιεο αζθαιείαο, από ζθιεξό πιαζηηθό πιηθό, κε ηνμηθό, ιεπθνύ ρξώκαηνο, κε πεξηθεξεηαθέο ξαβδώζεηο γηα ηελ ζηαζεξή ζπγθξάηεζε-θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ βηδώκαηνο, απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο. Δηζαγσγή ζηε θιέβα ζε ζύλδεζε κε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο πγξώλ- δηαιπκάησλ. Πεηαινύδεο scalp-vein.butterfly 23G,19G,21G,27G,25G.Σα δεηνύκελα κήθε βειόλαο 19,5-9,5 ρηι.σα δεηνύκελα κήθε ζσιήλα 30,5-10,2-20,3 εθ. Βειόλα θιεβνθέληεζεο από αλνμείδσην αηζάιη, αηξαπκαηηθή, ζηιηθνλαξηζκέλε ιεπηώλ ηνηρσκάησλ κε δηπιή θνληή ινμόηκεζε. Να θέξνπλ δεύγνο πηεξπγίσλ γηα ζσζηή πξνώζεζε ηεο βειόλαο & αζθαιή ζηήξημή ηεο. Να θέξνπλ ζσιήλα πςειήο πνηόηεηαο πνπ λα αλαθηά ηελ αξρηθή ηνπ δηάκεηξν κεηά από πηζαλή αλαδίπισζε θαζώο θαη ηθαλνπνηεηηθνύ κήθνπο γηα ηε δεκηνπξγία θακπύιεο αζθάιεηαο. Δπηζηόκην κε ρξσκαηηθό θώδηθα ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα θαη ππνδνρή γηα ζύλδεζε αζθάιεηαο Luer Lock κε ηε ζπζθεπή ρνξήγεζεο. Να πξνζθέξεηαη ζηα δεηνύκελα κεγέζε, λα θέξεη επηζήκαλζε CE Mark. Να δηαζέηεη απνζηείξσζε γηα 5 ρξόληα. ε ηεκάρηα. πλδεηηθά 3 νδώλ ή ηξηπιήο ξνήο πνπ ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ηεο ζπζθεπήο ηνπ νξξνύ & ηνπ θιεβνθαζεηήξα, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ρνξήγεζεο 3 νξξώλ ή δηαιπκάησλ. Να είλαη απνζηεηξσκέλα, ειεύζεξα ππξεηνγόλσλ, κηαο ρξήζεο, από πςειήο πνηόηεηαο εηδηθό πιαζηηθό ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, κε αλαηνκηθή ζπζθεπαζία, ζε δηαθαλή ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην, λα δηαζέηνπλ ελδείμεηο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο νπήο θαη λα θέξνπλ έλδεημε γηα ηε ρξήζε ζε αξηεξία ή θιέβα, δύν άθξα ζειπθά & έλα αξζεληθό, ηα άθξα λα είλαη δηαθαλή, κε καιαθό άμνλα γηα εύθνιε πεξηζηξνθή, κε πώκαηα ζηα άθξα, δηαθαλή, ππναιιεξγηθά κε θαιή εθαξκνγή.

3 EK. ΤΝΓΔΣΗΚΑ 3-WAY ΜΔ ΠΡΟΔΚΣΑΖ 10 ΔΚ.,50 ΔΚ.ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΝΓΔΖ πλδεηηθά 3 νδώλ ή ηξηπιήο ξνήο πνπ ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ηεο ζπζθεπήο ηνπ νξξνύ & ηνπ θιεβνθαζεηήξα, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ρνξήγεζεο 3 νξξώλ ή δηαιπκάησλ. Να είλαη απνζηεηξσκέλα,κηαο ρξήζεο,από πςειήο πνηόηεηαο εηδηθό πιαζηηθό ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, κε αλαηνκηθή ζπζθεπαζία, ζε δηαθαλή ζπζθεπαζία, λα δηαζέηνπλ ελδείμεηο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο νπήο θαη λα θέξνπλ έλδεημε γηα ηε ρξήζε ζε αξηεξία ή θιέβα, δύν άθξα ζειπθά & έλα αξζεληθό, ηα άθξα λα είλαη δηαθαλή, κε καιαθό άμνλα γηα εύθνιε πεξηζηξνθή, κε πώκαηα ζηα άθξα, δηαθαλή, ππναιιεξγηθά κε θαιή εθαξκνγή EK. 26 ΟΡΘΟΚΟΠΗΑ ΓΑΝΣΗΑ ΓΗΑΦΑΝΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 29 ΠΟΓΗΔ Να ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κε ειαζηηθόηεηα, από ζθιεξό πιαζηηθό πιηθό, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλα αλά έλα. Νάηινλ, κηαο ρξήζεο, δηάθαλα, ακθηδέμηα, ιεία ή ζαγξέ κε απνζηεηξσκέλα. Μηαο ρξήζεσο, latex, κε απνζηεηξσκέλα, νκνηόκνξθα πνπδξαξηζκέλα, κε ειάρηζηε πνζόηεηα πνύδξαο θαηάιιειεο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. Απαγνξεύεηαη λα πεξηέρνπλ ή λα είλαη πνπδξαξηζκέλα κε ππξηηηθό καγλήζην. Πιαζηηθέο, κηαο ρξήζεο, πνιύ αλζεθηηθέο, από πνιπαηζπιέλην, κε απνζηεηξσκέλεο, κε ηνμηθέο, λα δέλνπλ ζηε κέζε, ρξώκαηνο ιεπθνύ ή δηαθαλείο, λα θαιύπηνπλ ζώξαθα, θνηιηά θαη γόλαηα. 30 ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ ε αηνκηθή ράξηηλε ζπζθεπαζία, μύιηλα, απνζηεηξσκέλα. 31 ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ Μαζραιηαία 32 ΜΖΥΑΝΔ ΞΤΡΗΣΗΚΔ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖΔΩΝ 33 ΝΔΦΡΟΔΗΓΖ ΔΜΠΟΣΗΜΔΝΔ ΠΔΣΔΣΔ ΠΑΝΔ (ΤΠΟΔΝΣΟΝΑ) ΚΑΣΑΚΛΗΖ ΣΡΧΜΑΣΟΘΖΚΔ ΝΑΫΛΟΝ Πιαζηηθέο, κηαο ρξήζεο, λα θέξνπλ δνληάθηα θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό πιαζηηθό κε ιεπίδα από αηζάιη θαιπκκέλε από αλνμείδσην πιηθό. Να είλαη απόιπηα αδηάβξνρε κε δπλαηόηεηα εκβάπηηζεο (ζε λεξό ή απνιπκαληηθό) γηα εύθνιν θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε. Να έρεη επαγσγηθό θνξηηζηή (ε θόξηηζε λα γίλεηε ρσξίο θαιώδην) κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνλ ηνίρν, πξνζθέξνληαο έηζη ζηαζεξό ζεκείν απνζήθεπζεο θαη δηαξθνύο θόξηηζεο. Από ζθιεξό πεπηεζκέλν ραξηί, κηαο ρξήζεο, λα κελ δηαπεξλώληαη από ηα αηρκεξά αληηθείκελα θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ δηαπεξαηόηεηα ησλ πγξώλ, δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ. εη κε 10 εκπνηηζκέλεο ζεξκαηλόκελεο πεηζέηεο, κεγάινπ πάρνπο(100gsm), κεγάινπ κεγέζνπο (33x22cm), από ζπλζεηηθό κεηάμη γηα κπάλην θαηαθεθιηκέλσλ αζζελώλ ζε αηνκηθή επαλαζθξαγηδόκελε ζπζθεπαζία, κε άξσκα, κε θαζαξηζηηθή θαη ελπδαηηθή δξάζε. Γεξκαηνινγηθά ειεγκέλεο Πάλεο από απνξξνθεηηθό & ππναιιεξγηθό πιηθό, κηαο ρξήζεο, λα εμαζθαιίδνπλ απόιπηε πγηεηλή ζην αλζξώπηλν ζώκα, λα κελ ηξίβνπλ, λα κελ αθήλνπλ ρλνύδη, ε κία επηθάλεηα λα έρεη αδηάβξνρε επέλδπζε, δηαζηάζεηο 80Υ180 εθαηνζηά. Αδηάβξνρεο, θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπαηζπιέλην κε ιάζηηρν γύξσ γηα θάιπςε ηεο πάλσ πιεπξάο θαη ησλ πιατλώλ ηνπ ζηξώκαηνο. Να είλαη καιαθέο, εύθακπηεο γηα λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο θακπύιεο ηνπ ζώκαηνο γηα απνθπγή θαηαθιίζεσλ. Να κπνξνύλ λα πιέλνληαη εύθνια κε ηα θνηλά λνζνθνκεηαθά θαζαξηζηηθά.

4 ΠΑΝΑ - ΒΡΑΚΑΚΗ ΑΚΡΑΣΔΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΧΝ ΠΟΣΖΡΑΚΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ Μηαο ρξήζεο, "θιεηζηνύ ηύπνπ", κεγάιεο απνξξνθεηηθόηεηαο, λα δηαζέηνπλ ζθιεξή απηνθόιιεηε ηαηλία, λα θέξνπλ δώλε πξνζηαζίαο γηα λα απνθεύγνληαη νη δηαξξνέο πγξώλ από ηηο θηλήζεηο, ζε κέγεζνο Large θαηάιιειεο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε. Πιαζηηθνί γηα όινπο ηνπο ηύπνπο θξεβαηηώλ κε εληζρπκέλε ππνδνρή γηα ηνλ ζπιιέθηε θαη ππνδνρή γηα ηνλ απιό απηνύ. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πιπζίκαηνο θαη απνζηείξσζεο. Μηαο ρξήζεο, αξηζκεκέλα έσο 25ml, δηαθαλή, πιαζηηθά. 39 ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΑ ΑΝΓΡΧΝ Μηαο ρξήζεο, γηα θαηαθεθιηκέλνπο αζζελείο, ράξηηλα. Υάξηηλεο κηαο ρξήζεο γηα θαηαθεθιηκέλεο γπλαίθεο, από ζθιεξό ΚΧΡΑΜΗΓΔ 40 πεπηεζκέλν ραξηί γηα λα είλαη αλζεθηηθέο ζηε δηαπεξαηόηεηα ησλ ΓΤΝΑΗΚΔΗΔ πγξώλ ΔΝΣΟΝΗΑ (πόλοι) ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΛΗΝΖ ΓΟΥΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΔΛΟΝΧΝ ΚΡΔΜΑ ΕΔΛΔ ΓΗΑ ΤΠΔΡΖΥΟΤ 44 ΚΡΔΜΑ ΕΔΛΔ ΓΗΑ Ζ.Κ.Γ. 45 ΚΑΡΦΗΣΖΡΔ Μηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλνη. 46 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ ΑΚΟΗ 46.1 ΑΚΟΗ ΚΟΛΟΣΟΜΗΑ 46.2 ΑΚΟΗ ΚΟΛΟΣΟΜΗΑ ΑΚΟΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΟΤΡΖΣΖΡΟΣΟΜΗΑ ΑΚΟΗ ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑ ΓΤΟ ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΒΑΔΗ- ΑΚΟΗ Ρνιά ζεληόληα γηα ρξήζε ζε εμεηαζηηθά θξεβάηηα (box), από αξίζηεο πνηόηεηαο ραξηί (100% θαζαξό ρεκηθό πνιηό), επέλδπζε εηδηθήο πιαζηηθήο αδηάβξνρεο κεκβξάλεο, κε ξαθέο γηα νκνηόκνξθν ηεκαρηζκό θύιισλ, δηαζηάζεηο 60Υ50-50Υ50 εθ. Σα απιά ράξηηλα λα είλαη από ραξηί αξίζηεο πνηόηεηαο (100% θαζαξό ρεκηθό πνιηό), κε ξαθέο γηα νκνηόκνξθν ηεκαρηζκό θύιισλ, δηαζηάζεηο 60cmΥ100m. Από εηδηθό ζθιεξό πιαζηηθό, αδηάηξεηα,λα επηηξέπνπλ ηελ αθίλδπλε απνκάθξπλζε ηεο βειόλαο από ηε ζύξηγγα, λα θέξνπλ πώκα αζθαιείαο θιεηζίκαηνο, λα είλαη απιά ζηε ρξήζε, λα θέξνπλ ηελ έλδεημε CE, λα θιείλνπλ εξκεηηθά, ζε δηαζηάζεηο : 5-5,5 λίηπων Με θαιή αγσγηκόηεηα, ππναιιεξγηθό, πδαηνδηαιπηό ζε πιαζηηθά θηαιίδηα από ml, θηάιε 1000 ml. Με θαιή αγσγηκόηεηα, ππναιιεξγηθό, πδαηνδηαιπηό ζε πιαζηηθά θηαιίδηα από ml. Απηνθόιιεηνη ζάθνη θνινζηνκίαο κε θίιηξν εμόδνπ αεξίσλ & αληηηδξσηηθό θάιπκκα. Ζ θνιιεηηθή ηνπ επηθάλεηα λα είλαη εύθακπηε θαη λα έρεη ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο. Γηαθαλείο κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο 10-55mm πεξίπνπ. Απηνθόιιεηνη ζάθνη θνινζηνκίαο κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν, κε εμειηγκέλν θνιιεηηθό δπν πιηθώλ ζε ειιεηπηηθή κνξθή. Να έρεη αληηηδξσηηθό θάιπκκα θαη εύθακπηε θνιιεηηθή επηθάλεηα. Γηαθαλείο κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο 10-75/60mm πεξίπνπ. Απηνθόιιεηνη ζάθνη νπξεηεξνζηνκίαο κε εμειηγκέλν θνιιεηηθό δύν πιηθώλ, εύθακπηε έμνδν γηα εύθνιν άδεηαζκα θαη ζύλδεζε κε νπξνζπιιέθηε. Ζ θνιιεηηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη από ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο. Γηαθαλείο κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο 10-75/60mm πεξίπνπ. άθνη κεηεγρεηξεηηθήο ρξήζεο, απηνθόιιεηνη, κε παξάζπξν επηζεώξεζεο ζηνκίνπ, εύθνιν άδεηαζκα θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε νπξνζπιιέθηε. Ζ εύθακπηε θνιιεηηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη από ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε δέξκαηνο. Γηαθαλείο κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο mm.

5 Β.ΑΚΟΗ Βάζεηο αδηαθαλείο, επίπεδεο εύθακπηεο θνβώκελεο κε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θνιιεηηθά γηα αζθάιεηα, αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο δηακ mm πεξίπνπ. Βάζεηο δηαθαλείο, επίπεδεο & θσληθέο εύθακπηεο θνβώκελεο. Να έρνπλ ελζσκαηνκέλεο ππνδνρέο δώλεο θαη εληζρπκέλν θνιιεηηθό πνπ λα κελ δηαβξώλεηαη εύθνια. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο αλνίγκαηνο δηακ mm πεξίπνπ. άθνη θνινζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν αεξίσλ, αληηηδξσηηθό θάιπκκα θαη ζύζηεκα θνπκπώκαηνο ζηηο βάζεηο πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ κέγηζηε αζθάιεηα κε ηελ κηθξόηεξε πίεζε. άθνη θνινζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο λα έρνπλ εληζρπκέλν & απνηειεζκαηηθό θίιηξν ηξηώλ ζηξσκάησλ, αληηηδξσηηθό καιαθό θάιπκκα θαη ζύζηεκα θνπκπώκαηνο ζηηο βάζεηο πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ κέγηζηε αζθάιεηα κε ηελ κηθξόηεξε πίεζε. άθνη εηιενζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο κε αληηηδξσηηθό θάιπκκα θαη ζύζηεκα θνπκπώκαηνο ζηηο βάζεηο πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ κέγηζηε αζθάιεηα κε ηελ κηθξόηεξε πίεζε ΔΗΓΗΚΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΣΟΜΗΧΝ & ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΓΔΡΜΑΣΟ & ΔΞΔΛΚΧΔΧΝ άθνη νπξεηεξνζηνκίαο πνπ λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο κε αληηηδξσηηθό θάιπκκα θαη ζύζηεκα θνπκπώκαηνο ζηηο βάζεηο πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ κέγηζηε αζθάιεηα κε ηελ κηθξόηεξε πίεζε ηήξηγκα εληέξνπ γηα ρξήζε ζηηο εγθαξζηνζηνκίεο κε νπέο γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξακκάησλ, επίπεδεο επηθάλεηεο επαθήο, ζπκπαγέο θαη αζθαιέο θιείζηξν Εώλε ζάθσλ ειαζηηθή, ξπζκηδόκελε Εώλε βάζεσλ ειαζηηθή, ξπζκηδόκελε Κξέκα πξόιεςεο εξεζηζκώλ ηνπ δέξκαηνο γύξσ από ηε ζηνκία πνπ λα κελ αθήλεη ιηπαξόηεηα Κξέκα ζεξαπείαο εξεζηζκώλ ηνπ δέξκαηνο κε παξαθίλε θαη γιπθεξίλε. ε ζσιελάξην ησλ 60ml πεξίπνπ. Τδξνζηαηηθή πάζηα εύπιαζηε γηα θάιπςε αηειεηώλ ηνπ δέξκαηνο Patch εξωηεπικήρ βημαηοδόηηζηρενηλίκων Α) ε κνξθή πιαζηειίλεο Β) σιελάξην 60γξ. πεξίπνπ Λνζηόλ θαζαξηζκνύ δέξκαηνο γηα θαζαξηζκό ζε κπνπθάιη, 180~250ml πεξίπνπ. Κξέκα ελπδαηηθή θαη απνθνιπδσηηθή κε 10% νπξία θαη 4% γαιαθηηθό νμύ. 75 ml πεξίπνπ. Ήπην αληηζεπηηθό θαζαξηζηηθό δεξκαηηθώλ βιαβώλ θαη εμειθώζεσλ ρσξίο άξσκα θαη ρξσζηηθέο νπζίεο. Να ςεθάδεη ζε κνξθή spray θαη αθξνύ. 250ml πεξίπνπ. Κξέκα γηα ζεξαπεία ησλ εμηδξσκαηηθώλ εμειθώζεσλ δέξκαηνο κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 20% θαη θαξάγηα. 50γξακ. Πεξίπνπ. Κξέκα γηα πξνζηαζία ησλ εμηδξσκαηηθώλ εμειθώζεσλ δέξκαηνο κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 12%, δηκεζηθόλε, βαδειίλε. 50γξακ. Πεξίπνπ. Αθηηλνδηαπεξαηα ζπκβαηά κε απηληδσηέο Philips HeartStart XL,Philips HeartStart MRX,Medronic Lifepak 12

6 52 ΑΚΚΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΚΡΧΝ Δλειίθσλ 53 ΓΟΥΔΗΑ ΗΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ Πιαζηηθά, δηαζηάζεσλ: ιίηξνπ ιίηξνπ ιίηξσλ ιίηξσλ 54 ΤΡΗΓΓΔ ml ρσξίο βειόλα ππνδνρήο Luer Lock απνζηεηξσκέλεο ml ρνλδξό κπεθ CATHETER απνζηεηξσκέλεο 55 ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ cm πεξίπνπ Πξνεθηάζεηο πιαζηηθέο απνζηεηξσκέλεο κε έλα άθξν αξζεληθό luer lock θαη κε έλα άθξν ζειπθό luer lock θαη νιηζζαίλσλ θιείζηξν( roller.) cm πεξίπνπ 56 ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΘΔΝΧΝ -ΟΡΓΑΝΧΝ ΧΜΑΣΟ Από εηδηθό αθξνιέμ πνιπνπξεζάλεο 56.1 θεθαιή 56.2 απρέλα 57 ΧΛΖΝΔ ΑΔΡΗΧΝ Πιαζηηθνί 58 ΣΡΟΚΑΡ 58.1 Κνηιίαο 58.2 Θώξαθνο δηαθόξσλ κεγεζώλ ΤΚΔΤΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΗΚΖ ΠΗΔΖ ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΥΑΡΟΤ σιήλεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κεηα ζηπιενύ εηζαγσγήο αθηηλνζθηεξνί κήθνπο 40cm No Μηαο ρξήζεο,πιαζηηθό καλνκεηξν γηα ζπλερή ή δηαθεθνκέλε κέηξεζε(κφπ).να έρεη πιαζηηθή θιίκαθα κε ελδείμεηο αλα 1εθ.απν - 2 εσο +36 θαη ελζσκαησκέλν πιαζηηθό ζσιήλα κήθνπο 120εθ.Σν άλσ άθξν ηνπ λα θιείλεη κε αδηάβξνρν θίιηξν αεξαγσγό ελώ ζην άιιν άθξν λα πξνζαξκόδεηαη βειόλα 18G.Καηα κήθνο ηεο πιαζηηθή θιίκαθαο λα ππάξρεη θόθθηλνο θηλεηόο δείθηεο γηα ηε ζεκείσζε ηεο ΚΦΠ.ηε ζπζθεπαζία λα ππάξρνπλ θνιιεηηθέο ηαηληεο γηα ζηήξημε ηνπ καλόκεηξνπ ζην ζηαηώ ηνπ νξνύ ηνπ αζζελνύο.να δηαζέηεη απνζηείξσζε γηα 5 έηε.να θέξεη έλδεημε CE mark.να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 3 way γηα ζπλερείο κεηξήζεηο. Αξρή κεζόδνπ: ειεθηξνρεκηθή 2.Όγθνο απαηηνύκελνπ δείγκαηνο αίκαηνο: 5 ml

7 3.Απαηηνύκελνο ρξόλνο έλδεημεο κέηξεζεο 30 sec 4.Δύξνο κεηξήζεσλ : ην ειάρηζην mg/dl 5.Αθξίβεηα : ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ( r ) λα δίλεη πςειό βαζκό ζπζρέηηζεο ησλ ηηκώλ ηνπ κεηξεηή κε εξγαζηεξηαθέο ηηκέο αλαθνξάο, ζε επίπεδν πηζαλόηεηαο 95 %. 6.Δπαλαιεςηκόηεηα : Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο (cv) ζε επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο ζηηο αθξαίεο θιίκαθεο ησλ ηηκώλ ηεο γιπθόδεο αίκαηνο ηνπ δείγκαηνο 8 % 7.Απνθπγή δηαζπνξάο αίκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ΣΑΗΝΗΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΟΤΡΧΝ 8.Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε αλεπαξθνύο δείγκαηνο αίκαηνο. 9.ζεξκνθξαζηαθό εύξνο ιεηηνπξγίαο κεηξεηή θαη θύιαμεο ειεθηξνδίσλ : ην πην ζπκβαηό κε ηηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ( ην κέγηζην εύξνο -2 C έσο +32 C). ΣΑΗΝΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΔΣΟΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ CPV: ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΖΚΓ (MONITOR) ΔΝΖΛΗΚΧΝ Να έρνπλ αθξώδεο ππόζηξσκα, κε δειέ γηα θαιύηεξε επαθή κε ην δέξκα θαη γηα λα κελ θάλνπλ παξάζηηα κε ηηο θηλήζεηο ησλ αζζελώλ, ππναιιεξγηθά, ην θνύκπσκα λα έρεη επέλδπζε Ag/Agcl. Ζ απηνθόιιεηε επηθάλεηα λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα. Να κπνξεί λα κέλεη ζην δέξκα πάλσ από 24 ώξεο ρσξίο λα απνθνιιάηαη, λα είλαη αδηαπέξαζην από πγξά. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη ππελδεδπκέλε κε πιηθά πνπ λα δηαηεξνύλ ηα ειεθηξόδηα ζε αξίζηε θαηάζηαζε, πξνζηαηεπκέλα από ην θσο, ην θξύν ή ηε δέζηε έζησ θαη αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεξηθά από ηε ζπζθεπαζία γηα πεξηζζόηεξνπο από 15 κήλεο. Σν απηνθόιιεην ειεθηξόδην λα κελ πεξηέρεη ηνμηθά πιηθά ή θανπηζνύθ. Να θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE. Ο δειέο αγσγήο λα δίλεη ηζρπξό ζήκα ζην ΖΚΓ, λα είλαη εκηζηεξεάο κνξθήο θαη ε επηθάλεηά ηνπ λα δηαζέηεη ζπγθνιιεηηθή ηθαλόηεηα, παξόκνηα κε απηήλ ηεο ππόινηπεο επηθάλεηαο ηνπ. 2 ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ 2.1 Bis γηα έιεγρν βάζνπο αλαηζζεζίαο 2.2 Ζιεθηξόδηα ειέγρνπ αλαιγεζίαο

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα