Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:"

Transcript

1 Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεη/ζηή. 3) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν ιόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ θαη λα εθαξκόδεη ην ζρεηηθό ηύπν ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 4) Να γλσξίδεη ηνλ ηύπν ηεο ηζρύνο ηδαληθνύ κεη/ζηή θαη λα ηνλ εθαξκόδεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 5) Να αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα είδε κεη/ζηώλ. 1

2 Μεηαζρεκαηηζηέο (Μ/) Οη κεηαζρεκαηηζηέο είλαη ειεθηξηθέο κεραλέο, ρσξίο πεξηζηξεθόκελα κέξε, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αλπςώλνπλ ή λα ππνβηβάδνπλ ηελ ηάζε. Καηαζθεπή ηνπ Μ/ Ο κεηαζρεκαηηζηήο απνηειείηαη από δύν πελία ηπιηγκέλκα ζε θνηλό ππξήλα. Σν έλα πελίν νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θαη ην άιιν δεπηεξεύνλ. ην πξσηεύνλ ζπλδέεηαη ελαιιαζζόκελε ηάζε θαη ζην δεπηεξεύνλ δεκηνπξγείηαη ηάζε από επαγσγή. 2

3 Ο ππξήλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ιεπηά ειάζκαηα ζηδήξνπ κνλσκέλα κεηαμύ ηνπο κε εηδηθό βεξλίθη. Ο ιόγνο πνπ ν ππξήλαο δελ είλαη ζπκπαγήο αιιά απνηειείηαη από ειάζκαηα, είλαη γηα λα πεξηνξίδνληαη ηα δηλνξεύκαηα, ηα νπνία πξνθαινύλ ππεξζέξκαλζε ηνπ ππξήλα. Καηαζθεπή ππξήλα Γηα πεξηνξηζκό ησλ δηλνξεπκάησλ, νη ππξήλεο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ θαηαζθεπάδνληαη από ιεπηά ειάζκαηα. 3

4 Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή Πξσηεύνλ Γεπηεξεύνλ Η ιεηηνπξγία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή βαζίδεηαη πάλσ ζην θαηλόκελν ηεο ακνηβαίαο επαγσγήο. Ακνηβαία επαγσγή Αλ έρνπκε δύν πελία ηπιηγκέλα γύξν από ηνλ ίδην ππξήλα (πελία ζε καγλεηηθή ζύδεπμε) θαη ηξνθνδνηήζνπκε κε ελαιιαζζόκελε ηάζε ην έλα πελίν, ην παξαγόκελν καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγεί ηάζε ζην δεύηεξν πελίν. Σν θαηλόκελν ηεο επαγσγήο ηάζεο από ην έλα πελίν ζην άιιν, νλνκάδεηαη ακνηβαία επαγσγή. 4

5 ην ζπλερέο ξεύκα, ν κεηαζρεκαηηζηήο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αλνηθηό θύθισκα! Λόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ (n) Η επαγόκελε ηάζε ζην δεπηεξεύνλ, εμαξηάηαη από ην ιόγν ησλ πεξηειίμεσλ ηνπ πξσηεύνληνο πξνο ην δεπηεξεύνλ. U1 n U 2 N1 N2 I 2 I1 U1,U2 -Σάζε ζην πξσηεύνλ θαη ζην δεπηεξεύνλ Ν1,Ν2 - Αξηζκόο ζπεηξώλ ζην πξσηεύνλ θαη ζην δεπηεξεύνλ I1, Ι2 - Ρεύκα ζην πξσηεύνλ θαη ζην δεπηεξεύνλ 5

6 Ιζρύο Μεηαζρεκαηηζηή Είδη μετασχηματιστών 6

7 Μεηαζρεκαηηζηήο ππνβηβαζκνύ ηεο ηάζεο Λέγεηαη ν κεηαζρεκαηηζηήο ζηνλ νπνίν ε ηάζε εηζόδνπ U1 είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηάζε εμόδνπ U2, δει. n>1. Μεηαζρεκαηηζηήο αλύςσζεο ηεο ηάζεο Λέγεηαη ν κεηαζρεκαηηζηήο ζηνλ νπνίν ε ηάζε εηζόδνπ U1 είλαη κηθξόηεξε από ηε ηάζε εμόδνπ U2, δει. n<1. 7

8 Μεηαζρεκαηηζηέο πξνζηαζίαο 1:1 Οπνπ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ειεθηξνπιεμία κε πηζαλόηεηα ζαλάηνπ, ρξεζηκνπνηνύκε κεηαζρεκαηηζηέο κε ιόγν κεηαζρεκαηηζκνύ 1:1. Λόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ 1:1 ζεκαίλεη όηη νη ηάζεηο πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο είλαη ίδηεο. Ο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή 1:1 είλαη λα απνθόςνπκε ηε ζύλδεζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνύ κε ηε γείσζε πνπ ππάξρεη ζην πξσηεύνλ. ΠΡΟΟΧΗ Έλαο ηέηνηνο κεηαζρεκαηηζηήο καο παξέρεη αζθάιεηα, γηαηί αλ αγγίμνπκε θαηά ιάζνο ζηνλ έλα από ηνπο δύν αθξνδέθηεο ηνπ δεπηεξεύνληνο, δελ παζαίλνπκε ειεθηξνπιεμία! 8

9 Απηνκεηαζρεκαηηζηήο Απνηειείηαη από έλα κόλν ηύιηγκα (πελίν). Έρεη κηα ελδηάκεζε ιήςε ε νπνία θαζνξίδεη πόζεο ζπείξεο ζα έρεη ην δεπηεξεύνλ ηύιηγκα. Πιενλέθηεκα Απηνκ/ζηή Σν ξεύκα ηνπ θνξηίνπ είλαη κεγαιύηεξν από ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην δεπηεξεύνλ ηνπ απηνκεηαζρεκαηηζηή. Απηό ζεκαίλεη όηη ν απηνκεηαζρεκαηηζηήο είλαη νηθνλνκηθόηεξε ιύζε, κε ιηγόηεξεο απώιεηεο. 9

10 Μεηνλέθηεκα Απηνκ/ζηή Δελ ππάξρεη γαιβαληθή απνκόλσζε πξσηεύνληνο / δεπηεξεύνληνο, κε ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Απηό δεκηνπξγεί θαη πεξηζζόηεξνπο θηλδύλνπο γηα ειεθηξνπιεμία. Βαζκόο απόδνζεο Μ/ Η ηζρύο πνπ απνξξνθά ν κεηαζρεκαηηζηήο από ην δίθηπν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ: Ρ1 = U1 Ι1 ζπλθ1 Η ηζρύο πνπ απνδίδεη ν κεηαζρεκαηηζηήο ζην θνξηίν: Ρ2 = U2 Ι2 ζπλθ2 Βαζκόο απόδνζεο (η) ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη ν ιόγνο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο ηνπ δεπηεξεύνληνο πξνο απηή ηνπ πξσηεύνληνο: P η P

11 Απώιεηεο κεηαζρεκαηηζηή Οη απώιεηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή νθείινληαη: α) ζηηο απώιεηεο ζηδήξνπ (P Fe ) (απώιεηεο ηνπ καγλεηηθνύ θπθιώκαηνο) β) ζηηο απώιεηεο ραιθνύ (P Cu ) (απώιεηεο ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο) Οζν νη απώιεηεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή είλαη κηθξόηεξεο, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ. Η πξαγκαηηθή ηζρύο ηνπ πξσηεύνληνο είλαη ίζε κε απηήλ ηνπ δεπηεξεύνληνο ζπλ ηηο απώιεηεο : P1=P2+Pαπ Επνκέλσο ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ Μ/ δίλεηαη θαη από ηνλ ηύπν: P 2 P 2 PFe PCu 11

12 Mεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο Οη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε κεγάιεο ηηκήο ξεύκαηνο. Οη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο κεηαηξέπνπλ ην κεγάιν ξεύκα ζε ξεύκα ηεο ηάμεο ησλ 5Α. Mεηαζρεκαηηζηήο ηάζεο Ο κεηαζρεκαηηζηήο ηάζεο ππνβηβάδεη ηελ ηάζε, ώζηε λα είλαη δπλαηόλ λα κεηξεζεί κε ην όξγαλν κέηξεζεο. Η ρξήζε ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ ηάζεο καο επηηξέπεη: α) Να ρξεζηκνπνηνύκε όξγαλα, ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κεηξνύλ κηθξέο ηάζεηο, γηα λα κεηξήζνπκε πςειέο ηάζεηο. β) Να επηηπγράλνπκε πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία ζην ρεηξηζηή, επεηδή δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πςειή ηάζε. 12

13 Αλαθεθαιαίσζε Οη κεηαζρεκαηηζηέο είλαη ζπζθεπέο πνπ κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Μεηαβάιινπλ ζε αληίζεηε αλαινγία ηελ ηάζε θαη ην ξεύκα. Οη κεηαζρεκαηηζηέο απνηεινύληαη από ηνλ ππξήλα θαη ηα ηπιίγκαηα πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο. Ο ιόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ είλαη : U1 N1 I 2 n U 2 N2 I1 Οη απηνκεηαζρεκαηηζηέο είλαη κεηαζρεκαηηζηέο κε έλα ηύιηγκα πνπ, όηαλ αλπςώλνπλ ηελ ηάζε, ην πξσηεύνλ είλαη κέξνο ηνπ δεπηεξεύνληνο, ελώ, όηαλ ππνβηβάδνπλ ηελ ηάζε, ην δεπηεξεύνλ είλαη κέξνο ηνπ πξσηεύνληνο. Οη ιήςεηο ζην δεπηεξεύνλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξεο από κία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηάζεο ησλ θαηαλαιώζεσλ. Ο βαζκόο απόδνζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ καγλεηηθνύ θπθιώκαηνο. ε θαιήο πνηόηεηαο κεηαζρεκαηηζηέο ν βαζκόο απόδνζεο είλαη κεγαιύηεξνο από 95%. Γηα κεηαζρεκαηηζηέο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ζπζθεπέο πνπ εξγάδνληαη κε πςειέο ζπρλόηεηεο, ρξεζηκνπνηνύκε γηα ππξήλα εηδηθά πιηθά, όπσο ζηδεξόζθνλε θαη θεξξίηεο. Οη κεηαζρεκαηηζηέο νξγάλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε πςειώλ ηηκώλ ηάζεσλ θαη εληάζεσλ. Γηα πξνζηαζία από ηελ ειεθηξνπιεμία ρξεζηκνπνηνύκε κεηαζρεκαηηζηέο κε ιόγν κεηαζρεκαηηζκνύ 1:1 ρσξίο γείσζε ζην δεπηεξεύνλ. ΣΕΛΟ 13

14 ΔΡΩΣΗΔΙ Γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαζρεκαηηζηέο θαη πνηέο είλαη νη εθαξκνγέο ηνπο; Ση είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο; Πνηά είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ; Πνηα είλαη ηα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ κνλνθαζηθνύ κεηαζρεκαηηζηή; Ση είλαη ν ιόγνο κεηαζρεκαηηζκνύ; Πσο γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ιόγνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζην εξγαζηήξην; Πσο ιεηηνπξγεί ν κεηαζρεκαηηζηήο ζην ζπλερέο ξεύκα. Πνηέο είλαη νη βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ιόγνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ; Πνηό ειεθηξηθό θύθισκα κπνξεί λα είλαη θνξηίν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή; Ση είλαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή θαη πσο ππνινγίδεηαη; Ση είλαη ν απηνκεηαζρεκαηηζηήο; Πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηξηθαζηθνί κεηαζρεκαηηζηέο; Από ηη απνηειείηαη έλαο ηξηθαζηθόο κεηαζρεκαηηζηήο; Πνηέο είλαη νη ζπλδέζεηο ησλ ηξηθαζηθώλ κεηαζρεκαηηζηώλ; Δξγαζηεξηαθόο Μ/ 14

15 Μνλνθαζηθόο κεη/ζηήο θιεηζηνύ ηύπνπ Σξηθαζηθόο Μ/ 15

16 Μ/ δηαλνκήο κε ιάδη Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρύνο 16

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα