Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ"

Transcript

1 Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Παλαγίαο Παξακπζίαο Αλύδξνπ ΓΙΑΝΝΙΣΑ

2 : 2007, εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ώληηλφεο θ.θ. Παληειεήκσλ Λακπαδάξηνο. Αεκνζηεχζεθε απφ ηνλ εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Ώληηλφεο θ.θ. Παληειεήκνλα Λακπαδάξην. Γηεύζπλζε: Πξνο εβαζκηψηαην Μεηξνπνιίηε Ώληηλφεο θ.θ. ΠΏΝΣΒΛΒΔΜΟΝΏ Εεξφ Δζπραζηήξην Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη Παλαγίαο Παξακπζίαο Ώλχδξνπ Σαρ. Θπξίδα 703 Νένο Μπιφηνπνο Γηαλληηζψλ Γηαλληηζά Ν. Πέιιαο GREECE Σει.: Κηλεηφ:

3 Η έθδνζε ηνπ παξόληνο βηβιίνπ έγηλε κε ηελ επγελή πξνζθνξά ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΗ ΜΑΡΚΟ» e.v HELLENISCHE ORTHODOXE MISSION DEUTSCHLANDS «DER EVANGELIST MARKOS» e.v Postfach: Hagen.V.R.:2437. Bankverbindung: Spk Hagen BLZ Konto - Nr Tel / / / & 02324/52811 St.-Nr.: 321/5778/1732 3

4 Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΑΝΣΙΝΟΗ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΧΝ (Δθεζπράδσλ Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην Αγίνπ Γεσξγίνπ Αλύδξσλ θαη Παλαγίαο Παξακπζίαο Σαρ. Θπξίδα 703 Νένο Μπιόηνπνο Γηαλληηζώλ Γηαλληηζά Ν. Πέιιαο Σει.: Κηλεηό: Σν Εεξφ Βπαγγέιην πεξηέρεη ηελ δηδαζθαιία ηεο ζείαο Ώπνθαιχςεσο. Ώπνηειεί έλα κηθξφ κέξνο ηεο επξχηεξεο πξνθνξηθήο Αηδαζθαιίαο ηνπ Κπξίνπ θαη ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ, πνπ θαηαγξάθηεθε, ιφγσ δηαθφξσλ πεξηζηάζεσλ, απφ ηνπο απηφπηεο κάξηπξεο θαη Μαζεηέο ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Δ γλεζηφηεηα ησλ ηεξψλ βηβιίσλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ αςεπδή καξηπξία ηεο Εεξάο Ώπνζηνιηθήο Παξάδνζεο, πνπ δηαθπιάζζεηαη δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ αλψζεπηε θαη απαξαράξαθηε απφ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία. Δ πξάμε θαη ε εθαξκνγή ηεο ηεξάο απηήο Αηδαζθαιίαο βξίζθεηαη κέζα ζηε δσή ησλ Ώγίσλ ηεο Βθθιεζίαο. Οη Άγηνη ππήξμαλ νη ελζαξθσηέο ηεο ζείαο Αηδαζθαιίαο. Ώπνηεινχλ ηελ ρεηξνπηαζηή απφδεημε, φηη ην Εεξφ Βπαγγέιην, ε Αηδαζθαιία ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηνλ θάζε πηζηφ. Δ χπαξμε ησλ αγίσλ έλα πξάγκα απνδεηθλχεη, φηη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο ν άλζξσπνο αγηάδεηαη θαη ζψδεηαη. Έμσ απφ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία, νχηε αγηαζκφο ππάξρεη, νχηε θαη ζσηεξία. Γη απηφ ζηηο πνιχκνξθεο αηξέζεηο δελ ππάξρνπλ άγηνη, δηφηη εθεί ν άλζξσπνο δελ βξίζθεη ηελ ζσηεξία ηνπ. Ώπηφ ην βηβιίν απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη ην Εεξφ Βπαγγέιην ζηελ εθαξκνγή ηνπ, λα ζπλδηάζεη ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηελ δηδαζθαιία κε ην έξγν, ην Εεξφ Βπαγγέιην κέζα απφ ηελ δσή ησλ Ώγίσλ. Βπρφκαζηε, φζνη ζα αλαγλψζνπλ ηηο απιέο απηέο ζθέςεηο λα βξνπλ θάπνηα πλεπκαηηθή σθέιεηα θαη λα δνμάζνπλ ην Παλάγην λνκα ηνπ Σξηαδηθνχ καο Θενχ, ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Αηάππξνο πξνο Κχξηνλ επρέηεο +Ο Αληηλόεο ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΧΝ Εεξφ Δζπραζηήξην Ώγίνπ Γεσξγίνπ & Παλαγίαο Παξακπζίαο Ώλχδξνπ Πεληαπιάηαλνο, Γνπκελλίζεο, 8 Ενπλίνπ

5 ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΣΟΜΗ ΣΟΤ KYPIOY 1 Ιαλνπαξίνπ Αελ ππάξρνπλ ιφγηα γηα λα εθθξάζεη θαλείο ηε µεγάιε ηαπείλσζε, ηελ ππαθνή, ηε µαθξνζπµία θαη ηε ζπγθαηάβαζε ηνπ Τ ηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ. Ο σηήξαο ηνπ θφζµνπ δελ αξθείηαη ζην λα ελζαξθσζεί. Αελ ηνπ θηάλεη ην φηη γελληέηαη θησρφ ο θαη γπµλφο µέζα ζ έλα αθάζαξην ζηαχιν. Γεηεί αθφµε λα ζπµµνξθσζεί µε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μσζατθνχ Νφµνπ. Έηζη, νθηψ εµέξεο µεηά ηε γέλλεζή Σνπ, δέρεηαη θαη ηε ζαξθηθή πεξηηνµή, φπσο αθξηβψο ψξηδε ν Νφµνο γηα φια ηα αγφξηα ηνπ Εζξαειηηηθνχ Έζλνπο. Δ αγάπε ηνπ Θενχ εθθξάζηεθε ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη θαηά δηαθφξνπο ηξφπνπο. Οθηψ εµέξεο µεηά ηε γέλλεζε έπξεπε λα πεξηηέµλεηαη θάζε αξζεληθφ παηδί, λα θφβνπλ δειαδή µέξνο ηεο ζάξθαο γηα λα ζθξαγίδεηαη µε απηφ ηνλ ηξφπν, πσο είλαη πηζηφο απφγνλνο ηνπ Ώβξαάµ, πνπ πξψηνο, θαη εληνιή ηνπ Θενχ, δέρηεθε ηελ πεξηηνµή. Ώπηφ ήηαλ ε νξαηή δηαζήθε αλάµεζα ζην Θεφ θαη ηνλ Ώβξαάµ θαη ίζρπε γηα ηα παηδηά ησλ αλζξψπσλ, πνπ ήηαλ αηρµάισηνη ηεο αµαξηίαο. Πνηά φµσο δχλαµε θαη εθαξµνγή λα είρε γηα ηνλ 5

6 Θεάλζξσπν Εεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Τηφ ηεο Παξζέλνπ, πνπ ήηαλ αλαµάξηεηνο; Φπζηθά δελ είρε ηζρχ θαη δελ ήηαλ ππνρξεσµέλνο λα δερηεί ηελ πεξηηνµή, φµσο αθνχ έγηλε άλζξσπνο θαη έιαβε πάλσ Σνπ ηηο αµαξηίεο ησλ αλζξψπσλ, ήηαλ επφµελν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νφµνπ, πνπ ν ίδηνο έδσζε. Αέρεηαη ηελ πεξηηνµή ν Ώλαµάξηεηνο γηα λα θφςεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ µε ηελ αµαξηία. παξάδεη απφ ην ζσµαηηθφ πφλν ν Ώπαζήο, γηα λα ζεξαπεχζεη ηνλ πφλν ηνπ αλζξψπνπ, πνπ πξνμελήζεθε απφ ηελ αµαξηία. Αέρεηαη ηνλ αλζξψπηλν εμεπηειηζµφ, γηα λα δνμάζεη ην πιάζµα, πνπ μεπηειίζηεθε απφ ηελ πηψζε ηνπ µε ηελ παξαθνή. Γηα Υάξε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζα δερηεί αθφµε ηνλ ίδην ην ζάλαην πάλσ ζην ηαπξφ γηα λα ζπµθηιηψζεη ηελ αλζξσπφηεηα µε ηνλ Οπξάλην Παηέξα. Ο Τηφο ηνπ Θενχ µπήθε ζε νξηζµέλν ρξφλν ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη έγηλε ηέιεηνο άλζξσπνο. Καηά θπζηθφ ιφγν, ζα πεξλνχζε θαη φια ηα ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, εθηφο απφ ηελ αµαξηία. Μεηά ηε βξεθηθή δσή αθνινπζεί ε παηδηθή ειηθία θαη δσή ηνπ Τηνχ ηνπ αλζξψπνπ. «Ζύμαλε θαη εθξαηαηνύην πλεύµαηη πιεξνύµελνο ζνθίαο, θαη ράξηο Θενύ ελ επ' απηόλ». Μεγάισλε ζην ζψµα, αιιά θαη ζην πλεχµα. Με άιιεο ιέμεηο, θαζ φζνλ πξνρσξνχζε ε ειηθία ηνπ Εεζνχ ε Θεφηεηα, µε ηελ νπνία ήηαλ ελσµέλε ε αλζξσπφηεηα ηνπ Εεζνχ, µεηέδηδε ζ απηφλ ζεία ζνθία, ζεία Υάξε, αξεηή θαη αγηφηεηα. Ο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ Παηέξα ππαθνχεη φρη µφλν ζηνλ Οπξάλην Παηέξα Σνπ γηα λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα δείμεη ην µέγηζην παξάδεηγµα απηήο ηεο ζσηεξηψδνπο αξεηήο. Ο Υξηζηφο ππαθνχεη ζαλ λα ήηαλ ν ίδηνο δνχινο. Λαµβάλεη δνχινπ µνξθή γία λα ραξίζεη ηελ ειεπζξία ζ εθείλνπο πνπ δνπιψζεθαλ ζηε ηπξαλλία ηεο αµαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Πψο λα πεξηγξάςεη θαλείο ηελ άθξα ηαπείλσζε ηνπ Θεαλζξψπνπ; Ση µαθξνζπµία, ηη ζπγθαηάβαζε! Ο Κχξηνο ηεο δφμαο θάλεη ππαθνή γηα λα δηδάμεη ηελ ππαθνή ησλ παηδηψλ ζηνπο γνλείο ηνπο. Τπαθνχεη ζηνπο θαηψηεξνχο Σνπ, γηα λα ππνδείμεη ηελ ππαθνή ησλ µηθξφηεξσλ ζηνπο µεγαιχηεξνπο, ησλ θαησηέξσλ ζηνπο αλψηεξνπο, ησλ πθηζηαµέλσλ ζηνπο πξντζηαµέλνπο ηνπο. Έθαλε ππαθνή ν Τηφο ηνπ Θενχ γηα λα εµπλεχζεη ηελ ππαθνή ησλ αλζξψπσλ ζην Θεφ. Αελ είρε αλάγθε ηεο πεξηηνµήο ν Υξηζηφο, αιιά ππέβαιε ηνλ Βαπηφλ Σνπ θαη ζηελ πεξηηνµή, γηα λα µαο δηδάμεη ηε ζσηήξηα ππαθνή ζην Θεφ. 6

7 H ππαθνή ηνπ Θεαλζξψπνπ Εεζνχ Υξηζηνχ ππήξμε µέγηζηε, πξσηνθαλήο θαη ζαπµαζηή, νχησο ψζηε θαη ζην Θεφ θαη ζηνπο αλζξψπνπο λα είλαη επινγεµέλνο. «ν Ηεζνύο πξνέθνπηε ζνθία θαη ειηθία θαη ράξηηη παξά Θεώ θαη αλζξώπνηο» (Λνηθ. 2:52). Ώπηή ε ππαθνή ηνπ Εεζνχ ππήξμε ε δχλαµε πνπ Σνλ νδήγεζε ζηε Θπζία ηνπ Γνιγνζά φπνπ θαη εθδειψζεθε ε άθξα ηαπείλσζε Σνπ. Δ πξνθνπή απηή αλαθέξεηαη µφλν ζηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ Θεαλζξψπνπ, πνπ «πξνέθνπηε» ελψ ν Λφγνο, ε ζεία Φχζε, έµεηλε απαζήο θαη αµεηάβιεηε. αλ παηδί, ππφθεηηαη ζηνπο λφµνπο ηεο θχζεο, ελψ ζαλ ηέιεηνο Θεφο παξαµέλεη εθηφο ησλ επηδξάζεσλ απηψλ. Αηφηη ν Θεφο δελ έρεη ειηθία, αιιά είλαη άρξνλνο. Με ηελ ελζάξθσζε ηνπ ζείνπ Λφγνπ, ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Θεαλζξψπνπ, «πξνέθνπηε» θαη πξαγµαηνπνηείηαη ε θαλέξσζε ηεο ζεφηεηαο. ζν απνθαιππηφηαλ ε ζεφηεηα, ηφζν πεξηζζφηεξν αχμαλε ε Υάξε πάλσ Σνπ ζαλ άλζξσπνο. Με απηή ηελ πξνθνπή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ Εεζνχ απνδεηθλχεηαη, φηη ν Λφγνο ηνπ Θενχ θφξεζε ζάξθα θαη ήηαλ ηέιεηνο Θεφο θαη ηέιεηνο άλζξσπνο. Καζ φζνλ αχμαλε ζηελ ειηθία αχμαλε θαη ζηε ζνθία θαη ζηε Υάξε. Δ δηαλνεηηθή θαη εζηθή Σνπ αχμεζε, φπσο θαη ε ζσµαηηθή Σνπ ήηαλ ηέιεηα. Δ θάζε πξάμε θαη ελέξγεηά Σνπ ήηαλ επάξεζηε θαη ζην Θεφ θαη επαηλεηή αλάµεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Δ εχλνηα ηνπ Θενχ Παηέξα ππνδειψλεη ην αλαµάξηεην ηνπ Εεζνχ, ελψ ε αγάπε ησλ αλζξψπσλ ζ Ώπηφλ θαηαδεηθλχεη, φηη εχξηζθαλ ζ Ώπηφλ αζπλήζηζηα θαη έθηαθηα πιενλεθηήµαηα ζνθίαο θαη αξεηήο. Ο Κχξηνο θαηά ηελ αλζξψπηλή Σνπ θχζε «πξνέθνπηε» ζηελ αγηφηεηα. Ώπηφ θπζηθά δε ζεµαίλεη, φηη δηέπξαμε αµαξηία, ή φηη βξέζεθε δφινο ζην ζηφµα Σνπ, ή φηη ε αλζξψπηλε θχζε Σνπ δελ ππήξμε πάληνηε θαη ζε θάζε ζηηγµή ηεο δσήο Σνπ αγλή θαη άγηα. Ο Λφγνο ηνπ Θενχ αγίαδε ηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ Εεζνχ, γηαηί ν Λφγνο είλαη ε πεγή ηεο αγηφηεηα ο, ν µφλνο Άγηνο Θεφο. Με ηελ ππαθνή ζην Θεφ ν άλζξσπνο πξαγµαηνπνεί ηε ζσηεξία ηνπ. Αηφηη, φπσο πξηλ απφ ηνλ θαξπφ θαίλεηαη ην άλζνο, έηζη θαη πξηλ απφ ηε ζσηεξία πξνεγείηαη ε ππαθνή ζην ζείν ζέιεµα. Δ ππαθνή ηνπ πηζηνχ ζην ζείν ζέιεµα εθδειψλεηαη µε ηελ απάξλεζε ηεο ςπρήο ζηα έξγα ηεο αµαξηίαο. Ο ίδηνο ν Κχξηνο ηνλίδεη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ππαθνήο ζηνπο εθπξνζψπνπο Σνπ, ηνπο Ώπνζηφινπο θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπο Βπηζθφπνπο θαη Εεξείο, µε ηα 7

8 ιφγηα: «εθείλνο πνπ ππαθνχεη εζάο, ππαθνχεη Βµέλα θαη εθείλνη πνπ δε ζαο δέρνληαη, δε δέρνληαη Βµέλα, θαη εθείλνο πνπ δε δέρεηαη Βµέλα δε δέρεηαη ηνλ Παηέξα Μνπ». Πνιινί ρξηζηηαλνί απηαπαηνχληαη µε ην λα πηζηεχνπλ, φηη είλαη δπλαηφ λα είλαη θαινί ρξηζηηαλνί ηε ζηηγµή πνπ δελ ππνηάζζνπλ ην ζέιεµά ηνπο ζην ζείν ζέιεµα. Πξνζπαζνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ µία εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, µηά εηθφλα πνπ ηνπο δίλεη µία ςεπην'ίθαλνπνίεζε γηα ην ραξαθηήξα ηνπο. Ώθνχµε πνιιέο θνξέο ηε ζπλζηζµέλε θξάζε: «Βγψ είµαη θαιφο ρξηζηηαλφο, δε ρξεηάδεηαη λα εθθιεζηάδνµαη θάζε Κπξηαθή». Άιινη πάιη πξνβάιινπλ ηα επηρεηξήµαηα, φηη δελ ελνρινχλ θαλέλα, αιιά δε ζέινπλ λα ελνρινχληαη. Αε δεηνχλ ην θαθφ ηνπ άιινπ, αξθεί ν άιινο λα µε ηνπο πξνμελήζεη ηελ παξαµηθξή βιάβε. Παξαηεξείηαη ην ιππεξφ γεγνλφο ηεο απνπζίαο πνιιψλ αληξψλ θαη λέσλ απφ ηελ Βθθιεζία. Κνqµνζπξξνή παξαηεξείηαη µφλν ζηηο γηνξηέο - παλεγχξεηο. Ώιιά θαη ζ απηέο επηθξαηεί µηα ζηεγλή ηππνιαηξηθή παξνπζία ησλ πηζηψλ. Βθθιεζηαδφµαζηε, πξνζθπλνχµε ηηο άγηεο εηθφλεο ησλ Μαξηχξσλ ηεο Πίζηεψο µαο, πξνζθέξνπµε ηάµαηα θαη αλάβνπµε πνιιέο ιαµπάδεο ζηνπο αγίνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγµή ε θαξδηά µαο δελ έρεη δνζεί νινθιεξσηηθά ζην ζείν ζέιεµα. Παξαµέλεη ζθιεξή θαη αµεηαλφεηε. Πξνζπαζνχµε λα ηθαλνπνηήζνπµε ηε ζπλείδεζε µαο, φηη θάλαµε ην θαζήθνλ µαο ζην Θεφ, αιιά ζηελ πξαγµαηηθφηεηα απέρνπµε πνιχ απφ ηελ πξαγµαηηθή µαο αθνζίσζε ζην Θεάλζξσπν Εεζνχ. ζνη ζέινπλ λα επαξεζηήζνπλ ην Θεφ πξέπεη λα ζπζηάζνπλ ην ζέιεµά ηνπο γηα Υάξε ηνπ ζείνπ. Μέζα ζηε δσή ηνπ Οξζφδνμνπ Υξηζηηαλνχ πξέπεη λα βαζηιέςεη ε δσή ηνπ Κπξίνπ. Ο Υξηζηφο πξέπεη λα θαλεξψλεηαη µέζα απφ ην ζλεηφ ζψµα µαο. Ώιιά, αγαπεηνί µνπ αδειθνί, πψο είλαη δπλαηφλ λα πξαγµαηνπνηήζνπµε ηε ζσηεξία µαο, εάλ απνθφπηνπµε ηνλ εαπηφ µαο απφ ηελ αγηαζηηθή Υάξε πνπ δίλεηαη µέζα ζηε Θεία Λεηηνπξγία; Ο άλζξσπνο πνπ δελ εθθιεζηάδεηαη, ζηεξεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο. Βθείλνο πνπ δε δεη 8

9 ηε µπζηεξηθή δσή ηεο Βθθιεζίαο παξαθνχεη ηνλ ίδην ηνλ σηήξα µαο, πνπ µαο έδσζε ηελ εληνιή λα ηεξνχµε φια φζα µαο δίδαμε. Δ παξαθνή ζηελ Βθθιεζία είλαη παξαθνή ζην Υξηζηφ. Καλείο δελ αγηάδεηαη έμσ απφ ην ψµα ηεο Βθθιεζίαο. Βάλ θαλείο επηζπµεί ηε ζσηεξία ηνπ, ηφηε πξέπεη λα ζπζηάζεη ην ζέιεµά ηνπ. Δ ππαθνή ησλ πηζηψλ ζην ζείν ζέιεµα ηνπο νδεγεί λα αλεβνχλ µε αζθάιεηα ζηα χςε ησλ αξεηψλ, ελψ ρσξίο ππαθνή ζην Υξηζηφ θαλείο δελ µπνξεί λα θαηνξζψζεη ην παξαµηθξφ. 'Οπσο ηα δέληξα πνπ ζείνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέµνπο ξίρλνπλ βαζεηέο ξίδεο, έηζη θαη φζνη δνπλ µέζα ζηελ ππαθνή ζην Θεφ απνθηνχλ δπλαηέο θαη αθιφλεηεο ςπρέο πνπ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα αξλνχληαη θάζε µνξθή αµαξηίαο. Ώγαπεηνί µνπ αδειθνί, αο µελ μερλάµε ηα ιφγηα ηνπ Πξνθήηε νινµφληα γηα φζνπο ππαθνχνπλ ζην ζείν ζέιεµα, «ν Κχξηνο, ηνπο δνθίµαζε ζαλ ρξπζάθη ζην ρσλεπηήξη ησλ δνθηµαζηψλ, θαη ζαλ νινθαχησµα ζπζίαο ππαθνήο ηνπο δέρηεθε ζηνπο θφιπνπο Σνπ» (νθ. νινµ. 3:6). Δ λέα ρξνληά έθηαζε. ήµεξα, πφζνη απφ µαο ζθεθηήθαµε πφζν επαξεζηήζαµε ην Θεφ µαο ζην πέξαζµα ηεο πξνεγνχµελεο ρξνληάο; Με ηε λέα ρξνληά αο απνθαζίζνπµε λα δείμνπµε ηέιεηα ππαθνή ζην ζείν ζέιεµα, γηα λα είλαη ε λέα ρξνληά επινγεµέλε. 9

10 ΣΟΝ ΣΙΜΙΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟ 7 Ιαλνπαξίνπ «Φσλή βνώληνο ελ ηε εξήµσ, εηνηµάζαηε ηελ νδόλ ηνπ Κπξίνπ, επζείαο πνηείηαη ηαο ηξίβνπο απηνύ». Με απηά ηα ιφγηα πεξηγξάθεηαη ε µεγάιε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Πξνθήηε θαη ΐαπηηζηή Εσάλλε, απφ ηνπο ζεφπλεπζηνπο ζπγγξαθείο ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο. Πξνθήηεο θαη Πξφδξνµνο ηεο παξνπζίαο ηνπ Υξηζηνχ παξνπζηάζηεθε ζηε μεξή θαη άγνλε έξεµν ηεο Ενπδαίαο, γηα λα πξναλαγγείιεη, θαη λα πξνπαξαζθεπάζεη ηηο έξεµεο απφ ηε Υάξε ηνπ Θενχ θαη δηςαζµέλεο γηα ιχηξσζε ςπρέο ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα ππνδερηνχλ ην Υξηζηφ. Ώζθεηήο αιεζηλφο, απιφο, ιηηφο ζηε δηαηξνθή, θαηνίθεζε ζηα ζπήιαηα ηεο Νεθξήο Θάιαζζαο, λεζηεχνληαο θαη πξνζεπρφµελνο ζην Θεφ. Γεµάηνο απφ απηαπάξλεζε θαη αθνζίσζε ζην Θεφ θαιιηέξγεζε ηηο αξεηέο, πνπ µφλνλ φζνη εμ νινθιήξνπ ελψλνληαη µε ην Θεφ αμηψλνληαη λα απνθηήζνπλ. Δ παξνπζία ηνπ ζηηο μεξέο θαη άγνλεο πεξηνρέο ζπµβφιηδε ηελ παξνπζία ηνπ αγίνπ αλάµεζα ζηελ εζηθή μεξαζία ηεο αλζξσπφηεηαο. Έξεµε θαη ρσξίο Υάξε Θενχ ήηαλ ε αλζξσπφηεηα ηφηε. Έξεµε απφ ηα επγελή αηζζήµαηα θαη αγαζέο δηαζέζεηο, απφ θαιέο πξάμεηο θαη άγηα παξαδείγµαηα. Ο θφζµνο δνχζε µέζα ζε µηα έξεµν απφ ηελ έιιεηςε ηεο αιήζεηαο ηνπ Θενχ. Μέζα ζ απηή ηελ έξεµν ηεο αλζξσπφηεηαο ζηάιζεθε ν Πξφδξνµνο γηα λα βξνληνθσλάμεη ηα πεξήθεµα εθείλα ιφγηα: «Μεηαλνείηε, ήγγηθε γάξ ε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ». Έλα µήλπµα πνπ ζα αθνχγεηαη µέρξη ην ηέινο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Μεηαλνείηε ιανί, µεηαλνείηε ρξηζηηαλνί, γηαηί έθηαζε ε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ αλάµεζά ζαο. Δ πξνδξνµηθή θσλή αθνχγεηαη γηα λα επηζηξέςεη ηνπο αµαξησινχο ζην Θεφ, λα ζπγθηλήζεη ηηο ζθιεξέο θαξδηέο, λα θσηίζεη εθείλνπο πνπ δνπλ µέζα ζην ζθνηάδη ηεο αµαξηίαο θαη λα νδεγήζεη ηνπο θαινπξναίξεηνπο ζην δξφµν ηεο εηξήλεο. 10

11 Σα ζπγθινληζηηθά θεξχγµαηά ηνπ, αληερνχζαλ ζηελ έξεµν ιίγνπο µήλεο πξηλ εµθαληζηεί δεµφζηα ν Υξηζηφο θεξχγµαηα µεηάλνηαο θαη πξνπαξαζθεπήο ησλ αλζξψπσλ γηα λα ππνδερηνχλ ην Υξηζηφ. Μεηαλνείηε, έιεγε, απνµαθξπλζείηε απφ ηα έξγα ηεο αµαξηίαο θεξζείηε µε ηηµηφηεηα θαη δηθαηνζχλε µεηαμχ ζαο. Καη φηαλ εξσηήζεθε ηη πξέπεη λα θάλεη θαλείο, απάληεζε: «Ώπηφο πνπ έρεη δχν ρηηψλεο, αο δψζεη ηνλ έλα ζ εθείλνλ πνπ είλαη γπµλφο. Ώπηφο, πνπ έρεη ηξφθηµα πνιιά, αο δψζεη θαη ζηνλ πεηλαζµέλν. Ώπφ ην πεξίζζεπµά ζαο, βνεζείηε εθείλνπο πνπ ζηεξνχληαη». Σν θχξην µέξνο ηνπ θεξχγµαηφο ηνπ ήηαλ ε ραξµφζπλε αγγειία ηνπ εξρνµνχ ηνπ Μεζζία. Έθηαζε ν θαηξφο γηα λα πξαγµαηνπνηεζνχλ νη πξνθεηείεο ζρεηηθά µε ηνλ Μεζζία. Ο ΐαζηιηάο ησλ Οπξαλψλ, ν αλαµελφµελνο Λπηξσηήο, έξρεηαη, βξίζθεηαη µεηαμχ µαο. Βθείλνο, πνπ είλαη ε πεγή ηνπ θσηφο, ζα θσηίζεη ηελ αλζξσπφηεηα γηα ηελ αιεζηλή ζενγλσζία. Βθείλνο ζα βαπηίζεη φζνπο ηνλ αθνινπζνχλ µε ην Πλεχµα ην Άγην θαη θσηηά. Κη έρνπλ πεξάζεη αηψλεο απφ ηελ επνρή, πνπ θήξπμε ζηηο δηςαζµέλεο ςπρέο. Δ θσλή, πνπ θξαπγάδεη θαη ζήµεξα ζ φινπο ην «µεηαλνείηε» θαιεί φινπο ζε µεηάλνηα. Ο Πξφδξνµνο θαιεί φινπο φζνη δηςνχλ λά έξζνπλ λα δξνζηζηνχλ ζηε Υάξε ηνπ Θενχ. Καιεί φινπο νζνη είλαη ζθιεξφθαξδνη λα ζπγθηλεζνχλ θαιεί φινπο φζνη δνχλε µέζα ζην ζθνηάδη ηεο αµαξηίαο, λα ειεπζεξσζνχλ θαιεί φινπο φζνη δνχζαλ µέζα ζηελ έξεµν ηεο πλεπµαηηθήο απνπζίαο ηνπ Θενχ, λα έξζνπλ ζηε δξνζεξή παηδηάδα ηεο παξνπζίαο ηνπ Θενχ, λα ζπµµεηάζρνπλ ζηε Υάξε θαη ηε δφμα ηεο Οπξάληαο ΐαζηιείαο. Δ θσλή ηνπ Πξνδξφµνπ έρεη αθνπζηεί ζ φιε ηελ νηθνπµέλε θαη ζ φινπο ηνπο ιανχο. Ώθνχζηεθε ζηηο εξήµνπο θαη ζηα βνπλά, ζηηο πνιπάλζξσπεο πφιεηο, θαη ζηηο αθξφηαηεο θαη µεµνλσµέλεο ζπλνηθίεο, ζ φιεο ηηο επείξνπο θαη ζ φια ηα λεζηά. Καη ζπλερίδεηαη λα αθνχγεηαη ην θάιεζµα «µεηαλνείηε» ιανί, γηαηί έθηαζε ε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. 11

12 ηε Υψξα µαο, αγαπεηνί µνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, φπνπ αγαπάµε θαη ηηµά µε ηνλ Σίµην Πξφδξνµν, ηα ιφγηα ηνπ Πξνθήηε θαη ΐαπηηζηή πξέπεη ηδηαηηέξσο λα µαο αγγίμνπλ ηελ θαξδηά µαο, γηαηί πφζν ζα ηηµήζνπµε πξαγµαηηθά ηνλ ΐαπηηζηή, εάλ, έζησ θαη απηή ηε ζηηγµή µεηαλνήζνπµε γηα ηα πνιιά αµαξηήµαηά µαο; Πφζε ραξά ζα πξνμελήζνπµε ζ απηφλ, πνπ θήξπμε ηε µεηάλνηα, εάλ εμεηάζνπµε ηνλ εαπηφ µαο θαη ρχζνπµε µεξηθά δάθξπα µεηάλνηαο; Πφζε ραξά ζα αηζζαλζνχλ νη άγηνη άγγεινη ζηνπο νπξαλνχο, εάλ πάξνπµε ηελ απφθαζε λα αθήζνπµε ην δξφµν ηεο αθνιαζίαο θαη ζηξαθνχµε ζην δξφµν ηεο εζηθήο; Σαπηφρξνλα ε θσλή ηνπ Πξνδξφµνπ θσλάδεη µε απζηεξφηεηα ζηνπο αµεηαλφεηνπο αλζξψπνπο: Μεηαλνήζαηε, εζείο πνπ αδηθήζαηε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ζαο. Μεηαλνήζαηε, εζείο πνπ θαηαπαηήζαηε ηα ζηεθάληα ηνπ γάµνπ ζαο. Μεηαλνήζαηε, εζείο πνπ εµπνξεχεζηε ηα λαξθσηηθά θαη πινπηίδεηε απφ ηελ εζηθή θαηαζηξνθή ησλ λέσλ. Μεηαλνήζαηε εζείο πνπ γίλεζηε ζσµαηέµπνξνη θαη θξχβεζηε πίζσ απφ µηα ςεπηνθνηλσληθήαμηνπξέπεηα. Μεηαλνήζαηε, εζείο πνπ θαηαπαηείηε ηα δίθαηα ησλ εξγαδνµέλσλ ζαο. Μεηαλνήζαηε, εζείο πνπ θαηαηξψηε ηηο ζάξθεο ησλ αδειθψλ ζαο µε ηηο ζπθνθαληίεο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ξνπθηαληέο. ήµεξα, ε Πξνδξνµηθή θσλή θαιεί φινπο ζε µεηάλνηα, γηαηί φινη µαο μεθχγαµε απφ ην δξφµν ηνπ Θενχ. Γηα φινπο, πνπ βξηζθφµαζηε εδψ θαη γηα φζνπο απνπζηάδνπλ, ν Πξφδξνµνο θσλάδεη ζηηο έξεµεο ςπρέο µαο, λα µεηαλνήζνπµε. Ώο µε µέλεη ε θαξδηά µαο μεξή θαη αζπγθίλεηε. Αελ πξέπεη ν ιφγνο ηνπ Θενχ λα παξαµείλεη «θσλή βνώληνο» ζε άλπδξε θαη άγσλε έξεµν, αιιά αο θαξπνθνξήζεη θαη αο απνδψζεη θαξπφ µεηάλνηαο. Αελ αξθεί λα ιέµε, φηη είµαζηε Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη, αιιά λα δνχµε ηαπηφρξνλα ηελ δσή ηνπ ζσζηνχ Υξηζηηαλνχ. Αελ αξθεί λα θάλνπµε παξαθιήζεηο θαη µεηάλνηεο ζηα ζπίηηα µαο, ή λα µε βιάπηνπµε θάπνην ζπλάλζξσπφ µαο ηαπηφρξνλα πξέπεη λα πξάηηνπµε ην ζέιεµα ηνπ Θενχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Γηαηί δελ ζα εηζέιζεη ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ εθείλνο πνπ θσλάδεη: «Κχξηε, Κχξηε, άλνημέ µαο», αιιά εθείλνο πνπ πξάηηεη ην ζέιεµα ηνπ Θενχ. Καη ζέιεµα ηνπ Θενχ είλαη ε µεηάλνηα θαη ε µεηαζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα πνλεξά έξγα ηεο αµαξηίαο. 12

13 Ώδειθνί µνπ, απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο µαο αο µεηαλνήζνπµε, φζν έρνπµε θαηξφ, γηαηί ν θαηξφο µαο ζ απηφ ηνλ θφζµνλ είλαη πνιχ µηθξφο. Αηά ηεο µεηάλνηαο ε ζσηεξία ελ Υξηζηψ Εεζνχ. Ώµήλ. ηνλ Αγην Αληώλην 17 Iαλνπαξίνπ Δδε απφ ηελ επνρή ηεο Κ. Αηαζήθεο, αιιά θαη παιαηφηεξα κέζα ζηελ Π. Αηαζήθε, ππάξρνπλ αθηεξσκέλνη πηζηνί πνπ ζπζηάδνπλ ηα πάληα γηα ηε δφμα ηεο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ, θαη εγθαηέιεηπαλ ηηο θνζκηθέο δφμεο θαη ηηκέο, πινχηε θαη θηήκαηα, ζπγγελείο θαη θίινπο. Δ κφλε ηνπο ραξά ήηαλ λα βξεζνχλ ζε έξεκα κέξε γηα λα κπνξέζνπλ κέζα απν ηελ πξνζεπρή, ηε λεζηεία θαη ηα πλεπκαηηθά γπκλάζκαηα λα ελσζνχλ κε ην Θεφ, λα ππεξληθήζνπλ ηα ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά πάζε, λα κεηαβνχλ απφ ην ακαξησιφ άηνκν ζην άγην πξφζσπν. ηελ πξνο Ββξαίνπο επηζηνιή δηαβάδνπκε, φηη νη άγηνη πεξηπιαληφληαλ ζηηο εξήκνπο θαη ζηα φξε θαη αθφκε δνχζαλ κέζα ζηα ζπήιαηα θαη ζηηο ηξχπεο ηεο γεο (Έβξ. 11:38). Ώπνκαθξπζκέλνη απφ φιεο ηηο αλέζεηο ηνπ θφζκνπ, δνχζαλ κέζα ζηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο πξφζθεξε ε θχζε. Σν θξχν, ε δέζηε, ε ζπληξνθηά κε ηα άγξηα ζεξία ήηαλ νη κφληκνη ζχληξνθνη ησλ αζθεηψλ. Καη κέζα απφ απηή ηε ζθιεξή δνθηκαζία εχξηζθαλ ην δξφκν, κέζα απφ ηελ ππαθνή, λα θηάζνπλ ζηε ζέσζε θαη ηνλ αγηαζκφ. ηελ Π. Αηαζήθε ν Πξνθήηεο Διίαο ππήξμε ην πξφηππν ησλ αζθεηψλ, ζηελ Κ. Αηαζήθε, ν ίδηνο ν Κχξηνο δίλεη ην παξάδεηγκα γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ θφζκν θαη ηα ηνπ θφζκνπ. Παηέξαο φκσο 13

14 ηνπ Οξζφδνμνπ Μνλαρηθνχ βίνπ αλαδείρηεθε ν ζεκεξηλφο ενξηαδφκελνο άγηνο Ώληψληνο, ν νπνίνο έδεημε ζ φινπο κε πνηφ ηξφπν ζα κπνξέζεη θαλείο λα κεηαθέξεη ηνλ πινχην ηνπ ζηνλ νπξαλφ, φπσο ιέεη ν Κχξηνο, «κε ζεζαπξίδεηαη ζεζαπξνύο επί ηεο γεο». Τπήξμε Ώηγχπηηνο θαη γελλήζεθε ην 251 κ.υ. απφ γνλείο πινχζηνπο. Παξ φιε ηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε δελ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα γξάκκαηα. ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ κέλεη νξθαλφο απφ παηέξα θαη κεηέξα, θαη έηζη νη θξνληίδεο γηα ην ζπίηη θαη ηε κηθξή αδειθή ηνπ ηνλ πίεδαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Βλψ ν λνπο ηνπ πηεδφηαλ απ απηέο ηηο ζθέςεηο κπήθε ζηελ Βθθιεζία θαη άθνπζε ηνλ Κχξην λα ηνπ κηιάεη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Βπαγγειίνπ: «Βάλ ζέιεηο λα είζαη ηέιεηνο, πήγαηλε, πνχιεζε φια ηα ππάξρνληά ζνπ, θαη κνίξαζε ηα ζηνπο θησρνχ ο θαη έια λα κε αθνινπζήζεηο, θαη ζα έρεηο ζεζαπξφ ζηνπο Οπξαλνχο». (Μαηζ. 19:21). Ο άγηνο πίζηεςε φηη εθείλα ηα ιφγηα δηαβάζηεθαλ απνθιεηζηηθά Γη απηφλ. Φεχγνληαο απφ ην λαφ ράξηζε ηα 400 ρσξάθηα ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ ζηνπο ρσξηθνχο γηα λα απνθχγεη ηηο θξνληίδεο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Πνχιεζε φια ηα άιια ππάξρνληά ηνπ, δηέζεζε ηα ρξήκαηα γηα ηνπο θησρνχο, θξαηψληαο ιίγα κφλν γηα ηελ αδειθή ηνπ. Σελ επφκελε Κπξηαθή άθνπζε ηα ιφγηα ηνπ Κπξίνπ: «Με κεξηκλήζεηε πεξί ηεο αύξην». Δ απφθαζε ηνπ ήηαλ πηα βέβαηε. Ώθνχ εκπηζηεχηεθε ηε δηαπαηδαγψγεζε ηεο αδειθήο ηνπ ζ έλα παξζελαγσγείν, κνίξαζε φζα ρξήκαηα είρε θη έθπγε ηειείσο απφ ηνλ θφζκν θαη ηηο ραξέο ηνπ θφζκνπ, αξρίδνληαο έηζη ηελ αζθεηηθή ηνπ δσή. Πεξλνχζε ηηο κέξεο ηνπ αλακεηξψληαο πάληνηε ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο δελ άθελε ηε ζθέςε ηνπ λ αζρνιεζεί νχηε ζηηγκή κε ηα θαιά ηνπ παηξηθνχ ζπηηηνχ. Πφζνο ηνπ θινγεξφο γηα ηελ αξεηή ηνλ έθαλε λα θξνληίδεη κφλν γηα ηε λίθε ηνπ ζ έλα ζθιεξφ πλεπκαηηθφ αγψλα. Υαιθεχνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ αδηάθνπε πξνζεπρή, πξφζερε πνιχ ηα πξνηεξήκαηα ησλ άιισλ θαη πξνζπαζνχζε λα ηα 14

15 κηκεζεί. Με ηδηαίηεξν ζαπκαζκφ παξαθνινπζνχζε φπνηνλ θνχξαδε ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηηο αγξππλίεο, ηηο λεζηείεο θαη ηηο ρακαηθνηηίεο. Βθείλν φκσο πνπ πξφζερε πεξηζζφηεξν απ φια ήηαλ δχν πξάγκαηα: ε επζέβεηα ζην Υξηζηφ θαη ε αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο. Φξφληηδε λα ζηνιίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ κε φζα θαιά έβιεπε ζηνπο άιινπο, ελψ ε κφλε θξνληίδα ηνπ ήηαλ πψο ζα ηνπο μεπεξάζεη ζηελ αξεηή. Ο Αηάβνινο φκσο, ν θνβεξφηεξνο ερζξφο ηνπ θαινχ, άξρηζε λα βιέπεη κε θζνλεξφ κάηη ηα ηφζα πλεπκαηηθά θαηνξζψκαηα ηνπ λεαξνχ Ώλησλίνπ. Με ζθέςεηο ζνιέο, θαζαξά δηαβνιηθέο πνπ ζθνπφ είραλ λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ άζθεζε θαη ηε ζσηεξία. Έπαηξλε αθφκε θαη κνξθή γπλαίθαο γηα λα ηνλ παξαζχξεη ζηελ ακαξηία. Ο άγηνο Ώληψληνο θξαηψληαο ζηε ςπρή ηνπ ηνλ Υξηζηφ έζβελε ηηο επηθίλδπλεο θιφγεο ησλ ζαξθηθψλ επηζπκηψλ. Με φια απηά ληξνπηαδφηαλ ν ερζξφο. Γλψξηδε φκσο πψο νη καζηνξηέο ηνπ ερζξνχ είλαη πνιιέο. Πξνζπαζνχζε ινηπφλ λα θάλεη ηελ άζθεζή ηνπ πην έληνλε, ψζηε ν Αηάβνινο λα ληθεζεί. Σαιαηπσξνχζε ην ζψκα ηνπ θαη πξνζπαζνχζε λα ην ζπλεζίζεη λα ππαθνχεη ζηε θσλή ηεο θαζαξήο ηνπ ςπρήο, γηα λα κε παξαζπξζεί ζε ηίπνηε δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ κέρξη ηψξα είρε ληθήζεη. Δ πξνζπκία ηνπ γηα ηελ αξεηή ήηαλ πνιχ κεγάιε. Ώγξππλνχζε πνιχ ζπρλά θαη πνιιέο θνξέο έκελε μχπληνο φιε ηε λχρηα. Έηξσγε κηα θνξά ηελ εκέξα θαηά ην ειηνβαζίιεκα. Ώιιά πνιιέο θνξέο θαηφξζσλε ηξεηο κε ηέζζεξηο κέξεο λα κε βάιεη θαζφινπ ηξνθή ζην ζηφκα ηνπ. Δ ηξνθή ηνπ ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ιηηή. Σν λεξφ ήηαλ ην κνλαδηθφ πνηφ. Γηα ηνλ χπλν ήηαλ αξθεηή κηα ςάζα. Αε ζπλήζηδε λα θάλεη θακηά ηδηαίηεξε πεξηπνίεζε ζην ζψκα ηνπ, αληίζεηα δηαθήξπηηε πσο φινη πξέπεη λα επηδίδνληαη ζε ζπλερή ζσκαηηθή άζθεζε, ψζηε λα απνθεχγνπλ θάηη ηη πνπ θάλεη καιζαθφ ην ζψκα. Αελ αμηνινγνχζε ηελ εμέιημε θαη ην βαζκφ ηεο αξεηήο κε ην ρξφλν, αιιά κε ηνλ πφζν θαη ηελ πξναίξεζε. Κάζε κέξα, ήηαλ ζαλ ε πξψηε ηεο αζθεηηθήο ηνπ δσήο θαη θξφληηδε λα εηνηκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα ηνλ παξνπζηάζεη ζην Θεφ θαζαξφ ζηελ θαξδηά θαη έηνηκν λα ππαθνχζεη ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Έιεγε, φηη ν αζθεηήο 15

16 πξέπεη λα καζαίλεη ηνλ αζθεηηθφ ηξφπν δσήο, θνηηάδνληαο ζαλ κέζα ζε θαζξέθηε ηε δσή ηνπ Πξνθήηε Διία. Σν ηέινο ηεο δσήο ηνπ αγίνπ ήηαλ φκνην κε ηελ αξρή ηεο αζθεηηθήο ηνπ δσήο. Ώπηά ηα ιφγηα είλαη ειάρηζηα γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα εγθσκηάζεη θαηάιιεια ηνλ Μέγα Ώληψλην, ηηο αξεηέο θαη ηελ αγηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Τπήξμε νπξάληνο άλζξσπνο θαη επίγεηνο άγγεινο. Σν φηη είρε γίλεη ηφζν γλσζηφο θαη φινη δεηνχζαλ λα ηνλ δνπλ θαη λα ηνλ ζαπκάζνπλ είλαη απφδεημε ηεο ςπρηθήο ηνπ αξεηήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ ζην Θεφ. Ο άγηνο Ώληψληνο δελ έγηλε γλσζηφο νχηε απφ ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ, νχηε απφ ηε ζνθία ηνπ θφζκνπ, αιιά απφ ηελ επζέβεηά ηνπ. Έλαο ηαπεηλφο άλζξσπνο έκεηλε θξπκκέλνο ζην βνπλφ, ζηελ έξεκν θαη ελ ηνχηνηο ν Θεφο ηνλ εκθαλίδεη ζαλ θσο, γηα λα θσηίδεη κε ην παξάδεηγκά ηνπ ηνλ θφζκν, ψζηε νη άλζξσπνη θάζε επνρήο λα γλσξίδνπλ πσο νη εληνιέο ηνπ Θενχ είλαη πάληνηε θαηνξζσηέο. Ο Κχξηνο θαη σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο αληηδνμάδεη φζνπο ηνλ δνμάδνπλ ζηε δσή ηνπο. ε φζνπο ηεξνχλ κέρξη ην ηέινο ην ζέιεκά Σνπ θαη Σνλ ππεξεηνχλ φρη κφλν ραξίδεη ηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ, αιιά ηνπο θαλεξψλεη, ψζηε θαη νη άιινη λα σθειεζνχλ. Δ ζεκεξηλή θνηλσλία ηίπνηα άιιν δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν παξά ιακπξά παξαδείγκαηα αξεηήο θαη αγηνζχλεο. Δ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζακε λα πξνζθέξνπκε ζην ζεκεξηλφ ενξηαδφκελν άγην Ώληψλην είλαη ην λα κηκεζνχκε ηε δσή ηνπ. Σα πινχηε θαη νη θνζκηθέο απνιαχζεηο δελ πξνζθέξνπλ ηε βαζηιεία ηνπ Θενχ. Ο δξφκνο ησλ αξεηψλ κέζα απφ ηελ ππαθνή είλαη ν αζθαιέζηεξνο δξφκνο γηα ηε ζσηεξία. Δ δσή ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ πξέπεη λα καο δψζεη ηελ αθνξκή λα αλαινγηζηνχκε θαηά πφζνλ αγαπάκε ην σηήξα καο Υξηζηφ. 16

17 ΣΧΝ ΑΓΙΧΝ ΑΘΑΝΑΙΟΤ & ΚΤΡΙΛΛΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 18 Ιαλνπαξίνπ ήκεξα, ε Ώγία καο Οξζφδνμνο Βθθιεζία, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ην Βιιελνξζφδνμν καο Παηξηαξρείν Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο, γηνξηάδεη ηελ κλήκε δχν κεγάισλ Παηξηαξρψλ πνπ ρξεκάηηζαλ Πξνθαζήκελνη θαη ζηφιηζαλ θαη δφμαζαλ ηνλ Ώπνζηνιηθφ Θξφλν ηνπ Βπαγγειηζηή Μάξθνπ φρη κφλνλ κε ηνλ άγην βίν ηνπο, αιιά θαη κε ηελ ππεξάζπηζε ηεο Οξζνδφμνπ Αηδαζθαιίαο. Ο πξψηνο, ν Άγηνο Ώζαλάζηνο έδεζε θαηά ηνλ 3 ν αηψλα θαη αληηκεηψπηζε ηελ αίξεζε ηνπ Ώξείνπ, ν νπνίνο κε ηελ εζθαικέλε δηδαζθαιία ηνπ ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο ζεφηεηαο ηνπ Κπξίνπ καο Υξηζηνχ θαη δίδαμε φηη «ππήξρε ρξόλνο όπνπ ν Τηόο δελ ππήξρε» θαη φηη ν Υξηζηφο δελ είλαη «νκννύζηνο», δειαδή φκνηνο ζηελ νπζία κε ηνλ Θεφ Παηέξα, αιιά «νκνηνύζηνο», δειαδή θάηη πνπ κνηάδεη πξνο ηελ νπζία ηνπ Παηέξα. Δ αηξεηηθή απηή δηδαζθαιία πξνθάιεζε κεγάιε ηαξαρή ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο θαη δεκηνχξγεζε ηελ αίξεζε ηνπ Ώξεηαληζκνχ. Δ Οξζφδνμνο Βθθιεζία αληηκεηψπηζε ην ζνβαξφ θαη νπζηαζηηθφ απηφ πξφβιεκα. Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο ηεο επνρήο ήηαλ ν Άγηνο Πέηξνο πνπ είδε ην εμήο φξακα: Βλψ ζηεθφηαλ κπξνζηά ζηελ Ώγία Σξάπεδα ηνπ εκθαλίζζεθε ν Υξηζηφο κε μεζρηζκέλα ξνχρα. Ώπνξψληαο γηα ην απξεπέο ηεο ελδπκαζίαο ξψηεζε: «Κχξηε, πνηνο ζνπ έζρηζε ηα ξνχρα;» Ο Κχξηνο ηνπ απήληεζε: «Ο Άξεηνο»! Ο Άγηνο Πέηξνο ζπγθάιεζε χλνδν ζηελ Ώιεμάλδξεηα θαη θαηαδίθαζε ηνλ Άξεην θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ σο μέλε πξνο ηελ Οξζνδνμία. Ο Άξεηνο φκσο ζπλέρηζε λα δηδάζθεη ηελ πιάλε ηνπ θαη πξνθάιεζε κεγάιε αλαζηάησζε. Ώπηνθξάηνξαο ηεο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο ήηαλ ηφηε ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο πνπ επηζπκνχζε εηξήλε ζ φιε ηελ Ώπηνθξαηνξία. ΐιέπνληαο ηελ κεγάιε ηαξαρή θαη αλαζηάησζε πνπ πξνθάιεζε ην Σξηαδνινγηθφ απηφ δήηεκα, ζπγθάιεζε ηελ 1 ε Οηθνπκεληθή χλνδν ζηε Νίθαηα ηεο ΐηζπλίαο ην 325. ηε χλνδν απηή έιαβαλ κέξνο 318 Θενθφξνη Παηέξεο, αιιά απ φινπο δηαθξίζεθε ν ζεκεξηλφο ενξηαδφκελνο Μέγαο Ώζαλάζηνο. 17

18 Ο Μέγαο Ώζαλάζηνο ππεξακχλζεθε ηεο ζεφηεηαο ηνπ Υξηζηνχ θαη θήξπμε φηη ν Τηφο ηνπ Θενχ είλαη «ομοούζιορ» ζηελ νπζία ηεο ζεφηεηαο κε ηνλ Θεφ Παηέξα. Αηαθήξπμε ηνλ Υξηζηφ ηέιεην Θεφ, ίζν πξνο ηνλ Παηέξα, φπσο είλαη ην Φσο απφ ην Φσο, έηζη θαη ν Τηφο είλαη Θεφο Ώιεζηλφο απφ Θεφ Ώιεζηλφ, γελλεζέληα απφ ηνλ Παηέξα πξηλ απφ ηνλ πιηθφ ρξφλν. Σφληζε δε φηη ε γέλλεζε ηνπ Τηνχ απφ ηνλ Παηέξα δελ είλαη δεκηνπξγία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αγγέισλ, ή γέλλεζε φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γελλήζεσλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά ε εθ ηνπ Παηέξα γέλλεζε ηνπ Τηνχ είλαη απνθιεηζηηθά ηξφπνο χπαξμήο Σνπ κέζα ζηε Μηα Θεφηεηα, ε Οπζία ηεο νπνίαο είλαη κία θαη ε απηή θαη ζηα ηξία Πξφζσπα ηεο Ώγίαο Σξηάδνο. Ο Άγηνο Ώζαλάζηνο γηα πνιιά ρξφληα ππέζηε δησγκνχο, ζπθνθαληίεο θαη πνιιέο εμνξίεο κφλνλ θαη κφλνλ γηαηί ππεξαζπίζζεθε ηελ αιήζεηα ηεο νξζήο Αηδαζθαιίαο ηνπ Βπαγγειίνπ θαη θξάηεζε αλφζεπηε ηελ Ώπνζηνιηθή Παξάδνζε. Ο δεχηεξνο ενξηαδφκελνο Άγηνο Κχξηιινο έδεζε ηνλ 5 ν αηψλα θαη αληηκεηψπηζε ην Υξηζηνινγηθφ δήηεκα ησλ δχν θχζεσλ ηνπ Υξηζηνχ. Οη δηδαζθαιίεο ηνπ Παηξηάξρε Νεζηνξίνπ θαη ηνπ Ώξρηκαλδξίηε Βπηπρή πξνθάιεζαλ ηελ αίξεζε ηνπ Μνλνθπζηηηζκνχ. χκθσλα κ απηέο ν ελαλζξσπίζαο Τηφο ηνπ Θενχ έρεη κφλνλ κία Φχζε κεηά ηελ ζάξθσζε. Νέα πξνβιήκαηα πξνθιήζεθαλ πνπ δίραζαλ μαλά ηελ Βθθιεζία. Οη Οξζφδνμνη αληίζεηα πξνο ηελ δηδαζθαιία ησλ Μνλνθπζηηψλ δηαθήξπηηαλ φηη ν Υξηζηφο έρεη δχν ηέιεηεο Φχζεηο θαη κεηά ηελ ζάξθσζε, Θεία θαη αλζξψπηλε, πνπ είλαη ελσκέλεο ππνζηαηηθά ζηε κία Τπφζηαζε ή Πξφζσπν ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Δ θάζε Φχζε δηαηεξεί ηα ίδηα ηδηψκαηά ηεο ρσξίο λα θαηαξγεί ή λα θαηαζηξέθεη ηελ άιιε. Μέλνπλ ελσκέλεο, αζχγρηζηεο θαη αρψξηζηεο θαη νχηε ε ζεφηεηα κεηαβιήζεθε ζε αλζξσπφηεηα, νχηε ε αλζξσπφηεηα ζε ζεφηεηα, αιιά ε θάζε κία δηαηεξεί ηα ίδηα ηνπο ηδηψκαηα θαη κέλνπλ ελσκέλεο ζηε κία Τπφζηαζε ή Πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ αθφκε θαη κεηά ηελ ελζάξθσζε. Σελ αίξεζε ηνπ Μνλνθπζηηηζκνχ θαηαδίθαζε ε 4 ε Οηθνπκεληθή χλνδνο ηεο Βθέζνπ ην

19 Καη ζηηο δχν αλψηεξεο πεξηπηψζεηο ε Οξζφδνμνο δηδαζθαιία βαζίζζεθε πάλσ ζηελ Ώπνζηνιηθή Παξάδνζε πνπ κεηαβηβάζζεθε απφ γελεά ζε γελεά κέρξη ησλ εκεξψλ καο. Οη Θενθφξνη Παηέξεο ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο δηαθήξπμαλ ηελ νξζή δηδαζθαιία πεξί ηνπ Υξηζηνχ. Ο Κχξηνο θαη σηήξαο καο ζεκειίσζε Μία Βθθιεζία. Έδσζε ηελ δηδαζθαιία Σνπ ζηνπο Ώγίνπο Ώπνζηφινπο θαη ηνπο παξήγγεηιε λα πνξεπζνχλ θαη λα θάκνπλ καζεηέο απ φια ηα έζλε, βαπηίδνληάο ηνπο ζην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, δηδάζθνληαο ηνπο λα ηεξνχλ θάζε ηη πνπ Βθείλνο δίδαμε (Mαηζ. 28:19). κσο πνιιέο θνξέο ηνπο πξνεηδνπνίεζε φηη ζα εκθαληζηνχλ «ςεπδνπξνθήηεο» θαη «ςεπδόρξηζηνη» πνπ ζα επηδηψμνπλ λα απνζπάζνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηελ θαλνληθή Σνπ Βθθιεζία (Mαηζ. 24:24). Μίιεζε φηη απηνί νη πιάλνη ζα ηειέζνπλ ζεκεία θαη κεγάια ζαχκαηα (Mαηζ. 24:24), αιιά ν κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπο ζα είλαη λα παξαπιαλήζνπλ, εάλ είλαη δπλαηφλ θαη ηνπο εθιεθηνχο (Mαηζ. 24:24). Ο Ώπφζηνινο Παχινο καο πξνεηδνπνηεί, φηη δελ πξέπεη λα παξαζπξφκαζηε εμ αηηίαο πεξηέξγσλ δηδαζθαιηψλ πνπ δελ έρνπλ ξίδεο ζηελ Ώπνζηνιηθή Παξάδνζε (Ββξ. 13:9). Πξνεηδνπνηεί φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο θάζε επνρήο, λα πξνζέρνπλ απφ ηνπο αηξεηηθνχο θαη λα κε δίδνπλ πξνζνρή ζηηο αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ Ώπνζηνιηθή Παξάδνζε. Γη απηφ πξνηξέπεη λα ζηεθφκαζηε ζηαζεξνί θαη λα θξαηάκε ηηο Παξαδφζεηο πνπ παξαιάβακε είηε απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, είηε απφ ηηο επηζηνιέο ησλ Ώπνζηφισλ (ΐ Θεζζ. 2:15). Ώγαπεκέλνη κνπ θίινη θαη ελ Υξηζηψ αδειθνί, Πνιιέο θνξέο δηεξσηφκαζηε: Γηαηί δίδνκε ηφζε ζεκαζία ζηε δηδαζθαιία ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο; Δ απάληεζε είλαη φηη ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία δηαηήξεζε αλφζεπηε ηελ αιήζεηα ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο κέζα απφ ηελ Αηδαζθαιία θαη Παξάδνζή Σεο. Δ Οξζφδνμνο Βθθιεζία είλαη ε κφλε νξζή Βθθιεζία ηεο Καηλήο Αηαζήθεο πνπ ν Κχξηνο ζεκειίσζε. Μέζα ζηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία ν άλζξσπνο βξίζθεη θαη πξαγκαηψλεη ηελ ζσηεξία ηνπ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Υξηζηφο. Μέζα ζηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία ν άλζξσπνο 19

20 γίλεηαη κέινο ηεο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ θαη ε χπαξμε ησλ Ώγίσλ απηφ αθξηβψο απνδεηθλχεη, φηη ν άλζξσπνο ζψδεηαη. Βθηφο Βθθιεζίαο δελ ππάξρεη νχηε αγηαζκφο, νχηε ζσηεξία. ήκεξα, ε Οξζφδνμνο καο Βθθιεζία Τηφξηαζε ηελ κλήκε ησλ Ώγίσλ Ώζαλαζίνπ θαη Κπξίιινπ Παηξηαξρψλ Ώιεμαλδξείαο. Ώο ηνπο αθνινπζήζνπκε. Ώο ηνπο κηκεζνχκε, γηαηί ε κίκεζε ηεο δσήο ελφο Ώγίνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξνχκε λα ηνπ πξνζθέξνπκε. ΣΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟ 18 Ιαλνπαξίνπ Ο Κχξηνο µαο Εεζνχο Υξηζηφο εµπηζηεχζεθε ηε δηαπνίµαλζε ηεο Βθθιεζίαο Σνπ ζηνπο αγίνπο Ώπνζηφινπο θαη Μαζεηέο Σνπ. Ώπηνί ζηε ζπλέρεηα ρεηξνηνλνχζαλ «θαηά πόιεηο» Βπηζθφπνπο θαη Πξεζβπηέξνπο, νχησο ψζηε ηα πην δηαθεθξηµέλα µέιε µηαο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηνο λα δηαζθαιίζνπλ µε ηελ νξζή δηδαζθαιία θαη ηελ πγεηά Πίζηε ηε δηάδνζε ηεο Ώπνζηνιηθήο Παξάδνζεο. Ώπηά ηα δηαθεθξηµέλα άηνµα ηεο Βθθιεζίαο αλαδείρηεθαλ Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο θαη Αηδάζθαινη ηεο Οξζφδνμεο Πίζηεσο. Δ παξνπζία ηνπο µέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο απνζθνπνχζε ζηελ θαηαπνιέµεζε ησλ αηξεηηθψλ δηδαζθαιηψλ, πνπ δηαζηξέβισλαλ ηελ νξζή εξµελεία θαη δηδαζθαιία ησλ Γξαθψλ. 20

21 Ώηξέζεηο εµθαλίζηεθαλ ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Υξηζηηαληζµνχ. Ο Ώπφζηνινο Παχινο ζηελ ηειεπηαία απνζηνιηθή πεξηνδεία ηνπ πξνζθαιεί φινπο ηνπο Βπηζθφπνπο θαη Πξεζβπηέξνπο ζηε Μίιεην θαη ηνπο θάλεη ζχζηαζε λα πξνζέμνπλ ην πνίµλην θαη ηα ινγηθά πξφβαηα ηνπ Υξηζηνχ, γηαηί πξφθεηηαη λα εµθαληζηνχλ αλάµεζά ηνπο αδειθνί πνπ ζα δηδάζθνπλ δηαζηξεβισµέλεο δηδαζθαιίεο, δηδαζθαιίεο δαηµφλσλ, θαη ν µνλαδηθφο ζθνπφο ηνπο ζα είλαη λα απνζπάζνπλ ηνπο µαζεηέο απφ ην ψµα ηεο Βθθιεζίαο θαη λα ηνπο αθνινπζήζνπλ ζηε δηθή ηνπο απψιεηα. Οη άγηνη Παηέξεο ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο ππήξμαλ νη ππεξαζπηζηέο ηεο νξζήο δηδαζθαιίαο θαη παξέδσζαλ ζε εµάο φ,ηη παξέιαβαλ απφ ηνπο αγίνπο Ώπνζηφινπο γλήζηα θαη αλψζεπηα. Ώπηφ ην ξφιν πξφθεηην λα δηαδξαµαηίζεη µέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο θαη ν ζεµεξηλφο ενξηαδφµελνο άγηνο Ώζαλάζηνο. Γηα λα σθειεζνχµε φµσο απφ ηηο αξεηέο ηνπ αγίνπ άλδξα αο αλαηξέμνπµε ζην παξειζφλ θαη αο δνχµε ηηο αξεηέο θαη ηνπο αγψλεο ηνπ πνπ θαηέβαιε γηα ηε δφμα ηνπ σηήξα µαο Εεζνχ Υξηζηνχ. Ο άγηνο Ώζαλάζηνο γελλήζεθε ζηελ Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγχπηνπ απφ επζεβείο θαη Οξζφδνμνπο Υξηζηηαλνχο. Ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαλέξσλε ηηο αξεηέο µε ηηο νπνίεο ζηνιηδφηαλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα απφ ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αγίνπ είλαη ην αθφινπζν πεξηζηαηηθφ: Μία µέξα ν άγηνο θαη άιια ζπλνµήιηθα παηδηά πήγαλ ζηε ζάιαζζα θαη άιινη µηµνχληαλ ηνπο αλαγλψζηεο, άιινη ηνπο Αηαθφλνπο θαη άιινη ηνπο Βπηζθφπνπο, ηνλ άγην ηνλ ρεηξνηφλεζαλ Παηξηάξρε, έπεηηα έθεξαλ φζα παηδηά ήηαλ αθφµε αβάπηηζηα θαη ηα βάπηηδε. Ώπηφ ην πεξηζηαηηθφ παξαθνινχζεζε ν ηφηε Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο άγηνο Ώιέμαλδξνο θαη θάιεζε φια ηα παηδηά ζην Παηξηαξρηθφ Μέγαξν. Ώλαγλψξηζε ην βάπηηζµα πνπ ηέιεζαλ, ην νινθιήξσζε θαη ηα ζθξάγηζε µε ην Άγην Μχξν. ε ειηθία 18 εηψλ ρεηξνζεηείηαη Ώλαγλψζηεο θαη θαηφπηλ Τπνδηάθνλνο. ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ ρεηξνηνλείηαη Αηάθνλνο. Ώπφ απηή ηελ επνρή αξρίδνπλ νη θφπνη ηνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Οξζφδνμεο Πίζηεσο. 21

22 Βθείλν ηνλ θαηξφ ήηαλ πξσζηεξέαο ηεο Ώιεμάλδξεηαο ν Άξεηνο, µνξθσµέλνο θαη δηαθξηλφµελνο γηα ηε ζνθία θαη ηε επζηξνθία ηνπ. Ώπηφο άξρηζε λα δηδάζθεη ζηελ Ώιεμάλδξεηα πξψηα θξπθά, έπεηηα ζηα θαλεξά, φηη ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ είλαη δεµηνχξγεµα ηνπ Θενχ θαη φηη ήηαλ θαηξφο, θαηά ηνλ νπνίν ν Λφγνο δελ ππήξρε. Τπνζηήξηδε αθφµε, φηη άιιε ήηαλ ε θχζε ηνπ Παηέξα θαη άιιε ηνπ Τηνχ. Αίδαζθε, φηη ν Υξηζηφο είλαη έλαο απιφο Θενθφξνο άλζξσπνο, θαη φρη Θεφο πνπ ελαλζξσπίζηεθε. Ώπηέο νη δηδαζθαιίεο ηάξαμαλ ηνπο Οξζνδφμνπο θαη πξνθάιεζαλ ζχγρπζε, γηαηί πνιινί αξρηεξείο θαη ηεξείο θαη µεγάινη άξρνληεο παξαζχξζεθαλ ζηελ αίξεζε ηνπ Ώξείνπ. Ώπηνθξάηνξαο ηελ επνρή απηή ήηαλ ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο. Ώθνχ πιεξνθνξήζεθε γηα ηε ζχγρπζε ησλ Βθθιεζηψλ θαη ζέινληαο λα ζηαµαηήζεη ηα ζθάλδαια, δηέηαμε λα ζπλαρηεί χλνδνο Οηθνπµεληθή ζηε Νίθαηα ηεο ΐηζπλίαο. Σφηε ν άγηνο Ώζαλάζηνο, ήηαλ Αηάθνλνο θαη ζηε χλνδν ζπγθεληξψζεθαλ 318 Παηέξεο µε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ην δνγµαηηθφ πξφβιεµα, πνπ εµθαλίζηεθε. Έπεηηα απφ απζηεξά εμέηαζε ησλ Γξαθψλ θαη ηεο Εεξάο Παξάδνζεο λα απνθαζηζηεί πνηά δηδαζθαιία είλαη ε νξζή, ησλ Οξζφδνμσλ ή ηνπ Ώξείνπ; Καηφπηλ πνιιψλ ιφγσλ, δηαιέμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ε δηδαζθαιία ηνπ Ώξείνπ θαηαδηθάζηεθε σο αηξεηηθή. Ο Άξεηνο αλαζεµαηίζηεθε θαη εμνξίζηεθε απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα. Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηαηξάλσζε ηεο αιήζεηαο ζηε χλνδν έπαημε ν άγηνο Ώζαλάζηνο, ν νπνίνο ππνζηήξημε, φηη ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ είλαη Θεφο ηέιεηνο, νµννχζηνο κε ηνλ Παηέξα θαη ην Άγην Πλεχµα. Βίλαη «Φσο εθ Φσηόο, Θεόο αιεζηλόο εθ Θενύ αιεζηλνύ, γελλεζέληα νπ πνηεζέληα». Με απηά ηα ιφγηα ζπληάρζεθαλ ηα πξψηα άξζξα ηνπ πµβφινπ ηεο Πίζηεσο. Οη αγψλεο ηνπ αγίνπ Ώζαλαζίνπ δελ έπαςαλ µε ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Ώ' Οηθνπµεληθήο πλφδνπ, αιιά ηφηε αθξηβψο άξρηζαλ πεξηζζφηεξν νη δνθηµαζίεο ηνπ ππεξαζπηζηή ηεο αιήζεηαο θαη νµνινγεηή ηεο νξζήο Πίζηεσο ζην Υξηζηφ. Οη ερζξνί ηνπ Ώζαλαζίνπ θαη νµφγλσµνη ηνπ Ώξείνπ θαηφξζσζαλ µε δηαβνιέο θαη ζπθνθαληίεο λα εμνξίζνπλ ηνλ άγην. Τπέζηε πνιιέο 22

23 ηαιαηπσξίεο, ζπθνθαληήζεθε µε πνιινχο ηξφπνπο θαη παξά ηνπο ςεπδνµάξηπξεο πνπ παξνπζίαδαλ νη ερζξνί ηεο αιήζεηαο ν Θεφο θαλέξσλε µε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ αζσφηεηα θαη αγηφηεηα ηνπ δνχινπ Σνπ. Με ηε Υάξε ηνπ Κπξίνπ ν άγηνο Ώζαλάζηνο μέθπγε απφ πνιιέο παγίδεο πνπ έζηελαλ ηφζν νη ερζξνί ηνπ, φζν θαη ν µηζφθαινο Αηάβνινο. Καη ζηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ παξέδσζε ηελ αγία ηνπ ςπρή ζηα ρέξηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ. ήµεξα, ε δσή θαη αγψλεο ηνπ αγίνπ Ώζαλαζίνπ, γηα ηελ Οξζφδνμνο Πίζηε έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πηζηνχο ηεο δηθήο µαο επνρήο ην ιαµπξφ παξάδεηγµα πνπ πνιινί αλαδεηνχλ. Γνχµε ζε µηα επνρή φπνπ νη άλζξσπνη θαη ηδηαίηεξα εµείο νη Οξζφδνμνη αξρίδνπµε λα θάλνπµε ζπγθαηαβάζεηο ζε ζέµαηα Πίζηεσο. Πνιινί εμηζψλνπλ ηελ Οξζνδνμία µε αηξεηηθέο νµάδεο θαη ηζρπξίδνληαη, φηη ζ έλα Θεφ πηζηεχνπλ φινη. Άιινη πάιη, γηα Υάξε νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ πξνζρψξεζαλ ζηηο Μαζνληθέο ηνέο, ηζρπξηδφµελνη, φηη δελ βιάθηεη, θαη πεξηθξνλνχλ ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Βθθιεζίαο. ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε άλζξσπνη εγθαηαιείπνπλ ηελ Οξζνδνμία θαη πξνζρσξνχλ ζε μέλεο ζξεζθείεο. Ώιιά, αγαπεηνί µνπ αδειθνί, ε αθξίβεηα ζηε δηαηχπσζε ησλ δνγµάησλ θαη ε νξζφηεηα ηεο επζέβεηαο ζην Υξηζηφ είλαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία γηα λα πεηχρεη θαλείο ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία ηνπ. Δ θάζε µνξθή αίξεζε θαη ε απνµάθξπλζε ηνπ πηζηνχ απφ ην θαλνληθφ ψµα ηεο Βθθιεζίαο απνηειεί θίλδπλν γηα ηε ζσηεξία ηνπ. Ο Ώπφζηνινο Παχινο µε απζηεξφηεηα ηνλίδεη, φηη ν αηξεηηθφο άλζξσπνο µεηά απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε λνπζεζία είλαη «απηνθαηάθξηηνο», γηαηί ππεξεθηηµά ηε δηθή ηνπ γλψµε, ηελ νπνία θαη ηνπνζεηεί πάλσ απφ ηελ Βθθιεζία, ηηο Γξαθέο θαη ηνλ ίδην ηνλ Κχξην. Βµείο, εάλ ζέινπµε λα είµαζηε ζενθνβνχµελνη, πξέπεη λα θξαηάµε ηελ πίζηε µαο αλφζεπηε θαη θαζαξή. Αελ µπνξεί θαλείο λα ιαηξεχεη δχν Κπξίνπο. Αελ µπνξεί θαλείο λα αγαπά ηελ θνζµηθή δψε θαη ηαπηφρξνλα λα πηζηεχεη, φηη είλαη επάξεζηνο ζην 23

24 Θεφ. Ώγαπεηνί µνπ, µε ηε ζεµεξηλή παλήγπξε αο εμεηάζνπµε ηνλ εαπηφ µαο ζπγθξίλνληάο ηνλ µε ηε δσή ηνπ αγίνπ Ώζαλαζίνπ. Καη εάλ έρνπµε παξαζηξαηήζεη, αο επαλέιζνπµε. Ο δξφµνο ηεο µεηάλνηαο είλαη ν δξφµνο ηεο Οξζνδνμίαο, γηα ηελ νπνία φινη νθείινπµε λα ζπζηάδνπµε ηα πάληα, δηφηη είλαη ε εθδήισζε ηεο νξζήο αθνζίσζήο µαο ζην σηήξα Υξηζηφ. Ώµήλ. ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΔΤΘΤΜΙΟ ΣΟΝ ΜΔΓΑ 20 Ιαλνπαξίνπ Μαθάξηνη είλαη φζνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ θφζκν θαη ηα ηνπ θφζκνπ γηα ηελ αγάπε πξνο ηνλ σηήξα Υξηζηφ. Μαθάξηνη είλαη φζνη αγσλίδνληαη γηα λα απνθηήζνπλ επηθνηλσλία κε ηνλ Θεφ κέζνλ ηεο θαζαξήο πξνζεπρήο. Μαθάξηνη είλαη φζνη αγσλίδνληαη ζ απηή ηε δσή πξνο απφθηεζε ησλ αξεηψλ. Μαθάξηνη είλαη φζνη κεηαλφεζαλ θαη απνζηξέθνληαη ηα έξγα ηεο ακαξηίαο. Μαθάξηνη είλαη φζνη «απνζλήζθνπλ ελ Κπξίσ», δηφηη ν κηζζφο ηνπο ζα είλαη πνιχο ζηνλ νπξαλφ. ήκεξα, ε Ώγία καο Οξζφδνμνο Βθθιεζία γηνξηάδεη ηελ κλήκε ηνπ Οζίνπ Παηξφο Βπζπκίνπ ηνπ Μεγάινπ. Ο ζηνο Βπζχκηνο γελλήζεθε ην 377 ζηε πφιε Μειηηελή ηεο Ώξκελίαο θνληά ζηνλ πνηακφ Βπθξάηε ζηα ρξφληα ηνπ Ρσκαίνπ Ώπηνθξάηνξα Γξαηηαλνχ. Οη γνλείο ηνπ, Παχινο θαη Αηνλπζία, ήζαλ επγελείο θαη ελάξεηνη, αιιά δελ είραλ απνθηήζεη παηδηά. Παξαθαινχζαλ ηνλ Θεφ θαζεκεξηλά λα ηνπο ραξίζεη έλα παηδί θαη λα παχζεη ηνλ πφλν ηνπο. Μία κέξα ελψ πξνζεπρφληνπζαλ ζην λαφ ηνπ Ώγίνπ Πνιπεχθηνπ είδαλ φξακα ζην νπνίν ηνπο θαλεξψζεθε φηη νη πξνζεπρέο ηνπο αθνχζζεθαλ απφ ηνλ Κχξην θαη φηη ζα απνθηήζνπλ παηδί πνπ ζα θέξεη 24

25 επζπκία θαη ραξά ζ φινπο. Έηζη, φηαλ γελλήζεθε ην παηδί ηνπο ην νλφκαζαλ Βπζχκην. ε ειηθία ηξηψλ ρξφλσλ ν παηέξαο ηνπ νζίνπ θνηκήζεθε θαη ε κεηέξα ηνπ ηνλ πήγε ζηνλ αδειθφ ηεο, ηνλ Βπδφμην, πνπ ήηαλ ζχλεδξνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Μειηηελήο Βπηξψτν θαη ηνλ αθηέξσζε ζηνλ Κχξην, φπσο αθξηβψο έθακε ε Ώγία Άλλα κε ηνλ ακνπήι. Ο Βπηξψτνο βιέπνληαο ηνλ Βπζχκην πξνθήηεπζε ιέγνληαο: «απηφ ην παηδί ζα αλαπαχεηαη ην Πλεχκα ηνπ Κπξίνπ». Έκαζε ηα ηεξά γξάκκαηα θαη σο θηιφζνθνο απνηακίεπε φζα ιφγηα ησλ ζείσλ Γξαθψλ θαη αγίσλ αλδξψλ άλαπηαλ ηνλ ζείν έξσηα κέζα ζηε ςπρή ηνπ. Ααπαλνχζε φιν ηνλ ρξφλν ηνπ ζηελ αλάγλσζε ησλ Θείσλ Γξαθψλ θαη ηηο δηεγήζεηο ησλ Ώγίσλ. Αηδάζθαινο θαη θαζνδεγεηήο ηνπ ππήξμε ν Ώξρηεξέαο Ώθάθηνο πνπ ηνλ ρεηξνηφλεζε παξά ηελ ζέιεζή ηνπ Πξεζβχηεξν θαη ηνπ αλάζεζε ηελ επζχλε φισλ ησλ Μνλαζηεξηψλ. Ο ζηνο αγαπνχζε ηελ εζπρία θαη πήγαηλε ζηνπο λανχο ή ζε έξεκνπο ηφπνπο γηα λα πξνζεπρεζεί. Βπηζθέθζεθε ηνλ Παλάγην Σάθν θαη είρε ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιήζεη κε πνιινχο αγίνπο άλδξαο. έλα θειί ηεο Λαχξαο ηεο Φαξάλ εγθαηαζηάζεθε έρνληαο ζαλ εξγφρεηξν ην πιέμηκν θαιαζηψλ απφ βάτα. απηφ ηνλ ηφπν έδεζε γηα πέληε νιφθιεξα ρξφληα απειεπζεξσκέλνο απφ ηηο θξνληίδεο ηνπ θφζκνπ θαη ζηνραδφκελνο κφλνλ ηα κειινληηθά αγαζά ηεο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ. Ο ζηνο Βπζχκηνο πξνηθίζζεθε απφ ηνλ Θεφ κε ην ράξηζκα ηνπ λα επηηειεί ζαχκαηα θαη πνιινχο αζζελείο ζεξάπεπζε. Πνιιέο θνξέο φηαλ πξνζεπρφηαλ έβιεπαλ νη άιινη κνλαρνί ζεία θιφγα λα θαηεβαίλεη θαη λα ηνλ πεξηβάιιεη θαη θαηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία Ώγγέινπο λα ζπιιεηηνπξγνχλ καδί ηνπ θαη λα ηνλ δηαθνλνχλ. Ο ζηνο Βπζχκηνο θνηκήζεθε ζε κεγάιε ειηθία αθνχ έδεζε κία αγία θαη νζηαθή δσή, κε πξνζεπρέο θαη λεζηείεο, κε άζθεζε θαη πλεπκαηηθνχο αγψλεο, κε αξεηή θαη αγάπε, δίδνληαο ην παξάδεηγκα ηεο κνλαζηηθήο δσήο θαη ηαπείλσζεο ζ φινπο. Ο ζηνο πξναλάγγειιε ηελ θνίκεζή ηνπ ζηνπο παηέξεο ηεο Μνλήο θαη έδσζε ηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζπκβνπιέο. Έηζη, ζηηο 20 Εαλνπαξίνπ ηνπ 473 ν ζηνο Βπζχκηνο ζε ειηθία 96 ρξφλσλ παξέδσζε ηελ αγία ςπρή ηνπ ζηνλ Κχξην πνπ ηφζν πνιχ αγάπεζε. 25

26 Ο βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ Οζίνπ Βπζπκίνπ ηνπ Μεγάινπ πξέπεη λα γίλεη αηηία λα κηκεζνχκε θαη εκείο ηελ αγάπε, ηηο αξεηέο θαη ηνλ ζείν πφζν ηνπ αγίνπ αλδξφο. Οη θνζκηθνί ζφξπβνη, νη θαζεκεξηλέο απαζρνιήζεηο θαη ηα πνιιά πξνβιήκαηα ηεο δσήο καο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή καο απφ ηα νπζηαζηηθά, ηα αλαγθαία θαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα πνπ ρξεηαδφκεζα γηα λα θιεξνλνκήζνπκε ηελ ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Ο Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο καο δηαβεβαίσζε, φηη έλα είλαη ην αλαγθαίν, ε ζσηεξία καο. ια ηα ππφινηπα είλαη απιά κέζα πνπ έρνπλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία. Βμ άιινπ, ηη ζα σθειεζεί ν άλζξσπνο, εάλ θεξδίζεη φιν ηνλ θφζκν θαη δεκηψζεη ειάρηζηα ηελ ςπρή ηνπ, ή ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη σο αληάιιαγκα Γη απηή; Γη απηφ, αγαπεηνί κνπ, αο αγσληζζνχκε λα απαιιαγνχκε απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ καηαίνπ απηνχ θφζκνπ θαη αο κηκεζνχκε ηνλ ζεκεξηλφ ζην Βπζχκην. Ώο δνμνινγήζνπκε ηνλ Κχξην καο Εεζνχ Υξηζηφ κε ηελ ρξηζηηαληθή καο δσή θαη πνιηηεία, δψληεο φπσο Βθείλνο φξηζε. ΣΟΤ ΣΡΔΙ ΙΔΡΑΡΥΔ 30 Ιαλνπαξίνπ χκπαζα ε αλά ηνλ θφζκν Οξζφδνμνο Βθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ ενξηάδεη ζήκεξα ηελ κλήκε ησλ ηξηψλ κεγάισλ Εεξαξρψλ θαη Οηθνπκεληθψλ απηήο Αηδαζθάισλ, ΐαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη Εσάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ. Μαο πξνζθαιεί, κέ «χκλνπο θαη σδέο πλεπκαηηθέο», λα πκλήζνπκε, λα επαηλέζνπκε θαη λα δνμάζνπκε ηηο αξεηέο, ηελ ζνθία θαη ηελ αγηφηεηα ησλ ηξηψλ απηψλ αγίσλ αλδξψλ. Καη φπσο νη 26

27 επίγεηνη βαζηιείο θαη άξρνληεο ηνπ θφζκνπ απηνχ ηηκνχλ θαη ακείβνπλ κε κεγάιεο ηηκέο θαη δψξα εθείλνπο πνπ αγσλίζζεθαλ γηα ηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο, ή αλαδείρζεθαλ ληθεθφξνη ζηα πεδία ησλ καρψλ, ή ζηεθαλνθφξνη δνμάζηεθαλ ζηα ζηάδηα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, κε παξφκνην ηξφπνλ ν σηήξαο θαη Λπηξσηήο ηνπ θφζκνπ, ν Κχξηφο καο Εεζνχο Υξηζηφο, ζέιεζε λα ηηκήζεη θαη λα δνμάζεη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο Σνπ εθείλνπο, πνπ εξγάζζεθαλ γηα ηελ πίζηε, φρη κε επίγεηα δφμα, αιιά κε νπξάληα φρη κε πξφζθαηξε ηηκή, αιιά κε αηψληα. ηελ επνρή καο γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. Πνιχο ζφξπβνο. Πνιιέο ζπδεηήζεηο. Αηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνβάιινληαη θαη δηεθδηθνχλ πσο είλαη ηα θαιιίηεξα θαη ηα θαηαιιειφηεξα γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο λένπο θαη λα ηνπο πξνάγνπλ ζε ζνβαξνχο θαη επηηπρεκέλνπο επηζηήκνλεο. Ο εηθνζηφο αηψλαο ζεσξείηαη σο ε θαη εμνρήλ επνρή ηεο εθπαίδεπζεο. Καη είλαη αιεζέο, φηη ε επνρή καο δηαθξίλεηαη γηα ηελ δσεξφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο θηλήζεσο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηε ζχζηαζε ησλ ζρνιείσλ ζηα πηφ απνκεκαθξπζκέλα ρσξηά κε ηνπο πιένλ νιηγάξηζκνπο θαηνίθνπο σο θαη ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο κε ηελ ίδξπζε ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, ζηα νπνία θνηηνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λένη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ηεο πξνηηκήζεψο ηνπο θαη λα εηδηθεπζνχλ ζηνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο ηεο εθινγήο ηνπο. Οη αξραίνη πξφγνλνί καο έιεγαλ: «Σε επηκειεία ηα πάληα δνύια γίλεηαη». Γη απηφ νη ηεο ζνθίαο εξαζηέο νθείινπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ρξφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη λα κελ ηνλ ζπαηαινχλ ζε δηαζθεδάζεηο θαη απαζρνιίεο μέλεο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο κφξθσζήο ηνπο. Παξάιιεια φκσο κε ηελ εγθχθιην κφξθσζε ηνπο, νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο πλεπκαηηθήο κφξθσζεο θαη λα επηδηψθνπλ ηελ πγεία ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, ζχκθσλα κε ην «λνπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί». Σν «ρξόλνπ θείδνπ» πξέπεη λα γίλεη βίσκα ζηελ δσή ησλ λέσλ θαη σο κέιηζζεο λα ζπγθεληξψλνπλ αθαηάπαπζηα ην θαζαξφ λέθηαξ 27

28 ηεο ζνθίαο απ φια ηα άλζε ηεο γλψζεσο. Παξ φια ηαχηα δελ αξθεί κφλνλ ε εθπαίδεπζε, νη γλψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπαξαζηάηε θαη ην ρξεζηφ ήζνο, δηφηη ε παίδεπζε ρσξίο ηελ αιεζή εζσηεξηθή κφξθσζε αληί σθειείαο γίλεηαη πξφμελνο πνιιψλ θαη κεγάισλ θαθψλ. Οη αξραίνη πξφγνλνη καο, πνπ κε ηφζε ζνθία κειέηεζαλ ηελ δσή, έθζαζαλ ζην ζπκπέξαζκα λα ιέγνπλ: «Γεη γξάκκαηα καζείλ θαη καζόληα λνπλ έρεηλ». Οη γλψζεηο δελ δίδνπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ αιεζηλή θξφλεζε, δηφηη απηή είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζηαζεξνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ ρξεζηνχ ήζνπο. Δ βάζε ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ, θαη ε κφξθσζή ηεο δηαθέξεη απφ ηνλ πινπηηζκφ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα εγθφζκηα γξάκκαηα θαη γλψζεηο πνπ απνθηά απ απηά. Γη απηφ πνιχ νξζά ηφληζαλ νη αξραίνη πξφγνλνη καο ιέγνληαο, φηη «παηδεία ρσξηδνκέλε αξεηήο παλνπξγία θαίλεηαη». Γη απηφ, ζχκθσλα κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Σξηψλ Μεγάισλ Παηέξσλ θαη Οηθνπκεληθψλ Αηδαζθάισλ ηεο Πίζηεψο καο, ν λένο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπ κφξθσζε, πνπ ζα εκπινπηίδεηαη απφ ηελ θαηά Υξηζηφλ κφξθσζε θαη ηξφπνπ δσήο. Αηφηη κφλνλ δηά ηεο Υάξηηνο ηνπ Υξηζηνχ ν θάζε λένο κπνξεί λα θζάζεη ζηελ ςπρηθή ηνπ ηειεηφηεηα θαη αγηφηεηα, ηελ αγάπε πξνο ην αγαζφ, ηελ αθνζίσζε πξνο ην πλεπκαηηθφ ηδεψδεο θαη ηελ εζηθή ηνπ ηειείσζε ζηε δσή. Υσξίο Υξηζηφ, φζε κφξθσζε θη αλ έρεη θαλείο, δελ δχλαηαη λα αλεχξεη ηελ αιήζεηα. Ο Κχξηνο είπε: «Γλώζεζζε ηελ αιήζεηα, θαη ε αιήζεηα ειεπζεξώζεη πκάο» (Εσαλ. 8:32). Δ αιεζηλή γλψζε ησλ επηγείσλ θαη ησλ νπξαλίσλ πξαγκάησλ εθπεγάδνπλ απφ ηελ νπξάληα νθία ηνπ Θενχ. Ο Θεφο είλαη ε πεγή πάζεο ζνθίαο θαη ρνξεγφο ηεο δσήο, δηφηη είλαη ε Ώπην-αιήζεηα θαη Ώπην-δσή. «Δγώ εηκί ε νδόο θαη ε αιήζεηα θαη ε δσή» (Εσάλ. 14:6). Ο Άγηνο Εσάλλεο ν Υξπζφζηνκνο ιέγεη: «Οπ γαξ ζνθίαο αλζξσπίλεο δείηαη ε ζεία Γξαθή πξνο ηελ θαηαλόεζηλ ησλ γεγξακκέλσλ, αιιά ηεο ηνπ Πλεύκαηνο απνθαιύςεσο, ίλα, ηνλ αιεζή λνπλ ησλ εγθεηκέλσλ θαηακαζόληεο, πνιιήλ εθείζελ δεμώκεζα ηελ σθέιεηαλ» (P.G.,53,175). Οη Μεγάινη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο καο ζεσξνχζαλ ηελ Φηινζνθία, ηελ αγάπε πξνο ηελ ζνθία, σο ζπγαηέξα ηεο Θενινγίαο, 28

29 δηφηη δηά ηεο νξζήο ρξήζεσο ηεο εγθφζκηαο ζνθίαο, έθζαλε θαλείο ζηνλ ιφγν πεξί Θενχ, ηελ Θ ε ν ι ν γ ί α λ. Ο Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο ιέγεη: «Όζνη επδνθηκνύλ θαη επηηπγράλνπλ εηο ηνλ θαιόλ βίνλ θαη εηο ηελ παηδείαλ, νύηνη είλαη ηέιεηνη θαη δνπλ κε ηελ καθαξηόηεηα ηεο άιιεο δσήο». Οη Σξεηο Εεξάξρεο, ζπκθψλσο πξνο ην «νπ γαξ ζειήκαηη αλζξώπνπ ελέρζε πνηέ πξνθεηεία, αιι ππό Πλεύκαηνο Αγίνπ θεξόκελνη ειάιεζαλ άγηνη Θενύ άλζξσπνη» (ΐ Πέηξ. 1:21), θηλνχληαη θαη θσηίδνληαη κε άξξεην ηξφπν απφ Άγην Πλεχκα, νη νπνίνη «ζενπλεύζησο απεθεύγμαλην» ηα ζεία ιφγηα «άλσζελ ιαβόληεο ηεο ηνύησλ απνθάιπςηλ ζαθώο» (Ώπνιπηίθηνλ Σξεηψλ Εεξαρψλ). Δ αιήζεηα είλαη κία, εθπνξεπνκέλε απφ ηελ Ώπηφ-αιήζεηα, ηνλ Υξηζηφλ, ν νπνίνο «θσηίδεη πάληα άλζξσπνλ εξρόκελνλ εηο ηνλ θόζκνλ» (Εσάλ. 1: 9). Ο Ώπφζηνινο Παχινο ιέγεη: «Δθάζησ δε δίδνηαη ε θαλέξσζηο ηνπ Πλεύκαηνο πξνο ην ζπκθέξνλ, σ κελ γαξ δηά ηνπ Πλεύκαηνο δίδνηαη ιόγνο ζνθίαο, άιισ δε ιόγνο γλώζεσο θαηά ην απηό Πλεύκα» (Ώ Κνξηλζ. 12: 7-8). ηε Υξηζηηαληθή Ώπνθάιπςε, ν Θεφο ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν. Ο Θεφο Λφγνο γίλεηαη άλζξσπνο, γηα λα ειεπζεξψζεη ην πιάζκα Σνπ απφ ηελ δνπθιεία ηεο ακαξηίαο θαη λα ηνπ ραξίζεη ηνλ θσηηζκφ ηεο αιεζηλήο ζενγλσζίαο. Σν ζέιεκα ηνπ Θενχ αληαπνθξίλεηαη ζην βαζχηεξν ζέιεκα θαη ζπκθέξν ηνπ αλζξψπνπ, πνπ είλαη ε ελ Υξηζηψ ζσηεξία ηνπ. Δ Οξζφδνμνο Βθθιεζία έδεζε θαη δεη κε ηνπο Παηέξεο θαη Αηδαζθάινπο ηεο, νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηνπο ηδίνπο ηνπο θφιπνπο Σεο κε ηελ θαζνδήγεζε θαη θσηηζκφ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Αηαθξίζεθαλ ζε αγηφηεηα, νζηφηεηα, δηαπνίκαλζε ησλ πηζηψλ θαη αλέιαβαλ ηελ επζχλε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαζνδήγεζε θαη πξνθνπή. Μέζα απφ ηα ζπγγξάκκαηα ηνπο εμεγνχλ ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ, δηαθσηίδνπλ ην αγηαζηηθφ θαη θσηηζηηθφ έξγν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, θαη γλσξίδνπλ ζηνπο πηζηνχο θαηά βάζνο ηηο ζείεο Γξαθέο. Σν έξγν, ινηπφλ, ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ζπληειέζζεθε ζε θαίξηεο ζηηγκέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο κε ηελ ηδαίηεξε Υάξε θαη ελέξγεηα ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. 29

30 Βζείο, ε ζεκεξηλή λενιαία πξέπεη λα αηζζάλεζηε επηπρήο, δηφηη φρη κφλνλ ε Πνιηηεία, αιιά θαη άηνκα, ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο ηδξχνπλ δεκφζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα γηα λα εχξεηε ηελ θνηλσληθή ζαο απνθαηάζηαζε. Με ηα πλεπκαηηθά εθφδηα πνπ ζαο πξνζθέξνληαη, κε ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απνθηάηε, κπνξείηε λα αληηθξχζεηε κε πεξηζζφηεξν ζάξξνο ηελ δσή θαη λα αλαδεηρζείηε εχρξεζηα κέιε ζηελ θνηλσλία. Χο επηζηήκνλεο, έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεηε ηηο επηζηεκνληθέο ζαο γλψζεηο γηα ηελ θαιή θαη νξζή ιχζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ ζπλεγνξία ππέξ ησλ αδηθνπκέλσλ, ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, ηνλ θσηηζκφ ηεο ζθέςεσο θαη λα πξνάγεηε γεληθψηεξα ηελ δσή ζε πςειφηεξεο ζθαίξεο. Ώγαπεηνί κνπ ρξηζηηαλνί, ήκεξα, ε γηνξηή ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ καο θαιεί λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο αθ ελφο κελ πξνο ηελ αγάπε ησλ ηξηψλ αγίσλ αλδξψλ γηα ηα γξάκκαηα, αθ εηέξνπ δε πξνο ηνλ θηιφζεν δήιν ηνπο γηα ηηο αξεηέο θαη έξγα εππνηταο. Μαο θαιεί λα ζηνιίζνπκε ηηο ςπρέο καο κε έξγα ζεάξεζηα θαη θαηνξζψκαηα πλεπκαηηθά. Μαο θαιεί λα κηκεζνχκε ηνλ βίν θαη ηελ πνιηηεία εθάζηνπ αλδξφο, δηφηη κ απηφ ηνλ ηξφπν ηηκάκε ηνπο αγίνπο ηεο Βθθιεζίαο καο. Βίζε ε Υάξηο ηνπ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο δηά ησλ πξεζβεηψλ ησλ Ώγίσλ ηξηψλ Εεξαξρψλ, ΐαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη Εσάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ, λα ραξίδεη ζ φινπο ηνλ ζείν θσηηζκφ θαη λα καο αμηψζεη ηεο νπξαλίαο απηνχ ΐαζηιείαο. Ώκήλ. 30

31 Β ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΣΡΔΙ ΙΔΡΑΡΥΔ 30 Ιαλνπαξίνπ «Σνπο ηξείο θσζηήξαο ηεο ηξηζειίνπ Θεφηεηαο, απηνχο πνπ κε ηα ηεξά δηδάγκαηα ιάκπξπλαλ θαη θψηηζαλ ηελ νηθνπκέλε, αο ηηκήζνπκε πηζηνί, ηνλ ΐαζίιεην ηνλ Μέγα, θαη ηνλ Θενιφγν Γξεγφξην, θαη καδί κε απηνχο ηνλ θνβεξφ Εσάλλε, πνπ ε γιψζζα ηνπ είλαη ζαλ ην ρξπζφ πνηάκη. ινη, ινηπφλ, νη θίινη ηεο ζνθίαο αο ζπγθεληξσζνχκε γηα λα ηηκήζνπκε επάμηα απηνχο ηνπο ππεξέηεο ηεο Ώγίαο Σξηάδνο». Με απηά ηα ιφγηα ν ηεξφο πκλνγξάθνο ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο, αγαπεηνί κνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, εμπκλεί ηνπο ζεκεξηλνχο ενξηάδνληαο Σξείο Εεξάξρεο ηνπ σηήξνο καο Υξηζηνχ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο ζεκεξηλήο κέξαο ζα πξέπεη λα δνχκε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρνπλ νη άγηνη Παηέξεο ζηε δσή ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο ζε ζπλδηαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο. Ώιιά ηη ελλννχκελ, φηαλ ιέγνπκε «Θείαλ Οηθνλνκία»; Θεία Οηθνλνκία είλαη ην φιν έξγν ηεο ζσηεξίαο. Βίλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξναησλίαο βνπιήο ηνπ Θενχ Παηξφο γηα ηε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απφ θζφλν ηνπ Αηαβφινπ νδεγήζεθε ζηε παξαθνή ηεο ζείαο Βληνιήο, κε απνηέιεζκα λα εηζέιζε ε ακαξηία ζην θφζκν θαη δηα ηεο ακαξηίαο ν ζάλαηνο ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο Θεφο έπιαζε ηνλ άλζξσπν «θαη εηθόλα» ηδηθή Σνπ θαη «θαζ νκνίσζηλ» (Γελ. 1:26). Ο Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο ιέγεη, φηη ν Θεφο έπιαζε ηνλ άλζξσπν, επεηδή δελ αξθνχζε λα θηλείηαη κφλν ζηε ζεσξία ηνπ Βαπηνχ Σνπ, αιιά έπξεπε ε αγάπε Σνπ λα εθρπζεί ηφζν φζν είλαη ηα επεξγεηνχκελα πιάζκαηα. Ο Θεφο ζέιεζε λα αλπςψζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αζσφηεηαο, ηεο αγλνίαο θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ηνπ αγαζνχ θαη θαθνχ, ζηελ θαηάζηαζε ηεο ελ γλψζεη θαη ειεπζέξαο εθινγήο ηνπ αγαζνχ. Δ ππφ ηνπ αλζξψπνπ φκσο παξαθνή ηεο απιήο εληνιήο ηνπ Θενχ έθεξε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ άλζξσπν. 31

32 Δ άκεζνο θνηλσλία θαη Υάξε ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν έπαπζε. Ο άλζξσπνο έκεηλε εγθαηαιειεηκκέλνο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, έξκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ θαη ησλ παζψλ ηεο ζαξθφο, πνπ έγηλαλ πιένλ ν δεζπφηεο θαη ν ηχξαλλνο ηεο θχζεο ηνπ. Ο λνπο ηνπ αλζξψπνπ ζθνηίζηεθε θαη ε ζπλείδεζήο ηνπ εμαζζέλεζε ηφζν, ψζηε δηαζηξεβισκέλε θαη πσξσκέλε δελ κπνξνχζε λα δηαθξίλεη ην αλφζην θαη θαθφ απφ ην φζην θαη αγαζφ. Δ ζέιεζε ηνπ αλζξψπνπ έραζε ηε δχλακή ηεο θαη ππνδνπιψζεθε ζηε εθηέιεζε ησλ πνλεξψλ νξέμεσλ θαη επηζπκηψλ. Δ αγάπε αληηθαηεζηάζε απφ ηνλ εγστζκφ, ηελ θηιαπηία θαη ην κίζνο. Δ αιήζεηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ςεχδνο θαη ν Ώιεζηλφο Θεφο εγθαηαιείθζεθε γηα λα πάξνπλ ηελ ζέζε Σνπ νη πνιπάξηζκνη ζενί ηεο εηδσινιαηξίαο. Οη ζπλέπεηεο απηέο είλαη θαξπνί ηεο απνζηαζίαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Θεφ. Γη απηφ ν Μέγαο ΐαζίιεηνο ηνλίδεη, «νπθ έζηηλ αίηηνο ησλ θαθώλ ν Θεόο» (ΐΒΠ 54, 88). Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ακαξηίαο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαη ν ζπλδηαζκφο ηεο κε ηελ αιεζηλή Πίζηε, παξαζέησ ην εμήο παξάδεηγκα. πσο νη αζηξνλαχηεο, φζν απνκαθξχλνληαη απφ ην πιαλήηε καο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζηεξνχληαη ην νμπγφλν, θαη ρσξίο ηα δηαζηεκηθά ζθάθε θαη ρσξίο ηηο δηαζηεκηθέο ζηνιέο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ζην δηάζηεκα νχηε κηά ζηηγκή. Με παξφκνην ηξφπν θαη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα είλαη κέζα ζηε αιεζηλή ζενγλσζία θαη λα δεη δσή ελάξεην ρσξίο ην Υξηζηφ. Δ φιε δσή ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πίζηε. Σν δφγκα είλαη επφκελν λα θαζνδεγεί ηελ πνξεία ηνπ πηζηνχ. Βάλ ην δφγκα είλαη αιεζέο, ηφηε θαη ε δσή ηνπ πηζηνχ ζα θαζνδεγείηαη ζηελ νξζή εζηθή θαη ζεάξεζην δσή. Βάλ ην δφγκα είλαη ζε θαηάζηαζε ηεο αίξεζεο, ηεο ιαλζαζκέλεο Πίζηεσο, ηφηε θαη δσή ηνπ πηζηνχ ραξάζζεηαη αλαιφγσο. πσο ην νξζφδνμν δφγκα ελψλεη ηνλ πηζηφ κε ην Θεφ, γηαηί εθθξάδεη ηελ αιήζεηα πεξί ηνπ Θενχ, έηζη θαη αίξεζε απνκαθξχλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ Θεφ, γηαηί ε εζθαικέλε δηδαζθαιία απνρσξίδεη ηνλ άλζξσπν απφ ην Θεφ ηεο Ώιήζεηαο. 32

33 Ο Θεφο είλαη ε θπζηθή αηκφζθαηξα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. ηαλ άλζξσπνο δεη ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ Θενχ, δελ θηλδπλεχεη απφ ηνλ αηψλην ζάλαην θαη ηνλ ρσξηζκφ απφ ηνλ Θεφ. ηαλ φκσο ν άλζξσπνο εγθαηαιείπεη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ Θενχ θαη εηζέξρεηαη ζε άιιεο, «αηκφζθαηξεο», ηφηε αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη μέλνπο θφζκνπο, έξεκνπο θαη λεθξνχο, εθ' φζνλ απνπζηάδεη ν Θεφο πνπ είλαη ε κφλε πεγή ηεο Γσήο. Ο άλζξσπνο δεη ηνλ ζάλαην ζαλ εμνπζηαζηή θαη ηχξαλλν ηεο ππάξμεψο ηνπ. Ο ζάλαηνο είλαη επνκέλσο ε έιιεηςε θαη ε απνπζία ηνπ Θενχ απφ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζειεκαηηθά θαη ειεχζεξα επέιεμε. Σν γεγνλφο φκσο φηη δελ κπνξνχκε, δήζνπκε ζε άιιε πλεπκαηηθή αηκφζθαηξα παξά κφλν ζε εθείλε, πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε, απνδεηθλχεη ην κέηξν ηεο άπεηξεο αγάπεο ηνπ Θενχ πξνο ηνλ άλζξσπν. ηε Υξηζηηαληθή Ώπνθάιπςε ν αιεζηλφο Θεφο ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν. Ο Θεφο γίλεηαη δνχινο γηα λα απειεπζεξψζεη απηνχο πνπ ππνδνπιψζεθαλ ζηε δνπιεία ηεο ακαξηίαο θαη ηεο πιάλεο. Σν «ζέιεκα ηνπ Θενχ» αληαπνθξίλεηαη ζην βαζχηεξν ζέιεκα θαη ζπκθέξνλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ είλαη ε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ. Ο Ώπφζηνινο θαη Βπαγγειηζηήο Εσάλλεο καο ιέγεη, φηη «νύησ γαξ εγάπεζελ ν Θεόο ηνλ θόζκνλ, ώζηε ηνλ πηόλ απηνύ ηνλ Μνλνγελή έδσθελ, ίλα παο ν πηζηεύσλ εηο απηόλ κε απόιεηαη, αιι' έρε δσή λ αηώληνλ» (Εσάλ. 3:16). Δ Βθθιεζία έδεζε θαη δεη κε ηνπο Παηέξεο θαη Αηδαζθάινπο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο θφιπνπο Σεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Ώπηνί είλαη φζνη δηαθξίζεθαλ ζε αγηφηεηα, νζηφηεηα, δηαπνίκαλζε ησλ πηζηψλ θαη αλέιαβαλ ηελ επζχλε ηεο πλεπκαηηθήο ησλ πξνθνπήο. Οη Σξεηο Εεξάξρεο θαη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο εμεγνχλ κέζα απφ ηα ζπγγξάκκαηά ησλ ην ιφγν ηνπ Θενχ, δηαθψηηδαλ θαη δηαθσηίδνπλ ην αγηαζηηθφ θαη θσηηζηηθφ έξγν ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, γλψξηζαλ θαη γλσξίδνπλ ζηνπο πηζηνχο ηηο Γξαθέο θαηά βάζνο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα πξνθφπηνπλ πλεπκαηηθά. Σν έξγν ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ζπληειέζζεθε ζηηο θαίξηεο 33

34 θαη πξσηφηππεο ζηηγκέο κε ηδηαίηεξε Υάξε θη ελέξγεηα ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Γη απηφ θαη ε Βθθιεζία ζηηο θαίξηεο απηέο ζηηγκέο ηεο παηεξηθήο ζενινγίαο απνδίδεη θχξνο θαη ζεκαζία ίζε κ εθείλε πνπ δίδεη ζηε Ώγία Γξαθή. πσο δειαδή νη Πξνθήηεο θαη Ώπφζηνινη έηζη θαη νη Σξεηο Εεξάξρεο «ειάιεζαλ» δηά Πλεχκαηνο Ώγίνπ. ηα θείκελά ησλ εθθξάδεηαη ε βεβαηφηεηα, φηη είζνδνο ζηελ αιήζεηα γίλεηαη κφλνλ κε ηε βνήζεηα ή ην θσηηζκφ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Γη απηφ θαη ν Ώπφζηνινο Πέηξνο δηδάζθεη ιέγνληαο, «νπ γαξ ζειήκαηη αλζξώπνη ελέρζε πνηέ πξνθεηεία, αιι' ππό Πλεύκαηνο Αγίνπ θεξόκελνη ειάιεζσ άγηνη Θενύ άλζξσπνη» (2 Πεηξ. 1:21). Ο άγηνο Εσάλλεο ν Υξπζφζηνκνο ηνλίδεη ιέγνληαο, φηη «νπ γαξ ζνθίαο αλζξσπίλεο δείηαη ε ζεία Γξαθή πξνο ηελ θαηαλόεζηλ ησλ γεγξακκέλσλ, αιιά ηεο ηνπ Πλεύκαηνο απνθαιύςεσο, ίλα ηνλ αιεζή λνπλ ησλ εγθεηκέλσλ θαηακαζόληεο, πνιιήλ εθείζελ δεμώκεζα ηε' σθέιεηαλ» (P.G. 53, 175). Γεγνλφο είλαη, φηη ζηηο κεγάιεο ζηηγκέο ηεο ζενινγίαο νη Σξείο Εεξάξρεο θηλνχληαη θαη θσηίδνληαη κε άξξεην ηξφπν απφ ην Άγην Πλεχκα. Ο ηεξφ πκλνγξάθνο εμπκλεί απηή ηε δηάρπην θαη αδηακθηζβήηεην πίζηε ηεο Βθθιεζίαο κε ηα εμήο ιφγηα, «ζενπλεύζησο απεθζέγμαλην... άλσζελ ιαβόληεο ηε ηνύησλ απνθάιπςηλ ζαθώο». Πξνβάιιεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα. Πνία είλαη ε ζενινγηθή πξνζθνξά ησ Σξηψλ Εεξαξρψλ ηεο Βθθιεζίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν; Οη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο δελ θέξλνπλ λέεο αιήζεηεο, αιιά εηζέξρνληαη βαζχηεξα ζηηο αιήζεηεο απηέο θη επεμεξγάδνληαη ζέκαηα ηεο ζείαο Οηθνλνκίαο, δίλνληαο απαληήζεηο ζηα ζενινγηθά πξνβιήκαηα θάζε επνρήο. Δ αιήζεηα ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο δελ πξνζεγγίδεηαη κε ηε ινγηθή ή κε νπνηεζδήπνηε αλζξψπηλεο κεζφδνπο, γηαηί θαη ε ίδηα δελ θαλεξψζεθε κε ηξφπν θπζηθφ. Βάλ επηρεηξήζεη θαλείο κε ηελ απιή ινγηθή λα πξνζεγγίζεη ηελ αιήζεηα ηεο Πίζηεσο, ηφηε ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαηξέρεη 34

35 ηνλ θίλδπλν λα πέζεη ζε αίξεζε, γηαηί εχθνια παξνπζηάδεηαη ε αηξεηηθή δηδαζθαιία ζαλ γλήζηα δηαζάθεζε ηεο αιήζεηαο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απιή δηαλνεηηθή ζχιιεςε ηνπ αλζξψπνπ. Σφηε βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην θαηλφκελν ηεο θαθνδνμίαο ή αίξεζεο. Δ πξνζθνξά θαη ε ζπκβνιή ησλ Παηέξσλ είλαη θαη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ έιιακςε, ζαλ απνηέιεζκα δειαδή θσηηζκνχ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Σν Άγην Πλεχκα είλαη ην Πξφζσπν εθείλν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο, πνπ εκπλέεη θαη δίδεη ην ιφγν ζηνπο Παηέξεο. Ο ζενιφγνο, πνπ ζενινγεί ρσξίο ην θσηηζκφ ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο εμνζηξαθίδεηαη απφ ην δξφκν ηεο αιήζεηαο θαη πξνμελεί κχξηα θαθά ζηελ Βθθιεζία. Ο Οξζφδνμνο Παηήξ έξρεηαη λα απαληήζεη ζην πξφβιεκα, πνπ δεκηνπξγεί θάπνηα θαθνδνμία, βαζηζκέλνο πάληα ζηελ Ώγία Γξαθή θαη Εεξά Παξάδνζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηεο επνρήο ηνπ. Πνιινί ηζρπξίδνληαη θαη ιέγνπλ, φηη ν Υξηζηηαλφο πξέπεη λα πηζηεχεη, αιιά λα κελ εξεπλά. Ώπαηηνχλ πίζηε ρσξίο επίγλσζε, αιιά ν ίδηνο ν Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο πξνηξέπεη ηνπο Μαζεηέο Σνπ λα εξεπλνχλ ηηο Γξαθέο. Δ Πίζηε ησλ Οξζνδφμσλ πξέπεη λα είλαη θαηά βάζνο θαη φρη επηθαλεηαθή, λα είλαη νπζηαζηηθή θαη φρη ηππνιαηξηθή. Αελ είλαη θαζήθνλ κφλνλ ησλ Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο λα γλσξίδνπλ ηελ Ώιήζεηα ηεο Πίζηεσο αιιά θαη ηνπ θάζε Υξηζηηαλνχ, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο θαθνδφμνπο δηδαζθάινπο ηνπ ςεχδνπο. Γηα ηνπο Οξζνδφμνπο ηεο επνρήο καο ε γηνξηή ησλ αγίσλ Σξηψλ Εεξαξρψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί δελ είλαη κηα απιή αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ παξειζφληνο, αιιά καο δίδεη ηελ αθνξκή λα αλαινγηζζνχκε ηε δηθή καο επζχλε, ρξένο θαη ηεξφ θαζήθνλ λα θεξχμνπκε ηελ Οξζφδνμφ καο Πίζηε ζην ζχγρξνλν θφζκν ηνπ 21 νπ αηψλα. Δ κειέηε ησλ ζείσλ Γξαθψλ θαη ησλ Παηεξηθψλ Κεηκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαζεκεξηλφ καο βίσκα. ήκεξα, ελψ 35

36 αζρνινχκεζα κε ηε κειέηε ηφζν βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ, αο εξσηεζεί ν θαζέλαο: «Πφζν ρξφλν αθηεξψλεη ηε κέξα γηα λα κειεηήζεη ηελ Ώγία Γξαθή;» Καη ελψ θαηαζπαηαιάκε ηνλ πνιχηηκν καο ρξφλν κπξνζηά ζηελ αλψθειε ηειεφξαζε, θαη ην κπαιφ θαη ε ζθέςε καο κνιχλσληαη απφ ηηο άπξεπεο θαη αλήζηθεο ζθελέο, πνπ βνκβαξδίδνπλ θάζε ζηηγκή ηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν, γηαηί δελ ζπζηάδνπκε πέληε ιεπηά ηε κέξα γηα λα κειεηήζνπκε κε πξνζεπρή ην σηήξην ΐηβιίν ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ; Δ δσή καο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ζεία Λεηηνπξγία κέζα απφ ηελ νπνία ζα ιαηξεχεηαη ν Έλαο Σξηαδηθφο Θεφο κε ηε πξνζθνξά ηεο πλεπκαηηθήο ζπζίαο ησλ πηζηψλ. Ο πηζηφο αγηάδεηαη θαη ζψδεηαη κφλνλ, φηαλ κεηέρεη ζηε κπζηεξηαθή δσή ηεο Βθθιεζίαο. Σν ζπίηη θάζε πηζηνχ πξέπεη λα είλαη «θαη νίθνλ εθθιεζία». Καη ζ απηφ ην ζεκείν κεγάιε επζχλε έρνπλ νη γνλείο, γηαηί απηνί πξψηα απ φινπο πξέπεη λα θαηερνχλ ηα παηδηά ησλ ζπλερψο θαη θαζεκεξηλψο κε ηελ Οξζφδνμνο Αηδαζθαιία. Καη ελψ νη γνλείο αγσλίδνληαη ζθιεξά ζηνλ αγψλα ηεο θαζεκεξηλήο πάιεο γηα ηνλ επηνχζην, θξνληίδνπλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ησλ ζε θξνληηζηήξηα κε ηελ ειπίδα, φηη ζα κάζνπλ θάηη παξαπάλσ απ φηη ζην ζρνιεηφ, ελ ηνχηνηο ζην ζέκα ηεο ρξηζηηαληθήο δηαπαηδαγψγεζεο πζηεξνχλ ή θαη πνιιέο θνξέο αδηαθνξνχλ. Θέινπλ ηα παηδηά ησλ λα γίλνπλ «θαινί άλζξσπνη» ζηελ θνηλσλία, αιιά δελ ιέγνπλ λα γίλνπλ θαη «θαινί Υξηζηηαλνί». Άιινο «ν θαιφο άλζξσπνο» θαη άιινο «ν θαιφο Υξηζηηαλφο». «Καιφο άλζξσπνο» δελ ζεκαίλεη, φηη είλαη θαη «θαιφο Υξηζηηαλφο», γηαηί ζηελ θαηεγνξία ηνπ «θαινχ αλζξψπνπ» ζπγθαηαιέγνληαη άζενη, Μνπζνπικάλνη, Ελδνπτζηέο, θαη γεληθά άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε Υξηζηηαληθή Πίζηε. Ο «θαιφο Υξηζηηαλφο» φκσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ «θαιφλ άλζξσπν», γηαηί ε φιε δσή ηνπ πεξηζηξέθεηαη ζην πσο ζα επαξεζηήζεη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Δ κειέηε ηνπ βίνπ ησλ αγίσλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ηεο Βθθιεζίαο καο δίδεη αθνξκή πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ππφ ησλ λέσλ καο. Αελ πξέπεη λα μερλάκε φηη δχν είλαη ηα κεγάια πξνζφληα ηνπ 36

37 Υξηζηηαλνχ. Δ νξζή πίζηε θαη ηα θαιά έξγα. Οη Σξεηο Εεξάξρεο δελ δηαθξίζεθαλ κφλνλ γηα ηελ Οξζφδνμνο νκνινγία ησλ, αιιά θαη γηα ηα ζεάξεζηα έξγα ησλ. Οη ζεκεξηλνί Υξηζηηαλνί πξέπεη λα παξαδεηγκαηηζζνχκε απφ ηνπο Παηέξεο ησλ παιαηνηέξσλ επνρψλ θαη λα αθνινπζήζνπκε πηζηά ηα βήκαηά ησλ. Καη ζήκεξα φκσο ππάξρνπλ θαη δηαθξίλνληαη θαινί Παηέξεο πνπ πνηκαίλνπλ ην πνίκλην ηνπ Θενχ «κεη' επηζηήκεο». Πξνζπαζνχλ θαη αγσλίδνληαη λα εθαξκφζνπλ πξψηνη ηα δηδάγκαηα ησλ παιαηνηέξσλ Παηέξσλ. Ώιιά, νθείινκε φινη, νη Εεξείο θαη ν Λαφο ηνπ Θενχ, λα θιεγφκαζηε απφ ηελ ζεία αγάπε θαη ηνλ ηεξφ δήιν. Καλείο δελ πξέπεη λα κέλεη ζηελ αδηαθνξία. ινη αλήθνπκε ζην ψκα ηεο Βθθιεζίαο, Γη απηφ θαη ε Βθθιεζία πξνβάιιεη ηηο γηνξηέο ησλ αγίσλ γηα λα ειέγρνπκε ηνλ εαπηφλ καο θαη λα αληηθξίδνπκε κέζα απφ ην πλεπκαηηθφ θαζξέπηε ηελ πλεπκαηηθή καο δηάζεζε πξνο ην σηήξα καο Υξηζηφ. Οη επνρέο καο απαηηνχλ λα είλαη νη Εεξείο θαη νη πηζηνί ηεο Βθθιεζίαο καο κειεηεκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη, γηαηί ν πηζηφο δεηά λα βξεη απαληήζεηο ζηα δσηηθά δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Γη απηφ, φπσο αλαπλένκε ηνλ αέξα θαη παίξλνκε θαζεκεξηλά ηελ ηξνθή γηα λα ζπληεξεζνχκε ζηε δσή, κε παξφκνην ηξφπν ν θάζε πηζηφο πξέπεη λα έρεη ηηο αλάινγεο γλψζεηο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπ. Ώπφζηνινη θαη Παηέξεο αλαδείρζεθαλ κέγηζηνη εξγάηεο ησλ θαιψλ, αλππέξβιεηνη ήξσεο απηαπάξλεζεο θαη ζπζίαο. Ώπηψλ ησλ πξνηχπσλ πξνβάιιεη ε Βθθιεζία καο πξνο κίκεζε. Ώπηψλ ηελ δηδαζθαιία θαη παξάδεηγκα πξέπεη φινη λα αθνινπζήζνπκε. Ώο κε αξθνχκεζα ζην γεγνλφο, φηη γελλεζήθακε Οξζφδνμνη, αιιά λα γίλνπκε ζηελ πξάμε Οξζφδνμνη, θαηά ζεσξία θαη πξάμε. Ώο πξνζπαζνχκε λα είλαη ε δσή θαη ηα έξγα καο ζχκθσλα πξνο φζα ε Πίζηε καο δηδάζθεη θαη παξαγγέιιεη. Σφηε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζε καο νη ιφγνη ηνπ Κπξίνπ, «νο αλ πνηήζε 37

38 θαη δηδάμε, νύηνο κέγαο θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ» (Μαηζ. 5:19). Βπρφκαζηε, φπσο ηε πξεζβεία ηνπ Ώγίνπ καο Θενχ λα αθνινπζήζνπκε ηνλ βίν θαη ηελ αξεηή ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, δηφηη ε κίκεζε ηεο δσήο ησλ αγίσλ είλαη ε ηηκή θαη ε δφμα, πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε, πξνο δφμα ηνπ ελ Σξηάδη πξνζθπλνπκέλνπ Θενχ καο. Ώκήλ. ΜΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΣΗΝ ΤΠΑΠΑΝΣΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 2 Φεβξνπαξίνπ Δ Ώγία µαο Οξζφδνμνο Βθθιεζία γηνξηάδεη ηελ Τπαπαληή ηνπ Κπξίνπ µαο Εεζνχ Υξηζηνχ. Τπαπαληή ζεµαίλεη ηελ πξνζαγσγή Σνπ ζην Ναφ ηνπ Θενχ. Ώπηφ φξηδε ν λφµνο ηνπ Θενχ, λα πξνζάγεηαη 40 µέξεο µεηά ηε γέλλεζε θάζε πξσηφηνθν, ζαλ αθηέξσµα ζην Θεφ. Βπεηδή φµσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα µέλνπλ ηα παηδηά µέζα ζην λαφ, έπξεπε νη γνλείο λα πξνζθέξνπλ ζπζία, θαηά ηε δχλαµή ηνπο πξνθεηµέλνπ λα εμαγνξάζνπλ ην παηδί ηνπο θαη λα ην πάξνπλ πίζσ ζην ζπίηη ηνπο, γηα λα ην αλαζξέςνπλ. Ώπηφο ν λφµνο νξίζηεθε ζε αλάµλεζε θαη αληηζηάζµηζµα ηεο ζσηεξίαο πνπ έδσζε ν Θεφο ζηα πξσηφηνθα παηδηά ησλ Ββξαίσλ, φηαλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ Ώίγππην ζαλάησζε ηα πξσηφηνθα ησλ Ώηγππηίσλ. Ο Θεφο έζσζε ηφηε ηα παηδηά ησλ Ββξαίσλ απφ ην ζάλαην. Έπξεπε ηψξα λα ηα αθηεξψλνπλ ζην Θεφ, αθνχ µε ηελ επέµβαζε Βθείλνπ είλαη ζσζµέλα. 38

39 Δ Πάλαγλε Μαξία θαη ν Εσζήθ έπξαμαλ φ,ηη αθξηβψο φξηδε ν Νφµνο. Σελ ψξα εθείλε ππνδέρηεθε ηνλ Εεζνχ ν δίθαηνο πµεψλ, «άλζξσπνο δίθαηνο θαη επιαβήο», ν νπνίνο ζχµθσλα µε ηνλ πξνθεηηθφ ινγν, δελ ζα πεζάλεη «πξηλ ή ηδή ηνλ Υξηζηόλ Κπξίνπ». Ο πµεψλ δέρηεθε ην Παηδί θαη δφμαζε ηνλ Θεφ. γηα ηε Υάξε πνπ ηνπ έθαλε. Ο δίθαηνο άλδξαο ππνδέρηεθε ηνλ Αεµηνπξγφ θαη Πιάζηε Σνπ θαη γεµάηνο απφ ηε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο ζηξέθεηαη ζε δνμνινγία ηνπ Θενχ θαη πξνθεηεχεη γηα φζα πξφθεηηαη λα ζπµβνχλ, ηφζν ζην ΐξέθνο Υξηζηφ, φζν θαη ζηελ Παξζελνµήηνξα Μαξία. «Ηδνύ νύηνο θείηαη εηο πηώζηλ θαη αλάζηαζηλ πνιιώλ ελ ησ Ηζξαήι θαη εηο ζεµείνλ αληηιεγόµελνλ». Σν Παηδί απηφ ζα γίλεη αηηία πνιινί απφ ηνπο Εζξαειίηεο λα πέζνπλ θαη πνιινί λα αλαζηεζνχλ. ζνη ηνλ πηζηέςνπλ θαη ππνηαρζνχλ ζην ζείν ζέιεµά Σνπ, απηνί ζα αλαζηεζνχλ απφ ηελ αµαξηία θαη ζα ζσζνχλ. Βθείλνη πνπ ζα Σνλ αξλεζνχλ θαη δε ζα πηζηέςνπλ φηη απηφο είλαη ν Μεζζίαο, ν Λπηξσηήο ηνπ θφζµνπ, απηνί ζα πέζνπλ θαη ζα ζπληξηβνχλ. Δ εζηθή πηψζε θαη ε ςπρηθή απψιεηα ζα είλαη ν πηθξφο θαξπφο, αιιά θαη ν δίθαηνο µηζζφο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απηζηίαο. Πηζηνί θαη άπηζηνη ζα ζπδεηνχλ ην φλνµά Σνπ. Ο Εεζνχο Υξηζηφο ζα είλαη γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, είηε αηηία πηψζεο, είηε αηηία αλάζηαζεο θαη ζεµείν αληηιεγφµελν. Γχξσ απφ ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ δχν θφζµνη ζπµπιέθνληαη, ζπλαγσλίδνληαη θαη µάρνληαη ζθιεξά. Ο Εεζνχο είλαη ν Υξηζηφο, ν Μεζζίαο. Βίλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ πνπ ελαλζξψπηζε, ν Θεάλζξσπνο Λπηξσηήο θαη σηήξαο φινπ ηνπ θφζµνπ. Ώπηφ πηζηεχνπµε θαη νµνινγνχµε εµείο νη Οξζφδνμνη. Βίλαη ν Κχξηνο θαη ν Θεφο µαο, ν µφλνο πνπ δίλεη ηελ άθεζε θαη ηε ζπγρψξεζε ησλ αµαξηηψλ. ην φλνµα ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ βξίζθνπµε ηελ αιήζεηα ηεο ζενγλσζίαο, πνπ απειεπζέξσζε ηελ αλζξσπφηεηα απφ ην ζθνηάδη ηεο εηδσινιαηξίαο. Ώπηφο ραξίδεη ηελ αλάζηαζε, ηε ιχηξσζε θαη ηε ζσηεξία, δηφηη Ώπηφο έπαζε γηα ηηο αµαξηίεο ηνπ θφζµνπ, πέζαλε επάλσ ζην ηαπξφ θαη ηελ ηξίηε εµέξα αλαζηήζεθε ραξίδνληαο ηελ αλάζηαζε ζ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Γη απηή ηελ πίζηε 39

40 πνιινί ππέζηεζαλ µαξηπξηθφ ζάλαην, θαη ηα πην θξηρηά βαζαληζηήξηα γηα λα µελ αξλενχλ ηηο χςηζηεο αιήζεηεο ηνπ Βπαγγειίνπ. Άιινη αληηζέησο αξλνχληαη θαη πνιεµνχλ ηνλ Εεζνχ ζαλ λα είλαη έλαο θνηλφο άλζξσπνο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φινη φζνη είλαη αληίζεηνη θαη ερζξνί ηνπ µελχµαηνο ηνπ Βπαγγειίνπ. Ώπηνί βιαζθεµνχλ θαη πβξίδνπλ ηε ζεφηεηα θαη ην πξφζσπν ηνπ Κπξίνπ θαη µε πείζµα αγσλίδνληαη λα μεξηδψζνπλ ηελ πίζηε ηνπ Υξηζηνχ απφ ηηο ςπρέο ησλ πηζηψλ αλζξψπσλ. Αηεμάγνπλ µάρε θαη πφιεµν ζπλερή. Ώιιά ζηνλ πφιεµν απηφ απηνί εηηψληαη, απηνί πέθηνπλ, απηνί ζπληξίβνληαη. Μηζνχλ θαη ερζξεχνληαη ηνλ Εεζνχ µε απνηέιεζµα λα ξίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην βάξαζξν ηεο αηψληαο απψιεηαο, δηφηη θαηά ην ιφγν ηνπ Εεζνχ, φηαλ εµθαλίζηεθε ζηνλ Ώπφζηνιν Παχιν ζηελ νδφ πξνο Ααµαζθφ, «ζθιεξόλ πξνο θέληξα ιαθηίδεηλ». Ώπηνί πνπ δε δέρηεθαλ «ην ζσηήξηνλ ηνπ Θενύ» πξνπαγάλδηζαλ έλα άζεν πνιηηηζµφ θαη πξφβαιαλ λέα είδσια ηεο επηζηήµεο θαη ηεο θηινζνθίαο. Αεµηνχξγεζαλ δηθνχο ηνπο ζσηήξεο θαη νξγαληζµνχο θαη ηνπο απέδσζαλ ηίηινπο, ηδηφηεηεο θαη εμνπζίεο Θενχ, ψζηε λα εμαξηήζνπλ απ απηνχο ηελ χπαξμή ηνπο. Υσξίο ηηµφλη θαη ζθνπφ ζηε δσή γίλνληαη πξνδφηεο ηεο νξζήο Πίζηεσο. Αε ζέιεζαλ ην ζσηήξην ηνπ Θενχ θαη αλαδήηεζαλ ηελ ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. «Ζγάπεζαλ γάξ ηήλ δόμαλ ησλ αλζξώπσλ µάιινλ ή ηελ δόμαλ ηνπ Θενύ». Ο Υξηζηφο εθ' φζνλ Σνλ αξλνχληαη, γίλεηαη Γη απηνχο, φπσο πξνείπε ν πµεψλ, «πηώζηο», πηψζε πξνζσπηθή, εζηθή θαη εζληθή. Δ απνθάιπςε ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο βεβαηψλεη, φηη ν Υξηζηφο είλαη ην ζσηήξην ηνπ Θενχ, ν µφλνο θαη αηψληνο σηήξαο πνπ ζψδεη ηα άηνµα θαη ηνπο ιανχο απφ ηελ αµαξηία θαη ην ζάλαην. Ώιιά, αγαπεηνί µνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, θαη γηα µαο ηνπο Οξζνδφμνπο ν Εεζνχο Υξηζηφο γίλεηαη αθνξµή πηψζεο ή αλάζηαζεο, αλάινγα µε πηά ζηάζε ζα θξαηήζεη θαλείο. Βάλ ζηξεθφµαζηε ελαληίνλ ηεο Βθθιεζίαο, ελαληίνλ ησλ Βπαγγειηθψλ Αηδαγµάησλ θαη ελαληίνλ ηεο Ώπνζηνιηθήο Παξάδνζεο, ηφηε 40

41 γηλφµαζηε ερζξνί ηνπ Θελαζξψπνπ. Βάλ βιαζθεµνχµε ην παλάγην φλνµα ηνπ Εεζνχ, ηφηε δελ έρνπµε πέζεη ζε βαξηά θαη ζαλάζηµα αµαξηήµαηα; Βάλ δελ αλαηξέθνπµε ηα παηδηά µαο, ζχµθσλα µε ηηο ζείεο εληνιέο, ηφηε δελ απνδεηθλχνπµε πφζν απέρνπµε απφ ηελ αγάπε µαο ζην σηήξα Υξηζηφ; ηελ θαζεµεξηλή δσή θαινχµαζηε φινη λα δψζνπµε δσληαλή ηε µαξηπξία ηεο Πίζηεσο θαη ηεο αθνζίσζήο µαο ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Δ πξνζσπηθή µαο ζρέζε µε ην σηήξα µαο γίλεηαη αθνξµή ηεο πηψζεο ή ηεο αλάζηαζήο µαο. Ο Κχξηνο ην είπε μεθάζαξα «ν πηζηεύζαο ζσζήζεηαη, ν µε πηζηεύζαο, θαηαθξηζήζεηαη». Δ πίζηε δφζεθε. Βλαπνµέλεη ζηνλ θάζε άλζξσπν λα δηαιέμεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Δ Θενηφθνο Μαξία αθηέξσζε ην µνλάθξηβν παηδί ηεο ζηνλ Οπξάλην Παηέξα. Ώο γίλεη ε ζεµεξηλή γηνξηή αθνξµή γηα ηνλ θαζέλα απφ µαο λα µε δηζηάδνπµε λα αθηεξψλνπµε ηα παηδηά µαο ζην Υξηζηφ. Πξν παληφο αο παξαθαινχµε ηνλ Κχξην λα µαο ραξίδεη ηε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο, ψζηε λα αλαδεηθλπφµαζηε ζενδφρνη θαη ζενθφξνη. ηαλ ν άλζξσπνο θαηαζηαζεί πξαγµαηηθά θαη νπζηαζηηθά λαφο ηνπ Θενχ, ηφηε γεµίδεη ε ςπρή ηνπ απφ δνμνινγία ηνπ αγίνπ νλφµαηφο Σνπ. Ώπηφο εμάιινπ είλαη ν ζθνπφο ηεο δσήο µαο, αο αγσληζηνχµε γηα λα πξαγµαηνπνηήζνπµε ηελ πξνζσπηθή µαο αλάζηαζε, έρνληαο ζηξαµέλα ηα µάηηα ηεο ςπρήο µαο ζην ζσηήξην ηνπ Θενχ, ηνλ Κχξην µαο Εεζνχ Υξηζηφ. Ώµήλ. 41

42 ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΙΙΓΧΡΟ ΣΟΝ ΠΗΛΟΤΙΧΣΗ 4 Φεβξνπαξίνπ ην 19 ν θεθάιαην ηνπ θαηά Μαηζαίνπ Βπαγγειίνπ ν Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο, ζρεηηθά κε ηελ αγακία, καο δηαβεβαίσζε ιέγνληαο, φηη «νπ πάληεο ρσξνύζη ηνλ ιόγνλ ηνύηνλ, αιι νηο δέδνηαη εηζί γαξ επλνύρνη νίηηλεο εθ θνηιίαο κεηξόο εγελλήζεζαλ νύησ. Καη εηζίλ επλνύρνη νίηηλεο επλνπρίζζεζαλ ππό αλζξώπσλ, θαη εηζίλ επλνύρνη νίηηλεο επλνύρηζαλ εαπηνύο δηά ηελ βαζηιείαλ ησλ νπξαλώλ. Ο δπλάκελνο ρσξείλ ρσξείησ» (Μαηζ. 19:11-12). Ώπηφο ν ιφγνο ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ έγηλε αθνξκή, ψζηε πνιινί κεηαγελέζηεξνη Υξηζηηαλνί λα απαξλεζνχλ ηελ θνζκηθή δσή θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ αζθεηηθή δσή. Ώθηέξσζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην Θεφ κε ηελ πξνζεπρή, ηελ λεζηεία θαη ηελ άζθεζε. Ώπαξλήζεθαλ φιεο ηηο απνιαχζεηο ηνπ θφζκνπ. Πινχζηνη έγηλαλ πησρνί, βαζηιείο θαη άξρνληεο κεγάινη απαξλήζεθαλ ηελ θνζκηθή δφμα θαη ηηκή θαη πεξηέβαιαλ ηνλ εαπηφλ ηνπο κε ηελ ηηκή ηεο ηαπείλσζεο ζνθνί θαηά θφζκν έγηλαλ ζνθνί θαηά Θεφ. «Πεξηήιζνλ ελ κεισηαίο, ελ αηγείνηο δέξκαζηλ, πζηεξνύκελνη, ζιηβώκελνη, θαθνπρνύκελνη, σλ νπθ ελ άμηνο ν θόζκνο, ελ εξεκίαηο πιαλώκελνη θαη όξεζη θαη ζπειαίνηο θαη ηαηο νπαίο ηεο γεο» (Ββξ. 11:37-38). Ώθνινχζεζαλ ηα δηδάγκαηα ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ, ν νπνίνο ζεσξνχζε ηα πάληα «ζθύβαια ίλα Υξηζηόλ» θεξδίζεη (Φηι. 3:8) θαη ζηε ζθέςε ηνπο ήηαλ πάληνηε ε επηβεβίσζε, φηη «εκώλ γαξ ην πνιίηεπκα ελ νπξαλνίο ππάξρεη» (Φηι. 3:20). Ώπηφλ ηνλ ηξφπν δσήο αθνινχζεζε θαη ν ζεκεξηλφο ενξηαδφκελνο άγηνο Εζίδσξνο ν Πεινπζηψηεο. Ο άγηνο Εζίδσξνο γελλήζεθε γχξσ ζην 360 κ.υ. απφ επγελήο θαη έλδνμε νηθνγέλεηα ηεο Ώιεμαλδξείαο θαη έδξαζε επί ηεο επνρήο ησλ Παηξηαξρψλ Θενθίινπ θαη αγίνπ Κπξίιινπ. Έιαβε εμαηξεηηθή κφξθσζε, εγθφζκηα θαη ηεξά, θαη κέζα απφ ηα ζρνιεία γλψξηζε ηελ 42

43 αξραία ζνθία θαη ηα νξζφδνμα δφγκαηα ησλ Παηέξσλ, ηνπο νπνίνπο είρε σο πξφηππα, ηδηαηηέξσο δε ηνλ άγην Εσάλλε ηνλ Υξπζφζηνκν. Ώπηή ε γλψζε ηνπ Θενχ ηνλ νδήγεζε λα απαξλεζεί ηελ εγθφζκηα δσή θαη αλαρψξεζε γηα ηελ Μνλή ηνπ Λχρλνπ, πιεζίνλ ηεο πφιεσο Πεινπζίνπ (αλαηνιηθά ηνπ Αέιηα ηνπ Νείινπ), φπνπ έδεζε ζε θνηλφβην πνπ ίδξπζε ν ζηνο Παρψκηνο. Βίρε έλα πνιχ ζθιεξφ ηξίρηλν έλδπκα θαη δνχζε θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ αγίνπ Εσάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ θαη ΐαπηηζηή, ηξψγνληαο βφηαλα θαη ρφξηα. ινη ηνλ ζεσξνχζαλ σο πξφηππν ελάξεηεο δσήο θαη αλψηεξν φισλ ησλ κνλαρψλ ηεο πεξηνρήο. Σνπνζεηήζεθε επάλσ ζην φξνο ζαλ έλα θσο πνπ θσηίδεη φινπο, ρσξίο θφβν ησλ δησγκψλ θαη ρσξίο κίζνο πξνο ηνπο ζαξθηθνχο αλζξψπνπο, ν ζηνο Εζίδσξνο δηέδηδε ηελ νξζφδνμν δηδαζθαιία ηνπ κε απζεληία γηα πνιιά ρξφληα. Ώπαληνχζε ζηηο απνξίεο εθείλσλ πνπ εξσηνχζαλ, αλέιπε κε βαζηά πλεπκαηηθφηεηα ηα δχζθνια ζεκεία ησλ Θείσλ Γξαθψλ, εξλείην ηηο ιαλζαζκέλεο εξκελείεο ησλ Ββξαίσλ, εμέζεζε κε επθξίλεηα ηα κπζηήξηα ηεο Ώγίαο Σξηάδνο θαη ηεο Βλαλζξσπίζεσο ην σηήξνο καο Εεζνχ Υξηζηνχ, θαη αληηκεηψπηδε κ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο αηξεηηθνχο Ώξεηαλνχο, Νεζηνξηαλνχο, αβειιηαλνχο θαη άιινπο αίηηνπο δηαηξέζεσλ. Βπαηλνχζε κε ιπξηθφ ηφλν ην κεγαιείν ηεο Εεξνζχλεο θαη θαηέθξηλε ηνπο επηζθφπνπο, ηεξείο, δηαθφλνπο θαη κνλαρνχο πνπ ζπκπεξηθεξφληνπζαλ αλάμηα ηεο θιίζεψο ησλ. ηαλ ν άγηνο Κχξηιινο, έγηλε Παηξηάξρεο Ώιεμαλδξείαο, παξαζπξφκελνο απφ ηνλ ζείν ηνπ, Θεφθηιν, αξλήζεθε λα κλεκνλεχζεη ην φλνκα ηνπ αγίνπ Εσάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ ζηα δίπηπρα θαηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία, ν άγηνο Εζίδσξνο έγξαςε ζ απηφλ επηζηνιή θαιψληαο απηνλ κε δχλακε Θενχ λα δηδάζθεη ρσξίο ππεξεθάλεηα θαη ζηηο θξίζεηο ηνπ λα εθθέξεη κία δίθαηε γλψκε. Μεηά απφ ηελ επηζηνιή θαη κία ζεία απνθάιπςε, ν άγηνο Κχξηιινο, άιιαμε ηαπεηλά ζπκπεξηθνξά, θαη φρη κφλνλ απνθαηέζηεζε ην φλνκα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηα δίπηπρα, αιιά αλαδείρζεθε έλζεξκνο θήξπμ ηεο Οξζνδνμίαο. Πεξίπνπ ζηα 433 κ.υ., πξνέηξεςε ηνλ άγην Κχξηιιν λα εξγαζζεί δπλακηθά ζηε ζπδήηεζε ελάληηα ηνπ Παηξηάξρνπ Ώληηνρείαο, Εσάλλνπ, κεηά απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ Νεζηνξίνπ απφ ηελ χλνδν ηεο Βθέζνπ. Ο άγηνο Εζίδσξνο έγξαςε 43

44 πξνηξέπνληαο ζην ηξφπν εξγαζίαο λα βξεζνχλ ινγηθέο παξαρσξήζεηο πξνο επίηεπμε ηεο εηξήλεο. Ο άγηνο Εζίδσξνο αδπλαηνχζε λα κείλεη αδηάθνξνο ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ ηάξαζζαλ, ηφηε, ηελ Βθθιεζία δηφηη, είρε ηελ πεπνίζεζε πνπ εθπεγάδεη απφ ηνλ ηαπξφ ηνπ Υξηζηνχ. Ο άγηνο Εζίδσξνο θνηκήζεθε ελ Κπξίσ κεηά απφ κεγάινπο αζθεηηθνχο αγψλεο πεξίπνπ ην 449 κ.υ. Ο βίνο ησλ αγίσλ ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Εεξνχ Βπαγγειίνπ. Οη άγηνη απνηεινχλ ηελ ελζάξθσζε ησλ ζείσλ δηδαγκάησλ, ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο ζείαο Αηδαζθαιίαο. Οη άγηνη κέζα απφ ηελ δσή θαη ηνπο αγψλεο ηνπο απέδεημαλ, φηη ην Εεξφ Βπαγγέιην δελ είλαη απιά θαη κφλνλ έλα θνηλφ βηβιίν, αιιά, φηη νη ζείεο Αηδαζθαιίεο ηνπ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ απφ θάζε άλζξσπν ζε θάζε επνρή. Ο θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα ζσζεί, εάλ αθνινπζεί ηηο εληνιέο ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. Οη άγηνη αζθεηέο εγθαηέιεηπαλ ηνλ θφζκν, φρη φκσο θαη ηνλ άλζξσπν, πνπ δνχζε κέζα ζηνλ θφζκν. Ο Οξζφδνμνο κνλαρφο απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ακαξησιέο επηζπκίεο ηνπ θφζκνπ, αιιά πξνζεχρεηαη γηα φιν ηνλ θφζκν. ε ζηηγκέο κεγάιεο δνθηκαζίαο, ν αζθεηήο εγθαηαιείπεη ην αζθεηήξηφ ηνπ θαη επηζηξέθεη ζηνλ θφζκν γηα λα θεξχμεη κεηάλνηα ζην ιαφ θαη λα θαιέζεη φινπο πίζσ ζηνλ δξφκν ηνπ Θενχ. Δ ζεκεξηλή ενξηή ηνπ αγίνπ Εζηδψξνπ ηνπ Πεινπζηψηνπ πξέπεη λα καο δψζεη ηελ αθνξκή λα εμεηάζνπκε ηνλ εαπηφ καο, εάλ θαη θαηά πφζνλ αθνινπζνχκε θαη εθαξκφδνπκε ην Εεξφ Βπαγγέιην ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Βθείλνο, έγηλε κηκεηήο ησλ παζεκάησλ ηνπ Υξηζηνχ θαη αθηεξψζεθε ζηελ άζθεζε, πξνζεπρή θαη λεζηεία εκείο, ηη ζπζηάδνπκε γηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ; Ώγαπεηά κνπ παηδηά, Μ αθνξκή ηελ ζεκεξηλή ενξηή, αο ζηξέςνπκε ηελ θαξδηά καο ζηε πνιπηίκεηε κεηάλνηα. Με ηα δάθξπα ηεο θαξδηάο καο, αο μεπιχλνπκε κέζα απφ ην ηεξφ Μπζηήξην ηεο ηεξάο Βμνκνιφγεζεο, ηα ακαξηήκαηά καο. Ο Θεφο είλαη Θεφο ηεο αγάπεο θαη ηνπ ειένπο θαη 44

45 πεξηκέλεη φινπο καο λα Σνλ πιεζηάζνπκε θαη λα Σνπ δεηήζνπκε ηελ ζπγρψξεζε. Ώο κε μερλάκε, φηη ν Κχξηνο ήξζε γηα θαιέζεη φρη δηθαίνπο, αιιά ακαξησινχο πξνο κεηάλνηα. Ώο αληαπνθξηζνχκε ζηελ πξφζθιεζή Σνπ. Μαο πεξηκέλεη, αο Σνλ πιεζηάζνπκε κε ηαπεηλφ θξφληκα. ΣΟΝ ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10 Φεβξνπαξίνπ Σσλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηα θαηνξζψµαηα ζαπµάζηεθαλ απφ ηηο νπξάληεο Απλάµεηο, δηφηη ελψ θαηνηθνχζαλ ζε ζλεηφ ζψµα, θαηφξζσζαλ λα θαηαληθήζνπλ ηνλ αφξαην ερζξφ µε µνλαδηθά φπια ηε δχλαµε ηνπ ηαπξνχ θαη ηε Υάξε ηνπ σηήξα Υξηζηνχ. ηνπο αγψλεο απηνχο ησλ αγίσλ ηεο Οξζφδνμήο µαο Βθθιεζίαο µνλαδηθή ζθέςε πνπ θπξηαξρνχζε ζην λνπ θαη ζηελ θαξδηά ηνπο ήηαλ ε αγάπε θαη ε αθνζίσζή ηνπο ζην σηήξα Υξηζηφ. Αξηµχο ν ρεηµψλαο, αιιά γιπθφο ν Παξάδεηζνο. Οη ζπλερείο ζιίςεηο θαη δνθηµαζίεο ζθπξειαηνχζαλ ηε ςπρή ηνπο πνπ εμαγληδφηαλ µέζα ζην θαµίλη ηεο Υάξηηνο ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο. Με ηελ άθαµπηε επηµνλή θαη αλδξεία, ρσξίο πνηέ λα απνζαξξχλνληαη, ρσξίο λα ππνζηείιινπλ ηε ζεµαία θαη λα αλαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ αγψλα, ππέζηεζαλ ηα θξηρηά βαζαληζηήξηα ηνπ µαξηπξίνπ γηα Υάξε ηεο αιεζηλήο ελ Υξηζηψ Πίζηεσο. Μέζα απφ απηνχο ηνπο αγψλεο πξαγµηνπνίεζαλ ηε ζέσζε θαη ηελ νµνίσζή ηνπο πξνο ην Θεφ. Έιαβαλ ην ζηεθάλη ηεο δφμαο θαη απνιαµβάλνπλ ηελ αηψληα µαθαξηφηεηα µέζα ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ' µηα ΐαζηιεία πνπ ππήξμε εηνηµαζµέλε πξναηψληα γηα Υάξε φισλ εθείλσλ πνπ ζα αγσλίδνλη'αη ππέξ Υξηζηνχ ηνπ Θενχ εµψλ. Δ ππνµνλή θαη ε πίζηε ππήξμαλ νη αρψξηζηεο αξεηέο ησγ Μαξηχξσλ ζην πλεπµαηηθφ αγψλα ηνπο. Υσξίο απηέο ηηο αξεηέο 45

46 ζα ήηαλ εχθνιν λα θπξηεπηνχλ απφ νιηγνςπρία, λα µαηαηψζνπλ ηνλ θαιφ αγψλα, λα ράζνπλ ην αγσληζηηθφ ηνπο πλεχµα, µε απνηέιεζµα λα µείλνπλ αλππεξάζπηζηνη ζηελ επηδξνµή ηνπ Αηαβφινπ θαη ησλ ερζξψλ ηεο Πίζηεσο. ζν θαηξφ είραλ ζηξαµµέλν ην λνχ ηνπο, ζην Υξηζηφ πξνζηαηεχνληαλ απφ ηε Υάξε Σνπ. ηαλ ε θαξδηά ηνπο θπξηεπφηαλ απφ νιηγνπηζηία, ε ζθέςε ηνπο ζηξεθφηαλ ζηα θξηρηά βαζαλεζηήξηα, ηφηε µε ηνπο ινγηζµνχο ηεο αµθηβνιίαο απφδησρλαλ ηελ πξνζηαηεπηηθή Υάξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο µε απνηέιεζµα λα επαθνινπζήζεη ε πηψζε ηνπο. Οη άγηνη Μάξηπξεο, φµσο, απηνχο ηνπο ινγηζµνχο ηεο αµθηβνιίαο, ηεο δπζπηζηίαο θαη ηεο άξλεζήο ηνπο θαηεπνιέµεζαλ. Ο αγψλαο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη µφλν ελαληίνλ ησλ νξαηψλ ερζξψλ, ησλ εηδσινιαηξψλ Ώπηνθξαηφξσλ, ησλ εγεµφλσλ θαη ησλ δηθαζηψλ, αιιά επεθηείλεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Αηαβφινπ, ηνπ ζθνηεηλνχ πλεπµαηηθνχ φληνο πνπ εζηθά θαη νπζηαζηηθά θαηαπνιεµά ην έξγν ηνπ Θενχ, ηελ Βθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπο πηζηνχο ππεξέηεο θαη δνχινπο ηνπ Κπξίνπ. Πνιιέο θνξέο αληίθξπζαλ ηελ θαηαθξφλεζε ησλ άιισλ, ηε ριεχε θαη ηελ εηξσλεία, ηε δπζθήµηζε θαη ηε ζπθνθαληία, απιψο θαη µφλν επεηδή ππήξμαλ γλήζηνη µαζεηέο ηνπ Κπξίνπ. Πνιέο θνξέο νη ζηελνί ζπγγελείο θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ησλ Μαξηχξσλ, φπσο αθξηβψο ην πξνείπε ν Κχξηνο ιέγνληαο «όηη ερζξνί ηνπ αλζξώπνπ, νη νηθηαθνί απηνύ» (Μαηζ. 10:36). Καη πφζεο πεξηπηψζεηο δελ έρνπµε, φπνπ παηδηά παξέδηδαλ ηνπο ρξηζηηαλνχο γνλείο ηνπο ή γνλείο έθηαλαλ ζην απάλζξσπν ζεµείν λα ζαλαηψζνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά ηνπο. Γηαηί ήηαλ ρξηζηηαλνί! Σν µεγαιείν ησλ Μαξηχξσλ ηεο Πίζηεψο µαο βξίζθεηαη ζηελ απέξαληε αγάπε ηνπο γηα ηνπο βαζαληζηέο ηνπο. Βθείλνη θέξνληαλ µε πάζνο θαη θαθία, ζηνπο νµνινγεηέο ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο, ελψ απηνί µε αγάπε ηνπο θαινχζαλ ζηε ζσηεξία. Οη µάξηπξεο δελ άθελαλ νχηε µηα ζηηγµή αλεθµεηάιιεπηε, αιιά µε δπλαµηζµφ θαη απεξίγξαπηε θαισζχλε ζπµβνχιεπαλ ηνπο βαζαληζηέο ηνπο λα αθήζνπλ ηελ πιάλε θαη λα έξζνπλ ζην δξφµν ηεο αιεζηλήο ζενγλσζίαο. Οη µάξηπξεο πξνζπαζνχζαλ µέζα απφ 46

47 ηα βαζαληζηήξηα, µέζα απφ ηηο θπιαθέο, µέξα απφ ηνπο ηφπνπο εμνξίαο λα πξνηξέςνπλ φινπο λα αθνινπζήζνπλ ην δξφµν ηνπ ηαπξνχ θαη νη εηδσινιάηξεο απαληνχζαλ µε χβξεηο θαη µε ηα πην θξηθηά βαζαληζηήξηα. Βθείλνη πξνζπαζνχζαλ λα ειθχζνπλ ηνπο δηψρηεο ηνπο απφ ηα βάζε ηεο θφιαζε ο θαη απηνί ηνπο πξφζθεξαλ πεξηζζφηεξα θνιαζηήξηα γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ άξλεζε. Οη Μάξηπξεο επεξγεηνχµελνη απφ ηα βαζαληζηήξηα ζπζηάδνληαλ ππέξ Υξηζηνχ έιπηδαλ ζηελ αηψληα µαθαξηφηεηα. Δ ππνµνλή ησλ αγίσλ δελ πξέπεη λα ιεθζεί ζαλ µία µνηξνιαηξία θαη απξαμία, αιιά είλαη δχλαµε θαη ράξηζµα Θενχ. Βθείλνο, πνπ ππνµέλεη µέρξη ην ηέινο ζψδεηαη, ιέεη ν Κχξηνο. Βθείλνο, πνπ ππνµέλεη έρεη βαζεηά ζπλείδεζε ηεο ειεπζεξίαο πνπ ηνπ παξέρεηαη λα δηαιέμεη είηε λα αξλεζεί θαη λα δήζεη ζ απηφ ηνλ θφζµν απνιαµβάλνληαο πιηθά αγαζά θαη θνζµηθέο δφμεο θαη ηηµέο, είηε λα ππνµείλεη µέρξη ηέινο ην ζάλαην, ψζηε λα ζηεθαλσζεί απφ ηνλ Οπξάλην ΐαζηιέα Υξηζηφ. ινο ν αγψλαο πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ πνηά απφθαζε ζα αθoιoπζήζoπλ. Δ βαζεηά ηνπο πίζηε ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ε ππνµνλή θαη ε αγάπε ηνπο γηα ηα νπξάληα θαηαλίθεζαλ φια ηα µεραλήµαηα ηνπ αξρέθαθνπ ερζξνχ. Δ ππνµνλή ησλ αγίσλ ππήξμε ε ηειεηφηεξε µνξθή εξστζµνχ. Ο αγψλαο ηφπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο νξζήο Πίζηεσο ππήξμε έλαο αγψλαο, ζάξξνπο θαη αθαηαλίθεηεο αλδξείαο. Γη απηφ ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ ζηαζεξή θαη αθιφλεηε επηµνλή. Ο άλζξσπνο ηνπ Θενχ µέλεη αµεηαθίλεηνο ζηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ θαη πξν πάληνο πηζηφο ζην ζέιεµα ηνπ Κπξίνπ. Μία ηέηνηα µνξθή ππήξμε θαη ν ζεµεξηλφο ενξηαδφµελνο άγηνο ηεξνµάξηπξαο Υαξάιαµπνο, ν νπνίνο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγµα ηνπ Κπξίνπ απαξλήζεθε φια ηα θνζµηθά πξάγµαηα θαη ζήθσζε µε ζεξµή πίζηε ην ηαπξφ ηνπ Υξηζηνχ. Εεξέαο θαη Μάξηπξαο ν άγηνο Υαξάιαµπνο. Αηπιή ε ηηµή, δηπιφ θαη ην ζηεθάλη ηεο λίθεο. Αηφηη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία αγσληδφηαλ λα θξαηήζεη ηελ ςπρή θαη ην ζψµα ηνπ θαζαξφ απφ θάζε αµάξηεµα πνπ µνιχλεη ηνλ άλζξσπν. Τπέξµαρνο ηεο αξεηήο, ηεο 47

48 παξζελίαο θαη ηεο αγλφηεηαο έιαµςε ζαλ θσηεηλφ παξάδεηγµα ζ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μαγλεζίαο. Σα ιφγηα ηνπ Κπξίνπ «εζείο είζηε ην θσο ηνπ θφζµνπ» εθαξµφδνληαλ θαηά ιέμε ζηνλ άγην Υαξάιαµπν, δηφηη µε ηελ παξαδεηγµαηηθή ηνπ δσή πξνζέιθπε πνιινχο εηδσινιάηξεο ζηελ Οξζφδνμνο Πίζηε. Ώπηή εμάιινπ ππήξμε ε αηηία πνπ ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ νδήγεζαλ ζε δίθε µπξνζηά ζηνλ βαζηιηά εβήξν. Μεηά απφ πνιιά βαζαληζηήξηα παξέδσζε ηελ αγία ςπρή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ. Σν άγην θαη παλζεβάζµην ιείςαλν ηνπ αγίνπ δηαµνηξάζηεθε παληνχ, Υάξε επινγίαο, θαη ππάξρεη αζηείξεπηε πεγή γηαηξεηάο θάζε αζζέλεηαο. Ο Θεφο αληηδνμάδεη εθείλνπο πνπ Σνλ δφμαζαλ ζηε γε. Καη ε ζεµεξηλή γηνξηή δελ απνηειεί απιά µηα µνξθή δφμαο θαη ηηµήο ζηνλ ηεξνµάξηπξα ηνπ Υξηζηνχ, αιιά ππελζπµίδεη ζ φινπο µαο, ηεξείο θαη ιατθνχο, πσο πξέπεη ν θαζέλαο µαο λα δνχµε µε αγλφηεηα ςπρήο θαη θαζαξφηεηα δσήο ζηε δχζθνιε επνρή πνπ δνχµε. Βάλ ηφηε ζπιιαµβάλνληαλ νη Μάξηπξεο γηα λα αξλεζνχλ ην Υξηζηφ, εµείο, ζήµεξα θαινχµαζηε θαζεµεξηλά λα νµνινγνχµε µε παξξεζία ηελ πίζηε µαο ζην σηήξα µαο µπξνζηά ζηε δηεθζαξµέλε θνηλσλία. Δ επνρή µαο είλαη δχζθνιε, γηαηί ε αδηαθνξία θπξίεςε ηηο ςπρέο πνιιψλ Υξηζηηαλψλ. Βάλ ε εζηθή αδξάλεζε, εάλ ε αγάπε πάγσζε, εάλ ν ζεβαζµφο ησλ µηθξφηεξσλ ζηνπο µεγαιείηεξνπο ειαηηψζεθε, εάλ εηξσλεχεηαη θαη ριεπάδεηαη ν ελάξεηνο θαη θαιφο ζε φια Υξηζηηαλφο είλαη γηαηί ε αδηαθνξία πξνμέλεζε απηά ηα θαθά. Δ αδηαθνξία ησλ γνληψλ ηεο πνιηηείαο θαη ησλ ππεπ-- ζχλσλ ηεο Βθθιεζίαο άλνημε ηελ πφξηα ζην «δελ πεηξάδεη ην έλα, δελ πεηξάδεη ην άιιν», µε απνηέιεζµα ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπµε ε Πίζηε λα ραιαξψζεη θαη ν ελάξεηνο βίνο λα γίλεηαη φιν θαη πην ζπάληνο. Μέζα ζ απηή ηελ θαηαηγίδα ηεο εηζξνήο ησλ ζθνηεηλψλ ξεπµάησλ, ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ µηαο πιηζηηθήο θνηλσλίαο, ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία πξνβάιιεη ηε µλήµε ησλ αγίσλ Μαξηχξσλ µε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηελ πίζηε µαο, λα ζπµπαξαζηαζεί ζηνπο 48

49 αγψλεο µαο θαη λα µαο δηαβεβαηψζεη γηα µηά αθφµε θνξά, φηη εθείλνο πνπ αγσλίδεηαη γηα ην Βπαγγέιην θαη ην Υξηζηφ δε ράλεηαη αιιά δνμάδεηαη. Ώο µελ μερλάµε, αδειθνί µνπ, φηη νχηε πινχηε, νχηε θηήµαηα, νχηε θνζµηθέο δφμεο θνζµνχλ ηε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ, αιιά νη αξεηέο ηεο αγάπεο, ηεο ειεεµνζχλεο, ηεο αλεμηθαθίαο, ηεο επζπιαγρλίαο, ηεο ππνµνλήο θαηά ηεο αγίαο ηαπείλσζεο. Μέζα απφ ην ζχγρξνλν µαξηχξην ηεο δσήο αο παξαθαιέζνπµε ην Υξηζηφ, δηά πξεζβεηψλ ηνπ αγίνπ ηεξνµάξηπξα Υαξαιάµπνπο, λα µαο ραξίζεη ηελ πξέπνπζα πίζηε, ψζηε µε ππνµνλή λα δηαλχoπµε ηνλ αγψλα πνπ βξίζθεηαη µπξνζηά µαο θαη ληθεθφξα λα εηζέιζνπµε ζηελ Οπξάληα Ώπηνχ ΐαζηιεία, φπνπ µαδί µε φινπο ηνπο αγίνπο ζα δoμoιoγoχµε ηνλ Κχξηφ µαο εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ώµήλ. Β ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΝ ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10 Φεβξνπαξίνπ Ο ΐαζηιηάο ησλ φισλ θαη Κχξηφο µαο Εεζνχο Υξηζηφο µαο δηδάζθε µέζα απφ ην άγην Βπαγγέιην φηη, εάλ ζέινπµε λα Σνλ αθνινπζήζνπµε, πξέπεη λα απαξλεζνχµε πξνεγνπµέλσο ηνλ εαπηφ µαο, λα ζεθψζνπµε ηνλ ηαπξφ µαο θαη θαηφπηλ λα αθνινπζήζνπµε ην παξάδεηγµά Σνπ. Ώπηφ έπξαμαλ νη άγηνη ηεο Βθθιεζίαο µαο πνπ απαξλήζεθαλ ηνλ θφζµν θαη ηηο θνζµηθέο απνιαχζεηο, ηηο εδνλέο ηνπ ζψµαηνο, ηνλ πινχην θαη ηηο δφμεο ηνπ θφζµνπ θαη ζεθψλνληαο ην δπγφ ηνπ Κπξίνπ θξφληηδαλ ην πψο ζα επαξεζηήζνπλ ηνλ Νπµθίν ηνπο Υξηζηφ. Μνλαδηθφο ζθνπφο ηεο δσήο ησλ αγίσλ ήηαλ ε ζηαζεξή 49

50 νµνινγία ηεο νξζήο Πίζηεσο ζην Μφλν Ώιεζηλφ Θεφ. Ο δηαθαήο πφζνο ηνπο ππήξμε πψο ζα νδεγήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ζηελ αιεζηλή ζενγλσζία ηεο Σξηαδηθήο Θεφηεηαο θαη λα ηνπο θαηαζηήζνπλ µαζεηέο ηνπ Κπξίνπ. Με ηελ παξαδεηγµαηηθή ηνπο δσή ζηεξέσλαλ ηνπο πηζηνχο ζηελ Οξζνδνμία. Αηφηη δελ ππάξρεη µεγαιχηεξε δηδαζθαιία απφ εθείλε πνπ θεξχηηεηαη µε ηε δσή θαη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγµα. Οη άγηνη Μάξηπξεο ππήξμαλ νη γελλαίνη ζηξαηηψηεο ηνπ επνπξάληνπ ΐαζηιέα Υξηζηνχ, νη νπνίνη νπιηζµέλνη µε ηα φπια ηνπ θσηφο θαηαπνιέµεζαλ ηηο ζθνηεηλέο θάιαγγεο ηνπ µηζφθαινπ Αηαβφινπ. Με ηε Υάξε ηνπ Κπξίνπ αλαδείρηεθαλ ληθεηέο θαηά ηεο πιάλεο, ηεο αζέβεηαο θαη πξν παvηφο ηνπ ίδηνπ ηνπ θνζµνθξάηνξα Αηαβφινπ. Δ ςπρή ησλ µαξηχξσλ ηεο Πίζηεσο ήηαλ ζηνιηζµέλε µε ηελ απέξαληε αγάπε ζην Υξηζηφ θαη απηή ε αγάπε ηνπο έδσζε ηελ δχλαµε λα αληηζηαζνχλ, ζε θάζε µεζνδεία ηνπ ερζξνχ, νξαηνχ θαη ανξάηνπ. Δ θιφγα ηεο αγάπεο ησλ αγίσλ ππξάθησλε ηε ςπρή θαη ηελ θαξδηά ηνπο, νχησο ψζηε ε πιηθή θσηηά θαη ε βιάβε πνπ πξνμελεί λα ηε ζεσξνχλ µεδαµηλή. Δ θαξδηά ησλ αγίσλ απειεπζεξσµέλε απφ ηνλ πφζν ηεο θνζµηθήο δφμαο, λνζηαιγνχζε ηελ νπξάληα δφμα. Ώληί γηα γήτλα θηήµαηα νη άγηνη απέβιεπαλ ζηo λα θιεξνλνµήζνπλ ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Δ αγάπε ηνπο γηα ην Υξηζηφ ήηαλ ε δχλαµε, πνπ ηνπο νδήγεζε λα πεξηθξνλήζνπλ ηα θξηρηά βαζαληζηήξηα θαη ηα θνιαζηήξηα, πνπ ρξεζηµνπνηνχζαλ νη δηψρηεο ηνπο. Με ζηαζεξή πίζηε παξέδσζαλ ην ίδην ηνπο ην ζψµα ζε δηάθνξεο ηηµσξίεο θαη βάζαλα αλήθνπζηα. Καηαθξφλεζαλ ηε γιπθχηεηα ηεο πξφζθαηξεο δσήο θαη πξνηίµεζαλ ηνλ ζάλαην. ήθσζαλ ην ηαπξφ ηνπο θπιάζζνληαο ζηεξεά ηελ Οξζφδνμν πίζηε θαη ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ. ηε ζθέςε ησλ αγίσλ ηεο Βθθιεζίαο θπξηαξρνχζε ε δηδαζθαιία ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ, φηη δελ έρνπµε εδψ µέλνπζαλ πφιε, αιιά επηδεηνχµε ηελ µέιινπζα. Γη απηφ δνμάζηεθαλ θαη ηηµήζεθαλ απφ ηνλ Θεφ θαη ηψξα φρη µφλνλ απνιαµβάλνπλ ηελ Οπξάληα ΐαζηιεία θαη ραίξνπλ αηψληα µε ην Υξηζηφ, γηα ράξε ηνπ νπνίνπ έρπζαλ ην αίµα ηνπο, αιιά ηηµψληαη ζ φια ηα µέξε ηεο 50

51 Οηθνπµέλεο θαη αληηδνμάδνληαη απφ ηνλ Θεφ µέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο. Σέηνηνο θαιιίληθνο θαη γελλαίνο ζηξαηηψηεο ηνπ Υξηζηνχ ζηάζεθε ν ζεµεξηλφο ενξηαδφµελνο θαη ηηµψµελνο Εεξνµάξηπξαο Υαξάιαµπνο, ν νπνίνο ήηαλ Εεξέαο ζηελ επαξρία ηεο Μαγλεζίαο ηεο Θεζζαιίαο. Έδεζε ζηα ρξφληα ηνπ βαζηιέα εβήξνπ. Έπαξρνο ηεο Μαγλεζίαο ήηαλ ν εγεµψλαο Λνπθηαλφο, ν νπνίνο βαζάληδε πνιινχο ρξηζηηαλνχο γηα λα αξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο θαη λα πξνζθπλήζνπλ ηα είδσια. Ο άγηνο Υαξάιαµπνο ζπλειήθζε απ απηφλ επεηδή δίδαμε δεµφζηα ηνλ ιαφ ηεο Μαγλεζίαο λα πεξηθξνλεί ηνπο ςεχηηθνπο ζενχο θαη πξνέηξεπε φινπο λα πηζηέςνπλ ζην Υξηζηφ. Ο άγηνο νδεγήζεθε µπξνζηά ζηνλ εγεµφλα, φπνπ ελψπηνλ φινπ ηνπ δηθαζηεξίνπ µε παξξεζία νµνιφγεζε ηελ πίζηε ηνπ θαη πεξηθξνλψληαο ηηο απεηιέο ηνπ ηπξάλλνπ έιεγε, φηη «εάλ δελ βαζαληζηνχµε εδψ πξφζθαηξα, δελ θιεξνλνµνχµε ηα αηψληα αγαζά». ηελ άξλεζή ηνπ λα πξνζθπλήζεη ηνπο ζενχο ησλ Βιιήλσλ, γχµλσζαλ ην ζψµα ηνπ θαη µε λχρηα θνθηεξά θαηαμέζρηδαλ ηηο ζάξθεο ηνπ. Δ ππνµνλή ηνπ ήηαλ αμηνζαχµαζηε θαη νη βαζαληζηέο έιεγαλ, φηη «ηελ αηηµίαλ λνµίδεη ηηµή θαη ηελ βάζαλνλ άλεζε». ΐιέπνληαο ν δνχθαο φηη δελ βιάπηεηαη ν άγηνο εμαγξηψζεθε ηφζν, ψζηε άξπαμε ηα φξγαλα θαη άξρηζε λα μεζρίδεη ην ζψµα ηνπ αγίνπ µε πνιιή νξγή. µσο ν Θεφο απέθνςε απφ ηνπο αγθψλεο ηα ρέξηα ηνπ άδηθνπ δνχθα θαη έµεηλαλ θξεµαζµέλα πάλσ ζην ζψµα ηνπ µάξηπξα. Ο Λνπθηαλφο βιέπνληαο ηα ρέξηα ηνπ δνχθα λα θξέµνληαη απφ ην ζψµα ηνπ Μάξηπξα έθηπζε ην πξφζσπν ηνπ αγίνπ θαη αµέζσο ην πξφζσπφ ηνπ ζηξάθεθε πξνο ηα πίζσ. Ώπηφ ην ζαχµα έδσζε αθνξµή, ψζηε πνιινί λα πηζηέςνπλ ζην Υξηζηφ. Καη ν δνχθαο παξαθαινχζε ηνλ άγην λα ηνλ ζπγρσξέζεη θαη αθνχ πίζηεςε ζεξαπεχηεθε θαη βαπηίζζεθε. Πνιιά ζαχµαηα επαθνινχζεζαλ. Σπθινί αλάβιεςαλ, ρσινί πεξπάηεζαλ, δαίµνλεο δηψρζεθαλ, λεθξνί αλαζηήζεθαλ θαη θάζε αξξψζηεηα ζεξαπεπφηαλ. Ο εβήξνο, φηαλ πιεθνξήζεθε φζα έθαλε ν άγηνο δηέηαμε 51

52 λα ηνλ ζπιιάβνπλ θαη αθνχ θαξθψζνπλ θαξθηά ζηελ πιάηε ηνπ µάξηπξα, λα ηνλ ζχξνπλ απφ ηε Μαγλεζία έσο ηελ Ώληηφρεηα. Με πνιιή αζπιαγρλία νη ζηξαηηψηεο θάξθσζαλ ηα θαξθηά ζ φιν ην ζψµα ηνπ Μάξηπξα θαη αθνχ ηνλ έδεζαλ απφ ηα γέληα ηνπ, ηνλ ηξαβνχζαλ αλήιεα. Έπεηηα ηνλ θάζηζαλ εµπαηθηηθά πάλσ ζε άινγν πνπ ζαπµαηηνπξγηθά µίιεζε, ιέγνληαο ζηνπο ππεξέηεο ηνπ Αηαβφινπ: «Αελ βιέπεηε φηη µαδί µε απηφλ ηνλ άλζξσπν είλαη ν Θεφο»; Σφηε νη ζηξαηηψηεο επεηδή θνβήζεθαλ, έιπζαλ ηνλ άγην θαη µε άλεζε ηνλ πήγαλ ζηελ Ώληηφρεηα. ηαλ έθζαζαλ, ν βαζηιηάο εβήξνο δηέηαμε λα ζνπβιήζνπλ ηνλ άγην θαη λα ηνλ θαηαθάςνπλ µέρξηο φηνπ μεςπρήζεη. Σν µαξηχξην φµσο απηφ δελ έβιαςε ηνλ άγην, αιιά φιε ε πεξηνρή γέµηζε απφ νπξάληα επσδία. Ο βαζηιηάο εβήξνο παξ φιν, φηη ππήξμε απηφπηεο µάξηπξαο πνιιψλ ζαπµάησλ ηνπ αγίνπ θαη ζαχµαζε ηε δχλαµε ηνπ Υξηζηνχ παξέµεηλε ζθιεξφο θαη άθαµπηνο. Πξφζηαμε, ινηπφλ, εθ λένπ ηνλ άγην λα ζπζηάζεη θαη ζηελ άξλεζή ηνπ δηέηαμε λα ζπληξίςνπλ µε πέηξεο ηα ζαγφληα θαη λα θάςνπλ µε ιαµπάδεο ην πξφζσπφ ηνπ. Δ θσηηά φµσο ζεβάζηεθε ηνλ άγην θαη αληί Γη απηφλ θαηάθαςε ηνπο ππεξέηεο ηνπ βαζηιηά. Ο εβήξνο ζαχµαζε φια απηά, αιιά ζχµσζε ηφζν πνιχ πνπ φξµεζε λα πνιεµήζεη ηνλ νπξαλφ, ν αλφεηνο, θαη ξίρλνληαο βέιε ζηνλ αέξα θψλαδε: «Καηέβα, Υξηζηέ, ζηε γε γηα λα ζε πνιεµήζνπµε, εη δ άιισο ζα αλέβσ εγψ λα ζε βξσ». Σφηε ζηα βιάζθεµα απηά ιφγηα γίλεηαη ζεηζµφο θνβεξφο, ν νπξαλφο ζείζζεθε, θνβεξέο αζηξαπέο θαη βξνληέο αθνχζζεθαλ. Σφηε θξεµάζηεθαλ ζηνλ αέξα ν βαζηιηάο εβήξνο θαη ν έπαξρνο Κξίζπνο. Φφβνο θπξίεςε φινπο. Ο εβήξνο παξαθαινχζε λα ηνλ ιπηξψζνπλ. Σνλ άγην ηνλ παξαθαινχζε ε θφξε ηνπ Ώπηνθξάηνξα, Γαιήλε, πνπ πίζηεςε ζην Υξηζηφ µε ηελ θαξδηά ηεο. Ο άγηνο, αθνχ πξνζεπρήζεθε αµέζσο έπαςε ε νξγή ηνπ Θενχ. Μεηά απφ 30 µέξεο θαιεί ζε λέεο αλαθξίζεηο ηνλ άγην ν Ώπηνθξάηνξαο θαη απεηιψληαο πξνέηξεπε ηνλ Μάξηπξα λα ζπζηάζεη ζηνπο ζενχο πνπ απηφο ιάηξεπε. ηε λέα άξλεζε ηνπ αγίνπ ν βαζηιηάο δηαηάδεη λα βάινπλ ζην ζηφµα ηνπ αγίνπ ραιηλάξη, ζαλ λα ήηαλ άινγν, θαη λα ηνλ δηαπνµπεχζνπλ ζ φιε ηελ πφιε µε πνιιή θαηαθξφλεζε. Ο άγηνο θαζ νδφλ θνπξαζµέλνο απφ ηηο ηαιαηπσξίεο αθνχµπεζε ζ έλα μεξφ ζηχιν, 52

53 πνπ αµέζσο βιάζηεζε θαη έθαλε ηφζα θιαδηά ψζηε ζθέπαζε φιν ην ζπίηη. Ο βαζηιηάο µέλνληαο αδηφξζσηνο θαη ηπθιφο µπξνζηά ζην θσο ηεο αιήζεηαο έδσζε ηελ ηειεπηαία απφθαζε θαηά ηνπ αγίνπ. Οη δήµηνη πήξαλ ηνλ άγην ζηνλ ηφπν ηεο θαηαδίθεο, φπνπ αθνχ αλχςσζε ηα ρέξηα ηνπ ζηνπο νπξαλνχο πξνζεπρήζεθε γηα φινπο εθείλνπο πνπ ζα ηηµνχλ ηε µλήµε θαη ην µαξηχξηφ ηνπ. Καη πξνηνχ ν δήµηνο απνθφςεη ην άγην θεθάιη ηνπ ηεξνµάξηπξα ν άγηνο παξέδσζε ηελ αγία ηνπ ςπρή εηξεληθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν δνμάζηεθε ν άγηνο Υαξάιαµπνο θαη ζα ζπλερίδεη λα δνμάδεηαη ην άγην φλνµά ηνπ ζηνπο αηψλεο. Βµείο, πνπ ηδηαίηεξα ηηµνχµε θαη επιαβνχµαζηε ηνλ άγην Υαξάιαµπν πξέπεη µε ηελ πξνζσπηθή µαο δσή λα µηµνχµαζηε ην βίν ηνπ αγίνπ. αλ γλήζηνη µαζεηέο ηνπ σηήξα Υξηζηνχ πξέπεη λα ζπγρσξνχµε εθείλνπο πνπ µαο δεµίσζαλ. Να αγαπήζνπµε εθείλνπο, πνπ µαο µίζεζαλ. Βάλ έρνπµε παξαζηξαηήζεη απφ ηνλ ίζην θαη εζηθφ δξφµν λα επηζηξέςνπµε µε µεηάλνηα. Βάλ αδηθήζαµε, λα δηνξζψζνπµε ην άδηθν. Βάλ θιέςαµε, λα επηζηξέςνπµε εθείλα, πνπ δε µαο αλήθνπλ. Βάλ ε θαξδηά µαο γέµηζε µε µίζε θαη θαθίεο, λα ηα απνβάιινπµε θαη ζηε ζέζε ηνπο λα ηνπνζεηήζνπµε ηελ αγάπε. Βάλ αγαπάµε πξαγµαηηθά ηνλ άγην Υαξάιαµπν, ηφηε ν θαζέλαο απφ µαο, ζήµεξα, αο πιεζηάζεη ηελ ηεξή εηθφλα ηνπ θαη αο ππνζρεζεί ζηνλ αγαπεηφ µαο πξνζηάηε, φηη ζα αγσληζηεί λα δηνξζψζεη ηα ειαηηψµαηα πνπ έρεη. Ώπηφ ζα είλαη ην σξαηφηεξν θαη πνιπηηµφηεξν ηάμηµν θαη αθηέξσµα ζηνλ ενξηαδφµελν Μάξηπξα ηνπ Υξηζηνχ, ηνπ νπνίνπ ηηο πξεζβείεο επηθαινχµαζηε γηα ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ µαο. Ώµήλ. 53

54 ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΑ ΒΛΑΙΟ, ΔΠΙΚΟΠΟ ΔΒΑΣΔΙΑ 11 Φεβξνπαξίνπ Ο Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο ζην θαηά Εσάλλε Βπαγγέιην καο πξνηξέπεη ιέγνληαο: «Δη ν θόζκνο πκάο κηζεί, γηλώζθεηε όηη εκέ πξώηνλ πκώλ κεκίζεθελ Δη εκέ εδίσμαλ, θαη πκάο δηώμνπζη» (Εσάλ. 15:18, 20). Μ απηά ηα ιφγηα πξνθήηεπε ηνπο κειινληηθνχο δησγκνχο πνπ ζα ππέθεξαλ νη πηζηνί καζεηέο Σνπ. θιεξνί δησγκνί αθνινχζεζαλ. Βθαηνκκχξηα νη Μάξηπξεο, άλζξσπνη θάζε ειηθίαο θαη γέλνπο ππέζηεζαλ καξηπξηθφ ζάλαην γηα λα κελ αξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο ζην Υξηζηφ. Ώλάκεζα ζ απηνχο είλαη θαη ν ζεκεξηλφο άγηνο ΐιάζηνο, επίζθνπνο εβαζηείαο (ζεκεξηλή Άγθπξα ηεο Μηθξάο Ώζίαο). Δ Ώξκελία ππήξμε ν ηφπνο γελλήζεσο ηνπ αγίνπ ηεξνκάξηπξνο ΐιαζίνπ, ν νπνίνο ππήξμε γηαηξφο ζην επάγγεικα. Αηήγε κία δσή φκνηα κε εθείλε ηνπ δηθαίνπ Εψβ: αδηάθζνξνο, δίθαηνο, θνβνχκελνο ηνλ Θεφ θαη θπιαηηφκελνο απφ θάζε είδνο ακαξηίαο. Λφγσ ησλ αξεηψλ ηνπ είρε θεξδίζεη ηελ αγάπε φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ, νη νπνίνη ηνλ εμέιεμαλ επίζθνπν ηεο πφιεσο εβαζηείαο. ηα ρξφληα ησλ Μεγάισλ Αησγκψλ, νκνιφγεζε ηνικεξά ηελ ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε θαη ελεζάξξπλε ηνπο αγίνπο κάξηπξαο λα ππνθέξνπλ κέρξη ηέινπο ηνλ θαιφλ αγψλα. Βπηζθέθζεθε ηνλ άγην Βπζηάζην ζηε θπιαθή ηνπ, πξηλ απφ ην έλδνμν καξηχξηφ ηνπ, θαη ηέιεζε ππέξ απηνχ ηελ ζεία Λεηηνπξγία, έπεηηα ζπγθέληξσζε ηα πνιχηηκα ιείςαλα ησλ Πέληε Μαξηχξσλ, ηα νπνία κεηέθεξε γηα λα ηηκεζνχλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο. ην ηέινο εθείλσλ ησλ ρξφλσλ, απνζχξζεθε πάλσ ζηα πεξίρσξα ελφο βνπλνχ, φπνπ εγθιείζηεθε κέζα ζ έλα ζπήιαην, γηα λα αλπςσζνχλ πξνο ηνλ Θεφ νη αγλέο πξνζεπρέο ηνπ, απαιιαγκέλεο απ φιεο ηηο θνζκηθέο ελνριήζεηο. Ώλέδπε σξαία επσδία έλεθα ησλ αξεηψλ ηνπ, θαη φπσο έλαο λένο Ώδάκ, ηα άγξηα δψα ηνλ εζέβνλην θαη πξφζεραλ ήξεκα ηελ είζνδν ηνπ ζπειαίνπ έσο φηνπ ηειεηψζεη ηελ πξνζεπρή ηνπ γηα λα ιάβνπλ ζεξαπεία απφ ηα θαθά. 54

55 Καηά ηελ βαζηιεία ηνπ απηνθξάηνξνο Ληθηλίνπ (316 κ.υ.), θπβεξλήηεο ηεο Καππαδνθίαο ήηαλ ν Ώγξηθφιανο, απηφο έθζαζε ζηε εβάζηεηα κ έλα φξακα, λα ζπιιάβεη ηνπο ρξηζηηαλνχο. Καζψο ζρεδίαδε λα παξαδψζεη ηνπο θαηάδηθνπο καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ ζηα άγξηα ζεξία κέζα ζην ακθηζέαηξν, ζηέιλεη αλζξψπνπο ζην βνπλφ γηα λα ζπιιάβνπλ δσληαλνχο φζνπο ρξηζηηαλνχο βξνπλ. Φζάλνληαο θνληά ζην ζπήιαην ηνπ αγίνπ, νη ζηξαηηψηεο ζπλάληεζαλ κ έθπιεμε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ιενληάξηα, ηίγξεηο, αξθνχδεο, ιχθνπο θαη άιια άγξηα ζεξία πνπ θξαηνχζαλ ζπληξνθηά ζηνλ άγην. Βλεκέξσζαλ ηνλ θπβεξλήηε, ν νπνίνο έδσζε εληνιή λα ζπιιάβνπλ ηνλ ΐιάζην. Ο άγηνο εξεκίηεο ηνπο δέρζεθε κε γιπθχηαην ηξφπν, αλαθνίλσζε ζ απηνχο φηη ήηαλ γλσζηή ζ απηφλ ε δηαηαγή θαη φηη πξναλαγγέιζεθε ν εξρνκφο ηνπο απ έλα φξακα. Καζ νδφλ πνιπάξηζκνη εηδσινιάηξεο κεηαζηξάθεθαλ ζην Υξηζηφ εμ αηηίαο ηεο εηξήλεο θαη ηεο αλέθθξαζηεο γιπθχηεηαο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αγίνπ. Άλνηγαλ ηνλ δξφκν θαη ζην πέξαζκά ηνπ, νη αζζελείο, άλζξσπνη θαη δψα, εχξηζθαλ ηελ πγεία ηνπο. Μία γπλαίθα κε δάθξπα πξνζθφκηζε ην κσξφ ηεο πνπ ήηαλ εηνηκνζάλαην απφ δχζπλνηα, επεηδή θαηάπηε έλα ςαξνθφθθαιν. Ο άγηνο πήξε ζηα ρέξηα ηνπ ην βξέθνο θαη πξνζεπρήζεθε ζηνλ Κχξην γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, απηφ θαη φινη εθείλνη, πνπ έπαζραλ απφ θάπνηα αζζέλεηα, κε ηελ επίθιεζή ηνπ βξήθαλ ηελ πγεία ηνπο θαη ην βξέθνο δφζεθε ζηε κεηέξα. Φζάλνληαο ζηε εβάζηεηα θαη απνινγνχκελνο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν άγηνο ΐιάζηνο απαληνχζε ζαξξαιέα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Ώγξηθνιάνπ, κάηαηα πξνζπαζνχζε λα ηνλ πείζεη λα πξνζθέξεη ιαηξεία ζηα άςπρα είδσια. Ώπηφο ππέκεηλε κε ραξά ηνπο ξαβδηζκνχο κε ηηο κεηάιιηλεο βέξγεο, έπεηηα ξίθζεθε ζηε θπιαθή. Μεηά ππέκεηλε θαηλνχξγηα βαζαληζηήξηα θαη ηνλ ξίπηεη αηκφθπξην μαλά ζηε θπιαθή. Βπηά επζεβείο γπλαίθεο ζπλφδεπαλ ηνλ άγην ΐιάζην, νη νπνίεο ζπγθέληξσλαλ ηηο ζηαγφλεο ηνπ αίκαηνο πνπ έπεθηαλ ζηε γε, γηα λα ην θπιάμνπλ σζάλ πνιχηηκν άξσκα. Ώπηέο ζπλειήθζεθαλ ακέζσο θαη παξνπζηάζζεθαλ ζηνλ θπβεξλήηε ν νπνίνο ηηο απείιεζε κε πεξηζζφηεξα ζθιεξά βαζαληζηήξηα, εάλ εξλνχλην λα ζπζηάζνπλ ζηα είδσια. πκθψλεζε ζηελ αίηεζή ηνπο, λα πξνζθέξνπλ ζπζία ζηα αγάικαηα ησλ ζεψλ ζηελ άθξε ηεο ιίκλεο φπνπ καξηχξεζαλ νη άγηνη Σεζζαξάθνληα Μάξηπξεο -, ψζηε λα δχλαληαη λα πιχλνπλ ηηο 55

56 πξνζθνξέο ηνπο θαη πξνζθέξνπλ κία άμηα ζπζία. Μφιηο παξάζεζαλ ζ απηέο ηα αγάικαηα, απηέο ηα έζπξσμαλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο. ηαλ άθνπζε απηά ν Ώγξηθφιανο ηνλ θπξίεπζε κία θνβεξή καλία θαη δηέηαμε λα εηνηκάζνπλ έλα κεγάιν βξαζηήξα κε ιπσκέλν κφιπβδν. Σηο πξφζηαμε λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηα βαζαληζηήξηα θαη ηνπ πινχηνπ πνπ ζα ηηο πξφζθεξλε. Μία απφ ηηο γπλαίθεο, κεηέξα δχν λέσλ παηδηψλ, έζπεπζε θαη έξξηςε ηα θνζκήκαηα ζηε θσηηά, ελεζαξξχλεην απφ ηα παηδηά ηεο πνπ θψλαδαλ: «Με καο εγθαηαιείπεηο! Δζύ καο αλέζξεςεο κε ην δηθό ζνπ κεηξηθό γάια, άθεζέ καο λα ζε αθνινπζήζνπκε γηα λα θιεξνλνκήζνπκε ηελ Οπξάληα Βαζηιεία»! Ο ηχξαλλνο δηέηαμε ζηε ζπλέρεηα λα δεζνχλ νη γπλαίθεο ζ έλα ζηχιν θαη λα δηακειίζνπλ ηα ζψκαηά ηνπο κε ζηδεξέληεο θηέλεο. Έπεηηα, θαζψο απηέο έκεηλαλ ζαπκαηνπξγηθά αλέπαθεο, ν ίδηνο έξξηςε ηα ζψκαηά ηνπο κέζα ζηηο θιφγεο, ηα δε θεθάιηα ηνπο ζε ηάθξν. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Ώγξηθνιάνπ λα θινλίζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ αγίνπ ΐιαζίνπ απέβεζαλ κάηαηεο, Γη απηφ ηνλ θαηαδίθαζε ζηνλ δηά πληγκνχ ζάλαην. ηαλ φκσο ν δήκηνο έθεξε ηνλ άγην επάλσ ζηελ φρζε, ν άγηνο κάξηπο έθακε ην ζεκείν ηνπ ηαπξνχ θαη πεξπάηεζε πάλσ ζηα λεξά, κηκνχκελνο ηνλ Κχξην. Φζάλνληαο ζηε κέζε ηεο ιίκλεο, πξνζθάιεζε ηνπο εηδσινιάηξεο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ, απηνί πίζηεςαλ θαη εμήληα νθηψ κπήθαλ κέζα ζηα λεξά θαη ράζεθαλ ακέζσο δηά πληγκνχ, ελψ έλαο Άγγεινο θσηφο εκθαλίζζεθε θαη πξνζθάιεζε ηνλ άγην λα επηζηξέςεη ζηε φρζε γηα λα ιάβεη ηνλ ζηέθαλν ηεο δφμεο. Ο άγηνο ΐιάζηνο δέρζεθε ηνλ δηά ηνπ απνθεθαιηζκνχ καξηπξηθφ ζάλαην καδί κε ηνπο δχν λένπο απαζηξάπηνληαο κέζα ζε νπξάλην θσο. Ώλαπέκπεη κε παξξεζία ηηο πξνζεπρέο φισλ εθείλσλ πνπ ηνλ επηθαινχληαη κέζα απφ ηηο αζζέλεηεο θαη δνθηκαζίεο. Οη κλήκεο ησλ αγίσλ ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο απηφ ηνλ ζθνπφ εμππεξεηνχλ, λα καο θέξλνπλ ζηε κλήκε καο ηα θαηνξζψκαηα ησλ αγίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ψζηε λα ηνπο κηκεζνχκε θαη λα δνμάζνπκε ηνλ Θεφ καο κέζα απφ ηελ ελάξεηε δσή καο. 56

57 Δ ζεκεξηλή γηνξηή ηνπ αγίνπ ηεξνκάξηπξα ΐιαζίνπ, επηζθφπνπ εβαζηείαο, καο δίδεη ηελ αθνξκή λα εμεηάζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη λα δνχκε θαηά πφζν εηιηθξηλά αγαπάκε ηνλ Υξηζηφ θαη είκεζα ζηε ζέζε λα ζπζηάζνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα ηε δηθή Σνπ αγάπε. ήκεξα δνχκε ειεχζεξνη, ρσξίο δησγκνχο, απεηιέο θαη θπιαθίζεηο, φκσο ηη ζπζηάδνπκε γηα ηνλ Κχξην; Βθείλνο δεηά έλα πξάγκα απφ εκάο, λα εθαξκφδνπκε ηηο εληνιέο Σνπ. Βάλ Σνλ αγαπάκε, ηφηε, πξέπεη λα εθαξκφδνπκε ηηο δηθέο Σνπ εληνιέο θαη Βθείλνο κε ηε ζεηξά Σνπ ζα καο πξνζθέξεη ην ζηεθάλη ηεο δφμαο, φπσο δηαθήξπηηε ν Ώπφζηνινο Παχινο: «Σνλ αγώλα ηνλ θαιόλ εγώληζκαη, ηνλ δξόκνλ ηεηέιεθα, ηελ πίζηηλ ηεηήξεθα ινηπόλ απόθεηηαί κνη ν ηεο δηθαηνζύλεο ζηέθαλνο, νλ απνδώζεη κνη ν Κύξηνο ελ εθείλε ηε εκέξα, ν δίθαηνο θξηηήο, νπ κόλνλ δε εκνί, αιιά θαη πάζη ηνηο εγαπεθόζη ηελ επηθάλεηαλ απηνύ» (2 Σηκ. 4:7-8). ΜΗΝΑ ΜΑΡΣΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ 40 ΜΑΡΣΤΡΔ 9 Μαξηίνπ ηηο 9 Μαξηίνπ, ε Ώγία Οξζφδνμνο καο Βθθιεζία γηνξηάδεη ηελ κλήκε ησλ αγίσλ 40 Μαξηχξσλ, πνπ καξηχξεζαλ ζηε πφιε ηεο εβάζηεηαο ηεο Μηθξάο Ώζίαο (Άγθπξα-Σνπξθία). Βπεηδή, ζε ιίγεο κέξεο ζα εηζέιζνπκε ζηελ πεξίνδν ηεο Ώγίαο θαη Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο θαη ζα αξρίζεη ν δηθφο καο πλεπκαηηθφο αγψλαο, Γη απηφ θαη πξέπνλ θαη σθέιηκν είλαη λα αλαηξέμνπκε ζηε δσή ησλ 57

58 αγίσλ 40 Μαξηχξσλ, ψζηε λα απνθνκίζνπκε δχλακε πλεπκαηηθή γηα λα εηζέιζνπκε ζην ζηάδην ησλ αξεηψλ. Οη άγηνη 40 Μάξηπξεο θαηαγφληνπζαλ απφ δηάθνξεο παηξίδεο. ινη ήζαλ ζηξαηηψηεο, θάησ απφ έλα ζηξαηεγφ, θαη έδξαζαλ ζηα ρξφληα ηνπ βαζηιηά Ληθηλίνπ θαηά ην έηνο 320 κ.υ. Ώπηνί νη ζηξαηηψηεο ηνπ Υξηζηνχ ζπλειήθζεθαλ, επεηδή ήζαλ Οξζφδνμνη Υξηζηηαλνί θαη νκνιφγεζαλ δεκφζηα ηελ πίζηε ηνπο πξνο ηνλ Υξηζηφ. Ώθνχ εμεηάζζεθαλ ζην ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην, ηνπο αιπζφδεζαλ κε βαξηέο αιπζίδεο θαη ηνπο θπιάθηζαλ. Καηφπηλ θαη ελψ νη εηδσινιάηξεο έξηρλαλ πέηξεο ζηα πξφζσπα θαη ηα ζηφκαηα ησλ καξηχξσλ, δελ ηνπο θηππνχζαλ παξά κφλνλ γχξηδαλ θαη θηππνχζαλ εθείλνπο πνπ ηηο έξηρλαλ. ηε ζπλέρεηα, επεηδή ν ρεηκψλαο εθείλεο ηεο ρξνληάο ήηαλ ηξνκεξφο θαη θξχν θαη πάγνο πνιχο έπεζε ζηε πφιε ηεο εβάζηεηαο, νη άγηνη θαηαδηθάζζεθαλ λα ξηρζνχλ νιφγπκλνη κέζα ζηε ιίκλε ηεο πφιεο. Οη άγηνη νδεγήζεθαλ ζηε ιίκλε. Πιεζίνλ ηεο ιίκλεο ππήξρε έλα ινπηξφ ζην νπνίν νη εηδσινιάηξεο άλαςαλ κεγάιε θσηηά, γηα λα δειεάζνπλ ηνπο κάξηπξαο. πνηνο, ινηπφλ, ήζειε λα απαξλεζεί ηνλ Υξηζηφ ζα κπνξνχζε λα δεζηαζεί θαη λα ζψζεη ηελ δσή ηνπ. Οη ζηξαηηψηεο ηνπ βαζηιηά έξημαλ ηνπο κάξηπξεο κέζα ζηα παγσκέλα λεξά ηεο ιίκλεο. Σν θξχν ήηαλ ηφζν ζθιεξφ, πνπ ηα πάληα πάγσλαλ. Απζηπρψο, κέζα απ απηφ ην καξηχξην έλαο απφ ηνπο 40 ιηγνςχρεζε θαη απαξλήζεθε ηνλ Υξηζηφ. Μπαίλνληαο φκσο κέζα ζην ινπηξφ απφ ην πνιχ θξχν ζηε απφηνκε δέζηε πέζαλε ακέζσο. Ο θχιαθαο, πνπ παξαθνινπζνχζε φζα ζπλέβαηλαλ, πήδεμε κέζα ζηε ιίκλε νκνινγψληαο πίζηε ζην Υξηζηφ. Ώπηφ ην έθαλε, δηφηη, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο έβιεπε έλα νπξάλην θσο λα θσηίδεη φιε ηε ιίκλε, φπνπ ήζαλ νη κάξηπξεο θαη 40 ιακπξά ζηεθάληα επάλσ ζηα θεθάιηα ησλ καξηχξσλ. ηαλ ν έλαο απνζηάηεζε, είδε λα απνκαθξχλεηαη θαη ην ζηεθάλη ηνπ. ΐιέπνληαο, ινηπφλ, φιν απηφ κεγαιείν, πήδεμε κέζα ζηε ιίκλε νκνινγψληαο πίζηε ζην Υξηζηφ. Οη κάξηπξεο ππέθεξαλ απηφ ην ζθιεξφ καξηχξην φιε ηε λχθηα. ηαλ μεκέξσζε, επεηδή ήζαλ ιηπνζπκηζκέλνη, ζχληξηςαλ ηα ζθέιε ηνπο θαη ν βαζηιηάο δηέηαμε λα θάςνπλ ηα ζψκαηά ηνπο. Έηζη, θφξησζαλ ηα ζψκαηα ησλ αγίσλ καξηχξσλ επάλσ ζε άκαμα. 58

59 Ώλάκεζα ζηνπο 40 Μάξηπξεο ππήξμε έλαο, ν λεαξφηεξνο φισλ, πνπ νλνκαδφηαλ Μειίησλ. Ώπηφο ν λένο ππέζηε κε θαξηεξία ηα βάζαλα ππέξ ηνπ Υξηζηνχ. Αελ ιηγνςχρεζε, δελ ππέθπςε, δελ ππνρψξεζε. Έκεηλε πηζηφο, αιιά, ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο, ν βαζηιηάο ηνλ επζπιαγρλίζζεθε θαη ηνλ ράξηζε ζηε κεηέξα ηνπ κε ηελ ειπίδα, φηη ζα δήζεη θαη ζα απαξλεζεί αξγφηεξα ηελ πίζηε ζην Υξηζηφ. κσο, ε εξστθή θαη πηζηή ζην Υξηζηφ κεηέξα, βιέπνπζα ην παηδί ηεο αθφκε δσληαλφ θαη θνβνπκέλε, κήπσο δεηιηάζεη θαη επξεζεί αλάμηνο ηεο ηηκήο θαη ηεο δφμαο ησλ ζπζηξαηησηψλ ηνπ, ζηάζεθε δίπια ηνπ θαη ηνπ έδηδε ζάξξνο. Πξνέηξεπε ην παηδί ηεο, λα θαλεί αλδξείνο θαη ηνπ έιεγε: «Γιπθό κνπ παηδί, ηνπ έιεγε, παηδί ήδε ηνπ νπξάληνπ Παηέξα, ππέκεηλε ιίγν αθόκε, γηα λα γίλεηο ηέιεηνο κάξηπο ηνπ Υξηζηνύ, κε θνβεζείο ηα βάζαλα. Να, ν Υξηζηόο παξίζηαηαη ανξάησο βνεζόο ζνπ, αθόκα ιίγν, παηδί κνπ, θαη δελ ζέιεηο λα ππνζηείο άιιν ζιηβεξό. Όια ηα βάζαλα πέξαζαλ, λίθεζεο όια ηα θνβεξά κε ηελ αλδξεία ζνπ ραξά πξόθεηηαη λα έρεηο κεηά απ απηά θαη ζα ζπκβαζηιεύεηο κε ηνλ Υξηζηό θαη ζα γίλεηο πξεζβεπηήο γηα ηελ κεηέξα ζνπ». ΐιέπνληαο, ινηπφλ, ε θηιφζηνξγνο κεηέξα, φηη νη ζηξαηηψηεο θφξησζαλ ηα ζψκαηα ησλ καξηχξσλ ζε άκαμα θαη άθεζαλ ηνλ γπηφ ηεο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα δήζεη, θαηαθξφλεζε ηελ ζσκαηηθή ηεο αδπλακία θαη ζεθψλνληαο ην παηδί ηεο αθνινπζνχζε πίζσ απφ ηελ άκαμα. ηαλ δηαπίζησζε, φηη απέζαλε επάλσ ζηνπο ψκνπο ηεο, ζθίξηεζε απφ ραξά γηα ην ραξνπνηφ ηέινο ηνπ γπηνχ ηεο. Έθεξε, ινηπφλ, ην ηεξφ ιείςαλφ ηνπ θαη ην ηνπνζέηεζε επάλσ ζηε ζσξφ καδί κε ηα ιείςαλα ησλ άιισλ ζπκκαξηχξσλ ηνπ. Οη ζηξαηηψηεο άλαςαλ κεγάιε θσηηά θαη θαηέθαπζαλ ηα ζψκαηα ησλ αγίσλ έπεηηα, απ φ,ηη απέκεηλε ηα έξημαλ ζηνλ πνηακφ απφ θζφλν γηα λα κελ ηα ιάβνπλ νη ρξηζηηαλνί. Ώιι ν Θεφο θξφληηζε θαη ηα ιείςαλα ζπγθεληξψζεθαλ ζ έλα θξεκλφ ηνπ πνηακνχ, ηα νπνία θαη πεξηζπλέιεμαλ νη ρξηζηηαλνί θαη απνηεινχλ γηα φινπο ηνπο Οξζνδφμνπο πινχην πλεπκαηηθφ, επινγία, πεγή ζείαο Υάξηηνο θαη ηακάησλ. Δ δσή θαη ην καξηχξην ησλ Ώγίσλ 40 Μαξηχξσλ καο ελζαξξχλεη λα εηζέιζνπκε κε πίζηε κέζα ζην πλεπκαηηθφ ζηάδην ηεο 59

60 λεζηείαο. Ώο κε δεηιηάζνπκε, αιιά κε ζάξξνο θαη πίζηε ζην σηήξα Υξηζηφ, αο Σνλ παξαθαιέζνπκε λα εληζρχζεη ηελ πίζηε καο. ΣΟΝ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 25 Μαξηίνπ Δ πξναηψληα βνπιή ηνπ Θενχ απνθαιχπηεηαη ζήκεξα. Ώξράγγεινο Θενχ ζηάιζεθε απφ ηνλ νπξαλφ γηα λα θέξεη ην ραξκφζπλν κήλπκα ζηελ Ώγλή θαη Παξζέλα Κφξε ηεο Ναδαξέη, φηη ν Πιάζηεο θαη Πνηεηήο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο ζα γίλεη άλζξσπνο γηα λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν. Παγθφζκηα ραξά, ζήκεξα, δηφηη ν Ώδάκ θαηλνπξγείηαη θαη ε Βχα απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ πξψηε θαηάξα, πνπ πξνμέλεζε ε παξάβαζε θαη ε παξαθνή. Ο Τηφο ηνπ Θενχ γίλεηαη πηφο ηνπ αλζξψπνπ, γηα λα θαηαληθήζεη κέζα απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε ηνλ Αηάβνιν. Ο άλζξσπνο, πνπ εμαπαηήζεθε απφ ηνλ αλζξσπνθηφλν Αηάβνιν, ηψξα πξέπεη λα ηνλ ληθήζεη. ήκεξα, άγγεινο απφ ηνλ νπξαλφ ιεηηνπξγεί ην ζαχκα. Δ παξζεληθή κήηξα δέρεηαη ηνλ Θεφ Λφγν. Σν Παλάγην Πλεχκα ζηέιλεηαη θαη ν Θεφο Παηέξαο επδνθεί θαη ζηέιλεη ηνλ Μνλνγελή Σνπ Τηφ γηα ηελ ζσηεξία φινπ ηνπ θφζκνπ. «Ούησ γαξ εγάπεζελ ν Θεόο ηνλ θόζκνλ, ώζηε ηνλ πηόλ απηνύ ηνλ Μνλνγελή έδσθελ, ίλα παο ν πηζηεύσλ εηο απηόλ κε απόιεηαη, αιι έρε δσήλ 60

61 αηώληνλ» (Εσάλ. 3:16). ήκεξα, ην απ αηψλνο κπζηήξην θαλεξψλεηαη θαη ν Τηφο ηνπ Θενχ γίλεηαη πηφο ηεο Παξζέλνπ. Ο Θεφο κε ηελ πηψζε ηνπ Ώδάκ δελ εγθαηέιεηςε ην πιάζκα Σνπ λα ππνθέξεη θάησ απφ ηελ ζθιαβηά ηεο ακαξηίαο θαη ηελ ηπξαλλία ηνπ ζαλάηνπ. Τπφζρεηαη, φηη ν απφγνλνο ηεο Βχαο πνπ ζα γελλεζεί απφ ηελ Παξζέλν, ρσξίο ζπνξά αλδξφο, ζα ζπληξίςεη ηελ δχλακε ηνπ ερζξνχ. Ώπηή ε ππφζρεζε νλνκάδεηαη «Πξσηνεπαγγέιην», δειαδή, είλαη ην πξψην ραξκφζπλν κήλπκα πνπ δέρζεθε ην αλζξψπηλν γέλνο κεηά απφ ηελ πηψζε ηνπ. Ο Θεφο ππφζρεηαη ζηνλ Ώδάκ θαη ηνπ δίδεη λέα ειπίδα, φηη ε ζσηεξία ζα πξαγκαηνπνηεζεί φρη ζχκθσλα κε ηνπο θπζηθνχο λφκνπο, αιιά εθ Πλεχκαηνο Ώγίνπ, Γη απηφ «θαη ην γελλώκελνλ άγηνλ θιεζήζεηαη Τηόο Θενύ» (Λνπθ. 1:35). Ο Τηφο ηνπ Θενχ θαηαδέρζεθε λα αλαιάβεη φιε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Ο ηέιεηνο Θεφο ελζαξθψλεηαη θαη γίλεηαη ηέιεηνο άλζξσπνο, ρσξίο ακαξηία. Ο Εεζνχο Υξηζηφο, σο Θεάλζξσπνο, είλαη ν ηέιεηνο Θεφο θαη ν ηέιεηνο άλζξσπνο κε δχν ηέιεηεο ζειήζεηο θαη θχζεηο, ζεία θαη αλζξσπίλε, ελσκέλεο αρσξίζησο, αδηαηξέησο, αζπγρήησο ζηελ κία Τπφζηαζε θαη ζην έλα Πξφζσπν ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Ο Τηφο ηνπ Θενχ γίλεηαη πηφο ηνπ αλζξψπνπ. Ο Θεάλζξσπνο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη ν δεχηεξνο Ώδάκ θαη γελληέηαη αιεζψο απφ ηελ Παξζέλν Μαξία. Καη, φπσο ν πξψηνο Ώδάκ πιάζζεθε απφ ηνλ Θεφ απφ ηελ αγλή γε, πνπ δελ είρε κνιπλζεί απφ ηελ ακαξηία, έηζη θαη ν δεχηεξνο Ώδάκ έπξεπε λα γελλεζεί απφ παξζεληθή κήηξα, πνπ ήηαλ άζπηιε, ακφιπληε θαη άθζνξε απφ θάζε κφιπζκα ακαξηίαο. Ο Παληνγλψζηεο Θεφο πξνείδε «πξν ησλ αηψλσλ» ηε γέλλεζε ηεο Παξζέλνπ θαη, φηη απηή ζα ήηαλ ην θαηάιιειν ζθεχνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζείν ζρέδην ηεο ζσηεξίαο, θαη έηζη δίδεη δεχηεξε επθαηξία ζην αλζξψπηλν γέλνο.. Δ Θενηφθνο Μαξία θπξηαξρεί ζηηο πξνθεηηθέο ξήζεηο ησλ Πξνθεηψλ ηεο Π. Αηαζήθεο. Κάησ απφ ηα πξνθεηηθά αηλίγκαηα νλνκάδεηαη «Ράβδνο Ααξώλ ε βιαζηήζαζα», «Κιίκαμ Ηαθώβ», «Βάηνο ε θιεγνκέλε θαη κε θαηνκέλε», «Άλζνο ην ακάξαληνλ ε εθβιαζηήζαζα» θ.η.ι. Ώπνθνξχθσκα φκσο φισλ ησλ πξνθεηεηψλ ήηαλ ε πξνθεηεία ηνπ Πξνθήηνπ Δζατα, πνχ ιέγεη: «Ηδνύ ε Παξζέλνο ελ γαζηξί έμεη θαη 61

62 ηέμεηαη πηόλ θαη θαιέζνπζη ην όλνκα απηνύ Δκκαλνπήι» (Δζ. 7:14). Δ Θενηφθνο Μαξία είλαη ην κήλπκα ηεο ζσηεξίαο, πνπ πξνμέλεζε ηελ κεγαιχηεξε ραξά ζ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ιεο νη πξνθεηείεο ειέρζεζαλ πξηλ πνιινχο αηψλεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξφζσπν ηεο Ώγλήο Κφξεο ηεο Ναδαξέη. Δ Θενηφθνο Μαξία είλαη ην πηφ ζεκαληηθφ πξφζσπν ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο, γηαηί κε ηηο αξεηέο ηεο, ηηο νπνίεο πξνείδε ν Θεφο, πξννξίζηεθε λα γίλεη ε Μεηέξα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ. Ο Θεφο, πνπ έπιαζε ηνλ άλζξσπν ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ αλζξψπνπ, δελ κπνξεί λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ο Θεφο ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ. Υξεηάδεηαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ πιάζκαηφο Σνπ γηα λα ζψζεη ην αλζξψπηλν γέλνο. ηνλ Βπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ δελ έρνκε θάπνηα παξαβίαζε ή εμαλαγθαζκφ ηνπ Θενχ πάλσ ζηνλ άλζξσπν. Δ Θενηφθνο Μαξία δέρεηαη λα γίλεη Μεηέξα ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, δέρεηαη ην ζρέδην ηνπ Θενχ, κε πιήξε ειεπζεξία, πίζηε, αθνζίσζε, αγάπε θαη ηέιεηα ππαθνή. Δ ππαθνή ηεο Θενηφθνπ Μαξίαο ζεξάπεπζε ηελ παξαθνή ηεο Βχαο. Δ πίζηε Σεο ζεξάπεπζε ηελ δπζπηζηία ηεο Βχαο θαη ε ηαπείλσζή Σεο ζεξάπεπζε ηελ θελνδνμία ηεο πξνκήηνξνο. Δ ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Θεάλζξσπν Εεζνχ Υξηζηφ, γηαηί ε Θενηφθνο Μαξία ππνηάρζεθε ηαπεηλά θαη ειεπζέξα ζην ζείν Θέιεκα. Δ Μαξία, ε Ώεηπάξζελνο Κφξε, νλνκάδεηαη θαη θαζνκνινγείηαη απφ ηνπο Οξζνδφμνπο, φηη είλαη πξάγκαηη Μεηέξα ηνπ Θενχ, Παλαγία θαη Θενηφθνο. Τπεξέρεη ζε αγηφηεηα φρη κφλνλ φινπο ηνπο αγίνπο, αιιά θαη απηά ηα αγγειηθά Σάγκαηα. Ώγαπεκέλα κνπ παηδηά, ήκεξα, γηνξηάδνπκε ηελ παγθφζκηα ραξά, ηνλ Βπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ. Δ γηνξηή απηή ζα πξέπεη λα θέξεη ζηε ςπρή καο ην πξνζσπηθφ κήλπκα ηεο ζσηεξίαο. Δ πξνζσπηθφηεηα ηεο Θενηφθνπ θαη νη ακέηξεηεο αξεηέο Σεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθνξκή, ψζηε ν θάζε Οξζφδνμνο πηζηφο λα κηκεζεί ηηο αξεηέο θαη ηελ δσή ηεο Θενηφθνπ Μαξίαο. Μ απηφ ηνλ ηξφπν ζα επραξηζηήζνπκε ηε 62

63 Μεηέξα ηνπ Θενχ θαη ε γηνξηή ηνπ Βπαγγειηζκνχ ζα είλαη κηα ζεάξεζηε γηνξηή ηεο δηθήο καο αλαγέλλεζεο θαη ζσηεξίαο. Ώκήλ. ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ηνπο αγίνπο Λνπθά ηνλ Απόζηνιν θαη Δπαγγειηζηή θαη Κνζκά ηνλ Αλάξγπξν κε ηελ επθαηξία ηεο πξνζθύλεζεο ησλ ηεξώλ απηώλ ιεηςάλσλ ζηνλ ηεξό λαό Νένπ Μπινπνηάκνπ - Γηαλληηζώλ 19 Απξηιίνπ Υξηζηόο αλέζηε! Αιεζώο αλέζηε! Ώπνηειεί ζπλήζεηα, φηαλ θάπνηνο επίζεκνο επηζθέπηεο παξαγίλεηαη ζε κία πφιε, λα ζπγθεληξψλνληαη νη άλζξσπνη γηα λα δνπλ, λα αθνχζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε γεληθή ραξά ηεο πφιεο. Οη εληφπηνη άξρνληεο, πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί, θιεξηθνί θαη ιατθνί, ηξέρνπλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ ππνδνρή, επηξεπίδνπλ ηελ πφιε, ζηνιίδνπλ ηνπο δξφκνπο, πςψλνπλ ηα ιάβαξα ηεο παηξίδαο θαη ζηξψλνπλ ηα θφθθηλα ραιηά, γηα λα ππνδερζνχλ ηνλ κεγάιν θαη επίζεκν επηζθέπηε. ήκεξα, ε νκήγπξεο ησλ Οξζνδφμσλ ραίξεηαη θαη ζθηξηά γηα ηελ ππέξηαηε ηηκή πνπ ηεο απνδίδεηαη, λα ππνδερζεί ηα ηεξά ιείςαλα ηνπ αγίνπ ελδφμνπ Ώπνζηφινπ θαη Βπαγγειηζηνχ Λνπθά θαη ηνπ εθ Ρψκεο αγίνπ Μάξηπξνο Κνζκά ηνπ Ώλαξγχξνπ. Μεγάιε είλαη ε ραξά θαη αλέθθξαζηε ε ηηκή! Πνία γιψζζα ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηελ δφμα θαη ηελ ηηκή, ηελ Υάξε θαη ηα ζαπκάζηα, πνπ εθπεγάδνπλ απφ ηα ραξηηφβξπηα ιείςαλα απηψλ ησλ δχν κεγάισλ εξψσλ ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο, ησλ γλεζίσλ θίισλ θαη καζεηψλ ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ; νη νπνίνη 63

64 ππήξμαλ νη έκπξαθηνη εθαξκνζηέο ηνπ Εεξνχ Βπαγγειίνπ, νη έκςπρνη λανί ηνπ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, νη ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ Υξηζηνχ! Βάλ ην Εεξφ Βπαγγέιην απνηειεί ηελ ζεσξία ηνπ επαγγειηθνχ κελχκαηνο γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ, ηφηε, νη άγηνη ηεο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο απνηεινχλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επαγγειηθψλ κελπκάησλ. Μ άιια ιφγηα, νη άγηνη απνδεηθλχνπλ, φηη νη ππνζρέζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ σηήξα καο Εεζνχ Υξηζηφ κέζα απφ ην Εεξφ Βπαγγέιην κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δ χπαξμε ησλ αγίσλ ζηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία απνδεηθλχεη, φηη ν άλζξσπνο κέζα ζ απηφ ην κνλαδηθφ ψκα, πνπ είλαη ην γλήζην ψκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ε κφλε αιεζηλή Βθθιεζία ηεο Καηλήο Αηαζήθεο, αγηάδεηαη θαη ζψδεηαη. Έμσ απφ ην θαλνληθφ απηφ ψκα ηνπ Υξηζηνχ θαλείο δελ αγηάδεηαη, νχηε θαη κπνξεί λα ζσζεί. Γη απηφ ζηηο δηάθνξεο αηξέζεηο θαη ζρίζκαηα δελ ππάξρνπλ άγηνη! Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ν άλζξσπνο κέζα ζ απηέο ηηο νκάδεο ηεο πιάλεο δελ ζψδεηαη, γηαηί δελ ππάξρεη ε Υάξηηνο ηνπ Θενχ. Ο Θεφο ηεο αιήζεηαο δελ κπνξεί λα αλαπαπζεί εθεί φπνπ θπξηαξρεί ην ςέκα θαη ε δηαζηξέβισζε ησλ επαγγειηθψλ αιεζεηψλ. Τπνζηεξηθηήο απηήο ηεο αιήζεηαο έρνκε απηήλ ηελ Εζηνξία, ηελ καξηπξία ηεο νπνίαο θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ή λ αξλεζεί. Βμεηάζεηε φιεο ηηο αηξέζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ απφ ηελ αξρή κέρξη ζήκεξα, απφ ηνπο Γλσζηηθνχο ησλ απνζηνιηθψλ ρξφλσλ κέρξη ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνχ θαη ησλ πνιπκφξθσλ Πξνηεζηαληηθψλ αηξέζεσλ, είηε απηνί νλνκάδνληαη Λνπζεξηαλνί, είηε Βπαγγειηζηέο, είηε Καιβεληζηέο, είηε Ώγγιηθαλνί, είηε Μεζνδηζηέο, είηε Πεληεθνζηηαλνί, είηε Νέν-Πεληεθνζηηαλνί, είηε Ώπνζηνιηθνί, είηε έρνπλ άιιε νλνκαζία, φινη ηνπο έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ αιήζεηα ηνπ Εεξνχ Βπαγγειίνπ θαη βξίζθνληαη ζε ζαλαηεθφξα πιάλε ζηελ νπνία θηλδπλεχνπλ απηνί νη ίδηνη αξρεγνί ηνπο θαη φζνη ηνπο αθνινπζνχλ λα ζηεξεζνχλ ηεο Οπξαλίαο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ κφλνλ θαη κφλνλ επεηδή βξίζθνληαη ζηελ αίξεζε, έμσ απφ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία θαη γηαηί επηκέλνπλ ζηηο αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο θαη πιάλεο ηνπο. Ώπην-νλνκάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο «αγίνπο», φκσο αξλνχληαη ηελ χπαξμε ησλ αιεζηλψλ αγίσλ ηνπ Θενχ. Ώπην-θεξχζζνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο επαγγειηζηέο ηνπ Βπαγγειίνπ, θη φκσο αξλνχληαη απηφ ην 64

65 γλήζην Βπαγγέιην, ηνπ νπνίνπ ην ηεξφ θείκελν παξαραξάζζνπλ θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ νπνίνπ δηαζηξεβιψλνπλ κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πιάλεο θαη αηξέζεηο. Ώπην-νλνκάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ρξηζηηαλνχο, θη φκσο είλαη αληίζεηνη ζε θάζε έλλνηα ηνπ Υξηζηνχ. Μηιάλε δήζελ γηα ηελ αιήζεηα ηνπ Βπαγγειίνπ, θη φκσο θεξχζζνπλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο, ζηηο αίζνπζεο ηνπο, ην ςεχδνο. Μηιάλε δήζελ γηα ηνλ Κχξην, αιιά κηιάλε γηα έλα δηθφ ηνπο θαηαζθεχαζκα θαη φρη ηνλ αιεζηλφ Υξηζηφ ηνπ Βπαγγειίνπ. Καπρψληαη, φηη εθαξκφδνπλ ηηο Βπαγγειηθέο Βληνιέο, θαη φκσο απηνί πξψηνη παξαβηάδνπλ ηηο Βληνιέο ηνπ Βπαγγειίνπ θαη δελ αζρνινχληαη κε ηίπνηε άιιν παξά κε ην πψο ζα βξίζθνπλ θαηεγνξίεο γηα λα επηξξίςνπλ ελαληίνλ ησλ Οξζφδνμσλ. Γη απηφ θαη ν κέγαο Ώπφζηνινο ησλ Βζλψλ Παχινο δηαθεξχζζεη ιέγνληαο, «αἱξεηηθὸλ ἄλζξσπνλ κεηὰ κίαλ θαὶ δεπηέξαλ λνπζεζίαλ παξαηηνῦ, εἰδὼο ὅηη ἐμέζηξαπηαη ὁ ηνηνῦηνο θαὶ ἁκαξηάλεη ὢλ αὐηνθαηάθξηηνο» (Σίη. 3:10-11). ήκεξα, κπξνζηά καο παξαηίζεηαη ε ρεηξνπηαζηή απφδεημε, φηη κέζα ζηελ Οξζφδνμνο Βθθιεζία ν άλζξσπνο αγηάδεηαη θαη ζψδεηαη. Να! Σα ηεξά ιείςαλα ησλ αγίσλ ηνπ Θενχ, Λνπθά θαη ηνπ Κνζκά. Πιεζηάζηε ηα, ςειαθίζεηέ ηα, κπξίζηε ηα, φια καξηπξνχλ ηελ Υάξε ηνπ Θενχ, φια επσδηάδνπλ, φια ζαπκαηνπξγνχλ ζ εθείλνπο πνπ κε πίζηε νξζή ηα πιεζηάδνπλ θαη δεηνχλ ηελ κεζηηεία ησλ αγίσλ. Βάλ έλαο απιφο ζηξαηηψηεο, πνπ πξφζθεξε κεγάιεο ππεξεζίεο θαη ζπζηάζηεθε γηα ηνλ επίγεην ΐαζηιέα ηνπ, έρεη πέξαζε ε κεζηηεία ηνπ πφζν κεγαιχηεξε πέξαζε έρεη ε κεζηηεία ησλ αγίσλ ηνπ Υξηζηνχ, πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηνλ Οπξάλην ΐαζηιέα Υξηζηφ; Καη, εάλ θαλείο πεξηθξνλήζεη ηνπο ήξσεο ηεο επίγεηαο παηξίδαο θαη γίλεηαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ θαη πεξηθξφλεζεο, πφζν κάιινλ ζα πεξηθξνλεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ΐαζηιέα Υξηζηφ εθείλνο πνπ πεξηθξφλεζε θαη δελ ηίκεζε ηνπο γλεζίνπο θίινπο Σνπ, ηνπο αγίνπο Σνπ; Αηφηη, εθείλνο πνπ ηηκά ηνπο θίινπο ηνπ ΐαζηιέσο, ηηκά απηφλ ηνλ ίδην ηνλ ΐαζηιέα ελψ εθείλνο πνπ αηηκάδεη ηνπο θίινπο ηνπ ΐαζηιέσο, αηηκάδεη απηφ ηνλ ίδην ηνλ ΐαζηιέα. 65

66 Έηζη, θαη εκείο νη Οξζφδνμνη ήξζακε ζ απηφ ηνλ ηεξφ λαφ γηα λα ηηκήζνπκε ηα ηεξά ιείςαλα, πξψηα ηνπ ηεξνχ Βπαγγειηζηνχ Λνπθά θαη, δεχηεξνλ ηνπ αγίνπ Μάξηπξνο Κνζκά ηνπ Ώλαξγχξνπ. Ήξζακε γηα λα εθθξάζνπκε ηελ έλζεξκε καο αγάπε πξνο ηνπο θίινπο ηνπ Υξηζηνχ. Ήξζακε γηα λα πξνζπέζνπκε επιαβηθά κπξνζηά ζηνπο αγίνπο ηνπ Θενχ θαη κε πίζηε ζεξκή λα παξαθαιέζνπκε λα καο ζηείινπλ ηελ Υάξε Βθείλνπ πνπ ζηαπξψζεθε γηα ηε δηθή καο ζσηεξία. Ήξζακε γηα λα ηνπο πξνζθέξνπκε δάθξπα κεηαλνίαο θαη λα δεηήζνπκε ηελ κεζηηεία ηνπο πξνο ηνλ θηιεχζπιαγρλν θαη ειεήκνλα Θεφ. Οη ζηηγκέο είλαη ηεξέο. ηεθφκαζηε κε θφβν Θενχ θαη ηεξή επιάβεηα κπξνζηά ζην κεγάιν ζαχκα ηνπ Θενχ, πνπ ε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο ζπληήξεζε γηα αηψλεο, ηα ηεξά ιείςαλα ησλ αγίσλ ηνπ Θενχ. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα ζηξέςνπκε ηε ζθέςε καο πξνο απηνχο ηνπο ηεξνχο άλδξεο θαη απφ ηελ ελάξεηε δσή ηνπο λα αληιήζνπκε, ζαλ ηηο κέιηζζεο, φ,ηη πνιπηηκφηεξν έρνπλ λα καο πξνζθέξνπλ. Αηφηη, απφ ηε δσή ησλ αγίσλ αληινχκε πλεπκαηηθή ηξνθή, δχλακε θαη παξαδείγκαηα πνπ εληζρχνπλ ζηνπο πλεπκαηηθνχο αγψλεο φινπο εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο Βληνιέο ηνπ Κπξίνπ θαη λα γίλνπλ κηκεηέο Σνπ. Ο κελ ζείνο θαη ηεξφο Βπαγγειηζηήο ηνπ Κπξίνπ Λνπθάο θαηαγφηαλ απφ ηελ κεγάιε Ώληηφρεηα. Γελλήζεθε απφ Έιιελεο γνλείο θαη απφ λένο ζπνχδαζε ηελ Ββξατθή, πξηαθή θαη Βιιεληθή παηδεία. Ήηαλ γηαηξφο ζην επάγγεικα θαη, θαηά παξάδνζε, δσγξάθνο. Σν 42 κ.υ. ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ώπφζηνιν Παχιν ζηηο Θήβεο ηεο ΐνησηίαο θαη, αθνχ πίζηεςε ζην Υξηζηφ, αθνινχζεζε ηνλ Ώπφζηνιν ησλ Βζλψλ ζηηο απνζηνιηθέο πεξηνδείεο ηνπ. Καηά ππαγφξεπζε ηνπ Παχινπ ζπλέγξαςε ην ηεξφ Βπαγγέιην, πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ, θαη ην νπνίν έζηεηιε ζηνλ εγεκφλα ηεο Ώραταο Θεφθηιν. Βπίζεο, ζπλέγξαςε θαη ηηο Πξάμεηο ησλ Ώπνζηφισλ. Ώθνχ ρσξίζηεθε απφ ηνλ Παχιν γχξηζε φιε ηελ Βιιάδα θαη θήξπζζε ην Βπαγγέιην. ε ειηθία δε νγδφληα ρξφλσλ αλαπαχζεθε εηξεληθά Καηά ηελ Εεξά Παξάδνζε, ιέγεηαη, φηη πξψηνο δσγξάθηζε ηξεηο εηθφλεο ηεο Τπεξαγίαο Αεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ θαη Ώεηπαξζέλνπ Μαξίαο, ε νπνία κφιηο ηηο είδε είπε: «Η Χάπιρ ηος εξ εμού ηεσθένηορ είη δι εμού μεη αςηών». Ώπηέο νη εηθφλεο βξίζθνληαη 1) ζηελ Εεξά Μνλή ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, 2) ζηε κηθξά πφιε ηεο 66

67 Ρσζζίαο πνπ νλνκάδεηαη ΐηιίλα, πνπ δσξήζεθε απφ ηνπο βπδαληηλνχο Ώπηνθξάηνξεο γηα λα είλαη ζχκκαρνη ηνπο, θαη 3) ζηελ Εεξά Μνλή ηνπ Κχθθνπ ηεο Κχπξνπ. Λέγεηαη, φηη δσγξάθηζε θαη άιιεο εηθφλεο ηεο Θενηφθνπ. Ο δε δεχηεξνο, άγηνο Κνζκάο ν Ώλάξγπξνο, ππήξμε ζπλαζιεηήο κ έλα άιιν αλάξγπξν γηαηξφ θαη κάξηπξα ηνπ Υξηζηνχ, ηνλ Αακηαλφ. Μέζα ζην αλζφζπαξην θήπν ηεο Βθθιεζίαο ππάξρνπλ ηξεηο ζπδπγίεο Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ πνπ θέξνπλ ηα ίδηα νλφκαηα θαη φινη είλαη γηαηξνί. Οη πξψηνη είλαη απφ ηελ Μηθξά Ώζία, νη δεχηεξνη απφ ηελ Ρψκε θαη νη ηξίηνη απφ ηελ Ώξαβία. Ο άγηνο Κνζκάο, ηνπ νπνίνπ ηα ιείςαλα έρνκε ελψπηνλ καο, θαηάγεηαη απφ ηελ Ρψκε. Χο γηαηξφο αλαδείρζεθε ηθαλφηαηνο, γηαηί κε ηε Υάξε ηνπ Υξηζηνχ ζεξάπεπε ηνπο αζζελείο θαη επηηεινχζε κεγάια ζαχκαηα. Καηαμηψζεθε λα καξηπξήζεη, καδί κε ηνλ άγην Αακηαλφ, γηα ηελ πίζηε ζην Υξηζηφ θαη λα επηζθξαγίζεη κε ην καξηπξηθφ ηνπ ηέινο ηελ νξζφδνμφ ηνπ νκνινγία. Ώπηνί είλαη, κε πνιχ ζπληνκία, νη ζεκεξηλνί επίζεκνη επηζθέπηεο πνπ βξίζθνληαη ζην κέζνλ ηνπ ηεξνχ απηνχ λανχ. Βκείο, πνπ ήξζακε λα πξνζθέξνπκε ηελ αιεζηλή ιαηξεία ζηνλ Έλα Ώιεζηλφ καο Θεφ θαη λα ηηκήζνπκε ηνπο αγίνπο Σνπ, αο κε γηνξηάδνπκε κε θνζκηθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο, αιιά κε ζπληεηξηκκέλε θαη ηαπεηλή θαξδηά, κε θαζαξή ζπλείδεζε θαη εμνκνιφγεζε αο παλεγπξίζνπκε ηελ κλήκε ηνπ αγίνπ Βπαγγειηζηνχ Λνπθά θαη ηνπ αγίνπ Ώλαξγχξνπ Κνζκά. Ώο κε ζηνιηδφκαζηε κε θνζκήκαηα πιηθά, αιιά κε αξεηέο θαη θηιαλζξσπία. Ώο κε κνιχλνπκε ηα ζψκαηά καο κε ηηο αθάζαξηεο πνξλείεο θαη κνηρίεο, δηφηη ηα ζψκαηά καο είλαη λανί ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Ώο κε μεκεξσλφκαζηε άζθνπα ζηηο θαθεηέξηεο θαη ηα λπθηεξηλά θέληξα, αιιά, αο αγξππλνχκε κε πξνζεπρέο θαη λεζηείεο, γηαηί δελ γλσξίδνκε πφηε ζα έξζεη ν Νπκθίνο Υξηζηφο. Ση ζα καο σθειήζνπλ ηα θαγεηά, εάλ δελ ηξέθνκε ηνπο πησρνχο; Ση ζα καο σθειήζνπλ ηα πινχηε, εάλ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα έξγα θηιαλζξσπίαο; Μηκνχκελνη ηνπο αγίνπο ηεο Βθθιεζίαο καο, αο ληχζνπκε ηνπο πησρνχο, αο ρνξηάζνπκε ηνπο πεηλαζκέλνπο, αο επηζθεθζνχκε ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαη ηνπο αξξψζηνπο, αο θηινμελήζνπκε ηνπο μέλνπο. Σφηε ζα κπνξνχκε λα πνχκε, φηη πξάγκαηη ηηκήζακε ηνπο αγίνπο πνπ 67

68 βξίζθνληαη κπξνζηά καο. Σφηε ζα κπνξέζνπκε λα πνχκε, φηη δνμάζακε ηνλ Θεφ καο, ηνπ νπνίνπ ε δφμα αο είλαη πάληνηε, ηψξα θαη ζηνπο απεξάληνπο αηψλεο. Ώκήλ. Υξηζηόο αλέζηε! Αιεζώο αλέζηε! ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ 23 Απξηιίνπ Υξηζηφο Ώλέζηε! Κχξηνο! Ώιεζψο Ώλέζηε ν Ο Κχξηνο καο Εεζνχο Υξηζηφο, πξν ηνπ Ώγίνπ Πάζνπο Σνπ, πξνεηδνπνίεζε ηνπο Ώγίνπο Μαζεηάο θαη Ώπνζηφινπο Σνπ γηά ηνπο δησγκνχο θαη ηα καξηχξηα πνπ επξφθεηλην λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλνλ νη ίδηνη, αιιά θαη φζνη ζα πίζηεπαλ δη απηψλ ζην φλνκά Σνπ. ην θαηά Εσάλλε Βπαγγέιην καο δηδάμεη ιέγνληαο: Δη ν θόζκνο πκάο κηζεί γηλώζθεηε όηη εκέ πξώηνλ πκώλ κεκίζεθελ (Εσάλ. 15:18). Ο θφζκνο ελαληηνχκελνο πξνο ην Θεφ, ελαληηψλεηαη θαη ζηνλ θάζε ππεξέηε ηνπ Θενχ, πνπ εξγάδηεαη ην θαιφ θαη ηελ αξεηή. Μεηαμχ ηνπ Θενχ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο ακαξηίαο δελ ππάξρεη θακκία ζρέζε. Ο Θεφο ζέιεη φινη νη άλζξσπνη λα ζσζνχλ θαη λα έιζνπλ ζηελ επίγλσζε ηεο Ώιεζείαο, αιιά ν θφζκνο κάρεηαη ην ζείν ζέιεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ χιε, ηε ριπδή θαη ηελ εδνλή γηα λα παξαζείξεη ηνλ άλζξσπν ζηα πινθάκηα ηεο ακαξηίαο. Γη απηφ θαη ν Άγηνο Εάθσβνο ν Ώδειθφζενο ηνλίδεη ιέγνληαο, φηη ε θηιία ηνπ θόζκνπ έρζξα ηνπ Θενύ εζηηλ (Εαθ. 4:4). H πξνζθφιιεζε ζηηο θνζκηθέο απνιαχζεηο, δηαζθεδάζεηο θαη εδνλέο είλαη έρζξα πξνο ην Θεφ. πνηνο ζέιεη λα είλαη θίινο ηνπ θφζκνπ, γίλεηαη ερζξφο ηνπ Θενχ. 68

69 πκβηβαζκνί δελ ρσξνχλ. Αελ κπνξεί θαλείο ππεξεηεί δχν θπξίνπο. Οπ δύλαζζε Θεώ δνπιεύεηλ θαη κακσλάλ (Μαηζ. 6:24). Βθείλνο, πνπ αγαπά ην Θεφ ηεξεί ηηο εληνιέο Σνπ θαη ππαθνχεη ζηνπο θαλνληθνχο Βπηζθφπνπο θαη Πξεζβπηέξνπο ηεο Βθθιεζίαο. Δάλ αγαπάηε κε, ηαο εληνιάο ηαο εκάο ηεξήζαηε (Εσάλ. 14:15). Βλψ εθείλνο, πνπ δελ αγαπά ην Θεφ, νχηε ηνπο λφκνπο Σνπ ηεξεί, νχηε θαη ζηελ Βθθιεζία ηνπ Θενχ ππνηάζζεηαη, δηφηη, ν κε αγαπώλ κε ηνπο ιόγνπο κνπ νπ ηεξεί (Εσάλ. 14:24). Γεη γχξσ απφ ην εγώ ηνπ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη απηάξεζθνο, απηφβνπινο, απηφθιεηνο, απηνθέθαινο θαη απηαξρηθφο,. Ώπηή δε ε εγσθεληξηθή πεξηζηξνθή ηνπ ακαξησινχ εγώ νδεγεί ζην ηέινο ηνλ άλζξσπν, πνπ δεη καθξηά απφ ην Θεφ, ζηελ απηνθηνλία θαη ηνλ αηψλην ζάλαην. Καη εδψ δηαθέξνπλ νη Άγηνη ηεο Οξζφδνμεο καο Βθθιεζίαο απφ ηνπο άζενπο, ηνπο αηξεηηθνχο, ηνπο ζρηζκαηηθνχο θαη ηνπο ακεηαλφεηνπο αλζξψπνπο, ζην φηη έδσζαλ φιε ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ Θειήκαηνο ηνπ Θενχ κέζα ζηελ Βθθιεζία Σνπ. Δ ςπρή θαη ε θαξδηά ηνπο πιεκκχξηδε απφ ηε ζεία αγάπε θαη ην ζείν έξσηα πξνο ην Υξηζηφ θαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπο. Αηά ηεο ζείαο Υάξηηνο αλαδεηρζήθαλε ζθεχνη εθινγήο, ζηξαηηψηεο θαη έκςπρνη λανί ηνπ Οπξάληνπ ΐαζηιέα Υξηζηνχ. χλζεκα ησλ Ώγίσλ ηεο Πίζηεψο καο ππήξμαλ ηα ιφγηα ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ: Σηο εκάο ρσξίζεη από ηεο αγάπεο ηνπ Υξηζηνύ; Θιίςηο ή ζηελνρσξία ή δησγκόο ή ιηκόο ή γπκλόηεο ή θίλδπλνο ή κάραηξα; (Ρσκ. 8:35). Σα δε ιφγηα ηνπ Πξνθεηάλαθηνο Ααβίδ, έλεθά ζνπ ζαλαηνύκεζα όιελ ηελ εκέξαλ εινγίζζεκελ σο πξόβαηα ζθαγήο (Φαικ. 43:23), πεξηζηξέθνλην θάζε ζηηγκή θαη ψξα ζηε ζθέςε ηνπο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα εξσηήζεη: Πνηά ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ Ώγίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ Υξηζηηαλψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα; Καη ε απάληεζε είλαη πνιχ απιή. ηε δηάζεζε θαη ηελ αγάπε καο πξνο ην Υξηζηφ. ήκεξα, δπζηπρψο, δελ αγαπάκε εηιηθξηλά ην Υξηζηφ, ηελ Βθθιεζία Σνπ, ηνπο Εεξείο θαη ηνλ ζπλάλζξσπφ καο. ΐιέπνκε ηα πάληα θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο. Δ επνρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα απνμέλσζε ηνλ άλζξσπν απφ ην ζπλάλζξσπφ ηνπ. Δ ηερλνινγηθή πξφνδνο ηνλ απνμέλσζε απφ ηελ 69

70 πίζηε πξνο ην Θεφ. Δ πιηζηηθή δσή θαη λννηξνπία ηνλ απνμέλσζε απφ ηηο αξεηέο θαη ηα πλεπκαηηθά ηδαληθά. Ο άλζξσπνο πηά βιέπεη ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπ φρη ζαλ εηθφλα Θενχ, αιιά ζαλ θηλεηφ ρξήκα. Ώπνβιέπεη ζην ηη ζα θεξδίζεη θαη ηη ζα σθειεζεί. Βλψ ε εηιηθξηλήο αγάπε καθξνζπκεί, ρξεζηεύεηαη, νπ δεινί, νπ πεξπεξεύεηαη, νπ θπζηνύηαη, νπθ αζρεκνλεί, νπ δεηεί ηα εαπηήο, νπ παξνμύλεηαη, νπ ινγίδεηαη ην θαθόλ, νπ ραίξεη επί ηε αδηθία, αιιά ζπγραίξεη ηε αιεζεία πάληα ζηέγεη, πάληα πηζηεύεη, πάληα ειπίδεη, πάληα ππνκέλεη, ε αγάπε νπδέπνηε εθπίπηεη (Ώ Κνξηλζ. 13:4-8). Καη κε απηή ηελ αγάπε ζηνιηζκέλνο ν ζεκεξηλφο ενξηαδφκελνο Άγηνο Μεγαινκάξηπο ηνπ Υξηζηνχ Γεψξγηνο εμήιζε πξνο ην καξηχξην. Πιεκκπξηζκέλνο απφ ηνλ ζείν έξσηα ζεψξεζε φια ηα θνζκηθά αμηψκαηα ηεο πξφζθαηξεο απηήο δσήο ζθύβαια είλαη ίλα Υξηζηόλ θεξδήζεη (Φηιηπ. 3:8). Ο Άγηνο Γεψξγηνο θαηήγεην απφ ηελ Καππαδνθία ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Γελλήζεθε πεξίπνπ γχξσ ζην 250 κυ. απφ επηθαλείο γνλείο. Καηαηάρζεθε ζε κηθξή ειηθία ζην Ρσκατθφ ζηξαηφ θαη αλαδείρζεθε πνιχ λένο ζην βαζκφ ηνπ θφκηηνο. Καηά ην δησγκφ ηνπ ζθιεξφθαξδνπ Αηνθιηηηαλνχ ζπλειήθζε, δηφηη αξλήζεθε λα ππαθνχζεη ζην πξφζηαγκα ηνπ ηπξάλλνπ, λα ζπιιάβεη θαη λα νδεγήζεη ηνπο ρξηζηηαλνχο ζηα καξηχξηα θαη ην ζάλαην. Με ζάξξνο δε νκνινγεί ηελ πίζηε ηνπ ζην Υξηζηφ. Οχηε νη απεηιέο, νχηε νη θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο, νχηε απηφο ν καξηπξηθφο ζάλαηνο κπφξεζαλ λα αιιάμνπλ ηελ πίζηε θαη ηε γλψκε ηνπ Μεγαινκάξηπξα. ια ηα ππέκεηλε κε ζάξξνο απνθεξχζζνληαο ηα είδσια. Σέινο αθνχ ππέκεηλε πνιιά θαη δηάθνξα θξηθηά ζηελ αθνή καξηχξηα, δέρζεθε ηνλ δη απνθεθαιηζκνχ ζάλαην θαηά ην έηνο 303 κ.υ. Σν ηεξφ ηνπ ιείςαλν κεηαθέξζεθε ζηε Λχδδα, θαη εηάθε εθεί. Δ δε θήκε ηνπ Ώγίνπ Μεγαινκάξηπξα ηνπ Υξηζηνχ Γεσξγίνπ, ηνπ Σξνπαηνθφξνπ, δηαδφζεθε ζ φια ηα ζεκεία ηεο νηθνπκέλεο, θαη ζήκεξα ηηκάηαη σο αιεζηλφο ζηξαηηψηεο θαη θίινο ηνπ Υξηζηνχ. Γηα καο ηνπο Οξζνδφμνπο Υξηζηηαλνχο είλαη ην θαχρεκά καο θαη απνηειεί ην πξψηππν πξνο κίκεζε. Αηφηη, πνηά κεγαιπηέξα ηηκή κπνξεί θαλείο λα πξνζθέξεη ζ έλα Άγην, παξά λα κηκεζεί ηελ ελάξεηε δσή θαη πνιηηεία ηνπ; Καη ζήκεξα, ζηνλ εηθνζηφ αηψλα ν Άγηνο Γεψξγηνο ζηέθεηαη ηξνπαηνθφξνο ζπκπαξαζηάηεο πξνο φινπο εθείλνπο πνπ 70

71 επηθαινχληαη ην φλνκά ηνπ, πνπ πξνζθεχγνπλ θαη δεηνχλ ην έιεφο ηνπ. Καη ν Άγηνο Γεψξγηνο είλαη εθεί δίπια καο, αθνίκεηνο θξνπξφο θαη πξνζηάηεο ησλ Οξζνδφμσλ. Ώγαπεκέλα κνπ παηδηά, ήκεξα, ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία παλεγπξίδεη κε ιακπξφηεηα ηε κλήκε ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, επρεζήηε ζηνλ Άγην Μεγαινκάξηπξα ηνπ Υξηζηνχ λα καο θσηίδεη ζην δξφκν ηεο πίζηεσο, ζην δξφκν ηεο αξεηήο θαη ηεο επζέβεηαο, ζην δξφκν ηεο κεηαλνίαο θαη λα καο αμηψζεη, δηά ησλ πξεζβεηψλ ηνπ, ηεο Οπξάληαο ΐαζηιείαο, φπνπ καδί ηνπ ζα δνμάδνπκε ηνλ Ώλαζηάληα εθ ησλ λεθξψλ Κχξην θαη Θεφ καο ζηνπο αηψλαο. Υξηζηφο Ώλέζηε! Ώιεζψο Ώλέζηε ν Κχξηνο! Β ΟΜΙΛΙΑ ηνλ Άγην Μεγαινκάξηπξα Γεώξγην, ηνλ Σξνπαηνθόξν 23 Απξηιίνπ Οη κλήκεο ησλ αγίσλ ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο απνηεινχλ πλεπκαηηθνί ζηαζκνί κέζα ζην εθθιεζηαζηηθφ ρξφλν, φπνπ ν θάζε πηζηφο, κέζνλ ηεο ζείαο Υάξηηνο ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη ζηηο κπζηεξηαθέο ζπλάμεηο ηεο Ώγίαο καο Οξζνδφμνπ Βθθιεζίαο, βξίζθεη ηελ επθαηξία γηα κία πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε. Δ Θεία Υάξηο είλαη ε άθηηζηε Βλέξγεηα ηνπ Θενχ πνπ αγηάδεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνπ ραξίδεη φιεο ηηο δπλάκεηο γηα λα επηηχρεη ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία ηνπ. Ώπηή ηελ Υάξε ηελ βξίζθεη θαλείο κφλνλ κέζα ζηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία, ε νπνία θαη απνηειεί ην Έλα Καλνληθφ ψκα ηνπο σηήξα καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Ώπηφ ην ψκα ηνπ Υξηζηνχ, σο ην θαξπνθφξν θαη δσεθφξν δέλδξν, αλέδεημε κεγάινπο θαη πνιχηηκνπο θαξπνχο, κάξηπξεο θαη νζίνπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, κηθξνχο θαη κεγάινπο, λένπο θαη 71

72 ειηθησκέλνπο θάζε ειηθίαο, γέλνπο θαη θπιήο. Οη ήξσεο απηνί ηεο πίζηεψο καο δηαθξίζεθαλ γηα ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηνλ σηήξα Υξηζηφ θαη ζεψξεζαλ φια ηα αγαζά απηήο ηεο πξφζθαηξεο δσήο «σο ζθύβαια», φηαλ βξέζεθαλ κπξνζηά ζην λα δηαιέμνπλ κεηαμχ ηνπ λα νκνινγήζνπλ ηελ πίζηε ηνπο πξνο ηνλ Υξηζηφ, ή λα Σνλ απαξλεζνχλ γηα λα απνιαχζνπλ απηήλ ηε κάηαηε θαη πξφζθαηξε δσή; Οη Άγηνη ηεο Οξζνδφμνπ καο Πίζηεσο δηὰ πίζηεσο ηνπο ζην Υξηζηφ «θαηεγσλίζαλην βαζηιείαο, εἰξγάζαλην δηθαηνζύλελ, ἐπέηπρνλ ἐπαγγειηῶλ, ἔθξαμαλ ζηόκαηα ιεόλησλ, ἔζβεζαλ δύλακηλ ππξόο, ἔθπγνλ ζηόκαηα καραίξαο, ἐλεδπλακώζεζαλ ἀπὸ ἀζζελείαο, ἐγελήζεζαλ ἰζρπξνὶ ἐλ πνιέκῳ, παξεκβνιὰο ἔθιηλαλ ἀιινηξίσλ ἄιινη δὲ ἐηπκπαλίζζεζαλ, νὐ πξνζδεμάκελνη ηὴλ ἀπνιύηξσζηλ, ἵλα θξείηηνλνο ἀλαζηάζεσο ηύρσζηλ ἕηεξνη δὲ ἐκπαηγκῶλ θαὶ καζηίγσλ πεῖξαλ ἔιαβνλ, ἔηη δὲ δεζκῶλ θαὶ θπιαθῆο ἐιηζάζζεζαλ, ἐπξίζζεζαλ, ἐπεηξάζζεζαλ, ἐλ θόλῳ καραίξαο ἀπέζαλνλ, πεξηῆιζνλ ἐλ κεισηαῖο, ἐλ αἰγείνηο δέξκαζηλ, ὑζηεξνύκελνη, ζιηβόκελνη, θαθνπρνύκελνη». ια φζα ππέζηεζαλ νη Άγηνη Μάξηπξεο δελ ήηαλ «ἄμηνο ὁ θόζκνο», γηαηί δεη κέζα ζηελ ακαξηία θαη καξθηά απφ ηνλ Θεφ. Οη Άγηνη φκσο έδεζαλ «ἐλ ἐξεκίαηο πιαλώκελνη θαὶ ὄξεζη θαὶ ζπειαίνηο θαὶ ηαῖο ὀπαῖο ηῆο γῆο». Καὶ παξά ηελ νζηαθή ηνπο δσήο θαη ηνπ καξηπξηθνχ ηνπο ηέινο, «καξηπξεζέληεο δηὰ ηῆο πίζηεσο νὐθ ἐθνκίζαλην ηὴλ ἐπαγγειίαλ, ηνῦ Θενῦ πεξὶ ἡκῶλ θξεῖηηόλ ηη πξνβιεςακέλνπ, ἵλα κὴ ρσξὶο ἡκῶλ ηειεησζῶζη» (Ββξ. 11:33-40). Ο Ώπφζηνινο Παχινο καο πξνηξέπεη λα γηλφκαζηε κηκεηέο εθείλσλ νη νπνίνη «δηὰ πίζηεσο θαὶ καθξνζπκίαο» θιεξνλφκεζαλ «ηὰο ἐπαγγειίαο» (Ββξ. 6:12). Αειαδή, λα κηκνχκεζα ηελ δσή θαη ηελ πνιηηεία ησλ αγίσλ αλζξψπσλ ηνπ Θενχ, νη νπνίνη κε ηελ θαηά Υξηζηφ δσή ηνπο θαηαλίθεζαλ ηελ «ηὴλ εὐπεξίζηαηνλ ἁκαξηίαλ» θαη δηά ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπο καο δίδνπλ ηελ δχλακε, ψζηε θαη εκείο κε ππνκνλή λα «ηξέρσκελ ηὸλ πξνθείκελνλ ἡκῖλ ἀγῶλα, ἀθνξῶληεο εἰο ηὸλ ηῆο πίζηεσο ἀξρεγὸλ θαὶ ηειεησηὴλ Ἰεζνῦλ» (Ββξ. 12:1-2). 72

73 Έλαο ηέηνηνο κάξηπξαο ηεο Οξζνδφμνπ καο Πίζηεσο είλαη θαη ν ζεκεξηλφο ενξηαδφκελνο Άγηνο Μεγαινκάξηπξαο Γεψξγηνο, ν Σξνπαηνθφξνο. Ώο εληξπθήζνπκε δη νιίγνλ ζην βίν θαη ηα καξηχξηα ηνπ κεγάινπ απηνχ άλδξα γηα λα ζπιιέμνπκε ηνπο πλεπκαηηθνχο θαξπνχο. Ο Άγηνο Γεψξγηνο γελλήζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ 3 νπ αηψλα κ.υ. απφ Έιιελεο γνλείο ηεο Μηθξάο Ώζίαο, Πνιπρξνλία. Καηαγφληνπζαλ απφ ηελ Καππαδνθία θαη ήηαλ πινχζηνη θαη ιακπξνί άξρνληεο. ηαλ ν Γεψξγηνο ελειηθηψζεθε θαηαηάρζεθε ζην Ρσκατθφ ζηξαηφ θαη, ιφγσ ηεο επγεληθήο ηνπ θαηαγσγήο, έθζαζε πνιχ ζχληνκα ζην πςειφ αμίσκα ηνπ Κφκεηνο, δειαδή ηνπ Βπάξρνπ θαη ηξαηειάηνπ. Σελ πεξίνδν απηή Ώπηνθξάηνξαο ηεο Ρψκεο ήηαλ ν Αηνθιεηηαλφο ( ). Ώπηφο ππήξμε ζαλάζηκνο ερζξφο ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο θαη θήξπμε έλα απφ ηνπο πην ζθιεξνχο δησγκνχο θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ. Πξφζηαμε, φζνη Υξηζηηαλνί εξλνχλην ηνλ Υξηζηφ, λα αμηψλνληαη βαζηιηθέο ηηκέο, φζνη φκσο δελ πείζνληαη λα ζαλαηψλνληαη θαηφπηλ ζθιεξψλ βαζαληζηεξίσλ. Βπεηδή, σο ηξαηειάηεο ηεο Ώλαηνιήο, δελ ππάθνπζε ζηα βαζηιηθά πξνζηάγκαηα, αιιά βνεζνχζε ηνπο Υξηζηηαλνχο, ζπλειήθζεθε θαη νδεγήζεθε ζηνλ Ώπηνθξάηνξα. ηελ άξλεζή ηνπ λα αξλεζεί ηνλ Υξηζηφ θαη λα ζπζηάζεη ζηνπο ζενχο ηνπ θξάηνπο, ν Ώπηνθξάησξ πξνζηάδεη ηνπο ζηξαηηψηεο λα θαηαηξππήζνπλ ην ζψκα ηνπ Ώγίνπ κε ηα αθφληηα ηνπο θαη θαηφπηλ λα ηνλ ξίμνπλ ζηε θπιαθή. Σα αθφληηα κφιηο άγγηδαλ ην ζψκα ηνπ Ώγίνπ ιχγηδαλ ρσξίο λα βιάπηνπλ ην ζψκα ηνπ Ώγίνπ. ηε θπιαθή, αθνχ ηνλ μάπισζαλ θαηά γεο, έζθημαλ ηα πφδηα ηνπ ζε κάγγαλν, θαη πάλσ ζην ζηήζνο ηνπ έβαιαλ κεγάιε πέηξα. Σελ επνκέλε, αθνχ θαη πάιηλ αξλήζεθε ν Άγηνο λα ππνηαρζεί ζηε ζέιεζε ηνπ βαζηιηά, ηνλ έδεζαλ ζε κεγάιν ηξνρφ κε θαξθηά θαη καραίξηα γηα λα θφπηνπλ ηα ζψκαηα εθείλσλ πνπ ζα βαζαληδφληνπζαλ. Ώιιά, ν Υξηζηφο ελεζάξξπλε ηνλ κάξηπξα Σνπ θαη Άγγεινο Κπξίνπ έιπζε ηνλ Άγην απφ ηνλ ηξνρφ. Ο Άγηνο παξνπζηάζηεθε αβιαβήο ελψπηνλ ηνπ βαζηιηά, πνπ κφιηο ηνλ είδε έγηλε έμσ θξελψλ, φινο ν θφζκνο λφκηδε φηη ήηαλ θάπνηνο πνπ έκνηαδε κε ηνλ Γεψξγην, αιιά εθείλνο ηνπ δηαβεβαίσλε φηη ήηαλ απηφο ν ίδηνο. Μπξνζηά ζην ζαχκα απηφ, νη δχν ρηιίαξρνη Ώλαηφιηνο θαη Πξσηνιέσλ, πίζηεςαλ ζην Υξηζηφ. Ο 73

74 Αηνθιεηηαλφο δηέηαμε ακέζσο λα απνθεθαιίζνπλ ηνπο κελ δχν ρηιηάξρνπο, ηνλ δε Γεψξγην λα ηνλ ξίμνπλ κέζα ζ έλα ιάθθν κε θξεζθνθακέλν αζβέζηε θαη λα ηνλ αθήζνπλ εθεί ηξεηο κέξεο, έσο φηνπ αθαληζηνχλ φιεο νη ζάξθεο θαη ηα νζηά ηνπ. Οη ζηξαηηψηεο, αθνχ εηνίκαζαλ ηνλ ιάθθν, έξημαλ κέζα ηνλ κάξηπξα. Μεηά ηηο ηξεηο κέξεο ν Αηνθιεηηαλφο πξφζηαμε λα πεξηζπιιέμνπλ φ,ηη απέκεηλε απφ ηα νζηά ηνπ Γεσξγίνπ. Ώιιά, φηαλ νη ζηξαηηψηεο θαη αλαξίζκεην πιήζνο έθζαζαλ ζην ιάθθν ηεο αζβέζηνπ, βιέπνπλ ηνλ Άγην φξζην θαη πξνζεπρφκελν. Σφηε φινη κε κία θσλή θψλαμαλ: «Μέγαο ν Θεφο ηνπ Γεσξγίνπ»! Ο Αηνθιεηηαλφο κπξνζηά ζην κεγάιν απηφ ζαχκα, παξακέλεη ηπθιφο θαη πξνζηάδεη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηδεξέληα παπνχηζηα κε θαξθηά, λα ηα ππξαθηψζνπλ θαη θαηφπηλ λα ηα θνξέζνπλ ζηα πφδηα ηνπ Γεσξγίνπ. Μ απηά αλάγθαδαλ ηνλ Άγην λα ηξέρεη κέρξηο φηνπ ηνλ έθιεηζαλ θαη πάιη ζηε θπιαθή. Σελ επνκέλε εκέξα ν βαζηιηάο θάζηζε κ φινπο ηνπο άξρνληεο ηεο πφιεσο θαη πξφζηαμε λα θέξνπλ ηνλ κάξηπξα, έζησ θαη ππνβαζηαδφκελν. Ώιιά, ν Άγηνο έθζαζε πεξπαηψληαο θαη ραξνχκελνο. ηε ζέα απηή θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Ώγίνπ, ν Αηνθιεηηαλφο εμνξγίζζεθε θαη δηέηαμε λα ηνλ δέξλνπλ κε βνπλφλεπξα ρσξίο ιχπεζε. Σν ζψκα ηνπ Ώγίνπ πιεγψζεθε ηφζν πνιχ, πνπ ε γχξσ γε θαηαθνθθίληζε απφ ην πνιχ αίκα. Σφηε θαινχλ έλα κάγν, ηνλ Ώζαλάζην, ηνλ νπνίνλ πξνζηάδεη λα θηηάμεη ηζρπξφ δειεηήξην θαη κ απηφ λα πνηίζεη ηνλ Γεψξγην. Ο Άγηνο ρσξίο δηζηαγκφ έιαβε θαη ήπηε φιν ην δειεηήξην ρσξίο λα πάζεη ην παξακηθξφ. Ο κάγνο Ώζαλάζηνο πξνθαιεί ηνλ Άγην λα αλαζηήζεη λεθξφ θαη ζηελ πξνζεπρή ηνπ Ώγίνπ αλαζηήζεθε. Μεγάιε ηαξαρή επηθξάηεζε. Ο κάγνο Ώζαλάζηνο πίζηεςε ζην Υξηζηφ, αιιά ζαλαηψλεηαη καδί ηνλ λεθξφ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαζηεζεί. Ο Άγηνο θαη πάιηλ θπιαθίδεηαη. ηε θπιαθή αθφκε επξηζθφκελνο ν Άγηνο ζαπκαηνπξγνχζε θαη δίδαζθε ηνλ ιαφ γηα ηελ αιεζηλή πίζηε ζην Θεφ. Ο Αηνθιεηηαλφο παξφηξπλε θαη πάιηλ ηνλ Άγην λα ζπζηάζεη ζηνπο ζενχο. Ο Άγηνο δήηεζε λα δεη ηνπο ζενχο ηνπ Ώπηνθξάηνξα. Ο Αηνθιεηηαλφο πηζηεχνληαο φηη ιχγηζε ν Γεψξγηνο ηνλ νδεγεί ζην λαφ ηνπ Ώπφιισλα. Ο Άγηνο ζεθψλνληαο ηελ δεμηά ηνπ πξνο ην είδσιν είπε: 74

75 «Θέιεηο εζχ, είδσιν άςπρν, λα ιάβεηο απφ κέλα ζπζία»; Καη ακέζσο έθακε ην ζεκείν ηνπ ηαπξνχ. Ώπφ κέζα απφ ην άγαικα ην δαηκφλην θψλαμε: «Αελ είκαη εγψ ζεφο, παξά κφλνλ απηφο πνπ θεξχηηεηο εζχ είλαη Θεφο αιεζηλφο». Καη ακέζσο αθνχζηεθαλ θιάκαηα, θαη θξαπγέο, θαη ζχγρπζε απφ κέζα απφ ηα αγάικαηα πνπ έπεζαλ θαη ζπληξίθζεθαλ. ηαλ ν Αηνθιεηηαλφο πιεξνθνξήζεθε ηα φζα ζπλέβεζαλ ζηνλ λαφ θαη ηπθισκέλνο απφ ηελ θαθία θαη ην κίζνο θαηά ηνπ Υξηζηνχ, πξνζηάδεη λα απνθεθαιίζνπλ ηνλ Άγην Γεψξγην καδί κε ηελ βαζίιηζζα Ώιεμάλδξα, ηελ ζχδπγν ηνπ Αηνθιεηηαλνχ. Ώπηά θη άιια ζαπκαζηά θαη εμαίζηα αλαθέξνληαη ζηελ δσή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, φπσο είλαη ε δηάζσζε ηεο λεαξήο βαζηινπνχιαο, πνπ δηαζψζεθε απφ ην ηεξάζηην θαη κεγαιφζσκν θίδη, ηνλ δξάθνληα, ζέκα πνπ απνηειεί ηελ πην αγαπεκέλε παξάζηαζε ζηηο εηθφλεο ηνπ Ώγίνπ. Ώιιά, γηα ην ζχληνκν ηνπ ρξφλνπ, πεξηνξηζηήθακε ζηα πην βαζηθά. Βπεηδή, ινηπφλ, ν Άγηνο Γεψξγηνο ππφθεξε πνιιά θαη κεγάια βαζαληζηήξηα γηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ θαη κέζα απ απηά βγήθε ληθεθφξνο, Γη απηφ θαη θαηαμηψζεθε λα νλνκαζηεί Μεγαινκάξηπξαο θαη Σξνπαηνθφξνο, θαη λα γίλεη έλαο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο αγίνπο ζ φιε ηελ Υξηζηηαλνζχλε. Ώπηφλ ηνλ κεγάιν αζιεηή ηνπ Υξηζηνχ θαινχκαζηε λα κηκεζνχκε. Βηδηθά νη λένη, αο γλσξίδνπλ, φηη ππάξρνπλ πξφηππα, αλαζηήκαηα ρξηζηηαληθά, πνπ κπνξνχλ λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ ζην δξφκν ησλ αξεηψλ θαη ηεο εζηθήο ηειείσζεο. Ώπηνχ, ινηπφλ, ηηο πξεζβείεο εμαηηνχκεζα γηα λα επηβιέςεη ζηηο δηθέο καο πλεπκαηηθέο θαη πιηθέο αλάγθεο ν Άγηνο Μεγαινκάξηπξαο ηνπ Υξηζηνχ Γεψξγηνο. 75

76 ΜΗΝΑ ΜΑΨΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ ΔΛΔΝΗ 21 Ματνπ Υξηζηφο Ώλέζηε! Ώιεζψο Ώλέζηε ν Κχξηνο! ηαλ ζηξέςεη θαλείο ην βιέκκα ηνπ πξνο ην ζηεξέσκα ηνπ νπξαλνχ, δελ κπνξεί λα κε ζαπκάζεη ηελ ππέξνρε ηάμε θαη αξκνλία πνπ επηθξαηεί ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ, ηνλ ζηνιηζκέλν κε ηφζνπο ζπλδηαζκνχο ιακπξψλ αζηέξσλ θαη γαιαμηψλ. Με παξφκνην ηξφπν, φηαλ ζηξέςεη θαλείο ην βιέκκα ηνπ πξνο ην πλεπκαηηθφ ζηεξέσκα ηεο Βθθιεζίαο θηλείηαη απφ ζαπκαζκφ γηα ηνλ ππέξνρν ζηνιηζκφ ηνπ κε ηνπο αλαξίζκεηνπο ιακπξνχο αζηέξεο ησλ Ώγίσλ Πξνθεηψλ, Ώπνζηφισλ, Μαξηχξσλ, Αηδαζθάισλ, Εεξαξρψλ θαη Οζίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θάζε ειηθίαο θαη έζλνπο. Δ Οξζφδνμνο καο Βθθιεζία παλεγπξίδεη, ζήκεξα, ηελ κλήκε δχν κεγάισλ αγίσλ, πνπ δηαθνζκνχλ ην ζηεξέσκά Σεο κε ηε ιάκςε ηεο παξαδεηγκαηηθήο θαη ελάξεηεο δσήο ησλ. Καη ν κελ πξψηνο είλαη ν Ώπηνθξάησξ ηνπ Ρσκατθνχ Κξάηνπο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο απάιιαμε ηελ Βθθιεζία απφ ηνπο θνβεξνχο δησγκνχο θαη ζεκειίσζε ηηο βάζεηο ηεο λέαο Υξηζηηαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ηνπ ΐπδαληίνπ, ε δε δεχηεξε είλαη ε επζεβήο κεηέξα ηνπ, Ώγ. Βιέλε, ε νπνία απφ επιάβεηα μεθίλεζε θαη αλεχξε ζηα Εεξνζφιπκα ηνλ Σίκην ηνπ σηήξα καο Εεζνχ Υξηζηνχ ηαπξφ. Ο Άγηνο Κσλζηαληίλνο γελλήζεθε ην 288 κ.υ. ζηε Νατζζφ ηεο Ααθίαο απφ ηνλ Καίζαξα Κσλζηάληην ηνλ Υισξφ θαη ηελ Ώγ. Βιέλε. Ώλαηξάθεθε ζηελ απηνθξαηνξηθή απιή ηνπ Αηνθιεηηαλνχ θαη ηνπ Γαιεξίνπ ζηελ Ώλαηνιή, ζρεδφλ θξαηνχκελνο εθεί σο φκεξνο. Μεηά ηελ αλαγφξεπζε ηνπ παηέξα ηνπ σο Ώπγνχζηνπ ηνπ Απηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ρσκατθήο Ώπηνθξαηνξίαο, θιήζεθε απφ ηνλ ίδην ζηε Γαιαηία, φπνπ, φηαλ κεηά απφ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα πέζαλε, ν ζηξαηφο ηνλ αλαθήξπμε Ώπηνθξάησξ ζηηο 26 Ενπιίνπ ηνπ 306 κ.υ. 76

77 Ο Κσλζηαληίλνο ππνζηήξημε κε δηάηαγκά ηνπ ηα πεξί ζξεζθεπηηθήο αλνρήο ησλ ππεθφσλ ηνπ θαη ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Ληθίλην ζηα Μεδηφιαλα ζηηο 13εο Ενπλίνπ ηνπ 313 κ.υ. θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ εδίθηνπ ησλ Μεδηνιάλσλ. ΐάζεη απηνχ νη Υξηζηηαλνί κπνξνχζαλ πιένλ λα εμαζθνχλ ειεχζεξα ηελ ζξεζθεία ησλ. Καηάξγεζε φινπο ηνπο λφκνπο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ πνπ εθδφζεθαλ ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ, θαη ηέινο απφδσζε πίζσ ζηελ Βθθιεζία ηνπο ηφπνπο ιαηξείαο πνπ είραλ θαηαζρεζεί. Ο Κσλζηαληίλνο επέδεημε άκεζν θαη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηά ηελ ελφηεηα ηεο Βθθιεζίαο, ηεο νπνίαο ήζειε λα είλαη ν κέγαο επεξγέηεο. Γη απηφ θαη ζπγθάιεζε ηελ Πξψηε Οηθνπκεληθή χλνδν ζηε Νίθαηα (325 κ.υ.) πξνο αληηκεηψπηζε ηεο αίξεζεο ηνπ Ώξείνπ θαη ηε δηαθήξπμε ηεο αιεζηλήο δηδαζθαιίαο πεξί ηνπ ζεαλδξηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Ήζειε λα εθδηψμεη ηηο δηαηξέζεηο, πνπ νη αηξεηηθνί δεκηνπξγνχζαλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Βθθιεζίαο. Ώγαπνχζε θαη εθηηκνχζε πνιχ ηελ Βθθιεζία θαη ηνπο εθπξνζψπνπο Σεο. Με ζεξκφηεηα πίζηεσο θαη ηεξφ δήιν επεδίσθε ηελ δηάδνζε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο θαη ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βθθιεζίαο. Μέζα ζηε ςπρή ηνπ ξηδψζεθε βαζεηά ε εκπεηξία ηνπ ζείνπ εθείλνπ νξάκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίνλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, είδε ζηνλ νπξαλφ ιάκπνληα ηνλ Σίκην ηαπξφ κε ηελ έλαζηξν επηγξαθή ΔΝ ΣΟΤΣΧ ΝΙΚΑ. Με απηφ ην ζχκβνιν θαηαηξφπσζε ηνπο ερζξνχο ηνπ θαη έκεηλε κνλνθξάησξ ζ φιε ηελ Ρσκατθή Ώπηνθξαηνξία. Δ Ώγία Βιέλε, ε κεηέξα ηνπ Μεγάινπ ηνχηνπ αλδξφο, θαη ζχδπγνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ Υισξνχ, πξνήξρεην απφ ηαπεηλή νηθνγέλεηα, αιιά εμεηηκάην πνιιή απφ ηνλ Τηφ ηεο, ν νπνίνο ηεο απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηεο Ώπγνχζηεο. Δ Ώγία Βιέλε έδεημε ηελ επζέβεηά ηεο κε άθζνλεο επεξγεζίεο πξνο ηελ Βθθιεζία θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαη ιακπξψλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ ζηε ΐεζιεέκ, ζηα Εεξνζφιπκα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηεο Ώπηνθξαηνξίαο. ε πξνρσξεκέλε ειηθία κεηέβε ζηα Εεξνζφιπκα πξνο αλαδήηεζε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ. Βθνηκήζε ελ Κπξίσ ην 335 κ.υ. ζηελ 77

78 Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά, ην ιείςαλφ ηεο, θαηά ηνλ ηζηνξηθφ Βπζέβην, κεηαθέξζεθε ζηελ Ρψκε. Ώπηνχο ηνπο δχν ιακπξνχο αζηέξεο ηηκά θαη πξνβάιιεη πξνο κίκεζε ε Οξζφδνμνο καο Βθθιεζία. Μαο θαιεί, ζήκεξα, φινπο λα γίλνπκε κέξνο ηεο νπξάληαο δφμαο κε ηε ζξεζθεπηηθή, εζηθή, θνηλσληθή καο αλαδεκηνπξγία θαη αλαθαίληζε. Μαο θαιεί λα γίλνπκε ην λέν θαζεζηφο κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, φπνπ ζα βαζηιεχεη ε αγάπε θαη εηξήλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Μαο θαιεί λα ιάκςνπκε σο θσζηήξεο ηνπ νπξαλνχ, κε ηηο λέεο ηδενινγίεο θαη ζεζκνζεζίεο, πνπ ζα γίλνπλ αθνξκή λα θαιπηεξεχζνπλ ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία καο. Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο θαηάξγεζε ηνλ παιαηφ εαπηφ ηνπ θαη εηζήιζε κέζα ζε κηά λέα πεξίνδν δσήο, φηαλ δέρζεθε ην νπξάλην εθείλν θσο θαη κήλπκα ηνπ Θεαλζξψπνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Ώπνηέιεζκα είρε, λα θαηαμησζεί αηψληα δφμα θαη ηηκή κέζα ζηελ Βθθιεζία. Βκείο, ζήκεξα, θαινχκεζα λα εγθαηαιείςνπκε ηνλ παιαηφ καο εαπηφλ, πνπ έρεη θζαξεί θαη λεθξσζεί απφ ηελ ακαξηία θαη ηηο επηζπκίεο ηεο απάηεο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. Ο Υξηζηφο ζην δξφκν πξνο ηελ Αακαζθφ θαηάξγεζε ηνλ παιαηφ άλζξσπν ζηε ςπρή ηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ. Ο ίδηνο Θεφο θαηάξγεζε ηνλ παιαηφ άλζξσπν, πνπ θπξηαξρνχζε κέζα ζηε ςπρή ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, θαη ν Ίδηνο κφλνο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηελ ακαξηία, πνπ βαζηιεχεη κέζα ζηελ θαξδηά καο, γηα λα θηηζζεί θαη εγθαζηδξπζεί κέζα καο ν θαηλνχξγηνο θαη αλαλεσκέλνο ελ Υξηζηψ άλζξσπνο ηεο Υάξηηνο. απηή ηε λέα θηίζε θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη άλζξσπνη, φινη νη Λανί ηεο γεο, φια ηα έζλε θαη φιεο νη θνηλσλίεο. Καινχληαη λα αθήζνπλ ηα παιαηά, γηα λα δνζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηα λέα Βθείλνπ, πνπ είλαη ηα πάληα θαη ελ πάζη (Κνι. 3:11). Ώπηφ αθξηβψο έπξαμε ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο, πνπ άθεζε ηελ παιαηά Ρψκε ηεο εηδσινιαηξίαο θαη δεκηνχξγεζε ηελ Νέα Ρψκε, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ πξσηεχνπζα ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Βγθαηέιεηςε ηνλ παιαηφ εαπηφλ ηνπ θαη άθεζε λα θσηηζηεί απφ ην νπξάλην ζείν θσο ηεο Υάξηηνο ηνπ Θενχ, 78

79 Δ λέα θηίζε, ζαλ ηδέα θαη ηξφπν δσήο, αμίδεη λα γίλεη απνδερηεί απφ εθείλνπο πνπ αγαπνχλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ δσή. Αηφηη έρεη ζείν θάιινο θαη σξαηφηεηα, ζεία αξκνλία θαη ηάμε, ζεία δσή θαη αησληφηεηα, φπσο ιέγεη ν αξραίνο ξήηνξαο Αεκνζζέλεο, κόλα ηα ηνπ Θενύ είλαη πάληνηε πάγηα θαη αζάλαηα. Δ δηθή καο κεηαζηξνθή πξέπεη λα γίλεη, φπσο ηελ δεηά ν Υξηζηφο. Πξέπεη λα αληιήζνπκε θσο απφ ην δηθφ Σνπ ζείν θαη αλέζπεξν Φσο, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ν εζσηεξηθφο καο θσηηζκφο θαη αλαδεκηνπξγία. Καινχκεζα λα ιάκςνπκε απφ αξεηέο θη έξγα πίζηεσο, φπσο ιάκπνπλ ηα αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ. Καινχκεζα λα γίλνπκε ζηελ πξάμε ην θσο ηνπ θόζκνπ, φπσο ν Κχξηνο είπελ, Τκείο εζηέ ην θσο ηνπ θόζκνπ νύησ ιακςάησ ην θσο πκώλ έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, όπσο ίδσζηλ πκώλ ηα θαιά έξγα θαη δνμάζσζη ηνλ Παηέξα πκώλ ηνλ ελ ηνηο νπξαλνίο (Μαηζ. 5:14, 16). Δ θαηλή δηά Υξηζηνχ θηίζε είλαη θαξπφο θαη γλψξηζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπνπ ζηε ζεία Υάξε, πνπ πινπζηπάξνρα ρνξεγείηαη κέζα απφ ηε κπζηεξηαθή δσή ηεο Βθθιεζίαο. Ώγαπεκέλα κνπ παηδηά, ήκεξα, νη Άγηνη Κσλζηαληίλνο θαη Βιέλε, καο θαινχλ φινπο λα εγθαηαιείςνπκε ηε καηαηφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο πξνο ηελ θαηλή ηνπ Υξηζηνχ θηίζε. Ώπηή θαηαξγεί ηίο παιαηέο κνπριηαζκέλεο απφ ηελ ακαξηία ακαξησιέο λννηξνπίεο θαη κεηαδίδεη αιεζηλά ηελ πλνή ηεο λέαο δσήο, πνπ ληθά ηνλ ηάθν θαη ζπλερίδεη λα ιάκπεη ζην ζηεξέσκα ηεο σξαηφηεηαο θαη ηεο αηψληαο δσήο. Υξηζηφο Ώλέζηε! Ώιεζψο Ώλέζηε ν Κχξηνο! 79

80 ΜΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7 Ινπλίνπ ήµεξα ε Οξζφδνμή µαο Βθθιεζία παλεγπξίδεη δχν µεγάιεο γηνξηέο. Πξψηνλ ηειεί ηελ απφδνζε ηεο γηνξηήο ηεο Ώλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ µαο Εεζνχ, θαη δεχηεξνλ ηελ µλήµε ηεο Ώγίαο Μάξηπξνο ηνπ Υξηζηνχ Καιιηφπεο. Οη γηνξηέο απνηεινχλ, γηα ηνπο πηζηνχο ζηαζµνχο ζηελ πλεπµαηηθή ηνπο δσή θαη µέζα αλαηξνθνδφηεζεο θαη αλαδσνγφλεζεο. Υξηζηφο Ώλέζηε - αιεζψο Ώλέζηε, βξνληνθσλάδεη ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία γηα ζαξάληα µέξεο, νµνινγψληαο ηελ πίζηε ζηνλ Ώλαζηάληα Κχξην. Ώπηφ δελ είλαη έλαο παξαδνζηαθφο ηξφπνο ραηξεηηζµνχ, αιιά είλαη ε µαξηπξία ηεο Ώλάζηαζεο απφ ηνπο µαζεηέο ηνπ Υξηζηνχ. Ο Υξηζηφο µε ην ζάλαηφ Σνπ θαηαλίθεζε εθείλνλ πνπ είρε ηελ εμνπζία ηνπ ζαλάηνπ, δειαδή ην Αηάβνιν θαη ράξηζε δσή ζε φζνπο πηζηεχνπλ θαη νµνινγνχλ ηελ Ώλάζηαζε Ώπηνχ. Ο Υξηζηφο είλαη ε Γσή θαη ην Φσο ηνπ θφζµνπ. Γσή, γηαηί σο Θεφο Παληνδχλαµνο είλαη ν Αεµηνπξγφο θαη ε Πεγή φιεο ηεο δσήο. Ώπηφο είπε λα γίλνπλ ηα ζχµπαληα θαη «εθ ηνπ µε όληνο εηο ην είλαη πάληα παξήγαγελ». Ο Υξηζηφο είλαη ν ελζαξθσζείο Λφγνο θαη Τηφο ηνπ Θενχ Παηξφο, ν νπνίνο απφ ππεξβάιινπζα αγάπε γηα ην πιάζµα Σνπ ηαπείλσζε ηνλ Βαπηφ ηνπ «γελόµελνο εθ γπλαηθόο, γελόµελνο ππό λόµνλ, ίλα ηνπο ππό ηνλ λόµνλ εμαγνξάζεη, ίλα ηελ πηνζεζίαλ απνιαύζσµελ». Με ηε ζηαπξηθή Θπζία ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ ν άλζξσπνο θαηαμηψλεηαη λα γίλεη πηφο ηνπ Σξηαδίθνπ Θενχ θαηά Υάξε θαη ζπγθιεξνλφµνο Εεζνχ Υξηζηνχ. Σν αξραίν ρεηξφγξαθν ησλ αµαξηηψλ µαο θαηαξγήζεθε θαη ε δηαηαξαρζείζα ζρέζε µεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπνπ απνθαηαζηάζεθε, φπσο ήηαλ πξνεγνπµέλσο. Ο Θεφο δέρεηαη λα ηαπεηλψζεη ηνλ Βαπηφ Σνπ, γηα λα ππεξπςψζεη ηνλ άλζξσπν ζηα χςε ηεο ζεφηεηαο. Βθείλνλ, πνπ απφ ππεξεθάλεηα έπεζε απφ ην χςνο ηεο βαζηιείαο, ζέιεζε λα ηνλ γηαηξέςεη µε ηελ δηθή Σνπ ηαπείλσζε θαη ζπζία. 80

81 Ο Κχξηνο, πνπ δελ δηέπξαμε αµαξηία, ππεξλίθεζε ην ζάλαην. Γηαηί σο αλαµάξηεηνο δελ δεζµεπφηαλ απφ ηελ αµαξηία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο, φπσο ζπλέβαηλε απηφ µε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, απφ ηνλ Ώδάµ έσο θαη ηνλ ηειεπηαίν άλζξσπν πνπ ζα γελληφηαλ πάλσ ζηελ γε. Ο ίδηνο ν Κχξηνο εμάιινπ, ην δηαθεξχζζεη ιέγνληαο φηη «έξρεηαη ν άξρσλ ηνπ θόζµνπ ηνύηνπ θαη ελ εµνί επξίζθεη νπδέλ». Ο Κχξηνο πέζαλε πάλσ ζην ηαπξφ, αιι' αλέζηε σο Θεφο Παληνδχλαµνο. Ώλέζηε πξαγµαηηθά, δηφηη ε ςπρή ηνπ Θεαλζξψπνπ µε ηελ Θεία Φχζε ηνπ Λφγνπ ελψζεθε µε ην λεθξφ ψµα ηνπ Εεζνχ θαη ην δσνπνίεζε. Σε ζηηγµή εθείλε δηαρχζεθε ην Φσο ηεο Θετθήο Σνπ δχλαµεο θαη ν Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο θαηαηξφπσζε ηνλ Θάλαην ραξίδνληαο λέα δσή ζηνλ θφζµν. Πψο ήηαλ δπλαηφλ λα θξαηήζεη ν ηάθνο ηνλ Γσνδφηε; Να ληθήζεη ν ζάλαηνο ηε Γσή; Να θπξηαξρήζεη ην ζθνηάδη πάλσ ζην Φσο; Πψο ήηαλ δπλαηφλ ν ζθνηεηλφο Άδεο λα ζβήζεη ην Φσο ηεο Γσήο; Οη Φαξηζαίνη θαη νη αξρηεξείο ραίξνληαλ γηα ην ζάλαην ηνπ ηαπξσζέληνο, λφµηζαλ φηη πέηπραλ ην ζθνπφ ηνπο, φηη λίθεζαλ ηνλ Εεζνχ. Νφµηζαλ φηη απαιιάρηεθαλ νξηζηηθά απφ. Βθείλνλ, ηνλ νπνίν µηζνχζαλ ζαλάζηµα. Ώιι ν Κχξηνο αλέζηε. Βάλ ν Κχξηνο είλαη ε Πεγή ηεο Γσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο, πφζν µάιινλ είλαη ε Ώπηνδσή γηα ην δηθφ Σνπ Γσεθφξν ψµα; Δ δσή Σνπ είλαη Πεγή Γσήο θαη Φσηφο. Θαπµαζηφ θαη αλεξµήλεπην είλαη ην θαηλφµελν ηεο δσήο. Δ επηζηήµε ζήµεξα φζν θη' αλ πξνρψξεζε, µπνξεί λα ζπληεξήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε δσή µέρξη ελφο ζεµείνπ, αιιά δελ µπνξεί λα δεµνπξγήζεη δσή. Ση ζα ήηαλ ν θφζµνο µαο, εάλ έιεηπε ε δσή θαη ην θσο! Ώπέξαληε ζθνηεηλή έξεµνο, ηφπνο θαη πεγή µειαγρνιίαο θαη θαηάζιηςεο, ράνο θαη πέλζνο. Ο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ Παηξφο, ν αηψληνο θνξέαο ηεο δσήο δίλεη χπαξμε θαη δσή ζηα πάληα. ε φια ν Υξηζηφο έδσζε ηελ χπαξμε, ηηο ηδηφηεηεο, θαη ψξηζε ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε ηνπο. Έζεζε ην ζθνπφ θαη ηελ θαηεχζπλζε, ζέζπηζε ηνπο θπζηθνχο λφµνπο θαη θηινηέρλεζε ηελ αξµνλία ηεο θχζεο θαη νη άγηνη άγγεινη θαηάπιεθηνη θαη εθζηαθηηθνί παξαθνινπζνχζαλ ην γεγνλφο ηεο δεµηνπξγίαο. 81

82 Ο Υξηζηφο δελ είλαη µφλν ε πεγή ηεο πιηθήο δσήο, αιιά είλαη ν ρνξεγφο ηεο πλεπµαηηθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Ώπηφο έδσζε ζηνλ άλζξσπν πλεχµα δσλ, ςπρή αζάλαηε. Ώπηφο έζεζε γηα ηνλ πλεπµαηηθφ θφζµν ηνπο εζηθνχο λφµνπο γηα ην θσηηζµφ θαη ηελ πλεπµαηηθή ηνπο ηειεηνπνίεζε. Ώπηφο απφ θαηαβνιήο θφζµνπ εηνίµαζε ηελ Οπξάληα ΐαζηιεία γηα ηε µαθάξηα δσή ησλ πηζηψλ δνχισλ Σνπ, πνπ ηαπηφρξνλα είλαη αδειθνί Σνπ. Ώπηφλ, ηνλ ρνξεγφ ηεο Γσήο, νη Ββξαίνη ηνλ ζηαχξσζαλ θαη ηνλ ζαλάησζαλ. Ώιιά δελ ήηαλ πνηέ δπλαηφ, νχηε θαη λνεηφ, λα θπξηαξρήζεη πάλσ Σνπ ν ζάλαηνο θαη λα θξαηήζεη Ώπηφλ ν Ώδεο. Ο ίδηνο δηαθεξχζζεη ιέγνληαο: «Έρσ ηαο θιεηο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ Άδνπ». Πψο ινηπφλ, ήηαλ πνηέ δπλαηφ λα εγθιεηζηεί ζηνλ Άδε Ώπηφο, πνπ θξαηά ζηελ εμνπζία Σνπ ηνλ ίδην ηνλ ζάλαην; Ο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη ν Κχξηνο ησλ νπξαλίσλ, επίγεησλ θαη θαηαρζφλησλ ηαγµάησλ θαη δηαθεξχζζεη ζ φινπο ζηνλ νπξαλφ θαη ζηε γε: «Δγελόµελ λεθξόο, θαη ηδνύ δσλ εηµί εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Δγώ εηµί ν πξώηνο θαη ν έζραηνο». Εδνχ δσ ζηνπο αηψλαο. Βίµαη ε δσή θαη ε πεγή ηεο δσήο. Βγψ είµαη ν πξψηνο θαη ν ηειεπηαίνο γηαηί ππάξρσ πξηλ απφ ηνπο αηψλαο θαη ζα είµαη ρσξίο ηέινο. Με ην Φσο ηνπ Ώλαζηάληνο Κπξίνπ βάδηζαλ φινη νη άγηνη ηεο Βθθιεζίαο µαο. Ώπηφ είραλ σο θαηεπζπληήξηα δχλαµή ηνπο. Ώπηή ε πίζηε ζηελ Ώλάζηαζε ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ έδσζε ζηνπο Μάξηπξεο ηεο Πίζηεψο µαο ηε δχλαµε λα ππεξληθήζνπλ ηα θξηθηά µαξηχξηα θαη ηα βαζαληζηήξηα ησλ δησθηψλ ηνπο. Τπέµεηλαλ γηα ιίγν ρξφλν, ψζηε λα απνιαχζνπλ αηψληα. Δ πίζηε ζηνλ Ώλαζηάληα Υξηζηφ ήηαλ ε µφλε ζθέφε πνπ βαζίιεπε µέζα ζηνλ λνπ θαη ηελ θαξδηά ηνπο ηελ ψξα ηεο νµνινγίαο ηνπ µπξνζηά ζε βαζηιείο θαη ζε ηπξάλλνπο ηεο γεο. Δ ζεµεξηλή ενξηαδφµελε αγία Καιιηφπε άληιεζε θη' απηή ηε δχλαµή ηεο απφ ηνλ Ώλαζηάληα Υξηζηφ θαη θαηαμηψζεθε λα Σνλ νµνινγήζεη ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ. Ο Κχξηνο δηεθήξπμελ φηη, «εάλ µε νµνινγήζεηε ελώπηνλ ησλ αλζξώπσλ ζα ζαο νµνινγήζσ θαη εγώ ελώπηνλ ηνπ Παηξόο µνπ ηελ εµέξαλ εθείλε ηελ θνβεξάλ, εάλ όµσο εληξαπήηε λα µε νµνινγήζεηε ελώπηνλ ησλ αλζξώπσλ ζα εληξαπώ λα ζαο νµνινγήζσ θαη εγώ ηελ εµέξα εθείλελ ελώπηνλ ηνπ Παηξόο µνπ». 82

83 Υσξίο θφβνπο θαη δπζηαγµνχο, ρσξίο λα ζθεθηεί πεξηνπζίεο θαη πινχηε εγθφζµηα, ρσξίο λα ππνινγίζεη ζσµαηηθέο νµνξθηέο θαη απνιαχζεηο ηνπ θφζµνπ απηνχ, ε Ώγία Καιιηφπε έρνληαο θινγηζµέλε ηελ αγάπε ηεο γηα ηνλ Υξηζηφ ππέζηε µαξηπξηθφ ζάλαην ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ δπζεβνχο Ώπηνθξάηνξα Αεθίνπ (250µ.ρ.). ηαλ πιεξνθνξήζεθε ν βαζηιηάο φηη ε Καιιηφπε ήηαλ Υξηζηηαλή, έδσζε εληνιή λα ηελ ζπιιάβνπλ αµέζσο. Γεηήζεθε απφ ηνλ ηχξαλλν, λα αξλεζεί ηελ πίζηε ηεο ζηνλ Υξηζηφ θαη λα ζπζηάζεη ηνπο ζενχο. Οη εηδσινιάηξεο πξνζπάζεζαλ µε ππνζρέζεηο θαη απεηιέο λα πείζνπλ ηελ µάξηπξα λα ζπζηάζεη, αιι' απηή αξλνχληαλ. Βμνξγηζµέλνο ν βαζηιηάο πξφζηαμε λα ηελ δείξνπλ ρσξίο ιχπεζε. Ο βαζηιεχο βιέπνληαο φηη δελ ππνθχπηεη ζηα µαζηηγψµαηα δηαηάδεη λα απνθφςνπλ ηνπο µαζηνχο ηεο, αιιά αµέζσο άγγεινο Κπξίνπ εµθαλίζηεθε θαη ηελ γηάηξεςε. ΐιέπνληαο απηφ ην ζαπµαζηφ ν βαζηιηάο ζθιήξπλε ηελ θαξδηά ηνπ αθφµε πεξηζζφηεξν θαη δηαηάδεη λα ζχξνπλ ηελ αγία πάλσ ζε ζξχµµαηα θεξαµηδηψλ γηα λα θαηαθνπεί θαη θαηφπηλ λα θαηαθάςνπλ ηηο πιεγέο ηεο. Οη ζθιεξφθαξδνη βαζαληζηέο γηα λα απμήζνπλ ηνπο πφλνπο ηεο µάξηπξνο έηξηβαλ ηηο πιεγέο ηεο µε αιάηη θαη θαηάθαηγαλ ηα ηξαχµαηά ηεο. Δ µάξηπο ππέµεηλε φια απηά µε θαξηεξία θαη ε ζθέςε ηεο ήηαλ ζηξαµµέλε ζηνλ Νπµθίν ηεο Υξηζηφ, ν νπνίνο ηελ ελδπλάµσλε. Σέινο ε αγία απνθεθαιίζζεθε θαη µε απηφλ ηνλ ηξφπν παξέδσζε ηελ αγηά ηεο ςπρή ζηα ρέξηα ηνπ Κπξίνπ θαη αλήιζε µαδί Σνπ ληθεθφξνο ζηελ Οπξάληα ΐαζηιεία. Σν µαξηχξην ηεο Ώγίαο Καιιηφπεο, αγαπεηνί µνπ ρξηζηηαλνί, έρεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηνπ 21νπ αηψλα ην θσηεηλφ πξφηππν πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπµε. ήµεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επνρή ν Υξηζηφο δεηά λα Σνλ νµνινγνχµε µπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο. Γνχµε µέζα ζε µηα θνηλσλία ερζξηθή ζηνλ σηήξα Υξηζηφ θαη ζηνπο νπαδνχο Σνπ. Μηα θνηλσλία πνπ ζθέπηεηαη µφλνλ πιηθά θαη µφλν ην πξνζσπηθφ ηεο ζπµθέξνλ. Δ αγάπε φιν θαη πεξηζζφηεξν ιηγνζηεχεη απφ ηηο θαξδηέο ησλ ρξηζηηαλψλ θαη αλη' απηήο ε θηιαξγπξία, ην πξνζσπηθφ ζπµθέξνλ, ε απιεζηία γέµηζαλ ηηο ςπρέο 83

84 ησλ αλζξψπσλ. Σνλ ζπλάλζξσπφ µαο ηνλ βιέπνπµε ζαλ µέζν πινπηηζµνχ θαη εθµεηάιιεπζεο. Δ εζηθή αμία ηεο δσήο δηαζηξέθεηαη απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο εζηθήο θαη ηελ.ππνδνχισζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ζηα πάζε ησλ ζαξθηθψλ εδνλψλ. Δ νηθνγέλεηα θισλίδεηαη εμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ παξάλνµσλ ζρέζεσλ, ζε ζεµείν πνπ ζήµεξα λα µελ ζεσξείηαη αµάξηεµα ε µνηρεία αιιά ζαλ µφδα µε απνηέιεζµα λα θαηαπαηείηαη θάζε φζην θαη ηεξφ. Οη εθηξψζεηο λνµνπνηήζεθαλ απφ θξαηηθά φξγαλα θαη ν ιαφο ζησπειφο, αιι' ελεξγά ζπµµεηέρεη ζηελ θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ αζψσλ πιαζµάησλ θάζε ρξφλν, µε ηελ πξφθαζε φηη δελ µπνξνχλ νη γνλείο λα ζπληεξήζνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά. Οη εθηξψζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο Έιιελεο ππεξβαίλνπλ ηηο λφµηµεο γελλήζεηο. Χ πφζν ηπθισζήθαµε, ψζηε λα θνλεχνπµε ην ίδην ην έζλνο µαο! Οη Σνχξθνη ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο, εάλ ηνπο ζπγθξίλνπµε µε ηνπο θφλνπο πνπ θάµλνπλ νη γνλείο, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ επζπιαρληθνί. ήµεξα µηα µάλα γίλεηαη θφληζζα! Καη πξνζπαζνχλ πνιιέο θνξέο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάλζξσπε πξάμε ηνπο. Πφζε πψξσζε θαξδηάο! Πφζν απέρνπλ απφ ηνλ Υξηζηφ! Ο πφζνο γηα ηνλ παξάλνµν θαη εχθνιν πινπηηζµφ νδεγεί πνιινχο λα θαηαζηξέθνπλ λένπο θαη λέεο µε ηελ αηρµαιψηηζή ηνπο ζηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ. Μηα µάζηηγα, πνπ αθφµε θαη πςειά πξφζσπα ηεο θνηλσλίαο δε δηζηάδνπλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ γηα λα πινπηίζνπλ, µε αληάιιαγµα ηε δσή άιισλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Πνχιεζαλ ηελ ςπρή ηνπο ζην Αηάβνιν γηα Υάξε ηεο παξάθξνλεο µαηαηνδνμίαο θαη θηιαξγπξίαο ηνπο. ήµεξα, θαζψο ε θνηλσλία έρεη ηφζν θζαξεί απφ ηελ εζηθή ζ11ςε, θαιείηαη ν Οξζφδνμνο Υξηζηηαλφο λα πςψζεη ην αλάζηεµά ηνπ θαη λα νµνινγήζεη µε έξγα θαη µε ιφγνπο ηελ αθιψλεηε πίζηε ηνπ ζηνλ Κχξην Εεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Ώλαζηάληα Κχξην. Γνχµε ζε επνρή πνπ νη Πξνθήηεο πξνείδαλ. Θα έξζνπλ µέξεο ζηηο νπνίεο ν εζηθφο θαη ν δίθαηνο ζα ληξέπεηαη γηα ηε δηθαηνζχλε ηνπ, ελψ ν αµαξησιφ ο ζα θαπρηέηαη γηα ηηο αµαξηίεο θαη ηελ αλεζηθφηεηά ηνπ. Ώγαπεηνί µνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, µε ηελ επθαηξία ησλ ζεµεξηλψλ γηνξηψλ, αο µελ γηνξηάζνπµε µφλν ηππηθά, αιιά αο 84

85 αληιήζνπµε δχλαµε απφ ηελ Πεγή ηεο Γσήο. Φεχγνληαο απφ ηνλ ηεξφ απηφ ρψξν, αο θάλνπµε µηα απηνθξηηηθή θαη αο θσλάμνπµε ζηνλ Κχξην ηνπ ειένπο: Κχξηε, εζχ πνπ γηα ηελ αζζέλεηα µαο πέζαλεο πάλσ ζηνλ ηαπξφ θαη αλέζηεο απφ ηνπο λεθξνχο, ζψζνλ εµάο ηε πξεζβεία πάλησλ ησλ αγίσλ ζνπ θαη ηεο Θενηφθνπ. Ώµήλ. B ΟΜΙΛΙΑ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7 Ινπλίνπ Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζεµείν πνπ ζα ιάβεη ρψξα πξηλ απφ Αεχηεξα έλδνμε θαη θνβεξή Παξνπζία ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ είλαη νη δησγµνί. Αηψθηεο ηεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο εµθαλίζηεθαλ ήδε απφ ηε γέλλεζε ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, ζπλερίζηεθαλ µεηά ηε µέξα ηεο Πεληεθνζηήο ζπλερίδνληαη ζηελ επνρή µαο θαη ζα ζπλερίδνληαη ζην άµεζν µέιινλ. Οη δησγµνί δελ είλαη ζηνηρεία μέλα ζην Υξηζηηαληζµφ, γηαηί ν Κχξηνο µαο Εεζνχο, πνπ είλαη θαη ν Πξψηνο Μάξηπξαο, πξνείπε, φηη φζνη ζα Σνλ αθνινπζήζνπλ ζα δησρηνχλ. «Οη ζέινληεο δεηλ επζεβώο δησρζήζνληαη». Ο θφζµνο ζα µηζήζεη ηνπο νπαδνχο ηνπ Θεαλζξψπνπ θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζην µαξηχξην θαη ηέινο ζηνλ ίδην ην ζάλαην. Ο Κχξηφο µαο Εεζνχο Υξηζηφο δίδαμε ηνπο αγίνπο Μαζεηέο θαη Ώπνζηφινπο Σνπ, θαη µέζα απφ απηνχο φινπο φζνη ζα πηζηέςνπλ ζην άγην λνµά Σνπ, φηη εθείλνη πνπ Σνλ θαηαδίσμαλ, «επηβαινύζηλ εθ' πµάο ηαο ρείξαο απηώλ θαη δηώμνπζη, παξαδηδόληεο εηο ζπλαγσγάο θαη θπιαθάο, αγνµέλνπο επί βαζηιείο θαη εγεµόλαο έλεθελ ηνπ νλόµαηόο µνπ. Απνβήζεηαη δε πµίλ εηο µαξηύξηνλ» (Λνπθ. 21:12). Ο άγηνο Κχξηιινο Ώιεμαλδξείαο ιέεη, φηη «Πξν γαξ ησλ ηεο ζπληειείαο θαηξώλ... εδηώρζεζαλ παξά ησλ Ηνπδαίσλ νη µαθάξηνη µαζεηαί, δεζµώηαη γεγόλαζη, ήρζεζαλ επ' άξρνληαο, επέµθζεζαλ επί βαζηιείαο». 85

86 Ο άγηνο Νηθφδεµνο ν Ώγεηνξίηεο ιέεη, φηη έλα θαιφ παξάδεηγµα αληηζηνηρεί ζε ρίιηα θεξχγµαηα, δηφηη ην παξάδεηγµα θάλεη µεγαιχηεξε εληχπσζε, απ φηη νη ζεσξίεο. Άιιν ε πξάμε θαη άιιν ηα ιφγηα. Σν π~άδεηγµα δηδάζθεη πην παξαζηαηηθά, απ φζν ε πξνθνξηθή δηδαζθαιία. Σα ιφγηα, φζν σξαία θαη σθέιεµα θη' αλ είλαη γηα ηνλ άλζξσπν, παξαµέλνπλ θαζαξνί θαξπνί ηεο ζθέςεο ηνπ, πνπ µε ιίγε πξνζπάζεηα δηαηχπσζε. Σν παξάδεηγµα φµσο είλαη θαξπφο πνιιψλ θφπσλ, αγψλσλ θαη πξνζπαζεηψλ. Γηα ηελ πλεπµαηηθή µαο µφξθσζε έρνπµε ηα δηδάγµαηα ηνπ Κπξίνπ µαο Εεζνχ Υξηζηνχ, ησλ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ θαη ηα ζπγγξάµµαηα ησλ αγίσλ Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο µαο. Ώιιά εθηφο απφ ηνπο αλεθηίµεηνπο απηνχο ζεζαπξνχο έρνπµε ην παξάδεηγµα ηεο αγίαο δσήο, ηνπ ίδηνπ ηνπ Κπξίνπ θαη φισλ ησλ αγίσλ, πνπ δηέπξεςαλ ζηνλ αγψλα ηεο ελάξέηεο δσήο. Οη δίθαηνη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ πίζηε θαη ηελ αξεηή ηνπο, γηα ηα µεγάια θαη θαηαπιεθηηθά έξγα, πνπ µε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ επηηέιεζαλ. Τπέζηεζαλ φµσο δησγµνχο, ηαιαηπσξίεο, βαζαληζηήξηα, αθφµε θαη ην καξηπξηθφ ζάλαην γηα ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αιεζηλφ Θεφ. Ο άγηνο ζπληάθηεο ηεο πξνο Ββξαίνπο επηζηνιήο γξάθεη ηα εμήο: νη άγηνη πάληεο µε ηελ πίζηε ηνπο θαηαπνιέµεζαλ θαη ππέηαμαλ βαζηιείεο, θπβέξλεζαλ ην ιαφ µε δηθαηνζχλε, πέηπραλ ηελ πξαγµαηνπνίεζε ησλ ππνζρέζεσλ, πνπ ηνπο έδσζε ν Θεφο, έθξαμαλ ζηφµαηα ιηνληαξηψλ, έζβεζαλ ηελ θαηαζηξεπηηθή δχλαµε ηεο θσηηάο, δηέθπγαλ ηνλ θίλδπλν λα ζθαγνχλ µε µάραηξα, έιαβαλ δχλαµε θαη έγηλαλ θαιά απφ αξξψζηηεο, αλαδείρηεθαλ ηζρπξνί θαη αλίθεηνη ζηνπο πνιέµνπο, έηξεςαλ ζε θπγή ηηο παξαηάμεηο θαη ηα πνιππιεζή ζηξαηεχµαηα ησλ ερζξηθψλ δαηµφλσλ. Άιινη ηπµπαλίζηεθαλ θαη δάξζεθαλ ζθιεξά µέρξη ζαλάηνπ, επεηδή δε δέρηεθαλ λα απαξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αιεζηλφ Θεφ θαη λα ειεπζεξσζνχλ απφ ην µαξηχξην. Πξνηίµεζαλ ην ζθιεξφ µαξηχξην γηα λα επηηχρνπλ ηελ αλάζηαζε. Άιινη επίζεο δνθίµαζαλ εµπαηγµνχο θαη θπιαθή. Ληζνβνιήζεθαλ, πξηνλίζηεθαλ, δνθίµαζαλ πνιινχο πεηξαζµνχο, πέζαλαλ µε ην ζάλαην απφ µαραίξη, πεξηθέξνληαλ ζαλ πιαλφδηνη εδψ θαη εθεί θαη θνξνχζαλ γηα ελδχµαηα δέξµαηα πξνβάησλ θαη 86

87 θαηζηθηψλ, ζηεξνχµελνη, ζιηβφµελνη θαη θαθνπαζνχληεο. Σσλ αγίσλ απηψλ δελ ήηαλ άμηνο ν θφζµνο. Πεξηπιαλψληαλ ζηηο εξήµνπο, ζηα βνπλά, ζηα ζπήιαηα θαη ζηηο ηξχπεο ηεο γεο. Καη φινη απηνί νη άγηνη, παξ φιν πνπ έιαβαλ εγθσµηαζηηθή µαξηπξία γηα ηελ πίζηε ηνπο δελ απφιαπζαλ ηελ ππφζρεζε ηεο νπξάληαο θιεξνλνµηάο. Αηφηη ν Θεφο πξφβιεςε θαη γηα µαο πνπ είµαζηε ζηε δσή θάηη θαιχηεξν, ψζηε απηνί λα µε ιάβνπλε βαζµφ ηέιεην ηε ζσηεξία ρσξίο εµάο, αιιά φινη µαδί (Ββξ. 11:33-40). Πνηνο µπνξεί λα µείλεη αζπγθίλεηνο µπξνζηά ζηηο εξστθέο απηέο ζπζηέο ησλ µαξηχξσλ ηεο Πίζηεψο µαο; Πνηφο δελ ζαπµάδεη ηνλ πινχην ηεο αξεηήο ηνπο; Οη άγηνη ππξπνινχµελνη απφ ηελ αγάπε πξνο ηνλ σηήξα Υξηζηφ ζπζίαζαλ ηα πάληα, αθφµε θαη ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο. Πεξηθξφλεζαλ πινχηε θαη θνζµηθέο δφμεο µφλν θαη µφλν γηα λα µελ αξλεζνχλ ηελ πίζηε ηνπο ζην Υξηζηφ. Δ ζεµεξηλή ενξηαδφµελε αγία Καιιηφπε έδεζε ηα ρξφληα ηνπ βαζηιηά ηεο Ρσµατθήο Ώπηνθξαηνξίαο Αεθίνπ (250 µ.υ.). Δ αγία πξνηθίζηεθε απφ ην Θεφ µε σξαηφηεηα απεξίγξαπηε ηφζν ζσµαηηθή, φζν θαη ςπρηθή. πλειήθζεθε γηα ηελ πίζηε ηεο ζην Υξηζηφ απφ ηνπο εηδσινιάηξεο θαη ππνβιήζεθε ζε θνβεξά βαζαληζηήξηα. Βπεηδή δελ ζπζίαδε ζηνπο ςεχηηθνπο ζενχο, αιιά δηαηεξνχζε ηελ πίζηε ηεο ζην Υξηζηφ ζηαζεξή θαη αθιφλεηε, δηαηάρηεθαλ νη ζηξαηηψηεο λα ηελ δείξνπλ αλήιεα θαη λα απνθφςνπλ ηα ζηήζε ηεο µε ηξνπν, ψζηε λα αλαγθαζηεί απφ ηνπο ππεξβνιηθνχο πφλνπο λα αξλεζε Εεζνχ. Ώιιά ζηα µαξηχξηα απηά ηεο αγίαο ν Κχξηνο, πνπ παξαθνινχζεζε ηνλ αγψλα ηεο µάξηπξφο Σνπ, έζηεηιε άγγειν απ ηνλ νπξαλφ γηα λα ζεξαπε ηηο πιεγέο ηεο. Οη εηδσινιάηξεο βιέπνληαο φηη ε αγία ζεξαπεχηεθε απ; πιεγέο, πνπ ηεο πξνμέλεζαλ θαη φηη µέλεη ζηαζεξή ζηελ πίζηε ηεο εμαγξηψζεθαλ ηφζν ψζηε φξµεζαλ θαηά πάλσ ηεο θαη ηελ έζεξλαλ πάλσ ζε θνθηά θεξαµίδηα θαη µε αλαµέλεο ιαµπάδεο θαηάθαηγαλ ηηο πιεγέο ηεο. Έξηρλαλ πάλσ ζηηο πιεγέο ηεο αιάηη γηα λα απμήζνπλ ηνπο πφλνπο θαη κε ζθιεξά ηξίρηλα δέξµαηα έηξηβαλ ηηο πιεγέο. Δ αγία έµεηλε ζηαζεξή µπξνζηά ζηα απάλζξσπα βαζαληζηήξηα, ηα νπνία ππεξλίθεζε µε ηελ πξνζεπρή πξνο ηνλ Θεφ. Δ αγία Καιιηφπε ηεξµάηηζε ηε δσή θαη ζθξάγηζε ηελ πίζηε ηεο µε ην µαξηχξην ηνπ απνθεθαιηζµνχ θαη µε απηφ ηνλ ηξφπν ε µαθάξηα αλέβεθε ληθεθφξνο ζηνπο νπξαλνχο. 87

88 Ο Κχξηφο µαο Εεζνχο Υξηζηφο έδσζε ζηελ Βθθιεζία Σνπ ηελ θνζµνραξκφζπλε πξαγµαηηθφηεηα ηεο Υάξηηνο. Δ αλζξσπφηεηα απφ ηε ηαχξσζε θαη Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ δεη µέζα ζηε Υάξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο. Καη εθείλνο, πνπ ζα απνδερηεί ηνλ Εεζνχ ζαλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ σηήξα, Λπηξσηή θαη Θεφ, ιπηξψλεηαη απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ ζαλάηνπ. Βµείο, ζήµεξα, απνιαµβάλνπµε ηελ Υάξε ηνπ Θενχ, δηφηη απφ βξέθε βαπηηδφµαζηε, γηλφµαζηε πηνί ηνπ Θενχ, θαηά Υάξε, ηα νλφµαηά µαο γξάθνληαη ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο θαη γηλφµαζηε µέιε ηεο νπξάληαο ΐαζηιείαο. Με ην µαξηχξην ηεο αγίαο Καιιηφπεο µαο δίλεηαη ην παξάδεηγµα ζηαζεξάο Πίζηεσο θαη εξστζµνχ. Δ αγία µάξηπξα δείρηεθε πάλσ απφ ηα πξάγµαηα ηνπ θφζµνπ απηνχ θαη µαξηπξήζεθε απφ ην Θεφ ζαλ ληθεθφξνο αγσλίζηξηα ηεο Πίζηεσο θαη ηεο αξεηήο. Με ην παξάδεηγµα ηεο αγίαο παίξλνπµε µεγαιχηεξν ζάξξνο, ελζνπζηαζµφ θαη δχλαµε γηα λα αγσληζηνχµε µε µεγαιχηεξε πξνζπµία θαη δήιν ηνλ δξφµν ηεο αξεηήο θαη ηεο Πίζηεσο. ήµεξα, δελ δηαηξέρνπµε ηνλ θίλδπλν ησλ µαξηπξίσλ θαη δησγµψλ, φπσο ζηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, αιιά ειεχζεξνη θαινχµαζηε vα νµνινγνχµε ηελ πίζηε µαο ζην Υξηζηφ κπξνζηά ζηνλ θφζµν, πνπ ηφζν έρεη απνµαθξπλζεί απφ ηνλ δξφµν ηεο αξεηήο. Οη πνιιέο µέξηµλεο ηεο δσήο θαη ην ππεξβνιηθφ ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ θαινπέξαζε θαη άλεζε ηνπ ζψµαηνο, νδήγεζαλ ηνπο Υξηζηηαλνχο λα πξνζεισζνχλ ζηα πιηθά πξάγµαηα ηνπ θφζµνπ απηνχ. Οη πεξηζζφηεξνη αηρµαισηίδνληαη απφ ηνλ µαµµσλά θαη ζθιεξαίλεηαη ε θαξδηά ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζσζηή πλεπµαηηθή δσή, πνπ πξέπεη φινη λα αθνινπζήζνπλ, κεηψλεηαη. Σν θνζµηθφ θξφλεµα θαη ε αλζξσπαξέζθεηα, ε αινδνλεία θαη ε επίδεημε, ε θηιεδνλία θαη ε αζσηία, δεµηνχξγεζαλ απνπλπθηηθή αηµφζθαηξα ζηε δσή µαο. Ώιιά πψο είλαη δπλαηφλ λα αγσληζηνχµε ζην ζηάδην ησλ αξεηψλ, φηαλ είµαζηε θνξησµέλνη µε ηα βάξε ηεο θνζµηθήο δσήο; Ο άλζξσπνο, πνπ πηζηεχεη, φηη µπνξεί λα αλέβε ζηα χςε ησλ αξεηψλ ρσξίο λα απειεπζεξσζεί απφ ηα δεζµά 88

89 ηεο αµαξηίαο θαη ρσξίο ηε Υάξε ηνπ Θενχ µνηάδεη µε έλαλ παξάιπην, πνπ δελ µπνξεί λα ζηαζεί, νχηε λα βαδίζεη, θη' φµσο ζέιεη λα ηξέμεη ζε αγψλεο. Πψο είλαη δπλαηφ ινηπφλ λα ληθήζεη θαλείο ζηνπο πλεπµαηηθνχο αγψλεο, φηαλ ιπγίδεη θαη ππνθχπηεη ζηα βάξε ησλ µεξηµλψλ θαη ησλ αδπλαµηψλ; Οη άγηνη µάξηπξεο θαηφξζσζαλ ηε λίθε ηνπ µαξηπξίνπ, αθνχ λίθεζαλ πξψηα ην Αηάβνιν ζηνπο πλεπµαηηθνχο αγψλεο, ζην πλεπµαηηθφ ζηάδην ησλ αξεηψλ. ήµεξα, θαινχµαζηε θαη εµείο λα αλεβνχµε ηνλ αλεθνξηθφ δξφµν ηεο εζηθήο δσήο, πξνφδνπ θαη ηειεηφηεηαο. Ώπηφ φµσο γηα λα πξαγµαηνπνηεζεί ρξεηαδφµαζηε ηελ ελίζρπζε ηεο ζείαο Υάξηηνο. Ο Υξηζηφο ππφζρεηαη εζσηεξηθή εηξήλε ζε φζνπο ζα εµπηζηεπηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε δχλαµή Σνπ. «Γεύηε πξνο µε πάληεο νη θνπηώληεο θαη πεθνξηηζµέλνη, θαγώ αλαπαύζσ πµάο» (Μαηζ.11:28). Ώγαπεηνί µνπ αδειθνί, αο ζεξµάλνπµε ην δήιν µαο γηα ηε ρξηζηηαληθή δσή αο δεηήζνπµε δηα πξεζβεηψλ ηεο Ώγ. Καιιηφπεο απφ ηνλ Κχξην ηεο δφμαο ηε δχλαµε λα ππεξληθήζνπµε ηα πάζε θαη ειαηηψµαηά µαο. Μφλν µε ηε Θεία Υάξε ζα µπνξέζνπµε λα αγσληζηνχµε ηνλ απαηηνχµελν αγψλα ησλ αξεηψλ γηα λα εηζέιζνπµε ληθεθφξνη ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Ώµήλ. ΣΟ ΓΔΝΔΘΛΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΟΤ ΠΡΟΦΗΣΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ & ΒΑΠΣΙΣΗ 24 Ινπλίνπ ηελ Οξζφδνμν Βθθιεζία ηξεηο γελλήζεηο γηνξηάδνκε: ηεο Θενηφθνπ θαη Ώεηπάξζελνπ Μαξίαο, ηνπ Ώγίνπ Εσάλλνπ Πξνθήηνπ Πξνδξφκνπ θαη ΐαπηηζηή θαη ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ. Καη απηφ δηφηη ηα ηξία απηά πξφζσπα έπαημαλ ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζην έξγν ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. 89

90 Γηνξηάδνπκε ηε γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ θαη Ώεηπάξζελνπ Μαξίαο, δηφηη ππήξμε ε Μεηέξα ηνπ ελζαξθσζέληα Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ, ν Οπνίνο αλέιαβε φιε ηελ αλζξψπηλε θχζε γηα λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν. Ο Τηφο ηνπ Θενχ γίλεηαη ηέιεηνο άλζξσπνο, ρσξίο λα κεησζεί ε ζεφηεηά Σνπ, ή ε αλζξσπφηεηά Σνπ λα γίλεη ζεφηεηα. Ώιιά, νη δχν θχζεηο ελψζεθαλ ππνζηαηηθά ζην έλα θαη ηέιεην Πξφζσπν ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, ρσξίο ζχγρπζε ή κίμε. Δ ππνζηαηηθή έλσζε ησλ δχν θχζεσλ ζην έλα Πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ ππήξμε πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή. Καη νχηε ε Θεφηεηα κεηαβιήζεθε ζε αλζξσπφηεηα, νχηε ε αλζξσπφηεηα κεηαβιήζεθε ζε ζεφηεηα, αιιά ε θάζε θχζε παξέκεηλε αθέξαηε θαη ακεηάβιεηε. Γη απηφ θαη ε Ώγία Κφξε, ε Μαξία, δηθαίσο νλνκάδεηαη θαη νκνινγείηαη Θενηφθνο, δηφηη ην εμ απηήο γελλεζέλ είλαη αιεζηλφο θαη ηέιεηνο Θεφο, νκννχζηνο πξνο ηνλ Παηέξα. Με ηελ ηέιεηα ππαθνή ηεο Θενηφθνπ ζεξαπεχηεθε ε παξαθνή ηεο Βχαο. Δ πξνκήησξ έγηλε αηηία λα εηζρσξήζεη ε ακαξηία θαη κέζνλ απηήο λα θπξηαξρήζεη ν ζάλαηνο πάλσ ζηελ αλζξσπφηεηα ε δεπηέξα Βχα, ε Θενηφθνο Μαξία, έγηλε αθνξκή λα εηζέιζεη ε Γσή ζηνλ θφζκν. Μέζνλ ηεο Θενηφθνπ, ν Παλάγηνο Θεφο έδσζε κία δεχηεξε επθαηξία ζην αλζξψπηλν γέλνο. Γη απηφ θαη ε δηθή Σεο γέλλεζε είλαη αηηία θαη πξφμελνο ραξάο γηα φιν ηνλ θφζκν. Γηνξηάδνπκε ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, δηφηη είλαη ν ελζαξθσζείο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ, ν σηήξαο ηνπ θφζκνπ, ν Οπνίνο πξφζθεξε ηελ κνλαδηθή Θπζία ππαθνήο πνπ ζπκθηιίσζε ηνλ άλζξσπν πξνο ηνλ Θεφ. Με ηε ηαπξηθή Θπζία ν Κχξηνο έλσζε εθείλα πνπ ε παξαθνή ρψξηζε θαη θαηάζηεζε αληίζεηα θαη ελάληηα, δειαδή απνμέλσζε ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ Θεφ θαη Αεκηνπξγφ ηνπ. Δ ηξηήκεξνο θαη έλδνμνο Ώλάζηαζε, πνπ επαθνινχζεζε, πξφζθεξε ζηνλ άλζξσπν λέα δσή, άλνημε ηηο πχιεο ηνπ Παξαδείζνπ, θαηάζηεζε ηνλ άλζξσπν θίιν Θενχ, θιεξνλφκν ησλ αησλίσλ αγαζψλ θαη ζπγθιεξνλφκν κε ηνλ Θεάλζξσπν Υξηζηφ. Υσξίο Υξηζηφ, ε αλζξσπφηεηα ζα έκελε αθφκε ζην ζθνηάδη ηεο αγλσζίαο, ζηε ζθιαβηά ηεο θζνξάο θαη ηελ ηπξαλλία ηνπ ζαλάηνπ. Υσξίο Υξηζηφ θαλέλαο δελ ζα εζψδεην θαη φιν ην αλζξψπηλν γέλνο ζα ήηαλ θαηαδηθαζκέλν ζηελ αηψληα θφιαζε θαη ηηκσξία, ρσξίο θακία ειπίδα γηα ιχηξσζε. Μφλνλ κέζνλ ηνπ Υξηζηνχ ν άλζξσπνο ζψδεηαη θαη θαηαμηψλεηαη λα γίλεη άγηνο. Ο Αεκηνπξγφο αλαιακβάλεη θαη γίλεηαη 90

91 απηφ πνπ ν Ίδηνο δεκηνχξγεζε. Ο Ώπεξίγξαπηνο γίλεηαη πεξηγξαπηφο, ν Ώζψκαηνο ιακβάλεη ζψκα, ν Ώφξαηνο γίλεηαη νξαηφο, Ώπηφο πνπ δελ ρσξεί φιν ην ζχκπαλ ρσξά ζ έλα ζψκα θαη ν Ώκήησξ σο Θεφο γελλάηαη απάησξ σο άλζξσπνο εθ κεηξφο παξζέλνπ αγλήο, ν Ώγέλεηνο γελλάηαη, θαη ν Τηφο ηνπ Θενχ γίλεηαη Τηφο ηνπ αλζξψπνπ. Σέιεηνο Θεφο θαη ηέιεηνο άλζξσπνο. Θεφο αιεζηλφο εθ Θενχ αιεζηλνχ. Φσο εθ Φσηφο ήξζε γηα λα θσηίζεη θαη λα ζψζεη ηνλ άλζξσπν. Γη απηφ ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ ζεκαδεχεη φιε ηελ αλζξψπηλε Εζηνξία, γηαηί είλαη ην κεγαιχηεξν Θαχκα, ην κνλαδηθφ Θαχκα, ην ζπνπδαηφηεξν Θαχκα, δηφηη, ν πξναηψληνο Θεφο Λφγνο γίλεηαη άλζξσπνο. ήκεξα, φκσο, αγαπεηά κνπ παηδηά, ε Οξζφδνμφο καο Βθθιεζία ζ φιν ηνλ θφζκν, ζ φια ηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο, γηνξηάδεη ηδηαηηέξσο ηελ γέλλεζε ηνπ αγίνπ ελδφμνπ Πξνθήηνπ Πξνδξφκνπ θαη ΐαπηηζηή Εσάλλνπ. Θαπκαζηφο ππήξμε ν ηξφπνο ηεο γελλήζεψο ηνπ. Αηφηη, νη γνλείο ηνπ, ν Γαραξίαο θαη ε Βιηζάβεη, είραλ ήδε πξνρσξεκέλε ειηθία θαη ήηαλ θπζηθά αδχλαην λα απνθηήζνπλ παηδί. Ώιι εθεί πνπ ζηακαηνχλ νη λφκνη ηεο θχζεσο έξρεηαη ε δχλακηο ηνπ Θενχ θαη πξαγκαηνπνηεί ην ζαχκα. ε ρξφλν πνπ δελ ην πεξίκελε ν γέξσλ ηεξεχο Γαραξίαο θιήζεθε γηα λα πξνζθέξεη ζπκίακα ζηα Άγηα ησλ Ώγίσλ. Βθεί Άγγεινο Κπξίνπ ηνπ αλαγγέιιεη ην ραξκφζπλν γεγνλφο, αιι εθείλνο δπζπηζηεί. Δ δπζπηζηία ηνπ ηηκσξείηαη θαη κέρξηο φηνπ εθπιεξσζνχλ ηα ιφγηα ηνπ Ώγγέινπ κέλεη θσθφο θαη κε δπλάκελνο λα κηιήζεη. Ο θαηξφο πέξαζε θαη ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ. Δ Βιηζάβεη γελλά έλα πγηέζηαην αγνξάθη. Οη ζπγγελείο απνθαζίδνπλ γηα ην φλνκα. Δ κεηέξα φκσο δηαθσλεί θαη επηκέλεη φηη ζα νλνκαζζεί Εσάλλεο. Οη ζπγγελείο πάιη δηαθσλνχλ θαη πξνζπαζνχλ κε ρεηξνλνκίεο θαη λεχκαηα λα ξσηήζνπλ ηνλ θσθάιαιν παηέξα, πην ζα είλαη ην φλνκα; Καη εθείλνο δήηεζε έλα πίλαθα γηα λα γξάςεη θαη κφιηο αλέγξαςε ην φλνκα «Εσάλλεο», άλνημε ην ζηφκα ηνπ θαη κίιεζε θαη πξνθήηεπζε γηα ην παηδί ηνπ. ινη έκεηλαλ έθζακβνη κπξνζηά ζην ζαχκα. Ο άγηνο έλδνμνο Πξνθήηεο Εσάλλεο θαη ΐαπηηζηήο είλαη ην ηέινο ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο. Βίλαη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο Πξνθήηεο πνπ πξνείπαλ γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ Μεζζία, ηνπ Υξηζηνχ. Τπήξμε ν ατηφηεξνο άλζξσπνο πνπ γελλήζεθε θαη ε φιε ηνπ δσή ππήξμε 91

92 αζθεηηθή θαη ηζάγγεινο. Έδεζε ζηελ έξεκν ηνπ Ενξδάλε απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη ζε ειηθία 30 ρξφλσλ έιαβε κήλπκα απφ ηνλ Θεφ λα βγεη θαη λα θεξχμεη κεηάλνηα ζην ιαφ θαη λα ηνπο βαπηίδεη ζηνλ Ενξδάλε πνηακφ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν ν Εσάλλεο πξνεηνίκαδε ηνλ ιαφ λα δερζεί ηνλ Μεζζία, ηνλ εθιεθηφ ηνπ Θενχ, επάλσ ζηνλ νπνίν ζα επαλαπαπφηαλ ην Πλεχκα ηνπ Θενχ. Ο άγηνο Εσάλλεο ππήξμε ε εθπιήξσζε ησλ πξνθεηηθψλ ιφγσλ πνπ κηινχζαλ γηα ηελ θσλή ηεο εξήκνπ πνπ θαιεί φινπο λα επζπγξακκίζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη λα βαδίδνπλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ. Ο Εσάλλεο θαηαμηψζεθε λα βαπηίζεη ηνλ ελζαξθσζέληα Τηφ θαη Λφγν ηνπ Θενχ, Γη απηφ θαη νλνκάδεηαη ΐαπηηζηήο. ήκεξα, παξ φιν πνπ πέξαζαλ δχν ρηιηεηίεο, ε θσλή ηνπ ΐαπηηζηή αθφκα ερεί κέζα ζηνπο λανχο ηεο Οξζνδφμνπ καο Βθθιεζίαο. Καιεί φινπο εκάο λα κεηαλνήζνπκε, δηφηη έθζαζε ε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ αλάκεζα καο. «Μεηαλνείηε ήγγηθε γαξ ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ». απηφ ην θάιεζκα νθείινκε θαη εκείο λα αληαπνθξηζνχκε, λα ην αθνχζνπκε, λα αθνινπζήζνπκε. Ώο αθήζνπκε, ινηπφλ, πίζσ καο θάζε ακαξησιή πξάμε. Ο Θεφο είλαη κεγάινο ζηε θηιαλζξσπία Σνπ. Πνιπεχζπιαγρλνο θαη Βιεήκσλ θαη ειεί ηνλ θάζε ακαξησιφ πνπ πξνζθεχγεη ζηελ επζπιαγρλία Σνπ. «Μεηαλνείηε ήγγηθε γαξ ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ». ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ 29 Ινπλίνπ ήκεξα, ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία αλά ηνλ θφζκνλ παλεγπξίδεη ηε κλήκε ηνπ πξσηνθνξπθαίνπ ελδφμνπ θαη παλεπθήκνπ Ώπνζηφινπ ησλ Βζλψλ Παχινπ. ήκεξα, ε Βθθιεζία ηνπ Θενχ ιακπξά 92

93 δνξπθνξείηαη απφ πιήζνπο επνπξαλίσλ Ώγγειηθψλ Απλάκεσλ. ήκεξα, νη Οξζφδνμνη ηνλ ηνπ Βλφο Αεζπφηνπ Ώπφζηνινλ σο άιιν θαεηλφ ήιην θαη ληθεθφξν ζηξαηεγφ ηηκψληαο, ηνλ Έλα ηεο Σξηάδνο Αεζπφηε θεξχηηνκε θαη νκνινγνχκε. Καη δελ ήζειε λα ζθάιεη θαλείο, αγαπεηνί ελ Υξηζηψ αδειθνί, εάλ νλφκαδε ηδηαηηέξσο ηελ ςπρή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ελδφμνπ θαη παλεπθήκνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ, σο ηνχην έπξαηηε ν άγηνο Εσάλλεο ν Υξπζφζηνκνο, πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε ζαλ «ιεηβάδη αξεηψλ θαη θήπν πλεπκαηηθφ», επεηδή έγηλε ζθεχνο εθινγήο, θαη θαζάξηζε ηειείσο ηνλ εαπηφλ ρχζεθε ζ απηφλ άθζνλα ε Υάξε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη αλαδείρζεθε ζθεχνο αγηαζκνχ αέλανο, πνπ πφηηδε ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ δηεγείξνληαο ηηο αξεηέο. Πνηφο ινηπφλ ιφγνο ζα αξθέζεη λα εμπκλήζεη ηα ζαχκαηά ηνπ; Πνία γιψζζα ζα δπλεζεί λα πιέμεη επάμηα ηα εγθψκηα γηα εθείλνλ πνπ ππήξμε ν πξψηνο κεηά ηνλ Έλαλ; Αηφηη είηε Πξνθήηεο, είηε Παηξηάξρεο, είηε Αίθαηνη, είηε Ώπφζηνινη, είηε Μάξηπξεο νινιψλ ηα ραξίζκαηα καδί ηα είρε ν Ώπφζηνινο Παχινο. Καζεκεξηλά ζπζίαδε ηνλ εαπηφλ ηνπ, αθ' ελφο κελ ππνβαιιφκελνο ζε θηλδχλνπο ζαλάηνπ πξνο ράξε ηνπ σηήξνο εκψλ Υξηζηνχ θαη ηνπ Βπαγγειίνπ, αθ' εηέξνπ δε ηελ λέθξσζε ηνπ Υξηζηνχ ζην ζψκα ηνπ έθεξε. Αηφηη θαη ελαληίνλ θηλδχλσλ δηαξθψο αληηπαξέζεην θαη ηεο ζαξθφο ηελ θχζε λέθξσλε. Ο Ώπφζηνινο Παχινο αθηέξσζε ηνλ εαπηφλ ηνπ ζην Θεφ ζαλ νινθαχησκα θαη πξφζθεξε ζ Ώπηφλ φιε ηελ νηθνπκέλε. Σα αγθάζηα ησλ ακαξηεκάησλ, σο θεπνπξφο εκπεηξφηαηνο, μεξίδσλε απφ ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ, θαη έζπεξλε ηνλ ιφγνλ ηεο επζεβείαο ζ απηέο. Βπαλέθεξε ηελ αιήζεηα ηεο ζενγλσζίαο ζηηο θαξδηέο εθείλσλ πνπ πίζηεπαλ. Καη είλαη αμηνζαχκαζην ην γεγνλφο, φηη έλεθελ ηεο πξνζπκίαο ηνπ δελ αηζζάλεην θαη δελ ππνιφγηδε ηνπο θφπνπο γηά ηελ απφθηεζε ησλ αξεηψλ, αιιά ζεκαληηθψηεξν είλαη, φηη δελ εμαζθνχζε απηέο ράξε κηζζνχ ή θάπνηαο κειινληηθήο αληαπφδνζεο. Αηφηη, εκείο κελ, ζήκεξα, νχηε θαη λα καο έδηδαλ κηζζνχο ζα αλερψκαζηαλ ηνπο ππέξ ηεο αξεηήο θφπνπο θαη ηδξψηεο. Βθείλνο δε, θαη ρσξίο βξαβεία ηελ ήζειε θαη ηελ αγαπνχζε, θαη ππεξληθνχζε θάζε εκπφδην θαη δπζθνιία κφλνλ θαη κφλνλ γηα λα απμήζεη ηα δνζέληα ζ απηφλ 93

94 ηάιαληα. Καη ηνλ εμεπηειηζκφ θαη ηελ χβξε, ηηο νπνίεο ππέζηε γηα ην θήξπγκα ηνπ Βπαγγειίνπ πεξηζζφηεξνλ επεδίσθε, θαη ηνλ ππέξ Υξηζηνχ ζάλαηνλ αλαδεηνχζε, σο θαη ηελ πησρεία, ηνπο θφπνπο θαη κφρζνπο ππέξ ηεο ζσηεξίαο φισλ. Δ φιε ηνπ δσή νξηδφηαλ απφ ηνλ λφκν ηνπ Θενχ, ηνλ νπνίνλ θχιαζζε θαζψο ν Κχξηνο φξηδε. Γηα ηνλ Ώπφζηνιν Παχιν έλα κφλνλ ήηαλ θνβεξφ, πνπ είλαη άμηα απνθπγήο, ην λα δπζαξεζηήζεη θαλείο ηνλ Θεφ. Σίπνηε άιιν δελ επηζπκνχζε θαη αγαπνχζε, φζνλ ην λα είλαη αξεζηφο ζην Θεφ. Αελ ζαχκαδε ηελ δφμα ηνπ θφζκνπ απηνχ, επεηδή πάλσ απ φια είρε ηελ αγάπε πξνο ηνλ Υξηζηφ. Έρνληαο απηή ηελ ζεία αγάπε, λφκηδε ηνλ εαπηφ ηνπ καθαξηφηεξν απφ φιεο ηηο ινγηθέο ππάξμεηο, επηγείσλ θαη επνπξαλίσλ. Καη ρσξίο απηή ηελ ζεία αγάπε νχηε ζηηο αγγειηθέο Ώξρέο θαη Βμνπζίεο επηζπκνχζε λα εληαρζεί, αιι' ήζειε κάιινλ λα έρεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη αο είλαη κεηαμχ ησλ εζράησλ, παξά ρσξίο απηή λα είλαη ζηα πςειά θαη έλδνμα ηνπ πξφζθαηξνπ απηνχ θφζκνπ. Κφιαζε γηα εθείλνλ ήηαλ κία, ην λα απνηχρεη ζηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ. Ο δήινο ηνπ ππέξ Υξηζηνχ θιφγηδε ηελ θαξδία θαη ηελ ςπρή ηνπ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε θαηαθξφλεζε φια ηα πιηθά. Ο ζσκαηηθφο ζάλαηνο θαη νη ηηκσξίεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ θαηλφληνπζαλ ζαλ επηειή παηδηθά παηρλίδηα. Πάληα είρε πξν νθζαικψλ ηνπ ηελ κέιινπζα ΐαζηιεία Γη απηφ θαη θήξπηηε, «νπθ έρνκελ κέλνπζαλ πόιηλ, αιιά ηελ κέιινπζαλ επηδεηνύκελ». ΐξαβείν ζεσξνχζε ην λα ρσξηζζεί απφ ην πξφζθαηξν ζψκα ηνπ θαη λα είλαη κε ηνλ Υξηζηφ ην δε λα εμαθνινπζεί λα θέξεη ζάξθα, απηφ απνηεινχζε Γη απηφλ έλα αγψλα. Βθείλα ηα νπνία ζε καο είλαη αίηηα αζπκίαο, απηά ζ εθείλνλ πξνμελνχζαλ επραξίζηεζε. Καη λα αλαθέξσ κελ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο άιιεο ηαιαηπσξίεο; Γη απηφ θαη έιεγε: «Πνίνο αζζελεί θαη δελ αζζελώ; Πνίνο ζθαλδαιίδεηαη θαη εγώ δελ θιέγνκαη;» (ΐ Κνξηλζ. 11:29). Γηα εθείλνπο, πνπ εξλνχλην ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία ν Ώπφζηνινο Παχινο, λχθηα θαη κέξα κε δάθξπα πξνζεχρεην. Αηφηη, θαλέλαο δελ επηζπκνχζε ηφζν ηελ ζσηεξία ησλ άιισλ, φζνλ εθείλνο. Κάζε άλζξσπν ήιπηδε λα παξνπζηάζεη ηέιεην κπξνζηά ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Αηφηη, σο λα γέλλεζε απηφο ηελ νηθνπκέλε φιε, επηδεηνχζε 94

95 λα εηζαγάγεη φινπο ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Πεξηπνηνχκελνο, παξαθαιψληαο, ππνζρφκελνο, επρφκελνο, ηθεηεχνληαο, δηά πξνζσπηθήο παξνπζίαο, δη' επηζηνιψλ, δηά ιφγσλ, δη' έξγσλ ηνπο πίπηνληαο αλφξζσλε, ηνπο ηζηακέλνπο ζηήξηδε, ηνπο πνιεκίνπο ηεο πίζηεσο σο ζηξαηεγφο ηθαλφηαηνο θαηαληξφπηαδε. Ήζειε φινπο λα ζσζνχλ. ηελ θνξσλίδα φισλ ησλ αξεηψλ είρε ηελ αγάπε. Καη φπσο ν ζίδεξνο, φηαλ πέζεη ζην ππξ, ππξαθηψλεηαη νιφθιεξνο, κε παξφκνην ηξφπν ε ςπρή ηνπ Παχινπ ππξαθηψζεθε απφ ην ππξ ηεο ζείαο αγάπεο. Γη απηφ θαη δίδαζθε, φηη ην πιήξσκα ηνπ λφκνπ είλαη ε αγάπε, ε νπνία είλαη ν ζχλδεζκνο ηεο ηειεηφηεηαο, ε κεηέξα φισλ ησλ αγαζψλ. Ώξρή θαη ηέινο φισλ ησλ αγαζψλ είλαη ε αγάπε. Ο ίδηνο ν Παχινο είρε θαηνξζψζεη απηή ηελ αξεηή, Γη απηφ θαη κε αθξίβεηα γλσξίδεη ηε δχλακή ηεο, Γη απηφ έιεγε: Πξνζπαζείηε λα ιάβεηε σθειηκφηεξα ραξίζκαηα θαη αθφκε πιένλ ππέξνρε νδφ ζαο δεηθλχσ, ηελ αγάπε. πφζσλ αγαζψλ αμηψζεθε ν Μέγαο ησλ Βζλψλ Ώπφζηνινο; Ο Κχξηνο ηνλ άξπαμε θαη ηνλ αλεβίβαζε έσο ηξίηνλ νπξαλφ, θαη ηνλ έθακε ζπκκέηνρν απνξξήησλ ζείσλ κπζηεξίσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα ιερζνχλ απφ άλζξσπν. Αηφηη, ελψ επί ηεο γεο βάδηδε, ζπλαλαζηξεθφηαλ κε ηνπο Ώγγέινπο. Καη ελψ κε ζψκα ζλεηφ ήηαλ ζπλδεδεκέλνο, ηελ εζηθή θαη αγηφηεηα επεδείθλπε. Καη ελψ ζε ηφζεο αλάγθεο ππείθεην, αγσληδφηαλ λα κε θαλεί δηφινπ θαηψηεξνο απφ ηηο νπξάληεο Απλάκεηο. Χο αγγειηνθφξνο Θενχ ηελ νηθνπκέλε δηέηξεμε, θαη σο αζψκαηνο φινπο ηνπο θηλδχλνπο παξάβιεςε, θαη φπσο θιεξνλφκεζε ηνλ νπξαλφ, θαηαλίθεζε ηα επί ηεο γεο. Άθνπζε απηφλ ηη ιέγεη: «Σνλ αγώλα ηνλ θαιόλ εγσλίζζελ, ηνλ δξόκνλ εηειείσζα, ηελ πίζηηλ εθύιαμα, ινηπόλ, κνη κέλεη ν ηεο δηθαηνζύλεο ζηέθαλνο, ηνλ νπνίνλ ζα κνη απνδώζεη ν Κύξηνο, ν δίθαηνο θξηηήο, θαη εθείλελ ηελ εκέξαλ, όρη κόλνλ δε εηο εκέ, θαη εηο όινπο, νίηηλεο εγάπεζαλ ηελ θαλέξσζηλ απηνύ». Ο Ώπφζηνινο Παχινο θαη ζήκεξα, αδειθνί κνπ, καο πξνζθαιεί φινπο λα ζπκκεηάζρνπκε ζηε ζεία θχζε, κέηνρνη γελφκελνη ηεο ζείαο θχζεο ηνπ σηήξνο εκψλ Εεζνχ Υξηζηνχ. ινη, 95

96 αο πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε άμηνη ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ σηήξνο εκψλ Εεζνχ Υξηζηνχ. Ώο κε απνβιέπνπκε κφλν ζηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ, αιιά ζην κέγεζνο θαη φγθν ησλ θαηνξζσκάησλ πξνο απφθηεζε ησλ αξεηψλ, θαη νχησο ελαξκνλίδνληεο ηελ έληαζε ηεο πξνζπκίαο ηεο ςπρήο καο, φπσο έπξαμε ν Μέγαο ησλ Βζλψλ Ώπφζηνινο, αο παξαθαιέζνπκε ηνλ Αεζπφηε ησλ φισλ λα παξάζρεη ηελ ζεία Ώπηνχ Υάξε. Ώο θνπηάζνπκε σο θαινί ζηξαηηψηεο Εεζνχ Υξηζηνχ θαηά ην νιηγφρξνλν ηνχην δηάζηεκα ηεο επίγεηαο δσήο καο, γηα λα αμησζνχκε κεηά ηνπ Ώπνζηφινπ ησλ Βζλψλ Παχινπ λα θνξάκε πάληνηε ζην κέιινληα αηψλα ηνλ αζάλαην θαη ακαξάληηλν ζηέθαλν, δηα ηεο Υάξηηνο θαη θηιαλζξσπίαο ηνπ Κπξίνπ εκψλ Εεζνχ Υξηζηνχ, ζηνλ Οπνίν αλήθεη ε δφμα θαη ην θξάηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ. Ώκήλ. ΣΟΤ ΓΧΓΔΚΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 30 Ινπλίνπ Δ Ώγία Πεληεθνζηή ππήξμε γηα ηνπο Αψδεθα Ώπνζηφινπο ε πην ζεκαληηθή εκέξα ηεο δσήο ηνπο. Ήηαλ ε εκέξα πνπ δέρηεθαλ ηε δσξεά ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο θαη απφ απινί άλζξσπνη αλαδείρηεθαλ «αιηείο» αλζξψπσλ θαη πλεπκαηηθνί πνηκέλεο ησλ ινγηθψλ πξνβάησλ ηνπ Υξηζηνχ. Δ Θεία Υάξηο πιεκκχξηζε ηηο ςπρέο εθείλσλ πνπ ήζαλ θησρνί ζε θνζκηθέο γλψζεηο θαη ηνπο αλάδεημε ζε ζνθνχο θήξπθεο ηνπ Εεξνχ Βπαγγειίνπ. Βθείλνπο πνπ ν Κχξηνο θάιεζε, ηψξα ηνπο ζηέιλεη κέζα ζηνλ θφζκν. Δ ηηκή είλαη κεγάιε! Κιήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ππεξέηεο ηνπ Λφγνπ. Κιήζεθαλ γηα λα κεηαθέξνπλ ζ φιν ηνλ θφζκν ην ραξκφζπλν κήλπκα πεξί ζσηεξίαο. Κιήζεθαλ γηα λα πνηκάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη λα αλάςνπλ κέζα ζηηο θαξδηέο ηνπο ηελ θιφγα ηεο 96

97 αγάπεο πξνο ηνλ αιεζηλφ Θεφ. Κιήζεθαλ γηα λα θαιέζνπλ ηα έζλε ζε κεηάλνηα. Κιήζεθαλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ φινπο ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Καη νη άγηνη Ώπφζηνινη βγήθαλ ζηνλ θφζκν κε ηνλ ζχλδεζκν ηεο αγάπεο γηα λα θαιέζνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε αγάπε λα απνδερηνχλ ηνλ Θεφ ηεο Ώγάπεο. Με ην θήξπγκα ηνπο θαινχζαλ ηνπο δηαζθνξπηζκέλνπο αλζξψπνπο ζε ελφηεηα πίζηεσο θαη ν ιφγνο ηνπο βγήθε ζηα ρσξηά, ζηηο πφιεηο θαη αθνχζηεθε ζ φιε ηελ νηθνπκέλε. Ο Θεφο δηάιεμε ηνπο ζπλεξγάηεο Σνπ φρη απφ ηνπο ηζρπξνχο ηεο γεο, πνπ θαηαηπξαλλνχλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Αελ δηάιεμε απφ ηνπο πινπζίνπο, πνπ θνηηάδνπλ λα απνιαχζνπλ ηε κάηαηε απηή δσή κέζα ζε δηαζθεδάζεηο, ιεζηείεο θαη απάηεο. Αελ δηάιεμε απφ ηνπο ζνθνχο ηνπ θφζκνπ, πνπ κε ηε κσξία ηνπο πξνζπαζνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο. Ώιιά, δηάιεμε ηαπεηλνχο αλζξψπνπο, πνπ κε ηε δηθή Σνπ Υάξε θαηάθηεζαλ ηνλ θφζκν φρη κε ηε βία θαη ηα φπια, αιιά κε ηελ αγάπε θαη ηνλ ιφγν ηνπ Βπαγγειίνπ. Καηάθηεζαλ ηνλ θφζκν κε ηελ πίζηε, ηελ ειπίδα θαη ηελ αγάπε. Δ Οξζφδνμνο Βθθιεζία είλαη ε Κηβσηφο ηεο ζσηεξίαο. Καη φπσο ηελ επνρή ηνπ Νψε νη άλζξσπνη δελ ζψζεθαλ γηαηί δελ πίζηεςαλ ζην θήξπγκα κεηαλνίαο ηνπ Νψε, έηζη θαη ζηε δηθή καο επνρή θαλείο δελ κπνξεί λα ζσζεί, εάλ δελ πηζηέςεη ζην θήξπγκα κεηαλνίαο ηεο Βθθιεζίαο. Δ Οξζφδνμνο Βθθιεζία είλαη ν ίδηνο ν Εεζνχο Υξηζηφο παξαηεηλφκελνο ζηνπο αηψλεο. Βίλαη ν Κχξηνο πνπ βξίζθεηαη πάληνηε θνληά καο θαη καο δηδάζθεη θαη καο θαζνδεγεί. Βάλ θαλείο δελ αθνχεη ηελ θσλή ηεο Βθθιεζίαο, δελ αθνχεη ηελ θσλή ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Βμ άιινπ ν ίδηνο ν Κχξηνο καο δηαβεβαίσζε ιέγνληαο, φηη εθείλνο πνπ αθνχεη εζάο, αθνχεη Βκέλα θαη εθείλνο πνπ ζαο αζεηεί, αζεηεί Βκέλα θαη Βθείλνλ πνπ κ έζηεηιε. Τπαθνχσ ζην Υξηζηφ ζεκαίλεη ππαθνχσ ζηελ Βθθιεζία. Αελ αθνχο ηελ Βθθιεζία, ηνλ Βπίζθνπφ ζνπ, ηνλ ηεξέα ζνπ, ηφηε νχηε θαη ηνλ Υξηζηφ δελ ππαθνχο. Οη άγηνη Ώπφζηνινη ζθφξπηζαλ ην Φσο ηνπ Βπαγγειίνπ ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο θαη θαλέλα εκπφδην δελ ζηάζεθε ηθαλφ λα ηνπο ζηακαηήζεη. Ώλαδείρηεθαλ κνλαδηθνί αγσληζηέο ηεο νξζήο 97

98 Πίζηεσο ζην Θεφ θαη επηζθίαζαλ κε νπξάληα θαη αηψληα δφμα ηελ επίγεηα θαη κάηαηε δφμα πνιιψλ επηθαλψλ αλζξψπσλ. Οη άγηνη Ώπφζηνινη αμηψζεθαλ λα θξίλνπλ ηηο δψδεθα θπιέο ηνπ Εζξαήι θαη λα θάζνληαη ζε νπξάληνπο ζξφλνπο καδί κε ηνλ Αεζπφηε Υξηζηφ ζηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Βάλ εθείλνη δελ θήξπηηαλ ηνλ ιφγν ηνπ Βπαγγειίνπ, εκείο ζήκεξα δελ ζα ήκαζηαλ Οξζφδνμνη Υξηζηηαλνί. Βάλ εθείλνη δελ έβγαηλαλ απφ ηα φξηα ηεο παηξίδαο ηνπο, εκείο ζήκεξα δελ ζα γλσξίδακε ηνλ αιεζηλφ Θεφ. Βάλ εθείλνη δελ δηαθηλδχλεπαλ, εκείο ζήκεξα ζα θηλδπλεχακε απφ ηνλ ερζξφ καο, ηνλ Αηάβνιν. Οη άγηνη Ώπφζηνινη αλαδείρζεθαλ ζεξκνί ππεξέηεο ηνπ Λφγνπ θαη ζπλερψο πξεζβεχνπλ γηα ηε ζσηεξία φινπ ηνπ θφζκνπ. Αηθαίσο, ινηπφλ, ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία ηηκά ηε κλήκε ησλ Αψδεθα Ώπνζηφισλ. ήκεξα, ινηπφλ, ε Οξζφδνμνο καο Βθθιεζία ηηκά ηε κλήκε ησλ Αψδεθα Ώπνζηφισλ. Ώο ηηκήζνπκε θαη εκείο ηελ κλήκε ηνπο κε ην λα κηκεζνχκε ηε δσή, ηελ πίζηε θαη ηηο αξεηέο ηνπο. Ώο κηκεζνχκε ηνλ δήιν ηνπο γηα ηε δηάδνζε ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ θαη αο δηαζθνξπίζνπκε θαη εκείο ηνλ ιφγν ηνπ Βπαγγειίνπ ζ φινπο γχξσ καο. ηηο νηθνγέλεηέο καο, ζηνπο θίινπο καο, ζηνπο γλσζηνχο καο. Ώο κηιάκε γηα ηνλ Υξηζηφ θαη ηελ Υξηζηηαληθή καο Οξζφδνμν Πίζηε ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία, ζην ζρνιείν ζην Παλεπηζηήκην, παληνχ θαη πάληνηε νθείινκε ρσξίο θφβν θαη ρσξίο δηζηαγκφ λα νκνινγνχκε ηελ πίζηε καο ζην Υξηζηφ. Οη θαηξνί είλαη δχζθνινη. Οη πεξηζηάζεηο θαη νη θαηαζηάζεηο δπζθνιεχνπλ ηε δσή ησλ Υξηζηηαλψλ. Ώιιά, κέζα απ απηέο ηηο δπζθνιίεο αλαδεηθλχνληαη νη αιεζηλνί καζεηέο ηνπ Υξηζηνχ. Αελ πξέπεη λα μερλάκε ηα ιφγηα ηνπ Κπξίνπ πνπ καο δηαβεβαίσζε ιέγνληαο, φηη εθείλνο πνπ ζα νκνινγήζεη ην φλνκά Σνπ κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο ζα νκνινγήζεη θαη Βθείλνο απηφλ κπξνζηά ζηνλ νπξάληφ Σνπ Παηέξα. Βθείλνο δε πνπ ζα ληξαπεί λα νκνινγήζεη ην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο, ζα ληξαπεί θαη Βθείλνο λα νκνινγήζεη απηφλ κπξνζηά ζηνλ νπξάληφ Σνπ Παηέξα. Ώο κε ληξαπνχκε ηνπο αλζξψπνπο. Ώο κε θνβεζνχκε ηνπο ηζρπξνχο. Ώο κε δηζηάζνπκε κπξνζηά ζηνπο απίζηνπο. Ώιιά, κε πίζηε ζηαζεξή θαη πιεκκπξηζκέλνη απφ αγάπε, αο κηκεζνχκε ηνπο 98

99 αγίνπο Ώπνζηφινπο. Ώο νκνινγνχκε θαη εκείο πάληνηε θαη θαζεκεξηλά ηελ Οξζφδνμν καο Πίζηε κπξνζηά ζηνπο αλζξψπνπο θαη έηζη κε ηε δηθή καο ζαξξαιέα νκνινγία ζα δνμάδεηαη ην φλνκα ηνπ Θενχ. Ώκήλ. Β ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΓΧΓΔΚΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 30 Ινπλίνπ Με ηελ επηθνίηεζε ηνπ Ώγίνπ Πλεχµαηνο νη άγηνη Ώπφζηνινη αλαδείρηεθαλ αιηείο ησλ ινγηθψλ ηρζχσλ, πνηµέλεο ησλ ινγηθψλ πξνβάησλ ηνπ Ώξρηπνίµελνο Εεζνχ Υξηζηνχ. Ο ιφγνο ηνπ Θενχ Λφγνπ γέµηζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ζνθία µε ζνθία νπξάληα θαη ε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο αλέδεημε εθείλνπο, πνπ πξψηα ήηαλ βξαδχγισζζνη ζε ζαξξαιένπο θαη έλζεξµνπο θήξπθεο ηνπ Βπαγγειίνπ. Ο Κχξηνο ηνπο θάιεζε ιέγνληαο, «Γεύηε νπίζσ µνπ, θαη πνηήζσ πµάο αιηείο αλζξώπσλ», θαη δηάιεμε δψδεθα απφ ην ζχλνιν ησλ µαζεηψλ, ηνπο νπνίνπο νλφµαζε «Απνζηόινπο». Πφζε µεγάιε ήηαλ ε ηηµή πνπ ηνπο έγηλε! Κιήζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ φρη θνζµηθφ άξρνληα, φρη επίγεην βαζηιηά, αιιά ηνλ νπξάλην ΐαζηιέα θαη Θεφ. Πφζν ζαπµαζηή πξάγµαηη ήηαλ ε µαθάξηα εθείλε εθινγή; Οη Ώπφζηνινη θιήζεθαλ λα πνηµάλνπλ ηηο αγέιεο ησλ αλζξψπσλ φρη µε μχιηλα ξαβδηά ή ηζηγθέιηα, αιιά µε ην ζείν ιφγν λα αλάςνπλ ηελ θιφγα ηνπ ζείνπ έξσηα ζηηο ςπρέο εθείλσλ, πνπ ζα δερηνχλ ην ιφγν ηνπ Θενχ. Οη άγηνη Ώπφζηνινη αλαδείρηεθαλ ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο νη ζηέξενη ζηχινη θαη ζεµέιηα. Ώπνηεινχλ ηα δψδεθα ρξπζά ζθήπηξα ηεο ΐαζηιείαο Υξηζηνχ θαη είλαη νη άγξππλνη πξνζηάηεο ηνπ πνηµλίνπ. Με ηε Υάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο αλαδείρηεθαλ νη άµηζζνη γηαηξνί ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ αζζελεί εμ αηηίαο ησλ ζαλαηεθφξσλ πλεπµαηηθψλ λνζεµάησλ. Οη άγηνη Ώπφζηνινη πιεµµπξηζµέλνη 99

100 απφ ηελ αγάπε γηα ην Θεφ θαη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο αλέιαβαλ ην χςηζην θαζήθνλ λα νδεγήζνπλ ηνπο αµαξησινχο αλζξψπνπο ζηε µεηάλνηα θαη ζηελ θαηά Θεφ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. «Ηδνύ δε ηη θαιόλ, ή ηη ηεξπλόλ, αιι' ή ην θαηνηθείλ αδειθνύο επί ην απηό», αλαθσλεί ν Πξνθεηάλαθηαο Ααβίδ. Καη ηη πην σξαίν γεγνλφο ππάξρεη γηα ηνλ άλζξσπν απφ ην λα δεη ζηνλ θφζµν απηφ µε αγάπε θαη ελφηεηα. Ώγάπε ζηηο ζρέζεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο µε ηνπο ζπλαλζξψπνπο, θαη ελφηεηα ζηε Μία, Ώγία, Καζνιηθή θαη Ώπνζηνιηθή Πίζηε πνπ θεξχρζεθε απφ ην Θεάλζξσπν Εεζνχ Υξηζηφ. Σελ Πίζηε, πνπ δηαδφζεθε ζηα πέξαηα ηεο γεο απφ ηνπο Μαζεηέο θαη Ώπνζηφινπο. Ο Κχξηνο θαη Θεφο µαο Εεζνχο Υξηζηφο µαο δίδαζθε ιέγνληαο, φηη εάλ ζέιεηε λα είζηε δηθνί Μνπ µαζεηέο, ζα πξέπεη λα έρεηε αγάπε µεηαμχ ζαο. Ώπηφ ζα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζµα µε ην νπνίν ζα ζαο αλαγλσξίδεη ν θφζµνο, εάλ δειαδή έρεηε αγάπε. Δ αγάπε γηα ην Θεφ θαη εθείλε γηα ην ζπλάλζξσπφ µαο είλαη αιιειέλδεηεο, δηφηη εάλ ιέµε φηη αγαπάµε ην Θεφ θαη ηελ ίδηα ζηηγµή δελ αγαπάµε ηνλ αδειθφ µαο, ηφηε είµαζηε ςεχηεο. Γηαηί, πψο είλαη δπλαηφλ λα αγαπάµε ην Θεφ, πνπ δε βιέπνπµε, θαη ηνλ ζπλάλζξσπφ µαο, ηνλ γείηνλα µαο, ηνλ ζπγγελή µαο, πνπ βιέπνπµε θαζεµεξηλά λα µε ηνπο αγαπάµε; Ο Ώπφζηνινο θαη Βπαγγειηζηήο Εσάλλεο ζηελ Ώ Καζνιηθή Βπηζηνιή ηνπ µαο δηδάζθεη ιεγνληαο: Ώδειθνί µνπ, δελ ζαο δίλσ θαηλνχξγηα εληνιή, αιιά παιηά εληνιή, ηελ νπνία είραηε απφ ηελ αξρή..., Βθείλνο, πνπ ιέεη φηη βξίζθεηαη µέζα ζην θσο θαη µηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ βξίζθεηαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα µέζα ζην ζθνηάδη. Βθείλνο, πνπ αγαπά ηνλ αδειθφ ηνπ µέλεη µέζα ζην θσο, θαη δελ πξνμελεί ζθάλδαιν εθείλνο, πνπ µηζεί ηνλ αδειθφ ηνπ βξίζθεηαη µέζα ζην ζθνηάδη, θαη δε γλσξίδεη πνπ πεγαίλεη, γηαηί ην ζθνηάδη ηχθισζε ηα µάηηα ηεο ςπρήο ηνπ (Ώ Εσάλ. 2,7-11). Ο άλζξσπνο, πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ Θεφ είλαη αδχλαην λα αγαπήζεη ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ. Ο άλζξσπνο, πνπ παξαβιέπεη ηνλ 100

101 λφµν ηνπ Θενχ, θηηάρλεη δηθνχο ηνπ λφµνπο ζπµπεξηθνξάο, πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ εγσζηξεθή θφζµν ηνπ. Ο άλζξσπνο, πνπ δελ έρεη ελζξνλίζεη ηνλ Υξηζηφ ζαλ ΐαζηιέα ηεο θαξδηάο ηνπ γηα λα θαζνδεγεί θάζε βήµα ζηελ θαζεµεξηλή δσή ηνπ, αλαδεηεί ηελ αλαγλψξηζε ηνπ «εγψ» ηνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζµν. Δ αγάπε φµσο ηνπ θφζµνπ είλαη αληίζεηε µε ηνλ Θεφ, δηφηη απηά πνπ ζέιεη ν θφζµνο ηεο αµαξηίαο είλαη αληίζεηα µε ην ζσηήξην γηα ηνλ άλζξσπν ζέιεµα ηνπ Θενχ. Ο θφζµνο πξνζθέξεη εγστζµφ, ν Θεφο ζέιεη ηαπείλσζε. Ο θφζµνο αλαδεηεί ηνλ πιηθφ πινχην, ν Θεφο πξνηξέπεη λα απνθηήζνπµε ηνλ νπξάλην πινχην. Ο θφζµνο απαηηεί ηελ αγάπε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ν Θεφο ζέιεη ηελ αγάπε ηνπ ζπλαλζξψπνπ γεληθά θαη ρσξίο φξνπο. Ο θφζµνο επηδηψθεη ηελ εγθφζµηα δφμα, ν Θεφο ζέιεη λα µαο ιαµπξχλεη µε ηελ αηψληα δφμα ηεο ΐαζηιείαο Σνπ. Ο θφζµνο µηζεί εθείλνπο, πνπ βαδίδνπλ ηνλ δξφµν ηνπ Θενχ, γηαηί µίζεζε πξψηα Βθείλνλ πνπ ράξαμε ηε ζεφζδνηε ρξηζηηαληθή δσή. Βάλ γηλφµαζηε φµνηνη µε ηνλ θφζµν, ηφηε ν θφζµνο γίλεηαη θίινο µαο, αιιά φπνηνο είλαη θίινο µε ηνλ θφζµν είλαη ερζξφο ηνπ Θενχ. Ο Θεφο θηλήζεθε απφ ηελ ππεξβάιινπζα αγάπε Σνπ πξνο ηνλ πεζµέλν άλζξσπν, γηα λα ζψζεη ην πιάζµα Σνπ. Σφζν πνιχ αγάπεζε ν Θεφο ηνλ θφζµν, ψζηε έδσζε ηνλ Μνλνγελή Σνπ Τηφ γηα λα ζηαπξσζεί, ψζηε φπνηνο πηζηεχεη ζ Ώπηφλ λα µε ραζεί, αιιά λα έρεη δσή αηψληα. Ο Υξηζηφο δελ ήξζε ζηνλ θφζµν γηα λα µαο θξίλεη, αιιά γηα λα ζσζνχµε µέζα απφ ηε ζηαπξηθή Σνπ Θπζία. Μία απαίηεζε έρεη ν Υξηζηφο απφ εµάο, πνπ πηζηεχνπµε ζην φλνµά Σνπ εάλ Σνλ αγαπάµε, ηφηε πξέπεη λα ηεξνχµε ηηο εληνιέο Σνπ. Δ ηήξεζε ησλ εληνιψλ ηνπ Υξηζηνχ ζηελ πξνζσπηθή µαο δσή είλαη εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ µέζα ζηελ θαξδηά µαο µε απνηέιεζµα λα γίλεηαη πεγή αγάπεο, πνπ εθρεηιίδεηαη ζ φινπο ηνπο αλζξψπνπο άζρεηα απφ θπιή, γιψζζα ή έζλνο. Ο νπξάληνο Παηέξαο µαο αγάπεζε ρσξίο φξνπο θαη ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ ζηαπξψζεθε γηα ηε ζσηεξία αµαξησιψλ αλζξψπσλ. Δ εληνιή ινηπφλ ηνπ Υξηζηνχ είλαη λα αγαπάµε ν έλαο 101

102 ηνλ άιινλ. Οη άγηνη Ώπφζηνινη θιήζεθαλ ζην Ώπνζηνιηθφ αμίσµα θαη ηαπηφρξνλα θιήζεθαλ λα απαξλεζνχλ ηνλ θφζµν θαη ηηο επραξηζηήζεηο ηνπ θφζµνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Αψδεθα ήηαλ ςαξάδεο θαη ν σηήξαο Υξηζηφο ηνπο αλέδεημε ζε ςαξάδεο αλζξψπσλ. Με ηε Υάξε ηνπ Θενχ, ελψ πξνηήηεξα αλέζεξλαλ απφ ην βπζφ ςάξηα, ηψξα αλαζέξλνπλ απφ ην βπζφ ηεο αµαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ αλζξψπνπο. Σα ςάξηα, µε ην λα απνμελσζνχλ απφ ηνλ πγξφ θφζµν ηνπο, βξίζθνπλ ην ζάλαην νη άλζξσπνη, πνπ βγήθαλ απφ ην βπζφ ηεο αµαξηίαο, ηεο θζνξάο θαη ηνπ ζαλάηνπ βξίζθνπλ ηε δσή. Δ αµαξηία είλαη ε πξφμελνο ηνπ ρσξηζµνχ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ πεγή ηεο Γσήο, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά µφλνλ ν Θεφο. Ο Θεφο, πνπ είλαη ν µφλνο Άγηνο θαη αλαπαχεηαη µφλν µέζα ζηηο θαξδηέο ησλ αγίσλ Σνπ, δελ µπνξεί λα θαηνηθεί µέζα ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ µίζνο ή είλαη ππνδνπισµέλνη ζε ζαλάζηµεο αµαξηίεο. Δ Υάξε ηνπ Θενχ θαιεί φινπο ζε µεηάλνηα θαη επηζηξνθή, αιιά ελαπνµέλεη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν λα απνδερηεί ην θάιεζµα ηνπ Θενχ. Καιεί φινπο ζε µεηάλνηα θαη επηζηξνθή, αιιά έλα απνµέλεη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν λα απνδερηεί ην θάιεζµα ηνπ Θενχ ή φρη. Οη άγηνη Ώπφζηνινη ζπλέρηζαλ ην έξγν, πνπ άξρηζε ν Τηφο ηνπ Θενχ. Ο Κχξηνο µαο Εεζνχο Υξηζηφο, θαη δηά µέζνπ ησλ αγίσλ Ώπνζηφισλ ην έξγν απηφ ζπλερίδεηαη ζήµεξα θαη µέρξη ηε ζπληέιεηα ηνπ θφζµνπ µέζα απφ ηελ Βθθιεζία ηνπ Θενχ. Οη ζείνη Ώπφζηνινη, αθνχ έιαβαλ απφ ην Αάζθαιφ ηνπο ηα πλεπµαηηθά δίθηπα, ην ζείν ιφγν, αλειθχνπλ ηηο ςπρέο απφ ηε ζάιαζζα ηνπ θφζµνπ, πνπ είλαη γεµάηνο απφ δηαθζνξά θαη ηαξαρή. Αελ αηρµαιψηηζαλ ηηο ςπρέο µε ηελ θνζµηθή ζνθία. Αελ θαηέθηεζαλ ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ µε ηα πιηθά πινχηε, αιιά µε ηελ νπξάληα ζνθία θαη ηνλ πινχην ησλ αξεηψλ. Ώπηνί, πνπ δελ είραλ «πνπ ηελ θεθαιήλ θιίλεηλ», έδσζαλ ΐαζηιεία νπξάληα ζ εθείλνπο, πνπ πίζηεςαλ ζην θήξπγµά ηνπο. 102

103 Ο Θεφο δηάιεμε ζπλεξγάηεο Σνπ φρη ηνπο ηζρπξνχο ηεο γεο, αιιά ηνπο αζζελείο, ηνπο νπνίνπο µεηά απφ ηελ έλδνμε Σνπ Ώλάζηαζε ηνπο απέζηεηιε ζηνλ θφζµν, γηα λα θεξχμνπλ ην Βπαγγέιην ηεο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ ζ φια ηα έζλε. Οη Ώπφζηνινη θαηέθηεζαλ ηνλ θφζµν φρη µε ηε βία ή ηε ρξήζε φπισλ, αιιά µε ηε δχλαµε ηεο Πίζηεσο ζην Υξηζηφ θαη ηελ αγάπε. Τπέηαμαλ ηα έζλε ζην Υξηζηφ µε ηα πλεπµαηηθά φπια ηνπ Παλαγίνπ Πλεχµαηνο, ηεο Πίζηεσο, ηεο ειπίδαο θαη ηεο αγάπεο. Με ηηο ηξεηο απηέο αξεηέο απάιιαμαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ ηπξαλληθφ δπγφ ηεο αµαξηίαο. ηελ Παιαηά Αηαζήθε δηαβάδνπµε, φηη ν Θεφο εμαπέζηεηιε ηνλ Εεζνχ ηνπ Ναπή λα θπξηέςεη ηελ Εεξηρψ. Καη πξάγµαηη µε ηε δχλαµε ηεο Πίζηεσο ζην Θεφ ε πφιε έπεζε ζηνπο ήρνπο ησλ ζαιπίγγσλ θαη θπξηεχζεθε απφ ηνλ ζενθνβνχµελν ζηξαηεγφ ηνπ Εζξαήι. Σελ ίδηα παξαγγειία δίλεη ν σηήξαο Υξηζηφο ζηνπο Αψδεθα Ώπνζηφινπο θαη Μαζεηέο Σνπ. Σν θήξπγµα ηνπ Βπαγγειίνπ ζα θαινχζε ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ επνρψλ φρη µε φπια, αιιά µε ην ζείν ιφγν. Σα ηείρε ηεο αµαξηίαο, πνπ εµπνδίδνπλ ηνλ Θεφ λα εηζέιζεη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα πέζνπλ µε ηε δχλαµε ηεο Υάξηηνο ηνπ Θενχ. Βλψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πηψζεο ηεο Εεξηρνχο νη ζηξαηηψηεο ηνπ Εεζνχ ηνπ Ναπή εηζέβαιαλ απ έμσ, αθνχ πξνεγήζεθε ε πηψζε ησλ ηεηρψλ, ηψξα ν ίδηνο ν άλζξσπνο πξέπεη λα ξίμεη ηα ηείρε ηεο αµαξηίαο εζσηεξηθά µε ηε µεηάλνηα, γηα λα εηζβάιεη ε ζεία αγάπε ηνπ Θενχ. Δ Βθθιεζζία ηνπ Θενχ είλαη ε Νέα Κηβσηφο σηεξίαο µέζα ζηελ νπνία θαινχµαζηε φινη νη άλζξσπνη, φζν αµαξησινί θη αλ είµαζηε, λα εηζέιζνπµε θαη λα πξαγµαηνπνηήζνπµε ηε ζσηεξία. Ο άλζξσπνο, πνπ έρεη θαιή δηάζεζε µε ην άθνπζµα ηνπ ζείνπ ιφγνπ ζπγθηλείηαη θαη ππνηάζζεηαη ζην ζείν ζέιεµα. Αελ πξέπεη πνηέ λα μερλάµε, φηη φζνη εξγάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο Κηβσηνχ ηνπ Νψε θαη δελ πίζηεςαλ ζην θήξπγµα µεηάλνηαο, βξέζεθαλ έμσ απφ ηελ Κηβσηφ θαη ράζεθαλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν φζνη αξλνχληα λα εηζέιζνπλ ζηε Νέα Κηβσηφ, ηελ Βθθιεζία, θηλδπλεχνπλ λα ραζνχλ φρη πξφζθαηξα, αιιά αηψληα. Οη άγηνη Ώπφζηνινη, νη θαηά θφζµν αγξάµµαηνη ςαξάδεο, 103

104 νη θησρνί θαη αθαλείο, λίθεζαλ ηνπο πνιινχο, ηνπο ηζρπξνχο, ηνπο πινχζηνπο θαη ζνθνχο, θαη δηαζθφξπηζαλ ην θσο ηεο αιεζηλήο ζενγλσζίαο ζηα πέξαηα ηεο νηθνπµέλεο. Καλέλα εµπφδην δελ µπφξεζε λα ζηαµαηήζεη ηελ πνξεία ηεο ζσηεξίαο ηνπ θφζµνπ, Γη απηφ ην Ώίµα πνπ ρχζεθε πάλσ ζην ηαπξφ δελ ήηαλ αίµα ελφο αγίνπ απινχ αλζξψπνπ, αιιά ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ, πνπ ελζαξθψζεθε. Ώλαδείρηεθαλ µνλαδηθνί αγσληζηέο ηεο Πίζηεσο θαη επηζθίαζαλ κε νπξάληα δφμα ηελ επίγεηα δφμα πνιιψλ επηθαλψλ αλδξψλ. Ώπηνί αμηψζεθαλ ηελ ηηµή απφ ην Θεφ λα θξίλνπλ ηηο Αψδεθα θπιέο ηνπ Εζξαήι. Να θάζνληαη ζε δψδεθα ζξφλνπο ζηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Να είλαη νη δψδεθα ρξπζέο νπξάληεο πχιεο ηεο Ώπνθάιπςεο µέζα απφ ηηο νπνίεο εηζέξρνληαη ζηoπο γάµνπο ηνπ Οπξάληνπ Ώξλίνπ εθείλνη, πνπ πίζηεςαλ ζην θήξπγµά ηνπο. Τςεπέηεηο αεηνί πεξηήιζαλ ηνλ θφζµν θαη αληέζηξεςαλ ηε ξνή ηεο θαθίαο, δξφζηζαλ ηηο δηςαζµέλεο απφ ηνλ θαχζσλα ηεο αµαξηίαο ςπρέο θαη θψηηζαλ µε ην θσο ηεο Πίζηεσο ζηνλ αιεζηλφ Θεφ ηα έζλε, πνπ δνχζαλ µέζα ζην ζθνηάδη ηεο αγλσζίαο θαη ηεο εηδσινιαηξίαο. Αίθαηα ινηπφλ ε Οξζφδνμνο Βθθιεζία ηηµά ηε µλήµε ησλ Αψδεθα Ώπνζηφισλ, ησλ Ββδνµήληα θαη φισλ ησλ αγίσλ, πνπ ηηµήζεθαλ µε ηνλ ηίηιν ηνπ Εζαπνζηφινπ, δηφηη έγηλαλ ηα αζθαιή ζεµέιηα θαη ηνπ Λφγνπ ηα πάγρξπζα ζηφµαηα. Ώλαδείρηεθαλ ζεξµνί πξέζβεηο ζηνλ Κχξην θαη νηθνλφµνη ηεο ζείαο Υάξηηνο. Καη ηέινο έγηλαλ ζεφθιεηνη ζπλεξγάηεο γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο παγθφζµηαο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ. Ώγαπεηνί µνπ ελ Υξηζηψ αδειθνί, αο ηηµήζνπµε ηε µλήµε ησλ αγίσλ Ώπνζηφισλ µε έξγα αληάμηα ηεο ηηµήο θαη ηεο αγάπεο ησλ πξψησλ Μαζεηψλ ηνπ Υξηζηνχ. Ώο µηµεζνχµε ηνλ ηεξφ δήιν ηνπο γηα ηελ δηάδνζε ηνπ Βπαγγειίνπ ζηηο νηθνγέλεηέο µαο, ζηνπο ζπγγελείο µαο, ζηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο µαο, γηαηί πφζα πξάγµαηα αγλννχµε εµείο νη Έιιελεο; Ώο ζηξαθνχµε πξνο ην Θεφ ηεο αγάπεο θαη αο αγαπήζνπµε µε εηιηθξίλεηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο µαο. Ώπηφ είλαη πνπ ζα ηηµήζεη ηνπο αγίνπο Ώπνζηφινπο, εάλ ζα βιέπνπλ, φηη αθνινπζνχµε ηα φζα εθείλνη µαο παξέδσζαλ. Ώπηφ είλαη ην ζέιεµα ηνπ Θενχ, λα έρνπµε αγάπε γηα φιν ηνλ θφζµν. 104

105 ΜΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΣΙΜΙΑ ΔΘΗΣΟ ΣΗ ΤΠΔΡΓΙΑ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 2 Ινπιίνπ Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ αλαδεηά ηε δφμα µε ηελ νπνία επηζπµεί λα πεξηβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην φλνµά ηνπ, νχησο ψζηε λα µλεµνλεχεηαη απφ γεληά ζε γεληά µε επαίλνπο θαη µε εγθψµηα. Δ δφμα µπνξεί λα είλαη επίγεηα θαη αλζξψπηλε, µηα δφμα πνπ θεξδίδνπλ νη επηθαλείο άληξεο µε ηα θαηνξζψµαηά ηνπο, είηε απηά είλαη ζαπµαζηά έξγα θιαζηθά θαη πεξηθαιή, είηε µε θαηαθηήζεηο ιαψλ, είηε µε ηε δηάδνζε θαη πξφνδν ηνπ πνιηηηζµνχ θαη ηεο επηζηήµεο. ια ηα έξγα πνπ αλαθέξαµε αλήθνπλ ζηελ επίγεηα δσή θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ άλζξσπν µέρξη ηνλ ηάθν. Γξάθνληαη ζε βηβιία ηεο πξφζθαηξεο δσήο θαη πνιιέο θνξέο βπζίδνληαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ηεο ιήζεο. Σφηε φια μερληνχληαη, φια πεξλάλε ζην ζθνηάδη ηνπ βπζνχ ηεο ηζηνξίαο θαη παξαµέλνπλ άδνμα θαη αηίµεηα. Τπάξρεη φµσο θαη µία άιιε δφμα, πνπ μεθηλά απφ ηελ επίγεηα απηή δσή, αιιά απνθνξπθψλεηαη θαη απνιαµβάλεηαη ζηε πέξα απφ ην ηάθν δσή, ζηελ αησληφηεηα, ζηελ νπξάληα ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Δ δφμα ηεο νπξάληαο ΐαζηιείαο απνθηάηαη αληίζεηα µε ηελ επίγεηα δφμα. Αειαδή, ελψ γηα ηελ επίγεηα δφμα θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο, αγψλεο θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηµνπνηνχληαη µέζα πνπ αληηηίζεληαη ζην ζέιεµα ηνπ Θενχ, θαη ζην ηέινο απνβιέπνπλ 105

106 ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγψ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηελ νπξάληα δφμα ν πηζηφο αγσλίδεηαη λα πξάηηεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ηνπ ην ζέιεµα ηνπ Θενχ, φρη γηα ηε δηθή ηνπ πξνβνιή, αιιά αθξηβψο γηα ηε δφμα ηνπ Θενχ. Δ δφμα ηεο ΐαζηιείαο απνθηάηαη µε ηελ απάξλεζε ηνπ εαχηνχ ηνπ θαη ηελ απφθηεζε ησλ αξεηψλ. Δ µίµεζε ηεο δσήο ηνπ Θεαλζξψπνπ Εεζνχ Υξηζηνχ είλαη ν δξφµνο πξνο ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Ο Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ µε φιε ηε δφμα, δχλαµε θαη µεγαιεηφηεηα ηεο ζεφηεηάο Σνπ θαηαδέρηεθε λα γίλεη άλζξσπνο ηέιεηνο, φµνηνο µε εµάο, ρσξίο αµαξηία. Έδεημε ηνλ δξφµν ηεο χςηζηεο αξεηήο, ηεο ηαπείλσζεο. Ο ίδηνο ν Θεφο άθεζε ηελ νπξάληά Σνπ δφμα θαη µεγαιεηφηεηα θαη έιαβε µνξθή δνχινπ, έγηλε πηφο αλζξψπνπ, πηφο ηεο Ώεηπαξζέλνπ Μαξίαο. Ο Θεφο θαλεξψζεθε ζηε γε θαη ζπλαλαζηξάθεθε µε ηνπο αλζξψπνπο ζαλ ηαπεηλφο άλζξσπνο. Ο πινχζηνο ζηε Υάξε Θεφο θάλεθε θησρφο. Βθείλνο, πνπ πιεξεί ηα ζχµπαληα µε ηελ παληνδχλαµε παξνπζία Σνπ, γίλεηαη έλαο άζεµνο θαη αθαλήο. Ώπηφο, πνπ απφ ππεξβάιινπζα αγάπε δελ εγθαηέιεηςε ην πεζµέλν πιάζµα Σνπ, εγθαηαιείπεηαη θαη πεξηθξνλείηαη απφ ηνλ επεξγεηνχµελν. Ο Τηφο ηνπ Θενχ δελ ήξζε γηα εγθφζµηα δφμα θαη επίγεηα µεγαιεία. Αελ ήξζε λα δηαθνλεζεί, αιιά λα δηαθνλήζεη. Έγηλε δνχινο, γηα λα ειεπζεξψζεη εθείλνπο, πνπ ήηαλ δνχινη ηεο αµαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Ο Κχξηνο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο γίλεηαη δνχινο ησλ δνχισλ Σνπ θαη δέρεηαη µαξηπξηθφ ζάλαην, ζάλαην ζηαπξνχ. Βθείλνο, πνπ ππεξβάιιεη ζε δφμα φινπο ηνπο αγίνπο δέρεηαη ζάλαην άηηµν θαη ζθιεξφ. «Καη ζρήµαηη επξεζείο σο άλζξσπνο εηαπείλσζελ εαπηόλ γελόµελνο ππήθννο µέρξη ζαλάηνπ, ζαλάηνπ δε ζηαπξνύ». Σν γεγνλφο ηεο ζείαο Οηθνλνµίαο, ηεο ζείαο δειαδή ελζάξθσζεο θαη ηεο ζηαπξηθήο ζπζίαο ηνπ Τηνχ ηνπ Θενχ θαλεξψλεη ηελ άπεηξε ζπγθαηάβαζε ηνπ Θενχ θαη ηελ άπεηξε ηαπείλσζή Σνπ. Ώιιά ην έξγν ηεο ζείαο Οηθνλνµίαο θαλέξσζε ηαπηφρξνλα ηε βαζχηαηε θαη έζραηε ηαπείλσζε ηεο Τπεξαγίαο, Αεζπνηλήο εµψλ Θενηφθνπ θαη Ώεηπαξζέλνπ Μαξίαο. Δ Θενηφθνο θαηαγφηαλ απφ ην βαζηιηθφ γέλνο, «εμ νίθνπ θαη παηξηάο Γαβίδ». Τπήξμε άζπηιε, αµφιπληε, άθζνξε θαη άµεµπηε Κφξε. Δ Θενηφθνο Μαξία ππήξμε ε 106

107 ατηφηεξε γπλαίθα ηνπ θφζµνπ. Δ µφλε, πνπ δέρηεθε νπξάλην ραηξεηηζµφ απφ αξραγγειηθφ ζηφµα. Παξ φιεο ηηο αξεηέο θαη ηε ζενζέβεηά Σεο δελ θξίλεη άμηα λα γίλεη Μεηέξα ηνπ Θενχ Λφγoπ. Ώπνξεί πψο επέβιεςε ν Θεφο ζ απηήλ, θαη νµνινγεί, φηη είλαη δνχιε Κπξίνπ, ηαπεηλή θαη άζεµε. Βλψ έιαβε ηηµή, πνπ θαµηά γπλαίθα ηνπ θφζµνπ δελ έιαβε πνηέ, απηή δελ ππεξεθαλεχεηαη, δελ θνµπάδεη, δε δηαιαιεί ην µέγα γεγνλφο. Κξχβεη ηελ µεγάιε Υάξε, πνπ δέρηεθε απφ ην Θεφ. Πφζε µεγάιε ηαπείλσζε βαζηιεχεη ζηε ςπρή ηεο Θενηφθνπ; Σαπεηλψλεη ηνλ εαπηφ Σεο, φπσο αθξηβψο ηαπείλσζε ηνλ Βαπηφ Σνπ ν Τηφο θαη Λφγνο ηνπ Θενχ. Δ πεγή ηεο ηαπείλσζεο ρσξείηαη µέζα ζην δνρείν ηεο ηαπεηλνθξνζχλεο, θαη ε Θενηφθνο δέρεηαη φιε ηελ θσηηά ηεο Θεφηεηαο ζσµαηηθά ρσξίο λα θαηαθαεί απφ ηε θσηηά ηεο Θεφηεηαο. Σαπεηλψλεηαη ν Τηφο, ηαπεηλψλεηαη θαη ε Μεηέξα. Δ Ώεηπάξζελνο Κφξε, ε ΐαζίιηζζα ηνπ Οπξαλνχ, ην εγθαιιψπηζµα ησλ αγγέισλ, ε εππξέπεηα ησλ παξζέλσλ, ε πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ, ζπγθηλεί θαη αγηάδεη ηηο ςπρέο εθείλσλ ησλ πηζηψλ, πνπ πξνζηξέρνπλ µε πίζηε ζ Ώπηή. ήµεξα, ε Οξζφδνμή µαο Βθθιεζία γηνξηάδεη ηελ θαηάζεζε ηεο ηηµίαο Βζζήηνο ηεο Θενηφθνπ. Ώξµφδεη εμ αηηίαο ηεο παλήγπξεο λα ζηξαθνχµε γηα ιίγν πίζσ ζηελ ηζηνξία θαη λα θξεζθάξνπµε ηελ µλήµε µαο µε ηα πεξηζηαηηθά ηεο εχξεζεο ηεο ηηµίαο Βζζήηνο. ηα ρξφληα ηνπ επζεβέζηαηνπ βαζηιηά Λένληα ηνπ Μεγάινπ, ήηαλ δχν αδειθνί παηξίθηνη, ζηξαηνπεδάξρεο ζην αμίσµα, ν Γάιβηνο θαη ν Κάλδηδνο. Σα αδέιθηα απηά ήηαλ επγελείο θαη αμηφινγνη, αιιά βξίζθνληαλ ζηελ αίξεζε ηνπ Ώξείνπ. Δ ζεία Υάξε δελ άθεζε ηνπο θαινπξναίξεηνπο δνχινπο ηνπ Υξηζηνχ λα ραζνχλ ζηελ απψιεηα ηεο αίξεζεο, αιιά ηνπο ράξηζε θσηηζµφ θαη ηνπο νδήγεζε ζηελ αιήζεηα ηεο Οξζνδνμίαο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο φρη µφλν νµνινγνχζαλ ηελ Οξζνδνμία, αιιά θαη άιινπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πιάλε λνπζεηνχζαλ θαη θαζνδεγνχζαλ λα αζπαζηνχλ ηελ αιήζεηα. Δ Υάξε ηνπ Θενχ παξαθίλεζε ηηο θαξδηέο ησλ δχν αδειθψλ λα πξνζθπλήζνπλ ηα Εεξνζφιπµα. Ώθνχ έιαβαλ 107

108 βαζηιηθά γξάµµαηα, έθηαζαλ ζηα µέξε ηεο Παιαηζηίλεο, πέξαζαλ απφ ηελ Γαιηιαία, γηα λα δνπλ ηε Ναδαξέη. Έµεηλαλ ζην ρσξηφ εθείλν θαη θηινμελήζεθαλ ζην ζπίηη µηαο ειηθησµέλεο γπλαίθαο. Δ ηίµηα γπλαίθα, πνπ νλνµαδφηαλ Άλλα, ήηαλ Ββξαία ζηε γεληά, αιιά Υξηζηηαλή ζηελ πίζηε, επιαβήο θαη ελάξεηε, πξνζεπρνµέλε λχρηα θαη εµέξα ζηνλ Κχξην. Οη ΐπδαληηλνί άξρνληεο παξαηήξεζαλ φηη ππήξρε ζπίηη ζην νπνίν επξίζθνληαη πνιινί άξξσζηνη, θαη φηη απφ ην ζπίηη εθείλν εμεξρφηαλ ζαπµάζηα επσδία. ην δείπλν παξαθάιεζαλ ηε γεξφληηζζα λα ηνπο νµνινγήζεη γηα ηνλ ηεξφ ηφπν φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νη πηζηνί µε ηνπο αζζελείο ηνπο. Δ γεξφληηζζα Άλλα δε ζέιεζε λα θαλεξψζεη ην ηεξφ µπζηηθφ, πνπ γηα αηψλεο θξπβφηαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο θαη δηαδηδφηαλ απφ παξζέλα ζε παξζέλα θφξε. Ώθνχ εθείλνη ηε δηαβεβαίσζαλ φηη δελ επξφθεηην λα δεµησζεί ή λα ππνζηεί θαµία βιάβε, απνθάιπςε φηη ζην ζπίηη εθείλν θπιαγφηαλ µέζα ζε µηθξφ θηβψηην ε εζζήηα ηεο Θενηφθνπ Μαξίαο, πνπ ράξηζε ζαλ επινγία ε Μεηέξα ηνπ Θενχ, πξηλ απφ ηε µεηάζηαζή Σεο ζηηο δχν παξζέλεο ππεξέηξηέο Σεο. Βθείλεο ζηε ζπλέρεηα ην εµπηζηεχηεθαλ ζ άιιεο παξζέλεο, θπιάγνληαο µε απηφ ηνλ ηξφπν ην µπζηηθφ απφ γεληά ζε γεληά θαη µε ηελ παξαγγειία λα µελ ην θαλεξψζνπλ ζε θαλέλα άληξα. Οη Γάιβηνο θαη Κάλδηδνο έθξημαλ ζην άθνπζµα ησλ ιφγσλ ηεο Άλλαο θαη έµεηλαλ ζην ζπίηη, φπνπ βξηζθφηαλ ν νπξάληνο απηφο ζεζαπξφο. ηαλ θνηµήζεθαλ φινη µέζα ζην ζπίηη πήξαλ ηα αθξηβή µέηξα ηνπ θηβσηίνπ θαη ηελ επφµελε παξάγγεηιαλ ζε έλα µαξαγθφ λα ηνπο θαηαζθεπάζεη έλα παξφµνην. ιε ηε λχρηα µε δάθξπα θαη ζεξµέο πξνζεπρέο παξαθαινχζαλ ηε Θενηφθν λα ηνπο επηηξέςεη λα µεηαθέξνπλ ηελ αγία Βζζήηα Σεο ζηε ΐαζηιεχνπζα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα αζθάιεηα θαη πεξηπνίεζε ησλ πηζηψλ Οξζφδνμσλ βαζηιηάδσλ θαη ηνπ ιανχ. Μεηά απφ πξνζεπρή πνιχσξε μαθληθά, γέµηζαλ µε ζάξξνο θαη επιάβεηα, ηξέµνληαο θαη ραξνχµελνη πιεζίαζαλ µε δάθξπα, θαη αθνχ πήξαλ ην ηεξφ θηβψηην µε ηελ Βζζήηα ην αληηθαηέζηεζαλ µε εθείλν πνπ θαηαζθεχαζαλ, ην νπνίν θαη ζθέπαζαλ µε ρξπζφ δέξµα. Δ Άλλα λφµηζε, φηη απφ επιάβεηα ην έθαλαλ θαη δελ 108

109 ππνπηεχζεθε ην παξαµηθξφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ µπφξεζαλ λα µεηαθέξνπλ ηνλ πνιχηηµν απηφ ζεζαπξφ ζηε ΐαζηιεχνπζα. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απνθάζηζαλ λα µελ νµνινγήζνπλ γηα ηνλ άζπιν απηφ ζεζαπξφ θαη ρηίδνπλ έλα λαφ πξνο ηηµή ησλ αγίσλ Ώπνζηφισλ Πέηξνπ θαη Μάξθνπ. Βθεί φµσο μερείιηδε ε Υάξε ησλ ζαπµάησλ ηεο Θενηφθνπ θαη δελ µπνξνχζαλ λα θξχςνπλ µηα ηέηνηα πεγή Υάξηηνο. Ώπφ αλάγθε αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά ηεο εχξεζε&omicro