ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ Γελ 3: 15 θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο, απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ θεληήζεηο ηε θηέξλα ηνπ Γελ 49: 8 Ηνχδα εζέλα ζά ζε επαηλέζνπλ νη αδειθνί ζνπ ην ρέξη ζνπ ζα είλαη ζηνλ ηξάρειν ησλ ερζξψλ ζνπ νη γηνη ηνπ παηέξα ζνπ ζα ζε πξνζθπλήζνπλ Γελ ζα εθιείςεη ην ζθήπηξν απφ ηνλ Ηνχδα νχηε λνκνζέηεο απφ κέζα ζνπ κέρξηο φηνπ έξζεη ν ειψ θαη ζ απηφλ ζα είλαη ε ππαθνή ησλ ιαψλ {πξνζδνθία εζλψλ} 11 ηελ άκπειν δέλεη ην πνπιάξη ηνπ θαη ζηνλ εθιεθηφ βιαζηφ ην πνπιαξάθη ηνπ γατδνπξηνχ ηνπ, ζε θξαζί ζα πιχλεη ην έλδπκά ηνπ θαη ζην αίκα ηνπ ζηαθπιηνχ ηε ζηνιή ηνπ Β ακ 7: 16 θαη ζα ζηεξεσζεί ε νηθνγέλεηά ζνπ θαη ε βαζηιεία ζνπ κπξνζηά ζνπ κέρξη ηνλ αηψλα ν ζξφλνο ζνπ ζα ζηεξεσζεί παληνηηλά 17 χκθσλα κε φια απηά ηα ιφγηα θαη ζχκθσλα κε νιφθιεξε απηή ηελ φξαζε έηζη κίιεζε ν Νάζαλ ζηνλ Γαβίδ Α Υξ 17: 11 Κη αθνχ ζπκπιεξσζνχλ νη εκέξεο ζνπ γηα λα παο καδί κε ηνπο παηέξεο ζνπ ζα ζεθψζσ κεηά απφ ζέλα ην ζπέξκα ζνπ πνπ ζα είλαη απφ ηνπο γηνπο ζνπ θαη ζα ζηεξεψζσ ηε βαζηιεία ηνπ 12 Απηφο ζα κνπ νηθνδνκήζεη έλαλ νίθν θαη ζα ζηεξεψζσ ηνλ ζξφλν ηνπ κέρξη ηνλ αηψλα 13 Δγψ ζα ηνπ είκαη παηέξαο θη απηφο ζα κνπ είλαη γηνο θαη δελ ζα αθαηξέζσ ην έιεφο κνπ απ απηφλ θαζψο ην αθαίξεζα απφ εθείλνλ πνπ ήηαλ πξηλ απφ ζέλα 14 αιιά ζα ηνλ ζηήζσ ζηνλ νίθν κνπ θαη ζηε βαζηιεία κνπ 15 κέρξη ηνλ αηψλα θαη ν ζξφλνο ηνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνο ζηνλ αηψλα 15 χκθσλα κε φια απηά ηα ιφγηα θαη ζχκθσλα κε νιφθιεξε απηή ηελ φξαζε έηζη κίιεζε ν Νάζαλ ζηνλ Γαβίδ. ΗΑΪΑ 2: 2 ηηο έζραηεο εκέξεο, ην φξνο ηνπ Κπξίνπ {ν νίθνο ηνπ Θενχ} ζα ζηεξηρζεί επάλσ ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ θαη ζα πςσζεί ππεξάλσ ησλ βνπλψλ θαη φια ηα έζλε ζα ζπξξένπλ ζ απηφ 3 θαη πνιινί ιανί ζα πάλε, θαη ζα πνπλ: Διάηε θη αο αλέβνπκε ζην φξνο ηνπ Κπξίνπ ζηνλ νίθν ηνπ Θενχ ηνπ Ηαθψβ θαη ζα καο δηδάμεη ηνπο δξφκνπο ηνπ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ηνπ Δπεηδή, απφ ηε ηψλ ζα βγεη λφκνο, θαη ιφγνο Κπξίνπ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ 4 θαη ζα θξίλεη αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ζα ειέγμεη πνιινχο ιανχο θαη ζα ζθπξειαηήζνπλ ηα καραίξηα ηνπο ζε πλία, θαη ηηο ιφγρεο ηνπο ζε δξεπάληα δελ ζα ζεθψζνπλ κάραηξα έζλνο ελάληηα ζε έζλνο, νχηε ζα κάζνπλ πιένλ ηνλ πφιεκν 9: 1 Γελ ζα είλαη, φκσο, ηέηνην ζάκπσκα ζηε γε, ηε ζιηκκέλε ζηνπο πξσηπηεξηλνχο θαηξνχο εμνπζέλσζε ηε γε Εαβνπιψλ, θαη ηε γε Νεθζαιείκ ελψ ζηνπο θαηνπηλνχο έθαλε έλδνμα ηα κέξε πξνο ηνλ δξφκν ηεο ζάιαζζαο πέξα απφ ηνλ Ηνξδάλε, ηε Γαιηιαία ησλ εζλψλ 2 Ο ιαφο, πνπ πεξπαηνχζε ζε ζθνηάδη είδε έλα κεγάιν θσο ζ απηνχο πνπ θάζνληαλ ζε γε ζθηάο ζαλάηνπ έλα θσο έιακςε επάλσ ηνπο 3 Πνιιαπιαζίαζεο ην έζλνο, ηνπ αχμεζεο ηε ραξά ραίξνληαη κπξνζηά ζνπ ζαλ ηε ραξά ηνπ ζεξηζκνχ φπσο αγάιινληαη απηνί πνπ δηακνηξάδνληαη ηα ιάθπξα 4 Δπεηδή εζχ ζχληξηςεο ηνλ δπγφ ηνπ θνξηίνπ ηνπ θαη ηε ξάβδν ηνπ ψκνπ ηνπ, θαη ηε κάζηηγα εθείλνπ πνπ ηνλ θαηαδπλάζηεπε φπσο ζηελ εκέξα ηνπ Μαδηάκ 5 Δπεηδή θάζε πεξηθλεκίδα πνιεκηζηή πνπ κάρεηαη κε ζφξπβν, θαη θάζε ζηνιή θπιηζκέλε ζε αίκαηα, ζα είλαη γηα θαχζε θαη χιε θσηηάο 6 Δπεηδή, γελλήζεθε ζε καο έλα παηδί, έλαο γηνο δφζεθε ζε καο θαη ε εμνπζία ηνπ ζα είλαη επάλσ ζηνλ ψκν ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ ζα απνθιεζεί: ζαπκαζηφο, χκβνπινο, Ηζρπξφο Θεφο {κεγάιεο βνπιήο άγγεινο}, Παηέξαο ηνπ Μέιινληα Αηψλα [Αηψληνο Παηέξαο], Άξρνληαο Δηξήλεο 7 ηελ αχμεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηεο εηξήλεο δελ ζα ππάξρεη ηέινο, επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνπ Γαβίδ θη επάλσ ζηε βαζηιεία ηνπ, γηα λα ηε δηαηάμεη θαη λα ηε ζηεξεψζεη, κε θξίζε θαη δηθαηνζχλε απφ ηψξα θαη κέρξη ηνλ αηψλα. Ο δήινο ηνπ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ζα ην εθηειέζεη. 10:20 { Καη εζηαη ελ ηε εκέξα εθείλε νπθέηη πξνζηεζήζεηαη ην θαηαιεηθζελ Ηζξαει, θαη νη ζσζέληεο ηνπ Ηαθσβ νπθέηη κε πεπνηζφηεο σζηλ επη ηνπο αδηθήζαληαο απηνχο, αιια εζνληαη πεπνηζφηεο επη ηνλ ζενλ ηνλ αγηνλ ηνπ Ηζξαει ηε αιεζεία, 21 θαη εζηαη ην θαηαιεηθζελ ηνπ Ηαθσβ επη ζενλ ηζρχνληα. 22 θαη εαλ γέλεηαη ν ιανο Ηζξαει σο ε ακκνο ηεο ζαιάζζεο, ην θαηάιεηκκα απησλ ζσζήζεηαη. ιφγνλ γαξ ζπληεισλ θαη ζπληέκλσλ ελ δηθαηνζχλε, 23 νηη ιφγνλ ζπληεηκεκέλνλ πνηήζεη ν ζενο ελ ηε νηθνπκέλε νιε. } 11: ΚΑΗ ζα βγεη έλα ξαβδί απφ ηνλ θνξκφ ηνπ Ηεζζαί, θη έλαο θιάδνο ζα αλέβεη απφ ηηο ξίδεο ηνπ, 2 θαη ην πλεχκα ηνπ Κπξίνπ ζα αλαπαπζεί επάλσ ηνπ, πλεχκα ζνθίαο θαη ζχλεζεο, βνπιήο θαη δχλακεο, πλεχκα γλψζεο θαη θφβνπ ηνπ Κπξίνπ 3 θαη ζα ηνλ θάλεη νμπδεξθή ζηνλ θφβν ηνπ Κπξίνπ, ψζηε δελ ζα θξίλεη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ καηηψλ ηνπ νχηε ζα ειέγρεη ζχκθσλα κε ηελ αθξφαζε ησλ απηηψλ ηνπ 4 αιιά, κε δηθαηνζχλε ζα θξίλεη ηνπο θησρνχο, θαη κε επζχηεηα ζα ππεξαζπίδεηαη ηνπο ηαπεηλνχο ηεο γεο θαη ζα παηάμεη ηε γε κε ην ξαβδί ηνπ ζηφκαηφο ηνπ θαη κε ηελ πλνή απφ ηα ρείιε ηνπ ζα ζαλαηψλεη ηνλ αζεβή. 5 Καη ε δψλε ηεο νζθχνο ηνπ ζα είλαη δηθαηνζχλε, θαη ε δψλε ησλ πιεπξψλ ηνπ πίζηε. 6 Καη ν ιχθνο ζα ζπγθαηνηθεί καδί κε ην αξλί, θαη ε ιενπάξδαιε ζα αλαπαχεηαη καδί κε ην θαηζηθάθη θαη ην κνζράξη θαη ν ζθχκλνο θαη ηα ζηηεπηά καδί, θαη έλα κηθξφ παηδί ζα ηα νδεγεί. 7 Καη ε δάκαιε θαη ε αξθνχδα ζα βφζθνπλ καδί, ηα παηδηά ηνπο ζα αλαπαχνληαη καδί, θαη ην ιηνληάξη ζα ηξψεη άρπξν φπσο θαη ην βφδη. 8 Καη ην παηδί πνπ ζειάδεη ζα παίδεη ζηελ ηξχπα ηεο έρηδλαο, θαη ην 1

2 απνγαιαθηηζκέλν παηδί ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζηε θσιηά ηεο νρηάο 9 δελ ζα θαθνπνηνχλ νχηε ζα θζείξνπλ ζε φιν ην άγηφ κνπ φξνο επεηδή, ε γε ζα είλαη πιήξεο ηεο γλψζεο ηνπ Κπξίνπ, φπσο ηα λεξά ζθεπάδνπλ ηε ζάιαζζα. 10 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε πξνο ηε ξίδα ηνπ Ηεζζαί, πνπ ζα ζηέθεηαη ζεκαία ησλ ιαψλ ζ απηφλ ζα πξνζηξέμνπλ ηα έζλε, θαη ε αλάπαπζή ηνπ ζα είλαη δφμα Καη ζα πςψζεη κηα ζεκαία ζηα έζλε, θαη ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο απνξξηκκέλνπο ηνπ Ηζξαήι, θαη ζα ζπλαζξνίζεη ηνπο δηαζθνξπηζκέλνπο ηνπ Ηνχδα απφ ηηο 4 γσλίεο ηεο γεο. 13 Καη ν θζφλνο ηνπ Δθξαΐκ ζα αθαηξεζεί θη απηνί πνπ ερζξεχνληαη ηνλ Ηνχδα ζα απνθνπνχλ 22: 20 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα θαιέζσ ηνλ δνχιν κνπ ηνλ Διηαθείκ, ηνλ γην ηνπ Υειθία 21 θαη ζα ηνλ ληχζσ κε ηε ζηνιή ζνπ, ζα ηνλ πεξηδψζσ κε ηε δψζε ζνπ θαη ηελ εμνπζία ζνπ ζα δψζσ ζην ρέξη ηνπ, θαη ζα είλαη παηέξαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ζηνλ νίθν ηνπ Ηνχδα 22 θαη ζα βάισ επάλσ ζηνλ ψκν ηνπ ην θιεηδί ηνπ νίθνπ ηνπ Γαβίδ θαη ζα αλνίγεη θαη θαλέλαο δελ ζα θιείλεη θαη ζα θιείλεη θαη θαλέλαο δελ ζα αλνίγεη 23 Καη ζα ηνλ ζηεξίμσ ζαλ πάζζαιν ζε ζηεξεφ ηφπν, θαη ζα είλαη ζαλ ζξφλνο δφμαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηέξα ηνπ. 24 Καη απ απηφλ ζα θξεκάζνπλ νιφθιεξε ηε δφμα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηέξα ηνπ, ηα εγγφληα θαη ηνπο απφ γφλνπο, φια ηα ζθεχε ηα κηθξά απφ ηα ζθεχε ησλ πνηεξηψλ κέρξη φια ηα ζθεχε ησλ θηαιψλ 24: 13 Όηαλ γίλεη έηζη ζην κέζνλ ηεο γεο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, ζα είλαη ζαλ ηηλαγκφο ειηάο, ζαλ ην ζηαθπινιφγεκα αθνχ ζηακαηήζεη ν ηξπγεηφο 14 Απηνί ζα πςψζνπλ ηε θσλή ηνπο, ζα ςάιινπλ εμαηηίαο ηεο κεγαιεηφηεηαο ηνπ Κπξίνπ ζα κηινχλ κεγαιφθσλα απφ ηε ζάιαζζα 15 Γη απηφ δνμάζηε ηνλ Κχξην ζηηο θνηιάδεο, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ ηνπ Ηζξαήι ζηα λεζηά ηεο ζάιαζζαο 16 Αθνχζακε ηξαγνχδηα απφ ηελ άθξε ηεο γεο: Γφμα ζηνλ δίθαην Αιιά εγψ είπα: Σαιαηπσξία κνπ, ηαιαηπσξία κνπ! Αιίκνλν ζε κέλα! Οη άπηζηνη έπξαμαλ άπηζηα λαη, νη άπηζηνη έπξαμαλ πνιχ άπηζηα 17 Φφβν θαη ιάθθνο, θαη παγίδα είλαη επάλσ ζε ζέλα θάηνηθε ηεο γεο. 18 Κη απηφο πνπ θεχγεη απφ ηνλ ήρν ηνπ θφβνπ ζα πέζεη ζηνλ ιάθθν θη απηφο πνπ αλεβαίλεη απφ κέζα απφ ηνλ ιάθθν ζα πηαζηεί ζηελ παγίδα επεηδή, νη ζπξίδεο απφ πάλσ είλαη αλνηρηέο, θαη ζείνληαη ηα ζεκέιηα ηεο γεο 19 Ζ γε θαηαζπληξίθηεθε, ε γε δηαιχζεθε νινθιεξσηηθά, ε γε θηλήζεθε ππεξβνιηθά 20 Ζ γε ζα θινληζηεί εδψ θη εθεί φπσο απηφο πνπ κεζάεη θαη ζα κεηαθηλεζεί ζαλ θαιχβα θαη ε αλνκία ηεο ζα βαξχλεη επάλσ ηεο θαη ζα πέζεη θαη δελ ζα ζεθσζεί πιένλ. 21 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ν Κχξηνο ζα παηδέςεη ηνλ ζηξαηφ ησλ ςειψλ κέζα ζην χςνο θαη ηνπο βαζηιηάδεο ηεο γεο επάλσ ζηε γε 22 Καη ζα ζπγθεληξσζνχλ φπσο ζπγθεληξψλνληαη νη αηρκάισηνη ζηνλ ιάθθν θαη ζα θιεηζηνχλ ζηε θπιαθή θαη χζηεξα απφ πνιιέο εκέξεο ζα ηνπο γίλεη επίζθεςε 23 Σφηε ην θεγγάξη ζα ληξαπεί θαη ν ήιηνο ζα ληξνπηαζηεί, φηαλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ βαζηιεχζεη ζην φξνο ηψλ θαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζα δνμαζηεί κπξνζηά ζηνπο πξεζβπηέξνπο ηνπ. 25: ΚΤΡΗΔ, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζα ζε πςψλσ ζα πκλψ ην φλνκά ζνπ επεηδή έθαλεο ζαπκαζηά πξάγκαηα νη βνπιέο ζνπ απ ηελ αξρή είλαη πίζηε θαη αιήζεηα 2 Δπεηδή εζχ έθαλεο κηα πφιε ζσξφ κηα νρπξσκέλε πφιε έλα εξείπην ηα νρπξψκαηα ησλ αιινγελψλ ψζηε λα κε είλαη πφιε πνηέ δελ ζα αλνηθνδνκεζνχλ 3 Γη απηφ ν ηζρπξφο ιαφο ζα, ζε δνμάζεη ε πφιε ησλ ηξνκεξψλ εζλψλ ζα ζε θνβεζεί 4 Δπεηδή, ζηάζεθεο δχλακε ζηνλ θησρφ δχλακε ηνπ ελδεή ζηε ζηελνρψξηα ηνπ, θαηαθχγην ελάληηα ζηελ αλεκνδάιε ζθηά ελάληηα ζηνλ θαχζσλα φηαλ ην θχζεκα ησλ ηξνκεξψλ πξνζβάιεη ζαλ αλεκνδάιε ελάληηα ζε ηνίρν. 5 Θα θαηαπαχζεηο ηνλ ζφξπβν ησλ αιινγελψλ ζαλ ηνλ θαχζσλα ζε μεξφ ηφπν, ηνλ θαχζσλα κέζσ ηεο ζθηάο ηνπ ζχλλεθνπ ν ζξίακβνο ησλ ηξνκεξψλ ζα ηαπεηλσζεί. 6 Κη επάλσ ζ απηφ ην φξνο ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα θάλεη ζε φινπο ηνπο ιανχο κηα επσρία απφ παρηά κηα επσρία απφ θξαζηά ζηνλ ηξχγν ηνπο, απφ παρηά γεκάηα κπειφ, απφ θαζνξηζκέλα θξαζηά επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ. 7 Καη ζην φξνο ηνχην ζα αθαλίζεη ην πξφζσπν ηνπ πεξηθαιχκκαηνο εθείλνπ πνπ πεξηζθεπάδεη φινπο ηνπο ιανχο θαη ην θάιπκκα απηφ πνπ ζθεπάδεη φια ηα έζλε 8 ζα θαηαπηεί ηνλ ζάλαην κε λίθε θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζθνπγγίζεη ηα δάθξπα απφ φια ηα πξφζσπα θαη ζα εμαιείςεη ην φλεηδνο απηνχ ηνπ ιανχ απφ νιφθιεξε ηε γε επεηδή κίιεζε ν Κχξηνο. 9 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα πνπλ: Να απηφο είλαη ν Θεφο καο ηνλ πεξηκέλακε θαη ζα καο ζψζεη απηφο είλαη ν Κχξηνο ηνλ πεξηκέλακε ζα ραξνχκε θαη ζα επθξαλζνχκε ζηε ζσηεξία ηνπ 10 Δπεηδή ζ απηφ ην φξνο, ζα αλαπαπζεί ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ θαη ν Μσάβ ζα θαηαπαηεζεί απφ θάησ ηνπ φπσο θαηαπαηηέηαη ην άρπξν γηα ηνλ θνπξψλα. 11 Καη ζα απιψζεη ηα ρέξηα ηνπ αλάκεζά ηνπο, Όπσο εθείλνο πνπ θνιπκπάεη απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ γηα λα θνιπκπήζεη θαη ζα ηαπεηλψζεη ηελ ππεξεθάλεηα ηνπο καδί κε ηηο παλνπξγίεο ησλ ρεξηψλ ηνπο. 12 Καη ηα ςειά νρπξψκαηα ησλ ηεηρψλ ζνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, ζα γθξεκηζηνχλ ζα θαηεδαθηζηνχλ κέρξη ην έδαθνο 26: ΚΑΣΑ ηελ εκέξα εθείλε ζηε γε ηνπ Ηνχδα ζα ςαιεί απηφ ην ηξαγνχδη Έρνπκε κηα νρπξή πφιε ν Θεφο ζα βάιεη ζσηεξία αληί γηα ηείρε θαη πεξηηεηρίζκαηα 2 Πχιεο, αλνίμηε θαη ζα κπεη ην δίθαην έζλνο απηφ πνπ θπιάζζεη ηελ αιήζεηα 3 ζα θπιάμεηο ζε ηέιεηα εηξήλε ην πλεχκα πνπ επηζηεξίδεηαη ζε ζέλα, επεηδή ζε ζέλα έρεη ην ζάξξνο ηνπ 4 Να έρεηε ην ζάξξνο ζαο ζηνλ Κχξην πάληνηε επεηδή ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ππάξρεη αηψληα δχλακε 5 Δπεηδή ηαπεηλψλεη απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ςειά γθξεκίδεη ηελ ςειή πφιε ηελ γθξεκίδεη κέρξηο εδάθνπο ηελ θαηαβάιιεη κέρξη ην ρψκα 6 Σν πφδη ζα ηελ θαηαπαηήζεη, ηα πφδηα ηνπ θησρνχ ηα βήκαηα ηνπ ελδεή 7 Ο δξφκνο ηνπ δηθαίνπ είλαη επζχηεηα εζχ, επζχηαηε, ζηαζκίδεηο ηνλ δξφκν ηνπ δηθαίνπ 8 Ναη, ζηνλ δξφκν ησλ θξίζεψλ ζνπ, Κχξηε, ζε πεξηκέλακε ν πφζνο ηεο ςπρήο καο είλαη ζην φλνκά ζνπ θαη ζηελ ελζχκεζή ζνπ 9 Με ηελ ςπρή κνπ ζε πφζεζα ηε λχρηα λαη, κε ην πλεχκα κνπ κέζα κνπ ζε εθδεηήζσ ην πξσί επεηδή φηαλ είλαη νη θξίζεηο ζνπ ζηε γε, νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ ζα κάζνπλ δηθαηνζχλε. 10 Κη αλ αθφκα ν αζεβήο ειεεζεί, δελ ζα κάζεη δηθαηνζχλε ζηε γε ηεο επζχηεηαο ζα πξάμεη άδηθα, θαη δελ ζα θνηηάμεη ζηε κεγαιεηφηεηα ηνπ Κπξίνπ 11 Σν ρέξη ζνπ Κχξηε πςψλεηαη απηνί φκσο δελ ζα δνπλ ζα δνπλ πάλησο θαη ζα θαηαληξνπηαζηνχλ ν δήινο πνπ είλαη ππέξ ηνπ ιανχ ζνπ, κάιηζηα ε θσηηά πνπ είλαη ελάληηα ζηνπο ερζξνχο ζνπ ζα ηνπο θαηαθάεη. 12 Κχξηε 2

3 εηξήλε ζα δψζεηο ζε καο επεηδή εζχ έθαλεο θαη φια καο ηα έξγα γηα καο. 13 Κχξηε ν Θεφο καο άιινη θχξηνη, εθηφο απφ ζέλα εμνπζίαζαλ επάλσ καο αιιά, ηψξα κε ζέλα κφλν ζα αλαθέξνπκε ην φλνκά ζνπ 14 Πέζαλαλ δελ ζα αλαδήζνπλ μεςχρεζαλ δελ ζα αλαζηεζνχλ γη απηφ επηζθέθζεθεο θαη ηνπο εμνιφζξεπζεο θαη εμάιεηςεο νιφθιεξε ηελ αλάκλεζή ηνπο 15 Πιήζπλεο ην έζλνο, Κχξηε πιήζπλεο ην έζλνο δνμάζηεθεο ην κάθξπλεο ζε φια ηα έζραηα ηεο γεο. 16 Κχξηε ζηε ζιίςε πξνζέηξεμαλ ζε ζέλα μέρπζαλ ζηελαγκφ φηαλ ε παηδαγσγηθή ζνπ ήηαλ επάλσ ηνπο 17 αλ κηα έγθπν γπλαίθα φηαλ πιεζηάζεη ζηε γέλλα θνηινπνλεί, θσλάδνληαο κέζα ζηνπο πφλνπο ηεο, έηζη γίλακε κπξνζηά ζνπ Κχξηε 18 πιιάβακε, θνηινπνλέζακε, φκσο ζαλ λα γελλήζακε άλεκν δελ θαηνξζψζακε θακηά απειεπζέξσζε ζηε γε νχηε έπεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ 19 Οη λεθξνί ζνπ ζα δήζνπλ, καδί κε ην λεθξφ κνπ ζψκα ζα αλαζηεζνχλ λα ζεθσζείηε θαη λα ςάιιεηε εζείο πνπ θαηνηθείηε ζην ρψκα επεηδή ε δξφζνο ζνπ είλαη ζαλ ηε δξφζν ησλ ρφξησλ θαη ε γε ζα εθξίςεη ηνπο λεθξνχο 20 Έια ιαέ κνπ, κπεο κέζα ζηα ηακεία ζνπ, θαη θιείζε ηηο ζχξεο ζνπ απφ πίζσ ζνπ θξχςνπ γηα ιίγν θαηξφ, κέρξη λα πεξάζεη ε νξγή 21 Δπεηδή λα ν Κχξηνο βγαίλεη απφ ηνλ ηφπν ηνπ γηα λα παηδεχζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπο ελψ ε γε ζα μεζθεπάζεη ηα αίκαηά ηεο θαη δελ ζα ζθεπάζεη πιένλ ηνπο θνλεπκέλνπο ηεο. 26: 17 θαη σο ε σδίλνπζα εγγίδεη ηνπ ηεθεηλ θαη επη ηε σδηλη απηεο εθέθξαμελ, νπησο εγελήζεκελ ησ αγαπεησ ζνπ δηα ηνλ θφβνλ ζνπ, θχξηε. 18 ελ γαζηξη ειάβνκελ θαη σδηλήζακελ θαη εηέθνκελ. πλεπκα ζσηεξίαο ζνπ επνηήζακελ επη ηεο γεο, αιια πεζνπληαη νη ελνηθνπληεο επη ηεο γεο. 19 αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαη εγεξζήζνληαη νη ελ ηνηο κλεκείνηο, θαη επθξαλζήζνληαη νη ελ ηε γε. ε γαξ δξφζνο ε παξα ζνπ ηακα απηνηο εζηηλ, ε δε γε ησλ αζεβσλ πεζεηηαη. 20 βάδηδε, ιαφο κνπ, εηζειζε εηο ηα ηακίεηά ζνπ, απφθιεηζνλ ηελ ζχξαλ ζνπ, απνθξχβεζη κηθξνλ νζνλ νζνλ, εσο αλ παξέιζε ε νξγε θπξίνπ. 21 ηδνπ γαξ θχξηνο απν ηνπ αγίνπ επάγεη ηελ νξγελ επη ηνπο ελνηθνπληαο επη ηεο γεο, θαη αλαθαιχςεη ε γε ην αηκα απηεο θαη νπ θαηαθαιχςεη ηνπο αλεξεκέλνπο. 27:1 Σε εκέξα εθείλε επάμεη ν ζενο ηελ κάραηξαλ ηελ αγίαλ θαη ηελ κεγάιελ θαη ηελ ηζρπξαλ επη ηνλ δξάθνληα νθηλ θεχγνληα, επη ηνλ δξάθνληα νθηλ ζθνιηνλ θαη αλειεη ηνλ δξάθνληα 29: 18 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, νη θνπθνί ζα αθνχζνπλ ηα ιφγηα ηνπ βηβιίνπ, θαη ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ζα δνπλ, αθνχ ειεπζεξσζνχλ απφ ην ζθνηάδη θη απφ ηελ νκίριε. 19 Καη νη πξάνη ζα επαπμήζνπλ ηε ραξά ηνπο ελ Κπξίσ, θαη νη θησρνί ησλ αλζξψπσλ ζα επθξαλζνχλ γηα ηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι. 20 Δπεηδή, ν ηξνκεξφο δελ ππάξρεη, θαη ν ριεπαζηήο εμνινζξεχζεθε, θαη φινη φζνη παξαθπιάζζνπλ ηελ αλνκία εμαιείθζεθαλ 21 πνπ θάλνπλ ηνλ άλζξσπν θηαίρηε γηα έλαλ ιφγν, θαη ζηήλνπλ παγίδα ζ απηφλ πνπ ειέγρεη ζηελ πχιε, θαη δηαζηξέθνπλ ην δίθαην κε ςέκα 22 Γη απηφ ν Κχξηνο, απηφο πνπ ιχηξσζε ηνλ Αβξαάκ ιέεη γηα ηνλ νίθν ηνπ Ηαθψβ ηα εμήο: Ο Ηαθψβ δελ ζα ληξνπηαζηεί πιένλ θαη ην πξφζσπφ ηνπ δελ ζα σρξηάζεη πιένλ 23 Όηαλ φκσο δεη ηα παηδηά ηνπ, ην έξγν ησλ ρεξηψλ κνπ αλάκεζά ηνπ, ζα αγηάζνπλ ην φλνκά κνπ θαη ζα αγηάζνπλ ηνλ Άγην ηνπ Ηαθψβ, θαη ζα θνβνχληαη ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι 24 Καη εθείλνη πνπ πιαλψληαη θαηά ην πλεχκα ζα έξζνπλ ζε ζχλεζε, θη απηνί πνπ γνγγχδνπλ ζα κάζνπλ δηδαζθαιία { 29: 18 θαη αθνχζνληαη ελ ηε εκέξα εθείλε θσθνη ιφγνπο βηβιίνπ, θαη νη ελ ησ ζθφηεη θαη νη ελ ηε νκίριε νθζαικνη ηπθισλ βιέςνληαη. 19 θαη αγαιιηάζνληαη πησρνη δηα θχξηνλ ελ επθξνζχλε, θαη νη απειπηζκέλνη ησλ αλζξψπσλ εκπιεζζήζνληαη επθξνζχλεο. 20 εμέιηπελ αλνκνο, θαη απψιεην ππεξήθαλνο, θαη εμσιεζξεχζεζαλ νη αλνκνπληεο επη θαθία 21 θαη νη πνηνπληεο ακαξηεηλ αλζξψπνπο ελ ιφ γσ. πάληαο δε ηνπο ειέγρνληαο ελ πχιαηο πξφζθνκκα ζήζνπζηλ θαη επιαγίαζαλ ελ αδίθνηο δίθαηνλ. 22 δηα ηνπην ηάδε ιέγεη θχξηνο επη ηνλ νηθνλ Ηαθσβ, νλ αθψξηζελ εμ Αβξαακ Οπ λπλ αηζρπλζήζεηαη Ηαθσβ νπδε λπλ ην πξφζσπνλ κεηαβαιεη Ηζξαει. 23 αιι νηαλ ηδσζηλ ηα ηέθλα απησλ ηα εξγα κνπ, δη εκε αγηάζνπζηλ ην νλνκά κνπ θαη αγηάζνπζηλ ηνλ αγηνλ Ηαθσβ θαη ηνλ ζενλ ηνπ Ηζξαει θνβεζήζνληαη } 33: ΟΤΑΗ ζε ζέλα πνπ πνξζείο, θαη δελ πνξζήζεθεο θαη θαηαδπλαζηεχεηο θαη δελ θαηαδπλαζηεχζεθεο φηαλ ζηακαηήζεηο λα πνξζείο ζα πνξζεζείο φηαλ ηειεηψζεηο λα θαηαδπλαζηεχεηο, ζα θαηαδπλαζηεπζείο. 2 Κχξηε ειέεζέ καο ζε πξνζκέλνπκε λα είζαη ν βξαρίνλάο ηνπο θάζε πξσηλφ*, θαη ζσηεξία καο ζε θαηξφ ζιίςεο. 3 Απφ ηε θσλή ηνπ ζνξχβνπ έθπγαλ νη ιανί απφ ηελ αλχςσζή ζνπ δηαζθνξπίζηεθαλ ηα έζλε. 4 Καη ηα ιάθπξά ζαο ζα ζπλαρζνχλ φπσο καδεχνπλ νη βξνχρνη ζα πεδήζνπλ επάλσ ηνπ φπσο πεδάεη εδψ θη εθεί ε αθξίδα 5 Ο Κχξηνο πςψζεθε επεηδή θαηνηθεί ζηα πςειά γέκηζε ηε ηψλ απφ θξίζε θαη δηθαηνζχλε 6 νθία φκσο θαη επηζηήκε ζα είλαη ε ζηεξέσζε ησλ θαηξψλ ζνπ θαη ε ζσηήξηα δχλακε ν θφβνο ηνπ Κπξίνπ, απηφο είλαη ν ζεζαπξφο ηνπ 7 Να νη αλδξείνη ηνπο ζα βνήζνπλ απέμσ θαη νη πξεζβεπηέο ηεο εηξήλεο ζα θιάςνπλ πηθξά 8 Οη δξφκνη εξεκψζεθαλ νη νδνηπφξνη έπαπζαλ δηέιπζε ηε ζπλζήθε απέβαιε ηηο πφιεηο δελ ζθέθηεηαη άλζξσπν 9 Ζ γε πελζεί, καξαίλεηαη ν Λίβαλνο ληξέπεηαη, θαηαθφβεηαη ν αξψλ κνηάδεη κε έξεκν θαη ε Βαζάλ θαη ν Κάξκεινο θαηαηηλάρζεθαλ 10 Σψξα, ζα ζεθσζψ ιέεη ν Κχξηνο ηψξα, ζα πςσζψ, ηψξα ζα κεγαιπλζψ 11 Υλνχδη ζα πηάζεηε, θαη άρπξν ζα γελλήζεηε ε πλνή ζαο ζαλ θσηηά, ζα ζαο θαηαθάεη. 12 Καη νη ιανί ζα είλαη ζαλ θαχζεηο αζβέζηεο ζαλ θνκκέλα αγθάζηα ζα θανχλ ζε θσηηά 13 Όζνη είζηε καθξηά αθνχζηε ηη έθαλα θη εζείο πνπ είζηε θνληά, λα γλσξίζεηε ηε δχλακή κνπ 14 Οη ακαξησινί πνπ είλαη ζηε ηψλ ζα ηξνκάμνπλ ηξφκνο ζα θαηαιάβεη ηνπο ππνθξηηέο, ψζηε ζα ιέλε: Πνηνο απ αλάκεζά καο ζα θαηνηθήζεη καδί κε ηε θσηηά πνπ θαηαηξψεη; Πνηνο απ αλάκεζά καο ζα θαηνηθήζεη καδί κε ηηο αηψληεο θαχζεηο 15 Απηφο πνπ πεξπαηάεη κε δηθαηνζχλε, θη απηφο πνπ κηιάεη κε επζχηεηα απηφο πνπ θαηαθξνλεί ην θέξδνο ησλ θαηαδπλαζηεχζεσλ, απηφο πνπ ζείεη ηα ρέξηα ηνπ απφ δσξνιεςίεο απηφο πνπ βνπιψλεη ηα απηηά ηνπ γηα λα κε αθνχεη γηα αίκα, θη απηφο πνπ θιείλεη ηα κάηηα ηνπ γηα λα κε δεη ην θαθφ 16 απηφο ζα θαηνηθήζεη ζηα πςειά νη ηφπνη ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ ζα είλαη ηα νρπξψκαηα ησλ βξάρσλ ςσκί ζα ηνπ δνζεί ην λεξφ ηνπ ζα είλαη βέβαην 17 3

4 Σα κάηηα ζνπ ζα δνπλ ηνλ βαζηιηά ζηελ σξαηφηεηά ηνπ ζα δνπλ ηε καθξηλή γε 18 Ζ θαξδηά ζνπ ζα κειεηάεη ηνλ πεξαζκέλν ηξφκν, θσλάδνληαο Πνχ είλαη ν γξακκαηέαο; Πνχ είλαη ν ζπδεηεηήο; Πνχ είλαη ν ινγηζηήο ησλ πχξγσλ; 19 Γελ ζα δεηο έλαλ άγξην ιαφ, έλαλ ιαφ κε βαζηά θσλή ψζηε λα κε δηαθξίλεηο κε ηξαπιίδνπζα γιψζζα ψζηε λα κε θαηαιαβαίλεηο. 20 Κνίηαμε ςειά ζηε ηψλ, ηελ πφιε ησλ γηνξηψλ καο ηα κάηηα ζνπ ζα δνπλ ηελ Ηεξνπζαιήκ κηα ήζπρε θαηνηθία κηα ζθελή πνπ δελ ζα θαηεβαζηεί νη πάζζαινί ηεο δελ ζα κεηαθηλεζνχλ ζηνλ αηψλα, θαη θαλέλα απφ ηα ζρνηληά ηεο δελ ζα θνπεί 21 Δθεί φκσο ν Κχξηνο ηεο δφμαο ζα είλαη ζε καο ηφπνο απφ πιαηηά πνηάκηα θαη ξεχκαηα εθεί δελ ζα κπεη πινίν κε θνππηά νχηε ζα πεξάζεη απφ εθεί κεγαινπξεπέο πινίν 22 Δπεηδή, ν Κχξηνο είλαη ν θξηηήο καο ν Κχξηνο είλαη ν λνκνζέηεο καο ν Κχξηνο είλαη ν βαζηιηάο καο απηφο ζα καο ζψζεη 23 Σα ζρνηληά ζνπ ραπλψζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ζηεξεψζνπλ ην θαηάξηη ηνπο δελ κπνξνχλ λα μαπιψζνπλ ηα παληά ηφηε, ζα δηακνηξαζηεί κηα ιεία απφ κεγάια ιάθπξα. 24 Καη ν θάηνηθνο δελ ζα ιέεη: Αηφλεζα ν ιαφο πνπ θαηνηθεί ζ απηή, ζα ιάβεη άθεζε αλνκίαο. 34: ΠΛΖΗΑΣΔ, σ έζλε, γηα λα αθνχζεηε θαη πξνζέμηε, σ ιανί αο αθνχζεη ε γε θαη ην πιήξσκά ηεο ε νηθνπκέλε θαη φια φζα γελλψληαη ζ απηή 2 Δπεηδή, ν ζπκφο ηνπ Κπξίνπ είλαη επάλσ ζε φια ηα έζλε θαη ε θινγεξή νξγή ηνπ επάλσ ζε φια ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο ηα θαηέζηξεςε νινθιεξσηηθά ηα παξέδσζε ζε ζθαγή. 3 Καη νη θνλεπκέλνη ηνπο ζα ξηρηνχλ έμσ, θαη ε δπζσδία ηνπο ζα αλέβεη απφ ηα πηψκαηά ηνπο θαη ηα βνπλά ζα δηαιπζνχλ απφ ην αίκα ηνπο. 4 Καη νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπ νπξαλνχ ζα ιηψζεη, θαη νη νπξαλνί ζα πεξηηπιηρζνχλ ζαλ βηβιίν, θαη νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπο ζα πέζεη φπσο πέθηεη ην θχιιν απφ ηελ άκπειν θαη φπσο πέθηνπλ ηα θχιια απφ ηε ζπθηά 5 Δπεηδή ε κάραηξά κνπ κέζπζε ζηνλ νπξαλφ λα επάλσ ζηελ Ηδνπκαία, θη επάλσ ζηνλ ιαφ ηεο θαηαζηξνθήο κνπ ζα θαηέβεη γηα θξίζε 6 Ζ κάραηξα ηνπ Κπξίνπ είλαη γεκάηε απφ αίκα πάρπλε κε ην πάρνο, κε ην αίκα ησλ αξληψλ θαη ησλ ηξάγσλ κε ην πάρνο ησλ λεθξψλ ησλ θξηαξηψλ επεηδή ν Κχξηνο έρεη ζπζία ζηε Βνζφξξα, θαη κεγάιε ζθαγή ζηε γε ηεο Ηδνπκαίαο. 7 Καη νη κνλφθεξνη ζα θαηέβνπλ καδί ηνπο θαη ηα κνζράξηα καδί κε ηνπο ηαχξνπο θαη ε γε ηνπο ζα κεζχζεη απφ αίκα θαη ην ρψκα ηνπο ζα παρχλεη απφ πάρνο 8 Δπεηδή είλαη εκέξα εθδίθεζεο ηνπ Κπξίνπ ρξνληά αληαπνδφζεσλ γηα ηελ θξίζε ηεο ηψλ 35: Ζ ΔΡΖΜΟ θαη ε άλπδξε γε ζα επθξαλζνχλ γη απηά, θαη ε εξεκηά ζα αγαιιηαζηεί, θαη ζα αλζίζεη ζαλ ξφδν 2 ζα αλζίζεη άθζνλα, θαη κάιηζηα ζα αγαιιηαζηεί ραίξνληαο θαη αιαιάδνληαο ε δφμα ηνπ Ληβάλνπ ζα δνζεί ζ απηή, ε ηηκή ηνπ Καξκήινπ θαη ηνπ αξψλ νη ηφπνη απηνί ζα δνπλ ηε δφμα ηνπ Κπξίνπ θαη ηε κεγαινζχλε ηνπ Θενχ καο {1 Δπθξάλζεηη, εξεκνο δηςσζα, αγαιιηάζζσ εξεκνο θαη αλζείησ σο θξίλνλ, 2 θαη εμαλζήζεη θαη αγαιιηάζεηαη ηα εξεκα ηνπ Ηνξδάλνπ. θαη ε δφμα ηνπ Ληβάλνπ εδφζε απηε θαη ε ηηκε ηνπ Καξκήινπ, θαη ν ιαφο κνπ νςεηαη ηελ δφμαλ θπξίνπ θαη ην πςνο ηνπ ζενπ}. 3 Δληζρχζηε ηα ραπλσκέλα ρέξηα θαη ζηεξεψζηε ηα παξαιπκέλα γφλαηα 4 Να πείηε ζηνπο θνβηζκέλνπο ζηελ θαξδηά: Να γίλεηε ηζρπξνί, λα κε θνβφζαζηε λα, ν Θεφο ζαο ζα ξζεη κε εθδίθεζε, ν Θεφο κε αληαπφδνζε απηφο ζα ξζεη, θαη ζα ζαο ζψζεη 5 Σφηε, ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ζα αλνηρζνχλ θαη ηα απηηά ησλ θνπθψλ ζα αθνχζνπλ 6 Σφηε ν ρσιφο ζα πεδάεη ζαλ ειαθίλα θαη ε γιψζζα ηνπ κνγηιάινπ ζα ςάιιεη επεηδή ζηελ έξεκν ζα αλαβιχζνπλ λεξά θαη ζηελ εξεκηά ξεχκαηα. 7 Καη ε μεξή γε ζα γίλεη ιίκλε θαη ε γε πνπ δηςνχζε πεγέο λεξνχ ζηελ θαηνηθία ησλ ηζαθαιηψλ φπνπ θείηνληαλ ζα είλαη ριφε καδί κε θαιάκηα θαη ζπάξηα. 8 Καη εθεί ζα ππάξρεη κηα ιεσθφξνο θη έλαο δξφκνο θαη ζα νλνκαζηεί Γξφκνο άγηνο θαη ν αθάζαξηνο δελ ζα πεξάζεη απ απηφλ αιιά ζα είλαη γη απηνχο απηφο πνπ πεξπαηάεη θαη νη κσξνί δελ ζα πιαλψληαη 9 Ληνληάξη δελ ζα είλαη εθεί, θαη αξπαρηηθφ ζεξίν δελ ζα αλέβεη εθεί δελ ζα βξεζεί εθεί αιιά νη ιπηξσκέλνη ζα πεξπαηνχλ εθεί. 10 Καη νη ιπηξσκέλνη ηνπ Κπξίνπ ζα επηζηξέςνπλ θαη ζα ξζνπλ ζηε ηψλ κε αιαιαγκφ θαη ζα ππάξρεη αηψληα επθξνζχλε επάλσ ζην θεθάιη ηνπο ζα απνιαχζνπλ αγαιιίαζε θαη επθξνζχλε ελψ ε ιχπε θαη ν ζηελαγκφο ζα θχγνπλ. 40: ΠΑΡΖΓΟΡΔΗΣΔ, παξεγνξείηε ηνλ ιαφ κνπ, ιέεη ν Θεφο ζαο. 2 Να κηιήζεηε παξεγνξεηηθά πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ { 2 ηεξεηο, ιαιήζαηε εηο ηελ θαξδίαλ Ηεξνπζαιεκ } θαη λα ηεο θσλάμεηε, φηη ν θαηξφο ηεο ηαπείλσζήο ηεο νινθιεξψζεθε φηη ε αλνκία ηεο ζπγρσξήζεθε επεηδή πήξε απφ ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ δηπιάζην γηα φιεο ηηο ακαξηίεο ηεο 3 Μηα θσλή ελφο πνπ βνά ζηελ έξεκν Να εηνηκάζεηε ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ λα θάλεηε ίζηα ηα κνλνπάηηα ηνπ Θενχ καο ζηελ έξεκν. 4 Κάζε θάξαγγα ζα πςσζεί θαη θάζε φξνο θαη ιφθνο ζα ηαπεηλσζεί θαη ηα ζηξεβιά ζα γίλνπλ ίζηα θαη νη ηξαρείο ηφπνη νκαινί 5 θαη ε δφμα ηνπ Κπξίνπ ζα θαλεξσζεί θαη θάζε ζάξθα ζα δεη καδί επεηδή κίιεζε ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ 6 Μηα θσλή πνπ ιέεη Να θσλάμεηο θαη είπε: Ση λα θσλάμσ Κάζε ζάξθα είλαη ρνξηάξη θαη θάζε δφμα ηεο ζαλ άλζνο ηνπ αγξνχ 7 Σν ρνξηάξη μεξάζεθε, ην άλζνο καξάζεθε επεηδή, έπλεπζε επάλσ ηνπ ην πλεχκα ηνπ Κπξίνπ ρνξηάξη ζη αιήζεηα είλαη ν ιαφο 8 Σν ρνξηάξη μεξάζεθε ην άλζνο καξάζεθε ν ιφγνο φκσο, ηνπ Θενχ καο κέλεη παληνηηλά 9 Δζχ πνπ θέξλεηο ζηε ηψλ αγαζέο αγγειίεο λα αλέβεηο ζην ςειφ φξνο εζχ πνπ θέξλεηο αγαζέο αγγειίεο ζηελ Ηεξνπζαιήκ λα πςψζεηο δπλαηά ηε θσλή ζνπ λα πςψζεηο λα κε θνβεζείο λα πεηο ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα: Να ν Θεφο ζαο 10 Να ν Κχξηνο ν Θεφο ζα έξζεη κε δχλακε, θαη ν βξαρίνλάο ηνπ ζα εμνπζηάδεη γη απηφλ λα ν κηζζφο ηνπ είλαη καδί ηνπ θαη ε ακνηβή ηνπ κπξνζηά ηνπ 11 ζα βνζθήζεη ην θνπάδη ηνπ ζαλ βνζθφο ζα καδέςεη ηα αξληά κε ηνλ βξαρίνλά ηνπ θαη ζα ηα βαζηάμεη ζηνλ θφιπν ηνπ θαη ζα νδεγεί απηά πνπ ζειάδνπλ 41: ΝΑ ΗΧΠΑΣΔ κπξνζηά κνπ, σ λεζηά θαη νη ιανί αο αλαλεψζνπλ δχλακε αο πιεζηάζνπλ θαη ηφηε αο κηιήζνπλ αο πξνζέιζνπκε καδί ζε θξίζε 2 Πνηνο ζήθσζε ηνλ δίθαην απφ ηελ αλαηνιή ηνλ πξνζθάιεζε θαηά πφδαο ηνπ, ηνπ παξέδσζε ηα έζλε θαη ηνλ έθαλε θχξην επάλσ ζηνπο βαζηιηάδεο Πνηνο ηνπο παξέδσζε ζηε κάραηξά ηνπ ζαλ ρψκα θαη ζην ηφμν ηνπ ζαλ άρπξν πνπ ζπξψρλεηαη απφ ηνλ άλεκν 3 4

5 Σνπο θαηαδίσμε, θαη πέξαζε απφ κέζα κε αζθάιεηα απφ ηνλ δξφκν πνπ δελ είρε πεξπαηήζεη κε ηα πφδηα ηνπ 4 Πνηνο ελέξγεζε θαη ην έθαλε θαιψληαο ηηο γελεέο εμαξρήο; Δγψ ν Κχξηνο, ν πξψηνο, θη απηφο πνπ είλαη κε ηνπο έζραηνπο εγψ ν ίδηνο 5 Σα λεζηά είδαλ θαη θνβήζεθαλ ηα πέξαηα ηεο γεο ηξφκαμαλ πιεζίαζαλ, θαη ήξζαλ... 8 Αιιά, εζχ Ηζξαήι, δνχιε κνπ, Ηαθψβ, εθιεθηέ κνπ, ην ζπέξκα ηνπ Αβξαάκ ηνπ αγαπεηνχ κνπ 9 εζχ ηνλ νπνίν πήξα απφ ηα άθξα ηεο γεο θαη ζε θάιεζα απφ ηα έζραηά ηεο, θαη ζνπ είπα: Δζχ είζαη ν δνχινο κνπ εγψ ζε έθιεμα θαη δελ ζα ζε απνξξίςσ 10 λα κε θνβάζαη επεηδή εγψ είκαη καδί ζνπ λα κε ηξνκάδεηο επεηδή, εγψ είκαη ν Θεφο ζνπ ζε ελίζρπζα κάιηζηα ζε βνήζεζα κάιηζηα ζε ππεξαζπίζηεθα κε ην δεμί ρέξη ηεο δηθαηνζχλεο κνπ { 8 π δέ, Ηζξαει, παηο κνπ Ηαθσβ, νλ εμειεμάκελ, ζπέξκα Αβξαακ, νλ εγάπεζα, 9 νπ αληειαβφκελ απ αθξσλ ηεο γεο θαη εθ ησλ ζθνπησλ απηεο εθάιεζά ζε θαη εηπά ζνη Παηο κνπ εη, εμειεμάκελ ζε θαη νπθ εγθαηέιηπφλ ζε, 10 κε θνβνπ, κεηα ζνπ γάξ εηκη. κε πιαλσ, εγσ γάξ εηκη ν ζεφο ζνπ ν εληζρχζαο ζε θαη εβνήζεζά ζνη θαη εζθαιηζάκελ ζε ηε δεμηα ηε δηθαία κνπ.} 11 Να φινη νη νξγηζκέλνη ελαληίνλ ζνπ ζα θαηαηζρπλζνχλ θαη ζα ληξαπνχλ ζα είλαη ζαλ ηίπνηε θαη νη αληίδηθνί ζνπ ζα αθαληζηνχλ 12 ζα ηνπο αλαδεηήζεηο, θαη δελ ζα ηνπο βξεηο ηνπο ελαληηνχκελνπο ζε ζέλα απηνί πνπ πνιεκνχλ ελαληίνλ ζνπ ζα γίλνπλ έλα ηίπνηε θαη ζαλ εμνπζέλσκα 13 Δπεηδή εγψ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είκαη πνπ θξαηάσ ην δεμί ζνπ ρέξη, ιέγνληάο ζνπ Να κε θνβάζαη εγψ ζα ζε βνεζήζσ 14 Να κε θνβάζαη,σ ζθνπιήθη Ηαθψβ, σ ζλεηνί ηνπ Ηζξαήι εγψ ζα ζε βνεζάσ ιέεη ν Κχξηνο θαη ιπηξσηήο ζνπ είλαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι 15 Να, εγψ ζα ζε θάλσ λέν θνθηεξφ αισληζηήξη φξγαλν νδνλησηφ ζα αισλίζεηο ηα βνπλά, θαη ζα ηα ιεπηχλεηο θαη ζα θάλεηο ηνπο ιφθνπο ζαλ ιεπηφ άρπξν 16 ζα ηα αλεκίζεηο θαη ν άλεκνο ζα ηα ζεθψζεη, θαη ν αλεκνζηξφβηινο ζα ηα δηαζθνξπίζεη εζχ φκσο ζα επθξαλζείο ζηνλ Κχξην θαη ζα δνμαζζείο ζηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι 17 Όηαλ νη θησρνί θαη νη ελδεείο δεηήζνπλ λεξφ θαη δελ ππάξρεη, θαη ε γιψζζα ηνπο ζα μεξαίλεηαη απφ ηε δίςα, εγψ ν Κχξηνο ζα ηνπο εηζαθνχζσ ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ 18 ζα αλνίμεη πνηάκηα ζε ςεινχο ηφπνπο, θαη πεγέο ζηε κέζε ησλ θνηιάδσλ ζα θάλσ ηελ έξεκν ιίκλεο απφ λεξά θαη ηελ μεξή γε πεγέο απφ λεξά 19 ηελ έξεκν ζα θπηέςσ ηνλ θέδξν ην δέληξν ηεο αθαθίαο, θαη ηε κπξηηά, θαη ηελ ειηά ζηελ αθαηνίθεηε γε ζα βάισ ην έιαην, θαη ηνλ πχμν καδί, 20 γηα λα δνπλ, θαη λα γλσξίδνπλ, θαη λα ζηνραζηνχλ, θαη λα ελλνήζνπλ καδί, φηη ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ην έθαλε, θαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι ην δεκηνχξγεζε. 42: ΝΑ ν δνχινο κνπ πνπ ππνζηήξημα, ν εθιεθηφο κνπ ζηνλ νπνίν ε ςπρή κνπ επαξεζηήζεθε έβαια επάλσ ηνπ ην πλεχκα κνπ ζα εμαγγείιεη θξίζε ζηα έζλε { 1 Ηαθσβ ν παηο κνπ, αληηιήκςνκαη απηνπ. Ηζξαει ν εθιεθηφο κνπ, πξνζεδέμαην απηνλ ε ςπρή κνπ. εδσθα ην πλεπκά κνπ επ απηφλ, θξίζηλ ηνηο εζλεζηλ εμνίζεη.} 2 Γελ ζα θσλάμεη, νχηε ζα αλαθξάμεη, νχηε ζα θάλεη ηε θσλή ηνπ λα αθνπζηεί ζηνπο δξφκνπο. 3 Καιάκη ζπαζκέλν δελ ζα ην ζπληξίςεη θαη ιηλάξη πνπ θαπλίδεη δελ ζα ην ζβήζεη ζα εθθέξεη θξίζε κε αιήζεηα 4 Γελ ζα πάςεη νχηε ζα κηθξνςπρήζεη, κέρξηο φηνπ βάιεη θξίζε επάλσ ζηε γε θαη ηα λεζηά ζα πξνζκέλνπλ ηνλ λφκν ηνπ { 4 αλαιάκςεη θαη νπ ζξαπζζήζεηαη, εσο αλ ζε επη ηεο γεο θξίζηλ. θαη επη ησ νλφκαηη απηνπ εζλε ειπηνπζηλ.} 5 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο, θαη ηνπο άπισζε απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε θαη φζα γελληνχληαη απ απηή απηφο πνπ έδσζε πλνή ζηνλ ιαφ πνπ είλαη επάλσ ηεο θαη πλεχκα ζ απηνχο πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ηεο 6 Δγψ ν Κχξηνο ζε θάιεζα κε δηθαηνζχλε θαη ζα θξαηάσ ην ρέξη ζνπ θαη ζα ζε θπιάζζσ θαη ζα ζε θάλσ δηαζήθε ηνπ ιανχ {δέδσθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο}, θσο ησλ εζλψλ 7 γηα λα αλνίμεηο ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ θαη λα βγάιεηο ηνπο δέζκηνπο απφ ηα δεζκά απηνχο πνπ θάζνληαη ζε ζθνηάδη απφ ην ζπίηη ηεο θπιαθήο 8 Δγψ είκαη ν Κχξηνο απηφ είλαη ην φλνκά κνπ θαη δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε άιινλ νχηε ηελ αίλεζή κνπ ζηα γιππηά 9 Να ήξζαλ ηα εμαξρήο θη εγψ αλαγγέιισ λέα πξάγκαηα πξηλ λα μεθπηξψζνπλ ζαο κηιάσ γη απηά. 10 Να ςάιιεηε ζηνλ Κχξην έλα λέν ηξαγνχδη ηε δφμα ηνπ απφ ηα άθξα ηεο γεο εζείο πνπ θαηεβαίλεηε ζηε ζάιαζζα θαη φια φζα ππάξρνπλ κέζα ζ απηή ηα λεζηά θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ απηά 11 Ζ έξεκνο θαη νη πφιεηο ηεο αο πςψζνπλ θσλή νη θσκνπφιεηο πνπ θαηνηθεί ν Κεδάξ αο ςάιινπλ νη θάηνηθνη ηεο ειά αο αιαιάδνπλ απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ 12 Αο δψζνπλ δφμα ζηνλ Κχξην θη αο αλαγγείινπλ ηελ αίλεζή ηνπ ζηα λεζηά 13 Ο Κχξηνο ζα βγεη ζαλ ηζρπξφο ζα δηεγείξεη δήιν ζαλ πνιεκηζηήο ζα θσλάμεη κάιηζηα ζα βξπρήζεη ζα ππεξηζρχζεη ελάληηα ζηνπο πνιεκίνπο ηνπ.14 Απφ πνιχ θαηξφ ζηψπεζα ζα κείλσ ήζπρνο ζα θξαηήζσ ηνλ εαπηφ κνπ Σψξα ζα θσλάμσ ζαλ απηή πνπ γελλάεη ζα θαηαζηξέςσ θαη ζα θαηαπηψ καδί 15 ζα εξεκψζσ βνπλά θαη ιφθνπο θαη ζα θαηαμεξάλσ θάζε ρνξηάξη ηνπο θαη ζα θάλσ ηνπο πνηακνχο λεζηά θαη ζα μεξάλσ ηηο ιίκλεο. 16 Καη ζα θέξσ ηνπο ηπθινχο απφ δξφκν πνπ δελ ήμεξαλ ζα ηνπο νδεγήζσ ζε κνλνπάηηα πνπ δελ γλψξηδαλ ζα θάλσ ην ζθνηάδη θσο κπξνζηά ηνπο θαη ηα ζηξεβιά ίζηα Απηά ηα πξάγκαηα ζα ηνπο θάλσ θαη δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ 43: Καη ηψξα, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν δεκηνπξγφο ζνπ Ηαθψβ, θαη ν πιάζηεο ζνπ Ηζξαήι Να κε θνβάζαη επεηδή, εγψ ζε ιχηξσζα ζε θάιεζα κε ην φλνκά ζνπ είζαη δηθφο κνπ 2 Όηαλ δηαβαίλεηο κέζα απφ ηα λεξά ζα είκαη καδί ζνπ θη φηαλ πεξλάο κέζα απφ ηα πνηάκηα δελ ζα πιεκκπξίδνπλ επάλσ ζνπ φηαλ πεξπαηάο κέζα απφ ηε θσηηά δελ ζα θαείο νχηε ζα εμαθζεί θιφγα επάλσ ζνπ 3 Δπεηδή εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι, ν σηήξαο ζνπ έδσζα γηα αληίιπηξφ ζνπ ηελ Αίγππην αληί γηα ζέλα ηελ Αηζηνπία θαη ηε εβά 4 Αθφηνπ ζηάζεθεο πνιχηηκνο ζηα κάηηα κνπ δνμάζηεθεο θη εγψ ζε αγάπεζα θαη ζα δψζσ πνιινχο αλζξψπνπο αληί γηα ζέλα θαη ιανχο πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ 5 Να κε θνβάζαη επεηδή, εγψ είκαη καδί ζνπ απφ ηελ αλαηνιή* ζα θέξσ ην ζπέξκα ζνπ θη απφ ηε δχζε* ζα ζε ζπλάμσ, 6 ζα πσ ζηνλ βνξξά: Γψζε θαη πξνο ηνλ λφην: Να κε εκπνδίζεηο θέξε ηνπο γηνπο κνπ απφ 5

6 καθξηά θαη ηηο ζπγαηέξεο κνπ απφ ηα άθξα ηεο γεο 7 φινπο φζνπο νλνκάδνληαη κε ην φλνκά κνπ επεηδή ηνπο δεκηνχξγεζα γηα ηε δφμα κνπ ηνπο έπιαζα θαη ηνπο έθαλα, 8 Βγάιε ηνλ ιαφ κνπ ηνλ ηπθιφ παξ φιν πνπ έρεη κάηηα θαη ηνλ θνπθφ παξ φιν πνπ έρεη απηηά. { 8 θαη εμήγαγνλ ιανλ ηπθιφλ, θαη νθζαικνί εηζηλ σζαχησο ηπθινί, θαη θσθνη ηα σηα ερνληεο. 9 πάληα ηα εζλε ζπλήρζεζαλ ακα, θαη ζπλαρζήζνληαη αξρνληεο εμ απησλ. ηίο αλαγγειεη ηαπηα; ε ηα εμ αξρεο ηίο αλαγγειεη πκηλ; αγαγέησζαλ ηνπο κάξηπξαο απησλ θαη δηθαησζήησζαλ θαη εηπάησζαλ αιεζε. 10 γέλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαγσ κάξηπο, ιέγεη θχξηνο ν ζεφο, θαη ν παηο, νλ εμειεμάκελ, ηλα γλσηε θαη πηζηεχζεηε θαη ζπλεηε νηη εγψ εηκη, εκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην αιινο ζενο θαη κεη εκε νπθ εζηαη. 11 εγσ ν ζεφο, θαη νπθ εζηηλ πάξεμ εκνπ ζψδσλ.} { 14 Οπησο ιέγεη θχξηνο ν ζενο ν ιπηξνχκελνο πκαο ν αγηνο Ηζξαει Δλεθελ πκσλ απνζηεισ εηο Βαβπισλα θαη επεγεξσ πάληαο θεχγνληαο, θαη Υαιδαηνη ελ πινίνηο δεζήζνληαη. 15 εγσ θχξηνο ν ζενο ν αγηνο πκσλ ν θαηαδείμαο Ηζξαει βαζηιέα πκσλ.} 16 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπ έθαλε δξφκν ζηε ζάιαζζα, θαη κνλνπάηηα ζηα δπλαηά λεξά 17 πνπ έβγαιε άκαμεο θαη άινγα, ζηξαηφ θαη ξσκαιένπο μαπιψζεθαλ θάησ φια καδί δελ ζεθψζεθαλ αθαλίζηεθαλ έζβεζαλ ζαλ ζηνππί. 18 Να κε ζπκάζηε ηα πξσηπηεξηλά, θαη λα κε ζπιινγίδεζηε ηα παιηά. 19 Να, εγψ ζα θάλσ έλα λέν πξάγκα, ηψξα ζα αλαηείιεη, δελ ζα ην γλσξίζεηε; Θα θάλσ, ζίγνπξα, έλαλ δξφκν ζηελ έξεκν, πνηακνχο ζε άλπδξε γε. 20 Σα ζεξία ηνπ ρσξαθηνχ ζα κε δνμάζνπλ, ηα ηζαθάιηα, θαη νη ζηξνπζνθάκεινη, επεηδή, δίλσ λεξά ζηελ έξεκν, πνηακνχο ζηελ άλπδξε γε, γηα λα πνηίζσ ηνλ ιαφ κνπ, ηνλ εθιεθηφ κνπ. 21 Ο ιαφο πνπ έπιαζα γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζα δηεγείηαη ηελ αίλεζή κνπ. { 16 νπησο ιέγεη θχξηνο ν δηδνπο νδνλ ελ ζαιάζζε θαη ελ πδαηη ηζρπξσ ηξίβνλ 17 ν εμαγαγσλ αξκαηα θαη ηππνλ θαη νρινλ ηζρπξφλ, αιια εθνηκήζεζαλ θαη νπθ αλαζηήζνληαη, εζβέζζεζαλ σο ιίλνλ εζβεζκέλνλ 18 Με κλεκνλεχεηε ηα πξσηα θαη ηα αξραηα κε ζπιινγίδεζζε. 19 ηδνπ πνησ θαηλα α λπλ αλαηειεη, θαη γλψζεζζε απηά. θαη πνηήζσ ελ ηε εξήκσ νδνλ θαη ελ ηε αλχδξσ πνηακνχο. 20 επινγήζεη κε ηα ζεξία ηνπ αγξνπ, ζεηξελεο θαη ζπγαηέξεο ζηξνπζσλ, νηη εδσθα ελ ηε εξήκσ πδσξ θαη πνηακνπο ελ ηε αλχδξσ πνηίζαη ην γέλνο κνπ ην εθιεθηφλ, 21 ιαφλ κνπ, νλ πεξηεπνηεζάκελ ηαο αξεηάο κνπ δηεγεηζζαη. 22 νπ λπλ εθάιεζά ζε, Ηαθσβ, νπδε θνπηαζαί ζε επνίεζα, Ηζξαει } 44: Αιιά ηψξα, άθνπζε δνχιε κνπ Ηαθψβ, θαη Ηζξαήι, πνπ έθιεμα 2 έηζη ιέεη ν Κχξηνο, πνπ ζε έθαλε θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά θαη ζα ζε βνεζήζεη Να κε θνβάζαη δνχιε κνπ Ηαθψβ, θη εζχ Ηεζνπξνχλ, πνπ έθιεμα 3 επεηδή ζα μερχλσ λεξφ επάλσ ζ απηφλ πνπ δηςάεη, θαη πνηακνχο επάλσ ζηελ μεξά ζα μερχλσ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζην ζπέξκα ζνπ θαη ηελ επινγία κνπ επάλσ ζηνπο εγγνλνχο ζνπ 4 θαη ζα βιαζηήζνπλ ζαλ αλάκεζα ζε ρνξηάξη ζαλ ηηηέο θνληά ζηα ξπάθηα ησλ λεξψλ 5 Ο κελ έλαο ζα ιέεη Δγψ είκαη ηνπ Κπξίνπ ελψ ν άιινο ζα νλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Ηαθψβ θαη άιινο ζα ππνγξάθεη κε ην ρέξη ηνπ ζηνλ Κχξην, θαη ζα επνλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Ηζξαήι 6 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Βαζηιηάο ηνπ Ηζξαήι, θαη ν ιπηξσηήο ηνπ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ Δγψ είκαη ν πξψηνο, θαη εγψ ν έζραηνο θη εθηφο απφ κέλα Θεφο δελ ππάξρεη. 7 Καη πνηνο είλαη, φπσο εγψ ζα θξάμεη θαη ζα αλαγγείιεη, θαη ζα κε δηαηάμεη { 6 Οπησο ιέγεη ν ζενο ν βαζηιεπο ηνπ Ηζξαει ν ξπζάκελνο απηνλ ζενο ζαβασζ Δγσ πξσηνο θαη εγσ κεηα ηαπηα, πιελ εκνπ νπθ εζηηλ ζεφο. 7 ηίο σζπεξ εγψ; ζηήησ θαιεζάησ θαη εηνηκαζάησ κνη αθ νπ επνίεζα αλζξσπνλ εηο ηνλ αησλα, θαη ηα επεξρφκελα πξν ηνπ ειζεηλ αλαγγεηιάησζαλ πκηλ ηα επεξρφκελα θαη ηα κέιινληα, αο ηνπο ηα αλαγγείινπλ } 8 Να κε θνβάζηε, νχηε λα ηξνκάδεηε, έθηνηε δελ ζε έθαλα λα αθνχζεηο, θαη ην αλήγγεηια; Δζείο κάιηζηα είζηε κάξηπξέο κνπ, εθηφο απφ κέλα ππάξρεη Θεφο; Βέβαηα, δελ ππάξρεη βξάρνο, δελ γλσξίδσ θαλέλαλ Να ηα ζπκεζείο απηά, Ηαθψβ θαη Ηζξαήι επεηδή είζαη δνχινο { παηο } κνπ, εγψ ζε έπιαζα δνχιν κνπ { πα ηδα κνπ } Ηζξαήι, δελ ζα ιεζκνλεζείο απφ κέλα 22 αλ ππθλή νκίριε εμάιεηςα ηηο παξαβάζεηο ζνπ θαη ζαλ ζχλλεθν ηηο ακαξηίεο ζνπ γχξηζε ζε κέλα επεηδή εγψ ζε ιχηξσζα 23 Να ςάιιεηε νπξαλνί επεηδή, απηφ ην έθαλε ν Κχξηνο λα αιαιάμεηε, φζα είζηε θάησ απφ ηε γε λα βγάιεηε θσλή αγαιιίαζεο βνπλά, δάζε θαη φια ηα δέληξα πνπ είλαη ζ απηά επεηδή ν Κχξηνο ιχηξσζε ηνλ Ηαθψβ, θαη δνμάζηεθε ζηνλ Ηζξαήι. 24 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπ ζε ιχηξσζε θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά Δγψ είκαη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηα πάληα ν κφλνο πνπ άπισζε ηνπο νπξαλνχο, απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε απφ κφλνο ηνπ 25 απηφο πνπ καηαηψλεη ηα ζεκάδηα ησλ ςεπδνιφγσλ θαη πνπ θάλεη ηνπο κάληεηο παξάθξνλεο απηφο πνπ αλαηξέπεη ηνπο ζνθνχο θαη πνπ κσξαίλεη ηελ επηζηήκε ηνπο 26 απηφο πνπ ζηεξεψλσ ηνλ ιφγν ηνπ δνχινπ { παηδφο } κνπ θαη πνπ εθπιεξψλσ ηε βνπιή ησλ κελπηψλ κνπ απηφο πνπ ιέεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ ζα θαηνηθεζείο θαη ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα: Θα μαλαρηηζηείηε, θαη ζα αλνξζψζσ ηα εξείπηά ηνπ, 27 απηφο πνπ ιέεη: Να γίλεηο μεξά, θαη ζα μεξάλσ ηνπο πνηακνχο ζνπ, 28 απηφο πνπ ιέεη ζηνλ Κχξν: Απηφο είλαη ν βνζθφο κνπ, θαη ζα εθπιεξψζεη φια ηα ζειήκαηά κνπ, θη απηφο πνπ ιέεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ: Θα μαλαρηηζηείο, θαη ζηνλ λαφ: Θα κπνπλ ηα ζεκέιηά ζνπ. 45: 17 Ο Ηζξαήι φκσο ζα ζσζεί κέζσ ηνπ Κπξίνπ κε αηψληα ζσηεξία δελ ζα αηζρπλζείηε νχηε ζα ληξαπείηε αηψληα 18 επεηδή έηζη ιέεη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο απηφο ν Θεφο πνπ έπιαζε ηε γε θαη ηελ έθηηαμε ν νπνίνο ηε ζηεξέσζε ηελ έθηηζε φρη κάηαηα αιιά ηελ έπιαζε γηα λα θαηνηθείηαη Δγψ είκαη ν Κχξηνο θαη δελ ππάξρεη άιινο 19 Γελ κίιεζα ζηα θξπθά νχηε ζε ζθνηεηλφ ηφπν ηεο γεο δελ είπα ζην ζπέξκα ηνπ Ηαθψβ: Να κε δεηήζεηε κάηαηα εγψ είκαη ν Κχξηνο πνπ κηιάεη δηθαηνζχλε πνπ αλαγγέιιεη επζχηεηα 20 Να ζπγθεληξσζείηε θαη λα έξζεηε λα πιεζηάζεηε καδί φζνη απφ ηα έζλε έρνπλ ζσζεί δελ έρνπλ λφεζε φζνη ζεθψλνπλ ην γιππηφ μχιν ηνπο θαη πξνζεχρνληαη ζε ζεφ πνπ δελ κπνξεί λα ζψζεη 21 Να αλαγγείιεηε, θαη λα ηνπο θέξεηε θνληά κάιηζηα αο ζπκβνπιεπζνχλ καδί 6

7 πνηνο ην αλήγγεηιε εμαξρήο Πνηνο ην θαλέξσζε απφ εθείλν ηνλ θαηξφ Όρη εγψ ν Κχξηνο. Καη, εθηφο απφ κέλα δελ ππάξρεη άιινο Θεφο, Θεφο δίθαηνο θαη σηήξαο, δελ ππάξρεη εθηφο απφ κέλα 22 Ρίμηε ην βιέκκα ζαο ζε κέλα θαη ζσζείηε φια ηα πέξαηα ηεο γεο επεηδή εγψ είκαη ν Θεφο θαη δελ ππάξρεη άιινο 23 Οξθίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ ν ιφγνο βγήθε απφ ην ζηφκα κνπ κε δηθαηνζχλε θαη δελ ζα επηζηξέςεη: Όηη θάζε γφλαην ζα θάκςεη ζε κέλα θάζε γιψζζα ζα νξθίδεηαη ζε κέλα 24 Βέβαηα ζα πνπλ γηα κέλα: ηνλ Κχξην είλαη ε δηθαηνζχλε θαη ε δχλακε ζ απηφλ ζα πξνζέιζνπλ θαη ζα ληξνπηαζηνχλ φινη εθείλνη πνπ νξγίδνληαη ελαληίνλ ηνπ 25 ηνλ Κχξην ζα δηθαησζεί θαη ζα δνμαζζεί νιφθιεξν ην ζπέξκα ηνπ Ηζξαήι 48: ΑΚΟΤΣΔ ηνχην νίθνο Ηαθψβ εζείο πνπ θιεζήθαηε κε ην φλνκα ηνπ Ηζξαήι θαη πνπ βγήθαηε απφ ηελ πεγή ηνπ Ηνχδα πνπ νξθίδεζηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη πνπ αλαθέξεηε ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι φκσο, φρη κε αιήζεηα νχηε κε δηθαηνζχλε 2 Δπεηδή, παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηελ άγηα πφιε, θαη ζηεξίδνληαη επάλσ ζηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι ην φλνκά ηνπ είλαη Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ 3 Έθηνηε αλήγγεηια ηα εμαξρήο θαη βγήθαλ απφ ην ζηφκα κνπ θαη ηα δηαθήξπμα ηα έθαλα μαθληθά θαη έγηλαλ 4 Δπεηδή, γλσξίδσ φηη είζαη ζθιεξφο θαη ν ηξάρειφο ζνπ ζηδεξέλην λεχξν θαη ην κέησπφ ζνπ ράιθηλν 5 Έθηνηε κάιηζηα, αλήγγεηια ζε ζέλα ηνχην πξηλ γίλεη ην δηαθήξπμα ζε ζέλα, γηα λα κε πεηο: Σν είδσιφ κνπ ηα έθαλε θαη ην γιππηφ κνπ θαη ην ρπηφ κνπ ηα πξφζηαμε 6 Άθνπζεο Γεο φια απηά θαη δελ ζα νκνινγήζεηε Απφ ηψξα δηαθεξχηησ ζε ζέλα λέα κάιηζηα απνθξπκκέλα, θαη ηα νπνία εζχ δελ ήμεξεο 7 Σψξα έγηλαλ, θαη φρη απφ παιηά θαη νχηε είρεο αθνχζεη γη απηά πξηλ απφ ηνχηε ηελ εκέξα γηα λα πεηο: Να, εγψ ηα ήμεξα 8 Οχηε άθνπζεο, νχηε ήμεξεο νχηε εμαξρήο είραλ αλνηρζεί ηα απηηά ζνπ επεηδή βέβαηα ήμεξα φηη ζα θεξφζνπλ άπηζηα θαη είρεο νλνκαζηεί παξαβάηεο απφ ηελ θνηιηά 9 Δμαηηίαο ηνπ νλφκαηφο κνπ ζα καθξχλσ ηνλ ζπκφ κνπ θαη εμαηηίαο ηνπ επαίλνπ κνπ ζα ζπγθξαηεζεί ζε ζέλα ψζηε λα κε ζε εμνινζξεχζσ 10 Να ζε θαζάξηζα φρη φκσο ζαλ αζήκη ζε έθαλα εθιεθηφ ζην ρσλεπηήξη ηεο ζιίςεο 11 Δμαηηίαο κνπ εμαηηίαο κνπ, ζα ην θάλσ επεηδή πψο ζα κνιπλφηαλ ην φλνκά κνπ Ναη, δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε άιινλ 12 Άθνπζέ κε, Ηαθψβ θαη Ηζξαήι πνπ εγψ θάιεζα εγψ είκαη ν ίδηνο εγψ είκαη ν πξψηνο θαη ν έζραηνο. 13 Καη ην ρέξη κνπ ζεκειίσζε ηε γε θαη ην δεμί κνπ ρέξ κέηξεζε ηνπο νπξαλνχο κε ζπηζακή, φηαλ ηνπο θαιψ, παξαζηέθνληαη καδί. 49: ΑΚΟΤΣΔ κε ηα λεζηά θαη πξνζέμηε νη καθξηλνί ιανί Ο Κχξηνο κε θάιεζε απφ ηελ θνηιηά, απφ ηα ζπιάρλα ηεο κεηέξαο κνπ αλέθεξε ην φλνκά κνπ. 2 Καη έθαλε ην ζηφκα κνπ ζαλ νμεία κάραηξα κε έθξπςε θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαη κε έθαλε ζαλ εθιεθηφ βέινο, θαη κε έθξπςε ζηε θαξέηξα ηνπ, 3 θαη κνπ είπε: Δζχ είζαη ν δνχινο κνπ, Ηζξαήι, ζηνλ νπνίν ζα δνμαζζψ. 4 Κη εγψ είπα: Κνπίαζα κάηαηα γηα ην ηίπνηε θαη κάηαηα αλάισζα ηε δχλακή κνπ ε θξίζε κνπ, φκσο, είλαη καδί κε ηνλ Κχξην θαη ην έξγν κνπ καδί κε ηνλ Θεφ κνπ 5 Σψξα ινηπφλ, ιέεη ν Κχξηνο, απηφο πνπ κε έπιαζε δνχινλ ηνπ απφ ηελ θνηιηά γηα λα επαλαθέξσ ζ απηφλ ηνλ Ηαθψβ, θαη γηα λα ζπγθεληξσζεί ζ απηφλ ν Ηζξαήι θαη ζα δνμαζηψ ζηα κάηηα ηνπ Κπξίνπ, θαη ν Θεφο κνπ ζα είλαη ε δχλακή κνπ 6 θαη είπε: Δίλαη κηθξφ πξάγκα λα είζαη δνχινο κνπ γηα λα αλνξζψζεηο ηηο θπιέο ηνπ Ηαθψβ θαη λα επαλαθέξεηο ην ππφινηπν ηνπ Ηζξαήι επηπιένλ, ζα ζε δψζσ θσο ζηα έζλε γηα λα είζαη ε ζσηεξία κνπ κέρξηο εζράηνπ ηεο γεο { 49: θαη εηπέλ κνη Μέγα ζνί εζηηλ ηνπ θιεζελαί ζε παηδά κνπ ηνπ ζηεζαη ηαο θπιαο Ηαθσβ θαη ηελ δηαζπνξαλ ηνπ Ηζξαει επηζηξέςαη. ηδνπ ηέζεηθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο εηο θσο εζλσλ ηνπ εηλαί ζε εηο ζσηεξίαλ εσο εζράηνπ ηεο γεο. } 7 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ηνπ Ηζξαήι ν Άγηφο ηνπ πξνο εθείλνλ πνπ έλαο άλζξσπνο θαηαθξνλεί, πξνο εθείλνλ πνπ βδειχζζεηαη έλα έζλνο πξνο ηνλ δνχιν ησλ εμνπζηαζηψλ Βαζηιηάδεο ζα ζε δνπλ θαη ζα ζεθσζνχλ εγεκφλεο θαη ζα ζε πξνζθπλήζνπλ, έλεθα ηνπ Κπξίνπ, πνπ είλαη πηζηφο, ηνπ Άγηνπ ηνπ Ηζξαήι, πνπ ζε έθιεμε 8 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ε θαηξφ δεθηφ ζε εηζάθνπζα θαη ζε εκέξα ζσηεξίαο ζε βνήζεζα θαη ζα ζε δηαθπιάμσ, θαη ζα ζε δψζσ ζε δηαζήθε ησλ ιαψλ γηα λα αλνξζψζεηο ηε γε, λα θιεξνδνηήζεηο εξεκσκέλεο θιεξνλνκίεο 9 ιέγνληαο ζηνπο δέζκηνπο: Να βγείηε, ζ απηνχο πνπ είλαη ζην ζθνηάδη: Φαλεξσζείηε. Θα βνζθεζνχλ θνληά ζηνπο δξφκνπο, θαη νη βνζθέο ηνπο ζα είλαη ζε φινπο ηνπο ςεινχο ηφπνπο. 10 Γελ ζα πεηλάζνπλ, νχηε ζα δηςάζνπλ, δελ ζα ηνπο πξνζβάιεη νχηε ν θαχζσλαο νχηε ν ήιηνο επεηδή απηφο πνπ ηνπο ειεεί ζα ηνπο νδεγήζεη, θαη ζα ηνπο θέξεη δηακέζνπ πεγψλ λεξψλ. 11 Καη φια ηα βνπλά κνπ ζα ηα θάλσ δξφκνπο, θαη ηα κνλνπάηηα κνπ ζα πςσζνχλ 12 Να απηνί ζα ξζνπλ απφ καθξηά θαη λα, απηνί απφ βνξξά θη απφ λφην θη απηνί απφ ηε γε ηνπ ηλείκ 13 Να επθξαίλεζηε νπξαλνί θαη λα αγάιιεζαη γε ηα βνπλά, λα αιαιάμεηε επεηδή, ν Κχξηνο παξεγφξεζε ηνλ ιαφ ηνπ, θαη ειέεζε ηνπο ζιηκκέλνπο ηνπ. 14 Αιιά, ε ηψλ είπε: Ο Κχξηνο κε εγθαηέιεηςε, θαη ν Κχξηφο κνπ κε ιεζκφλεζε 15 Μπνξεί ε γπλαίθα λα ιεζκνλήζεη ην βξέθνο ηεο πνπ ην ζειάδεη ψζηε λα κε ειεήζεη ην παηδί ηεο θνηιηάο ηεο; Αιιά, θη αλ απηέο ιεζκνλήζνπλ, εγψ φκσο δελ ζα ζε ιεζκνλήζσ 16 Να, ζε έρσ δσγξαθίζεη* επάλσ ζηηο παιάκεο κνπ ηα ηείρε ζνπ είλαη πάληνηε κπξνζηά κνπ 17 Σα παηδηά ζνπ ζα ξζνπλ κε ζπνπδή απηνί φκσο πνπ ζε θαηαζηξέθνπλ θαη ζε εξεκψλνπλ ζα βγνπλ έμσ απφ ζέλα 18 Ύςσζε ηα κάηηα ζνπ νιφγπξα, θαη δεο φινη απηνί ζπγθεληξψλνληαη καδί, έξρνληαη ζε ζέλα Εσ εγψ ιέεη ν Κχξηνο, φηη φινπο απηνχο ζα ηνπο ληπζείο εζχ ζαλ θφζκεκα, θαη ζα ηνπο ζηνιηζηείο ζαλ λχθε 19 Δπεηδή νη αθαληζκέλνη ζνπ θαη νη εξεκσκέλνη ζνπ ηφπνη θαη ε θαηαθζαξκέλε γε ζνπ ζα είλαη κάιηζηα πάξα πνιχ ζηελνί γηα ηνπο θαηνίθνπο ζνπ θη εθείλνη πνπ ζε θαηέηξσγαλ ζα θξαηεζνχλ καθξηά απφ ζέλα 20 Σα παηδηά πνπ ζα απνθηήζεηο χζηεξα απφ ηελ αηεθλία ζνπ ζα πνπλ επηπιένλ ζηα απηηά ζνπ: Δίλαη ζηελφο ν ηφπνο γηα κέλα θάλε κνπ έλαλ ηφπν γηα λα θαηνηθήζσ 21 Σφηε ζα πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Πνηνο κνπ ηα γέλλεζε απηά ελψ εγψ ήκνπλ άηεθλε θαη έξεκε { ρήξα } αηρκάισηε θαη κεηαθεξφκελε; Κη απηά πνηνο ηα έζξεςε; Να εγψ είρα εγθαηαιεηθζεί κφλε, απηά πνχ ήζαλ; 22 Έηζη ιέεη ν θχξηνο ν Θεφο: Να ζα πςψζσ ην ρέξη κνπ πξνο ηα έζλε θαη ζα ζηήζσ ηε ζεκαία κνπ πξνο ηνπ ιανχο θαη ζα θέξνπλ ηνπο γηνπο ζνπ ζηηο 7

8 αγθάιεο ζνπ, θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ ζα θεξζνχλ επάλσ ζε ψκνπο 23 θαη νη βαζηιηάδεο ζα είλαη νη παηδνηξφθνη ζνπ θαη νη βαζίιηζζέο ηνπο νη ηξνθνί ζνπ ζα ζε πξνζθπλήζνπλ κε ην πξφζσπν πξνο ηε γε θαη ζα γιείθνπλ ην ρψκα ησλ πνδηψλ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο θαη φηη εθείλνη πνπ κε πξνζκέλνπλ δελ ζα ληξνπηαζηνχλ 24 Μπνξεί λα αθαηξεζεί ην ιάθπξν απφ ηνλ ηζρπξφ { απφ ηνπ γίγαληνο } ή λα ειεπζεξσζνχλ εθείλνη πνπ δίθαηα αηρκαισηίζηεθαλ 25 Ο Κχξηνο φκσο ιέεη. Καη νη αηρκάισηνη ηνπ ηζρπξνχ ζα αθαηξεζνχλ θαη ην ιάθπξν ηνπ ηξνκεξνχ ζα απνζπαζηεί επεηδή, εγψ ζα δηθνινγήζσ απέλαληη ζ απηνχο πνπ δηθνινγνχλ ελαληίνλ ζνπ θαη εγψ ζα ζψζσ ηα παηδηά ζνπ 26 Δλψ απηνχο πνπ ζε θαηαζιίβνπλ, ζα θάλσ λα θάλε ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ζάξθεο, θαη ζα κεζχζνπλ κε ην ίδην ηνπο ην αίκα, ζαλ κε λέν θξαζί, θαη θάζε ζάξθα ζα γλσξίζεη φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν σηήξαο ζνπ θαη ν Λπηξσηήο ζνπ ν Ηζρπξφο ηνπ Ηαθψβ. 51: ΑΚΟΤΣΔ κε εζείο πνπ αθνινπζείηε ηε δηθαηνζχλε πνπ δεηάηε ηνλ Κχξην θνηηάμηε ζηνλ βξάρν απ ηνλ νπνίν ιαηνκεζήθαηε θαη ζην ζηφκην ηνπ ιάθθνπ, απ ηνλ νπνίν αλνξπρζήθαηε. 2 Κνηηάμηε ζηνλ Αβξαάκ ηνλ παηέξα ζαο θαη ζηε άξξα πνπ ζαο γέλλεζε επεηδή ηνλ θάιεζα φηαλ ήηαλ έλαο, θαη ηνλ επιφγεζα, θαη ηνλ πιήζπλα 3 Ο Κχξηνο, ινηπφλ, ζα παξεγνξήζεη ηε ηψλ απηφο ζα παξεγνξήζεη φινπο ηνπο εξεκσκέλνπο ηφπνπο ηεο θαη ζα θάλεη ηελ έξεκφ ηεο ζαλ ηελ Δδέκ, θαη ηελ εξεκηά ηεο ζαλ παξάδεηζν ηνπ Κπξίνπ επθξνζχλε θαη αγαιιίαζε ζα βξίζθεηαη κέζα ζ απηή δνμνινγία θαη θσλή αίλεζεο 4 Άθνπζέ κε ιαέ κνπ θαη δψζε αθξφαζε ζε κέλα έζλνο κνπ επεηδή απφ κέλα ζα βγεη λφκνο, θαη ζα ζηήζσ ηελ θξίζε κνπ γηα θσο ησλ ιαψλ { εζλψλ }. 5 Ζ δηθαηνζχλε κνπ πιεζηάδεη, ε ζσηεξία κνπ βγήθε, θαη νη βξαρίνλέο κνπ ζα θξίλνπλ ηνπο ιανχο, ηα λεζηά ζα κε πξνζκέλνπλ, θαη ζα ειπίδνπλ επάλσ ζηνλ βξαρίνλά κνπ. 6 Τςψζηε ηα κάηηα ζαο ζηνπο νπξαλνχο, θαη θνηηάμηε θάησ ζηε γε, επεηδή, νη νπξαλνί ζα δηαιπζνχλ ζαλ θαπλφο, θαη ε γε ζα παιηψζεη ζαλ ηκάηην θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ απηά ζα πεζάλνπλ εμίζνπ αιιά, ε ζσηεξία κνπ ζα είλαη ζηνλ αηψλα, θαη ε δηθαηνζχλε κνπ δελ ζα εθιείςεη 7 Αθνχζηε κε εζείο πνπ γλσξίδεηε δηθαηνζχλε ιαέ ζηελ θαξδηά ηνπ νπνίνπ είλαη ν λφκνο κνπ λα κε θνβάζηε ηνλ νλεηδηζκφ ησλ αλζξψπσλ, νχηε λα ηαξάζζεζηε ζηηο χβξεηο ηνπο. 8 Δπεηδή, ζαλ ηκάηην ζα ηνπο θαηαθάεη ην ζθνπιήθη, ε δηθαηνζχλε κνπ, φκσο, ζα κέλεη ζηνλ αηψλα, θαη ε ζσηεξία κνπ ζε γελεέο γελεψλ. 9 ήθσ επάλσ ζήθσ επάλσ, ληχζνπ δχλακε, σ βξαρίνλα ηνπ Κπξίνπ! ήθσ επάλσ φπσο ζηηο αξραίεο εκέξεο ζηηο παιηέο γελεέο! Γελ είζαη εζχ, πνπ πάηαμεο ηε Ραάβ, θαη ηξαπκάηηζεο ηνλ δξάθνληα 10 Γελ είζαη εζχ πνπ μήξαλεο ηε ζάιαζζα ηα λεξά ηεο κεγάιεο αβχζζνπ πνπ δεκηνχξγεζεο ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο δξφκν δηάβαζεο ησλ ιπηξσκέλσλ. 11 Καη νη ιπηξσκέλνη ηνπ Κπξίνπ ζα επηζηξέςνπλ, θαη ζα ξζνπλ ζηε ηψλ κε αιαιαγκφ θαη αηψληα επθξνζχλε ζα είλαη επάλσ ζην θεθάιη ηνπο ζα απνιαχζνπλ αγαιιίαζε θαη επθξνζχλε ε ιχπε θαη ν ζηελαγκφο ζα θχγνπλ 12 Δγψ, εγψ είκαη πνπ ζαο παξεγνξψ Δζχ πνηνο είζαη θαη θνβάζαη απφ ζλεηφ άλζξσπν, πνπ ζα γίλεη ζαλ ρνξηάξη 13 θαη ιεζκφλεζεο ηνλ Κχξην ηνλ Γεκηνπξγφ ζνπ απηφλ πνπ άπισζε ηνπο νπξαλνχο, θαη ζεκειίσζε ηε γε θαη θνβφζνπλ πάληνηε θαζεκεξηλά, ηελ νξγή εθείλνπ πνπ ζε θαηέζιηβε ζαλ λα ήηαλ έηνηκνο λα θαηαζηξέςεη. Καη πνχ είλαη ηψξα ε νξγή εθείλνπ πνπ θαηέζιηβε 14 Ο αηρκαισηηζκέλνο ζπεχδεη λα ιπζεί θαη λα κε πεζάλεη ζηνλ ιάθθν νχηε λα ζηεξεζεί ην ςσκί ηνπ 15 επεηδή εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, απηφο πνπ ηαξάζζεη ηε ζάιαζζα θαη ηα θχκαηά ηεο ερνχλ ην φλνκά ηνπ είλαη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ 16 θαη έβαια ηα ιφγηα κνπ ζην ζηφκα ζνπ θαη ζε ζθέπαζα κε ηε ζθηά ηνπ ρεξηνχ κνπ, γηα λα ζηεξεψζσ ηνπο νπξαλνχο, θαη λα ζεκειηψζσ ηε γε θαη γηα λα πσ ζηε ηψλ: Δίζαη ιαφο κνπ { 16 ζήζσ ηνπο ιφγνπο κνπ εηο ην ζηφκα ζνπ θαη ππν ηελ ζθηαλ ηεο ρεηξφο κνπ ζθεπάζσ ζε, ελ ε εζηεζα ηνλ νπξαλνλ θαη εζεκειίσζα ηελ γελ. θαη εξεη ησλ Λαφο κνπ εη ζχ.} 17 ήθσ επάλσ ζήθσ επάλσ λα αλαζηεζείο, Ηεξνπζαιήκ, πνπ ήπηεο απφ ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ην πνηήξη ηνπ ζπκνχ ηνπ ήπηεο άδεηαζεο αθφκα θη απηή ηε ιάζπε ηνπ θξαζηνχ ηνπ πνηεξηνχ ηεο δάιεο 18 Απφ φινπο ηνπο γηνπο πνπ γέλλεζε δελ ππάξρεη εθείλνο πνπ λα ηελ νδεγεί δελ ππάξρεη απφ φινπο ηνπο γηνπο πνπ έζξεςε εθείλνο πνπ λα ηελ πηάλεη απφ ην ρέξη 19 Απηά ηα δχν ήξζαλ επάλσ ζνπ πνηνο ζα ζε ζπιιππεζεί; Δξήκσζε θαη θαηαζηξνθή, θαη πείλα θαη κάραηξα, κε ηη λα ζε παξεγνξήζσ; 20 Οη γηνη ζνπ απνλεθξψζεθαλ είλαη μαπισκέλνη ζηελ άθξε φισλ ησλ δξφκσλ, ζαλ έλαο άγξηνο ηαχξνο κέζα ζε δίρηπα είλαη γεκάηνη απφ ηνλ ζπκφ ηνπ Κπξίνπ, απφ ηελ επηηίκεζε ηνπ Θενχ ζνπ 21 Γη απηφ άθνπ ηψξα ηνχην ζιηκκέλε θαη κεζπζκέλε*, φκσο φρη απφ θξαζί 22 έηζη ιέεη ν Κχξηφο ζνπ, ν Κχξηνο, θαη ν Θεφο ζνπ, πνπ δηθνινγεί ππέξ ηνπ ιανχ ηνπ Να, πήξα απφ ηα ρέξηα ζνπ ην πνηήξη ηεο δάιεο ηε ιάζπε ηνπ θξαζηνχ απφ ην πνηήξη ηνπ ζπκνχ κνπ ηνπ ινηπνχ δελ ζα ην μαλαπηείο, 23 θαη ζα ην βάισ ζην ρέξη εθείλσλ πνπ ζε θαηαζιίβνπλ, πνπ είπαλ ζηελ ςπρή ζνπ: θχςε, γηα λα πεξάζνπκε, θη εζχ έβαιεο ην ζψκα ζνπ ζαλ γε θαη ζαλ δξφκν ζε εθείλνπο πνπ δηάβαηλαλ. 52: ήθσ επάλσ, ζήθσ επάλσ ληχζνπ ηε δχλακή ζνπ ηψλ ληχζνπ ηα ηκάηηα ηεο κεγαινπξέπεηάο ζνπ Ηεξνπζαιήκ άγηα πφιε επεηδή ηνπ ινηπνχ δελ ζα κπεη μαλά ζε ζέλα ν απεξίηκεηνο θαη ν αθάζαξηνο 2 μεηίλαμε απφ πάλσ ζνπ ην ρψκα ζήθσ θάζηζε Ηεξνπζαιήκ ιχζε ηα δεζκά απφ ηνλ ηξάρειφ ζνπ αηρκάισηε ζπγαηέξα ηεο ηψλ 3 Δπεηδή έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπιεζήθαηε γηα ην κεδέλ θαη ζα ιπηξσζείηε ρσξίο αζήκη 4 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Ο ιαφο κνπ θαηέβεθε πξσηχηεξα ζηελ Αίγππην γηα λα παξνηθήζεη εθεί θαη νη Αζζχξηνη ηνπο θαηέζιηςαλ ρσξίο αηηία 5 Σψξα, ινηπφλ, ηη έρσ λα θάλσ εδψ, ιέεη ν Κχξηνο επεηδή ν ιαφο κνπ πάξζεθε αηρκάισηνο γηα ην ηίπνηε Απηνί πνπ εμνπζηάδνπλ επάλσ ηνπο ηνλ θάλνπλ λα νινιχδεη ιέεη ν Κχξηνο θαη βιαζθεκείηαη ην φλνκά κνπ πάληνηε θαζεκεξηλά. 6 Γη απηφ, ν ιαφο κνπ ζα γλσξίζεη ην φλνκά κνπ γη απηφ θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ζα γλσξίζεη φηη εγψ είκαη απηφο πνπ κηιά 7 Πφζν σξαία είλαη ηα πφδηα επάλσ ζηα βνπλά εθείλνπ πνπ επαγγειίδεηαη, εθείλνπ πνπ θεξχηηεη εηξήλε Δθείλνπ πνπ επαγγειίδεηαη αγαζά εθείλνπ πνπ θεξχηηεη ζσηεξία εθείλνπ πνπ ιέεη ζηε ηψλ Ο Θεφο ζνπ βαζηιεχεη 8 Οη θχιαθέο ζνπ ζα πςψζνπλ θσλή κέζα ζηηο θσλέο ζα 8

9 αιαιάδνπλ καδί επεηδή ζα δνπλ κάηη πξνο κάηη, φηαλ ν Κχξηνο αλνξζψζεη ηε ηψλ 9 Αιαιάμηε επθξαλζείηε καδί, εξεκσκέλνη ηφπνη ηεο Ηεξνπζαιήκ επεηδή, ν Κχξηνο παξεγφξεζε ηνλ ιαφ ηνπ ιχηξσζε ηελ Ηεξνπζαιήκ 10 Ο Κχξηνο γχκλσζε { απνθαιχςεη } ηνλ άγην βξαρίνλά ηνπ κπξνζηά ζε φια ηα έζλε θαη φια ηα πέξαηα ηεο γεο ζα δνπλ ηε ζσηεξία ηνπ Θενχ καο 11 Να ζπξζείηε λα ζπξζείηε λα βγείηε έμσ απφ εθείλα κε εγγίζεηε αθάζαξην λα βγείηε έμσ κέζα απ απηή λα θαζαξηζηείηε εζείο πνπ βαζηάδεηε ηα ζθεχε ηνπ Κπξίνπ 12 επεηδή, δελ ζα βγείηε έμσ κε βία νχηε ζα νδνηπνξήζεηε ζε θαηάζηαζε θπγήο επεηδή, ν Κχξηνο ζα πάεη κπξνζηά ζαο θαη ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι ζα είλαη ε νπηζζνθπιαθή ζαο. 13 ΝΑ, ν δνχινο { παηο } κνπ ζα επνδσζεί ζα πςσζεί θαη ζα δνμαζηεί θαη ζα αλέβεη ππεξβνιηθά ςειά 14 Όπσο πνιινί έκεηλαλ εθζηαηηθνί επάλσ ζνπ ηφζν ην πξφζσπφ ηνπ ήηαλ άδνμν πεξηζζφηεξν απφ θάζε άλζξσπν θαη ε κνξθή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ! 15 Έηζη ζα ξαληίζεη πνιιά έζλε { ζαπκάζησζαλ έζλε πνιιά επ απηψ }, νη βαζηιηάδεο ζα θξάμνπλ ην ζηφκα ηνπο επάλσ ηνπ, επεηδή, ζα δνπλ εθείλν πνπ δελ είρε ιαιεζεί ζ απηνχο θαη ζα θαηαιάβνπλ εθείλν πνπ δελ είραλ αθνχζεη. 53: Πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο. Καη ν βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε 2 Δπεηδή αλέβεθε κπξνζηά ηνπ ζαλ έλα ηξπθεξφ θπηφ θαη ζαλ κηα ξίδα απφ μεξή γε δελ έρεη ειθπζηηθή κνξθή νχηε σξαηφηεηα θαη ηνλ είδακε θαη δελ είρε σξαηφηεηα ψζηε λα ηνλ επηζπκνχκε. 3 Απφ ηνπο αλζξψπνπο θαηαθξνλεκέλνο θαη απνξξηκκέλνο, άλζξσπνο ζιίςεσλ θαη δφθηκνο αζζέλεηαο, θαη ζαλ έλαλ άλζξσπν απφ ηνλ νπνίν θάπνηνο απνζηξέθεη ην πξφζσπν, θαηαθξνλήζεθε, θαη ηνλ ζεσξήζακε ζαλ ην ηίπνηα. 4 Δληνχηνηο, απηφο βάζηαμε ηηο αζζέλεηέο καο, θαη επηθνξηίζηεθε ηηο ζιίςεηο καο, ελψ εκείο ηνλ ζεσξήζακε ηξαπκαηηζκέλν, πιεγσκέλν απφ ηνλ Θεφ, θαη ηαιαηπσξεκέλν 5 Απηφο, φκσο ηξαπκαηίζηεθε γηα ηηο παξαβάζεηο καο ηαιαηπσξήζεθε γηα ηηο αλνκίεο καο ε ηη κσξία, πνπ έθεξε ηε δηθή καο εηξήλε, ήηαλ επάλσ ζ απηφλ θαη κέζσ ησλ πιεγψλ ηνπ γηαηξεπηήθακε εκείο 6 Όινη εκείο πιαλεζήθακε ζαλ πξφβαηα ν θαζέλαο ζηξαθήθακε ζηνλ δξφκν ηνπ ν Κχξηνο φκσο έβαιε επάλσ ζ απηφλ ηελ αλνκία φισλ καο 7 Απηφο ήηαλ θαηαζιηκκέλνο θαη βαζαληζκέλνο αιιά δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ θέξζεθε ζηε ζθαγή ζαλ έλα αξλί, θαη ζαλ έλα πξφβαην άθσλν κπξνζηά ν εθείλνλ πνπ ην θνπξεχεη, έηζη δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ 8 Απφ θαηάζιηςε θαη θξίζε αλαξπάρζεθε ηε γελεά ηνπ φκσο πνηνο ζα ηε δηεγεζεί Δπεηδή απνθφπεθε* απφ ηε γε ησλ δσληαλψλ ηξαπκαηίζηεθε γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ ιανχ κνπ 9 Ο ηάθνο ηνπ φκσο δηνξίζηεθε καδί κε ηνπο θαθνχξγνπο εληνχηνηο ζηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηάζεθε καδί κε ηνλ πινχζην επεηδή δελ έπξαμε αλνκία, νχηε βξέζεθε δφινο ζην ζηφκα ηνπ 10 Αιιά ν Κχξηνο ζέιεζε λα ηνλ βαζαλίζεη ηνλ ηαιαηπψξεζε. Αθνχ, φκσο δψζεηο ηελ ςπρή ηνπ πξνζθνξά πεξί ακαξηίαο ζα δεη εγγφληα ζα καθξχλεη ηηο εκέξεο ηνπ θαη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ ζα επνδψζε ζην ρέξη ηνπ 11 ζα δεη ζηνπο θαξπνχο ηνπ πφλνπ ηεο ςπρήο ηνπ θαη ζα ρνξηάζεη ν δίθαηνο δνχινο κνπ ζα δηθαηψζεη πνιινχο κέζσ ηεο επίγλσζήο ηνπ επεηδή απηφο ζα ζεθψζεη ηηο αλνκίεο ηνπο 12 Γη απηφ ζα ηνπ δψζσ κεξίδα καδί κε ηνπο κεγάινπο { δηα ηνχην ΑΤΣΌ θιεξνλνκήζεη πνιινχο } θαη ζα κνηξαζηεί γηα ιάθπξν ηνπο ηζρπξνχο επεηδή παξέδσζε ζε ζάλαην ηελ ςπρή ηνπ θαη ινγαξηάζηεθε καδί κε αλφκνπο θη απηφο βάζηαμε ηηο ακαξηίεο πνιιψλ θαη ζα κεζηηεχζεη γηα ηνπο αλφκνπο. 54: ΝΑ ΔΤΦΡΑΝΘΔΗ, σ ζηείξα εζχ πνπ δελ γελλάο λα αλαβνήζεηο κε αγαιιίαζε, θαη λα ηέξπεζαη εζχ πνπ δελ θνηινπνλάο Δπεηδή πεξηζζφηεξα είλαη ηα παηδηά ηεο εξεκσκέλεο παξά ηα παηδηά εθείλεο πνπ έρεη ηνλ άλδξα, ιέεη ν Κχξηνο. 2 Να πιαηχλεηο ηνλ ηφπν ηεο ζθελήο ζνπ θη αο εθηείλνπλ ηα παξαπεηάζκαηα ησλ θαηνηθηψλ ζνπ λα κε ιππεζείο λα καθξχλεηο ηα ζρνηληά ζνπ, θαη λα ζηεξεψζεηο ηνπο παζζάινπο ζνπ 3 Δπεηδή ζα απισζείο ζηα δεμηά θαη ζηα αξηζηεξά θαη ην ζπέξκα ζνπ ζα θιεξνλνκήζεη ηα έζλε θαη ζα θάλεη λα θαηνηθεζνχλ νη εξεκσκέλεο πφιεηο 4 Να κε θνβάζαη, επεηδή, δελ ζα θαηαηζρπλζείο λα κε ληξέπεζαη, επεηδή δελ ζα ληξνπηαζηείο επεηδή ζα ιεζκνλήζεηο ηελ ληξνπή ηεο ληφηεο ζνπ θαη δελ ζα ζπκεζείο πιένλ ην φλεηδνο ηεο ρεξείαο ζνπ 5 Δπεηδή ν άλδξαο ζνπ είλαη ν Πνηεηήο ζνπ ην φλνκά ηνπ είλαη Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαη ν Λπηξσηήο ζνπ είλαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι, Απηφο ζα νλνκαζηεί, Ο Θεφο νιφθιεξεο ηεο γεο { 5 νηη θχξηνο ν πνησλ ζε, θχξηνο ζαβασζ νλνκα απησ. θαη ν ξπζάκελφο ζε απηνο ζενο Ηζξαει, πάζε ηε γε θιεζήζεηαη.} 6 Δπεηδή ν Κχξηνο ζε θάιεζε σο γπλαίθα εγθαηαιεηκκέλε θαη ζιηκκέλε θαηά ην πλεχκα, θαη γπλαίθα ληφηεο πνπ απνβιήζεθε, ιέεη ν Θεφο ζνπ 7 ε εγθαηέιεηςα γηα ιίγν θαηξφ φκσο, ζα ζε πεξηζπιιέμσ κε κεγάιν έιενο 8 Μέζα ζε κηθξφ ζπκφ έθξπςα απφ ζέλα ην πξφζσπφ κνπ γηα κηα ζηηγκή φκσο κε αηψλην έιενο ζα ζε ειεήζσ ιέεη ν Κχξηνο ν Λπηξσηήο ζνπ 9 επεηδή απηφ είλαη ζε κέλα ζαλ ηα λεξά ηνπ Νψε επεηδή φπσο νξθίζηεθα φηη ηα λεξά ηνπ Νψε δελ ζα ξζνπλ πιένλ επάλσ ζηε γε έηζη νξθίζηεθα φηη δελ ζα είκαη πιένλ ζε ζπκφ ελαληίνλ ζνπ, νχηε ζα ζε ειέγμσ 10 Δπεηδή ηα βνπλά ζα κεηαηνπηζηνχλ, θαη νη ιφθνη ζα κεηαθηλεζνχλ, φκσο ην έιεφο κνπ δελ ζα εθιείςεη απφ ζέλα, νχηε ε δηαζήθε ηεο εηξήλεο κνπ ζα κεηαθηλεζεί, ιέεη ν Κχξηνο, απηφο πνπ ζε ειεεί 11 Χ, ζιηκκέλε, ηαξαγκέλε απαξεγφξεηε, λα εγψ ζα ζηξψζσ ηηο πέηξεο ζνπ απφ πνξθπξέληα κάξκαξα θαη ζα βάισ ηα ζεκέιηά ζνπ απφ ζαπθείξνπο. 12 Καη ζα θάλσ ηηο επάιμεηο ζνπ απφ αράηε θαη ηηο πχιεο ζνπ απφ άλζξαθεο, θαη νιφθιεξν ηνλ πεξίβνιφ ζνπ απφ εθιεθηέο πέηξεο 13 Μάιηζηα φινη νη γηνη ζνπ ζα είλαη δηδαθηνί απφ ηνλ Κχξην, θαη ε εηξήλε ησλ γησλ ζνπ ζα είλαη κεγάιε 14 ζα ζηεξεσζείο κε δηθαηνζχλε ζα είζαη καθξηά απφ ηελ θαηαδπλαζηεία, επεηδή δελ ζα θνβάζαη θη απφ ηνλ ηξφκν, επεηδή δελ ζα ζε πιεζηάζεη 15 Να, ζίγνπξα ζα ζπγθεληξσζνχλ καδί ελαληίνλ ζνπ, πάλησο φρη απφ Δκέλα. Όζνη ζπγθεληξσζνχλ καδί ελαληίνλ ζνπ ζα πέζνπλ απφ ζέλα 16 Να εγψ έθαλα ηνλ ραιθνπξγφ, πνπ θπζάεη ηα θάξβνπλα ζηε θσηηά θαη βγάδεη ην εξγαιείν γηα ην έξγν ηνπ εγψ έθαλα θαη ηνλ πνξζεηή γηα λα θαηαζηξέθεη. 17 Καλέλα φπιν, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ελαληίνλ ζνπ δελ ζα επνδσζεί θαη θάζε γιψζζα πνπ επξφθεηην λα θηλεζεί ελαληίνλ 9

10 ζνπ, ζα ηε ληθήζεηο ζηελ θξίζε Απηή είλαη ε θιεξνλνκία ησλ δνχισλ ηνπ Κπξίνπ θαη ε δηθαηνζχλε ηνπο είλαη απφ κέλα, ιέεη ν Κχξηνο. { 15 ηδνπ πξνζήιπηνη πξνζειεχζνληαί ζνη δη εκνπ θαη επη ζε θαηαθεχμνληαη. 16 ηδνπ εγσ θηίδσ ζε, νπρ σο ραιθεπο θπζσλ αλζξαθαο θαη εθθέξσλ ζθεπνο εηο εξγνλ. εγσ δε εθηηζά ζε νπθ εηο απψιεηαλ θζεηξαη 17 παλ ζθεπνο θζαξηφλ. επη ζε νπθ επνδψζσ, θαη παζα θσλε αλαζηήζεηαη επη ζε εηο θξίζηλ. πάληαο απηνπο εηηήζεηο, νη δε ελνρνί ζνπ εζνληαη ελ απηε. εζηηλ θιεξνλνκία ηνηο ζεξαπεχνπζηλ θχξηνλ, θαη πκεηο εζεζζέ κνη δίθαηνη, ιέγεη θχξηνο.} 56: ΔΣΗ ιέεη ν Κχξηνο: Να θπιάζζεηε θξίζε, θαη λα πξάηηεηε δηθαηνζχλε επεηδή πιεζηάδεη λα έξζεη ε ζσηεξία κνπ θαη λα απνθαιπθζεί ε δηθαηνζχλε κνπ 2 Μαθάξηνο ν άλζξσπνο πνπ ην θάλεη απηφ θαη ν γηνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ην θξαηάεη φπνηνο ηεξεί ην ζάββαην ψζηε λα κε ην βεβειψζεη θαη θξαηάεη ην ρέξη ηνπ ψζηε λα κε πξάμεη θαλέλα θαθφ. 3 Καη ν γηνο ηνπ αιινγελή απηφο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ Κχξην αο κε πεη ιέγνληαο: Ο Κχξηνο ζα κε ρσξίζεη απφ ηνλ ιαφ ηνπ νινθιεξσηηθά νχηε ν επλνχρνο αο ιέεη Να εγψ είκαη έλα μεξφ δέληξν 4 Δπεηδή έηζη ιέεη ν Κχξηνο ηνπο επλνχρνπο φζνη ηεξνχλ ηα ζάββαηά κνπ θαη δηαιέγνπλ εθείλα πνπ κνπ αξέζνπλ θαη θξαηνχλ ηε δηαζήθε κνπ 5 ζ απηνχο κάιηζηα ζα δψζσ κέζα ζηνλ νίθν κνπ θαη κέζα ζηα ηείρε κνπ, έλαλ ηφπν θη έλα φλνκα θαιχηεξν απφ ηνπο γηνπο θαη ηηο ζπγαηέξεο ζ απηνχο ζα δψζσ έλα αηψλην φλνκα πνπ δελ ζα εθιείςεη. 6 Καη γηα ηνπο γηνπο ηνπ αιινγελή πνπ ζα πξνζηίζνληαλ ζηνλ Κχξην γηα λα δνπιεχνπλ ζ απηφλ θαη λα αγαπνχλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ γηα λα είλαη δνχινη ηνπ φζνη ηεξνχλ ην ζάββαην ψζηε λα κε ην βεβειψζνπλ θαη θξαηνχλ ηε δηαζήθε κνπ 7 ζα θέξσ θη απηνχο ζην άγην φξνο κνπ, θαη ζα ηνπο επθξάλσ ζηνλ νίθν ηεο πξνζεπρήο κνπ, ηα νινθαπηψκαηά ηνπο θαη νη ζπζίεο ηνπο ζα είλαη δεθηέο επάλσ ζην ζπζηαζηήξηφ κνπ, επεηδή, ν νίθνο κνπ ζα νλνκάδεηαη: Οίθνο πξνζεπρήο γηα φινπο ηνπο ιανχο. 8 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο απηφο πνπ καδεχεη ηνπο δηαζθνξπηζκέλνπο ηνπ Ηζξαήι ζα ζπλάμσ αθφκα ζ απηφλ θαη άιινπο εθηφο απφ ηνπο ζπλαγκέλνπο. 60: ΝΑ ΖΚΧΘΔΗ, λα θσηίδεζαη επεηδή, ην θσο ζνπ ήξζε θαη ε δφμα ηνπ Κπξίνπ αλέηεηιε επάλσ ζνπ 2 επεηδή, λα, ζθνηάδη ζα ζθεπάζεη ηε γε, θαη παρχ ζθνηάδη ηα έζλε επάλσ φκσο ζε ζέλα ζα αλαηείιεη ν Κχξηνο { επί δε ζε θαλήζεηαη Κχξηνο } θαη ε δφμα ηνπ ζα θαλεξσζεί επάλσ ζνπ. 3 Καη ηα έζλε ζα ξζνπλ ζην θσο ζνπ, θαη νη βαζηιηάδεο ζηε ιάκςε ηεο αλαηνιήο ζνπ. 4 Ύςσζε ηα κάηηα ζνπ νιφγπξα, θαη δεο, φινη απηνί ζπγθεληξψλνληαη, έξρνληαη ζε ζέλα, νη γηνη ζνπ ζα ξζνπλ απφ καθξηά, θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ ζα ηξαθνχλ ζηα πιεπξά ζνπ. 5 Σφηε, ζα δεηο, θαη ζα ραξείο, θαη ε θαξδηά ζνπ ζα εθπιαγεί θαη ζα πιαηχλεη, επεηδή ε αθζνλία ηεο ζάιαζζαο ζα ζηξαθεί ζε ζέλα, νη δπλάκεηο ησλ εζλψλ ζα ξζνπλ ζε ζέλα 8 Πνηνη είλαη απηνί πνπ πεηνχλ ζαλ ζχλλεθα θαη ζαλ πεξηζηέξηα ζηηο ζπξίδεο ηνπο 9 Σα λεζηά βέβαηα ζα κε πξνζκείλνπλ θαη πξσηαξρηθά ηα πινία ηεο Θαξζείο γηα λα θέξνπλ ηνπο γηνπο ζνπ απφ καθξηά, ην αζήκη ηνπο θαη ην ρξπζάθη ηνπο καδί ηνπο γηα ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ ζνπ, θαη γηα ηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι επεηδή ζε δφμαζε. 10 Καη νη γηνη ησλ αιινγελψλ ζα αλνηθνδνκήζνπλ ηα ηείρε ζνπ θαη νη βαζηιηάδεο ηνπο ζα ζε ππεξεηήζνπλ επεηδή, ζε πάηαμα κέζα ζηελ νξγή κνπ φκσο ράξε ηεο εχλνηάο κνπ ζε ειέεζα. 11 Καη νη πχιεο ζνπ ζα είλαη πάληνηε αλνηρηέο, δελ ζα θιεηζηνχλ, εκέξα θαη λχρηα, γηα λα εηζάγνπλ ζε ζέλα ηηο δπλάκεηο ησλ εζλψλ, θαη λα θέξλνληαη κέζα νη βαζηιηάδεο ηνπο. 12 Δπεηδή ην έζλνο θαη ε βαζηιεία πνπ δελ ζα ζε δνχιεπαλ, ζα αθαληζηνχλ λαη ηα έζλε εθείλα ζα εξεκσζνχλ, νινθιεξσηηθά 13 Ζ δφμα ηνπ Ληβάλνπ ζα έξζεη ζε ζέλα ην έιαην ην πεχθν θαη ν πχμνο καδί γηα λα ζηνιίζνπλ ηνλ ηφπν ηνπ αγηαζηεξίνπ κνπ θαη ζα δνμάζσ ηνλ ηφπν ησλ πνδηψλ κνπ. 14 Καη ηα παηδηά εθείλσλ πνπ ζε ιχπεζαλ ζα ξζνπλ ζε ζέλα κε ππφθιηζε θαη φινη φζνη ζε θαηαθξφλεζαλ ζα πξνζθπλήζνπλ ηα ίρλε ησλ πνδηψλ ζνπ θαη ζα ζε νλνκάδνπλ Ζ πφιε ηνπ Κπξίνπ Ζ ηψλ ηνπ Άγηνπ ηνπ Ηζξαήι 15 Αληί ηνπ φηη εγθαηαιείθζεθεο θαη κηζήζεθεο ψζηε θαλέλαο δελ δηάβαηλε απφ κέζα ζνπ, ζα ζε θάλσ αηψλην αγαιιίακα, επθξνζχλε ζε γελεέο γελεψλ. 16 Καη ζα ζειάζεηο ην γάια ησλ εζλψλ θαη ζα ζειάζεηο ηνπο καζηνχο ησλ βαζηιηάδσλ { ζα θάγεηο ηνλ πινχην ησλ βαζηιέσλ } θαη ζα γλσξίζεηο φηη εγψ ν Κχξηνο είκαη ν σηήξαο ζνπ θαη ν Λπηξσηήο ζνπ, ν Ηζρπξφο ηνπ Ηαθψβ. 17 Αληί γηα ραιθφ ζα θέξσ ρξπζάθη, θη αληί γηα ζίδεξν ζα θέξσ αζήκη, θαη αληί γηα μχιν ραιθφ θη αληί γηα πέηξεο ζίδεξν θαη ζα θαηαζηήζσ ηνπο αξρεγνχο ζνπ εηξήλε, θαη ηνπο επηζηάηεο ζνπ δηθαηνζχλε 18 Γελ ζα αθνχγεηαη πιένλ βία κέζα ζηε γε ζνπ εξήκσζε, θαη θαηαζηξνθή ζηα φξηά ζνπ, αιιά, ζα νλνκάδεηο ηα ηείρε ζνπ σηεξία θαη ηηο πχιεο ζνπ Αίλεζε 19 Γελ ζα ππάξρεη πιένλ ζε ζέλα ν ήιηνο θσο ηεο εκέξαο, νχηε ε ζειήλε ζα ζε θσηίδεη κε ηε ιάκςε ηεο αιιά, ν Κχξηνο ζα είλαη ζε ζέλα αηψλην θσο, θαη ν Θεφο ζνπ ε δφμα ζνπ 20 Ο ήιηνο ζνπ δελ ζα δχεη πιένλ νχηε ε ζειήλε ζνπ ζα ιείςεη επεηδή ν Κχξηνο ζα είλαη ην αηψλην θσο ζνπ, θαη νη εκέξεο ηνπ πέλζνπο ζνπ ζα ηειεηψζνπλ. 21 Καη ν ιαφο ζνπ φινη ζα είλαη δίθαηνη ζα θιεξνλνκήζνπλ ηε γε γηα πάληα, ν θιάδνο ηνπ θπηέκαηφο κνπ, ην έξγν ησλ ρεξηψλ κνπ γηα λα δνμάδνκαη 22 Σν ειάρηζην ζα γίλεη ρίιηα θαη ην ιηγνζηφ έλα ηζρπξφ έζλνο εγψ ν Κχξηνο ζα ην επηηαρχλσ ζηνλ θαηξφ ηνπ. { θαηά θαηξφλ ζπλάμσ απηνχο} 61: ΠΝΔΤΜΑ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ είλαη επάλσ κνπ επεηδή ν Κχξηνο κε έρξηζε γηα λα επαγγειίδνκαη ζηνπο θησρνχο κε έζηεηιε γηα λα γηαηξέςσ ηνπο ζπληξηκκέλνπο ζηελ θαξδηά, λα θεξχμσ ειεπζεξία ζηνπο αηρκάισηνπο θαη άλνηγκα δεζκσηεξίνπ ζηνπο δέζκηνπο 2 γηα λα θεξχμσ έλαλ ρξφλν εππξφζδεθην ζηνλ Κχξην θαη εκέξα εθδίθεζεο ηνπ Θενχ καο : 63: ΠΟΙΟΣ είλαη απηόο απηόο πνπ έξρεηαη από ηνλ Εδώκ, κε εξπζξά ηκάηηα από ηε Βνζόξξα; Απηόο ν έλδνμνο ζηε ζηνιή ηνπ απηόο πνπ πεξπαηάεη ζηε κεγαιεηόηεηα ηεο δύλακήο ηνπ; Εγώ απηόο πνπ κηιάεη κε δηθαηνζύλε απηόο πνπ είλαη ηζρπξόο ζην λα ζώδεη 2 Γηαηί είλαη εξπζξά ε ζηνιή ζνπ θαη ηα ηκάηηά ζνπ 10

11 όκνηα κε άλζξωπν πνπ παηάεη ζε ιελό 3 Μόλνο πάηεζα ηνλ ιελό θαη θαλέλαο από ηνπο ιανύο δελ ήηαλ καδί κνπ θαη ηνπο θαηαπάηεζα κέζα ζηνλ ζπκό κνπ θαη ηνπο πνδνπάηεζα κέζα ζηελ νξγή κνπ θαη ην αίκα ηνπο ξαληίζηεθε επάλω ζηα ηκάηηά κνπ, θαη κόιπλα νιόθιεξε ηε ζηνιή κνπ. 4 Επεηδή, ε εκέξα ηεο εθδίθεζεο ήηαλ κέζα ζηελ θαξδηά κνπ, θαη έθηαζε ε ρξνληά ηωλ ιπηξωκέλωλ κνπ. 5 Καη θνίηαμα νιόγπξα θαη δελ ππήξρε θάπνηνο λα βνεζάεη θαη ζαύκαζα όηη δελ ππήξρε θάπνηνο λα ππνζηεξίδεη γη απηό ν βξαρίνλάο κνπ ελέξγεζε ζε κέλα ζωηεξία, θαη ν ζπκόο κνπ, απηόο κε ππνζηήξημε. 6 Καη θαηαπάηεζα ηνπο ιανύο κέζα ζηελ νξγή κνπ, θαη ηνπο κέζπζα από ηνλ ζπκό κνπ θαη θαηέβαζα ζηε γε ην αίκα ηνπο. γηα λα παξεγνξήζσ φινπο απηνχο πνπ πελζνχλ 3 γηα λα θαζνξίζσ* ζ απηνχο, πνπ πελζνχλ ζηε ηψλ λα ηνπο δψζσ σξαηφηεηα αληί γηα ζηάρηε, ιάδη επθξνζχλεο αληί γηα πέλζνο ζηνιή αίλεζεο αληί ηνπ πλεχκαηνο ηεο αδηαθνξίαο γηα λα νλνκάδνληαη δέληξα δηθαηνζχλεο θχηεκα ηνπ Κπξίνπ γηα δφμα ηνπ. 4 Καη ζα αλνηθνδνκήζνπλ ηηο παιηέο εξεκψζεηο ζα αλεγείξνπλ ηα αξραία εξείπηα, θαη ζα αλαθαηλίζνπλ ηηο έξεκεο πφιεηο, απηέο πνπ ήζαλ εξεκσκέλεο απφ γελεάο γελεψλ. 5 Καη νη αιινγελείο ζα ζηέθνληαη θαη ζα βφζθνπλ ηα θνπάδηα ζαο, θαη νη γηνη ησλ αιινγελψλ ζα είλαη νη γεσξγνί ζαο, θαη νη ακπεινπξγνί ζαο 6 Δζείο, φκσο ζα νλνκάδεζηε Ηεξείο ηνπ Κπξίνπ ζα ζαο ιέλε Λεηηνπξγνχο ηνπ Θενχ καο ζα ηξψηε ηα αγαζά ησλ εζλψλ, θαη ζα θαπράζηε ζηε δφμα ηνπο 7 Αληί ηεο αηζρχλεο ζαο ζα έρεηε δηπιάζηα θη αληί ηεο ληξνπήο ζα έρνπλ αγαιιίαζε κέζα ζηελ θιεξνλνκηά ηνπο γη απηφ, ζηε γε ηνπο ζα θιεξνλνκήζνπλ ην δηπιφ ζ απηνχο ζα είλαη αηψληα επθξνζχλε 8 Δπεηδή, εγψ είκαη ν Κχξηνο, απηφο πνπ αγαπάεη δηθαηνζχλε απηφο πνπ κηζεί αξπαγή θαη αδηθία θαη ζα αληαπνδψζσ πηζηά ην έξγν ηνπο θαη ζα θάλσ ζ απηνχο κηα αηψληα δηαζήθε. 9 Καη ην ζπέξκα ηνπο ζα απνθηήζεη θήκε αλάκεζα ζηα έζλε θαη νη απφγνλνί ηνπο αλάκεζα ζηνπο ιανχο θαζέλαο πνπ ηνπο βιέπεη ζα ηνπο γλσξίδεη φηη είλαη ζπέξκα πνπ ν Κχξηνο επιφγεζε 10 ζα επθξαλζψ ηα κέγηζηα ζηνλ Κχξην ε ςπρή κνπ ζα αγαιιηαζηεί ζηνλ Θεφ κνπ επεηδή κε έληπζε κε ηκάηην ζσηεξίαο κε θφξεζε έλα επέλδπκα δηθαηνζχλεο ζαλ έλαλ λπκθίν εππξεπηζκέλν κε κίηξα θαη ζαλ κηα λχθε ζηνιηζκέλε κε ηα πνιχηηκά ηεο θαιισπίζκαηα 11 Δπεηδή φπσο ε γε αλαδίλεη ην βιάζηεκά ηεο θαη φπσο ν θήπνο εθθχεη φζα ζπέξλνληαη ζ απηφλ έηζη θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα θάλεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αίλεζε λα βιαζηήζνπλ κπξνζηά ζε φια ηα έζλε 62 ΓΔΝ ζα ζησπήζσ γηα ηε ηψλ θαη δελ ζα εζπράζσ γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ κέρξηο φηνπ ε δηθαηνζχλε ηεο βγεη ζαλ ιάκςε θαη ε ζσηεξία ηεο ζαλ κηα ιακπάδα πνπ θαίγεηαη. 2 Καη ηα έζλε ζα δνπλ ηε δηθαηνζχλε ζνπ θαη φινη νη βαζηιηάδεο ηε δφμα ζνπ θαη ζα νλνκαζηείο κε έλα λέν φλνκα πνπ ζα ην νλνκάζεη ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ. 3 Καη ζα είζαη έλα ζηεθάλη δφμαο ζην ρέξη ηνπ Κπξίνπ θαη έλα βαζηιηθφ δηάδεκα ζηελ παιάκε ηνπ Θενχ ζνπ 4 Γελ ζα νλνκαζηείο πιένλ Δγθαηαιεηκκέλε νχηε ε γε ζνπ ζα νλνκαζηεί πιένλ Δξεκσκέλε αιιά ζα νλνκαζηείο Ζ επδνθία κνπ κέζα ζ απηή θαη ε γε ζνπ Ζ λπκθεπκέλε επεηδή ν Κχξηνο επδφθεζε επάλσ ζε ζέλα θαη ε γε ζνπ ζα είλαη λπκθεπκέλε 5 Δπεηδή φπσο ν λένο λπκθεχεηαη κε κηα παξζέλα έηζη θαη νη γηνη ζνπ ζα ζπλνηθνχλ καδί ζνπ θαη Όπσο ν λπκθίνο επθξαίλεηαη ζηε λχθε έηζη θαη ν Θεφο ζνπ ζα επθξαλζεί ζε ζέλα. 6 Δπάλσ ζηα ηείρε ζνπ Ηεξνπζαιήκ θαηέζηεζα θχιαθεο πνπ πνηέ δελ ζα ζησπνχλ νχηε εκέξα νχηε λχρηα φζνη αλαθαιείηε ηνλ Κχξην λα κε θπιάζζεηε ζησπή. 7 Καη λα κε δίλεηε ζ απηφλ αλάπαπζε κέρξηο φηνπ ζπζηήζεη θαη κέρξηο φηνπ θάλεη ηελ Ηεξνπζαιήκ κηα αίλεζε επάλσ ζηε γε 8 Ο Κχξηνο νξθίζηεθε ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη ζηνλ βξαρίνλα ηεο δχλακήο ηνπ Γελ ζα δψζεη πιένλ ην ζηηάξη ζνπ ηξνθή ζηνπο ερζξνχο ζνπ θαη νη γηνη ηνπ αιινγελή δελ ζα πίλνπλ ην θξαζί ζνπ γηα ην νπνίν κφρζεζεο 9 αιιά απηνί πνπ ζεξίδνπλ ζα ηνλ ηξψλε θαη ζα αηλνχλ ηνλ Κχξην θη απηνί πνπ ηξπγνχλ ζα ην πίλνπλ ζηηο απιέο ηεο αγηφηεηάο κνπ 10 Πεξάζηε, πεξάζηε δηακέζνπ ησλ ππιψλ εηνηκάζηε ηνλ δξφκν ηνπ ιανχ επηζθεπάζηε επηζθεπάζηε ηνλ δξφκν πεηάμηε έμσ ηηο πέηξεο πςψζηε κηα ζεκαία πξνο ηνπο ιανχο 11 Να ν Κχξηνο δηαθήξπμε κέρξη ηα άθξα ηεο γεο Να πείηε ζηε ζπγαηέξα ηψλ: Να ν σηήξαο ζνπ έξρεηαη λα, ν κηζζφο ηνπ είλαη καδί ηνπ θαη ην έξγν ηνπ κπξνζηά ηνπ. 12 Καη ζα ηνπο νλνκάζεη: Ο άγηνο ιαφο. Ο ιπηξσκέλνο ιαφο ηνπ Κπξίνπ θη εζχ ζα νλνκαζηείο: Ζ Δπηδεηνχκελε Πφιε φρη εγθαηαιεηκκέλε. 63: 7 ΘΑ αλαθέξσ ηνπο νηθηηξκνχο ηνπ Κπξίνπ θαη φια φζα έθαλε ν Κχξηνο ζε καο, θαη ηε κεγάιε αγαζφηεηα πξνο ηνλ νίθν Ηζξαήι πνπ έδεημε ζ απηνχο ζχκθσλα κε ηνπο νηθηηξκνχο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην πιήζνο ηνπ ειένπο ηνπ 8 Δπεηδή είπε: Βέβαηα απηνί είλαη ιαφο κνπ, παηδηά πνπ δελ ζα ςεπζζνχλ θαη ππήξμε ν σηήξαο ηνπο 9 ε φιεο ηηο ζιίςεηο ηνπο ζιηβφηαλ, θαη ν άγγεινο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηνχο έζσζε ζηελ αγάπε ηνπ θαη ζηελ επζπιαρλία ηνπ απηφο ηνπο ιχηξσζε θαη ηνπο ζήθσζε θαη ηνπο βάζηαμε φιεο ηηο εκέξεο ηνπ αηψλα { 9 εθ πάζεο ζιίςεσο. νπ πξέζβπο νπδε αγγεινο, αιι απηνο θχξηνο εζσζελ απηνπο δηα ην αγαπαλ απηνπο θαη θείδεζζαη απησλ. απηνο ειπηξψζαην απηνπο θαη αλέιαβελ απηνπο θαη πςσζελ απηνπο πάζαο ηαο εκέξαο ηνπ αησλνο } 10 Απηνί φκσο απείζεζαλ, θαη ιχπεζαλ ην άγην πλεχκα ηνπ γη απηφ ζηξάθεθε ψζηε λα γίλεη ερζξφο ηνπο ηνπο πνιέκεζε ν ίδηνο. 11 Σφηε ζπκήζεθε ηηο αξραίεο εκέξεο ηνλ Μσπζή, ηνλ ιαφ ηνπ ιέγνληαο: Πνχ είλαη απηφο πνπ ηνπο αλέβαζε απφ ηε ζάιαζζα καδί κε ηνλ βνζθφ ηνπ θνπαδηνχ ηνπ; Πνχ είλαη απηφο πνπ έβαιε ην πλεχκα ηνπ αλάκεζά ηνπο; 12 Απηφο πνπ ηνπο νδήγεζε κε ην δεμί ρέξη ηνπ Μσπζή, κε ηνλ έλδνμν βξαρίνλά ηνπ, απηφο πνπ δηέζρηζε ηα λεξά κπξνζηά ηνπο γηα λα θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έλα αηψλην φλνκα 13 Απηφο πνπ ηνπο νδήγεζε κέζα απφ ηελ άβπζζν ζαλ έλα άινγν κέζα απφ ηελ έξεκν ρσξίο λα πξνζθφςνπλ 14 Σν πλεχκα ηνπ Κπξίνπ ηνπο αλέπαπζε ζαλ έλα θηήλνο πνπ θαηεβαίλεη ζηελ θνηιάδα έηζη νδήγεζεο ηνλ ιαφ ζνπ γηα λα θάλεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ έλα έλδνμν φλνκα 15 Να επηβιέςεηο απφ ηνλ νπξαλφ θαη λα δεηο απφ ηελ θαηνηθία ηεο αγλφηεηάο ζνπ θαη ηεο δφμαο ζνπ πνχ είλαη ν δήινο ζνπ θαη ε δχλακή ζνπ ην πιήζνο ηνπ ειένπο ζνπ θαη ησλ νηθηηξκψλ ζνπ Απνθιείζηεθαλ 11

12 ζε κέλα 16 Δζχ βέβαηα είζαη ν Παηέξαο καο αλ θαη ν Αβξαάκ δελ καο μέξεη θαη ν Ηζξαήι δελ καο γλσξίδεη Δζχ, Κχξηε, είζαη ν Παηέξαο καο Λπηξσηήο καο είλαη ην φλνκά ζνπ απφ ηνλ αηψλα 17 Γηαηί Κχξηε, καο άθεζεο λα απνπιαληφκαζηε απφ ηνπο δξφκνπο ζνπ θαη λα ζθιεξχλνπκε ηελ θαξδηά καο ψζηε λα κε ζε θνβφκαζηε Να επηζηξέςεηο ηηο θπιέο ηεο θιεξνλνκίαο ζνπ ράξε ησλ δνχισλ ζνπ. 18 Καηαθπξίεπζαλ ηνλ άγην ιαφ ζνπ, ζαλ έλα κηθξφηαην πξάγκα απηνί πνπ ήζαλ ελαληίνλ καο θαηαπάηεζαλ ην αγηαζηήξηφ ζνπ 19 Γίλακε ζαλ θη εθείλνπο, επάλσ ζηνπο νπνίνπο πνηέ δελ δέζπνζεο νχηε επηθιήζεθε ην φλνκά ζνπ επάλσ ηνπο. 64: Δίζε λα έζρηδεο ηνπο νπξαλνχο, λα θαηέβαηλεο λα δηαιχνληαλ ηα βνπλά ζηελ παξνπζία ζνπ { 1 σο θεξνο απν ππξνο ηήθεηαη. θαη θαηαθαχζεη ππξ ηνπο ππελαληίνπο, θαη θαλεξνλ εζηαη ην νλνκα θπξίνπ ελ ηνηο ππελαληίνηο. απν πξνζψπνπ ζνπ εζλε ηαξαρζήζνληαη.} 2 ζαλ θσηηά πνπ θαίεη ζάκλνπο, ζαλ θσηηά πνπ θάλεη ην λεξφ λα θνριάδεη, γηα λα γίλεη ην φλνκά ζνπ γλσζηφ ζηνπο ελαληίνπο ζνπ λα πηάζεη ηξφκνο ηα έζλε ζηελ παξνπζία ζνπ 3 Όηαλ έθαλεο πξάγκαηα ηξνκεξά, πνπ δελ πξνζκέλακε θαηέβεθεο, θαη ηα βνπλά δηαιχζεθαλ ζηελ παξνπζία ζνπ. 4 Δπεηδή νη άλζξσπνη δελ έκαζαλ εμαξρήο, ηα απηηά ηνπο δελ άθνπζαλ ηα κάηηα ηνπο δελ είδαλ Θεφ εθηφο απφ ζέλα, πνπ λα έθαλε ηέηνηα ζ απηνχο πνπ ηνλ επηθαινχληαη 5 Έξρεζαη ζε ζπλάληεζε εθείλνπ πνπ επθξαίλεηαη θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλε, απηψλ πνπ ζε ελζπκνχληαη ζηνπο δξφκνπο ζνπ. Οξγίζηεθεο, επεηδή εκείο ακαξηήζακε αλ κέλακε κέζα ζ απηέο ζα ζσδφκαζηαλ; 6 Όινη γίλακε, πξαγκαηηθά ζαλ έλα αθάζαξην πξάγκα θαη φιε ε δηθαηνζχλε καο είλαη ζαλ έλα ξππαξφ ηκάηην γη απηφ φινη πέζακε ζαλ ην θχιιν, θαη νη αλνκίεο καο κάο άξπαμαλ φπσο ν άλεκνο. 7 Καη δελ ππάξρεη εθείλνο πνπ επηθαιείηαη ην φλνκά ζνπ, απηφο πνπ ζεθψλεηαη γηα λα πηαζηεί απφ ζέλα επεηδή, έθξπςεο ην πξφζσπφ ζνπ απφ καο, θαη καο αθάληζεο, δηακέζνπ ησλ αλνκηψλ καο 8 Αιιά, ηψξα Κχξηε εζχ είζαη ν Παηέξαο καο εκείο είκαζηε ν πειφο θη εζχ ν Πιάζηεο καο θαη φινη είκαζηε ην έξγν ησλ ρεξηψλ ζνπ 9 Να κε νξγίδεζαη ππεξβνιηθά Κχξηε νχηε λα ζπκάζαη πάληνηε ηελ αλνκία θαη ηψξα λα επηβιέςεηο παξαθαινχκε φινη είκαζηε ιαφο ζνπ 10 Οη άγηεο πφιεηο ζνπ έγηλαλ έξεκνη, ε ηψλ έγηλε έξεκε, ε Ηεξνπζαιήκ εξεκσκέλε 11 Ο άγηνο καο θαη ν σξαίνο καο νίθνο, κέζα ζηνλ νπνίν ζε δνμνινγνχζαλ νη παηέξεο καο θαηαθάεθε κε θσηηά θαη φια ηα αγαπεηά ζε καο αθαλίζηεθαλ 12 ζα ζπγθξαηήζεηο Κχξηε ηνλ εαπηφ ζνπ ζ απηά ζα ζησπήζεηο, θαη ζα καο ζιίςεηο κέρξη κεγάινπ βαζκνχ; 65: 1 Εεηήζεθα απφ εθείλνπο πνπ δελ ξσηνχζαλ γηα κέλα βξέζεθα απφ εθείλνπο πνπ δελ κε δεηνχζαλ είπα: Να εγψ λα εγψ, ζε έζλνο πνπ δελ απνθαιείην κε ην φλνκά κνπ Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Όπσο φηαλ βξίζθεηαη γιεχθνο κέζα ζην ζηαθχιη, ιέλε Με ην ραιάζεηο, επεηδή κέζα ηνπ είλαη επινγία έηζη ζα θάλσ ράξε ησλ δνχισλ κνπ γηα λα κε εμνινζξεχζσ φινπο. 9 Καη ζα βγάισ απφ ηνλ Ηαθψβ ζπέξκα θαη έλαλ θιεξνλφκν απφ ηα βνπλά ηνπ Ηνχδα θαη νη εθιεθηνί κνπ ζα ηα θιεξνλνκήζνπλ θαη νη δνχινη κνπ ζα θαηνηθήζνπλ εθεί Γη απηφ έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο Να, νη δνχινη κνπ ζα θάλε εζείο φκσο ζα πεηλάζεηε λα, νη δνχινη κνπ ζα πηνπλ εζείο φκσο ζα δηςάζεηε λα νη δνχινη κνπ ζα επθξαλζνχλ εζείο φκσο ζα ληξνπηαζηείηε 14 λα νη δνχινη κνπ ζα αιαιάδνπλ κε επζπκία, εζείο φκσο ζα βνάηε κε πφλν θαξδηάο θαη ζα νινιχδεηε απφ θαηάζιηςε πλεχκαηνο. 15 Καη ζα αθήζεηε ην φλνκά ζαο ζηνπο εθιεθηνχο κνπ γηα θαηάξα επεηδή ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζε ζαλαηψζεη θαη κε άιιν φλνκα ζα νλνκάζεη ηνπο δνχινπο ηνπ, { ηνηο δε δνπιεχνπζηλ απησ θιεζήζεηαη νλνκα θαηλφλ, 16 ν επινγεζήζεηαη επη ηεο γεο. επινγήζνπζηλ γαξ ηνλ ζενλ ηνλ αιεζηλφλ, θαη νη νκλχνληεο επη ηεο γεο νκνπληαη ηνλ ζενλ ηνλ αιεζηλφλ. επηιήζνληαη γαξ ηελ ζιηςηλ απησλ ηελ πξψηελ, θαη νπθ αλαβήζεηαη απησλ επη ηελ θαξδίαλ. 17 εζηαη γαξ ν νπξαλνο θαηλνο θαη ε γε θαηλή, θαη νπ κε κλεζζσζηλ ησλ πξνηέξσλ, νπδ νπ κε επέιζε απησλ επη ηελ θαξδίαλ } 16 γηα λα καθαξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ Θεφ ηεο αιήζεηαο απηφο πνπ καθαξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ επάλσ ζηε γε θαη λα νξθίδεηαη ζηνλ Θεφ ηεο αιήζεηαο απηφο πνπ νξθίδεηαη επάλσ ζηε γε επεηδή νη πξνεγνχκελεο ζιίςεηο ιεζκνλήζεθαλ θη επεηδή θξχθηεθαλ απφ ηα κάηηα κνπ Δπεηδή, λα ρηίδσ θαηλνχξηνπο νπξαλνχο θαη θαηλνχξηα γε θαη δελ ζα ππάξρεη κλήκε ησλ πξνεγνχκελσλ νχηε ζα ξζνπλ ζηνλ λνπ 18 Αιιά λα επθξαίλεζηε θαη λα ραίξεηε πάληνηε ζ εθείλν πνπ ρηίδσ επεηδή λα ρηίδσ ηελ Ηεξνπζαιήκ αγαιιίακα θαη ηνλ ιαφ ηεο επθξνζχλε. 19 Καη ζα αγάιινκαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζα επθξαίλνκαη ζηνλ ιαφ κνπ θαη δελ ζα αθνπζηεί κέζα ζ απηή πιένλ θσλή θιαπζκνχ θαη θσλή θξαπγήο 20 Γελ ζα ππάξρεη εθεί πιένλ νιηγνήκεξν βξέθνο, θαη γέξνληαο πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηηο εκέξεο ηνπ επεηδή ην παηδί ζα πεζαίλεη 100 ρξφλσλ ελψ ν ακαξησιφο 100 ρξφλσλ ζα είλαη επηθαηάξαηνο. 21 Καη ζα νηθνδνκήζνπλ ζπίηηα θαη ζα θαηνηθήζνπλ θαη ζα θπηέςνπλ ακπειψλεο, θαη ζα θάλε ηνλ θαξπφ ηνπο 22 Γελ ζα ρηίζνπλ απηνί, θαη λα θαηνηθήζεη άιινο δελ ζα θπηέςνπλ απηνί θαη λα θάεη άιινο επεηδή νη εκέξεο ηνπ ιανχ κνπ είλαη φπσο νη εκέξεο ηνπ δέληξνπ θαη ην έξγν ησλ ρεξηψλ ηνπο ζα θηάζεη ζε παιαίσζε { θαηα γαξ ηαο εκέξαο ηνπ μχινπ ηεο δσεο εζνληαη αη εκέξαη ηνπ ιανπ κνπ, ηα εξγα ησλ πφλσλ απησλ παιαηψζνπζηλ. } 23 νη εθιεθηνί κνπ δελ ζα θνπηάδνπλ κάηαηα νχηε ζα ηεθλνπνηνχλ γηα θαηαζηξνθή επεηδή είλαη ζπέξκα ησλ επινγεκέλσλ ηνπ Κπξίνπ θαη νη έγγνλνί ηνπο καδί ηνπο. 24 Καη πξηλ απηνί θξάμνπλ εγψ ζα απνθξίλνκαη θη ελψ απηνί κηινχλ εγψ ζα αθνχσ 25 Ο ιχθνο θαη ην αξλί ζα βφζθνπλ καδί θαη ην ιηνληάξη ζα ηξψεη άρπξν φπσο ην βφδη, ηνπ θηδηνχ φκσο ην ςσκί ζα είλαη ην ρψκα. ε νιφθιεξν ην άγην φξνο κνπ δελ ζα θάλνπλ δεκηά νχηε θζνξά, ιέεη ν Κχξηνο. 66: 5 Αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ εζείο πνπ ηξέκεηε ζηνλ ιφγν ηνπ Οη αδειθνί ζαο, πνπ ζαο κηζνχλ θαη ζαο απνβάιινπλ εμαηηίαο ηνπ νλφκαηφο κνπ είπαλ: Αο δνμαζηεί ν Κχξηνο φκσο απηφο ζα θαλεί γηα 12

13 δηθή ζαο ραξά εθείλνη φκσο ζα θαηαληξνπηαζηνχλ 6 Μηα θσλή θξαπγήο έξρεηαη απφ ηελ πφιε, κηα θσλή απφ ηνλ λαφ κηα θσλή ηνπ Κπξίνπ πνπ θάλεη αληαπφδνζε ζηνπο ερζξνχο ηνπ 7 Πξηλ θνηινπνλέζεη, γέλλεζε πξηλ έξζνπλ νη πφλνη ηεο ειεπζεξψζεθε θαη γέλλεζε έλα αξζεληθφ 8 Πνηνο άθνπ ζε έλα ηέηνην πξάγκα Πνηνο είδε ηέηνηα ζα γελλνχζε ε γε κέζα ζε κηα εκέξα Ζ έλα έζλνο ζα γελληφηαλ κνλνκηάο Αιιά ε ηψλ κφιηο θνηινπφλεζε γέλλεζε ηα παηδηά ηεο 9 Δγψ πνπ θέξλσ ζηε γέλλα, δελ ζα έθαλα λα γελλήζεη ιέεη ν Κχξηνο εγψ πνπ θάλσ λα γελλνχλ ζα έθιεηλα ηε κήηξα ιέεη ν Θεφο ζνπ 10 Να επθξαλζείηε καδί κε ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη λα αγάιιεζηε καδί ηεο φινη φζνη ηελ αγαπάηε λα ραξείηε ραξά καδί ηεο φινη φζνη πελζείηε γη απηή 11 γηα λα ζειάζεηε θαη λα ρνξηάζεηε απφ ηνπο καζηνχο ησλ παξεγνξηψλ ηεο γηα λα ζειάζεηε πιήξσο θαη λα εληξπθήζεηε ζηελ αθζνλία ηεο δφμαο ηεο 12 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο Να ζα ζηξέςσ πξνο απηήλ ηελ εηξήλε ζαλ πνηακφ θαη ηε δφμα ησλ εζλψλ ζαλ ρείκαξξν πνπ πιεκκπξίδεη ηφηε, ζα ζειάζεηε ζα βαζηαρζείηε επάλσ ζηα πιεπξά θαη ζα θνιαθεπζείηε επάλσ ζηα γφλαηά ηεο 13 αλ έλα παηδί, πνπ ην παξεγνξεί ε κεηέξα ηνπ, έηζη ζα ζαο παξεγνξήζσ εγψ θαη ζα παξεγνξεζείηε ζηελ Ηεξνπζαιήκ. 14 Καη ζα δείηε θαη ε θαξδηά ζαο ζα επθξαλζεί, θαη ηα θφθαιά ζαο ζα αλζήζνπλ ζαλ ρνξηάξη θαη ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ζα γλσξηζηεί ζηνπο δνχινπο ηνπ, ε νξγή ηνπ, φκσο ζηνπο ερζξνχο ηνπ 15 Δπεηδή λα, ν Κχξηνο ζα έξζεη κε θσηηά θαη νη άκαμέο ηνπ ζα είλαη ζαλ αλεκνζηξφβηινο, γηα λα απνδψζεη ηελ νξγή ηνπ κε νξκή θαη ηελ επηηίκεζή ηνπ κε θιφγεο θσηηάο 16 Δπεηδή κε θσηηά ηνπ Κπξίνπ θαη κε ηε κάραηξά ηνπ ζα θξηζεί θάζε ζάξθα θαη νη θνλεπκέλνη ηνπ Κπξίνπ ζα είλαη πνιινί 17 Απηνί πνπ αγηάδνληαη θη απηνί πνπ θαζαξίδνληαη ζηνπο θήπνπο ν έλαο χζηεξα απφ ηνλ άιινλ, απξνθάιππηα, ηξψγνληαο ρνηξηλφ θξέαο, θαη ηα βδειχγκαηα, θαη ην πνληίθη, απηνί ζα θαηαλαισζνχλ καδί, ιέεη ν Κχξηνο. 18 Δπεηδή, εγψ γλσξίδσ ηα έξγα ηνπο θαη ηνπο δηαινγηζκνχο ηνπο θαη έξρνκαη λα ζπγθεληξψζσ φια ηα έζλε θαη ηηο γιψζζεο θαη ζα ξζνπλ, θαη ζα δνπλ ηε δφμα κνπ. 19 Καη ζα ζηήζσ αλάκεζά ηνπο έλα ζεκείν θαη ηνπο ζσζκέλνπο απ αλάκεζά ηνπο ζα ζηείισ ζηα έζλε πξνο ηε Θαξζείο ηε Φνπι, θαη ηε Λνπδ πνπ ηξαβνχλ ηφμν πξνο ηε Θνπβάι, θαη ηελ Ηαπάλ, πξνο ηα καθξηλά λεζηά, πνπ δελ έρνπλ αθνχζεη ηε θήκε κνπ νχηε έρνπλ δεη ηε δφμα κνπ θαη ζα θεξχμνπλ ηε δφμα κνπ αλάκεζα ζηα έζλε { 19 θαη θαηαιείςσ επ απησλ ζεκεηα θαη εμαπνζηεισ εμ απησλ ζεζσζκέλνπο εηο ηα εζλε, εηο Θαξζηο θαη Φνπδ θαη Λνπδ θαη Μνζνρ θαη Θνβει θαη εηο ηελ Διιάδα θαη εηο ηαο λήζνπο ηαο πφξξσ, νη νπθ αθεθφαζίλ κνπ ην νλνκα νπδε εσξάθαζηλ ηελ δφμαλ κνπ, θαη αλαγγεινπζίλ κνπ ηελ δφμαλ ελ ηνηο εζλεζηλ } 20 Καη ζα θέξνπλ φινπο ηνπο αδειθνχο ζαο απφ φια ηα έζλε πξνζθνξά ζηνλ Κχξην επάλσ ζε άινγα, θη επάλσ ζε άκαμεο θη επάλσ ζε θνξεία θη επάλσ ζε κνπιάξηα θη επάλσ ζε γξήγνξα δψα, πξνο ηελ άγηα πφιε κνπ, ηελ Ηεξνπζαιήκ, ιέεη ν Κχξηνο, θαζψο ηα παηδηά ηνπ Ηζξαήι θέξλνπλ ζηνλ νίθν ηνπ Κπξίνπ ηελ πξνζθνξά απφ άιθηηα ζε θαζαξφ ζθεχνο. 21 Κη αθφκα ζα πάξσ απ απηνχο ηεξείο θαη Λεπίηεο ιέεη ν Κχξηνο 22 Δπεηδή, φπσο νη θαηλνχξηνη νπξαλνί θαη ε θαηλνχξηα γε, πνπ εγψ ζα θάλσ ζα δηακέλνπλ κπξνζηά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο έηζη ζα δηακέλεη ην ζπέξκα ζαο θαη ην φλνκά ζαο. 23 Καη απφ έλα λέν θεγγάξη κέρξη ην άιιν, θαη απφ έλα ζάββαην κέρξη ην άιιν θάζε ζάξθα ζα έξρεηαη θαη ζα πξνζθπλεί κπξνζηά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο. 24 Καη ζα βγνπλ θαη ζα δνπλ ηα λεθξά ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζηάζεθαλ παξαβάηεο ελαληίνλ κνπ, επεηδή ην ζθνπιήθη ηνπο δελ ζα ηειεπηήζεη, θαη ε θσηηά ηνπο δελ ζα ζβήζεη, θαη ζα είλαη βδέιπγκα ζε θάζε ζάξθα. ΗΔΡΔΜΗΑ 3: 12 Να παο θαη λα δηαθεξχμεηο απηά ηα ιφγηα πξνο ηνλ βνξξά θαη είπε: Να γπξίζεηο, Ηζξαήι ε απνζηάηηζζα, ιέεη ν Κχξηνο, θαη δελ ζα θάλσ λα πέζεη ε νξγή κνπ επάλσ ζαο επεηδή είκαη ειεήκνλαο, ιέεη ν Κχξηνο δελ ζα θπιάζζσ ηελ νξγή γηα πάληα 13 Μφλν λα γλσξίζεηο ηελ αλνκία ζνπ, φηη ακάξηεζεο ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ζνπ, θαη δηαίξεζεο ηνπο δξφκνπο ζνπ ζηνπο μέλνπο θάησ απφ θάζε πξάζηλν δέληξν, θαη δελ ππαθνχζαηε ζηε θσλή κνπ, ιέεη ν Κχξηνο 14 Δπηζηξέςηε, γηνη απνζηάηεο, ιέεη ν Κχξηνο αλ θη εγψ ζαο απνζηξάθεθα θαη ζα ζαο πάξσ έλαλ απφ πφιε, θαη δχν απφ ζπγγέλεηεο, θαη ζα ζαο θέξσ κέζα ζηε ηψλ 15 θαη ζα ζαο δψζσ πνηκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θαξδηά κνπ θαη ζα ζαο πνηκάλνπλ κε γλψζε θαη ζχλεζε. 16 Κη φηαλ πιεζχλεηε θαη απμεζείηε επάλσ ζηε γε, θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο, ιέεη ν Κχξηνο δελ ζα πξνθέξνπλ πιένλ Ζ θηβσηφο ηεο δηαζήθεο ηνπ Κπξίνπ νχηε ζα αλέβεη ζηελ θαξδηά ηνπο νχηε ζα ηε ζπκεζνχλ νχηε ζα επηζθεθζνχλ νχηε ζα θαηαζθεπαζηεί πηα. 17 Καηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ζα νλνκάζνπλ ηελ Ηεξνπζαιήκ ζξφλν ηνπ Κπξίνπ θαη φια ηα έζλε ζα ζπγθεληξσζνχλ ζ απηή, ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη δελ ζα πεξπαηήζνπλ πιένλ πίζσ απφ ηελ φξεμε ηεο πνλεξήο θαξδηάο ηνπο. 16: 12 Κη επεηδή, εζείο πξάμαηε ρεηξφηεξα θη απφ ηνπο παηέξεο ζαο θαη λα πεξπαηάηε ν θαζέλαο πίζσ απφ ηελ φξεμε ηεο πνλεξήο ηνπ θαξδηάο ψζηε λα κε ππαθνχεηε ζε κέλα 13 γη απηφ ζα ζαο απνξξίςσ απ απηή ηε γε ζηε γε πνπ δελ γλσξίζαηε εζείο θαη νη παηέξεο ζαο θη εθεί ζα ιαηξέςεηε άιινπο ζενχο εκέξα θαη λχρηα επεηδή δελ ζα θάλσ ζε ζαο έιενο 14 Γη απηφ λα έξρνληαη εκέξεο ιέεη ν Κχξηνο θαη δελ ζα πνπλ πηα: Εεη ν Κχξηνο πνπ αλέβαζε ηνπο γηνπο Ηζξαήι απφ ηε γε ηεο Αηγχπηνπ 15 αιιά Εεη ν Κχξηνο πνπ αλέβαζε ηνπο γηνπο Ηζξαήι απφ ηε γε ηνπ βνξξά θαη απφ φινπο ηνπο ηφπνπο φπνπ ηνπο είρε δηψμεη θαη ζα ηνπο επαλαθέξσ πάιη ζηε γε ηνπο, πνπ είρα δψζεη ζηνπο παηέξεο ηνπο 16 Να ζα ζηείισ πνιινχο ςαξάδεο, ιέεη ν Κχξηνο, θαη ζα ηνπο ςαξέςνπλ θαη χζηεξα απ απηά, ζα ζηείισ πνιινχο θπλεγνχο θαη ζα ηνπο θπλεγήζνπλ απφ θάζε φξνο, θη απφ θάζε ιφθν θη απφ ηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ 17 Δπεηδή ηα κάηηα κνπ είλαη επάλσ ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηνπο δελ είλαη θξπκκέλνη απφ ην πξφζσπφ κνπ νχηε ε αλνκία ηνπο είλαη θξπκκέλε απφ κπξνζηά απφ ηα κάηηα κνπ. 18 Καη πξψηα, ζα αληαπνδψζσ δηπιάζηα ηελ αλνκία ηνπο θαη ηελ ακαξηία ηνπο επεηδή, κίαλαλ ηε γε κνπ κε ηα πηψκαηα 13

14 ησλ βδειπγκάησλ ηνπο θαη γέκηζαλ ηελ θιεξνλνκία κνπ απφ ηα κηάζκαηα ηνπο. 19 Κχξηε, δχλακή κνπ θαη θξνχξηφ κνπ, θαη θαηαθπγή κνπ ζε εκέξα ζιίςεο, ηα έζλε ζα έξζνπλ ζε ζέλα απφ ηα πέξαηα ηεο γεο θαη ζα πνπλ: Βέβαηα νη παηέξεο καο θιεξνλφκεζαλ ςεπηηά καηαηφηεηα, θαη ηα αλσθειή 20 ζα θάλεη ν άλζξσπνο ζεφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο ζενχο, πνπ δελ ππάξρνπλ 21 Γη απηφ, λα ζα ηνπο θάλσ απηή ηε θνξά λα γλσξίζνπλ, ζα ηνπο θάλσ λα γλσξίζνπλ ην ρέξη κνπ θαη ηε δχλακή κνπ θαη ζα γλσξίζνπλ φηη ην φλνκά κνπ είλαη ν Κχξηνο 22: 3 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Να θάλεηε θξίζε θαη δηθαηνζχλε, θαη λα ειεπζεξψλεηε ηνλ γπκλσκέλν απφ ην ρέξη ηνπ δπλάζηε θαη λα κε αδηθείηε νχηε λα θαηαδπλαζηεχεηε ηνλ μέλν ηνλ νξθαλφ θαη ηε ρήξα θαη λα κε ρχλεηε αζψν αίκα ζ απηφ ηνλ ηφπν 4 Δπεηδή, αλ πξαγκαηηθά θάλεηε απηφ ηνλ ιφγν, ηφηε ζα κπνπλ απφ ηηο πχιεο απηνχ ηνπ παιαηηνχ βαζηιηάδεο, πνπ ζα θάζνληαη επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνπ Γαβίδ, θαβάια επάλσ ζε άκαμεο θαη άινγα απηνί θαη νη δνχινη ηνπο θαη ν ιαφο ηνπο 23: 3 Κη εγψ ζα ζπγθεληξψζσ ην ππφινηπν ησλ πξνβάησλ κνπ απφ φινπο ηνπο ηφπνπο φπνπ ηα έδησμα, θαη ζα ηα επαλαθέξσ πάιη ζηηο βνζθέο ηνπο θαη ζα θαξπνθνξήζνπλ θαη ζα πιεζχλνπλ 4 θαη ζα θαηαζηήζσ επάλσ ηνπο πνηκέλεο θαη ζα ηα πνηκαίλνπλ θαη δελ ζα θνβεζνχλ πιένλ νχηε ζα ηξνκάμνπλ, νχηε ζα εθιείςνπλ ιέεη ν Κχξηνο. 5 Να, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο θαη ζα αλεγείξσ ζηνλ Γαβίδ έλαλ δίθαην βιαζηφ { θαη αλαζηήζσ ησ Γαπηδ αλαηνιελ δηθαίαλ} θαη ζα βαζηιεχζεη έλαο βαζηιηάο θαη ζα επεκεξήζεη θαη ζα εθηειέζεη θξίζε θαη δηθαηνζχλε επάλσ ζηε γε. 6 Καη ζηηο εκέξεο ηνπ ν Ηνχδαο ζα ζσζεί, θαη ν Ηζξαήι ζα θαηνηθήζεη κε αζθάιεηα θαη εηνχην ζα είλαη ην φλνκά ηνπ, κε ην νπνίν ζα νλνκαζζεί: Ο ΚΤΡΗΟ Ζ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΜΑ { IΩΔΓΔΚ }. 7 Γη απηφ λα έξρνληαη εκέξεο ιέεη ν Κχξηνο θαη δελ ζα πνπλ πιένλ: Εεη ν Κχξηνο πνπ αλέβαζε ηνπο γηνπο Ηζξαήι απφ ηε γε ηεο Αηγχπηνπ 8 αιιά; Εεη ν Κχξηνο πνπ αλέβαζε θαη έθεξε ην ζπέξκα ηνπ νίθνπ Ηζξαήι απφ ηε γε ηνπ βνξξά θαη απφ φινπο ηνπο ηφπνπο φπνπ ηνπο είρα δηψμεη θαη ζα θαηνηθήζνπλ ζηε γε ηνπο. 30: Ο ΛΟΓΟ, πνπ έγηλε ζηνλ Ηεξεκία απφ ηνλ Κχξην ιέγνληαο: 2 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι, ιέγνληαο: Γξάςε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ ζε έλα βηβιίν φια ηα ιφγηα πνπ κίιεζα ζε ζέλα 3 επεηδή λα, έξρνληαη εκέξεο, ιέγεη ν Κχξηνο, θαη ζα επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπ ιανχ κνπ Ηζξαήι θαη ηνπ Ηνχδα, ιέεη ν Κχξηνο θαη ζα ηνπο επηζηξέςσ ζηε γε πνπ έδσζα ζηνπο παηέξεο ηνπο, θαη ζα ηελ θπξηεχζνπλ... 7 Αιίκνλν! Δπεηδή, κεγάιε είλαη εθείλε ε εκέξα φκνηα κ απηή δελ ππήξμε, θαη είλαη θαηξφο ηεο ζηελνρψξηαο ηνπ Ηαθψβ φκσο ζα ζσζεί απ απηή 8 θαη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ, ζα ζπληξίςσ ηνλ δπγφ ηνπ απφ ηνλ ηξάρειφ ζνπ θαη ζα δηαζπάζσ ηα δεζκά ζνπ θαη μέλνη δελ ζα ηνλ θαηαδνπιψζνπλ πιένλ 9 αιιά, ζα δνπιεχνπλ ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπο θαη ηνλ Γαβίδ ηνλ βαζηιηά ηνπο, πνπ ζα ζεθψζσ {αλαζηήζσ} ζ απηνχο. 10 Κη εζχ, λα κε θνβάζαη, δνχιε κνπ Ηαθψβ, ιέεη ν Κχξηνο νχηε λα δεηιηάζεηο, Ηζξαήι επεηδή, λα εγψ ζα ζε ζψζσ απφ ηνλ καθξηλφ ηφπν, θαη ην ζπέξκα ζνπ απφ ηε γε ηεο αηρκαισζίαο ηνπο θαη ν Ηαθψβ ζα επηζηξέςεη, θαη ζα εζπράζεη θαη ζα αλαπαπζεί, θαη δελ ζα ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα εθθνβίδεη. 11 Δπεηδή εγψ είκαη καδί ζνπ ιέεη ν Κχξηνο, γηα λα ζε ζψζσ θη αλ θάλσ ζπληέιεηα φισλ ησλ εζλψλ φπνπ ζε δηαζθφξπηζα, ζε ζέλα φκσο δελ ζα θάλσ ζπληέιεηα, αιιά ζα ζε δηαπαηδαγσγήζσ κε θξίζε, θαη δελ ζα ζε αζσψζσ.12 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο Σν ζχληξηκκά ζνπ είλαη αλίαην, ε πιεγή ζνπ νδπλεξή 13 Γελ ππάξρεη απηφο πνπ λα θξίλεη ηελ θξίζε ζνπ, ψζηε λα αλνξζσζείο, δελ ππάξρνπλ γηα ζέλα ζεξαπεπηηθά θάξκαθα 14 Όινη νη αγαπεηνί ζνπ ζε ιεζκφλεζαλ δελ ζε δεηνχλ επεηδή, ζε πιήγσζα κε πιεγή ερζξνχ, κε ζθιεξή ηηκσξία, εμαηηίαο ηνπο πιήζνπο ησλ αλνκηψλ ζνπ νη ακαξηίεο ζνπ πιήζπλαλ 15 Γηαηί βνάο γηα ην ζχληξηκκά ζνπ; Ο πφλνο ζνπ είλαη αλίαηνο εμαηηίαο ησλ αλνκηψλ ζνπ νη ακαξηίεο ζνπ πιήζπλαλ γη απηφ, έθαλα απηά ζε ζέλα 16 Γη απηφ, θαη φινη απηνί πνπ ζε θαηαηξψλε ζα θαηαθαγσζνχλ θαη φινη νη ελάληηνη ζνπ, φινη καδί ζα πάλε ζε αηρκαισζία θη απηνί πνπ ζε ιαθπξαγσγνχλ ζα γίλνπλ ιάθπξν, θαη φινπο απηνχο πνπ ζε δηαξπάδνπλ ζα ηνπο δψζσ ζε δηαξπαγή 17 Δπεηδή, ζα απνθαηαζηήζσ ζε ζέλα ηελ πγεία, θαη ζα ζε γηαηξέςσ απφ ηηο πιεγέο ζνπ, ιέεη ν Κχξηνο επεηδή, απηνί ζε νλφκαζαλ Απνξξηκκέλε ιέγνληαο: Απηή είλαη ε ηψλ δελ ππάξρεη απηφο πνπ ηε δεηάεη 18 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Να, εγψ ζα επηζηξέςσ, απφ ηελ, αηρκαισζία ηηο ζθελέο ηνπ Ηαθψβ, θαη ζα ιππεζψ ηηο θαηνηθίεο ηνπ θαη ε πφιε ζα αλνηθνδνκεζεί, επάλσ, ζηα εξείπηά ηεο, θαη ν λαφο ζα απνθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηε δηάηαμή ηνπ. 19 Κη απ απηνχο ζα βγαίλεη επραξηζηία θαη θσλή αγαιιφκελσλ αλζξψπσλ θαη ζα ηνπο πνιιαπιαζηάζσ, θαη δελ ζα ηνπο ιηγνζηέςσ θαη ζα ηνπο δνμάζσ, θαη δελ ζα κηθξχλνπλ 20 θαη ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη φπσο πξψηα, θαη ε ζπλαγσγή ηνπο ζα ζηεξεσζεί κπξνζηά κνπ, θαη ζα ηηκσξήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ηνπο θαηαζιίβνπλ. 21 Καη ν Αξρνληάο ηνπο ζα είλαη απ απηνχο θαη ν εμνπζηαζηήο ηνπο ζα βγαίλεη απφ αλάκεζά ηνπο θαη ζα ηνλ θάλσ λα πιεζηάδεη θαη ζα πιεζηάδεη ζε κέλα επεηδή, πνηνο είλαη απηφο, πνπ εγγπάηαη ηελ θαξδηά ηνπ γηα λα πιεζηάδεη ζε κέλα; ιέεη ν Κχξηνο. 22 Καη ζα είζηε ιαφο κνπ, θη εγψ ζα είκαη Θεφο ζαο 23 Να, έλαο αλεκνζηξφβηινο βγήθε κε νξκή απφ ηνλ Κχξην, αλεκνζηξφβηινο πνπ αθαλίδεη ζα εμνξκήζεη, επάλσ, ζην θεθάιη ησλ αζεβψλ 24 Ο θινγεξφο ζπκφο ηνπ Κπξίνπ δελ ζα επηζηξέςεη κέρξηο φηνπ εθηειέζεη, θαη κέρξηο φηνπ εθπιεξψζεη ηηο βνπιέο ηεο, θαξδηάο ηνπ ζηηο έζραηεο εκέξεο ζα ην θαηαιάβεηε. 31: Καηά ηνλ ίδην θαηξφ, ιέεη ν Κχξηνο ζα είκαη ν Θεφο φισλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ Ηζξαήι, θη απηνί ζα είλαη ιαφο κνπ 2 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Ο ιαφο πνπ ελαπέκεηλε απφ ηε κάραηξα βξήθε ράξε ζηελ έξεκν ν Ηζξαήι πήγε λα βξεη αλάπαπζε 3 Ο Κχξηνο θάλεθε ζε κέλα απφ παιηά, ιέγνληαο: Ναη ζε αγάπεζα κε αηψληα αγάπε γη απηφ ζε έιθπζα κε έιενο 4 ζα ζε νηθνδνκήζσ πάιη θαη ζα νηθνδνκεζείο παξζέλα ηνπ Ηζξαήι ζα εππξεπηζηείο μαλά κε ηα ηχκπαλά ζνπ, θαη ζα βγαίλεηο ζηνπο ρνξνχο ησλ αγαιιφκελσλ 5 ζα 14

15 θπηέςεηο μαλά ακπειψλεο, επάλσ, ζηα βνπλά ηεο ακάξεηαο νη θπηεπηέο ζα θπηέςνπλ, θαη ζα ηξψλε ηνλ θαξπφ 6 Δπεηδή ζα ππάξρεη εκέξα θαηά ηελ νπνία νη θχιαθεο, επάλσ, ζην φξνο Δθξαΐκ ζα θσλάδνπλ: εθσζείηε, θη αο αλέβνπκε ζηε ηψλ ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ καο 7 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο Να ςάιιεηε κε αγαιιίαζε γηα ηνλ Ηαθψβ λα αιαιάμεηε γηα ην θεθάιη ησλ εζλψλ λα θεξχμεηε, λα αηλέζεηε, θαη λα πείηε: Να ζψζεηο Κχξηε ηνλ ιαφ ζνπ ην ππφινηπν ηνπ Ηζξαήι 8 Να, εγψ ζα ηνπο θέξσ απφ ηε γε ηνπ Βνξξά θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψζσ απφ ηα έζραηα ηεο γεο θαη καδί ηνπο ηνλ ηπθιφ θαη ηνλ ρσιφ ηελ έγθπν θη εθείλε πνπ γελλάεη καδί έλα κεγάιν ζπλάζξνηζκα ζα επηζηξέςεη εδψ 9 ζα έξζνπλ κε θιαπζκφ, θαη ζα ηνπο επαλαθέξσ κε δεήζεηο ζα ηνπο νδεγήζσ θνληά ζε πνηακνχο λεξψλ απφ έλαλ ίζην δξφκν ζηνλ νπνίν δελ ζα πξνζθφςνπλ επεηδή είκαη παηέξαο ζηνλ Ηζξαήι θαη ν Δθξαΐκ είλαη ν πξσηφηνθφο κνπ 10 Αθνχζηε έζλε, ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ, θαη λα αλαγγείιεηε ζηα λεζηά πνπ είλαη καθξηά θαη λα πείηε: Απηφο πνπ δηαζθφξπηζε ηνλ Ηζξαήι ζα ηνλ ζπγθεληξψζεη θαη ζα ηνλ θπιάμεη, φπσο ν βνζθφο ην θνπάδη ηνπ 11 Δπεηδή, ν Κχξηνο εμαγφξαζε ηνλ Ηαθψβ, θαη ηνλ ιχηξσζε απφ ην ρέξη ηνπ δπλαηφηεξνπ ηνπ. 12 Καη ζα ξζνπλ θαη ζα ςάιινπλ επάλσ ζην χςνο ηεο ηψλ, θαη ζα ζπξξεχζνπλ ζηα αγαζφ ηνπ Κπξίνπ ζε ζηηάξη θαη ζε θξαζί θαη ζε ιάδη θαη ζηα γελλήκαηα ησλ πξνβάησλ θαη ησλ βνδηψλ θαη ε ςπρή ηνπο ζα είλαη ζαλ παξάδεηζνο πνπ πνηίδεηαη νιφγπξα θαη δελ ζα ιππεζνχλ πηα, νινθιεξσηηθά 13 Σφηε ζα ραξεί ε παξζέλα ζηνλ ρνξφ θαη νη λένη θαη νη γέξνληεο καδί θαη ζα κεηαηξέςσ ην πέλζνο ηνπο ζε ραξά θαη ζα ηνπο παξεγνξήζσ θαη ζα ηνπο επθξάλσ, χζηεξα απφ ηε ζιίςε ηνπο. 14 Καη ζα ρνξηάζσ {κεγαιχλσ} ηελ ςπρή ησλ ηεξέσλ απφ πάρνο, θαη ν ιαφο κνπ ζα ρνξηάζεη απφ ηα αγαζά κνπ ιέεη ν Κχξηνο 15 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Μηα θσλή αθνχζηεθε ζηε Ρακά, έλαο ζξήλνο, έλαο θιαπζκφο, έλαο νδπξκφο, ε Ραρήι, πνπ θιαίεη ηα παηδηά ηεο, δελ ήζειε λα παξεγνξεζεί γηα ηα παηδηά ηεο, επεηδή δελ ππάξρνπλ. 16 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Να πάςεηο ηε θσλή ζνπ απφ θιαπζκφ θαη ηα κάηηα ζνπ απφ δάθξπα επεηδή, ην έξγν ζνπ ζα αληακεηθζεί ιέεη ν Κχξηνο θαη ζα επηζηξέςνπλ απφ ηε γε ηνπ ερζξνχ. 17 Καη ππάξρεη ειπίδα ζηα έζραηά ζνπ ιέεη ν Κχξηνο θαη ηα παηδηά ζνπ ζα επηζηξέςνπλ ζηα φξηά ηνπο 18 Άθνπζα πξαγκαηηθά, ηνλ Δθξαΐκ κέζα ζε νδπξκνχο λα ιέεη Με δηαπαηδαγψγεζεο θαη δηαπαηδαγσγήζεθα ζαλ έλα αδάκαζην κνζράξη επέζηξεςε κε, θαη ζα επηζηξέςσ, επεηδή, εζχ είζαη ν Κχξηνο ν Θεφο κνπ, 19 βέβαηα, αθνχ επέζηξεςα, κεηαλφεζα, θη αθνχ δηδάρζεθα ρηχπεζα επάλσ ζηνλ κεξφ κνπ ληξνπηάζηεθα θαη κάιηζηα θνθθίληζα, επεηδή βάζηαμα ην φλεηδνο ηεο λεφηεηάο κνπ 20 Ο Δθξαΐκ κνχ είλαη έλαο αγαπεηφο γηνο Έλα θίιηαην παηδί; Δπεηδή, αθνχ κίιεζα ελαληίνλ ηνπ πάληα ηνλ ζπκάκαη γη απηφ, ερνχλ γη απηφλ ηα ζπιάρλα κνπ ζίγνπξα ζα ηνλ ζπιαρληζηψ, ιέεη ν Κχξηνο 23 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι Αθφκα ζα ιέλε απηφ ηνλ ιφγν ζηε γε ηνπ Ηνχδα, θαη ζηηο πφιεηο ηνπ φηαλ επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπο Ο Κχξηνο λα ζε επινγήζεη, θαηνηθία δηθαηνζχλεο φξνοφ αγηφηεηαο. 24 Καη ζα θαηνηθήζεη ζ απηή ν Ηνχδαο θαη φιεο νη πφιεηο ηνπ καδί νη γεσξγνί, θη απηνί πνπ βγαίλνπλ κε ηα θνπάδηα 25 επεηδή ρφξηαζα ηελ παξαιπκέλε ςπρή θαη γέκηζα θάζε ζιηκκέλε ςπρή 26 Γη απηφ, μχπλεζα θαη ζεψξεζα θαη ν χπλνο κνπ ζηάζεθε ζε κέλα γιπθφο 27 Να έξρνληαη εκέξεο ιέεη ν Κχξηνο, θαη ζα ζπείξσ ηνλ νίθν Ηζξαήι θαη ηνλ νίθν Ηνχδα κε ζπέξκα αλζξψπνπ, θαη κε ζπέξκα θηήλνπο. 28 Καη θαζψο γξεγνξνχζα επάλσ ηνπο γηα λα εθξηδψλσ, θαη λα θαηαζθάβσ, θαη λα θαηεδαθίδσ θαη λα θαηαζηξέθσ, θαη λα θαηαζιίβσ, έηζη ζα γξεγνξήζσ επάλσ ηνπο, γηα λα νηθνδνκψ, θαη λα θπηεχσ, ιέεη ν Κχξηνο Να, έξρνληαη εκέξεο ιέεη ν Κχξηνο, θαη ζα θάλσ ζηνλ νίθν Ηζξαήι, θαη ζηνλ νίθν Ηνχδα κηα λέα δηαζήθε { Γιαθήκην Καινήν } 32 φρη ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε πνπ έθαλα ζηνπο παηέξεο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα πνπ ηνπο έπηαζα απφ ην ρέξη γηα λα ηνπο βγάισ απφ ηελ Αίγππην επεηδή απηνί παξέβεθαλ ηε δηαζήθε κνπ, θη εγψ ηνπο απνζηξάθεθα, ιέεη ν Κχξηνο 33 αιιά, ε δηαζήθε, πνπ ζα θάλσ ζηνλ νίθν Ηζξαήι ζα είλαη Ύζηεξα απφ ηηο εκέξεο εθείλεο ιέεη ν Κχξηνο, ζα βάισ ηνλ λφκν κνπ ζηα ελδφκπρά ηνπο θαη ζα ηνλ γξάςσ ζηηο θαξδηέο ηνπο θαη ζα είκαη Θεφο ηνπο, θη απηνί ζα είλαη ιαφο κνπ. 34 Καη δελ ζα δηδάζθνπλ πηα ν θάζε έλαο ηνλ θνληηλφ ηνπ θαη θάζε έλαο ηνλ αδειθφ ηνπ ιέγνληαο: Να γλσξίζεηε ηνλ Κχξην επεηδή, φινη απηνί ζα κε γλσξίδνπλ απφ κηθξφ κέρξη κεγάιν απ απηνχο ιέεη ν Κχξηνο επεηδή, ζα ζπγρσξήζσ ηελ αλνκία ηνπο θαη ηελ ακαξηία ηνπο δελ ζα ζπκνχκαη πιένλ 35 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο απηφο πνπ έδσζε ηνλ ήιην γηα θσο ηεο εκέξαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεγγαξηνχ θαη ησλ άζηξσλ γηα θσο ηεο λχρηαο απηφο πνπ ηαξάζζεη ηε ζάιαζζα θαη βννχλ ηα θχκαηά ηεο ην φλνκά ηνπ είλαη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ 36 Αλ απηέο νη δηαηάμεηο εθιείςνπλ απφ κπξνζηά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο ηφηε θαη ην ζπέξκα ηνπ Ηζξαήι ζα πάςεη απφ ηνπ λα είλαη, κπξνζηά, κνπ έζλνο φιεο ηηο εκέξεο 37 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Αλ ν νπξαλφο, επάλσ, κπνξεί λα κεηξεζεί, θαη λα εμηρληαζηνχλ θάησ ηα ζεκέιηα ηεο γεο ηφηε θη εγψ ζα απνξξίςσ νιφθιεξν ην ζπέξκα ηνπ Ηζξαήι γηα φια φζα έπξαμαλ, ιέεη ν Κχξηνο 38 Να, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο, θαη ε πφιε ζα νηθνδνκεζεί ζηνλ Κχξην απφ ηνλ πχξγν ηνπ Αλαλεήι κέρξη ηελ πχιε ηεο γσλίαο. 39 Κη αθφκα ζα βγεη έλα ζρνηλί δηακέηξεζεο απέλαληί ηεο, επάλσ, ζηνλ ιφθν ηνπ Γαξήβ, θαη ζα πεξηέιζεη κέρξη ηε Γνάζ. 40 Καη νιφθιεξε ε θνηιάδα ησλ πησκάησλ θαη ηεο ζηάρηεο θαη φια ηα ρσξάθηα κέρξη ηνλ ρείκαξξν Κέδξσλ, κέρξη ηε γσλία ηεο πχιεο ησλ αιφγσλ, πξνο αλαηνιάο ζα είλαη άγηνη ζηνλ Κχξην δελ ζα εθξηδσζνχλ πιένλ, νχηε ζα θαηαζηξαθνχλ ζηνλ αηψλα 32: 36 Καη ηψξα, γη απηά ηα πξάγκαηα, έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι, γη απηή ηελ πφιε, γηα ηελ νπνία εζείο ιέηε ζα παξαδνζεί ζην ρέξη ηνπ βαζηιηά ηεο Βαβπιψλαο κε κάραηξα θαη κε πείλα θαη κε κεηαδνηηθή αξξψζηηα 37 λα, ζα ηνπο ζπγθεληξψζσ απφ φινπο ηνπο ηφπνπο φπνπ ηνπο είρα δηψμεη ζηελ νξγή κνπ, θαη ζηνλ ζπκφ κνπ, θαη ζηε κεγάιε κνπ αγαλάθηεζε θαη ζα ηνπο μαλαθέξσ ζ απηφ ηνλ ηφπν, θαη ζα ηνπο θαηνηθήζσ κε αζθάιεηα 38 θαη ζα είλαη ιαφο κνπ, θη εγψ ζα είκαη Θεφο ηνπο 39 θαη ζα ηνπο δψζσ κηα θαξδηά θαη έλαλ δξφκν, γηα λα κε θνβνχληαη φιεο ηηο εκέξεο γηα ην θαιφ ηνπο, θαη ησλ παηδηψλ ηνπο χζηεξα απ απηνχο 40 θαη ζα ηνπο θάλσ κηα αηψληα δηαζήθε φηη δελ ζα απνζηξέςσ απφ πίζσ ηνπο, γηα λα ηνπο αγαζνπνηψ θαη ζα δψζσ ηνλ θφβν κνπ ζηηο θαξδηέο ηνπο, γηα λα κε 15

16 απνζηαηήζνπλ απφ κέλα 41 θαη ζα επθξαίλνκαη ζ απηνχο ζην λα ηνπο αγαζνπνηψ, θαη ζα ηνπο θπηέςσ ζ απηή ηε γε κε αιήζεηα, κε φιε κνπ ηελ θαξδηά, θαη κε φιε κνπ ηελ ςπρή. 42 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο: Όπσο έθεξα, επάλσ, ζ απηφ ηνλ ιαφ φια απηά ηα κεγάια θαθά έηζη ζα θέξσ επάλσ ηνπο φια ηα αγαζά, πνπ εγψ κίιεζα γη απηνχο 33: 6 λα, εγψ ζα θέξσ ζ απηή πγεία θαη γηαηξεηά, θαη ζα ηνπο γηαηξέςσ, θαη ζα ηνπο θάλσ λα δνπλ αθζνλία εηξήλεο θαη αιήζεηαο. 7 Καη ζα επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπ Ηνχδα θαη ηελ αηρκαισζία ηνπ Ηνχδα θαη ηελ αηρκαισζία ηνπ Ηζξαήι, θαη ζα ηνπο νηθνδνκήζσ φπσο πξνεγνχκελα, 8 θαη ζα ηνπο θαζαξίζσ απφ νιφθιεξε ηελ αλνκία ηνπο, κε ηελ νπνία ακάξηεζαλ ζε κέλα, θαη ζα ζπγρσξήζσ φιεο ηηο αλνκίεο ηνπο, κε ηηο νπνίεο ακάξηεζαλ ζε κέλα, θαη κε ηηο νπνίεο απνζηάηεζαλ απφ κέλα. 9 Κη απηή ε πφιε ζα κνπ είλαη φλνκα επθξνζχλεο, αίλεζε θαη δφμα, κπξνζηά ζε, φια ηα, έζλε ηεο γεο, πνπ ζα αθνχζνπλ φια απηά ηα αγαζά ζνπ εγψ θάλσ ζ απηνχο θαη ζα εθπιαγνχλ θαη ζα ηξνκάμνπλ γηα φια ηα αγαζά θαη γηα φιε ηελ εηξήλε, πνπ ζα θάλσ ζ απηή 10 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Πάιη ζα αθνπζηεί ζ απηφ ηνλ ηφπν, γηα ηνλ νπνίν εζείο ιέηε Δίλαη έξεκνο, ρσξίο άλζξσπν θαη ρσξίο θηήλνο ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα θαη ζηηο πιαηείεο ηεο Ηεξνπζαιήκ πνπ είλαη έξεκνη ρσξίο άλζξσπν θαη ρσξίο θάηνηθν, θαη ρσξίο θηήλνο, 11 ε θσλή ηεο ραξάο, θαη ε θσλή ηεο επθξνζχλεο, ε θσλή ηνπ γακπξνχ θαη ε θσλή ηεο λχθεο, ε θσλή απηψλ πνπ ιέλε,, Να αηλείηε ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ επεηδή είλαη αγαζφο ν Κχξηνο, επεηδή ην έιεφο ηνπ κέλεη ζηνλ αηψλα θη εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ επραξηζηήξηεο πξνζθνξέο ζηνλ νίθν ηνπ Κπξίνπ επεηδή, ζα επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηεο γεο, φπσο πξνεγνχκελα, ιέεη ν Κχξηνο 12 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ Πάιη ν απηφ ηνλ ηφπν πνπ είλαη έξεκνο, ρσξίο άλζξσπν θαη ρσξίο θηήλνο, θαη ζε φιεο ηηο πφιεηο ηνπ, ζα ππάξρνπλ κάληξεο βνζθψλ γηα λα αλαπαχνπλ ηα θνπάδηα 13 ηηο πφιεηο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ζηηο πφιεηο ηεο πεδηλήο πεξηνρήο θαη ζηηο πφιεηο ηνπ λφηνπ, θαη ζηε γε ηνπ Βεληακίλ, θαη ζηνπο ηφπνπο γχξσ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ, θαη ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα, ζα πεξάζνπλ μαλά ηα θνπάδηα θάησ απφ ην ρέξη εθείλνπ ζνπ ηα κεηξάεη, ιέεη ν Κχξηνο 14 Να, έξρνληαη εκέξεο, ιέεη ν Κχξηνο θαη ζα εθηειέζσ ηνλ αγαζφ εθείλνλ ιφγν πνπ κίιεζα γηα ηνλ νίθν Ηζξαήι, θαη γηα ηνλ νίθν Ηνχδα. 15 Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο θαη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ζα αλαβιαζηήζσ ζηνλ Γαβίδ έλαλ θιάδν δηθαηνζχλεο θαη ζα εθηειέζεη θξίζε θαη δηθαηνζχλε ζηε γε. 16 Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο ν Ηνχδαο ζα ζσζεί, θαη ε Ηεξνπζαιήκ ζα θαηνηθήζεη κε αζθάιεηα θη απηφ είλαη ην φλνκα κε ην νπνίν ζα νλνκαζηεί: Ο ΚΤΡΗΟ, Ζ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΜΑ { ΙΩΔΓΔΚ }.17 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο Γελ ζα ιείςεη άλζξσπνο απφ ηνλ Γαβίδ, πνπ λα θάζεηαη, επάλσ, ζηνλ ζξφλν ηνπ νίθνπ Ηζξαήι 18 νχηε απφ ηνπο ηεξείο ησλ Λεπηηψλ ζα ιείςεη άλζξσπνο κπξνζηά κνπ γηα λα πξνζθέξεη νινθαπηψκαηα, θαη λα θαίεη πξνζθνξέο απφ άιθηηα θαη λα θάλεη ζπζίεο φιεο ηηο εκέξεο. 19 Καη έγηλε ιφγνο ηνπ Κπξίνπ ζηνλ Ηεξεκία, ιέγνληαο: 20 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Αλ είλαη δπλαηφλ λα δηαιχζεηε ηε δηαζήθε κνπ ηεο εκέξαο θαη ηε δηαζήθε κνπ ηεο λχρηαο ψζηε λα κε ππάξρεη πιένλ εκέξα θαη λχρηα ζηνλ θαηξφ ηνπο, 21 ηφηε ζα κπνξέζεη λα δηαιπζεί θαη ε δηαζήθε πνπ έγηλε πξνο ηνλ Γαβίδ ηνλ δνχιν κνπ ψζηε λα κε έρεη γην γηα λα βαζηιεχεη, επάλσ, ζηνλ ζξφλν ηνπ θαη εθείλε πνπ έγηλε ζηνπο Λεπίηεο ηνπο ηεξείο ηνπο ιεηηνπξγνχο κνπ 22 Όπσο ε ζηξαηηά ηνπ νπξαλνχ δελ κπνξεί λα αξηζκεζεί νχηε ε άκκνο ηεο ζάιαζζαο λα κεηξεζεί έηζη ζα πιεζχλσ ην ζπέξκα ηνπ Γαβίδ ηνπ δνχινπ κνπ θαη ηνπο Λεπίηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κέλα. 23 Καη έγηλε ιφγνο ηνπ Κπξίνπ ζηνλ Ηεξεκία, ιέγνληαο: 24 Γελ είδεο ηη κίιεζε απηφο ν ιαφο ιέγνληαο: Σηο δχν νηθνγέλεηεο πνπ ν Κχξηνο δηάιεμε ηηο απέξξηςε Έηζη θαηαθξφλεζαλ απηνί ηνλ ιαφ κνπ, ψζηε δελ ινγαξηάδεηαη πιένλ ζ απηνχο σο έζλνο 25 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο Αλ δελ είρα θάλεη ηε δηαζήθε κνπ ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο θη αλ δελ είρα δηαηάμεη ηνπο λφκνπο ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο 26 ηφηε ζα απνξξίςσ ην ζπέξκα ηνπ Ηαθψβ θαη ηνπ Γαβίδ ηνπ δνχινπ κνπ ψζηε λα κε ιάβσ απφ ην ζπέξκα ηνπ θπβεξλήηεο, επάλσ, ζην ζπέξκα ηνπ Αβξαάκ ηνπ Ηζαάθ θαη ηνπ Ηαθψβ επεηδή ζα επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπο, θαη ζα ηνπο ιππεζψ. 50: 2 Να αλαγγείιεηε ζηα έζλε θαη λα θεξχμεηε, θαη λα πςψζεηε ζεκαία λα θεξχμεηε, λα κε θξχςεηε λα πείηε: θπξηεχζεθε ε Βαβπιψλα θαηαληξνπηάζηεθε ν Βει ζπληξίθηεθε ν Μεξσδάρ θαηαληξνπηάζηεθαλ ηα είδσιά ηεο ζπληξίθηεθαλ ηα βδειχγκαηά ηεο. 3 Δπεηδή, απφ βνξξά αλεβαίλεη έλα έζλνο ελαληίνλ ηεο, πνπ ζα θάλεη ηε γε ηεο έξεκε, θαη δελ ζα ππάξρεη πιένλ εθείλνο πνπ θαηνηθεί ζ απηή απφ άλζξσπν κέρξη θηήλνο ζα κεηαηνπηζηνχλ ζα θχγνπλ. 4 Καηά ηηο εκέξεο εθείλεο θαη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν, ιέεη ν Κχξηνο, ζα έξζνπλ νη γηνη Ηζξαήι απηνί θαη νη γηνη ηνπ Ηνχδα καδί βαδίδνληαο θαη θιαίνληαο ζα πάλε θαη ζα δεηήζνπλ ηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ηνπο 5 ζα ξσηήζνπλ γηα ηνλ δξφκν ηεο ηψλ κε ηα πξφζσπά ηνπο πξνο ηα εθεί ιέγνληαο: Διάηε θη αο ελσζνχκε καδί κε ηνλ Κχξην, ζε αηψληα δηαζήθε, πνπ δελ ζα ιεζκνλεζεί 51: 5 Δπεηδή ν Ηζξαήι δελ εγθαηαιείθζεθε νχηε ν Ηνχδαο απφ ηνλ Θεφ ηνπ απφ ηνλ Κχξην ησλ δπλάκεσλ, αλ θαη ε γε ηνπο γέκηζε απφ αλνκία ελάληηα ζηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι 6 Να θχγεηε απφ κέζα απφ ηε Βαβπιψλα θαη θάζε έλαο λα δηαζψζεηε ηελ ςπρή ηνπ λα κε απνιεζζείηε ζηελ αλνκία ηεο επεηδή, είλαη θαηξφο εθδίθεζεο ηνπ Κπξίνπ, αληαπνδίδεη ζ απηή αληαπφδνκα 7 Ζ Βαβπιψλα ζηάζεθε έλα ρξπζφ πνηήξη ζην ρέξη ηνπ Κπξίνπ πνπ κεζνχζε νιφθιεξε ηε γε απφ ην θξαζί ηεο ήπηαλ ηα έζλε γη απηφ ηα έζλε παξαθξφλεζαλ 8 Ζ Βαβπιψλα έπεζε μαθληθά θαη ζπληξίθηεθε λα νινιχδεηε γη απηή λα πάξεηε βάιζακν γηα ηνλ πφλν ηεο ίζσο γηαηξεπηεί 9 Μεηαρεηξηζηήθακε γηαηξηθά γηα ηε Βαβπιψλα, αιιά δελ γηαηξεχηεθε λα ηελ εγθαηαιείςεηε, θη αο θχγνπκε ν θάζε έλαο ζηε γε ηνπ επεηδή, ε θξίζε ηεο έθηαζε ζηνλ νπξαλφ θαη πςψζεθε κέρξη ην ζηεξέσκα 10 Ο Κχξηνο θαλέξσζε ηε δηθαηνζχλε καο ειάηε θη αο δηεγεζνχκε ζηε ηψλ ην έξγν ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ καο Γη απηφ, λα, έξρνληαη εκέξεο θαη ζα θάλσ εθδίθεζε ελάληηα ζηα γιππηά ηεο Βαβπιψλαο θαη νιφθιεξε ε γε ηεο ζα θαηαληξνπηαζηεί, θαη φινη νη ηξαπκαηηζκέλνη ηεο ζα πέζνπλ ζην κέζνλ ηεο 48 Σφηε νη νπξαλνί θαη ε γε, θαη φια φζα βξίζθνληαη ζ απηά, ζα αιαιάμνπλ ελάληηα ζηε Βαβπιψλα επεηδή 16

17 νη εμνινζξεπηέο ζα έξζνπλ ελαληίνλ ηεο απφ βνξξά ιέεη ν Κχξηνο 49 Όπσο έθαλε ε Βαβπιψλα ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ηνπ Ηζξαήι λα πέζνπλ έηζη ζα πέζνπλ θαη νη ηξαπκαηηζκέλνη νιφθιεξεο ηεο γεο ζηε Βαβπιψλα 50 Δζείο πνπ δηαθχγαηε ηε κάραηξα πεγαίλεηε, λα κε ζηέθεζηε λα ζπκεζείηε απφ καθξηά ηνλ Κχξην θαη ε Ηεξνπζαιήκ αο αλέβεη, επάλσ, ζηελ θαξδηά ζαο ΗΔΕΔΚΗΖΛ 11: 16 Γη απηφ λα πεηο, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Αλ θαη ηνπο απέξξηςα καθξηά αλάκεζα ζηα, έζλε, αλ θαη ηνπο δηαζθφξπηζα ζηνπο ηφπνπο, ζα είκαη φκσο ζ απηνχο ζαλ κηθξφ αγηαζηήξην, ζηνπο ηφπνπο φπνπ πεγαίλνπλ 17 Γη απηφ, λα πεηο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Καη ζα ζαο ζπγθεληξψζσ απφ ηνπο ιανχο, θαη ζα ζαο ζπγθεληξψζσ απφ ηνπο ηφπνπο φπνπ είζηε δηαζθνξπηζκέλνη θαη ζα ζαο δψζσ ηε γε Ηζξαήι. 18 Κη αθνχ έξζνπλ εθεί ζα ζεθψζνπλ απ απηή φια ηα βδειχγκαηά ηεο, θαη φια ηα, κηαξά ηεο. 19 Καη ζα ηνπο δψζσ κηα θαξδηά, θαη έλα λέν πλεχκα ζα βάισ κέζα ζαο, θη αθνχ απνζπάζσ ηελ πέηξηλε θαξδηά απφ ηε ζάξθα ηνπο, ζα ηνπο δψζσ κηα ζάξθηλε θαξδηά, 20 γηα λα πεξπαηνχλ ζηα δηαηάγκαηά κνπ θαη λα θπιάζζνπλ ηηο θξίζεηο κνπ, θαη λα ηηο εθηεινχλ, θαη ζα είλαη ιαφο κνπ, θαη εγψ ζα είκαη Θεφο ηνπο 21 Αιιά, εθείλσλ, πνπ ε θαξδηά πεξπαηάεη ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ησλ βδειπγκάησλ ηνπο θαη ησλ κηαξψλ ηνπο, ζα ηνπο αληαπνδψζσ ηνπο δξφκνπο ηνπο ελάληηα ζην θεθάιη ηνπο, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο 17: 22 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Δγψ ζα πάξσ απφ ην ςειφηεξν θιαδί ηνπ ςεινχ θέδξνπ, θαη ζα ην, θπηέςσ, εγψ ζα θφςσ απφ ηελ θνξπθή ησλ λέσλ θισλαξηψλ ηνπ έλα ηξπθεξφ θισλάξη, θαη ζα ην, θπηέςσ ζε έλα ςειφ θαη έμνρν φξνο, 23, επάλσ, ζην ςειφ φξνο ηνπ Ηζξαήι ζα ην, θπηέςσ, θαη ζα βγάιεη θιαδηά, θαη ζα θαξπνθνξήζεη, θαη ζα γίλεη έλαο κεγάινο θέδξνο, θαη απφ θάησ ηνπ ζα θαηαζθελψζνπλ θάζε φξλεν θαη θάζε πηελφ, ζα θαηαζθελψζνπλ θάησ απφ ηε ζθηά ησλ θιαδηψλ ηνπ. 24 Καη, φια ηα, δέληξα ηνπ ρσξαθηνχ ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ ν Κχξηνο ηαπείλσζα ην ςειφ δέληξν, χςσζα ην ηαπεηλφ δέληξν, θαη θαηαμέξαλα ην ρισξφ δέληξν, θαη έθαλα ην μεξφ δέληξν λα αλαβιαζηήζεη Δγψ ν Κχξηνο, κίιεζα θαη εθηέιεζα 36: ΚΑΗ εζχ, γηε αλζξψπνπ, λα πξνθεηεχζεηο ελάληηα ζηα βνπλά ηνπ Ηζξαήι, θαη λα πεηο Βνπλά ηνπ Ηζξαήι, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ. 2 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Δπεηδή, ν ερζξφο είπε ελαληίνλ ζαο: Δχγε! Οη αηψληνη ςεινί ηφπνη έγηλαλ δηθή καο θιεξνλνκηά, 3 γη απηφ, λα πξνθεηεχζεηο θαη λα πεηο, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Δπεηδή εξήκσζαλ, θαη ζαο θαηάπηαλ νιφγπξα, γηα λα γίλεηε θιεξνλνκηά ζην ππφινηπν ησλ, εζλψλ, θαη λα γίλεηε κίιεκα γιψζζαο, θαη φλεηδνο ησλ ιαψλ, 4 γη απηφ, βνπλά ηνπ Ηζξαήι, αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο πξνο ηα βνπλά, θαη πξνο ηνπο ιφθνπο, πξνο ηνπο ρεηκάξξνπο, θαη πξνο ηα θαξάγγηα, θαη πξνο ηνπο εξεκσκέλνπο θαη αθαληζκέλνπο ηφπνπο, θαη πξνο εηο εγθαηαιεηκκέλεο πφιεηο, πνπ έγηλαλ ιάθπξν θαη εκπαηγκφο ζην ππφινηπν, πνπ είλαη γχξσ απφ ηα έζλε, 5 γη απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Οπσζδήπνηε κίιεζα κέζα ζηε θσηηά ηνπ δήινπ κνπ ελάληηα ζην ππφινηπν ησλ, εζλψλ, θη ελάληηα ζε θάζε έλαλ ζηνλ Δδψκ, πνπ έθαλαλ ηε γε κνπ θιεξνλνκηά ζηνλ εαπηφ ηνπο κε ραξά νιφθιεξεο ηεο θαξδηάο ηνπο, θαη ζε πεξηθξφλεζε ςπρήο, γηα λα ηελ εθζέζνπλ ζε ιάθπξν 6 Γη απηφ, λα πξνθεηεχζεηο ελάληηα ζηε γε Ηζξαήι, θαη λα πεηο πξνο ηα βνπλά, θαη πξνο ηνπο ιφθνπο, πξνο ηνπο ρεηκάξξνπο, θαη πξνο ηα θαξάγγηα: Έηζη ιέεη ν θχξηνο ν Θεφο: Να, εγψ κίιεζα κέζα ζηνλ δήιν κνπ, θαη κέζα ζηνλ ζπκφ κνπ, επεηδή βαζηάμαηε ηελ χβξε ησλ, εζλψλ, 7 γη απηφ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Δγψ χςσζα ην ρέξη κνπ, ηα έζλε, πνπ είλαη γχξσ ζαο, ζα βαζηάμνπλ εμάπαληνο ηε ληξνπή ηνπο. 8 Κη εζείο, βνπλά ηνπ Ηζξαήι, ζα βιαζηήζεηε ηα θιαδηά ζαο, θαη ζα δψζεηε ηνλ θαξπφ ζαο ζηνλ ιαφ κνπ Ηζξαήι, επεηδή, πιεζηάδνπλ λα έξζνπλ 9 Δπεηδή, λα, εγψ θνηηάδσ, επάλσ, ζαο, θαη ζα ζηξαθψ ζε ζαο, θαη ζα αξνηξηαζηείηε θαη ζα ζπαξζείηε. 10 Κη απφ ζαο ζα πιεζχλσ αλζξψπνπο, νιφθιεξν ηφλ νίθν Ηζξαήι, απηφλ νιφθιεξν, θαη νη πφιεηο ζα θαηνηθεζνχλ, θαη νη εξεκψζεηο ζα νηθνδνκεζνχλ. 11 Κη απφ ζαο ζα πιεζχλσ αλζξψπνπο θαη θηήλε, θαη ζα απμεζνχλ θαη ζα θαξπνθνξήζνπλ, θαη ζα ζαο θαηνηθήζσ φπσο ήζαζηαλ πξσηχηεξα, θαη ζα ζαο αγαζνπνηήζσ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζηηο αξρέο ζαο, θαη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο 12 θαη ζα θάλσ λα πεξπαηνχλ, επάλσ, ζαο, άλζξσπνη, ν ιαφο κνπ Ηζξαήι, θαη ζα ζαο θιεξνλνκήζνπλ, θαη ζα είζηε δηθή ηνπο θιεξνλνκηά, θαη ηνπ ινηπνχ δελ ζα ηνπο αηεθλψζεηε πιένλ 13, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο: Δπεηδή, ζαο είπα: Δζχ είζαη γε πνπ θαηαηξψο, αλζξψπνπο, θαη πνπ αηεθλψλεηο ηνπο ιανχο ζνπ, 14 γη απηφ, ζην εμήο δελ ζα θαηαηξψο αλζξψπνπο, νχηε ζα αηεθλψζεηο πιένλ ηνπο ιανχο ζνπ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. 15 Καη δελ ζα θάλσ πιένλ λα αθνπζηεί κέζα ζε ζέλα θάπνηα χβξε ησλ εζλψλ, θαη δελ ζα θέξεηο ζην εμήο ηνλ νλεηδηζκφ ησλ ιαψλ, θαη δελ ζα θάλεηο πηα ηνπο ιανχο ζνπ λα αηεθλσζνχλ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο 16 ΚΑΗ κνπ έγηλε ιφγνο ηνπ Κπξίνπ, ιέγνληαο: 17 Γηε αλζξψπνπ φηαλ ν νίθνο Ηζξαήι θαηνίθεζαλ ζηε γε ηνπο, ηε κίαλαλ κε ηνλ δξφκν ηνπο θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπο, ν δξφκνο ηνπο ήηαλ κπξνζηά κνπ ζαλ απφ ρσξηζκέλε αθαζαξζία 18 Π απηφ, μέρπλα ηνλ ζπκφ κνπ, επάλσ, ηνπο, εμαηηίαο ηνπ αίκαηνο πνπ έρπζαλ, επάλσ, ζηε γε, θαη εμαηηίαο ησλ εηδψισλ ηνπο, κε ηα νπνία ηε κφιπλαλ, 19 θαη ηνπο δηέζπεηξα αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ήζαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζηνπο ηφπνπο ζχκθσλα κε ηνπο δξφκνπο ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηα έξγα ηνπο, ηνπο έθξηλα. 20 Καη φηαλ κπήθαλ ηα έζλε, φπνπ ήξζαλ, βεβήισζαλ ην άγην φλνκά κνπ, ελψ ιεγφηαλ γη απηνχο Απηνί είλαη ν ιαφο ηνπ Κπξίνπ, θαη βγήθαλ απφ ηε γε ηνπ 21 πιαρλίζηεθα, φκσο, έλεθα ηνπ αγίνπ κνπ νλφκαηνο, πνπ ν νίθνο Ηζξαήι βεβήισζε αλάκεζα ζηα έζλε πνπ ήξζαλ.22 Γη απηφ, λα πεηο ζηνλ νίθν Ηζξαήι: Έηζη ιέεη ν θχξηνο ν Θεφο: Δγψ δελ ην θάλσ απηφ γηα ζαο, νίθνο Ηζξαήι, αιιά γηα ην άγην φλνκά κνπ, πνπ βεβειψζαηε αλάκεζα ζηα, έζλε, ζηα νπνία ήξζαηε. 23 Καη ζα αγηάζσ ην κεγάιν κνπ φλνκα πνπ βεβειψζεθε αλάκεζα ζηα, έζλε, πνπ βεβειψζαηε αλάκεζά ηνπο, θαη 17

18 ηα, έζλε, ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, φηαλ αγηαζηψ ζε ζαο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο 24 Δπεηδή, ζα ζαο πάξσ απφ κέζα απφ ηα, έζλε, θαη ζα ζαο ζπγθεληψζσ απφ φινπο ηνπο ηφπνπο, θαη ζα ζαο θέξσ ζηε γε ζαο. 25 Καη ζα ξάλσ, επάλσ, ζαο θαζαξφ λεξφ, θαη ζα θαζαξηζηείηε, απφ φιεο ηηο αθαζαξζίεο ζαο, θαη ζα ζαο θαζαξίζσ απφ φια ηα είδσιά ζαο. 26 Καη ζα ζαο δψζσ κηα λέα, θαξδηά, θαη ζα βάισ κέζα ζαο έλα λέν πλεχκα, θαη αθνχ ζα έρσ απνζπάζεη ηελ πέηξηλε θαξδηά απφ ηε ζάξθα ζαο, ζα ζαο δψζσ κηα ζάξθηλε θαξδηά 27 Καη ζα βάισ κέζα ζαο, ην Πλεχκα κνπ, θαη ζα ζαο θάλσ λα πεξπαηάηε ζηα δηαηάγκαηά κνπ, θαη λα θπιάζζεηε ηηο θξίζεηο κνπ, θαη λα ηηο εθηειείηε 28 Καη ζα θαηνηθήζεηε ζηε γε, πνπ έδσζα ζηνπο παηέξεο ζαο θαη ζα είζηε ιαφο κνπ, θη εγψ ζα είκαη Θεφο ζαο. 29 Καη ζα ζαο δψζσ απφ φιεο ηηο αθαζαξζίεο ζαο, θαη ζα αλαθαιέζσ ην ζηηάξη, θαη ζα ην πιεζχλσ θαη δελ ζα μαλαθέξσ ζε ζαο πείλα. 30 Καη ζα πιεζχλσ ηνλ θαξπφ ησλ δέληξσλ θαη ηα γελλήκαηα ηνπ ρσξαθηνχ, γηα λα κε πάξεηε πιένλ νλεηδηζκφ πείλαο αλάκεζα ζηα, έζλε 31 Καη ζα ζπκεζείηε ηνπο πνλεξνχο ζαο, δξφκνπο θαη ηα έξγα ζαο ηα φρη αγαζά, θαη ζα απνζηξαθείηε νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ζαο κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο, γηα ηηο αλνκίεο ζαο, θαη γηα ηα βδειχγκαηά ζαο 32 Δγψ δελ θάλσ απηά εμαηηίαο ζαο ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο αο είλαη απηφ γλσζηφ ζε ζαο λα αηζρπλζείηε θαη λα ληξαπείηε γηα ηνπο δξφκνπο ζαο, νίθνο Ηζξαήι! 33 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Καηά ηελ εκέξα, πνπ ζα ζαο θαζαξίζσ απφ φιεο ηηο αλνκίεο ζαο, ζα θάλσ αθφκα λα θαηνηθεζνχλ νη πφιεηο, θαη ζα νηθνδνκεζνχλ νη εξεκψζεηο. 34 Καη ε αθαληζκέλε γε ζα γεσξγεζεί, αληί λα θείηεηαη αθαληζκέλε κπξνζηά ζε θάζε έλαλ πνπ δηαβαίλεη 35 Καη ζα ιέλε Απηή ε γε, πνπ ήηαλ αθαληζκέλε, έγηλε ζαλ παξάδεηζνο ηεο Δδέκ, θαη νη εξεκσκέλεο πφιεηο, θαη αθαληζκέλεο, θαη θαηεδαθηζκέλεο, νρπξψζεθαλ, θαηνηθήζεθαλ 36 θαη ηα, έζλε, πνπ είραλ ελαπνκείλεη νιφγπξά ζαο, ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ ν θχξηνο νηθνδφκεζα ηα θαηεδαθηζκέλα, θαη θχηεςα ηα αθαληζκέλα, εγψ ν θχξηνο κίιεζα, θη εγψ ζα εθηειέζσ 37 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. Καη ηνχην ζα δεηεζεί απφ κέλα, απφ ηνλ νίθν Ηζξαήι, λα θάλσ ζ απηνχο, λα ηνπο πιεζχλσ κε αλζξψπνπο ζαλ έλα θνπάδη απφ πξφβαηα 38 αλ ην άγην θνπάδη, ζαλ ην θνπάδη ηεο Ηεξνπζαιήκ, κέζα ζηηο επίζεκεο γηνξηέο ηεο, έηζη ν εξεκσκέλεο πφιεηο ζα γεκίζνπλ απφ θνπάδηα αλζξψπσλ, θαη ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο. 37: ΣΟ ΥΔΡΗ ηνπ Κπξίνπ ζηάζεθε επάλσ, κνπ, θαη ν Κχξηνο κε έβγαιε δηα πλεχκαηνο, θαη κε έβαιε ζηε κέζε κηαο πεδηάδαο θη απηή ήηαλ γεκάηε απφ θφθαια. 2 Καη κε έθαλε λα πεξάζσ θνληά ηνπο, γχξσ γχξσ, θαη λα, ήζαλ ππεξβνιηθά πνιιά, επάλσ, ζην πξφζσπν ηεο πεδηάδαο θαη λα, ήζαλ θαηάμεξα. 3 Καη κνπ είπε: Γηε αλζξψπνπ, κπνξνχλ απηά ηα θφθαια λα αλαδήζνπλ; Καη είπα: Κχξηε Θεέ, εζχ μέξεηο. 4 Καη κνπ είπε: Να πξνθεηεχζεηο πξνο ηα θφθαια απηά, θαη λα πεηο πξνο απηά: Σα θφθαια ηα μεξά αθνχζηε ηνλ ιφγν ηνπ Κπξίνπ, 5 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο πξνο απηά ηα θφθαια Να, εγψ ζα βάισ κέζα ζε ζαο πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε, 6 θαη ζα βάισ, επάλσ, ζαο λεχξα, θαη ζα βάισ, επάλσ, ζαο ζάξθα, θαη ζα ζαο πεξηζθεπάζσ κε δέξκα θαη ζα βάισ ζε ζαο πλεχκα, θαη ζα αλαδήζεηε, θαη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο. 7 Καη πξνθήηεπζα, θαζψο πξνζηάρζεθα, θαη θαζψο πξνθήηεπζα, έγηλε έλαο ήρνο, θαη λα έλαο ζεηζκφο, θαη ηα θφθαια ζπγθεληξψζεθαλ καδί, έλα θφθαιν καδί κε έλα άιιν θφθαιν. 8 Καη είδα, θαη λα, αλαθχεζαλ επάλσ ηνπο λεχξα θαη ζάξθεο, θαη έλα δέξκα απφ, επάλσ, ηα πεξηζθέπαζε, φκσο, πλεχκα δελ ήηαλ κέζα ηνπο. 9 Καη κνπ είπε: Να πξνθεηεχζεηο πξνο ην πλεχκα, λα πξνθεηεχζεηο γηε αλζξψπνπ, θαη λα πεηο πξνο ην πλεχκα: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Έια, πλεχκα, απφ ηνπο 4 αλέκνπο, θαη λα θπζήμεηο πξνο απηνχο ηνπο θνλεπκέλνπο, θη αο αλαδήζνπλ. 10 Καη πξνθήηεπζα, φπσο πξνζηάρζεθα, θαη ην πλεχκα κπήθε κέζα ζ απηνχο, θη αλέδεζαλ, θαη ζηάζεθαλ ζηα πφδηα ηνπο, έλαο κεγάινο ζηξαηφο, ζε ππεξβνιηθά κεγάιν βαζκφ. 11 Καη κνπ είπε: Γηε αλζξψπνπ, ηα θφθαια απηά είλαη ν νίθνο Ηζξαήι, λα, απηνί ιέλε Σα θφθαιά καο μεξάζεθαλ, θαη ε ειπίδα καο ράζεθε, εκείο αθαληζηήθακε 12 ε απηφ, λα πξνθεηεχζεηο, θαη λα ηνπο πεηο, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Να, ιαέ κνπ, εγψ αλνίγσ ηνπο ηάθνπο ζαο, θαη ζα ζαο αλεβάζσ απφ ηνπο ηάθνπο ζαο, ζα ζαο θέξσ ζηε γε ηνπ Ηζξαήι. 13 Καη ζα γλσξίζεηε φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, φηαλ ιαέ κνπ, αλνίμσ ηνπο ηάθνπο ζαο, θαη ζαο αλεβάζσ απφ ηνπο ηάθνπο ζαο. 14 Καη ζα ζαο δσ ην πλεχκα κνπ, θαη ζα αλαδήζεηε, θαη ζα ζαο βάισ ζηε γε ζαο θαη ζα γλσξίζεηε, φηη εγψ ν θχξηνο κίιεζα θαη εθηέιεζα, ιέεη ν Κχξηνο. 21 Καη λα ηνπο πεηο, Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Να εγψ ζα πάξσ ηνπο γηνπο Ηζξαήι απφ ην κέζνλ ησλ, εζλψλ, φπνπ πήγαλ, θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψζσ απφ παληνχ, θαη ζα ηνπο θέξσ ζηε γε ηνπο. 22 Καη ζα ηνπο θάλσ έλα έζλνο κέζα ζηε γε, επάλσ, ζηα βνπλά ηνπ Ηζξαήι, θαη έλαο βαζηιηάο ζα είλαη επάλσ ζε φινπο απηνχο θαη δελ ζα είλαη πιένλ δχν, έζλε, θαη δελ ζα είλαη ζην εμήο ρσξηζκέλνη ζε δχν βαζίιεηα, 23 θαη δελ ζα κνιχλνληαη πιένλ κέζα ζηα είδσιά ηνπο, νχηε κέζα ζηα βδειχγκαηά ηνπο, νχηε κέζα ζε φιεο ηηο παξαβάζεηο ηνπο, αιιά, ζα ηνπο ζψζσ απφ φιεο ηηο θαηνηθήζεηο ηνπο, ζηηο νπνίεο ακάξηεζαλ, θαη ζα ηνπο θαζαξίζσ, θαη ζα είλαη ιαφο κνπ, θη εγψ ζα είκαη Θεφο ηνπο. 24 Καη ν Γαβίδ ν δνχινο κνπ ζα είλαη, επάλσ, ηνπο βαζηιηάο θαη ζα είλαη, επάλσ, ζε φινπο απηνχο έλαο πνηκέλαο θαη ζα πεξπαηνχλ ζηηο θξίζεηο κνπ, θαη ζα θπιάζζνπλ ηα δηαηάγκαηά κνπ, θαη ζα ηα εθηεινχλ. 25 Καη ζα θαηνηθνχλ ζηε γε, πνπ είρα δψζεη ζηνλ δνχιν κνπ ηνλ Ηαθψβ, φπνπ είραλ θαηνηθήζεη νη παηέξεο ζαο, θαη κέζα ζ απηή ζα θαηνηθνχλ απηνί θαη ηα παηδηά ηνπο, θαη ηα παηδηά ησλ παηδηψλ ηνπο, κέρξη ηνλ αηψλα, θαη ν Γαβίδ ν δνχινο κνπ ζα είλαη άξρνληαο ηνπο κέρξη ηνλ αηψλα. 26 Καη ζα θάλσ ζ απηνχο κηα, δηαζήθε εηξήλεο, ζα είλαη κηα αηψληα, δηαζήθε ν, απηνχο θαη ζα ηνπο ζηεξίμσ, θαη ζα ηνπο πιεζχλσ, θαη ζα βάισ ην αγηαζηήξηφ κνπ αλάκεζά ηνπο ζηνλ αηψλα 27 θαη ε ζθελή κνπ ζα είλαη αλάκεζή ηνπο θαη ζα είκαη Θεφο ηνπο, θη απηνί ζα είλαη ιαφο κνπ 28 θαη ηα, έζλε, ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ ν Κχξηνο είκαη απηφο πνπ αγηάδεη ηνλ Ηζξαήι, φηαλ ην αγηαζηήξηφ κνπ ζα είλαη αλάκεζά ηνπο ζηνλ αηψλα. 38: 14 Γη απηφ γηε αλζξψπνπ λα πξνθεηεχζεηο θαη λα πεηο ζηνλ Γσγ: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Καηά ηελ εκέξα εθείλε φηαλ ν ιαφο κνπ Ηζξαήι ζα θαηνηθεί κε αζθάιεηα, εζχ δελ, ζα ην, κάζεηο απηφ. 15 Καη ζα έξζεηο απφ ηνλ ηφπν ζνπ, απφ ηα έζραηα ηνπ βνξξά εζχ, θαη καδί ζνπ πνιινί ιανί φινη 18

19 θαβαιάξεδεο αιφγσλ έλα κεγάιν πιήζνο, θαη πνιιή δχλακε, 16 θαη ζα αλέβεηο ελάληηα ζηνλ ιαφ κνπ Ηζξαήι ζαλ έλα ζχλλεθν γηα λα ζθεπάζεηο ηε γε, απηφ ζα είλαη ζηηο έζραηεο εκέξεο, θαη ζα ζε θέξσ ελάληηα ζηε γε κνπ, γηα λα κε γλσξίζνπλ ηα έζλε, φηαλ αγηαζηψ ζε ζέλα Γσγ, κπξνζηά ηνπο 17 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Δζχ είζαη εθείλνο, γηα ηνλ νπνίν κίιεζα ζηηο αξραίεο εκέξεο, κε ηνπο δνχινπο κνπ ηνπο πξνθήηεο ηνπ Ηζξαήι, πνπ πξνθήηεπζαλ θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο κέζα ζε πνιιά ρξφληα, φηη επξφθεηην λα ζε θέξσ ελαληίνλ ηνπο; 18 Αιιά, θαηά ηελ εκέξα εθείλε, θαηά ηελ εκέξα πνπ ν Γσγ ζα έξζεη ελάληηα ζηε γε ηνπ Ηζξαήι, ε νξγή κνπ ζα αλέβεη επάλσ ζην πξφζσπφ κνπ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο 19 Δπεηδή, κίιεζα κέζα ζηνλ δήιν κνπ, κέζα ζηε θσηηά ηεο νξγήο κνπ Καηά ηελ εκέξα εθείλε ζα ππάξμεη εμάπαληνο έλαο κεγάινο ζεηζκφο ζηε γε ηνπ Ηζξαήι, 20 θαη ηα ςάξηα ηεο ζάιαζζαο, θαη ηα πηελά ηνπ νπξαλνχ, θαη ηα ζεξία ηνπ αγξνχ θαη φια ηα, εξπεηά, πνπ έξπνπλ, επάλσ, ζηε γε, θαη φινη νη, άλζξσπνη πνπ είλαη, επάλσ, ζην πξφζσπν ηεο γεο, ζα ζεηζζνχλ απφ ηελ παξνπζία κνπ, θαη ηα βνπλά ζα αλαηξαπνχλ θαη νη πχξγνη ζα πέζνπλ θαη θάζε ηείρνο ζα θαηεδαθηζηεί 21 Καη ζα θαιέζσ ελαληίνλ ηνπ κηα κάραηξα ελάληηα ζε, φια ηα βνπλά κνπ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, ε κάραηξα θάζε, αλζξψπνπ ζα είλαη ελάληηα ζηνλ αδειθφ ηνπ. 22 Καη ζα έξζσ καδί ηνπ ζε θξίζε κέζα ζε κεηαδνηηθή αξξψζηηα θαη κέζα ζε αίκα, θαη ζα βξέμσ επάλσ ηνπ θαη επάλσ, ζηα ηάγκαηά ηνπ, θη επάλσ, ζηνλ πνιχ ιαφ, πνπ είλαη καδί ηνπ, κηα βξνρή θαηαθιπζκνχ, θαη πέηξεο απφ ραιάδη, θσηηά θαη Θεηάθη 23 Καη ζα κεγαιπλζψ θαη ζα αγηαζηψ, θαη ζα γλσξηζηψ κπξνζηά απφ πνιιά, έζλε, θαη ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο 39: Κη εζχ, γηε αλζξψπνπ, λα πξνθεηεχζεηο ελάληηα ζηνλ Γσγ, θαη λα πεηο: Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Να, εγψ είκαη ελαληίνλ ζνπ, Γσγ εγεκφλα ηεο Ρσο Μεζέρ, θαη Θνπβάι, 2 θαη ζα ζε πεξηζηξέςσ, θαη ζα ζε πεξηπιαλήζσ, θαη ζα ζε αλεβάζσ απφ ηα έζραηα ηνπ βνξξά, θαη ζα ζε θέξσ, επάλσ, ζηα βνπλά ηνπ Ηζξαήι, 3 θαη ζα εθηηλάμσ ην ηφμν ζνπ απφ ην αξηζηεξφ ζνπ ρέξη, θαη ζα θάλσ ηα βέιε ζνπ λα μεπέζνπλ απφ ην δεμί ζνπ ρέξη 4 ζα πέζεηο, επάλσ, ζηα βνπλά ηνπ Ηζξαήι, εζχ, θαη φια ηα ηάγκαηά ζνπ, θαη νη ιανί πνπ είλαη καδί ζνπ, ζα ζε δψζσ γηα θαηάβξσκα ζηα θηεξσηά φξλεα θάζε είδνπο, θαη ζηα ζεξία ηνπ αγξνχ, 5 ζα πέζεηο, επάλσ, ζην πξφζσπν ηνπ αγξνχ επεηδή, εγψ κίιεζα, ιέεη ν Κχξηνο. 6 Καη ζα ζηείισ θσηηά, επάλσ, ζηνλ Μαγψγ, θη αλάκεζα ζ απηνχο πνπ θαηνηθνχλ κε αζθάιεηα ηα λεζηά θαη ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο. 7 Καη ζα θάλσ γλσζηφ ην άγην φλνκά κνπ αλάκεζα ζηνλ ιαφ κνπ Ηζξαήι, θαη δελ ζα αθήζσ πιένλ λα βεβεισζεί ην άγηφ κνπ φλνκα, θαη ηα, έζλε, ζα γλσξίζνπλ, φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο, ν Άγηνο κέζα ζηνλ Ηζξαήι 8 Να ήξζε, θαη έγηλε, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο, απηή είλαη ε εκέξα γηα ηελ νπνία είρα κηιήζεη. 9 Κη απηνί πνπ θαηνηθνχλ ηηο πφιεηο Ηζξαήι ζα βγνπλ έμσ, θαη ζα βάινπλ ζηε θσηηά, θαη ζα θάςνπλ ηα φπια, θαη ηηο αζπίδεο θαη ηνπο Θπξενχο ηα ηφμα θαη ηα βέιε, θαη ηα αθφληηα θαη ηηο ιφγρεο, θαη κ απηά ζα θαίλε θσηηά 7 ρξφληα, 10 θαη δελ ζα πάξνπλ μχια απφ ην ρσξάθη, νχηε ζα θφςνπλ απφ ηνπο δξπκνχο, επεηδή, ζα θαίλε θσηηά απφ ηα φπια, θαη ζα ιεειαηήζνπλ απηνχο πνπ ηνπο ιεειάηεζαλ, θαη ζα ιαθπξαγσγήζνπλ απηνχο πνπ ηνπο ιαθπξαγψγεζαλ, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. 11 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα δψζσ ζηνλ Γσγ ηφπν γηα ηαθή εθεί ζηνλ Ηζξαήι ην θαξάγγη ησλ δηαβαηψλ, αλαηνιηθά απφ ηε ζάιαζζα, θη απηή ζα θιείλεη ηνλ δξφκν εθείλσλ πνπ δηαβαίλνπλ, θη εθεί ζα ρψζνπλ ηνλ Γσγ, θαη νιφθιεξν ην πιήζνο ηνπ, θαη ζα ην, νλνκάζνπλ Σν θαξάγγη ηνπ Ακκψλ-γσγ*. 12 Καη ν νίθνο Ηζξαήι ζα ηνπο ρψλεη γηα 7 κήλεο γηα λα θαζαξίζνπλ ηε γε. 13 Καη νιφθιεξνο ν ιαφο ηεο γεο ζα ηνπο ρψλεη, θαη ζα είλαη ζ απηνχο ε εκέξα νλνκαζηή θαηά ηελ νπνία δνμάζηεθα, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. 14 Καη ζα δηαρσξίζνπλ άλδξεο, πνπ, θαζψο ζα πεξηέξρνληαη αθαηάπαπζηα ηε γε ζα Θάβνπλ, κε ηε βνήζεηα ησλ δηαβαηψλ, απηνχο πνπ ελαπέκεηλαλ επάλσ ζην πξφζσπν ηεο γεο, γηα λα ηελ θαζαξίζνπλ, κεηά ην ηέινο ησλ 7 κελψλ ζα θάλνπλ αθξηβή αλαδήηεζε. 15 Κη απφ ηνπο δηαβάηεο, πνπ δηαβαίλνπλ ηε γε, φηαλ θάπνηνο δεη έλα θφθαιν αλζξψπνπ, ηφηε ζα ζηήλεη έλα ζεκείν θνληά ηνπ, κέρξηο φηνπ νη ελαπνκείλαληεο, ζα ην, ζάςνπλ ζην θαξάγγη Ακκψλ γσγ 16 Καη ην φλνκα ηεο πφιεο ζα είλαη κάιηζηα Ακκσλά*. Έηζη ζα θαζαξίζνπλ ηε γε. 17 Κη εζχ, γηε αλζξψπνπ, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Να πεηο πξνο ηα φξλεα θάζε είδνπο, θαη πξνο, φια ηα, ζεξία ηνπ ρσξαθηνχ: πγθεληξσζείηε, θη ειάηε, ζπγθεληξσζείηε απφ παληνχ ζηε ζπζία κνπ, πνπ εγψ ζπζίαζα γηα ζαο, κηα κεγάιε ζπζία, επάλσ, ζηα βνπλά ηνπ Ηζξαήι, γηα λα θάηε ζάξθα θαη λα πηείηε αίκα 18 ζα θάηε ηε ζάξθα ησλ ηζρπξψλ, θαη ζα πηείηε ην αίκα ησλ αξρφλησλ ηεο γεο ησλ θξηαξηψλ, ησλ αξληψλ, θαη ησλ ηξάγσλ θαη ησλ κνζραξηψλ, φισλ ησλ ζηηεπηψλ ηεο Βαζάλ, 19 θαη ζα θάηε πάρνο ζε ρνξηαζκφ θαη ζα πηείηε αίκα γηα κέζε απφ ηε ζπζία κνπ, πνπ ζπζίαζα γηα ζαο, 20 θαη ζα ρνξηάζεηε, επάλσ, ζην ηξαπέδη κνπ απφ άινγα θαβαιάξεδσλ, απφ ηζρπξνχο, θαη απφ θάζε άλδξα πνιεκηζηή, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. 21 Καη ζα βάισ ηε δφμα κνπ αλάκεζα ζηα, έζλε, θαη φια ηα, έζλε, ζα δνπλ ηελ θξίζε κνπ, πνπ εθηέιεζα θαη ην ρέξη κνπ πνπ έβαια, επάλσ, ζ απηά 22 Καη ν νίθνο Ηζξαήι ζα γλσξίζεη φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνπο, απφ ηελ εκέξα απηή θαη ζην εμήο 23 θαη ηα, έζλε, ζα γλσξίζνπλ φηη ν νίθνο Ηζξαήι αηρκαισηίζηεθε γηα ηελ αλνκία ηνπο, επεηδή, ζηάζεθαλ ζε κέλα παξαβάηεο γη απηφ έθξπςα απ απηνχο ην πξφζσπφ κνπ θαη ηνπο παξέδσζα ζην ρέξη ησλ ερζξψλ ηνπο, θαη φινη έπεζαλ κε κάραηξα 24 χκθσλα κε ηηο αθαζαξζίεο ηνπο, θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαβάζεηο ηνπο έθαλα ζ απηνχο, θαη έθξπςα απ απηνχο ην πξφζσπφ κνπ 25 Γη απηφ έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Σψξα ζα επηζηξέςσ ηελ αηρκαισζία ηνπ Ηαθψβ, θαη ζα ειεήζσ νιφθιεξν ηνλ νίθν Ηζξαήι, θαη ζα είκαη δειφηππνο γηα ην άγην φλνκά κνπ, 26 θαη ζα βαζηάμνπλ ηε ληξνπή ηνπο θαη φιεο ηηο παξαβάζεηο ηνπο κε ηηο νπνίεο έγηλαλ ζε κέλα παξαβάηεο, φηαλ θαηνηθνχζαλ ζηε γε ηνπο κε αζθάιεηα θαη δελ ππάξρεη εθείλνο πνπ λα εθθνβίδεη 27 Όηαλ ηνπο επαλαθέξσ απφ ηνπο ιανχο, θαη ηνπο ζπγθεληξψζσ απφ ηνπο ηφπνπο ησλ ερζξψλ ηνπο, θαη αγηαζηψ ζ απηνχο κπξνζηά ζε πνιιά έζλε, 28 ηφηε ζα γλσξίζνπλ φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ηνπο φηαλ, αθνχ ηνπο θάλσ λα θεξζνχλ ζε αηρκαισζία αλάκεζα ζηα, έζλε, ηνπο ζπγθεληξψζσ ζηε γε ηνπο, θαη δελ ζα αθήζσ ππφινηπν απ απηνχο εθεί, 29 θαη δελ ζα θξχςσ 19

20 πιένλ απ απηνχο ην πξφζσπφ κνπ, επεηδή, μέρπλα ην πλεχκα κνπ, επάλσ, ζηνλ νίθν Ηζξαήι, ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο. 47: ΚΑΗ κε επέζηξεςε ζηε ζχξα ηνπ νίθνπ, θαη λα, λεξά, πνπ έβγαηλαλ απφ θάησ απφ ην θαηψθιη ηνπ νίθνπ πξνο ηα αλαηνιηθά, επεηδή, ην κέησπν ηνπ νίθνπ ήηαλ πξνο ηα αλαηνιηθά, θαη ηα λεξά θαηέβαηλαλ απφ θάησ απφ ην δεμί πιάγην ηνπ νίθνπ, πξνο ην λφηην κέξνο ηνπ ζπζηαζηεξίνπ... 7 Κη φηαλ επέζηξεςα λα, ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ ππήξραλ δέληξα πνιιά ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, θαη απφ εδψ θαη απφ εθεί. 8 Καη κνπ είπε: Απηά ηα λεξά βγαίλνπλ πξνο ηελ αλαηνιηθή γε, θαη θαηεβαίλνπλ πξνο ηελ πεδηλή, θαη κπαίλνπλ ζηε ζάιαζζα, θη φηαλ εθρπζνχλ ζηε ζάιαζζα ηα λεξά ηεο ζα γηαηξεπηνχλ. 9 Καη θάζε έκςπρν πνπ έξπεη, ζε φζα κέξε έξζνπλ απηνί νη πνηακνί ζα δεη, θαη ζα ππάξρεη εθεί έλα ππεξβνιηθά κεγάιν πιήζνο απφ ςάξηα επεηδή ηα λεξά απηά έξρνληαη εθεί, επεηδή ζα γηαηξεπηνχλ, θαη φπνπ έξρεηαη ν πνηακφο φια ζα δνπλ. 10 Καη ζα ζηέθνληαη ζ απηή νη ςαξάδεο απφ ηελ Δλ-γαδδί κέρξη ηελ Δλ-εγιαΐκ, εθεί ζα απιψλνπλ ηα δίρηπα, ηα ςάξηα ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα είδε ηνπο, φπσο ηα ςάξηα ηεο κεγάιεο ζάιαζζαο, ππεξβνιηθά πνιιά 11 Οη ειψδεηο ηφπνη ηεο, φκσο, θαη νη βαιηψδεηο δελ ζα γηαηξεπηνχλ, ζα είλαη δηνξηζκέλνη γηα αιάηη. 12 Καη θνληά ζηνλ πνηακφ, επάλσ ζηελ φρζε ηνπ, απφ εδψ θαη απφ εθεί, ζα κεγαιψλνπλ δέληξα θάζε είδνπο γηα ηξνθή, πνπ ηα θχιια ηνπο δελ ζα καξαίλνληαη, θαη ν θαξπφο ηνπο δελ ζα εθιείςεη, λένο θαξπφο ζα γελληέηαη θάζε έλαλ κήλα, επεηδή, ηα λεξά ηνπ βγαίλνπλ απφ ην αγηαζηήξην, θαη ν θαξπφο ηνπο ζα είλαη γηα ηξνθή, θαη ην θχιιν ηνπο γηα γηαηξεηά ΓΑΝΗΖΛ 2: 37 Δζχ βαζηιηά, είζαη βαζηιηάο βαζηιηάδσλ επεηδή ν Θεφο ζηνπ νπξαλνχ ζνχ έδσζε βαζηιεία, δχλακε θαη ηζρχ θαη δφμα. 38 Καη θάζε ηφπν φπνπ θαηνηθνχλ νη γηνη ησλ αλζξψπσλ ηα ζεξία ηνπ αγξνχ θαη ηα πηελά ηνπ νπξαλνχ ηα έδσζε ζην ρέξη ζνπ θαη ζε έθαλε θχξην επάλσ, ζε φια απηά Δζχ είζαη εθείλν ην ρξπζαθέλην θεθάιη 39 Καη χζηεξα απφ ζέλα ζα ζεθσζεί κηα άιιε βαζηιεία θαηψηεξε απφ ηε δηθή ζνπ, θαη κηα άιιε ηξίηε βαζηιεία απφ ραιθφ πνπ ζα θπξηεχζεη, επάλσ, ζε νιφθιεξε γε 40 Καη κηα ηέηαξηε βαζηιεία ζα ζηαζεί ηζρπξή φπσο ην ζίδεξν φπσο ην ζίδεξν θαηαθφβεη θαη θαηαιεπηαίλεη ηα πάληα κάιηζηα θαζψο ην ζίδεξν πνπ ζπληξίβεη ηα πάληα έηζη ζα θαηαθφβεη θαη ζα θαηαζπληξίβεη 41 Γηα ην φηη είδεο ηα πφδηα ηνπ θαη ηα δάρηπια, έλα κέξνο κελ απφ πειφ θεξακέα, θαη έλα κέξνο απφ ζίδεξν ζα είλαη κηα δηαηξεκέλε βαζηιεία φκσο ζα κέλεη θάηη κέζα ζ απηή απφ ηε δχλακε ηνπ ζηδήξνπ φπσο είδεο ην ζίδεξν αλαθαηεκέλν καδί κε αξγηιψδε πειφ 42 Καη φπσο ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ ήζαλ έλα κέξνο απφ ζίδεξν θαη έλα κέξνο απφ πειφ έηζη θαη ε βαζηιεία ζα είλαη θαηά κέξνο ηζρπξή θαη θαηά κέξνο εχζξαπζηε 43 Καη φπσο είδεο ην ζίδεξν αλαθαηεκέλν καδί κε αξγηιψδε πειφ έηζη ζα αλαθαηεπζνχλ κε ζπέξκα αλζξψπσλ φκσο, δελ ζα είλαη θνιιεκέλνη ν έλαο καδί κε ηνλ άιινλ φπσο ην ζίδεξν δελ ελψλεηαη καδί κε ηνλ πειφ 44 Καη θαηά ηηο εκέξεο εθείλσλ ησλ βαζηιηάδσλ, ν Θεφο ηνπ νπξαλνχ ζα ζεθψζεη {αλαζηήζεη} κηα βαζηιεία, πνπ δελ ζα θζαξεί ζηνλ αηψλα θαη ε βαζηιεία απηή δελ ζα πεξάζεη ζε άιινλ ιαφ ζα θαηαζπληξίςεη θαη ζα ζπληειέζεη φιεο απηέο ηηο βαζηιείεο, ελψ απηή ζα δηακέλεη {αλαζηεζεί} ζηνπο αηψλνο 7: 13 Καη είδα ζε νξάκαηα ηεο λχρηαο, θαη λα, ζαλ έλαο Τηφο Αλζξψπνπ εξρφηαλ καδί κε ηα ζχλλεθα ηνπ νπξαλνχ, θαη έθηαζε κέρξη ηνλ Παιαηφ ησλ εκεξψλ, θαη ηνλ έθεξαλ κέζα, κπξνζηά ηνπ. 14 Καη ηνπ δφζεθε ε εμνπζία, θαη ε δφμα, θαη ε βαζηιεία, γηα λα ηνλ ιαηξεχνπλ φινη νη ιανί, ηα έζλε, θαη νη γιψζζεο, θαη ε εμνπζία ηνπ είλαη αηψληα εμνπζία, πνπ δελ ζα παξέιζεη, θαη ε βαζηιεία ηνπ, πνπ δελ ζα θζαξεί 12: Καη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλνη ζα εγεξζεί ν Μηραήι, ν κεγάινο άξρνληαο, πνπ ζηέθεηαη γηα ηνπο γηνπο ηνπ ιανχ ζνπ, θαη ζα είλαη θαηξφο ζιίςεο, πνπ πνηέ δελ έρεη γίλεη αθφηνπ ππήξμε έζλνο, κέρξηο εθείλνλ ηνλ θαηξφ θαη θαηά ηνλ θαηξφ εθείλν ν ιαφο ζνπ ζα δηαζσζεί, θάζε έλαο πνπ ζα βξεζεί γξακκέλνο κέζα ζην βηβιίν. 2 Καη πνιινί απ απηνχο πνπ θνηκνχληαη κέζα ζην ρψκα ηεο γεο ζα ζεθσζνχλ, νη κελ ζε αηψληα δσή, νη δε ζε νλεηδηζκφ θαη αηψληα θαηαηζρχλε. 3 Καη νη ζπλεηνί ζα ιάκςνπλ φπσο ε ιακπξφηεηα ηνπ ζηεξεψκαηνο θη απηνί πνπ επηζηξέθνπλ πνιινχο ζε δηθαηνζχλε, φπσο ηα αζηέξηα, ζηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ. 4 Κη εζχ, Γαληήι, λα θιείζεηο θαιά απηά ηα ιφγηα θαη λα ζθξαγίζεηο ην βηβιίν, κέρξη ηνλ έζραην θαηξφ ηφηε, πνιινί ζα πεξηηξέρνπλ, θαη ε γλψζε ζα πιεζπλζεί ΧΖΔ 2: 16 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ιέεη ν Κχξηνο ζα κε απνθαιέζεηο Ο άλδξαο κνπ θαη δελ ζα κε απνθαιέζεηο πιένλ Ο Βάαι κνπ 17 επεηδή ζα αθαηξέζσ ηα νλφκαηα ησλ Βααιείκ απφ ην ζηφκα ηεο θαη δελ ζα αλαθέξνληαη πιένλ ηα νλφκαηά ηνπο. 18 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα θάλσ δηαζήθε γη απηνχο πξνο ηα ζεξία ηνπ ρσξαθηνχ θαη πξνο ηα πηελά ηνπ νπξαλνχ θαη ηα εξπεηά ηεο γεο θαη ηφμν θαη ξνκθαία θαη πφιεκν ζα ζπληξίςσ απφ ηε γε θαη ζα ηνπο θαηνηθήζσ κε αζθάιεηα. 19 Καη ζα ζε κλεζηεπζψ ζηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ αηψλα θαη ζα ζε κλεζηεπζψ ζηνλ εαπηφ κνπ κε δηθαηνζχλε θαη κε θξίζε θαη κε έιενο θαη κε νηθηηξκνχο 20 θαη ζα ζε κλεζηεπζψ ζηνλ εαπηφ κνπ κε πίζηε θαη ζα γλσξίζεηο ηνλ Κχξην 21 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα απαληήζσ ιέεη ν Κχξηνο ζα απαληήζσ ζηνπο νπξαλνχο θη απηνί ζα απαληήζνπλ ζηε γε 22 θαη ε γε ζα απαληήζεη πξνο ην ζηηάξη θαη ην θξαζί θαη ην ιάδη θη απηά ζα απαληήζνπλ πξνο ηνλ Ηεδξαέι 23 Καη ζα ηε ζπείξσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ επάλσ ζηε γε θαη ζα ειεήζσ ηελ φρη ειεεκέλε θαη ζα πσ πξνο ηνλ φρη ιαφ κνπ: Δίζαη ιαφο κνπ θη απηνί ζα πνπλ: Δίζαη Θεφο κνπ. 20

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ 1 ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ ΣΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΗΛΗΔ ΣΧΝ ΚΤΡΗΑΚΧΝ, ΓΔΠΟΣΗΚΧΝ, ΘΔΟΜΖΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΗΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΑΝΣΗΝΟΖ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ)

ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ) ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ) εκείσζε: Ζ αξρηθή έληππε έθδνζε ηνπ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΤΣΑΞΗΑ»ΓΗΑ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ» απνηειείηαη απφ 490 ζειίδεο. ηελ παξνχζα ειεθηξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα