ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΦΗΣΔΙΔ ΠΔΡΙ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ Γελ 3: 15 θαη ζα ζηήζσ έρζξα αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζηε γπλαίθα, θη αλάκεζα ζην ζπέξκα ζνπ θαη ζην ζπέξκα ηεο, απηφ ζα ζνπ ζπληξίςεη ην θεθάιη, θη εζχ ζα ηνπ θεληήζεηο ηε θηέξλα ηνπ Γελ 49: 8 Ηνχδα εζέλα ζά ζε επαηλέζνπλ νη αδειθνί ζνπ ην ρέξη ζνπ ζα είλαη ζηνλ ηξάρειν ησλ ερζξψλ ζνπ νη γηνη ηνπ παηέξα ζνπ ζα ζε πξνζθπλήζνπλ Γελ ζα εθιείςεη ην ζθήπηξν απφ ηνλ Ηνχδα νχηε λνκνζέηεο απφ κέζα ζνπ κέρξηο φηνπ έξζεη ν ειψ θαη ζ απηφλ ζα είλαη ε ππαθνή ησλ ιαψλ {πξνζδνθία εζλψλ} 11 ηελ άκπειν δέλεη ην πνπιάξη ηνπ θαη ζηνλ εθιεθηφ βιαζηφ ην πνπιαξάθη ηνπ γατδνπξηνχ ηνπ, ζε θξαζί ζα πιχλεη ην έλδπκά ηνπ θαη ζην αίκα ηνπ ζηαθπιηνχ ηε ζηνιή ηνπ Β ακ 7: 16 θαη ζα ζηεξεσζεί ε νηθνγέλεηά ζνπ θαη ε βαζηιεία ζνπ κπξνζηά ζνπ κέρξη ηνλ αηψλα ν ζξφλνο ζνπ ζα ζηεξεσζεί παληνηηλά 17 χκθσλα κε φια απηά ηα ιφγηα θαη ζχκθσλα κε νιφθιεξε απηή ηελ φξαζε έηζη κίιεζε ν Νάζαλ ζηνλ Γαβίδ Α Υξ 17: 11 Κη αθνχ ζπκπιεξσζνχλ νη εκέξεο ζνπ γηα λα παο καδί κε ηνπο παηέξεο ζνπ ζα ζεθψζσ κεηά απφ ζέλα ην ζπέξκα ζνπ πνπ ζα είλαη απφ ηνπο γηνπο ζνπ θαη ζα ζηεξεψζσ ηε βαζηιεία ηνπ 12 Απηφο ζα κνπ νηθνδνκήζεη έλαλ νίθν θαη ζα ζηεξεψζσ ηνλ ζξφλν ηνπ κέρξη ηνλ αηψλα 13 Δγψ ζα ηνπ είκαη παηέξαο θη απηφο ζα κνπ είλαη γηνο θαη δελ ζα αθαηξέζσ ην έιεφο κνπ απ απηφλ θαζψο ην αθαίξεζα απφ εθείλνλ πνπ ήηαλ πξηλ απφ ζέλα 14 αιιά ζα ηνλ ζηήζσ ζηνλ νίθν κνπ θαη ζηε βαζηιεία κνπ 15 κέρξη ηνλ αηψλα θαη ν ζξφλνο ηνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνο ζηνλ αηψλα 15 χκθσλα κε φια απηά ηα ιφγηα θαη ζχκθσλα κε νιφθιεξε απηή ηελ φξαζε έηζη κίιεζε ν Νάζαλ ζηνλ Γαβίδ. ΗΑΪΑ 2: 2 ηηο έζραηεο εκέξεο, ην φξνο ηνπ Κπξίνπ {ν νίθνο ηνπ Θενχ} ζα ζηεξηρζεί επάλσ ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ θαη ζα πςσζεί ππεξάλσ ησλ βνπλψλ θαη φια ηα έζλε ζα ζπξξένπλ ζ απηφ 3 θαη πνιινί ιανί ζα πάλε, θαη ζα πνπλ: Διάηε θη αο αλέβνπκε ζην φξνο ηνπ Κπξίνπ ζηνλ νίθν ηνπ Θενχ ηνπ Ηαθψβ θαη ζα καο δηδάμεη ηνπο δξφκνπο ηνπ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ηνπ Δπεηδή, απφ ηε ηψλ ζα βγεη λφκνο, θαη ιφγνο Κπξίνπ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ 4 θαη ζα θξίλεη αλάκεζα ζηα έζλε, θαη ζα ειέγμεη πνιινχο ιανχο θαη ζα ζθπξειαηήζνπλ ηα καραίξηα ηνπο ζε πλία, θαη ηηο ιφγρεο ηνπο ζε δξεπάληα δελ ζα ζεθψζνπλ κάραηξα έζλνο ελάληηα ζε έζλνο, νχηε ζα κάζνπλ πιένλ ηνλ πφιεκν 9: 1 Γελ ζα είλαη, φκσο, ηέηνην ζάκπσκα ζηε γε, ηε ζιηκκέλε ζηνπο πξσηπηεξηλνχο θαηξνχο εμνπζέλσζε ηε γε Εαβνπιψλ, θαη ηε γε Νεθζαιείκ ελψ ζηνπο θαηνπηλνχο έθαλε έλδνμα ηα κέξε πξνο ηνλ δξφκν ηεο ζάιαζζαο πέξα απφ ηνλ Ηνξδάλε, ηε Γαιηιαία ησλ εζλψλ 2 Ο ιαφο, πνπ πεξπαηνχζε ζε ζθνηάδη είδε έλα κεγάιν θσο ζ απηνχο πνπ θάζνληαλ ζε γε ζθηάο ζαλάηνπ έλα θσο έιακςε επάλσ ηνπο 3 Πνιιαπιαζίαζεο ην έζλνο, ηνπ αχμεζεο ηε ραξά ραίξνληαη κπξνζηά ζνπ ζαλ ηε ραξά ηνπ ζεξηζκνχ φπσο αγάιινληαη απηνί πνπ δηακνηξάδνληαη ηα ιάθπξα 4 Δπεηδή εζχ ζχληξηςεο ηνλ δπγφ ηνπ θνξηίνπ ηνπ θαη ηε ξάβδν ηνπ ψκνπ ηνπ, θαη ηε κάζηηγα εθείλνπ πνπ ηνλ θαηαδπλάζηεπε φπσο ζηελ εκέξα ηνπ Μαδηάκ 5 Δπεηδή θάζε πεξηθλεκίδα πνιεκηζηή πνπ κάρεηαη κε ζφξπβν, θαη θάζε ζηνιή θπιηζκέλε ζε αίκαηα, ζα είλαη γηα θαχζε θαη χιε θσηηάο 6 Δπεηδή, γελλήζεθε ζε καο έλα παηδί, έλαο γηνο δφζεθε ζε καο θαη ε εμνπζία ηνπ ζα είλαη επάλσ ζηνλ ψκν ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ ζα απνθιεζεί: ζαπκαζηφο, χκβνπινο, Ηζρπξφο Θεφο {κεγάιεο βνπιήο άγγεινο}, Παηέξαο ηνπ Μέιινληα Αηψλα [Αηψληνο Παηέξαο], Άξρνληαο Δηξήλεο 7 ηελ αχμεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη ηεο εηξήλεο δελ ζα ππάξρεη ηέινο, επάλσ ζηνλ ζξφλν ηνπ Γαβίδ θη επάλσ ζηε βαζηιεία ηνπ, γηα λα ηε δηαηάμεη θαη λα ηε ζηεξεψζεη, κε θξίζε θαη δηθαηνζχλε απφ ηψξα θαη κέρξη ηνλ αηψλα. Ο δήινο ηνπ Κπξίνπ ησλ δπλάκεσλ ζα ην εθηειέζεη. 10:20 { Καη εζηαη ελ ηε εκέξα εθείλε νπθέηη πξνζηεζήζεηαη ην θαηαιεηθζελ Ηζξαει, θαη νη ζσζέληεο ηνπ Ηαθσβ νπθέηη κε πεπνηζφηεο σζηλ επη ηνπο αδηθήζαληαο απηνχο, αιια εζνληαη πεπνηζφηεο επη ηνλ ζενλ ηνλ αγηνλ ηνπ Ηζξαει ηε αιεζεία, 21 θαη εζηαη ην θαηαιεηθζελ ηνπ Ηαθσβ επη ζενλ ηζρχνληα. 22 θαη εαλ γέλεηαη ν ιανο Ηζξαει σο ε ακκνο ηεο ζαιάζζεο, ην θαηάιεηκκα απησλ ζσζήζεηαη. ιφγνλ γαξ ζπληεισλ θαη ζπληέκλσλ ελ δηθαηνζχλε, 23 νηη ιφγνλ ζπληεηκεκέλνλ πνηήζεη ν ζενο ελ ηε νηθνπκέλε νιε. } 11: ΚΑΗ ζα βγεη έλα ξαβδί απφ ηνλ θνξκφ ηνπ Ηεζζαί, θη έλαο θιάδνο ζα αλέβεη απφ ηηο ξίδεο ηνπ, 2 θαη ην πλεχκα ηνπ Κπξίνπ ζα αλαπαπζεί επάλσ ηνπ, πλεχκα ζνθίαο θαη ζχλεζεο, βνπιήο θαη δχλακεο, πλεχκα γλψζεο θαη θφβνπ ηνπ Κπξίνπ 3 θαη ζα ηνλ θάλεη νμπδεξθή ζηνλ θφβν ηνπ Κπξίνπ, ψζηε δελ ζα θξίλεη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ καηηψλ ηνπ νχηε ζα ειέγρεη ζχκθσλα κε ηελ αθξφαζε ησλ απηηψλ ηνπ 4 αιιά, κε δηθαηνζχλε ζα θξίλεη ηνπο θησρνχο, θαη κε επζχηεηα ζα ππεξαζπίδεηαη ηνπο ηαπεηλνχο ηεο γεο θαη ζα παηάμεη ηε γε κε ην ξαβδί ηνπ ζηφκαηφο ηνπ θαη κε ηελ πλνή απφ ηα ρείιε ηνπ ζα ζαλαηψλεη ηνλ αζεβή. 5 Καη ε δψλε ηεο νζθχνο ηνπ ζα είλαη δηθαηνζχλε, θαη ε δψλε ησλ πιεπξψλ ηνπ πίζηε. 6 Καη ν ιχθνο ζα ζπγθαηνηθεί καδί κε ην αξλί, θαη ε ιενπάξδαιε ζα αλαπαχεηαη καδί κε ην θαηζηθάθη θαη ην κνζράξη θαη ν ζθχκλνο θαη ηα ζηηεπηά καδί, θαη έλα κηθξφ παηδί ζα ηα νδεγεί. 7 Καη ε δάκαιε θαη ε αξθνχδα ζα βφζθνπλ καδί, ηα παηδηά ηνπο ζα αλαπαχνληαη καδί, θαη ην ιηνληάξη ζα ηξψεη άρπξν φπσο θαη ην βφδη. 8 Καη ην παηδί πνπ ζειάδεη ζα παίδεη ζηελ ηξχπα ηεο έρηδλαο, θαη ην 1

2 απνγαιαθηηζκέλν παηδί ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζηε θσιηά ηεο νρηάο 9 δελ ζα θαθνπνηνχλ νχηε ζα θζείξνπλ ζε φιν ην άγηφ κνπ φξνο επεηδή, ε γε ζα είλαη πιήξεο ηεο γλψζεο ηνπ Κπξίνπ, φπσο ηα λεξά ζθεπάδνπλ ηε ζάιαζζα. 10 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε πξνο ηε ξίδα ηνπ Ηεζζαί, πνπ ζα ζηέθεηαη ζεκαία ησλ ιαψλ ζ απηφλ ζα πξνζηξέμνπλ ηα έζλε, θαη ε αλάπαπζή ηνπ ζα είλαη δφμα Καη ζα πςψζεη κηα ζεκαία ζηα έζλε, θαη ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο απνξξηκκέλνπο ηνπ Ηζξαήι, θαη ζα ζπλαζξνίζεη ηνπο δηαζθνξπηζκέλνπο ηνπ Ηνχδα απφ ηηο 4 γσλίεο ηεο γεο. 13 Καη ν θζφλνο ηνπ Δθξαΐκ ζα αθαηξεζεί θη απηνί πνπ ερζξεχνληαη ηνλ Ηνχδα ζα απνθνπνχλ 22: 20 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα θαιέζσ ηνλ δνχιν κνπ ηνλ Διηαθείκ, ηνλ γην ηνπ Υειθία 21 θαη ζα ηνλ ληχζσ κε ηε ζηνιή ζνπ, ζα ηνλ πεξηδψζσ κε ηε δψζε ζνπ θαη ηελ εμνπζία ζνπ ζα δψζσ ζην ρέξη ηνπ, θαη ζα είλαη παηέξαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ζηνλ νίθν ηνπ Ηνχδα 22 θαη ζα βάισ επάλσ ζηνλ ψκν ηνπ ην θιεηδί ηνπ νίθνπ ηνπ Γαβίδ θαη ζα αλνίγεη θαη θαλέλαο δελ ζα θιείλεη θαη ζα θιείλεη θαη θαλέλαο δελ ζα αλνίγεη 23 Καη ζα ηνλ ζηεξίμσ ζαλ πάζζαιν ζε ζηεξεφ ηφπν, θαη ζα είλαη ζαλ ζξφλνο δφμαο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηέξα ηνπ. 24 Καη απ απηφλ ζα θξεκάζνπλ νιφθιεξε ηε δφμα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηέξα ηνπ, ηα εγγφληα θαη ηνπο απφ γφλνπο, φια ηα ζθεχε ηα κηθξά απφ ηα ζθεχε ησλ πνηεξηψλ κέρξη φια ηα ζθεχε ησλ θηαιψλ 24: 13 Όηαλ γίλεη έηζη ζην κέζνλ ηεο γεο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, ζα είλαη ζαλ ηηλαγκφο ειηάο, ζαλ ην ζηαθπινιφγεκα αθνχ ζηακαηήζεη ν ηξπγεηφο 14 Απηνί ζα πςψζνπλ ηε θσλή ηνπο, ζα ςάιινπλ εμαηηίαο ηεο κεγαιεηφηεηαο ηνπ Κπξίνπ ζα κηινχλ κεγαιφθσλα απφ ηε ζάιαζζα 15 Γη απηφ δνμάζηε ηνλ Κχξην ζηηο θνηιάδεο, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Θενχ ηνπ Ηζξαήι ζηα λεζηά ηεο ζάιαζζαο 16 Αθνχζακε ηξαγνχδηα απφ ηελ άθξε ηεο γεο: Γφμα ζηνλ δίθαην Αιιά εγψ είπα: Σαιαηπσξία κνπ, ηαιαηπσξία κνπ! Αιίκνλν ζε κέλα! Οη άπηζηνη έπξαμαλ άπηζηα λαη, νη άπηζηνη έπξαμαλ πνιχ άπηζηα 17 Φφβν θαη ιάθθνο, θαη παγίδα είλαη επάλσ ζε ζέλα θάηνηθε ηεο γεο. 18 Κη απηφο πνπ θεχγεη απφ ηνλ ήρν ηνπ θφβνπ ζα πέζεη ζηνλ ιάθθν θη απηφο πνπ αλεβαίλεη απφ κέζα απφ ηνλ ιάθθν ζα πηαζηεί ζηελ παγίδα επεηδή, νη ζπξίδεο απφ πάλσ είλαη αλνηρηέο, θαη ζείνληαη ηα ζεκέιηα ηεο γεο 19 Ζ γε θαηαζπληξίθηεθε, ε γε δηαιχζεθε νινθιεξσηηθά, ε γε θηλήζεθε ππεξβνιηθά 20 Ζ γε ζα θινληζηεί εδψ θη εθεί φπσο απηφο πνπ κεζάεη θαη ζα κεηαθηλεζεί ζαλ θαιχβα θαη ε αλνκία ηεο ζα βαξχλεη επάλσ ηεο θαη ζα πέζεη θαη δελ ζα ζεθσζεί πιένλ. 21 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ν Κχξηνο ζα παηδέςεη ηνλ ζηξαηφ ησλ ςειψλ κέζα ζην χςνο θαη ηνπο βαζηιηάδεο ηεο γεο επάλσ ζηε γε 22 Καη ζα ζπγθεληξσζνχλ φπσο ζπγθεληξψλνληαη νη αηρκάισηνη ζηνλ ιάθθν θαη ζα θιεηζηνχλ ζηε θπιαθή θαη χζηεξα απφ πνιιέο εκέξεο ζα ηνπο γίλεη επίζθεςε 23 Σφηε ην θεγγάξη ζα ληξαπεί θαη ν ήιηνο ζα ληξνπηαζηεί, φηαλ ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ βαζηιεχζεη ζην φξνο ηψλ θαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζα δνμαζηεί κπξνζηά ζηνπο πξεζβπηέξνπο ηνπ. 25: ΚΤΡΗΔ, εζχ είζαη ν Θεφο κνπ ζα ζε πςψλσ ζα πκλψ ην φλνκά ζνπ επεηδή έθαλεο ζαπκαζηά πξάγκαηα νη βνπιέο ζνπ απ ηελ αξρή είλαη πίζηε θαη αιήζεηα 2 Δπεηδή εζχ έθαλεο κηα πφιε ζσξφ κηα νρπξσκέλε πφιε έλα εξείπην ηα νρπξψκαηα ησλ αιινγελψλ ψζηε λα κε είλαη πφιε πνηέ δελ ζα αλνηθνδνκεζνχλ 3 Γη απηφ ν ηζρπξφο ιαφο ζα, ζε δνμάζεη ε πφιε ησλ ηξνκεξψλ εζλψλ ζα ζε θνβεζεί 4 Δπεηδή, ζηάζεθεο δχλακε ζηνλ θησρφ δχλακε ηνπ ελδεή ζηε ζηελνρψξηα ηνπ, θαηαθχγην ελάληηα ζηελ αλεκνδάιε ζθηά ελάληηα ζηνλ θαχζσλα φηαλ ην θχζεκα ησλ ηξνκεξψλ πξνζβάιεη ζαλ αλεκνδάιε ελάληηα ζε ηνίρν. 5 Θα θαηαπαχζεηο ηνλ ζφξπβν ησλ αιινγελψλ ζαλ ηνλ θαχζσλα ζε μεξφ ηφπν, ηνλ θαχζσλα κέζσ ηεο ζθηάο ηνπ ζχλλεθνπ ν ζξίακβνο ησλ ηξνκεξψλ ζα ηαπεηλσζεί. 6 Κη επάλσ ζ απηφ ην φξνο ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ ζα θάλεη ζε φινπο ηνπο ιανχο κηα επσρία απφ παρηά κηα επσρία απφ θξαζηά ζηνλ ηξχγν ηνπο, απφ παρηά γεκάηα κπειφ, απφ θαζνξηζκέλα θξαζηά επάλσ ζηνλ ηξπγεηφ. 7 Καη ζην φξνο ηνχην ζα αθαλίζεη ην πξφζσπν ηνπ πεξηθαιχκκαηνο εθείλνπ πνπ πεξηζθεπάδεη φινπο ηνπο ιανχο θαη ην θάιπκκα απηφ πνπ ζθεπάδεη φια ηα έζλε 8 ζα θαηαπηεί ηνλ ζάλαην κε λίθε θαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζα ζθνπγγίζεη ηα δάθξπα απφ φια ηα πξφζσπα θαη ζα εμαιείςεη ην φλεηδνο απηνχ ηνπ ιανχ απφ νιφθιεξε ηε γε επεηδή κίιεζε ν Κχξηνο. 9 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε ζα πνπλ: Να απηφο είλαη ν Θεφο καο ηνλ πεξηκέλακε θαη ζα καο ζψζεη απηφο είλαη ν Κχξηνο ηνλ πεξηκέλακε ζα ραξνχκε θαη ζα επθξαλζνχκε ζηε ζσηεξία ηνπ 10 Δπεηδή ζ απηφ ην φξνο, ζα αλαπαπζεί ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ θαη ν Μσάβ ζα θαηαπαηεζεί απφ θάησ ηνπ φπσο θαηαπαηηέηαη ην άρπξν γηα ηνλ θνπξψλα. 11 Καη ζα απιψζεη ηα ρέξηα ηνπ αλάκεζά ηνπο, Όπσο εθείλνο πνπ θνιπκπάεη απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ γηα λα θνιπκπήζεη θαη ζα ηαπεηλψζεη ηελ ππεξεθάλεηα ηνπο καδί κε ηηο παλνπξγίεο ησλ ρεξηψλ ηνπο. 12 Καη ηα ςειά νρπξψκαηα ησλ ηεηρψλ ζνπ ζα ηαπεηλσζνχλ, ζα γθξεκηζηνχλ ζα θαηεδαθηζηνχλ κέρξη ην έδαθνο 26: ΚΑΣΑ ηελ εκέξα εθείλε ζηε γε ηνπ Ηνχδα ζα ςαιεί απηφ ην ηξαγνχδη Έρνπκε κηα νρπξή πφιε ν Θεφο ζα βάιεη ζσηεξία αληί γηα ηείρε θαη πεξηηεηρίζκαηα 2 Πχιεο, αλνίμηε θαη ζα κπεη ην δίθαην έζλνο απηφ πνπ θπιάζζεη ηελ αιήζεηα 3 ζα θπιάμεηο ζε ηέιεηα εηξήλε ην πλεχκα πνπ επηζηεξίδεηαη ζε ζέλα, επεηδή ζε ζέλα έρεη ην ζάξξνο ηνπ 4 Να έρεηε ην ζάξξνο ζαο ζηνλ Κχξην πάληνηε επεηδή ζηνλ Κχξην ηνλ Θεφ ππάξρεη αηψληα δχλακε 5 Δπεηδή ηαπεηλψλεη απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ςειά γθξεκίδεη ηελ ςειή πφιε ηελ γθξεκίδεη κέρξηο εδάθνπο ηελ θαηαβάιιεη κέρξη ην ρψκα 6 Σν πφδη ζα ηελ θαηαπαηήζεη, ηα πφδηα ηνπ θησρνχ ηα βήκαηα ηνπ ελδεή 7 Ο δξφκνο ηνπ δηθαίνπ είλαη επζχηεηα εζχ, επζχηαηε, ζηαζκίδεηο ηνλ δξφκν ηνπ δηθαίνπ 8 Ναη, ζηνλ δξφκν ησλ θξίζεψλ ζνπ, Κχξηε, ζε πεξηκέλακε ν πφζνο ηεο ςπρήο καο είλαη ζην φλνκά ζνπ θαη ζηελ ελζχκεζή ζνπ 9 Με ηελ ςπρή κνπ ζε πφζεζα ηε λχρηα λαη, κε ην πλεχκα κνπ κέζα κνπ ζε εθδεηήζσ ην πξσί επεηδή φηαλ είλαη νη θξίζεηο ζνπ ζηε γε, νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ ζα κάζνπλ δηθαηνζχλε. 10 Κη αλ αθφκα ν αζεβήο ειεεζεί, δελ ζα κάζεη δηθαηνζχλε ζηε γε ηεο επζχηεηαο ζα πξάμεη άδηθα, θαη δελ ζα θνηηάμεη ζηε κεγαιεηφηεηα ηνπ Κπξίνπ 11 Σν ρέξη ζνπ Κχξηε πςψλεηαη απηνί φκσο δελ ζα δνπλ ζα δνπλ πάλησο θαη ζα θαηαληξνπηαζηνχλ ν δήινο πνπ είλαη ππέξ ηνπ ιανχ ζνπ, κάιηζηα ε θσηηά πνπ είλαη ελάληηα ζηνπο ερζξνχο ζνπ ζα ηνπο θαηαθάεη. 12 Κχξηε 2

3 εηξήλε ζα δψζεηο ζε καο επεηδή εζχ έθαλεο θαη φια καο ηα έξγα γηα καο. 13 Κχξηε ν Θεφο καο άιινη θχξηνη, εθηφο απφ ζέλα εμνπζίαζαλ επάλσ καο αιιά, ηψξα κε ζέλα κφλν ζα αλαθέξνπκε ην φλνκά ζνπ 14 Πέζαλαλ δελ ζα αλαδήζνπλ μεςχρεζαλ δελ ζα αλαζηεζνχλ γη απηφ επηζθέθζεθεο θαη ηνπο εμνιφζξεπζεο θαη εμάιεηςεο νιφθιεξε ηελ αλάκλεζή ηνπο 15 Πιήζπλεο ην έζλνο, Κχξηε πιήζπλεο ην έζλνο δνμάζηεθεο ην κάθξπλεο ζε φια ηα έζραηα ηεο γεο. 16 Κχξηε ζηε ζιίςε πξνζέηξεμαλ ζε ζέλα μέρπζαλ ζηελαγκφ φηαλ ε παηδαγσγηθή ζνπ ήηαλ επάλσ ηνπο 17 αλ κηα έγθπν γπλαίθα φηαλ πιεζηάζεη ζηε γέλλα θνηινπνλεί, θσλάδνληαο κέζα ζηνπο πφλνπο ηεο, έηζη γίλακε κπξνζηά ζνπ Κχξηε 18 πιιάβακε, θνηινπνλέζακε, φκσο ζαλ λα γελλήζακε άλεκν δελ θαηνξζψζακε θακηά απειεπζέξσζε ζηε γε νχηε έπεζαλ νη θάηνηθνη ηνπ θφζκνπ 19 Οη λεθξνί ζνπ ζα δήζνπλ, καδί κε ην λεθξφ κνπ ζψκα ζα αλαζηεζνχλ λα ζεθσζείηε θαη λα ςάιιεηε εζείο πνπ θαηνηθείηε ζην ρψκα επεηδή ε δξφζνο ζνπ είλαη ζαλ ηε δξφζν ησλ ρφξησλ θαη ε γε ζα εθξίςεη ηνπο λεθξνχο 20 Έια ιαέ κνπ, κπεο κέζα ζηα ηακεία ζνπ, θαη θιείζε ηηο ζχξεο ζνπ απφ πίζσ ζνπ θξχςνπ γηα ιίγν θαηξφ, κέρξη λα πεξάζεη ε νξγή 21 Δπεηδή λα ν Κχξηνο βγαίλεη απφ ηνλ ηφπν ηνπ γηα λα παηδεχζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεο εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ηνπο ελψ ε γε ζα μεζθεπάζεη ηα αίκαηά ηεο θαη δελ ζα ζθεπάζεη πιένλ ηνπο θνλεπκέλνπο ηεο. 26: 17 θαη σο ε σδίλνπζα εγγίδεη ηνπ ηεθεηλ θαη επη ηε σδηλη απηεο εθέθξαμελ, νπησο εγελήζεκελ ησ αγαπεησ ζνπ δηα ηνλ θφβνλ ζνπ, θχξηε. 18 ελ γαζηξη ειάβνκελ θαη σδηλήζακελ θαη εηέθνκελ. πλεπκα ζσηεξίαο ζνπ επνηήζακελ επη ηεο γεο, αιια πεζνπληαη νη ελνηθνπληεο επη ηεο γεο. 19 αλαζηήζνληαη νη λεθξνί, θαη εγεξζήζνληαη νη ελ ηνηο κλεκείνηο, θαη επθξαλζήζνληαη νη ελ ηε γε. ε γαξ δξφζνο ε παξα ζνπ ηακα απηνηο εζηηλ, ε δε γε ησλ αζεβσλ πεζεηηαη. 20 βάδηδε, ιαφο κνπ, εηζειζε εηο ηα ηακίεηά ζνπ, απφθιεηζνλ ηελ ζχξαλ ζνπ, απνθξχβεζη κηθξνλ νζνλ νζνλ, εσο αλ παξέιζε ε νξγε θπξίνπ. 21 ηδνπ γαξ θχξηνο απν ηνπ αγίνπ επάγεη ηελ νξγελ επη ηνπο ελνηθνπληαο επη ηεο γεο, θαη αλαθαιχςεη ε γε ην αηκα απηεο θαη νπ θαηαθαιχςεη ηνπο αλεξεκέλνπο. 27:1 Σε εκέξα εθείλε επάμεη ν ζενο ηελ κάραηξαλ ηελ αγίαλ θαη ηελ κεγάιελ θαη ηελ ηζρπξαλ επη ηνλ δξάθνληα νθηλ θεχγνληα, επη ηνλ δξάθνληα νθηλ ζθνιηνλ θαη αλειεη ηνλ δξάθνληα 29: 18 Καη θαηά ηελ εκέξα εθείλε, νη θνπθνί ζα αθνχζνπλ ηα ιφγηα ηνπ βηβιίνπ, θαη ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ζα δνπλ, αθνχ ειεπζεξσζνχλ απφ ην ζθνηάδη θη απφ ηελ νκίριε. 19 Καη νη πξάνη ζα επαπμήζνπλ ηε ραξά ηνπο ελ Κπξίσ, θαη νη θησρνί ησλ αλζξψπσλ ζα επθξαλζνχλ γηα ηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι. 20 Δπεηδή, ν ηξνκεξφο δελ ππάξρεη, θαη ν ριεπαζηήο εμνινζξεχζεθε, θαη φινη φζνη παξαθπιάζζνπλ ηελ αλνκία εμαιείθζεθαλ 21 πνπ θάλνπλ ηνλ άλζξσπν θηαίρηε γηα έλαλ ιφγν, θαη ζηήλνπλ παγίδα ζ απηφλ πνπ ειέγρεη ζηελ πχιε, θαη δηαζηξέθνπλ ην δίθαην κε ςέκα 22 Γη απηφ ν Κχξηνο, απηφο πνπ ιχηξσζε ηνλ Αβξαάκ ιέεη γηα ηνλ νίθν ηνπ Ηαθψβ ηα εμήο: Ο Ηαθψβ δελ ζα ληξνπηαζηεί πιένλ θαη ην πξφζσπφ ηνπ δελ ζα σρξηάζεη πιένλ 23 Όηαλ φκσο δεη ηα παηδηά ηνπ, ην έξγν ησλ ρεξηψλ κνπ αλάκεζά ηνπ, ζα αγηάζνπλ ην φλνκά κνπ θαη ζα αγηάζνπλ ηνλ Άγην ηνπ Ηαθψβ, θαη ζα θνβνχληαη ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι 24 Καη εθείλνη πνπ πιαλψληαη θαηά ην πλεχκα ζα έξζνπλ ζε ζχλεζε, θη απηνί πνπ γνγγχδνπλ ζα κάζνπλ δηδαζθαιία { 29: 18 θαη αθνχζνληαη ελ ηε εκέξα εθείλε θσθνη ιφγνπο βηβιίνπ, θαη νη ελ ησ ζθφηεη θαη νη ελ ηε νκίριε νθζαικνη ηπθισλ βιέςνληαη. 19 θαη αγαιιηάζνληαη πησρνη δηα θχξηνλ ελ επθξνζχλε, θαη νη απειπηζκέλνη ησλ αλζξψπσλ εκπιεζζήζνληαη επθξνζχλεο. 20 εμέιηπελ αλνκνο, θαη απψιεην ππεξήθαλνο, θαη εμσιεζξεχζεζαλ νη αλνκνπληεο επη θαθία 21 θαη νη πνηνπληεο ακαξηεηλ αλζξψπνπο ελ ιφ γσ. πάληαο δε ηνπο ειέγρνληαο ελ πχιαηο πξφζθνκκα ζήζνπζηλ θαη επιαγίαζαλ ελ αδίθνηο δίθαηνλ. 22 δηα ηνπην ηάδε ιέγεη θχξηνο επη ηνλ νηθνλ Ηαθσβ, νλ αθψξηζελ εμ Αβξαακ Οπ λπλ αηζρπλζήζεηαη Ηαθσβ νπδε λπλ ην πξφζσπνλ κεηαβαιεη Ηζξαει. 23 αιι νηαλ ηδσζηλ ηα ηέθλα απησλ ηα εξγα κνπ, δη εκε αγηάζνπζηλ ην νλνκά κνπ θαη αγηάζνπζηλ ηνλ αγηνλ Ηαθσβ θαη ηνλ ζενλ ηνπ Ηζξαει θνβεζήζνληαη } 33: ΟΤΑΗ ζε ζέλα πνπ πνξζείο, θαη δελ πνξζήζεθεο θαη θαηαδπλαζηεχεηο θαη δελ θαηαδπλαζηεχζεθεο φηαλ ζηακαηήζεηο λα πνξζείο ζα πνξζεζείο φηαλ ηειεηψζεηο λα θαηαδπλαζηεχεηο, ζα θαηαδπλαζηεπζείο. 2 Κχξηε ειέεζέ καο ζε πξνζκέλνπκε λα είζαη ν βξαρίνλάο ηνπο θάζε πξσηλφ*, θαη ζσηεξία καο ζε θαηξφ ζιίςεο. 3 Απφ ηε θσλή ηνπ ζνξχβνπ έθπγαλ νη ιανί απφ ηελ αλχςσζή ζνπ δηαζθνξπίζηεθαλ ηα έζλε. 4 Καη ηα ιάθπξά ζαο ζα ζπλαρζνχλ φπσο καδεχνπλ νη βξνχρνη ζα πεδήζνπλ επάλσ ηνπ φπσο πεδάεη εδψ θη εθεί ε αθξίδα 5 Ο Κχξηνο πςψζεθε επεηδή θαηνηθεί ζηα πςειά γέκηζε ηε ηψλ απφ θξίζε θαη δηθαηνζχλε 6 νθία φκσο θαη επηζηήκε ζα είλαη ε ζηεξέσζε ησλ θαηξψλ ζνπ θαη ε ζσηήξηα δχλακε ν θφβνο ηνπ Κπξίνπ, απηφο είλαη ν ζεζαπξφο ηνπ 7 Να νη αλδξείνη ηνπο ζα βνήζνπλ απέμσ θαη νη πξεζβεπηέο ηεο εηξήλεο ζα θιάςνπλ πηθξά 8 Οη δξφκνη εξεκψζεθαλ νη νδνηπφξνη έπαπζαλ δηέιπζε ηε ζπλζήθε απέβαιε ηηο πφιεηο δελ ζθέθηεηαη άλζξσπν 9 Ζ γε πελζεί, καξαίλεηαη ν Λίβαλνο ληξέπεηαη, θαηαθφβεηαη ν αξψλ κνηάδεη κε έξεκν θαη ε Βαζάλ θαη ν Κάξκεινο θαηαηηλάρζεθαλ 10 Σψξα, ζα ζεθσζψ ιέεη ν Κχξηνο ηψξα, ζα πςσζψ, ηψξα ζα κεγαιπλζψ 11 Υλνχδη ζα πηάζεηε, θαη άρπξν ζα γελλήζεηε ε πλνή ζαο ζαλ θσηηά, ζα ζαο θαηαθάεη. 12 Καη νη ιανί ζα είλαη ζαλ θαχζεηο αζβέζηεο ζαλ θνκκέλα αγθάζηα ζα θανχλ ζε θσηηά 13 Όζνη είζηε καθξηά αθνχζηε ηη έθαλα θη εζείο πνπ είζηε θνληά, λα γλσξίζεηε ηε δχλακή κνπ 14 Οη ακαξησινί πνπ είλαη ζηε ηψλ ζα ηξνκάμνπλ ηξφκνο ζα θαηαιάβεη ηνπο ππνθξηηέο, ψζηε ζα ιέλε: Πνηνο απ αλάκεζά καο ζα θαηνηθήζεη καδί κε ηε θσηηά πνπ θαηαηξψεη; Πνηνο απ αλάκεζά καο ζα θαηνηθήζεη καδί κε ηηο αηψληεο θαχζεηο 15 Απηφο πνπ πεξπαηάεη κε δηθαηνζχλε, θη απηφο πνπ κηιάεη κε επζχηεηα απηφο πνπ θαηαθξνλεί ην θέξδνο ησλ θαηαδπλαζηεχζεσλ, απηφο πνπ ζείεη ηα ρέξηα ηνπ απφ δσξνιεςίεο απηφο πνπ βνπιψλεη ηα απηηά ηνπ γηα λα κε αθνχεη γηα αίκα, θη απηφο πνπ θιείλεη ηα κάηηα ηνπ γηα λα κε δεη ην θαθφ 16 απηφο ζα θαηνηθήζεη ζηα πςειά νη ηφπνη ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ ζα είλαη ηα νρπξψκαηα ησλ βξάρσλ ςσκί ζα ηνπ δνζεί ην λεξφ ηνπ ζα είλαη βέβαην 17 3

4 Σα κάηηα ζνπ ζα δνπλ ηνλ βαζηιηά ζηελ σξαηφηεηά ηνπ ζα δνπλ ηε καθξηλή γε 18 Ζ θαξδηά ζνπ ζα κειεηάεη ηνλ πεξαζκέλν ηξφκν, θσλάδνληαο Πνχ είλαη ν γξακκαηέαο; Πνχ είλαη ν ζπδεηεηήο; Πνχ είλαη ν ινγηζηήο ησλ πχξγσλ; 19 Γελ ζα δεηο έλαλ άγξην ιαφ, έλαλ ιαφ κε βαζηά θσλή ψζηε λα κε δηαθξίλεηο κε ηξαπιίδνπζα γιψζζα ψζηε λα κε θαηαιαβαίλεηο. 20 Κνίηαμε ςειά ζηε ηψλ, ηελ πφιε ησλ γηνξηψλ καο ηα κάηηα ζνπ ζα δνπλ ηελ Ηεξνπζαιήκ κηα ήζπρε θαηνηθία κηα ζθελή πνπ δελ ζα θαηεβαζηεί νη πάζζαινί ηεο δελ ζα κεηαθηλεζνχλ ζηνλ αηψλα, θαη θαλέλα απφ ηα ζρνηληά ηεο δελ ζα θνπεί 21 Δθεί φκσο ν Κχξηνο ηεο δφμαο ζα είλαη ζε καο ηφπνο απφ πιαηηά πνηάκηα θαη ξεχκαηα εθεί δελ ζα κπεη πινίν κε θνππηά νχηε ζα πεξάζεη απφ εθεί κεγαινπξεπέο πινίν 22 Δπεηδή, ν Κχξηνο είλαη ν θξηηήο καο ν Κχξηνο είλαη ν λνκνζέηεο καο ν Κχξηνο είλαη ν βαζηιηάο καο απηφο ζα καο ζψζεη 23 Σα ζρνηληά ζνπ ραπλψζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ζηεξεψζνπλ ην θαηάξηη ηνπο δελ κπνξνχλ λα μαπιψζνπλ ηα παληά ηφηε, ζα δηακνηξαζηεί κηα ιεία απφ κεγάια ιάθπξα. 24 Καη ν θάηνηθνο δελ ζα ιέεη: Αηφλεζα ν ιαφο πνπ θαηνηθεί ζ απηή, ζα ιάβεη άθεζε αλνκίαο. 34: ΠΛΖΗΑΣΔ, σ έζλε, γηα λα αθνχζεηε θαη πξνζέμηε, σ ιανί αο αθνχζεη ε γε θαη ην πιήξσκά ηεο ε νηθνπκέλε θαη φια φζα γελλψληαη ζ απηή 2 Δπεηδή, ν ζπκφο ηνπ Κπξίνπ είλαη επάλσ ζε φια ηα έζλε θαη ε θινγεξή νξγή ηνπ επάλσ ζε φια ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο ηα θαηέζηξεςε νινθιεξσηηθά ηα παξέδσζε ζε ζθαγή. 3 Καη νη θνλεπκέλνη ηνπο ζα ξηρηνχλ έμσ, θαη ε δπζσδία ηνπο ζα αλέβεη απφ ηα πηψκαηά ηνπο θαη ηα βνπλά ζα δηαιπζνχλ απφ ην αίκα ηνπο. 4 Καη νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπ νπξαλνχ ζα ιηψζεη, θαη νη νπξαλνί ζα πεξηηπιηρζνχλ ζαλ βηβιίν, θαη νιφθιεξε ε ζηξαηηά ηνπο ζα πέζεη φπσο πέθηεη ην θχιιν απφ ηελ άκπειν θαη φπσο πέθηνπλ ηα θχιια απφ ηε ζπθηά 5 Δπεηδή ε κάραηξά κνπ κέζπζε ζηνλ νπξαλφ λα επάλσ ζηελ Ηδνπκαία, θη επάλσ ζηνλ ιαφ ηεο θαηαζηξνθήο κνπ ζα θαηέβεη γηα θξίζε 6 Ζ κάραηξα ηνπ Κπξίνπ είλαη γεκάηε απφ αίκα πάρπλε κε ην πάρνο, κε ην αίκα ησλ αξληψλ θαη ησλ ηξάγσλ κε ην πάρνο ησλ λεθξψλ ησλ θξηαξηψλ επεηδή ν Κχξηνο έρεη ζπζία ζηε Βνζφξξα, θαη κεγάιε ζθαγή ζηε γε ηεο Ηδνπκαίαο. 7 Καη νη κνλφθεξνη ζα θαηέβνπλ καδί ηνπο θαη ηα κνζράξηα καδί κε ηνπο ηαχξνπο θαη ε γε ηνπο ζα κεζχζεη απφ αίκα θαη ην ρψκα ηνπο ζα παρχλεη απφ πάρνο 8 Δπεηδή είλαη εκέξα εθδίθεζεο ηνπ Κπξίνπ ρξνληά αληαπνδφζεσλ γηα ηελ θξίζε ηεο ηψλ 35: Ζ ΔΡΖΜΟ θαη ε άλπδξε γε ζα επθξαλζνχλ γη απηά, θαη ε εξεκηά ζα αγαιιηαζηεί, θαη ζα αλζίζεη ζαλ ξφδν 2 ζα αλζίζεη άθζνλα, θαη κάιηζηα ζα αγαιιηαζηεί ραίξνληαο θαη αιαιάδνληαο ε δφμα ηνπ Ληβάλνπ ζα δνζεί ζ απηή, ε ηηκή ηνπ Καξκήινπ θαη ηνπ αξψλ νη ηφπνη απηνί ζα δνπλ ηε δφμα ηνπ Κπξίνπ θαη ηε κεγαινζχλε ηνπ Θενχ καο {1 Δπθξάλζεηη, εξεκνο δηςσζα, αγαιιηάζζσ εξεκνο θαη αλζείησ σο θξίλνλ, 2 θαη εμαλζήζεη θαη αγαιιηάζεηαη ηα εξεκα ηνπ Ηνξδάλνπ. θαη ε δφμα ηνπ Ληβάλνπ εδφζε απηε θαη ε ηηκε ηνπ Καξκήινπ, θαη ν ιαφο κνπ νςεηαη ηελ δφμαλ θπξίνπ θαη ην πςνο ηνπ ζενπ}. 3 Δληζρχζηε ηα ραπλσκέλα ρέξηα θαη ζηεξεψζηε ηα παξαιπκέλα γφλαηα 4 Να πείηε ζηνπο θνβηζκέλνπο ζηελ θαξδηά: Να γίλεηε ηζρπξνί, λα κε θνβφζαζηε λα, ν Θεφο ζαο ζα ξζεη κε εθδίθεζε, ν Θεφο κε αληαπφδνζε απηφο ζα ξζεη, θαη ζα ζαο ζψζεη 5 Σφηε, ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ ζα αλνηρζνχλ θαη ηα απηηά ησλ θνπθψλ ζα αθνχζνπλ 6 Σφηε ν ρσιφο ζα πεδάεη ζαλ ειαθίλα θαη ε γιψζζα ηνπ κνγηιάινπ ζα ςάιιεη επεηδή ζηελ έξεκν ζα αλαβιχζνπλ λεξά θαη ζηελ εξεκηά ξεχκαηα. 7 Καη ε μεξή γε ζα γίλεη ιίκλε θαη ε γε πνπ δηςνχζε πεγέο λεξνχ ζηελ θαηνηθία ησλ ηζαθαιηψλ φπνπ θείηνληαλ ζα είλαη ριφε καδί κε θαιάκηα θαη ζπάξηα. 8 Καη εθεί ζα ππάξρεη κηα ιεσθφξνο θη έλαο δξφκνο θαη ζα νλνκαζηεί Γξφκνο άγηνο θαη ν αθάζαξηνο δελ ζα πεξάζεη απ απηφλ αιιά ζα είλαη γη απηνχο απηφο πνπ πεξπαηάεη θαη νη κσξνί δελ ζα πιαλψληαη 9 Ληνληάξη δελ ζα είλαη εθεί, θαη αξπαρηηθφ ζεξίν δελ ζα αλέβεη εθεί δελ ζα βξεζεί εθεί αιιά νη ιπηξσκέλνη ζα πεξπαηνχλ εθεί. 10 Καη νη ιπηξσκέλνη ηνπ Κπξίνπ ζα επηζηξέςνπλ θαη ζα ξζνπλ ζηε ηψλ κε αιαιαγκφ θαη ζα ππάξρεη αηψληα επθξνζχλε επάλσ ζην θεθάιη ηνπο ζα απνιαχζνπλ αγαιιίαζε θαη επθξνζχλε ελψ ε ιχπε θαη ν ζηελαγκφο ζα θχγνπλ. 40: ΠΑΡΖΓΟΡΔΗΣΔ, παξεγνξείηε ηνλ ιαφ κνπ, ιέεη ν Θεφο ζαο. 2 Να κηιήζεηε παξεγνξεηηθά πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ { 2 ηεξεηο, ιαιήζαηε εηο ηελ θαξδίαλ Ηεξνπζαιεκ } θαη λα ηεο θσλάμεηε, φηη ν θαηξφο ηεο ηαπείλσζήο ηεο νινθιεξψζεθε φηη ε αλνκία ηεο ζπγρσξήζεθε επεηδή πήξε απφ ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ δηπιάζην γηα φιεο ηηο ακαξηίεο ηεο 3 Μηα θσλή ελφο πνπ βνά ζηελ έξεκν Να εηνηκάζεηε ηνλ δξφκν ηνπ Κπξίνπ λα θάλεηε ίζηα ηα κνλνπάηηα ηνπ Θενχ καο ζηελ έξεκν. 4 Κάζε θάξαγγα ζα πςσζεί θαη θάζε φξνο θαη ιφθνο ζα ηαπεηλσζεί θαη ηα ζηξεβιά ζα γίλνπλ ίζηα θαη νη ηξαρείο ηφπνη νκαινί 5 θαη ε δφμα ηνπ Κπξίνπ ζα θαλεξσζεί θαη θάζε ζάξθα ζα δεη καδί επεηδή κίιεζε ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ 6 Μηα θσλή πνπ ιέεη Να θσλάμεηο θαη είπε: Ση λα θσλάμσ Κάζε ζάξθα είλαη ρνξηάξη θαη θάζε δφμα ηεο ζαλ άλζνο ηνπ αγξνχ 7 Σν ρνξηάξη μεξάζεθε, ην άλζνο καξάζεθε επεηδή, έπλεπζε επάλσ ηνπ ην πλεχκα ηνπ Κπξίνπ ρνξηάξη ζη αιήζεηα είλαη ν ιαφο 8 Σν ρνξηάξη μεξάζεθε ην άλζνο καξάζεθε ν ιφγνο φκσο, ηνπ Θενχ καο κέλεη παληνηηλά 9 Δζχ πνπ θέξλεηο ζηε ηψλ αγαζέο αγγειίεο λα αλέβεηο ζην ςειφ φξνο εζχ πνπ θέξλεηο αγαζέο αγγειίεο ζηελ Ηεξνπζαιήκ λα πςψζεηο δπλαηά ηε θσλή ζνπ λα πςψζεηο λα κε θνβεζείο λα πεηο ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα: Να ν Θεφο ζαο 10 Να ν Κχξηνο ν Θεφο ζα έξζεη κε δχλακε, θαη ν βξαρίνλάο ηνπ ζα εμνπζηάδεη γη απηφλ λα ν κηζζφο ηνπ είλαη καδί ηνπ θαη ε ακνηβή ηνπ κπξνζηά ηνπ 11 ζα βνζθήζεη ην θνπάδη ηνπ ζαλ βνζθφο ζα καδέςεη ηα αξληά κε ηνλ βξαρίνλά ηνπ θαη ζα ηα βαζηάμεη ζηνλ θφιπν ηνπ θαη ζα νδεγεί απηά πνπ ζειάδνπλ 41: ΝΑ ΗΧΠΑΣΔ κπξνζηά κνπ, σ λεζηά θαη νη ιανί αο αλαλεψζνπλ δχλακε αο πιεζηάζνπλ θαη ηφηε αο κηιήζνπλ αο πξνζέιζνπκε καδί ζε θξίζε 2 Πνηνο ζήθσζε ηνλ δίθαην απφ ηελ αλαηνιή ηνλ πξνζθάιεζε θαηά πφδαο ηνπ, ηνπ παξέδσζε ηα έζλε θαη ηνλ έθαλε θχξην επάλσ ζηνπο βαζηιηάδεο Πνηνο ηνπο παξέδσζε ζηε κάραηξά ηνπ ζαλ ρψκα θαη ζην ηφμν ηνπ ζαλ άρπξν πνπ ζπξψρλεηαη απφ ηνλ άλεκν 3 4

5 Σνπο θαηαδίσμε, θαη πέξαζε απφ κέζα κε αζθάιεηα απφ ηνλ δξφκν πνπ δελ είρε πεξπαηήζεη κε ηα πφδηα ηνπ 4 Πνηνο ελέξγεζε θαη ην έθαλε θαιψληαο ηηο γελεέο εμαξρήο; Δγψ ν Κχξηνο, ν πξψηνο, θη απηφο πνπ είλαη κε ηνπο έζραηνπο εγψ ν ίδηνο 5 Σα λεζηά είδαλ θαη θνβήζεθαλ ηα πέξαηα ηεο γεο ηξφκαμαλ πιεζίαζαλ, θαη ήξζαλ... 8 Αιιά, εζχ Ηζξαήι, δνχιε κνπ, Ηαθψβ, εθιεθηέ κνπ, ην ζπέξκα ηνπ Αβξαάκ ηνπ αγαπεηνχ κνπ 9 εζχ ηνλ νπνίν πήξα απφ ηα άθξα ηεο γεο θαη ζε θάιεζα απφ ηα έζραηά ηεο, θαη ζνπ είπα: Δζχ είζαη ν δνχινο κνπ εγψ ζε έθιεμα θαη δελ ζα ζε απνξξίςσ 10 λα κε θνβάζαη επεηδή εγψ είκαη καδί ζνπ λα κε ηξνκάδεηο επεηδή, εγψ είκαη ν Θεφο ζνπ ζε ελίζρπζα κάιηζηα ζε βνήζεζα κάιηζηα ζε ππεξαζπίζηεθα κε ην δεμί ρέξη ηεο δηθαηνζχλεο κνπ { 8 π δέ, Ηζξαει, παηο κνπ Ηαθσβ, νλ εμειεμάκελ, ζπέξκα Αβξαακ, νλ εγάπεζα, 9 νπ αληειαβφκελ απ αθξσλ ηεο γεο θαη εθ ησλ ζθνπησλ απηεο εθάιεζά ζε θαη εηπά ζνη Παηο κνπ εη, εμειεμάκελ ζε θαη νπθ εγθαηέιηπφλ ζε, 10 κε θνβνπ, κεηα ζνπ γάξ εηκη. κε πιαλσ, εγσ γάξ εηκη ν ζεφο ζνπ ν εληζρχζαο ζε θαη εβνήζεζά ζνη θαη εζθαιηζάκελ ζε ηε δεμηα ηε δηθαία κνπ.} 11 Να φινη νη νξγηζκέλνη ελαληίνλ ζνπ ζα θαηαηζρπλζνχλ θαη ζα ληξαπνχλ ζα είλαη ζαλ ηίπνηε θαη νη αληίδηθνί ζνπ ζα αθαληζηνχλ 12 ζα ηνπο αλαδεηήζεηο, θαη δελ ζα ηνπο βξεηο ηνπο ελαληηνχκελνπο ζε ζέλα απηνί πνπ πνιεκνχλ ελαληίνλ ζνπ ζα γίλνπλ έλα ηίπνηε θαη ζαλ εμνπζέλσκα 13 Δπεηδή εγψ ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ είκαη πνπ θξαηάσ ην δεμί ζνπ ρέξη, ιέγνληάο ζνπ Να κε θνβάζαη εγψ ζα ζε βνεζήζσ 14 Να κε θνβάζαη,σ ζθνπιήθη Ηαθψβ, σ ζλεηνί ηνπ Ηζξαήι εγψ ζα ζε βνεζάσ ιέεη ν Κχξηνο θαη ιπηξσηήο ζνπ είλαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι 15 Να, εγψ ζα ζε θάλσ λέν θνθηεξφ αισληζηήξη φξγαλν νδνλησηφ ζα αισλίζεηο ηα βνπλά, θαη ζα ηα ιεπηχλεηο θαη ζα θάλεηο ηνπο ιφθνπο ζαλ ιεπηφ άρπξν 16 ζα ηα αλεκίζεηο θαη ν άλεκνο ζα ηα ζεθψζεη, θαη ν αλεκνζηξφβηινο ζα ηα δηαζθνξπίζεη εζχ φκσο ζα επθξαλζείο ζηνλ Κχξην θαη ζα δνμαζζείο ζηνλ Άγην ηνπ Ηζξαήι 17 Όηαλ νη θησρνί θαη νη ελδεείο δεηήζνπλ λεξφ θαη δελ ππάξρεη, θαη ε γιψζζα ηνπο ζα μεξαίλεηαη απφ ηε δίςα, εγψ ν Κχξηνο ζα ηνπο εηζαθνχζσ ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ 18 ζα αλνίμεη πνηάκηα ζε ςεινχο ηφπνπο, θαη πεγέο ζηε κέζε ησλ θνηιάδσλ ζα θάλσ ηελ έξεκν ιίκλεο απφ λεξά θαη ηελ μεξή γε πεγέο απφ λεξά 19 ηελ έξεκν ζα θπηέςσ ηνλ θέδξν ην δέληξν ηεο αθαθίαο, θαη ηε κπξηηά, θαη ηελ ειηά ζηελ αθαηνίθεηε γε ζα βάισ ην έιαην, θαη ηνλ πχμν καδί, 20 γηα λα δνπλ, θαη λα γλσξίδνπλ, θαη λα ζηνραζηνχλ, θαη λα ελλνήζνπλ καδί, φηη ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ην έθαλε, θαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι ην δεκηνχξγεζε. 42: ΝΑ ν δνχινο κνπ πνπ ππνζηήξημα, ν εθιεθηφο κνπ ζηνλ νπνίν ε ςπρή κνπ επαξεζηήζεθε έβαια επάλσ ηνπ ην πλεχκα κνπ ζα εμαγγείιεη θξίζε ζηα έζλε { 1 Ηαθσβ ν παηο κνπ, αληηιήκςνκαη απηνπ. Ηζξαει ν εθιεθηφο κνπ, πξνζεδέμαην απηνλ ε ςπρή κνπ. εδσθα ην πλεπκά κνπ επ απηφλ, θξίζηλ ηνηο εζλεζηλ εμνίζεη.} 2 Γελ ζα θσλάμεη, νχηε ζα αλαθξάμεη, νχηε ζα θάλεη ηε θσλή ηνπ λα αθνπζηεί ζηνπο δξφκνπο. 3 Καιάκη ζπαζκέλν δελ ζα ην ζπληξίςεη θαη ιηλάξη πνπ θαπλίδεη δελ ζα ην ζβήζεη ζα εθθέξεη θξίζε κε αιήζεηα 4 Γελ ζα πάςεη νχηε ζα κηθξνςπρήζεη, κέρξηο φηνπ βάιεη θξίζε επάλσ ζηε γε θαη ηα λεζηά ζα πξνζκέλνπλ ηνλ λφκν ηνπ { 4 αλαιάκςεη θαη νπ ζξαπζζήζεηαη, εσο αλ ζε επη ηεο γεο θξίζηλ. θαη επη ησ νλφκαηη απηνπ εζλε ειπηνπζηλ.} 5 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο, θαη ηνπο άπισζε απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε θαη φζα γελληνχληαη απ απηή απηφο πνπ έδσζε πλνή ζηνλ ιαφ πνπ είλαη επάλσ ηεο θαη πλεχκα ζ απηνχο πνπ πεξπαηνχλ επάλσ ηεο 6 Δγψ ν Κχξηνο ζε θάιεζα κε δηθαηνζχλε θαη ζα θξαηάσ ην ρέξη ζνπ θαη ζα ζε θπιάζζσ θαη ζα ζε θάλσ δηαζήθε ηνπ ιανχ {δέδσθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο}, θσο ησλ εζλψλ 7 γηα λα αλνίμεηο ηα κάηηα ησλ ηπθιψλ θαη λα βγάιεηο ηνπο δέζκηνπο απφ ηα δεζκά απηνχο πνπ θάζνληαη ζε ζθνηάδη απφ ην ζπίηη ηεο θπιαθήο 8 Δγψ είκαη ν Κχξηνο απηφ είλαη ην φλνκά κνπ θαη δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε άιινλ νχηε ηελ αίλεζή κνπ ζηα γιππηά 9 Να ήξζαλ ηα εμαξρήο θη εγψ αλαγγέιισ λέα πξάγκαηα πξηλ λα μεθπηξψζνπλ ζαο κηιάσ γη απηά. 10 Να ςάιιεηε ζηνλ Κχξην έλα λέν ηξαγνχδη ηε δφμα ηνπ απφ ηα άθξα ηεο γεο εζείο πνπ θαηεβαίλεηε ζηε ζάιαζζα θαη φια φζα ππάξρνπλ κέζα ζ απηή ηα λεζηά θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ απηά 11 Ζ έξεκνο θαη νη πφιεηο ηεο αο πςψζνπλ θσλή νη θσκνπφιεηο πνπ θαηνηθεί ν Κεδάξ αο ςάιινπλ νη θάηνηθνη ηεο ειά αο αιαιάδνπλ απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ 12 Αο δψζνπλ δφμα ζηνλ Κχξην θη αο αλαγγείινπλ ηελ αίλεζή ηνπ ζηα λεζηά 13 Ο Κχξηνο ζα βγεη ζαλ ηζρπξφο ζα δηεγείξεη δήιν ζαλ πνιεκηζηήο ζα θσλάμεη κάιηζηα ζα βξπρήζεη ζα ππεξηζρχζεη ελάληηα ζηνπο πνιεκίνπο ηνπ.14 Απφ πνιχ θαηξφ ζηψπεζα ζα κείλσ ήζπρνο ζα θξαηήζσ ηνλ εαπηφ κνπ Σψξα ζα θσλάμσ ζαλ απηή πνπ γελλάεη ζα θαηαζηξέςσ θαη ζα θαηαπηψ καδί 15 ζα εξεκψζσ βνπλά θαη ιφθνπο θαη ζα θαηαμεξάλσ θάζε ρνξηάξη ηνπο θαη ζα θάλσ ηνπο πνηακνχο λεζηά θαη ζα μεξάλσ ηηο ιίκλεο. 16 Καη ζα θέξσ ηνπο ηπθινχο απφ δξφκν πνπ δελ ήμεξαλ ζα ηνπο νδεγήζσ ζε κνλνπάηηα πνπ δελ γλψξηδαλ ζα θάλσ ην ζθνηάδη θσο κπξνζηά ηνπο θαη ηα ζηξεβιά ίζηα Απηά ηα πξάγκαηα ζα ηνπο θάλσ θαη δελ ζα ηνπο εγθαηαιείςσ 43: Καη ηψξα, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν δεκηνπξγφο ζνπ Ηαθψβ, θαη ν πιάζηεο ζνπ Ηζξαήι Να κε θνβάζαη επεηδή, εγψ ζε ιχηξσζα ζε θάιεζα κε ην φλνκά ζνπ είζαη δηθφο κνπ 2 Όηαλ δηαβαίλεηο κέζα απφ ηα λεξά ζα είκαη καδί ζνπ θη φηαλ πεξλάο κέζα απφ ηα πνηάκηα δελ ζα πιεκκπξίδνπλ επάλσ ζνπ φηαλ πεξπαηάο κέζα απφ ηε θσηηά δελ ζα θαείο νχηε ζα εμαθζεί θιφγα επάλσ ζνπ 3 Δπεηδή εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι, ν σηήξαο ζνπ έδσζα γηα αληίιπηξφ ζνπ ηελ Αίγππην αληί γηα ζέλα ηελ Αηζηνπία θαη ηε εβά 4 Αθφηνπ ζηάζεθεο πνιχηηκνο ζηα κάηηα κνπ δνμάζηεθεο θη εγψ ζε αγάπεζα θαη ζα δψζσ πνιινχο αλζξψπνπο αληί γηα ζέλα θαη ιανχο πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ 5 Να κε θνβάζαη επεηδή, εγψ είκαη καδί ζνπ απφ ηελ αλαηνιή* ζα θέξσ ην ζπέξκα ζνπ θη απφ ηε δχζε* ζα ζε ζπλάμσ, 6 ζα πσ ζηνλ βνξξά: Γψζε θαη πξνο ηνλ λφην: Να κε εκπνδίζεηο θέξε ηνπο γηνπο κνπ απφ 5

6 καθξηά θαη ηηο ζπγαηέξεο κνπ απφ ηα άθξα ηεο γεο 7 φινπο φζνπο νλνκάδνληαη κε ην φλνκά κνπ επεηδή ηνπο δεκηνχξγεζα γηα ηε δφμα κνπ ηνπο έπιαζα θαη ηνπο έθαλα, 8 Βγάιε ηνλ ιαφ κνπ ηνλ ηπθιφ παξ φιν πνπ έρεη κάηηα θαη ηνλ θνπθφ παξ φιν πνπ έρεη απηηά. { 8 θαη εμήγαγνλ ιανλ ηπθιφλ, θαη νθζαικνί εηζηλ σζαχησο ηπθινί, θαη θσθνη ηα σηα ερνληεο. 9 πάληα ηα εζλε ζπλήρζεζαλ ακα, θαη ζπλαρζήζνληαη αξρνληεο εμ απησλ. ηίο αλαγγειεη ηαπηα; ε ηα εμ αξρεο ηίο αλαγγειεη πκηλ; αγαγέησζαλ ηνπο κάξηπξαο απησλ θαη δηθαησζήησζαλ θαη εηπάησζαλ αιεζε. 10 γέλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαγσ κάξηπο, ιέγεη θχξηνο ν ζεφο, θαη ν παηο, νλ εμειεμάκελ, ηλα γλσηε θαη πηζηεχζεηε θαη ζπλεηε νηη εγψ εηκη, εκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην αιινο ζενο θαη κεη εκε νπθ εζηαη. 11 εγσ ν ζεφο, θαη νπθ εζηηλ πάξεμ εκνπ ζψδσλ.} { 14 Οπησο ιέγεη θχξηνο ν ζενο ν ιπηξνχκελνο πκαο ν αγηνο Ηζξαει Δλεθελ πκσλ απνζηεισ εηο Βαβπισλα θαη επεγεξσ πάληαο θεχγνληαο, θαη Υαιδαηνη ελ πινίνηο δεζήζνληαη. 15 εγσ θχξηνο ν ζενο ν αγηνο πκσλ ν θαηαδείμαο Ηζξαει βαζηιέα πκσλ.} 16 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπ έθαλε δξφκν ζηε ζάιαζζα, θαη κνλνπάηηα ζηα δπλαηά λεξά 17 πνπ έβγαιε άκαμεο θαη άινγα, ζηξαηφ θαη ξσκαιένπο μαπιψζεθαλ θάησ φια καδί δελ ζεθψζεθαλ αθαλίζηεθαλ έζβεζαλ ζαλ ζηνππί. 18 Να κε ζπκάζηε ηα πξσηπηεξηλά, θαη λα κε ζπιινγίδεζηε ηα παιηά. 19 Να, εγψ ζα θάλσ έλα λέν πξάγκα, ηψξα ζα αλαηείιεη, δελ ζα ην γλσξίζεηε; Θα θάλσ, ζίγνπξα, έλαλ δξφκν ζηελ έξεκν, πνηακνχο ζε άλπδξε γε. 20 Σα ζεξία ηνπ ρσξαθηνχ ζα κε δνμάζνπλ, ηα ηζαθάιηα, θαη νη ζηξνπζνθάκεινη, επεηδή, δίλσ λεξά ζηελ έξεκν, πνηακνχο ζηελ άλπδξε γε, γηα λα πνηίζσ ηνλ ιαφ κνπ, ηνλ εθιεθηφ κνπ. 21 Ο ιαφο πνπ έπιαζα γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζα δηεγείηαη ηελ αίλεζή κνπ. { 16 νπησο ιέγεη θχξηνο ν δηδνπο νδνλ ελ ζαιάζζε θαη ελ πδαηη ηζρπξσ ηξίβνλ 17 ν εμαγαγσλ αξκαηα θαη ηππνλ θαη νρινλ ηζρπξφλ, αιια εθνηκήζεζαλ θαη νπθ αλαζηήζνληαη, εζβέζζεζαλ σο ιίλνλ εζβεζκέλνλ 18 Με κλεκνλεχεηε ηα πξσηα θαη ηα αξραηα κε ζπιινγίδεζζε. 19 ηδνπ πνησ θαηλα α λπλ αλαηειεη, θαη γλψζεζζε απηά. θαη πνηήζσ ελ ηε εξήκσ νδνλ θαη ελ ηε αλχδξσ πνηακνχο. 20 επινγήζεη κε ηα ζεξία ηνπ αγξνπ, ζεηξελεο θαη ζπγαηέξεο ζηξνπζσλ, νηη εδσθα ελ ηε εξήκσ πδσξ θαη πνηακνπο ελ ηε αλχδξσ πνηίζαη ην γέλνο κνπ ην εθιεθηφλ, 21 ιαφλ κνπ, νλ πεξηεπνηεζάκελ ηαο αξεηάο κνπ δηεγεηζζαη. 22 νπ λπλ εθάιεζά ζε, Ηαθσβ, νπδε θνπηαζαί ζε επνίεζα, Ηζξαει } 44: Αιιά ηψξα, άθνπζε δνχιε κνπ Ηαθψβ, θαη Ηζξαήι, πνπ έθιεμα 2 έηζη ιέεη ν Κχξηνο, πνπ ζε έθαλε θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά θαη ζα ζε βνεζήζεη Να κε θνβάζαη δνχιε κνπ Ηαθψβ, θη εζχ Ηεζνπξνχλ, πνπ έθιεμα 3 επεηδή ζα μερχλσ λεξφ επάλσ ζ απηφλ πνπ δηςάεη, θαη πνηακνχο επάλσ ζηελ μεξά ζα μερχλσ ην πλεχκα κνπ επάλσ ζην ζπέξκα ζνπ θαη ηελ επινγία κνπ επάλσ ζηνπο εγγνλνχο ζνπ 4 θαη ζα βιαζηήζνπλ ζαλ αλάκεζα ζε ρνξηάξη ζαλ ηηηέο θνληά ζηα ξπάθηα ησλ λεξψλ 5 Ο κελ έλαο ζα ιέεη Δγψ είκαη ηνπ Κπξίνπ ελψ ν άιινο ζα νλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Ηαθψβ θαη άιινο ζα ππνγξάθεη κε ην ρέξη ηνπ ζηνλ Κχξην, θαη ζα επνλνκάδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Ηζξαήι 6 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Βαζηιηάο ηνπ Ηζξαήι, θαη ν ιπηξσηήο ηνπ, ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ Δγψ είκαη ν πξψηνο, θαη εγψ ν έζραηνο θη εθηφο απφ κέλα Θεφο δελ ππάξρεη. 7 Καη πνηνο είλαη, φπσο εγψ ζα θξάμεη θαη ζα αλαγγείιεη, θαη ζα κε δηαηάμεη { 6 Οπησο ιέγεη ν ζενο ν βαζηιεπο ηνπ Ηζξαει ν ξπζάκελνο απηνλ ζενο ζαβασζ Δγσ πξσηνο θαη εγσ κεηα ηαπηα, πιελ εκνπ νπθ εζηηλ ζεφο. 7 ηίο σζπεξ εγψ; ζηήησ θαιεζάησ θαη εηνηκαζάησ κνη αθ νπ επνίεζα αλζξσπνλ εηο ηνλ αησλα, θαη ηα επεξρφκελα πξν ηνπ ειζεηλ αλαγγεηιάησζαλ πκηλ ηα επεξρφκελα θαη ηα κέιινληα, αο ηνπο ηα αλαγγείινπλ } 8 Να κε θνβάζηε, νχηε λα ηξνκάδεηε, έθηνηε δελ ζε έθαλα λα αθνχζεηο, θαη ην αλήγγεηια; Δζείο κάιηζηα είζηε κάξηπξέο κνπ, εθηφο απφ κέλα ππάξρεη Θεφο; Βέβαηα, δελ ππάξρεη βξάρνο, δελ γλσξίδσ θαλέλαλ Να ηα ζπκεζείο απηά, Ηαθψβ θαη Ηζξαήι επεηδή είζαη δνχινο { παηο } κνπ, εγψ ζε έπιαζα δνχιν κνπ { πα ηδα κνπ } Ηζξαήι, δελ ζα ιεζκνλεζείο απφ κέλα 22 αλ ππθλή νκίριε εμάιεηςα ηηο παξαβάζεηο ζνπ θαη ζαλ ζχλλεθν ηηο ακαξηίεο ζνπ γχξηζε ζε κέλα επεηδή εγψ ζε ιχηξσζα 23 Να ςάιιεηε νπξαλνί επεηδή, απηφ ην έθαλε ν Κχξηνο λα αιαιάμεηε, φζα είζηε θάησ απφ ηε γε λα βγάιεηε θσλή αγαιιίαζεο βνπλά, δάζε θαη φια ηα δέληξα πνπ είλαη ζ απηά επεηδή ν Κχξηνο ιχηξσζε ηνλ Ηαθψβ, θαη δνμάζηεθε ζηνλ Ηζξαήι. 24 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπ ζε ιχηξσζε θαη ζε έπιαζε απφ ηελ θνηιηά Δγψ είκαη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηα πάληα ν κφλνο πνπ άπισζε ηνπο νπξαλνχο, απηφο πνπ ζηεξέσζε ηε γε απφ κφλνο ηνπ 25 απηφο πνπ καηαηψλεη ηα ζεκάδηα ησλ ςεπδνιφγσλ θαη πνπ θάλεη ηνπο κάληεηο παξάθξνλεο απηφο πνπ αλαηξέπεη ηνπο ζνθνχο θαη πνπ κσξαίλεη ηελ επηζηήκε ηνπο 26 απηφο πνπ ζηεξεψλσ ηνλ ιφγν ηνπ δνχινπ { παηδφο } κνπ θαη πνπ εθπιεξψλσ ηε βνπιή ησλ κελπηψλ κνπ απηφο πνπ ιέεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ ζα θαηνηθεζείο θαη ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνχδα: Θα μαλαρηηζηείηε, θαη ζα αλνξζψζσ ηα εξείπηά ηνπ, 27 απηφο πνπ ιέεη: Να γίλεηο μεξά, θαη ζα μεξάλσ ηνπο πνηακνχο ζνπ, 28 απηφο πνπ ιέεη ζηνλ Κχξν: Απηφο είλαη ν βνζθφο κνπ, θαη ζα εθπιεξψζεη φια ηα ζειήκαηά κνπ, θη απηφο πνπ ιέεη ζηελ Ηεξνπζαιήκ: Θα μαλαρηηζηείο, θαη ζηνλ λαφ: Θα κπνπλ ηα ζεκέιηά ζνπ. 45: 17 Ο Ηζξαήι φκσο ζα ζσζεί κέζσ ηνπ Κπξίνπ κε αηψληα ζσηεξία δελ ζα αηζρπλζείηε νχηε ζα ληξαπείηε αηψληα 18 επεηδή έηζη ιέεη ν Κχξηνο απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο νπξαλνχο απηφο ν Θεφο πνπ έπιαζε ηε γε θαη ηελ έθηηαμε ν νπνίνο ηε ζηεξέσζε ηελ έθηηζε φρη κάηαηα αιιά ηελ έπιαζε γηα λα θαηνηθείηαη Δγψ είκαη ν Κχξηνο θαη δελ ππάξρεη άιινο 19 Γελ κίιεζα ζηα θξπθά νχηε ζε ζθνηεηλφ ηφπν ηεο γεο δελ είπα ζην ζπέξκα ηνπ Ηαθψβ: Να κε δεηήζεηε κάηαηα εγψ είκαη ν Κχξηνο πνπ κηιάεη δηθαηνζχλε πνπ αλαγγέιιεη επζχηεηα 20 Να ζπγθεληξσζείηε θαη λα έξζεηε λα πιεζηάζεηε καδί φζνη απφ ηα έζλε έρνπλ ζσζεί δελ έρνπλ λφεζε φζνη ζεθψλνπλ ην γιππηφ μχιν ηνπο θαη πξνζεχρνληαη ζε ζεφ πνπ δελ κπνξεί λα ζψζεη 21 Να αλαγγείιεηε, θαη λα ηνπο θέξεηε θνληά κάιηζηα αο ζπκβνπιεπζνχλ καδί 6

7 πνηνο ην αλήγγεηιε εμαξρήο Πνηνο ην θαλέξσζε απφ εθείλν ηνλ θαηξφ Όρη εγψ ν Κχξηνο. Καη, εθηφο απφ κέλα δελ ππάξρεη άιινο Θεφο, Θεφο δίθαηνο θαη σηήξαο, δελ ππάξρεη εθηφο απφ κέλα 22 Ρίμηε ην βιέκκα ζαο ζε κέλα θαη ζσζείηε φια ηα πέξαηα ηεο γεο επεηδή εγψ είκαη ν Θεφο θαη δελ ππάξρεη άιινο 23 Οξθίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ ν ιφγνο βγήθε απφ ην ζηφκα κνπ κε δηθαηνζχλε θαη δελ ζα επηζηξέςεη: Όηη θάζε γφλαην ζα θάκςεη ζε κέλα θάζε γιψζζα ζα νξθίδεηαη ζε κέλα 24 Βέβαηα ζα πνπλ γηα κέλα: ηνλ Κχξην είλαη ε δηθαηνζχλε θαη ε δχλακε ζ απηφλ ζα πξνζέιζνπλ θαη ζα ληξνπηαζηνχλ φινη εθείλνη πνπ νξγίδνληαη ελαληίνλ ηνπ 25 ηνλ Κχξην ζα δηθαησζεί θαη ζα δνμαζζεί νιφθιεξν ην ζπέξκα ηνπ Ηζξαήι 48: ΑΚΟΤΣΔ ηνχην νίθνο Ηαθψβ εζείο πνπ θιεζήθαηε κε ην φλνκα ηνπ Ηζξαήι θαη πνπ βγήθαηε απφ ηελ πεγή ηνπ Ηνχδα πνπ νξθίδεζηε ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη πνπ αλαθέξεηε ηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι φκσο, φρη κε αιήζεηα νχηε κε δηθαηνζχλε 2 Δπεηδή, παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηελ άγηα πφιε, θαη ζηεξίδνληαη επάλσ ζηνλ Θεφ ηνπ Ηζξαήι ην φλνκά ηνπ είλαη Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ 3 Έθηνηε αλήγγεηια ηα εμαξρήο θαη βγήθαλ απφ ην ζηφκα κνπ θαη ηα δηαθήξπμα ηα έθαλα μαθληθά θαη έγηλαλ 4 Δπεηδή, γλσξίδσ φηη είζαη ζθιεξφο θαη ν ηξάρειφο ζνπ ζηδεξέλην λεχξν θαη ην κέησπφ ζνπ ράιθηλν 5 Έθηνηε κάιηζηα, αλήγγεηια ζε ζέλα ηνχην πξηλ γίλεη ην δηαθήξπμα ζε ζέλα, γηα λα κε πεηο: Σν είδσιφ κνπ ηα έθαλε θαη ην γιππηφ κνπ θαη ην ρπηφ κνπ ηα πξφζηαμε 6 Άθνπζεο Γεο φια απηά θαη δελ ζα νκνινγήζεηε Απφ ηψξα δηαθεξχηησ ζε ζέλα λέα κάιηζηα απνθξπκκέλα, θαη ηα νπνία εζχ δελ ήμεξεο 7 Σψξα έγηλαλ, θαη φρη απφ παιηά θαη νχηε είρεο αθνχζεη γη απηά πξηλ απφ ηνχηε ηελ εκέξα γηα λα πεηο: Να, εγψ ηα ήμεξα 8 Οχηε άθνπζεο, νχηε ήμεξεο νχηε εμαξρήο είραλ αλνηρζεί ηα απηηά ζνπ επεηδή βέβαηα ήμεξα φηη ζα θεξφζνπλ άπηζηα θαη είρεο νλνκαζηεί παξαβάηεο απφ ηελ θνηιηά 9 Δμαηηίαο ηνπ νλφκαηφο κνπ ζα καθξχλσ ηνλ ζπκφ κνπ θαη εμαηηίαο ηνπ επαίλνπ κνπ ζα ζπγθξαηεζεί ζε ζέλα ψζηε λα κε ζε εμνινζξεχζσ 10 Να ζε θαζάξηζα φρη φκσο ζαλ αζήκη ζε έθαλα εθιεθηφ ζην ρσλεπηήξη ηεο ζιίςεο 11 Δμαηηίαο κνπ εμαηηίαο κνπ, ζα ην θάλσ επεηδή πψο ζα κνιπλφηαλ ην φλνκά κνπ Ναη, δελ ζα δψζσ ηε δφμα κνπ ζε άιινλ 12 Άθνπζέ κε, Ηαθψβ θαη Ηζξαήι πνπ εγψ θάιεζα εγψ είκαη ν ίδηνο εγψ είκαη ν πξψηνο θαη ν έζραηνο. 13 Καη ην ρέξη κνπ ζεκειίσζε ηε γε θαη ην δεμί κνπ ρέξ κέηξεζε ηνπο νπξαλνχο κε ζπηζακή, φηαλ ηνπο θαιψ, παξαζηέθνληαη καδί. 49: ΑΚΟΤΣΔ κε ηα λεζηά θαη πξνζέμηε νη καθξηλνί ιανί Ο Κχξηνο κε θάιεζε απφ ηελ θνηιηά, απφ ηα ζπιάρλα ηεο κεηέξαο κνπ αλέθεξε ην φλνκά κνπ. 2 Καη έθαλε ην ζηφκα κνπ ζαλ νμεία κάραηξα κε έθξπςε θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ ρεξηνχ ηνπ, θαη κε έθαλε ζαλ εθιεθηφ βέινο, θαη κε έθξπςε ζηε θαξέηξα ηνπ, 3 θαη κνπ είπε: Δζχ είζαη ν δνχινο κνπ, Ηζξαήι, ζηνλ νπνίν ζα δνμαζζψ. 4 Κη εγψ είπα: Κνπίαζα κάηαηα γηα ην ηίπνηε θαη κάηαηα αλάισζα ηε δχλακή κνπ ε θξίζε κνπ, φκσο, είλαη καδί κε ηνλ Κχξην θαη ην έξγν κνπ καδί κε ηνλ Θεφ κνπ 5 Σψξα ινηπφλ, ιέεη ν Κχξηνο, απηφο πνπ κε έπιαζε δνχινλ ηνπ απφ ηελ θνηιηά γηα λα επαλαθέξσ ζ απηφλ ηνλ Ηαθψβ, θαη γηα λα ζπγθεληξσζεί ζ απηφλ ν Ηζξαήι θαη ζα δνμαζηψ ζηα κάηηα ηνπ Κπξίνπ, θαη ν Θεφο κνπ ζα είλαη ε δχλακή κνπ 6 θαη είπε: Δίλαη κηθξφ πξάγκα λα είζαη δνχινο κνπ γηα λα αλνξζψζεηο ηηο θπιέο ηνπ Ηαθψβ θαη λα επαλαθέξεηο ην ππφινηπν ηνπ Ηζξαήι επηπιένλ, ζα ζε δψζσ θσο ζηα έζλε γηα λα είζαη ε ζσηεξία κνπ κέρξηο εζράηνπ ηεο γεο { 49: θαη εηπέλ κνη Μέγα ζνί εζηηλ ηνπ θιεζελαί ζε παηδά κνπ ηνπ ζηεζαη ηαο θπιαο Ηαθσβ θαη ηελ δηαζπνξαλ ηνπ Ηζξαει επηζηξέςαη. ηδνπ ηέζεηθά ζε εηο δηαζήθελ γέλνπο εηο θσο εζλσλ ηνπ εηλαί ζε εηο ζσηεξίαλ εσο εζράηνπ ηεο γεο. } 7 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο, ν Λπηξσηήο ηνπ Ηζξαήι ν Άγηφο ηνπ πξνο εθείλνλ πνπ έλαο άλζξσπνο θαηαθξνλεί, πξνο εθείλνλ πνπ βδειχζζεηαη έλα έζλνο πξνο ηνλ δνχιν ησλ εμνπζηαζηψλ Βαζηιηάδεο ζα ζε δνπλ θαη ζα ζεθσζνχλ εγεκφλεο θαη ζα ζε πξνζθπλήζνπλ, έλεθα ηνπ Κπξίνπ, πνπ είλαη πηζηφο, ηνπ Άγηνπ ηνπ Ηζξαήι, πνπ ζε έθιεμε 8 Έηζη ιέεη ν Κχξηνο ε θαηξφ δεθηφ ζε εηζάθνπζα θαη ζε εκέξα ζσηεξίαο ζε βνήζεζα θαη ζα ζε δηαθπιάμσ, θαη ζα ζε δψζσ ζε δηαζήθε ησλ ιαψλ γηα λα αλνξζψζεηο ηε γε, λα θιεξνδνηήζεηο εξεκσκέλεο θιεξνλνκίεο 9 ιέγνληαο ζηνπο δέζκηνπο: Να βγείηε, ζ απηνχο πνπ είλαη ζην ζθνηάδη: Φαλεξσζείηε. Θα βνζθεζνχλ θνληά ζηνπο δξφκνπο, θαη νη βνζθέο ηνπο ζα είλαη ζε φινπο ηνπο ςεινχο ηφπνπο. 10 Γελ ζα πεηλάζνπλ, νχηε ζα δηςάζνπλ, δελ ζα ηνπο πξνζβάιεη νχηε ν θαχζσλαο νχηε ν ήιηνο επεηδή απηφο πνπ ηνπο ειεεί ζα ηνπο νδεγήζεη, θαη ζα ηνπο θέξεη δηακέζνπ πεγψλ λεξψλ. 11 Καη φια ηα βνπλά κνπ ζα ηα θάλσ δξφκνπο, θαη ηα κνλνπάηηα κνπ ζα πςσζνχλ 12 Να απηνί ζα ξζνπλ απφ καθξηά θαη λα, απηνί απφ βνξξά θη απφ λφην θη απηνί απφ ηε γε ηνπ ηλείκ 13 Να επθξαίλεζηε νπξαλνί θαη λα αγάιιεζαη γε ηα βνπλά, λα αιαιάμεηε επεηδή, ν Κχξηνο παξεγφξεζε ηνλ ιαφ ηνπ, θαη ειέεζε ηνπο ζιηκκέλνπο ηνπ. 14 Αιιά, ε ηψλ είπε: Ο Κχξηνο κε εγθαηέιεηςε, θαη ν Κχξηφο κνπ κε ιεζκφλεζε 15 Μπνξεί ε γπλαίθα λα ιεζκνλήζεη ην βξέθνο ηεο πνπ ην ζειάδεη ψζηε λα κε ειεήζεη ην παηδί ηεο θνηιηάο ηεο; Αιιά, θη αλ απηέο ιεζκνλήζνπλ, εγψ φκσο δελ ζα ζε ιεζκνλήζσ 16 Να, ζε έρσ δσγξαθίζεη* επάλσ ζηηο παιάκεο κνπ ηα ηείρε ζνπ είλαη πάληνηε κπξνζηά κνπ 17 Σα παηδηά ζνπ ζα ξζνπλ κε ζπνπδή απηνί φκσο πνπ ζε θαηαζηξέθνπλ θαη ζε εξεκψλνπλ ζα βγνπλ έμσ απφ ζέλα 18 Ύςσζε ηα κάηηα ζνπ νιφγπξα, θαη δεο φινη απηνί ζπγθεληξψλνληαη καδί, έξρνληαη ζε ζέλα Εσ εγψ ιέεη ν Κχξηνο, φηη φινπο απηνχο ζα ηνπο ληπζείο εζχ ζαλ θφζκεκα, θαη ζα ηνπο ζηνιηζηείο ζαλ λχθε 19 Δπεηδή νη αθαληζκέλνη ζνπ θαη νη εξεκσκέλνη ζνπ ηφπνη θαη ε θαηαθζαξκέλε γε ζνπ ζα είλαη κάιηζηα πάξα πνιχ ζηελνί γηα ηνπο θαηνίθνπο ζνπ θη εθείλνη πνπ ζε θαηέηξσγαλ ζα θξαηεζνχλ καθξηά απφ ζέλα 20 Σα παηδηά πνπ ζα απνθηήζεηο χζηεξα απφ ηελ αηεθλία ζνπ ζα πνπλ επηπιένλ ζηα απηηά ζνπ: Δίλαη ζηελφο ν ηφπνο γηα κέλα θάλε κνπ έλαλ ηφπν γηα λα θαηνηθήζσ 21 Σφηε ζα πεηο ζηελ θαξδηά ζνπ: Πνηνο κνπ ηα γέλλεζε απηά ελψ εγψ ήκνπλ άηεθλε θαη έξεκε { ρήξα } αηρκάισηε θαη κεηαθεξφκελε; Κη απηά πνηνο ηα έζξεςε; Να εγψ είρα εγθαηαιεηθζεί κφλε, απηά πνχ ήζαλ; 22 Έηζη ιέεη ν θχξηνο ν Θεφο: Να ζα πςψζσ ην ρέξη κνπ πξνο ηα έζλε θαη ζα ζηήζσ ηε ζεκαία κνπ πξνο ηνπ ιανχο θαη ζα θέξνπλ ηνπο γηνπο ζνπ ζηηο 7

8 αγθάιεο ζνπ, θαη νη ζπγαηέξεο ζνπ ζα θεξζνχλ επάλσ ζε ψκνπο 23 θαη νη βαζηιηάδεο ζα είλαη νη παηδνηξφθνη ζνπ θαη νη βαζίιηζζέο ηνπο νη ηξνθνί ζνπ ζα ζε πξνζθπλήζνπλ κε ην πξφζσπν πξνο ηε γε θαη ζα γιείθνπλ ην ρψκα ησλ πνδηψλ ζνπ θαη ζα γλσξίζεηο φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο θαη φηη εθείλνη πνπ κε πξνζκέλνπλ δελ ζα ληξνπηαζηνχλ 24 Μπνξεί λα αθαηξεζεί ην ιάθπξν απφ ηνλ ηζρπξφ { απφ ηνπ γίγαληνο } ή λα ειεπζεξσζνχλ εθείλνη πνπ δίθαηα αηρκαισηίζηεθαλ 25 Ο Κχξηνο φκσο ιέεη. Καη νη αηρκάισηνη ηνπ ηζρπξνχ ζα αθαηξεζνχλ θαη ην ιάθπξν ηνπ ηξνκεξνχ ζα απνζπαζηεί επεηδή, εγψ ζα δηθνινγήζσ απέλαληη ζ απηνχο πνπ δηθνινγνχλ ελαληίνλ ζνπ θαη εγψ ζα ζψζσ ηα παηδηά ζνπ 26 Δλψ απηνχο πνπ ζε θαηαζιίβνπλ, ζα θάλσ λα θάλε ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ζάξθεο, θαη ζα κεζχζνπλ κε ην ίδην ηνπο ην αίκα, ζαλ κε λέν θξαζί, θαη θάζε ζάξθα ζα γλσξίζεη φηη εγψ είκαη ν Κχξηνο ν σηήξαο ζνπ θαη ν Λπηξσηήο ζνπ ν Ηζρπξφο ηνπ Ηαθψβ. 51: ΑΚΟΤΣΔ κε εζείο πνπ αθνινπζείηε ηε δηθαηνζχλε πνπ δεηάηε ηνλ Κχξην θνηηάμηε ζηνλ βξάρν απ ηνλ νπνίν ιαηνκεζήθαηε θαη ζην ζηφκην ηνπ ιάθθνπ, απ ηνλ νπνίν αλνξπρζήθαηε. 2 Κνηηάμηε ζηνλ Αβξαάκ ηνλ παηέξα ζαο θαη ζηε άξξα πνπ ζαο γέλλεζε επεηδή ηνλ θάιεζα φηαλ ήηαλ έλαο, θαη ηνλ επιφγεζα, θαη ηνλ πιήζπλα 3 Ο Κχξηνο, ινηπφλ, ζα παξεγνξήζεη ηε ηψλ απηφο ζα παξεγνξήζεη φινπο ηνπο εξεκσκέλνπο ηφπνπο ηεο θαη ζα θάλεη ηελ έξεκφ ηεο ζαλ ηελ Δδέκ, θαη ηελ εξεκηά ηεο ζαλ παξάδεηζν ηνπ Κπξίνπ επθξνζχλε θαη αγαιιίαζε ζα βξίζθεηαη κέζα ζ απηή δνμνινγία θαη θσλή αίλεζεο 4 Άθνπζέ κε ιαέ κνπ θαη δψζε αθξφαζε ζε κέλα έζλνο κνπ επεηδή απφ κέλα ζα βγεη λφκνο, θαη ζα ζηήζσ ηελ θξίζε κνπ γηα θσο ησλ ιαψλ { εζλψλ }. 5 Ζ δηθαηνζχλε κνπ πιεζηάδεη, ε ζσηεξία κνπ βγήθε, θαη νη βξαρίνλέο κνπ ζα θξίλνπλ ηνπο ιανχο, ηα λεζηά ζα κε πξνζκέλνπλ, θαη ζα ειπίδνπλ επάλσ ζηνλ βξαρίνλά κνπ. 6 Τςψζηε ηα κάηηα ζαο ζηνπο νπξαλνχο, θαη θνηηάμηε θάησ ζηε γε, επεηδή, νη νπξαλνί ζα δηαιπζνχλ ζαλ θαπλφο, θαη ε γε ζα παιηψζεη ζαλ ηκάηην θαη φζνη θαηνηθνχλ ζ απηά ζα πεζάλνπλ εμίζνπ αιιά, ε ζσηεξία κνπ ζα είλαη ζηνλ αηψλα, θαη ε δηθαηνζχλε κνπ δελ ζα εθιείςεη 7 Αθνχζηε κε εζείο πνπ γλσξίδεηε δηθαηνζχλε ιαέ ζηελ θαξδηά ηνπ νπνίνπ είλαη ν λφκνο κνπ λα κε θνβάζηε ηνλ νλεηδηζκφ ησλ αλζξψπσλ, νχηε λα ηαξάζζεζηε ζηηο χβξεηο ηνπο. 8 Δπεηδή, ζαλ ηκάηην ζα ηνπο θαηαθάεη ην ζθνπιήθη, ε δηθαηνζχλε κνπ, φκσο, ζα κέλεη ζηνλ αηψλα, θαη ε ζσηεξία κνπ ζε γελεέο γελεψλ. 9 ήθσ επάλσ ζήθσ επάλσ, ληχζνπ δχλακε, σ βξαρίνλα ηνπ Κπξίνπ! ήθσ επάλσ φπσο ζηηο αξραίεο εκέξεο ζηηο παιηέο γελεέο! Γελ είζαη εζχ, πνπ πάηαμεο ηε Ραάβ, θαη ηξαπκάηηζεο ηνλ δξάθνληα 10 Γελ είζαη εζχ πνπ μήξαλεο ηε ζάιαζζα ηα λεξά ηεο κεγάιεο αβχζζνπ πνπ δεκηνχξγεζεο ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο δξφκν δηάβαζεο ησλ ιπηξσκέλσλ. 11 Καη νη ιπηξσκέλνη ηνπ Κπξίνπ ζα επηζηξέςνπλ, θαη ζα ξζνπλ ζηε ηψλ κε αιαιαγκφ θαη αηψληα επθξνζχλε ζα είλαη επάλσ ζην θεθάιη ηνπο ζα απνιαχζνπλ αγαιιίαζε θαη επθξνζχλε ε ιχπε θαη ν ζηελαγκφο ζα θχγνπλ 12 Δγψ, εγψ είκαη πνπ ζαο παξεγνξψ Δζχ πνηνο είζαη θαη θνβάζαη απφ ζλεηφ άλζξσπν, πνπ ζα γίλεη ζαλ ρνξηάξη 13 θαη ιεζκφλεζεο ηνλ Κχξην ηνλ Γεκηνπξγφ ζνπ απηφλ πνπ άπισζε ηνπο νπξαλνχο, θαη ζεκειίσζε ηε γε θαη θνβφζνπλ πάληνηε θαζεκεξηλά, ηελ νξγή εθείλνπ πνπ ζε θαηέζιηβε ζαλ λα ήηαλ έηνηκνο λα θαηαζηξέςεη. Καη πνχ είλαη ηψξα ε νξγή εθείλνπ πνπ θαηέζιηβε 14 Ο αηρκαισηηζκέλνο ζπεχδεη λα ιπζεί θαη λα κε πεζάλεη ζηνλ ιάθθν νχηε λα ζηεξεζεί ην ςσκί ηνπ 15 επεηδή εγψ είκαη ν Κχξηνο ν Θεφο ζνπ, απηφο πνπ ηαξάζζεη ηε ζάιαζζα θαη ηα θχκαηά ηεο ερνχλ ην φλνκά ηνπ είλαη ν Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ 16 θαη έβαια ηα ιφγηα κνπ ζην ζηφκα ζνπ θαη ζε ζθέπαζα κε ηε ζθηά ηνπ ρεξηνχ κνπ, γηα λα ζηεξεψζσ ηνπο νπξαλνχο, θαη λα ζεκειηψζσ ηε γε θαη γηα λα πσ ζηε ηψλ: Δίζαη ιαφο κνπ { 16 ζήζσ ηνπο ιφγνπο κνπ εηο ην ζηφκα ζνπ θαη ππν ηελ ζθηαλ ηεο ρεηξφο κνπ ζθεπάζσ ζε, ελ ε εζηεζα ηνλ νπξαλνλ θαη εζεκειίσζα ηελ γελ. θαη εξεη ησλ Λαφο κνπ εη ζχ.} 17 ήθσ επάλσ ζήθσ επάλσ λα αλαζηεζείο, Ηεξνπζαιήκ, πνπ ήπηεο απφ ην ρέξη ηνπ Κπξίνπ ην πνηήξη ηνπ ζπκνχ ηνπ ήπηεο άδεηαζεο αθφκα θη απηή ηε ιάζπε ηνπ θξαζηνχ ηνπ πνηεξηνχ ηεο δάιεο 18 Απφ φινπο ηνπο γηνπο πνπ γέλλεζε δελ ππάξρεη εθείλνο πνπ λα ηελ νδεγεί δελ ππάξρεη απφ φινπο ηνπο γηνπο πνπ έζξεςε εθείλνο πνπ λα ηελ πηάλεη απφ ην ρέξη 19 Απηά ηα δχν ήξζαλ επάλσ ζνπ πνηνο ζα ζε ζπιιππεζεί; Δξήκσζε θαη θαηαζηξνθή, θαη πείλα θαη κάραηξα, κε ηη λα ζε παξεγνξήζσ; 20 Οη γηνη ζνπ απνλεθξψζεθαλ είλαη μαπισκέλνη ζηελ άθξε φισλ ησλ δξφκσλ, ζαλ έλαο άγξηνο ηαχξνο κέζα ζε δίρηπα είλαη γεκάηνη απφ ηνλ ζπκφ ηνπ Κπξίνπ, απφ ηελ επηηίκεζε ηνπ Θενχ ζνπ 21 Γη απηφ άθνπ ηψξα ηνχην ζιηκκέλε θαη κεζπζκέλε*, φκσο φρη απφ θξαζί 22 έηζη ιέεη ν Κχξηφο ζνπ, ν Κχξηνο, θαη ν Θεφο ζνπ, πνπ δηθνινγεί ππέξ ηνπ ιανχ ηνπ Να, πήξα απφ ηα ρέξηα ζνπ ην πνηήξη ηεο δάιεο ηε ιάζπε ηνπ θξαζηνχ απφ ην πνηήξη ηνπ ζπκνχ κνπ ηνπ ινηπνχ δελ ζα ην μαλαπηείο, 23 θαη ζα ην βάισ ζην ρέξη εθείλσλ πνπ ζε θαηαζιίβνπλ, πνπ είπαλ ζηελ ςπρή ζνπ: θχςε, γηα λα πεξάζνπκε, θη εζχ έβαιεο ην ζψκα ζνπ ζαλ γε θαη ζαλ δξφκν ζε εθείλνπο πνπ δηάβαηλαλ. 52: ήθσ επάλσ, ζήθσ επάλσ ληχζνπ ηε δχλακή ζνπ ηψλ ληχζνπ ηα ηκάηηα ηεο κεγαινπξέπεηάο ζνπ Ηεξνπζαιήκ άγηα πφιε επεηδή ηνπ ινηπνχ δελ ζα κπεη μαλά ζε ζέλα ν απεξίηκεηνο θαη ν αθάζαξηνο 2 μεηίλαμε απφ πάλσ ζνπ ην ρψκα ζήθσ θάζηζε Ηεξνπζαιήκ ιχζε ηα δεζκά απφ ηνλ ηξάρειφ ζνπ αηρκάισηε ζπγαηέξα ηεο ηψλ 3 Δπεηδή έηζη ιέεη ν Κχξηνο πνπιεζήθαηε γηα ην κεδέλ θαη ζα ιπηξσζείηε ρσξίο αζήκη 4 Δπεηδή, έηζη ιέεη ν Κχξηνο ν Θεφο Ο ιαφο κνπ θαηέβεθε πξσηχηεξα ζηελ Αίγππην γηα λα παξνηθήζεη εθεί θαη νη Αζζχξηνη ηνπο θαηέζιηςαλ ρσξίο αηηία 5 Σψξα, ινηπφλ, ηη έρσ λα θάλσ εδψ, ιέεη ν Κχξηνο επεηδή ν ιαφο κνπ πάξζεθε αηρκάισηνο γηα ην ηίπνηε Απηνί πνπ εμνπζηάδνπλ επάλσ ηνπο ηνλ θάλνπλ λα νινιχδεη ιέεη ν Κχξηνο θαη βιαζθεκείηαη ην φλνκά κνπ πάληνηε θαζεκεξηλά. 6 Γη απηφ, ν ιαφο κνπ ζα γλσξίζεη ην φλνκά κνπ γη απηφ θαηά ηελ εκέξα εθείλε, ζα γλσξίζεη φηη εγψ είκαη απηφο πνπ κηιά 7 Πφζν σξαία είλαη ηα πφδηα επάλσ ζηα βνπλά εθείλνπ πνπ επαγγειίδεηαη, εθείλνπ πνπ θεξχηηεη εηξήλε Δθείλνπ πνπ επαγγειίδεηαη αγαζά εθείλνπ πνπ θεξχηηεη ζσηεξία εθείλνπ πνπ ιέεη ζηε ηψλ Ο Θεφο ζνπ βαζηιεχεη 8 Οη θχιαθέο ζνπ ζα πςψζνπλ θσλή κέζα ζηηο θσλέο ζα 8

9 αιαιάδνπλ καδί επεηδή ζα δνπλ κάηη πξνο κάηη, φηαλ ν Κχξηνο αλνξζψζεη ηε ηψλ 9 Αιαιάμηε επθξαλζείηε καδί, εξεκσκέλνη ηφπνη ηεο Ηεξνπζαιήκ επεηδή, ν Κχξηνο παξεγφξεζε ηνλ ιαφ ηνπ ιχηξσζε ηελ Ηεξνπζαιήκ 10 Ο Κχξηνο γχκλσζε { απνθαιχςεη } ηνλ άγην βξαρίνλά ηνπ κπξνζηά ζε φια ηα έζλε θαη φια ηα πέξαηα ηεο γεο ζα δνπλ ηε ζσηεξία ηνπ Θενχ καο 11 Να ζπξζείηε λα ζπξζείηε λα βγείηε έμσ απφ εθείλα κε εγγίζεηε αθάζαξην λα βγείηε έμσ κέζα απ απηή λα θαζαξηζηείηε εζείο πνπ βαζηάδεηε ηα ζθεχε ηνπ Κπξίνπ 12 επεηδή, δελ ζα βγείηε έμσ κε βία νχηε ζα νδνηπνξήζεηε ζε θαηάζηαζε θπγήο επεηδή, ν Κχξηνο ζα πάεη κπξνζηά ζαο θαη ν Θεφο ηνπ Ηζξαήι ζα είλαη ε νπηζζνθπιαθή ζαο. 13 ΝΑ, ν δνχινο { παηο } κνπ ζα επνδσζεί ζα πςσζεί θαη ζα δνμαζηεί θαη ζα αλέβεη ππεξβνιηθά ςειά 14 Όπσο πνιινί έκεηλαλ εθζηαηηθνί επάλσ ζνπ ηφζν ην πξφζσπφ ηνπ ήηαλ άδνμν πεξηζζφηεξν απφ θάζε άλζξσπν θαη ε κνξθή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γηνπο ησλ αλζξψπσλ! 15 Έηζη ζα ξαληίζεη πνιιά έζλε { ζαπκάζησζαλ έζλε πνιιά επ απηψ }, νη βαζηιηάδεο ζα θξάμνπλ ην ζηφκα ηνπο επάλσ ηνπ, επεηδή, ζα δνπλ εθείλν πνπ δελ είρε ιαιεζεί ζ απηνχο θαη ζα θαηαιάβνπλ εθείλν πνπ δελ είραλ αθνχζεη. 53: Πνηνο πίζηεςε ζην θήξπγκά καο. Καη ν βξαρίνλαο ηνπ Κπξίνπ ζε πνηνλ απνθαιχθζεθε 2 Δπεηδή αλέβεθε κπξνζηά ηνπ ζαλ έλα ηξπθεξφ θπηφ θαη ζαλ κηα ξίδα απφ μεξή γε δελ έρεη ειθπζηηθή κνξθή νχηε σξαηφηεηα θαη ηνλ είδακε θαη δελ είρε σξαηφηεηα ψζηε λα ηνλ επηζπκνχκε. 3 Απφ ηνπο αλζξψπνπο θαηαθξνλεκέλνο θαη απνξξηκκέλνο, άλζξσπνο ζιίςεσλ θαη δφθηκνο αζζέλεηαο, θαη ζαλ έλαλ άλζξσπν απφ ηνλ νπνίν θάπνηνο απνζηξέθεη ην πξφζσπν, θαηαθξνλήζεθε, θαη ηνλ ζεσξήζακε ζαλ ην ηίπνηα. 4 Δληνχηνηο, απηφο βάζηαμε ηηο αζζέλεηέο καο, θαη επηθνξηίζηεθε ηηο ζιίςεηο καο, ελψ εκείο ηνλ ζεσξήζακε ηξαπκαηηζκέλν, πιεγσκέλν απφ ηνλ Θεφ, θαη ηαιαηπσξεκέλν 5 Απηφο, φκσο ηξαπκαηίζηεθε γηα ηηο παξαβάζεηο καο ηαιαηπσξήζεθε γηα ηηο αλνκίεο καο ε ηη κσξία, πνπ έθεξε ηε δηθή καο εηξήλε, ήηαλ επάλσ ζ απηφλ θαη κέζσ ησλ πιεγψλ ηνπ γηαηξεπηήθακε εκείο 6 Όινη εκείο πιαλεζήθακε ζαλ πξφβαηα ν θαζέλαο ζηξαθήθακε ζηνλ δξφκν ηνπ ν Κχξηνο φκσο έβαιε επάλσ ζ απηφλ ηελ αλνκία φισλ καο 7 Απηφο ήηαλ θαηαζιηκκέλνο θαη βαζαληζκέλνο αιιά δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ θέξζεθε ζηε ζθαγή ζαλ έλα αξλί, θαη ζαλ έλα πξφβαην άθσλν κπξνζηά ν εθείλνλ πνπ ην θνπξεχεη, έηζη δελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ 8 Απφ θαηάζιηςε θαη θξίζε αλαξπάρζεθε ηε γελεά ηνπ φκσο πνηνο ζα ηε δηεγεζεί Δπεηδή απνθφπεθε* απφ ηε γε ησλ δσληαλψλ ηξαπκαηίζηεθε γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ ιανχ κνπ 9 Ο ηάθνο ηνπ φκσο δηνξίζηεθε καδί κε ηνπο θαθνχξγνπο εληνχηνηο ζηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηάζεθε καδί κε ηνλ πινχζην επεηδή δελ έπξαμε αλνκία, νχηε βξέζεθε δφινο ζην ζηφκα ηνπ 10 Αιιά ν Κχξηνο ζέιεζε λα ηνλ βαζαλίζεη ηνλ ηαιαηπψξεζε. Αθνχ, φκσο δψζεηο ηελ ςπρή ηνπ πξνζθνξά πεξί ακαξηίαο ζα δεη εγγφληα ζα καθξχλεη ηηο εκέξεο ηνπ θαη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ ζα επνδψζε ζην ρέξη ηνπ 11 ζα δεη ζηνπο θαξπνχο ηνπ πφλνπ ηεο ςπρήο ηνπ θαη ζα ρνξηάζεη ν δίθαηνο δνχινο κνπ ζα δηθαηψζεη πνιινχο κέζσ ηεο επίγλσζήο ηνπ επεηδή απηφο ζα ζεθψζεη ηηο αλνκίεο ηνπο 12 Γη απηφ ζα ηνπ δψζσ κεξίδα καδί κε ηνπο κεγάινπο { δηα ηνχην ΑΤΣΌ θιεξνλνκήζεη πνιινχο } θαη ζα κνηξαζηεί γηα ιάθπξν ηνπο ηζρπξνχο επεηδή παξέδσζε ζε ζάλαην ηελ ςπρή ηνπ θαη ινγαξηάζηεθε καδί κε αλφκνπο θη απηφο βάζηαμε ηηο ακαξηίεο πνιιψλ θαη ζα κεζηηεχζεη γηα ηνπο αλφκνπο. 54: ΝΑ ΔΤΦΡΑΝΘΔΗ, σ ζηείξα εζχ πνπ δελ γελλάο λα αλαβνήζεηο κε αγαιιίαζε, θαη λα ηέξπεζαη εζχ πνπ δελ θνηινπνλάο Δπεηδή πεξηζζφηεξα είλαη ηα παηδηά ηεο εξεκσκέλεο παξά ηα παηδηά εθείλεο πνπ έρεη ηνλ άλδξα, ιέεη ν Κχξηνο. 2 Να πιαηχλεηο ηνλ ηφπν ηεο ζθελήο ζνπ θη αο εθηείλνπλ ηα παξαπεηάζκαηα ησλ θαηνηθηψλ ζνπ λα κε ιππεζείο λα καθξχλεηο ηα ζρνηληά ζνπ, θαη λα ζηεξεψζεηο ηνπο παζζάινπο ζνπ 3 Δπεηδή ζα απισζείο ζηα δεμηά θαη ζηα αξηζηεξά θαη ην ζπέξκα ζνπ ζα θιεξνλνκήζεη ηα έζλε θαη ζα θάλεη λα θαηνηθεζνχλ νη εξεκσκέλεο πφιεηο 4 Να κε θνβάζαη, επεηδή, δελ ζα θαηαηζρπλζείο λα κε ληξέπεζαη, επεηδή δελ ζα ληξνπηαζηείο επεηδή ζα ιεζκνλήζεηο ηελ ληξνπή ηεο ληφηεο ζνπ θαη δελ ζα ζπκεζείο πιένλ ην φλεηδνο ηεο ρεξείαο ζνπ 5 Δπεηδή ν άλδξαο ζνπ είλαη ν Πνηεηήο ζνπ ην φλνκά ηνπ είλαη Ο Κχξηνο ησλ δπλάκεσλ θαη ν Λπηξσηήο ζνπ είλαη ν Άγηνο ηνπ Ηζξαήι, Απηφο ζα νλνκαζηεί, Ο Θεφο νιφθιεξεο ηεο γεο { 5 νηη θχξηνο ν πνησλ ζε, θχξηνο ζαβασζ νλνκα απησ. θαη ν ξπζάκελφο ζε απηνο ζενο Ηζξαει, πάζε ηε γε θιεζήζεηαη.} 6 Δπεηδή ν Κχξηνο ζε θάιεζε σο γπλαίθα εγθαηαιεηκκέλε θαη ζιηκκέλε θαηά ην πλεχκα, θαη γπλαίθα ληφηεο πνπ απνβιήζεθε, ιέεη ν Θεφο ζνπ 7 ε εγθαηέιεηςα γηα ιίγν θαηξφ φκσο, ζα ζε πεξηζπιιέμσ κε κεγάιν έιενο 8 Μέζα ζε κηθξφ ζπκφ έθξπςα απφ ζέλα ην πξφζσπφ κνπ γηα κηα ζηηγκή φκσο κε αηψλην έιενο ζα ζε ειεήζσ ιέεη ν Κχξηνο ν Λπηξσηήο ζνπ 9 επεηδή απηφ είλαη ζε κέλα ζαλ ηα λεξά ηνπ Νψε επεηδή φπσο νξθίζηεθα φηη ηα λεξά ηνπ Νψε δελ ζα ξζνπλ πιένλ επάλσ ζηε γε έηζη νξθίζηεθα φηη δελ ζα είκαη πιένλ ζε ζπκφ ελαληίνλ ζνπ, νχηε ζα ζε ειέγμσ 10 Δπεηδή ηα βνπλά ζα κεηαηνπηζηνχλ, θαη νη ιφθνη ζα κεηαθηλεζνχλ, φκσο ην έιεφο κνπ δελ ζα εθιείςεη απφ ζέλα, νχηε ε δηαζήθε ηεο εηξήλεο κνπ ζα κεηαθηλεζεί, ιέεη ν Κχξηνο, απηφο πνπ ζε ειεεί 11 Χ, ζιηκκέλε, ηαξαγκέλε απαξεγφξεηε, λα εγψ ζα ζηξψζσ ηηο πέηξεο ζνπ απφ πνξθπξέληα κάξκαξα θαη ζα βάισ ηα ζεκέιηά ζνπ απφ ζαπθείξνπο. 12 Καη ζα θάλσ ηηο επάιμεηο ζνπ απφ αράηε θαη ηηο πχιεο ζνπ απφ άλζξαθεο, θαη νιφθιεξν ηνλ πεξίβνιφ ζνπ απφ εθιεθηέο πέηξεο 13 Μάιηζηα φινη νη γηνη ζνπ ζα είλαη δηδαθηνί απφ ηνλ Κχξην, θαη ε εηξήλε ησλ γησλ ζνπ ζα είλαη κεγάιε 14 ζα ζηεξεσζείο κε δηθαηνζχλε ζα είζαη καθξηά απφ ηελ θαηαδπλαζηεία, επεηδή δελ ζα θνβάζαη θη απφ ηνλ ηξφκν, επεηδή δελ ζα ζε πιεζηάζεη 15 Να, ζίγνπξα ζα ζπγθεληξσζνχλ καδί ελαληίνλ ζνπ, πάλησο φρη απφ Δκέλα. Όζνη ζπγθεληξσζνχλ καδί ελαληίνλ ζνπ ζα πέζνπλ απφ ζέλα 16 Να εγψ έθαλα ηνλ ραιθνπξγφ, πνπ θπζάεη ηα θάξβνπλα ζηε θσηηά θαη βγάδεη ην εξγαιείν γηα ην έξγν ηνπ εγψ έθαλα θαη ηνλ πνξζεηή γηα λα θαηαζηξέθεη. 17 Καλέλα φπιν, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ελαληίνλ ζνπ δελ ζα επνδσζεί θαη θάζε γιψζζα πνπ επξφθεηην λα θηλεζεί ελαληίνλ 9

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ "Εγώ Είμαι η Ανάσταση και η Ζωή" "Όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλεκεία ζα αθνύζνπλ ηε θσλή Σνπ, θαη ζα βγνπλ έμσ" (Ησαλλεο 5:28,29) Μεηάθξαζε-Γηαζθεπή απφ ηα Αγγιηθά πξσηφηππα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Σύληοκε βηογραθία: Ο φζηνο παηέξαο καο Μάξθνο ν Αζθεηήο, είρε αθκάζεη θαηά ην έηνο 430. Υξεκάηηζε καζεηήο ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ

18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ 18 Ιοσλίοσ 24 Ιοσλίοσ Σάββαηο απόγεσμα 4. ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ ΙΧΝΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δπ' αιεζείαο γλσξίδσ, φηη δελ είλαη πξνζσπνιήπηεο ν Θεφο, αιι' ελ παληί έζλεη φζηηο θνβείηαη απηφλ, θαη εξγάδεηαη δηθαηνζχλελ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ Α.Δ. SAMAEL AUN WEOR 1 ΟΗ ΜΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΝΟ ΓΚΟΤΡΟΤ Σνπ : SAMAEL AUN WEOR ΣΟΤ KALKI AVATARA ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΥΟΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ «Ο Θεφο δελ έρεη παηδηά πνπ λα ηα πξνηηκά.ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ζωή με ηην ελπίδα» Τοσ Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υποσργός ηων Θρηζκεσηικών Υποθέζεων και Βακοσθίων

«Η ζωή με ηην ελπίδα» Τοσ Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υποσργός ηων Θρηζκεσηικών Υποθέζεων και Βακοσθίων «Η ζωή με ηην ελπίδα» Τοσ Δρ. Muhammad Mukhtar Jumuah, Υποσργός ηων Θρηζκεσηικών Υποθέζεων και Βακοσθίων Ζ δσή είλαη γεκάηε ειπίδα, δελ ππάξρεη απειπηζία κε ηε δσή, θαη νη δηαλνεηέο κόλν πνπ βξίζθνπλ θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΟΝΕΣΑΙ

ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΟΝΕΣΑΙ ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΞΕΚΛΕΙΔΟΝΕΣΑΙ Αυτός που έχει αυτί, ας ακούσει, Σι λέγει το Πνεύμα προς την εκκλησίες Ε ΑΤΣΕ ΣΗΣΕΛΕΤΣΑΙΕ ΜΕΡΕ ΣΟ ΜΤΣΖΡΗΟ ΞΔΚΛΗΓΩΝΔΣΔ ΣΟ ΜΤΣΖΡΗΟ ΞΔΚΛΗΓΩΝΔΣ By Mark Alexander Τσπώζεθε ζηελ Ασζηραιία

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ.

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ. Βαζηιεχ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεχκα ηεο Αιεζείαο, ν Παληαρνχ Παξψλ θαη ηα Πάληα Πιεξψλ, ν Θεζαπξφο ησλ Αγαζψλ θαη Εσήο Φνξηεγφο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο θαη ζψζνλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο»

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» «Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» Διέλε εκεξηδίδνπ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 2016 [1] λίγα λόγια για τη συγγραυέα.. Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ δεκνζηεπηεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα