ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ (θ. Παπαζσκά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ 10551/ Τπ. Απόθαζεο Φ.Δ.Κ. η.β 246/ ) ΠΡΟΟΥΖ Πξηλ από νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί αίηεζε γηα πξνέγθξηζε από ηελ αξκόδηα Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Σν έληππν ηεο αίηεζεο ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο. Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηελ αίηεζε ηελ πξσηνθνιιείηε & κε ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν δηθαηνινγεηηθά: 1) Σξηπιόηππν 185 Δπξώ γηα ηα θαη/ηα κε εμαίξεζε ηηο Τπεξαγνξέο Σξνθίκσλ (SUPER MARKET) κε εκβαδόλ 1000η.κ. 180 Δπξώ κε εκβαδόλ από 1000 η.κ. εώο 5000 η.κ. 250 Δπξώ θαη από 5000 η.κ. & άλσ 375 Δπξώ. ηα θέληξα δηαζθέδαζεο κε ιηγόηεξεο από 200 ζέζεηο 675 Δπξώ, ην νπνίν ρνξεγείηαη από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ. 2) Μηα θσηνηππία ελόο θνηλνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα. 3) Βεβαίσζε επηηξεπόκελεο ρξήζεο από ηελ νηθεία Πνιενδνκία. 4) Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ή ε θαηεγνξία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κλεκνλεύεηαη πιήξεο πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νηθήκαηνο αθηλήηνπ (πεξηνρή - νηθηζκόο, νδόο, αξηζκόο ή νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν). 5) Αληίγξαθν θαλνληζκνύ πνιπθαηνηθίαο, αλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε πνιπθαηνηθία. 6) Σελ αίηεζε θαηαζέηεηε ζην Σκήκα Καηαζηεκάησλ, ζε θάθειν αλνηρηνύ ρξώκαηνο, κε ιάζηηρα. Δάλ θαηά ηνλ πξνέιεγρν απαηηεζεί άιιν έγγξαθν (π.ρ βεβαίσζε θύξηαο ρξήζεο) ζα ζαο δεηεζεί αξκνδίσο. 7) Δθόζνλ κεηά ην πξνέιεγρν εγθξηζεί θαη αξρή ε ίδξπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη δηαβηβαζηεί Τπεξεζηαθά ζην γξαθείν καο, ηόηε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη όια ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. Αηηήζεηο γηα έθδνζε αδείαο & δηθαηνινγεηηθά, δελ ζα γίλνληαη δεθηά πξηλ από ηελ πξνέγθξηζε από ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. 8) Ζ πξνέγθξηζε ινγίδεηαη όηη έρεη ρνξεγεζεί, εάλ ε ηαζζόκελε από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζή ηεο παξέιζεη άπξαθηε Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν: «Ο/Ζ θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δειώλσ ππεύζπλα όηη ππέβαια ηελ αίηεζή γηα ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο (αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο) ζην Γήκν κε αξηζκό πξση Δπί ηεο αηηήζεσο κνπ απηήο ν Γήκνο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα απνθαλζεί, νύηε έρεη απαληήζεη αξλεηηθά θαη ζπλεπώο ηεθκαίξεηαη όηη ε πξνέγθξηζε έρεη ρνξεγεζεί».

2 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΟΛΑ ηα θσηναληίγξαθα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα & Νόκηκα Θεσξεκέλα όρη απιέο θσηνηππίεο.) 1. Πξνέγθξηζε αίηεζεο από ηελ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Η ΑΙΣΗΗ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΗ. Η ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ. 2. Αλ είλαη Ο.Δ.-Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. θσηναληίγξαθα ησλ Γειηίσλ Αζη. Σαπηόηεηαο όισλ ησλ εηαίξσλ. 3. Αλ ν αηηώλ είλαη Ννκηθό πξόζσπν, ην θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ην Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζήο ηνπ. 4. Αλ ν αηηώλ είλαη αιινδαπόο, αληί ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ, ηεο άδεηαο παξακνλήο θαη ηεο άδεηαο εξγαζίαο. Γηα ππεθόνπο θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Ο.Κ. κόλν θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ. 5. Aπόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ αλ απαηηείηαη. Πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο λ.1599/1986 κε ην εμήο θείκελν: Ο θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δελ έρσ θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα θαλέλα από ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 180/79 όπσο απηό ηζρύεη. 6. Φσηναληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Τγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Αλ είλαη Ο.Δ.-Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. θσηναληίγξαθν Βηβιηαξίνπ Τγείαο όισλ ησλ εηαίξσλ. (Να θαίλεηαη νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηειεπηαία ζεώξεζε) 7. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε θπξηόηεηα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα. ε πεξίπησζε κηζζώζεσο, θσηναληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 8. Αδεηα νηθνδνκήο από ηελ αξκόδηα πνιενδνκία ζπλνδεπόκελε από ηα ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα (ηνκέο-θαηόςεηο εηο απινύλ) ν ρώξνο πιεξνί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνππνζέζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. 9. Βεβαίσζε θύξηαο ρξήζεο από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκία όπνπ βεβαίσλεη όηη ν ρώξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δηαγξάθεηαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πξννξίδεηαη γηα ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δεηά ν ελδηαθεξόκελνο. 10. ρεδηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (Κάηνςε & ηνκή ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα έθαζην, από ηδηώηε κεραληθό ζε θιίκαθα 1:50 όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα όινη νη ρώξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν ζα νξίδεηαη επαθξηβώο θαη ζα αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδόλ απηνύ θαη ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ επάλσ ζηα ζρεδηαγξάκκαηα κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ όπσο θάησζη: «Τπεύζπλε δήισζε ΦΔΚ 240Β/07 Ο θάησζη κεραληθόο κε Α.Μ... βεβαηώλσ όηη ην πθηζηάκελν θηίξην όπνπ ν πξνβιέπνκελνο ρώξνο είλαη θ.π.ε.. Καη είλαη λνκηκν κε ζπλνιηθό ρώξν.,, κε εκβδ.ηζνγείνπ., εκβδ.ππνγείνπ.,εκβδ. Παηαξηνύ. Καη ινηπνόη βνεζ.ρώξνη. Ο αξηζκ. Σεο άδεηαο νηθνδνκήο είλαη..». Δπίζεο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη νη ρώξνη (δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί) ζηνπο νπνίνπο πηζαλόλ ζα αλαπηπρζνύλ ηξαπεδνθαζίζκαηα.

3 11. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη θαλνληζκό ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή κε ύπαξμεο δηαρεηξηζηή από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ πνπ λα δειώλεη όζα αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν Γ ησλ ΥΡΗΙΜΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ζηε πίζσ ζειίδα ηνπ εληύπνπ. ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑΗ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΩΓΖ ΠΟΣΑ (κπαξ θαη ηα όκνηα πξνο απηά, θαθελεία, αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο, ζλαθ κπαξ θιπ), θαζώο θαη γηα ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΔΛΔΣΩΝ, ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΔΣΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ ΟΛΟΚΛΖΡΟ Ο ΚΑΝΟΝΗΜΟ 12. Βεβαίσζε από δηπισκαηνύρν ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε, κόλν αλ ππάξρεη ππόγεην, γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνγείνπ, ζεσξεκέλε από ην ύιινγν Ηιεθηξνιόγσλ. 13. Βεβαίσζε ππξαζθάιεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο από ηε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αζελώλ. 14. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο εθνξίαο πεξί ππνβνιήο δειώζεσο ελάξμεσο επαγγέικαηνο. 15. Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο εθνξίαο πξόζθαηε, πεξί ππνβνιήο δειώζεσο δηαθνπήο επαγγέικαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηδηνθηήηε θαη θαηάζεζε ηεο πξσηόηππεο άδεηάο ηνπ, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο βξίζθεηαη ζε απαγνξεπκέλε από ην Γήκν πεξηνρή. 16. Πξόζθαηνο ινγαξηαζκόο ηεο Γ.Δ.Ζ. γηα ην θαηάζηεκα. 17. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξόζθαηε, ζην Γήκν Αιίκνπ. (Γεκαξρείν Γ όξνθνο) 18. Σξεηο (3) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ίδηεο κέζα ζε κηθξό θάθειν, πίζσ από ηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη όλνκα. 19. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο κόλν γηα θνπξεία θνκκσηήξηα, καληθηνύξ, πεληηθηνύξ, γπκλαζηήξηα, θαη θξενπσιεία. 20. Βεβαίσζε από ηελ Β Δθνξία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, κόλν εθόζνλ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε Αξραηνινγηθνύο Υώξνπο 21. Γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο: Έγγξαθν (ηίηινπ θπξηόηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβόιαην) από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ύπαξμε ρώξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε ησλ εθαηό (100) κέηξσλ ζε επζεία γξακκή από ην θαηάζηεκα. Η αλαινγία ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ θαζηζκάησλ είλαη έλα πξνο έμη (1:6) ήηνη κηα ζέζε ζηάζκεπζεο γηα θάζε έμη θαζίζκαηα. ρεδηάγξακκα κεραληθνύ ζην νπνίν εκθαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνλ ελ ιόγσ ρώξν θαζώο θαη ε απόζηαζή ηνπ από ην θαηάζηεκα (θέληξν δηαζθέδαζεο). 22. Γηα ηα πξαηήξηα άξηνπ: Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δελ ηειεί θαηάζηαζε πηώρεπζεο. (Αλαδεηείηαη από ην Γήκν). 23. Γηα ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο παηδόηνπνπο: Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθό: 1) Από ηδηώηε κεραληθό ε βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ Κηηξίνπ 2) Σα κεραλήκαηα παηρλίδηα ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ELOT 24. Οηηδήπνηε άιιν δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο. ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ I. Σα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη όια καδί κέζα ζε θάθειν, αλνηρηνύ ρξώκαηνο κε ιάζηηρα Όια ηα θσηναληίγξαθα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα & Νόκηκα Θεσξεκέλα, Όρη απιέο θσηνηππίεο. Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. II. ΌΛΑ ηα δηθαηνινγεηηθά, βεβαηώζεηο θιπ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο.

4 III. Η ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή (βιέπε δηθαηνινγεηηθά ζει. 2 αξ. 10) ζα ζπληάζζεηαη θαηά πεξίπησζε ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: ΠΡΟΟΥΗ:ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο παξαθαιώ ξσηήζηε καο. 1) δειώλσ όηη είκαη δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο όπνπ ζα ηδξπζεί ην θαηάζηεκα ηνπ ζηελ νδό ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαη από ην πξόζθαην θαλνληζκό θαλνληζκό ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ νπνίνπ θαη επηζπλάπησ γλήζην αληίγξαθν, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα ην ζθνπό απηό. 2) Αλ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο ηεο πνιπθαηνηθίαο ε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ζα αλαθέξεη : δειώλσ όηη είκαη δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο όπνπ ζα ηδξπζεί ην θαηάζηεκα ηνπ ζηελ νδό ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο.η πνιπθαηνηθία δελ έρεη θαλνληζκό όκσο ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ελνίθσλ ηεο, επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 3) Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ή αξλείηαη θαθόβνπια, ηελ πην πάλσ δήισζε θάλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεη : είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα ηνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο & από ην πξόζθαην θαλνληζκό ηεο πνιπθαηνηθίαο ηνπ νπνίνπ θαη επηζπλάπησ γλήζην αληίγξαθν, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ [ή αλ δελ ππάξρεη θαλνληζκόο, ζπκπιεξώλεη ] δελ ππάξρεη θαλνληζκόο πνιπθαηνηθίαο, ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ & ηδηνθηεηώλ ηεο ζπκθσλεί κε ηε ιεηηνπξγηα ηνπ πην πάλσ θαηαζηήκαηνο, γηα ην ζθνπό απηό θάλσ εγώ ηε δήισζε απηή δηόηη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ζηε πνιπθαηνηθία ή αξλείηαη. 4) ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πνιπθαηνηθία ηε πην πάλσ δήισζε θάλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεη : είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα ηνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο & ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο. 5) Αλ είλαη κνλνθαηνηθία θαη δελ ππάξρνπλ άιινη έλνηθνη ή ηδηνθηήηεο, ηελ πην πάλσ δήισζε δήισζε θάλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθίλεηνπ (ρώξνπ) όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα & ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεη: είκαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ επί ηεο νδνύ όπνπ ζα ζηεγαζηεί ην θαηάζηεκα ηνπ, δελ ππάξρνπλ άιινη έλνηθνη ή ηδηνθηήηεο ζην θηίξην θαη ζπκθσλώ λα ιεηηνπξγήζεη σο... Πξνζνρή: Αλ δελ ζαο θαιύπηεη απόιπηα θακηά από ηηο πην πάλσ πέληε (5) πεξηπηώζεηο παξαθαιώ ξσηήζηε καο. IV. Γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνειέγρνπ θαζώο θαη γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη δελ ζα ζηαιεί από ηελ Τπεξεζία καο εηδνπνίεζε. Παξαθαινύκε ηειεθσλήζηε ζην γηα ζρεηηθή ζαο ελεκέξσζε. a. Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ν νπνίνο ζα δύλαηαη κόλν απηόο λα παξαιάβεη ηελ άδεηά ηνπ. Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε παξαιιαβή ηεο άδεηαο κπνξεί λα γίλεη θαη από ηξίην άηνκν εθόζνλ έρεη εηδηθή εμνπζηνδόηεζε από ην δηθαηνύρν. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΩΝΑ 1) Σκήκα Έθδνζεο Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΑΛΙΜΟΤ, Αξηζηνηέινπο 53 (3 νο όξνθνο), ηει ) Γηεύζπλζε Πνιενδνκίαο Αξγπξνύπνιεο, Αξγπξνππόιεσο 94-96, ηει

5 3) Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, 8 νο, Ππξ/θνο ηαζκόο Η Γξ. Ππξαζθάιεηαο, ηει fax.: ) Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Ννκαξρηαθνύ Γηακεξίζκαηνο Αζήλαο, Θεζέσο 273 & όισλνο 133, Καιηζέα, ηει ΠΡΟΟΥΖ Σα θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, ηελ νπνία θαη πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ θαηά ηνλ νπνηνλδήπνηε έιεγρν, θιείλνληαη (ζθξαγίδνληαη) απηεπαγγέιησο από ηελ αξκόδηα Αξρή, νη δε παξαβάηεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Η ππνβνιή ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα απόθηεζε αδείαο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ, (Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/8577/1983 άξζξν 6 Παξ.9) Σε περίπηωζη οποιαζδήποηε επιπλέον διεσκρίνιζης, παρακαλώ ρωηήζηε μας είμαζηε πάνηα ζηη διάθεζή ζας. ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. Δάλ πξόθεηηαη γηα γξαθεία ηειεηώλ, θεξεηξνπνηεία θαη απνζήθεο θεξέηξσλ ζα πξνζθνκηδεηαη, από κεραληθό, ζρεδηάγξακκα θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ρώξνπ ηεο επηρεηξήζεσο όπνπ ζα απνηππώλεηαη εάλ ζε αθηίλα κηθξόηεξε ησλ 150 κέηξσλ ππάξρεη λνζνθνκείν ή θιηληθή. 2. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία λα πξνζθνκηζηνύλ επηπιένλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: Σα ΦΔΚ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ (από ηε ζύζηαζε κέρξη ζήκεξα) Σν θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο θαη ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Πξσηνδηθείν γηα ΟΔ θαη ΔΔ. Γηα ηνπο εθπξνζώπνπο λα πξνζθνκηζηνύλ α) βηβιηάξην Τγείαο από ην Τγεηνλνκηθό (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196 / ηει , ), β) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γ) Γύν θσηνγξαθίεο, δ) Πνηληθό Μεηξών Γηθαζηηθήο ρξήζεο, γηα ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία θαηαλαιώλνληαη νηλνπλεπκαηώδε πνηά (πρ κπαξ, θαθεηέξηεο θαθελεία, αλαςπθηήξηα, πηηζαξίεο θιπ), ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαζώο θαη γηα ηα θπιηθεία ζρνιείσλ. Ο ελδηαθεξόκελνο ζα πξνζθνκίδεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, επηθπξσκέλε από Γεκόζηα Τπεξεζία γηα ηεο ππνγξαθήο (πξσηόηππε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο : «πλαηλώ λα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηε Γ/λζε Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ην πνηληθό κνπ κεηξών γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κνπ (είδνο θαηαζηήκαηνο) ζηελ νδό» Σα πνηληθά κεηξώα όισλ ησλ εηαίξσλ. Δάλ πξόθεηηε γηα ΑΔ ή ΔΠΔ απαηηνύληαη κόλν ηα πνηληθά κεηξώα ησλ εθπξνζσπνύλησλ απηέο, κεηόρσλ ή εηαίξσλ {Θα αλαδεηνύληαη απηαπάγγειηα}.οη ελδηαθεξόκελνη ζα

6 πξνζθνκίδνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, επηθπξσκέλε από Γεκόζηα Τπεξεζία γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (πξσηόηππε) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο : πλαηλώ λα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηε Γ/λζε Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ην πνηληθό κνπ κεηξών γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο κνπ (είδνο θαηαζηήκαηνο),ζηελ νδό.». Πξαθηηθό ηεο εηαηξείαο πεξί νξηζκνύ ππεύζπλνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ θαη αγνξαλνκηθώλ δηαηάμεσλ. Γηα ηνλ ππεύζπλν ζα πξνζθνκίδνληαη βηβιηάξην πγείαο, θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη πνηληθό κεηξών δηθαζηηθήο ρξήζεο. 3. Δπηπιένλ δηθανινγεηηθά γηα θέληξα δηαζθέδαζεο θάησ ησλ 200 αηόκσλ Βεβαίσζε κεραληθνύ γηα αεξηζκό εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο Βεβαίσζε κεραληθνύ γηα ερνκόλσζεο. Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Μηζζσηήξην ζπκβόιαην ή ηίηινο θπξηόηεηαο γηα ζέζεηο πάξθηλγθ ζακώλσλ (ΠΓ 257/01 ΦΔΚ 184 Α) θαη ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο κεραληθνύ, ζην νπνίν θαίλνληαη νη ζέζεηο πάξθηλγθ θαζώο θαη ε απόζηαζε από ην θαηάζηεκα. Βεβαίσζε ΑΔΠΙ ( Υνξεγείηαη από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΑΔ) Φξαγθνθιεζηαο θαη άκνπ 51 Ακαξνύζην ηει ) Οη επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ γξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Δπηηξέπεηαη πξόζζεηε αλαγξαθή ηεο επηγξαθήο ζε άιιε γιώζζα κε κηθξόηεξα ζηνηρεία.(άξζξν 6 Ν. 2946/01)

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα