ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF. Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Ασύρματες Επικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Αγγλικά. Συνοπτική περιγραφή: Θα αναπτυχθούν κατάλληλες αριθμητικοί μέθοδοι και λογισμικό για την προσομοίωση της διάδοσης ραδιοκυμάτων σε τρισδιάστατο γεωγραφικό ανάγλυφο. (2) Τίτλος πτυχιακής: Σύχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακ'ής ευρυεκπομπής. Αριθμός σπουδαστών: 1 Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Ασύρματες Επικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Θεωρία της Πληροφορίας, Αγγλικά. Συνοπτική περιγραφή: Περιγραφή των προτύπων και των τεχνικών μετάδοσης για τα πρότυπα DVB-T και DVB-T2 για την επίγεια τηλεόραση και DCB-S και DVB-S2 για την δορυφορική.

2 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπoληεο: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) θαη Γξ. ηπιηαλόο Σζίηζνο (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο) ρεδηαζκόο κηθξνθπκαηηθνύ δηαηξέηε ηζρύνο επξείαο θαη ππέξ-επξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ (1 ζπνπδαζηήο/ζηξηα) Σα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ππέξ-επξείαο δώλεο (3,1 GHz 10,6 GHz) κε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο -41 dbm/mhz, θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ, όπσο αζύξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ video-θάκεξαο πξνο ηειεόξαζε, ςεθηαθήο θάκεξαο πξνο θνξεηό Η/Τ, θνξεηνύ mp3 πξνο ερνζύζηεκα, θνξεηνύ Η/Τ πξνο video-πξνβνιέα, εθηππσηή, ζαξσηή, ζπζθεπή VoIP, θιπ. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ απαηηνύληαη κηθξνθπκαηηθέο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, όπσο θεξαίεο, εληζρπηέο θαη κείθηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηθξνθπκαηηθνύο δηαηξέηεο ηζρύνο ππέξ-επξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ (ultra wide band), γηα ηνλ θαηάιιειν δηαρσξηζκό ησλ ζεκάησλ εθπνκπήο θαη ιήςεο. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα ζρεδηαζηεί έλαο λένο κηθξνθπκαηηθόο δηαηξέηεο επξείαο θαη ππέξεπξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ, ν νπνίνο ζα έρεη ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ, όπσο ε ππνβάζκηζε ηνπ βαζκνύ απνκόλσζεο κεηαμύ ησλ ζπξώλ εμόδνπ θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ βαζκίδσλ, ηελ θπκάησζε θαη απόθιηζε ηνπ ιόγνπ θαηαλνκήο ηεο κηθξνθπκαηηθήο ηζρύνο ζην επηζπκεηό θάζκα ζπρλνηήησλ, ην ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο θιπ. Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα αθνύ εμνηθεησζεί κε ηελ απαηηνύκελε ζεσξία θαη ηα ινγηζκηθά ADS θαη MatLab, ζα ζρεδηάζεη θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηελ παξαπάλσ δηάηαμε κε κηθξνηαηληαθέο γξακκέο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, εάλ ππάξρεη ρξόλνο, ε δηάηαμε ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα κεηξεζεί, ώζηε λα ζπγθξηζεί κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Μηθξνθπκαηηθή Σερλνινγία (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

3 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) Μειέηε θαη πξνζνκνίσζε LTE (Long Term Evolution) πνκπνύ θηλεηήο θπςεισηήο ηειεθσλίαο. Σν LTE απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε ησλ δηθηύσλ ηξίηεο γεληάο θαη αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην UMTS ζην άκεζν κέιινλ απνηειώληαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνλ πξόδξνκν ησλ ζπζηεκάησλ ηέηαξηεο γεληάο. ηε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε θαη πξνζνκνίσζε ελόο πνκπνύ LTE. Σν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ Φπζηθνύ Δπηπέδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο LTE θαη ζα δνζεί έκθαζε ζηελ κειέηε θαη ζρεδίαζε LTE ζήκαηνο. Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα αθνύ εμνηθεησζεί κε ηελ απαηηνύκελε ζεσξία θαη ηα ινγηζκηθά ADS θαη MatLab, ζα ζρεδηάζεη έλα πνκπό LTE ζπζηήκαηνο ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ADS2008. Θα ππνινγηζηεί ν ιόγνο αηρκή ηζρύνο πξνο κέζε ηηκή ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο πξνο εθπνκπή κε ηελ ρξήζε ηνπ MatLab. Η επίδνζε ηνπ πνκπνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηξεζεί ππνινγίδνληαο κε πξνζνκνίσζε ην πιάηνο ηνπ δηαλπζκαηηθνύ ζθάικαηνο (EVM Error Vector Magnitude) θαη ηνπ PAPR (Peak to Average Power Ratio) θαη ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio). Η εξγαζία ζα εθπνλεζεί ζην εξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο Δπηθνηλσλίεο 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

4 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) Η απνζηνιή θαη απνζήθεπζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ από/ζε ππνινγηζηή ζε/από θηλεηό ηειέθσλν κε αζύξκαηε ζύλδεζε. ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζα κειεηεζεί θαη πινπνηεζεί κηα ή πεξηζζόηεξεο ηερλνινγίεο απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζε/από θηλεηό ηειέθσλν από/ζε ππνινγηζηή ηαηξηθνύ θέληξνπ κε αζύξκαηε ζύλδεζε. Οη ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζα βξίζθνληαη ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αζζελνύο θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξνύ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή. Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ελόο αζζελνύο ζα απνζηέιινληαη από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αζζελνύο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν ηαηξηθόο θάθεινο ηνπ αζζελνύο. Ο/Η ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα ζα πξαγκαηνπνηήζεη αλαζθόπεζε θαη ζύγθξηζε ησλ ππαξρνπζώλ ηερλνινγηώλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αγνξά. Μεηά ζα γίλεη αλάιπζε θαη πινπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεξεο ηερλνινγίαο κε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηελ απνζηνιή θαη απνζήθεπζε κηθξνβηνινγηθώλ εμεηάζεσλ. Ο ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα ζα πξέπεη λα έρεη πςειή απηελέξγεηα, λα έρεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα θαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο Δπηθνηλσλίεο 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

5 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Κσλ. Υεηιάο (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοίωση δικτυακών πρωτοκόλλων Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, ΙΙ και Ι, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης, Προγραμματισμός Ι και ΙΙ. Απαραίτητη η εξοικείωση με το λογισμικό OPNET. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα προσομοιωθούν διάφορα δικτυακά πρωτόκολλα, θα αναλυθεί η λειτουργία τους και θα μετρηθούν οι επιδόσεις τους. Για τις ανάγκες της πτυχιακής θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης δικτύων OPNET. Βαθμός δυσκολίας : (10) (2) Τίτλος πτυχιακής: Διάγνωση απάτης στις τηλεπικοινωνίες με χρήση πιθανοθεωρητικών και πληροφοριοθεωρητικών κριτηρίων Αριθμός σπουδαστών: 1 Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Λογισμός Ι και ΙΙ, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Πληροφορίας, Προγραμματισμός, Αναγνώριση Προτύπων. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να αναπτυχθεί κώδικας για την μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρηστών ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου ο οποίος θα χρησιμοποιεί και θα υπολογίζει τη σχετική εντροπία (Kullback Leiber divergence) μεταξύ μοντέλων και θα δημιουργεί νέα μοντέλα συμπεριφοράς παράγοντας δεδομένα με χρήση Latent Dirichlet Allocation. Βαθμός δυσκολίας : (15) (3) Τίτλος πτυχιακής: Συστήματα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα. Μια εφαρμογή του λογισμικού SNORT στο περιβάλλον του δικτύου του ΤΕΙ Σερρών. Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, ΙΙ και Ι, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (intrusion detection systems) και θα γίνει εφαρμογή στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Σερρών. Βαθμός δυσκολίας : (10)

6 Θέκαηα Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γξ. Αλαζηάζηνο Πνιίηεο (Υεηκεξηλό Δμάκελν ) Θέκα 1 ν : ύγθξηζε ησλ αζύξκαησλ ηερλνινγηώλ ΙΔΔΔ a, b θαη g κέζσ πξνζνκνίσζεο. Πεξηγξαθή: ηελ πηπρηαθή απηή, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα εμνηθεησζεί αξρηθά κε ηελ ηερλνινγία αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ ΙΔΔΔ (WLANs). Καηόπηλ κειέηεο ησλ πξνζζεθώλ ΙΔΔΔ a, b θαη g, ζα αλαπηπρζνύλ ζελάξηα πξνζνκνίσζεο ζην ινγηζκηθό δηθηύσλ OPNET όπνπ ζα ζπγθξηζεί ε απόδνζε ηνπο (ξπζκνξνή, θαζπζηέξεζε θιπ). ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Γίθηπα Τπνινγηζηώλ ΙΙΙ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη. ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Α. Γεσξγηάδεο (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Θέκα 1: «Μειέηε, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε Δξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Αλαινγηθώλ Γηακνξθώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Simulink ηνπ Matlab» (2 άηνκα) Ανάλςζη Θέμαηορ: θνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα ην κάζεκα «Δξγαζηήξην Δπηθνηλσλίεο Ι» ζην πεξηβάιινλ Simlink ηνπ Matlab. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνύλ νη δηακνξθώζεηο AM, DSB, SSB, FM θαη PM. Αξρηθά ζα κνληεινπνηεζνύλ ζην Simulink ηα ζπζηήκαηα δηακόξθσζεο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. Θα παξαηεξεζεί ην παξαγόκελν δηακνξθσκέλν ζήκα ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ θαη ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Δπίζεο, ζα εηζαρζεί θαη πξνζζεηηθόο Γθανπζηαλόο ιεπθόο ζόξπβνο ηε ζπλέρεηα, ζα κνληεινπνηεζνύλ ηα ζπζηήκαηα απνδηακόξθσζεο θαη ζα δηαπηζησζεί (ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο ζπρλόηεηαο) ε εγγύηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθό, θαη ε αλνζία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζην ζόξπβν. Καηόπηλ, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ Δπηθνηλσληώλ Ι. Σα παξαδνηέα γηα ηελ θάζε άζθεζε ζα είλαη:

7 α) ε απνηύπσζε ησλ ηνκέσλ ηεο γλώζεο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα εκπεδώζεη ε θάζε άζθεζε, β) ν ζρεδηαζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο ηεο άζθεζεο ώζηε λα επηθέξεη ην βέιηηζην εθπαηδεπηηθό όθεινο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, γ) ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ κνληέισλ ζην Simulink πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε άζθεζε, δ) ν ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαη ε) κία πξόηππε επίιπζε ηεο άζθεζεο. Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ: Αγγιηθά Αλαινγηθά & Φεθηαθά Ηιεθηξνληθά ήκαηα & πζηήκαηα Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εκάησλ Δπηθνηλσλίεο Ι & ΙΙ Κηλεηέο ή/θαη Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο Πεπιβάλλον διεξαγωγήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη ζην Δξγαζηήξην Δπηθνηλσληώλ ζηελ ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Matlab, νπόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξνπζία ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηώλ ζην ρώξν ηνπ ΣΔΙ εξξώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

8 Θέκα 2: «Μειέηε, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε Δξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Φεθηαθώλ Γηακνξθώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Simulink ηνπ Matlab» (2 άηνκα) Ανάλςζη Θέμαηορ: θνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα ην κάζεκα «Δξγαζηήξην Δπηθνηλσλίεο ΙΙ» ζην πεξηβάιινλ Simlink ηνπ Matlab. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνύλ νη δηακνξθώζεηο ASK, m-qam, FSK, BPSK, QPSK, MSK θαη GMSK. Αξρηθά ζα κνληεινπνηεζνύλ ζην Simulink ηα ζπζηήκαηα δηακόξθσζεο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. Θα παξαηεξεζεί ην παξαγόκελν δηακνξθσκέλν ζήκα ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ θαη ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Δπίζεο, ζα εηζαρζεί θαη πξνζζεηηθόο Γθανπζηαλόο ιεπθόο ζόξπβνο ηε ζπλέρεηα, ζα κνληεινπνηεζνύλ ηα ζπζηήκαηα απνδηακόξθσζεο θαη ζα δηαπηζησζεί (ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο ζπρλόηεηαο) ε εγγύηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθό, θαη ε αλνζία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζην ζόξπβν. Καηόπηλ, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ Δπηθνηλσληώλ ΙΙ. Σα παξαδνηέα γηα ηελ θάζε άζθεζε ζα είλαη: α) ε απνηύπσζε ησλ ηνκέσλ ηεο γλώζεο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα εκπεδώζεη ε θάζε άζθεζε, β) ν ζρεδηαζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο ηεο άζθεζεο ώζηε λα επηθέξεη ην βέιηηζην εθπαηδεπηηθό όθεινο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, γ) ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ κνληέισλ ζην Simulink πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε άζθεζε, δ) ν ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαη ε) κία πξόηππε επίιπζε ηεο άζθεζεο. Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ: Αγγιηθά Αλαινγηθά & Φεθηαθά Ηιεθηξνληθά ήκαηα & πζηήκαηα Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εκάησλ Δπηθνηλσλίεο Ι & ΙΙ Κηλεηέο ή/θαη Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο Πεπιβάλλον διεξαγωγήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη ζην Δξγαζηήξην Δπηθνηλσληώλ ζηελ ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Matlab, νπόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξνπζία ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηώλ ζην ρώξν ηνπ ΣΔΙ εξξώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

9 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γξ. Κσλζηαληίλνο Γθόηζεο (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Μελέηη ηος δικηύος ηποθοδοζίαρ ζηοισειοκεπαιών Πίνακα Butler N N (1 άηνκν) Ο Πίλαθαο Butler είλαη ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν δίθηπν ηξνθνδνζίαο ζηνηρεηνθεξαηώλ (antenna arrays), γηα ην ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο δέζκεο (switched-beam systems) ζε εθαξκνγέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. Δίλαη έλα δίθηπν ην νπνίν ζπλήζσο απνηειείηαη από Ν ζύξεο εηζόδνπ θαη Ν ζύξεο εμόδνπ θαη ηα βαζηθά ηνπ δνκνζηνηρεία είλαη: κεηαηνπηζηέο θάζεο, πβξηδηθνί ζπδεύθηεο θαη δηαζηαπξώζεηο. Αξρηθά ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα κειεηήζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο θαη ηα κηθξνθπκαηηθά ζηνηρεία πνπ ηε ζπλζέηνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη έλα ινγηζκηθό, ην νπνίν αλάινγα κε ηε δεηνύκελε δηάζηαζε Ν Ν ηνπ Πίλαθα, ζα δίλεη ηε δνκή ηνπ, θαζώο θαη ηα δηαγξάκκαηα αθηηλνβνιίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρεηνθεξαηώλ. Με ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη εμνηθεησζεί κε ηε ιεηηνπξγία βαζηθώλ κηθξνθπκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δηθηύσλ ηξνθνδνζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθό πνπ ζα πξνθύςεη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά ζηα πιαίζηα ζρεηηθώλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (Θ+Δ): Μικποκςμαηική Τεσνολογία, Αζύπμαηερ Επικοινωνίερ, Ππογπαμμαηιζμόρ Ι & ΙΙ, Απιθμηηικέρ Μέθοδοι ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον, Οπηικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ. Δπίζεο απαηηείηαη πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ MatLab θαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Οι ζποςδαζηέρ/ζηπιερ πος επιθςμούν να εκπονήζοςν ηην πηςσιακή ηοςρ επγαζία ζηο παπαπάνω θέμα, παπακαλούνηαι να επικοινωνήζοςν με ηον επιβλέπονηα ζηο και να αποζηείλοςν ηην αναλςηική ηοςρ βαθμολογία καθώρ και ηο εξάμηνο ζποςδών ζηο οποίο βπίζκονηαι.

10 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Γξ. Α. Βαθαινύδεο Θέκα 1: Μειέηε θαη πινπνίεζε ππεξεζηώλ δηαδηθηπνπ γηα κηθξή μελνδνρεηαθή κνλάδα ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ρηιηάδεο κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (μελώλεο), ζπλήζσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ αληηιακβάλνληαη όηη ην δηαδίθηπν είλαη κία έλλνηα ρξήζηκε, αγλννύλ όκσο κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ λα βνεζεζνπλ Η πξνηεηλόκελε πηπρηαθή εξγαζία ζην εξεπλεηηθό κέξνο ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλαγλώξεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ αλαγθώλ κίαο ηέηνηαο επηρείξεζεο κε έκθαζε 1. ηελ παξνρή αζπξκάηνπ δηθηύνπ Μόληεια θόζηνπο Με ρξέσζε ε ρσξίο Μειέηε πιηθώλ, εγθαηάζηαζεο, απόδνζεο 2. ηελ αλάπηπμε ελόο θαηάιιεινπ ηζηνηόπνπ κε έκθαζε ηε ρεδίαζε πεξηερνκέλνπ ηελ Πξνώζεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θνηλσληθά δίθηπα Πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα επηιερζεί κηα πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη λα αλαπηπρζνύλ επηηπρώο ηα άλσ θαη λα παξαδνζνύλ Α) Μηα πιήξεο κεζνδνινγία γηα ηε κειέηε θαη εγθαηάζηαζε αζπξκαηνπ δηθηύνπ Β) Έλαο ηζηόηνπνο κε ιηγεο γξαθηζηηθέο αηέιεηεο αιιά πινπνίεζε αξρώλ Search Engine Optimisation. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εθηόο από δεμηόηεηεο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο αζρνιείηαη κε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία (ζρεδίαζε/εγθαηάζηαζε αζπξκάηνπ δηθηύνπ, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ θαη πξνώζεζε) άξα απαηηεί απηό ην εύξνο από ηνλ ζπνπδαζηή ν νπνίνο ζα ην αλαιάβεη. Η πιαηθόξκα πινπνίεζεο ηνπ ηζηνηόπνπ απνηειεί επηινγή ηνπ ζπνπδαζηε, ππό ηελ εγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα. Yπάξρεη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε αζπξκάησλ δηθηύσλ. Σν νθεινο γηα ην ζπνπδαζηε είλαη ε ελαζρνιεζε κε εύξνο ζεκάησλ ππό έλα εληαίν πεδίν θαη ε πξόθιεζε παξνπζίαζεο εληαίαο ιύζεο.

11 Θέκα 2: Μειέηε θαη αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ζηόρν ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε Η πξνηεηλόκελε πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζθνπό ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθώλ εξγαζηώλ γηα έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Θα πξέπεη λα εξεπλζενύλ Αλαγλσξηζε ππεξεζίσλ νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα πξνζθεξζνύλ Πνηα είλαη ηα θόζηε ηνπο θαη λα αλαπηπρζεί έλα επηρεηξεζηαθό κνληέιν γηα επηινγή ηνπο, π.ρ. audio streaming, επηινγέο παθέησλ, πνηόηεηα, αξηζκόο ρξεζηώλ Χθειε από ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ηζηνηόπνπο θαη θνηλσληθά δίθηπα Μνληειν εζόδσλ από δηαθεκίζεο Σα ππαξαπάλσ πξέπεη επίζεο Να πινπνηεζνπλ Να κπνξνύλ λα είλαη πνζνηηθά κεηξήζηκα, δειαδε δεδνκέλνπ έλνο ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνύ λα κπνξεί λα πξνηαζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλνιν ππεξεζησλ θαη ελεξγεηώλ Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο εμνπιηζκόο

12 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Γξ. Υ. Βνδίθεο ΘΔΜΑ 1 : Τπνινγηζκόο ηνπ Γπλακηθνύ ηνπ Ηιεθηξηθνύ Πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ζύζηεκα Ν ζεκεηαθώλ θνξηίσλ. Ανάλςζη θέμαηορ. Οη ζπνπδαζηέο (έλαο ή δύν) θαινύληαη αξρηθά λα θαηαζθεπάζνπλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία o Καηαζθεπάδεη κία «ηπραία» θαηαλνκή θνξηηώλ o Τπνινγίδεη ην δπλακηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί κηα θαηαλνκή θνξηίνπ κε απεπζείαο ππνινγηζκό ησλ Ν(Ν-1) εμηζώζεσλ Coulomb (DS - Direct Summation) o Τπνινγίδεη ην δπλακηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί κηα θαηαλνκή θνξηίνπ κε ηελ κέζνδν πιέγκαηνο (PM - Particle Mesh) ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπλ αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ PM ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν DS, σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηαρύηεηά ηεο θαη πώο απηή επεξεάδεηαη από ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (πιήζνο θνξηίσλ, δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πιέγκαηνο, θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θ.ι.π.) Πεπιβάλλον ππογπαμμαηιζμού Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ : C++ (ή Pascal, Fortran, Basic) ή MatLab Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα : MS Windows (ή Linux) Απαιηούμενερ γνώζειρ ζποςδαζηή Καιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ) Φπζηθή Ι Λνγηζκόο Ι θαη Λνγηζκόο ΙΙ, Πηζαλόηεηεο & ηαηηζηηθή. Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. Αλάιπζε Fourier. Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. ΘΔΜΑ 2: Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ εηθνληθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Ι Ανάλςζη θέμαηορ. Οη ζπνπδαζηέο (έλαο ή δύν) θαινύληαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κε ην νπνίν λα πξνζνκνηώλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Ι. Σν πξόγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, γηα θάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, Μία ζύληνκε ζεσξεηηθή εηζαγσγή Οζόλε πξνζνκνίσζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο κε δπλαηόηεηα ιήςεο κεηξήζεσλ Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη εμαγσγή ηειηθώλ απνηειεζκάησλ Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα πξνζνκνησζνύλ είλαη 1. Μέηξεζε ησλ ζπληειεζηώλ ζηαηηθήο θαη θηλεηηθήο ηξηβήο 2. ύλζεζε ειεθηξνληθώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ 3. Θεκειηώδεο εμίζσζε ηεο Μεραληθήο (Μεραλή Atwood) 4. πληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 5. ύλζεζε νκνεπηπέδσλ δπλάκεσλ 6. Δπζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε 7. Διεύζεξε πηώζε 8. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο κε ηε κέζνδν ησλ ζηξνθηθώλ ηαιαληώζεσλ

13 9. Νόκνο ηνπ Hooke Αξκνληθή ηαιάλησζε ζπεηξνεηδνύο ειαηεξίνπ 10. Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ην απιό εθθξεκέο Πεπιβάλλον ππογπαμμαηιζμού Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ : Borland C++ Builder 6 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα : MS Windows Απαιηούμενερ γνώζειρ ζποςδαζηή Καιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ, Οπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο) Φπζηθή Ι θαη Φπζηθή ΙΙ Λνγηζκόο Ι θαη Λνγηζκόο ΙΙ Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπνπδαζηή Η/Τ κε Borland C++ Builder 6

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 204-205 Α/Α Τίηλος θέμαηος Επιβλέπων Καθηγηηής Σύνηομη περιγραθή Προαπαιηούμενα γνωζηικά πεδία Αριθμός θοιηηηών Μειέηε θαη αλάπηπμε εθαξκνγώλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα