ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF. Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Ασύρματες Επικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Αγγλικά. Συνοπτική περιγραφή: Θα αναπτυχθούν κατάλληλες αριθμητικοί μέθοδοι και λογισμικό για την προσομοίωση της διάδοσης ραδιοκυμάτων σε τρισδιάστατο γεωγραφικό ανάγλυφο. (2) Τίτλος πτυχιακής: Σύχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακ'ής ευρυεκπομπής. Αριθμός σπουδαστών: 1 Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Ασύρματες Επικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Θεωρία της Πληροφορίας, Αγγλικά. Συνοπτική περιγραφή: Περιγραφή των προτύπων και των τεχνικών μετάδοσης για τα πρότυπα DVB-T και DVB-T2 για την επίγεια τηλεόραση και DCB-S και DVB-S2 για την δορυφορική.

2 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπoληεο: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) θαη Γξ. ηπιηαλόο Σζίηζνο (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο) ρεδηαζκόο κηθξνθπκαηηθνύ δηαηξέηε ηζρύνο επξείαο θαη ππέξ-επξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ (1 ζπνπδαζηήο/ζηξηα) Σα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ππέξ-επξείαο δώλεο (3,1 GHz 10,6 GHz) κε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο -41 dbm/mhz, θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ, όπσο αζύξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ video-θάκεξαο πξνο ηειεόξαζε, ςεθηαθήο θάκεξαο πξνο θνξεηό Η/Τ, θνξεηνύ mp3 πξνο ερνζύζηεκα, θνξεηνύ Η/Τ πξνο video-πξνβνιέα, εθηππσηή, ζαξσηή, ζπζθεπή VoIP, θιπ. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ απαηηνύληαη κηθξνθπκαηηθέο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, όπσο θεξαίεο, εληζρπηέο θαη κείθηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηθξνθπκαηηθνύο δηαηξέηεο ηζρύνο ππέξ-επξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ (ultra wide band), γηα ηνλ θαηάιιειν δηαρσξηζκό ησλ ζεκάησλ εθπνκπήο θαη ιήςεο. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα ζρεδηαζηεί έλαο λένο κηθξνθπκαηηθόο δηαηξέηεο επξείαο θαη ππέξεπξείαο δώλεο ζπρλνηήησλ, ν νπνίνο ζα έρεη ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ, όπσο ε ππνβάζκηζε ηνπ βαζκνύ απνκόλσζεο κεηαμύ ησλ ζπξώλ εμόδνπ θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ βαζκίδσλ, ηελ θπκάησζε θαη απόθιηζε ηνπ ιόγνπ θαηαλνκήο ηεο κηθξνθπκαηηθήο ηζρύνο ζην επηζπκεηό θάζκα ζπρλνηήησλ, ην ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο θιπ. Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα αθνύ εμνηθεησζεί κε ηελ απαηηνύκελε ζεσξία θαη ηα ινγηζκηθά ADS θαη MatLab, ζα ζρεδηάζεη θαη ζα βειηηζηνπνηήζεη ηελ παξαπάλσ δηάηαμε κε κηθξνηαηληαθέο γξακκέο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, εάλ ππάξρεη ρξόλνο, ε δηάηαμε ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα κεηξεζεί, ώζηε λα ζπγθξηζεί κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Μηθξνθπκαηηθή Σερλνινγία (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

3 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) Μειέηε θαη πξνζνκνίσζε LTE (Long Term Evolution) πνκπνύ θηλεηήο θπςεισηήο ηειεθσλίαο. Σν LTE απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε ησλ δηθηύσλ ηξίηεο γεληάο θαη αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην UMTS ζην άκεζν κέιινλ απνηειώληαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνλ πξόδξνκν ησλ ζπζηεκάησλ ηέηαξηεο γεληάο. ηε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε θαη πξνζνκνίσζε ελόο πνκπνύ LTE. Σν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ Φπζηθνύ Δπηπέδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο LTE θαη ζα δνζεί έκθαζε ζηελ κειέηε θαη ζρεδίαζε LTE ζήκαηνο. Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα αθνύ εμνηθεησζεί κε ηελ απαηηνύκελε ζεσξία θαη ηα ινγηζκηθά ADS θαη MatLab, ζα ζρεδηάζεη έλα πνκπό LTE ζπζηήκαηνο ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ADS2008. Θα ππνινγηζηεί ν ιόγνο αηρκή ηζρύνο πξνο κέζε ηηκή ηζρύνο ηνπ ζήκαηνο πξνο εθπνκπή κε ηελ ρξήζε ηνπ MatLab. Η επίδνζε ηνπ πνκπνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηξεζεί ππνινγίδνληαο κε πξνζνκνίσζε ην πιάηνο ηνπ δηαλπζκαηηθνύ ζθάικαηνο (EVM Error Vector Magnitude) θαη ηνπ PAPR (Peak to Average Power Ratio) θαη ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio). Η εξγαζία ζα εθπνλεζεί ζην εξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο Δπηθνηλσλίεο 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

4 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξηνο Δπζηαζίνπ (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) Η απνζηνιή θαη απνζήθεπζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ από/ζε ππνινγηζηή ζε/από θηλεηό ηειέθσλν κε αζύξκαηε ζύλδεζε. ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία ζα κειεηεζεί θαη πινπνηεζεί κηα ή πεξηζζόηεξεο ηερλνινγίεο απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζε/από θηλεηό ηειέθσλν από/ζε ππνινγηζηή ηαηξηθνύ θέληξνπ κε αζύξκαηε ζύλδεζε. Οη ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζα βξίζθνληαη ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αζζελνύο θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξνύ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή. Δπηπιένλ, νη ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ελόο αζζελνύο ζα απνζηέιινληαη από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ αζζελνύο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν ηαηξηθόο θάθεινο ηνπ αζζελνύο. Ο/Η ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα ζα πξαγκαηνπνηήζεη αλαζθόπεζε θαη ζύγθξηζε ησλ ππαξρνπζώλ ηερλνινγηώλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αγνξά. Μεηά ζα γίλεη αλάιπζε θαη πινπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεξεο ηερλνινγίαο κε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηελ απνζηνιή θαη απνζήθεπζε κηθξνβηνινγηθώλ εμεηάζεσλ. Ο ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα ζα πξέπεη λα έρεη πςειή απηελέξγεηα, λα έρεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα θαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο Δπηθνηλσλίεο 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ Matlab 3. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη.

5 ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Δπηβιέπσλ: Γξ. Κσλ. Υεηιάο (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοίωση δικτυακών πρωτοκόλλων Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, ΙΙ και Ι, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης, Προγραμματισμός Ι και ΙΙ. Απαραίτητη η εξοικείωση με το λογισμικό OPNET. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα προσομοιωθούν διάφορα δικτυακά πρωτόκολλα, θα αναλυθεί η λειτουργία τους και θα μετρηθούν οι επιδόσεις τους. Για τις ανάγκες της πτυχιακής θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης δικτύων OPNET. Βαθμός δυσκολίας : (10) (2) Τίτλος πτυχιακής: Διάγνωση απάτης στις τηλεπικοινωνίες με χρήση πιθανοθεωρητικών και πληροφοριοθεωρητικών κριτηρίων Αριθμός σπουδαστών: 1 Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Λογισμός Ι και ΙΙ, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Πληροφορίας, Προγραμματισμός, Αναγνώριση Προτύπων. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να αναπτυχθεί κώδικας για την μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρηστών ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου ο οποίος θα χρησιμοποιεί και θα υπολογίζει τη σχετική εντροπία (Kullback Leiber divergence) μεταξύ μοντέλων και θα δημιουργεί νέα μοντέλα συμπεριφοράς παράγοντας δεδομένα με χρήση Latent Dirichlet Allocation. Βαθμός δυσκολίας : (15) (3) Τίτλος πτυχιακής: Συστήματα ανίχνευσης εισβολών σε δίκτυα. Μια εφαρμογή του λογισμικού SNORT στο περιβάλλον του δικτύου του ΤΕΙ Σερρών. Έναρξη: 15/11/2011 Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούμενα μαθήματα: Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, ΙΙ και Ι, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης. Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών (intrusion detection systems) και θα γίνει εφαρμογή στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Σερρών. Βαθμός δυσκολίας : (10)

6 Θέκαηα Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γξ. Αλαζηάζηνο Πνιίηεο (Υεηκεξηλό Δμάκελν ) Θέκα 1 ν : ύγθξηζε ησλ αζύξκαησλ ηερλνινγηώλ ΙΔΔΔ a, b θαη g κέζσ πξνζνκνίσζεο. Πεξηγξαθή: ηελ πηπρηαθή απηή, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα εμνηθεησζεί αξρηθά κε ηελ ηερλνινγία αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ ΙΔΔΔ (WLANs). Καηόπηλ κειέηεο ησλ πξνζζεθώλ ΙΔΔΔ a, b θαη g, ζα αλαπηπρζνύλ ζελάξηα πξνζνκνίσζεο ζην ινγηζκηθό δηθηύσλ OPNET όπνπ ζα ζπγθξηζεί ε απόδνζε ηνπο (ξπζκνξνή, θαζπζηέξεζε θιπ). ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ 1. Γίθηπα Τπνινγηζηώλ ΙΙΙ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) 2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο 4. Σαθηηθέο (εβδνκαδηαίεο) ζπλαληήζεηο κε ηνλ επηβιέπνληα Ο ζπνπδαζηήο/ζηξηα πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ/ηεο εξγαζία ζην παξαπάλσ ζέκα, παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζην θαη λα απνζηείιεη ηελ αλαιπηηθή ηνπ/ηεο βαζκνινγία, ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαζώο θαη ην εμάκελν ζπνπδώλ ζην νπνίν βξίζθεηαη. ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Α. Γεσξγηάδεο (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Θέκα 1: «Μειέηε, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε Δξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Αλαινγηθώλ Γηακνξθώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Simulink ηνπ Matlab» (2 άηνκα) Ανάλςζη Θέμαηορ: θνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα ην κάζεκα «Δξγαζηήξην Δπηθνηλσλίεο Ι» ζην πεξηβάιινλ Simlink ηνπ Matlab. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνύλ νη δηακνξθώζεηο AM, DSB, SSB, FM θαη PM. Αξρηθά ζα κνληεινπνηεζνύλ ζην Simulink ηα ζπζηήκαηα δηακόξθσζεο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. Θα παξαηεξεζεί ην παξαγόκελν δηακνξθσκέλν ζήκα ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ θαη ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Δπίζεο, ζα εηζαρζεί θαη πξνζζεηηθόο Γθανπζηαλόο ιεπθόο ζόξπβνο ηε ζπλέρεηα, ζα κνληεινπνηεζνύλ ηα ζπζηήκαηα απνδηακόξθσζεο θαη ζα δηαπηζησζεί (ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο ζπρλόηεηαο) ε εγγύηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθό, θαη ε αλνζία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζην ζόξπβν. Καηόπηλ, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ Δπηθνηλσληώλ Ι. Σα παξαδνηέα γηα ηελ θάζε άζθεζε ζα είλαη:

7 α) ε απνηύπσζε ησλ ηνκέσλ ηεο γλώζεο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα εκπεδώζεη ε θάζε άζθεζε, β) ν ζρεδηαζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο ηεο άζθεζεο ώζηε λα επηθέξεη ην βέιηηζην εθπαηδεπηηθό όθεινο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, γ) ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ κνληέισλ ζην Simulink πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε άζθεζε, δ) ν ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαη ε) κία πξόηππε επίιπζε ηεο άζθεζεο. Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ: Αγγιηθά Αλαινγηθά & Φεθηαθά Ηιεθηξνληθά ήκαηα & πζηήκαηα Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εκάησλ Δπηθνηλσλίεο Ι & ΙΙ Κηλεηέο ή/θαη Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο Πεπιβάλλον διεξαγωγήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη ζην Δξγαζηήξην Δπηθνηλσληώλ ζηελ ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Matlab, νπόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξνπζία ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηώλ ζην ρώξν ηνπ ΣΔΙ εξξώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

8 Θέκα 2: «Μειέηε, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε Δξγαζηεξηαθώλ Αζθήζεσλ Φεθηαθώλ Γηακνξθώζεσλ ζην πεξηβάιινλ Simulink ηνπ Matlab» (2 άηνκα) Ανάλςζη Θέμαηορ: θνπόο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα ην κάζεκα «Δξγαζηήξην Δπηθνηλσλίεο ΙΙ» ζην πεξηβάιινλ Simlink ηνπ Matlab. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνύλ νη δηακνξθώζεηο ASK, m-qam, FSK, BPSK, QPSK, MSK θαη GMSK. Αξρηθά ζα κνληεινπνηεζνύλ ζην Simulink ηα ζπζηήκαηα δηακόξθσζεο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. Θα παξαηεξεζεί ην παξαγόκελν δηακνξθσκέλν ζήκα ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ θαη ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Δπίζεο, ζα εηζαρζεί θαη πξνζζεηηθόο Γθανπζηαλόο ιεπθόο ζόξπβνο ηε ζπλέρεηα, ζα κνληεινπνηεζνύλ ηα ζπζηήκαηα απνδηακόξθσζεο θαη ζα δηαπηζησζεί (ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο ζπρλόηεηαο) ε εγγύηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην αξρηθό, θαη ε αλνζία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζην ζόξπβν. Καηόπηλ, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί ηθαλόο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα Δξγαζηεξηαθά καζήκαηα ησλ Δπηθνηλσληώλ ΙΙ. Σα παξαδνηέα γηα ηελ θάζε άζθεζε ζα είλαη: α) ε απνηύπσζε ησλ ηνκέσλ ηεο γλώζεο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα εκπεδώζεη ε θάζε άζθεζε, β) ν ζρεδηαζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο ηεο άζθεζεο ώζηε λα επηθέξεη ην βέιηηζην εθπαηδεπηηθό όθεινο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, γ) ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ κνληέισλ ζην Simulink πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε άζθεζε, δ) ν ζρεδηαζκόο θαη ε ζπγγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαη ε) κία πξόηππε επίιπζε ηεο άζθεζεο. Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ: Αγγιηθά Αλαινγηθά & Φεθηαθά Ηιεθηξνληθά ήκαηα & πζηήκαηα Φεθηαθή Δπεμεξγαζία εκάησλ Δπηθνηλσλίεο Ι & ΙΙ Κηλεηέο ή/θαη Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίεο Πεπιβάλλον διεξαγωγήρ ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η δηεμαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεη ζην Δξγαζηήξην Δπηθνηλσληώλ ζηελ ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Matlab, νπόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο παξνπζία ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηώλ ζην ρώξν ηνπ ΣΔΙ εξξώλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.

9 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γξ. Κσλζηαληίλνο Γθόηζεο (Υεηκεξηλό εμάκελν ) Μελέηη ηος δικηύος ηποθοδοζίαρ ζηοισειοκεπαιών Πίνακα Butler N N (1 άηνκν) Ο Πίλαθαο Butler είλαη ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν δίθηπν ηξνθνδνζίαο ζηνηρεηνθεξαηώλ (antenna arrays), γηα ην ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο δέζκεο (switched-beam systems) ζε εθαξκνγέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. Δίλαη έλα δίθηπν ην νπνίν ζπλήζσο απνηειείηαη από Ν ζύξεο εηζόδνπ θαη Ν ζύξεο εμόδνπ θαη ηα βαζηθά ηνπ δνκνζηνηρεία είλαη: κεηαηνπηζηέο θάζεο, πβξηδηθνί ζπδεύθηεο θαη δηαζηαπξώζεηο. Αξρηθά ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα κειεηήζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο θαη ηα κηθξνθπκαηηθά ζηνηρεία πνπ ηε ζπλζέηνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη έλα ινγηζκηθό, ην νπνίν αλάινγα κε ηε δεηνύκελε δηάζηαζε Ν Ν ηνπ Πίλαθα, ζα δίλεη ηε δνκή ηνπ, θαζώο θαη ηα δηαγξάκκαηα αθηηλνβνιίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρεηνθεξαηώλ. Με ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ν ζπνπδαζηήο ζα έρεη εμνηθεησζεί κε ηε ιεηηνπξγία βαζηθώλ κηθξνθπκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δηθηύσλ ηξνθνδνζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο. Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθό πνπ ζα πξνθύςεη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά ζηα πιαίζηα ζρεηηθώλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (Θ+Δ): Μικποκςμαηική Τεσνολογία, Αζύπμαηερ Επικοινωνίερ, Ππογπαμμαηιζμόρ Ι & ΙΙ, Απιθμηηικέρ Μέθοδοι ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον, Οπηικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ. Δπίζεο απαηηείηαη πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ινγηζκηθνύ MatLab θαη άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Οι ζποςδαζηέρ/ζηπιερ πος επιθςμούν να εκπονήζοςν ηην πηςσιακή ηοςρ επγαζία ζηο παπαπάνω θέμα, παπακαλούνηαι να επικοινωνήζοςν με ηον επιβλέπονηα ζηο και να αποζηείλοςν ηην αναλςηική ηοςρ βαθμολογία καθώρ και ηο εξάμηνο ζποςδών ζηο οποίο βπίζκονηαι.

10 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Γξ. Α. Βαθαινύδεο Θέκα 1: Μειέηε θαη πινπνίεζε ππεξεζηώλ δηαδηθηπνπ γηα κηθξή μελνδνρεηαθή κνλάδα ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ρηιηάδεο κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (μελώλεο), ζπλήζσο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ αληηιακβάλνληαη όηη ην δηαδίθηπν είλαη κία έλλνηα ρξήζηκε, αγλννύλ όκσο κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ λα βνεζεζνπλ Η πξνηεηλόκελε πηπρηαθή εξγαζία ζην εξεπλεηηθό κέξνο ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλαγλώξεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ αλαγθώλ κίαο ηέηνηαο επηρείξεζεο κε έκθαζε 1. ηελ παξνρή αζπξκάηνπ δηθηύνπ Μόληεια θόζηνπο Με ρξέσζε ε ρσξίο Μειέηε πιηθώλ, εγθαηάζηαζεο, απόδνζεο 2. ηελ αλάπηπμε ελόο θαηάιιεινπ ηζηνηόπνπ κε έκθαζε ηε ρεδίαζε πεξηερνκέλνπ ηελ Πξνώζεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θνηλσληθά δίθηπα Πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα επηιερζεί κηα πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη λα αλαπηπρζνύλ επηηπρώο ηα άλσ θαη λα παξαδνζνύλ Α) Μηα πιήξεο κεζνδνινγία γηα ηε κειέηε θαη εγθαηάζηαζε αζπξκαηνπ δηθηύνπ Β) Έλαο ηζηόηνπνο κε ιηγεο γξαθηζηηθέο αηέιεηεο αιιά πινπνίεζε αξρώλ Search Engine Optimisation. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εθηόο από δεμηόηεηεο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο αζρνιείηαη κε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία (ζρεδίαζε/εγθαηάζηαζε αζπξκάηνπ δηθηύνπ, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνηόπνπ θαη πξνώζεζε) άξα απαηηεί απηό ην εύξνο από ηνλ ζπνπδαζηή ν νπνίνο ζα ην αλαιάβεη. Η πιαηθόξκα πινπνίεζεο ηνπ ηζηνηόπνπ απνηειεί επηινγή ηνπ ζπνπδαζηε, ππό ηελ εγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα. Yπάξρεη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε αζπξκάησλ δηθηύσλ. Σν νθεινο γηα ην ζπνπδαζηε είλαη ε ελαζρνιεζε κε εύξνο ζεκάησλ ππό έλα εληαίν πεδίν θαη ε πξόθιεζε παξνπζίαζεο εληαίαο ιύζεο.

11 Θέκα 2: Μειέηε θαη αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ζηόρν ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε Η πξνηεηλόκελε πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζθνπό ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθώλ εξγαζηώλ γηα έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Θα πξέπεη λα εξεπλζενύλ Αλαγλσξηζε ππεξεζίσλ νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα πξνζθεξζνύλ Πνηα είλαη ηα θόζηε ηνπο θαη λα αλαπηπρζεί έλα επηρεηξεζηαθό κνληέιν γηα επηινγή ηνπο, π.ρ. audio streaming, επηινγέο παθέησλ, πνηόηεηα, αξηζκόο ρξεζηώλ Χθειε από ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ηζηνηόπνπο θαη θνηλσληθά δίθηπα Μνληειν εζόδσλ από δηαθεκίζεο Σα ππαξαπάλσ πξέπεη επίζεο Να πινπνηεζνπλ Να κπνξνύλ λα είλαη πνζνηηθά κεηξήζηκα, δειαδε δεδνκέλνπ έλνο ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνύ λα κπνξεί λα πξνηαζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλνιν ππεξεζησλ θαη ελεξγεηώλ Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο εμνπιηζκόο

12 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Γξ. Υ. Βνδίθεο ΘΔΜΑ 1 : Τπνινγηζκόο ηνπ Γπλακηθνύ ηνπ Ηιεθηξηθνύ Πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ζύζηεκα Ν ζεκεηαθώλ θνξηίσλ. Ανάλςζη θέμαηορ. Οη ζπνπδαζηέο (έλαο ή δύν) θαινύληαη αξρηθά λα θαηαζθεπάζνπλ πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία o Καηαζθεπάδεη κία «ηπραία» θαηαλνκή θνξηηώλ o Τπνινγίδεη ην δπλακηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί κηα θαηαλνκή θνξηίνπ κε απεπζείαο ππνινγηζκό ησλ Ν(Ν-1) εμηζώζεσλ Coulomb (DS - Direct Summation) o Τπνινγίδεη ην δπλακηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί κηα θαηαλνκή θνξηίνπ κε ηελ κέζνδν πιέγκαηνο (PM - Particle Mesh) ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπλ αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ PM ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν DS, σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηαρύηεηά ηεο θαη πώο απηή επεξεάδεηαη από ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο (πιήζνο θνξηίσλ, δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πιέγκαηνο, θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θ.ι.π.) Πεπιβάλλον ππογπαμμαηιζμού Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ : C++ (ή Pascal, Fortran, Basic) ή MatLab Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα : MS Windows (ή Linux) Απαιηούμενερ γνώζειρ ζποςδαζηή Καιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ) Φπζηθή Ι Λνγηζκόο Ι θαη Λνγηζκόο ΙΙ, Πηζαλόηεηεο & ηαηηζηηθή. Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. Αλάιπζε Fourier. Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. ΘΔΜΑ 2: Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ εηθνληθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Ι Ανάλςζη θέμαηορ. Οη ζπνπδαζηέο (έλαο ή δύν) θαινύληαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κε ην νπνίν λα πξνζνκνηώλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Ι. Σν πξόγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, γηα θάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε, Μία ζύληνκε ζεσξεηηθή εηζαγσγή Οζόλε πξνζνκνίσζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο δηάηαμεο κε δπλαηόηεηα ιήςεο κεηξήζεσλ Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη εμαγσγή ηειηθώλ απνηειεζκάησλ Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα πξνζνκνησζνύλ είλαη 1. Μέηξεζε ησλ ζπληειεζηώλ ζηαηηθήο θαη θηλεηηθήο ηξηβήο 2. ύλζεζε ειεθηξνληθώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ 3. Θεκειηώδεο εμίζσζε ηεο Μεραληθήο (Μεραλή Atwood) 4. πληειεζηήο γξακκηθήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 5. ύλζεζε νκνεπηπέδσλ δπλάκεσλ 6. Δπζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε 7. Διεύζεξε πηώζε 8. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο κε ηε κέζνδν ησλ ζηξνθηθώλ ηαιαληώζεσλ

13 9. Νόκνο ηνπ Hooke Αξκνληθή ηαιάλησζε ζπεηξνεηδνύο ειαηεξίνπ 10. Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ην απιό εθθξεκέο Πεπιβάλλον ππογπαμμαηιζμού Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ : Borland C++ Builder 6 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα : MS Windows Απαιηούμενερ γνώζειρ ζποςδαζηή Καιή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ (Πξνγξακκαηηζκόο Ι θαη ΙΙ, Οπηηθόο πξνγξακκαηηζκόο) Φπζηθή Ι θαη Φπζηθή ΙΙ Λνγηζκόο Ι θαη Λνγηζκόο ΙΙ Αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο ζπνπδαζηή Η/Τ κε Borland C++ Builder 6

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα