Μελέτη της Καινοτομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τη διαχείριση ποιότητας & ασφάλειας των τροφίμων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη της Καινοτομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τη διαχείριση ποιότητας & ασφάλειας των τροφίμων"

Transcript

1 Μελέτη της Καινοτομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τη διαχείριση ποιότητας & ασφάλειας των τροφίμων Καλέση Μαρία Γενικό Χημείο του Κράτους Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά την καινοτομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Εξετάζονται διάφορες πτυχές της υιοθέτησης και εφαρμογής των καινοτόμων πρακτικών και συστημάτων των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και της πιστοποίησης αυτών με βάση διάφορα πρότυπα. Ως καινοτόμες δράσεις σχετικές με διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων νοούνται ορθές πρακτικές, όπως η Ορθή Υγιεινή Πρακτική(GHR) και η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), συστήματα διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων -όπως είναι το σύστημα HACCP- και συστήματα ιχνηλασιμότητας. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν καθιερωθεί διεθνώς και επιβάλλονται ή απλώς συνιστώνται στις επιχειρήσεις τροφίμων. Διενεργήθηκε έρευνα σε επιχειρήσεις τροφίμων της περιοχής Θεσσαλίας, βάσει ερωτηματολογίου το οποίο εκπονήθηκε με βάση δεδομένα που προέκυψαν από εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχετικά με την υιοθέτηση καινοτομιών από επιχειρήσεις. Στην εργασία αναπτύσσονται η μεθοδολογία και οι στόχοι της έρευνας, παρουσιάζεται το προφίλ των επιχειρήσεων τροφίμων (από την περιοχή της Θεσσαλίας) που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, ακολουθεί η επεξεργασία των απαντήσεων που ελήφθησαν βάσει του εκπονηθέντος ερωτηματολογίου καθώς και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων. Τα δεδομένα αυτά σχολιάζονται, συσχετίζονται με τα δεδομένα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τέλος εξάγονται διάφορα συμπεράσματα. Λέξεις-κλειδιά: Καινοτομική συμπεριφορά, Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας τροφίμου, Επιχείρηση JEL Classifications: Δράσεις σχετικές με ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων Σημαντικές παράμετροι σχετιζόμενες με το τρόφιμο είναι οι έννοιες της ποιότητας και της ασφάλειας, λόγω της κεφαλαιώδους σημασίας τους για την υγεία των καταναλωτών και των συμφερόντων των επιχειρήσεων τροφίμων. Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων και ορίζεται ως η εξασφάλιση ότι είναι αδύνατη η πρόκληση βλάβης στην υγεία του χρήστη από την κατανάλωση του τροφίμου. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 134

2 Η ποιότητα και ασφάλεια κάθε τροφίμου εξαρτάται από την ποιότητα των πρώτων υλών και από την τεχνολογία παραγωγής και αποτελεί την "συνισταμένη των επί μέρους ποιοτήτων" των υλικών και των μεθόδων τεχνολογίας, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος παραγωγής. Ως καινοτόμες δράσεις σχετικές με διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων νοούνται: ορθές πρακτικές, όπως η Ορθή Υγιεινή Πρακτική(GHP) και η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) συστήματα διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων -όπως είναι το σύστημα HACCP συστήματα ιχνηλασιμότητας. Όλες αυτές οι δράσεις έχουν καθιερωθεί διεθνώς και επιβάλλονται στις επιχειρήσεις τροφίμων,είτε νομοθετικά,είτε λόγω πιέσεων των αγορών (ΑρβανιτογιάννηςI.2001; Τζιά Κ. & Τσιαπούρης Α.,1996;Burgess,1993) Μεθοδολογίας Ερευνας Η μεθοδολογία που επελέγη για τη διεξαγωγή της έρευνας και την επίτευξη των στόχων της περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκόπηση με προσωπική επικοινωνία για να διαπιστωθούν οι θέσεις, οι απόψεις, οι διαθέσεις, οι στάσεις και οι εκτιμήσεις των υπευθύνων ποιότητας των εταιρειών τροφίμων ως προς τις καινοτόμες δράσεις τις σχετικές με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 2. Ανάπτυξη ερωτηματολογίου βάσει των στόχων της έρευνας που αναπτύσσονται παρακάτω, βασιζόμενη στη διεθνή βιβλιογραφία και στην εμπειρία αλλά και στην επικοινωνία που έγινε με τις επιχειρήσεις τροφίμων στο στάδιο της επισκόπησης, ώστε να διερευνηθεί μέσω των παρατηρήσεων των υπευθύνων των εταιρειών ότι οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και εύλογες. 3. Επικοινωνία με τους διευθυντές ή /και υπευθύνους ποιότητας των εταιριών οι οποίοι και συμφώνησαν να συμμετέχουν στην έρευνα, επίσκεψη στις επιχειρήσεις και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τελικά συμπληρώθηκαν 16 αξιοποιήσιμα ερωτηματολόγια στα οποία βασίστηκε η ανάλυση της παρούσας έρευνας. 4. Επεξεργασία των απαντήσεων. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν υποβλήθηκαν σε απλή στατιστική επεξεργασία. Παρά το γεγονός ότι το δείγμα δεν είναι πολύ μεγάλο, τα αποτελέσματα δεν αμφισβητούνται από την άποψη της γενίκευσης στατιστικού δείγματος καθώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις τροφίμων αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα εταιριών τροφίμων της περιοχής, όπως φαίνεται από τη σκιαγράφηση του προφίλ αυτών. 5.Ανάλυση δεδομένων -Εξαγωγή συμπερασμάτων. Από την επεξεργασία των απαντήσεων με απλή στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οδηγηθήκαμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για όσα θέματα ήταν οι στόχοι της παρούσας έρευνας. Έγινε προσπάθεια τα εξαχθέντα συμπεράσματα να συσχετιστούν με βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά την καινοτομικότητα (Porter, 1991;Rogers, 1995; Nooteboom, 1999; Nahm etal.,2003, Koberg, 2003; Kabouridis et al.,2002;καλέση,2008) και να εξηγηθεί με βάση αυτά η καινοτομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων τροφίμων του δείγματος ως προς ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 135

3 τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Στόχο Ερευνας Οι στόχοι της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις επιχειρήσεις τροφίμων, βάσει των οποίων έγινε η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, είναι: 1. Διερεύνηση των κινήτρων των επιχειρήσεων τροφίμων για την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων 2. Τα οφέλη και οι επιπτώσεις της υιοθέτησης και εφαρμογής των δράσεων στη λειτουργία και στην εικόνα της επιχείρησης. 3. Διερεύνηση της σχέσης μεγέθους, ηλικίας και χαρακτηριστικών οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων τροφίμων με την καινοτομική τους συμπεριφορά στο πεδίο της διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων και διακινούμενων απ αυτές τροφίμων. 4. H ακολουθούμενη στρατηγική για την υιοθέτηση και εφαρμογή των δράσεων αυτών από τις διοικήσεις των εταιρειών. 5. Η επίδραση παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντοςεπιχειρηματικού και κοινωνικού- της επιχείρησης, όπως δικτυακές εξωτερικότητες, ανταγωνιστικές πιέσεις, κοινωνικές πιέσεις στην υιοθέτηση των παραπάνω πρακτικών και συστημάτων 6. Η σπουδαιότητα ρόλων και παραμέτρων που σχετίζονται με την ταχύτερη υιοθέτηση και επιτυχή εφαρμογή αυτών των καινοτόμων δράσεων 7. Η αξιολόγηση της συνεισφοράς των εξωτερικών φορέων (κρατικών αρχών ελέγχου, φορέων πιστοποίησης, πανεπιστημίων-ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων) στο έργο αυτό και η καταγραφή των προβλημάτων που ανακύπτουν στη μεταξύ τους συνεργασία. 8. Η εκτίμηση των επιχειρήσεων τροφίμων για την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα δράσεων (όπως δικτύων μάθησης, δράσεων ενίσχυσης κ.α) σχετικών με τη συγκρότηση υποστηρικτικής δομής για τη διάχυση των καινοτόμων αυτών δράσεων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Προφίλ επιχειρήσεων Κλαδκό Προφίλ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε βιομηχανίες τροφίμων της περιοχής Θεσσαλίας, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους τροφίμων. Κάθε κλάδος συμμετέχει με διαφορετικό ποσοστό επί των ερωτώμενων εταιρειών και αυτό έχει σχέση και με την τοπική οικονομία. Πολλές από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, εκτός από βιομηχανικές επιχειρήσεις, είναι ταυτόχρονα και εμπορικές. Δηλαδή δραστηριοποιούνται εκτός από την παραγωγή των τροφίμων και σε εμπορία άλλων τροφίμων απ αυτά που παράγουν, συναφή ή μη, ή για να εκμεταλλευτούν τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα διανομής ή για συνέργεια στη διάθεση (π.χ. ζυμαρικά- σάλτσες). Αυτό συμβαίνει για το 30 % περίπου των εταιρειών του δείγματος. Πίνακας των επιχειρήσεων του δείγματος, κωδικοποιημένα, δίνεται στο Παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος της εργασίας. Οι επιχειρήσεις, που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, κατά κλάδο παραγωγής τροφίμων, φαίνονται στον πίνακα 1, που ακολουθεί: ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 136

4 Πίνακας 1 :Ταξινόμηση των επιχειρήσεων του δείγματος κατά κλάδο Κλάδος βιομηχανίας Αριθμός % Ποσοστό βιομηχανιών Αλκοόλη αλκοολούχα ποτά-οίνοι 4 25,0 Κομπόστες φρούτων- μαρμελάδες 3 18,8 Γάλα- Γαλακτοκομικά Τυροκομικά 3 18,8 Άλευρα- Ζυμαρικά 2 12,5 Ζάχαρη Ζαχαρώδη 2 12,5 Χυμοί φρούτων- Αναψυκτικά 1 6,2 Μεταποιημένα λαχανικά (ελιές, 1 6,2 πιπεριές κ.α) ΣΥΝΟΛΟ Μέγεθος Επχερήσεων Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του μεγέθους των επιχειρήσεων με την καινοτομική τους συμπεριφορά στο πεδίο της διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων και διακινούμενων απ αυτές τροφίμων. Το μέγεθος μετρήθηκε με βάση τις εξής παραμέτρους: 1. Αριθμός εργαζομένων 2. Κύκλος εργασιών (τζίρος) Σύμφωνα με τον αριθμό εργαζομένων οι εταιρείες κατατάσσονται όπως φαίνεται στον πίνακα 2 που παρατίθεται: Πίνακας 2 : Μέγεθος επιχειρήσεων βάσει του αριθμού των εργαζομένων Αριθμός εργαζομένων Αριθμός επιχειρήσεων % Ποσοστό Λιγότεροι από Από 10 έως Από 50 έως Από 100 έως Από 150 έως Περισσότεροι από ΣΥΝΟΛΟ Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος κυμαίνεται από έως Βάσει του κύκλου εργασιών οι επιχειρήσεις τροφίμων του δείγματος ταξινομούνται όπως φαίνεται στον πίνακα 5.3 που ακολουθεί. Βάση της ταξινόμησης αποτελεί το όριο , που χαρακτηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το όριο των Ευρώ (=5 δις δρχ.) χαρακτηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 280/1996, 70/2001 και 361/2003 Πίνακας 3 : Μέγεθος επιχειρήσεων βάσει του κύκλου εργασιών Κύκλος εργασιών Αριθμός % Ποσοστό (σε Eυρώ) επιχειρήσεων Μικρότερος από Από έως Μεγαλύτερος από ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 137

5 Ηλικία Επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις του δείγματος έχουν έτη ίδρυσης που ξεκινούν από το 1956 (η συγκεκριμένη εταιρεία άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς το 2000) έως το Πίνακας 4 : Ηλικία επιχειρήσεων Έτος ίδρυσης Ηλικία Αριθμός % Ποσοστό επιχείρησης επιχείρησης επιχειρήσεων Πριν το 1970 > 40 ετών 7 6 Από 1971 έως έτη 4 19 Από 1981 έως έτη 3 19 Μετά το 1990 <=20 ετών 2 25 ΣΥΝΟΛΟ Χαρακτηριστικά οργανωτικής Δομής των εταιρών Οι επιχειρήσεις τροφίμων που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν στο πώς οι ίδιες χαρακτηρίζουν την οργανωτική τους δομή αποτιμώντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, όπως συγκεντρωτισμό, τυποποίηση, πολυπλοκότητα, εξωστρέφεια και περίσσεια πόρων-που αναφέρονται στη βιβλιογραφία-με σκοπό να συσχετιστούν αυτά με την καινοτομική τους συμπεριφορά. Οι αποτιμήσεις που δόθηκαν για τα οργανωτικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: Συγκεντρωτισμός (ο βαθμός στον οποίο η ισχύς και ο έλεγχος συγκεντρώνονται στα χέρια σχετικά λίγων ατόμων ) : σε υψηλό βαθμό για το 75% των επιχειρήσεων σε μέτριο βαθμό για το 25% των επιχειρήσεων Τυποποίηση (τήρηση κανόνων και τυποποιημένων διαδικασιών στην άσκηση των καθηκόντων των μελών της επιχείρησης) : σε υψηλό βαθμό για το 70% των επιχειρήσεων σε μέτριο βαθμό για το 30% των επιχειρήσεων Πολυπλοκότητα (ο βαθμός τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των μελών της επιχείρησης ): σε υψηλό βαθμό για το 40% των επιχειρήσεων σε μέτριο βαθμό για το 60% των επιχειρήσεων Εξωστρέφεια (ο βαθμός επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφόρησης εκτός των ορίων της επιχείρησης ) : σε υψηλό βαθμό μόνο για το 10% των επιχειρήσεων σε μέτριο βαθμό για το 70% των επιχειρήσεων σε χαμηλό βαθμό για το 20% των επιχειρήσεων Περίσσεια πόρων (ο βαθμός στον οποίο αφανείς πόροι είναι διαθέσιμοι στην επιχείρηση ) : σε υψηλό βαθμό μόνο για το 10% των επιχειρήσεων σε μέτριο βαθμό για το 80% των επιχειρήσεων σε χαμηλό βαθμό για το 10% των επιχειρήσεων Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου - Συμπεράσματα Από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν μετά από απλή στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων που ελήφθησαν οδηγηθήκαμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για όσα θέματα ήταν οι στόχοι της έρευνας. Έγινε προσπάθεια τα εξαχθέντα συμπεράσματα να συσχετιστούν με βιβλιογραφικά δεδομένα και να εξηγηθεί ως ένα βαθμό η στάση των επιχειρήσεων τροφίμων του δείγματος ως προς τις καινοτόμες δράσεις τις σχετικές με ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 138

6 τη διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα από την επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας είναι όσα παρουσιάζονται παρακάτω. Κίνητρα Τα κίνητρα για τα οποία οι επιχειρήσεις τροφίμων επιλέγουν να υιοθετήσουν την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας, γιατί η αδυναμία να εφαρμοστούν αυτά για τους σωστούς λόγους μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες στην απώλεια των δυνητικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Τα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρίες τροφίμων στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα 5, όπου δίνεται και το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν θετικά για το συγκεκριμένο κίνητρο. Πίνακας 5.: Κίνητρα για την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων Κίνητρα Ποσοστό ( % ) Νομική υποχρέωση 100 Βελτίωση ποιότητας 56 Πειθάρχηση σε επιθυμίες αγοράς 100 Προώθηση της εικόνας της εταιρείας 70 Εδραίωση φήμης 30 Αύξηση ανταγωνιστικότητας 80 Ανάπτυξη διεθνών αγορών 38 Καλύτερη οργάνωση -Βελτίωση λειτουργίας 50 Από τις απαντήσεις που δόθηκαν και την ανάλυση των κινήτρων, φαίνεται ότι πράγματι η υιοθέτηση των καινοτομιών των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων εν μέρει έλκεται από τις ανάγκες της επιχείρησης (βελτίωση ποιότητας, προώθηση της εικόνας της εταιρείας, εδραίωση φήμης, ανάπτυξη διεθνών αγορών, αύξηση ανταγωνιστικότητας, καλύτερη οργάνωση) και εν μέρει ωθείται από εξωτερικές δυνάμεις που προωθούν τις νέες τεχνικές που υπόσχονται να προάγουν τη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και την προστασία του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία (νομική υποχρέωση, ωρίμανση καταναλωτικών κινημάτων, πειθάρχηση σε επιθυμίες της αγοράς).αυτό έρχεται σε συμφωνία με όσα υποστηρίζει η βιβλιογραφία (Chau & Tarn, 2000; Forker et. al, 1996).Επίσης πρέπει να σχολιαστεί ότι η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος δεν αποτελεί κίνητρο για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα αποτελεί κίνητρο η βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργικής τους οργάνωση. Οφέλη Τα οφέλη από την υιοθέτηση και εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τις επιχειρήσεις τροφίμων απορρέουν από το γεγονός ότι η εφαρμογή τους παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στον έλεγχο των διεργασιών (με τη διάγνωση, τον εντοπισμό και τη διόρθωση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία) και σε θέματα διοίκησης (αποθέματα, αποδοτικότητα χρήσης υλικών, ποιότητα) και επίσης συμβάλλει στην ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 139

7 ικανοποίηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας. Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τις βιομηχανίες τροφίμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο από την υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνικών είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί, ο οποίος δίνει και το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι το αναγνωρίζουν ως πλεονέκτημα. Πίνακας 6 : Οφέλη από την υιοθέτηση των καινοτόμων δράσεων Οφέλη Ποσοστό ( %) Βελτίωση ποιότητας 95 Μείωση επιστροφών 75 Μείωση επανεπεξεργασίας 60 Αύξηση χρόνου ζωής προϊόντος 12 Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας 95 Εδραίωση φήμης 70 Αύξηση πωλήσεων 30 Αύξηση ανταγωνιστικότητας 80 Ανάπτυξη διεθνών αγορών 30 Καλύτερη τεκμηρίωση 12 Εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών 20 Εδώ πρέπει να σχολιαστεί ότι αν και η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος δεν αποτελεί κίνητρο για τις μισές των επιχειρήσεων, αντίθετα σχεδόν όλες (πλην μιας) εκτιμούν ότι τελικά προκύπτει ως όφελος από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας που είναι και λογικό εφόσον αυτό αποτελεί τον κύριο αντικειμενικό σκοπό αυτών των συστημάτων (Porter,1991; Kabouridis & Link,2001). Έτσι, με τη μείωση των επανακατεργασιών, την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή βελτίωση, την αύξηση της συμμετοχής, της δέσμευσης και της γνώσης καθώς και τον συνεπαγόμενο αυτοέλεγχο αυξάνει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων(μπλάνας, 2006; Forker et. al, 1996). Σχέση Καινοτομκότητας με μέγεθος, ηλικά, Δομή της επχείρησης Μέγεθος Η έρευνα για τη σχέση μεγέθους καινοτομικότητας ως προς τη διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, έδειξε ότι το μέγεθος της επιχείρησης επιδρά θετικά στην καινοτομικότητα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος ή είναι πρωτοπόρες στην υιοθέτηση των καινοτόμων δράσεων ή τις εφαρμόζουν πληρέστερα και έχουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με βάση ότι όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τόσο περισσότεροι πόροι διατίθενται, τόσο μεγαλύτερη τεχνική ειδίκευση έχουν οι υπάλληλοι, τόσο καλύτερη οργανωτική δομή και τόσο μεγαλύτερη ευελιξία στην απορρόφηση του κινδύνου (risk).αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είναι αυτές που κυρίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές, οργάνωσης, κουλτούρας και ενημέρωσης, οι οποίες μειώνουν τη δυνατότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας. Όλα τα παραπάνω συμφωνούν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Rogers, 1995; Nooteboom, 1999; Nahm et al.,2003, Koberg, 2003; Walker,2003). ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 140

8 Ηλικία Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που διενεργήθηκε βάσει του ερωτηματολογίου δεν προέκυψε σαφής συσχέτιση της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων με την ηλικία τους. Υπήρξαν στο δείγμα λίγες επιχειρήσεις, που οι απαντήσεις τους όσον αφορά την καινοτομική τους συμπεριφορά συμφωνούν με τη θεωρία ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας επιχειρήσεις είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν, επειδή έχουν αναπτύξει επί χρόνια τυποποιημένες διαδικασίες και επομένως η αύξηση της ηλικίας του οργανισμού, η αυστηρότητα της δομής, η γραφειοκρατία και οι δυνάμεις αδράνειας αυξάνουν, περιορίζοντας την καινοτομικότητα. Αλλά υπήρξαν και απαντήσεις εταιρειών εξ ίσου παλιών, που ήταν πρωτοπόρες στην υιοθέτηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων στην περιοχή της Θεσσαλίας (ποσοστό 30% ), επειδή αυτές οι εταιρείες είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά δομής και άλλη κουλτούρα. Σ αντίθεση με την ηλικία της επιχείρησης πιο σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει η ηλικία των διοικούντων ή των υπευθύνων των δράσεων, γιατί τα νεότερα άτομα κατά κανόνα χαρακτηρίζονται και από μεγαλύτερη καινοτομικότητα. Το συμπέρασμα είναι ότι στην καινοτομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων δεν παίζει ρόλο τόσο η ηλικία, όσο το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής τους, τα οποία βεβαίως επηρεάζονται μερικώς και από την ηλικία των επιχειρήσεων, όπως εξάλλου καταδεικνύει γενικά για το σύνολο των επιχειρήσεων η βιβλιογραφική ανασκόπηση (Chau, 2002;Rogers,1995). Οργανωτική Δομή Ο συσχετισμός των χαρακτηριστικών της οργανωτική δομής των επιχειρήσεων, όπως συγκεντρωτισμός, τυποποίηση, πολυπλοκότητα, εξωστρέφεια και περίσσεια πόρων με την καινοτομικότητα στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων κατέδειξε ότι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη εξωστρέφεια, μεγαλύτερη περίσσεια πόρων είναι πιο καινοτομικές και είναι αυτές που έχουν υιοθετήσει και αφομοιώσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις νέες δράσεις. Επίσης όλες οι επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι η συγκεντρωτική δομή τις βοήθησε στην εφαρμογή των δράσεων, από τη στιγμή που λήφθηκε η πρωταρχική απόφαση υιοθέτησης. Το ίδιο εκτίμησαν και για το βαθμό τυποποίησης. Υψηλή τυποποίηση βοηθά στη φάση εφαρμογής των καινοτόμων δράσεων. Τα ευρήματα είναι σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα(rogers, 1995; Chau, 2002; Walker,2003; Καλέση, 2008) Στρατηγκή Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να επιλέξει τρεις διαφορετικές στρατηγικές για την προώθηση των καινοτόμων τεχνικών των σχετικών με τη διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων μέσα στην επιχείρηση, που είναι : προσταγή για άμεση υιοθέτηση σ όλο το εύρος της επιχείρησης υποστήριξη της υιοθέτησης, χωρίς επιβολή ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 141

9 συνηγορία σε πιλοτική εφαρμογή αρχικά και από τα προκύπτοντα αποτελέσματα αποφασίζεται η επέκταση ή μη της εφαρμογής (Gallivan, 2001). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων επιχειρήσεων η στρατηγική που ακολουθείται στην περίπτωση της διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων από τις διοικήσεις των εταιρειών είναι κυρίως η προσταγή για άμεση υιοθέτηση (σε ποσοστό 87%) και λιγότερο η υποστηρικτική στρατηγική, με χορήγηση της αναγκαίας υποδομής, μέσων ή και κινήτρων, χωρίς να την επιβάλλει (σε ποσοστό 13 %). Αυτό μπορεί να συσχετιστεί και με τον υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού που χαρακτηρίζει τη δομή των περισσότερων επιχειρήσεων του δείγματος καθώς και το ότι για ορισμένες απ αυτές τις καινοτομίες υπάρχει ήδη νομική υποχρέωση (π.χ. σύστημα HACCP,σύστημα ιχνηλασιμότητας). Επδράσες Εξωτερκού Περιβάλλοντος Διερευνήθηκε η επίδραση παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος - επιχειρηματικού και κοινωνικού- της επιχείρησης, όπως δικτυακές εξωτερικότητες, ανταγωνιστικές πιέσεις, κοινωνικές πιέσεις στην απόφαση για υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκαν όσα η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε(gallivan, 2001; Flanagin 2000; Frambach et al.,2002; Koberg, 2003). Δικτυακές εξωτερικότητες Οι επιχειρήσεις τροφίμων του δείγματος απάντησαν ότι οι δικτυακές εξωτερικότητες επέδρασαν πολύ (σε ποσοστό 80%) έως μέτρια (σε ποσοστό 20%) στην απόφασή τους για υιοθέτηση των καινοτόμων τεχνικών των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Έτσι από τις απαντήσεις τους επιβεβαιώθηκε ότι στην περίπτωση των επιχειρήσεων τροφίμων υπάρχει θετική δικτυακή εξωτερικότητα και η αξία και η πραγματική χρησιμότητα των καινοτόμων δράσεων αυξάνει όταν οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές επίσης εφαρμόζουν τις δράσεις και εφ όσον κρατικοί φορείς τις επιβάλλουν (π. χ. ορθή πρακτική υγιεινής, σύστημα HACCP,σύστημα ιχνηλασιμότητας) ή τις συνιστούν (π.χ. συστήματα διαχείρισης ποιότητας). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που χαρακτήρισαν μέτρια την επίδραση των δικτυακών εξωτερικοτήτων είναι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ήσαν πρωτοπόρες στην υιοθέτηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας και ως εκ τούτου η απόφαση για υιοθέτηση πάρθηκε για λόγους εσωτερικούς της επιχείρησης. Ανταγωνιστικές πιέσεις Σε υψηλά ανταγωνιστικές αγορές, όπως είναι η αγορά τροφίμων, η υιοθέτηση καινοτομιών είναι αναγκαία για τη διατήρηση της θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά και την αύξηση του μεριδίου τους. Τέτοιες καινοτομίες είναι και οι σχετιζόμενες με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων λόγω της στρατηγικής σημασίας τους για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η μη υιοθέτηση μιας τέτοιας καινοτόμου δράσης, που υιοθετείται από άλλους, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ((Frambach et al.,2002). Πράγματι όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος απάντησαν ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις έπαιξαν αρκετά σημαντικό ρόλο στην απόφασή τους για υιοθέτηση των καινοτόμων τεχνικών των σχετικών με τη διαχείριση της ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 142

10 ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Συγκεκριμένα το 20% των ερωτώμενων απάντησε ότι η επίδραση ήταν πολύ σημαντική, το 70 % απάντησε ότι η επίδραση είναι μετρίου βαθμού και μόνο το 10% απάντησε ότι η επίδραση είναι μικρή. Οι τελευταίες ήταν εταιρείες πρωτοπόρες, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην υιοθέτηση των καινοτομιών και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην περίπτωση των δικτυακών εξωτερικοτήτων. Αντίθετα για τις πρώτες που κατά κανόνα είναι μικρότερες εταιρείες που έπονται χρονικά στην υιοθέτηση αυτών των συστημάτων διαχείρισης η επίδραση των ανταγωνιστικών πιέσεων ήταν πολύ σημαντική. Κοινωνικές πιέσεις Οι κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται στις επιχειρήσεις επηρεάζουν την απόφαση για υιοθέτηση καινοτομιών, ακόμη και χωρίς κανένα αποδεδειγμένο ή προσδοκώμενο όφελος (Flanagin,2000). Αυτό επιβεβαιώθηκε μερικώς και από τις απαντήσεις των ερωτώμενων επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες παραδέχτηκαν την επίδραση των κοινωνικών πιέσεων σε μικρό(ποσοστό 50%) ως μέτριο βαθμό (ποσοστό 50%) στην απόφασή τους για υιοθέτηση των καινοτόμων τεχνικών των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, γιατί αυτό έχει να κάνει με την εικόνα της εταιρείας και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των καταναλωτών, λόγω της ωρίμανσης των καταναλωτικών κινημάτων. Ειδικά οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται έντονα στην τοπική αγορά θεώρησαν αυτή την επίδραση πιο σημαντική και είναι αυτές που κυρίως χαρακτήρισαν μέτρια την επίδραση των κοινωνικών πιέσεων. Επίσης από τις απαντήσεις αρκετών από τους ερωτώμενους αναδείχθηκε η σημασία της κοινωνικής πίεσης μεταξύ συναδέλφων στη φάση της εφαρμογής των καινοτόμων συστημάτων εντός της επιχείρησης, γιατί ωθεί τους εργαζόμενους σε προσπάθεια προσωπικής βελτίωσης και μίμηση, αφού έχει μεγάλη σχέση με τις υποκειμενικές νόρμες και σχετίζεται με τη δημιουργία «κρίσιμης μάζας» μέσα στην επιχείρηση, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία(gallivan, 2001; Flanagin 2000; Frambach et al.,2002) Γενικά, οι καινοτόμες δράσεις οι σχετικές με τη διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων έχουν μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τροφίμων και όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά στο ρόλο που έπαιξαν οι δικτυακές εξωτερικότητες, οι ανταγωνιστικές και οι κοινωνικές πιέσεις στην απόφασή τους για υιοθέτηση αυτών των τεχνικών και η σπουδαιότητα της συμβολής τους βαίνει μειούμενη κατά τη σειρά με την οποία αναφέρονται. Κρίσμοι ρόλο Ένα άλλο ζήτημα που περιελάμβανε το ερωτηματολόγιο προς τις επιχειρήσεις τροφίμων ήταν η ανάδειξη κρίσιμων ρόλων στο οργανόγραμμα τους για την επιτυχή υιοθέτηση των καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων από μέρους τους. Ως τέτοιοι ρόλοι αναδείχθηκαν της διοίκησης, του τμήματος διασφάλισης ποιότητας στο οποίο ανήκει και η ομάδα HACCP και του υπευθύνου ποιότητας ως επικεφαλής. Διοίκηση Όλες οι ερωτώμενες επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι η επιτυχία των καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 143

11 τροφίμων στις επιχειρήσεις τροφίμων εξαρτάται πρωτίστως από τη στάση της Διοίκησης. Έτσι, η Διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να ορίζει και να τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους της, καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η πολιτική είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποσαφήνιση - από τη Διοίκηση της επιχείρησης - των αρμοδιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας, δηλαδή ο καθορισμός των δικαιοδοσιών, των ευθυνών και των αμοιβαίων σχέσεων όλου του προσωπικού και των τμημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Έτσι, πρέπει να γίνει λεπτομερής περιγραφή όλων των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση, προκειμένου το σύστημα να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται κάθε φορά εν ενεργεία. Όλα τα ανωτέρω είναι σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Van Everdingen Y., and Wierenga B.,2002; Μπλάνας, 2006). Οι διευθυντικές παρεμβάσεις, δηλαδή οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν εκ μέρους της διοίκησης για να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η υιοθέτηση και εφαρμογή των καινοτόμων τεχνικών είναι: Εντολή για υιοθέτηση Υποστήριξη με πόρους Υποστήριξη από την επιχείρηση εκπαίδευσης των υπαλλήλων σχετικής με τις καινοτόμες δράσεις Πρόσληψη νέων υπαλλήλων (αν απαιτείται) Πρόσληψη ειδικών συμβούλων για να λειτουργήσουν ως μέντορες των καινοτόμων δράσεων. (Sharma & Rai, 2003;Gallivan,2001) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας - Υπεύθυνος Ποιότητας και HACCP Ο κύριος συντονιστής του θέματος της ασφάλειας και της ποιότητας στην επιχείρηση είναι το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, οι κύριες δραστηριότητες του οποίου είναι οι ακόλουθες: προτείνει στη Διοίκηση το πρόγραμμα πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας διενεργεί έρευνες για θέματα ποιότητας και ασφάλειας εντός και εκτός της επιχείρησης καθορίζει τα όρια των ανοχών των μετρήσεων και εξασφαλίζει την αξιοπιστία των οργάνων που χρησιμοποιούνται προγραμματίζει ελέγχους των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων διεξάγει τις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας και ασφάλειας αναλαμβάνει την παρακολούθηση και διεξαγωγή των διορθωτικών ενεργειών συντονίζει τις εξωτερικές επιθεωρήσεις. Ο υπεύθυνος ποιότητας ως επικεφαλής πρέπει να έχει υψηλή δέσμευσηαφοσίωση και ενισχυμένες αποφασιστικές αρμοδιότητες στην προώθηση των νέων πρακτικών και συστημάτων εντός της επιχείρησης(rogers, 1995; Koberg et al., 2003). Παράμετροι σχετιζόμενες με τους κρίσιμους ρόλους Tα χαρακτηριστικά της θέσης που κατέχουν τα άτομα που ασκούν διοίκηση ή που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των πρακτικών και των συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 144

12 των τροφίμων αλλά και ατομικά χαρακτηριστικά τους επηρεάζουν την επιτυχή ή μη υιοθέτηση τους, όπως έδειξαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων. Από τα χαρακτηριστικά θέσης εκείνα που συνδέονται θετικά με την υιοθέτηση και επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων είναι πρωτίστως η περισσότερη εξουσία επί του έργου των υπευθύνων των δράσεων (π.χ. υπευθύνων ποιότητας, επικεφαλής ομάδας HACCP) και δευτερευόντως το μεγαλύτερο «βάρος» στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Το δεύτερο μπορεί να καλυφθεί με την παραχώρηση από μέρους της διοίκησης στους υπεύθυνους των δράσεων αυξημένης δικαιοδοσίας στην κατανομή των πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Τα στελέχη σε υψηλές θέσεις έχουν μεν μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση πόρων εντός της επιχείρησης αλλά από την άλλη συνήθως είναι πιο ηλικιωμένα και λιγότερο καινοτομικά και δύσκολα διατίθενται να αναγνωρίσουν επιχειρησιακά προβλήματα. Αντίθετα χαμηλότερου επιπέδου στελέχη είναι πιο πρόθυμα στο να προτείνουν και να υιοθετήσουν καινοτομίες, επειδή εμπλέκονται με τα λειτουργικά προβλήματα και συνήθως είναι νεώτερα ηλικιακά και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το έργο (Sharma & Rai,2003). Εκτός από τα χαρακτηριστικά των ατόμων με κρίσιμους ρόλους και τα χαρακτηριστικά των πολλών μελών-υπαλλήλων της επιχείρησης που καλούνται σε εφαρμογή των δράσεων παίζουν ρόλο στη διάχυση τους εντός της επιχείρησης γιατί επιδρούν στην προθυμία και την ικανότητα των υπαλλήλων να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην εργασία τους που απαιτεί η εφαρμογή αυτών των δράσεων. Τέτοια χαρακτηριστικά που υποβοηθούν την εντός της επιχείρησης ταχύτερη και σωστότερη εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων είναι η προσωπική καινοτομικότητα και προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ευρεία αντίληψη του εργασιακού ρόλου (Van Everdingen Y., and Wierenga B.,2002; Sharma & Rai, 2003). Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς Από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τροφίμων ζητήθηκε να απαντήσουν με ποιους εξωτερικούς φορείς συνεργάζονται και να αξιολογήσουν τη συνεισφορά αυτών στο έργο της διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και να καταγράψουν τα προβλήματα που ανακύπτουν στη μεταξύ τους συνεργασία. Οι φορείς με τους οποίους συνεργάζονται είναι οι κρατικές αρχές ελέγχου και διάφορα εργαστήρια διαπιστευμένα ή μη- και επί πλέον οι φορείς πιστοποίησης και τα ερευνητικά ιδρύματα. Δηλαδή είναι : Κρατικές αρχές ελέγχου (ΕΦΕΤ, ΓΧΚ, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής κ.α.) Φορείς πιστοποίησης Εργαστήρια ελέγχου τροφίμων (Δημόσια ή ιδιωτικά /χημικά, κτηνιατρικά και μικροβιολογικά). Πανεπιστήμια-ΤΕΙ-Ερευνητικά Κέντρα Εδώ πρέπει να επισημανθεί η σχεδόν παντελής έλλειψη συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων τροφίμων με τα ερευνητικά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ, Ινστιτούτα κ.α.), εφόσον μόνο μία επιχείρηση (ποσοστό 6%) δήλωσε ότι συνεργάζεται μ αυτά. Στο σύνολό τους οι εταιρείες τροφίμων αποτιμούν θετικά τη συνεισφορά ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 145

13 των εξωτερικών φορέων στην προσπάθειά τους για παραγωγή και διάθεση στους καταναλωτές ποιοτικότερων και ασφαλέστερων τροφίμων. Δε διστάζουν, όμως να αναφέρουν ορισμένα προβλήματα κατά την επαφή και συνεργασία μαζί τους και σαν κυριότερα απ αυτά καταγράφηκαν τα εξής: Γραφειοκρατική αντίληψη επιθεωρητών φορέων πιστοποίησης Γραφειοκρατική αντίληψη λειτουργών κρατικών ελεγκτικών αρχών Έλλειψη διαπιστευμένων εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων, που να καλύπτουν όλο το εύρος των αιτούμενων αναλύσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων τροφίμων, στα πλαίσια του αυτοελέγχου που επιβάλλουν τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Αναξιοπιστία αποτελεσμάτων, κυρίως από ιδιωτικά εργαστήρια Υψηλό κόστος αναλύσεων και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης. Υποστηρκτκή δομή Οι επιχειρήσεις τροφίμων που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιες δράσεις θεωρούν αναγκαίες και σημαντικές για τη συγκρότηση υποστηρικτικής δομής για τη διάχυση των καινοτόμων τεχνικών των σχετικών με τη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν περιλαμβάνουν: Προγράμματα κατάρτισης Δίκτυα μάθησης Δράσεις ενίσχυσης (όπως επιδότηση της εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων) Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης (όπως π.χ. έκδοση ειδικών εγχειριδίων οδηγιών για εφαρμογή των συστημάτων κατά κλάδο) Δημιουργία διεπιχειρησιακών από επιχειρήσεις του ίδιου ή συναφών κλάδων εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, για μείωση του κόστους αναλύσεων και μεγαλύτερη αξιοπιστία Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για ενίσχυση της συνεργασίας τους. Η αναγκαιότητα για εκπαίδευση σχετική με τους στόχους και τις απαιτήσεις των καινοτόμων δράσεων αναδεικνύεται από τις δύο πρώτες απαντήσεις που δόθηκαν απ όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο απόδοσης όλων των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας είναι ο υψηλός βαθμός κατάρτισης των ατόμων που θα υποστηρίξουν τα συστήματα αυτά. Η φύση της κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής εξαρτάται από το είδος των εκτελούμενων εργασιών και το είδος των τροφίμων. Υποδείξεις σχετικά με την αυστηρή τήρηση των χρόνων θέρμανσης - ψύξης και των αντίστοιχων θερμοκρασιών και κατανόηση της αναγκαιότητας γι αυτήν, η ανακύκλωση των αποθεμάτων («πρώτο μπαίνει πρώτο βγαίνει, FIFO»), η αποφυγή «διασταυρούμενης ρύπανσης» από την επαφή πρώτων υλών με τελικά προϊόντα, οι ελάχιστες απαιτήσεις καθαριότητας - απολύμανσης και ατομικής υγιεινής, είναι η πλέον απλή αλλά απαραίτητη κατάρτιση των εργαζομένων. Οι δράσεις ενίσχυσης (επιδότηση για εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας) και υποστήριξης (όπως π.χ. έκδοση ειδικών εγχειριδίων οδηγιών για εφαρμογή των συστημάτων κατά κλάδο) θεωρούνται σημαντικές κυρίως από τις μικρότερες επιχειρήσεις που και λιγότερους πόρους διαθέτουν και χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης των στελεχών τους έχουν. Και πράγματι κάποιες από τις ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 146

14 επιχειρήσεις του δείγματος(ποσοστό 25 %) οδηγήθηκαν στην υιοθέτηση αυτών των συστημάτων εντασσόμενες σε κάποια απ αυτά τα προγράμματα ενίσχυσης (όπως το «Πιστοποιηθείτε» κ.α.).επίσης στα πλαίσια πιλοτικής δράσης του προγράμματος RIS+ για τη Θεσσαλία έγινε συλλογή στοιχείων και διατυπώθηκαν αρχές για την έκδοση εγχειριδίου οδηγιών για το HACCP για οινοβιομηχανίες, ενώ έχει δημιουργηθεί και δίκτυο υποστήριξης για συστήματα ιχνηλασιμότητας, τα οποία αξιολογούνται πολύ θετικά από τις επιχειρήσεις τροφίμων. Άλλο παράδειγμα υποστηρικτικής δράσης στο οποίο αναφέρθηκαν θετικά οι βιομηχανίες ήταν η δημιουργία εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος(ΕΛΟΓΑΚ) που εξυπηρετούν μέσω συμβάσεων μικρές επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών και κυρίως τυροκομικών προϊόντων, που αδυνατούν μόνες τους να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν εργαστήρια αυτοελέγχου, ο οποίος επιβάλλεται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Σίγουρα, πάντως οι δράσεις αυτές επιβάλλεται να πολλαπλασιαστούν για να βοηθήσουν τη διείσδυση των καινοτόμων δράσεων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, οι οποίες είναι αυτές που κυρίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές, οργάνωσης, κουλτούρας και ενημέρωσης. Βιβλογραφία Αρβανιτογιάννης Ι.,Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001),«Ασφάλεια Τροφίμων», University Press, Θεσσαλονίκη Batz F. J., Peters K. J., Janssen W., 1999, The influence of technology characteristics on the rate and speed of adoption, Agricultural Economics 21(2): Burgess, N., (1993), The role of consulting in quality development, Proceedings of the World Quality Congress Chau P. Y. K., and Tarn K. Y.,2000, Organizational adoption of open systems: a technology-push, need-pull' perspective, Information & Management, 37(5), Cooper R. B., Zmud R. W., 1990, Information Technology Implementation Research: A Technological Diffusion Approach, Management Science, 36: Flanagin J.,2000, Sosial pressures on organizational website adoption, Human Communication Research, 26 (4): Food & Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, (1998), Food Quality & Safety Systems: A training manual on food hygiene & the HACCP system, Rome, Italy. Forker B. L., Vickery K. S., & Droge L., M., (1996), The Contribution of Quality to Business Performance, International Journal of Operations and Production Management, 16(8):44-62 Frambach R.T., and Schillewaert N., 2002, Organizational innovation adoption: a multi-level framework of determinants and opportunities for future research, Journal of Business Research, 55 (2), Gallivan M.. J., Organizational adoption and assimilation of complex Τechnological Innovations: Development and Application of a New framework ACM SIGMIS Database, Volume 32,Issue 3, Summer 2001, Pages Kabouridis G., and Link D., (2001), The implementation of ISO 9000 in Greek Industry, Proceedings of the International Conference on Advanced Materials Processing Techmologies, Madrid. Καλέση Μ. Α., (2008), Υιοθέτηση καινοτομιών από οργανισμούς, Πρακτικά ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 147

15 2 ου ΕΣΔΟ, Λάρισα Koberg C. S., Detienne D. R., and Heppard K. A., 2003, An empirical test of environmental, organizational and process factors affecting incremental and radical innovation, The Journal of High Technology Management Research,14(1), Μπλάνας Γ. Ν., (2006) Δικτύωση ολικής ποιότητας», Εκδ. Πατάκη, Αθήνα Nahm A.Y., Vonderembse M.A. and Koufteros X. A., 2003, The impact of organizational structure on time-based manufacturing and plant performance, Journal of Operations Management, 21(3), Nooteboom B., 1999, Innovation and inter-firm linkages: new implications for policy Research Policy, 28(8), Πιτσίκα Μ.,(2003), «Πιστοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας και Ποιότητας στις επιχειρήσεις τροφίμων», Πρακτικά 3ου Συμποσίου «Ασφάλεια Προϊόντος, Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις Τροφίμων», 6-8/11/2003, Αθήνα Porter, L., Rayner P., (1991), BS 5750/ISO The Experience, Small and Medium Sized Businesses, International Journal of Quality and Reliability, 18(6) : Rogers Ε. Μ., 1995, Diffusion of innovations, 4 th edition, Free Press, New York, NY. Sharma S., and Rai A., 2003, An assessment of the relationship between ISD leadership characteristics and IS innovation adoption in organizations, Information & Management, 40(5), Τζιά Κ., Τσιαπούρης Α., (1996), «Ανάλυση επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στη Βιομηχανία Τροφίμων», Παπασωτηρίου, Αθήνα Walker E., Pritchard C., Forsythe S., (2003), Hazard Analysis Critical Control Point and Prerequisite Programme implementation in small and medium size food businesses", Food Control, 14 : Van Everdingen Y., and Wierenga B., (2002), Intra-firm Adoption Decisions: Role of Inter-firm and Intra-firm Variables, European Management Journal, 20(6): ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗ Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ (1984), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με θέμα «Σύγχρονες Μέθοδοι Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προϊσταμένη και Υπεύθυνος Ποιότητας της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας (Γενικό Χημείο Κράτους). Υπήρξε Προϊσταμένη Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, επί σειρά ετών. Τεχνικός εμπειρογνώμονας ΕΛΟΤ και ΕΣΥΔ. Εξωτερική Συνεργάτης του ΤΕΙ Λάρισας. Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας και της Μόνιμης Επιτροπής Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας του ΠΣΧΜ. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 148

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 149

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 01 Γάλα Γαλακτοκομικά- Τυροκομικά 02 Γάλα Γαλακτοκομικά- Τυροκομικά ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός εργαζομένων) Από 150 έως έτη Από 100 έως 149 >40 ετών (αλλαγή ιδιοκτησιακ ού το 2000) 03 Τυροκομικά Από 10 έως έτη 04 Κομπόστες φρούτων- Μαρμελάδες Από 100 έως έτη 05 Κομπόστες φρούτων- Μαρμελάδες 06 Κομπόστες φρούτων- Μαρμελάδες 07 Χυμοί φρούτων- Αναψυκτικά 08 Μεταποιημένα λαχανικά (ελιές, πιπεριές κ.α) Από 150 έως έτη Από 150 έως έτη Από 100 έως 149 > 40 ετών Από 100 έως 149 <=20 ετών 09 Ζάχαρη Περισσότεροι από > 40 ετών Ζαχαρώδη Από 50 έως 99 > 40 ετών 11 Αλκοόλη Από 50 έως έτη 12 Αλκοολούχα Από 10 έως 49 <=20 ετών ποτά- Οίνοι 13 Αλκοολούχα Από 50 έως 99 > 40 ετών ποτά- Οίνοι 14 Αλκοολούχα Λιγότεροι από 10 > 40 ετών ποτά 15 Αλευρα- Περισσότεροι από έτη Ζυμαρικά Άλευρα Από 10 έως 49 > 40 ετών ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 150

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 09 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Εταιρικά στοιχεία 7μελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης

Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Οδηγός Επιβίωσης KPMG - 2 ο Family Business Forum Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος ΣΕΒ Βασική Ιδέα Η επιβίωση των οικογενειακών επιχειρήσεων εξαρτάται από την οργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE

Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE Πως ξεκινήσαμε Η Pelopac σήμερα Προϊόντα Ελιές Πιπεριές Μεζέδες / Antipasti Tapenades/Dips

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισηγητής : Σπύρος Ραγιάς CMC 16/05/2015 MANSYSTEMS BUSINESS CONSULTANTS LTD Τι είναι τα Πρότυπα; Τα διεθνή πρότυπα είναι κείμενα που εκπονούνται από Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα : Βραβεία Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.10.2: Βραβεία Ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα