Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας» Τόντος Χρήστος, Οπτικός Επιβλέπων Καθηγητής : Πλαΐνης Σωτήριος, PhD Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων μου για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Οπτική & Όραση» και παρουσιάστηκε στην τριμελή επιτροπή στις 08/12/2010 : 1. Πλαΐνης Σωτήριος, PhD 2. Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, MD 3. Παλλήκαρης Ιωάννης, MD, PhD ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2010

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης «σηματοδοτεί» την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης μου στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οπτική & Όραση», ενώ παράλληλα μου δίνει την αφορμή να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα άτομα που με στήριξαν καθ όλη την διάρκεια των σπουδών μου, καθώς και στα άτομα που συνέβαλαν καθοριστικά για την περάτωση της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Κο Πλαΐνη Σωτήρη για την ουσιαστική του καθοδήγηση κατά την δόμηση και διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, καθώς και την τριμελή μου επιτροπή. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και τους συμφοιτητές μου για τον χρόνο που διέθεσαν, με την εθελοντική συμμετοχή τους στην μελέτη, ώστε να «συμπληρωθεί» το απαιτούμενο δείγμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της κλινικής του Β.Ε.Μ.Μ.Ο για την στήριξη που μου παρείχαν και ειδικότερα τον Κο Κονταδάκη Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθεια του στο «κομμάτι» των μετρήσεων. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την οικονομική στήριξη που μου παρείχε κατά το διάστημα των σπουδών μου. pg. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός : Η καταγραφή της μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής οξύτητας σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας με την καλύτερη σφαιροκυλιvδρική διόρθωση για μακριά. Επίσης αξιολογήθηκε το πιθανό πλεονέκτημα της διόφθαλμης έναντι της μονόφθαλμης παρατήρησης. Μεθοδολογία : Στην μελέτη συμμετείχαν 34 υγιείς, νεαροί ( μέση ηλικία : 27±5 έτη) εμμέτρωπες ή μύωπες ( μέσο σφαιρικό ισοδύναμο : -2,29±2,05 D). Η προσομοίωση της πρεσβυωπίας επιτεύχθηκε με την εφαρμογή κυκλοπληγίας ( κυκλοπεντολάτη,1%). Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας έγινε, διόφθαλμα και μονόφθαλμα (με τον κυρίαρχο οφθαλμό) με την χρήση των UoC logmar charts(plainis et al.2007) και την καλύτερη σφαιροκυλινδρική διόρθωση για μακριά στις παρακάτω αποστάσεις : i) 4m / διορθωμένη οπτική οξύτητα για μακριά ( CDVA), ii) 66 cm / διορθωμένη για μακριά ενδιάμεση οπτική οξύτητα (DCIVA), iii) 33 cm / διορθωμένη για μακριά κοντινή οπτική οξύτητα (DCNVA). Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε τεχνητή κόρη διαμέτρου 3.5mm. Αποτελέσματα : Μέσες τιμές (± Τ.Α.) οπτικής οξύτητας : CDVA -0.11±0.07 και -0.13±0.08 logmar, DCIVA 0,06±0.09 και 0.01±0.07 logmar και DCNVA 0.37±0.09 και 0.30±0.10 logmar, με τον κυρίαρχο οφθαλμό και διόφθαλμα, αντίστοιχα. Η οπτική οξύτητα ήταν καλύτερη κατά την διόφθαλμη παρατήρηση σε όλες τις αποστάσεις μέτρησης, με το πλεονέκτημα της διόφθαλμης παρατήρησης να αυξάνεται στα υψηλότερα επίπεδα «θόλωσης» / με την μείωση δηλαδή της απόστασης εξέτασης ( από 0.02 logmar στα 4 m, στα 0.05 logmar στα 66 cm και στα 0.07 logmar στα 33 cm). Η επεξεργασία των δεδομένων με μια ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), έδειξε μια στατιστικά σημαντική (p<0.001) επίδραση της συνθήκης παρατήρησης (διόφθαλμη/μονόφθαλμη παρατήρηση) στα επίπεδα οπτικής οξύτητας. Επίσης στατιστικά σημαντική (p = 0.002) βρέθηκε και η επίδραση του παράγοντα αλληλεπίδρασης απόστασης*συνθήκης παρατήρησης. pg. 3

4 Συμπεράσματα : Η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα φυσιολογικής μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής οξύτητας σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας, με την καλύτερη διόρθωση για μακριά. Η διόφθαλμη παρατήρηση βελτιώνει την οπτική οξύτητα, ιδίως σε ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι διάφοροι παράγοντες υποβάθμισης της οπτικής οξύτητας που σχετίζονται με την ηλικία, π.χ. νευρωνικές εκφυλίσεις, αυξημένη σκέδαση στον οφθαλμό, είναι πιθανόν να «οδηγήσουν» σε χαμηλότερες τιμές οπτικής οξύτητας στους πραγματικούς πρεσβύωπες. pg. 4

5 ABSTRACT Purpose : To measure distance, intermediate and near visual acuity in simulated presbyopia when refraction is optimally corrected with spectacles for distance. The advantage of binocular over monocular viewing is also assessed. Methods: Participants were 34 healthy, young (average age: 27±5 years) emmetropes or myopes (average spherical equivalent: ± 2.05 D), with no ocular abnormalities. Presbyopia was simulated with application of Cyclopentolate. Visual acuity was assessed monocularly (dominant eye) and binocularly, with an artificial pupil of 3.5 mm diameter, using the UoC logmar charts (Plainis et al., 2007). Measurements were performed with optimal refractive correction for distance at :i) 4m / corrected distance visual acuity (CDVA), ii) 66cm / distance corrected intermediate visual acuity (DCIVA), iii) 33cm / distance corrected near visual acuity (DCNVA). The order of VA testing was counter-balanced. Results: Average (±SD) values were: CDVA -0.11±0.07 and ±0.08 logmar, DCIVA 0.06±0.09 and 0.01±0.07 logmar and DCNVA 0.37±0.09 and 0.30±0.10 logmar with monocular and binocular viewing, respectively. Visual acuity was better with binocular than monocular observation at all distances, with the binocular advantage increasing the higher the blur / the nearer the distance (from 0.02 logmar at 4m, to 0.05 logmar at 66cm and 0.07 logmar at 33cm distance). An analysis of variance (ANOVA) on these data revealed a significant effect of viewing condition (p< 0.001) and viewing/distance interaction (p=0.002). Conclusions: The study provides normative distance, intermediate and near visual acuity data in simulated presbyopia when refraction is optimally corrected for distance. Binocular vision improves visual acuity, especially for intermediate and near distances. It should be noted that age-related factors, e.g. neural degeneration, increased ocular scatter, may lead to reduced visual acuity values in real presbyopic eyes. pg. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ο ΜΕΡΟΣ :ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ σελ. 1.1) Διακριτική ικανότητα ανθρώπινου οφθαλμού 9 1.2) Περιοριστικοί παράγοντες διακριτικής ικανότητας 1.2.1) Περίθλαση ) Διαθλαστικά σφάλματα ) Όρια κωνίων ) Οφθαλμικές εκτροπές υψηλής τάξης ) Η επίδραση της κόρης ) Η οπτική οξύτητα 1.3.1) Γενικά ) Κλινική αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας ) Πίνακες αξιολόγησης της οπτικής οξύτητας ) Επίπεδα φυσιολογικής οπτικής οξύτητας ) Αξιολόγηση κοντινής οπτικής οξύτητας Ο ΜΕΡΟΣ :ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΦΑΚΟΥ 2.1) Κρυσταλλοειδής φακός και μηχανισμός προσαρμογής ) Εύρος προσαρμογής ) Τριάδα κοντινής όρασης ) Απώλεια προσαρμοστικής ικανότητας λόγω πρεσβυωπίας 2.2.1) Πρεσβυωπία ) Θεωρίες εμφάνισης της πρεσβυωπίας ) Αναστροφή της πρεσβυωπίας ) Παράλυση της προσαρμογής με εφαρμογή κυκλοπληγίας.40 pg. 6

7 3 Ο ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1) Σκοπός της παρούσας μελέτης ) Μεθοδολογία 3.2.1) Χαρακτηριστικά της μελέτης ) Κριτήρια επιλογής υποψηφίων ) Πίνακες μέτρησης της οπτικής οξύτητας ) Τεχνητές κόρες ) Πειραματική διαδικασία ) Στατιστική ανάλυση ) Χρησιμοποιούμενη σημειογραφία Ο ΜΕΡΟΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.1) Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων ) Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής τιμών οπτικής οξύτητας ) Συσχέτιση τιμών οπτικής οξύτητας 4.3.1) Κυρίαρχος οφθαλμός ) Διόφθαλμη παρατήρηση ) Πολυπαραγοντική σύγκριση τιμών οπτικής οξύτητας (ANOVA) 4.4.1) Σε συνθήκη θόλωσης για την ενδιάμεση και κοντινή απόσταση ) Συνθήκη βέλτιστα διορθωμένης ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής οξύτητας ) Σύγκριση τιμών οπτικής οξύτητας ξεχωριστά για κυρίαρχο οφθαλμό και διόφθαλμα 4.5.1) Κυρίαρχος οφθαλμός ) Διόφθαλμα...62 pg. 7

8 4.6) Εκτίμηση επικράτησης της διόφθαλμης παρατήρησης 4.6.1) Σύγκριση κατά ζεύγη ) Εκτίμηση του λόγου διόφθαλμης συνάθροισης (summation ratio) ) Σύγκριση των λόγων διόφθαλμης συνάθροισης ) Συσχέτιση μεταβολών οπτικής οξύτητας με το διαθλαστικό σφάλμα.66 5 Ο ΜΕΡΟΣ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1) Κύρια ευρήματα της μελέτης ) Συζήτηση ) Περιοριστικοί παράγοντες ) Βελτιώσεις προτάσεις.74 6 ο ΜΕΡΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..75 pg. 8

9 1 Ο ΜΕΡΟΣ: ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 1.1) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Όπως είναι γνωστό απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της ανθρώπινης όρασης είναι η δημιουργία ενός καλά εστιασμένου ειδώλου στον αμφιβληστροειδή. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα διάφορα διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού (σχ.1) όπως : 1) Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. 2) Η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. 3) Η πρόσθια επιφάνεια του φακού. 4) Η οπίσθια επιφάνεια του φακού. Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση των διαθλαστικών μέσων με τους αντίστοιχους δείκτες διάθλασης (cornea=κερατοειδής, lens=φακός, retina=αμφιβληστροειδής). Χωρική διακριτική ικανότητα του ανθρωπίνου οφθαλμού καλείται η ικανότητα ανίχνευσης (detection ability),αναγνώρισης (recognition ability) ή διάκρισης της μικρότερης χωρικής λεπτομέρειας. pg. 9

10 Η οπτική γωνία (visual angle) αποτελεί ένα σταθερό μέγεθος για τον προσδιορισμό της διακριτικής ικανότητας, αφού συσχετίζει το μέγεθος των παρατηρούμενων αντικειμένων με την απόσταση τους από τον οφθαλμό. Συγκεκριμένα η γωνία όρασης ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ ειδώλου/αντικειμένου και των κομβικών σημείων του φακού (σχ.2). Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται η μοίρα (deg) με υποδιαιρέσεις τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα του τόξου( 1deg=60 arcmin=3600arcsec). Η συσχέτιση της οπτικής γωνίας (α) με το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου (Α) και του ειδώλου (Α ) εκφράζεται ως εξής : εφα= Α/απόσταση κομβικού σημείου από αντικείμενο. εφα= Α /απόσταση κομβικού σημείου από ειδώλου (στο «απλό» μοντέλο του οφθαλμού ίση με 16.6 mm) Επομένως για οπτική γωνία μίας μοίρας 1 ο έχουμε : εφ1= Α /16,6mm = 0,290 mm ή 300 μm περίπου. Σχήμα 2: Η οπτική γωνία (α) είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του αντικειμένου και του ειδώλου και των κομβικών σημείων του φακού. Παρατηρούμενα αντικείμενα υπό την ίδια οπτική γωνία έχουν το ίδιο μέγεθος (ειδώλου) στον αμφιβληστροειδή. pg. 10

11 1.2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού εξαρτάται από ανατομικούς και φυσιολογικούς παράγοντες, όπως η πυκνότητα και το μέγεθος των φωτουποδοχέων (κωνίων) στο κεντρικό βοθρίο,την παθοφυσιολογία των γαγγλιακών κυττάρων της οπτική οδού αλλά και από την νευρωνική επεξεργασία σε ανώτερα στάδια της οπτικής οδού. Επίσης επηρεάζεται τις χρωματικές εκτροπές,την περίθλαση, τις οφθαλμικές κινήσεις, την ακρίβεια και την σταθερότητα της προσαρμοστικής ικανότητας του κρυσταλλοειδή φακού. Τέλος σημαντικός παράγοντας περιορισμού της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμού είναι τα σφάλματα μετατόπισης (μυωπία/υπερμετρωπίαα) και οι εκτροπές υψηλής τάξης (σφαιρική εκτροπή, κόμμα,trefoil) ) Περίθλαση Το φαινόμενο της περίθλασης στα όρια της κόρης ενός οπτικού συστήματος εμφανίζεται ακόμα και στην περίπτωση ενός τέλειου οπτικού συστήματος (απαλλαγμένου από εκτροπές). Λόγω του φαινομένου της περίθλασης το αμφιβληστροειδικό είδωλο μιας σημειακής φωτεινής πηγής δεν είναι σημειακό, αλλά κατανέμεται σε μια κυκλική επιφάνεια, η οποία παρουσιάζει έναν κεντρικό δακτύλιο μέγιστης φωτεινότητας, περιβαλλόμενο από αμυδρότερους δακτυλίους. Το 84% της φωτεινής ενέργειας κατανέμεται σε μια περιοχή που καλείται δίσκος του Airy (Airy Disc). Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του δίσκου του Airy τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Ωστόσο για να γίνουν αντιληπτές δυο παρακείμενες σημειακές φωτεινές πηγές είναι απαραίτητο οι δίσκοι του Airy να διαχωρίζονται από μια ελάχιστη απόσταση ίση με το μισό της διαμέτρου τους (κριτήριο Rayleigh), διαφορετικά οι δίσκοι του Airy αλληλεπικαλύπτονται και σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή μια φωτεινή κηλίδα μεγαλύτερης διαμέτρου (εικ.1). Εικόνα 1. pg. 11

12 Η ελάχιστη απόσταση δυο παρακείμενων σημειακών πηγών (σύμφωνα με το κριτήριο Rayleigh), ώστε να γίνουν διακριτές ως δυο ξεχωριστά σημεία αντιστοιχεί σε μια ελάχιστη γωνία ευκρίνειας Θ min, η οποία βάσει του νόμου της περίθλασης, δίνεται από την εξίσωση : Θ min = 1,22 x λ/d = 4,19 x 10-3 x λ/d arcmin Όπου λ το μήκος κύματος της φωτεινής πηγής και d η διάμετρος της κόρης. Είναι φανερό ότι για δεδομένο μήκος κύματος λ, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος της κόρης, τόσο μικρότερη είναι και η οπτική γωνία δίνοντας ευκρινέστερο είδωλο στον αμφιβληστροειδή ) Διαθλαστικά Σφάλματα Το σφάλμα μετατόπισης παρουσιάζεται όταν ένα οπτικό σύστημα (όπως ο ανθρώπινος οφθαλμός) δεν εστιάζει μια παράλληλη φωτεινή δέσμη στην προβλεπόμενη θέση.στον οφθαλμό όταν η εστίαση γίνεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως μυωπία, ενώ όταν γίνεται πίσω από αυτόν (θεωρητικά) ως υπερμετρωπία (σχ.3). Η δραματική μείωση στην διακριτική ικανότητα λόγω των σφαλμάτων μετατόπισης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης (CSF). Σχήμα 3:Από αριστερά προς τα δεξιά: 1)Φυσιολογικός οφθαλμός όπου η εικόνα εστιάζεται πάνω στον αμφιβηστροειδή.2) Μυωπικός οφθαλμός όπου οι εικόνες εστιάζονται μπροστά από την αναμενόμενη θέση.3) Υπερμετρωπικός οφθαλμός, η εστίαση γίνεται θεωρητικά πίσω από τον αμφ/δή ) Όρια Κωνίων Όπως είναι γνωστό τα κωνία στον αμφιβληστροειδή είναι υπεύθυνα για την αντίληψη της λεπτομέρειας (ανάλυση υψηλών χωρικών συχνοτήτων). Επομένως ακόμα κι αν απουσιάζουν οι άλλοι παράγοντες που περιορίζουν pg. 12

13 την οπτική οξύτητα (τέλειο οπτικό σύστημα), η τελική διακριτική ικανότητα του οφθαλμού καθορίζεται από την χωρική κατανομή (πυκνότητα) των κωνίων στον αμφιβληστροειδή. Έχει υπολογιστεί ότι η απόσταση μεταξύ δυο παρακείμενων κωνίων στον μέσο οφθαλμό είναι περίπου δ = 2.5 μm αντιστοιχώντας σε μία γωνία όρασης Θ 2.5 arcmin. Ωστόσο εάν συνυπολογίσουμε την τριγωνική διάταξη των κωνίων στον αμφιβληστροειδή (εικ.2), η παραπάνω γωνία γίνεται Θ = ( 3/2) * 2.5 arcmin. Τέλος λαμβάνοντας υπ οψιν και το γεγονός ότι είναι απαραίτητος ο ερεθισμός τριων παρακείμενων κωνίων («ανερέθιστο» κωνίο ενδιάμεσα), παίρνουμε μια ελάχιστη γωνία ευκρίνειας Θ min = 2* 3/2*Θ 0,86 arcmin. Εικόνα 2 :Η τριγωνική δικτυωτή διάταξη των κωνίων στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χωρική ανάλυση εκφράζεται σε κύκλοους ανα μοίρα (cycles/deg) που αντστοιχούν σε 2 arcmin ελάχιστη γωνία όρασης ) Οφθαλμικές Εκτροπές Υψηλής Τάξης Ο ανθρώπινος οφθαλμός εκτός από τα γνωστά διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία,υπερμετρωπία,αστιγματισμός) που περιορίζουν δραματικά την διακριτική του ικανότητα, παρουσιάζει και πληθώρα μονοχρωματικών εκτροπών με κυριότερες την σφαιρική εκτροπή και το κόμμα. Οι εκτροπές υψηλής τάξης επηρεάζουν την διακριτική ικανότητα ακόμα και αν διορθωθεί το υπάρχον διαθλαστικό σφάλμα. pg. 13

14 1.2.5) Η Επίδραση της Κόρης Η ελάχιστη γωνία ευκρίνειας άρα και η μέγιστη διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται από τους παραπάνω παράγοντες σε συνάρτηση πάντα με την διάμετρο της κόρης. Συγκεκριμένα η μεγάλη διάμετρος κόρης (>4mm), παρόλη την αύξηση του φωτισμού (retinal illuminance), ενισχύει την επίδραση των οφθαλμικών εκτροπών, αφού ευρύτερο μέρος του κερατοειδούς συμμετέχει στην διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Είναι φανερό ότι σε μεσοπικές συνθήκες φωτισμού (π.χ. βραδινές ώρες) ο περιορισμός της οπτικής οξύτητας λόγω των εκτροπών εντείνεται. Εξάλλου η μικρή διάμετρος κόρης (<2mm) οδηγεί σε μείωση της οπτικής οξύτητας λόγω του φαινομένου της περίθλασης. Η ιδανική διάμετρος κόρης όπου παρατηρείται η μέγιστη οπτική οξύτητα είναι περίπου 2-3 mm (σχ.3) Σχήμα 3.. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι τα 2-3 mm ως ιδανική διάμετρο κόρης, όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη διακριτική ικανότητα, προϋποθέτει την απουσία υψηλού μυωπικού διαθλαστικού σφάλματος (η καλά διορθωμένου). Κι αυτό γιατί παρουσία μη διορθωμένου υψηλού μυωπικού σφάλματος η μέγιστη οξύτητα «εξασφαλίζεται» με μικρότερη διάμετρο κόρης.(περίπου 1mm). Ταυτόχρονα για χαμηλά επίπεδα μυωπίας <1,50 dpt η ιδανική διάμετρος κόρης εξακολουθεί να είναι 2-3 mm ( David A. Atchison, George Smith, Nathan Efron, 1979)(σχ.4). pg. 14

15 Σχήμα 4: Για υψηλά μυωπικά σφάλματα > 1,50 dpt η διάμετρος κόρης με την οποία παρουσιάζεται μέγιστη ευκρίνεια είναι περίπου 1mm. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διάμετρος της κόρης αποτελεί μια σημαντική παράμετρο, που πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν σε μελέτες σχετικά με την οπτική απόδοση του ανθρώπινου οφθαλμού. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί και το φαινόμενο της γεροντικής μύσης, αφού η επιλογή της διαμέτρου της τεχνητής κόρης στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης στηρίχθηκε στο φαινόμενο αυτό. Ειδικότερα η διάμετρος της κόρης αφού παρουσιάσει ένα μέγιστο στην ηλικία περίπου των είκοσι ετών, στην συνέχεια μειώνεται προοδευτικά με την ηλικία στα διάφορα επίπεδα φωτισμού, με μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού ( Dr Barry Winn et al., Department of Vision Sciences, Glasgow Caledonian University)(σχ.5). pg. 15

16 Σχήμα 5: Ο ρυθμός μείωσης της διαμέτρου κόρης λόγω ηλικίας είναι μεγαλύτερος σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού. Επίσης η ίδια μελέτη έδειξε ότι η διάμετρος της κόρης δεν φαίνεται να σχετίζεται με το φύλο,το χρώμα της ίριδας αλλά και το διαθλαστικό σφάλμα. Το φαινόμενο της ελάττωσης της κορικής διαμέτρου με την πάροδο της ηλικίας αποδίδεται στην σταδιακή απώλεια των κυττάρων στον υπομέλανα τόπο (Locus Coeruleus) στο στέλεχος του εγκεφάλου(σχ.6), υπεύθυνο για την αναστολή των πυρήνων EW (Edinger-Westphal). Το αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός της συμπαθητικής «επιρροής» στον διαστολέα μυ της ίριδας. pg. 16

17 Σχήμα 6: Απεικονίζεται η σταδιακή μείωση του πληθυσμού των εγκεφαλικών κυττάρων στο LC (Locus Coeruleus) του εγκεφαλικού στελέχους με την ηλικία. Τέλος η διάμετρος της κόρης μεταβάλλεται από διάφορες φαρμακευτικές ουσίες όπως τα μυδριατικά κολλύρια ( αναφορά γίνεται παρακάτω),την ψυχική διάθεση, ενώ η γεροντική μύση επιταχύνεται από διάφορες ασθένειες (π.χ. Alzheimer). 1.3) ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 1.3.1) Γενικά Oπτική οξύτητα είναι η ικανότητα του οφθαλμού να διακρίνει με την καλύτερη διαθλαστική του διόρθωση (BCVA) ή χωρίς αυτήν (UVA) την μικρότερη χωρική λεπτομέρεια, που στην κλινική πράξη είναι συνήθως τα οπτότυπα (γράμματα/σύμβολαα) ενός πίνακα τοποθετημένου σε συγκεκριμένη απόσταση. Ο έλεγχος της οπτικής οξύτητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οφθαλμολογικής εξέτασης, όχι μόνο για τον έλεγχο των διαθλαστικών ανωμαλιών αλλά και για την διάγνωση διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων. Τέλος αποτελεί και κριτήριο επιλογής για διάφορα επαγγέλματα. Ουσιαστικά η οπτική οξύτητα ισοδυναμεί με το αντίστροφο της ελάχιστης γωνίας ευκρινούς οράσεως (1/MAR, 1/Minimum Angle of Resolution) για ένα δεδομένο μέγεθος οπτοτύπου στην απόσταση εξέτασης. pg. 17

18 Κλινικά η οπτική οξύτητα εκφράζεται με ένα κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι η απόσταση εξέτασης και παρονομαστής η απόσταση στην οποία το σύμβολο φαίνεται υπό γωνία 5 λεπτών της μοίρας (5 arcmin) : Οπτική Οξύτητα = απόσταση εξέτασης / απόσταση στην οποία το σύμβολο φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin 1.3.2) Αξιολόγηση Οπτικής Οξύτητας Η οπτική οξύτητα αξιολογείται στην κλινική πράξη με διάφορους τύπους πινάκων, οι οποίοι περιέχουν σειρές από μαύρα σύμβολα (οπτότυπα) σε λευκό υπόβαθρο (background), που ελαττώνονται βαθμιαία σε μέγεθος. Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων συμβόλων έχει επιλεχθεί με βάση το γεγονός ότι η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού είναι περίπου 1 λεπτό της μοίρας (1 arcmin). Το κάθε γράμμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να περικλείεται σε ένα τετράγωνο, του οποίου το μήκος της κάθε πλευράς είναι πενταπλάσιο του πάχους των σκελών που αποτελούν το γράμμα. Για παράδειγμα για οπτική οξύτητα 10/10 τα σκέλη ( πάχος γραμμών, διάκενα) των οπτοτύπων έχουν τέτοιο μέγεθος, ώστε από μία δεδομένη απόσταση εξέτασης (π.χ. 6m για τον πίνακα Snellen) να φαίνονται υπό γωνία ενός λεπτού της μοίρας (1 arcmin), παράλληλα ολόκληρο το σύμβολο θα φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin (σχ.7). Σχήμα 7 : Το γράμμα των 10/10 έχει οπτική γωνία 5 arcmin στην απόσταση εξέτασης, με το κάθε σκέλος του να σχηματίζει γωνία 1 arcmin. pg. 18

19 1.3.3) Πίνακες αξιολόγησης οπτικής οξύτητας και Σημειογραφίες Ο Snellen δημοσίευσε τον πίνακα του το 1862, ο οποίος περιείχε έντεκα (11) σειρές γραμμάτων μειούμενα σε μέγεθος με την πρώτη γραμμή να περιλαμβάνει ένα μόνο γράμμα (εικ.3). Εικόνα 3: Ο τυπικός πίνακας Snellen. Τα γράμματα (οπτότυπα) στον πίνακα Snellen ακολουθούν μια συγκεκριμένη γεωμετρία όπου, το πάχος των γραμμών των οπτοτύπων είναι ίσο με το διάκενο μεταξύ των γραμμών και του πάχους του κενού στο γράμμα C. Επιπλέον το πάχος και το ύψος του κάθε γράμματος είναι πενταπλάσιο του πάχους της γραμμής και των διάκενων (πλέγμα 5χ5) και τα χρησιμοποιούμενα γράμματα είναι τα C, D,E,F,L,O,P και Z. Η απόσταση εξέτασης για τον πίνακα Snellen είναι συνήθως τα 6 μέτρα και επομένως των γράμμα των 10/10 (που θεωρείται και ο μέσος όρος «φυσιολογικής» οπτικής οξύτητας) θα φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin στα 6 μέτρα (6/6), ενώ το μεγαλύτερο γράμμα στα 60 μέτρα (6/60) αντιστοιχώντας σε μια οπτική οξύτητα ίση με 1/10. Η μείωση του μεγέθους των γραμμάτων στον πίνακα Snellen γίνεται με γεωμετρική πρόοδο με ένα σταθερό βήμα μεταξύ των γραμμών ίσο με 2, δηλαδή το μέγεθος των γραμμάτων υποδιπλασιάζεται κάθε 2 γραμμές. pg. 19

20 Η απόσταση εξέτασης που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη είναι κυρίως τα 6 ή 5 μέτρα, ενώ στις ΗΠΑ τα 20 ft. Ωστόσο γρήγορα παρουσιάστηκε η ανάγκη να αντικατασταθεί για πρακτικούς λόγους η κλασματική σημειογραφία του Snellen με μια ισοδύναμη κλίμακα μέτρησης, κι αυτή ήταν η δεκαδική κλίμακα (decimal), η οποία είναι και ανεξάρτητη της απόστασης εξέτασης (παράδειγμα: 20/40 = 6/12 = 0.5). Με την πάροδο του χρόνου κατασκευάστηκαν διάφοροι πίνακες ακολουθώντας το πρότυπο του Snellen, πού όμως διέφεραν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό των γραμμών, των γραμμάτων και της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, καθιστώντας έτσι δύσκολη την διεξαγωγή συγκριτικών μελετών. Επιπρόσθετα η απόσταση μεταξύ των γραμμάτων και των γραμματοσειρών ήταν ακανόνιστη, ενώ αγνοήθηκε και η δυσκολία αναγνωσιμότητας μεταξύ των διάφορων γραμμάτων. Η μαθηματικός Louise Sloan (1959) πρώτη εκτίμησε ότι όλα τα γράμματα δεν ήταν ισοδύναμα αναγνωρίσιμα (πίνακας.1) και πρότεινε να χρησιμοποιήσουν δέκα γράμματα σε κάθε σειρά, διατηρώντας το 5χ5 πλέγμα του Snellen αλλά παραλείποντας την πατούρα στις άκρες των γραμμάτων. Πίνακας 1: Δυσκολία αναγνωσιμότητας των γραμμάτων. Ταυτόχρονα η Sloan εισήγαγε μια νέα μετρική το M-unit για την απόσταση στην οποία ένα οπτότυπο φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin. Συγκεκριμένα 1 M-unit αντιστοιχεί σε μέγεθος γράμματος ( letter size) το οποίο στην απόσταση του ενός μέτρου φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin και ισοδυναμεί με mm. Συνεπώς η κλασματική έκφραση της οπτικής οξύτητας μπορεί να πάρει την μορφή : VA = m/m = απόσταση εξέτασης / μέγεθος γράμματος (σε M-units) pg. 20

21 Για παράδειγμα το γράμμα των 6/60 (0.1) στον πίνακα Snellen έχει μέγεθος 60 M- units ή 60 * 1,454mm = 87,24 mm (8.724 cm). Αργότερα (1976) οι Bailey και Lovie δημοσίευσαν έναν νέο πίνακα με πέντε γράμματα σε κάθε σειρά και μεσοδιάστημα μεταξύ των γραμμάτων και των σειρών ίσο με το μέγεθος του γράμματος. Αυτή η δομή σταθεροποίησε το «crowding effect» (η αναγνώριση ενός γράμματος όταν περιβάλλεται από άλλα), ενώ παράλληλα εξασφάλιζε ίση πιθανότητα λάθους σε κάθε σειρά, κάτι που δεν ίσχυε στον πίνακα Snellen. Πίνακας ETDRS και η Κλίμακα logmar Η κατασκευή του πίνακα ETDRS (εικ.4) στηρίχθηκε στο σχεδιάγραμμα των Bailey-Lovie και στην γραμματοσειρά της Sloan, παρέχοντας μια πρότυπη μέθοδο μέτρησης της οπτικής οξύτητας για την πρόωρη θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study). Αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα γράμματα σε κάθε σειρά (όπως είχε προταθεί από την Sloan), οι συνδυασμοί των γραμμάτων σε κάθε σειρά εξασφαλίζουν το ίδιο μέσο όρο δυσκολίας ως προς την αναγνωσιμότητα. Ο πίνακας τοποθετείται στα 4 μέτρα, λόγω της χρήσης γραμμάτων γραμμάτων χωρίς πατούρα (πιο δύσκολα αναγνωρίσιμα) και συνεπώς 0,25 dpt πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν κατά την συνταγογράφηση, ιδιαίτερα σε παιδιά (έντονη προσαρμογή). Εικόνα 4:. Πρότυπος πίνακας ETDRS. pg. 21

22 Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι η παράσταση logmar (λογάριθμος της ελάχιστης γωνίας ευκρίνειας) που εύκολα μετατρέπεται στην δεκαδική κλίμακα με την εξίσωση : decimal = 10 -logmar / logmar = -log(decimal) (1) Σημειώνεται ότι στον πίνακα ETDRS δεν χρησιμοποιείται η γεωμετρική μείωση του μεγέθους των γραμμάτων ( βήμα 0,1 logmar 1,26). Η βαρύτητα κάθε γράμματος είναι 0,02 logmar (0.1 logmar ολόκληρη η σειρά). Η κλίμακα logmar εκτείνεται από 0.1 έως -0.3 και από την παραπάνω εξίσωση (1) γίνεται σαφές ότι στην παράσταση logmar οπτική οξύτητα ίση με 0.0 αντιστοιχεί σε 1.0 (10/10) στην δεκαδική οπτική οξύτητα, ενώ αρνητικές τιμές logmar αντιστοιχούν σε δεκαδική οπτική οξύτητα > 1.0. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εδραίωση της λογαριθμικής κλίμακας αξιολόγησης της οπτικής οξύτητας (και του πίνακα ETDRS) συνετέλεσε στην εξαγωγή ασφαλέστερων στατιστικών συμπερασμάτων στα πλαίσια ερευνητικών μελετών, σε σχέση με την δεκαδική κλίμακα. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η διασπορά των μετρήσεων είναι μεγάλη, η δεκαδική κλίμακα μπορεί να δώσει ανακριβή συμπεράσματα ως προς τις τυπικές αποκλίσεις. Στον παρακάτω πίνακα (2) παρουσιάζονται θεωρητικές μετρήσεις οπτικής οξύτητας από 6 οφθαλμούς, εκφρασμένες και στις δυο κλίμακες. Πέραν του γεγονότος ότι οι μέσοι όροι διαφέρουν, οι τυπικές αποκλίσεις ενώ φαίνονται ίδιες (0.87), δεν αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό σειρών (και γραμμάτων) στις δυο κλίμακες. Πίνακας 2. Τυπική απόκλιση 0.87 στην κλίμακα logmar αντιστοιχεί σε 8,7 σειρές γραμμάτων (0.1 ανά σειρά), η ίδια τιμή στην δεκαδική κλίμακα αντιστοιχεί σε λιγότερες σειρές. Αν και οι πρότυποι πίνακες ETDRS πληρούν όλες τις προδιαγραφές για μια πρότυπη και ακριβή αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας, περιλαμβάνουν γράμματα pg. 22

23 τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο ελληνικό και σε πολλά ευρωπαϊκά αλφάβητα. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τροποποιημένοι πίνακες ETDRS (UOC modified ETDRS charts), στους οποίους τα οπτότυπα C, D, N, R, S, V και Z αντικαταστάθηκαν με τα Ε, Ρ, Χ, Β, Τ, Μ και Α. Παράλληλα χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικοί πίνακες για τον κάθε οφθαλμό (εικ.5) για τον περιορισμό του learning effect. Εικόνα 5: Τροποποιημένοι πίνακες ETDRS όπως κατασκευάστηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την αντικατάσταση ορισμένων χαρακτήρων με λατινικούς. Ο έλεγχος της επαναληψιμότητας των τροποποιημένων πινάκων (Tsoka P, Plainis S, Giannakopoulou T, et al. 2008) έδειξε υψηλή επαναληψιμότητα και για τους δυο πίνακες ( ± 0.10 logmar), ενώ φαίνεται να υπερεκτιμούν την οπτική οξύτητα σε σχέση με τους πρότυπους πίνακες κατά ένα γράμμα (0.02 logmar). Άλλοι Πίνακες Οπτικής Οξύτητας Landolt C: O Landolt πρότεινε την δημιουργία ενός πίνακα με την χρήση ενός συμβόλου («σπασμένου δαχτυλιδιού» ή Landolt C) με μοναδική μεταβλητή τον προσανατολισμό του ανοίγματος του γράμματος C (εικ.6). Ο πίνακας αυτός κατασκευάστηκε με σκοπό να εξαλειφθεί στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, η ανομοιογένεια που παρουσίαζαν τα μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα γράμματα/σύμβολα ως προς την αναγνωρισιμότητα τους. Είθισται να pg. 23

24 χρησιμοποιούνται 4 ή 8 διαφορετικοί προσανατολισμοί του Landolt C. Αν και ο πίνακας του Landolt χρησιποιήθηκε σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα, είχε τελικά μικρή κλινική αποδοχή. Εικόνα 6: Πίνακας Landolt C με 4 προσανατολισμούς του ανοίγματος του συμβόλου. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται και 8 προσανατολισμοί για την διάγνωση των διάφορων ειδών αστιγματισμού. Tumbling E: Ο πίνακας με το περιστρεφόμενο γράμμα E χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας στον αναλφάβητο πληθυσμό, όπου όπως και στον πίνακα του Landolt η μόνη μεταβλητή είναι ο προσανατολισμός του γράμματος Ε. Όπως γίνεται αντιληπτό η επισήμανση του προσανατολισμού των συμβόλων στους δύο παραπάνω πίνακες αποτελεί μια πιο «δύσκολη» δοκιμασία αξιολόγησης της pg. 24

25 οπτικής οξύτητας σε σχέση με την αναγνώριση γραμμάτων. Η πρότερη γνώση (familiarity) των γραμμάτων του αλφάβητου επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση τους με μια «αδρή» εκτίμηση του σχήματός τους. Low contrast charts: Όλες οι μέθοδοι και πίνακες αξιολόγησης της οπτικής οξύτητας που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν την αναγνώριση/ανίχνευση μικρών στόχων με υψηλή αντίθεση φωτεινότητας (contrast). Ωστόσο στην καθημερινή πρακτική (λειτουργική όραση), ο περιορισμός της οπτικής αντίληψης των διάφορων αντικειμένων επέρχεται κυρίως από την έλλειψη ικανοποιητικής φωτεινής αντίθεσης παρά από το μικρό τους μέγεθος. Παράλληλα η ευαισθησία στην αντίθεση φωτεινότητας του ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται λόγω των εκτροπών και της σκέδασης (από οπτικές ατέλειες στα διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού). Κρίνεται λοιπόν χρήσιμη η εκτίμηση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης (contrast sensitivity) παράλληλα με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Το αποτέλεσμα ήταν ο σχεδιασμός οπτοτύπων με χαμηλό contrast και πινάκων με σύμβολα σταθερού μεγέθους με μειούμενο contrast (εικ.7). Εικόνα 7: Πίνακας με οπτότυπα σταθερού μεγέθους και μειούμενου contrast (δεξιά). Πίνακας ETDRS με οπτότυπα χαμηλού contrast για τον έλεγχο της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης στα διάφορα επίπεδα οπτικής οξύτητας. pg. 25

26 1.3.4) Επίπεδα Φυσιολογικής Οπτικής Οξύτητας Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στην εισαγωγή της εργασίας, η οπτική οξύτητα του ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται από μια σειρά οπτικών και μη παραγόντων, όπως είναι περίθλαση, οι οπτικές εκτροπές, η πυκνότητα των κωνίων στον αμφιβληστροειδή. Εξάλλου ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες (όπως οι εκτροπές υψηλής τάξης και η χωρική κατανομή των κωνίων) παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διακύμανση στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα τα επίπεδα φυσιολογικής διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA) μεταξύ των νεαρών υγειών οφθαλμών να κυμαίνονται μεταξύ 1.2 και 1.8 στην δεκαδική κλίμακα. Ωστόσο σε μεγαλύτερες ηλικίες η μέση οπτική οξύτητα (>65 ετών) μειώνεται περίπου στα 10/10 (Elliot et al.1995)(πίνακας 3). Πίνακας 3: Η μέση φυσιολογική οπτική οξύτητα μεταξύ των νεαρών υγειών οφθαλμών ανέρχεται στα 15/10 περίπου και μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες μειώνεται στα επίπεδα των 10/10 (0.0 logmar) ) Αξιολόγηση Κοντινής Οπτικής Οξύτητας Η κοντινή όραση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της λειτουργικής όρασης (functional vision) του ανθρώπου και αφορά παρατηρούμενους στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη περίπου των 60 cm (2 feet). Η αξιολόγηση της είναι σημαντική κατά την συνταγογράφηση σε πρεσβύωπες, για τον υπολογισμό της πρόσθετου θετικού σφαιρώματος (addition) στις διάφορες pg. 26

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα)

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Περίληψη ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab Αξιολόγηση οπτικής συµπεριφοράς Οπτική οξύτητα Ελάχιστη γωνία α ευκρίνειας περιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα 1. Εισαγωγή Ψυχοφυσική της Όρασης (Visual Psychophysics) Η αίσθηση της όρασης αποτελεί ένα αµάλγαµα µιας οµάδας διαφορετικών ικανοτήτων, που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εύρους προσαρμογής- βάθους πεδίου σε άτομα ηλικίας 18-22 ετών

Αξιολόγηση του εύρους προσαρμογής- βάθους πεδίου σε άτομα ηλικίας 18-22 ετών Αξιολόγηση του εύρους προσαρμογής- βάθους πεδίου σε άτομα ηλικίας 18-22 ετών Ντζιλέπης Γ., Πατέρας Ε., Φωτεινάκης Β., Δρακόπουλος Π., Σιανούδης Ι., Πλακίτση Α., Γεωργιάδου Σ. Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ OMEGA FAR OMEGA NEAR Μαλακοί πολυεστιακοί φακοί για την διόρθωση της πρεσβυωπίας Μοναδικός σχεδιασµός παραµετροποιήσιµος ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη και τα κλιν ικά δεδοµένα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ Θεόδωρος Μουσαφειρόπουλος Οπτομέτρης Workshop 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Αστιγματισμός είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, μια διαθλαστική ανωμαλία

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός. Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός. Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Αιτιολογία Συγκλίνων στραβισµός που οφείλεται στην ενεργοποίηση της προσαρµογής Έκλυση του

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ» Παπαδάτου Ελένη Διπλ/χος

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Η κόρη είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού στο κέντρο της ίριδας Τα κύρια ανατομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD Ιωάννης Παλλήκαρης, MD, PhD Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΈΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΩΝ ΕΝ ΟΦΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος *Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος Πότε ένα παιδί βλέπει σωστά; Ποιές είναι οι δεξιότητες εκείνες που καθορίζουν την καλή λειτουργία της όρασης του; Πώς μπορεί μια δυσλειτουργία της όρασης να επηρεάσει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957 Polyak 1957 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Hubel & Weisel ήδη από το 1959 πειραµατιζόµενοι σε γάτες έδειξαν ότι πολλοί από τούς νευρώνες του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1 αποκρίνονται διαφορετικά σε

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες Εμμετρωπία Αυτό συμβαίνει όταν ο κερατοειδής και ο φακός, στο μπροστινό μέρος του ματιού διαθλούν τις ακτίνες του

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

❶ Ας ξεκινήσουμε. για το δακτύλιο KAMRA

❶ Ας ξεκινήσουμε. για το δακτύλιο KAMRA ❶ Ας ξεκινήσουμε. Συνήθεις Γιατί ο KAMRA είναι κατάλληλος για μένα; Ερωτήσεις Κάποια στιγμή στην ηλικία των 40 ή 50 ετών παρατηρήσατε μια αλλαγή στην κοντινή σας όραση, αυτό συμβαίνει γιατί ο φυσικός φακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ. Γάγγα Μαρίας Πανεπιστήμιο Κρήτης ιατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΥΝΑΜΙΚΩΝ της Γάγγα Μαρίας Τριμελής Επιτροπή Επίβλεψης Πλαΐνης Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα Τζουτζούκης Νικόλαος Τράσα Ιωάννα Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL

Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για µακρινή και κοντινή όραση µετά από ένθεση προσαρµοστικού φακού WIOL ηµητρίου Αρχοντία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν.,

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν., ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Κατσίκη Ν., Χατζητόλιος Α. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως:

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως: KATAΡΑΧΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ Ο καταρράκτης, είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασής μας μετά από κάποια ηλικία. Ο καταρράκτης είναι μέρος του φαινομένου της γήρανσης του ματιού. Ολοι οι άνθρωποι μετά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ Ε. Καραγεωργιάδης, Ε. Γεωργιάδου ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2007 ΒΟΛΟΣ ΑΜΕΡΟΣ Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μυστικά οπτικής διόρθωσης και εφαρμογής φακών επαφής στον ανώμαλο αστιγματισμό Καραγεωργιάδης Ε. ¹ Βασιλείου Ν. ² Μουσαφειρόπουλος Θ.

Μυστικά οπτικής διόρθωσης και εφαρμογής φακών επαφής στον ανώμαλο αστιγματισμό Καραγεωργιάδης Ε. ¹ Βασιλείου Ν. ² Μουσαφειρόπουλος Θ. Μυστικά οπτικής διόρθωσης και εφαρμογής φακών επαφής στον ανώμαλο αστιγματισμό Καραγεωργιάδης Ε. ¹ Βασιλείου Ν. ² Μουσαφειρόπουλος Θ. ³ 1, 2, 3 EYEART Κέντρα εφαρμογής φακών επαφής και αποκατάστασης όρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ MD, MSc, FEBO Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΡΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER VISION SYNDROME) H χρήση υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ/ΚΟ : ΟΠTIKH ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η µείωση, µετριασµός ή εξάλειψη διαθλαστικών ανωµαλιών µε χρήση φακών επαφής. Μέχρι σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser.

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Λέγοντας καταρράκτη εννοούμε τη θόλωση του φυσικού φακού του ματιού. Δεν

Λέγοντας καταρράκτη εννοούμε τη θόλωση του φυσικού φακού του ματιού. Δεν στην πραγματικότητα από τη νόσο αλλά, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν μέχρι τώρα απολύτως ασφαλή διαγνωστικά κριτήρια, οι οφθαλμίατροι προτιμούσαν, και δικαίως, μια, έστω και χωρίς υψηλή βεβαιότητα, θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους Dr. Πατέρας Ευάγγελος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους 11.1.Γεωμετρικός σχεδιασμός σκληρών και RGP φακών επαφής Η εφαρμογή των σκληρών και (RGP) φακών επαφής συχνά θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ. Μετρήσεις με Διαστημόμετρο και Μικρόμετρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Σκοπός της άσκησης Σε αυτή την άσκηση θα μετρήσουμε διαστάσεις στερεών σωμάτων χρησιμοποιώντας όργανα ακριβείας και θα υπολογίσουμε την πυκνότητα τους. Θα κάνουμε εφαρμογή της θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε)

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ενότητα 3: Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό) Αθανάσιος Αραβαντινός Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας Μ. Νισκοπούλου, phd Εξειδ. σε Παθήσεις Ωχράς, Moorfields Eye Hospital, Λονδίνο νο Επιδημιολογικά στοιχεία Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) Επηρεάζεται η ΗΕΩ από την

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13 Συναπτική ολοκλήρωση Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα http://www.mpg.de/13795/learning_memory_perception?print=yes 2 Τοποθεσία συνάψεων

Διαβάστε περισσότερα