ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ"

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίυ τ ν γί ρι θ κα Λαµπαδ σίων» χς δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ' (ρύς* E,λγητ$ς Θ$ς 0µ1ν, πάνττ* νν κα κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. ' ναγνώστης* µήν. [' πρστ9ς : α,τ$ς (ρύς* όξα σι Xριστέ, Θός, 0 λπς 0µ1ν, δόξα σι. Bασιλ,ράνι Παράκλητ, τ$ Πνµα τbς ληθίας, πανταχ παρών, κα τd πάντα πληρ1ν, θησαυρ$ς τ1ν γαθ1ν, κα ζωbς χρηγός, λθf κα σκήνωσν ν 0µGν, κα καθάρισν 0µHς π$ πάσης κηλgδς, κα σ1σν, γαθέ, τdς ψυχdς 0µ1ν.] ' ναγνώστης* Kγις Θός, Kγις Lσχυρός, Kγις θάνατς, λέησν 0µHς. (τρίς)

2 2 όξα Πατρί, κα Y(Q, κα Rγί Πνύµατι. Kα νν, κα ί, κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. µήν. Παναγία Tριάς, λέησν 0µHς. Kύρι, (λάσθητι ταgς Rµαρτίαις 0µ1ν. έσπτα, συγχώρησν τdς νµίας 0µGν. Kγι, πίσκψαι κα Uασαι τdς σθνίας 0µ1ν, Vνκν τ Wνόµατός συ. Kύρι, λέησν. (γ ) όξα Πατρί, κα Y(Q, κα Rγί Πνύµατι. Kα νν, κα ί, κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. µήν. Πάτρ 0µ1ν ν τgς,ρανgς, Rγιασθήτω τ$ Xνµά συ* λθέτω 0 βασιλία συ* γνηθήτω τ$ θέληµά συ, Zς ν,ρανq, κα π τbς γbς. T$ν [ρτν 0µ1ν τ$ν πιύσιν δ$ς 0µGν σήµρν. Kα [φς 0µGν τd Wφιλήµατα 0µ1ν, Zς κα 0µGς φίµν τgς Wφιλέταις 0µ1ν. Kα µ] 4σνέγκ^ς 0µHς 4ς πιρασµόν, λλd _σαι 0µHς π$ τ πνηρ. ' (ρύς* `τι Σ στν 0 βασιλία... ' ναγνώστης* µήν. Σ1σν, Kύρι, τ$ν λαόν συ, κα,λόγησν τ]ν κληρνµίαν συ, νίκας τgς βασιλσι, κατd βαρβάρων δωρύµνς, κα τ$ σ$ν φυλάττων, διd τ Σταυρ συ πλίτυµα. όξα Πατρί... ' bψωθς ν τq ΣταυρQ cκυσίως, τb πωνύµ συ καινd πλι-

3 τίo, τ5ς 4κτιρµύς συ δώρησαι, XριστF Θός* pφρανν ν τd δυνάµι συ, τ5ς πιστ5ς βασιλgς 0µ1ν, νίκας χρηγ1ν α,τgς, κατd τ1ν πλµίων. T]ν συµµαχίαν qχιν τ]ν σήν, r- πλν 4ρήνης, ήττητν τρόπαιν. Kα νν... Πρστασία φβρd κα καταίσχυντ, µ] παρίδ^ς, γαθή, τdς (κσίας 0µ1ν, πανύµνητ Θτόκ* στήριξν Wρθδόξων πλιτίαν* σqζ sς κέλυσας βασιλύιν, κα χρήγι α,τgς,ρανόθν τ]ν νίκην* διότι qτκς τ$ν Θόν, µόνη,λγηµένη. ' (ρύς* tλέησν 0µHς, Θός... uτι δόµθα bπfρ τ1ν,σβ1ν... uτι δόµθα bπfρ τ ρχιπισκόπυ... ' ναγνώστης, µθv cκάστην δέησιν* Kύρι, λέησν (γ ) ' (ρύς* `τι λήµων κα φιλάνθρωπς... ' ναγνώστης* µήν. tν Wνόµατι Kυρίυ,,λόγησν, Πάτρ. ' (ρύς* όξα τd Rγίo κα µυσί κα ζωπιq κα διαιρέτ Tριάδι, πάνττ* νν κα κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων.

4 4 ' ναγνώστης* µήν. όξα ν bψίστις ΘQ, κα π γbς 4ρήνη, ν νθρώπις,δκία. (τρίς) Kύρι, τd χίλη µυ νίξις, κα τ$ στόµα µυ ναγγλg τ]ν αuνσίν συ. (δίς) ΨAΛMOΣ Γ Kύρι, τί πληθύνθησαν ( θλίβντές µ; Πλλ πανίστανται π µέ. Πλλ λέγυσι τb ψυχd µυ* O,κ qστι σωτηρία α,τq ν τq ΘQ α,τ. Σ5 δέ, Kύρι, ντιλήπτωρ µυ, δόξα µυ, κα bψ1ν τ]ν κφαλήν µυ. Φωνd µυ πρ$ς Kύριν κέκραξα, κα πήκυσέ µυ ξ Xρυς Rγίυ α,τ. tγ9 κιµήθην κα πνωσα* ξηγέρθην, rτι Kύρις ντιλήψταί µυ. O, φβηθήσµαι π$ µυριάδων λα, τ1ν κύκλ συνπιτιθµένων µι. νάστα, Kύρι, σ1σόν µ Θός µυ. `τι σ5 πάταξας πάντας τ5ς χθραίνντάς µι µαταίως, Wδόντας Rµαρτωλ1ν συνέτριψας. T Kυρίυ 0 σωτηρία, κα π τ$ν λαόν συ 0,λγία συ. Kα πάλιν* tγ9 κιµήθην κα πνωσα* ξηγέρθην, rτι Kύρις ντιλήψταί µυ. ΨAΛMOΣ ΛZ Kύρι, µ] τq θυµq συ λέγξ^ς µ, µηδf τd Wργd συ παιδύσ^ς µ. `τι τd βέλη συ νπάγησάν µι, κα πστήριξας π µf

5 5 τ]ν χgρά συ. O,κ qστιν Uασις ν τd σαρκί µυ, π$ πρσώπυ τbς WργBς συ*,κ qστιν 4ρήνη ν τgς Wστέις µυ, π$ πρσώπυ τ1ν Rµαρτι1ν µυ. `τι α( νµίαι µυ bπρbραν τ]ν κφαλήν µυ, Zσ φρτίν βαρ5 βαρύνθησαν π µέ. Πρσώζσαν κα σάπησαν ( µώλωπές µυ, π$ πρσώπυ τbς φρσύνης µυ. tταλαιπώρησα κα κατκάµφθην Vως τέλυς* rλην τ]ν 0µέραν σκυθρωπάζων πρυόµην. `τι α( ψόαι µυ πλήσθησαν µπαιγµάτων, κα,κ qστιν Uασις ν τd σαρκί µυ. tκακώθην κα ταπινώθην Vως σφόδρα* ƒρυόµην π$ στναγµ τbς καρδίας µυ. Kύρι, ναντίν συ πhσα 0 πιθυµία µυ, κα στναγµός µυ π$ σ,κ πκρύβη. καρδία µυ ταράχθη, γκατέλιπέ µ 0 4σχύς µυ, κα τ$ φ1ς τ1ν Wφθαλµ1ν µυ, κα α,τ$,κ qστι µτ µ. O( φίλι µυ, κα ( πλησίν µυ ξ ναντίας µυ γγισαν κα qστησαν, κα ( qγγιστά µυ π$ µακρόθν qστησαν. Kα ξβιάζντ ( ζητντς τ]ν ψυχήν µυ, κα ( ζητντς τd κακά µι λάλησαν µαταιότητας, κα δλιότητας rλην τ]ν 0µέραν µλέτησαν. tγ9 δf Zσ κωφ$ς,κ κυν, κα Zσ [λαλς,κ νίγων τ$ στόµα α,τ. Kα γνόµην Zσ [νθρωπς,κ κύων, κα,κ qχων ν τq στόµατι α,τ λγµύς. `τι π σί, Kύρι, λπισα* σ5 4σακύσ^, Kύρι, Θός µυ. `τι πν* Mήπτ πιχαρ1σί µι ( χθρί µυ, κα ν τq σαλυθbναι πόδας µυ, π µf µγαλ _ηµόνησαν. `τι γ9 4ς µάστιγας Vτιµς, κα 0 λγηδών µυ νώπιόν µυ στ

6 6 διαπαντός. `τι τ]ν νµίαν µυ γ9 ναγγλ1, κα µριµνήσω bπfρ τbς Rµαρτίας µυ. O( δf χθρί µυ ζ1σι, κα κκραταίωνται bπfρ µέ, κα πληθύνθησαν ( µισντές µ δίκως. O( νταπδιδόντς µι κακd ντ γαθ1ν νδιέβαλλόν µ, π κατδίωκν γαθωσύνην. M] γκαταλίπ^ς µ, Kύρι, Θός µυ, µ] πστdς π µ. Πρόσχς 4ς τ]ν βήθιάν µυ, Kύρι τbς σωτηρίας µυ. Kα πάλιν* M] γκαταλίπ^ς µ, Kύρι Θός µυ, µ] πστdς π µ. Πρόσχς 4ς τ]ν βήθιάν µυ, Kύρι τbς σωτηρίας µυ. ΨAΛMOΣ ΞB ' Θός, Θός µυ, πρ$ς σf Wρθρίζω. tδίψησέ σ 0 ψυχή µυ, πσαπλ1ς σι 0 σάρξ µυ, ν γd ρήµ κα βάτ κα νύδρ. O τως ν τq Rγί φθην σι, τ 4δGν τ]ν δύναµίν συ κα τ]ν δόξαν συ. `τι κρgσσν τ$ qλός συ bπέρ ζωάς* τd χίλη µυ παινέσυσί σ. O τως,λγήσω σ ν τd ζωd µυ, κα ν τq Wνόµατί συ ρ1 τdς χgράς µυ. ŠΩς κ στέατς κα πιότητς µπλησθίη 0 ψυχή µυ* κα χίλη γαλλιάσως α4νέσι τ$ στό- µα µυ. E4 µνηµόνυόν συ π τbς στρωµνbς µυ, ν τgς Xρθρις µλέτων 4ς σέ. `τι γνήθης βηθός µυ, κα ν τd σκέπ^ τ1ν πτρύγων συ γαλλιάσµαι. tκλλήθη 0 ψυχή µυ Wπίσω συ* µ δf ντλάβτ 0 δξιά συ. A,τ δf 4ς µάτην

7 7 ζήτησαν τ]ν ψυχήν µυ* 4σλύσνται 4ς τd κατώτατα τbς γbς* παραδθήσνται 4ς χgρας _µφαίας, µρίδς λωπέκων qσνται. ' δf βασιλ5ς,φρανθήσται π τq ΘQ* παινθήσται πhς Wµνύων ν α,τq, rτι νφράγη στόµα λαλύντων [δικα. Kα πάλιν* tν τgς Xρθρις µλέτων 4ς σέ, rτι γνήθης βηθός µυ, κα ν τd σκέπ^ τ1ν πτρύγων συ γαλλιάσµαι. tκλλήθη 0 ψυχή µυ Wπίσω συ* µ δf ντλάβτ 0 δξιά συ. όξα Πατρί, κα Y(Q, κα Rγί Πνύµατι. Kα νν, κα ί, κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. µήν. λληλύια (γ ), όξα σι Θός. Kύρι, λέησν (γ ). όξα Πατρί, κα Y(Q, κα Rγί Πνύµατι. Kα νν, κα ί, κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. µήν. ΨAΛMOΣ ΠZ Κύρι, Θ$ς τbς σωτηρίας µυ, 0µέρας κέκραξα κα ν νυκτ ναντίν συ. E4σλθέτω νώπιόν συ 0 πρσυχή µυ, κλgνν τ$ Žς συ 4ς τ]ν δέησίν µυ. `τι πλήσθη κακ1ν 0 ψυχή µυ, κα 0 ζωή µυ τq δ^ γγισ. Πρσλγίσθην µτd τ1ν καταβαινόντων 4ς λάκκν* γνήθην Zσ [νθρωπς βήθητς, ν νκρgς

8 8 λύθρς. ŠΩσ τραυµατίαι καθύδντς ν τάφ, ν,κ µνήσθης qτι, κα α,τ κ τbς χιρός συ πώσθησαν. uθντ µ ν λάκκ κατωτάτ, ν σκτινgς κα σκι θανάτυ. tπ µf πστηρίχθη θυµός συ, κα πάντας τ5ς µτωρισµύς συ πήγαγς π µέ. tµάκρυνας τ5ς γνωστύς µυ π µ* qθντό µ βδέλυγµα cαυτgς. Παρδόθην κα,κ ξπρυόµην* ( Wφθαλ- µί µυ σθένησαν π$ πτωχίας. tκέκραξα πρ$ς σέ, Kύρι, rλην τ]ν 0µέραν, διπέτασα πρ$ς σf τdς χgράς µυ. M] τgς νκρgς πιήσις θαυµάσια; : 4ατρ ναστήσυσι, κα ξµλγήσνταί σι; M] διηγήσταί τις ν τq τάφ τ$ qλός συ, κα τ]ν λήθιάν συ ν τd πωλίo; M] γνωσθήσται ν τq σκότι τd θαυµάσιά συ, κα 0 δικαισύνη συ ν γd πιλλησµέν^; K- γ9 πρ$ς σέ, Kύρι, κέκραξα, κα τ$ πρω 0 πρσυχή µυ πρφθάσι σ. να τί, Kύρι, πωθgς τ]ν ψυχήν µυ, πστρέφις τ$ πρόσωπόν συ π µ; Πτωχός 4µι γώ, κα ν κόπις κ νότητός µυ* bψωθς δf ταπινώθην κα ξηπρήθην. tπ µf διbλθν α( Wργαί συ, ( φβρισµί συ ξτάραξάν µ. tκύκλωσάν µ Zσ δωρ, rλην τ]ν 0µέραν πριέσχν µ µα. tµάκρυνας π µ φίλν κα πλησίν, κα τ5ς γνωστύς µυ π$ ταλαιπωρίας. Kα πάλιν* Kύρι, Θ$ς τbς σωτηρίας µυ, 0µέρας κέκραξα κα ν

9 9 νυκτ ναντίν συ. E4σλθέτω νώπιόν συ 0 πρσυχή µυ, κλgνν τ$ Žς συ 4ς τ]ν δέησίν µυ. ΨAΛMOΣ PB E,λόγι, 0 ψυχή µυ, τ$ν Kύριν, κα πάντα τd ντός µυ τ$ Xνµα τ$ γιν α,τ. E,λόγι, 0 ψυχή µυ, τ$ν Kύριν, κα µ] πιλανθάνυ πάσας τdς νταπδόσις α,τ. T$ν,ιλατύντα πάσας τdς νµίας συ, τ$ν 4ώµνν πάσας τdς νόσυς συ. T$ν λυτρύµνν κ φθρhς τ]ν ζωήν συ, τ$ν στφανντα σ ν λέι κα 4κτιρµGς. T$ν µπιπλ1ντα ν γαθgς τ]ν πιθυµίαν συ, νακαινισθήσται Zς τ 0 νότης συ. Πι1ν ληµσύνας Kύρις, κα κρgµα πhσι τgς δικυµένις. tγνώρισ τdς δ5ς α,τ τq Mω σd, τgς υ(gς Lσρα]λ τd θλήµατα α,τ. O4κτίρµων κα λήµων Kύρις, µακρόθυµς κα πλυέλς*,κ 4ς τέλς Wργισθήσται,,δF 4ς τ$ν α41να µηνιg. O, κατd τdς νµίας 0µ1ν πίησν 0µGν,,δF κατd τdς Rµαρτίας 0µ1ν νταπέδωκν 0µGν. `τι κατd τ$ ψς τ,ραν π$ τbς γbς, κραταίωσ Kύρις τ$ qλς α,τ π τ5ς φβυµένυς α,τόν. Kαθόσν πέχυσιν νατλα π$ δυσµ1ν, µάκρυνν φ 0µ1ν τdς νµίας 0µ1ν. Kαθ9ς 4κτίρι πατ]ρ υ(ύς, šκτίρησ Kύρις τ5ς φβυµένυς α,τόν* rτι α,τ$ς qγνω τ$ πλάσµα 0µ1ν, µνήσθη rτι χς σµν. νθρωπς Zσ χόρτς α( 0µέραι α,τ, Zσ [νθς τ γρ, τως ξανθήσι. `τι πνµα διbλθν ν

10 10 α,τq, κα,χ bπάρξι, κα,κ πιγνώσται qτι τ$ν τόπν α,τ. T$ δf qλς τ Kυρίυ π$ τ α41νς, κα Vως τ α41νς π τ5ς φβυµένυς α,τόν. Kα 0 δικαισύνη α,τ π υ(gς υ(1ν, τgς φυλάσσυσι τ]ν διαθήκην α,τ, κα µµνηµένις τ1ν ντλ1ν α,τ τ πιbσαι α,τάς. Kύρις ν τq,ρανq 0τίµασν τ$ν θρόνν α,τ, κα 0 βασιλία α,τ πάντων δσπόζι. E,λγGτ τ$ν Kύριν, πάντς ( γγλι α,τ, δυνατ 4σχύι, πιντς τ$ν λόγν α,τ, τ κσαι τbς φωνbς τ1ν λόγων α,- τ. E,λγGτ τ$ν Kύριν, πhσαι α( υνάµις α,τ, λιτυργ α,τ, ( πιντς τ$ θέληµα α,τ. E,λγGτ τ$ν Kύριν, πάντα τd qργα α,τ, ν παντ τόπ τbς δσπτίας α,τ*,- λόγι, 0 ψυχή µυ, τ$ν Kύριν. Kα πάλιν* tν παντ τόπ τbς δσπτίας α,τ*,λόγι, 0 ψυχή µυ, τ$ν Kύριν. ΨAΛMOΣ PMB Κύρι, 4σάκυσν τbς πρσυχbς µυ, νώτισαι τ]ν δέησίν µυ ν τd ληθίo συ, 4σάκυσόν µυ ν τd δικαισύν^ συ. Kα µ] 4σέλθ^ς 4ς κρίσιν µτd τ δύλυ συ, rτι, δικαιωθήσται νώπιόν συ πhς ζ1ν. `τι κατδίωξν χθρ$ς τ]ν ψυχήν µυ* ταπίνωσν 4ς γbν τ]ν ζωήν µυ. tκάθισέ µ ν σκτινgς, Zς νκρ5ς α41νς, κα κηδίασν π µf τ$ πνµα µυ, ν µ

11 11 ταράχθη 0 καρδία µυ. tµνήσθην 0µρ1ν ρχαίων, µλέτησα ν πhσι τgς qργις συ, ν πιήµασι τ1ν χιρ1ν συ µλέτων. ιπέτασα πρ$ς σf τdς χgράς µυ* 0 ψυχή µυ Zς γb [νυδρός σι. Tαχ5 4σάκυσόν µυ, Kύρι, ξέλιπ τ$ πνµα µυ. M] πστρέψ^ς τ$ πρόσωπόν συ π µ, κα µιωθήσµαι τgς καταβαίνυσιν 4ς λάκκν. κυστ$ν πίησόν µι τ$ πρω τ$ qλός συ, rτι π σ λπισα. Γνώρισόν µι, Kύρι, δόν, ν πρύσµαι, rτι πρ$ς σf œρα τ]ν ψυχήν µυ. tξλ µ κ τ1ν χθρ1ν µυ* Kύρι, πρ$ς σf κατέφυγν* δίδαξόν µ τ πιgν τ$ θέληµά συ, rτι σ5 Θός µυ. T$ Πνµα συ τ$ γαθ$ν δηγήσι µ ν γd,θία* Vνκν τ Wνόµατός συ, Kύρι, ζήσις µ. tν τd δικαισύν^ συ, ξάξις κ θλίψως τ]ν ψυχήν µυ, κα ν τq λέι συ ξλθρύσις τ5ς χθρύς µυ. Kα πλgς πάντας τ5ς θλίβντας τ]ν ψυχήν µυ, rτι γ9 δλός συ 4µί. Kα πάλιν* E4σάκυσόν µυ, Kύρι, ν τd δικαισύν^ συ, κα µ] 4σέλθ^ς 4ς κρίσιν µτd τ δύλ συ. (δίς) T$ Πνµα συ τ$ γαθ$ν δηγήσι µ ν γd,θίo. όξα Πατρί, κα Y(Q, κα Rγί Πνύµατι. Kα νν, κα ί, κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. µήν. λληλύια, λληλύια, λληλύια. όξα σι Θός. (γ )

12 12 λπς 0µ1ν, Kύρι, δόξα σι. Πληρωθέντς τ #ξαψάλµυ, λέγι žρ5ς τd «E4ρηνικά»* κα ρχόµθα τ «Θ$ς Kύρις». πλυτίκια χς ι Θ ς Κυ ρι ς και π φα νν η µιν υ λ γη µ νς ρ χ µ νς ν ν µα τι Κυ ρι Στίχ. α. tξµλγgσθ τq Κυρί, rτι γαθός, rτι 4ς τ$ν α41να τ$ qλς α,τ. Στίχ. β. Πάντα τd qθνη κύκλωσάν µ, κα τq Wνόµατι Κυρίυ µυνάµην α,τύς. Στίχ. γ. ΠαρD Κυρίυ γέντ α τη, κα qστι θαυµαστ] ν W- φθαλµgς 0µ1ν. Τ φαι δρν της Α να α σ ως κη ρυ γµα κ

13 1 τ Αγ γ λ µα θ σαι αι τ Κυ ρι µα θη τρι αι και την πρ γ νι κην α π φα σιν α πρ ρι ψα σαι τις Α π λιςκαυ χω µ ναι λ γν σκυ λυ ται θα να τς η γρ θη Χρι ς Θ ς δω ρ µ νς τω κ σµω τ µ γα λ ς όξα Πατρί... τ 'σίυ. χς γ. Τ]ν Zραιότητα. Τ]ν ν σαρκ ζωήν, σ κατπλάγησαν, γγέλων τάγµατα, π1ς µτd σώµατς, πρ$ς ράτυς συµπλκάς, χώρησας πανύφηµ, κα καττραυµάτισας, τ1ν δαιµόνων, τdς φάλαγγας* rθν θανάσι, Χριστ$ς σ µίψατ, πλυσίαις δωραgς* ι$ Πάτρ,

14 14 πρέσβυ ΧριστQ τq ΘQ, σωθbναι τdς ψυχdς 0µ1ν. Κα νν... Θτκίν. χς Γα Σ την µ σι τυ σα σαν την σω τη ρι αν τ γ ν ς η µων α νυ µν µν Θ τ κ Παρ θ ν ν τη σαρ κι γαρ τη κ σ πρσ λη φθι ση Υι ς σ και Θ ς η µων τ δι α Σταυ ρ κα τα δ ξα α µ νς πα θς λυ τρω σα τ η µας κ φθ ρας ως φι λαν θρω π ς

15 Καθίσµατα ΜτD τ]ν Α Στιχλγίαν. χς ι 15 Α να βλ ψα σαι τ τα φ την ι σ δν και την φλ γαν τ Αγ γ λ µη φ ρ σαι αι µυ ρ φ ρι συν τρ µω ξι αν τ λ γ σαι α ρα κλα πη τω λη η α νι ξαςπα ρα δι σν α ρα η γρ θη και πρ πα θ ς κη ρυ ξας την γρ σιν α λη θως α ν η Χρι ς Θ ς τις ν Α δη πα ρ χωνζω ην και α να α σιν

16 16 όξα Πατρί... Ε κ σι ι α α σ β λη Σταυ ρν υ π µι νας Σω τηρ και ν µνη η µα α τι ι και νω ω αν θρωπι θν τ θνη τι τν δι α λ γ τα π ρα τα συ η σα µ ν ν θ ν δ σµυ θις αλ λ τρι ς θα α να α τ ς δι νω ως σκυ λ υ τ και ι ν Α δη α πα αν τς κραυ γα α 4 α α ζν τη ζω η φ ρω γρ σι ι σ Χρι ς α ν η ζω δ

17 17 της µ νωνις τ ς αι ω ω ω Κα νν κα ί... ω ω νας Τ απ αι ω νς α π κρυ φν και Αγ γ λις α γνω ν µυ η ρι ν δι α σ Θ τ κ τις πι γης π φα ν ρω ται Θ ς ν α συγ χυ τω νω σισαρ κ µ νς και Σταυ ρν κ σι ως υ πρ η µων κα τα δ ξα µ νς δι α να η σαςτν πρω τ πλα ν σω σν κ θα να τ τας ψυ χας η µων

18 18 ΜτD τ]ν Β Στιχλγίαν. Α ν ης ως α θα να τς α π τ Α δ Σω τηρ συν η γι ρας τν κ σµν σ τη Α να α σι τη ση Χρι Θ ς η µων θραυ σας ν ι σχυ ι τ θα να τ τ κρα τς δι ξας λ η µν την Α να α σιν πα σι δι σ και δ ξα ζ µν µ ν φι λαν θρω π όξα Πατρί... Ε κ των α α νω ω κα α α τλ θων των υ ψω µα των Γα βρι ηλ και τη π τρα α

19 19 πρ σ λ θων ν θα η π τρα της ζω ης λυ χι µ νων α ν κραυ γα ζ ταις κλαι σαι αις πα αυ σα α σθ η µις της θρη νω ω δ ςκραυ γης χ σαι αι αι α ι τ υ συµ πα α θη η τν ν γαρ ζη τι ται κλαι αι σαι θαρ σι ι ι 4 ται ως α λη θως ξ γη η γ ρ ται αι δι β α α α α τ τις Α π λις τι α ν η η Κυ υ υ υ υ ρι ς

20 20 Κα νν κα ί... Κ α τ πλα α γη η σα α αν Α γνη παν τς Αγ γ λων ι χ ρι τ µυ η η ρι ι ν της σης κυ φ ρι ας τ φρι κτν 4 πως τα παν τα συ ν χων νυ µα τι µ 4 νω ω αγ κα α λαι αις ω ω ως βρ τς ταις σαις συ ν χ ται και δ χ ται αι αι αρ χην Πρ αι ω ω νι ι ς και γα λ χι ται συ υµ πα α σαν 4 τρ φων πν ην α φα τω χρη

21 21 τη η τι ι 4 και σ ως ν τως 4 Θ Μη τ ρα υ φη µ ν τς δ ξα α α α α ζ σι Ελγητάρια χς Κ Ε υ λ γη τς ι Κυ ρι δι δα ξν µ τα δι και ω µα τα α σ Τ ων Αγ γ λων δη η η µς κα τ πλα α γη ρω ων σ ν ν κριις λ γι σθ ν τα τ θα να τ δ Σω τηρ την ι σχυ υν

22 22 κα θ λ ν τα και συν αυ τω ω τν Α δαµ γι ραν τα και ξ Α δ πα αν τας λυ θ ρω ω σα αν τα Ε υ λ γη τς ι Κυ ρι δι δα ξν µ τα δι και ω µα τα α σ Τ ι τα µυ ρα συµ πα θως τις δα κρυ υ σιν ω µα θη τρι αι κιρ να α τ α ρα πτων ν τω τα φω Αγ γ λς πρσ φθγ γ τ ταις µυ ρ φ ρις ι δ τ υ µις τν τα α φν και η σθη τ Σω τηρ γαρ ξα ν η τ

23 2 µνη η µα α τς Ε υ λ γη τς ι Κυ ρι δι δα ξν µ τα δι και ω µα τα α σ Λ ι ι αν πρω ι Μυ ρ φ ρι δρα µ ν πρς τ µνη µα σ θρη ν λ γ σαι αλλ π η πρς αυ τας Αγ γ λς και ι ι π * θρη ν και ρ ς π παυ ται µη κλαι τ την α να α σιν δ Α π λις ι ι πα α τ #τέρα θέσις: * θρη η ν και ρ ς π παυ..... Ε υ λ γη τς ι Κυ ρι δι δα ξν µ

24 24 τα δι και ω µα τα α σ Μ υ ρ φ ρι γυ ναι αι αι κς µ τα µυ υ ρων λ θ σαι πρςτ µνη η µα σ Σω ω τρ νη χ ν τ Αγ γ λ τρα νως πρς αυ τα ας φθγ γ µ ν τι µ τα ν κρων τν ζω ων τα λ γι ζ σθ ως Θ ς γαρ ξα ν η τ µνη η µα α τς ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα τι Π ρ σκυ ν µν Πα τ ρα και τν

25 25 τ τ Υι ν τ και τ Α α γι ν Πν υ µα την Α γι αν Τρι α α α δα ν µι α α τη σι ι α συν τις Σ ρα φι ιµ κρα ζν τς τ Α α γι ς Α γι ι ς Α α γι ς ι Κυ υ ρι ι Κ αι νυ υν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω ω νων Α µην Ζ ω δ την τ κ σα λυ τρω ω σω Παρ θ ν τν Α δα αµ α µαρ τι ι ας χαρ µ νην δ τη Ε υ α αν

26 26 τι λυ υ πης πα ρ σχς ρυ σαν τα ζω ης ι θυ ν πρς ταυ την δ κ σ σαρ κω θις Θ ς και α αν θρω ω πς Α λ λη λ ι α Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι α δ ξα σι Θ ς Τ$ τρίτν. Α λ λη λ ι α Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι α δ ξα σι Θ ς "πακή ΤD τbς σbς παραδόξυ tγέρσως, πρδραµσαι α( Μυρφόρι, τgς πστόλις κήρυττν Χριστέ, rτι νέστης Zς Θός, παρέ-

27 χων τq κόσµ τ$ µέγα qλς. ναβαθµί. ντίφωνν Α. χς Βυ 27 Ε κ ν τη τ ς µ πλ λα α π λ µι µ πα θη αλλ αυ τς αν τι λα β και σω σν Σω τηρ µ Ο ι µι σ ν τς Σι ων αι σχυν θη τ α π τ Κυ ρι ως χρ τς γαρ πυ ρι ι σ σθ α π ξη ραµ µ νι ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα τι Και νυν και α ι και ις τ ς αι

28 28 ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνυ µα τι πα α σα ψυ χη ζω ται και κα θαρ σι υ ψ ται λαµ πρυ ν ται τη Τρι α δι κη Μ να α δι ι ρ κρυ φι ως ντίφωνν Β. Ε κ κρα ξα σι Κυ ρι θρ µως κ βα α θ ς ψυ χης µ κα µι γ ν σθω πρς υ πα κ ην τα θι ι α σ ω τα Ε πι τν Κυ ρι ν λ πι ι δα πας τις κ

29 29 κτη µ νς υ ψη λ τ ρς ι παν των των λυ π ν των ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα τι Και νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνυ µα τι α να βλυ υ ζι τα της χα α ρι τς ρι θρα αρ δ υ ν τα α πα σαν την κτι ι σιν πρς ζω γ νι αν ντίφωνν Γ. Η καρ δι α µ πρς σ Λ γ υ ψω θη

30 0 τω και δ ν θλ ξι µ των τ κ σµ τρ πνω ωνπρς χα µαι ζη λι αν Ε πι την µη τ ρα αυ τ ως χι τις ρ γην πι τω Κυ ρι ω θρ µ τ ρν φιλ τρν χρ ω µν ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα τι Και νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνυ µα τι θ γνω σι ας πλ τς θ ω ρι ας και σ φι ας παν τα γαρ ν τ

31 τω τα πα τρω α δ γµα τα ' β χρός: Λ 1 γς κ κα λυ πτι Πρκίµνν. Α να α Κυ ρι β η θη σν η µιν και λυ τρω σαι η µα ας ν κν της δ ξης τ ν µα τ ς σ Στίχ.: ' Θός, ν τgς ƒσν 0µ1ν κύσαµν. Α να α Κυ ρι β η θη σν η µιν και λυ τρω σαι η µα ας ν κν της δ ξης τ ν µα τ ς σ

32 2 ' τάξις τ* +ωθιν* Εαγγλίυ χς ι Π α α σα πν η αι ν σα τω τν Κυ υ ρι ν (δίς) Α ι ν σα τω 4 πν η η πα α σα τν Κυ ρι ν Κα ναγινώσκται τ$ #ωθιν$ν (Ε ) Ε,αγγέλιν. ΜτD δf τύτυ, ναγνώστης λέγι νάστασιν Χριστ θασάµνι, πρσκυνήσωµν γιν Κύριν Lησν, τ$ν µόνν ναµάρτητν. Τ$ν Σταυρόν σ, Χριστέ, πρσκυνµν κα τ]ν Rγίαν σ νάστασιν bµνµν κα δξάζµν* σ5 γdρ Θ$ς 0µ1ν, κτός σ [λλν,κ Uδαµν, τ$ Xνµά σ Wνµάζµν. τ πάντς ( πιστ πρσκυνήσωµν τ]ν τ Χριστ Rγίαν νάστασιν* 4δύ γdρ λθ διd τ Σταυρ χαρd ν rλ τq κόσµ. ιd παντ$ς,λγντς τ$ν Κύριν bµνµν τ]ν νάστασιν α,τ* Σταυρ$ν γdρ bπµίνας διv 0µHς θανάτ θάνατν λσν.

33 Κα ψάλλται Ν Ψαλµός. χς ι Ε λ η σν µ Θ ς κα τα τ µ γα λ ς σ και κα τα τ πλη θς των ι κτιρ µων σ ξα λιψν τ α ν µη µα α α µ Ε πι πλι ν πλυ νν µ α π της α ν µι ας ρι µ και α π της α µαρ τι ας µ κα θα σν µ Ο τι την α ν µι αν µ γω γι νω σκω και η α µαρ τι α µ νω πι ν µ

34 4 ι δι α παν τς Σ ι µ νω η µαρ τν και τ π νη ρν νω πι ν σ πι ι η σα πως αν δι και ω θης ντις λ γις σ και νι κη σης ν τω κρι ν σθαισ Ι δ γαρ ν α ν µι αις συν λη φθην και ν α µαρ τι ι αις κισ ση σ µ η µη τηρ µ Ι δ γαρ α λη θι αν η γα πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σ φι ας

35 5 σ δη λω σαςµι Ρ αν τι ις µ υσ σω πω και κα θα ρι σθη σ µαι πλυ νις µ και υ πρ χι να λυ καν θη σ µαι Α κ τι ις µι α γαλ λι α σιν και υ φρ συ νην α γαλ λι α σν ται α τ τα πι νω µ να Α π ρ ψν τ πρ σω πν σ α π των α µαρ τι ων µ και πα σας τας α ν µι ας µ ξα λι ψν

36 6 Κ αρ δι αν κα θα ραν κτι σν ν µι Θ ς και πνυ µα υ θς γ και νι σν ν τις γ κα τις µ Μ η α π ρι ι ψης µ α π τ πρ σω ω µη αν π σ και τω Πνυ µα σ τ Α γι τα ν λης απ µ ν Α π δς µι την α γαλ λι α σιν τ σω τη ρι σ και Πνυ µα τι η γ µ νι κω η ρι ξ ν µ ι δα ξω α ν µ ς τας δ ς σ και

37 7 α σ βις πι σ πι ρ ψ σι Ρ υ σαι µ ξ αι µα των Θ ς Θ ς της σω τη ρι ας µ α γαλ λι α σ ται η γλωσ σα µ την δι και συ υ νην σ Κ υ υ ρι τα χι λη µ α νι ξις και τ µα µ α ναγ γ λι την αι ν σι ι ιν σ Ο τι ι η θ λη σας θυ σι αν δω κα αν λ καυ τω µα τα κ υ δ κη η σις

38 8 Θ υ σι α τω Θ ω πνυ µα συν τ τριµ µ νν καρ δι αν συν τ τριµ µ νηνκαι τ τα πι νω µ νην Θ ς κ ξ δ νω ω σι Α γα α θυ νν Κυ υ ρι ν τη υ δ κι α σ την Σι ων και ι κ δ µη θη τω τα τι χη Ι ρ σα ληµ Τ τ υ δ κη σις θυ σι αν δι και συ νης α να φ ραν και λ καυ τω µα τα

39 9 Τ τ α νι ι σ σιν πι τ θυ σι α η ρι ν σ µ σχ ς και λ η σν µ Θ ς ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα τι Τ αις των Α π λων πρ σβι αις λ η µων ξα λι ψν τα πλη η η θη των µω ω ων γ κλη µα α α των Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω νων α µην

40 40 Τ αις της Θ τ κ πρ σβι αις λ η µων ξα λι ψν τα πλη η η θη των µω ω ων γ κλη µα α α των Ε λ η σν µ Θ ς κα τα τ µ γα λ ς σ και κα τα τ πλη θς των ι κτιρ µω ων σ ξα λι ψν τ α ν µη µα µ Α να ας Ι η σ ς α π τ τα φ κα θω ως πρ ι πν δω κν η µι ιν την αι ω νι ν ζω ην και µ γα

41 41 λ ς ΜτD τ]ν κφώνηση τ (ρέως. χς ι Κ υ ρι λ η σν Κυ ρι λ η σ ν Κυ ρι λ η σν Τ$ τρίτν Κ υ ρι λ η σν Κυ ρι λ η σ ν Κυ ρι λ η σν Τ$ τλυταgν Κ υ ρι λ η σν Κυ ρι λ η σ ν Κυ ρι λ λ η σν

42 42 δ] α. Κανόνας Καν9ν ναστάσιµς. χς Βυ Θ α λα α ασ σης τ ρυ θραι ν π λα γς α βρ χις ι χν σιν πα λαι ς π ζυ σας Ισ ρα ηλ αυ ρ τυ πις Μω σ ως χρ σι τ Α µα ληκ την δυ να µιν ν τη ρη µω τρ πω σα τ ξα τη α γι α Α να α σι σ Κυ ρι Υ ψω ω ω θης την η µ τ ραν κ

43 4 πτω σιν πα νρ θ µ νς ν τω α χραν τω ξυ λω τ Σταυ ρ την ν ξυ λω ι ω µ νς πα νω λ θρι αν σπ τα ως α γα θς καιπαν τ δυ να µς ξα τη α γι α Α να α σι σ Κυ ρι Ε ν τα α φω σω µα τι κως τα ψυ χη ης ως Θ ς ν Α δ δ µ ν Πα ρα δι σω δ µ τα λη και ν θρ νω υ πηρ χςχρι µ τα Πα τρς και Πνυ µα τς πα αν τα πλη ρων

44 44 α π ρι γραπτς Υ πρ α γι α Θ τ κ σω σν η µας Α σπ ρως τω τ Πα τρς β λη µα τι κ θι Πνυ µα τς τν τ Θ συν ι λη φας Υι ν και σαρ κι α π κυ η η σας τν κ Πα τρς Α µη τ ρα και δι η µας κ σ Α πα τ ρα

45 Καν9ν τ 'σίυ. χς Γα 45 Ο σι τ Θ πρ σβυ υ πρ η µων Α θα να σι ας γ γ νως πω νυ υ µς τι ν βι ι ω τ λων της α λη θ ς ω φθης Πα τρ Α θα να σι α θα να σι ας µ τ χς µ τα ας τωνπρσ και ρων Αλ λα Χρι ω πα ρι α µ νς µ µνη σ η µω ων µ µνη µ νων σ Ο σι τ Θ πρ σβυ υ πρ η µων

46 46 Θ σ βη ξ α πα λων γ ν µ νν νυ χων Ο σι πρς α ρ της κτη σιν γν νη τ ρων ρη σις σ δα µως κω λυ σν αλ λα παν τα τν π θν λ σχ ρως και την φ σιν τρψαςπρς µ νν τν Κτι σαν τα ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα α τι Α π χι λ ων ρυ πα ρων την αι ν

47 47 σιν τλ µη σας α α δω σι τω π ρι σ π θω κα τ χς γ ν µ νς και τη α γα πη δ σµι ς αλ λα Πα τρσυγ γνω µων γ ν και δς κατ α ξι αν σι τ τνπρσκ µι ι σαι τν παι νν Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω νων α µην Ν ν παι δι ν υ πρ λ γν τ τ κας τν πα λαι ν η µ ρων ν ας ν γη τρι ι β ς α ρ της δι κνυ µ νν κλι νς θ

48 48 ρα πων σ Α θα να σι ς Κ ρη τω ρω τι τι τρω σκ µ νς τ τν σι τν ι ι κν δι µα τ δ] γ. Καν9ν ναστάσιµς. χς Βυ Ε υ φραι αι ν ται πι σι η Εκ κλη σι α σ Χρι κρα ζ σα σι µ ι σχυς Κυ ρι και κα τα φυ γη η και ρ ω µα ξα τη α γι α Α να α σι σ Κυ ρι Τ ξυ υ λν τ της ζω ης η ν η τη

49 49 και α λη θης αµ π λς πι Σταυ ρ κρ µα ται πα σιν αµ βρ σι αν πη γα ζ σα ξα τη α γι α Α να α σι σ Κυ ρι Ω ς µ γας ως φ β ρς ως τ τ Α δ κα θ λων φρυ α γµα και ως Θ ς α φθαρτς νυν σω µα τι κως ξ γη γρται Υ πρ α γι α Θ τ κ σω σν η µας Σ υ µ νη τις πι γης των υ πρ φυ σιν

50 50 α γα θων πρ ξ νς Μη τηρ Θ γ γ νας θ σι τ χαι αι ρ πρ σα γ µν Καν9ν τ 'σίυ. χς Γα Ο σι τ Θ πρ σβυ υ πρ η µων Α π παι δς τηπρς Θ ν α γα πη συν ι ληµ µ νς τ ς µη λι καςτων παι αι δως α θρι ι ζων και χ ρι αν συν ι ων πνυ µα τι κως ρ ρυ θµι ι ζς των παι δι κων παν σ φω ως τ τ ς θω ων ξαι ρ µ

51 51 νς Ο σι τ Θ πρ σβυ υ πρ η µων Σ φι ας ρω τι βλη θις πρς την υ δαι µ να π λιν Κων αν τι ν πα ρα γι ι νη θ φρν και ως µ λιτ τα σ φη και µ λ ρ γς τα και ρι α των λ γωνσυν α θρι σας τα π ριτ τα α κα τα λ λι πας ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα α τι

52 52 Ι ι ω Πα τρ τ Σταυ ρ την ψυ χι κην σ λ κα δα κυ βρ νη σας υ α λω ως τ και κ φως την τ βι χα λ πην πν τ π ρι αν η νυ σας και πρς γα λη νης θι ι ς η χθηςλι µ νας µα κα ρι Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι ω νων α µην Ο πρ αι ω νων γν νη θις κ τ Πα τρς α πρ ρη τως π σχα των κ γα ρ ς σ πρ η ηλ θ και θ ω σν η µων την

53 5 φυ σιν µη τρ παρ θ ν τ ς των Ο σι ων δη η µ ς π ρι φα νω ως πα γ µ ν ς Καν9ν ναστάσιµς. Πίηµα Lωάννυ τ αµασκην. δ] α. χς δ. ' Ε(ρµός. «Θαλάσσης, τ$ ρυθραgν πέλαγς, βρόχις Uχνσιν, παλαι$ς πζύσας Lσραήλ, σταυρτύπις Μωσέως χρσί, τ µαλ]κ τ]ν δύναµιν, ν τd ρήµ τρπώσατ». όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. ψώθης, τ]ν 0µτέραν qκπτωσιν, πανρθύµνς, ν τq χράντ ξύλ τ Σταυρ, τ]ν ν ξύλ 4ώµνς, πανωλθρίαν έσπτα, Zς γαθ$ς κα παντδύναµς. όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. tν τάφ, σωµατικ1ς, ν ªδ^ δf µτd ψυχbς Zς Θός, ν Παραδίσ δf µτd Λ^στ, κα ν θρόν bπbρχς Χριστέ, µτd Πατρ$ς κα Πνύµατς, πάντα πληρ1ν πρίγραπτς. πραγία Θτόκ, σ1σν 0µHς.

54 54 σπόρως, τq τ Πατρ$ς βυλήµατι, κ θίυ Πνύµατς, τ$ν τ Θ συνίληφας Υ(όν, κα σαρκ πκύησας, τ$ν κ Πατρ$ς µήτρα, κα δι' 0µHς κ σ πάτρα. ' Καν9ν τ Rγίυ θανασίυ, 0 κρστιχίς. θανάσιν bµν1ν, ρτ]ν παινέσω. µήν. χς πλ. δ. ρµατηλάτην Φαραώ. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. θανασίας γγν9ς πώνυµς, qτι ν βί τλ1ν, τbς ληθς - φθης, Πάτρ, θανάσι, θανασίας µέτχς, µταστdς τ1ν πρσκαίρων. λλd ΧριστQ παριστάµνς, µέµνησ 0µ1ν µµνηµένων συ. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. ΘσβB ξ Rπαλ1ν γνόµνν, Wνύχων `σι, πρ$ς ρτbς κτbσιν, γννητόρων στέρησις, σf,δαµ1ς cκώλυσν λλd πάντα τ$ν πόθν, λσχρ1ς κα τ]ν qφσιν, qτρψας πρ$ς µόνν τ$ν Κτίσαντα. όξα Πατρί... π$ χιλέων _υπαρ1ν τ]ν αuνσιν, τλµήσας δω σι, τq πρ σf πόθ, κάτχς γνόµνς, κα τd γάπ^ δέσµις. λλd Πάτρ συγγνώµων, γν κα δ$ς κατ' ξίαν σι, ττν πρσκµίσαι τ$ν qπαινν. Κα νν...

55 55 Νέν παιδίν bπfρ λόγν τέτκας, τ$ν παλαι$ν 0µρ1ν, νέας ν γd τρίβυς, ρτbς δικνύµνν κλιν$ς θράπων συ, θανάσις Κόρη, τq qρωτι τιτρωσκόµνς, ττόν σι τ$ν κν δί- µατ. δ] γ. ' Ε(ρµός. «Ε,φραίνται π σί, 0 tκκλησία συ ΧριστF κράζυσα* Σύ µυ 4σχ5ς Κύρι, κα καταφυγ] κα στρέωµα». όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. Τ$ ξύλν τ$ τbς ζωbς, 0 νητ] κα ληθ]ς [µπλς, π Σταυρ κρέµαται, πhσιν µβρσίαν πηγάζυσα. όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. ς µέγας, Zς φβρός, Zς τ$ τ ªδυ καθλ9ν φρύαγµα, κα Zς Θ$ς [φθαρτς, νν σωµατικ1ς ξγήγρται. πραγία Θτόκ, σ1σν 0µHς. Σ5 µόνη τgς π γbς, τ1ν bπfρ φύσιν γαθ1ν πρόξνς, Μήτηρ Θ γέγνας* rθν σι τ$ ΧαGρ, πρσάγµν. Τ θανασίυ. ' στρώσας κατ' ρχάς. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. π$ παιδ$ς τd πρ$ς Θόν, γάπ^ συνιληµµένς, τ5ς µήλικας τ1ν παίδων θρίζων, κα χρίαν συνιστ1ν, πνυµατικ1ς _ύθµιζς, τ1ν παιδικ1ν πανσόφως, τύτυς θ1ν ξαιρύµνς. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν.

56 56 Σφίας qρωτι βληθίς, πρ$ς τ]ν,δαίµνα πόλιν, Κωνσταντίνυ παραγίν^ θόφρν* κα Zς µέλιττα σφή, κα µλυργ$ς τd καίρια τ1ν λόγων συναθρίσας, τd πριττd καταλέλιπας. όξα Πατρί... žστί Πάτρ τ Σταυρ, τ]ν ψυχικήν συ λκάδα, κυβρνήσας,σταλ1ς τ κα κύφως, τ]ν τ βίυ χαλπήν, πντπρίαν - νυσας, κα πρ$ς γαλήνης θίυς, χθης λιµένας µακάρι. Κα νν... ' πρ$ α4ώνων γννηθίς, κ τ Πατρ$ς π _ήτως, π' σχάτων κ γαστρός συ πρbλθ, κα θέωσν 0µ1ν τ]ν φύσιν µητρπάρθν, τ5ς τ1ν 'σίων δήµυς, πριφαν1ς παγόµνς. Κντάκιν. χς πλ. δ. Τd bπρµάχ. ς τ1ν λων,σι1ν θωρ$ν [ριστν, κα πρακτικ$ς bφηγητ]ς παναληθέστατς, νακράζι σι 0 πίµνη συ θ _ήµν Μ] λλίπ^ς (κτύιν πρ$ς τ$ν Κύριν, λυτρωθbναι πιρασµ1ν κα πριστάσων, τ5ς β1ντάς σι* Χαίρις Πάτρ, θανάσι. ' Οκς νωθέν συ τ]ν κλbσιν, 4ληφ9ς παραδόξως, θάνατν ζω]ν - κληρώσω* µτd σώµατς γdρ π γbς, σωµάτων βίν µτλθών, γέγνας τgς πάθσιν νάλωτς* δι$ σ,φηµµν Πάτρ. Χαίρις φαιδρ$ν µναζόντων κλές χαίρις λαµπρd σωφρ-

57 57 σύνης στήλη. Χαίρις τbς νδρίας ρίδηλν γνώρισµα χαίρις τbς πανσόφυ φρνήσως qνδιξις. Χαίρις στάθµη 4σστάσις δικαισύνης κριβς χαίρις λόγ καταρτίσας συ τ1ν πρακτέων τdς ρµάς. Χαίρις νς πλαύων ννι1ν π _ήτων χαίρις πhσαν τ]ν κτίσιν,σβ1ς διαθρήσας. Χαίρις δι' σχύνθησαν δαίµνς χαίρις δι' πhν πάθς ννέκρωται. Χαίρις λιµ]ν τ1ν ν ζάλ^ τ βίυ χαίρις σωτ]ρ τ1ν πιστ1ς σι βώντων. Χαίρις, Πάτρ θανάσι. Κάθισµα. χς πλ. δ. Τ]ν Σφίαν κα Λόγν. tκ νότητς πάντα καταλιπών, τd τ βίυ πίκηρα κα τρπνά, πρθύµως κλύθησας, τq καλντί σ `σι κα π' µων [- ρας, Σταυρ$ν Zς κήκας, ν νηστίαις Πάτρ, τ$ σ1µα κατέτηξας* rθν κα Πιµένα, τ1ν 4κίων πρβάτων, καλ1ς πρχιρίζται, πανάγαθς Κύρις, θανάσι `σι* Πρέσβυ ΧριστQ τq ΘQ, τ1ν πταισµάτων [φσιν δωρήσασθαι, τgς cρτάζυσι πόθ, τ]ν Rγίαν µνήµην συ. όξα... Κα νν... Θτκίν.

58 58 Τ]ν Σφίαν κα Λόγν ν σd γαστρί, συλλαβσα φλέκτως ΜBτρ Θ, τq κόσµ κύησας, τ$ν τ$ν κόσµν συνέχντα κα κ µαζ1ν θήλασας, τ$ν πάντας κτρέφντα κα ν γκάλαις q- σχς, τ$ν πάντα βαστάζντα* rθν δυσωπ1 σ, Παναγία Παρθέν, _υσθbναι πταισµάτων µυ, rταν µέλλω παρίστασθαι, πρ$ πρσώπυ τ Κτίστυ µυ. έσπινα Παρθέν Rγνή, τ]ν σ]ν βήθιαν τότ µι δώρησαι* σf γdρ qχω λπίδα δλός συ. δ] δ. ' Ε(ρµός. «tπαρθέντα σ 4δσα 0 tκκλησία, π Σταυρ τ$ν ±λιν τbς δικαισύνης, qστη ν τd τάξι α,τbς, 4κότως κραυγάζυσα* όξα τd δυνάµι συ Κύρι». όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. νλήλυθας τd πάθη µυ θραπύσων, π Σταυρ τq πάθι τbς χράντυ σαρκός συ, ²ν cκ9ν φόρσας* διό σι κραυγάζµν* όξα τd δυνάµι συ Κύρι. όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. ναµαρτήτυ θάνατς γγυµένς, ζωπι τ σώµατς τ σ παξίως, έσπτα ννέκρωται, 0µGς δf β1µέν σι* όξα τd δυνάµι συ Κύρι. πραγία Θτόκ, σ1σν 0µHς. πιργάµως κύησας ³ Παρθέν, κα µτd τόκν φθης παρθνύυσα πάλιν* rθν σιγήτις φωναgς, τ$ χαgρέ σι έσπινα,

59 59 πίστι διστάκτ κραυγάζµν. Τ θανασίυ. Σύ µυ 4σχ5ς Κύρι. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. Νν τ1ν παθ1ν, καθηγµόνα πιύµνς, κα νθέις, qργις πδηγύµνς, σ5 τ]ν καλήν, νυσας δόν, κα τdς τ1ν δαιµόνων, νέδρας κα πανυργύµατα, κα τdς _oδιυργίας,,σβ1ς πκρύσω, Zς χέφρων τ$ κρgττν cλόµνς. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. πισλθών, τ$ν λαφρ$ν τ Κυρίυ ζυγόν, κα τq θίω, φόβ στιχιύµνς, κα καθαρθίς, σ1µα κα ψυχήν, γέγνας Rγνίας, κα σωφρσύνης bπόθσις, κα Xρς γκρατίας, κα σφραγς παθίας, κα γάπης 4κ9ν θανάσι. όξα Πατρί... Μτσχηκώς, τbς καθ' 0µHς κα τbς θύραθν, σ5 παιδίας, µφιλσφώτατα, τ$ πρσφυfς κα λυσιτλν, cκάστης διgλς, δικαισύν^ φραττόµνς, φρνήσι, ταπινώσι, συνέσι κα νδρίo, κα τgς [λλις µπρέπων χαρίσµασι. Κα νν... Νώτις φρικτ1ς, χρυβικgς πχύµνς, σπότης, θρόνν σπρ πύρινν, τ]ν σ]ν γνή, µκησ νηδύν, κα σαρκ$ς πρσλήψι, τ]ν νθρωπίνην θέωσν,,σίαν Zς διδάσκι, κλιν$ς ν 'σίις, θανάσις µόνη πανύµνητ.

60 60 δ]. ' Ε(ρµός. «Σ5 Κύριέ µυ φ1ς, 4ς τ$ν κόσµν λήλυθας, φ1ς γιν πιστρέφν, κ ζφώδυς γνίας, τ5ς πίστι νυµνντάς σ». όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. Σ5 Κύρι πρ$ς γbν, συµπαθ1ς κατλήλυθας, σ5 ψωσας τ]ν πσσαν, τ1ν νθρώπων,σίαν, ν ξύλ ναρτώµνς. όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. Σ5 œράς µυ Χριστέ, τ1ν πταισµάτων τ$ qγκληµα, σ5 qλυσας τdς Wδύνας, τ θανάτυ Ο4κτίρµν, τd θίo ναστάσι συ. πραγία Θτόκ, σ1σν 0µHς. ΣF rπλν _αγές, κατ' χθρ1ν πρβαλλόµθα, σf [γκυραν κα λπίδα, τbς 0µ1ν σωτηρίας, Θόνυµφ κκτήµθα. Τ θανασίυ. να τί µ πώσω. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. φθης σπρ µαγνήτης, Vλκων τd γλυκύτητι Πάτρ τ1ν λόγων συ, πρ$ς διδασκαλίαν, κα κρόασιν τ1ν παραινέσων, τ5ς φιµένυς, διηνκ1ς ρhν κα βλέπιν, τ$ σπτ$ν κα χαρίν συ πρόσωπν. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. Νόµις θίις bπίκων, κα ταgς πρσταγαgς πιθαρχ1ν τ πιήσαντς, νµθέτης φθης, µναστ1ν κα καν9ν κριβέστατς, παιδυτ]ς φρόνων, κα δηγ$ς ππλανηµένων, κα φωστ]ρ τ1ν ν σκότι ίδιµ.

61 61 όξα Πατρί... ρτ1ν κµαγgν, κα τ1ν χαρισµάτων δχgν τ Πνύµατς, τ γίυ πέλων, (ρ$ν κα τρπν$ν φρντιστήριν, δµήσω πhσαν, διαγωγ]ν κα πλιτίαν, πρσφυb µνασταgς κτιθέµνς. Κα νν... ητρν, σθένι, στόµα κατ' ξίαν σf µέλπιν Πανύµνητ, νωτέραν Žσαν, Χρυβµ κα Rπάσης τbς κτίσως* δι$ σ5ν τq θί, θανασί τ$ν σπότην, bπέρ πάντων 0µ1ν καθικέτυ. δ]. ' Ε(ρµός. «Θύσω σι, µτd φωνbς α4νέσως Κύρι, 0 tκκλησία β σι* κ δαιµόνων λύθρυ κκαθαρµένη, τq δι' κτν, κ τbς πλυρhς συ _ύσαντι α¹µατι». όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. νbλθς, ν ΣταυρQ δυναστίαν ζωσάµνς, κα συµπλακς τq τυράνν, Zς Θ$ς ξ ψυς κατέ _αξας, τ$ν δdµ δέ, ηττήτ, παλάµ^ νέστησας. όξα τd Rγίo ναστάσι συ, Κύρι. νέστης, ξαστράπτων ZραGς κ τάφυ Χριστέ, κα δισκέδασας πάντας, τ5ς χθρ5ς τd θίo συ δυναστίo, κα τd πάντα, Zς Θός,,φρσύνης πλήρωσας. πραγία Θτόκ, σ1σν 0µHς. º θαµα, τ1ν Rπάντων θαυµάτων καινότρν! rτι Παρθένς ν

62 62 µήτρo, τ$ν τd σύµπαντα πριέπντα, πιράνδρως, συλλαβσα,,κ στνχώρησν. Τ θανασίυ. žλάσθητί µι Σωτήρ. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. tνέκρωσας σαρκικάς, πιθυµίας τgς πόνις συ, σταύρωσας σαυτόν, κόσµ κα τgς πάθσι, νηστίαις κα δάκρυσι, πρσυχαgς κα µνις, ννδότις πρσδρύων ΘQ. `σι τ Θ, πρέσβυ bπfρ 0µ1ν. Τ1ν µναστ1ν ρχηγός, τ1ν ν τq Xρι τ θωνς, κα τύπς κα χαρακτήρ, ναρέτων πράξων, bπάρχων κόσµησας, τd κgσ πάντα, τ1ν ζύγων καταγώγια. όξα Πατρί... δ5ς,θ5ς κα χρηστός, πιικής τ κα µέτρις,,πρόσιτς πρσηνής, λήµων πέφυκας, συµπαθ]ς κα pσπλαγχνς, (λαρ$ς τgς τρόπις, χριστµίµητς τgς θσι. Κα νν... Νές καθάπρ ΜωσBς, ναφανς κατσκύασας, ¼ά πρ [λλην σκηνήν, µάνδραν πανσβάσµι ²ν κα bπρηύξησας, πόνις κα (δρ1σι, κα νέθυ τd Μητρ τ Θ. Κντάκιν. χς δ. tπφάνης σήµρν. ' Σωτ]ρ κα _ύστης µυ, π$ τ τάφυ, Zς Θ$ς νέστησν, κ

63 6 τ1ν δσµ1ν τ5ς γηγνgς, κα πύλας ªδυ συνέτριψ, κα/ 0ς σπότης 2νέστη τριήµρς. ' Οκς Τ$ν ναστάντα κ νκρ1ν Χριστ$ν τ$ν ζωδότην, τριήµρν κ τάφυ, κα πύλας τ θανάτυ σήµρν συνθλάσαντα, τd δυνάµι τd α,τ, τ$ν ªδην τ νκρώσαντα, κα τ$ κέντρν τ θανάτυ συντρίψαντα, κα τ$ν δdµ σ5ν τd Εpo λυθρώσαντα, bµνήσω- µν πάντς ( γηγνgς,,χαρίστως β1ντς ανν κτν1ς. Α,- τ$ς γdρ Zς µόνς κραται$ς Θός, κα/ σπότης 2νέστη τριήµρς. Σ υ ν α ξ ά ρ ι ν Τd Ε τ α,τ µηνός, µνήµη τ σίυ κα θφόρυ πατρ$ς 0µ1ν θανασίυ τ ν τq θ. Στίχι Μέγας µfν ντώνις, ρχ] Πατέρων ΘGς δ' θανάσις qνθν τέλς. Κ½ν ν θανάσις στρς χρόνις, λλ' bπρέσχ κα παλαι5ς τgς πόνις. θανασί, κα µαθητ1ν cξάδι, Να λύνται σωµάτων να λύσι. Πέµπτ^ δ' θανάσιν ¾γν νός [στυ ΘG. Τd α,τd 0µέρo, µνήµη τ σίυ πατρ$ς 0µ1ν Λαµπαδ.

64 64 Στίχι ρδων λαί Λαµπαδ$ς τ]ν λαµπάδα, τιµς γγίσαντς ν τ Νυµφίυ. ' γις σιµάρτυς Κυπριαν$ς νές, ν Κωνσταντινυπόλι µαρτυρήσας ν qτι αχθ (1679), ξίφι τλιται. Στίχι ' Κυπριαν$ς γάπ^ πφλγµένς, γgτ πάντως Zς τρυφdς τdς βασάνυς. ΤαGς α,τ1ν Rγίαις πρσβίαις, Θός, λέησν 0µHς. µήν. Καταβασίς χς Βυ Α νι ξω τ µα µ και πλη ρω θη σ ται Πνυ µα τς και λ γν ρυ ξ µαι τη βα σι λι δι (Π) Μη τρι και φθη σ µαι αι φαι δρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θ µ νς

65 ταυ της τα θαυ µα τα 65 Τ ς σ ς υ µν λ γ ς Θ τ κ ως ζω ω σα και α φθ νς πη γη θι α (Ν) (Π) σν συγ κρ τη σαν ταςπνυ µα τι κν ρ ω ω σν και ν τη θι α δ ξη σ ' α χρός: φα νων δ ξης α ξι ω σν Τ ην α ν ξι χνι α (Μ) (Π) ν θι ι αν β λην της κ της Παρ θ ν σαρ κω ω σ ως σ τ Υ ψι πρ φη της Αβ βα κ µ κα τα ν ων κραυ γα ζ δ ξα τη δυ να µι σ Κυ ρι

66 66 Ε ξ η τα συµ παν τα πι τη θι α δ ξη σ συ υ γαρ α πι ρ γα µ Παρ (Ν) 4 θ ν σχςν µη η τρα τν πι παν των Θ ν και τ τ κας α α χρ νν (Μ) Υι ν πα σι τις υ µν σι σ σω τη ρι αν βρα βυ ν τα (Π) Τ ην θι αν ταυ τηνκαι παν τι µν τ λ ν τς ρ την ι θ φρ νς της Θ µη τ ρς δυ τ τας χι ρας κρ τη σω µν τν ξ αυ της τ χθν τα

67 Θ ν δ ξα ζν τς 67 (Ν) Ο υκ λατρυσαν τη κτι σι ι θ φρ νς πα (Ν) ρα (Μ) τν κτι ι σα αν τα αλ λα πυ ρ ς α πι λην αν (Π) δρι ως πα τη σαν τς (Ν) χαι ρν τς ψαλλν υ πρ υ υ µνη η τ των Πα τ ρων Κυ ρι ς και Θ ς υ λ γη τ ς ι Α ι ν µν υ λ γ µν πρ σκυ ν µν τν Κυ ρι ν Π αι αι δας υ α γις ν τη κα µι ι νω

68 68 τ κς της Θ τ κ δι σω σα τ τ (Π) 4 (Μ) τ µν τυ π µ νς νυν δ νρ γ µ νς την ι κ µ νην α πα σαν α γι ρι ψαλ λ (Π) σαν τν Κυ ρι ν υ µνι τα τα ρ γα και υ πρ υ ψ τ ις παν τας τ ς αι ω ω να α α α ας ' διάκνς κφωνg* «Τ]ν Θτόκν κα Μητέραν τ Φωτός...» χς Τιµιωτέρα Βυ Μ γα λυ νι η ψυ χη µ τν Κυ ρι

69 69 ν και η γαλ λι α σ τ πνυ µα µ πι τω Θ ω τω σω τη ρι µ Τ ην τι µι ω τ ραντων Χ ρ βιµ και ν δ ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την ν τως Θ τ κν σ µ γα α λυ ν µν Ο τι π βλ ψν πι την τα πι νω σιν της δ λης αυ τ ι δ γαρ α π τ νυν µα κα ρι σι µ πα σαι αι γ ν αι Τ ην τι µι ω τ ραντων Χ ρ βιµ και ν δ

70 70 ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την ν τως Θ τ κν σ µ γα α λυ ν µν Ο τι πι η σ µι µ γα λι α δυ να τς και α γι ν τ Ο ν µα αυ τ και τ λ ς αυ τ ις γ ν αν και γ ν αν τις φ β µ νιςαυ τν Τ ην τι µι ω τ ραντων Χ ρ βιµ και ν δ ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την

71 71 ν τως Θ τ κν σ µ γα α λυ ν µν Ε πι η σ κρα τς ν βρα χι νι αυ τ δι σκρ πι σν υ π ρη φα ν ς δι α νι α καρ δι ας αυ των Τ ην τι µι ω τ ραντων Χ ρ βιµ και ν δ ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την ν τως Θ τ κν σ µ γα α λυ ν µν Κ α θι λ δυ να ας α π θρ νων και υ ψω σ τα πι ν ς πι νων τας ν πλησν

72 72 α γα θων και πλ τ ν τας ξα π ι λ κ ν ς Την τι µι ω τ ραν των Χ ρ βιµ και ν δ ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την ν τως Θ τ κν σ µ γα λυ ν µν Α ν τ λα β τ Ισ ρα ηλ παι δς αυ τ µνη σθη ναι λ ς κα θως λα λη σ πρς τ ς Πα τ ρας η µων τω Α βρα αµ και τω σπρ µα τι αυ τ ως αι ω ω ω νς Την

73 7 τι µι ω τ ραν των Χ ρ βιµ και ν δ ξ τ ραν α συγ κρι τωςτων Σ ρα φιµ την α δι α φθ ρως Θ ν Λ γν τ κ σαν την ν τως Θ τ κν σ µ γα λυ ν µν Ε5ρµ6ς Θ 7δ9ς χς Βυ (Ν) Α πας γη γ νης σκιρ τα τω τω πνυ µα τι λαµ (Ν) (Π) πα δ χ µ νς πα νη γυ ρι ζ τω ω δ (Ν) α (Μ) υ λων ν ων φυ σις γ ραι ρ σα τα ι ρα θαυ µα σι α της Θ µη η

74 74 (Γ) τ ρς και β α α α τω χαι ριςπαµ µα κα α 4 ρι Θ τ κ Α γνη α ι παρ θ ν τρη ργή. χς Βυ 4 4 Α α πα ας γη γ νη η ης σκιρ τα α α α α α α τω ω ω τω ω ω ω Πν υ µα α α τι ι ι λα α αµ πα α δ χ 4 µ ν ς πα νη γυ υ υ ρι ι ι ζ τω ω ω ω δ 4

75 75 α υ υ υ λω ων ν ων φυ υ υ υ 4 σι ι ις γ ραι αι ρ σα α τα ι ρα α θααυ µα α σι ι α της Θ µη η η η η τ ρ ς και αι β α α α α α τω ω ω ω ω χαι αι αι ρις Πα α αµ µα κα α ρι ι Θ τ κ Α γνη η η η α α α ι ι ι πα αρ θ ν

76 76 :ξαπστιλάρια χς ι Α γι ς Κυ ρι ς Θ ς η µων (δίς) Υ ψ τ Κυ ρι ν τν Θ ν η µων και πρ σκυ νι τ τω υ π π δι ω των π δω ω ων αυ τ ' β χρός: τι α α γι ς ι ι τρν Α γι ς Κυ ρι ς Θ ς η µων (δίς)

77 77 (Ν) Υ ψ τ Κυ ρι ν τν Θ ν η (Μ) (Γ) µων και πρ σκυ νι τ τω υ π π δι ω των π δω ω ων α αυ τ ' β χρός: (Γ) τι ι α α γι ς ι ι 4 Η ζω η και αι δ ς Χρι ς 4 κ ν κρων τω ω Κλ πα και τω Λ κα α συν ω ω δυ σν ις πρ και αι 4 π γνω ω σθη ις Εµ µα α ς κλω 4 τν α α αρ τν ων ψυ χαι και αι καρ δι ι αι και µ ναι αι τυ υγ χα

78 78 4 νν τ τ τι ις λα α λι ν τη δω ω ω ω ω και γρα φαις ηρ µη νυ ν α α υ π η µθ ων η γ ρ θη κρα α ξω µν ω φθη τ και αι τω Π τρω ω τρν τ 'σίυ. χς β. Τ1ν Μαθητ1ν ρώντων σ. ς τηλαυγ]ς νέτιλας κ κλιµάτων, #Àας φασφόρς κα #σπρίων, µέρη, θανάσι φώτισας, σ1ν ρτ1ν λαµπρότησιν, λλd µ] παύσ^ πρσβύων, bπfρ τ κόσµυ Κυρί. Θτκίν Πανυαγ]ς Παντάνασσα (κσίαις, τ σ τιµιωτάτυ θανασίυ, φύλαττ τ]ν πίµνην συ πρόσψαυστν, πάσης ναντιότητς, διαπαντ$ς σ bµνσαν, τ]ν πρστασίαν τ κόσµυ.

79 Α;νι χς Πα 79 (Π) Π α α α σα πν η η η αι ν σα α τω ω (Ν) (Π) 4 (Ν) τ ν Κυ υ υ ρι ι ι ι ν αι νι (Μ) τ τν Κυ ρι ν κ των ρα α νω ω ων αι νι ι ι ι ι τ (Π) α α αυ τ ν ν (Ν) τι ις υ υ υ ψι ι ι ι ι ις σι πρ πι υ υ µν ς τω ω Θ ω ω (Π) Α ι νι τ αυ τν παν τς ι Α αγ γ

80 80 λι α α αυ τ αι νι ι ι ι ι τ αυ τν πα σαι αι υ να α α α α µις αυ (Ν) 4 τ σι πρ πι υ υ µν ς τω ω Θ ω ω d ξα αυ τη αι πα σι τις Ο σι ις αυ τ (Ν) Ο αυ ρν υ π µι ι ι νας και θα (Μ) (Π) να τν και α α να ας κ των ν κρων παν τ δυ υ να µ Κυ ρι δ ξα ζ µν σ την Α να α σιν

81 81 a ι νι τ τν Θ ν ν τις Α γι ις αυ τ αι νι τ αυ τν ν ρ ω µα τι της δυ να µ ως αυ τ (Μ) Ε ν τω Σταυ ρω ω σ Χρι της αρ χαι αι ας (Ν) (Μ) κα τα ρας η η λυ θ ρω σας η µας και ν τω θα να τω σ τν την φυ σιν η µω ων τυ ραν νη σαν τα δι α β λν κα τηρ γη σας (Π) (Ν) ν δ τη γ ρ σι ι σ χα ρας τα πα αν τα πλη (Μ) (Μ) ρω σας δι β ω µ ν σι α να ας (Γ) κ των ν κρων Κυ υ ρι δ ξα σι

82 82 a ι νι τ αυ τν πι ταις δυ να ι αις αυ τ αι νι τ αυ τν κα τα τ πλη θς της µ γα λω συ νης αυ τ (Μ) Τ ω σω ω Σταυ ρω Χρι Σω τηρ δη γη (Π) σν η µας πι ι την α λη θι α αν σ και (Μ) ρυ υ σαι η µας τω ων πα γι δων τ χθρ α να ας κ των ν κρων α να η σν η µας π σ σ ν τας τη α µαρ τι ι ι α (Π) κ τι νας την χι ι ρα αν σ φι λα αν θρω π Κυ ρι τη πρ σβι α των α γι ων σ

83 8 a ι νι τ αυ τν ν η χω σαλ πιγ γς αι νι τ αυ τν ν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα (Ν) (Π) (Μ) Τ ων πα τρι κων σ κλ πων µη χω ρι σθιςµ ν (Μ) (Π) γ νς Λ γ τ Θ ηλ θς πι γης δι α φι λαν θρω πι αν αν θρω πς γ ν µ νς α τρ πτως και Σταυ ρν και θα να τν υ π µι νας (Μ) 4 σαρ κι ι ι α πα θη ης τη Θ τη (Ν) (Μ) τι α α να ας δ κ ν κρων α θα να σι αν πα ρ σχς τω γ νι των αν θρω ω ω πων ως µ

84 84 νςπαν τ δυ να µς τρα ΣτιχηρD Πρσόµια τ 'σίυ. χς πλ. δ. º τ παραδόξυ θαύµατς. Στίχ. Α4νGτ α,τ$ν ν τυµπάν κα χρq α4νgτ α,τ$ν ν χρδαgς κα Wργάν. Τίµις Xντως θάνατς, τ σ 'σίυ Χριστέ, ναντίν συ πέφυκν* 4δ5 γdρ νέβλυσν, κ πδ$ς θράπων συ, πηγ]ν α(µάτων κα µτd θάνατν, παντίας νόσυς πδιώκυσαν, κα φυγαδύυσαν, πνηρίας πνύµατα, ¼ς qτι ζ1ν, ντιπαρτάξατ, κα µέχρις α¹µατς. Στίχ. Α4νGτ α,τ$ν ν κυµβάλις,ήχις α4νgτ α,τ$ν ν κυµβάλις λαλαγµ. ΠHσα πν] α4νσάτω τ$ν Κύριν. Τ$ α,τό. Στίχ. Μακάρις ν]ρ φβύµνς τ$ν Κύριν, ν ταgς ντλαgς α,τ θλήσι σφόδρα. Πηγ]ν θαυµάτων νέδιξ, κα πταµ$ν δωρ1ν, τ]ν σρ$ν τ1ν λιψάνων συ, τgς βρτgς Κύρις, θανάσι πάνσφ* τυφλgς τ$ βλέπιν α τη δδώρηται* λφαντίδα λέπραν κάθηρ, συνχµένυς τ καθάρτις πνύµασιν, κ τbς α,τ1ν, ξυσίας _ύται, κα σωφρνντας πιg.

85 Στίχ. Τίµις ναντίν Κυρίυ θάνατς τ σίυ α,τ. Χαίρις σκητ1ν γλά σµα, τ1ν µναζόντων στήρ, τ1ν πιµένων, τ$ καύχηµα, Πάτρ θανάσι, τ1ν 'σίων µόσκην, χαgρ γάπης κα σωφρσύνης πηγή, χαgρ Τριάδς τ$ καταγώγιν, χαgρ λαµπρότατ, λύχν διακρίσως, χαgρ κανών, ρτ1ν,- θύτατ, κα στήλη qµψυχ. +ωθιν6ν (Ε ) ξαστικόν 85 χς Πα Κων. Πρίγγυ ξα α Πα α τρι ι ι 4 ι και Υι ω ω και Α γι ι ι ω Πνυ µα α α τι 4 Ω ω ω ω ω τω ω ω ω ων σ φω ω σ κρι µα α α α α των Χρι ι ι πως Π τρω ω µν τις

86 86 θ νι ι ι ι ι ι ις µ νι ις δω ω ω κας ν ν η η σαι αι σ την α α α α να α α α α α α α α σιν Λ κα δ και Κλ πα συµ π ρυ µ ν ς ω ω ω µι ι ι ι λις και µι λων κ υ θ ως σ α αυ τ ν φα ν ρις δι και 4 νι ι δι ι ι ι ι ζι ι ως µ νς πα ρι κων ν Ι ρ σα ληµ

87 87 και αι µη η µ τ χων των ν τ λι β λ υ µα α α α α των α α αυ της αλλ πα α α αν τα πρς τ τ πλα σµα α α τς συµ φ ρν ι ι κ ν µων και τας π ρι σ πρ φη τι ι ι ας α ν πτυυ υ υ ξας και ν τω ω υ λ γιν τ ν α α α α α αρ τν γνω ω ω σθης α α αυ τις ων και πρ τ τ αι καρ δι ι ι αι πρς γνω ω ω ω σιν σ α α α ν φλ γ

88 88 ν τ ι καιτις Μα θη ταις συ νη η θρι σµ νι ι ι ι ι ις η η η η η 4 δη τρα α νω ως κη ρυτ τ ν σ την α να α α α α α α α α σιν δι ης λ η η η σν η η µας (Π) >τρν χς Πα Θρ. Στανίτσα ξα α Πα τρι ι ι ι και αι Υι ω και Α γι ι ι ω ω ω Πν

89 89 υ µα α α τι Ω (Π) των σ των Χρι ι ι (Γ) φω ων σ 4 (Κ) (Π) πως κρι µα α α α α Π τρω ω µν (Κ) τις θ νι ι ι ι ι ι ι ις µ νι 4 (Ν) (Π) ις δω ω κας ν ν η η η σαι 4 σ την Α α να α α α α α α α σιν (Ν) (Π) (Κ) (Π) 4 Λ κα α δ και Κλ ω ω ω ω πα α συµ π ρυ µ ν ς ω ω ω ω µι ι ι ι ι ι ι ι (Ν) (Π) 4 ι ι ι ι ι λις και µι λων

90 90 (Π) κ θ ως σ α αυ τ ν 4 (Κ) (Κ) φα ν ρις δι καιαι 4 νι δι ι ι ι ι ζι ι (Π) ως µ νς πα ρι κω ω ων ν Ι ρ σα λη η ηµ και (Π) µη η µ τ χων των ν τ λι (Π) (Ν) β λ υ µα α α α των α α αυ της αλλ (Γ) (Κ) πα αν τα πρς τ τ πλα σµατς συµ φ (Π) ρν ι ι κ ν µων και τας π ρι σ (Ν) (Π) πρ φη η τι ι ι ας α 4 (Ν) (Π) ν πτυ υ υ υ ξας και ν τω υ λ

91 91 γι ιν τ ν α α α α α αρ τν (Κ) γνω ω ω ω ω σθης α α αυ τις ων (Π) και αι πρ τ τ αι καρ (Π) δι ι ι αι πρς γω ω σι ιν σ 4 (Κ) α ν φλ (Κ) γ ν τ (Κ) ι καιτιςμα θη (Κ) ταις συ υ νη η η θρι σµ (Κ) νι ι ι ι (Μ) (Κ) 4 ις η η η η η η δη τρα α νω ως κη ρυτ τ ν σ την Α να α α α α α α α σιν 4 Σιγά δι ης λ η η σν η η µα (Π)

92 92 α α ας Κα/ ν*ν... χς ι Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω ναςτων αι ω νων Α µην Υ πρ υ λ γη µ νη υ παρ χιςθ τ κ Παρ θ ν δι α γαρ τ κ σ σαρ κω θ ν τς Α δης η χµα λω τι αι Α δαµ α να κ κλη ται η κα τα ρα ν ν κρω ται η Ευ α η λυ

93 9 θ ρω ται θα να τς τ θα να τω τ και η µις ζω πι η θη µν δι α νυ µν ν τς β ω ω µν υ λ γη τς Χρι ς Θ ς η µων τως υ δ κη σας δ ξα σι ξλγία Μανυ?λ Πρωτψάλτυ χς Βυ ξα σι τω δι ξαν τι τ φως δ ξα ν υ ψι ιςθ ω και πι γης ι ρη η νη ν αν θρω πις υ δ κι ι α

94 94 Υ µν µν σ υ λ γ µν σ πρ σκυ ν µν σ δ ξ λ γ µν σ υ χα ρι µν σι δι α την µ γα α λην σ δ ξαν Κ υ ρι Βα σι λυ π ρα νι Θ (Π) Πα τρπαν τ κρα τρ Κυ ρι Υι µ ν γ νς Ι η σ Χρι και Α γι ν Πν υ µα Κ υ ρι Θ ς α µνς τ Θ Υι ς τ Πα τρς αι αι ρων την α µαρ τι ι αν τ κ σµ λ η σν η µας αι

95 95 αι ρων τας α µαρ τι ι ας τ κ σµ (Π) Π ρσ δ ξαι την δ η σιν η µων κα θη µ νς κ δ ξι ω ων τ Πα τρς και λ η σν η µα ας Ο τι συ ι µ νς Α γι ς συ ι ι µ νς Κυ ρι ς Ι η σ ς Χρι ς ις δ ξαν Θ Πα τρς Α µη ην Κ αθ κα ην η µ ραν υ λ γη σω Σ και αι ν σω τ Ο ν µα α σ ις τν αι ω να και ις τν αι ω να τ αι ω ω νς

96 96 Κ α τα ξι ι ω σν Κυ ρι ν τη η µ ρα τα αυ τη α να µαρ τη τ ς φυ λα χθη ναι η µα ας (Π) Ε υ λ γη τς ι Κυ ρι Θ ς των πα τ ρων η µων και αι ν τ ν και δ δ ξα σµ νν τ Ο ν µα σ ις τ ς αι ω νας Α µη ην Γ νι τ Κυ ρι τ (Π) (Μ) λ ς σ φ η µας κα (Π) θα πρ ηλ πι σα µν πι σ Ε υ λ γη τς ι ι Κυ ρι δι δα ξ ν µ

97 97 τα δι και ω µα τα α σ (Μ) (τρίς) Κ υ ρι κα τα φυ γη γν νη η θης η µιν ν γ ν α και γ ν α γω ι πα Κυ ρι ι λ η σ ν µ ι α σαι την ψυ χη ην µ τι η µαρ τ ν σι Κ υ ρι πρς σ κα τ φυ γν δι δα ξ ν µ τ πι ιν τ θ λη µα α σ τι συ ι ι Θ ς µ (Π) Ο τι πα ρα σι πη γη ζω ης ν τω φω τι σ ψ µ θα φω ως

98 98 Π α ρα τι νν τ λ ς σ τις γι νω σκ σι ι σ Α γι ς Θ ς Α γι ς Ι σχυ ρς Α γι ς Α θα να τς λ η σν η µα ας (τρίς) ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνυ µα τι Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω ναςτων αι ω νων Α µη ην Α γι ς Α θα να τς λ η σν η µα ας Âσµατικόν.

99 99 (Π) Α α γι ς Θ ς (Π) Α α γι ς Ι σχυ υ υ ρ ς Α α γι ι ς Α α θα α α α να α α α τς 4 λ η σ ν η η µα α α α ας Πέτρ Λαµπαδαρί. Σ η µ ρν σω τη ρι α τω κ σµω γ γ νν α σω µν τω α να αν τι κ τα α φ και αρ χη γω της ζω ης η µων κα θ λων γαρ τω θα να α τω τν θα να τν τ νι κς δω κν η µι ιν (Μ) και τ µ γα λ ς

100 ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Κύρι Eλέησν «Πατριαρχικά» χς Νη (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Π) (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Ν) (Γ) (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Π) (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Ν) Κ υ ρι λ

101 (Π) (Ν) (Ν) λ η η σν Κύρι Eλέησν Γρ. Κανλλίδυ χς Νη 101 Κ υ (Ν) Κ υ ρι λ η σν (Ν) ρι λ η η σν (Ν) Κ υ ρι λ η η σν (Ν) Κ υ (Π) ρι λ (Ν) η σν Κ υ (Ν) ρι λ η η σν Κ υ ρι λ η σν

102 102 >τρα Κύρι Eλέησν χς Νη (Ν) Κ υ (Π) ρι λ (Ν) η σν Κ υ ρι λ η σν (Ν) Κ υ ρι λ η σν (Γ) Κ υ ρι λ η σν (Ν) (Π) Κ υ ρι λ η σν (Ν) Κ υ (Π) (Ν) (Ν) ρι λ η σν Κύρι Eλέησν Iωάν. Παλλάση χς Νη Κ υ ρι λ η σν

103 10 (Γ) (Ν) Κ υ ρι λ η η σ (Ν) Κ υ ρι λ η σν (Ν) (Ν) Κ υ (Ν) ρι λ η σν Κ υ (Γ) ρι λ (Ν) η σν Κ υ ρι λ η σν ντίφωνα χς ι Α µη ην Στίχ. Ε,λόγι 0 ψυχή µυ, τ$ν Κύριν, κα πάντα τd ντός µυ τ$ Xνµα τ$ γιν α,τ. (Γ) Τ αις πρ σβι αις της Θ τ κ Σω τρ

104 104 σω σν η µας Στίχ. Ε,λόγι 0 ψυχή µυ, τ$ν Κύριν, κα µ] πιλανθάνυ πάσας τdς νταπδόσις α,τ. (Γ) Τ αις πρ σβι αις της Θ τ κ Σω τρ σω σν η µας Στίχ. Κύρις ν τq,ρανq 0τίµασ τ$ν θρόνν α,τ, κα 0 Βασιλία α,τ πάντων δσπόζι. (Γ) Τ αις πρ σβι αις της Θ τ κ Σω τρ σω σν η µας όξα... Κα νν... (Μ) Τ αις πρ σβι αις της Θ τ κ Σω (Μ) (Γ) ω τρ Σω σν η µα α ας

105 ντίφωνν Β. χς ι 105 Α µη ην Στίχ. ΑUνι, 0 ψυχή µυ, τ$ν Κύριν, α4νέσω Κύριν ν τd ζωd µυ, ψαλ1 τq ΘQ µυ, Vως bπάρχω. (Μ) Σ ω σν η µα ας Υι Θ α να ας κ ν κρων ψα αλ λν τας σι Αλ λη λ ι α Στίχ. Μακάρις, Θ$ς Lακ9β βηθ$ς α,τ, 0 λπς α,τ π Κύριν τ$ν Θ$ν α,τ. (Μ) Σ ω σν η µα ας Υι Θ α να ας κ ν κρων ψα αλ λν τας σι Αλ

106 106 λη λ ι α Στίχ. Βασιλύσι Κύρις 4ς τ$ν α41να, Θός συ, Σιών, 4ς γνdν κα γνάν. Σ ω (Μ) ω ω σν η µα ας Υι Θ α να ας κ ν κρων ψα αλ λν τας σι Αλ λη λ ι α ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνυ µα 4 τι Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω ναςτων αι ω νων α µην Ο µ ν γ νης Υι ς και Λ γς τ Θ α

107 107 θα να τς υ πα αρ χων και κα τα δ ξα µ νς δι α την η µ τ ραν σω τη ρι αν σαρ κω θη ναι κ της α γι ας Θ τ κ και α ι παρ θ ν Μα ρι ας α τρ πτως ναν θρω πη σας αυ ρω θις τ Χρι Θ ς θα να α α τω θα να τν πα τη σας ις ων της Α γι ας Τρι α α α α δς συν δ ξα ζ µ νς τω Πα τρι και τω 4 Α γι ω Πνυ µα τι σω σν η µα α ας

108 108 ντίφωνν Γ. χς ι Στίχ. Α τη 0 0µέρα Κυρίυ, γαλλιασώµθα κα,φρανθ1µν ν α,τd. Τ φαι δρν της Α να α σ ως κη ρυ γµα κ τ Αγ γ λ µα θ σαι αι τ Κυ ρι µα θη τρι αι και την πρ γ νι κην α π φα σιν α πρ ρι ψα σαι τις Α π λιςκαυ χω µ ναι λ γν σκυ λυ ται θα να τς η γρ θη Χρι ς Θ ς δω ρ µ νς τω κ σµωτ µ γα λ ς

109 ΕKσδικόν χς ι 109 υ τ πρ σκυ νη σω µν και πρσ π σω ω µν Χρι ω Σω σν η µα ας Υι χρός: α να α ας κ ν κρων ψαλ λν τας σι Αλ λη λ ι α πλυτίκια χς ι Θ ' β Τ φαι δρν της Α να α σ ως κη ρυ γµα κ τ Αγ γ λ µα θ σαι αι τ Κυ ρι µα θη τρι αι και την πρ γ νι κην α

110 110 π φα σιν α πρ ρι ψα σαι τις Α π λιςκαυ χω µ ναι λ γν σκυ λυ ται θα να τς η γρ θη Χρι ς Θ ς δω ρ µ νς τω κ σµω τ µ γα λ ς Τ 'σίυ. χς γ. Τ]ν Zραιότητα. Τ]ν ν σαρκ ζωήν, σ κατπλάγησαν, γγέλων τάγµατα, π1ς µτd σώµατς, πρ$ς ράτυς συµπλκάς, χώρησας πανύφηµ, κα καττραυµάτισας, τ1ν δαιµόνων, τdς φάλαγγας* rθν θανάσι, Χριστ$ς σ µίψατ, πλυσίαις δωραgς* ι$ Πάτρ, πρέσβυ ΧριστQ τq ΘQ, σωθbναι τdς ψυχdς 0µ1ν. Τ Rγίυ τ Να. Κα τ$ Κντάκιν χς ι

111 111 (Μ) Π ρ α σι α των χρι ι α νων α κα ται αισχυν τ µ σι τι α πρς τν πι η την (Μ) α µ τα α θ τ µη πα ρι δης α µαρ τω (Μ) λων δ η σ ων φω νας αλ λα πρ φθα σν ως α γα θη ις την β η θι αν η µων των πι ως (Μ) κραυ γα ζ ν των σι τα χυ νν ις πρ σβι ι αν και σπ υ σν ις ι κ σι ι αν η πρ α τυ σα α ι Θ τ κ των (Μ) (Γ) τι µων των σ

112 112 Τρισάγιν πστόλυ χς ι (Μ) Α α γι ι ι ς Θ (Μ) ς Α α γι ι ι ς Ι ι ι σχυ ρ ς Α α γι ι ι ς Α θα α να α α α τς λ η σ (Γ) ν η µα ας τ$ τρίτ Α (Μ) γι ς Θ 4 ς Α α γι ς Ι σχυ ρ (Μ) ς Α α α γι ι ι ς Α θα α

113 11 (Γ) να α α α τς λ η σ ν η µα α (Μ) ας ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πν υ µα τι Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω ναςτων αι ω νων Α α µην α γι ι ι ς Α θα α να α α α (Γ) τς λ η σ ν η µα ας

114 114 ύναµις τ6 συνηθισµένν χς ι υ υ υ να α α α µι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ις Α α α α α α α α α α α α 4 α α α α α α α α α α α α α α α α γι ι ι ι ι α α α γι ι ς Ι ι ι Θ σχυ υ

115 115 υ ρ ς ς Α α α α α α α α α γι ι ι ι α α γι ι ι ς Α α α α α α θα α α α α α α α α α α α α α α α α α να Α α θα α να τ ς Ε λ η η η η λ η η σ

116 116 ν η η η η µα α α α α α α α α α α α α ας (Μ) >τρν Τρισάγιν σύντµν χς ι πόδση Θρ. Στανίτσα (Μ) Α µη ην Α α γι ς Θ ς (Μ) Α α γι ς Ι σχυ ρς Α γι ς Α θα να α τς λ η η σν η η η µα α α ας Α τ$ τρίτ (Μ) α γι ς Θ ς Α γι ς Ι σχυ ρς Α γι ς Α θα να α τς

117 (Μ) 117 (Μ) λ η η σν η η η µα ας ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πν υ µα τι (Μ) Κ αι νυν και α ι και ις τ ς αι ω νας των αι αι ω νων α µην Α γι ς Α (Μ) θα να α τς λ η η σν η η η µα ας Α υ υ να α α µις γι ς Θ (Μ) ς Α γι ς Ι σχυ

118 118 ρ ς Α α α α α α α α α α γι ι ι ς Α θα α να α α τ ς λ η σ ν η 4 µα α ας Τρισάγιν Θρ. Στανίτσα χς Βυ (Ν) Α γι ς Θ ς Α α γι ι ς Ι σχυ υ υ ρς Α α γι ι ς Α α θα α να α τς (Μ) λ η σν η η µα α

119 119 α α α ας τ$ τρίτν Α α α α α α γι ι ς Θ (Γ) (Γ) ς Α α α α α α α γι ι ς Ι σχυ υ ρ ς Α α α α α α γι ι ς Α θα α α α α α να α α α τς (Μ) λ η σν η η µα α α α α ας (Ν) ξα Πα τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ι ω Πν υ µα τι (Μ) (Γ) Κ αι νυ υ υ υν και α α ι και ις τ ς

120 120 (Γ) αι ω ω ω ω ω ω ω νας των αι ω ω ω ω νων α α α µην Α α α α α α γι ι ς Α θα α α α α α (Μ) να α α α τς λ η σν η η µα α α α α ας ύναµις υ υ υ να α α δυ να α µι ις Α (Ν) α α α α α (Γ) α α α α α α α α α α α α α α α α α α γι

121 121 (Γ) ι ι ι ι ι (Π) ι ι ι ι ι (Ν) ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Α α γι ι ς Ι (Γ) ι ι ι ι ι ι ι Θ σχυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ Α Α γι γι ι ι ς ς (Π) Ι Θ σχυ υ ρ (Ν) Α α α α α α α α α α α α ς ς

122 122 (Γ) α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α γι ι ι ι (Γ) ι ι ι ι ι ι ι Α α α (Ν) α α α γι ι ι ς Α θα α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α (Ν) α α α α α α α 4 Α θα α α να α α α τ ς Ε λ

123 12 η η η η η η η λ η η η η σ (Ν) ν η η µα α α α α α (Ν) α α α α α α α α α α α α α α α α ας πόστλς Πρκίµνν. χς βαρύς. Τίµις ναντίν Κυρίυ θάνατς τ σίυ α,τ. Στίχ. Τί νταπδώσωµν τq Κυρί πρ πάντων, ν νταπέδωκν 0µGν; Πρ$ς Γαλάτας tπιστλbς Παύλυ τ$ νάγνωσµα ( 22-26, 1-2) δλφί, καρπ$ς τ Πνύµατός στιν γάπη, χαρά, 4ρήνη, µακρθυµία, χρηστότης, γαθωσύνη, πίστις, πραότης, γκράτια* κατd τ1ν τιύτων,κ qστι νόµς. Ο( δf τ Χριστ τ]ν σάρκα σταύρωσαν σ5ν τgς παθήµασι κα ταgς πιθυµίαις. Ε4 ζ1µν πνύµατι, πνύµατι κα στιχ1µν. Μ] γινώµθα κνόδξι, λλήλυς πρκαλύµνι, λλήλις φθνντς. vαδλφί, Dν κα

124 124 πρληφθd [νθρωπς qν τινι παραπτώµατι, bµgς ( πνυµατικ καταρτίζτ τ$ν τιτν ν πνύµατι πραότητς* σκπ1ν σαυτόν, µ] κα σ5 πιρασθdς. vαλλήλων τd βάρη βαστάζτ, κα τως ναπληρώσατ τ$ν νόµν τ Χριστ. λληλύ α. χς πλ. β Μακάρις ν]ρ φβύµνς τ$ν Κύριν. Στίχ. Τί νταπδώσωµν τq Κυρί πρ πάντων, ν νταπέδωκν 0µGν; Χρυβικόν χς ι Θρ. Στανίτσα Α α γι α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α χα α α α α Ο ι τα α α α α α α α α α α Χ ρ

125 125 χ Χ ρ βι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ

126 126 υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ υ ι ι κω ω ως ι κ νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζ ι κ νι ι ζ ν τ ς και αι τη ζω ω πι ι ι ι ζω πι ι ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω Τρι α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α

127 127 α α α α α α α α α α α α α α α α χα α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α χα α Τρι ι α α α α α α α α α α α α δι τν τρι σα α γι ν υ υ υ υ υ υ υ µνν πρ σα α α δ ν τ ς πα α σα α αν τη η η ην βι ω ω τι ι ι

128 128 κη η η η ην α π θω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω µ α α π θω ω ω ω ω ω ω µ θα µ ρι ι ι ι ι µνα α α α α α α α α α α α α α αν ΜτD τ]ν ΕUσδν, ριστρ$ς χρ$ς ψάλλι τ$ παρόν Τ αι αι αις α α α αγ γ λι ι ι ι αγ γ λι και αι αι αι αι αι αι αι αις α ρα α α α α α α α τως

129 129 δ ρυ φ ρ µ ν ν τα α α ξ σι ι ι ι ι ι ι ι ιν Αλ λη λ ι ι ι α α α α α α α α α ΛιτυργικM Θρ. Στανίτσα χς Βυ Κ υ ρι ι ι λ η η η η σν Κ υ υ ρι ι λ η η η σν

130 10 Κ υ Κ υ ρι ι ι λ η η σν υ ρι ι ι λ Π α η η η Π α η σν ρα α α σχ Κυ υ ρι ι ι ρα α σχ Κυ υ ρι ι ι Π α ρα α σχ Κυ υ ρι ι ι (Ν) Π α ρα α σχ Κυ υ υ ρι ι ι Π α ρα σχ Κυ υ ρι ι ι

131 11 Π α ρα α α α α α α σχ Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι Σ ι (Ν) Α Κ αι Α ι ι Κυ υ ρι ι ι α µη ην τω πν υ µα α τι ι ι ι ι σ γα πη η σω ω σ Κυ υ ρι ι ι 4 η ι σχυ υ υ υ µ (Ν) Κυ ρι ς ρ ω ω µα α α µ και κα τα φυ γη η η η µ και αι ρυ υ υ υ υ υ η η η ης µ

132 12 Π α τ ρα Υι υι ν και αι Α 4 α γι ι ν Πν υ µα α Τρι α α δα α µ σι ι ι ν και αι α α χω ω ω ω ω ω ρι ι ι ι ν Ε λ ν ι ι ρη η η η η η νης 4 θυ σι ι α αν αι αι ν σ ω ως Κ αι µ τα τ πν υ µα α τ ς σ Ε Α χ µν α α ξι ι (Ν) πρς τν Κυ ρι ι ν ι ν και αι δι ι ι ι ι ι

133 1 και αι αι αι ν (Ν) (Ν) Α γι ς Α γι ς Α γι ς Κυ υ ρης ρι ς Σα βα α α ωθ πλη η η η ρα ν ς και η γη (Μ) τη η ης δ ξη η ης σ ω (Γ) σαν να ν τις υ ψι ι ι ι ι ι ις υ λ γη µ νς ρ χ µ νς ν ν µα τι Κυ ρι ι ι ω σαν να α α α α α ν τις υ ψι ι ι ι ι ι ις

134 14 Α α α α α α α µη ην Α α α α α α α α α α α α µη ην (Ν) Σ υ µν µν Σ υ λ γ µν Σι ι χα ρι µ ν Κυ υ υ ρι ι υ και δ µ δ µ θα α α α σ Θ ς η η η η µω ω ω ων Α ξι ν ι ιν ω ως α α λη η θω ως

135 15 µα κα α ρι ι ζι ι ι ιν σ την 4 (Μ) Θ τ κ ν την α ι µα κα α α ρι ι ν και πα να α µω ω ω ω ω ω ω µη η η η τν και µη τ ρα µη τ ρα τ 4 Θ η η η η µων την τι µι ω τ ραν των Χ ρ βι ιµ και ν δ ξ τ ραν α συ υγ κρι ι ι ι ι ι ι τως τω ω ων Σ ρα α α φι

136 16 (Ν) ιµ την α δι α φθ ρω ως Θ ν Λ γ ν τ 4 κ σαν την ν τως Θ 4 τ κν Σ µ σ µ γα α λυ υ υ υ υ υ ν µ ν Μγαλυνάριν Τ$ν τbς 0συχίας θgν πυρσόν, κα τ1ν ν τq θ, µναζόντων καθηγητήν, τ$ν τdς πανυργίας, χθρ ννικηκότα, bµνήσωµν συµφώνως νν θανάσιν. Κινωνικόν «Α4νGτ τ$ν Κύριν...»

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τν γίων µυρφόρων γυνικν, τι δ" #ωσ%φ τ& 'ξ )ριµθίς κ, τ& νυκτριν& µθητ& Νικδήµυ» 0 )πριλίυ 2017 9χς β,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «θρπί τ κ γντς τυφλ Κωνστντίνυ & $λένης τ'ν (σπστόλων» 21 Μ υ 2017 1χς πλ., $ωθιν6ν Η. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ < =ρύς? EAλγητ6ς B Θ6ς Dµ'ν, πάνττ? νν κg HG κg (ς τiς ('νς τ'ν (ώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ «Σφίς κ τν τριν θυγτέρων τ!ς Πίστως, &γάπης κ *λπίδς» 17 Σπτµβρίυ 2017 4χς πλ. β, 8ωθιν9ν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ A BρύςD E λγητ9ς F Θ9ς Hµν, πάνττd νiν κ J κ Kς τlς Kνς τν Kώνων. A JνγνώστηςD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k

Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k 6? 6? 6? Κάθισµα Ὄρθρου Μ. ευτέρας (εἰς ἀργόν µέλος) z 1 h k a [Θ` 3k 3*` 3296 [----------39 6? 1[v ~?1Q [v 4 [ [v ` `` `` ο ````ρα ``` τε`````` ```ε ~ `````` κρι```````````````````````ι```````````````````ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2016 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤ 2016 Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα