Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο"

Transcript

1 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α εκέξεο β εκέξεο γ εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο 2. Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαγνθπηηαξηθή ηθαλφηεηα β. Δίλαη απχξελα γ. Ο ππξήλαο ηνπο είλαη πνιχινβνο δ. λήθνπλ ζηα άθνθθα ιεπθνθχηηαξα ε. ελ εκθαλίδνπλ ακνηβαδνεηδή θίλεζε 3. ηα θχηηαξα ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ΔΝ αλήθνπλ: α. Σα ιεκθνθχηηαξα ( & Σ) β. Σα πιαζκαηνθχηηαξα γ. Σα θνθθηνθχηηαξα δ. Σα ζηηεπηηθά ησλ ηζηψλ ε. Σα ππξακνεηδή θχηηαξα Betz Δ 4. Ο εξπζξφο κπειφο ελειίθσλ αλζξψπσλ: α. Πεξηέρεη πνιιά εξπζξνθχηηαξα. β. Πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο βιάζηεο εξπζξάο ζεηξάο απφ φηη ιεπθήο ζεηξάο. γ. Έρεη πεξηζζφηεξν σξηκφηεξεο κνξθέο ιεκθνθπηηάξσλ θαη φρη απφιπηα άσξα θχηηαξα. δ. Δίλαη ν ηφπνο παξαγσγήο φισλ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 5. Η εξπζξνπνίεζε: α. Διαηηψλεηαη ζηελ ππνμία. β. Θεσξείηαη θπζηνινγηθή φηαλ ζην αίκα ην 50% ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ απνηεινχλ ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα. γ. ίλεηαη θπξίσο ζην ήπαξ κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 ρξνλψλ. δ. ίλεηαη θπξίσο ζηνλ εξπζξφ κπειφ ησλ νζηψλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 6. Ο αηκαηνθξίηεο: α. Δμαξηάηαη απφ ην πνζφ ησλ αηκνπεηαιίσλ. β. Ο θιεβηθφο είλαη πην πςειφο απφ ηνλ ζσκαηηθφ. γ. ηε γπλαίθα είλαη 47%. δ. ηα λενγέλλεηα είλαη ρακειφηεξνο απφ φηη ζηνπο ελήιηθεο. ε. ηνλ άληξα είλαη 39% 1

2 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 7. Η σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. πμεκέλε ζηε ζαιαζζαηκία. β. Μεησκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. γ. πμεκέλε ζην ζπγγελή αηκνιπηηθφ ίθηεξν. δ. πμεκέλε ζηα γεξαηά θχηηαξα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 8. Η ηαρχηεηα θαζίδεζεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. Υακειή ζε πνιπθπηηαξαηκία. β. πμεκέλε ζηα λενγλά. γ. πμεκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. δ. Υακειή ζε έληνλε αλαηκία. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 9. Η εξπζξνπνηεηίλε:_ α. Μεηαηξέπεη ηα αδηαθνξνπνίεηα θχηηαξα ηνπ εξπζξνχ κπεινχ ησλ νζηψλ ζε β. πμάλεη ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. γ. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ. δ. Παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λεθξνχο. ε. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ θαη παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 10. ε ηη πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο αληηζηνηρεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ αίκαηνο ζηνπο α. 1-2% β. 5-8% γ % δ. 50% ε. 4% 11. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ιάζνο φηη: α. Έρνπλ ππξήλα. β. Δίλαη πεξίπνπ /κl ηνπ αίκαηνο. γ. Πεξηέρνπλ 340 g Hb αλά 1 l εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. δ. Καηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 45% ηνπ νιηθνχ φγθνπ ηνπ αίκαηνο. ε. Πεξηέρνπλ θαξβνληθή αλπδξάζε ε νπνία δελ έρεη βξεζεί ζην πιάζκα. 12. Σα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα: α. Δίλαη απχξελα. β. Έρνπλ κέζν φξν δσήο 2-3 ψξεο. γ. πκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. δ. ε αλεπάξθεηα Fe απμάλνπλ ζε αξηζκφ. ε. Έρνπλ ππξήλα 2

3 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 13. Η δηθηπνεξπζξνθπηηαξηθή θξίζε: α. Δίλαη ε ηαρεία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. β. Δίλαη ε ηαρεία ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. γ. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ επηδείλσζεηεο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο Biermer. δ. πνηειεί δείθηε αχμεζεο ησλ εκκφξθσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 14. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη απμεκέλνο: α. ηαλ δνζεί ελέζηκε 12 ζε άηνκν πγηέο θαη κε θπζηνινγηθφ δηαηηνιφγην. β. ηαλ ν αξηζκφο δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ είλαη απμεκέλνο. γ. ε θάπνηνλ πνπ ππνθέξεη απφ αλαηκία ιφγσ έιιεηςεο Fe. δ. ηαλ έρνπκε κφληκε αηκφζηαζε. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 15. Σα νπδεηεξφθηια: α. Δίλαη ηα πην πνιπάξηζκα ιεπθνθχηηαξα ζε θπζηνινγηθφ αίκα. β. Δίλαη πεξηνξηζκέλα κέζα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. γ. Δίλαη απμεκέλα θαηά ηελ αλαηκία Biermer. δ. Οη ραιφλεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. ε. Σηπνηα απφ ηα ππφινηπα 16. Η ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε εμαξηάηαη απφ:_ α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. Σνλ κέζν φγθν θάζε εξπζξνθπηηάξνπ. γ. Σνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο. δ. ια ηα ππφινηπα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 17. Η θπζηνινγηθή ηηκή ηεο Σ.Κ.Δ. ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο ηελ πξψηε ψξα κπνξεί λα θζάζεη: α. 3-5 mm β. 3-8 mm γ mm δ mm ε. 0-5mm 18. Δχξνο αηκνιχζεσο είλαη: α. Η εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο σζκσηηθήο αληηζηάζεσο ησλ εξπζξψλ. γ. Δίλαη ε επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 3

4 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 19. Σν εχξνο αηκνιχζεσο επεξεάδεηαη απφ: α. Σελ εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Σελ σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ. γ. Σελ επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. ια ηα ππφινηπα 20. Έλαο άλδξαο κε νκάδα αίκαηνο : α. Έρεη ηελ πην θνηλή νκάδα αίκαηνο. β. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο. γ. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο Ο. δ. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο φηαλ ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ είλαη Ο νκάδα. ε. Κακία απφ ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο δελ είλαη ζ. 21. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδνο αίκαηνο έρεη ζεκαζία: α. ηνλ έιεγρν ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παηξφηεηαο. γ. ηνλ απνθιεηζκφ ηεο παηξφηεηαο. δ. ε θακία απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 22. Σα αηκνπεηάιηα:_ α. πνηεινχλ πεγή Ca2+ γηα ηελ πνξεία ηεο πήμεσο. β. Δθθξίλνπλ ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο παίδνπλ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο πήμεσο. γ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ είλαη κεγάινο, ν ρξφλνο αηκνξξαγίαο απμάλεη. δ. Παίξλνπλ κέξνο απνθιεηζηηθά ζηε κφληκε αηκφζηαζε. ε. ια ηα ππφινηπα 23. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα αηκνπεηάιηα είλαη ιάζνο φηη: α. Παξάγνληαη απφ ηα κεγάια κνλνπχξελα. β. Η ζπγθέληξσζή ηνπο δελ είλαη ίδηα ζε φια ηα αγγεία ηνπ ζψκαηνο. γ. Ο αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη θαηά 50-60% ηελ πξψηε εκέξα ηεο εκκήλνπ ξχζεσο. δ. Πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε. ε. ια ηα ππφινηπα 24. Σα αηκνπεηάιηα πξνέξρνληαη απφ ην θπηηαξφπιαζκα ησλ: α. ηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. β. Δξπζξνθπηηάξσλ. γ. Μεγαθαξπνθπηηάξσλ. δ. Μνλνππξήλσλ. ε. ια ηα ππφινηπα 4

5 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 25. ηα_ηα αηκνπεηάιηα ηζρχεη φηη: α. Η θαηαζηξνθή ηνπο γίλεηαη θπξίσο ζηνπο λεθξνχο. β. Η ξχζκηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εξπζξνπνηεηίλε. γ. πφ έλα κεγαθαξπνθχηηαξν απνζπψληαη ζρεδφλ ζξνκβνθχηηαξα. δ. Μία πθηζηάκελε ζξνκβνθπηηάξσζε πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ησλ ε. ια ηα ππφινηπα 26. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή αηκφζηαζε είλαη α. ηη απφ κεραληθφ εξέζηζκα ζπζηέιινληαη ηα θνκκέλα άθξα ησλ αηκνξξαγνχλησλ αγγείσλ. β. Δπέξρεηαη δηαζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ην αίκα πνπ έρεη εμαγγεησζεί. γ. Δπέξρεηαη ζπζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξνηνλίλεο. δ. ηη δεκηνπξγείηαη ν αηκνπεηαιηαθφο ζξφκβνο. ε. ια ηα ππφινηπα 27. Η επαξίλε δξα αληηπεθηηθά δηφηη: α. εκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+. β. Δίλαη αληαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο ηεο βηηακίλεο Κ. γ. δξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. ε. εκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+ θαη αδξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε 28. Η αηκφζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο εθηφο απφ: α. Σε ζπζηνιή ησλ αγγείσλ. β. Σε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. γ. Σελ πήμε. δ. Σν ζρεκαηηζκφ πιαζκίλεο. ε. Σε κεηαηξνπή ηνπ ηλσδνγφλνπ ζε ηλψδεο. 29. Η πήμε ηνπ αίκαηνο θαζπζηεξεί ή αλαζηέιιεηαη in vitro φηαλ_: α. Πξνζηεζεί επαξίλε ζην αίκα. β. Πξνζηεζεί δηθνπκαξφιε ζην αίκα. γ. πμεζεί ε ζεξκνθξαζία απφ ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 370 C. δ. Με ηελ πξνζζήθε ηφλησλ αζβεζηίνπ. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα 30. ηα θπζηνινγηθά άηνκα: α. Ο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο είλαη 20. β. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo. γ. Ο ρξφλνο πήμεσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6-8 ιεπηψλ. δ. Ο ρξφλνο ξνήο είλαη πεξίπνπ 10 ιεπηά. ε. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 6 θαη 8 ιεπηψλ 5

6 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 31. λαζηνιή πήμεσο αίκαηνο in vitro δελ επηηπγράλεηαη κε: α. Φχμε ηνπ αίκαηνο. β. έζκεπζε ηφλησλ Ca2+. γ. Πξνζζήθε δηθνπκαξφιεο. δ. Πξνζζήθε ηξνπδίλεο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 32. In vivo αλαζηνιή πήμεο επηηπγράλεηαη κε: α. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+. β. Υνξήγεζε βηηακίλεο Κ. γ. Υνξήγεζε επαξίλεο παξεληεξηθά. δ. Υνξήγεζε πξσηακίλεο. ε. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+ θαη βηηακίλεο Κ. 33. Η ιέκθνο: α. Πεξηέρεη κφλν νπδεηεξφθηια απφ ηα ιεπθνθχηηαξα. β. πμάλεη ζηνπο κπο θαηά ηε δηάξθεηα απμεκέλεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο. γ. Καη ε ξνή ηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε κέζα ζηα ηξηρνεηδή. δ. ελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. ε. ια ηα ππφινηπα 34. ηα ηε ιέκθν ηζρχεη φηη:_ α. Η ζχλζεζή ηεο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ νξγάλνπ απφ φπνπ πξνέξρεηαη. β. πφ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά πεξηέρεη θπξίσο εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. ελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. δ. Η πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αλφξγαλα ηφληα είλαη ίδηα πεξίπνπ κε ηνπ πιάζκαηνο. ε. Η πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε πξσηεΐλεο είλαη ίζε κε απηή ηνπ πιάζκαηνο. 35. Η θακπχιε δεζκεχζεσο Ο2 κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά φηαλ: α. Διαηηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία. β. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Hb είλαη νμπγνλσκέλν. γ. Η Pco2 ζην αίκα απμάλεηαη. δ. Σν ph ζην αξηεξηαθφ αίκα απμάλεηαη. ε. Η Po2 ζην αξηεξηαθφ αίκα ειαηηψλεηαη. 36. ηνκα κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία έρνπλ: α. Hb A2. β. Hb S. γ. Ηb F. δ. Μet Hb. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 6

7 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 37. H κπνζθαηξίλε βξίζθεηαη: α. Μέζα ζηα εξπζξνθχηηαξα. β. ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. γ. ην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο. δ. ηνπο γξακκσηνχο κπο θαη ζηα εξπζξνθχηηαξα. ε. ηα εξπζξνθχηηαξα, ζην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο 38. Ο βαζκφο θνξεζκνχ ηεο Hb κε Ο2 εμαξηάηαη θπξίσο: α. πφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ. β. πφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. πφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ph ηνπ αίκαηνο. δ. πφ φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. ε. πφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 39. Η αηκνζθαηξίλε: α. εζκεχεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηηο ειεχζεξεο ακηληθέο νκάδεο ηεο. β. Έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην Ο2 απφ φηη κε ην CO. γ. εζκεχεη 4 κφξηα CO. δ. εζκεχεη ην CO κφλν ηφηε φηαλ ε Ρco μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ Pν2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 40. Η αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε: α. Δίλαη Hb ζε ζχλδεζε κε CO2. β. Φπζηνινγηθά ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ καο ζε κηθξφ πνζνζηφ. γ. ελ είλαη παζνινγηθή Hb. δ. Μεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν. ε. ελ είλαη παζνινγηθή Hb θαη κεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν 41. Σν CO2 κεηαθέξεηαη ζην αίκα πνιχ πην εχθνια απφ φηη ην Ο2 επεηδή: α. Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθφ. β. Ο ζπληειεζηήο δηαιπηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ην C Ο2 απφ φηη γηα ην Ο2. γ. Καηαιχεηαη απφ ην έλδπκν θαξβναλπδξάζε. δ. Η Hb έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην CΟ2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 42. Η κεζαηκνζθαηξίλε: α. Διαηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε δξάζε νμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ. β. Δπξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζε πςειά πνζνζηά κέζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. εζκεχεη πνιχ εχθνια ην Ο2. δ. Φέξεη ζην κφξηφ ηεο ζίδεξν ζε δηζζελή κνξθή. ε. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα ην άηνκν είλαη θπαλσηηθφ. Δ 7

8 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 43. Μία κεραληθή πίεζε ηνπ δέξκαηνο ζα δηεγείξεη θπξίσο: α. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel. β. Σα ζσκάηηα ηνπ Pacini. γ. Σα ζσκάηηα ηνπ Meissner. δ. Σηο απνιήμεηο ηνπ Ruffini ε. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel θαη ηα α ζσκάηηα ηνπ Pacini 44. Η ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ δχν παξαθεηκέλσλ εξεζηζκάησλ ζην δέξκα, είλαη πνιχ κεγάιε α. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, κεξνχο. β. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, κεξνχο, βξαρίνλεο. γ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, ρείιε, βξαρίνλεο. δ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, ρείιε. ε. ια ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηά 45. Δίλαη ιάζνο φηη ζηνπο κε εηδηθνχο κεραληζκνχο αλνζίαο αλήθεη: α. Η θιεγκνλή. β. Η θαγνθπηηαξηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. γ. Σν ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. δ. Η δξάζε ησλ ηληεξθεξνλψλ. ε. Η δξάζε ησλ IgE. Δ 46. ληηγνληθφηεηα είλαη: α. Η ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα ή ηνπο ππνδνρείο ησλ β. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα. γ. Η παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. δ. Η δπλαηφηεηα πξνθιήζεσο απφ ην αληηγφλν εηδηθήο αλνζηαθήο απαληήζεσο. ε. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα.θαη ε παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. 47. Δίλαη ιάζνο φηη: α. Οη IgG είλαη νη θχξηεο αλνζνζθαηξίλεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δεπηεξνγελή αλνζηαθή απάληεζε ελψ νη IgA θαηά ηελ πξσηνγελή. β. IgG ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή κλήκε ελψ νη IgM φρη. γ. Οη IgA είλαη νη αλνζνζθαηξίλεο ησλ εθθξίζεσλ. δ. Οη IgD απνηεινχλ ην 20% ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ηνπ πιάζκαηνο. ε. Οη IgE επξίζθνληαη ζπλδεδεκέλεο κε εηδηθνχο ππνδνρείο ηεο επηθάλεηαο ησλ βαζεφθηισλ θαη ζηηεπηηθψλ θπηηάξσλ. 48. ηηο θπηνθίλεο ΔΝ αλήθνπλ νη: α. Ιληεξιεπθίλεο. β. Ιληεξθεξφλεο. γ. πμεηηθνί παξάγνληεο. δ. ηεγεξηηθνί παξάγνληεο ηεο αηκνπνηήζεσο. ε. Πξνζηαγιαλδίλεο. Δ 8

9 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 49. ηε ρπκηθή αλνζία ε εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηγφλνπ (κηθξνβίνπ) κεηά ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην αληίζσκα γίλεηαη κε: α. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ. β. ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. γ. Σελ παξαγσγή ηνμηθψλ ή ιπηηθψλ νπζηψλ απφ ηα ΝΚ θχηηαξα κε ην κεραληζκφ ηεο θπηηαξηθήο αληηζσκαηνεμαξηψκελεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο δ. ινπο ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο. ε. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ.θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. 50. Οη ελεξγέο δψλεο ζηελ λεπξνκπτθή ζχλαςε βξίζθνληαη: α. ηελ πξνζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ απειεπζεξψλεηαη ε Ach. β. ηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ βξίζθνληαη νη ππνδνρείο ηεο Ach. γ. ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν ηνπ κπτθνχ θπηηάξνπ. δ. ην ζχζηεκα ησλ Σ ζσιελαξίσλ. 51. Η αθεηπινρνιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο ζηηο: α. Νεπξνκπτθέο ζπλάςεηο. β. Μεηαγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. γ. Πξνγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. ε θακκία απφ ηηο ππφινηπεο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο. Δ 52. Η λνξαδξελαιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο: α. ηηο πξνγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. β. ηηο κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. γ. ηηο κεηαγαγγιηαθέο απνιήμεηο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ κνλνακηλνμεηδάζε. 53. Η ληνπακίλε: α. Δίλαη θχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηα βαζηθά γάγγιηα. β. Δθθξίλεηαη ζηα αξγπξφθηια θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ εληέξνπ. γ. Χο λεπξνδηαβηβαζηήο αζθεί θπξίσο δηεγεξηηθή δξάζε. δ. Δλεξγνπνηείηαη απφ ηελ θαηερνιν-ν-κεζπινηξαλζθεξάζε. 54. Ο ζπλαπηηθφο θάκαηνο νθείιεηαη ζηελ: α. Δμάληιεζε ηεο απνζεθεπκέλεο δηαβηβαζηηθήο νπζίαο. β. Πιήξε δέζκεπζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο κε ηελ δηαβηβαζηηθή νπζία. γ. Δμάληιεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ηφλησλ Ca2+. δ. Τπεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ Ca2+. ε. 9

10 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 55. Πνηέο ζπλάςεηο έρνπλ ηελ αθεηπινρνιίλε σο λεπξνδηαβηβαζηή: α. Οη λεπξνκπτθέο ησλ γξακκσηψλ κπψλ. β. Οη γαγγιηαθέο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. γ. Οη κεηαγαγγιηαθέο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Μεξηθέο ζπλάςεηο ηνπ Κ.Ν.. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. Δ 56. Η απιή δηάρπζε κίαο νπζίαο: α. Μπνξεί λα γίλεη αληίζεηα πξνο ηε βαζκίδσζε ζπγθέληξσζεο. β. Μπνξεί λα ζπκβεί αληίζεηα πξνο έλα ειεθηξνρεκηθφ gradient. γ. Δίλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο. δ. είρλεη ηδηφηεηεο θνξεζκνχ. ε. Δμαξηάηαη απφ νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ. 57. αζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαθνξάο κε θνξείο είλαη: α. Ο θνξεζκφο. β. Ο αληαγσληζκφο. γ. Η εηδηθφηεηα. δ. Η αλαζηνιή. ε. ια ηα ππφινηπα. Δ 58. Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ζπλίζηαληαη απφ κία: α. ηηβάδα ιηπνεηδψλ κε πδξφθνβεο νπξέο πνπ εκβπζίδνληαη ζε χδσξ. β. ηηβάδα ιηπνεηδψλ πνπ επξίζθεηαη κεηαμχ δχν ζηηβάδσλ πξσηετλψλ. γ. Άθακπηε ζηηβάδα ιηπνεηδψλ κε επθίλεηεο πξσηεΐλεο. δ. πλακηθή ιηπνεηδή δηπινζηηβάδα κε δηακεκβξαληθέο θαη πεξηθεξηθέο πξσηεΐλεο. ε. Ληπνεηδή δηπινζηηβάδα πεξηζζφηεξν δηαπεξαηή απφ πδξφθηιεο νπζίεο παξά απφ 59. Μία κεκβξάλε πνπ επηηξέπεη φιεο ηηο νπζίεο λα πεξλνχλ δηακέζνπ απηήο νλνκάδεηαη: α. Ηκηπεξαηή. β. Δθιεθηηθά δηαπεξαηή. γ. Με δηαπεξαηή. δ. ηαπεξαηή. 60. ηνπο ελήιηθεο άλδξεο (ειηθίαο 40-60) εηψλ ε κέζε (εθαηνζηηαία) θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε χδσξ είλαη πεξίπνπ: α. 70% β. 90% γ % δ. 45% 10

11 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 61. Η θπηηαξηθή κεκβξάλε: α. πνηειείηαη θπξίσο απφ πδαηάλζξαθεο. β. Δίλαη πην δηαπεξαηή απφ ηηο ιηπνδηαιπηέο παξά απφ ηηο πδαηνδηαιπηέο νπζίεο. γ. ελ πεξηέρεη έλδπκα. δ. Πεξηέρεη ηνπο θπξίσο ππνδνρείο ησλ ζηεξνεηδψλ νξκνλψλ. 62. Οη δίαπινη ηνπ Νa+: α. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ ηεηξαδνηνμίλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμσθπηηάξηα πιεπξά ηνπ β. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ 4-ακηλνππξηδίλε. γ. πνηεινχληαη απφ δχν α ππνκνλάδεο θαη κία β. δ. Δρνπλ ηζρπξά ζεηηθά θνξηία ζηελ επηθάλεηα ηνπ απινχ ηνπο. 63. Όηαλ απμάλεηαη ε σζκσιηθφηεηα ηνπ εμσθπηηαξίνπ πγξνχ ηφηε: α. Σν άηνκν δηςάεη. β. Μεηψλεηαη ν φγθνο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ πγξνχ. γ. ηακαηά ε εθίδξσζε. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 64. ηα ην ζχκπιεγκα Golgi ηζρχεη φηη: α. Δπξίζθεηαη εληφο ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. β. Έρεη απμεκέλν αξηζκφ ξηβνζσκαηίσλ. γ. πνηειεί ηε ζέζε ζπλζέζεσο θσζθνιηπνεηδψλ, ρνιεζηεξφιεο, ζηεξνεηδψλ. δ. πλζέηεη ζηαιηθφ θαη παινπξνληθφ νμχ θαη ηε ζεητθή ρνλδξντηίλε. 65. Σν δπλακηθφ δξάζεσο ηεο κεκβξάλεο λεπξηθνχ θπηηάξνπ_: α. Έρεη κία πξνο ηα κέζα θίλεζε Κ+ θαηά ηελ αλνδηθή ηνπ θάζε. β. Έρεη κία αληηζηξνθή ηνπ δπλακηθνχ ζηα +85 mv. γ. θνινπζείηαη κεηά απφ κία θαζπζηέξεζε απφ θίλεζε Κ+ πξνο ηα κέζα. δ. Οθείιεηαη ζηελ είζνδν Νa+ ζην θχηηαξν. 66. Πφισζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη: α. Η δηαθνξά ζπγθεληξψζεσο πξσηετλψλ αλάκεζα ζηνλ ελδνθπηηάξην θαη εμσθπηηάξην ρψξν. β. Η αλάπηπμε ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπηηάξνπ. γ. Η δηαθνξά θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ. δ. Η δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. ε. Η δηαθνξά ησλ ηφλησλ Νa+ κεηαμχ ελδνθπηηάξηνπ θαη εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ. 11

12 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 67. Η δηάξθεηα ηεο αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο: α. Διαηηψλεηαη. β. πμάλεη. γ. ελ κεηαβάιιεηαη. δ. πμάλεηαη θαη θαηφπηλ ειαηηψλεηαη. 68. ελδξηηηθή δψλε νλνκάδεηαη: α. Μφλν ην ζψκα ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. β. Μφλν ν εθθπηηθφο θψλνο ησλ θηλεηηθψλ λεπξψλσλ. γ. Η πεξηνρή ηνπ λεπξψλα πνπ δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ άιινπο λεπξψλεο. δ. Ο λεπξάμνλαο κε φιεο ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ. 69. Η κπειίλσζε ησλ θηλεηηθψλ ηλψλ ζπκπιεξψλεηαη: α. Καηά ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. β. Καηά ηελ ελδνκήηξην δσή. γ. Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο. δ. Καηά ην εηθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. 70. To δπλακηθφ δξάζεσο: α. ξρίδεη κε ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο κεκβξάλεο. β. Δίλαη ην απνηέιεζκα κίαο βαζκηαίαο αχμεζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο κεκβξάλεο ζην Κ+ θαη αληίζηνηρεο κείσζεο ζην Νa+. γ. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηεο κεκβξάλεο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. 71. Σν δπλακηθφ εξεκίαο ελφο λεπξηθνχ θπηηάξνπ είλαη πεξίπνπ: α. 90 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). β. 90 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). γ. 50 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). δ. 70 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). 72. H ηξνπνκπνζίλε: α. ξα σο ζέζε δεζκεχζεσο ησλ Ca2+ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο. β. Παξεκπνδίδεη ηε δέζκεπζε ηεο αθηίλεο κε ηε κπνζίλε. γ. Έρεη ηθαλφηεηα ΣΡάζεο. δ. Δίλαη κία πξσηείλε ησλ παρέσλ λεκαηίσλ. 12

13 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 73. Η έληαζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο απμάλεηαη κε: α. χμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ. β. Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θιίκαθνο (Treppe). γ. Μείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ κπφο αξθεηά θάησ απφ ην κήθνο εξεκίαο. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 74. Ο γξακκσηφο κπο: α. Έρεη βεκαηνδνηηθά θχηηαξα. β. πζηέιιεηαη φηαλ ηφληα αζβεζηίνπ απνδίδνληαη απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν. γ. πζηέιιεηαη, φηαλ ζπζηέιινληαη ηα λεκάηηα αθηίλεο θαη κπνζίλεο. δ. Έρεη δχλακε ζπζηνιήο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ηνπ κήθνο. Δ 75. Ιζνκεηξηθή ζπζηνιή είλαη απηή θαηά ηελ νπνία: α. Διαηηψλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. ηαηείλνληαη ηα ειαζηηθά ζηνηρεία ηνπ κπφο. γ. Κηλείηαη ην θνξηίν. δ. Ιζρχεη ε αξρή κεγέζνπο ηνπ Henneman. 76. Ο ιείνο κπο: α. Σείλεη λα ζπζηαιεί θαηά ηελ παζεηηθή ηνπ δηάηαζε. β. πλήζσο παξαιχεη φηαλ απνλεπξσζεί. γ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηνλ γξακκσηφ κπ. δ. ελ πεξηέρεη κπντλίδηα. 77. H δχλακε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο πνπ κπνξεί λα παξάγεη έλαο κπο (ηζνκεηξηθψο): α. πμάλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. Διαηηψλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. γ. Δίλαη κέγηζηε ζην κήθνο εξεκίαο, θαη ειαηηψλεηαη ζε κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα κήθε. δ. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ην κήθνο ηνπ κπφο. 78. Μία θηλεηηθή κνλάδα απνηειείηαη απφ κπτθέο ίλεο: α. Πνιιψλ ηχπσλ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. β. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. δ. Πνιιψλ ηχπσλ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. 13

14 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 79. ηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην κπ, θαηά ηε κπτθή ζπζηνιή ηζρχεη φηη: α. Σν 85% ηεο ζεξκφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθφ έξγν. β. Καηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή, παξάγεηαη κηθξφηεξν έξγν απ φηη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή γηαηί θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ κπφο. γ. ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή δελ παξάγεηαη ζεξκφηεηα, γηαηί δελ παξάγεηαη θίλεζε. δ. Η ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή (θαηλφκελν Fenn). 80. Η δχλακε πνπ αλαπηχζζεη έλαο γξακκσηφο κπο εμαξηάηαη απφ: α. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο. β. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ. γ. Σν δηαζέζηκν ΣΡ. δ. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ ε. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ θαη ην δηαζέζηκν ΣΡ 81. Μνλήξεηο ιείεο κπτθέο ίλεο επξίζθνληαη: α. ηελ ίξηδα. β. ηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν. γ. ηνλ νπξεηήξα. δ. ηελ ίξηδα θαη ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν ε. ηελ ίξηδα, ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν θαη ζηνλ νπξεηήξα 82. Καηά ηελ δηάξθεηα κηάο ηζνκεηξηθήο ζπζηνιήο, ρσξίο ηελ παξαγσγή εμσηεξηθνχ έξγνπ ή θίλεζεο, φιε ε ελέξγεηα ειεπζεξψλεηαη κε ηελ κνξθή: α. Ηιεθηξηζκνχ. β. Θεξκφηεηαο. γ. Μαγλεηηζκνχ. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 83. ηα ηε λεπξνκπτθή ζχλαςε ηνπ γξακκσηνχ κπφο ηζρχεη φηη: α. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κπτθήο κεκβξάλεο, ζηή ζπλαπηηθή ζρηζκή, βξίζθεηαη ην έλδπκν αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. β. ηε λεπξνκπτθή ζρηζκή ππάξρνπλ πνιινί δίαπινη ηφλησλ λαηξίνπ. γ. Η αθεηπινρνιίλε ζπληίζεηαη απφ ην κπτθφ θχηηαξν. δ. Σν θνπξάξην ζπληίζεηαη απφ ηνλ ηειηθφ θηλεηηθφ λεπξψλα. 14

15 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 84. ηηο λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο ησλ γξακκσηψλ κπψλ: α. Κάζε ηειηθή θηλεηηθή πιάθα απνηειεί ηκήκα ησλ απνιήμεσλ ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα. β. Οη ηπραίεο κηθξνεθπνιψζεηο ηεο κεκβξάλεο (MEPPs) επεξεάδνπλ ηνλ θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Οη ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο πεξηέρνπλ θπζηίδηα αθεηπινρνιίλεο. δ. ια είλαη ζσζηά ε. Καλέλα δελ είλαη ζσζηφ 85. Η λεπξνδηαβηβαζηηθή νπζία ησλ γαγγιηαθψλ ζπλάςεσλ ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θπξίσο: α. Η λνξαδξελαιίλε. β. Η ζεξνηνλίλε. γ. Σν γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ. δ. Η αθεηπινρνιίλε. 86. Οη λεπξηθέο ψζεηο: α. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. β. Μπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε. γ. Σαμηδεχνπλ κε ηε ηαρχηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. δ. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηελ λεπξνκπηθή ζχλαςε 87. Σν εξεζηζηηθφ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ: α. πνηειεί ππεξπνισηηθφ δπλακηθφ. β. Δίλαη πάληνηε αξθεηνχ εχξνπο ψζηε λα πξνθαιεί δπλακηθφ δξάζεσο ζηνλ κεηαζπλαπηηθφ γ. Ιζνδπλακεί κε ην δπλακηθφ ηζνξξνπίαο ηνπ Να+. δ. Πξνθαιεί εθπφισζε ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο. ε. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο δηαβαηφηεηαο ζηνπο δηαχινπο Κ+ ηχπνπ βξαδένο αλνξζσηνχ. 88. Σν ζπλαπηηθφ δηάιεηκκα είλαη ηεο ηάμεσο: α. Σσλ 500msec. β. Σσλ 50κsec. γ. Σνπ 1msec. δ. Σσλ 150κsec. 89. Η θπζνζηηγκίλε πξνθαιεί δηέγεξζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε επεηδή: α. Δκπνδίδεη ηε ζχλδεζε ηεο αθεηπινρνιίλεο κε ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο. β. ελ θαηαζηξέθεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιελεζηεξάζε. γ. ηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ ηεο ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο. δ. Πξνθαιεί αζξφα είζνδν Ca2+ ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα δηεπθνιχλνληαο ηελ έθιπζε ε. πελεξγνπνηεί ηελ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. Δ 15

16 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 90. ηνπο αλαινγηθνχο ππνδνρείο: α. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ψζεσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. β. Δκθαλίδεηαη νκνβξνληία πςίζπρλσλ ψζεσλ θαηά ηελ αξρηθή άλνδν ηεο εληάζεσο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. γ. Σν πξνσζνχκελν δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη θαη ζε ππνβαιβηδηθά εξεζίζκαηα. δ. ελ ηζρχεη θαλέλα απφ ηα ππφινηπα. 91. Η αηζζεηηθή κνλάδα είλαη: α. Η έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεη κία νκάδα αηζζεηηθψλ ππνδνρέσλ. β. Σν ζχλνιν ελφο αηζζεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηνπο πεξηθεξηθνχο γ. Σν ζχλνιν ελφο θηλεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηηο κπτθέο ίλεο ζηηο νπνίεο δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. 92. Καηά ην θαηλφκελν ηεο πξνβνιήο ηνπ πφλνπ (δψλεο ηνπ Head), ν πφλνο πξνβάιιεηαη: α. πφ ην έλα ήκηζπ ηνπ ζψκαηνο ζην άιιν. β. πφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνην άιιν. γ. Πξνέξρεηαη απφ ςπρνπαζνινγηθά αίηηα θαη ν πφλνο είλαη ςεπδήο θαη αλχπαξθηνο. δ. πφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δεξκαηηθή πεξηνρή. 93. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ πνλνθέθαιν; α. αλ βαζχ ζπιαρληθφ πφλν. β. αλ νμχ επηθαλεηαθφ πφλν. γ. αλ επηθαλεηαθφ ζσκαηηθφ πφλν. δ. αλ βαζχ ζσκαηηθφ πφλν. 94. Η δεπηεξνπαζήο ππεξαιγεζία νθείιεηαη: α. ε αλεπάξθεηα λεπξνδηαβηβαζηψλ. β. ε λεπξνγελή εθθχιηζε. γ. ε ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε. δ. ε αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ λεχξσλ. 95. Οη ζεξκνυπνδνρείο ζηέιλνπλ ην κέγηζην ησλ ψζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο: α. 15ν C - 30ν C β. 40ν C - 50ν C γ. 38ν C - 43ν C δ. πάλσ απφ 50ν C 16

17 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 96. Η βαιβίδα γηα ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκηθνχ πφλνπ: α. Δίλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε άλζξσπν. β. Δίλαη πεξίπνπ 45ν C. γ. Δίλαη πεξίπνπ 70ν C. δ. Μεηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην άλζξσπν δηαρξνληθά. 97. Καηά ηελ θαηαζηξνθή ηζηψλ ν πφλνο πνπ πξνθαιείηαη ΔΝ νθείιεηαη ζηελ απειεπζέξσζε α. Ηπαξίλεο. β. ξαδπθηλίλεο. γ. Ιζηακίλεο. δ. εξνηνλίλεο. 98. Ο θσιηθφο ηνπ λεθξνχ απνηειεί έλα παξάδεηγκα: α. σκαηηθνχ πφλνπ. β. πιαγρληθνχ πφλνπ. γ. Πξψηνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. δ. εχηεξνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. 99. Η πεηξακαηηθή δηεπξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ γίλεηαη κε: α. γ-αθηηλνβνιία. β. Τπέξπζξεο αθηίλεο. γ. Σν πείξακα ησλ ηξηψλ δνρείσλ ηνπ Weber. δ. Τπεξηψδε αθηηλνβνιία Κλεζκφο δελ εκθαλίδεηαη: α. ηνπο επηπεθπθφηεο. β. ηνλ ξηληθφ βιελλνγφλν. γ. ηε γιψζζα. δ. ηα ζε βάζνο φξγαλα Οη ιχεο κπτθέο ίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ: α. Μεγάιε δηάκεηξν, β. Όπαξμε ηξνπνλίλεο, γ. Όπαξμε θαικνδνπιίλεο, δ. αθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο, ε. Ιδηαίηεξα κεγάιν κήθνο 17

18 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 102. Ο θαξδηαθφο κπο:& α. πνηειεί δνκηθφ ζπγθχηην, β. πνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζπγθχηην, γ. Οη κπτθέο ηνπ ίλεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε δ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ άζξνηζε ζπζπάζεσλ ε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζαθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο 103. Η αθεηπινρνιηλεζηεξάζε είλαη έλδπκν πνπ: α. πλζέηεη αθεηπινρνιίλε, β. δξαλνπνηεί ηελ αθεηπινρνιίλε, γ. Δλεξγνπνηεί ηνπο αλαζηνιείο ηεο αθεηπινρνιίλεο δ. λαζηέιιεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιίλε ε. πνθιείεη ηνπο ρνιηλεξγηθνχο ππνδνρείο 104. Η ελδνθπηηαξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ Ca θαζνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ: α. Σε ιεηηνπξγία αληιίαο Ca β. Σε ιεηηνπξγία αληηκεηαθνξέσλ Να - Ca γ. Σελ χπαξμε θαικνδνπιίλεο ή ηξνπνλίλεο εληφο ηνπ θπηηάξνπ δ. ια ηα ππφινηπα ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα 105. Πξσηετλνζχλζεζε ζην θχηηαξν γίλεηαη: α. ηα ιπζνζσκάηηα, β. ηα ξηβνζσκάηηα, γ. ηα ππεξνμπζσκάηηα, δ. ηνλ ππξεληθφ θάθειιν ε. Σα θεληξνζσκάηηα 106. Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ δελ είλαη κεραλνυπνδνρείο: α. σκάηηα Pacini, β. Σελφληεηα φξγαλα Golgi, γ. Κνξχλεο Krause, δ. πηηθνί δίζθνη Merkel ε. σκάηηα Meissner 107. Σν παξαγσγφ δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη: α. πφ ειεθηξνηνληθή κεηάδνζε γχξσ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπ β. πφ έληαζε αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο γ. πφ άζξνηζε ησλ εξεζηζκάησλ ζην ρψξν δ. πφ άζξνηζε εξεζηζκάησλ ζην ρξφλν ε. ια ηα ππφινηπα Δ 18

19 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 108. Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ Ο2 γηα θάζε lt παξαγνκέλνπ CO2. β. Δμαξηάηαη βαζηθά απφ ηε ζρέζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπψλ. γ. πμάλεη φηαλ εμσθιείηαη ην ρξένο Ο2. δ. Δίλαη ηειηθά αλεμάξηεην ηεο πνζφηεηαο ησλ θαηνκέλσλ πξσηετλψλ. ε. Διαηηψλεηαη θαηά ηελ ππέξπλνηα Η αηκάησζε ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ: α. πμάλεη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κπτθήο εξγαζίαο κε ηελ παξέκβαζε απνθιεηζηηθά βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ. β. Μεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κπτθήο ζπζηνιήο. γ. πμάλεη θαηά ηελ κπτθή εξγαζία κέρξη θαη ζην 50 πιάζην ηεο ηηκήο θαηά ηελ εξεκία. δ. Μεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο. ε. πμάλεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ Η κπτθή εξγαζία: α. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αλαπλεφκελνπ αέξα θαη ειάηησζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο. β. Πξνθαιεί άλνδν ηεο Pco2 θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο Po2. γ. Πξνθαιεί πεξηθεξηθφ θάκαην ε έληαζε ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ην πνζφ ηνπ ελαπνκείλαληνο απνζέκαηνο γιπθνγφλνπ ζηνπο κπο. δ. πμάλεη ηελ ρεκηθή ζπγγέλεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο κε ην O2. ε. Πξνθαιεί απμεκέλε δηαπλνή σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ph πνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπ κεηαβνιηζκνχ είλαη: α. Η παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. β. Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. γ. Η αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. δ. Η παξαγσγή ελέξγεηαο θαη δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ε. Η επίηεπμε ζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο: α. Δίλαη ε ειάρηζηε πξνζθνξά ελέξγεηαο πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηε δηαηήξεζε επ αφξηζην ηεο δσήο ηνπ θπηηάξνπ. β. Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο πνπ παίξλεη ν νξγαληζκφο. γ. Πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηνλ χπλν. δ. Πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκηδνκεηξίαο. ε. Δίλαη κηθξφηεξνο θαηά ηελ ςπρηθή εξεκία Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ ζεξκαληηθή αμία ηνπ κίγκαηνο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. β. Πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ ηνπ αηφκνπ. γ. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ην θχιν. δ. πμάλεη κεηά ην ηέινο ηεο κπτθήο εξγαζίαο. ε. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε ζεξκηδνκεηξία. 19

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Βηνινγίαο Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο «Κηλεηηθέο αχμεζεο θαη κειέηε ιηπηδίσλ κηθξνθπθψλ (Nannochloropsis oculata θαη Chlorella sp.) θαη ηνπ ηξνρνδψνπ Brachionus

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή)

εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) εκηλάξην σηνζεξαπείαο UMAB & GSATN Dr. Giancarlo BAZZONI ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ ΓΡΑΗ ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟΤ (Πεξηγξαθηθή Γηαηξηβή) Αξγχξηνο Υ. Μαθξήο Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αθαδεκατθφ Έηνο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα