Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο"

Transcript

1 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α εκέξεο β εκέξεο γ εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο 2. Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαγνθπηηαξηθή ηθαλφηεηα β. Δίλαη απχξελα γ. Ο ππξήλαο ηνπο είλαη πνιχινβνο δ. λήθνπλ ζηα άθνθθα ιεπθνθχηηαξα ε. ελ εκθαλίδνπλ ακνηβαδνεηδή θίλεζε 3. ηα θχηηαξα ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ΔΝ αλήθνπλ: α. Σα ιεκθνθχηηαξα ( & Σ) β. Σα πιαζκαηνθχηηαξα γ. Σα θνθθηνθχηηαξα δ. Σα ζηηεπηηθά ησλ ηζηψλ ε. Σα ππξακνεηδή θχηηαξα Betz Δ 4. Ο εξπζξφο κπειφο ελειίθσλ αλζξψπσλ: α. Πεξηέρεη πνιιά εξπζξνθχηηαξα. β. Πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο βιάζηεο εξπζξάο ζεηξάο απφ φηη ιεπθήο ζεηξάο. γ. Έρεη πεξηζζφηεξν σξηκφηεξεο κνξθέο ιεκθνθπηηάξσλ θαη φρη απφιπηα άσξα θχηηαξα. δ. Δίλαη ν ηφπνο παξαγσγήο φισλ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 5. Η εξπζξνπνίεζε: α. Διαηηψλεηαη ζηελ ππνμία. β. Θεσξείηαη θπζηνινγηθή φηαλ ζην αίκα ην 50% ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ απνηεινχλ ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα. γ. ίλεηαη θπξίσο ζην ήπαξ κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 ρξνλψλ. δ. ίλεηαη θπξίσο ζηνλ εξπζξφ κπειφ ησλ νζηψλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 6. Ο αηκαηνθξίηεο: α. Δμαξηάηαη απφ ην πνζφ ησλ αηκνπεηαιίσλ. β. Ο θιεβηθφο είλαη πην πςειφο απφ ηνλ ζσκαηηθφ. γ. ηε γπλαίθα είλαη 47%. δ. ηα λενγέλλεηα είλαη ρακειφηεξνο απφ φηη ζηνπο ελήιηθεο. ε. ηνλ άληξα είλαη 39% 1

2 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 7. Η σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. πμεκέλε ζηε ζαιαζζαηκία. β. Μεησκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. γ. πμεκέλε ζην ζπγγελή αηκνιπηηθφ ίθηεξν. δ. πμεκέλε ζηα γεξαηά θχηηαξα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 8. Η ηαρχηεηα θαζίδεζεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. Υακειή ζε πνιπθπηηαξαηκία. β. πμεκέλε ζηα λενγλά. γ. πμεκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. δ. Υακειή ζε έληνλε αλαηκία. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 9. Η εξπζξνπνηεηίλε:_ α. Μεηαηξέπεη ηα αδηαθνξνπνίεηα θχηηαξα ηνπ εξπζξνχ κπεινχ ησλ νζηψλ ζε β. πμάλεη ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. γ. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ. δ. Παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λεθξνχο. ε. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ θαη παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 10. ε ηη πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο αληηζηνηρεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ αίκαηνο ζηνπο α. 1-2% β. 5-8% γ % δ. 50% ε. 4% 11. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ιάζνο φηη: α. Έρνπλ ππξήλα. β. Δίλαη πεξίπνπ /κl ηνπ αίκαηνο. γ. Πεξηέρνπλ 340 g Hb αλά 1 l εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. δ. Καηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 45% ηνπ νιηθνχ φγθνπ ηνπ αίκαηνο. ε. Πεξηέρνπλ θαξβνληθή αλπδξάζε ε νπνία δελ έρεη βξεζεί ζην πιάζκα. 12. Σα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα: α. Δίλαη απχξελα. β. Έρνπλ κέζν φξν δσήο 2-3 ψξεο. γ. πκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. δ. ε αλεπάξθεηα Fe απμάλνπλ ζε αξηζκφ. ε. Έρνπλ ππξήλα 2

3 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 13. Η δηθηπνεξπζξνθπηηαξηθή θξίζε: α. Δίλαη ε ηαρεία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. β. Δίλαη ε ηαρεία ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. γ. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ επηδείλσζεηεο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο Biermer. δ. πνηειεί δείθηε αχμεζεο ησλ εκκφξθσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 14. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη απμεκέλνο: α. ηαλ δνζεί ελέζηκε 12 ζε άηνκν πγηέο θαη κε θπζηνινγηθφ δηαηηνιφγην. β. ηαλ ν αξηζκφο δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ είλαη απμεκέλνο. γ. ε θάπνηνλ πνπ ππνθέξεη απφ αλαηκία ιφγσ έιιεηςεο Fe. δ. ηαλ έρνπκε κφληκε αηκφζηαζε. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 15. Σα νπδεηεξφθηια: α. Δίλαη ηα πην πνιπάξηζκα ιεπθνθχηηαξα ζε θπζηνινγηθφ αίκα. β. Δίλαη πεξηνξηζκέλα κέζα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. γ. Δίλαη απμεκέλα θαηά ηελ αλαηκία Biermer. δ. Οη ραιφλεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. ε. Σηπνηα απφ ηα ππφινηπα 16. Η ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε εμαξηάηαη απφ:_ α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. Σνλ κέζν φγθν θάζε εξπζξνθπηηάξνπ. γ. Σνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο. δ. ια ηα ππφινηπα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 17. Η θπζηνινγηθή ηηκή ηεο Σ.Κ.Δ. ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο ηελ πξψηε ψξα κπνξεί λα θζάζεη: α. 3-5 mm β. 3-8 mm γ mm δ mm ε. 0-5mm 18. Δχξνο αηκνιχζεσο είλαη: α. Η εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο σζκσηηθήο αληηζηάζεσο ησλ εξπζξψλ. γ. Δίλαη ε επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 3

4 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 19. Σν εχξνο αηκνιχζεσο επεξεάδεηαη απφ: α. Σελ εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Σελ σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ. γ. Σελ επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. ια ηα ππφινηπα 20. Έλαο άλδξαο κε νκάδα αίκαηνο : α. Έρεη ηελ πην θνηλή νκάδα αίκαηνο. β. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο. γ. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο Ο. δ. ελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο φηαλ ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ είλαη Ο νκάδα. ε. Κακία απφ ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο δελ είλαη ζ. 21. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδνο αίκαηνο έρεη ζεκαζία: α. ηνλ έιεγρν ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παηξφηεηαο. γ. ηνλ απνθιεηζκφ ηεο παηξφηεηαο. δ. ε θακία απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 22. Σα αηκνπεηάιηα:_ α. πνηεινχλ πεγή Ca2+ γηα ηελ πνξεία ηεο πήμεσο. β. Δθθξίλνπλ ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο παίδνπλ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο πήμεσο. γ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ είλαη κεγάινο, ν ρξφλνο αηκνξξαγίαο απμάλεη. δ. Παίξλνπλ κέξνο απνθιεηζηηθά ζηε κφληκε αηκφζηαζε. ε. ια ηα ππφινηπα 23. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα αηκνπεηάιηα είλαη ιάζνο φηη: α. Παξάγνληαη απφ ηα κεγάια κνλνπχξελα. β. Η ζπγθέληξσζή ηνπο δελ είλαη ίδηα ζε φια ηα αγγεία ηνπ ζψκαηνο. γ. Ο αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη θαηά 50-60% ηελ πξψηε εκέξα ηεο εκκήλνπ ξχζεσο. δ. Πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε. ε. ια ηα ππφινηπα 24. Σα αηκνπεηάιηα πξνέξρνληαη απφ ην θπηηαξφπιαζκα ησλ: α. ηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. β. Δξπζξνθπηηάξσλ. γ. Μεγαθαξπνθπηηάξσλ. δ. Μνλνππξήλσλ. ε. ια ηα ππφινηπα 4

5 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 25. ηα_ηα αηκνπεηάιηα ηζρχεη φηη: α. Η θαηαζηξνθή ηνπο γίλεηαη θπξίσο ζηνπο λεθξνχο. β. Η ξχζκηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εξπζξνπνηεηίλε. γ. πφ έλα κεγαθαξπνθχηηαξν απνζπψληαη ζρεδφλ ζξνκβνθχηηαξα. δ. Μία πθηζηάκελε ζξνκβνθπηηάξσζε πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ησλ ε. ια ηα ππφινηπα 26. πφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή αηκφζηαζε είλαη α. ηη απφ κεραληθφ εξέζηζκα ζπζηέιινληαη ηα θνκκέλα άθξα ησλ αηκνξξαγνχλησλ αγγείσλ. β. Δπέξρεηαη δηαζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ην αίκα πνπ έρεη εμαγγεησζεί. γ. Δπέξρεηαη ζπζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξνηνλίλεο. δ. ηη δεκηνπξγείηαη ν αηκνπεηαιηαθφο ζξφκβνο. ε. ια ηα ππφινηπα 27. Η επαξίλε δξα αληηπεθηηθά δηφηη: α. εκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+. β. Δίλαη αληαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο ηεο βηηακίλεο Κ. γ. δξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. ε. εκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+ θαη αδξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε 28. Η αηκφζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο εθηφο απφ: α. Σε ζπζηνιή ησλ αγγείσλ. β. Σε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. γ. Σελ πήμε. δ. Σν ζρεκαηηζκφ πιαζκίλεο. ε. Σε κεηαηξνπή ηνπ ηλσδνγφλνπ ζε ηλψδεο. 29. Η πήμε ηνπ αίκαηνο θαζπζηεξεί ή αλαζηέιιεηαη in vitro φηαλ_: α. Πξνζηεζεί επαξίλε ζην αίκα. β. Πξνζηεζεί δηθνπκαξφιε ζην αίκα. γ. πμεζεί ε ζεξκνθξαζία απφ ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 370 C. δ. Με ηελ πξνζζήθε ηφλησλ αζβεζηίνπ. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα 30. ηα θπζηνινγηθά άηνκα: α. Ο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο είλαη 20. β. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo. γ. Ο ρξφλνο πήμεσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6-8 ιεπηψλ. δ. Ο ρξφλνο ξνήο είλαη πεξίπνπ 10 ιεπηά. ε. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 6 θαη 8 ιεπηψλ 5

6 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 31. λαζηνιή πήμεσο αίκαηνο in vitro δελ επηηπγράλεηαη κε: α. Φχμε ηνπ αίκαηνο. β. έζκεπζε ηφλησλ Ca2+. γ. Πξνζζήθε δηθνπκαξφιεο. δ. Πξνζζήθε ηξνπδίλεο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 32. In vivo αλαζηνιή πήμεο επηηπγράλεηαη κε: α. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+. β. Υνξήγεζε βηηακίλεο Κ. γ. Υνξήγεζε επαξίλεο παξεληεξηθά. δ. Υνξήγεζε πξσηακίλεο. ε. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+ θαη βηηακίλεο Κ. 33. Η ιέκθνο: α. Πεξηέρεη κφλν νπδεηεξφθηια απφ ηα ιεπθνθχηηαξα. β. πμάλεη ζηνπο κπο θαηά ηε δηάξθεηα απμεκέλεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο. γ. Καη ε ξνή ηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε κέζα ζηα ηξηρνεηδή. δ. ελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. ε. ια ηα ππφινηπα 34. ηα ηε ιέκθν ηζρχεη φηη:_ α. Η ζχλζεζή ηεο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ νξγάλνπ απφ φπνπ πξνέξρεηαη. β. πφ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά πεξηέρεη θπξίσο εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. ελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. δ. Η πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αλφξγαλα ηφληα είλαη ίδηα πεξίπνπ κε ηνπ πιάζκαηνο. ε. Η πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε πξσηεΐλεο είλαη ίζε κε απηή ηνπ πιάζκαηνο. 35. Η θακπχιε δεζκεχζεσο Ο2 κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά φηαλ: α. Διαηηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία. β. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Hb είλαη νμπγνλσκέλν. γ. Η Pco2 ζην αίκα απμάλεηαη. δ. Σν ph ζην αξηεξηαθφ αίκα απμάλεηαη. ε. Η Po2 ζην αξηεξηαθφ αίκα ειαηηψλεηαη. 36. ηνκα κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία έρνπλ: α. Hb A2. β. Hb S. γ. Ηb F. δ. Μet Hb. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 6

7 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 37. H κπνζθαηξίλε βξίζθεηαη: α. Μέζα ζηα εξπζξνθχηηαξα. β. ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. γ. ην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο. δ. ηνπο γξακκσηνχο κπο θαη ζηα εξπζξνθχηηαξα. ε. ηα εξπζξνθχηηαξα, ζην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο 38. Ο βαζκφο θνξεζκνχ ηεο Hb κε Ο2 εμαξηάηαη θπξίσο: α. πφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ. β. πφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. πφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ph ηνπ αίκαηνο. δ. πφ φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. ε. πφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 39. Η αηκνζθαηξίλε: α. εζκεχεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηηο ειεχζεξεο ακηληθέο νκάδεο ηεο. β. Έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην Ο2 απφ φηη κε ην CO. γ. εζκεχεη 4 κφξηα CO. δ. εζκεχεη ην CO κφλν ηφηε φηαλ ε Ρco μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ Pν2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 40. Η αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε: α. Δίλαη Hb ζε ζχλδεζε κε CO2. β. Φπζηνινγηθά ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ καο ζε κηθξφ πνζνζηφ. γ. ελ είλαη παζνινγηθή Hb. δ. Μεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν. ε. ελ είλαη παζνινγηθή Hb θαη κεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν 41. Σν CO2 κεηαθέξεηαη ζην αίκα πνιχ πην εχθνια απφ φηη ην Ο2 επεηδή: α. Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθφ. β. Ο ζπληειεζηήο δηαιπηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ην C Ο2 απφ φηη γηα ην Ο2. γ. Καηαιχεηαη απφ ην έλδπκν θαξβναλπδξάζε. δ. Η Hb έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην CΟ2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 42. Η κεζαηκνζθαηξίλε: α. Διαηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε δξάζε νμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ. β. Δπξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζε πςειά πνζνζηά κέζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. εζκεχεη πνιχ εχθνια ην Ο2. δ. Φέξεη ζην κφξηφ ηεο ζίδεξν ζε δηζζελή κνξθή. ε. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα ην άηνκν είλαη θπαλσηηθφ. Δ 7

8 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 43. Μία κεραληθή πίεζε ηνπ δέξκαηνο ζα δηεγείξεη θπξίσο: α. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel. β. Σα ζσκάηηα ηνπ Pacini. γ. Σα ζσκάηηα ηνπ Meissner. δ. Σηο απνιήμεηο ηνπ Ruffini ε. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel θαη ηα α ζσκάηηα ηνπ Pacini 44. Η ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ δχν παξαθεηκέλσλ εξεζηζκάησλ ζην δέξκα, είλαη πνιχ κεγάιε α. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, κεξνχο. β. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, κεξνχο, βξαρίνλεο. γ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, ρείιε, βξαρίνλεο. δ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, ρείιε. ε. ια ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηά 45. Δίλαη ιάζνο φηη ζηνπο κε εηδηθνχο κεραληζκνχο αλνζίαο αλήθεη: α. Η θιεγκνλή. β. Η θαγνθπηηαξηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. γ. Σν ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. δ. Η δξάζε ησλ ηληεξθεξνλψλ. ε. Η δξάζε ησλ IgE. Δ 46. ληηγνληθφηεηα είλαη: α. Η ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα ή ηνπο ππνδνρείο ησλ β. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα. γ. Η παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. δ. Η δπλαηφηεηα πξνθιήζεσο απφ ην αληηγφλν εηδηθήο αλνζηαθήο απαληήζεσο. ε. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα.θαη ε παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. 47. Δίλαη ιάζνο φηη: α. Οη IgG είλαη νη θχξηεο αλνζνζθαηξίλεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δεπηεξνγελή αλνζηαθή απάληεζε ελψ νη IgA θαηά ηελ πξσηνγελή. β. IgG ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή κλήκε ελψ νη IgM φρη. γ. Οη IgA είλαη νη αλνζνζθαηξίλεο ησλ εθθξίζεσλ. δ. Οη IgD απνηεινχλ ην 20% ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ηνπ πιάζκαηνο. ε. Οη IgE επξίζθνληαη ζπλδεδεκέλεο κε εηδηθνχο ππνδνρείο ηεο επηθάλεηαο ησλ βαζεφθηισλ θαη ζηηεπηηθψλ θπηηάξσλ. 48. ηηο θπηνθίλεο ΔΝ αλήθνπλ νη: α. Ιληεξιεπθίλεο. β. Ιληεξθεξφλεο. γ. πμεηηθνί παξάγνληεο. δ. ηεγεξηηθνί παξάγνληεο ηεο αηκνπνηήζεσο. ε. Πξνζηαγιαλδίλεο. Δ 8

9 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 49. ηε ρπκηθή αλνζία ε εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηγφλνπ (κηθξνβίνπ) κεηά ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην αληίζσκα γίλεηαη κε: α. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ. β. ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. γ. Σελ παξαγσγή ηνμηθψλ ή ιπηηθψλ νπζηψλ απφ ηα ΝΚ θχηηαξα κε ην κεραληζκφ ηεο θπηηαξηθήο αληηζσκαηνεμαξηψκελεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο δ. ινπο ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο. ε. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ.θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. 50. Οη ελεξγέο δψλεο ζηελ λεπξνκπτθή ζχλαςε βξίζθνληαη: α. ηελ πξνζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ απειεπζεξψλεηαη ε Ach. β. ηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ βξίζθνληαη νη ππνδνρείο ηεο Ach. γ. ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν ηνπ κπτθνχ θπηηάξνπ. δ. ην ζχζηεκα ησλ Σ ζσιελαξίσλ. 51. Η αθεηπινρνιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο ζηηο: α. Νεπξνκπτθέο ζπλάςεηο. β. Μεηαγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. γ. Πξνγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. ε θακκία απφ ηηο ππφινηπεο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο. Δ 52. Η λνξαδξελαιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο: α. ηηο πξνγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. β. ηηο κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. γ. ηηο κεηαγαγγιηαθέο απνιήμεηο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ κνλνακηλνμεηδάζε. 53. Η ληνπακίλε: α. Δίλαη θχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηα βαζηθά γάγγιηα. β. Δθθξίλεηαη ζηα αξγπξφθηια θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ εληέξνπ. γ. Χο λεπξνδηαβηβαζηήο αζθεί θπξίσο δηεγεξηηθή δξάζε. δ. Δλεξγνπνηείηαη απφ ηελ θαηερνιν-ν-κεζπινηξαλζθεξάζε. 54. Ο ζπλαπηηθφο θάκαηνο νθείιεηαη ζηελ: α. Δμάληιεζε ηεο απνζεθεπκέλεο δηαβηβαζηηθήο νπζίαο. β. Πιήξε δέζκεπζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο κε ηελ δηαβηβαζηηθή νπζία. γ. Δμάληιεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ηφλησλ Ca2+. δ. Τπεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ Ca2+. ε. 9

10 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 55. Πνηέο ζπλάςεηο έρνπλ ηελ αθεηπινρνιίλε σο λεπξνδηαβηβαζηή: α. Οη λεπξνκπτθέο ησλ γξακκσηψλ κπψλ. β. Οη γαγγιηαθέο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. γ. Οη κεηαγαγγιηαθέο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Μεξηθέο ζπλάςεηο ηνπ Κ.Ν.. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. Δ 56. Η απιή δηάρπζε κίαο νπζίαο: α. Μπνξεί λα γίλεη αληίζεηα πξνο ηε βαζκίδσζε ζπγθέληξσζεο. β. Μπνξεί λα ζπκβεί αληίζεηα πξνο έλα ειεθηξνρεκηθφ gradient. γ. Δίλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο. δ. είρλεη ηδηφηεηεο θνξεζκνχ. ε. Δμαξηάηαη απφ νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ. 57. αζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαθνξάο κε θνξείο είλαη: α. Ο θνξεζκφο. β. Ο αληαγσληζκφο. γ. Η εηδηθφηεηα. δ. Η αλαζηνιή. ε. ια ηα ππφινηπα. Δ 58. Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ζπλίζηαληαη απφ κία: α. ηηβάδα ιηπνεηδψλ κε πδξφθνβεο νπξέο πνπ εκβπζίδνληαη ζε χδσξ. β. ηηβάδα ιηπνεηδψλ πνπ επξίζθεηαη κεηαμχ δχν ζηηβάδσλ πξσηετλψλ. γ. Άθακπηε ζηηβάδα ιηπνεηδψλ κε επθίλεηεο πξσηεΐλεο. δ. πλακηθή ιηπνεηδή δηπινζηηβάδα κε δηακεκβξαληθέο θαη πεξηθεξηθέο πξσηεΐλεο. ε. Ληπνεηδή δηπινζηηβάδα πεξηζζφηεξν δηαπεξαηή απφ πδξφθηιεο νπζίεο παξά απφ 59. Μία κεκβξάλε πνπ επηηξέπεη φιεο ηηο νπζίεο λα πεξλνχλ δηακέζνπ απηήο νλνκάδεηαη: α. Ηκηπεξαηή. β. Δθιεθηηθά δηαπεξαηή. γ. Με δηαπεξαηή. δ. ηαπεξαηή. 60. ηνπο ελήιηθεο άλδξεο (ειηθίαο 40-60) εηψλ ε κέζε (εθαηνζηηαία) θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε χδσξ είλαη πεξίπνπ: α. 70% β. 90% γ % δ. 45% 10

11 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 61. Η θπηηαξηθή κεκβξάλε: α. πνηειείηαη θπξίσο απφ πδαηάλζξαθεο. β. Δίλαη πην δηαπεξαηή απφ ηηο ιηπνδηαιπηέο παξά απφ ηηο πδαηνδηαιπηέο νπζίεο. γ. ελ πεξηέρεη έλδπκα. δ. Πεξηέρεη ηνπο θπξίσο ππνδνρείο ησλ ζηεξνεηδψλ νξκνλψλ. 62. Οη δίαπινη ηνπ Νa+: α. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ ηεηξαδνηνμίλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμσθπηηάξηα πιεπξά ηνπ β. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ 4-ακηλνππξηδίλε. γ. πνηεινχληαη απφ δχν α ππνκνλάδεο θαη κία β. δ. Δρνπλ ηζρπξά ζεηηθά θνξηία ζηελ επηθάλεηα ηνπ απινχ ηνπο. 63. Όηαλ απμάλεηαη ε σζκσιηθφηεηα ηνπ εμσθπηηαξίνπ πγξνχ ηφηε: α. Σν άηνκν δηςάεη. β. Μεηψλεηαη ν φγθνο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ πγξνχ. γ. ηακαηά ε εθίδξσζε. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 64. ηα ην ζχκπιεγκα Golgi ηζρχεη φηη: α. Δπξίζθεηαη εληφο ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. β. Έρεη απμεκέλν αξηζκφ ξηβνζσκαηίσλ. γ. πνηειεί ηε ζέζε ζπλζέζεσο θσζθνιηπνεηδψλ, ρνιεζηεξφιεο, ζηεξνεηδψλ. δ. πλζέηεη ζηαιηθφ θαη παινπξνληθφ νμχ θαη ηε ζεητθή ρνλδξντηίλε. 65. Σν δπλακηθφ δξάζεσο ηεο κεκβξάλεο λεπξηθνχ θπηηάξνπ_: α. Έρεη κία πξνο ηα κέζα θίλεζε Κ+ θαηά ηελ αλνδηθή ηνπ θάζε. β. Έρεη κία αληηζηξνθή ηνπ δπλακηθνχ ζηα +85 mv. γ. θνινπζείηαη κεηά απφ κία θαζπζηέξεζε απφ θίλεζε Κ+ πξνο ηα κέζα. δ. Οθείιεηαη ζηελ είζνδν Νa+ ζην θχηηαξν. 66. Πφισζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη: α. Η δηαθνξά ζπγθεληξψζεσο πξσηετλψλ αλάκεζα ζηνλ ελδνθπηηάξην θαη εμσθπηηάξην ρψξν. β. Η αλάπηπμε ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπηηάξνπ. γ. Η δηαθνξά θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ. δ. Η δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. ε. Η δηαθνξά ησλ ηφλησλ Νa+ κεηαμχ ελδνθπηηάξηνπ θαη εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ. 11

12 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 67. Η δηάξθεηα ηεο αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο: α. Διαηηψλεηαη. β. πμάλεη. γ. ελ κεηαβάιιεηαη. δ. πμάλεηαη θαη θαηφπηλ ειαηηψλεηαη. 68. ελδξηηηθή δψλε νλνκάδεηαη: α. Μφλν ην ζψκα ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. β. Μφλν ν εθθπηηθφο θψλνο ησλ θηλεηηθψλ λεπξψλσλ. γ. Η πεξηνρή ηνπ λεπξψλα πνπ δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ άιινπο λεπξψλεο. δ. Ο λεπξάμνλαο κε φιεο ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ. 69. Η κπειίλσζε ησλ θηλεηηθψλ ηλψλ ζπκπιεξψλεηαη: α. Καηά ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. β. Καηά ηελ ελδνκήηξην δσή. γ. Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο. δ. Καηά ην εηθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. 70. To δπλακηθφ δξάζεσο: α. ξρίδεη κε ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο κεκβξάλεο. β. Δίλαη ην απνηέιεζκα κίαο βαζκηαίαο αχμεζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο κεκβξάλεο ζην Κ+ θαη αληίζηνηρεο κείσζεο ζην Νa+. γ. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηεο κεκβξάλεο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. 71. Σν δπλακηθφ εξεκίαο ελφο λεπξηθνχ θπηηάξνπ είλαη πεξίπνπ: α. 90 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). β. 90 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). γ. 50 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). δ. 70 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). 72. H ηξνπνκπνζίλε: α. ξα σο ζέζε δεζκεχζεσο ησλ Ca2+ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο. β. Παξεκπνδίδεη ηε δέζκεπζε ηεο αθηίλεο κε ηε κπνζίλε. γ. Έρεη ηθαλφηεηα ΣΡάζεο. δ. Δίλαη κία πξσηείλε ησλ παρέσλ λεκαηίσλ. 12

13 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 73. Η έληαζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο απμάλεηαη κε: α. χμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ. β. Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θιίκαθνο (Treppe). γ. Μείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ κπφο αξθεηά θάησ απφ ην κήθνο εξεκίαο. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 74. Ο γξακκσηφο κπο: α. Έρεη βεκαηνδνηηθά θχηηαξα. β. πζηέιιεηαη φηαλ ηφληα αζβεζηίνπ απνδίδνληαη απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν. γ. πζηέιιεηαη, φηαλ ζπζηέιινληαη ηα λεκάηηα αθηίλεο θαη κπνζίλεο. δ. Έρεη δχλακε ζπζηνιήο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ηνπ κήθνο. Δ 75. Ιζνκεηξηθή ζπζηνιή είλαη απηή θαηά ηελ νπνία: α. Διαηηψλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. ηαηείλνληαη ηα ειαζηηθά ζηνηρεία ηνπ κπφο. γ. Κηλείηαη ην θνξηίν. δ. Ιζρχεη ε αξρή κεγέζνπο ηνπ Henneman. 76. Ο ιείνο κπο: α. Σείλεη λα ζπζηαιεί θαηά ηελ παζεηηθή ηνπ δηάηαζε. β. πλήζσο παξαιχεη φηαλ απνλεπξσζεί. γ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηνλ γξακκσηφ κπ. δ. ελ πεξηέρεη κπντλίδηα. 77. H δχλακε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο πνπ κπνξεί λα παξάγεη έλαο κπο (ηζνκεηξηθψο): α. πμάλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. Διαηηψλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. γ. Δίλαη κέγηζηε ζην κήθνο εξεκίαο, θαη ειαηηψλεηαη ζε κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα κήθε. δ. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ην κήθνο ηνπ κπφο. 78. Μία θηλεηηθή κνλάδα απνηειείηαη απφ κπτθέο ίλεο: α. Πνιιψλ ηχπσλ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. β. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. δ. Πνιιψλ ηχπσλ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. 13

14 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 79. ηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην κπ, θαηά ηε κπτθή ζπζηνιή ηζρχεη φηη: α. Σν 85% ηεο ζεξκφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθφ έξγν. β. Καηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή, παξάγεηαη κηθξφηεξν έξγν απ φηη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή γηαηί θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ κπφο. γ. ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή δελ παξάγεηαη ζεξκφηεηα, γηαηί δελ παξάγεηαη θίλεζε. δ. Η ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή (θαηλφκελν Fenn). 80. Η δχλακε πνπ αλαπηχζζεη έλαο γξακκσηφο κπο εμαξηάηαη απφ: α. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο. β. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ. γ. Σν δηαζέζηκν ΣΡ. δ. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ ε. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ θαη ην δηαζέζηκν ΣΡ 81. Μνλήξεηο ιείεο κπτθέο ίλεο επξίζθνληαη: α. ηελ ίξηδα. β. ηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν. γ. ηνλ νπξεηήξα. δ. ηελ ίξηδα θαη ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν ε. ηελ ίξηδα, ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν θαη ζηνλ νπξεηήξα 82. Καηά ηελ δηάξθεηα κηάο ηζνκεηξηθήο ζπζηνιήο, ρσξίο ηελ παξαγσγή εμσηεξηθνχ έξγνπ ή θίλεζεο, φιε ε ελέξγεηα ειεπζεξψλεηαη κε ηελ κνξθή: α. Ηιεθηξηζκνχ. β. Θεξκφηεηαο. γ. Μαγλεηηζκνχ. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 83. ηα ηε λεπξνκπτθή ζχλαςε ηνπ γξακκσηνχ κπφο ηζρχεη φηη: α. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κπτθήο κεκβξάλεο, ζηή ζπλαπηηθή ζρηζκή, βξίζθεηαη ην έλδπκν αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. β. ηε λεπξνκπτθή ζρηζκή ππάξρνπλ πνιινί δίαπινη ηφλησλ λαηξίνπ. γ. Η αθεηπινρνιίλε ζπληίζεηαη απφ ην κπτθφ θχηηαξν. δ. Σν θνπξάξην ζπληίζεηαη απφ ηνλ ηειηθφ θηλεηηθφ λεπξψλα. 14

15 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 84. ηηο λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο ησλ γξακκσηψλ κπψλ: α. Κάζε ηειηθή θηλεηηθή πιάθα απνηειεί ηκήκα ησλ απνιήμεσλ ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα. β. Οη ηπραίεο κηθξνεθπνιψζεηο ηεο κεκβξάλεο (MEPPs) επεξεάδνπλ ηνλ θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Οη ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο πεξηέρνπλ θπζηίδηα αθεηπινρνιίλεο. δ. ια είλαη ζσζηά ε. Καλέλα δελ είλαη ζσζηφ 85. Η λεπξνδηαβηβαζηηθή νπζία ησλ γαγγιηαθψλ ζπλάςεσλ ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θπξίσο: α. Η λνξαδξελαιίλε. β. Η ζεξνηνλίλε. γ. Σν γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ. δ. Η αθεηπινρνιίλε. 86. Οη λεπξηθέο ψζεηο: α. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. β. Μπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε. γ. Σαμηδεχνπλ κε ηε ηαρχηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. δ. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηελ λεπξνκπηθή ζχλαςε 87. Σν εξεζηζηηθφ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ: α. πνηειεί ππεξπνισηηθφ δπλακηθφ. β. Δίλαη πάληνηε αξθεηνχ εχξνπο ψζηε λα πξνθαιεί δπλακηθφ δξάζεσο ζηνλ κεηαζπλαπηηθφ γ. Ιζνδπλακεί κε ην δπλακηθφ ηζνξξνπίαο ηνπ Να+. δ. Πξνθαιεί εθπφισζε ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο. ε. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο δηαβαηφηεηαο ζηνπο δηαχινπο Κ+ ηχπνπ βξαδένο αλνξζσηνχ. 88. Σν ζπλαπηηθφ δηάιεηκκα είλαη ηεο ηάμεσο: α. Σσλ 500msec. β. Σσλ 50κsec. γ. Σνπ 1msec. δ. Σσλ 150κsec. 89. Η θπζνζηηγκίλε πξνθαιεί δηέγεξζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε επεηδή: α. Δκπνδίδεη ηε ζχλδεζε ηεο αθεηπινρνιίλεο κε ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο. β. ελ θαηαζηξέθεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιελεζηεξάζε. γ. ηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ ηεο ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο. δ. Πξνθαιεί αζξφα είζνδν Ca2+ ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα δηεπθνιχλνληαο ηελ έθιπζε ε. πελεξγνπνηεί ηελ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. Δ 15

16 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 90. ηνπο αλαινγηθνχο ππνδνρείο: α. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ψζεσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. β. Δκθαλίδεηαη νκνβξνληία πςίζπρλσλ ψζεσλ θαηά ηελ αξρηθή άλνδν ηεο εληάζεσο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. γ. Σν πξνσζνχκελν δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη θαη ζε ππνβαιβηδηθά εξεζίζκαηα. δ. ελ ηζρχεη θαλέλα απφ ηα ππφινηπα. 91. Η αηζζεηηθή κνλάδα είλαη: α. Η έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεη κία νκάδα αηζζεηηθψλ ππνδνρέσλ. β. Σν ζχλνιν ελφο αηζζεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηνπο πεξηθεξηθνχο γ. Σν ζχλνιν ελφο θηλεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηηο κπτθέο ίλεο ζηηο νπνίεο δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. 92. Καηά ην θαηλφκελν ηεο πξνβνιήο ηνπ πφλνπ (δψλεο ηνπ Head), ν πφλνο πξνβάιιεηαη: α. πφ ην έλα ήκηζπ ηνπ ζψκαηνο ζην άιιν. β. πφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνην άιιν. γ. Πξνέξρεηαη απφ ςπρνπαζνινγηθά αίηηα θαη ν πφλνο είλαη ςεπδήο θαη αλχπαξθηνο. δ. πφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δεξκαηηθή πεξηνρή. 93. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ πνλνθέθαιν; α. αλ βαζχ ζπιαρληθφ πφλν. β. αλ νμχ επηθαλεηαθφ πφλν. γ. αλ επηθαλεηαθφ ζσκαηηθφ πφλν. δ. αλ βαζχ ζσκαηηθφ πφλν. 94. Η δεπηεξνπαζήο ππεξαιγεζία νθείιεηαη: α. ε αλεπάξθεηα λεπξνδηαβηβαζηψλ. β. ε λεπξνγελή εθθχιηζε. γ. ε ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε. δ. ε αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ λεχξσλ. 95. Οη ζεξκνυπνδνρείο ζηέιλνπλ ην κέγηζην ησλ ψζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο: α. 15ν C - 30ν C β. 40ν C - 50ν C γ. 38ν C - 43ν C δ. πάλσ απφ 50ν C 16

17 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 96. Η βαιβίδα γηα ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκηθνχ πφλνπ: α. Δίλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε άλζξσπν. β. Δίλαη πεξίπνπ 45ν C. γ. Δίλαη πεξίπνπ 70ν C. δ. Μεηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην άλζξσπν δηαρξνληθά. 97. Καηά ηελ θαηαζηξνθή ηζηψλ ν πφλνο πνπ πξνθαιείηαη ΔΝ νθείιεηαη ζηελ απειεπζέξσζε α. Ηπαξίλεο. β. ξαδπθηλίλεο. γ. Ιζηακίλεο. δ. εξνηνλίλεο. 98. Ο θσιηθφο ηνπ λεθξνχ απνηειεί έλα παξάδεηγκα: α. σκαηηθνχ πφλνπ. β. πιαγρληθνχ πφλνπ. γ. Πξψηνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. δ. εχηεξνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. 99. Η πεηξακαηηθή δηεπξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ γίλεηαη κε: α. γ-αθηηλνβνιία. β. Τπέξπζξεο αθηίλεο. γ. Σν πείξακα ησλ ηξηψλ δνρείσλ ηνπ Weber. δ. Τπεξηψδε αθηηλνβνιία Κλεζκφο δελ εκθαλίδεηαη: α. ηνπο επηπεθπθφηεο. β. ηνλ ξηληθφ βιελλνγφλν. γ. ηε γιψζζα. δ. ηα ζε βάζνο φξγαλα Οη ιχεο κπτθέο ίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ: α. Μεγάιε δηάκεηξν, β. Όπαξμε ηξνπνλίλεο, γ. Όπαξμε θαικνδνπιίλεο, δ. αθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο, ε. Ιδηαίηεξα κεγάιν κήθνο 17

18 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 102. Ο θαξδηαθφο κπο:& α. πνηειεί δνκηθφ ζπγθχηην, β. πνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζπγθχηην, γ. Οη κπτθέο ηνπ ίλεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε δ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ άζξνηζε ζπζπάζεσλ ε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζαθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο 103. Η αθεηπινρνιηλεζηεξάζε είλαη έλδπκν πνπ: α. πλζέηεη αθεηπινρνιίλε, β. δξαλνπνηεί ηελ αθεηπινρνιίλε, γ. Δλεξγνπνηεί ηνπο αλαζηνιείο ηεο αθεηπινρνιίλεο δ. λαζηέιιεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιίλε ε. πνθιείεη ηνπο ρνιηλεξγηθνχο ππνδνρείο 104. Η ελδνθπηηαξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ Ca θαζνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ: α. Σε ιεηηνπξγία αληιίαο Ca β. Σε ιεηηνπξγία αληηκεηαθνξέσλ Να - Ca γ. Σελ χπαξμε θαικνδνπιίλεο ή ηξνπνλίλεο εληφο ηνπ θπηηάξνπ δ. ια ηα ππφινηπα ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα 105. Πξσηετλνζχλζεζε ζην θχηηαξν γίλεηαη: α. ηα ιπζνζσκάηηα, β. ηα ξηβνζσκάηηα, γ. ηα ππεξνμπζσκάηηα, δ. ηνλ ππξεληθφ θάθειιν ε. Σα θεληξνζσκάηηα 106. Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ δελ είλαη κεραλνυπνδνρείο: α. σκάηηα Pacini, β. Σελφληεηα φξγαλα Golgi, γ. Κνξχλεο Krause, δ. πηηθνί δίζθνη Merkel ε. σκάηηα Meissner 107. Σν παξαγσγφ δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη: α. πφ ειεθηξνηνληθή κεηάδνζε γχξσ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπ β. πφ έληαζε αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο γ. πφ άζξνηζε ησλ εξεζηζκάησλ ζην ρψξν δ. πφ άζξνηζε εξεζηζκάησλ ζην ρξφλν ε. ια ηα ππφινηπα Δ 18

19 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 108. Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ Ο2 γηα θάζε lt παξαγνκέλνπ CO2. β. Δμαξηάηαη βαζηθά απφ ηε ζρέζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπψλ. γ. πμάλεη φηαλ εμσθιείηαη ην ρξένο Ο2. δ. Δίλαη ηειηθά αλεμάξηεην ηεο πνζφηεηαο ησλ θαηνκέλσλ πξσηετλψλ. ε. Διαηηψλεηαη θαηά ηελ ππέξπλνηα Η αηκάησζε ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ: α. πμάλεη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κπτθήο εξγαζίαο κε ηελ παξέκβαζε απνθιεηζηηθά βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ. β. Μεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κπτθήο ζπζηνιήο. γ. πμάλεη θαηά ηελ κπτθή εξγαζία κέρξη θαη ζην 50 πιάζην ηεο ηηκήο θαηά ηελ εξεκία. δ. Μεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο. ε. πμάλεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ Η κπτθή εξγαζία: α. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αλαπλεφκελνπ αέξα θαη ειάηησζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο. β. Πξνθαιεί άλνδν ηεο Pco2 θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο Po2. γ. Πξνθαιεί πεξηθεξηθφ θάκαην ε έληαζε ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ην πνζφ ηνπ ελαπνκείλαληνο απνζέκαηνο γιπθνγφλνπ ζηνπο κπο. δ. πμάλεη ηελ ρεκηθή ζπγγέλεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο κε ην O2. ε. Πξνθαιεί απμεκέλε δηαπλνή σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ph πνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπ κεηαβνιηζκνχ είλαη: α. Η παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. β. Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. γ. Η αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. δ. Η παξαγσγή ελέξγεηαο θαη δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ε. Η επίηεπμε ζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο: α. Δίλαη ε ειάρηζηε πξνζθνξά ελέξγεηαο πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηε δηαηήξεζε επ αφξηζην ηεο δσήο ηνπ θπηηάξνπ. β. Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο πνπ παίξλεη ν νξγαληζκφο. γ. Πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηνλ χπλν. δ. Πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκηδνκεηξίαο. ε. Δίλαη κηθξφηεξνο θαηά ηελ ςπρηθή εξεκία Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ ζεξκαληηθή αμία ηνπ κίγκαηνο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. β. Πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ ηνπ αηφκνπ. γ. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ην θχιν. δ. πμάλεη κεηά ην ηέινο ηεο κπτθήο εξγαζίαο. ε. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε ζεξκηδνκεηξία. 19

20 Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 114. Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. ίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. β. Τπνινγίδεηαη απφ εηδηθά λνκνγξάκκαηα. γ. Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ πξσηετλψλ. δ. Δίλαη αλεμάξηεην ηεο δεκηνπξγίαο ρξένπο νμπγφλνπ. ε. Ρπζκίδεη ην ph ηνπ αίκαηνο Η εηδηθή δπλακηθή ελέξγεηα ησλ ηξνθψλ: α. Οθείιεηαη ζηηο θαζαξά πεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. β. Οθείιεηαη ζηηο βηνρεκηθέο εμεξγαζίεο κεηαβνιηζκνχ θαη αθνκνίσζεο ησλ ηξνθψλ. γ. Πξνζδίδεη ζηηο πξσηεΐλεο κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα σο πεγή ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηα ιίπε. δ. Οθείιεηαη ζηελ απακίλσζε ησλ πξσηετλψλ ζην ιεπηφ έληεξν. ε. λεβάδεη ηνλ κεηαβνιηζκφ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ φζνλ αθνξά ηηο πξσηεΐλεο ζε ζρέζε κε ηνπο πδαηάλζξαθεο Δίλαη ΛΘΟ φηη ν βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο: α. πμάλεη ζηνλ ππεξζπξενεηδηζκφ. β. Διαηηψλεηαη ζηε καθξνρξφληα αζηηία. γ. πμάλεηαη ζηελ ππεξέθθξηζε ησλ θαηερνιακηλψλ. δ. Διαηηψλεηαη ζην άγρνο. ε. ελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ χπλν Σν ρξένο νμπγφλνπ: α. Δκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο αηθλίδηαο αλάγθεο εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο. β. Μεηξηέηαη ζε kcal/l θαηαλαιηζθφκελνπ O2. γ. ελ ππεξβαίλεη ηα 8 l O2. δ. Διαηηψλεη ην αλαπλεπζηηθφ πειίθν. ε. πλδέεηαη κε ηελ ζεξκαληηθή αμία ηνπ νμπγφλνπ κέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κπτθήο εξγαζίαο: α. Δπέξρεηαη, κε ηελ παξέκβαζε λεπξηθψλ κεραληζκψλ, αχμεζε ηνπ ΚΛΟ. β. Η αηκνζθαηξίλε δεζκεχεη ιηγφηεξν νμπγφλν. γ. Παξνπζηάδεηαη πηψζε ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο. δ. Η δηαπλνή ησλ πλεπκφλσλ ειαηηψλεηαη. ε. Η πξφζιεςε ηνπ νμπγφλνπ, ζηνπο πλεχκνλεο απφ ην θιεβηθφ αίκα είλαη κηθξφηεξε ηα πνηθηιφζεξκα δψα: α. Οη ζεξκνξξπζκηζηηθνί κεραληζκνί είλαη πνιχ αλεπηπγκέλνη. β. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππξήλα δηαηεξείηαη ακεηάβιεηε κφλν ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. γ. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο κεηαβάιιεηαη παξαθνινπζψληαο ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. δ. Η ζπκπεξηθνξά θαη ε ζεξκνξξχζκηζε καδί εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζεξκνθξαζίαο ζε πεξηνξηζκέλα φξηα. ε. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη πνιχ ρακειή. 20

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού 1 Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο σζηή Β Καηεγνξία: Δξκελεία 2 Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο Σύνατη Νεπξνκπτθή χλαςε χλαςε νεςπικόρ άξοναρ ηελική απόληξη δενδπίηερ νεςπικό κύηηαπο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ χλαςε νεςπικό κύηηαπο λεπξνδηαβηβαζηήο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6

Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία. Nut1_l6 Mέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Nut1_l6 Οξηζκφο Υεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) 1 Σν γηλφκελν δηαιπηφηεηαο: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) α. Δίλαη ην [Ca2+]. [πξσηεΐλε]. β. Δίλαη ην [Ca2+]. [HPO42-]. γ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνκπνγξαθία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. 6.1 Δηζαγσγή. 6.2 Γνκή ζθειεηηθνύ κπόο. Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π.

Ζιεθηξνκπνγξαθία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. 6.1 Δηζαγσγή. 6.2 Γνκή ζθειεηηθνύ κπόο. Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ζιεθηξνκπνγξαθία Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π. 6.1 Δηζαγσγή Ζ ειεθηξνκπνγξαθία είλαη κηα ηερληθή θαηαγξαθήο ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ κπφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 23 Μαΐνπ 2011 07:30-10:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα