Ζιεθηξνκπνγξαθία ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δηζαγσγή. 6.2 Γνκή ζθειεηηθνύ κπόο. Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζιεθηξνκπνγξαθία ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. 6.1 Δηζαγσγή. 6.2 Γνκή ζθειεηηθνύ κπόο. Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π."

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Ζιεθηξνκπνγξαθία Γεκήηξεο Κνπηζνχξεο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Γηψξγνο Μαηζφπνπινο Δξεπλεηήο ΔΠΗΔΤ-Δ.Μ.Π. 6.1 Δηζαγσγή Ζ ειεθηξνκπνγξαθία είλαη κηα ηερληθή θαηαγξαθήο ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ κπφο, φηαλ δηεγείξεηαη γηα ζπζηνιή. Ζ θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ κπφο θαιείηαη ειεθηξνκπνγξάθεκα (ΗΜΓ). Σν ΖΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κειέηε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλαξκνγήο. Ζ πεξηνρή έξεπλαο θαιείηαη ζπλήζσο θηλεζηνινγηθή ειεθηξνκπνγξαθία θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ή ηνπ κεγέζνπο ησλ εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ ξνπψλ ή δπλάκεσλ πνπ δξνπλ ζε έλα κέινο ηνπ ζψκαηνο. Παξάιιεια, ην ΖΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ δπλακηθνχ κπψλ φπσο ηνπ ζηνκάρνπ, θχζηεσλ θ.ιπ., γηα ηε κειέηε πξνθιεηψλ παξακνξθψζεσλ ή ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπο. 6.2 Γνκή ζθειεηηθνύ κπόο ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ε δνκή ελφο ηππηθνχ ζθειεηηθνχ κπφο. ην ζρήκα 6.1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο κπφο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην πνπ απμάλεη ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ζηα 0,2 nm. Οη βαζηθέο κνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ ην κπ είλαη νη κπτθέο ίλεο (muscle fibers). Κάζε κία απνηειεί κηα ρσξηζηή θπςειίδα πνπ απαξηίδεηαη απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ππξήλεο. Οη

2 κπτθέο ίλεο είλαη ηαθηνπνηεκέλεο ζε δέζκεο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη κπτθέο δέζκεο (muscle fasciculus). Ο ρψξνο κεηαμχ ησλ κπτθψλ ηλψλ, καδί κε ηηο κπτθέο δέζκεο, θαιχπηεηαη απφ ζπλδεηηθνχο ηζηνχο. Δπηπιένλ, θάζε κπτθή δέζκε θαιχπηεηαη εμσηεξηθά απφ έλα δπλαηφ ζπλδεηηθφ ηζηφ ελψ νιφθιεξνο ν κπο θαιχπηεηαη εμσηεξηθά απφ έλα πην δπλαηφ επίζηξσκα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. ρήκα 6.1: Βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ζθειεηηθνχ κπφο Έλαο ηππηθφο ζθειεηηθφο κπο κπνξεί λα επηκεθπλζεί, έρνληαο δηάκεηξν απφ κm θαη κήθνο απφ κεξηθά mm κέρξη κεξηθά cm, θηάλνληαο κεξηθέο θνξέο θαη ηα 30 cm (καθξχο κπο). Οη κπτθέο ίλεο εθηείλνληαη απφ ηε κία άθξε ηνπ κπ ζηελ άιιε, αιιά ζπρλά ε έθηαζε απηή ζπλνδεχεηαη κε ηε κεηαβνιή κέξνπο ηνπ κήθνπο ηνπ κπφο θαηαιήγνληαο ζε ηελνληψδεηο ή άιινπο ζπλδεηηθνχο ηζηνχο. Ο επίπεδνο ππξήλαο ησλ κπτθψλ ηλψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε κπτθή-θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη δηαηξείηαη ζε λέεο ίλεο, δηακέηξνπ 1 κm πεξίπνπ, πνπ νλνκάδνληαη κπν-ηλίδηα (myofibrils). Σα κπν-ηλίδηα κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ ζην κηθξνζθφπην, θαζψο κεξηθέο δψλεο ηνπο, πνπ νλνκάδνληαη ηζνηξνπηθέο ή Η-κπάληεο, αληζνηξνπηθέο ή Α-κπάληεο θαη Ε- κπάληεο, κπνξνχλ λα ρξσκαηηζηνχλ κε βαζηθέο βαθέο, φπσο αηκαηνμπιίλε. Αλ ν κπο ζπζηαιιεί, νη Η-κπάληεο ζπξξηθλψλνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο Α-κπάληεο πνπ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. Κάζε κπν-ηλίδην απνηειείηαη απφ ζχλνιν κπνλεκάησλ (myofilaments). Απηά δηαρσξίδνληαη εγθάξζηα απφ ηηο Ζ-κπάληεο (πεξηιακβάλνληαη ζηηο Α-κπάληεο) ζε ζεηξηαθέο επαλαιακβαλφκελεο πεξηνρέο πνπ νλνκάδνληαη ζαξθνκεξίδηα (sarcomeres), κε κήθνο εμαξηψκελν απφ ηε δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπ. Γχν ηχπνη κπνλεκάησλ δηαθξίλνληαη

3 ζε θάζε ζαξθνκεξίδην: ιεπηά κπνλήκαηα δηακέηξνπ 5nm πνπ νλνκάδνληαη κφξηα αθηίλεο (actin molecules) θαη κπνλήκαηα δηακέηξνπ 12nm πνπ νλνκάδνληαη κφξηα κπνζίλεο (myosin molecules). Ζ δηάηαμε θαη ε αιιεινζπζρέηηζε ησλ λεκάησλ αθηίλεο θαη κπνζίλεο επεξεάδνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ κπφο, φηαλ απηφο ππφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή εξεζίζκαηνο. ρήκα 6.2: ρεκαηηθή παξάζηαζε θηλεηηθήο κνλάδαο: λεπξψλαο κε λεπξηθέο ίλεο, ηειηθέο θηλεηηθέο πιάθεο θαη κπτθέο ίλεο 6.3 Νεπξηθή ώζε Ζ θίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κπτθήο ζπζηνιήο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαηξνπή ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή. Απηφο ν ελεξγεηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα κπτθά θχηηαξα, δειαδή ηηο κπτθέο ίλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ έιεγρν ηεο βνχιεζεο, δειαδή ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Νεπξηθή ψζε ή δηέγεξζε νλνκάδεηαη ε ειεθηξνρεκηθή δηαηαξαρή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα λεπξηθφ θχηηαξν απφ ειεθηξηθά, ρεκηθά ή κεραληθά εξεζίζκαηα θαη κεηαθέξεηαη θαηά κήθνο ηνπ λεπξνάμνλα. Ζ δηαηαξαρή απηή αληηζηνηρεί ζηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πφισζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ηεο δηαπεξαηφηεηάο ηεο ζην Νa + (λάηξην) θαη ζην Κ + (θάιην). ηηο κεκβξάλεο φισλ νπζηαζηηθά ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηνο ππάξρνπλ ειεθηξηθά δπλακηθά. Γεληθά ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ, θαη ακέζσο κεηά απφ ηε κεκβξάλε ηνπο, ππάξρνπλ αξλεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα (αληφληα), ελψ ακέζσο έμσ απφ ηε κεκβξάλε ζπγθεληξψλεηαη πνζφηεηα ζεηηθά θνξηηζκέλσλ ηφλησλ (θαηηφληα).

4 6.3.1 Αλάπηπμε δπλακηθνύ κεκβξάλεο ηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ νη ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ ηφλησλ κέζα θαη έμσ απφ ηε λεπξσληθή ίλα ήηαλ ίζεο, δελ ζα ππήξρε δπλακηθφ κεκβξάλεο θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο. Όκσο έλα θπζηνινγηθφ θχηηαξν αλαπηχζζεη απηφκαηα δπλακηθφ κεκβξάλεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λαηξίνπ-θαιίνπ. Ζ αληιία λαηξίνπ κεηαθέξεη κεξηθά απφ ηα ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα λαηξίνπ (θαηηφληα λαηξίνπ) απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ ηεο ίλαο, κε απνηέιεζκα ην εζσηεξηθφ ηεο κπτθήο ίλαο λα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν (πιεφλαζκα αξλεηηθψλ ηφλησλ - αληφληα). Ζ ίδηα αληιία λαηξίνπ είλαη θαη αληιία θαιίνπ. Ο ίδηνο κεραληζκφο πνπ ελεξγεί σο θνξέαο εμαγσγήο λαηξίνπ απφ ην θχηηαξν, κεηαθέξεη ηαπηφρξνλα θάιην ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ αληιία φκσο κεηαθέξεη πξνο ηα έμσ ηξία κφξηα λαηξίνπ, γηα θάζε δχν κφξηα θαιίνπ πνπ εηζάγεη ζην θχηηαξν, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη πάληνηε κεηαθνξά πεξηζζφηεξσλ ζεηηθψλ ηφλησλ πξνο ηα έμσ. Ζ δηαξθήο άληιεζε πεξηζζφηεξσλ θνξηίσλ απφ ηελ εζσηεξηθή πξνο ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο (3 ηφλησλ λαηξίνπ πξνο 2 ηφληα θαιίνπ πνπ εηζέξρνληαη ζην θχηηαξν), νδεγεί ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ κεκβξάλεο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ. Σν δπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο λεπξηθέο θαη ηηο κπτθέο ίλεο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ λεπξηθψλ ή ησλ κπτθψλ ψζεσλ αληίζηνηρα. Ζ λεπξηθή ψζε κεηαδίδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα κε ην λεπξνάμνλα ηνπ θηλεηηθνχ λεπξηθνχ θπηηάξνπ ζηελ ηειηθή θηλεηηθή πιάθα πνπ απνηειεί ηε λεπξνκπτθή ζχλδεζε. Οηαλ ε λεπξηθή ψζε θζάζεη ζηελ ηειηθή θηλεηηθή πιάθα, εθπνιψλεηαη ε λεπξηθή ίλα θαη απειεπζεξψλεη αθεηπινρνιίλε κέζσ ησλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ. Ζ αθεηπινρνιίλε, πνπ είλαη έλαο ρεκηθφο κεηαβηβαζηήο, δηαρέεηαη ζηελ εμσθπηηαξηθή ζπλαπηηθή ζρηζκή κεηαμχ λεπξηθήο θαη κπτθήο κεκβξάλεο θαη ελψλεηαη ηειηθά κε ηνπο ππνδνρείο ηεο, νη νπνίνη ππάξρνπλ ζηε κεκβξάλε ηεο ηειηθήο πιάθαο, απμάλνληαο ηε δηαπεξαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο ζε ηφληα λαηξίνπ θαη θαιίνπ Δθπόισζε ε θαηάζηαζε εξεκίαο, ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο έρεη αξλεηηθφ θνξηίν θαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ζεηηθφ θνξηίν. Όηαλ απμεζεί απφηνκα ε δηαπεξαηφηεηά ηεο γηα ηα ηφληα λαηξίνπ, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηεο λεπξηθήο ψζεο, πνιιά απφ ηα ηφληα λαηξίνπ, πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ίλαο, εηζξένπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηαθέξνληαο ζεηηθά θνξηία. Σν γεγνλφο πξνθαιεί κείσζε ηνπ θπζηνινγηθνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ εξεκίαο θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνζεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ίλαο. Ζ απφηνκε απψιεηα ηνπ θπζηνινγηθνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ίλαο νλνκάδεηαη εθπόισζε. Σν ζεηηθφ δπλακηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηγκηαία ζην εζσηεξηθφ ηεο ίλαο θαιείηαη δπλακηθφ αλαζηξνθήο (βιέπε ζρήκα 6.3) Δπαλαπόισζε Ακέζσο κεηά ηελ εθπφισζε, νη πφινη ηεο κεκβξάλεο γίλνληαη πάιη ζρεδφλ αδηαπέξαζηνη γηα ηα ηφληα λαηξίνπ θαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξν δηαπεξαηνί απφ φ,ηη ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, γηα ηα ηφληα θαιίνπ. πλεπψο, ζηακαηά ε κεηαθίλεζε ηφλησλ λαηξίνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ίλαο θαη αληίζεηα, αξρίδνπλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα έμσ

5 ηφληα θαιίνπ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπγθέληξσζεο ζην εζσηεξηθφ. Δπεηδή ηα ηφληα θαιίνπ είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλα, ε πεξίζζεηα ησλ ζεηηθψλ θνξηίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ίλαο κεηαθέξεηαη πάιη έμσ απφ απηή, κε απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηνινγηθνχ αξλεηηθνχ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο κεκβξάλεο. Ζ δηαδηθαζία απηή θαιείηαη επαλαπόισζε (βιέπε ζρήκα 6.3). ρήκα 6.3: Γεκηνπξγία κπτθψλ δπλακηθψλ, εθπφισζε θαη επαλαπφισζε θαηά ηελ εθαξκνγή δηεγέξζεσλ (1 θαη 2), Γηα ηελ πξφθιεζε κπτθψλ δπλακηθψλ ζα πξέπεη ε δηέγεξζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα θαηψθιη (threshold). Ζ δηέγεξζε 1 δελ πξνθαιεί κπτθφ δπλακηθφ, ελψ ε δηέγεξζε 2 πξνθαιεί εθπφισζε θαη επαλαπφισζε. ην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο απεηθνλίδνληαη βεκαηηθά νη κεηαθηλήζεηο ησλ πξνθιεηψλ δπλακηθψλ θαηά κήθνο κηαο κπτθήο κεκβξάλεο: θαηάζηαζε εξεκίαο (step 1) εθπφισζε (step 2) δεκηνπξγία κπτθνχ δπλακηθνχ θαηά κήθνο ηεο κεκβξάλεο (step 3) Μπτθό δπλακηθό δξάζεο Μφιηο ε λεπξηθή ψζε, δειαδή ε εθπφισζε, θηάζεη ζηελ ηειηθή θηλεηηθή πιάθα, δεκηνπξγεί ην δπλακηθφ ηεο ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα παξάγεη ην κπτθφ δπλακηθφ δξάζεο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαηά κήθνο ηεο κπτθήο ίλαο. Σν δπλακηθφ δξάζεο ζε θάπνην ζεκείν κηαο δηεγέξζηκεο κεκβξάλεο δηεγείξεη ζπλήζσο ηα γεηηνληθά ηκήκαηά ηεο, κε απνηέιεζκα ηε κεηαβίβαζή ηνπ (βιέπε ζρήκα 6.3). πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηεο εθπφισζεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ζεηηθά θνξηία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο κεκβξάλεο κεηαθέξνληαη απφ ην ζεκείν εθπφισζεο πξνο ηηο γεηηνληθέο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο πεξηνρέο ηεο κεκβξάλεο, ελψ ζην εμσηεξηθφ ηεο κεκβξάλεο κεηαθηλνχληαη ζεηηθά θνξηία απφ ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, πνπ είλαη ζε εξεκία, ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή εθπφισζεο. Με ηελ θπθιηθή απηή κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ ειαηηψλεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηηο πεξηνρέο ηεο κεκβξάλεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηηο πεξηνρέο ηεο αξρηθήο εθπφισζεο. Όηαλ ε κείσζε ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ ππεξβεί ηα 15mV, ηφηε ζηηο πεξηνρέο απηέο δεκηνπξγείηαη λέν δπλακηθφ δξάζεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα κε

6 ηνλ ίδην κεραληζκφ πξνθαιεί δηέγεξζε άιισλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ θ.ν.θ., κέρξη ηειηθήο κεηαθίλεζεο ηεο λεπξηθήο δηέγεξζεο ζε φιν ην κήθνο ηνπ θπηηάξνπ. Ζ κεηαβίβαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθπφισζεο θαηά κήθνο ηεο κπτθήο ίλαο θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (step 3, ζρήκα 6.3) θαιείηαη κπτθή ψζε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δπλακηθνχ δξάζεο ηεο κπτθήο ίλαο (muscle fibre action polential ή motor action potential ή ΜΑΡ), πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηελ ηειηθή θηλεηηθή πιάθα θαηά κήθνο ηεο κπτθήο ίλαο. Οη κπτθέο ίλεο πνπ λεπξψλνληαη απφ ηελ ίδηα θηλεηηθή λεπξηθή ίλα νλνκάδνληαη θηλεηηθή κνλάδα. Ζ ρσξν-ρξνληθή άζξνηζε ησλ δπλακηθψλ δξάζεο φισλ ησλ κπτθψλ ηλψλ (MAPS) κηαο θηλεηηθήο κνλάδαο θαιείηαη δπλακηθό δξάζεο θηλεηηθήο κνλάδαο (motor unit active potential ή ΜUAP) θαη είλαη ην ειεθηξηθφ ζήκα πνπ παξάγεηαη ζηηο κπτθέο ίλεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο επηζηξάηεπζεο ηεο αληίζηνηρεο θηλεηηθήο κνλάδαο. 6.4 Ηιεθηξνκπνγξάθεκα Οξηζκόο Κάζε θνξά πνπ έλα δπλακηθφ δξάζεο δηαηξέρεη κηα κπτθή ίλα, έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαδίδεηαη απφ ην κπ κέρξη ην δέξκα. Αλ ζπζηέιινληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο κπτθέο ίλεο, ηα ειεθηξηθά δπλακηθά αζξνίδνληαη ζην δέξκα δίλνληαο πςειέο ηηκέο. Σνπνζεηψληαο δχν ειεθηξφδηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο, πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν κπ ή εηζάγνληαο βεινλνεηδή ειεθηξφδηα κέζα ζην κπ, είλαη δπλαηή ε ειεθηξηθή θαηαγξαθή ηεο δηέγεξζήο ηνπ, πνπ θαιείηαη ειεθηξνκπνγξάθεκα (EΜG - HMΓ). Σν ειεθηξνκπνγξάθεκα είλαη κηα ηερληθή θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ηνπ κπφο, φηαλ δηεγείξεηαη γηα ζπζηνιή. Δίλαη δειαδή, ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλακηθψλ δξάζεο ησλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ ελφο κπ, ηα νπνία κεηαδίδνληαη θαηά κήθνο ησλ κπτθψλ ηλψλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ θαηαγξαθήο. Μηα πιήξεο δηάηαμε παξαγσγήο, ιήςεο θαη παξνπζίαο FW ΖΜΓ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα Λήςε θαη θαηαγξαθή ηνπ ΗΜΓ ζήκαηνο Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ κπνειεθηξηθψλ ζεκάησλ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθξίλεηαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηε ιήςε, ελίζρπζε θαη θαηαγξαθή ηνπ κπνειεθηξηθνχ ζήκαηνο, ελψ ε δεχηεξε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα θίιηξα, ηνπο νινθιεξσηέο θαη θάζε άιιν ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ ρξήζηκν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κνξθήο ηνπ κπνειεθηξηθνχ ζήκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ζεσξεηηθά δελ έρεη θακηά επίδξαζε ζην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο Καηαγξαθή δπλακηθώλ Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΖΜΓ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έλα ή δχν ειεθηξφδηα. πλεζίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δχν ειεθηξνδίσλ ζε έλα δηπνιηθφ κνληέιν

7 (Dipole), ζεσξψληαο φηη ην ξεχκα ζπγθεληξψλεηαη ζε δχν ζεκεία θαηά κήθνο ηεο κπτθήο ίλαο. ρήκα 6.4: Σππηθή δηάηαμε κέηξεζεο ηεο ρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο πνπ δηαδίδεηαη απφ ηελ θηλεηηθή πιάθα ηεο λεπξηθήο ίλαο πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηεο κπτθήο ίλαο. Σν κηθξνειεθηξφδην είλαη κνλσκέλν εθηφο ηεο αηρκήο ηνπ θαη ην ειεθηξφδην αλαθνξάο βξίζθεηαη ζην εμσθπηηάξην πγξφ Ζ πεγή ηνπ ξεχκαηνο Η αληηπξνζσπεχεη ηελ πφισζε (depolarisation) ελψ ε πηψζε ηνπ ξεχκαηνο -Η αληηπξνζσπεχεη ηελ επαλαπφισζε (repolarisation) θαη απέρνπλ απφζηαζε b. Σν δπλακηθφ θαηαγξάθεηαη απφ έλα ειεθηξφδην ζεκείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε r απφ ηελ πεγή ηνπ ξεχκαηνο θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: (6.1) φπνπ σ είλαη ε αγσγηκφηεηα (conductivity) ηνπ κέζνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη ηζφηξνπν, δειαδή παξνπζηάδεη ηελ ίδηα αγσγηκφηεηα ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σν θαζαξφ δπλακηθφ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ην ειεθηξφδην ζεκείνπ είλαη: (6.2) φπνπ r 1 θαη r 2 είλαη νη αληίζηνηρεο απνζηάζεηο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειεθηξφδην, ζπιιέγεηαη έλα δηθαζηθφ θχκα. Σα πεξηζζφηεξα ειεθηξνκπνγξαθήκαηα απαηηνχλ δχν ειεθηξφδηα θαηαγξαθήο πάλσ ζην κπ, ψζηε ε ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη λα είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ.

8 6.4.4 Ηιεθηξόδηα Ζ ιήςε ηνπ κπνειεθηξηθνχ ζήκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ ειεθηξνδίσλ. Σα ειεθηξφδηα δηαθξίλνληαη θαηά θαλφλα ζε δχν ηχπνπο: Δπηθαλεηαθά ειεθηξφδηα (surface electrodes) Ζιεθηξφδηα βάζνπο (indwelling intramuscular electrodes) Σα επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα δηαθξίλνληαη ζε: α) Παζεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα (passive surface electrodes) θαη β) ελεξγεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα (active surface electrodes) ρήκα 6.5: Γηάηαμε ιήςεο θαη ΖΜΓ κε ειεθηξφδην νκναμνληθήο βειφλαο θαη ειεθηξφδην επηθάλεηαο δέξκαηνο Παζεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξόδηα Σα παζεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα απνηεινχληαη απφ έλα κεηαιιηθφ δίζθν, ζπλήζσο αξγχξνπ / ρισξηνχρνπ αξγχξνπ (silver / silver chloraid), έλαλ απηνθφιιεην δίζθν θαη είλαη κνλσκέλα ζε φιν ην κήθνο ηνπο, εθηφο απφ ην ζεκείν επαθήο ηνπο. Σνπνζεηνχληαη πάλσ ζην δέξκα, ζηελ πεξηνρή ηνπ αληίζηνηρνπ κπ, κε ρξήζε ειεθηξνιπηηθήο θξέκαο. Σα ειεθηξφδηα απηά αληρλεχνπλ ηε κέζε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ κπψλ ελψ παξάιιεια κεηαβάιινληαο (κεηψλνληαο) ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δίζθνπ ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κπτθή θαηαγξαθή κπψλ κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΖΜΓ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν (2) ειεθηξφδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ κπφο, έηζη ψζηε ε ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη λα είλαη ε δηαθνξά ηνπ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ. Δθηφο ησλ δχν ειεθηξνδίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα ειεθηξφδην αλαθνξάο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην νπδέηεξν ζεκείν, π.ρ. ζην κέησπν.

9 Ζ ζέζε ηνπ ειεθηξφδηνπ αλαθνξάο ή εδάθνπο (ground electrode) δελ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο, αλ θαη ππνζηεξίδεηαη ε θαηαγξαθή ηζρπξφηεξσλ ΖΜΓ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο ζε ίζε απφζηαζε απφ ηα δχν επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα. Μέζσ ησλ παζεηηθψλ επηθαλεηαθψλ ειεθηξνδίσλ θαηαγξάθεηαη ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα φισλ ησλ δπλακηθψλ δξάζεο ησλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ, πνπ κεηαδίδνληαη θαηά κήθνο ησλ κπτθψλ ηλψλ θαη πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ δπν ειεθηξνδίσλ. Ζ ηηκή απηή εμαξηάηαη απφ: α) ην κέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ θαη β) ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Μέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ Ζ δηάκεηξνο ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηθάλεηα πνπ θαιχπηεη ην θάζε ειεθηξφδην, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο, ην πιάηνο (amplitude) ηνπ ΖΜΓ θαη ν κπτθφο φγθνο πνπ παξαθνινπζείηαη. Αληίζηνηρα, κηθξφηεξν κέγεζνο ειεθηξνδίσλ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΖΜΓ ζε εηδηθνχο κχεο. Σν κέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηελ αληίζηαζή ηνπο. Όζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αληίζηαζή ηνπο (impendance). ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε ρξήζε ειεθηξνδίσλ δηακέηξσλ 1cm, 3mm θαη 10mm. Απόζηαζε κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ θαζνξίδεη ην κπτθφ φγθν πνπ παξαθνινπζείηαη. Μεγάιε απφζηαζε ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ κπτθνχ φγθνπ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηαθψλ ειεθηξνδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε 1cm. Απηφ επηηπγράλεηαη αιιεινθαιχπηνληαο ηνπο απηνθφιιεηνπο δίζθνπο ησλ ειεθηξνδίσλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ παξεκβνιψλ απφ γεηηνληθνχο κχεο («cross-talk») ζην ειάρηζην. ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ δχν επηθαλεηαθψλ ειεθηξνδίσλ ίζεο κε 1cm, 2cm, 2.5cm θαη 4cm. Τνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ Σα ειεθηξφδηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζην νπηηθφ θεληξηθφ ζεκείν ηνπ κπφο πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηαιεί. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο, ηνπνζεηψληαο ηα ειεθηξφδηα φζν πην θνληά ζην παρχ κέξνο ηνπ κπφο, ιακβάλεηαη ε ηζρπξφηεξε ΖΜΓ απφθξηζε. Σν δεχγνο ησλ ειεθηξνδίσλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε κηα γξακκή παξάιιειε κε ηελ δηεχζπλζε ησλ κπτθψλ ηλψλ. Μείσζε ζνξύβνπ ησλ ειεθηξνδίσλ Ζ εθαξκνγή πίεζεο ζηα επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα, φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα, πξνθαιεί ηάζε παξεκβνιήο (ζφξπβνο - artifact voltage), ε νπνία δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξηζεί απφ ην πξαγκαηηθφ ζήκα. Ζ απνκάθξπλζε ηέηνηνπ ζνξχβνπ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεισλ θίιηξσλ. Σα θίιηξα απηά επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε πςειψλ ζπρλνηήησλ (high-pass filtering) γηα ζπρλφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 10 ΜHz.

10 Αληίζηαζε δέξκαηνο ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παζεηηθά ειεθηξφδηα επηθάλεηαο είλαη απαξαίηεηε ε κείσζε ηεο αληίζηαζεο ηεο ζπλδεζκνινγίαο ειεθηξνδίσλ-δέξκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ απνκάθξπλζεο ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δέξκαηνο κε ειαθξφ ηξίςηκν ηνπ δέξκαηνο κε ηξαρχ πιηθφ (ζκπξηδφπαλν) θαη θαζαξηζκφ ηνπ κε αιθννινχρν δηάιπκα. Καζψο ην κέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ έρεη αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κε ηελ αληίζηαζή ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξά ειεθηξφδηα ζα πξέπεη ζπλερψο, ιφγσ ηεο πςειφηεξεο αληίζηαζήο ηνπο, ην δέξκα λα πξνεηνηκάδεηαη ζρνιαζηηθά. Γηα ηε ζσζηή θαηαγξαθή ηνπ ΖΜΓ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παζεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα, είλαη επηβεβιεκέλε ε θαιή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δέξκαηνο, έηζη ψζηε ε αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο (skin impendance) λα είλαη κηθξφηεξε απφ 10ΚΩ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θάησ απφ 5ΚΩ. Ζ αληίζηαζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο ειεθηξφδηνπδέξκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κέζσ ελφο DC σκφκεηξνπ (ζπλερέο ξεχκα). Ζ αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο, θαη ζπλεπψο ε πξνεηνηκαζία ηνπ, παχνπλ λα έρνπλ ζεκαζία, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εληζρπηέο πςειήο απφδνζεο ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθά ειεθηξφδηα επηθάλεηαο. Δλεξγεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξόδηα ηα ελεξγεηηθά επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα, ε πςειή αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπ εληζρπηή ηνπνζεηείηαη πνιχ θνληά ζηελ εμεηαδφκελε επηθάλεηα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη ζρνιαζηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ δέξκαηνο ή ειεθηξνιπηηθή θξέκα. Γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο μεξά ειεθηξφδηα. ρήκα 6.6: Σνπνζέηεζε επηθαλεηαθψλ ειεθηξνδίσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ΖΜΓ κπψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ ζηήζνπο, ηεο σκνπιάηεο θαη ζην άλσ άθξν

11 Ηιεθηξόδηα βάζνπο Σα ειεθηξφδηα βάζνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ιεπηψλ θηλήζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ειεθηξνκπνγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ «ελ ησ βάζεη» κπψλ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη είλαη κνλσκέλα ζε φιν ην κήθνο ηνπο, εθηφο απφ ηελ αθκή ηνπο. Απηή εηζάγεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κπφο γηα λα κεηξεζεί ε δηαθνξά δπλακηθνχ ηνπ κε ην εμσθπηηάξην πγξφ Βηνεληζρπηέο πλήζσο, ην πξαγκαηηθφ κπνειεθηξηθφ ζήκα είλαη πνιχ κηθξήο έληαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί θαη λα αλαθιεζεί ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εληζρπζεί. Σν ΖΜΓ, ζαλ άζξνηζκα πνιιψλ δπλακηθψλ δξάζεο θηλεηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο εληζρχεηαη δελ ζα πξέπεη λα παξακνξθψλεηαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζφξπβν (noise) θαη άιιεο παξεκβνιέο (artifacts). Γηα ηελ απνθπγή παξακφξθσζεο, ην ΖΜΓ ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη γξακκηθά (linearly) ζε φιν ην εχξνο ηνπ εληζρπηή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο (ζρήκα 6.4). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κεγάια ζήκαηα (>5mV) εληζρχνληαη ην ίδην φζν θαη ηα κηθξά ζήκαηα ( 100κV). Θφξπβνο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ δηάθνξεο πεγέο έμσ απφ ην κπ θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο είηε ζε δηαηάμεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ειεθηξφδηα πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνπο ζσξαθηθνχο κχεο θαηαγξάθνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ειεθηξνθαξδηνγξαθηθφ ζήκα, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη αλεπηζχκεην βηνινγηθφ ζφξπβν. Δπίζεο, ζφξπβνο ιφγσ εμνπιηζκνχ (man-mode noise) πξνέξρεηαη θπξίσο απφ γξακκέο ηζρχνο (power lines), απφ κεραλήκαηα ή δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εληζρπηή. Οη παξεκβνιέο γεληθά αλαθέξνληαη ζε ιάζνο ζήκαηα, πνπ νθείινληαη ζηα ίδηα ηα ειεθηξφδηα ή ηα θαιψδηα. Οη παξεκβνιέο θίλεζεο (movement artifacts) νθείινληαη ζην άγγηγκα ησλ ειεθηξνδίσλ ή ζηελ θίλεζε ησλ θαισδίσλ θαη νη ζπρλφηεηεο ηέηνησλ παξεκβνιψλ εθηηκνχληαη απφ 0-10Ζz. Υξεζηκνπνηψληαο θίιηξα πςειψλ ζπρλνηήησλ, θαιψδηα πςειήο πνηφηεηαο θαη ζηαζεξνπνηψληαο πξνζεθηηθά ηα ειεθηξφδηα θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ειαρηζηνπνηνχληαη νη παξεκβνιέο θαη νη ζφξπβνη. Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα πξνεληζρπηψλ θαη ελεξγεηηθά ειεθηξφδηα επηθαλείαο. Γηα ηελ θαηαγξαθή «θαζαξνχ» ΖΜΓ, νη βην-εληζρπηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη εληζρπηέο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: Κέξδνο εληζρπηή θαη δπλακηθφ εχξνο (Amplifier Gain / Dynamic Range) Αληίζηαζε εηζφδνπ (Input Impendance) Απφθξηζε - εχξνο ζπρλνηήησλ (Frequency Response - Bandwidth) Απφξξηςε θνηλνχ ζήκαηνο (Common-Μode Rejection) Κέξδνο βηνεληζρπηή Σα ειεθηξνκπνγξαθηθά ζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε κέγηζηε εληνιή, κε ειεθηξφδηα επηθάλεηαο, έρνπλ κέγηζην πιάηνο (maximum amplitude) ίζν κε 5mV, ελψ φηαλ θαηαγξάθνληαη κε ειεθηξφδηα βάζνπο, έρνπλ κέγηζην πιάηνο, πάλσ απφ 10mV.

12 Έλα απιφ δπλακηθφ δξάζεο θηλεηηθήο κνλάδαο έρεη πιάηνο πεξίπνπ 0,1mV. Ζ ελίζρπζε ελφο ζήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην θέξδνο ηνπ εληζρπηή, πνπ νξίδεηαη ζαλ ην ιφγν ηεο ηάζεο εμφδνπ πξνο ηελ ηάζε εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζρέζε: (6.3) Αλ π.ρ. ε ηάζε εηζφδνπ είλαη 2mV θαη ην θέξδνο ηνπ βηνεληζρπηή είλαη 1000, ηφηε ε ηάζε εμφδνπ ζα είλαη 2000mV = 2 Volt. Ζ αθξηβήο επηινγή ηνπ θέξδνπο (gain) εμαξηάηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ έμνδν. Σν ΖΜΓ κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε έλαλ θαηαγξαθέα αθίδαο (pen recorder) ή ζε καγλεηηθή ηαηλία (magnetic tape) θαη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζε παικνγξάθν ή αθφκε λα κεηαβηβαζηεί ζε έλαλ ππνινγηζηή. ε θακκηά πεξίπησζε ην εληζρπφκελν ζήκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην εχξνο εηζφδνπ πνπ επηηξέπεηαη γηα ηα φξγαλα θαηαγξαθήο. Οη πεξηζζφηεξνη εληζρπηέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θέξδνπο γηα εχξνο απφ πρλά ην θέξδνο ηνπ εληζρπηή εθθξάδεηαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα (ζε db). Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην θέξδνο ηνπ εληζρπηή, ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη έηζη φπσο εκθαλίδεηαη ζηα ειεθηξφδηα, δειαδή ζε mv. Αληίζηαζε εηζόδνπ Καζψο ην ξεχκα πνπ παξάγεηαη ζην κπ δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ αληίζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ, πξνθαιείηαη πηψζε ηάζεο, κε απνηέιεζκα ε ηάζε εηζφδνπ ηνπ εληζρπηή (V in ) λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηάζε ηνπ ζήκαηνο (V ΗΜΓ ). Ζ ζπλδεζκνινγία ειεθηξνδίσλ-δέξκαηνο έρεη κηθξή αληίζηαζε θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην πάρνο ηνπ δέξκαηνο, ν θαζαξηζκφο ηνπ δέξκαηνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ, ην εκβαδφλ ησλ ειεθηξνδίσλ επηθαλείαο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ειεθηξνιπηηθήο θξέκαο. Αλ ε αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπ βηνεληζρπηή είλαη αξθεηά πςειή, ηφηε κπνξεί λα κεησζεί ε πηψζε ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπλδεζκνινγία ειεθηξνδίσλ - δέξκαηνο. Δίλαη ζθφπηκν ζηα ειεθηξφδηα επηθαλείαο ε αληίζηαζε εηζφδνπ (input impendance) λα έρεη ηηκή 1ΜΩ ή κεγαιχηεξε θαη λα πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια ην δέξκα έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε αληίζηαζε ζηα 1000Ω ή ιηγφηεξν. ηα ειεθηξφδηα βάζνπο, ε αληίζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειφηεξε, κέρξη θαη 5000Ω, έηζη ψζηε λα απαηηείηαη εληζρπηήο κε αληίζηαζε εηζφδνπ ην ειάρηζην ίζε κε 5ΜΩ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αληίζηαζεο ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο εληζρπηέο κε κεγαιχηεξε αληίζηαζε εηζφδνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο. Ζ αληίζηαζε εηζφδνπ (input resistance) ζα πξέπεη λα είλαη: α) > ohms γηα DC ξεχκα θαη β) > 10 8 ohms ζηα 100Hz γηα AC ξεχκα (φπσο ην ΖΜΓ).

13 Απόθξηζε - Δύξνο ζπρλνηήησλ Σν εχξνο ζπρλνηήησλ ζην βηνεληζρπηή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν ψζηε λα εληζρχζεη φιεο ηηο ζπρλφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ΖΜΓ. Σππηθέο ηηκέο εχξνπο ζπρλνηήησλ είλαη: α) ΖΜΓ κε επηθαλεηαθά ειεθηξφδηα: Hz, β) ΖΜΓ κε ειεθηξφδηα βάζνπο: Hz Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζήκαηνο ζπγθεληξψλεηαη ζην εχξνο κεηαμχ Hz θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ εθηείλεηαη κέρξη ηα 1000 Hz. πλεπψο, παξάιιεια κε ην ειεθηξνκπνγξαθηθφ ζήκα, ιακβάλεηαη θαη εμεηάδεηαη ην θάζκα θαη άιισλ θπζηνινγηθψλ ζεκάησλ θαη ζνξχβσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ειεθηξνκπνγξάθεκα πεξηέρεη ζπρλφηεηεο γχξσ ζηα 100Hz κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ησλ παξεκβνιψλ, ηδίσο φηαλ νη εμεηαδφκελνη κχεο βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ θαξδηά. Θφξπβνο πνπ πξνέξρεηαη απφ γξακκέο ηζρχνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη είλαη δχζθνιν λα θηιηξαξηζζεί. Οη παξεκβνιέο θηλήζεσο θπκαίλνληαη ζε εχξνο ζπρλνηήησλ κεηαμχ 0-10Hz. Σέηνηεο παξεκβνιέο εμνπδεηεξψλνληαη κε θίιηξν ρακειψλ ζπρλνηήησλ κε ζπρλφηεηα απνθνπήο πεξίπνπ ζηα 20Hz. Γηαθνξεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεληζρπηέο. Σν εχξνο θάζε βηνεληζρπηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλψηεξεο ζπρλφηεηαο απνθνπήο f 2 θαη ηεο ρακειφηεξεο ζπρλφηεξεο απνθνπήο f 1 (cut-off frequencies). πλήζσο, ζαλ θαηψηεξε ζπρλφηεηα απνθνπήο ζεσξνχληαη ηα 20Hz θαη ηα ζήκαηα πνπ έρνπλ ζπρλφηεηα έμσ απφ ην εχξνο απνθφπηνληαη θαη δελ εληζρχνληαη. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαηάιιεινπ θίιηξνπ (low-pass, high-pass, band-pass filters) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε φινπ ηνπ θάζκαηνο εληζρπηψλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ κε αλάιπζε θαηά Fourier θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ εχξνπο ηνπ θίιηξνπ (filter bandwidth) ζην εχξνο ηνπ ζήκαηνο (signal bandwidth). ηελ επηθαλεηαθή ειεθηξνκπνγξαθία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ηνπ θίιηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη νη ζπρλφηεηεο απνθνπήο (αλψηεξε - θαηψηεξε ζπρλφηεηα απνθνπήο). Απόξξηςε θνηλνύ ζήκαηνο Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη θαιφο αγσγφο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ θεξαία πνπ ζπιιέγεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ παξεκβνιή απηή κπνξεί λα είλαη κεγάιε θαη λα παξεκπνδίδεη ηε ζσζηή θαηαγξαθή ελφο ΖΜΓ (πεξίπνπ 200mV). Υξεζηκνπνηψληαο έλα δηαθνξηθφ εληζρπηή (differential amplifier), εμνπδεηεξψλεηαη ην είδνο ηέηνηνπ ζνξχβνπ. Ο δηαθνξηθφο εληζρπηήο ιακβάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ θηάλνπλ ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηνπ (active terminals). Θεσξείηαη φηη ε παξακφξθσζε ιφγσ ζνξχβνπ εκθαλίδεηαη κε ην ίδηνο πιάηνο (amplitude) θαη ζηηο δχν απνιήμεηο. Σν αλεπηζχκεην ζήκα θαιείηαη θνηλφ ζήκα (common-mode signal) Καηαγξαθή ΗΜΓ Μεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ, ην ΖΜΓ νδεγείηαη ζην κέζν θαηαγξαθήο. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην εχξνο ζπρλνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ απφ ην κέζν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εληζρπηή. Ωο κέζν θαηαγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καγλεηφθσλα FM, θαηαγξαθείο ραξηηνχ, παικνγξάθνο θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο.

14 Τππηθόο ειεθηξνκπνγξάθνο ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο 6.7, παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ιήςεο, ελίζρπζεο θαη θαηαγξαθήο ελφο ΖΜΓ. Σν ΖΜΓ, κεηά ηελ ελίζρπζή ηνπ, απεηθνλίδεηαη ζην έλα θαλάιη ηεο νζφλεο παικνγξάθνπ (ζε mv), ελψ ην ρξνληθφ νινθιήξσκά ηνπ απεηθνλίδεηαη ζην δεχηεξν θαλάιη ηνπ παικνγξάθνπ (κεηξνχκελν ζε mv s) θαη ηαπηφρξνλα αθνχγεηαη απφ έλα κεγάθσλν. Σν χςνο ηνπ νινθιεξψκαηνο είλαη ζρεηηθφ κέηξν ηεο πνζφηεηαο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθηλήζεθε θαηά ην πέξαζκα ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο. Όζν εληνλφηεξε είλαη ε εθνχζηα ζπζηνιή ηνπ κπφο, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ νινθιεξψκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο δηακέζνπ ηεο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ηνπ ΖΜΓ είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ θακπχιε απεηθφληζήο ηεο (ζρήκα 6.7). Ζ εθνχζηα ζπζηνιή δηαξθεί ζπλήζσο πάλσ απφ 100mV θαζψο δελ ππξνδνηνχληαη ηαπηφρξνλα φιεο νη θηλεηηθέο κνλάδεο ελψ επίζεο θάζε κηα κπνξεί λα ππξνδνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά. ρήκα 6.7: Γηάηαμε ιήςεο, ελίζρπζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ ΖΜΓ Καηαγξαθή ΗΜΓ ζε ππνινγηζηή Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ κφλν ςεθηαθά ζήκαηα, δειαδή ζήκαηα κε αξηζκεηηθή κνξθή. Καζψο ην ζήκα πνπ αληρλεχεηαη απφ ηα ειεθηξφδηα είλαη αλαινγηθφ (αλάινγν κε ηελ απεηθνληδφκελε πιεξνθνξία) ζα πξέπεη πξσηαξρηθά λα κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθφ. Απηφ επηηπγράλεηαη ζπλεζέζηεξα κέζσ κηαο θάξηαο κεηαηξνπήο ζήκαηνο απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε δηαδνρηθψλ δηαθξηηψλ ηηκψλ απφ ην αλαινγηθφ ζήκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (θάζε ηέηνην ρξνληθφ δηάζηεκα νλνκάδεηαη πιάηνο δεηγκαηνιεςίαο). αλ απνηέιεζκα ηεο φιεο

15 δηαδηθαζίαο ιακβάλεηαη έλα ζχλνιν ζεκείσλ, ε έλσζε ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδεη ηελ θακπχιε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο ρσξίο ζεκαληηθή απψιεηα πιεξνθνξηψλ. Σν γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαπάλσ δηαθξηηψλ ηηκψλ επί ην πιάηνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηζνχηαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο. Αληίζηνηρα, ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην αλαινγηθφ ζήκα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε ςεθηαθφ, θαιείηαη ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο. Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο (sampling rate) ηνπ ζήκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην ζήκα. Καηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΖΜΓ, ε ζπρλφηεηα κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή (analog-to-digital conversion) γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ θαλαιηψλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε. Ζ ζπλνιηθή ζπρλφηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ θάζε θαλαιηνχ επί ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ. πλεπψο, πςειή ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάιεςε κεγάινπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. Αληηζέησο, γηα λα εκπεξηέρεη έλα ςεθηαθφ ζήκα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ηνπ θαηακεηξεκέλνπ ζήκαηνο. Οη ηππηθέο ηηκέο εχξνπο ζπρλνηήησλ γηα ηελ επηθαλεηαθή ειεθηξνκπνγξαθία είλαη απφ Hz, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ΖΜΓ ζπγθεληξψλεηαη κεηαμχ Hz. Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξαθηηθά πάλσ απφ 500Hz Δπεμεξγαζία ΗΜΓ Μεηά ηε ιήςε, ελίζρπζε θαη θαηαγξαθή, ην ΖΜΓ κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ. Αξρηθό ΗΜΓ (RAW-EMG) Ζ επεμεξγαζία ελφο ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί: α) ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ (Time-Domain Analysis) θαη β) ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο (Frequency-Domain Analysis). Μέζσ ελφο πξν-επεμεξγαζκέλνπ ΖΜΓ, κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ έλαο κπο ελεξγνπνηείηαη ή φρη. πλήζσο φκσο, παξνπζηάδεηαη ε πνζφηεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο (amount of activity) θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπζηνιήο (ζε ζρέζε κε ην ρξφλν). Καζψο ην ΖΜΓ θαηαγξάθεηαη απφ εληζρπηέο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ε κέζε ηηκή ηνπ πξνεπεμεξγαζκέλνπ ΖΜΓ είλαη ίζε κε κεδέλ. πλεπψο, ε απεπζείαο ρξεζηκνπνίεζή ηνπ δελ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ρξεηάδεηαη αλφξζσζε. Πιήξσο αλνξζσκέλν ΗΜΓ (Full-wave rectify) Ζ πιήξεο αλφξζσζε ηνπ ΖΜΓ επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο αλνξζσηή πιήξνπο θχκαηνο πνπ παξέρεη ηελ απφιπηε ηηκή ηνπ ΖΜΓ, κέζσ ζεηηθήο πνιηθφηεηαο. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ αλνξζσκέλνπ ζήκαηνο εθθξάδεηαη ζε mv. Γξακκηθή νκαδνπνίεζε (Linear envelope detector) Σν αλνξζσκέλν ζήκα εκπεξηέρεη ζφξπβν θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμνκαιπλζεί. Ζ εμνκάιπλζε επηηπγράλεηαη είηε: α) κέζσ θίιηξσλ ρακειψλ εληζρπηψλ (low-pass filters), πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ θαη απνθφπηνπλ

16 ηε δηέιεπζε πςειψλ ζπρλνηήησλ β) κε ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ (moving average), φπνπ θάζε ζεκείν αληηθαζίζηαηαη απφ ην κέζν φξν ησλ γεηηνληθψλ ηνπ ζεκείσλ. Με ηελ είζνδν ηνπ πιήξνπο αλνξζσκέλνπ ζήκαηνο κέζα απφ έλα θίιηξν ρακειψλ ζπρλνηήησλ, αθαηξείηαη ν ζφξπβνο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ αξρηθή θακπχιε ηνπ ΖΜΓ θαη πξνθχπηεη έλα λέν ζήκα πνπ αλαπαξηζηά κε αξθεηή πηζηφηεηα ην αξρηθφ ΖΜΓ θαη θαιείηαη γξακκηθφ πεξίβιεκα (linear envelope). ην ζηάδην απηφ επεμεξγαζίαο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπρλφηεηαο απνθνπήο ηνπ θίιηξνπ. Ζ ηηκή απηή είλαη αλάινγε κε ηε κέγηζηε ζπρλφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ην ζήκα θαη ε νπνία εληνπίδεηαη κέζσ εθαξκνγήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier ζην ζήκα. Οη ζπλεζέζηεξεο ηηκέο είλαη κεηαμχ 3Hz θαη 6Hz. Με ηε κέζνδν ηνπ θηλνχκελνπ κέζνπ ή θηλνχκελνπ παξαζχξνπ (moving average window) πξνθχπηεη ην γξακκηθφ πεξίβιεκα ηνπ αξρηθνχ ΖΜΓ, φπνπ ζηε λέα θακπχιε δεδνκέλσλ, ε ηηκή ηεο θακπχιεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t είλαη ε κέζε ηηκή ησλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο θακπχιεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα t-σ/2 έσο t+σ/2, φπνπ Σ είλαη ην ρξνληθφ εχξνο ηνπ παξάζπξνπ. Απηφο ν ηχπνο επεμεξγαζίαο ηνπ ΖΜΓ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφξξηςε ζνξχβνπ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ msec. Φξνληθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (Time-domain analysis) Γηα ηε ρξνληθή επεμεξγαζία ελφο ΖΜΓ, ππνινγίδεηαη ην νινθιήξσκα ηνπ ΖΜΓ σο εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε ηνπ πιήξσο αλνξζσκέλνπ θαη εμνκαιπκέλνπ ΖΜΓ, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Αλ ν ρξφλνο νινθιήξσζεο είλαη π.ρ. 20msec, ε νινθιήξσζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη αλά 20msec. Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ΖΜΓ είλαη mv sec. Σν νινθιήξσκα ηνπ ΖΜΓ κπνξεί λα ειεγρζεί είηε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο είηε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκά ηεο. Μέζν ΗΜΓ (Average EMG) Σν κέζν ΖΜΓ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ νινθιεξψκαηνο ηνπ ΖΜΓ πξνο ην ρξφλν ζπζηνιήο θαη κεηξηέηαη ζε mv. Kαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ππνινγίδεηαη κφλν κηα ηηκή γηα ην ρξνληθφ δηάηεκα ζπζηνιήο θαη αληηζηνηρεί ζηε κέζε ηηκή ηνπ ΖΜΓ. Πξαθηηθά, πξνηηκφηεξν θξηηήξην γηα ηε κπτθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ην νινθιεξσκέλν ΖΜΓ θαη φρη ην κέζν ΖΜΓ. Ρίδα κέζνπ ηεηξαγώλνπ (Root mean square) To RMS είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ νινθιεξψκαηνο ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ΖΜΓ σο πξνο ην ρξφλν. Αλάιπζε ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο (Frequency-domain analysis) Μέζσ ηεο αλάιπζεο ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο, αλάιπζε Fourier, ην κπνειεθηξηθφ ζήκα κπνξεί λα εθθξαζηεί κε βάζε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ πεξηέρεη θαη λα πεξηγξαθεί κέζσ ηνπ θάζκαηνο ηζρχνο ηνπ (power spectrum). Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ θάζκαηνο ηζρχνο είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ ΖΜΓ πξνο Hz (V 2 /Hz). Tν θάζκα ηζρχνο νξίδεηαη απφ ηελ αλψηεξε (f b ) θαη ηελ θαηψηεξε (f a ) 3dB ζπρλφηεηα. Απηέο νη ζπρλφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπρλφηεηεο φπνπ ην θάζκα πέθηεη 3dB θάησ απφ ηε κέγηζηε

17 ηηκή ηνπ. Πηψζε θαηά 3dB ζεκαίλεη κείσζε ηνπ θάζκαηνο ηζρχνο θαηά 50%, φηαλ εθθξάδεηαη ζε γξακκηθή θιίκαθα. Οη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζκαηνο ηζρχνο είλαη: α) κέζε ζπρλφηεηα (f-mean) β) ελδηάκεζε ζπρλφηεηα (f-median), ε νπνία δηαηξεί ην θάζκα ζε δχν ίζα κέξε πνπ επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ην ζφξπβν. Ζ αλάιπζε ζπρλνηήησλ πξαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαηά ηε κειέηε ηεο θφπσζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ΖΜΓ, κείσζε ησλ ζπρλνηήησλ θαη κεηαηφπηζε ηνπ θάζκαηνο πξνο ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο. 6.5 ΗΜΓ κε ειεθηξηθή δηέγεξζε Δθηφο ηεο εθνχζηαο ζπζηνιήο, είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί θαη αθνχζηα ζπζηνιή ηνπ κπφο κε εμσηεξηθή ειεθηξηθή δηέγεξζε θαη λα ιεθζεί ην αληίζηνηρν ΖΜΓ. ηελ πξνθιεηή απηή ζπζηνιή, ε ζηηγκή θαη ε δηάξθεηα ηνπ ειεθηξηθνχ εξεζίζκαηνο ειέγρνληαη απφ ην φξγαλν (δηέγεξζε) θαη φιεο νη κπτθέο ίλεο ππξνδνηνχλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα. Σν εξέζηζκα κπνξεί λα έρεη χςνο 100V θαη δηάξθεηα απφ 0,1msec κέρξη 0,5msec. ην ζρήκα 6.8 παξνπζηάδεηαη ε δηάηαμε δηέγεξζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ ΖΜΓ. Σν δπλακηθφ δξάζεο εκθαλίδεηαη κε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ην εξέζηζκα, πνπ νλνκάδεηαη ιαλζάλσλ ρξφλνο. πρλά ζπγθξίλνληαη ηα δπλακηθά θαη νη ιαλζάλνληεο ρξφλνη είηε απφ ΖΜΓ ζπκκεηξηθψλ κπψλ ηνπ ζψκαηνο είηε αζζελψλ θαη πγηψλ αηφκσλ. ρήκα 6.8: Γηάηαμε ιήςεο ελφο ΖΜΓ πνπ πξνθιήζεθε απφ εμσηεξηθή ειεθηξηθή δηέγεξζε Ζιεθηξηθά κπνξνχλ λα δηεγεξζνχλ θαη ηα αηζζεηηθά λεχξα πνπ θέξλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιν κε απνηέιεζκα ηε δηέγεξζε ηνπ θηλεηηθνχ λεχξνπ καδί κε ην αηζζεηηθφ. Ο

18 παικφο ηνπ θηλεηηθνχ λεχξνπ, δηαηξέρνληαο κηθξφηεξε απφζηαζε, δηεγείξεη πξψηνο (πεξίπνπ 7msec) ην κπ ελψ (ζε πεξίπνπ 15msec) αθνινπζεί ν παικφο πνπ νθείιεηαη ζηε δηέγεξζε ηνπ αηζζεηηθνχ λεχξνπ. Αλ ην εξέζηζκα είλαη πνιχ έληνλν, ζπλάγεηαη κφλν κηα έληνλε απφθξηζε ηνπ κπφο πνπ πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ην θηλεηηθφ λεχξν. Παξάιιεια κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ε ηαρχηεηα ηνπ παικνχ ζην θηλεηηθφ λεχξν. ην ζρήκα 6.9 παξνπζηάδεηαη κηα δηάηαμε εθαξκνγήο εξεζίζκαηνο ζε δχν ζέζεηο. ρήκα 6.9: Σερληθή κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο αγσγήο ηνπ ζήκαηνο ζε θηλεηηθφ λεχξν Σα δχν εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο απφζηαζεο (0,25m) ηα εξεζίζκαηα θζάλνπλ ζηα ειεθηξφδηα ιήςεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, δειαδή κε δηαθνξά 4msec. Αξα ε ηαρχηεηα αγσγήο ηνπ παικνχ θαηά κήθνο ηνπ θηλεηηθνχ λεχξνπ είλαη 0,25m/ s=62,5m/sec. Ζ θφπσζε ησλ κπψλ πξνζδηνξίδεηαη κε πνιιαπιέο δηεγέξζεηο.

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 15. Παικνγξάθνο

Άζθεζε 15. Παικνγξάθνο Άζθεζε 15 Παικνγξάθνο 15.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε κειέηε ηεο βαζηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο παικνγξάθνπ θαη ε εμάζθεζε ηνπ ζπνπδαζηή ζε ρξήζε ηνπ ζε κεηξήζεηο ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΦΙΛΣΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΟΚΔΡΑΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING»

«ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΥΟΤ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ εκεηώζεηο ζην κάζεκα «ΜΔΣΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ MASTERING» Δηζεγεηήο : Φνπζέθεο ηακάηεο ΜΑΡΣΙΟ 2011 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα