Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού"

Transcript

1 1 Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α εκέξεο β εκέξεο γ εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο σζηή Β Καηεγνξία: Δξκελεία 2 Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαγνθπηηαξηθή ηθαλφηεηα β. Δίλαη απχξελα γ. Ο ππξήλαο ηνπο είλαη πνιχινβνο δ. Αλήθνπλ ζηα άθνθθα ιεπθνθχηηαξα ε. Γελ εκθαλίδνπλ ακνηβαδνεηδή θίλεζε σζηή Γ Καηεγνξία: Δξκελεία 3 ηα θχηηαξα ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ΓΔΝ αλήθνπλ: α. Σα ιεκθνθχηηαξα (Β & Σ) β. Σα πιαζκαηνθχηηαξα γ. Σα θνθθηνθχηηαξα δ. Σα ζηηεπηηθά ησλ ηζηψλ ε. Σα ππξακνεηδή θχηηαξα Betz σζηή Δ Καηεγνξία: Δξκελεία 4 Ο εξπζξφο κπειφο ελειίθσλ αλζξψπσλ: α. Πεξηέρεη πνιιά εξπζξνθχηηαξα. β. Πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο βιάζηεο εξπζξάο ζεηξάο απφ φηη ιεπθήο ζεηξάο. γ. Έρεη πεξηζζφηεξν σξηκφηεξεο κνξθέο ιεκθνθπηηάξσλ θαη φρη απφιπηα άσξα θχηηαξα. δ. Δίλαη ν ηφπνο παξαγσγήο φισλ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 1 απφ 65

2 5 Η εξπζξνπνίεζε: α. Διαηηψλεηαη ζηελ ππνμία. β. Θεσξείηαη θπζηνινγηθή φηαλ ζην αίκα ην 50% ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ απνηεινχλ ηα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα. γ. Γίλεηαη θπξίσο ζην ήπαξ κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 ρξνλψλ. δ. Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εξπζξφ κπειφ ησλ νζηψλ. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 6 Ο αηκαηνθξίηεο: α. Δμαξηάηαη απφ ην πνζφ ησλ αηκνπεηαιίσλ. β. Ο θιεβηθφο είλαη πην πςειφο απφ ηνλ ζσκαηηθφ. γ. ηε γπλαίθα είλαη 47%. δ. ηα λενγέλλεηα είλαη ρακειφηεξνο απφ φηη ζηνπο ελήιηθεο. ε. ηνλ άληξα είλαη 39% σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 7 Η σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. Απμεκέλε ζηε ζαιαζζαηκία. β. Μεησκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. γ. Απμεκέλε ζην ζπγγελή αηκνιπηηθφ ίθηεξν. δ. Απμεκέλε ζηα γεξαηά θχηηαξα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 8 Η ηαρχηεηα θαζίδεζεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. Υακειή ζε πνιπθπηηαξαηκία. β. Απμεκέλε ζηα λενγλά. γ. Απμεκέλε ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. δ. Υακειή ζε έληνλε αλαηκία. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 9 Η εξπζξνπνηεηίλε:_ α. Μεηαηξέπεη ηα αδηαθνξνπνίεηα θχηηαξα ηνπ εξπζξνχ κπεινχ ησλ νζηψλ ζε β. Απμάλεη ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. γ. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ. δ. Παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λεθξνχο. ε. Διαηηψλεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε Ο2 ζην πεξηβάιινλ θαη παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 2 απφ 65

3 10 ε ηη πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο αληηζηνηρεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ αίκαηνο ζηνπο α. 1-2% β. 5-8% γ % δ. 50% ε. 4% σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 11 Απφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ιάζνο φηη: α. Έρνπλ ππξήλα. β. Δίλαη πεξίπνπ /κl ηνπ αίκαηνο. γ. Πεξηέρνπλ 340 g Hb αλά 1 l εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. δ. Καηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 45% ηνπ νιηθνχ φγθνπ ηνπ αίκαηνο. ε. Πεξηέρνπλ θαξβνληθή αλπδξάζε ε νπνία δελ έρεη βξεζεί ζην πιάζκα. σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 12 Σα δηθηπνεξπζξνθχηηαξα: α. Δίλαη απχξελα. β. Έρνπλ κέζν φξν δσήο 2-3 ψξεο. γ. πκκεηέρνπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. δ. ε αλεπάξθεηα Fe απμάλνπλ ζε αξηζκφ. ε. Έρνπλ ππξήλα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 13 Η δηθηπνεξπζξνθπηηαξηθή θξίζε: α. Δίλαη ε ηαρεία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. β. Δίλαη ε ηαρεία ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνχλησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ηνπο. γ. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ επηδείλσζεηεο κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο Biermer. δ. Απνηειεί δείθηε αχμεζεο ησλ εκκφξθσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 14 Ο ξπζκφο παξαγσγήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη απμεκέλνο: α. ηαλ δνζεί ελέζηκε Β12 ζε άηνκν πγηέο θαη κε θπζηνινγηθφ δηαηηνιφγην. β. ηαλ ν αξηζκφο δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ είλαη απμεκέλνο. γ. ε θάπνηνλ πνπ ππνθέξεη απφ αλαηκία ιφγσ έιιεηςεο Fe. δ. ηαλ έρνπκε κφληκε αηκφζηαζε. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 3 απφ 65

4 15 Σα νπδεηεξφθηια: α. Δίλαη ηα πην πνιπάξηζκα ιεπθνθχηηαξα ζε θπζηνινγηθφ αίκα. β. Δίλαη πεξηνξηζκέλα κέζα ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. γ. Δίλαη απμεκέλα θαηά ηελ αλαηκία Biermer. δ. Οη ραιφλεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. ε. Σηπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 16 Η ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε εμαξηάηαη απφ:_ α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. Σνλ κέζν φγθν θάζε εξπζξνθπηηάξνπ. γ. Σνλ φγθν ηνπ πιάζκαηνο. δ. ια ηα ππφινηπα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 17 Η θπζηνινγηθή ηηκή ηεο Σ.Κ.Δ. ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο ηελ πξψηε ψξα κπνξεί λα θζάζεη: α. 3-5 mm β. 3-8 mm γ mm δ mm ε. 0-5mm σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 18 Δχξνο αηκνιχζεσο είλαη: α. Η εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο σζκσηηθήο αληηζηάζεσο ησλ εξπζξψλ. γ. Δίλαη ε επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 19 Σν εχξνο αηκνιχζεσο επεξεάδεηαη απφ: α. Σελ εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ αηκνιπκέλσλ εξπζξψλ ζην αίκα. β. Σελ σζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ. γ. Σελ επίδξαζε ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ εξπζξψλ. δ. Φαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη in vivo. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 4 απφ 65

5 20 Έλαο άλδξαο κε νκάδα αίκαηνο Β: α. Έρεη ηελ πην θνηλή νκάδα αίκαηνο. β. Γελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο Α. γ. Γελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο Ο. δ. Γελ κπνξεί λα είλαη βηνινγηθφο παηέξαο ελφο παηδηνχ κε νκάδα αίκαηνο ΑΒ φηαλ ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ είλαη Ο νκάδα. ε. Κακία απφ ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο δελ είλαη ζσζηή. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 21 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νκάδνο αίκαηνο έρεη ζεκαζία: α. ηνλ έιεγρν ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. β. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παηξφηεηαο. γ. ηνλ απνθιεηζκφ ηεο παηξφηεηαο. δ. ε θακία απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 22 Σα αηκνπεηάιηα:_ α. Απνηεινχλ πεγή Ca2+ γηα ηελ πνξεία ηεο πήμεσο. β. Δθθξίλνπλ ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο παίδνπλ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο πήμεσο. γ. ηαλ ν αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ είλαη κεγάινο, ν ρξφλνο αηκνξξαγίαο απμάλεη. δ. Παίξλνπλ κέξνο απνθιεηζηηθά ζηε κφληκε αηκφζηαζε. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 23 Απφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα αηκνπεηάιηα είλαη ιάζνο φηη: α. Παξάγνληαη απφ ηα κεγάια κνλνπχξελα. β. Η ζπγθέληξσζή ηνπο δελ είλαη ίδηα ζε φια ηα αγγεία ηνπ ζψκαηνο. γ. Ο αξηζκφο ηνπο ειαηηψλεηαη θαηά 50-60% ηελ πξψηε εκέξα ηεο εκκήλνπ ξχζεσο. δ. Πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 24 Σα αηκνπεηάιηα πξνέξρνληαη απφ ην θπηηαξφπιαζκα ησλ: α. Γηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. β. Δξπζξνθπηηάξσλ. γ. Μεγαθαξπνθπηηάξσλ. δ. Μνλνππξήλσλ. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 5 απφ 65

6 25 Γηα_ηα αηκνπεηάιηα ηζρχεη φηη: α. Η θαηαζηξνθή ηνπο γίλεηαη θπξίσο ζηνπο λεθξνχο. β. Η ξχζκηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εξπζξνπνηεηίλε. γ. Απφ έλα κεγαθαξπνθχηηαξν απνζπψληαη ζρεδφλ ζξνκβνθχηηαξα. δ. Μία πθηζηάκελε ζξνκβνθπηηάξσζε πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ησλ ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 26 Απφ ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσξηλή αηκφζηαζε είλαη α. ηη απφ κεραληθφ εξέζηζκα ζπζηέιινληαη ηα θνκκέλα άθξα ησλ αηκνξξαγνχλησλ αγγείσλ. β. Δπέξρεηαη δηαζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ην αίκα πνπ έρεη εμαγγεησζεί. γ. Δπέξρεηαη ζπζηνιή ησλ αγγείσλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ζεξνηνλίλεο. δ. ηη δεκηνπξγείηαη ν αηκνπεηαιηαθφο ζξφκβνο. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 27 Η επαξίλε δξα αληηπεθηηθά δηφηη: α. Γεκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+. β. Δίλαη αληαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο ηεο βηηακίλεο Κ. γ. Αδξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. ε. Γεκηνπξγεί αδηάιπηα άιαηα κε ην Ca2+ θαη αδξαλνπνηεί ηε ζξνκβίλε σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 28 Η αηκφζηαζε ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο εθηφο απφ: α. Σε ζπζηνιή ησλ αγγείσλ. β. Σε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. γ. Σελ πήμε. δ. Σν ζρεκαηηζκφ πιαζκίλεο. ε. Σε κεηαηξνπή ηνπ ηλσδνγφλνπ ζε ηλψδεο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 29 Η πήμε ηνπ αίκαηνο θαζπζηεξεί ή αλαζηέιιεηαη in vitro φηαλ_: α. Πξνζηεζεί επαξίλε ζην αίκα. β. Πξνζηεζεί δηθνπκαξφιε ζην αίκα. γ. Απμεζεί ε ζεξκνθξαζία απφ ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε 370 C. δ. Με ηελ πξνζζήθε ηφλησλ αζβεζηίνπ. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 6 απφ 65

7 30 ηα θπζηνινγηθά άηνκα: α. Ο ρξφλνο πξνζξνκβίλεο είλαη 20. β. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo. γ. Ο ρξφλνο πήμεσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6-8 ιεπηψλ. δ. Ο ρξφλνο ξνήο είλαη πεξίπνπ 10 ιεπηά. ε. Ο ρξφλνο πήμεσο ζπλήζσο κεηξηέηαη in vivo θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 6 θαη 8 ιεπηψλ σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 31 Αλαζηνιή πήμεσο αίκαηνο in vitro δελ επηηπγράλεηαη κε: α. Φχμε ηνπ αίκαηνο. β. Γέζκεπζε ηφλησλ Ca2+. γ. Πξνζζήθε δηθνπκαξφιεο. δ. Πξνζζήθε ηξνπδίλεο. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 32 In vivo αλαζηνιή πήμεο επηηπγράλεηαη κε: α. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+. β. Υνξήγεζε βηηακίλεο Κ. γ. Υνξήγεζε επαξίλεο παξεληεξηθά. δ. Υνξήγεζε πξσηακίλεο. ε. Υνξήγεζε ηφλησλ Ca2+ θαη βηηακίλεο Κ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 33 Η ιέκθνο: α. Πεξηέρεη κφλν νπδεηεξφθηια απφ ηα ιεπθνθχηηαξα. β. Απμάλεη ζηνπο κπο θαηά ηε δηάξθεηα απμεκέλεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο. γ. Καη ε ξνή ηεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε κέζα ζηα ηξηρνεηδή. δ. Γελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 34 Γηα ηε ιέκθν ηζρχεη φηη:_ α. Η ζχλζεζή ηεο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ νξγάλνπ απφ φπνπ πξνέξρεηαη. β. Απφ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά πεξηέρεη θπξίσο εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. Γελ εκθαλίδεη ηθαλφηεηα πήμεσο. δ. Η πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε αλφξγαλα ηφληα είλαη ίδηα πεξίπνπ κε ηνπ πιάζκαηνο. ε. Η πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε πξσηεΐλεο είλαη ίζε κε απηή ηνπ πιάζκαηνο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 7 απφ 65

8 35 Η θακπχιε δεζκεχζεσο Ο2 κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά φηαλ: α. Διαηηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία. β. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο Hb είλαη νμπγνλσκέλν. γ. Η Pco2 ζην αίκα απμάλεηαη. δ. Σν ph ζην αξηεξηαθφ αίκα απμάλεηαη. ε. Η Po2 ζην αξηεξηαθφ αίκα ειαηηψλεηαη. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 36 Αηνκα κε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία έρνπλ: α. Hb A2. β. Hb S. γ. Ηb F. δ. Μet Hb. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 37 H κπνζθαηξίλε βξίζθεηαη: α. Μέζα ζηα εξπζξνθχηηαξα. β. ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. γ. ην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο. δ. ηνπο γξακκσηνχο κπο θαη ζηα εξπζξνθχηηαξα. ε. ηα εξπζξνθχηηαξα, ζην κπνθάξδην θαη ζηνπο γξακκσηνχο κπο σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 38 Ο βαζκφο θνξεζκνχ ηεο Hb κε Ο2 εμαξηάηαη θπξίσο: α. Απφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ. β. Απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. Απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ ph ηνπ αίκαηνο. δ. Απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. ε. Απφ ηελ Ρν2 ζην πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 39 Η αηκνζθαηξίλε: α. Γεζκεχεη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηηο ειεχζεξεο ακηληθέο νκάδεο ηεο. β. Έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην Ο2 απφ φηη κε ην CO. γ. Γεζκεχεη 4 κφξηα CO. δ. Γεζκεχεη ην CO κφλν ηφηε φηαλ ε Ρco μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ Pν2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 8 απφ 65

9 40 Η αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε: α. Δίλαη Hb ζε ζχλδεζε κε CO2. β. Φπζηνινγηθά ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκφ καο ζε κηθξφ πνζνζηφ. γ. Γελ είλαη παζνινγηθή Hb. δ. Μεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν. ε. Γελ είλαη παζνινγηθή Hb θαη κεηαθέξεη ιίγν νμπγφλν σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 41 Σν CO2 κεηαθέξεηαη ζην αίκα πνιχ πην εχθνια απφ φηη ην Ο2 επεηδή: α. Σν κνξηαθφ βάξνο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθφ. β. Ο ζπληειεζηήο δηαιπηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ην C Ο2 απφ φηη γηα ην Ο2. γ. Καηαιχεηαη απφ ην έλδπκν θαξβναλπδξάζε. δ. Η Hb έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην CΟ2. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 42 Η κεζαηκνζθαηξίλε: α. Διαηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε δξάζε νμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ. β. Δπξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζε πςειά πνζνζηά κέζα ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. γ. Γεζκεχεη πνιχ εχθνια ην Ο2. δ. Φέξεη ζην κφξηφ ηεο ζίδεξν ζε δηζζελή κνξθή. ε. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα ην άηνκν είλαη θπαλσηηθφ. σζηή Δ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 43 Μία κεραληθή πίεζε ηνπ δέξκαηνο ζα δηεγείξεη θπξίσο: α. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel. β. Σα ζσκάηηα ηνπ Pacini. γ. Σα ζσκάηηα ηνπ Meissner. δ. Σηο απνιήμεηο ηνπ Ruffini ε. Σνπο δίζθνπο ηνπ Merkel θαη ηα α ζσκάηηα ηνπ Pacini σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 44 Η ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ δχν παξαθεηκέλσλ εξεζηζκάησλ ζην δέξκα, είλαη πνιχ κεγάιε α. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, κεξνχο. β. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, κεξνχο, βξαρίνλεο. γ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, ρείιε, βξαρίνλεο. δ. Ράγεο ησλ δαθηχισλ, γιψζζα, ρείιε. ε. ια ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηά σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 9 απφ 65

10 45 Δίλαη ιάζνο φηη ζηνπο κε εηδηθνχο κεραληζκνχο αλνζίαο αλήθεη: α. Η θιεγκνλή. β. Η θαγνθπηηαξηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. γ. Σν ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. δ. Η δξάζε ησλ ηληεξθεξνλψλ. ε. Η δξάζε ησλ IgE. σζηή Δ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 46 Αληηγνληθφηεηα είλαη: α. Η ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα ή ηνπο ππνδνρείο ησλ β. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα. γ. Η παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. δ. Η δπλαηφηεηα πξνθιήζεσο απφ ην αληηγφλν εηδηθήο αλνζηαθήο απαληήζεσο. ε. Ο βαζκφο ζπλδέζεσο ηνπ αληηγφλνπ κε ηα εηδηθά αληηζψκαηα.θαη ε παζνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα δεκηνπξγία αληηγφλσλ. σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 47 Δίλαη ιάζνο φηη: α. Οη IgG είλαη νη θχξηεο αλνζνζθαηξίλεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δεπηεξνγελή αλνζηαθή απάληεζε ελψ νη IgA θαηά ηελ πξσηνγελή. β. IgG ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή κλήκε ελψ νη IgM φρη. γ. Οη IgA είλαη νη αλνζνζθαηξίλεο ησλ εθθξίζεσλ. δ. Οη IgD απνηεινχλ ην 20% ησλ αλνζνζθαηξηλψλ ηνπ πιάζκαηνο. ε. Οη IgE επξίζθνληαη ζπλδεδεκέλεο κε εηδηθνχο ππνδνρείο ηεο επηθάλεηαο ησλ βαζεφθηισλ θαη ζηηεπηηθψλ θπηηάξσλ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 48 ηηο θπηνθίλεο ΓΔΝ αλήθνπλ νη: α. Ιληεξιεπθίλεο. β. Ιληεξθεξφλεο. γ. Απμεηηθνί παξάγνληεο. δ. Γηεγεξηηθνί παξάγνληεο ηεο αηκνπνηήζεσο. ε. Πξνζηαγιαλδίλεο. σζηή Δ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:01 πκ ειίδα 10 απφ 65

11 49 ηε ρπκηθή αλνζία ε εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηγφλνπ (κηθξνβίνπ) κεηά ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην αληίζσκα γίλεηαη κε: α. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ. β. ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. γ. Σελ παξαγσγή ηνμηθψλ ή ιπηηθψλ νπζηψλ απφ ηα ΝΚ θχηηαξα κε ην κεραληζκφ ηεο θπηηαξηθήο αληηζσκαηνεμαξηψκελεο θπηηαξνηνμηθφηεηαο δ. ινπο ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο. ε. Σε δξάζε ησλ καθξνθάγσλ.θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 50 Οη ελεξγέο δψλεο ζηελ λεπξνκπτθή ζχλαςε βξίζθνληαη: α. ηελ πξνζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ απειεπζεξψλεηαη ε Ach. β. ηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε φπνπ βξίζθνληαη νη ππνδνρείο ηεο Ach. γ. ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν ηνπ κπτθνχ θπηηάξνπ. δ. ην ζχζηεκα ησλ Σ ζσιελαξίσλ. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 51 Η αθεηπινρνιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο ζηηο: α. Νεπξνκπτθέο ζπλάςεηο. β. Μεηαγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. γ. Πξνγαγγιηαθέο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. ε θακκία απφ ηηο ππφινηπεο. ε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο. σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 52 Η λνξαδξελαιίλε είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο: α. ηηο πξνγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. β. ηηο κεηαγαγγιηαθέο ζπκπαζεηηθέο απνιήμεηο. γ. ηηο κεηαγαγγιηαθέο απνιήμεηο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ κνλνακηλνμεηδάζε. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 53 Η ληνπακίλε: α. Δίλαη θχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηα βαζηθά γάγγιηα. β. Δθθξίλεηαη ζηα αξγπξφθηια θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ εληέξνπ. γ. Χο λεπξνδηαβηβαζηήο αζθεί θπξίσο δηεγεξηηθή δξάζε. δ. Δλεξγνπνηείηαη απφ ηελ θαηερνιν-ν-κεζπινηξαλζθεξάζε. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 11 απφ 65

12 54 Ο ζπλαπηηθφο θάκαηνο νθείιεηαη ζηελ: α. Δμάληιεζε ηεο απνζεθεπκέλεο δηαβηβαζηηθήο νπζίαο. β. Πιήξε δέζκεπζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο κε ηελ δηαβηβαζηηθή νπζία. γ. Δμάληιεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ηφλησλ Ca2+. δ. Τπεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ Ca2+. ε. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 55 Πνηέο ζπλάςεηο έρνπλ ηελ αθεηπινρνιίλε σο λεπξνδηαβηβαζηή: α. Οη λεπξνκπτθέο ησλ γξακκσηψλ κπψλ. β. Οη γαγγιηαθέο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. γ. Οη κεηαγαγγιηαθέο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. δ. Μεξηθέο ζπλάςεηο ηνπ Κ.Ν.. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 56 Η απιή δηάρπζε κίαο νπζίαο: α. Μπνξεί λα γίλεη αληίζεηα πξνο ηε βαζκίδσζε ζπγθέληξσζεο. β. Μπνξεί λα ζπκβεί αληίζεηα πξνο έλα ειεθηξνρεκηθφ gradient. γ. Δίλαη αλεμάξηεηε ηεο ζεξκνθξαζίαο. δ. Γείρλεη ηδηφηεηεο θνξεζκνχ. ε. Δμαξηάηαη απφ νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 57 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαθνξάο κε θνξείο είλαη: α. Ο θνξεζκφο. β. Ο αληαγσληζκφο. γ. Η εηδηθφηεηα. δ. Η αλαζηνιή. ε. ια ηα ππφινηπα. σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 58 Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ζπλίζηαληαη απφ κία: α. ηηβάδα ιηπνεηδψλ κε πδξφθνβεο νπξέο πνπ εκβπζίδνληαη ζε χδσξ. β. ηηβάδα ιηπνεηδψλ πνπ επξίζθεηαη κεηαμχ δχν ζηηβάδσλ πξσηετλψλ. γ. Άθακπηε ζηηβάδα ιηπνεηδψλ κε επθίλεηεο πξσηεΐλεο. δ. Γπλακηθή ιηπνεηδή δηπινζηηβάδα κε δηακεκβξαληθέο θαη πεξηθεξηθέο πξσηεΐλεο. ε. Ληπνεηδή δηπινζηηβάδα πεξηζζφηεξν δηαπεξαηή απφ πδξφθηιεο νπζίεο παξά απφ σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 12 απφ 65

13 59 Μία κεκβξάλε πνπ επηηξέπεη φιεο ηηο νπζίεο λα πεξλνχλ δηακέζνπ απηήο νλνκάδεηαη: α. Ηκηπεξαηή. β. Δθιεθηηθά δηαπεξαηή. γ. Με δηαπεξαηή. δ. Γηαπεξαηή. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 60 ηνπο ελήιηθεο άλδξεο (ειηθίαο 40-60) εηψλ ε κέζε (εθαηνζηηαία) θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε χδσξ είλαη πεξίπνπ: α. 70% β. 90% γ % δ. 45% σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 61 Η θπηηαξηθή κεκβξάλε: α. Απνηειείηαη θπξίσο απφ πδαηάλζξαθεο. β. Δίλαη πην δηαπεξαηή απφ ηηο ιηπνδηαιπηέο παξά απφ ηηο πδαηνδηαιπηέο νπζίεο. γ. Γελ πεξηέρεη έλδπκα. δ. Πεξηέρεη ηνπο θπξίσο ππνδνρείο ησλ ζηεξνεηδψλ νξκνλψλ. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 62 Οη δίαπινη ηνπ Νa+: α. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ ηεηξαδνηνμίλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμσθπηηάξηα πιεπξά ηνπ β. Τθίζηαληαη απνθιεηζκφ απφ ηελ 4-ακηλνππξηδίλε. γ. Απνηεινχληαη απφ δχν α ππνκνλάδεο θαη κία β. δ. Δρνπλ ηζρπξά ζεηηθά θνξηία ζηελ επηθάλεηα ηνπ απινχ ηνπο. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 63 ηαλ απμάλεηαη ε σζκσιηθφηεηα ηνπ εμσθπηηαξίνπ πγξνχ ηφηε: α. Σν άηνκν δηςάεη. β. Μεηψλεηαη ν φγθνο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ πγξνχ. γ. ηακαηά ε εθίδξσζε. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 13 απφ 65

14 64 Γηα ην ζχκπιεγκα Golgi ηζρχεη φηη: α. Δπξίζθεηαη εληφο ηνπ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. β. Έρεη απμεκέλν αξηζκφ ξηβνζσκαηίσλ. γ. Απνηειεί ηε ζέζε ζπλζέζεσο θσζθνιηπνεηδψλ, ρνιεζηεξφιεο, ζηεξνεηδψλ. δ. πλζέηεη ζηαιηθφ θαη παινπξνληθφ νμχ θαη ηε ζεητθή ρνλδξντηίλε. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 65 Σν δπλακηθφ δξάζεσο ηεο κεκβξάλεο λεπξηθνχ θπηηάξνπ_: α. Έρεη κία πξνο ηα κέζα θίλεζε Κ+ θαηά ηελ αλνδηθή ηνπ θάζε. β. Έρεη κία αληηζηξνθή ηνπ δπλακηθνχ ζηα +85 mv. γ. Αθνινπζείηαη κεηά απφ κία θαζπζηέξεζε απφ θίλεζε Κ+ πξνο ηα κέζα. δ. Οθείιεηαη ζηελ είζνδν Νa+ ζην θχηηαξν. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 66 Πφισζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη: α. Η δηαθνξά ζπγθεληξψζεσο πξσηετλψλ αλάκεζα ζηνλ ελδνθπηηάξην θαη εμσθπηηάξην ρψξν. β. Η αλάπηπμε ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπηηάξνπ. γ. Η δηαθνξά θνιινεηδσζκσηηθήο πίεζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνπ θπηηάξνπ. δ. Η δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. ε. Η δηαθνξά ησλ ηφλησλ Νa+ κεηαμχ ελδνθπηηάξηνπ θαη εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 67 Η δηάξθεηα ηεο αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ κε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο: α. Διαηηψλεηαη. β. Απμάλεη. γ. Γελ κεηαβάιιεηαη. δ. Απμάλεηαη θαη θαηφπηλ ειαηηψλεηαη. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 68 Γελδξηηηθή δψλε νλνκάδεηαη: α. Μφλν ην ζψκα ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. β. Μφλν ν εθθπηηθφο θψλνο ησλ θηλεηηθψλ λεπξψλσλ. γ. Η πεξηνρή ηνπ λεπξψλα πνπ δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ άιινπο λεπξψλεο. δ. Ο λεπξάμνλαο κε φιεο ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 14 απφ 65

15 69 Η κπειίλσζε ησλ θηλεηηθψλ ηλψλ ζπκπιεξψλεηαη: α. Καηά ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. β. Καηά ηελ ελδνκήηξην δσή. γ. Καηά ην δεχηεξν έηνο ηεο ειηθίαο. δ. Καηά ην εηθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 70 To δπλακηθφ δξάζεσο: α. Αξρίδεη κε ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο κεκβξάλεο. β. Δίλαη ην απνηέιεζκα κίαο βαζκηαίαο αχμεζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο κεκβξάλεο ζην Κ+ θαη αληίζηνηρεο κείσζεο ζην Νa+. γ. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηεο κεκβξάλεο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 71 Σν δπλακηθφ εξεκίαο ελφο λεπξηθνχ θπηηάξνπ είλαη πεξίπνπ: α. 90 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). β. 90 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). γ. 50 mv (εζσηεξηθφ αξλεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). δ. 70 mv (εζσηεξηθφ ζεηηθφηεξν ηνπ εμσηεξηθνχ). σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 72 H ηξνπνκπνζίλε: α. Γξα σο ζέζε δεζκεχζεσο ησλ Ca2+ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο. β. Παξεκπνδίδεη ηε δέζκεπζε ηεο αθηίλεο κε ηε κπνζίλε. γ. Έρεη ηθαλφηεηα ΑΣΡάζεο. δ. Δίλαη κία πξσηείλε ησλ παρέσλ λεκαηίσλ. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 73 Η έληαζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο απμάλεηαη κε: α. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ. β. Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θιίκαθνο (Treppe). γ. Μείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ κπφο αξθεηά θάησ απφ ην κήθνο εξεκίαο. δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 15 απφ 65

16 74 Ο γξακκσηφο κπο: α. Έρεη βεκαηνδνηηθά θχηηαξα. β. πζηέιιεηαη φηαλ ηφληα αζβεζηίνπ απνδίδνληαη απφ ην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν. γ. πζηέιιεηαη, φηαλ ζπζηέιινληαη ηα λεκάηηα αθηίλεο θαη κπνζίλεο. δ. Έρεη δχλακε ζπζηνιήο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ηνπ κήθνο. σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 75 Ιζνκεηξηθή ζπζηνιή είλαη απηή θαηά ηελ νπνία: α. Διαηηψλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. Γηαηείλνληαη ηα ειαζηηθά ζηνηρεία ηνπ κπφο. γ. Κηλείηαη ην θνξηίν. δ. Ιζρχεη ε αξρή κεγέζνπο ηνπ Henneman. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 76 Ο ιείνο κπο: α. Σείλεη λα ζπζηαιεί θαηά ηελ παζεηηθή ηνπ δηάηαζε. β. πλήζσο παξαιχεη φηαλ απνλεπξσζεί. γ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηνλ γξακκσηφ κπ. δ. Γελ πεξηέρεη κπντλίδηα. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 77 H δχλακε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο πνπ κπνξεί λα παξάγεη έλαο κπο (ηζνκεηξηθψο): α. Απμάλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. β. Διαηηψλεηαη, θαζψο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ κπφο. γ. Δίλαη κέγηζηε ζην κήθνο εξεκίαο, θαη ειαηηψλεηαη ζε κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα κήθε. δ. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ην κήθνο ηνπ κπφο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 78 Μία θηλεηηθή κνλάδα απνηειείηαη απφ κπτθέο ίλεο: α. Πνιιψλ ηχπσλ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. β. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη έλα θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Δλφο κφλν ηχπνπ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. δ. Πνιιψλ ηχπσλ θαη αξθεηνί θηλεηηθνί λεπξψλεο. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 16 απφ 65

17 79 Γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην κπ, θαηά ηε κπτθή ζπζηνιή ηζρχεη φηη: α. Σν 85% ηεο ζεξκφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθφ έξγν. β. Καηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή, παξάγεηαη κηθξφηεξν έξγν απ φηη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή γηαηί θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ κπφο. γ. ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή δελ παξάγεηαη ζεξκφηεηα, γηαηί δελ παξάγεηαη θίλεζε. δ. Η ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνηνληθή ζπζηνιή είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ηζνκεηξηθή ζπζηνιή (θαηλφκελν Fenn). σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 80 Η δχλακε πνπ αλαπηχζζεη έλαο γξακκσηφο κπο εμαξηάηαη απφ: α. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο. β. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ. γ. Σν δηαζέζηκν ΑΣΡ. δ. Σε δηάκεηξν ησλ κπτθψλ ηλψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κπφο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ ε. Σν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ εγθαξζίσλ γεθπξψλ θαη ην δηαζέζηκν ΑΣΡ σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 81 Μνλήξεηο ιείεο κπτθέο ίλεο επξίζθνληαη: α. ηελ ίξηδα. β. ηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν. γ. ηνλ νπξεηήξα. δ. ηελ ίξηδα θαη ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν ε. ηελ ίξηδα, ζηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν θαη ζηνλ νπξεηήξα σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 82 Καηά ηελ δηάξθεηα κηάο ηζνκεηξηθήο ζπζηνιήο, ρσξίο ηελ παξαγσγή εμσηεξηθνχ έξγνπ ή θίλεζεο, φιε ε ελέξγεηα ειεπζεξψλεηαη κε ηελ κνξθή: α. Ηιεθηξηζκνχ. β. Θεξκφηεηαο. γ. Μαγλεηηζκνχ. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 17 απφ 65

18 83 Γηα ηε λεπξνκπτθή ζχλαςε ηνπ γξακκσηνχ κπφο ηζρχεη φηη: α. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο κπτθήο κεκβξάλεο, ζηή ζπλαπηηθή ζρηζκή, βξίζθεηαη ην έλδπκν αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. β. ηε λεπξνκπτθή ζρηζκή ππάξρνπλ πνιινί δίαπινη ηφλησλ λαηξίνπ. γ. Η αθεηπινρνιίλε ζπληίζεηαη απφ ην κπτθφ θχηηαξν. δ. Σν θνπξάξην ζπληίζεηαη απφ ηνλ ηειηθφ θηλεηηθφ λεπξψλα. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 84 ηηο λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο ησλ γξακκσηψλ κπψλ: α. Κάζε ηειηθή θηλεηηθή πιάθα απνηειεί ηκήκα ησλ απνιήμεσλ ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα. β. Οη ηπραίεο κηθξνεθπνιψζεηο ηεο κεκβξάλεο (MEPPs) επεξεάδνπλ ηνλ θηλεηηθφ λεπξψλα. γ. Οη ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο πεξηέρνπλ θπζηίδηα αθεηπινρνιίλεο. δ. ια είλαη ζσζηά ε. Καλέλα δελ είλαη ζσζηφ σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 85 Η λεπξνδηαβηβαζηηθή νπζία ησλ γαγγιηαθψλ ζπλάςεσλ ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θπξίσο: α. Η λνξαδξελαιίλε. β. Η ζεξνηνλίλε. γ. Σν γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ. δ. Η αθεηπινρνιίλε. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 86 Οη λεπξηθέο ψζεηο: α. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. β. Μπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε. γ. Σαμηδεχνπλ κε ηε ηαρχηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. δ. Δίλαη δπλαηφλ ζηνλ λεπξάμνλα λα κεηαδνζνχλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε ζηελ λεπξνκπηθή ζχλαςε σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 18 απφ 65

19 87 Σν εξεζηζηηθφ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ: α. Απνηειεί ππεξπνισηηθφ δπλακηθφ. β. Δίλαη πάληνηε αξθεηνχ εχξνπο ψζηε λα πξνθαιεί δπλακηθφ δξάζεσο ζηνλ κεηαζπλαπηηθφ γ. Ιζνδπλακεί κε ην δπλακηθφ ηζνξξνπίαο ηνπ Να+. δ. Πξνθαιεί εθπφισζε ηεο κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο. ε. ρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο δηαβαηφηεηαο ζηνπο δηαχινπο Κ+ ηχπνπ βξαδένο αλνξζσηνχ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 88 Σν ζπλαπηηθφ δηάιεηκκα είλαη ηεο ηάμεσο: α. Σσλ 500msec. β. Σσλ 50κsec. γ. Σνπ 1msec. δ. Σσλ 150κsec. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 89 Η θπζνζηηγκίλε πξνθαιεί δηέγεξζε ζηε λεπξνκπτθή ζχλαςε επεηδή: α. Δκπνδίδεη ηε ζχλδεζε ηεο αθεηπινρνιίλεο κε ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο. β. Γελ θαηαζηξέθεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιελεζηεξάζε. γ. Γηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ ηεο ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο. δ. Πξνθαιεί αζξφα είζνδν Ca2+ ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα δηεπθνιχλνληαο ηελ έθιπζε ε. Απελεξγνπνηεί ηελ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 90 ηνπο αλαινγηθνχο ππνδνρείο: α. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ψζεσλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. β. Δκθαλίδεηαη νκνβξνληία πςίζπρλσλ ψζεσλ θαηά ηελ αξρηθή άλνδν ηεο εληάζεσο ηνπ παξαγσγνχ δπλακηθνχ. γ. Σν πξνσζνχκελν δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη θαη ζε ππνβαιβηδηθά εξεζίζκαηα. δ. Γελ ηζρχεη θαλέλα απφ ηα ππφινηπα. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 91 Η αηζζεηηθή κνλάδα είλαη: α. Η έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεη κία νκάδα αηζζεηηθψλ ππνδνρέσλ. β. Σν ζχλνιν ελφο αηζζεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηνπο πεξηθεξηθνχο γ. Σν ζχλνιν ελφο θηλεηηθνχ λεπξψλα κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηνπ θαη ηηο κπτθέο ίλεο ζηηο νπνίεο δ. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ είλαη ζσζηφ. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 19 απφ 65

20 92 Καηά ην θαηλφκελν ηεο πξνβνιήο ηνπ πφλνπ (δψλεο ηνπ Head), ν πφλνο πξνβάιιεηαη: α. Απφ ην έλα ήκηζπ ηνπ ζψκαηνο ζην άιιν. β. Απφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνην άιιν. γ. Πξνέξρεηαη απφ ςπρνπαζνινγηθά αίηηα θαη ν πφλνο είλαη ςεπδήο θαη αλχπαξθηνο. δ. Απφ έλα ζπιάγρλν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δεξκαηηθή πεξηνρή. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 93 Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ πνλνθέθαιν; α. αλ βαζχ ζπιαρληθφ πφλν. β. αλ νμχ επηθαλεηαθφ πφλν. γ. αλ επηθαλεηαθφ ζσκαηηθφ πφλν. δ. αλ βαζχ ζσκαηηθφ πφλν. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 94 Η δεπηεξνπαζήο ππεξαιγεζία νθείιεηαη: α. ε αλεπάξθεηα λεπξνδηαβηβαζηψλ. β. ε λεπξνγελή εθθχιηζε. γ. ε ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε. δ. ε αχμεζε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ λεχξσλ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 95 Οη ζεξκνυπνδνρείο ζηέιλνπλ ην κέγηζην ησλ ψζεσλ ζε ζεξκνθξαζίεο: α. 15ν C - 30ν C β. 40ν C - 50ν C γ. 38ν C - 43ν C δ. πάλσ απφ 50ν C σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 96 Η βαιβίδα γηα ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκηθνχ πφλνπ: α. Δίλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε άλζξσπν. β. Δίλαη πεξίπνπ 45ν C. γ. Δίλαη πεξίπνπ 70ν C. δ. Μεηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην άλζξσπν δηαρξνληθά. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 20 απφ 65

21 97 Καηά ηελ θαηαζηξνθή ηζηψλ ν πφλνο πνπ πξνθαιείηαη ΓΔΝ νθείιεηαη ζηελ απειεπζέξσζε α. Ηπαξίλεο. β. Βξαδπθηλίλεο. γ. Ιζηακίλεο. δ. εξνηνλίλεο. σζηή Α Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 98 Ο θσιηθφο ηνπ λεθξνχ απνηειεί έλα παξάδεηγκα: α. σκαηηθνχ πφλνπ. β. πιαγρληθνχ πφλνπ. γ. Πξψηνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. δ. Γεχηεξνπ επηθαλεηαθνχ πφλνπ. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 99 Η πεηξακαηηθή δηεπξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ γίλεηαη κε: α. γ-αθηηλνβνιία. β. Τπέξπζξεο αθηίλεο. γ. Σν πείξακα ησλ ηξηψλ δνρείσλ ηνπ Weber. δ. Τπεξηψδε αθηηλνβνιία. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 100 Κλεζκφο δελ εκθαλίδεηαη: α. ηνπο επηπεθπθφηεο. β. ηνλ ξηληθφ βιελλνγφλν. γ. ηε γιψζζα. δ. ηα ζε βάζνο φξγαλα. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 101 Οη ιχεο κπτθέο ίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ: α. Μεγάιε δηάκεηξν, β. Όπαξμε ηξνπνλίλεο, γ. Όπαξμε θαικνδνπιίλεο, δ. αθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο, ε. Ιδηαίηεξα κεγάιν κήθνο σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 21 απφ 65

22 102 Ο θαξδηαθφο κπο:& α. Απνηειεί δνκηθφ ζπγθχηην, β. Απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζπγθχηην, γ. Οη κπτθέο ηνπ ίλεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε δ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ άζξνηζε ζπζπάζεσλ ε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζαθή ζρέζε κήθνπο ηάζεσο σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 103 Η αθεηπινρνιηλεζηεξάζε είλαη έλδπκν πνπ: α. πλζέηεη αθεηπινρνιίλε, β. Αδξαλνπνηεί ηελ αθεηπινρνιίλε, γ. Δλεξγνπνηεί ηνπο αλαζηνιείο ηεο αθεηπινρνιίλεο δ. Αλαζηέιιεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιίλε ε. Απνθιείεη ηνπο ρνιηλεξγηθνχο ππνδνρείο σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 104 Η ελδνθπηηαξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ Ca θαζνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ: α. Σε ιεηηνπξγία αληιίαο Ca β. Σε ιεηηνπξγία αληηκεηαθνξέσλ Να - Ca γ. Σελ χπαξμε θαικνδνπιίλεο ή ηξνπνλίλεο εληφο ηνπ θπηηάξνπ δ. ια ηα ππφινηπα ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 105 Πξσηετλνζχλζεζε ζην θχηηαξν γίλεηαη: α. ηα ιπζνζσκάηηα, β. ηα ξηβνζσκάηηα, γ. ηα ππεξνμπζσκάηηα, δ. ηνλ ππξεληθφ θάθειιν ε. Σα θεληξνζσκάηηα σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 106 Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ δελ είλαη κεραλνυπνδνρείο: α. σκάηηα Pacini, β. Σελφληεηα φξγαλα Golgi, γ. Κνξχλεο Krause, δ. Απηηθνί δίζθνη Merkel ε. σκάηηα Meissner σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 22 απφ 65

23 107 Σν παξαγσγφ δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη: α. Απφ ειεθηξνηνληθή κεηάδνζε γχξσ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπ β. Απφ έληαζε αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο γ. Απφ άζξνηζε ησλ εξεζηζκάησλ ζην ρψξν δ. Απφ άζξνηζε εξεζηζκάησλ ζην ρξφλν ε. ια ηα ππφινηπα σζηή Δ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 108 Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ Ο2 γηα θάζε lt παξαγνκέλνπ CO2. β. Δμαξηάηαη βαζηθά απφ ηε ζρέζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πδαηαλζξάθσλ θαη ιηπψλ. γ. Απμάλεη φηαλ εμσθιείηαη ην ρξένο Ο2. δ. Δίλαη ηειηθά αλεμάξηεην ηεο πνζφηεηαο ησλ θαηνκέλσλ πξσηετλψλ. ε. Διαηηψλεηαη θαηά ηελ ππέξπλνηα. σζηή Β Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 109 Η αηκάησζε ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ: α. Απμάλεη ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κπτθήο εξγαζίαο κε ηελ παξέκβαζε απνθιεηζηηθά βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ. β. Μεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κπτθήο ζπζηνιήο. γ. Απμάλεη θαηά ηελ κπτθή εξγαζία κέρξη θαη ζην 50 πιάζην ηεο ηηκήο θαηά ηελ εξεκία. δ. Μεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο. ε. Απμάλεη κε ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ. σζηή Β Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 110 Η κπτθή εξγαζία: α. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αλαπλεφκελνπ αέξα θαη ειάηησζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο. β. Πξνθαιεί άλνδν ηεο Pco2 θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο Po2. γ. Πξνθαιεί πεξηθεξηθφ θάκαην ε έληαζε ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ην πνζφ ηνπ ελαπνκείλαληνο απνζέκαηνο γιπθνγφλνπ ζηνπο κπο. δ. Απμάλεη ηελ ρεκηθή ζπγγέλεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο κε ην O2. ε. Πξνθαιεί απμεκέλε δηαπλνή σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ph. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 111 Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπ κεηαβνιηζκνχ είλαη: α. Η παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. β. Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. γ. Η αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. δ. Η παξαγσγή ελέξγεηαο θαη δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ε. Η επίηεπμε ζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:02 πκ ειίδα 23 απφ 65

24 112 Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο: α. Δίλαη ε ειάρηζηε πξνζθνξά ελέξγεηαο πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηε δηαηήξεζε επ αφξηζην ηεο δσήο ηνπ θπηηάξνπ. β. Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο πνπ παίξλεη ν νξγαληζκφο. γ. Πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηνλ χπλν. δ. Πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκηδνκεηξίαο. ε. Δίλαη κηθξφηεξνο θαηά ηελ ςπρηθή εξεκία. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 113 Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν: α. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ ζεξκαληηθή αμία ηνπ κίγκαηνο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. β. Πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ ηνπ αηφκνπ. γ. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ην θχιν. δ. Απμάλεη κεηά ην ηέινο ηεο κπτθήο εξγαζίαο. ε. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηελ άκεζε ζεξκηδνκεηξία. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 114 Σν αλαπλεπζηηθφ πειίθν : α. Γίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. β. Τπνινγίδεηαη απφ εηδηθά λνκνγξάκκαηα. γ. Δμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαιηζθνκέλσλ πξσηετλψλ. δ. Δίλαη αλεμάξηεην ηεο δεκηνπξγίαο ρξένπο νμπγφλνπ. ε. Ρπζκίδεη ην ph ηνπ αίκαηνο. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 115 Η εηδηθή δπλακηθή ελέξγεηα ησλ ηξνθψλ: α. Οθείιεηαη ζηηο θαζαξά πεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. β. Οθείιεηαη ζηηο βηνρεκηθέο εμεξγαζίεο κεηαβνιηζκνχ θαη αθνκνίσζεο ησλ ηξνθψλ. γ. Πξνζδίδεη ζηηο πξσηεΐλεο κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα σο πεγή ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηα ιίπε. δ. Οθείιεηαη ζηελ απακίλσζε ησλ πξσηετλψλ ζην ιεπηφ έληεξν. ε. Αλεβάδεη ηνλ κεηαβνιηζκφ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ φζνλ αθνξά ηηο πξσηεΐλεο ζε ζρέζε κε ηνπο πδαηάλζξαθεο. σζηή Β Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 116 Δίλαη ΛΑΘΟ φηη ν βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο: α. Απμάλεη ζηνλ ππεξζπξενεηδηζκφ. β. Διαηηψλεηαη ζηε καθξνρξφληα αζηηία. γ. Απμάλεηαη ζηελ ππεξέθθξηζε ησλ θαηερνιακηλψλ. δ. Διαηηψλεηαη ζην άγρνο. ε. Γελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ χπλν. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 24 απφ 65

25 117 Σν ρξένο νμπγφλνπ: α. Δκθαλίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο αηθλίδηαο αλάγθεο εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο. β. Μεηξηέηαη ζε kcal/l θαηαλαιηζθφκελνπ O2. γ. Γελ ππεξβαίλεη ηα 8 l O2. δ. Διαηηψλεη ην αλαπλεπζηηθφ πειίθν. ε. πλδέεηαη κε ηελ ζεξκαληηθή αμία ηνπ νμπγφλνπ. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 118 Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κπτθήο εξγαζίαο: α. Δπέξρεηαη, κε ηελ παξέκβαζε λεπξηθψλ κεραληζκψλ, αχμεζε ηνπ ΚΛΟΑ. β. Η αηκνζθαηξίλε δεζκεχεη ιηγφηεξν νμπγφλν. γ. Παξνπζηάδεηαη πηψζε ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο. δ. Η δηαπλνή ησλ πλεπκφλσλ ειαηηψλεηαη. ε. Η πξφζιεςε ηνπ νμπγφλνπ, ζηνπο πλεχκνλεο απφ ην θιεβηθφ αίκα είλαη κηθξφηεξε. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 119 ηα πνηθηιφζεξκα δψα: α. Οη ζεξκνξξπζκηζηηθνί κεραληζκνί είλαη πνιχ αλεπηπγκέλνη. β. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππξήλα δηαηεξείηαη ακεηάβιεηε κφλν ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. γ. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο κεηαβάιιεηαη παξαθνινπζψληαο ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. δ. Η ζπκπεξηθνξά θαη ε ζεξκνξξχζκηζε καδί εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζεξκνθξαζίαο ζε πεξηνξηζκέλα φξηα. ε. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη πνιχ ρακειή. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 120 ηνλ άλζξσπν ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο: α. Πξνζαξκφδεηαη ζην ξπζκφ εξγαζίαο θαη εγξήγνξζεο. β. Η πεξηνδηθή δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπκπίπηεη πάληνηε κε ην 24σξν. γ. Γελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία. δ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο γπλαίθεο παξνπζηάδεη κία πηψζε ακέζσο κεηά ηελ σνζπιαθηνξξεμία. ε. Παξακέλεη ζηαζεξή κφλνλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αδηάθνξε. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 25 απφ 65

26 121 ηνλ άλζξσπν ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο: α. Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εγθέθαιν, ζην ήπαξ θαη ζηελ θαξδηά. β. Αληηζηνηρεί ζε δέθα κεγάιεο ζεξκίδεο πεξίπνπ αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο ζψκαηνο θαη αλά γ. Δάλ δελ ππήξραλ απψιεηεο, ζα αλέβαδε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 6ν C αλά 24σξν. δ. Οθείιεηαη θπξίσο ζηελ εηδηθή δπλακηθή ελέξγεηα ησλ ηξνθψλ. ε. Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εγθέθαιν, ζην ήπαξ θαη ζηελ θαξδηά θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εηδηθή δπλακηθή ελέξγεηα ησλ ηξνθψλ σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 122 Η παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνπο κπο εκθαλίδεη πξννδεπηηθά απμαλφκελε έληαζε θαηά ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο: α. ε βαζηθέο ζπλζήθεο, ζε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, θαηά ην ξίγνο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε β. Καηά ην ξίγνο, ζε βαζηθέο ζπλζήθεο, ζε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ. γ. Καηά ηελ εθηέιεζε κπτθήο εξγαζίαο, ζε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, θαηά ην ξίγνο δ. Καηά ηελ εθηέιεζε κπτθήο εξγαζίαο, ζε βαζηθέο ζπλζήθεο, θαηά ην ξίγνο. ε. Καηά ην ξίγνο, ζε αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, ζε βαζηθέο ζπλζήθεο. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 123 Η απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο: α. Δίλαη κεγαιχηεξε φηαλ ππάξρεη πςειή πγξαζία ζην πεξηβάιινλ. β. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ην κήθνο θχκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο γ. Δίλαη κεγαιχηεξε θαηά ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα παξά θαηά ην ζθνχπηζκα απηνχ. δ. Δίλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο επηθάλεηαο αληαιιαγήο. ε. ε λεξφ ζεξκνθξαζίαο 20ν C είλαη 1,5 θνξά κεγαιχηεξε απφ φηη ζηνλ αέξα. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 124 Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ έμσ θφζκνπ α. Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. β. Η ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ε χπαξμε αληηθεηκέλσλ κε ζεξκηθή γ. Η ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. δ. Σν γεσγξαθηθφ πιάηνο. ε. Η επνρή ηνπ έηνπο. σζηή Β Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 26 απφ 65

27 125 Η εθίδξσζε: α. Δκθαλίδεηαη πξηλ ηελ αγγεηνδηαζηαιηηθή αληίδξαζε ησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ δέξκαηνο, φηαλ απμάλεη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. β. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο κε αλάπηπμεο αγγεηνθηλεηηθήο αληίδξαζεο. γ. Δκθαλίδεηαη φηαλ νη άιινη ηξφπνη απνβνιήο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ είλαη αλεπαξθείο. δ. Αληηζηαζκίδεηαη κε ηε ιήςε ιηπαξψλ ηξνθψλ. ε. Οδεγεί ζε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πηέζεσο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 126 Οη εθθξηλείο ηδξσηνπνηνί αδέλεο: α. Παξάγνπλ ηζφηνλν έθθξηκα. β. Δπξίζθνληαη ζε νιφθιεξν ην δέξκα. γ. Νεπξψλνληαη απφ αδξελεξγηθέο ίλεο. δ. Γελ ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηηο αληηδξάζεηο ζεξκνξξχζκηζεο. ε. πλνιηθά αλέξρνληαη ζε σζηή Β Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 127 Οη ζεξκν- θαη νη ςπρξνυπνδνρείο: α. Δπξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζην δέξκα. β. Γηεγεηξφκελνη πξνθαινχλ ζεξκνξξπζκηζηηθή αληίδξαζε κε κνξθή εκθαλνχο ξίγνπο. γ. Μπνξνχλ λα δηεγεξζνχλ θαη απφ άιια εξεζίζκαηα, κε ζεξκηθά. δ. Δίλαη εληνπηζκέλνη ζηνλ λσηηαίν κπειφ θαη ζε έλα ηκήκα ηνπ πξφζζηνπ ππνζαιάκνπ. ε. πληνλίδνπλ ηε ζεξκνξξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 128 Σα ζεξκνξξπζκηζηηθά θέληξα: α. Καζνξίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο ηνπ ππξήλα. β. Θέηνπλ ζε ελέξγεηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ ςχρνπλ ην ζψκα. γ. Θέηνπλ ζε ελέξγεηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζεξκαίλνπλ ην ζψκα. δ. Καζνξίδνπλ ην εχξνο ηεο αδηάθνξεο ζεξκνθξαζίαο. ε. Τθίζηαληαη θπξίσο ηελ επίδξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζεξκνθξαζηψλ νξηζκέλσλ πεξηθεξηθψλ σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 27 απφ 65

28 129 Δίλαη ΛΑΘΟ φηη: α. Σν ςπθηηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζηνλ νπίζζην ππνζάιακν. β. Σν ζεξκαληηθφ θέληξν βξίζθεηαη ζηνλ νπίζζην ππνζάιακν. γ. Σν ςπθηηθφ θέληξν αξρίδεη λα δξα φηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ζηνλ ππνζάιακν πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο. δ. Η δξάζε ηνπ ζεξκαληηθνχ θέληξνπ πξνθαιεί, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη πεξηθεξηθή ε. Η δηέγεξζε ηνπ ζεξκαληηθνχ θέληξνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο εθθξίζεσο ησλ θαηερνιακηλψλ απφ ηνλ κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ. σζηή Α Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 130 Η δηαηαξαρή ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθψλ θέληξσλ πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ ππξεηφ νθείιεηαη: α. ηελ αδπλακία ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζαξκνζζεί ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο. β. ηνλ κε θπζηνινγηθφ ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζεξκνυπνδνρέσλ θαη ζεξκνξξπζκηζηηθψλ γ. ηε δξάζε ησλ ελδνγελψλ ππξεηνγφλσλ. δ. ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ. ε. ηελ αλαζηνιή ηεο εθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 131 Καηά ηελ πξννδεπηηθή πηψζε ηεο θεληξηθήο ζεξκνθξαζίαο εκθαλίδνληαη: α. ηνπο 35ν C, δηαηαξαρή ηεο επαθήο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. β. ηνπο 32ν C πιήξεο απψιεηα ζπλεηδήζεσο. γ. ηελ πεξηνρή ησλ 25-29ν C, πηζαλή καξκαξπγή ησλ θνηιηψλ. δ. ηελ πεξηνρή 20-25ν C, αληηζηαζκηζηηθή αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο. ε. Μφληκεο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν αθφκε θαη κε ηερλεηή δηαηήξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο φηαλ ε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 20-25ν C. σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 132 Σε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο επεξεάδνπλ θπξίσο α. Η θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ β. Η ειηθία γ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο δ. Η θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ θαη ε ειηθία ε. Η θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ, ε ειηθία θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο σζηή Δ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 28 απφ 65

29 133 Πνηφ απφ ηα παξαθάησ είλαη ζσζηφ_ α. ηα γπκλά άηνκα ε εθίδξσζε αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 30-31ν C πεξίπνπ β. Η έθθξηζε ησλ εθθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ αλαζηέιιεηαη απφ ηελ αηξνπίλε γ. Καηά κήθνο ησλ εθθνξεηηθψλ πφξσλ ησλ θπξίσο ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ γίλεηαη ελεξγεηηθή απνξξφθεζε Na+ δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ε. ηα γπκλά άηνκα ε εθίδξσζε αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 30-31ν C πεξίπνπ θαη θαηά κήθνο ησλ εθθνξεηηθψλ πφξσλ ησλ θπξίσο ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ γίλεηαη ελεξγεηηθή σζηή Γ Καηεγνξία: ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ Δξκελεία 134 Η ηληεξιεπθίλε Ι εθθξίλεηαη απφ ηα: α. Οπδεηεξφθηια. β. Δσζηλφθηια. γ. Βαζεφθηια. δ. Μνλνθχηηαξα (καθξνθάγα). ε. Σηπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 135 Λεπθνθπηηαξηθφο ηχπνο είλαη: α. Η αλαινγία ιεπθψλ πξνο εξπζξά αηκνζθαίξηα. β. Η αχμεζε ησλ πνιπκνξθνπχξελσλ. γ. Σαπηφζεκε έλλνηα κε ηελ εσζηλνθηιία. δ. Οη κεηαβνιέο ησλ βαζεφθηισλ. ε. Η εθαηνζηηαία θαηαλνκή ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. σζηή ε Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 136 Σα ιεκθνθχηηαξα: α. Δίλαη ην 1-2% ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ πνπ θπθινθνξνχλ. β. Γε κεηαθηλνχληαη. γ. Μπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πιαζκαηνθχηηαξα. δ. Πξνέξρνληαη απφ ηα κεγαθαξπνθχηηαξα. ε. Δίλαη ην 1-2% ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ πνπ θπθινθνξνχλ θαη δε κεηαθηλνχληαη. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 137 Σα ιεκθνθχηηαξα:_ α. Αληηδξνχλ κε εσζηλφθηια γηα λα παξάγνπλ αηκνπεηάιηα. β. Απνηεινχλ εληαία νκάδα. γ. Πξνέξρνληαη απφ ηα πιαζκνθχηηαξα. δ. πκκεηέρνπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ. ε. Αληηδξνχλ κε εσζηλφθηια γηα λα παξάγνπλ αηκνπεηάιηα θαη απνηεινχλ εληαία νκάδα. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 29 απφ 65

30 138 Σα εσζηλφθηια:_ α. Απμάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. β. Γελ πεξηέρνπλ θνθθία. γ. Γελ έρνπλ θαγνθπηηαξηθή ηθαλφηεηα. δ. Μεηαηξέπνληαη ζε πιαζκνθχηηαξα. ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα σζηή Α Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 139 Σελ ηδηφηεηα ηεο θαγνθπηηάξσζεο ηελ εκθαλίδνπλ θπξίσο: α. Σα βαζεφθηια. β. Σα ιεκθνθχηηαξα. γ. Σα νπδεηεξφθηια. δ. Σα ζξνκβνθχηηαξα. ε. Σα βαζεφθηια θαη ηα ιεκθνθχηηαξα. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 140 Πνηά απφ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο δελ είλαη θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο: α. Μεηαθνξά νξκνλψλ. β. Μεηαθνξά αληηζσκάησλ. γ. Μεηαθνξά ρπινκηθξψλ. δ. Γηαηήξεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. ε. Μεηαθνξά νξκνλψλ θαη αληηζσκάησλ σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 141 ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο ππάγνληαη κφλν: α. Πξσηεΐλεο θαη ιηπίδηα. β. Όδσξ θαη αλφξγαλα άιαηα. γ. Όδσξ, αλφξγαλα άιαηα θαη πξσηεΐλεο. δ. Ληπίδηα, γιπθφδε, έλδπκα. ε. Ληπίδηα θαη έλδπκα σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 142 Η θνιινεηδσζκσηηθή πίεζε ηνπ πιάζκαηνο: α. Απμάλεηαη ζηελ ππνπξσηετλαηκία. β. Απμάλεηαη ζε αλεπαξθή παξαγσγή ιεπθσκαηίλεο ζην ήπαξ. γ. Δπεξεάδεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ χδαηνο πξνο ηνπο ηζηνχο. δ. Δμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. ε. Απμάλεηαη ζηελ ππνπξσηετλαηκία θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξπζξνθπηηάξσλ σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 30 απφ 65

31 143 Οη πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο παξάγνληαη: α. ην ήπαξ. β. ηα πιαζκνθχηηαξα θαη ζηα καθξνθάγα ησλ ηζηψλ. γ. Απφ ηελ απνδνκή δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηζηψλ. δ. ια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. ε. ην ήπαξ θαη απφ ηελ απνδνκή δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηζηψλ. σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 144 ηνλ επαηηθφ ίθηεξν: α. Απμάλεηαη πάληα ε έκκεζε ρνιεξπζξίλε ζην αίκα. β. Απμάλεηαη πάληα ε άκεζε ρνιεξπζξίλε ζην αίκα. γ. Απμάλεηαη πάληα ην νπξνρνιηλνγφλν ζηα νχξα. δ. Διαηηψλεηαη ην νιηθφ πνζφ ηεο ρνιεξπζξίλεο ζην αίκα. ε. Απμάλεηαη πάληα ε άκεζε ρνιεξπζξίλε ζην αίκα θαη.απμάλεηαη πάληα ην νπξνρνιηλνγφλν ζηα σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 145 Η βηηακίλε Β12: α. Πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηηο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο. β. πκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ DNA. γ. Γελ απνζεθεχεηαη ζηνλ νξγαληζκφ. δ. Δπηθέξεη δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. ε. ια ηα ππφινηπα ηζρχνπλ σζηή Β Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 146 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηδήξνπ ηνπ νξγαληζκνχ βξίζθεηαη: α. ηε κπνζθαηξίλε. β. ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. γ. ηελ αηκνζθαηξίλε. δ. ηνλ εξπζξφ κπειφ ησλ νζηψλ. ε. ια ηα ππφινηπα είλαη ιάζνο σζηή Γ Καηεγνξία: ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ Δξκελεία 147 Ο ζπλαπηηθφο θάκαηνο νθείιεηαη: α. ηελ κε παξαγσγή ηεο δηαβηβαζηηθήο νπζίαο. β. ηελ εμάληιεζε ηεο δηαβηβαζηηθήο νπζίαο. γ. ηελ παξνπζία πεξίζζεηαο Ca2+ ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή. δ. ηελ επίδξαζε ππεξβαιβηδηθψλ εξεζηζκάησλ. ε. ε ηίπνηε απφ ηα ππφινηπα. σζηή Β Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 31 απφ 65

32 148 Πψο κεηξηέηαη ν φγθνο ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο: α. Πξνζζέηνληαο γλσζηφ πνζφ (Α mg) κίαο νπζίαο-δείθηνπ θαη πξνζδηνξίδνληαο κεηά sec ηελ ππθλφηεηα (Β) ηεο νπζίαο απηήο ζε δείγκα απφ ην πγξφ ηνπ ρψξνπ: β. Δθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν V=B/A. γ. Δθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο πιεζπζκνγξαθίαο. δ. Δθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο αξαηψζεσο. σζηή Γ Καηεγνξία: ΔΙΑΓΧΓΗ Δξκελεία 149 ηε θπζηνινγηθή θπθινθνξία ν κεγαιχηεξνο φγθνο αίκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή είλαη: α. ηελ θαξδηά. β. ηηο θιέβεο. γ. ηα ηξηρνεηδή. δ. ηα πλεπκνληθά αγγεία. σζηή Β Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 150 Η αηκνξξαγία θαη ε απψιεηα 10% αίκαηνο: α. Αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε ζάλαην αθνχ νη ξπζκίζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη αλίθαλεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απψιεηα. β. Έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. γ. Οδεγεί ζε αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη ειάηησζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο. δ. πλνδεχεηαη απφ απψιεηα πγξψλ ηνπ ηζηνχ. 151 Η ξνή ηεο ιέκθνπ είλαη: α. Πεξίπνπ έλαο φγθνο πιάζκαηνο ηελ εκέξα. β. Ίζνο κε ηελ θαξδηαθή εμψζεζε. γ. Ίζνο κε ηελ ηξηρνεηδηθή ξνή πιάζκαηνο. δ. Αλεμάξηεηε απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο. σζηή Α Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 152 Σν ημψδεο ηνπ αίκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ χδαηνο θπξίσο εμαηηίαο: α. Σεο πςειήο ζπγθέληξσζεο πξσηετλψλ ζην πιάζκα. β. Σεο παξνπζίαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. γ. Σσλ παξαγφλησλ ηεο πήμεο. δ. Σνπ λφκνπ ηεο ηεηάξηεο δχλακεο. ε. Σνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ πιάζκαηνο. σζηή Β Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 32 απφ 65

33 153 Ο αηκαηνεγθεθαιηθφο θξαγκφο: α. Πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν απφ απμήζεηο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε. β. Πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε θάπνησλ νξκνλψλ απφ ην αίκα πξνο ην εγθεθαιηθφ παξέγρπκα. γ. Δκπιέθεηαη ζε απμεκέλε κεηαβνιηθή απηνξξχζκηζε ζηνλ εγθέθαιν. δ. Λεηηνπξγεί ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ εγθεθάινπ. ε. Γεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζθηρηέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ θαη ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ εγθεθαιηθψλ ηξηρνεηδψλ. σζηή Β Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 154 Ο βεκαηνδφηεο ηεο θαξδηάο είλαη: α. Ο θιεβφθνκβνο β. Ο θνιπνθνηιηαθφο θφκβνο γ. Σν δεκάηην ηνπ His δ. Σν φξην θφιπσλ-θνηιηψλ ε. Οη ίλεο Purkinje σζηή Α Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 155 Ση βξίζθεηαη ζην νπίζζην ηνίρσκα ηνπ δεμηνχ θφιπνπ; α. Ο θιεβφθνκβνο β. Σα δχν ζθέιε Tawara γ. Οη ίλεο ηνπ Purkinje δ. Σν δεκάηην His ε. Ο θφιπνο Valsalva σζηή Α Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 156 Πνηα ζπρλφηεηα έρεη ν θνιπνθνηιηαθφο θφκβνο ζε βιάβε-κε ιεηηνπξγία ηνπ θιεβφθνκβνπ; α δπλακηθά / min β δπλακηθά /min γ δπλακηθά / min δ δπλακηθά / min ε. > 100 δπλακηθά / min 157 Η λεχξσζε ηεο θαξδηάο γίλεηαη: α. Μφλν απφ ην πλεπκνλνγαζηξηθφ β. Υσξίο αθεηπινρνιίλε γ. Απφ ην πλεπκνλνγαζηξηθφ θαη ην ζπκπαζεηηθφ δ. Υσξίο αδξελαιίλε θαη λνξαδξελαιίλε ε. Απφ ην Κ.Ν.. Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 33 απφ 65

34 158 Ση δελ κπνξεί λα δηαγλψζεη ην ΗΚΓ; α. Σε ζέζε εκθξάγκαηνο β. Σε ζέζε ηεο θαξδηάο γ. Σν έξγν εμψζεζεο ηεο θαξδηάο δ. Σελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα ε. Αξξπζκίεο 159 Ση επίδξαζε έρεη ην ζπκπαζεηηθφ ζηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία; α. Αγγεηνζχζπαζε β. Μείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο γ. Αγγεηνδηαζηνιή δ. Μείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο σζηή Α Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 160 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο δελ επηηειεί ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο; α. Θεξκνξξχζκηζε β. Μεηαθνξά αληηζσκάησλ γ. Γηάδνζε δηεγέξζεσλ δ. Μεηαθνξά νξκνλψλ ε. Μεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο 161 Πξνο ηα πνχ κεηαθέξνπλ νη θιέβεο ην αίκα; α. ηνλ δεμηφ θφιπν β. ηνπο θφιπνπο ηεο θαξδηάο γ. ηελ δεμηά θνηιία δ. ηηο θνηιίεο ηεο θαξδηάο ε. ηελ αξηζηεξή θνηιία σζηή Β Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία 162 Πνηα θνηιία ηεο θαξδηάο σζεί ην αίκα ζηνπο πλεχκνλεο; α. Κακία απφ ηηο δχν β. Η δεμηά θνηιία γ. Καη νη δχν θνηιίεο δ. Η αξηζηεξή θνηιία ε. Η δεμηά θνηιία κέζσ ηνπ δεμηνχ θφιπνπ σζηή Β Καηεγνξία: ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Δξκελεία Quick Testing : 30/10/ :08:03 πκ ειίδα 34 απφ 65

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) 1 Σν γηλφκελν δηαιπηφηεηαο: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) α. Δίλαη ην [Ca2+]. [πξσηεΐλε]. β. Δίλαη ην [Ca2+]. [HPO42-]. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4-1.2. ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 6-1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Θέματα εξετάσεων στην Ιατρική Υημεία 1 (Ανόργανη Υημεία) 1 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 1 Καηά πνηα ζεηξά ηα παξαθάησ ηξνρηαθά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ειεθηξφληα ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Γνκήζεσο ; Γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα