ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)"

Transcript

1 1 Σν γηλφκελν δηαιπηφηεηαο: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) α. Δίλαη ην [Ca2+]. [πξσηεΐλε]. β. Δίλαη ην [Ca2+]. [HPO42-]. γ. Καζνξίδεη ην ξπζκφ αζβεζηψζεσο ηνπ νξγαληθνχ ππνζηξψκαηνο ησλ νζηψλ. δ. Απμάλεη θαηά ηελ ηεηαλία. 2 Γηα ηελ ηεζηνζηεξφλε ηζρχεη φηη: α. Μεηαθέξεηαη ζην αίκα ζπλδεδεκέλε κε κία γιπθνπξσηεΐλε πνπ ζπληίζεηαη ζην ήπαξ. β. Μεηαηξέπεηαη ζε 5α-δηυδξνηεζηνζηεξφλε ζε νξηζκέλα απφ ηα θχηηαξα-ζηφρνο. γ. Μεηαηξέπεηαη ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο ζε νηζηξαδηφιε. δ. Σα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 3 ηνλ θπζηνινγηθφ άλδξα, ηα θπθινθνξνχληα νηζηξνγφλα ΓΔΝ πξνέξρνληαη απφ ηνλ: α. Πεξηθεξηθφ κεηαβνιηζκφ ηεο αλδξνζηελδηφλεο. β. Πεξηθεξηθφ κεηαβνιηζκφ ηεο ηεζηνζηεξφλεο. γ. Μεηαβνιηζκφ ησλ αλδξνγφλσλ ζηα θχηηαξα ηνπ Sertoli. δ. Φινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ. ε. Πεξηθεξηθφ κεηαβνιηζκφ ηεο πξνγεζηεξφλεο. 4 ηνλ ψξηκν άλδξα, ηα θχηηαξα ηνπ Sertoli ΓΔΝ παξάγνπλ: α. Μία εηδηθή πξσηεΐλε πνπ δεζκεχεη ηα αλδξνγφλα (ΑΒΡ). β. Αλαζηαιηίλε. γ. Αθηηβίλε. δ. Οηζηξνγφλα. ε. Σεζηνζηεξφλε. 5 Γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπεξκαηηθψλ ζσιελαξίσλ απαηηείηαη ε χπαξμε: α. σκαηνζηαηίλεο. β. LH κφλν. γ. Ομπηνθίλεο. δ. FSH. ε. Αλδξνγφλσλ θαη FSH. 6 ηνπο θπζηνινγηθνχο άλδξεο ε ηεζηνζηεξφλε παξάγεηαη θπξίσο: α. ηα θχηηαξα ηνπ Leydig. β. ηα θχηηαξα ηνπ Sertoli. γ. ηα ζπεξκαηηθά ζσιελάξηα. δ. ηελ επηδηδπκίδα. ε. ηνλ ζπεξκαηηθφ πφξν. 7 Η αλαζηαιηίλε: α. Δίλαη ιηπφθηιν ζηεξνεηδέο. β. πληίζεηαη θπξίσο ζηα θχηηαξα ηνπ Leydig. γ. Καηαζηέιιεη ηελ παξαγσγή FSH αιιά φρη ηεο LH. δ. Διαηηψλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ παικψλ εθθξίζεσο ηεο GnRH ζηνλ ππνζάιακν. ε. Παξάγεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο.

2 8 Η θξνπθηφδε ηνπ ζπεξκαηηθνχ πιάζκαηνο πξνέξρεηαη απφ: α. Σνλ πξνζηάηε. β. Σηο ζπεξκαηνδφρνπο θχζηεηο. γ. Σελ επηδηδπκίδα. δ. Σνλ ζπεξκαηηθφ πφξν. ε. Σνπο θσπήξεηνπο αδέλεο. 9 Η αγγεηνδηαζηνιή ησλ κηθξψλ αξηεξηψλ θαη αξηεξηδίσλ ηνπ πένπο θαηά ηε ζηχζε νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ: α. Αθεηπινρνιίλεο. β. Αδξελαιίλεο. γ. VIP. δ. Αθεηπινρνιίλεο, Αδξελαιίλεο θαη VIP. ε. Αθεηπινρνιίλεο θαη VIP 10 Καηά ηελ σνζπιαθηνξξεμία παξαηεξείηαη: α. Αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νηζηξνγφλσλ. β. Αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο LH ζην πιάζκα. γ. Αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο FSH ζην πιάζκα. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 11 Η FSH: α. Αλαζηέιιεη ηελ σνζπιαθηνξξεμία. β. πληειεί ζηελ παξαγσγή ηεο πξνγεζηεξφλεο. γ. Γηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ησλ σνζπιαθίσλ. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 12 Σν σρξφ ζσκάηην:- α. Παξάγεη πξνγεζηεξφλε. β. ρεκαηίδεηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ. γ. Πεξηέρεη κφλν θχηηαξα ηνπ θνθθψδνπο πκέλα. δ. Παξάγεη πξνγεζηεξφλε θαη ρεκαηίδεηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ 13 Η ΗCS (αλζξψπεηνο ρνξηαθή ζσκαηνκαζηνηξνπίλε): α. Αξρίδεη λα εθθξίλεηαη θαηά ηνλ ηξίην κήλα ηεο θπήζεσο. β. Δκθαλίδεη θπξίσο δξάζεηο ηχπνπ πξνιαθηίλεο. γ. Έρεη θπξίσο σρξηλνηξφπν δξάζε. δ. Έρεη θπξίσο σνζπιαθηνηξφπν θαη ζπξενηξφπν δξάζε. 14 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Σα νηζηξνγφλα θαη ε πξνγεζηεξφλε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ σνζπιαθηνξξεμία. β. Ζ γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ απφ ην ζπεξκαηνδσάξην θπζηνινγηθά γίλεηαη κέζα ζηε κήηξα. γ. Ζ παξαγσγή ηεο πξνγεζηεξφλεο ειέγρεηαη απφ ηελ FSH. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ιάζνο. 15 Η θαηαζηξνθή ηνπ πξφζζηνπ ινβνχ ηεο ππνθχζεσο επηθέξεη: α. Ακελφξξνηα. β. Απμεκέλε παξαγσγή νηζηξνγφλσλ. γ. Γηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηεο νμπηνθίλεο. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά.

3 16 Καηά ηελ θχεζε: α. Ο φγθνο ηεο θαξδηάο δελ κεηαβάιιεηαη. β. Απμάλεη ν ΚΛΟΑ. γ. Απμάλεη ε ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε. δ. Διαηηψλεηαη ε αξηεξηαθή θαη ε θιεβηθή πίεζε. 17 Σν σρξφ ζσκάηην: α. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηελ εθθξηηηθή θάζε ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ. β. ρεκαηίδεηαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο λεπξνυπφθπζεο. γ. Αηξνθεί θαηά ηνλ δεχηεξν κήλα ηεο θχεζεο. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 18 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Σν ph ηνπ θφιπνπ είλαη φμηλν. β. Ζ πξνγεζηεξφλε εθθξίλεηαη απφ ην σρξφ ζσκάηην. γ. Σα νηζηξνγφλα πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο ζηε γπλαίθα. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 19 Αχμεζε ηεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο παξαηεξείηαη: α. Όηαλ απμάλεη ε σζκσηηθή πίεζε ηνπ αίκαηνο. β. Όηαλ απμάλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. γ. Μεηά απφ αηκνξξαγία. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 20 Πνηά απφ ηηο παξαθάησ νξκφλεο απμάλεηαη κεηά απφ δηαηνκή ηνπ κίζρνπ ηεο ππνθχζεσο: α. ACTH. β. GH γ. LH. δ. Ηλζνπιίλε. ε. PRL 21 Απφ ηηο παξαθάησ νξκφλεο δελ αλήθεη ζηα λεπξνπεπηίδηα ε: α. ADH. β. Ομπηνθίλε. γ. β-ελδνξθίλε. δ. σκαηνκεδίλε. ε. TRH. 22 Πνηάο απφ ηηο παξαθάησ ππνζαιακηθέο νξκφλεο πξνθαιεί αχμεζε ε IL-1 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α. TRH. β. CRH. γ. GRH. δ. GnRH. 23 Η απμεηηθή νξκφλε δελ πξνθαιεί: α. Αχμεζε βηνζχλζεζεο πξσηετλψλ.

4 β. Αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ακηλνμέσλ ζην αίκα. γ. Πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο νπξίαο ζην αίκα. δ. Αχμεζε ησλ θεηνληθψλ ζσκάησλ ζην αίκα. 24 Γηα ηα γιπθνθνξηηθνεηδή ηζρχνπλ φια εθηφο: α. Απμάλνπλ ηελ ελαπνζήθεπζε γιπθνγφλνπ ζην ήπαξ. β. Έρνπλ ζεηηθή ηλφηξνπε δξάζε ζην κπνθάξδην. γ. Διαηηψλνπλ ηελ ζηάζκε γιπθφδεο ζην αίκα. δ. Αλαζηέιινπλ ηελ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θιεγκνλήο. 25 Η ACTH: α. Γελ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηεο αιδνζηεξφλεο. β. Διαηηψλεηαη κε ην stress. γ. Απμάλεηαη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζην αίκα. δ. Έρεη δξάζε ιηπνιπηηθή. 26 Δίλαη ζσζηφ φηη: α. Οη γνλαδνηξνπίλεο ξπζκίδνληαη απφ εθιπηηθέο νξκφλεο. β. Ζ γνλαδεθηνκή απμάλεη ηελ έθθξηζε ησλ γνλαδνηξνπηλψλ. γ. πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ηεο LH. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 27 Δίλαη ζσζηφ φηη: α. Ζ FSH απμάλεη ηε βηνζχλζεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο. β. ηνλ άλδξα παξαηεξείηαη κφλν θαζηθή έθθξηζε ησλ γνλαδνηξνπηλψλ. γ. Μεηά ηελ εκκελφπαπζε απμάλεη ηφζν ε LH φζν θαη ε FSH. δ. Ζ FSH απμάλεη ηε βηνζχλζεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο θαη φηη ζηνλ άλδξα παξαηεξείηαη κφλν θαζηθή έθθξηζε ησλ γνλαδνηξνπηλψλ ε. Ζ FSH απμάλεη ηε βηνζχλζεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο θαη φηη κεηά ηελ εκκελφπαπζε απμάλεη ηφζν ε LH φζν θαη ε FSH 28 Η βαδνπξεζζίλε αζθεί φιεο ηηο παξαθάησ δξάζεηο, εθηφο απφ: α. χζπαζε ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ζηα αγγεία. β. Αλαζηνιή ηεο έθθξηζεο ηεο ACTH. γ. Αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πηέζεσο. δ. Αχμεζε ηεο επαλαξξφθεζεο ηνπ NaCl ζηα νπξνθφξα ζσιελάξηα. 29 Η ζπξενηξφπνο νξκφλε αζθεί φιεο ηηο παξαθάησ δξάζεηο, εθηφο απφ: α. Αχμεζε ηνπ θνιινεηδνχο ησλ θπζηηδίσλ ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. β. Γηάζπαζε ηεο ζπξενζθαηξίλεο. γ. Αχμεζε ηεο αγγεηψζεσο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. δ. Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ. 30 Γηα ηελ LH δελ ηζρχεη φηη: α. Δπηηαρχλεη ηε βηνζχλζεζε ηεο πξνγεζηεξφλεο. β. Πξνθαιεί ηελ σνζπιαθηνξξεμία. γ. Απμάλεη ηελ έθθξηζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο. δ. Διαηηψλεηαη κεηά απφ γνλαδεθηνκή.

5 31 Γελ ηζρχεη φηη ε TSH: α. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. β. Πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ πνζνχ ηνπ θνιινεηδνχο κέζα ζηα θπζηίδηα. γ. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ επηζειίνπ ησλ θπζηηδίσλ. δ. Αλαζηέιιεη ηε ιηπφιπζε ζηηο ιηπαπνζήθεο. 32 Ο ζπξενεηδήο αδέλαο: α. Ρπζκίδεη ηνλ βαζηθφ κεηαβνιηζκφ. β. Καζνξίδεη ην χςνο ηνπ αλζξψπνπ. γ. Δίλαη ην επίθεληξν ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ ησδίνπ. δ. Ρπζκίδεη ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ αζβεζηίνπ. ε. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκνηνζηαζία ηνπ θσζθφξνπ. 33 Δάλ ην πνζφ ηνπ ησδίνπ ησλ ηξνθψλ είλαη απμεκέλν: α. Ο ιφγνο Σ3/Σ4 απμάλεη ζην αίκα. β. Σν πνζφ ηεο Σ3 παξακέλεη ζηαζεξφ. γ. Δκθαλίδεηαη βξνγρνθήιε. δ. Ζ ζπξενζθαηξίλε δεζκεχεη κφλν ην ηνληζκέλν ηψδην. ε. Σν πνζφ ηνπ ησδίνπ πνπ απνβάιιεηαη απφ ηνπο λεθξνχο είλαη επίζεο απμεκέλν. 34 Η δξάζε ησλ ζπξνεηδηθψλ νξκνλψλ ζηνπο πδαηάλζξαθεο νθείιεηαη ζηελ: α. Αλαζηνιή ηεο λενγιπθνγέλεζεο. β. Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εηζφδνπ ηεο γιπθφδεο ζηα θχηηαξα. γ. Τπνβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο Νa+ θαη Κ+. δ. Θεηηθή επελέξγεηα πνπ αζθνχλ ζην πάγθξεαο. ε. Αδξαλνπνίεζε ηνπ γινπθαγφλνπ. 35 Οη ζπξνεηδηθέο νξκφλεο: α. Δπηηαρχλνπλ ηελ κεηαηξνπή θεθνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζε αθφξεζηα. β. Δπηηείλνπλ ηελ δηάζπαζε ηεο ρνιεζηεξφιεο. γ. Διαηηψλνπλ ηελ απνβνιή ηεο ρνιεζηεξφιεο απφ ηε ρνιή ζην έληεξν. δ. Διαηηψλνπλ ηελ ζχλδεζε ηεο ρνιεζηεξφιεο κε LDL-ππνδνρείο ζην ήπαξ. ε. ε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθαινχλ αχμεζε ησλ θσζθνιηπηδίσλ ζην αίκα. 36 Η έιιεηςε ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ: α. Πξνθαιεί ηελ εκθάληζε κπμνηδήκαηνο. β. Πξνθαιεί μεξνζηνκία. γ. Διαηηψλεη ηελ δεκηνπξγία ρξένπο νμπγφλνπ. δ. Απμάλεη ηελ κεηαηξνπή ησλ πξσηετλψλ ζε πδαηάλζξαθεο. ε. Γελ επεξεάδεη ηνλ βαζηθφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ. 37 Οη ζπξνεηδηθέο νξκφλεο: α. Τπνβαζκίδνπλ ηε δξάζε ησλ θαηερνιακηλψλ β. πκβάιινπλ, θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ζηελ εμέιημε ησλ ζπλαπηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. γ. Δπηβξαδχλνπλ ηελ αλαγέλλεζε ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ. δ. Πξνθαινχλ νζηενπφξσζε. ε. Έρνπλ νζηενθιαζηηθή δξάζε. 38 Οη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο: α. Πξνθαινχλ αγγεηνζπζηνιή ζηελ πεξηθέξεηα. β. Απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ κπνθαξδίνπ έλαληη ησλ θαηερνιακηλψλ. γ. Διαηηψλνπλ ην εχξνο ηνπ ζθπγκνχ.

6 δ. Διαηηψλνπλ ην πνζφ ηνπ 2.3-DPG ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. ε. Πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο. 39 Οη ζπξνεηδηθέο νξκφλεο: α. Πξνθαινχλ ππνπιαζία ηνπ θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ. β. Γελ επεξεάδνπλ ηηο γελλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. γ. Δπηκεθχλνπλ ηε δηάξθεηα δξάζεο ησλ θινηνεπηλεθξηδηαθψλ νξκνλψλ. δ. ε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθαινχλ ππλειία. ε. ε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθαινχλ κπτθφ ηξφκν. 40 Η παξαζνξκφλε: α. Δίλαη ζηεξνεηδήο νξκφλε. β. Δίλαη ε νξκφλε πνπ ξπζκίδεη θπξίσο ηελ ζηάζκε ηνπ θσζθφξνπ. γ. Έρεη ρξφλν ππνδηπιαζηαζκνχ πάλσ απφ 20 min. δ. Δίλαη πνιππεπηίδην απιήο αιχζνπ κε 109 ακηλνμέα. ε. Δίλαη πνιππεπηίδην κε βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηα 27 πξψηα ακηλνμέα. 41 Η θαιζηηνλίλε: α. Δίλαη ζηεξνεηδήο νξκφλε. β. Ρπζκίδεη ηε ζηάζκε ηνπ ησδίνπ θαη ηνπ αζβεζηίνπ ζηνλ νξγαληζκφ. γ. Απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα. δ. Παξάγεηαη απφ ηα νμεφθηια θχηηαξα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. ε. Δίλαη πνιππεπηίδην κε 32 ακηλνμέα. 42 Η θαιζηηνλίλε: α. ε ζπλεξγαζία κε ηελ βηηακίλε D δξα κεηψλνληαο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα. β. Γξα καδί κε ηελ παξαζνξκφλε απμάλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα. γ. Ζ ζηάζκε ηεο νξκφλεο απηήο ζην αίκα αληηζηνηρεί ζε κg/l. δ. Έρεη ρξφλν ππνδηπιαζηαζκνχ min. ε. Πξνθαιεί αχμεζε ηεο απέθθξηζεο ησλ θσζθνξηθψλ ξηδψλ απφ ηνπο λεθξνχο. 43 Η απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ: α. Γίλεηαη βαζηθά παζεηηθά. β. Δμαξηάηαη θαη απφ ηνλ βαζκφ δηαιπηφηεηαο ησλ αιάησλ ηνπ ζηνλ γαζηεληεξηθφ ζσιήλα. γ. Δμαξηάηαη απφ ην ph ηνπ αίκαηνο. δ. Γηεπθνιχλεηαη κε απμεκέλε παξνπζία βηηακίλεο Α. ε. Γπζρεξαίλεηαη απφ δίαηηα πινχζηα ζε θηηξηθφ νμχ. 44 Γηα ηελ νκνηνζηαζία ηνπ αζβεζηίνπ: α. Ζ παξαζνξκφλε αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ηεο βηηακίλεο D. β. Οη λεθξνί ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά κε ηελ απέθθξηζε ησλ ηφλησλ Ca2+. γ. Η θαηαζηξνθή ησλ παξαζπξενεηδψλ αδέλσλ ζπλεπάγεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη εκθάληζε ηεηαλίαο. δ. Ζ βηηακίλε D δξα ζε ζπλέξγεηα κε ηελ θαιζηηνλίλε. ε. Σν ph ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. 45 Καηά ηελ θχεζε παξαηεξείηαη αχμεζε: α. Σεο ηηκήο ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Σνπ φγθνπ ηεο θαξδηάο. γ. Σεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 46 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Σν stress απμάλεη ηελ έθθξηζε ηεο ACTH.

7 β. H LH πξνσζεί ηε ζπεξκαηνγέλεζε ζηνλ άλδξα. γ. Ζ TSH απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα απμάλνληαο ην πνζφ ηνπ θνιινεηδνχο κέζα ζηα δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 47 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Ζ TSH πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ θνιινεηδνχο ζηα θπζηίδηα ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. β. Ζ TSH ειαηηψλεη ηε δηάζπαζε ηεο ζπξενζθαηξίλεο. γ. Αχμεζε ηεο ζπξνμίλεο επηθέξεη αχμεζε ηεο TSH. δ. Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηνξίδεη ην ξπζκφ απειεπζεξψζεσο ηεο T3 θαη T4. 48 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Η TSH πξνθαιεί ιηπφιπζε ζηηο ιηπαπνζήθεο. β. Ζ GH απμάλεη ηε ζηάζκε ησλ ακηλνμέσλ ζην αίκα. γ. Ζ GH πξνθαιεί ππνγιπθαηκία. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 49 Δίλαη ΩΣΟ φηη: α. Ζ νμπηνθίλε εθθξίλεηαη ζηε γπλαίθα κφλν θαηά ηελ θχεζε. β. Ζ νμπηνθίλε είλαη κία απφ ηηο νξκφλεο πνπ εθθξίλεη ε αδελνυπφθπζε. γ. Η πξνγεζηεξφλε αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ηεο νμπηνθίλεο. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ιάζνο. 50 Δίλαη ΩΣΟ: α. Ζ GH έρεη δηαβεηνγφλν δξάζε. β. Ζ GH πξνάγεη ηελ αχμεζε ησλ νζηψλ. γ. Ζ νιηθή ππνθπζεθηνκή κπνξεί λα επηθέξεη λαληζκφ. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 51 Δίλαη ΩΣΟ: α. Σα γνλαδνηξφπα θχηηαξα βξίζθνληαη ζηηο γνλάδεο. β. Η PRL ξπζκίδεηαη απφ αλαζηαιηηθή νξκφλε. γ. Ζ ζσκαηνζηαηίλε (SS) πξνθαιεί ππεξζεξκία. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 52 Σν ζχλδξνκν Cushing πξνθαιείηαη απφ ηελ: α. Τπεξρνξήγεζε θνξηηδφιεο β. Τπεξπαξαγσγή γιπθνθνξηηθνεηδψλ γ. Τπεξπαξαγσγήο ACTH δ. Όιεο νη ππφινηπεο είλαη ζσζηέο 53 Η επηλεθξηδηνγελήο ζειενπνίεζε νθείιεηαη: α. ηελ ππεξπαξαγσγή νηζηξνγφλσλ απφ πεξηθεξηθφ κεηαβνιηζκφ ηεο ηεζηνζηεξφλεο β. ηελ ππεξπαξαγσγή αλδξνγφλσλ ζηα επηλεθξίδηα γ. ηελ ππεξπαξαγσγή νηζηξνγφλσλ απφ ηα επηλεθξίδηα δ. Όιεο είλαη ζσζηέο 54 Σν αδξελνγελλεηηθφ ζχλδξνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ:

8 α. Τπεξπαξαγσγή αλδξνγφλσλ ζηα επηλεθξίδηα β. Αλεπαξθή παξαγσγή αλδξνγφλσλ ζηα επηλεθξίδηα γ. Ηδηάδνπζα ζειενπνίεζε ζε άξξελα άηνκα δ. Αλεπαξθή παξαγσγή αλδξνγφλσλ ζηα επηλεθξίδηα θαη απφ Ηδηάδνπζα ζειενπνίεζε ζε άξξελα άηνκα 55 ηηο κεηαβνιηθέο επελέξγεηεο ησλ θαηερνιακηλψλ αλήθνπλ: α. Γιπθνγνλφιπζε ζηνλ κπτθφ ηζηφ, αιιά φρη ζην ήπαξ β. Αχμεζε ησλ θαχζεσλ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ γ. Πηψζε ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα δ. Τπνγιπθαηκία 56 Η έθθξηζε ηεο αιδνζηεξφλεο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε : α. Σνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο β. Σνπ ζπκπαζεηηθνχ ηφλνπ πξνο ηα επηλεθξίδηα γ. Σεο ζπγθέληξσζεο ηεο ξελίλεο ζην πιάζκα δ. Σεο λεθξηθήο αηκάησζεο 57 Η αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ νθείιεηαη ζην φηη : α. Παξεκπνδίδεηαη ε έμνδνο ησλ πξσηετλνιπηηθψλ ελδχκσλ απφ ηα ιπζνζσκάηηα β. Γηεγείξεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηλνβιαζηψλ γ. Απμάλεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο ηζηακίλεο δ. Απμάλεηαη ε απειεπζέξσζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ. 58 Η θνξηηδφιε πξνθαιεί: α. Διάηησζε παξαγσγήο αληηζσκάησλ β. Αχμεζε παξαγσγήο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ γ. Αχμεζε παξαγσγήο ηεο ηληεξιεπθίλεο Η δ. Σελ εκθάληζε ηνπ ππξεηνχ 59 Η αιδνζηεξφλε πξνάγεη ηελ απνβνιή ησλ ηφλησλ: α. Νa+ β. Κ+ γ. Clδ. Να+ θαη Κ+ 60 ηελ θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα παξαηεξείηαη: α. Αχμεζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ χδαηνο β. Τπνθαιηαηκία γ. Πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πηέζεσο δ. Τπεξλαηξηαηκία 61 Σα γιπθνθνξηηθνεηδή: α. Αλαζηέιινπλ ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ β. Πξνάγνπλ ηελ ζχλζεζε λέσλ κνξίσλ ιίπνπο ζηνλ ιηπψδε ηζηφ γ. Πξνθαινχλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο δ. Κακία απφ ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο δελ είλαη ζσζηή 62 Η θνξηηδφιε είλαη:

9 α. Κπξίσο αλαβνιηθή νπζία β. Κπξίσο θαηαβνιηθή νπζία γ. Νεπξνδηαβηβαζηήο δ. Νεπξνηξνθηθφο παξάγνληαο ε. Καλέλα ζσζηφ 63 Οξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηνλ θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ: α. πκπεξηιακβάλνπλ ηε ρνιεζηεξφιε β. Δίλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο γ. Απεθθξίλνληαη κε ηελ ρνιή κεηά ηελ δηαζπαζή ηνπο δ. πκπεξηιακβάλνπλ ηεζηνζηεξφλε. 64 Η θνξηηδφιε ζπκβάιιεη ζηελ: α. Καηαθξάηεζε ησλ ηφλησλ Νa+ β. Απνβνιή ησλ ηφλησλ Κ+ γ. Απνβνιή ησλ ηφλησλ Ζ+ δ. Ρχζκηζε ηνπ επηπέδνπ γιπθφδεο ζην αίκα ε. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 65 Οη ππνδνρείο ησλ ζηεξνεηδψλ νξκνλψλ ζηα θχηηαξα-ζηφρνο κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη: α. ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε β. ην θπηηαξφπιαζκα γ. ηνλ ππξήλα δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 66 Σα γιπθνθνξηηθνεηδή: α. Διαηηψλνπλ ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο β. πληίζεληαη απφ ηελ ηπξνζίλε γ. Παξάγνληαη ζην κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ δ. Απμάλνπλ ηελ επαηηθή γιπθνλενγέλεζε απφ ηα ακηλνμέα 67 Γηα ηελ ηλζνπιίλε είλαη ΛΑΘΟ φηη: α. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηεο είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ ξπζκνχ έθθξηζήο ηεο. β. ε ελήιηθα ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ παγθξέαηνο ζε ηλζνπιίλε πνηθίιιεη απφ ΓΜ. γ. Μφλν ην ήκηζπ ηεο εθθξηλφκελεο ηλζνπιίλεο επξίζθεηαη ζηελ θπθινθνξία δ. Δλεξγνπνηεί ηα έλδπκα γιπθφιπζεο. 68 Πνηά απφ ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο είλαη ΛΑΘΟ: α. Διαηηψλεη ηελ απνβνιή γιπθφδεο απφ ην ήπαξ β. Δλεξγνπνηεί ηηο ιηπάζεο ησλ ιηπαπνζεθψλ γ. Διαηηψλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην αίκα δ. Απμάλεη ηελ πξφζιεςε ησλ Κ+ απφ ηα ιηπψδε θχηηαξα 69 Δίλαη ΛΑΘΟ φηη ε ηλζνπιίλε πξνθαιεί: α. Αχμεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ πξσηεηλψλ β. Τπνγιπθαηκία γ. Αχμεζε γιπθνλενγέλεζεο απφ πξσηείλεο δ. Αχμεζε ζπλζέζεσο ιηπψλ απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο 70 Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ΓΔΝ ζπλνδεχεηαη απφ: α. Αχμεζε απειεπζέξσζεο γιπθφδεο απφ ην ήπαξ ζην αίκα

10 β. Παξαγσγή πεξίζζεηαο θεηνλνζσκάησλ γ. Αχμεζε ηνπ ΚΛΟΑ δ. Διάηησζε εηζφδνπ γιπθφδεο ζηα κπηθά θχηηαξα 71 Η ηλζνπιίλε-: α. Διαηηψλεη ην ξπζκφ δηάζπαζεο ησλ πξσηεηλψλ β. Πξνθαιεί ππεξρνιεζηεξνιαηκία γ. Απμάλεη ην ξπζκφ εηζφδνπ γιπθφδεο ζηα θχηηαξα δ. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ πφισζεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 72 Δίλαη ΛΑΘΟ φηη δηέγεξζε ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο πξνθαιείηαη απφ ηελ: α. Αχμεζε γιπθφδεο ζην αίκα β. Διάηησζε ακηλνμέσλ ζην αίκα γ. Πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο ίδηαο ηλζνπιίλεο ζην αίκα δ. Υνξήγεζε παξαγψγσλ ζνπιθνλπινπξίαο 73 Δίλαη ΩΣΟ φηη ε ηεζηνζηεξφλε: α. Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο LH απφ ηελ αδελνυπφθπζε. β. Δθθξίλεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ Leyding. γ. Μεηαηξέπεηαη ζε δηυδξνηεζηνζηεξφλε κε ηε δξάζε ηεο 5α-αλαγσγάζεο ζηνλ πξνζηάηε. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά. 74 Γηα ηα επηλεθξίδηα ΓΔΝ ηζρχεη φηη: α. Ζ δηθηπσηή δψλε παξάγεη αλδξνγφλα β. Η παξαγσγή ησλ αλδξνγφλσλ ειέγρεηαη απφ γνλαδνηξνπίλεο γ. Ζ παξαγσγή αλδξνγφλσλ ειέγρεηαη απφ ηελ ΑCTH δ. Ζ παξαγσγή ηεο αιδνζηεξφλεο απμάλεηαη απφ ηελ χπαξμε πςειήο ζπγθεληξψζεσο Κ+ ζην εμσθπηηάξην πγξφ ε. Ζ κπειψδεο κνίξα ησλ επηλεθξηδίσλ παξάγεη αδξελαιίλε 75 Γηα ηα επηλεθξίδηα ΓΔΝ ηζρχεη φηη:- α. Ζ θινηψδεο κνίξα παξάγεη ζηεξνεηδείο νξκφλεο Ζ ζπεηξνεηδήο δψλε παξάγεη αιαηνθνξηηθνεηδή β. Ζ ζηειηδσηή δψλε παξάγεη γιπθνθνξηηθνεηδή γ. Ζ δηθηπσηή δψλε παξάγεη αλδξνγφλα δ. Σν θχξην πξντφλ ηεο κπειψδνπο κνίξαο είλαη ε λνξαδξελαιίλε 76 Η ηλζνπιίλε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο: α. ην ήπαξ β. ζηνλ εγθέθαιν γ. ζηα εξπζξνθχηηαξα δ. ζην έληεξν ε. ζηα λεθξηθά επηζήιηα 77 Γηα ηηο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο ηζρχεη φηη α. Διαηηψλεη ην ξπζκφ εηζφδνπ γιπθφδεο ζηα θχηηαξα β. Διαηηψλεη ηελ απνβνιή γιπθφδεο απφ ην ήπαξ γ. Γηεγείξεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ιηπψλ απφ ηηο ιηπαπνζήθεο δ. Δκπνδίδεη ηελ είζνδν ακηλνμέσλ ζηα θχηηαξα

11 78 Αχμεζε ξπζκνχ εθθξίζεσο ηλζνπιίλεο πξνθαιείηαη απφ α. Έιιεηςε ηφλησλ Κ β. Γηέγεξζε ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο γ. Σε ζσκαηνζηαηίλε δ. Λήςε γεχκαηνο πινχζην ζε πξσηεΐλεο 79 Σα αλδξνγφλα πξνθαινχλ α. Διάηησζε ηεο απνβνιήο ηνπ Νa θαη ηνπ χδαηνο δηακέζνπ ησλ λεθξψλ β. Διάηησζε ηνπ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο ρξσζηηθήο ηνπ γ. Διάηησζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ιάξπγγα θαη ηνπ πάρνπο ησλ θσλεηηθψλ ρνξδψλ δ. Αχμεζε ησλ καδηθψλ αδέλσλ 80 Αχμεζε έθθξηζεο βαδνπξεζζίλεο πξνθαιείηαη απφ α. Αχμεζε ηνπ φγθνπ αίκαηνο β. Αχμεζε ηεο σζκσηηθήο πηέζεσο ηνπ αίκαηνο γ. Πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο δ. Γξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ 81 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ΓΔΝ είλαη νξκφλε ηεο αδελνυπφθπζεο α. Χνζπιαθηνηξφπνο β. Χρξηληθή γ. Πξνιαθηίλε δ. Ομπηνθίλε ε. Θπξενηξφπνο 82 Διιάησζε ησλ επηπέδσλ ηεο απμεηηθήο νξκφλεο επηθέξεη: α. Ζ ππνγιπθαηκία. β. Ζ ρνξήγεζε αδξελαιίλεο γ. Ζ ρνξήγεζε ηεζηνζηεξφλεο δ. Ζ κπτθή εξγαζία ε. Σα γιπθνθνξηηθνεηδή 83 Πνην απφ ηα παξαθάησ ΓΔΝ είλαη αιεζέο φζνλ αθνξά ηελ νμπηνθίλε: α. Γξα ζην καδηθφ αδέλα. β. Γξα ζηε κήηξα. γ. Γξα ζην ππνςαιιίδην φξγαλν δ. πλδέεηαη κε νθηνεηδείο ππνδνρείο ε. Παξάγεηαη ζηνπο λεπξψλεο ηνπ παξαθνηιηαθνχ ππξήλα 84 Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη ΛΑΘΟ: α. Ζ απμεηηθή νξκφλε επηηείλεη ηε βηνζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ β. Ζ απμεηηθή νξκφλε απμάλεη ηα θεηνλνζψκαηα θαη ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα ζην αίκα γ. Ζ απμεηηθή νξκφλε απμάλεη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα θαη πξνθαιεί έθθξηζε ηλζνπιίλεο δ. Η απμεηηθή νξκφλε απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο απφ ην κπτθφ θαη ιηπψδε ηζηφ ε. Ζ απμεηηθή νξκφλε δξά κέζσ ησλ ζσκαηνκεδηλψλ 85 Η ρνιεζηεξφιε είλαη πξφδξνκνο νπζία ζηελ επηλεθξηδηαθή βηνζχλζεζε φισλ ησλ παξαθάησ νπζηψλ, εθηφο απφ: α. Αιδνζηεξφλε

12 β. Κνξηηδφιε γ. Γεμακεζαδφλε δ. Σεζηνζηεξφλε ε. Οηζηξφλε 86 Γηα πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νξκφλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκφλε; α. TSH β. FSH γ. ADH δ. ACTH ε. LH 87 ηνλ πξφζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α. ADH β. Χθπηνθίλε γ. σκαηνζηαηίλε δ. TRH ε. Πξνιαθηίλε 88 Πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νπζίεο κεηαθέξεηαη ζην αίκα, θπξίσο ζπλδεδεκέλε κε πξσηεΐλεο α. Αδξελαιίλε β. CO2 γ. T4 δ. Γιπθφδε ε. Οπξία 89 Ση δελ ηζρχεη γηα ηελ ADH:_ α. Ζ ADH (θαη ην πξφδξνκν κφξηφ ηεο) ζρεκαηίδεηαη ζηνλ ππνζάιακν β. Ζ ADH απνζεθεχεηαη ζηνλ νπίζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο γ. Ζ έθθξηζή ηεο απμάλεη ζε ειαηησκέλν φγθν αίκαηνο δ. Πξνθαιεί απμεκέλε επαλαξξφθεζε χδαηνο ζην εγγχο εζπεηξακέλν ζσιελάξην. 90 Ση δελ ηζρχεη γηα ηελ ADH; α. Μπνξεί λα δξα αγγεηνζπζπαζηηθά β. Γξα αληηδηνπξεηηθά κέζσ V2 ππνδνρέσλ γ. Πξνθαιεί ηελ έθθξηζε ACTH ζηελ αδελνυπφθπζε δ. Απειεπζεξψλεηαη κε εμσθπηηάξσζε ε. Γηάηαζε ησλ θφιπσλ ηεο θαξδηάο πξνθαιεί απειεπζέξσζε ADH 91 Ση δελ πξνθαιεί απμεκέλε έθθξηζε αιδνζηεξφλεο: α. Μείσζε ηεο λεθξηθήο πίεζεο δηήζεζεο β. Μείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο γ. Φαξκαθνγελήο αλαζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο ηεο αγγεηνηελζίλεο δ. Αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ε. Αχμεζε ηνπ Καιίνπ ζην πιάζκα 92 Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ζε ειάηησζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνχ, ζε ηζνσζκσηηθέο ζπλζήθεο, κε αξηεξηαθή ππνηνληθφηεηα; α. Αχμεζε ηεο έθθξηζεο ADH. β. Διάηησζε ηεο αιδνζηεξφλεο ζην πιάζκα. γ. Αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ANP απφ ηελ θαξδηά. δ. Διάηησζε ηεο έθθξηζεο ξελίλεο. ε. Αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ησλ Β-ππνδνρέσλ ηνπ δεμηνχ θφιπνπ.

13 93 Η αχμεζε ηνπ φγθνπ αίκαηνο κε αχμεζε ηεο πίεζεο επλνεί ηελ έθιπζε: α. Κνιπηθνχ λαηξηνπξεηηθνχ πεπηηδίνπ (ANP). β. Αιδνζηεξφλεο. γ. ADH. δ. Ρελίλεο. ε. Αδξελαιίλεο. 94 Δάλ ειαηησζεί ζεκαληηθά ν φγθνο ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνχ, ηφηε δελ απμάλεη: α. Ζ ζπγθέληξσζε ξελίλεο ζην αίκα β. Ζ ζπγθέληξσζε αγγεηνηελζίλεο ΗΗ γ. Η απέθθξηζε Na+ κε ηα νχξα δ. Ζ απέθθξηζε K+ κε ηα νχξα 95 Έλαο 50ρξνλνο εκθαλίδεη πξσηνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ. Πνηα κεηαβνιή αλακέλνπκε; α. Απνδφκεζε νζηψλ β. Μεησκέλε ζπγθέληξσζε Ca2+ ζην πιάζκα γ. Μεησκέλα επίπεδα 1,25 δηπδξνμπ-d3 δ. Μεησκέλε απνξξφθεζε αζβεζηίνπ ζην έληεξν 96 Ση ηζρχεη γηα ηελ ππαζβεζηαηκία: α. Αλαζηέιιεη ηελ απέθθξηζε παξαζνξκφλεο β. Πξνάγεη ηελ έιθπζε θαιζηηνλίλεο γ. Πξνθαιεί κία νξκνληθά ειεγρφκελε αθαιάησζε ησλ νζηψλ. δ. Αλαζηέιιεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαιζηηξηφιεο. ε. Πξνθαιεί, εάλ ρξνλίδεη, ππνπαξαζπξενεηδηζκφ 97 Ο ζπξενεηδήο αδέλαο δελ ζρεκαηίδεη: α. Καιζηηνλίλε β. θαηξίλε TBG γ. Θπξενζθαηξίλε δ. Θπξνμίλε ε. Παξάγσγα δηησδνηπξνζίλεο 98 Η έθθξηζε TSH αλαζηέιιεηαη απφ: α. Έιιεηςε ησδίνπ. β. Έθζεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ςχρνο γ. Δμσγελή ρνξήγεζε ζπξνμίλεο δ. Αχμεζε ηεο TBG ζθαηξίλεο 99 Μεησκέλε έθθξηζε (θαη ζπγθέληξσζε) TSH: α. Δίλαη ηππηθή ζε έιιεηςε ησδίνπ. β. Πξνθαιεί άξζε ηεο αλαζηνιήο αχμεζεο ηνπ ζπξενεηδή. γ. Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ camp ζηα θχηηαξα ηνπ ζπξενεηδή. δ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδνχο. ε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε πξσηνπαζή ππνζπξενεηδηζκφ. 100 Έλαο αζζελήο έρεη ππνζπξενεηδηζκφ, σζηφζν δελ γλσξίδνπκε αλ είλαη πξσηνπαζήο ή αλ έρεη θάπνηα ππνζαιακηθή βιάβε. Πνηα παξάκεηξνο δείρλεη φηη ππάξρεη ππνζαιακηθή βιάβε; α. Μεησκέλε TSH. β. Μεησκέλε ζπγθέληξσζε ησδίνπ.

14 γ. Απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησδίνπ. δ. Με θπζηνινγηθφ θιάζκα Σ3 / Σ Ση δελ ηζρχεη; Η Ιλζνπιίλε: α. Απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο. β. Πξνάγεη ηελ απνδφκεζε πξσηεΐλψλ ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο. γ. Απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο ζηα ιηπνθχηηαξα. δ. Πξνάγεη ηε ζχλδεζε γιπθνγφλνπ. ε. Πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο. 102 Πνηνπ νξγάλνπ ε ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ππνγιπθαηκία; α. Ήπαξ β. Νεθξφο γ. Καξδηά δ. Δγθέθαινο ε. Μπο 103 Ο «ππεξθνξηηδνιηζκφο» πξνθαιεί: α. Τπνγιπθαηκία β. Αχμεζε ησλ εσζηλφθηισλ γ. Μεησκέλε αξηεξηαθή πίεζε δ. Απμεκέλε επαηζζεζία γηα ηηο θαηερνιακίλεο ε. Απμεκέλε ππθλφηεηα νζηψλ 104 Ο ζπλδπαζκφο ηεο αχμεζεο ησλ άθξσλ κε ππεξγιπθαηκία νδεγεί ζηελ ππνςία φηη είρακε απμεκέλε παξαγσγή: α. σκαηνζηαηίλεο. β. Κνξηηδφιεο. γ. Απμεηηθήο νξκφλεο. δ. Σεζηνζηεξφλεο. ε. Γινπθαγφλνπ. 105 Ση δελ ηζρχεη γηα ηελ απμεηηθή νξκφλε: α. πληίζεηαη ζηνλ ππνζάιακν θαη κεηαθέξεηαη λεπξνθξηλψο ζηνλ πξφζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο. β. Δθθξίλεηαη ππφ ηνλ έιεγρν εθιπηηθψλ παξαγφλησλ. γ. Δίλαη πεπηηδηθή νξκφλε κε εηδηθφηεηα ζε είδνο. δ. Πξνθαιεί ζεηηθφ ηζνδχγην αδψηνπ. ε. Πξνθαιεί έθιπζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζην ήπαξ κε δξάζε παξφκνηα ηεο ηλζνπιίλεο. 106 Σν θχξην εξέζηζκα γηα ην πξσηνγελέο πεξηζηαιηηθφ θχκα ζηνλ νηζνθάγν είλαη: α. Ζ παξνπζία ηξνθήο ζηνλ νηζνθάγν. β. Η θαηάπνζε. γ. Ζ παιηλδξφκεζε ηεο ηξνθήο απφ ηνλ ζηφκαρν. δ. Ζ ζχγθιεηζε ηνπ αλψηεξνπ νηζνθαγηθνχ ζθηγθηήξα. ε. Ζ δηάλνημε ηνπ θαηψηεξνπ νηζνθαγηθνχ ζθηγθηήξα. 107 Σν πξφηππν θηλεηηθφηεηαο ην θπξίσο ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ είλαη: α. Σν κεηαλαζηεπηηθφ κπνειεθηξηθφ θηλεηηθφ ζχκπιεγκα. β. Σα πεξηζηαιηηθά θχκαηα. γ. Οη εθθξεκνεηδείο θηλήζεηο. δ. Οη θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. ε. Οη ηνληθέο ζπζπάζεηο.

15 108 Σελ εληεξηθή θηλεηηθφηεηα δελ απμάλεη ε νξκφλε: α. CCK. β. Δθθξηκαηίλε. γ. Γαζηξίλε. δ. Ηλζνπιίλε. ε. Μνηηιίλε. 109 Σα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ πεξηέρνπλ: α. Έλδπκα πνπ εθιχνληαη θπξίσο θαηφπηλ δηεγέξζεσο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. β. Έλδπκα πνπ πδξνιχνπλ ηνπο κνλνζαθραξίηεο. γ. Έλδπκν πνπ ελεξγνπνηεί ην ζξπςηλνγφλν. δ. Γηαχινπο Cl- νη νπνίνη δηαλνίγνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο απμήζεσο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ Ca Η είζνδνο ηξνθήο ζην 12δάθηπιν δελ πξνθαιεί: α. Άθζνλε παξαγσγή παγθξεαηηθνχ πγξνχ πινχζηνπ ζε HCO3- θαη έλδπκα. β. Διάηησζε ηεο γαζηξηθήο θηλεηηθφηεηαο. γ. χζπαζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. δ. χζπαζε ηεο θπθινηεξνχο κπτθήο ζηηβάδαο ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. 111 Γηα ηα ρνιηθά άιαηα δελ ηζρχεη φηη: α. Δίλαη ηα κφλα ζπζηαηηθά ηεο ρνιήο απαξαίηεηα γηα ηελ πέςε. β. Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ κφξην κε πδξφθηιεο νκάδεο θαη πδξφθνβν ηκήκα. γ. Απνξξνθψληαη θπξίσο ζην άλσ ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. δ. Πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιεζηεξφιε. ε. Παξάγνληαη ελ κέξεη κε ηε δξάζε κηθξνβίσλ ζηνλ εληεξηθφ απιφ. 112 Η βιάβε ηεο εμσθξηλνχο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο δελ πξνθαιεί: α. Δκθάληζε άπεπησλ ηλψλ θξέαηνο ζηα θφπξαλα. β. Αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θνπξάλσλ ζε ιίπνο. γ. Αχμεζε ηεο ζπγθεληξψζεσο ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο. δ. Αχμεζε ησλ ζεπηηθψλ εμεξγαζηψλ ηεο κηθξνβηαθήο δξάζεσο ζην έληεξν. 113 Η απνξξφθεζε ηεο γιπθφδεο απφ ην ιεπηφ έληεξν: α. Δμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θνξέα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. β. Γηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αλαζηνιή ηεο ελεξγνχ κεηαθνξάο ηνπ Νa+. γ. Αλαζηέιιεηαη απφ ηε ζπγρνξήγεζε θπζηνινγηθνχ νξνχ κε δηαιχκαηα γιπθφδεο. δ. Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εηιεφ. 114 Σα πεξηζηαιηηθά θχκαηα ζην ιεπηφ έληεξν: α. Διέγρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εμσγελή λεχξσζε. β. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζχγρξνλε ζχζπαζε ηεο θπθινηεξνχο θαη ηεο επηκήθνπο κπτθήο ζηηβάδαο. γ. Γεκηνπξγνχληαη θαηφπηλ δηαηάζεσο ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο. δ. πλήζσο εμαληινχληαη αθνχ δηαλχζνπλ 25 cm κήθνπο εληέξνπ. 115 Η παξνπζία ρπκνχ ζην ιεπηφ έληεξν δελ πξνθαιεί: α. Διάηησζε ηνπ ξπζκνχ γαζηξηθήο θελψζεσο. β. Αχμεζε ηεο εθθξίζεσο γαζηξηθνχ πγξνχ. γ. Αχμεζε ησλ θηλήζεσλ θαηαηκήζεσο. δ. χζπαζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. ε. Έθθξηζε HCO3- απφ ην πάγθξεαο.

16 116 Η ηθαλφηεηα ησλ ρνιηθψλ αιάησλ λα πξνάγνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ ιηπηδίσλ απφ ην ιεπηφ έληεξν δελ νθείιεηαη ζε: α. ρεκαηηζκφ κηθπιιίσλ. β. Διάηησζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ιίπνπο. γ. Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δηειεχζεσο ησλ ιηπηδίσλ ζην έληεξν. δ. Γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. 117 Η ζχζπαζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο κεηά ηα γεχκαηα ειέγρεηαη θπξίσο απφ ηελ νξκφλε: α. ΡΡ. β. CCK. γ. Ηλζνπιίλε. δ. Δθθξηκαηίλε. ε. Γινπθαγφλν. 118 Η κνξθή ηνπ ιίπνπο ησλ ηξνθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηα εληεξηθά ιεκθαγγεία είλαη: α. Μνλνγιπθεξίδηα. β. Γηγιπθεξίδηα. γ. Σξηγιπθεξίδηα. δ. Υπινκηθξά. ε. Διεχζεξα ιηπαξά νμέα. 119 Η δηέγεξζε ηνπ κπεληεξηθνχ πιέγκαηνο ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα δελ απμάλεη: α. Σηο ηνληθέο ζπζπάζεηο. β. Σηο πεξηζηαιηηθέο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο. γ. Σηο θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. δ. Σνλ ξπζκφ αλαλεψζεσο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. 120 Γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ κπνειεθηξηθφ ζχκπιεγκα δελ ηζρχεη φηη: α. Παξαηεξείηαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ γεπκάησλ. β. πζρεηίδεηαη κε απμήζεηο ηεο κνηηιίλεο ζην πιάζκα. γ. Γηα ηε γέλεζή ηνπ απαηηείηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ εληεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. δ. Δκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ιεπηφ έληεξν. 121 Γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ απαηηείηαη ε παξνπζία: α. Υνιήο. β. Υπκνζξπςίλεο. γ. Παγθξεαηηθή ιηπάζεο. δ. Υνιήο,ρπκνζξπςίλεο θαη παγθξεαηηθή ιηπάζεο. ε. Υνιήο θαη παγθξεαηηθή ιηπάζεο. 122 Η έθθξηζε ηεο γαζηξίλεο απμάλεηαη κε ηελ: α. Παξνπζία φμηλνπ ρπκνχ ζηνλ ζηφκαρν. β. Γηάηαζε ηνπ ζηνκάρνπ. γ. Δκθάληζε απμεκέλεο πνζφηεηαο εθθξηκαηίλεο ζηελ θπθινθνξία. δ. Δκθάληζε απμεκέλεο πνζφηεηαο GΗP ζηελ θπθινθνξία. ε. Γηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθψλ. 123 Η γαζηξίλε είλαη δνκηθψο φκνηα κε: α. Σν GIP.

17 β. Σν VIP. γ. Σν γινπθαγφλν. δ. Σε CCK. ε. Σελ εθθξηκαηίλε. 124 Σν πςειφηεξν ph έρεη: α. Σν γαζηξηθφ πγξφ. β. Ζ ρνιή ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. γ. Σν παγθξεαηηθφ πγξφ. δ. Ο ζίεινο. ε. Οη εθθξίζεηο ησλ εληεξηθψλ αδέλσλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. 125 Η ρνιή δελ πεξηέρεη: α. Υνιηθά νμέα. β. Υνιεζηεξφιε. γ. Υνινρξσζηηθέο. δ. Αιθαιηθή θσζθαηάζε. ε. Φσζθνιηπάζε Α Η ρνινθπζηνθηλίλε: α. Γηεγείξεη ηε γαζηξηθή θέλσζε. β. Έρεη ηξνθηθή επίδξαζε ζηνλ βιελλνγφλν ηνπ γαζηξηθνχ άληξνπ. γ. Πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνχ πγξνχ πινχζηνπ ζε έλδπκα. δ. Πξνθαιεί ζχζπαζε ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. ε. Δθιχεηαη θπξίσο φηαλ ζην 12δάθηπιν εηζέξρνληαη πδαηάλζξαθεο. 127 Η εθθξηκαηίλε: α. Δθιχεηαη κε ηε δξάζε θπξίσο πξντφλησλ πέςεσο πξσηετλψλ. β. ε ζπλέξγεηα κε ηελ CCK αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε HCO3- ηεο ρνιήο. γ. Γξα σο εληεξνγαζηξφλε. δ. Πξνθαιεί έθθξηζε ρνιηθψλ αιάησλ. ε. Έρεη απμεηηθή δξάζε ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. 128 Ο ζίεινο είλαη απαξαίηεηνο γηά ηελ : α. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ β. Οκηιία γ. Καηάπνζε δ. Αληηζεςία ηνπ ζηφκαηνο ε. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 129 Σν pη ηνπ ζηνκάρνπ α. Γελ κεηψλεηαη θάησ απφ 4. β. Απμάλεηαη κεηά απφ αλαζηνιή ηεο γαζηξηθήο αληιίαο Ζ+. γ. Δρεη ηηκή ζπλήζσο 2-3. δ. Γελ κεηψλεηαη θάησ απφ 4 θαη απμάλεηαη κεηά απφ αλαζηνιή ηεο γαζηξηθήο αληιίαο Ζ+ ε. Δρεη ηηκή ζπλήζσο 2-3 θαη απμάλεηαη κεηά απφ αλαζηνιή ηεο γαζηξηθήο αληιίαο Η+ 130 ηνλ ζηφκαρν α. Απνξξνθάηαη ην 10% ησλ εηζεξρνκέλσλ ηξνθψλ β. Ζ θέλσζε ησλ ζηεξεψλ ηξνθψλ πξνο ηνλ 12δάθηπιν γίλεηαη ηαρχηεξα απ' φηη ησλ πγξψλ γ. Οη πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο αξρίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππισξνχ δ. Η πνζφηεηα ηνπ παξαγνκέλνπ HCl εμαξηάηαη απφ ηελ δξαζηηθφηεηα ηεο θαξβνληθήο αλπδξάζεο

18 131 Υσξίο έθθξηζε γαζηξηθνχ πγξνχ δελ γίλεηαη : α. Πέςε ησλ πξσηετλψλ β. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ γ. Πέςε ησλ ιηπψλ δ. Απνξξφθεζε ηεο Βηη. Β12 ε. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 132 Αχμεζε ηνπ ph ηνπ ζηνκάρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε : α. Γηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ β. Δθηνκή ηνπ ππισξηθνχ άληξνπ γ. Αληαγσληζηέο ηεο ηζηακίλεο γηά ηνπο ππνδνρείο Ζ2 δ. Αλαζηνιή ηεο γαζηξίλεο ε. Όια είλαη ζσζηά 133 Ο κπτθφο ηφλνο ζην θάησ ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ είλαη: α. Τςειφηεξνο απ' φηη ζην κέζν ηκήκα β. Απμάλεηαη θαηά ηελ εγθπκνζχλε γ. Απμάλεηαη κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα δ. Τςειφηεξνο απ' φηη ζην κέζν ηκήκα θαη απμάλεηαη θαηά ηελ εγθπκνζχλε 134 Σν αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθφδεπζεο α. Αξρίδεη κε δηάηαζε ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο β. Γηεπθνιχλεηαη κε έληνλε εθπλνή θαη θιεηζηή ηε γισηηίδα γ. πλήζσο ζπκβαίλεη κεηά απφ έλα γεχκα παξά πξίλ απφ απηφ. δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά ε. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ιάζνο 135 Η αθφδεπζε α. Δμαξηάηαη απφ ην ζσκαηνεληεξηθφ αληαλαθιαζηηθφ β. Γηεπθνιχλεηαη απφ ην γαζηξνθνιηθφ αληαλαθιαζηηθφ γ. Αξρίδεη κε ηε δηέιεπζε ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ηπθιφ δ. Όια ηα ππφινηπα είλαη ιάζνο 136 ην παρχ έληεξν:_ α. Απνξξνθψληαη πεξίπνπ 5 lt λεξνχ απφ ηνλ εληεξηθφ ρπκφ β. Απνξξνθάηαη πεξίπνπ ην 1/5 : ηεο εληεξηθήο γιπθφδεο, ησλ ακηλνμέσλ θαη ησλ ιηπαξψλ νμέσλ γ. Αθζνλνχλ ηα βιελλνγφλα θχηηαξα δ. εκαληηθή πνζφηεηα βηηακίλεο Α ζπληίζεηαη απφ εληεξνβαθηεξίδηα θαη απνξξνθάηαη 137 Γπζθνηιηφηεηα κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ : α. Αηζζεηηθή απνλεχξσζε ηνπ νξζνχ β. Φπρηθφ stress γ. Γίαηηα πνπ αθήλεη κηθξφ κε απνξξνθήζηκν ππφινηπν ζην έληεξν δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Οια ηα ππφινηπα είλαη ιάζνο. 138 Σα βξαδέα θχκαηα ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ α. Πξνθαινχλ θαηά θαλφλα αθ' εαπηά κπτθέο ζπζπάζεηο ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα β. πλνδεχνληαη απφ είζνδν ηφλησλ Cα2+ γ. Δκθαλίδνληαη κφλν ζην γαζηξηθφ άληξν, ζην ιεπηφ θαη παρχ έληεξν δ. Αθνινπζνχληαη πάληα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα δπλακηθά

19 139 Καηά ηνλ έκεην παξαηεξείηαη: α. Γηέγεξζε ηνπ Φ.Ν.. β. πληνληζκφο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηνλ δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ ηνπ πξνκήθνπο κπεινχ γ. Γξαζηεξηνπνίεζε, θαηά ηελ εμψζεζε ηνπ γαζηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο ησλ γξακκσηψλ κπτθψλ δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Γηέγεξζε ηνπ Φ.Ν. θαη δξαζηεξηνπνίεζε, θαηά ηελ εμψζεζε ηνπ γαζηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο ησλ γξακκσηψλ κπτθψλ ηλψλ. 140 Οη ιείεο κπτθέο ίλεο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα α. Δίλαη κνλήξεηο θαη πεξηβάιινληαη απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ β. ρεκαηίδνπλ αιεζέο ζπγθχηην γ. Γηαηάζζνληαη ζε δεκάηηα δ. ρεκαηίδνπλ λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο θαηά ηελ αξρή "κία ίλα-έλαο λεπξψλαο" 141 Μία απφθξαμε ζηνλ εληεξηθφ ζσιήλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη: α. Γπζθνηιηφηεηα β. Πφλν, απφ ηνλ έληνλν πεξηζηαιηηζκφ γ. Γηάηαζε απφ ηα πγξά θαη ηα αέξηα πνπ ζπζζσξεχνληαη πξίλ απφ ηελ απφθξαμε δ. Γπζθνηιηφηεηα θαη πφλν, απφ ηνλ έληνλν πεξηζηαιηηζκφ ε. Οια είλαη ζσζηά 142 Σα αέξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα εληεξηθά βαθηήξηα είλαη: α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα β. Τδξνγφλν γ. Μεζάλην δ. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα, Τδξνγφλν θαη Μεζάλην. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 143 Η θεθαιηθή θάζε ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο α. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ β. Δπζχλεηαη γηά ην 80% ηεο νιηθήο γαζηξηθήο έθθξηζεο γ. Γελ πξνθαιεί έθθξηζε βιέλλαο δ. Γηαξθεί ην πνιχ 5 ιεπηά 144 Η εθθξηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο γαζηξίλεο: α. Δρεη ζρέδφλ παξφκνην ξπζκφ, φπσο κεηά απφ λεπξηθή δηέγεξζε β. Απμάλεη θπξίσο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ HCl ηνπ γαζηξηθνχ πγξνχ γ. πκβαίλεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο δ. Οια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 145 Μέγηζηε ζπγθέληξσζε εθθξηκαηίλεο παξαηεξείηαη, φηαλ ν γαζηξηθφο ρπκφο πεξηέρεη θπξίσο : α. Πξντφληα απνδφκεζεο πξσηετλψλ β. Πξντφληα απνδφκεζεο ιηπψλ γ. Πξντφληα απνδφκεζεο πδαηαλζξάθσλ δ. Ομέα ε. Βηηακίλε Β Σα πξντφληα ηεο δξάζεο ηεο πεςίλεο είλαη α. Ακηλνμέα β. Μηθξά πνιππεπηίδηα

20 γ. Μεγάια πνιππεπηίδηα δ. Πεπηφλεο 147 Η δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξνβίσλ ζηα θφπξαλα νδεγεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ: α. Βηηακίλεο Κ2 β. Ρηβνθιαβίλεο γ. Κπαλνθνβαιακίλεο δ. Οισλ ησλ ππνινίπσλ 148 Ο ξπζκφο έθθξηζεο ησλ γαζηξεληεξηθψλ αδέλσλ είλαη: α. Αλεμάξηεηνο απφ ηελ νξκνληθή δξαζηεξηφηεηα β. πλήζσο αλάινγνο πξνο ηελ γαζηξεληεξηθή θηλεηηθφηεηα γ. ηαζεξφο κεηά απφ απνλεχξσζε ηνπ εληέξνπ δ. Αλεμάξηεηνο απφ ηελ ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα δελ ηζρχεη 149 Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ κπεληεξηθνχ πιέγκαηνο α. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία πξνσζεηηθνχ πεξηζηαιηηζκνχ β. Απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ γ. Απμάλεη ην πιάηνο ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ δ. Οξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνχ ε. Οια ηα ππφινηπα είλαη ζσζηά 150 Δπηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο πξνθαιείηαη θπξίσο απφ: α. Λίπε β. Πξσηετλεο γ. Τδαηάλζξαθεο δ. Αλφξγαλα ηφληα ε. Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην είδνο ηεο ηξνθήο 151 Γηα ηνλ έκεην ηζρχεη φηη: α. Δίλαη έλα κεκνλσκέλν αληαλαθιαζηηθφ θαηλφκελν. β. Καηά ηε λαπηία πνπ πξνεγείηαη ηεο θάζεο ηνπ θπξίσο εκέηνπ παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα ηνπ ζηνκάρνπ. γ. Η λαπηία νθείιεηαη ζε δηέγεξζε ππνθινησδψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέληξν εκέηνπ. δ. Σν θέληξν εκέηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνζάιακν. 152 Δίλαη ζσζηφ φηη: α. Η κάζεζε ηεο ηξνθήο επηηειείηαη θπξίσο αληαλαθιαζηηθά. β. Ζ εκεξήζηα πνζφηεηα ζηέινπ είλαη ~ ml (θπζηνινγηθά). γ. Ο ζίεινο ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ πξσηετλψλ. δ. Ζ δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζηε ξχζκηζε εθθξίζεσο ηνπ ζηέινπ αληαγσλίδεηαη ηελ αληίζηνηρε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. 153 Σα επαηηθά θχηηαξα: α. Μεηαηξέπνπλ ηα ακηλνμέα ζε γιπθφδε β. Απελεξγνπνηνχλ θαη θαηαζηξέθνπλ σξηζκέλα θάξκαθα θαη άιιεο ελψζεηο κε νμείδσζε γ. Απελεξγνπνηνχλ σξηζκέλεο νξκφλεο ζπλδένληάο ηεο κε άιιεο νπζίεο δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μεηαηξέπνπλ ηα ακηλνμέα ζε γιπθφδε θαη απελεξγνπνηνχλ θαη θαηαζηξέθνπλ νξηζκέλα θάξκαθα θαη

21 άιιεο ελψζεηο κε νμείδσζε 154 Σν θαηλφκελν ηεο θαηάπνζεο α. Δμειίζζεηαη ζε δχν θάζεηο: ζηνκαηηθή θαη νηζνθαγηθή β. Δμειίζζεηαη ζε δχν θάζεηο: ζηνκαηηθή θαη θαξπγγηθή γ. Δμειίζζεηαη ζε ηξείο θάζεηο: ζηνκαηηθή, θαξπγγηθή θαη νηζνθαγηθή δ. ηελ νηζνθαγηθή θάζε, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ηξηηνγελή πεξηζηαιηηθά θχκαηα ε. Ζ θαξπγγηθή θάζε είλαη εθνχζηα 155 ην ζηφκαρν, ηα βιελλνγφλα, θχηηαξα παξάγνπλ βιέλλα ε νπνία ρξεζηκεχεη γηα : α. Σελ πέςε ησλ ιηπψλ β. Σελ πέςε ησλ πξσηετλψλ γ. Σελ πξνζηαζία ηνπ ζηνκάρνπ απφ απηνπεςία δ. Σελ πέςε ησλ ζαθράξσλ ε. Σελ πέςε ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ 156 H βιέλλα ηνπ ζηνκάρνπ: α. Γηαθξίλεηαη ζε δχν είδε ζνιή ή νξαηή θαη δηαπγή ή δηαιπηή β. Δίλαη πάληνηε ζνιή γ. Έρεη φμηλν ΡΖ δ. Έρεη νπδέηεξν ΡΖ ε. Έίλαη πάληνηε δηαπγήο θαη δηαιπηή 157 Γηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο επηθέξεη ζην ιεπηφ έληεξν: α. χζπαζε ησλ ζθηγθηήξσλ β. Αλαζηνιή ησλ εθθξίζεσλ γ. Υάιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ηεο θπθινηεξνχο κπτθήο ζηηβάδαο δ. Υάιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ηεο επηκήθνπο κπτθήο ζηηβάδαο ε. Αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 158 ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ παρένο εληέξνπ ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη: α. Η πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ πξσηετλψλ β. Ζ απνξξφθεζε χδαηνο γ. Ζ απνξξφθεζε ειεθηξνιπηψλ δ. Ο ζρεκαηηζκφο θνπξάλσλ ε. Ζ εμψζεζε θαη απνβνιή ησλ θνπξάλσλ 159 ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο, πεξηιακβάλνληαη φια ηα θαησηέξσ εθηφο : α. Ζ έθθξηζε ηεο ρνιήο β. Ζ απνζήθεπζε ζηδήξνπ γ. Ο θαηαβνιηζκφο λνπθιετληθψλ νμέσλ δ. Ο θαηαβνιηζκφο νξκνλψλ ε. Απνζήθεπζε βηηακηλψλ θαη γιπθνγφλνπ 160 Οη παξαθάησ παξάγνληεο ξπζκίδνπλ ηελ παγθξεαηηθή έθθξηζε εθηφο απφ ηελ: α. Δθθξηκαηίλε θαη ρνινθπζηνθηλίλε β. Γαζηξίλε θαη αγγεηνδξαζηηθφ εληεξηθφ πνιππεπηίδην γ. Νεπνπεπηίδην Τ θαη παγθξεαηηθφ πνιππεπηίδην ΡΡ δ. Σεζηνζηεξφλε θαη πξνγεζηεξφλε ε. Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα 161 Οη εκεξήζηεο αλάγθεο (mg/εκέξα) ηνπ νξγαληζκνχ, γηα πνην ζηνηρείν είλαη ειάρηζηεο; α. Φψζθνξνο. β. Αζβέζηην.

22 γ. Υιψξην. δ. Κάιην. ε. ίδεξνο. 162 Δάλ εκπνδηζηεί ε απνδξνκή ηεο ιέκθνπ απφ ην ιεπηφ έληεξν επεξεάδεηαη ε απνξξφθεζε: α. Ληπηδίσλ. β. Ακηλνμέσλ. γ. Πξσηετλψλ. δ. Γιπθφδεο. ε. Βηηακίλεο C. 163 Σα ζρεκαηηδφκελα ζην ιεπηφ έληεξν κηθχιιηα δελ πεξηέρνπλ: α. πδεπγκέλε ρνιεξπζξίλε. β. Διεχζεξα ιηπαξά νμέα. γ. Μνλναθπινγιπθεξίδηα. δ. Φσζθαηηδπινρνιίλε. ε. Βηηακίλε D. 164 Η ηαρεία κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νπηζζίσλ δεκαηίσλ εμππεξεηείηαη απφ: α. Σε δνκή ηνπ ππξήλα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ απηήο ηεο αηζζεηηθήο νδνχ β. Σν χςνο ησλ δπλακηθψλ δξάζεσο θαη ηνλ κηθξφ αξηζκφ κηηνρνλδξίσλ ζηνπο θψλνπο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ γ. Σν φηη νη λεπξηθέο ίλεο είλαη εκκχειεο θαη ππάξρνπλ ιίγεο ζπλάςεηο κεηαμχ ππνδνρέα θαη αηζζεηηθνχ θινηνχ δ. Απφ ηα ηδηαίηεξα ρακειά δπλακηθά εξεκίαο ησλ λεπξψλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ απηήλ ηε λεπξηθή νδφ ε. Απφ ηα ηδηαίηεξα πςειά δπλακηθά εξεκίαο ησλ λεπξψλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ απηήλ ηε λεπξηθή νδφ 165 Σν πξνζζηνπιάγην ζχζηεκα αηζζεηηθψλ νδψλ: α. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιπζπλαπηηθή κεηαθνξά ησλ αλεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ β. Υαξαθηεξίδεηαη απφ αθξηβή ζσκαηνηνπία ζηα δηάθνξα επίπεδα δηαβίβαζεο γ. Απφ εμαηξεηηθή αθξίβεηα, φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο δ. Άγεη θπξίσο αηζζήζεηο αθήο θαη πίεζεο ε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξε αγσγή ησλ αηζζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 166 Ση απφ ηα παξαθάησ είλαη αιεζέο:- α. Οη λεπξηθέο ίλεο ηνπ ιεκληζθηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλάπηνληαη ζηνπο εηδηθνχο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ β. Οη λεπξηθέο ίλεο ηνπ πξνζζηνπιάγηνπ ζπζηήκαηνο ζπλάπηνληαη ζηνπο εηδηθνχο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ γ. Ο LD (έμσ ξαρηαίνο) αλήθεη ζηνπο θηλεηηθνχο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ δ. Σν Pul (πξνζθέθαιν) αλήθεη ζηνπο θηλεηηθνχο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ ε. Ο PV (παξαθνηιηαθφο) ππξήλαο αλήθεη ζηνπο εηδηθνχο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ 167 Οη λεπξηθέο ίλεο ηεο ππξακηδηθήο νδνχ μεθηλνχλ: α. Απνθιεηζηηθά απφ ηελ πεξηνρή MsI β. Απνθιεηζηηθά απφ ηελ πεξηνρή MsII γ. Καη απφ ηελ πεξηνρή MsI θαη απφ ηελ πεξηνρή MsII δ. Απφ πεξηνρέο ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ ε. Απφ ηνλ ηππφθακπν 168 Η ππξακηδηθή νδφο εμππεξεηεί θπξίσο: α. Λεπηέο γξήγνξεο αθξηβείο θηλήζεηο ησλ άθξσλ β. Λεπηέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ γ. Αδξέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ δ. Αθνχζηεο θηλήζεηο ε. Αδξέο θηλήζεηο ησλ άθξσλ

23 169 Οη εμσππξακηδηθέο νδνί: α. Δίλαη πνιπλεπξσληθέο β. Απνηεινχληαη απφ δχν κφλνλ ελδηάκεζνπο λεπξψλεο γ. Γηέξρνληαη απφ ηελ παξεγθεθαιίδα δ. Ξεθηλνχλ απφ ην ξηληθφ εγθέθαιν ε. Ξεθηλνχλ απφ ην ζάιακν 170 Ο εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαηαλαιψλεη ην: α. 2% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, β. Σν 15% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, γ. Σν 40% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο δ. Σν 50% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 171 Πνην απφ ηα παξαθάησ ΓΔΝ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα βαζηθά γάγγιηα: α. Θάιακνο β. Ραβδσηφ ζψκα γ. Τπνζαιάκην ζψκα ηνπ Luys δ. Μέιαηλα νπζία ε. Δξπζξφο ππξήλαο 172 Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη νξζή: α. Ο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφο ξπζκφο α ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε εγξήγνξζεο β. Ο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφο ξπζκφο ζ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εγξήγνξζε ησλ ελειίθσλ γ. Ο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφο ξπζκφο δ ραξαθηεξίδεη πεξηφδνπο ηνπ χπλνπ δ. Ο χπλνο REM θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ χπλνπ ζηνπο ελήιηθεο ε. Ο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφο ξπζκφο δ έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα θαη κηθξφ χςνο επαξκάησλ 173 Σν ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα:- α. Απνηειεί ηκήκα ηεο θηλεηηθήο κνίξαο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο β. Απνηειεί ηκήκα ηεο αηζζεηηθήο κνίξαο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο γ. Απνηειεί ηκήκα ηεο θηλεηηθήο κνίξαο ηνπ δστθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο δ. Απνηειεί ηκήκα ηεο αηζζεηηθήο κνίξαο ηνπ δστθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα 174 Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη ΛΑΘΟ: α. Οη βαζηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο ζην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ε αθεηπινρνιίλε θαη β. Ο βαζηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο ζην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ε αθεηπινρνιίλε γ. Οη βαζηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο ζην παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ην γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ θαη ε γιπθίλε δ. Σα θέληξα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη ζηνλ ζσξαθνζθπτθφ θαη ηεξφ ππξήλα ε. Ζ δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο επνδψλεη εξγνηξφπνπο δξάζεηο 175 Σα θχηηαξα Purkinje είλαη ηχπνο: α. Δπηζειηαθψλ θπηηάξσλ, β. Νεπξηθψλ θπηηάξσλ, γ. ηεξηθηηθψλ θπηηάξσλ δ. Μπτθψλ θπηηάξσλ ε. Σίπνηα απφ ηα ππφινηπα

24 176 Σν θεληξηθφ ηκήκα ηεο κπτθήο αηξάθηνπ (κεραλνυπνδνρέαο) δηαηείλεηαη εάλ: α. Γηαηαζνχλ νη αηξαθηηθέο ίλεο. β. πζπαζζνχλ ηα άθξα ησλ αηξαθηηθψλ ηλψλ. γ. Γηαηαζνχλ νη θχξηεο (ιεηηνπξγηθέο) κπτθέο ίλεο. δ. πζπαζζνχλ ηα άθξα ησλ αηξαθηηθψλ ηλψλ θαη δηαηαζνχλ νη θχξηεο (ιεηηνπξγηθέο) κπτθέο ίλεο ε. Γηαηαζνχλ νη αηξαθηηθέο ίλεο θαη νη θχξηεο (ιεηηνπξγηθέο) κπτθέο ίλεο. 177 Ο αξηζκφο ησλ κπτθψλ αηξάθησλ αλά γξακκάξην κπφο ζηνλ άλζξσπν θπκαίλεηαη κεηαμχ: α β γ δ ε Η ζπρλφηεηα ησλ εθπεκπνκέλσλ ψζεσλ θαη ε έληαζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ησλ κπτθψλ αηξάθησλ εμαξηάηαη: α. Απφ ηνλ βαζκφ δηαηάζεσο ηνπ κπφο. β. Απφ ηελ ηαρχηεηα δηαηάζεσο. γ. Απφ ηνλ βαζκφ ζπζπάζεσο ηνπ κπφο. δ. Απφ ηελ ηαρχηεηα δηαηάζεσο θαη απφ ηνλ βαζκφ ζπζπάζεσο ηνπ κπφο. ε. Απφ ηνλ βαζκφ δηαηάζεσο ηνπ κπφο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα δηαηάζεσο. 179 Σν ηελφληην φξγαλν ηνπ Golgi κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία ζπζθεπή κεηξήζεσο: α. Σεο αηκαηψζεσο ηνπ κπφο. β. Σνπ κήθνπο ηνπ κπφο. γ. Σεο ηάζεσο ηνπ κπφο. δ. Σσλ λεπξηθψλ ηλψλ ηνπ κπφο. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 180 Σν απνηέιεζκα ηεο δηεγέξζεσο ησλ γ-θηλεηηθψλ λεπξψλσλ είλαη: α. Η ζχζπαζε ηνπ φινπ κπφο. β. Ζ δηάηαζε κέξνπο ηνπ κπφο. γ. Ζ ζχζπαζε κέξνπο ηνπ κπφο. δ. Ζ δηάηαζε ηνπ φινπ κπφο. ε. Γελ επεξεάδεηαη ν κπο. 181 Η δπλαηφηεηα επεθηάζεσο ηεο θηλεηηθήο αληηδξάζεσο ζηα πνιπζπλαπηηθά αληαλαθιαζηηθά ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο λεπξψλεο: α. Έρνπλ πνιχ ρακειή βαιβίδα δηεγεξζηκφηεηαο. β. Γέρνληαη ψζεηο κε πξννδεπηηθά απμαλφκελε ζπρλφηεηα. γ. Γέρνληαη ψζεηο θαη απφ πεξηνρέο ηνπ Κ.Ν.. εθηφο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηφμνπ. δ. πλάπηνληαη απνθιεηζηηθά κε λεπξηθά θχηηαξα εληφο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηφμνπ. ε. Έρνπλ ηελ ίδηα λεπξνηνκηαθή πξνέιεπζε. 182 Με ην ιεκληζθηθφ ζχζηεκα κεηαθέξνληαη ψζεηο απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα: α. Σεο νξάζεσο. β. Σεο νζκήο. γ. Σεο αθνήο. δ. Σεο νζκήο θαη ηεο αθνήο. ε. Σεο νξάζεσο θαη ηεο αθνήο. 183 Με ην πξνζζηνπιάγην ζχζηεκα κεηαθέξνληαη ψζεηο απφ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα: α. Σεο γεχζεσο. β. Σεο νζκήο. γ. Σεο νξάζεσο. δ. Σεο νζκήο θαη ηεο νξάζεσο. ε. Σεο νζκήο θαη ηεο γεχζεσο.

25 184 Με ην λενλσηηνζαιακηθφ δεκάηην κεηαθέξνληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ αηζζήζεηο πφλνπ: α. Με κεγαιχηεξν επηθξηηηθφ ραξαθηήξα. β. Υσξίο έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. γ. Με έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. δ. Υσξίο έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε θαη κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. ε. Με κεγαιχηεξν επηθξηηηθφ ραξαθηήξα θαη ρσξίο έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε. 185 Σν ζχζηεκα ηεο πχιεο ειέγρνπ δηακνξθψλεη ηελ κεηαθνξά ψζεσλ ηνπ: α. Θεξκνχ. β. Φπρξνχ. γ. Κλεζκνχ. δ. Πφλνπ. ε. Γαξγαιηζκνχ. 186 Σα ελδνγελή νπηνεηδή πεπηίδηα ζρεηίδνληαη κε: α. Σελ κλήκε. β. Σελ κάζεζε. γ. Σνλ χπλν. δ. Σνλ πφλν. ε. Όια ηα ππφινηπα. 187 χκθσλα κε ηε δηάηαμε κεηαβνιήο πεξηνδηθφηεηαο ζηνλ λεπξψλα εηζφδνπ κηαο αηζζεηηθήο νδνχ: α. Μία δηαθνπηφκελε νκνβξνληία ψζεσλ κεηαηξέπεηαη ζε ζπλερή ζεηξά ψζεσλ. β. Μεκνλσκέλεο ψζεηο αζξνίδνληαη αιγεβξηθά. γ. Μία ζπλερήο ζεηξά ψζεσλ κεηαηξέπεηαη ζε δηαθνπηφκελεο νκνβξνληίεο ψζεσλ. δ. Μία νκνβξνληία ψζεσλ πθίζηαηαη πξννδεπηηθή απφζβεζε. ε. Όια ηα ππφινηπα. 188 Σν πξνζζηνπιάγην (εμσιεκληζθηθφ) ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ εθηφο απφ: α. Αξγή (πνιπζπλαπηηθή) κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ. β. Μεγάια δεθηηθά πεδία λεπξψλσλ ζε αλψηεξα επίπεδα. γ. Έιιεηςε ζαθνχο ζσκαηνηνπηθήο νξγαλψζεσο. δ. Έιιεηςε αθξηβνχο πνζνηηθήο θσδηθνπνηήζεσο θαηά ηηο ελδηάκεζεο ζπλάςεηο ζε δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ θαη ζάιακν. ε. Αληίιεςε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ. 189 ηελ εκθάληζε ηεο αληηδξάζεσο αθππλίζεσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή θπξίσο: α. Σεο παξεγθεθαιίδαο. β. Σσλ θπηηάξσλ ηνπ Renshaw. γ. Σνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ. δ. Σσλ κπτθψλ αηξάθησλ. ε. Σσλ ππξήλσλ Goll θαη Burdach. 190 ηνλ ζάιακν ζπγθιίλνπλ φιεο νη παξαθάησλ αηζζεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο νδνί εθηφο απφ ηελ: α. Οπηηθή. β. Οζθξεηηθή. γ. Αθνπζηηθή. δ. Γεπζηηθή. ε. Κηλαηζζεηηθή. 191 Οη ηνληθνί α-θηλεηηθνί λεπξψλεο: α. Γηεγεηξφκελνη ζπλερίδνπλ λα ζηέιινπλ ψζεηο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

26 β. Γηεγεηξφκελνη ζηέιινπλ ψζεηο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά παχνπλ. γ. Νεπξνχλ θπξίσο αξγέο κπτθέο ίλεο. δ. Γηεγεηξφκελνη ζπλερίδνπλ λα ζηέιινπλ ψζεηο γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λεπξνχλ θπξίσο αξγέο κπτθέο ίλεο. ε. Γηεγεηξφκελνη ζηέιινπλ ψζεηο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά παχνπλνεπξνχλ θπξίσο αξγέο κπτθέο ίλεο. 192 Η δηαβηβαζηηθή νπζία ζηελ κνλή ζχλαςε ηνπ κπνηαηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ είλαη: α. Ζ αθεηπινρνιίλε. β. Σν γινπηακηθφ. γ. Ζ λνξαδξελαιίλε. δ. Ζ ζεξνηνλίλε. ε. Ζ νπζία Ρ. 193 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αληηδξάζεσο ζηα κπνηαηηθά αληαλαθιαζηηθά είλαη: α. 0,5-1 msec. β msec. γ msec. δ msec. ε. 1-5 msec. 194 Γλσζηά κνλνζπλαπηηθά αληαλαθιαζηηθά είλαη ηα παξαθάησ εθηφο απφ: α. Σεο επηγνλαηίδαο. β. Σνπ καζεηήξνο κπφο. γ. Σνπ Αρηιιείνπ ηέλνληα. δ. Σνπ βήρα. ε. Σνπ δηθεθάινπ κπφο. 195 Οη αηξαθηηθέο ίλεο λεπξνχληαη απφ θηλεηηθέο ίλεο ηνπ ηχπνπ: α. Αα. β. Αβ. γ. Αδ. δ. Αγ. ε. C. 196 Η απμεκέλε έληαζε ησλ λσηηαίσλ αληαλαθιαζηηθψλ κεηά ηελ λσηηαία θαηαπιεμία (δεχηεξν ζηάδην) ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε: α. Σελ θαιχηεξε αηκάησζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. β. Σελ αλάπηπμε ππεξεπαηζζεζίαο ησλ α- θαη ησλ γ-θηλεηηθψλ λεπξψλσλ ζηηο δηεγεξηηθέο δηαβηβαζηηθέο νπζίεο. γ. Σελ δεκηνπξγία λέσλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δηεγεξηηθψλ λεπξψλσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. δ. Σελ θαιχηεξε αηκάησζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δηεγεξηηθψλ λεπξψλσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ε. Σελ αλάπηπμε ππεξεπαηζζεζίαο ησλ α- θαη ησλ γ-θηλεηηθψλ λεπξψλσλ ζηηο δηεγεξηηθέο δηαβηβαζηηθέο νπζίεο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ δηαζπλδέζεσλ ησλ δηεγεξηηθψλ λεπξψλσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ 197 Η ελδερφκελε έιιεηςε αηζζήζεσο πφλνπ ζε ζηξαηηψηεο πνπ ηξαπκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ ιεηηνπξγία κίαο απφ ηηο παξαθάησ εηδηθέο αηζζεηηθέο δηαηάμεηο: α. Πιάγηα αληνχζα αλαζηνιή. β. Γηάηαμε κεηαβνιήο πεξηνδηθφηεηαο. γ. χζηεκα ηεο πχιεο ειέγρνπ. δ. Γεθηηθά πεδία ησλ αηζζεηηθψλ λεπξψλσλ. ε. Όια ηα ππφινηπα.

27 198 Η αδξή ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ηνπ θηλεηηθνχ θαη αηζζεηηθνχ θινηνχ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο απφ θχηηαξα πνπ ζρεκαηίδνπλ: α. ηήιεο θάζεηεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ. β. ηήιεο παξάιιειεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ. γ. Οκάδεο δηαζθνξπηζκέλεο ζηηο θαηψηεξεο ζηηβάδεο ηνπ θινηνχ. δ. Οκάδεο δηαζθνξπηζκέλεο ζηηο αλψηεξεο ζηηβάδεο ηνπ θινηνχ. ε. Εεχγε ζε φιεο ηηο ζηηβάδεο ηνπ θινηνχ. 199 Ώζεηο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ νξζνχ, ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο θαη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ πξνβάιινληαη ζηηο θινητθέο πεξηνρέο: α. ΜΗ β. SI αιιά φρη SII γ. SI θαη SII δ. SII αιιά φρη SI ε. MII 200 Οη ψζεηο ζην πξνζζηνπιάγην ζχζηεκα μεθηλνχλ θπξίσο απφ ππνδνρείο: α. Πηέζεσο. β. Θεξκνχ-ςπρξνχ. γ. Πφλνπ. δ. Μεραλνυπνδνρείο. ε. Όια ηα παξαπάλσ. 201 Σα εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά είλαη θαηλφκελα: α. Κιεξνλνκηθά β. Μάζεζεο γ. Πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ππνζπλείδεζε δηεξγαζία δ. Κιεξνλνκηθά θαη πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ππνζπλείδεζε δηεξγαζία 202 Η αηζζεηηθή κλήκε ραξαθηεξίδεηαη απφ: α. Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα β. Μεγάιε δηάξθεηα γ. Μηθξή δηάξθεηα δ. Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα θαη κηθξή δηάξθεηα 203 ηε ρνξεία ηνπ Huntington νη παζνινγναλαηνκηθέο βιάβεο αλεπξίζθνληαη θπξίσο: α. ηνλ θεξθνθφξν ππξήλα θαη ζην θέιπθνο. β. ην ππνζαιάκην ζψκα ηνπ Luys. γ. ηελ σρξή ζθαίξα. δ. ηνλ εξπζξφ ππξήλα θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 204 ηνλ εκηβαιιηζκφ ε πεξηνρή ηνπ Κ.Ν.. πνπ πθίζηαηαη βιάβε είλαη: α. Ζ κέιαηλα νπζία. β. Ο εξπζξφο ππξήλαο. γ. Ζ άλσ ειαία. δ. Σν ππνζαιάκην ζψκα ηνπ Luys. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 205 ηελ αζέησζε νη βιάβεο αλεπξίζθνληαη θπξίσο: α. ην θέιπθνο. β. ηελ σρξή ζθαίξα. γ. ηνλ εξπζξφ ππξήλα. δ. ην θέιπθνο θαη ζηελ σρξή ζθαίξα.

28 ε. ην θέιπθνο θαη ζηνλ εξπζξφ ππξήλα. 206 Η δηαβηβαζηηθή νπζία πνπ αλεπξίζθεηαη ζηα θχηηαξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο είλαη ε: α. Αθεηπινρνιίλε. β. εξνηνλίλε. γ. Νηνπακίλε. δ. Ννξαδξελαιίλε. ε. GABA. 207 Σν αληφλ-αηζζεηηθφ ηκήκα ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε: α. Σελ ηζνξξνπία. β. Σελ αθχπληζε. γ. Σε κλήκε. δ. Σελ φξαζε. ε. Σε ζεξκνξξχζκηζε. 208 Η δηαβηβαζηηθή νπζία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα θχηηαξα ηεο θεληξηθήο κνίξαο ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ είλαη: α. Ζ λνξαδξελαιίλε. β. Ζ ληνπακίλε. γ. Σν γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ. δ. Ζ αθεηπινρνιίλε. ε. Η ζεξνηνλίλε. 209 Η δηέγεξζε ηεο νδσηηθήο πεξηνρήο ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ ζπλνδεχεηαη κε: α. Γηέγεξζε ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. β. Γηέγεξζε ηνπ Παξαζπκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. γ. Καηαζηνιή ηνπ πκπαζεηηθνχ. δ. Καηαζηνιή ηνπ Παξαζπκπαζεηηθνχ. ε. Καλέλα απφ ηα ππφινηπα. 210 Η επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο αληρλεχεηαη απφ: α. Σνλ θνριία. β. Σν ζαθθίδην. γ. Σν αζθίδην. δ. Σνλ θνριία, θαη ην ζαθθίδην. ε. Σν ζαθθίδην θαη ην αζθίδην. 211 Με ην ζαθθίδην θαη ην αζθίδην αληρλεχεηαη: α. Ζ θπγφθεληξε δχλακε. β. Η γξακκηθή επηηάρπλζε. γ. Ζ γσληαία επηηάρπλζε. δ. Ζ ζέζε ηνπ ζψκαηνο. ε. Όια ηα ππφινηπα. 212 Με ηελ δνθηκαζία Barany ειέγρεηαη: α. Ζ νπηηθή νμχηεηα. β. Ο λπζηαγκφο. γ. Ο ηξφκνο. δ. Ζ κπτθή ηζρχο. ε. Ζ δπζθακςία.

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ

ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ - ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΔΤΡΟΜΤΟΓΡΑΦΗΑ-ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΟΡΜΟΝΔ ΚΑΗ ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΖΒΖ ΣΟ ΠΡΟΒΑΣΟ

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΟΡΜΟΝΔ ΚΑΗ ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΖΒΖ ΣΟ ΠΡΟΒΑΣΟ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΔ ΟΡΜΟΝΔ ΚΑΗ ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΖΒΖ ΣΟ ΠΡΟΒΑΣΟ Παζάλορ Αλέξανδπορ Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο.

Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο. ΓΙΒΑΝΟΓΛΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ -3757- Δπηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο: θα. Κνκλελνχ

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠ. ΔΣΟ 2010-2011 ΑΡΗΘΜ. 2721

ΠΑΝΔΠ. ΔΣΟ 2010-2011 ΑΡΗΘΜ. 2721 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ, ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΔΠ. ΔΣΟ 2010-2011 ΑΡΗΘΜ. 2721 ΜΔΛΔΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ Α.Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΝΔΤΡΟΓΔΝΩΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΩΝ ΚΑΣΑΠΟΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΣΑΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 11726 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ 11620 ΜΑΝΓΑΛΙΓΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΑΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Μειέηε ηεο ηζηηθήο θαηαλνκήο in vivo ηεο παξζηαηίλεο θαη ησλ αλαιφγσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Μνξθνινγηθή εθηίκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα