Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ"

Transcript

1 ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ) Πξννπηνκειαλνθνξηίλε δ) MSH ε) Πξνιαθηίλε 3. ηνλ πξόζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) ADH β) Ωθπηνθίλε γ) σκαηνζηαηίλε δ) TRH ε) Πξνιαθηίλε 4. Η αληηδηνπξεηηθή νξκόλε ADH πξνθαιεί θπξίσο: α) Μεησκέλε επαλαξξφθεζε χδαηνο ζηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα β) Αγγεηνδηάηαζε ησλ πεξηθεξηθψλ αγγείσλ ηνπ δέξκαηνο γ) Έθιπζε ACTH ζηελ ππόθπζε δ) Αλαζηνιή λεθξηθψλ δηαχισλ K + ε) Δμψζεζε ηνπ γάιαθηνο 5. Πνηα πξόηαζε γηα ηελ ληνπακίλε δελ ηζρύεη: α) Δίλαη πξφδξνκνο νπζία θαηά ηε ζχλζεζε ηεο λνξαδξελαιίλεο β) Με ηε ζχλζεζε D 1 ππνδνρείο απμάλεη ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε cαμρ. γ) Απελεξγνπνηείηαη ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή από ηελ κνλνακηλννμεηδάζε. δ) Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε πξνιαθηίλεο απφ ηα θχηηαξα ηεο ππφθπζεο ε) Τπνδνρείο ληνπακίλεο ελεξγνπνηνχλ 6-πξσηεΐλεο 6. Πνηα νξκόλε δελ απνζεθεύεηαη ζην θύηηαξν πνπ ηελ παξάγεη; α) ACTH β) ADH γ) Αιδνζηεξόλε. δ) Ιλζνπιίλε ε) Ννξαδξελαιίλε 7. Ση δελ ηζρύεη γηα ηε ζσκαηνζηαηίλε; α) Παξάγεηαη ζηνλ ππνζάιακν β) Παξάγεηαη απφ ηα D-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο γ) Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο δ) Αλαζηέιιεη ηελ απειεπζέξσζε γαζηξίλεο ε) Πξνάγεη ηελ έθθξηζε γινπθαγόλνπ 8. Πνηα νξκόλε δελ δξα ζε ελδνθπηηάξηνπο ππνδνρείο; α) Κνξηηδφιε β) Αιδνζηεξφλε γ) Σξηησδνζπξνλίλε δ) Αδξελαιίλε ε) Οηζηξαδηφιε 9. Πνηα από ηηο αθόινπζεο νπζίεο κεηαθέξεηαη ζην αίκα, θπξίσο ζπλδεδεκέλε κε πξσηεΐλεο πιάζκαηνο; α) Αδξελαιίλε

2 β) CO 2 γ) T 4 δ) Γιπθφδε ε) Οπξία 10. Ση δελ ηζρύεη γηα ηελ ADH: α) Η ADH (θαη ην πξφδξνκν κφξηφ ηεο) ζρεκαηίδεηαη ζηνλ ππνζάιακν β) Η ADH απνζεθεχεηαη ζηνλ νπίζζην ινβφ ηεο ππφθπζεο γ) Η έθθξηζή ηεο απμάλεη ζε ειαηησκέλν φγθν αίκαηνο δ) Πξνθαιεί απμεκέλε επαλαξξόθεζε ύδαηνο ζην εγγύο εζπεηξακέλν ζσιελάξην. 11. Η ADH ζπλδέεηαη ζε ππνδνρείο V 1 ελόο θπηηάξνπ θαη πξνθαιεί: α) Γηα θχηηαξν λεθξηθνχ αζξνηζηηθνχ ζσιελαξίνπ: ελζσκάησζε πνξίλσλ ζηελ πιαγηνβαζηθή κεκβξάλε. β) Κύηηαξν ιείνπ κπόο: ζύζπαζε. γ) Κχηηαξν πξφζζηνπ ινβνχ ππφθπζεο: αλαζηνιή ηεο έθθξηζεο ACTH. δ) Ηπαηνθχηηαξν: αλαζηνιή ηεο γιπθνγνλφιπζεο. ε) Θξνκβνθχηηαξν: αλαζηνιή ηεο ηάζεο γηα ζπζζψξεπζε. 12. Ση δελ ηζρύεη γηα ηελ ADH; α) Μπνξεί λα δξα αγγεηνζπζπαζηηθά β) Γξα αληηδηνπξεηηθά κέζσ V 2 ππνδνρέσλ γ) Πξνθαιεί ηελ έθθξηζε ACTH ζηελ αδελνυπφθπζε δ) Απειεπζεξψλεηαη κε εμσθπηηάξσζε ε) Γηάηαζε ησλ θόιπσλ ηεο θαξδηάο πξνθαιεί απειεπζέξσζε ADH 13. Έλαο 39ρξνλνο έρεη κπτθή αδπλακία θαη δπλαηνύο πνλνθεθάινπο. Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζήο ηνπ καο δίλεη 180/100 mmhg. Ση ππνζηεξίδεη ηελ πξώηκε δηάγλσζε όηη ν αζζελήο πάζρεη από ζύλδξνκν Conn; α) Αξηεξηαθφ ph: 7,3 β) Γηηηαλζξαθηθά: 17mmol/L γ) Να + πιάζκαηνο: 122 mmol/l δ) Κ + πιάζκαηνο: 2,1 mmol/l ε) Απμεκέλα επίπεδα ξελίλεο ζην αίκα 14. Πνηα κεηαβνιή πξνθαιείηαη από ππναιδνζηεξνληζκό; α) Απμεκέλε ζπγθέληξσζε Καιίνπ ζην πιάζκα β) Απμεκέλε ζπγθέληξσζε Ναηξίνπ ζην πιάζκα γ) Απμεκέλνο φγθνο ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνχ δ) Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε ε) Με αλαπλεπζηηθή αιθάισζε 15. Ση δελ πξνθαιεί απμεκέλε έθθξηζε αιδνζηεξόλεο: α) Μείσζε ηεο λεθξηθήο πίεζεο δηήζεζεο β) Μείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο γ) Φαξκαθνγελήο αλαζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξνπήο ηεο αγγεηνηελζίλεο δ) Αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ε) Αχμεζε ηνπ Καιίνπ ζην πιάζκα 16. Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ζε ειάηησζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνύ, ζε ηζνσζκσηηθέο ζπλζήθεο, κε αξηεξηαθή ππνηνληθόηεηα; α) Αύμεζε ηεο έθθξηζεο ADH. β) Διάηησζε ηεο αιδνζηεξφλεο ζην πιάζκα. γ) Αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ANP απφ ηελ θαξδηά. δ) Διάηησζε ηεο έθθξηζεο ξελίλεο. ε) Αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ησλ Β-ππνδνρέσλ ηνπ δεμηνχ θφιπνπ. 17. Η αύμεζε ηνπ όγθνπ αίκαηνο κε αύμεζε ηεο πίεζεο επλνεί ηελ έθιπζε: α) Κνιπηθνύ λαηξηνπξεηηθνύ πεπηηδίνπ (ANP). β) Αιδνζηεξφλεο. γ) ADH. δ) Ρελίλεο.

3 ε) Αδξελαιίλεο. 18. Ση ηζρύεη γηα ην ANP: α) ρεκαηίδεηαη θπξίσο ζηνλ θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ β) Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε αιδνζηεξόλεο γ) Απμάλεη ηε λεθξηθή επαλαξξφθεζε Na + δ) Γξα κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο αδελνθπθιάζεο ε) Απμεκέλε πιήξσζε ζηνλ δεμηφ θφιπν αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ANP 19. Δάλ ειαηησζεί ζεκαληηθά ν όγθνο ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνύ, ηόηε δελ απμάλεη: α) Η ζπγθέληξσζε ξελίλεο ζην αίκα β) Η ζπγθέληξσζε αγγεηνηελζίλεο ΙΙ γ) Η απέθθξηζε Na + κε ηα νύξα δ) Η απέθθξηζε K + κε ηα νχξα 20. Η παξαζνξκόλε (PTH): α) ρεκαηίδεηαη ζηα C-θχηηαξα ηνπ ζπξνεηδή αδέλα. β) Διαηηψλεη ηε λεθξηθή απέθθξηζε θσζθνξηθψλ. γ) Πξνάγεη ηε λεθξηθή ζύλζεζε θαιζηηξηόιεο. Γ) Απεθθξίλεηαη πνιχ ζε ππεξαζβεζηαηκία. ε) Δληζρχεη ηε δξάζε ηεο θαιζηηνλίλεο ζηα νζηά 21. Έλαο 50ρξνλνο εκθαλίδεη πξσηνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκό. Πνηα κεηαβνιή αλακέλνπκε; α) Απνδόκεζε νζηώλ β) Μεησκέλε ζπγθέληξσζε Ca 2+ ζην πιάζκα γ) Μεησκέλα επίπεδα 1,25 δηπδξνμπ-d 3 δ) Μεησκέλε απνξξφθεζε αζβεζηίνπ ζην έληεξν 22. Ση ηζρύεη γηα ηελ ππαζβεζηαηκία: α) Αλαζηέιιεη ηελ απέθθξηζε παξαζνξκφλεο β) Πξνάγεη ηελ έιθπζε θαιζηηνλίλεο γ) Πξνθαιεί κία νξκνληθά ειεγρόκελε αθαιάησζε ησλ νζηώλ. δ) Αλαζηέιιεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαιζηηξηφιεο. ε) Πξνθαιεί, εάλ ρξνλίδεη, ππνπαξαζπξενεηδηζκφ 23. Ση δελ ηζρύεη γηα ηελ θαιζηηνλίλε: α) ρεκαηίδεηαη θπξίσο ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα β) Διαηηώλεηαη ζε ππεξαζβεζηαηκία γ) Μεηψλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νζηενθιαζηψλ δ) Δπεξεάδεη ηε λεθξηθή απέθθξηζε θσζθνξηθψλ ε) Δίλαη πεπηηδηθή νξκφλε. 24. Αύμεζε ηνπ ηνληζκέλνπ αζβεζηίνπ ζην πιάζκα: α) Πηζαλψο πξνθιήζεθε απφ ππεξθσζθαηαηκία β) Πηζαλώο πξνθιήζεθε από ππεξβηηακίλσζε D γ) Πξνθαιεί ηεηαληθνχο ζπαζκνχο δ) Δπηκεθχλεη ην δπλακηθφ δξάζεο ησλ κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ ε) Δπηκεθχλεη ην δηάζηεκα SF ζην ΗΚΓ 25. Η λεθξηθή απέθθξηζε αλόξγαλνπ θσζθόξνπ: α) Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ έθθξηζε απφ ην επηζήιην ησλ αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ β) Απμάλεηαη από ηελ PTH γ) Ρπζκίδεηαη κέζσ ηεο δξάζεο ζπκκεηαθνξέσλ γιπθφδεο θσζθφξνπ ζην εγγχο ζσιελάξην. δ) Δίλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο λεθξηθήο απέθθξηζεο Η + ε) Διέγρεηαη απφ ηελ ADH 26. Ση πεξηκέλνπκε ζε ξαρίηηδα: α) Απμεκέλε έθθξηζε αιδνζηεξφλεο. β) Μεησκέλε απνξξόθεζε Ca 2+ ζην έληεξν. γ) Απμεκέλα επίπεδα θαιζηηξηφιεο. δ) Μεησκέλε clearance θσζθφξνπ.

4 ε) Μεησκέλε έθθξηζε PTH. 27. Ση δελ ηζρύεη γηα ηα ειεύζεξα ηόληα Ca 2+ : α) Απμάλνπλ ζην κπτθφ ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ θαηά ηε δηάηαζή ηνπ. β) Απνηεινχλ ην 50% ησλ Ca 2+ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. γ) Διαηηώλνληαη ζην πιάζκα όηαλ κεηώλεηαη ην ph. δ) Απμάλνπλ ζε απμεκέλε έθθξηζε PTH. ε) ην θπηνζφιην είλαη ιηγφηεξα απ φηη ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν. 28. Ο ζπξενεηδήο αδέλαο δελ ζρεκαηίδεη: α) Καιζηηνλίλε β) θαηξίλε TBG γ) Θπξενζθαηξίλε δ) Θπξνμίλε ε) Παξάγσγα δηησδνηπξνζίλεο 29. Η έθθξηζε TSH αλαζηέιιεηαη από: α) Έιιεηςε ησδίνπ. β) Έθζεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ςχρνο γ) Δμσγελή ρνξήγεζε ζπξνμίλεο δ) Αχμεζε ηεο TBG ζθαηξίλεο 30. Μεησκέλε έθθξηζε (θαη ζπγθέληξσζε) TSH: α) Δίλαη ηππηθή ζε έιιεηςε ησδίνπ. β) Πξνθαιεί άξζε ηεο αλαζηνιήο αχμεζεο ηνπ ζπξενεηδή. γ) Πξνθαιεί αχμεζε ηνπ camp ζηα θχηηαξα ηνπ ζπξενεηδή. δ) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδνύο. ε) Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε πξσηνπαζή ππνζπξενεηδηζκφ. 31. Ση δελ ηζρύεη γηα ηηο ζπξνεηδηθέο νξκόλεο Σ 3 θαη Σ 4 : α) Η Σ 4 ζρεκαηίδεηαη κφλν ζηνλ ζπξενεηδή αδέλα. β) Η Σ 3 ζρεκαηίδεηαη θπξίσο εθηφο ηνπ ζπξενεηδή αδέλα. γ) Η Σ 4 θπθινθνξεί δεζκεπκέλε ζε πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ζην αίκα. δ) Η Σ 3 ζπλδέεηαη ζε εμσζπξενεηδηθά θχηηαξα ζε πξσηεΐλεο. ε) Η Σ 3 δξα κεηά από κεηαηξνπή ηεο ζε Σ Ση δελ ηζρύεη γηα ηηο ζπξενεηδηθέο νξκόλεο: α) Απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε Ο 2 ζε πνιιά φξγαλα. β) Δίλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. γ) Μεηώλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ζηελ θαξδηά. δ) Απμάλνπλ ηε ζεξκνγέλεζε. ε) Δλεξγνπνηνχλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ CO Έλαο αζζελήο έρεη ππνζπξενεηδηζκό, σζηόζν δελ γλσξίδνπκε αλ είλαη πξσηνπαζήο ή αλ έρεη θάπνηα ππνζαιακηθή βιάβε. Πνηα παξάκεηξνο δείρλεη όηη ππάξρεη ππνζαιακηθή βιάβε; α) Μεησκέλε TSH. β) Μεησκέλε ζπγθέληξσζε ησδίνπ. γ) Απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησδίνπ. δ) Με θπζηνινγηθφ θιάζκα Σ 3 / Σ Ση δελ ηζρύεη; Η Ιλζνπιίλε: α) Απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο. β) Πξνάγεη ηελ απνδόκεζε πξσηεΐλώλ ζηνπο ζθειεηηθνύο κύεο. γ) Απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο ζηα ιηπνθχηηαξα. δ) Πξνάγεη ηε ζχλδεζε γιπθνγφλνπ. ε) Πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ιίπνπο. 35. Η έθθξηζε ηλζνπιίλεο αλαζηέιιεηαη κε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο: α) GIP (γαζηξηθφ αλαζηαιηηθφ πεπηίδην). β) Ννξαδξελαιίλεο.

5 γ) Ακηλνμέσλ. δ) Αθεηπινρνιίλεο. 36. Πνηα κεηαβνιή απμάλεη ηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο από ηα Β-θύηηαξα ησλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans: α) Αύμεζε ATP ζηα Β-θύηηαξα. β) Αχμεζε ηεο έθιπζεο ζσκαηνζηαηίλεο ζηα λεζίδηα ηνπ Langerhans. γ) Δλεξγνπνίεζε ησλ α-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ. δ) Διάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο Ca 2+ ζηα Β-θχηηαξα. ε) Τπνγιπθαηκία. 37. Ση δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε; α) Γιπθνμνπξία. β) Τπεξγιπθαηκία. γ) Τπεξαεξηζκφο. δ) Με αλαπλεπζηηθή νμέσζε. ε) Ωζκσιηθόηεηα νύξσλ 100 mosm / kgh 2 O. 38. Ση ηζρύεη γηα ην ηζνδύγην Κ + ; α) Η ηλζνπιίλε απμάλεη ηελ πξόζιεςε Κ + ζηα θύηηαξα. β) Η αδξελαιίλε ειαηηψλεη κέζσ β-ππνδνρέσλ ηελ πξφζιεςε Κ + απφ ηα θχηηαξα. γ) ε ππεξγιπθαηκία κεηψλεηαη ε έθθξηζε αιδνζηεξφλεο. δ) Σν Κ + απεθθξίλεηαη θαηά ην ήκηζη κε ηα νχξα θαη ηα θφπξαλα. ε) Η θπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε Κ + ζην πιάζκα 5,5 6,3 mmol/l. 39. Πνηνπ νξγάλνπ ε ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ ππνγιπθαηκία; α) Ήπαξ β) Νεθξφο γ) Καξδηά δ) Δγθέθαινο ε) Μπο 40. Ση αλακέλνπκε λα βξνύκε ζε λόζν ηνπ Addison; α) Τπεξλαηξηαηκία. β) Τπεξθαιηαηκία. γ) Μεηαβνιηθή αιθάισζε. δ) Απμεκέλε ζπγθέληξσζε θνξηηδφιεο ζην πιάζκα. 41. Ο «ππεξθνξηηδνιηζκόο» πξνθαιεί: α) Τπνγιπθαηκία β) Αχμεζε ησλ εσζηλφθηισλ γ) Μεησκέλε αξηεξηαθή πίεζε δ) Απμεκέλε επαηζζεζία γηα ηηο θαηερνιακίλεο ε) Απμεκέλε ππθλφηεηα νζηψλ 42. Έλαο αζζελήο κε απηνάλνζν λόζεκα, ρξεζηκνπνηεί γηα ζεξαπεία έλα θάξκαθν κε δξάζε θνξηηδόιεο. Ση πεξηπηώζεηο αλακέλνπκε; α) Αχμεζε ησλ κπψλ (αλαβνιηθή δξάζε). β) Αύμεζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα. γ) Αχμεζε ηεο ACTH ζην αίκα. δ) Αλαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ θαηερνιακηλψλ. ε) Αχμεζε ηεο ζχλζεζεο θνιιαγφλνπ. 43. Η πξννπηνκειαλνθνξηίλε (POMC) είλαη πξόδξνκε νπζία γηα: α) Σε ζσκαηνηξνπίλε (STH) β) β-ελδνξθίλε γ) Πξνιαθηίλε δ) Ωθπηνθίλε ε) CRH 44. Έιιεηςε ηεο 21-πδξνμπιάζεο ειαηηώλεη ηνλ ζρεκαηηζκό θνξηηδόιεο ζηνλ θινηό ησλ επηλεθξηδίσλ. Ση κεηαβνιή αλακέλνπκε;

6 α) Μεησκέλε έθθξηζε ACTH. β) Μεησκέλε έθθξηζε αλδξνγφλσλ ηνπ θινηνχ ησλ επηλεθξηδίσλ. γ) Αξξελνπνίεζε ησλ ζήιεσλ. δ) Διαηησκέλε ζχλζεζε POMC. ε) Τπεξγιπθαηκία. 45. Η έθθξηζε θαηερνιακηλώλ από ηα επηλεθξίδηα ειέγρεηαη κέζσ: α) ACTH. β) STH. γ) CRH. δ) Πξνγαγγιηαθώλ ζπκπαζεηηθώλ λεπξώλσλ. ε) Υνιηλεξρηθψλ παξαζπκπαζεηηθψλ λεπξψλσλ. 46. Μία 46ρξνλε έρεη ηαρπθαξδία, λνηώζεη δέζηε αιιά ηα άθξα ηεο είλαη θξύα. Ο ηαηξόο κεηξά αξηεξηαθή πίεζε 210/115 mmhg θαη ζθπγκνύο 105/min. Γηάγλσζε: όγθνο πνπ παξάγεη θαηερνιακίλεο. Ση θαξκαθεπηηθό ζθεύαζκα ειαηηώλεη ηελ πηέζε; α) α 1 - blocker. β) β 2 - blocker. γ) Αλαζηνιέαο ηεο ρνιεζηεξάζεο. δ) Αληαγσληζηήο β 1. ε) Αθεηπινρνιίλε. 47. Πνηα από ηηο δξάζεηο ηεο απμεηηθήο νξκόλεο επηηειείηαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από ζσκαηνκεδίλεο; α) Η αχμεζε ησλ κπψλ. β) Η αχμεζε ησλ νζηψλ. γ) Η γιπθνγνλόιπζε. δ) Η πξσηετλνζχλζεζε. ε) Η θπηηαξηθή δηαίξεζε 48. Ση δελ ηζρύεη; Η ζσκαηνζηαηίλε δξα: α) Αλαζηαιηηθά γηα ηελ έθθξηζε απμεηηθήο νξκφλεο ζηελ αδελνυπφθπζε. β) Αλαζηαιηηθά γηα ηελ έθθξηζε TSH. γ) Αλαζηαιηηθά γηα ηελ έθθξηζε γαζηξίλεο ζην ζηνκάρη. δ) Αλαζηαιηηθά γηα ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο ζην πάγθξεαο. ε) Πξνάγνληαο ηελ έθθξηζε γινπθαγόλνπ ζην πάγθξεαο. 49. Ο ζπλδπαζκόο ηεο αύμεζεο ησλ άθξσλ κε ππεξγιπθαηκία νδεγεί ζηελ ππνςία όηη είρακε απμεκέλε παξαγσγή: α) σκαηνζηαηίλεο. β) Κνξηηδφιεο. γ) Απμεηηθήο νξκόλεο. δ) Σεζηνζηεξφλεο. ε) Γινπθαγφλνπ. 50. Ση δελ ηζρύεη γηα ηελ απμεηηθή νξκόλε: α) πληίζεηαη ζηνλ ππνζάιακν θαη κεηαθέξεηαη λεπξνθξηλώο ζηνλ πξόζζην ινβό ηεο ππόθπζεο. β) Δθθξίλεηαη ππφ ηνλ έιεγρν εθιπηηθψλ παξαγφλησλ. γ) Δίλαη πεπηηδηθή νξκφλε κε εηδηθφηεηα ζε είδνο. δ) Πξνθαιεί ζεηηθφ ηζνδχγην αδψηνπ. ε) Πξνθαιεί έθιπζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζην ήπαξ κε δξάζε παξφκνηα ηεο ηλζνπιίλεο. 51. Μεηά από εκβνιηαζκό, κε πνηά νξκόλε αλακέλεηαη νμεία ππνθαιηαηκία; α) Καιζηηνλίλε. β) Ιλζνπιίλε. γ) Πξνγεζηεξφλε. δ) σκαηνζηαηίλε. ε) Σεζηνζηεξφλε. 52. Ση ηζρύεη γηα ηελ 1,25 δηπδξνμύ D 3 : α) Διαηηψλεη ηελ απνξξφθεζε Ca 2+ ζην ιεπηφ έληεξν β) ρεκαηίδεηαη ζην ήπαξ απφ θαιζηηνλίλε.

7 γ) Γξα ζηα θχηηαξα-ζηφρνπο θπξίσο κε ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο cαμρ. δ) Η παξαζνξκόλε πξνάγεη ην ζρεκαηηζκό ηεο. ε) Η πξφδξνκνο νπζία ηεο 25-ΟΗ-D 3 ζρεκαηίδεηαη ζην δέξκα. 53. Ο ζπξενεηδήο αδέλαο ελόο 23ρξνλνπ πνπ πάζρεη από λόζν ηνπ Basedow αθαηξείηαη ρεηξνπξγηθά. 3 κήλεο αξγόηεξα δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο νξηζκέλσλ νξκνλώλ. Πνηά νξκόλε αλακέλεηαη λα έρεη κεηεγρεηξηηηθά πςειόηεξε ζπγθέληξσζε απ όηη πξνεγρεηξηηηθά; α) Καιζηηνλίλε β) Διεχζεξε Σ 3 γ) Διεχζεξε Σ 4 δ) Θπξενηξόπνο νξκόλε ε) Παξαζνξκφλε 54. Η θνξηηδόιε: α) Πξνάγεη ηελ αγγεηνζύζπαζε κέζσ θαηερνιακηλώλ. β) Πξνάγεη ηνλ ζρεκαηηζκφ εσζηλφθηισλ θπηηάξσλ. γ) Πξνάγεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νζηενβιαζηψλ. δ) Αλαζηέιιεη ηε γαζηξηθή έθθξηζε. ε) Διαηηψλεη ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα. 55. Ση αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε αιδνζηεξόλεο από ηνλ θινηό ησλ επηλεθξηδίσλ; α) Αγγεηνηελζηλνγφλν. β) Αγγεηνηελζηλίλε Ι. γ) Αγγεηνηελζηλίλε ΙΙ. δ) Κνιπηθό λαηξηνπξεηηθό πεπηίδην. ε) Τπεξθαιηαηκία. 56. Έλαο αζζελήο έρεη ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1. Ση ζύκπησκα αλακέλνπκε; α) Αλαπλνή Cheyne-Stokes. β) Τπνιηπνπξσηετλαηκία. γ) Μεηαβνιηθή αιθάισζε. δ) Ωζκσηηθή δηνύξεζε. ε) Μεησκέλν αίζζεκα δίςαο. 57. Ση ηζρύεη γηα ηε ζσκαηνζηαηίλε: α) Γαζηξηθό πγξό ph<3 πξνθαιεί ηελ έθθξηζή ηεο ζηνλ ζόιν ηνπ ζηνκάρνπ. β) Δπλνεί ηελ έθιπζε ηεο γαζηξίλεο απφ ηα G-θχηηαξα ηνπ ζφινπ ηνπ ζηνκάρνπ. γ) Δπλνεί ηελ έθιπζε ηζηακίλεο ζην ζψκα ηνπ ζηνκάρνπ. δ) Πξνθαιεί παξαθξηλψο ηελ έθιπζε γινπθαγφλνπ απφ ηα D-θχηηαξα ησλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans. ε) Πξνθαιεί παξαθξηλψο ηελ έθιπζε ηλζνπιίλεο απφ D-θχηηαξα ησλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans.

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ (BCAA s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α.

Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ ΚΤΡΟΤΔΗ Α. Η ΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο Γξα θαηαζηαιηηθά ζηνπο νζηενθιάζηεο & ηελ νζηηθή απνξξόθεζε. ηε ζπγθέληξσζε Ca ζην πιάζκα(αληίζεηα από ηελ ΡΣΗ) Παίδεη ξόιν ζηε δηαηήξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ. κέζω δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο κεβξαλώλ ( αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ή ζάλαηνο) Καηαζηξνθή Καξθηληθώλ Κπηηάξωλ

Η ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΔΙ. κέζω δηαηαξαρήο δηαπεξαηόηεηαο κεβξαλώλ ( αλαζηνιή πνιιαπιαζηαζκνύ ή ζάλαηνο) Καηαζηξνθή Καξθηληθώλ Κπηηάξωλ Πεξηνρηθή όγθν-ππεξζεξκία. Η ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο κεζόδνπ ηεο πεξηνρηθήο όγθν-ππεξζεξκίαο έγθεηηαη ζηελ εθιεθηηθή ππεξζέξκαλζε ηνπ όγθνπ κέζα ζε ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν κε ξαδηνζπρλόηεηα 13,56 MHz. ηόρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN

ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN Nylund, K 1 Gilja, OH 1,2 1 National Centre of Ultrasound in Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway 2 Institute of Medicine, University of Bergen, Bergen,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα