ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : Σηλέφωνο: Θέμα: «Σιμολόγηςη Φαρμάκων και Λοιπέσ Διατάξεισ». ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3 ηνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ Α 53). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα (ΦΔΚ Α 98) 3. Σν π.δ. 119/2013 Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ (ΦΔΚ Α' 153). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 96/1973 θαη ηδίσο ην άξζξν 17 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Α 172). 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 136/1946 πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα (ΦΔΚ Α 298), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3408/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Α 272). 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ Α 58) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΔΚ Α 212) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.1316/1983 Ίδξπζε, Οξγάλσζε θαη αξκνδηφηεηεο Δ.Ο.Φ. (ΦΔΚ Α 3), φπσο έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ Α 76) Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 1

2 11. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38,39,40 θαη 51 ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ Α 31), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 12. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20, 21 θαη 23 ηνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ Α 41). 13. Σελ ππ αξηζκ. ΓΤΓ3α/Γ.Π.32221/2013 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1049/Β'/ ), «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ αξηζκ. 2001/83/ΔΚ Οδεγία πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε (L 311/ ), φπσο ηζρχεη θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2010/84/ΔΔ, φζνλ αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε (L348/ ). 14. Σελ ππ αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/ νηθ / Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αλάθιεζε απφθαζεο εθαξκνγήο αξκνδηνηήησλ ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ ζηνλ Δ.Ο.Φ.» (ΦΔΚΒ 2462). 15. Σελ ππ αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/νηθ / Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4052/2012»(ΦΔΚ Β 2675). 16. Σελ ππ αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/ νηθ. 7789/ (ΦΔΚΒ 94) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο. 17. Σελ ππ αξηζκ / (ΦΔΚ Β 1446) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο «Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ». 18. Σελ ππ αξηζκ. νηθ (ΦΔΚ 1814/Β/ )Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ». 19. Σηο δηαηάμεηο ηεο Αξηζ. ΓΠ/νηθ/90281 (ΦΔΚ 2467/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Έγθξηζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. εδάθην α ηνπ Ν.3816/2010», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010 (Α 6), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 63ηνπ λ. 3918/2011 (Α 31) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51ηνπ λ. 3918/2011 (Α 31). 21. Σελ ππ αξηζ. Γ.Τ./ΟΙΚ (ΦΔΚ 2761/Β/ )Τπνπξγηθή Απφθαζε. 22. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθχπηεη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Η ππνπξγηθή απφθαζε ππ' αξηζκ. νηθ (φδκ 3117/Β/ ) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θάησζη: ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άρθρο 1: Οριζμοί Σιμολογούμενφν Φαρμάκφν 1. Ωο θάξκαθν αλαθνξάο λνείηαη έλα θάξκαθν ην νπνίν εγθξίλεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ζηνηρείν α) ηεο ππ' αξηζκ. ΓΤΓ3α/Γ.Π.32221/2013 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1049/Β'/ ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 απηήο. Απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ιφγνπο ηηκνιφγεζεο, έλα θάξκαθν αλαθνξάο ράλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ (δειαδή ζεσξείηαη off-patent) κεηά ηε ηεθκεξίσζε ηεο ιήμεο ηεο ελεξγνχο πξνζηαζίαο ηεο παηέληαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο είηε ζηελ Διιάδα είηε ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη αμηφπηζηα δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηε ιήμε ηεο παηέληαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, σο ελαιιαθηηθή ιχζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο δεθαεηνχο ή ελδερνκέλσο ελδεθαεηνχο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηεο ππ' αξηζκ. ΓΤΓ3α/Γ.Π /2013 θνηλήο ππνπξγηθήο 2

3 απφθαζεο (ΦΔΚ Β' 1049) θαη αληίζηνηρα ηεο εμαεηνχο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο γηα φζα έιαβαλ άδεηα θπθινθνξίαο πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ππ' αξηζκ. ΓΤΓ3α/83657/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ Β' 59/ ). Η πεξίνδνο παηέληαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ππεξηζρχεη ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο εθφζνλ ιήγεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Ωο γελφζεκν θάξκαθν λνείηαη έλα θάξκαθν, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 παξ. 2 ζηνηρείν β) ηεο σο άλσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο, λνείηαη έλα θάξκαθν κε ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο, ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή κνξθή κε ην θάξκαθν αλαθνξάο θαη ηνπ νπνίνπ ε βηντζνδπλακία κε ην θάξκαθν αλαθνξάο έρεη απνδεηρζεί βάζεη ησλ θαηάιιεισλ κειεηψλ βηνδηαζεζηκφηεηαο. Σα δηάθνξα άιαηα, εζηέξεο, αηζέξεο, ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή παξάγσγα κηαο δξαζηηθήο νπζίαο ζεσξνχληαη σο κία θαη ε απηή δξαζηηθή νπζία, εθηφο εάλ νη ηδηφηεηέο ηνπο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απφςεσο αζθαιείαο ή/θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη δηάθνξεο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζηφκα θαη είλαη άκεζεο απειεπζέξσζεο ζεσξνχληαη σο κία θαη ε απηή θαξκαθνηερληθή κνξθή. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο θαξκάθνπ σο θαξκάθνπ αλαθνξάο, ππφ ή ρσξίο πξνζηαζία, ή γελφζεκνπ θαξκάθνπ, γίλεηαη απφ ηνλ ΔΟΦ. Άρθρο 2: Σιμές Φαρμάκφν 1. Αλψηαηε θαζαξή ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex factory) είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ (ΚΑΚ) θαη ηνπο εμνκνηνχκελνπο κε απηνχο εηζαγσγείο, παξαζθεπαζηέο, ζπζθεπαζηέο θαη δηαλνκείο, πξνο ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. Η ηηκή παξαγσγνχ είλαη κε βάζε ηελ ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε α) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ θαηά 5,12% θαη β) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαηά 4,67 %. 2. Αλψηαηε ρνλδξηθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πψιεζεο πξνο ηα θαξκαθεία. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο ηνπ θαηφρνπ άδεηαο ρνλδξηθή πψιεζεο θαξκάθσλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο κέγηζηεο ηηκήο ΚΑΚ. 3. Αλψηαηε ιηαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πνπ δηαηίζεληαη ηα θάξκαθα ζην θνηλφ απφ ηα θαξκαθεία θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρνλδξηθή ηηκή, πξνζζέηνληαο ην λφκηκν θέξδνο ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 4. Αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ είλαη ε ηηκή πψιεζεο απφ ηνπο ΚΑΚ πξνο ην Γεκφζην, ηα Γεκφζηα λνζνθνκεία, ηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, θαξκαθεία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3918/2011, ηα θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ θαη πξνο ηα θαξκαθεία θαη θαξκαθαπνζήθεο ησλ θαξκάθσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010. Η αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ κέγηζηε ηηκή παξαγσγνχ, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζεο φπνπ ε αλψηαηε λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε κέγηζηε ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε θαηά 13%. 5. Δηδηθά γηα ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ Ν. 3816/2010 εθαξκφδεηαη εηδηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη δηακφξθσζεο ηεο ρνλδξηθήο θαη 3

4 ιηαληθήο ηηκήο σο εμήο: α) επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ πξνζηίζεηαη 2% σο πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ θαξκαθέκπνξνπ θαη δηακνξθψλεηαη ε Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή. Δπί ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ην πνζφ ησλ 30,0 Δπξψ σο θέξδνο ηνπ ηδησηηθνχ θαξκαθείνπ, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο. ηελ ηειηθή ηηκή πξνζηίζεηαη ν ΦΠΑ. 6. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηηκνιφγεζεο, ζηηο δηαηάμεηο πεξί ηηκνιφγεζεο γελνζήκσλ ππάγεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ππ αξηζκ. ΓΤΓ3α/Γ.Π.32221/2013 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 1049/Β / ) θαζψο επίζεο νη πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 12. Γηα ηελ πεξίπησζε ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ πνπ αδεηνδνηνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο απηήο σο άλσ ΚΤΑ, ην κελ «πξντφλ αλαθνξάο» δηαηεξεί ηελ ηηκή ηνπ έσο ηεο ιήμε ηεο 10εηνχο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ην δε (δεχηεξν θαη θάζε ηπρφλ επφκελν πξντφλ) ηηκνινγείηαη ζχκθσλα κε ην «πξντφλ αλαθνξάο» εληφο ηεο πεξηφδνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο 10εηνχο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ (αξρηθνχ) «πξντφληνο αλαθνξάο». 7. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αλψηαησλ ηηκψλ παξαγσγνχ γηα θάζε θαηεγνξία θαξκάθνπ ρσξηζηά, ηα πεξηζψξηα θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ππνινίπσλ ηηκψλ ηεο πξνεγνχκελε παξαγξάθνπ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ εθάζηνηε δειηίνπ ηηκψλ, ην νπνίν ελεξγεί σο αγνξαλνκηθή δηάηαμε. 8. Οη ΚΑΚ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κεηψζεηο απφ ηηο αλψηαηεο ex factory ηηκέο νη νπνίεο γίλνληαη άκεζα απνδεθηέο κε ζπκπιεξσκαηηθφ δειηίν ηηκψλ. Ο θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζή γηα δηαγξαθή θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο απφ ην Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ, εθφζνλ έρεη πξνεγνπκέλσο λφκηκα δηαθνπεί ε θπθινθνξία ηνπ. Η νηθεηνζειήο κείσζε ηεο ηηκήο ελφο θαξκάθνπ αλαθνξάο δελ κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ γελνζήκνπ, παξφλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΚΑΚ ηνπ γελνζήκνπ ην δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ. Άρθρο 3: Ποζοζηά Κέρδοσς 1. Γηα ηνπο θαξκαθέκπνξνπο ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: α) γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΗΤΦΑ) πνζνζηφ έσο 7,8% επί ηεο ex factory ηηκήο, β) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ σο πνζνζηφ 5,4 % επί ηεο ex factory ηηκήο, γ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ σο πνζνζηφ 4,9% επί ηεο ex factory ηηκήο, θαη δ) γηα ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010 σο πνζνζηφ 2% επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ. Η δηακνξθσζείζα απηή ηηκή νλνκάδεηαη εηδηθή ρνλδξηθή ηηκή. 2. Γηα ηα θαξκαθεία ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη σο εμήο: α) γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΗΤΦΑ) πνζνζηφ έσο 35 % επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο, β) γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα ηα νπνία δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ σο πνζνζηφ 35% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο, γ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ θαη κε Υνλδξηθή Σηκή κέρξη 200, σο πνζνζηφ 32,4% επί ηεο 4

5 ρνλδξηθήο ηηκήο, θαη δ) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα κε Υνλδξηθή Σηκή ή Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή αλψηεξε ησλ 200,00 ην θέξδνο ησλ ηδησηηθψλ θαξκαθείσλ ηζνχηαη κε ην πάγην πνζφ ησλ 30,00, ε) γηα ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010 θαη έρνπλ Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή κέρξη 200,00 ην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαξκαθείνπ θαζνξίδεηαη ζε 16% επί ηεο Δηδηθήο Υνλδξηθήο Σηκήο. Άρθρο 4: Δκπηώζεις και Πιζηώζεις 1. Οη ΚΑΚ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξφζζεηε έθπησζε επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζην Γεκφζην, ηα Κξαηηθά λνζνθνκεία, ηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3918/2011 θαη ζηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ, κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. 2. ηα θαξκαθεία ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ, ε πξναλαθεξφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξφζζεηε έθπησζε παξέρεηαη επίζεο επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. 3. Οη ΚΑΚ κπνξνχλ λα παξέρνπλ έθπησζε επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο γηα ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, ηα θάξκαθα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3816/2010, θαη γηα φια ηα ππφινηπα θάξκαθα πξνο ηνπο θαξκαθέκπνξνπο, ηα θαξκαθεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγξαθήο ηνπ πνζνχ ηεο έθπησζεο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. 4. Οη ΚΑΚ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηα θαξκαθεία, θαξκαθέκπνξνπο θαη ζπλεηαηξηζκνχο πίζησζε, κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ηεο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. Η δπλαηφηεηα ησλ ίδησλ πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο πίζησζεο ηζρχεη θαη γηα ηηο θαξκαθαπνζήθεο πξνο ηα θαξκαθεία κε ηελ πξνυπφζεζε αλαγξαθήο ζην ηηκνιφγην πψιεζεο. 5. Η δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αλαθνξηθά ηελ αλαγξαθή ησλ εθπηψζεσλ θαη πηζηψζεσλ ζηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ησλ εηαηξεηψλ έρεη σο ζπλέπεηα εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα, ηελ άκεζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ ζε πνζνζηφ αλάινγν ηεο επί πιένλ έθπησζεο πνπ ρνξεγείηαη. Άρθρο 5: Γιαδικαζηικά και διοικηηικά θέμαηα 1. Η κέγηζηε ηηκή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαξκάθσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΟΦ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πξνο εμέηαζε λνκηκφηεηαο θαη έγθξηζε. Όιεο νη πεγέο δεδνκέλσλ, νη εκεξνκελίεο, νη παξαδνρέο, νη κεηαηξνπείο θαη νη ηζνηηκίεο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ αλαξηψληαη θάζε θνξά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ. Σα δειηία ηηκψλ επηζπλάπηνληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη γλσκνδφηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Η Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξηέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 5

6 ηηκέο, ελψ ε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πεξηέρεη κφλν ηελ ex factory, ρνλδξηθή θαη ιηαληθή ηηκή ησλ θαξκάθσλ. 2. χκθσλα κε ην λφκν νη ηηκέο φισλ ησλ θαξκάθσλ αλαζεσξνχληαη δχν θνξέο αλά έηνο θαη ηα δειηία ηηκψλ εθδίδνληαη, εληφο ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαη ηνπ Ινπιίνπ, αληηζηνίρσο, εθάζηνηε έηνπο. πκπιεξσκαηηθά δειηία ηηκψλ δχλαηαη λα εθδίδνληαη ζην πέξαο ησλ άλσ εκεξνκεληψλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε λέσλ θαξκάθσλ. Γηα ιφγνπο εχξπζκεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ δχλαηαη δειηίν ηηκψλ λέσλ θαξκάθσλ πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί αξκνδίσο απφ ηνλ ΔΟΦ ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν λα εθδνζεί ηαπηφρξνλα κε ην γεληθφ δειηίν ηηκψλ παξφηη νη ηηκέο παξαγσγνχ θαη νη ηζνηηκίεο έρνπλ ππνινγηζηεί εηεξνρξνληζκέλα. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ν ΔΟΦ απνζηέιιεη ηηο εμαρζείζεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ, ηηκέο ζε θάζε ΚΑΚ ρσξηζηά γηα ζρνιηαζκφ. Σπρφλ παξαηεξήζεηο ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζηνλ ΔΟΦ, ν νπνίνο αθνχ ηηο εμεηάζεη, δηαηππψλεη ηελ ηειηθή ηνπ πξφηαζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ηελ νπνία δεκνζηνπνηεί 3. Οη ελζηάζεηο απαληψληαη φιεο απφ ην αξκφδην ηκήκα γξαπηψο, αηηηνινγεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα. ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή νη ΚΑΚ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηνκάησο ρσξίο ηελ αλάγθε γηα γλσκνδφηεζε απφ ηνλ ΔΟΦ ή ηελ επηηξνπή ηηκνιφγεζεο. 4. ε θάζε αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ επηηξέπνληαη απμήζεηο. Οη λέεο ηηκέο δχλαηαη λα είλαη ίζεο ή κηθξφηεξεο απφ ηηο ηζρχνπζεο. Απμήζεηο είλαη απνδεθηέο κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηνξζψζεσλ ιαζψλ. Μεηά ηελ ιήςε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηα λέα θάξκαθα ιακβάλνπλ ηηκέο εληφο ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ Οδεγία πεξί Γηαθάλεηαο, φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ Γίθαην. ηελ πεξίπησζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ, νη ηηκέο δεκνζηεχνληαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Σηκέο δελ εθδίδνληαη γηα θάξκαθα πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ή αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ. Γηα ηα θάξκαθα απηά εθδίδνληαη ηηκέο κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξψην Γειηίν Σηκψλ πνπ αθνινπζεί ηελ αίηεζε, κφλν εθφζνλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 παξ. 6 ηεο ΚΤΑ ΓΤΓ3α/Γ. Π /2013 (ΦΔΚ 1049/Β'/ ). 5. ε έθηαθηεο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απξφζθνπηε δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ αζζελψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΟΦ κπνξεί λα ππνβάιεη αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ κε ππνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ ζπγθαηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Φάξκαθν Αλαθνξάο γελνζήκνπ έρεη δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία ή πεξηεθηηθφηεηα, γίλεηαη αλαγσγή ηεο ζπζθεπαζίαο ή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. Αλάινγε αλαγσγή γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξσηφηππν έρεη ηηκή ζε άιιε κνξθή ή άιιε πεξηεθηηθφηεηα. 6

7 Άρθρο 6: Σιμολόγηζη ηφν προχόνηφν αναθοράς σπό προζηαζία (on-patent) 1. Η αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο παηέληαο νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δεκνζηεχνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία. Οη κέγηζηεο ηηκέο αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά πξνο ηα θάησ θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη έλα δειηίν ηηκψλ. Γηα λα ιάβεη ηηκή γηα πξψηε θνξά έλα θάξκαθν, πξέπεη λα έρεη ηηκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο, δηεμάγεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΔΟΦ, έξεπλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία πθίζηαληαη θαη αλαθνηλψλνληαη ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζε θνξείο ησλ ρσξψλ απηψλ, ή ζε επίζεκνπο θαη έγθξηηνπο Δπξσπατθνχο θνξείο. Η πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ γίλεηαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηζηνηφπσλ ησλ επίζεκσλ πεγψλ θάζε θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ ή/θαη κέζσ επίζεκσλ θαη έγθξηησλ θνξέσλ φπσο ην EURIPID θαη ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΔΟΦ νθείιεη λα αλαθνηλψλεη θάζε θνξά ηηο πεγέο απηέο. ηελ έξεπλα αλαδεηείηαη θάζε δηαζέζηκε ηηκή (ex factory, ρνλδξηθή, ιηαληθή). Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ψζηε νη ηηκέο λα είλαη ζπγθξίζηκεο θαη αληίζηνηρεο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαξκάθσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα νξθαλά, νη λνζνθνκεηαθέο ηηκέο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ρνλδξηθέο ή ιηαληθέο θαη αληίζηξνθα. 3. Η κεηαηξνπή ηηκψλ απφ ιηαληθή ή ρνλδξηθή ζε ex factory θαη ζε Δπξψ γίλεηαη κε κεζνδνινγία θαη ζπληειεζηέο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΔΟΦ θαη δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν, φπσο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ, ψζηε λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο. Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη εθείλε πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηελ πξψηε εξγάζηκε κέξα ηνπ δηκήλνπ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Γειηίνπ ηηκψλ. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ είλαη: α) ην φλνκα ηνπ θαξκάθνπ, β) ε δξαζηηθή νπζία, γ) ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δξαζηηθή νπζία, δ) ε θαξκαθνηερληθή κνξθή, ε) ε ζπζθεπαζία, ζη) ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά ATC, δ) ν ππεχζπλνο θπθινθνξίαο, ε) ε ηηκή(έο), θαη ζ.) ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ζηελ Διιάδα ή ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όια ηα αηηήκαηα ηηκνιφγεζεο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ππνβάιινληαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΔΟΦ, κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε αλαθνηλψλεη κέζσ ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ. 4. Ο ΔΟΦ δχλαηαη επίζεο λα εμεηάζεη εθηφο απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ππνβάιινληαη σο δήισζε κε φιεο ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζηα Φχιια Έξεπλαο ηνηρείσλ θαη Σηκψλ, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζπγθεληξψζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο. Σν Φχιιν Έξεπλαο ηνηρείσλ θαη Σηκψλ Φαξκάθσλ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν, δηα ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ ΔΟΦ, απφ ηνλ ΚΑΚ θάζε θαξκάθνπ θαη ελέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο πνηληθέο επζχλεο θαη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ζε πεξηπηψζεηο εζθαικέλσλ αλαθνξψλ. 7

8 Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ζε πεξίπησζε απφθξπςεο ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα επηβάιινληαη θπξψζεηο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ λφκνπ 3984/2011, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ. Άρθρο 7 : Σιμολόγηζη ηφν προχόνηφν αναθοράς τφρίς προζηαζία (off-patent) 1. Η αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο, πνπ νξίζηεθε αλσηέξσ ζην άξζξν 1, κεηψλεηαη απηφκαηα είηε ζην 50% ηεο ηειεπηαίαο ηηκήο ππφ πξνζηαζία είηε ζηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεξψληαο φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ε ρακειφηεξε. Δηδηθφηεξα, γηα ηα θάξκαθα πνπ δελ ππάξρεη γελφζεκν κε πσιήζεηο ζηελ αγνξά (κνλαδηθά) ηζρχεη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όηαλ γελφζεκν πξντφλ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ε κείσζε θαηά 50% εθαξκφδεηαη αθφκε θαη αλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο. Καηά ηηο πξψηεο εθαξκνγέο ηεο παξνχζεο δελ επηηξέπνληαη απμήζεηο ηηκψλ ζε πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ κνλαδηθψλ θαξκάθσλ φπνπ νη ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ πθηζηάκελε ηηκή. 2. Γηα ηα πξντφληα πνπ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζα ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο παηέληαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπο θαη γηα εθείλα πνπ έιεμε κεηά ηελ ηζρχεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο. Γηα φια ηα άλσ πξντφληα νη πθηζηάκελεο ηηκέο ζα κεησζνχλ φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ είλαη θαηψηεξνο απφ ηελ πθηζηάκελε ηηκή ηνπο θαη απηφ ζα ηζρχεη ζε θάζε Γειηίν Σηκψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ΔΟΦ ιακβάλεη ππφςε ηνπ πξηλ απφ θάζε δειηίν ηηκψλ ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ φηαλ είλαη ρακειφηεξνο απφ ηελ πθηζηάκελε ηηκή ζηα θάξκαθα απηά. 3. Γηα ηα πξντφληα ηα νπνία έιεμε ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκφδνληαη νξηδφληηεο κεηψζεηο ηηκψλ φπσο νξίδνληαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη Γειηίν ηηκψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ην πξψην Γειηίν Σηκψλ πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, νη ηηκέο φισλ ησλ πξντφλησλ πξηλ απφ ηελ κε ππάξρνπζα ιηαληθή ηηκή πάλσ απφ 12 Δπξψ αλά ζπζθεπαζία κεηψλνληαη θαηά 10% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο. Οκνίσο νη ηηκέο φισλ ησλ πξντφλησλ ησλ άλσ παξαγξάθσλ κε ππάξρνπζα ιηαληθή ηηκή απφ 6,00 έσο 11,99 Δπξψ κεηψλνληαη θαηά 5% θαη ησλ πξντφλησλ θάησ ηνπ 5,99 κεηψλνληαη θαηά 2,5%. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη νξηδφληηεο ή ινηπέο κεηψζεηο ηηκψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κεηψζνπλ ηελ ηηκή ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, ν θάηνρνο ηεο ΚΑΚ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ΔΟΦ επηηξνπή ηηκψλ λα ηζρχζεη ν κέζνο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Οη νξηδφληηεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ηηκή άλσ απφ ηα παξαπάλσ φξηα ησλ 6 θαη 12 Δπξψ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηα θάξκαθα πνπ έραζαλ πξνζηαζία κεηά ηελ , δελ δχλαηαη λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ηνπο θάησ απφ ηα φξηα απηά, γηα κία θαη κφλνλ αλαηηκνιφγεζε. ηελ επφκελε αλαηηκνιφγεζε εθαξκφδεηαη φπνηα 8

9 νξηδφληηα κείσζε πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί κε ηελ πξνεγνχκελε κείσζε ηηκψλ. Η Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ζα έρεη ηζρχ αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο ζα ξπζκίζεηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άρθρο 8: Σιμολόγηζη ηφν γενόζημφν προχόνηφν 1. Η αλψηαηε ηηκή (ex factory) παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα KAK ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ νξίδεηαη ζην 65% ηεο ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ off patent, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 αλσηέξσ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξντφλ αλαθνξάο έρεη δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ή ζπζθεπαζία, γίλεηαη κεηαηξνπή απφ παξφκνην πξντφλ αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5. Δπηπιένλ, εάλ γηα έλα γελφζεκν δελ ππάξρεη πξντφλ αλαθνξάο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ε ηηκή ηνπ γελνζήκνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ ζηα άξζξα 6 θαη 7 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηηκήο αλαθνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαγσγή κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζεο. 2. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη γηα φια ηα πξντφληα πνπ ζα ιάβνπλ άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο, γηα ηα γελφζεκα πξντφληα ηα νπνία έιαβαλ άδεηα θπθινθνξίαο απφ θαη κεηά, θαη γηα φια ηα γελφζεκα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έραζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ θαη κεηέπεηηα. Οη λέεο ζπζθεπαζίεο, κνξθέο θαη πεξηεθηηθφηεηεο γελνζήκσλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο πξντφληνο είρε εθδνζεί πξηλ απφ ηελ ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο ηηκνιφγεζεο κε ηα γελφζεκα πνπ έιαβαλ άδεηα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ γηα ηηο ηηκέο ησλ γελνζήκσλ εθαξκφδνληαη επί ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ηνπ άξζξνπ Δπηπξφζζεηα, γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη δπλακηθή ηηκνιφγεζε. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε Δπξψ πσιήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ρνλδξηθήο ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ, νη ηηκέο πνπ θαζνξίζηεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ κεηψλνληαη, ψζηε λα ππάξρεη δπλακηθή ηηκνιφγεζε, πεξαηηέξσ θαηά 1%. Οη πσιήζεηο εθηηκψληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ ησλ δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ θάζε Γειηίνπ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ ή ηνλ ΔΟΦ. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ Σηκψλ. Οη ηηκέο κε ηνλ θαλφλα απηφ κφλν κεηψλνληαη. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ κεηά απφ κηα κείσζε πνπ βαζίζηεθε ζηηο πσιήζεηο ηε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ζηελ επφκελε νη πσιήζεηο είλαη ρακειφηεξεο ην γεγνλφο δελ νδεγεί ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ζε πςειφηεξα επίπεδα. Αληίζεηα, εθφζνλ ζε κηα απφ ηηο επφκελεο πεξηφδνπο νη πσιήζεηο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ νδήγεζαλ ζε πξνζδηνξηζκφ ηηκψλ θάησ απφ ην επίπεδν πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νη ηηκέο κεηψλνληαη αλαινγηθά πεξαηηέξσ. 4. Γηα ηα ππφινηπα γελφζεκα θάξκαθα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνβιέςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη νξηδφληηεο κεηψζεηο ηηκψλ, φπσο νξίδεηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη Γειηίν Σηκψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ην πξψην Γειηίν Σηκψλ πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, νη ηηκέο 9

10 φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνεγνχκελε παξάγξαθν κε ππάξρνπζα ιηαληθή ηηκή πάλσ απφ 12 Δπξψ αλά ζπζθεπαζία κεηψλνληαη νξηδφληηα θαηά 15% επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο. Οκνίσο νη ηηκέο φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο παξνχζεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κε ππάξρνπζα ιηαληθή ηηκή απφ 6,00 έσο 11,99 Δπξψ κεηψλνληαη θαηά 5% θαη ησλ πξντφλησλ θάησ ηνπ 5,99 κεηψλνληαη θαηά 2,5%. Οη νξηδφληηεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ηηκή άλσ απφ ηα παξαπάλσ φξηα ησλ 6 θαη 12 Δπξψ, δελ δχλαηαη λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ηνπο θάησ απφ ηα φξηα απηά, γηα κία θαη κφλνλ αλαηηκνιφγεζε. ηελ επφκελε αλαηηκνιφγεζε εθαξκφδεηαη φηη νξηδφληηα κείσζε πξνβιέπεηαη γηα ηελ θάησ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί κε ηελ πξνεγνχκελε κείσζε ηηκψλ. Η Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ζα έρεη ηζρχ αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο ζα ξπζκίζεηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη εθάζηνηε νξηδφληηεο κεηψζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ δχλαηαη λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ελφο γελνζήκνπ θάησ απφ ην 65% ηεο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ αλαθνξάο, παξά κφλνλ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θαηφρνπ αδείαο θπθινθνξίαο. 5. Δπηπιένλ, γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα κε ηηκή άλσ ησλ 12 Δπξψ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη επίζεο ζχζηεκα δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο θαη αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο rebates. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε πνζνζηηαία κνλάδα αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπο ζα κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπο θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα θαη ζα επηβάιιεηαη αληίζηνηρν αλαδξνκηθφ rebate. Η πξψηε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ζα γίλεη ηνλ Ινχιην ηνπ πγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο ζε πνζφηεηεο ηνπ 2014 ζα ζπγθξηζνχλ κε ηηο πσιήζεηο ζε πνζφηεηεο ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην cluster ηεο ζεηηθήο ιίζηαο ζην νπνίν έρεη ηαμηλνκεζεί ψζηε λα εθηηκεζεί ην ζρεηηθφ κεξίδην ηνπ. Δθφζνλ ππάξμεη αχμεζε πσιήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηηκήο πξννπηηθά θαη rebate αλαδξνκηθά επί ηεο ηηκήο παξαγσγνχ βαζηζκέλν ζηελ πξνθχπηνπζα λέα ηηκή. Οη πσιήζεηο εθηηκψληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ ή ηνλ ΔΟΦ. Άρθρο 9: Σιμολόγηζη ειδικών περιπηώζεφν θαρμάκφν 1. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ παξαζθεπαζηή ελφο θαξκάθνπ ή ηνπ ζπζθεπαζηή ή θαη ησλ δχν, ιακβάλεηαη, σο αλψηαην φξην, ε ηηκή πνπ είρε πξηλ ηελ αιιαγή. ε πεξίπησζε αιιαγήο ή πξνζζήθεο λέαο ζπζθεπαζίαο θαξκάθνπ ή πεξηεθηηθφηεηαο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο λέαο παξεκθεξνχο κνξθήο (κε ηελ πξνυπφζεζε ε λέα κνξθή λα αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα νδφ ρνξήγεζεο) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπο γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ' αξηζκ. νηθ (φδκ 3117/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 2. Η κεηαηξνπή ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη πεξηεθηηθνηήησλ ζα γίλεηαη σο εμήο: α) Απφ ηε κηθξή ζηε κεγάιε ζπζθεπαζία θαη πεξηεθηηθφηεηα ε ηηκή αλά κνλάδα ζα βαίλεη κεηνχκελε, κε αλψηαην φξην 12%, σο θαησηέξσ: Αχμεζε πζθεπαζίαο (%) Μείσζε αλαινγηθήο ηηκήο (%) Έσο 5 1,67 Απφ 5,01 έσο 10 3,18 10

11 Απφ 10,01 έσο 15 4,56 Απφ 15,01 έσο 20 5,83 Απφ 20,01 έσο 25 7,00 Απφ 25,01 έσο 30 8,08 Απφ 30,01 έσο 35 9,07 Απφ 35,01 έσο 40 10,00 Απφ 40,01 έσο 45 10,86 Απφ 45,01 έσο 50 11,67 Απφ 50,01 έσο 60 12,00 Απφ 60 θαη άλσ θαηά πεξίπησζε β) Απφ ηε κεγάιε ζηε κηθξή ζπζθεπαζία θαη πεξηεθηηθφηεηα ε ηηκή αλά κνλάδα ζα βαίλεη απμαλφκελε κε αλψηαην φξην 12%: Μείσζε ζπζθεπαζίαο (%) Αχμεζε αλαινγηθήο ηηκήο (%) Έσο 5 1,32 Απφ 5,01 έσο 10 2,78 Απφ 10,01 έσο 15 4,41 Απφ 15,01 έσο 20 6,25 Απφ 20,01 έσο 25 8,33 Απφ 25,01 έσο 30 10,71 Απφ 30,01 θαη άλσ 12,00 3. Δμαηξνχληαη νη κνξθέο ησλ ελεζίκσλ κηαο δφζεο, θαθειίζθσλ θαη νθζαικηθψλ δηαιπκάησλ ζε κεκνλσκέλεο δφζεηο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη αλαινγηθά. ε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ ηηκήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ πεξηεθηηθνηήησλ ηνπ ηδίνπ θαξκάθνπ, εθφζνλ πξνθχπηνπλ ηηκέο δπζαλάινγεο κεηαμχ ηνπο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ρακειφηεξε ηηκή. 4. Η άλσ δηάηαμε ζα εθαξκνζηεί ζην επφκελν δειηίν ηηκψλ, έσο φηνπ ππνβάιεη ν ΔΟΦ λέα ηεθκεξησκέλε πξφηαζε πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ πίλαθα θαη κεζνδνινγίαο αλαγσγψλ. Άρθρο 10: Φαρμακεσηικά προχόνηα παραγόμενα ζηην Δλλάδα με δίπλφμα εσρεζιηετνίας 1. Φαξκαθεπηηθά πξντφληα παξαγφκελα ζηελ Διιάδα θαη πνπ δελ δχλαηαη λα αληηζηνηρεζνχλ αθξηβψο σο πξνο ηελ θαξκαθνηερληθή κνξθή ζε θάξκαθα αλαθνξάο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ εγρψξηα θαξκαθεπηηθή αγνξά, ιακβάλνπλ ηηκή ε νπνία θαζνξίδεηαη βάζεη θνζηνινγίνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο παξαγσγήο 11

12 θαη ζπζθεπαζίαο γηα θάζε κνξθή θαη ζπζθεπαζία, νη δαπάλεο Γηνίθεζεο - Γηάζεζεο Γηάδνζεο θαζνξηδφκελεο απφ αληίζηνηρνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο αλά δηεηία πίλαθεο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα κέζα έμνδα ηνπ θιάδνπ. 2. Γελ ζεσξνχληαη ζηνηρεία θφζηνπο: α) ηφθνη ππεξεκεξίαο, β) θφξνη πξνζσπηθνί (θφξνη εηζνδήκαηνο θ.ιπ.), γ) έμνδα γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ, δ) πξνκήζεηεο ηξίησλ θαη ινηπά έμνδα πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο πξψηεο χιεο ιακβάλεηαη ππφςε ην αληίζηνηρν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αληίζηξνθε αλαγσγή ηεο ηζρχνπζαο ή πξνθχπηνπζαο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ αλαθνξάο παξφκνηαο θαξκαθνηερληθήο κνξθήο 3. Γηα εθείλα ηα θάξκαθα γηα ηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί έξεπλα δξαζηηθήο νπζίαο ή θαξκαθνηερληθήο κνξθήο Διιεληθήο θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίαο θαη γηα ηα νπνία πθίζηαληαη θιηληθέο θαξκαθνθηλεηηθέο κειέηεο θαη άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΔΟΦ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνζηνινγίνπ ζα ιακβάλεηαη επί πιένλ ππ φςηλ θαη ε αμία λέσλ επελδχζεσλ, ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ή θαξκαθνηερληθήο κνξθήο θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηεο ηερλνγλσζίαο. 4. Σν αλψηαην πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο νξίδεηαη ζε 8,5% θαη ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο εθηφο απνζβέζεσλ, ηφθσλ θαη θέξδνπο ππέξ ηξίησλ γηα θαζφλ. 5. Έσο ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ ηνπ Ινπιίνπ 2014, ν ΔΟΦ ζα ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε επηθαηξνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξνχζεο δηάηαμεο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θνζηνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ απηψλ, δχλαηαη ν ΔΟΦ λα πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα εηδηθά θξηηήξηα ηηκνιφγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νξηδφληηεο κεηψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ηηκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ, κε βάζε ηελ ηηκή ζπζθεπαζίαο θαη ην έηνο ιήςεο άδεηαο θπθινθνξίαο, αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα. Άρθρο 11: Υορηγούμενα θαρμακεσηικά ιδιοζκεσάζμαηα συηλού κόζηοσς ηοσ ν.3816/ O ΔΟΦ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΠΤΤ εηζεγείηαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010. Σν πξψην κέξνο ηνπ θαηαιφγνπ πεξηιακβάλεη θάξκαθα κε έλδεημε γηα λνζνθνκεηαθή κφλνλ ρξήζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθηψληαη κφλνλ απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία κε πεξηζζφηεξα απφ 60 θξεβάηηα. Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη πφξνη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξντφλησλ απηψλ. Σα πξντφληα απηά δχλαηαη λα παξέρνληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ρξήζε ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία κε ιηγφηεξν απφ 60 θξεβάηηα ρσξίο θαξκαθείν θαη κφλνλ ζε πνιχ εμαηξεηηθέο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ θαξκαθείν. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Κιηληθήο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ (κε θνηλνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο) ζην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ε αδπλακία πξνκήζεηαο θαξκάθσλ θαη, αθνχ δνζεί εληνιή 12

13 απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΠΤΤ, ηα θάξκαθα ζα ρνξεγνχληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ. 2. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ θαηαιφγνπ πεξηέρεη θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δχλαηαη λα μεθηλήζεη ζην λνζνθνκείν θαη λα ζπλερηζηεί εθηφο λνζνθνκείνπ. Σα θάξκαθα απηά αθνξνχλ θπξίσο ζνβαξέο αζζέλεηεο. Η αξρηθή δηάγλσζε θαη ζπληαγνγξάθεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θπξίσο ζε λνζνθνκεία, εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά θέληξα ή απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο. Η πξνκήζεηά θαη δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα θαξκαθεία ησλ λνζνθνκείσλ, ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηα ηδησηηθά θαξκαθεία. Ο ΔΟΠΤΤ πξνκεζεχεηαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηα πξνκεζεχνληαη ηα λνζνθνκεία. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα απηά ρνξεγνχληαη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο δχλαηαη λα αιιάδεη ν ηξφπνο ηηκνιφγεζεο θαη δηάζεζεο θαη λα πσινχληαη ηα θάξκαθα απηά ζε ηηκή παξαγσγνχ (ex factory) πξνο ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηο λα ππφθεηληαη ζηα ίδηα rebates, επί ηεο ex factory ηηκήο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα θάξκαθα ηεο ζεηηθήο ιίζηαο πνπ ρνξεγνχληαη δηα κέζνπ θαξκαθείσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ΚΑΚ δηαηεξνχλ ηελ δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην απνθαζίζνπλ, λα δηαζέηνπλ ηα θάξκαθα απηά απφ ηδησηηθά θαξκαθεία κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε κεηξψα (registries). ηα κεηξψα απηά ζα πξέπεη νη αζζελείο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ κνλαδηθφ θσδηθφ θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο εμαθξίβσζεο φηη ν αζζελήο έρεη φλησο ιάβεη ηελ ζεξαπεία. Οη KAK ζα δειψλνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κε επίζεκε επηζηνιή πξνο ην ΔΟΦ ηελ νδφ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3816/2010 πνπ επηιέγνπλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. 4. Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010, αλεμάξηεηα απφ ην δίθηπν ρνξήγεζεο ηνπο, απνδεκηψλνληαη πιήξσο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη δηαηίζεληαη ζηνπο αζζελείο ρσξίο ζπκκεηνρή (copayment). Ο ΔΟΦ θαη ν ΔΟΠΤΤ νθείινπλ εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο λα πξνηείλνπλ αλαζεσξεκέλν θαηάινγν δηαηεξψληαο ζε απηφλ κφλνλ ζεξαπείεο πνπ πιεξνχλ απζηεξά ηα θξηηήξηα ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Όηαλ γηα θάξκαθα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαιφγνπ ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο θαη ππάξρνπλ γελφζεκα, δχλαηαη ν ΔΟΠΤΤ λα ηα θαηαηάμεη ζε clusters, κε εμαίξεζε ηα βηνινγηθά θαη ηα πξντφληα ζηελνχ ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο, ή ελαιιαθηηθά δηα κέζνπ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, λα πξνηείλεη θαη λα απνδεκηψλεη ηελ έλαξμε ησλ λέσλ αζζελψλ ζην γελφζεκν θάξκαθν. Ο ΔΟΠΤΤ επίζεο δχλαηαη λα πξν-εγθξίλεη ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ κε πςειφ θφζηνο θηήζεο ή πςειφ εηήζην θφζηνο ζεξαπείαο, δηα κέζνπ ησλ επηηξνπψλ ηνπ θαη λα ηα δηαζέηεη κέζσ ησλ θαξκαθείσλ ηνπ. Δθφζνλ νη επηηξνπέο ηνπ ΔΟΠΠΤ πξν-εγθξίλνπλ ηελ ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ απηφ ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ θαξκάθσλ ηεο θαηεγνξίαο. Γηα ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ν ΔΟΠΤΤ νθείιεη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014 λα αλαπηχμεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έγθξηζεο ηεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ απηψλ εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. Ο ΔΟΠΤΤ επίζεο δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ πξνέγθξηζε ηεο ρξήζεο ή ηελ αγνξά θαη ρνξήγεζε απφ ηα θαξκαθεία ηνπ, θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο ζεξαπείαο πνπ δελ εληάζζνληαη απαξαίηεηα παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010. Δπηπιένλ ν ΔΟΠΤΤ δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ 13

14 απνθιεηζηηθή δηάζεζε θαξκάθσλ πνιχ πςεινχ θφζηνπο ζεξαπείαο ε ζπαλίσλ (νξθαλψλ) παζήζεσλ απφ ηα θαξκαθεία ηνπ. 5. Ο ΔΟΠΤΤ θαη ηα λνζνθνκεία πξνκεζεχνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζε λνζνθνκεηαθή ηηκή -6,5%. Όηαλ ηα θάξκαθα απηά ρνξεγνχληαη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία εθαξκφδεηαη πεξηζψξην 16% γηα θάξκαθα κε Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή κηθξφηεξε απφ 200 θαη 30 πάγηα ακνηβή θαξκαθνπνηνχ γηα θάξκαθα κε Δηδηθή Υνλδξηθή Σηκή κεγαιχηεξε απφ 200. Σν πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 εθαξκφδεηαη επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο Υνλδξηθήο Σηκήο. Δηδηθά γηα ηα θάξκαθα λέσλ δξαζηηθψλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άλσ άξζξνπ. Σν επηπξφζζεην 5% πξνζηίζεηαη ζηελ έθπησζε ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ ή ζηα rebates αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο απφ ηδησηηθά θαξκαθεία. Άρθρο 12: Βιολογικοί παράγονηες και ορθανά θαρμακεσηικά προχόνηα 1. Η αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα (ex-factory) φισλ ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ (πξντφλησλ αίκαηνο, βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, εκβνιίσλ, βηννκνεηδψλ θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ) νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πξνθχπηνπζεο ηηκέο δχλαηαη λα είλαη ίζεο ή κηθξφηεξεο απφ ηηο ηζρχνπζεο. 2. Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο κε ηα βηννκνεηδή δελ ζεσξνχληαη άκεζεο αληαιαμηκφηεηαο. Η επηινγή ζρεηηθά κε ην πνηα ζεξαπεία ζα ζπληαγνγξαθεζεί είλαη ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία ηνπ ηαηξνχ. Καηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ βηνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, νη γηαηξνί πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχλ εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βηνηερλνινγηθψλ ζεξαπεηψλ θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο. Ο ΔΟΠΤΤ δχλαηαη δηα κέζνπ ησλ επηηξνπψλ ηνπ λα ζέηεη θξηηήξηα θαη ζπλζήθεο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Γηα πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπληαγνγξάθεζεο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ. ΓΤΓ(3)α/νηθ.Γ.Τ.154 / (ΦΔΚ 545/Β / ) ππνπξγηθήο απφθαζεο. 3. Οξθαλά θάξκαθα δχλαηαη λα ηηκνινγεζνχλ αθφκε θαη εάλ δηαηίζεληαη ηηκέο ζε δπν κφλν άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ο ηζηνηφπνο ηνπ ΔΟΦ ζα πξέπεη λα έρεη ζχλδεζκν κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ψζηε λα παξνπζηάδεη ην επίζεκν Δπξσπατθφ κεηξψν νξθαλψλ θαξκάθσλ. Μεηά ηελ ηηκνιφγεζε ηα νξθαλά θάξκαθα κπνξνχλ λα αλαξηψληαη ζε 30 εκέξεο ζηελ ζεηηθή ιίζηα θαξκάθσλ εθφζνλ αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε. Ο ΔΟΦ ζα πξέπεη λα νξίζεη επηηξνπή πνπ ζα πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε θηλήηξσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ νξθαλψλ θαξκάθσλ θαηά ηα Δπξσπατθά πξφηππα. Αρθρο 13: Eπιζηροθές - «rebate» 1. Έλα επηπξφζζεην 2% πξνζηίζεηαη ζην πθηζηάκελν rebate 9% εηζαγσγήο ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν, γηα ηα θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ 14

15 ηαμηλνκεζεί κφλεο ηνπο ζε cluster ζην ζεηηθφ θαηάινγν απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. α ηνπ λφκνπ 3816/ Έλα επηπξφζζεην 1,5% πξνζηίζεηαη σο έθπησζε επί ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο ζε φια ηα θάξκαθα ηνπ εηδηθνχ θαηαιφγνπ θαξκάθσλ ζνβαξψλ παζήζεσλ ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3816/2010, πνπ πξνκεζεχεηαη ν ΔΟΠΠΤ θαη ηα λνζνθνκεία. 3. Δηδηθά γηα ηα λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θάξκαθα πνπ ηηκνινγνχληαη γηα πξψηε θνξά, πέξαλ ηνπ ζηαζεξνχ ηέινπο εηζφδνπ, έλα επηπιένλ rebate 5% ή έθπησζε αλαιφγσο εηζάγεηαη θαηά πεξίπησζε γηα ηα θάξκαθα πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ αληηζηνίρσο, σο πνζνζηηαίν ηέινο εηζφδνπ έληαμεο φισλ ησλ λέσλ θαξκάθσλ ζε θαζεζηψο απνδεκίσζεο, γηα πεξίνδν ελφο έηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία έληαμή ηνπο. Η παξνχζα δηάηαμε εθαξκφδεηαη γηα φια ηα λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θάξκαθα πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο θαη κεηέπεηηα. Σν πνζφ ξπζκίδεηαη σο επηπξφζζεηε έθπησζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγείηαη ζην λνζνθνκείν ή απφ θαξκαθείν ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη παξάιιεια κε ηα rebates ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ φηαλ ρνξεγείηαη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία. Δθφζνλ ν ΚΑΚ δελ ζπκκνξθσζεί πιήξσο ην θάξκαθν αθαηξείηαη απφ ηνλ ζεηηθφ θαηάινγν. Γηα θάξκαθα λέσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ ζα ιάβνπλ άδεηα θπθινθνξίαο απφ , ε παξνχζα ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ ιάβνπλ ηηκή θαη απνδεκίσζε εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε νδεγία ηεο ΔΔ. 4. Η πξφζζεηε θιηκαθνχκελε επηζηξνθή «rebate» αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ, νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Σξηκεληαίνο ζπλνιηθφο φγθνο πσιήζεσλ αλά θαξκαθεπηηθφ Πξφζζεην επηζηξνθήο (rebate) πξντφλ % % % % % Aλσ ησλ % πνζφ 5. Οη Ex-factory ηηκέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ελ ιφγσ rebate.σα πνζνζηά απηά δχλαηαη λα δηακνξθψλνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ επίηεπμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζηφρσλ. Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1/1/2014.Σα πνζά επηζηξνθήο ησλ ΚΑΚ ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ηα θαξκαθεία ηζρχνπλ ηα πθηζηάκελα rebates. 15

16 Άρθρο 14: Αποζημίφζη θαρμάκφν 1. Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ή κεηά ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ ηηκψλ θαξκάθσλ ν ζεηηθφο θαηάινγνο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο αλαθνξάο αλαζεσξνχληαη εληφο 30 εκεξψλ. Σα λέα γελφζεκα θάξκαθα ζπκπεξηιακβάλνληαη απηφκαηα ζηνλ θαηάινγν εθφζνλ ηα θάξκαθα αλαθνξάο (off patent) πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζε απηφλ. 2. ηελ επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ θαηαιφγνπ, ε ηηκή αλαθνξάο θάζε cluster ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην κέζν φξν ησλ ηξηψλ θζελφηεξσλ γελνζήκσλ πξντφλησλ ηεο θάζε νκάδαο (cluster) κε ζπλνιηθφ κεξίδην αγνξάο ζε φγθν φισλ ησλ πεξηεθηηθνηήησλ θαη ζπζθεπαζηψλ ηνπο πάλσ απφ ην 4% ζηελ ελ ιφγσ νκάδα (cluster), εθφζνλ δίδεη ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα. 3. Όηαλ ππνβάιιεηαη έλζηαζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΔΟΦ έγγξαθε θαη αηηηνινγεκέλε απάληεζε γηα ηελ ηειηθή απφθαζε πξνο ην ζρεηηθφ ππεχζπλν θπθινθνξίαο. 4. Όηαλ θάξκαθα εμαηξνχληαη απφ ηνλ ζεηηθφ θαηάινγν απνδεκηνχκελσλ θαξκάθσλ εμαηηίαο κε θαηαβνιήο ησλ rebates ή ηνπ claw back απηφ δελ επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ αλαθνξάο θαη απνδεκίσζεο έσο ηελ επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ ζεηηθνχ θαηαιφγνπ. 5. Φάξκαθα πνπ κε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεηηθνχ θαηαιφγνπ κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ ζεηηθφ ζην αξλεηηθφ θαηάινγν ή ζηνλ θαηάινγν ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ή αληίζηξνθα, πξηλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ηηκνινγνχληαη πξψηα ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο πνπ αλαινγνχλ ζηα θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλαηαμηλνκνχληαη. Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ κε αίηεζε ηνπ ΚΑΚ κεηαπίπηνπλ απφ ηνλ ζεηηθφ ζηνλ αξλεηηθφ θαηάινγν ζπληαγνγξαθνπκέλσλ θαξκάθσλ θαη δελ απνδεκηψλνληαη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ αληηζηνίρσλ πξντφλησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Δάλ επαλεληαρζνχλ κε αίηεζε ηνπ ΚΑΚ ζηε ζεηηθφ θαηάινγν ζπληαγνγξαθνπκέλσλ θαξκάθσλ ηζρχνπλ νη εθάζηνηε εθαξκνζηέεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο. Άρθρο 15: Πρφηόκολλα σνηαγογράθηζης 1. πζηήλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, πεληακειήο Δζληθή Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζπληαγνγξάθεζεο, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη κε αληηθείκελν: α.) Σελ επηινγή ησλ λνζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια ζπληαγνγξάθεζεο (δηαγλσζηηθά θαη θαξκαθεπηηθά), κε θξηηήξηα επηδεκηνινγηθήο ζπρλφηεηαο (επηπνιαζκφο θαη επίπησζε) θαη ηεο αλάγθεο παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ επαξθψο ζπλήζεηο λφζνη/θαηαζηάζεηο θαη λνζειείεο. β.) Σνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεξαπεπηηθψλ 16

17 πξσηνθφιισλ (δείθηεο audit). γ.) Σελ πξφηαζε κέηξσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ζε ηπρφλ ππεξβάζεηο εθαξκνγήο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ππεξζπληαγνγξάθεζεο. δ.) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθψλ ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε κεηξψσλ αζζελψλ (registries), ην πιαίζην ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κεηξψνπ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηφ γηα ιφγνπο ειεγθηηθνχο, ξπζκηζηηθνχο, αιιά θαη επηδεκηνινγηθνχο. ε.) Σελ εηζήγεζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ. ζη) Σε δηαρείξηζε ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ θάζε έρνληα έλλνκν ζπκθέξνλ. 2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, κπνξεί κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο, λα ζπγθξνηεί εηδηθέο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο (π.ρ. επηηξνπή νγθνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη ιίζηα βην-δεηθηψλ θαη εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ζπληαγνγξαθεζνχλ νγθνινγηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα). 3. Σελ επζχλε ζχληαμεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο, έρνπλ νη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΚΔΤ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηεο ςεθηαθήο απεηθφληζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ηαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Οη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο νθείινπλ λα ζπγθξνηήζνπλ Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δηαζθαιίδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο ηζρπξήο επηζηεκνληθήο ζπλαίλεζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ, κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ελψζεσλ αζζελψλ. ηηο πεξηπηψζεηο άξλεζεο ή αδξάλεηαο ζπκκεηνρήο ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ αληίζηνηρεο αξηζηίδελ νκάδεο εξγαζίαο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο. 4. Σν ΚΔΤ απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα έγθξηζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ επηθαηξνπνίεζεο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε έηνο, κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ λεφηεξσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Άρθρο 16: ηότοι και Έλεγτος σνηαγογράθηζης 1. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, θαζνξίδνληαη γηα ην 2014 φξηα ζπληαγνγξάθεζεο αλά ηαηξφ πνπ ζπληαγνγξαθεί γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. πγθεθξηκέλα, ε κεληαία δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ηνπ εθάζηνηε ηαηξνχ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην 80% ηεο κέζεο κεληαίαο δαπάλεο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ΔΟΠΤΤ ππνινγίδεη ηε κέζε κεληαία δαπάλε αλά ηαηξφ ην 2013 θαη ζέηεη φξηα κεληαίαο δαπάλεο ζπληαγνγξάθεζεο αλά ηαηξφ γηα ην Η ΗΓΙΚΑ πξνζαξκφδεη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ψζηε ν ηαηξφο λα κελ δχλαηαη λα ζπληαγνγξαθήζεη αλά κήλα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή δαπάλε ππεξβαίλεη 17

18 θαηά 20% ην κεληαίν φξην ηνπ εθάζηνηε ηαηξνχ. Ο ηαηξφο δχλαηαη λα ππεξβεί ην φξην γηα 2 κήλεο σζηφζν ησλ ηξίην κήλα ην ζχζηεκα δελ ηνπ επηηξέπεη λα ζπληαγνγξαθήζεη ζπλνιηθφ πνζφ άλσ ηνπ κεληαίνπ πνζνχ κείνλ ηεο ππέξβαζεο ησλ δπν πξνεγνχκελσλ κελψλ. Ο ηαηξφο δχλαηαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ επφκελν κήλα λα ζπλερίζεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ίζρπαλ γηα ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. ηνπο λενεηζεξρφκελνπο επηηξέπεηαη δαπάλε αληίζηνηρε κε ηνλ κέζν φξν ηε εηδηθφηεηαο. Σα φξηα ηεο δαπάλεο αλά ηαηξφ επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ην παξαγφκελν έξγν ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, εηδηθφηεξα γηα ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ ζεηηθφ θαηάινγν λέα θάξκαθα. 2. Δπηπξφζζεηα δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ ζα δεκνζηεπζεί εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, λα θαζνξίδνληαη φξηα ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ, αλά εηδηθφηεηα ή ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, ζε δξαζηηθέο νπζίεο εθηφο πξνζηαζίαο θαη επίζεο ππνρξεσηηθνί ζηφρνη ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηφρσλ αλά εηδηθφηεηα ππνινγίδνληαη νη ζπληαγέο πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη αλά εηδηθφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηελ εθάζηνηε νκάδα, ψζηε λα εθηηκεζνχλ δπλεηηθά νη ζπληαγέο πνπ δχλαηαη λα αθνξνχλ ζπληαγέο γηα θάξκαθα εθηφο πξνζηαζίαο ή γελφζεκα θάξκαθα. Η ΗΓΙΚΑ ζα αλαπξνζαξκφζεη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, έηζη ψζηε λα κελ δχλαηαη ν ηαηξφο λα ππεξβεί ην ζεζπηζκέλν φξην. Δπίζεο ε ΗΓΙΚΑ νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ην ζχζηεκα ψζηε ν ηαηξφο λα δχλαηαη λα ππνδείμεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί γελφζεκo θάξκαθo. Δθφζνλ ν ηαηξφο ππνδείμεη γελφζεκν θάξκαθν θαηά ηελ ζπληαγνγξάθεζε δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε κε γελνζήκνπ απφ ην θαξκαθείν. Eθφζνλ ν αζζελήο επηιέμεη θάξκαθν κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο πιεξψλεη ην ζχλνιν ηεο δηαθνξάο επηπιένλ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Ο ζηφρνο ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαηά κέζν φξν πξέπεη λα ηεζεί ζην 60%. Ο ΔΟΠΤΤ δχλαηαη λα νξίζεη κπφλνπο θαη θίλεηξα γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ άλσ ζηφρν. 3. Η δηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ζπκθσλίεο ηηκήο-φγθνπ θαη επηκεξηζκνχ θηλδχλνπ κε ηνπο παξαγσγνχο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο επηιεγκέλσλ αθξηβψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φπσο ηα βηνινγηθά. Δπηπξφζζεηα, ν ΔΟΠΤΤ θαη ε ΗΓΙΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ζα θξνληίζνπλ ψζηε έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 λα πεξηιεθζνχλ ζην ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο ηνπιάρηζηνλ νη 20 πην δαπαλεξέο ζεξαπείεο. Δπίζεο, ν ΔΟΠΤΤ θαη ε ΗΓΙΚΑ ζα αλαπηχμνπλ κεηξψα (registries) παξαθνινχζεζεο γηα πνιχ αθξηβά θαη νξθαλά πξντφληα. 4. Έσο ηελ αλάπηπμε απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ν ΔΟΠΤΤ δχλαηαη λα αγνξάδεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο απφ θαηάιιεινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη ελδειερή αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηελ αλάιπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. 5. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο, εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ε επηηξνπή νγθνινγίαο θαιείηαη λα πξνηείλεη ιίζηα βην-δεηθηψλ, 18

19 εμεηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ζπληαγνγξαθεζνχλ νγθνινγηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηηκέο απνδεκίσζεο γηα ηνπ δείθηεο απηνχο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηνλ ΔΚΠΤ θαη λα είλαη πξναπαηηνχκελνη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ ρνξήγεζε νγθνινγηθψλ θαξκάθσλ. Άρθρο 17: Θέμαηα Δθνικού Οργανιζμού Φαρμάκφν 1. Ο ΔΟΦ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη επίζεο λα απνηειέζεη ηελ αξκφδηα αξρή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ. 2. Ο ΔΟΦ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ θάζε εμάκελν πξννπηηθφ ζρέδην ειέγρσλ θαη εμεηάζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θαη αλαδξνκηθά ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ. 3. Δληφο έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ν ΔΟΦ πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, είηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ είηε ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε ε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε. 4. Ο ΔΟΦ ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο πεληακειή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηελ παξνχζα ιίζηα ησλ Με πληαγνγξαθνχκελσλ Φαξκάθσλ, ζπγθξηηηθά κε ηα ηζρχνληα ζηα ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα πξντφληα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ιίζηα ΜΗ.Τ.ΦΑ αιιά πεξηιακβάλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρψξεο ηεο ΔΔ, πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε γηα ηελ κε εηζαγσγή ηνπο ζηνλ εγρψξην θαηάινγν. Πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο ΜΗ.Τ.ΦΑ ζε 10 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαηαηάζζνληαη ζηελ ιίζηα ΜΗ.Τ.ΦΑ ππνρξεσηηθά. Ο αλαζεσξεκέλνο θαηάινγνο Με πληαγνγξαθνχκελσλ Φαξκάθσλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. Η επηηξνπή έρεη ζεηεία δχν εηψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΦ θαη ν Πξφεδξφο ηεο είλαη Καζεγεηήο Φαξκαθεπηηθήο ή Ιαηξηθήο ρνιήο κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 5. Ο ΔΟΦ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιειψλ ππνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο απαηηνχκελεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο (Health Technology Assessment), ηε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα δίθηπα (EUNETHTA) θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο αξκφδηεο επξσπατθέο αξρέο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. 19

20 Άρθρο 18: Claw Back Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην εγθεθξηκέλν πνζφ ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σν αλσηέξσ πνζφ θαηαλέκεηαη αλά Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Η κεληαία δαπάλε θάζε Φνξέα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1/12 ηνπ θνλδπιίνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη αληηζηνηρεί ζηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, απφ ηελ νπνία εμαηξνχληαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ νξνχο, εκβφιηα, παξάγσγα αίκαηνο, ηαηλίεο ζαθράξνπ, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην ΔΚΑ θαη γεληθφηεξα φηη δελ αθνξά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 2. Σν ππεξβάιινλ πνζφ ππνινγίδεηαη ζε εμακεληαία βάζε θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ζην ηέινο ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ ην ζχλνιν ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο έρεη ππεξβεί ην πξνθαζνξηζκέλν πνζφλ, ην ππφινηπν αλαδεηείηαη θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε ζρέζε ζηφρνπο, δχλαηαη ην πνζφ ηεο ππέξβαζεο λα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαρξνληθέο ηάζεηο θαη ηελ αλακελφκελε ρξνληθή απφδνζε ησλ κέηξσλ θαη δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί. Σν άλσ δελ επεξεάδεη ην claw back ηνπ εμακήλνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί. 3. Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ΔΟΠΠΤ, ε κεληαία δαπάλε, ην claw back θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο. Δπηπξφζζεηα δχλαηαη εθφζνλ απνθαζηζηεί ζρεηηθά λα ηίζεηαη ζηφρνο δαπάλεο αλά ATC2 θαηεγνξία γηα ην ζχλνιν ή ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ, φπσο επίζεο θαη αλά ATC5 ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαξκάθσλ θαη λα ηζρχνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο θαη ξπζκίζεηο ζε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ. Ο ζηφρνο δχλαηαη λα ηίζεηαη ζηελ βάζε ηεο δαπάλεο ηνπ 2013 ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα κεηψλεηαη γηα ην 2014 θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ πνζνζηηαία κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Δλαιιαθηηθά θξηηήξηα δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά πεξίπησζε, φπσο πρ. επηδεκηνινγηθά. 4. Σα άλσ πνζνζηά ηζρχνπλ γηα φια ηα απνδεκηνχκελα θάξκαθα απφ ηνπο ΦΚΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010. Ο ΔΟΠΠΤ δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε θαξκάθσλ πνιχ πςεινχ θφζηνπο ζεξαπείαο ή ζπαλίσλ (νξθαλψλ) παζήζεσλ ή πςειήο ηηκήο απφ ηα θαξκαθεία ηνπ. Άρθρο 19: Έλεγτος Γαπανών ΔΟΠΤΤ 1. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, πνπ ζα δεκνζηεπζεί εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηνχλ φξηα δαπάλεο δηαγλσζηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ή θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην 2014 αλά ηαηξφ πνπ ζπληαγνγξαθεί γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ, κε παξφκνηα κεζνδνινγία φπσο ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο. πγθεθξηκέλα ηα φξηα δχλαηαη λα αθνξνχλ δαπάλεο γηα ζπληαγνγξάθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ή 20

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 06-12 - 2013 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση.: νηθ. 113429 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαρ. Γ/λζε: Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο Αλέξανδπορ Γ. Τζελέπηρ, MD, PhD Καθηγηηήρ Βιοχημείαρ - Κλινικήρ Χημείαρ Biosimilars - Generics

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Μ.Π.. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΣΙΛΗΨΕΙ, ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΘΕΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα