ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική) διάθεση καυσίµων. Πρώτος στη (λιανική) εµπορία καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων και των διεθνών πωλήσεων. Πρώτος στην παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών. Πρώτος στο χώρο µελετών και τεχνικών υπηρεσιών. Πρώτος στην ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε σηµαντική συµµετοχή στο φυσικό αέριο. Από άποψη οικονοµικής ισχύος, πρωταγωνιστεί πλέον στις ενεργειακές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης.

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Μήνυµα προς τους Μετόχους ιοίκηση Οµίλου Εταιρική οµή Ιστορική Αναδροµή Σύνθεση Μετοχολογίου Υπηρεσίες Ενηµέρωσης των Μετόχων Βασικά Μεγέθη Οµίλου Ο Όµιλος ραστηριότητες Ολοκληρωµένη Λειτουργία του Οµίλου Ο Όµιλος µε µια µατιά ιυλιστήρια Εµπορία Πετρελαιοειδών Πετροχηµικά Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Τεχνικές Μελέτες (engineering) Συµµετοχές σε Εταιρίες Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες Κοινωνικός Απολογισµός Συνεισφορά στο Κοινωνικό Προϊόν Κοινωνική ράση και Απολογισµός Ανθρώπινο υναµικό Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ασφάλεια Περιβάλλον Βιοµηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια Προστασία Περιβάλλοντος ιασφάλιση Ποιότητας Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Επενδύσεις Οµίλου Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας

3 Προοπτικές 2004 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρίας Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρίας και Οµίλου

4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το 2003, έκτη συνεχής χρονιά µετά την αναδιοργάνωσή του, ο Όµιλος πραγµατοποίησε σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κέρδη προ φόρων 297 εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένα κατά 37,5 % έναντι του Η θετική εικόνα των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως : Στην αυξηµένη παραγωγή και πωλήσεις των διυλιστηρίων και στην ένταξη στον Όµιλο του διυλιστηρίου της Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ). Στην αύξηση της κερδοφορίας από την εµπορική δραστηριότητα της ΕΚΟ. Στην σηµαντική αύξηση των ανόργανων εσόδων µετά από την πώληση στο Ελληνικό ηµόσιο του δικαιώµατος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. να αυξήσει τη συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ. Επισηµαίνεται όµως και η αρνητική επίπτωση που είχε στα αποτελέσµατα η αποτίµηση των αποθεµάτων λήξης σε τιµές χαµηλότερες εκείνων της έναρξης. Με γνώµονα τα ανωτέρω και πάντα στο πλαίσιο της διασφάλισης και ενδυνάµωσης της αξίας του Οµίλου για τους µετόχους του σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, η Γενική Συνέλευση της ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 0,20 ευρώ ανά µετοχή, που είναι κατά 33,3 % υψηλότερο του αντίστοιχου µερίσµατος ανά µετοχή της χρήσεως του Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης για τη µελλοντική πορεία, τις προοπτικές και τους στόχους του Οµίλου εστιάζονται στους ακόλουθους τοµείς : Συνεχής βελτίωση των µεθόδων προµήθειας αργού πετρελαίου και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών µητρικής και θυγατρικών, µέσα από συλλογική προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης, ιδίως εν όψει του ήδη συγκριτικώς υψηλού επιπέδου κόστους σε σχέση µε τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. Αύξηση του µεριδίου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Η αύξηση του µεριδίου και της κερδοφορίας θα επιτευχθεί µε µία σταθερά «επιθετική» πολιτική και όχι µε εκµετάλλευση συγκυριών που αποδίδουν βραχυπρόθεσµα οφέλη. Ολοκλήρωση µε ταχύτερους ρυθµούς του έργου κατασκευής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυναµικότητας 390 MW στη Θεσσαλονίκη, ώστε τον Ιούλιο 2005 να τεθεί σε εµπορική λειτουργία. Ειδικότερα µάλιστα στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νοµοθεσίας και εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας.

5 Αναβάθµιση του τοµέα Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ώστε να υπάρξουν ορατά αποτελέσµατα µερικής αυτονοµίας και επάρκειας του Οµίλου σε αργό πετρέλαιο και άλλες µορφές υδρογονανθράκων για την πλήρη καθετοποίηση της εταιρίας. Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας µεταξύ µητρικής και θυγατρικών καθώς και ενίσχυση της επικοινωνίας µε το σύνολο των µετόχων, ώστε ο Όµιλος να καταστεί ελκυστικός στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Αυτό προϋποθέτει και µία σηµαντική αλλαγή νοοτροπίας για µια µεγάλη εισηγµένη εταιρία, µε βασικό σκοπό το συµφέρον όλων των µετόχων, συµπεριλαµβανο- µένου και του ηµοσίου. Έµφαση στις διεθνείς δραστηριότητες του Οµίλου µε κοινό συντονιστικό άξονα και µεγιστοποίηση της προσπάθειας για συνεργασία µε τις κατά τόπους αρχές/κυβερνήσεις για την από κοινού αντιµετώπιση/επίλυση ενδεχοµένων λειτουργικών προβληµάτων. Η αναπτυξιακή πολιτική πλέον θα βασίζεται στα όρια του δυνατού και του λελογισµένου. Ορθολογική αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και γενικών λειτουργικών δοµών. Αυτό καθίσταται αναγκαίο µετά τις συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές συνθηκών στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και πέραν της ενίσχυσης του Οµίλου θα αποβεί προς όφελος των εργαζοµένων, που αποτελούν την κινητήρια δύναµη σε όλες τις δραστηριότητές µας. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλες τις λειτουργίες (εγκαταστάσεις, παραγωγή, µεταφορές) καθώς και στην προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος

6 ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 2003 του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περι-λαµβάνουν 15 εταιρίες, που δραστηριοποιού-νται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η µητρι-κή εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άµεσα ή έµµεσα ο µοναδικός ή ο πλειοψηφών µέτοχος των θυγατρικών και συνδεδε-µένων εταιριών, µε άσκηση διοίκησης. Κάθε εταιρία διαθέτει το δικό της διοικητικό συµ-βούλιο και σχήµα διοίκησης, αλλά τα επεν-δυτικά προγράµµατα, η χρηµατοοικονοµική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισµοί ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της µητρικής εταιρίας. Οι θυγατρικές και συνδεδε-µένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη µητρική εταιρία τα αποτελέσµατα τους σε µηνιαία βάση. Ο Όµιλος περιλαµβάνει 9 θυγατρικές εταιρίες, 3 συνδεδεµένες εταιρίες µε άσκηση διοίκησης, 5 εταιρίες µε συµµετοχή από 6,6% έως 50%, 5 κοινοπραξίες µε ενοχικά δικαιώµατα εκ της συµµετοχής από 20% έως 49% και 6 θυγατρικές εταιρίες της ΕΚΟ-ΕΛ Α ΑΒΕΕ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαµελές διοικητικό συµβούλιο µε Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Ευθύµιο Ν. Χριστοδούλου.

7 ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου της ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Μέλη Μιχαήλ Μυριάνθης ηµήτριος Ματθαίου Ιωάννης Κωστόπουλος Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας Σταύρος Παπαδόπουλος ηµήτριος Παπαστεφανάκης Παναγιώτης Παυλόπουλος Ελένη Σαργιάνου Βασίλειος Νικήτας - εκπρόσωπος των εργαζοµένων ηµήτριος εληγιάννης - εκπρόσωπος των εργαζοµένων Ανδρέας Βρανάς - εκπρόσωπος των µετόχων της µειοψηφίας Ιάσων Στράτος - εκπρόσωπος των µετόχων της µειοψηφίας

8 Εταιρική οµή του Οµίλου Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ λειτουργεί µε την ακόλουθη εταιρική δοµή. Από την ενιαία διοίκηση εξαιρούνται οι εταιρίες ΕΠΑ Α.Ε. και VPI A.E., καθώς και οι «λοιπές συµµετοχές» πλην της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟ-ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. *Ενοχικά ικαιώµατα µόνο (1) Αγωγός Μπουργκάζ - Αλεξανδρούπολη / ειδική κεφαλαιακή ρύθµιση

9 ιοικητική οµή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

10 ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑ ΡΟΜΉ Ιδρύεται η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (.Ε.Π.) και εξαγοράζεται από το Ελληνικό ηµόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ..Α.). Το ηµόσιο ελέγ-χει πλήρως τη διύλιση, διάθεση και εµπορία διυλισµένων προϊόντων Το ηµόσιο εξαγοράζει τον όµιλο εταιριών ESSO που µετονοµάζεται σε ΕΚΟ. Ιδρύεται η ΕΠ-ΕΚΥ για την άσκηση των δικαιωµάτων του ηµοσίου στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Ιδρύεται η ηµόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (.Ε.Π.Α.). Η.Ε.Π. αναλαµβάνει για λογαριασµό του Ελληνικού ηµοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισµένων προϊόντων στην εσωτε-ρική αγορά και αποκτά τις µετοχές της ΕΛ..Α. και της.ε.π.α. Η ΕΛ..Α. ιδρύει την εταιρία µελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ και την εµπορική εταιρία ΕΛ Α-Ε. Η εµπορική ΕΚΟ ιδρύει συµ-µετοχικά την ΕΚΟΤΑ-ΚΩ Απελευθερώνεται η αγορά πε-τρελαίου και η.ε.π. αναλαµβάνει τη διύλιση και διάθεση προϊόντων για δικό της λογαρια-σµό µέσω των διυλιστηρίων ΕΛ..Α. και ΕΚΟ. Η.Ε.Π. αποκτά τις µετοχές του οµίλου ΕΚΟ. Η εµπορική ΕΚΟ ιδρύει συµµετοχικά την ΕΚΟ GEORGIA και την ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛ Α-Ε αναπτύσ-σεται στην εσωτερική αγορά..ε.π. και ΕΛ..Α. συµµετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., βιοµηχα-νίας παραγωγής ρητίνης πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ΕΠ-ΕΚΥ προχωρεί σε εκχωρήσεις στη υτική Ελλάδα µε συµµετοχή της στις κοινο-πραξίες έρευνας TRITON και ENTERPRISE Η.Ε.Π. µετονοµάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται µε τις ΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ..Α. και ΕΚΟ ( ιυλιστήρια και Χηµικά). Η εµπορική ΕΚΟ συγχωνεύεται µε την ΕΛ Α-Ε και µετονοµάζεται σε ΕΚΟ- ΕΛ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µεταβιβάζει στο Ελληνικό η-µόσιο το 85% των µετοχών της.ε.π.α. και µπαίνει στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λον-δίνου µε διάθεση στην αγορά του 23% των µετοχών της. Ιδρύεται η DIAXON, βιοµηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας στην Κοµοτηνή. Η ΕΚΟ- ΕΛ Α εξαγοράζει την εταιρία υγραερίου ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και την εταιρία εµπορίας πετρε-λαιοειδών Γ. ΜΑΜΙ ΑΚΗΣ.

11 1999 Ιδρύεται η ΕΛ.ΠΕ.Τ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. µε µέτοχο πλειοψηφίας την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η ΕΛ.ΠΕ.Τ. αγοράζει πλειοψηφικό πακέτο (54%) του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ AD SKOPJE. Εξαγοράζεται το 75% της εµπορικής εταιρίας GLOBAL S.A. στην Αλβανία, η οποία προβαίνει σε σύσταση της ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K. Συγχωνεύεται στην ΕΚΟ-ΕΛ Α δι απορροφήσεως η θυγατρική της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Το Ελληνικό ηµόσιο διαθέτει µε δη-µόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε παράλληλη αύ-ξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αυξάνει τη συµ-µετοχή της στη.ε.π.α. στο 35%, στην GLOBAL στο 86,4% και στην ΟΚΤΑ, µέσω ΕΛ.ΠΕΤ. στο 69,5%. Συµµετέχει µε 34% στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και µε 25% (µέσω ΕΚΟ-ΕΛ Α) στη SAFCO A.E. εταιρία εφοδιασµού και παροχής υπηρεσιών Αεροδροµίου Σπάτων. Αναπτύσσει κοινοπραξίες µε την 0MV στην Αλβανία και στο Ιράν και µε τη SIPETROL στη Λιβύη για έρευ-να υδρογονανθράκων. Συγχωνεύονται στην ΕΚΟ-ΕΛ Α δι απορροφήσεως οι θυγατρικές της Γ. ΜΑΜΙ ΑΚΗΣ και ΕΚΟΛΙΝΑ Το Ελληνικό ηµόσιο δηµοσιεύει πρό-σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής στρατη-γικού εταίρου για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Προσφερόµενο από το ηµόσιο προς αγορά ποσοστό µειοψηφίας µέχρι 23% στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Στις ο διαγωνισµός κηρύχτηκε άγονος. Συστήνεται η HELLENIC PETROLEUM INTERNA-TIONAL A.G. ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε έδρα τη Βιέννη Αυστρίας και µετοχικό κεφάλαιο ευρώ Η εταιρία αυξάνει το ποσοστό συµµε-τοχής στην GLOBAL στο 99,96% µετά από αύ-ξηση κεφαλαίου στην οποία δεν συµµετείχαν οι µέτοχοι της µειοψηφίας. Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η εξαγορά του 54,35% των µετοχών της JUGOPETROL AD KOTOR και του 100% της BP CYPRUS, η οποία µετονοµάζεται σε HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, µέσω της θυγατρικής HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL. H θυγατρική ΕΚΟ-ΕΛ Α Α.Β.Ε.Ε. προχωρεί στη σύσταση της EKO-YU-AD-BEOGRAD και της EKO ELDA BULGARIA EAD για επέκταση της εµπορικής της δραστηριότητας στη Σερβία και στη Βουλ-γαρία αντίστοιχα.

12 2003 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της συγχωνεύεται µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δι απορροφήσεως η εταιρία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Σαν αποτέλεσµα της συγχώνευσης το ποσοστό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρία Αγωγού Καυσίµου Αεροδροµίου Αθηνών αυξάνεται από 34% σε 50%. Γίνεται η σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η σύσταση της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ µε συµµετοχή κατά 51% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και κατά 49% της εταιρίας HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG, µε σκοπό την ανάπτυξη, κατασκευή και εκµετάλλευση εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε βάση την ήδη ληφθείσα σχετική άδεια ηλεκτροπαραγωγής. Γίνεται η σύσταση της εταιρίας ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε., µε συµµετοχή κατά 99% της ΕΚΟ-ΕΛ Α ΑΒΕΕ και 1% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αναπτύσσεται κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20% µε τις εταιρίες WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας 45% και της REPSOL της Ισπανίας 35%. Μεταξύ της Κοινοπραξίας και του Λιβυκού Εθνικού Οργανισµού Πετρελαίων (NOC) υπογράφεται συµφωνία για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές στη βορειοδυτική Λιβύη. Επιπλέον, προβλέπεται τριετής µελέτη για την ανάπτυξη του κοιτάσµατος ATCHAN στη δυτική Λιβύη και ενδεχόµενη εµπορική εκµετάλλευση την αµέσως επόµενη τριετία.

13 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εισήχθη µε δηµό-σια εγγραφή την στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, όπου οι µετοχές της διαπραγµα-τεύονται µε µορφή Global Depositary Shares (GDSs) σε αντιστοιχία ενός GDS προς δέκα µετοχές. Η δηµόσια εγγραφή συνδύασε την πώληση πακέτου µετοχών του Ελληνικού ηµοσίου, µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. ιατέθηκαν συνολικά µετοχές στην τιµή των δρχ. για τους ιδιώτες και δρχ. για τους θεσµικούς επενδυτές. Το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε µετοχές. Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2000 η Εταιρία αύξησε το µετοχικό της κε-φάλαιο, κατά το ποσό των δραχµών , ενώ παράλληλα το Ελληνικό η-µόσιο διέθεσε µε δηµόσια εγγραφή ένα δεύτερο πακέτο µετοχών. Εκδόθηκαν κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµη-σης υπέρ των παλαιών µετόχων στην τιµή των δρχ. ανά µετοχή και αντλήθηκαν 65,3 δισ. δρχ. Το ποσόν αυτό είχε πλήρως διατεθεί µε τέλος 2000 για την αύξηση συµµετοχής στη ΕΠΑ, την επένδυση πολυ-προπυλενίου και την αναβάθµιση µονάδων στα διυλιστήρια. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης την , το µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διαµορφώθηκε σε µετοχές. Στη συνέχεια, µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχµών ,µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 500 σε 500,9025 δραχµές και β) η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ. Ακολούθως, µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, της 988ης συνεδρίασής του, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχµών ή ,03 ευρώ, µε καταβολή µετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωµα προαίρεσης αγοράς µετοχών (άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20), σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δραχµών 500,9025 ή 1,47 ευρώ η κάθε µια και µε τιµή διάθεσης δρχ. Στις το µετοχικό κεφάλαιο της Εται-ρίας ήταν ,20 ευρώ διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,80 ευρώ η κάθε µία. Το 2002 η τιµή της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σηµείωσε πτώση κατά 21,31%, από 7,04 ευρώ την σε 5,54 ευρώ την Την ίδια περίοδο ο Γενικός είκτης του ΧΑ και ο δείκτης FTSE/ASE 20 σηµείωσαν πτώση κατά 33,45 και 39,92% αντίστοιχα. Το 2002 η τιµή της µετοχής παρουσίασε διακυ-µάνσεις από 6,86 ευρώ την έως 5,5 ευρώ την Την η µετοχή της Εταιρίας συµµετεί-χε στο Γενικό είκτη του ΧΑ µε ποσοστό 3,12% και στο Βιοµηχανικό είκτη µε 11,40%. Εξάλλου η συµµετοχή της στο δείκτη FTSE/ASE 20 στις ήταν 2,65%.

14 Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλ-θε σε µετοχές. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της συγχωνεύτηκε µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δια απορροφήσεως η εταιρία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Ταυτόχρονα µετατράπηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 1,80 ευρώ σε 2,18 ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε στην αξία αυτή µε κεφαλαιοποίηση ανάλογου ποσού από αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά την συγχώνευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανέρχεται σε ,12 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,18 ευρώ κάθε µια. Από χρηµατιστηριακής άποψης το έτος 2003 ήταν εµφανώς καλύτερο από το 2002 και χαρακτηρίστηκε από σηµαντική αύξηση της αξίας συναλλαγών και αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος που επικράτησε καθ όλη τη διάρκεια του Ο Γενικός είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 εκεµβρίου 2003 ανήλθε στις µονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 29,5% σε σχέση µε τις 31 εκεµβρίου Ανοδικά εξελίχθηκε επίσης και η τιµή της µετοχής της Εταιρίας καθώς στο τέλος του 2003 η µετοχή έκλεισε στα 6,96 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 25,6% σε σχέση µε τις 31 εκεµβρίου Τα θετικά αποτελέσµατα του έτους 2003 οδήγησαν τόσο σε αύξηση του όγκου συναλλαγών όσο και της αξίας συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας. Εξαιρώντας τη πώληση του 16,5% της Εταιρίας από το Ελληνικό ηµόσιο στην Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. ο µέσος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 46% περίπου φθάνοντας τις 127 χιλιάδες τεµάχια ηµερησίως ενώ αντίστοιχα η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 45% περίπου φθάνοντας τις 778 χιλιάδες ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2003 η µέγιστη τιµή της µετοχής ήταν 7,30 ευρώ (6 Νοεµβρίου) και η ελάχιστη 4,52 ευρώ (12 Μαρτίου). Η µέση τιµή του έτους διαµορφώθηκε στα 6,06 ευρώ.

15 Σύνθεση Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Μετά την πρώτη δηµόσια εγγραφή την , η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είχε διαµορφωθεί σε 77%. Με το τέλος του 2002, η συµµετοχή του ηµοσίου ήταν 58,2%. Με την ιδιωτικοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. καταρτίσθηκε συµφωνία, µε βάση τις διατάξεις των νόµων 2000/91 και 3049/02, µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου ως κύριου µετόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS SA ως κύριου µετόχου της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., που αφορά την πώληση ποσοστού 16,65% περίπου των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ως εκ τούτου, την διενεργήθηκε η χρηµατιστηριακή, µέσω προσυµφωνηµένης συναλλαγής µε συµψηφιστική εγγραφή, µεταβίβαση µετοχών (ποσοστό 16,65%) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου, στην εταιρία PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS SA. Το τίµηµα της πώλησης του 16,65% περίπου των µετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανήλθε σε 326 εκατ. ευρώ, ήτοι 7,5 ευρώ ανά µετοχή. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας (µέτοχοι άνω του 2%) την είχε ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ

16

17 Πορεία Μετοχής Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιµές κλεισίµατος στο τέλος κάθε µήνα και το µηνιαίο µέσο όγκο συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας για το έτος 2003 σε σχέση µε το 2002:

18 ιάγραµµα Πορείας Μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιµές κλεισίµατος στο τέλος κάθε µήνα και το µηνιαίο µέσο όγκο συναλλαγών σε µετοχές της Εταιρίας για το έτος 2003 σε σχέση µε το 2002: 0 όγκος συναλλαγών του µηνός Ιουνίου 2003 περιλαµβάνει την µεταβίβαση στις πακέτου 43,5 εκατ. µε-τοχών από το Ελληνικό ηµόσιο στην P.I. S.A.

19 Συγκριτική Απόδοση Μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και Γενικού είκτη Χ.Α. σε σχέση µε την Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την απόδοση της µετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του Γενικού είκτη Χ.Α. σε σχέση µε την :

20 Μερισµατική Απόδοση Μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (1) Συνολικό µέρισµα χρήσης προς καταβολή στους µετόχους της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (2) Αριθµός µετοχών που δικαιούνταν το µέρισµα της αντίστοιχης χρήσης (ηµ/νία αποκοπής) (3) Υπολογίστηκε µε βάση τον αριθµό µετοχών αποκοπής µερίσµατος (4) Αριθµός µετοχών αναπροσαρµοσµένος µέσος όρος κλεισίµατος µετοχής έτους (5) Αναπροσαρµοσµένη τιµή κλεισίµατος, µε βάση τον αριθµό µετοχών της ( ) (6) Μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων αρχής και τέλους χρήσης µε βάση τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό (λογιστική αξία) (7) Υπολογίστηκε ως: Συνολικό Πληρωτέο Μέρισµα / Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους (8) Υπολογίστηκε ως: Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους / Μέσο Όρο (Ενοποιηµένων) Ιδίων Κεφαλαίων

21 Υπηρεσίες Ενηµέρωσης των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η Εταιρία επιδιώκει την πλήρη ενηµέρωση των µετόχων της στην Ελλάδα και το εξωτε-ρικό µέσα από κανάλια πληροφόρησης, που καλύπτουν τόσο τις διάφορες ανάγκες, όσο και τις διάφορες οµάδες µετόχων. Στη διάθεση των µετόχων υπάρχουν οι πα-ρακάτω πηγές πληροφόρησης: Η ιστοσελίδα του Οµίλου: Το Ετήσιο ελτίο Εταιρικής Χρήσης που εκ-δίδεται στα ελληνικά. Ο Ετήσιος Απολογισµός που εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά. Οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδονται σε τριµηνιαία βάση και δηµοσιεύονται στον ελληνικό τύπο. Τακτικές συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα, που συνδυάζονται µε την ανακοίνωση µη-νιαίων αποτελεσµάτων. Σχετικά δελτία τύπου µε συνοπτικά οικονο-µικά αποτελέσµατα προσαρµοσµένα και στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που δηµο-σιεύονται σε εφηµερίδες της Ν. Υόρκης και του Λονδίνου. Συνοπτικά τριµηνιαία οικονοµικά αποτελέ-σµατα προσαρµοσµένα και στα ιεθνή Λο-γιστικά Πρότυπα αποστέλλονται στο Χρη-µατιστήριο Λονδίνου και είναι διαθέσιµα σε µεγαλύτερη ανάλυση στο δικηγορικό γρα-φείο SHEARMAN & STERLING Λονδίνου. Περιοδικές συναντήσεις µε οικονοµικούς αναλυτές και µετόχους στην Ελλάδα και σε πόλεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Σηµειώνεται ότι δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετή-σιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

22

23 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROACE)

24 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ευρώ)

25 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ευρώ)

26 (1) Ίδια κεφάλαια συν καθαρό χρέος. (1) Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας (από 5/6/2003). (2) Εντός Ελλάδος - ενοποιηµένες εταιρίες. Εκτός Ελλάδος ο Όµιλος απασχολούσε άτοµα την

27 Ο ΟΜΙΛΟΣ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι σήµερα ο µεγαλύτερος εµπορικός και βιοµηχανικός όµι-λος στην Ελλάδα. Απασχολεί περί τα άτοµα στην Ελλάδα και άτοµα στο εξω-τερικό, το σύνολο του ενεργητικού του µε τέ-λος 2003 ήταν 3.105,1 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια εκατ. ευρώ, ο δε κύκλος εργα-σιών του έτους έφτασε τα 4.671,3 εκατ. ευρώ. Ο Όµιλος αποτελεί µια σύγχρονη πετρελαϊκή επιχείρηση, το εύρος των δρα-στηριοτήτων της οποίας περιλαµβάνει: την προµήθεια/διύλιση αργού πετρελαίου και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου την παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµικών την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογοναν-θράκων την κατασκευή και εκµετάλλευση αγωγών µεταφοράς υδρογονανθράκων την εµπορία, παραγωγή και εκµετάλλευση κάθε άλλης µορφής ενέργειας τη συµµετοχή στη µετοχική σύνθεση της ΕΠΑ κατά 35% υπεύθυνης για την εισαγω-γή και διανοµή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή µε θέµατα υδρογο-νανθράκων Το ενοποιηµένο σχήµα λειτουργίας των δύο διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, καθώς και του συγκροτήµατος χηµικών/πετροχη-µικών στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει τόσο τη λει-τουργικότητα των µονάδων, όσο και τα περι-θώρια κέρδους. Στο σχήµα αυτό εντάχθηκε από το 1999 και το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται ήδη από τον Ιούλιο του 2002 µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Από τις στο ενοποιηµένο σχήµα εντάχθηκε και το ιυλιστήριο Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ), το οποίο είναι συνδεδεµένο µε αγωγό µε το ιυλιστήριο Ασπροπύργου κα-θώς και µε τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγά-ρων. Η λειτουργικότητα του Οµίλου ενισχύεται πε-ραιτέρω από το ενιαίο σχήµα διοίκησης που όπως ήδη αναφέρθηκε, καλύπτει όλες τις θυ-γατρικές εταιρίες καθώς και τις συνδεδεµένες, εκτός ΕΠΑ και VPI. Μετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου το 2000 και την ικανοποιητική κερδοφορία των τε-λευταίων ετών ο Όµιλος διαθέτει οικονοµική ευρωστία, όπως φαίνεται από τους σχετικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, που του επιτρέ-πει να αντλήσει χωρίς δυσκολία κεφάλαια από την αγορά που θα χρησιµοποιηθούν συµπλη-ρωµατικά για τη χρηµατοδότηση του επενδυτι-κού του προγράµµατος τα προσεχή χρόνια. Το επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου περιλαµβά-νει επενδύσεις κυρίως στον τοµέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην έρευνα υδρογονανθράκων και επενδύσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, στο εξωτερικό µε προτεραιότητα στην Ν.Α. Ευρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Βαλκανίων.

28 Ολοκληρωµένη Λειτουργία του Οµίλου

29

30 O Όµιλος µε µια µατιά ιύλιση Συµµετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσµα του 2003 Κύρια χαρακτηριστικά Kύρια δραστηριότητα και πηγή κερδοφορίας του Oµίλoυ.

31 4 διυλιστήρια: - Ασπρόπυργoς - Ελευσίνα - Θεσσαλoνίκη - Σκόπια εργαζόµενoι στην Eλλάδα και στο εξωτερικό. Κάλυψη 80% των αναγκών της Ελλάδος και σχεδόν το 100% της Π.Γ..M. Συµµετοχή 50% στον αγωγό Aσπροπύργου - Nέου Aεροδροµίου Aθηνών. Επιχειρηµατικoί στόχoι Παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε τις νέες αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. µέσα στα συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια. Πλήρης αριστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των διυλιστηρίων του Οµίλου. Περαιτέρω τεχνολογική αναβάθµιση των συστηµάτων παραγωγής και ελέγχου. Εξέταση της αναγκαιότητας αναβάθµισης του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης µε στόχο την αντιµετώπιση ποιοτικών και ποσοτικών προβληµάτων στο µαζούτ και την αύξηση της παραγωγής σε λευκά προϊόντα (ανάλυση αγοράς, κατάρτιση µελέτης σκοπιµότητας). Αύξηση περιθωρίων, µείωση κόστους. Περαιτέρω βελτίωση βιοµηχανικού περιβάλλοντος. Κύριες εξελίξεις το 2003 Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ανέκαµψαν από τα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας, στα οποία είχαν παραµείνει για τους πρώτους οκτώ µήνες του Αυξηµένη παραγωγή και πωλήσεις (ποσότητες) κυρίως λόγω της απορρόφησης της εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Eπενδύσεις σε επέκταση υποδοµής και αύξησης δυναµικότητας των διυλιστηρίων, µονάδες αποθείωσης ΒΕΑ/ΒΕΘ, µονάδα ΤΑΜΕ και εκσυχρονισµός µονάδας αναµόρφωσης Νάφθας. Περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου στην Ελλάδα µε την επιτυχηµένη απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Παραγωγή και διάθεση στην Ελλάδα από το 2003 καυσίµων φιλικότερων προς το περιβάλλον µε βάση τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005.

32 Εµπορία Πετρελαιοειδών Συµµετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσµα του 2003 Κύρια χαρακτηριστικά H µόνη εγχώρια εταιρία διύλισης, η οποία έχει τόσο εκτεταµένο δίκτυο εµπορίας.

33 1.512 πρατήρια βενζίνης στην Ελλάδα, Γεωργία, Αλβανία, Π.Γ..M., Κύπρο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βουλγαρία. 724 εργαζόµενoι στην Eλλάδα και 901 στο εξωτερικό. Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά µε µερίδιo περί το 23,7% το Επιχειρηµατικoί στόχoι Αριστοποίηση των αγορών πώλησης των παραγοµένων προϊόντων µε στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών περιθωρίων. Βελτίωση του δείκτη πωλήσεων της παραγωγής των διυλιστηρίων του Οµίλου προς τις θυγατρικές εµπορικές εταιρίες, ιδιαίτερα στην εγχώρια αγορά. Αναβάθµιση του δικτύου λιανικής εµπορίας στη χώρα και αύξηση όγκου πωλήσεων ανά πρατήριο. Αύξηση του µεριδίου αγοράς λιανικών πωλήσεων. Αύξηση του αριθµού των ιδιόκτητων πρατηρίων λιανικών πωλήσεων. Ανάπτυξη δικτύου εµπορίας σε νέους αυτοκινητόδροµους και σε αστικά κέντρα. Ανάπτυξη των non fuel πωλήσεων στα πρατήρια. Τεχνολογική αναβάθµιση των πρατηρίων (ηλεκτρονικά πρατήρια). Κύριες εξελίξεις το 2003 Bελτίωση κερδοφορίας παρά τη µικρή πτώση στους όγκους πωλήσεων. Eπενδύσεις στο δίκτυο των πρατηρίων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων. Eπέκταση στην αγορά του Mαυροβουνίου µε την εξαγορά του 54,35% της Yugopetrol Ad Kotor και στην Kύπρο µε την εξαγορά του δικτύου πρατηρίων της BP. Ίδρυση θυγατρι- κών σε Σερβία και Bουλγαρία.

34 Πετρoxηµικά Συµµετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσµα του 2003 Κύρια χαρακτηριστικά Oυσιαστικά τo µόνo πετρoχηµικό συγκρότηµα στην Ελλάδα.

35 Ενιαία καθετoπoιηµένη λειτoυργία µε τα διυλιστήρια. Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά µε σχεδόν απoκλειστικότητα στην παραγωγή ορισµένων πρoϊόντων. 306 εργαζόµενoι. Επιχειρηµατικoί στόχoι Επέκταση της εµπορικής δραστηριότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό µέσω συµφωνιών. Περαιτέρω ολοκλήρωση του εξοπλισµού του εργοστασίου πολυπροπυλενίου για παραγωγή σύνθετων προϊόντων, που θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την κερδοφορία του κλάδου. Βέλτιση λειτουργία των νέων µονάδων παραγωγής. ιεύρυνση της αγοράς για περαιτέρω επέκταση της βιοµηχανικής και εµπορικής δραστηριότητας. Κύριες εξελίξεις το 2003 εύτερος χρόνος λειτουργίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

36 Ερευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων Συµµετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσµα του 2003 Κύρια χαρακτηριστικά

37 Απoκλειστικά δικαιώµατα σε τ.χµ. στoν Ελλαδικό χώρo για έρευνα και εκµετάλλευση Υδρoγoνανθράκων. 67 εργαζόµενοι. Επιχειρηµατικoί στόχoι Συµµετοχή σε κοινοπρακτικά σχήµατα στο εξωτερικό για Έρευνα και Παραγωγή Yδρογονανθράκων. Προτεραιότητα έχουν κυρίως οι χώρες µε τις οποίες η εταιρία έχει ήδη εµπορικές σχέσεις. Αξιοποίηση των δικαιωµάτων στην Ελλλάδα. Κύριες εξελίξεις το 2003 Kοινοπραξία µε SIPETROL (UK) και OIL SEARCH M.E. για συµµετοχή σε παραχωρήσεις στη Λιβύη. ραστηριοποίηση της κοινοπραξίας µε την OMV στην Aλβανία. Κοινοπραξία µε WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας και REPSOL της Ισπανίας για την πραγµατοποίηση έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές της Λιβύης.

38 Τεχνικές Μελέτες Συµµετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσµα του 2003 Κύρια χαρακτηριστικά

39 Λειτουργία της µεγαλύτερης µελετητικής - τεχνικής εταιρίας στη ΝΑ. Ευρώπη (AΣΠPOΦOΣ A.E.). Πρoσφoρά εξειδικευµένων υπηρεσιών για βιoµηχανικές επενδύσεις όπως διεύθυνση έργου, µελέτες και επίβλεψη κατασκευής. Kύριος όγκος εργασιών oι επενδύσεις τoυ Oµίλoυ και το έργο τoυ φυσικoύ αερίoυ. 181 εργαζόµενοι (τακτικό προσωπικό). Επιχειρηµατικoί στόχoι Eπέκταση εργασιών εκτός Oµίλoυ και φυσικoύ αερίoυ. Συµµετoχή στην ανάπτυξη/ανασυγκρότηση υπoδoµής στη Βαλκανική. Ανάπτυξη εργασιών στo εξωτερικό αυτοτελώς ή µέσω συνεργασιών. Κύριες εξελίξεις το 2003 Περιορισµός της κερδοφορίας λόγω ολοκλήρωσης µεγάλων έργων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2. Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες 26 Επιχειρηματικές Αρχές και Αξίες Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Εστιασμός στα αποτελέσματα Έμφαση στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Επισκοπημένος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη 2 nd SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2008 1 Αποτελέσματα 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΙΑ Α.Γ.Μ: 3082 Ημερομηνία ανάληψης της εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής:

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής: Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα