Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή"

Transcript

1 Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή

2 ΔΠΑΝΤΓΑΣΩΗ Δπαλαζίηηζε

3 Βαζκόο % απώιεηα βάξνπο Κιηληθή εηθόλα Διιεηκα πγξώλ (ml/kg Β) Ειαθρός <5% Γίςα, νιηγννπξία < 50ml/kg Μέζος 5-10% Καζπζηεξεκελε επαλαπιήξσζε ηξηρνεηδώλ, απώιεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ δέξκαηνο, ηαρπθαξδία, εηζνιθή βνιβώλ, ζηεγλνί βιελλνγόλνη, εηζέρνπζα πεγή, απμαλόκελε απάζεηα ( κεξηθέο θνξέο επεξεζηζηόηεηα) ml/kg Βαρύς >10% Όια ηα αλσηέξσ θαη επηπιένλ αλνπξία θαη ζνθ >100 ml/kg

4

5 ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΑΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 1/2-1 φλυτζάνι προψημένο ρυζάλευρο η 1½ κουτ ςοφπασ ζάχαρη 2 φλυτζάνια νερό 1/2 κουτ γλυκοφ αλάτι

6 Η μεηαθοπά Ναηπίος από ηον αςλό ηος ενηέπος μέζα ζηο ενηεποκύηηαπο επιηείνεηαι από ηην ηαςηόσπονη μεηαθοπά οπγανικού διαλύηη (γλςκόζηρ, αμινοξέων, πεπηιδίων) Το νεπό ακολοςθεί παθηηικά Η ζπλ-κεηαθνξά δηαηεξείηαη αθέξαηε ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ νμέσλ εληεξηθώλ ινηκώμεσλ.

7 Η επαλπδάησζε κε πόζηκν δηάιπκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε νμεία γαζηξεληεξίηηδα Όηαλ απηνύ ηνπ είδνπο ε επαλπδάησζε δελ είλαη δπλαηή, ε επαλπδάησζε δηα ηεο εληεξηθήο νδνύ (κέζσ ξηλνγαζηξηθνύ θαζεηήξα) είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή, αλ όρη θαιύηεξε, από ηελ ελδνθιέβηα ελπδάησζε (I, A).

8

9 Η επαλπδάησζε δηα ηεο εληεξηθήο νδνύ ζπγθξηλόκελε κε ηελ ελδνθιέβηα ζεξαπεία ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθά ιηγόηεξεο ζνβαξέο επηπινθέο κε κηθξόηεξεο δηάξθεηαο παξακνλή ζην λνζνθνκείν είλαη επηηπρήο ζηα πεξηζζόηεξα παηδηά (I, A). ηα παηδηά ηα νπνία είλαη δπλαηόλ λα ιάβνπλ επαλπδάησζε κε πόζηκν δηάιπκα δελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη πγξά ελδνθιεβίσο (I, A).

10

11 Σα ΠΓΔΜΟ θαίλεηαη επίζεο λα είλαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ιύζε γηα παηδηά κε ρνιέξα (Ι, Α). ύλζεζε ησλ δηαιπκάησλ γηα από ηνπ ζηόκαηνο ελπδάησζε (ORS) Na (mmol/l) K (mmol/l) Cl (mmol/l) Βάζη (mmol/l) CHO (g/l) Osm (mosm/l) Ενέπγεια (Kcal/l) WHO (κιηπικά) ESPGHAN (κιηπικά) CHO: Υδαηάνθπακερ, Osm: Οζμωηικόηηηα (γλςκόζη) Η ειάηησζε ηεο νζκσηηθόηεηαο ηνπ ζπληζηώκελνπ ζήκεξα δηαιύκαηνο ηνπ ΠΟΤ, από 311 ζε 245 mmol/lt ειαηηώλεη ηελ απνβνιή θνπξάλσλ θαηά 30% θαη ηελ κέζε δηάξθεηα ησλ δηαξξντθώλ επεηζνδίσλ θαηά 22% Σν δηάιπκα ηεο ESPGHAN έρεη επηηπρώο ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο ειεγρόκελεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ζε παηδηά ηεο Δπξώπεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά κε ΟΓ (ΙΙ, Α

12 ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΔΠΑΝΤΓΑΣΩΗ ΜΔΙΩΜΔΝΗ ΟΜΩΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΓΔΜΟ) Ωο ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε ΟΓ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πόζηκα δηαιύκαηα κεησκέλεο νζκσηηθόηεηαο (ππόηνλα). Σα ΠΓΔΜΟ είλαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηζόηνλα δηαιύκαηα, όπσο εθηηκάηαη βάζεη θιηληθώλ απνηειεζκάησλ (κεησκέλεο θελώζεηο, ειαηησκέλνη έκεηνη, κεησκέλε αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθή ελδνθιέβηα ζεξαπεία (Ι, Α).

13

14 Γελ ζπληζηώληαη Καηαλάισζε ππέξηνλσλ πγξώλ όπσο : ηα αλζξαθνύρα πνηά θαη νη ζπκππθλσκέλνη ρπκνί θξνύησλ απμάλεη ηελ ζνβαξόηεηα θαη ηελ δηάξθεηα ηεο δηάξξνηαο

15 ΠΓΔ βαζηζκέλα ζην ξύδη Super ΠΓΔ ΠΓΔ + Ακπινύρεο ηξνθέο κε αληίζηαζε ζηελ ακπιάζε ΠΓΔ + Κόκη ΠΓΔ + κείγκα από δπζαπνξξόθεηνπο πδαηάλζξαθεο ΠΓΔ + Πξνβηνηηθά ΠΓΔ + Ψεπδάξγπξνο ΠΓΔ + Γινπηακίλε

16 ΠΓΔ βαζηζκέλα ζην ξύδη Γελ απνθέξνπλ θαλέλα επηπιένλ όθεινο ζπγθξηλόκελε κε ηα θιαζζηθά ΠΓΔ (Ι, Α). ΠΓΔ βαζηζκέλα ζην ξύδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία έλαληη ησλ θιαζηθώλ ζε παηδηά κε δηάξξνηα νθεηιόκελε ζε ρνιέξα, επεηδή ζρεηίδνληαη κε έλα κηθξό αιιά ζεκαληηθό όθεινο ζηε αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ παηδηώλ (Ι, Α).

17 ΠΓΔ + άκπιν αλζεθηηθό ζηελ ακπιάζε ΠΓΔ + Κόκη Μπνξεί λα είλαη σθέιηκν ζε παηδηά κε ΟΓ, δελ ππάξρνπλ αλεπαξθείο απνδείμεηο ώζηε λα ζπζηήζνπκε ηελ ηαθηηθή ρξήζε ηνπ (ΙΙ, Β).

18 . ΠΓΔ + κείγκα από κε αθνκνηώζηκνπο πδαηάλζξαθεο Γε ζπληζηάηαη κείγκα από κε αθνκνηώζηκνπο πδαηάλζξαθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε ΟΓ (ΙΙ, Β).. ΓΔ + Πξνβηνηηθά ΠΓΔ + γαιαθηνβάθηιιν GG κπνξεί λα είλαη σθέιηκν ζε παηδηά κε ΟΓ, αιιά δελ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο ώζηε λα ζπζηήζνπκε ηελ ηαθηηθή ηνπ ρξήζε (ΙΙ, Α).. ΓΔ + Γινπηακίλε ΠΓΔ κε γινπηακίλε δε ζπληζηάηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΟΓ ζηα παηδηά (ΙΙ, Α).

19 ΠΓΔ + Ψεπδάξγπξνο μεθάζαξεο απνδείμεηο ζε ππνζξεπηηθά παηδηά, αλεπαξθή ζηνηρεία ώζηε λα ζπληαζζόκαζηε ππέξ ή θαηά ηεο γεληθήο πξνζζήθεο ςεπδαξγύξνπ ζηα ΓΔ.

20 (ΔΠΑΝΑ)ΙΣΙΗ Απνθαηάζηαζε ηνπ βιελλνγόλνπ

21 (ΔΠΑΝΑ)ΙΣΙΗ Πξώηκε έλαληη θαζπζηεξεκέλεο ζίηηζεο ησλ παηδηώλ κε ΟΓ Tα παηδηά πνπ δελ είλαη αθπδαησκέλα ζπλερίδνπλ λα ζηηίδνληαη κε ηξνθέο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο Σα παηδηά πνπ απαηηνύλ ελπδάησζε πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ζηηίδνληαη. Οη ηξνθέο δελ πξέπεη λα απνζύξνληαη γηα πεξηζζόηεξν από 4 κε 6 ώξεο κεηά ην μεθίλεκα ηεο ελπδάησζεο (Ι, Α).

22

23 Πρέπεη ο ζειαζκός λα δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάρθεηα ηες γαζηρεληερίηηδας; πλερίδεηαη ν ζειαζκόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΟΓ (ΙΙΙ, C).

24 Είλαη αποηειεζκαηηθή ε αραίωζε ηωλ βρεθηθώλ γαιάηωλ ή ε ζηαδηαθή επαλεηζαγωγή ηωλ ηροθώλ; Γε ρξεηάδεηαη νύηε ε αξαίσζε ησλ βξεθηθώλ γαιάησλ νύηε ε ζηαδηαθή επαλεηζαγσγή ησλ ηξνθώλ (Ι, Α). Γηα ηελ βέιηηζηε αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε ήπηα σο κέηξηα αθπδάησζε ζηελ Δπξώπε, ε θπζηνινγηθή ζίηηζε πξέπεη λα ζπλερίδεηαη όρη αξγόηεξα από 4 κε 6 ώξεο ύζηεξα από ηελ έλαξμε ηεο ελπδάησζεο (Ι, Α).

25 Τα εηδηθά βρεθηθά γάιαηα ειεύζερα ιαθηόδες ελδείθλσληαη γηα ηελ ΟΓ; Η πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ κε ΟΓ κπνξνύλ κε αζθάιεηα λα ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ γάια πνπ πεξηέρεη ιαθηόδε, επεηδή ν αξηζκόο ησλ απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο είλαη ακειεηένο έλαληη ησλ παηδηώλ κε νμεία δηάξξνηα πνπ βξίζθνληαη ζε δίαηηα ρσξίο ιαθηόδε (Ι, Α).

26 Είλαη αποηειεζκαηηθά ηα εηδηθά βρεθηθά γάιαηα ζόγηας θαη οη δίαηηες αποθιεηζκού; Καλέλα δεδνκέλν δελ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε λα αληηθαζηζηνύκε έλα βξεθηθό γάια βαζηζκέλν ζην γάια αγειάδνο κε γάια ζόγηαο ή κε θάπνην πδξνιπκέλν ζε βξέθνο κε ΟΓ σο αληηκεηώπηζε ξνπηίλαο. Απηό ηζρύεη αθόκε θαη ζηνπο πξώηνπο 2 κήλεο ηεο δσήο (ΙΙΙ, C).

27 Βξεθηθά γάιαηα βαζηζκέλα ζηα δεκεηξηαθά, γηανύξηη, Βαζηθέο ηξνθέο δηαζέζηκεο ζην ζπίηη, θαη άιια είδε ηξνθώλ ή πνηώλ Ακπιν πξν-επεμεξγαζκέλν κε ακπιάζε Η δίαηηα Ψσκί, Ρύδη, Μήιν, Σνζη δελ έρεη κειεηεζεί θαη δε ζπληζηάηαη (Vb, D). Ρνθήκαηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη (III, C).

28 Ρύδη, ζηηάξη, ςσκί, παηάηεο, πξνηόληα δεκεηξηαθώλ, ςαρλό θξέαο, γηανύξηη, θξνύηα θαη ιαραληθά Δίλαη θαιά αλεθηά θαη δελ πεξηνξίδνληαη, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα πξνζαξκνζκέλε γηα ηελ ειηθία δηαηξνθή, κεηά ηελ επαλπδάησζε

29 ΜΙΚΡΟΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Ψεπδάξγπξνο Φπιιηθό νμύ* Γινπηακίλε * * δελ ζπληζηάηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε ΟΓ (ΙΙ, Β)

30 ΜΙΚΡΟΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Ψεπδάξγπξνο Αλ θαη δελ ππάξρεη θαλέλα κεγάιν ζέκα αζθαιείαο όζνλ αθνξά ηα ζπκπιεξώκαηα ςεπδαξγύξνπ, δελ ππάξρεη επίζεο θαλέλα δηαπηζηεπκέλν όθεινο από ηελ ρξήζε ηνπ Η UNICEF θαη ν WHO ζπληζηνύλ ζπκπιήξσκα ςεπδαξγύξνπ (10 mg γηα ηελ ειηθία θάησ ησλ 6 κελώλ θαη 20 mg ζε κεγαιύηεξα βξέθε θαη παηδηά γηα δηάζηεκα 10 κε 14 εκεξώλ) σο γεληθή αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ κε δηάξξνηα. ύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ WHO, ν ςεπδάξγπξνο πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε θάζε ππνζξεπηηθό παηδί.

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα