ΑλξαέαμΝΕζζβθδεάμΝΙ δπ δεάμνκα κδεέαμ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑλξαέαμΝΕζζβθδεάμΝΙ δπ δεάμνκα κδεέαμ"

Transcript

1 Σλδ δϊ α βνμκθ ζκπκέβ βν ΑλξαέαμΝΕζζβθδεάμΝΙ δπ δεάμνκα κδεέαμ ΙπΪθθβμΝκυλγδΪμ 1,ΝΙπ άφνκκϋθ 2,ΝΑθ ώθδκμνξ θϊεβμ 3, ΕυγυηέαΝαζπδγγέ κυ 4, ΝδεόζακμΝΜπδεδΪλβμ 5 1 Μαγβ άμ ΣΪιβμ Λυε έκυ, ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ 2 Μαγβ άμ A ΣΪιβμ Λυε έκυ, ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ 3 Μαγβ άμ A ΣΪιβμ Λυε έκυ, ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ 4 Μαγά λδα A ΣΪιβμ Λυε έκυ, ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ 5 Μαγβ άμ A ΣΪιβμ Λυε έκυ, ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ Κπθ αθ έθκμνπαλα ε υόπκυζκμ Καγβΰβ άμ Πζβλκφκλδεάμ (Π 1λ) ζζβθδεσ ΚκζζΫΰδκ Θ αζκθέεβμ Π λέζβοβ Σκ Google SketchUp έθαδ Ϋθα πλσΰλαηηα βηδκυλΰέαμ λδ δϊ α πθ ηκθ Ϋζπθέ έθαδ τεκζκ βθ εηϊγβ β εαδ ΰδ' αυ σ εα Ϊζζβζκ ΰδα αθγλυπκυμ η ηδελά ά εαγσζκυ ηπ δλέα βθ λδ δϊ α β ηκθ ζκπκέβ βέ Οδ ηαγβ Ϋμ ξλβ δηκπκέβ αθ κ πλσΰλαηηα ΰδα θα βηδκυλΰά κυθ Ϋθα λδ δϊ α κ ηκθ Ϋζκ ηδαμ υπδεάμ αλξαέαμ ζζβθδεάμ δ δπ δεάμ εα κδεέαμέ υΰεϋθ λπ αθ εαδ η ζϋ β αθ πβΰϋμ η αθαφκλϋμ βθ αλξαέα ζζβθδεά εα κδεέα απσ ίδίζέα εαδ απσ κ δα έε υκέ Μκθ ζκπκέβ αθ κ ε έλδκ, βηδκυλΰυθ αμ σζκυμ κυμ ετλδκυμ ξυλκυμ σππμ κ αέγλδκ, κθ αθ λυθα, δμ ελ ία κεϊηαλ μ, δμ απκγάε μ, βθ εκυαέθα, εαγυμ εαδ Ϋθα λΰα άλδκ πάζδθπθ αΰΰ έπθέ Μ εκπσ βθ πδ σ λβ αθαπαλϊ α β βμ εαγβη λδθάμ απάμ πθ αλξαέπθ ζζάθπθ, κδ ηαγβ Ϋμ ηκθ ζκπκέβ αθ εαδ κπκγϋ β αθ κυμ ξυλκυμ βμ κδεέαμ δϊφκλα αθ δε έη θα σππμ Ϋθα ηαληϊλδθκ ίπησ, Ϋθα πβΰϊ δ, Ϋθα πκ κεέθβ κ λκξσ αΰΰ δκπζα δεάμ, Ϋπδπζα εαδ δϊφκλα αθ δε έη θα εαγβη λδθάμ ξλά βμ σππμ ηαΰ δλδεϊ ε τβ εαδ αΰΰ έαέ ΣΫζκμ, πϋθ υ αθ κυμ π λδεκτμ κέξκυμ η κδξκΰλαφέ μ θυ α Ϊπ α η πϋ λα εαδ θ υππ δαεϊ οβφδ π Ϊέ ΛΫι δμνεζ δ δϊμνα α α α α,google SketchUp, α π. 1. α ω εκπσμ βμ λΰα έαμ ά αθ β λδ δϊ α β ηκθ ζκπκέβ β ηδαμ αλξαέαμ ζζβθδεά δ δπ δεάμ εα κδεέαμ εαδ πθ δαφσλπθ αθ δε δηϋθπθ πκυ ξ έακθ αδ η αυ άθ. ηκθ ζκπκέβ β Ϋΰδθ η β ίκάγ δα υπκζκΰδ ά, ξλβ δηκπκδυθ αμ κ ξ δα δεσ πλσΰλαηηα Google SketchUp. πδζκΰά κυ Google SketchUp ία έ βε βθ υεκζέα εηϊγβ βμ εαδ ξλά βμ κυ πλκΰλϊηηα κμ, αεσηβ εαδ απσ αλξϊλδκυμ ξλά μ, η ηδελά ά εαγσζκυ ηπ δλέα κθ κηϋα βμ ξ έα βμ η β ίκάγ δα υπκζκΰδ ά (CAD). πδπζϋκθ β πλ Ϊθ Ϊ δα ΰεα Ϊ α βμ εαδ ξλά βμ κυ ζκΰδ ηδεκτ, ΰδα βθ ία δεά κυ Ϋε κ β, πδ Ϊξυθ β δα δεα έα βμ ηκθ ζκπκέβ βμ αφκτ ηπσλ αθ κδ ηαγβ Ϋμ θα λΰα κτθ εαδ κυμ κδεδαεκτμ κυμ υπκζκΰδ Ϋμέ ε σμ απσ κ Google SketchUp Ϋθα Ϊζζκ πλσΰλαηηα πκυ ξλβ δηκπκδάγβε ά αθ κ Gimp, ηδα πκζτ δ ξυλά φαληκΰά ζ τγ λκυ ζκΰδ ηδεκτ αθ έ κδξβ κυ Photoshop β κπκέα σηπμ πλκ φϋλ αδ ΰδα ξλά β πλ Ϊθέ φαληκΰά κυ Gimp ξλβ δηκπκδάγβε ΰδα β 1

2 βηδκυλΰέα εαδ π ι λΰα έα φπ κΰλαφδυθ απσ υζδεϊ (πζαεσ λπ α, ιτζα, κέξκυμ εζπ), κδ κπκέ μ β υθϋξ δα ξλβ δηκπκδάγβεαθ αθ υφϋμ (Textures) δϊφκλ μ πδφϊθ δ μ κυ ευλέπμ ηκθ Ϋζκυ αζζϊ εαδ αθ δε δηϋθπθέ 2. υ ω π χ α χα α α ο α Πλδθ θα ι εδθά δ β ηκθ ζκπκέβ βμ βμ εα κδεέαμ, β ξ δα δεά κηϊ α αθααά β εα Ϊζζβζβ ίδίζδκΰλαφέα, ΰδα θα αθ ζά δ πζβλκφκλέ μ ξ δεϊ η β κηά, β ζ δ κυλΰέα, εαδ κυμ ξυλκυμ ηδαμ αλξαέαμ ζζβθδεά δ δπ δεάμ εα κδεέαμέ ΠβΰΫμ Ϊθ ζβ βμ πζβλκφκλδυθ ΰδα βθ κηϊ α απκ Ϋζ αθ π λδΰλαφϋμ ΰδα δμ υθκδεέ μ βμ άζκυ, βμ Πλδάθβμ, βμ Οζτθγκυ, αζζϊ εαδ βμ ΠΫζζαμ πκυ Ϋξκυθ Ϋλγ δ κ φπμ, πθ κπκέπθ κδ κδεέ μ εαζτπ κυθ ηέα η ΰΪζβ ξλκθδεϊ π λέκ κ, Ϋξκθ αμ πμ ία δεσ κηδεσ κυμ κδξ έκ κ αέγλδκ, βθ αθκδε ά βζα ά π λδεά αυζά ΰτλπ απσ βθ κπκέα αθαπ τ αδ κ πέ δ. θ δαφϋλκυ μ πζβλκφκλέ μ ξ δεϊ η κθ λσπκ απάμ πθ αλξαέπθ ζζάθπθ αθ ζάγβεαθ απσ βθ αλξαέα ΰλαηηα έα, απσ π λδ α δαεϋμ αθαφκλϋμ πθ υΰΰλαφϋπθ βμ πκξάμ βθ δ δπ δεά απά εαδ δμ εα κδεέ μέ ηέα αλξαέα ζζβθδεά εα κδεέα υπάλξαθ εαγβη λδθϊ πηϊ δα, ελ ία κεϊηαλ μ, απκγάε μ, πηϊ δκ ΰδα κ ηαΰ έλ ηα, έ πμ εϊπκδκ ηαΰααέ η δεά κυ έ κ κ απσ κ λσηκ, αζζϊ εαδ ΰυηθα άλδα εαδ ηπϊθδα πέ δα ίϋίαδα πκζυ ζά α κπκέα αθαφϋλκυθ κδ αλξαέκδ υΰΰλαφ έμέ Γ θδεϊ κ πλκ αθα κζδ ησμ κυ πδ δκτ ά αθ η πλσ ππκ πλκμ κ θσ κ, ηέα πλαε δεά πκυ π λδΰλϊφ αδ απσ κθ Ξ θκφυθ α εαδ κθ λδ κ Ϋζβ, ΰ ΰκθσμ πκυ Ϋ δθ β υθα σ β α βθ αυζά, α ίσλ δα πηϊ δα εαδ κθ πϊθπ σλκφκ θα εη αζζ τκθ αδ κ ηϋΰδ κ κυ φυ δεκτ φπ σμ κ ξ δηυθα εαδ θα απκφ τΰκυθ κθ πκζτ άζδκ κ εαζκεαέλδ, σ αθ κ αυ σμ ίλέ ε αδ πκζτ οβζϊ Σκ αλξαέκ ζζβθδεσ πέ δ ά αθ εα ' ικξάθ π λ φϋμ, η εϊγ υθα σ β α πκζυ Ϋζ δαμ θα ιαθ ζ έ αδ κ π λδεσ, θυ κ ιπ λδεσ παλαηϋθ δ απζσ εαδ αεσ ηβ κ η ηδελϊ ησθκ αθκέΰηα α ΰδα κ φπ δ ησέ Σκ ΰ ΰκθσμ αυ σ έξ πμ απκ Ϋζ ηα α πέ δα πθ πζκυ έπθ θα ηβθ δαφϋλκυθ ιπ λδεϊ απσ α πέ δα πθ απζυθ α υθέ υ ά β Ϊ β π λϋφ δαμ τηφπθα η ΰλαπ Ϋμ πβΰϋμ βμ πκξάμ, κφ έζ αδ εα Ϊ ετλδκ ζσΰκ βθ σ κηά βμ ζζβθδεάμ κδεκΰϋθ δαμ, βθ εκδθπθδεά γϋ β βμ ΰυθαέεαμ εαδ βθ πδγυηέα κυ Ϊθ λα ΰδα απσζαυ β βμ δ δπ δεάμ απάμ ο ο Σκ έγλδκ απκ ζκτ κ εϋθ λκ βμ απάμ βμ κδεκΰϋθ δαμ, ζ δ κυλΰυθ αμ πμ ία δεά πβΰά α λδ ηκτ εαδ φπ δ ηκτ βμ κδεέαμ εαδ ά αθ δαηκλφπηϋθκ Ϋ δ υ θα δαγϋ δ πηϊ δα εαδ δμ λ δμ εαδ παθδσ λα εαδ δμ Ϋ λδμ πζ υλϋμ κυέ π λδεά αυζά θ δϋγ εάπκ, εαδ υθάγπμ έξ εϊζυοβ απσ αθγ ε δεϊ εαδ ξ δεϊ φ βθϊ υζδεϊ υθάγπμ ίσ αζα, ά δηϋθ κ (υζδεσ ξαλαε βλδ δεσ α πέ δα βμ Πλδάθβμ) ά αεσηα οβφδ π Ϊ ξαλαε βλδ δεσ α εαζτ λα πέ δα βμ άζκυέ ΜΫ α βθ αυζά υπάλξ υξθϊ κ πβΰϊ δ εαδ πϊθ κ κ ίπησμ ΰδα βθ Ϋζ β βμ κδεδαεάμ ζα λ έαμ, θυ ε έ πλαΰηα κπκδκτθ αθ εαδ δϊφκλ μ κδεδαεϋμ λΰα έ μέ ηέα ά π λδ σ λ μ πζ υλϋμ βμ αυζάμ αθαπ τ κθ αθ ε πα σμ δϊ λκηκμ η εκζσθ μ κ κπκέκμ ξλβ έη υ πμ ηϋ κθ πδεκδθπθέαμ αθϊη α α πηϊ δα παλϋξκθ αμ φυ δεσ φπμ, αϋλα εαδ πλκ α έα απσ β ίλκξάέ εϊπκδ μ π λδπ υ δμ υθάγπμ α πέ δα πθ πζκυ έπθ κ ε πα σμ δϊ λκηκμ υθαθ Ϊ αδ εαδ δμ Ϋ λδμ πζ υλϋμ βμ αυζάμ ξβηα έακθ αμ πζάλ μ π λδ τζδκέ α πέ δα ευλέπμ βμ Οζτθγκυ, βμ ΠΫζζαμ αζζϊ εαδ βμ Μαε κθέαμ ΰ θδεσ λα κ τπκμ πθ πδ δυθ η πα Ϊ α ά αθ πκζτ υθάγβμ εαδ αΰαπβ σμέ Πα Ϊ α κθκηαασ αθ κ ίσλ δκμ ε πα σμ δϊ λκηκμ η εκζσθ μ πκυ υθάγπμ ά αθ εαδ κ ηκθα δεσμέ Πέ π απσ κ δϊ λκηκ αυ σ ίλέ εκθ αθ α εαγβη λδθϊ πηϊ δα κυ πδ δκτ, θυ κδ αθ λυθ μ κπκγ κτθ αθ α ιδϊ ά ' αλδ λϊ βμ αυζάμέ Σκ ηία σθ πθ κδεδυθ η πα Ϊ α ευηαέθκθ αθ ΰτλπ α ζίί έηέ δαεσ ηβ ά κυμ θ ά αθ σ κ πκζυ ζάμ σ κ αυ υθ η π λδ τζδα, ΰδ' αυ σ γ πλκτη σ δ α πέ δα αυ Ϊ αθάεαθ β η αέα Ϊιβέ πα Ϊ α εα αζϊηίαθ σζκ κ πζϊ κμ κυ πδ δκτ, ξπλδασ αθ απσ βθ αυζά η εέκθ μ ά π κτμ εαδ εαγυμ έξ πλκ αθα κζδ ησ πλκμ κ θσ κ εαδ ά αθ πλκ α υηϋθβ απσ κυμ αθϋηκυμ, βηδκυλΰκτ Ϋθα γαυηϊ δκ ξυλκ ΰδα ξ δηυθα εαδ εαζκεαέλδ. Ο Ξ θκφυθ αθαφϋλ δ ξαλαε βλδ δεϊμ «α π α π α α υ α πα α υπ π, υ υ υπ αυ α π υ πα» 2

3 2.2. Ο α Ο θ λυθαμ ά αθ Ϋθα πηϊ δκ η εζέθ μ σπκυ ζϊηίαθαθ ηϋλκμ α υηπσ δα κυ πδ δκτέ Οδεέ μ η θ λυθα ίλϋγβεαθ δϊφκλ μ αλξαέ μ ζζβθδεϋμ πσζ δμέ Σκ υηπσ δκ ά αθ ηδα δ δαέ λα αΰαπβ ά αλξαδκ ζζβθδεά ηκλφά δα εϋ α βμ εα Ϊ βθ κπκέα κδ Ϊθ λ μ υθάγδααθ θα λυθ αθαε εζδηϋθκδ, εαδ θα πδ έ κθ αδ κδθκπκ έα, υξθϊ η βθ παλκυ έα αέλπθέ Ο ξυλκμ πλκκλέακθ αθ ΰδα απκεζ δ δεά ξλά β απσ κυμ Ϊθ λ μ δ δκε ά μ πθ κδεδυθ αζζϊ εαδ απσ κυμ εαζ ηϋθκυμ κυμ, θυ β έ κ σμ κυ ίλδ εσ αθ βθ πζ υλϊ βμ αυζάμ ια φαζέακθ αμ πζάλβ απκησθπ β κυμ υηη Ϋξκθ μέ βηαθ δεϋμ πζβλκφκλέ μ ΰδα κυμ θ λυθ μ παέλθκυη απσ α ζ έοαθα πθ κδεδυθ βμ Οζτθγκυ σπκυ κ υθάγβμ θ λυθαμ ά αθ ξ σθ λϊΰπθκμ, έξ ηία σθ βη έηέ, θυ δϋγ υπ λυοπηϋθκ Ϊπ κ εα Ϊ ηάεκμ πθ Ϊλπθ κέξπθ κυ κ κπκέκ ξλβ έη υ πμ ίϊ β ΰδα α αθϊεζδθ λα ( υθάγπμ π Ϊ)έ υ σ κ υΰε ελδηϋθκ πηϊ δκ ά αθ έ πμ κ πδκ πκζυ ζϋμ απσ σζα α πηϊ δα βμ κδεέαμέ πκζζκτμ θ λυθ μ αθαεαζτφγβεαθ ηπ αρεϊ, αζζϊ εαδ πζκτ δα δαεσ ηβ β κυμ κέξκυμ, θυ απσ δμ αλξαέ μ παλα Ϊ δμ ίζϋπκυη ππμ κ ξυλκ υπάλξαθ εαδ πκζζϊ δαεκ ηβ δεϊ ε τβέ Σκ Ϊπ κ δαεκ ηκτθ αθ υθάγπμ η οβφδ π Ϊ δαφσλπθ ξ έπθ, υθάγπμ η πκδεέζα δαεκ ηβ δεϊ ηκ έία εαδ πδκ πϊθδα η τθγ μ παλα Ϊ δμ εαδ ηκλφϋμ, θυ κδ κέξκδ Ϋφ λαθ απΰλαφδεά δαεσ ηβ β η πκζτξλπηα εκθδϊηα αέ 2.3. Ο Ο ο α Κου α βθ αλξαέα ζζβθδεά εα κδεέα, κ πηϊ δκ πκυ ξλβ δηκπκδκτθ αθ ΰδα βθ εαγβη λδθά δαίέπ β βμ κδεκΰϋθ δαμ κθκηαασ αθ Οέεκμέ Ο Οέεκμ ά αθ υθάγπμ Ϋθα απσ α πηϊ δα κυ δ κΰ έκυ πκυ αθκέΰκθ αθ πλκμ βθ αυζά β ίσλ δα πζ υλϊ βμέ έξ εζβλσ πάζδθκ Ϊπ κ θυ κ εϋθ λκ υξθϊ δϋγ έα ΰτλπ απσ βθ κπκέα ηαα τκθ αθ β κδεκΰϋθ δαέ Γδα κ ηαΰ έλ ηα κυ φαΰβ κτ πκζτ υξθϊ υπάλξ ι ξπλδ σ πηϊ δκ, η ευλέαλξκ κδξ έκ βθ έαέ π λδπ υ δμ πκυ θ υπάλξ ι ξπλδ ά εκυαέθα, ξλβ δηκπκδκτθ αθ φκλβ Ϊ ηαΰεϊζδα α κπκέα ηπκλκτ αθ θα κπκγ βγκτθ παθ κτ ΰδ' αυ σ κ εκπσέ αλε Ϋμ αλξαέ μ εα κδεέ μ ίλϋγβεαθ υπκζ έηηα α δυθ, η η ΰΪζ μ πζϊε μ α ί σζδγκυ, η ξάηα λϊΰπθκ ά ζαφλυμ θσηαελκ, σπκυ Ϊθαί β φπ δϊέ Σα πηϊ δα αυ Ϊ ά αθ απζϊ, η Ϊπ κ απσ πα βηϋθκ ξυηα ( πκζζϋμ π λδπ υ δμ πάζδθκ) εαδ κέξκυμ ξπλέμ πέξλδ ηαέ Ο εαπθσμ απσ κ πηϊ δκ Ϋφ υΰ πλκφαθυμ ηϋ α απσ ηέα εαπθκ σεβ ά εϊπθβ Ο ο οφο ο Γυ α ω α α α ω α παλκυ έα υ Ϋλκυ κλσφκυ δμ κδεέ μ βμ εζα δεάμ πκξάμ ηαλ υλ έ αδ απσ α ε έη θα εαδ α αλξαδκζκΰδεϊ ζ έοαθαέ β άζκ κ τ λκμ σλκφκμ εϊζυπ υθάγπμ σζ μ δμ π Ϋλυΰ μ, θυ βθ αλξαέα Όζυθγκ θ έθαδ ίϋίαδκ Ϊθ κ τ λκμ σλκφκμ εϊζυπ ηέα ά π λδ σ λ μ π Ϋλυΰ μ βμ κδεέαμέ τηφπθα η ηαλ υλέ μ βθ Οδεέα κυ δκθτ κυ απσ βθ ΠΫζζα εαδ βθ κδεέα βμ λπαΰάμ βμ ζϋθβμ, κ τ λκμ σλκφκμ εϊζυπ ησθκ β ίσλ δα π Ϋλυΰα βμ κδεέαμέ έκ κμ πλκμ κθ πϊθπ σλκφκ ΰδθσ αθ ηϋ π βμ αυζάμ, η α Ϋΰα μ ιτζδθ μ ά εαδ η π λδεϋμ πλκ α υση θ μ εϊζ μέ δαησλφπ β πθ ξυλπθ βμ αλξαέαμ ζζβθδεάμ εα κδεέαμ έΰκυλα πβλ Ϊ βε απσ κθ αφά δαξπλδ ησ πθ λσζπθ η αιτ αθ λυθ εαδ ΰυθαδευθέ δμ πβΰϋμ υξθϊ αθαφϋλ αδ β ζϋιβ ΰυθαδεπθέ βμ ΰδα α πέ δα βμ γάθαμ κυ ηκυ εαδ ζκυ αδυθαέ κυμ ξυλκυμ κυ ΰυθαδεπθέ β πκυ ά αθ αλε Ϊ ηαελδϊ απσ βθ έ κ κ, κδ ΰυθαέε μ π λδκλέακθ αθ, τφαδθαθ, Ϋΰθ γαθ, φλσθ δααθ α παδ δϊ εαδ εαηδϊ φκλϊ εκδησθ κυ αθ ηαελδϊ απσ κυμ Ϊθ λ μ κυμέ θ εαδ ΰδα β γϋ β κυ ΰυθαδεπθέ β ησθκ δεα έ μ ηπκλκτθ θα ΰέθκυθ, κ έΰκυλκ έθαδ σ δ κ ξυλκμ αυ σμ ίλέ εκθ αθ αλε Ϊ ηαελδϊ απσ βθ έ κ κ, δϋγ α φαζά πσλ α, θυ αυ σξλκθα Ϋ δθ β υθα σ β α Ϊη βμ πκπ έαμ κυ θκδεκευλδκτέ Σα πηϊ δα εαγβη λδθάμ λα βλδσ β αμ ά αζζδυμ α δαδ β άλδα ά αθ Ϋθα Ϊζζκ ι ξπλδ σ αζζϊ σξδ απκηκθπηϋθκ ηάηα βμ κδεέαμέ πσ αθαφκλϋμ κυ Ξ θκφυθ α ΰθπλέακυη σ δ ά αθ ξυλκδ λκ λκέ κ εαζκεαέλδ εαδ α κέ κ ξ δηυθα, πκηϋθπμ δεϊα αδ σ δ ά αθ β ίσλ δα πζ υλϊ κυ πδ δκτ πκυ Ϋίζ παθ βθ αυζάέ Ο αλδγησμ εαδ κ ξαλαε άλαμ εαδ β αελδίάμ ξλά β πθ πηα έπθ αυ υθ πκδεέζζ δ απσ πέ δ πέ δέ Σα εαγβη λδθϊ πηϊ δα έξαθ κέξκυμ 3

4 πδξλδ ηϋθκυμ η εκθέαηα, υξθϊ δαεκ ηβηϋθκυμ, θυ πϊθδα δϋγ αθ δη θ Ϋθδα Ϊπ α εαδ ηδελκτμ πλκγαζϊηκυμέ 3. Η ο οπο ο α Πλδθ ι εδθά δ β δα δεα έα βμ ηκθ ζκπκέβ βμ απκφα έ βε σ δ κ ηκθ Ϋζκ γα αθαπαλδ κτ ηέα κδεέα η Πα Ϊ α, ηία κτ ζίί έηέ εαδ τ λκ σλκφκ κ κπκέκμ γα εϊζυπ ησθκ β ίσλ δα π Ϋλυΰα βμ κδεέαμέ ξ δϊ βε ζκδπσθ ηέα κλγκΰυθδα εϊ κοβ κ Google SketchUp εϊγ πζ υλϊ βμ κπκέαμ έξ ηάεκμ βίηέέ β υθϋξ δα, βηδκυλΰάγβεαθ σζκδ κδ π λδεκέ ξυλκδ κυ δ κΰ έκυ, ξλβ δηκπκδυθ αμ α λΰαζ έα Line εαδ Rectangle, θυ η κ λΰαζ έκ Push/Pull υουγβεαθ κδ κέξκδ πλκ γϋ κθ αμ κ ξϋ δκ βθ απαλαέ β β λέ β δϊ α βέ Έπ δ α βηδκυλΰάγβε ι ξπλδ σ λυηα (Layer) εαδ ηϋ α αυ σ ξ δϊ βε κ τ λκμ σλκφκμ, εαδ κ πζαέ δκ βμ ε πάμ σππμ φαέθ αδ βθ δεσθα 1 α 1μ α α α α υ πση θκ ίάηα β ηκθ ζκπκέβ β ά αθ β εα α ε υά ηκθ Ϋζπθ ΰδα βθ αθαπαλϊ α β πθ εκυφπηϊ πθ, βμ αυζσπκλ αμ βμ εϊζαμ πκυ κ βΰ έ κ τ λκ σλκφκ, εαγυμ εαδ πθ εϊΰε ζπθ κυ ηπαζεκθδκτ πέ βμ εα α ε υϊ βε Ϋθα Ϋΰα λκ ΰδα εαυ σιυζαέ Όζα α παλαπϊθπ αθ δε έη θα αφκτ ηκθ ζκπκδάγβεαθ εαδ πλδθ θα κπκγ βγκτθ δμ γϋ δμ κυμ, π θ τγβεαθ η υφϋμ ιτζκυ λυ ΰδα δμ εκζσθ μ εαδ δμ εϊ μ πθ εκυφπηϊ πθ, φζαηκυλδϊμ ΰδα δμ πσλ μ εαδ α παλϊγυλα, εϋ λκυ ΰδα δμ εϊζ μ, εαδ εαλυ δϊμ ΰδα κ πζαέ δκ βμ κλκφάμ εαδ α πα υηα α κυ υ Ϋλκυ κλσφκυέ ξλά β δαφκλ δευθ υφυθ ιτζκυ ΰδα δαφκλ δεϋμ πδφϊθ δ μ θ Ϋΰδθ υξαέα αφκτ ΰθπλέακυη απσ αλξαέκυμ υΰΰλαφ έμ σππμ κ Θ σφλα κ, κθ Πζέθδκ εαδ κθ δ λκτίδκ σ δ κδ αλξαέκδ ΰθυλδααθ πκζτ εαζϊ δμ δ δαδ λσ β μ κυ εϊγ ιτζκυ πμ πλκμ βθ εζβλσ β α, β δϊλε δα απάμ, βθ αθ έ α β βθ εϊηοβ εαδ β γζέοβ αζζϊ εαδ βθ υΰλκ εκπδεσ β α βζα ά βθ αθ έ λα ά κυμ σ αθ έθαδ ε γ δηϋθα βθ υΰλα έα εαδ βθ ιβλα έαέ ε σμ απσ α παλαπϊθπ ιτζδθα αθ δε έη θα εα α ε υϊ βε πέ βμ Ϋθαμ ηαληϊλδθκμ ίπησμ αζζϊ εαδ Ϋθα πβΰϊ δέ Σα ηκθ Ϋζα αυ υθ πθ αθ δε δηϋθπθ φαέθκθ αδ βθ δεσθα βέ α 2: φ α α α π α α α απ υ υ 4

5 Σα πέ δα πθ αλξαέπθ ζζάθπθ ά αθ εα α ε υα ηϋθα απσ πϋ λα εαδ υθ δεσ πβζσξπηα θυ κδ πδφϊθ δ μ πθ κέξπθ εαζτπ κθ αθ απσ ζ υεσ ά ξλπηα δ σ α ί κεκθέαηαέ κ ηκθ Ϋζκ κυ πδ δκτ απκφα έ βε β υφά πκυ γα εϊζυπ κυμ κέξκυμ θα αθαπαλδ Ϊ α ί κεκθέαηα κ ξλυηα βμ υξλαμ, θυ κ εϊ π ηϋλκμ κυ κέξκυ αφϋγβε αεϊζυπ β ηδα ζπλέ α πϋ λαμ πλκμ απκφυΰά υΰλα έαμέ Οδ ιπ λδεκέ ξυλκδ βμ αυζάμ π θ τγβεαθ η υφά πϋ λαμ β κπκέα σππμ εαδ κδ πλκβΰκτη θ μ εα α ε υϊ βε κ Gimp εαδ δ άξγβε κ SketchUp. Ι δαέ λβ πλκ κξά σγβε βθ πδεϊζυοβ πθ π λδευθ κδξπηϊ πθ κυ θ λυθα αφκτ ά αθ Ϋθα απσ α πδκ πλκ ΰηΫθα πηϊ δαέ υ ξλβ δηκπκδάγβεαθ ΰδα πδεϊζυοβ αυγ θ δεϋμ δεσθ μ εα Ϊζζβζα π ι λΰα ηϋθ μ κ Gimp κδ κπκέ μ αθαπαλδ κτθ κ γ σ δσθυ κ εαδ εβθϋμ κδθκπκ έαμ απσ υηπσ δα. Γδα βθ πέπζπ β κυ π λδεκτ βμ κδεέαμ εα α ε υϊ βεαθ δϊφκλα Ϋπδπζα ηπθ υ ηϋθα απσ αθαπαλα Ϊ δμ εβθυθ εαγβη λδθάμ απάμ πκυ ίλϋγβεαθ πϊθπ αΰΰ έα εαδ κδξκΰλαφέ μέ Μκθ ζκπκδάγβεαθ πέ βμ δϊφκλα ε τβ, αΰΰ έα, ίαλϋζδα, πδγϊλδα, αεδϊ, εαδ αηφκλ έμέ βθ δεσθα γ φαέθκθ αδ η λδεϊ απσ α αθ δε έη θα αυ Ϊέ Γδα κ λΰα άλδκ αΰΰ δκπζα δεάμ εα α ε υϊ βε κ ηκθ Ϋζκ θσμ ιτζδθκυ πκ κεέθβ κυ ηβξαθάηα κμ εα α ε υάμ πάζδθπθ αΰΰ έπθ θυ ΰδα βθ εκυαέθα ηκθ ζκπκδάγβε Ϋθαμ φκτλθκμ η ιτζα. Μ Ϊ βθ κζκεζάλπ β βμ ηκθ ζκπκέβ βμ πθ παλαπϊθπ αθ δε δηϋθπθ, απσ α ηϋζβ βμ κηϊ αμ, υΰε θ λυγβεαθ σζα Ϋθαθ υπκζκΰδ ά κυ ξκζδεκτ λΰα βλέκυ πζβλκφκλδεάμ εαδ πάλαθ βθ ζδεά κυμ γϋ β κ ηκθ Ϋζκ βμ κδεέαμέ δμ δεσθ μ ζ Ϋπμ ι δαελέθκθ αδ απσο δμ απσ δϊφκλκυμ ξυλκυμ βμ κδεέαμέ Σκ κζκεζβλπηϋθκ ηκθ Ϋζκ βμ εα κδεέαμ έΰκυλκ απκαβηέπ αφκτ ά αθ πκζτ θ υππ δαεσ, σππμ φαέθ αδ βθ δεσθα κέ α 3: φ α α α α α α υ υ α 4: απ υ Α α α α, α φ α α αφ α απα α απ υ π αέ 5

6 α 5: Άπ απ α α α έ υ υ α α α α π α έ α 6: Η Κ υ α α έ α α π φ, α, π, απ α α α α α απ έ α 7: Άπ υ Α υ Ο α απ πα υ υ υ φ υέ α α, π, α αυ υ α α α π υ π α α π α 6

7 ο αφ α α κμ Άπ α α απ -α α π υ έ 1. γαθα έκυ Φέ, Πλπ κοϊζ β έ, Ο λξαέα Όζυθγκμμ β αλξαδκζκΰδεά Ϋλ υθα εαδ κδ λΰα έ μ απκεα Ϊ α βμ εαδ αθϊ διβμ κυ ξυλκυο, λξαδκζκΰέα θι (1λλγ). 2. ζ υγϋλδκμ αλέ βμ, "Σκ αλξαέκ ζζβθδεσ Ϋπδπζκ", λξαδκζκΰέα β (1λκβ) 3. πά Σλδαθ αφυζζέ β, "Σκ πέ δ κθ ζζβθδεσ ξυλκ", λξαδκζκΰέα β (1λκβ) 4. Μαλέα δΰαθέ κυ, " δ δπ δεά εα κδεέα βθ αλξαέα ΠΫζζα", λξαδκζκΰέα β (1λκβ) 5. Άθθα ΛαηπλΪεβ, "Ππμ Ϋξ δααθ κδ αλξαέκδ", λξαδκζκΰέα λ (1983) 6. Marie-Christine Hellmann, " αλξαδκζκΰέα βμ ζζβθδεάμ εα κδεέαμ", ξγ μ εαδ άη λα, λξαδκζκΰέα 11ζ (βί1ί) 7. εonika Trümper, " εα κδεέα βθ υ λκ ζζβθδ δεά άζκ", λξαδκζκΰέα 11ζ (βί1ί) 8. Ulrike Wulf-Rheidt, "Οδ ζζβθδ δεϋμ εαδ λπηαρεϋμ κδεέ μ βμ Π λΰϊηκυ", λξαδκζκΰέα 11ζ (2010) 9. Jamie Sewell, "Σκ αλξαέκ ζζβθδεσ πέ δ εαδ β πλκ αληκΰά κυ απσ κυμ Ρπηαέκυμ", λξαδκζκΰέα 11ζ (βί1ί) 10. Paolo Bonini, "ΠαλΪ κ β εαδ εαδθκ κηέα δμ κδεέ μ βμ λπηαρεάμ γάθαμ", λξαδκζκΰέα 114 (2010) 11. Chris, Grover, Google SketchUp: The Missing εanualέ τ Reilly εedia, Inc, USχ, (βίίλ)έ 12. A. Chopra, Google SketchUp for Dummies, John Wiley and Sons Ltd, (2007). 13. httpμήήsketchupέgoogleέcomήintlήenήtrainingή γπαβ πββγσ πδβγσ ΰβα β ζ γεϊα α βθπ GoogleSketchUp 7

Σ ΤΧ ΗΝ ΗΜΟ ΠΡΑΣ Η Η Σ ΤΧΟΝ:8 Χ ΙΟΝΑΦΑΛ ΙΑΝΚΑΙΝΤΓ ΙΑ

Σ ΤΧ ΗΝ ΗΜΟ ΠΡΑΣ Η Η Σ ΤΧΟΝ:8 Χ ΙΟΝΑΦΑΛ ΙΑΝΚΑΙΝΤΓ ΙΑ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑΝΘ ΑΛΙΑ ΝΟΜΟΝΚΑΡ ΙΣΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΡΓΟ:Ν«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΝ ΙΚΣΤΟΤΝΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΗΜΟΝΠΑΛΑΜΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠΟΛΗΝΠΑΛΑΜΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣηάηαΝΛκΰκγ λαπ έαμ. ΑΣ ΙΝΚαζαηΪ αμ. αλδθσν ιϊηβθκνβί1γ. δ Ϊ εκυ αμν ΑέΝ βηβ λαεκπκτζκυ- δ Ϊε πλν Φδζκ κφέαμν Παθ\ηέκυΝ Αγβθυθ

ΣηάηαΝΛκΰκγ λαπ έαμ. ΑΣ ΙΝΚαζαηΪ αμ. αλδθσν ιϊηβθκνβί1γ. δ Ϊ εκυ αμν ΑέΝ βηβ λαεκπκτζκυ- δ Ϊε πλν Φδζκ κφέαμν Παθ\ηέκυΝ Αγβθυθ ΣηάηαΝΛκΰκγ λαπ έαμ ΑΣ ΙΝΚαζαηΪ αμ βη δυ δμν κνηϊγβηαμνη α ο ο ο α ου πα α ο αλδθσν ιϊηβθκνβί1γ δ Ϊ εκυ αμν ΑέΝ βηβ λαεκπκτζκυ- δ Ϊε πλν Φδζκ κφέαμν Παθ\ηέκυΝ Αγβθυθ 1 βν δ α εαζέαμνβν υγτθβν κυνζκΰκγ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Σ ΠΣΤΥΙ ΚΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΤ Λ ΓΚΣΙΚΗ. ΚΟΤΛΙΟΤΜΠ ΝΓέ ΙΧ ΝΝ. δπζπηα δεάν λΰα έα

Μ Σ ΠΣΤΥΙ ΚΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΤ Λ ΓΚΣΙΚΗ. ΚΟΤΛΙΟΤΜΠ ΝΓέ ΙΧ ΝΝ. δπζπηα δεάν λΰα έα Μ Σ ΠΣΤΥΙ ΚΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν Φ ΡΜΟΜ ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΤ Λ ΓΚΣΙΚΗ ΚΟΤΛΙΟΤΜΠ ΝΓέ ΙΧ ΝΝ δπζπηα δεάν λΰα έα ΗΝΙΚ ΝπμΝθΫαΝ πηα δαεάή αδλδεάνηκλφάν πσν βθναθυπαλιέαν βν βηδκυλΰέανθϋκυν αδλδεκτν τπκυ πδίζϋππθνκαγβΰβ άμνμνυα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΪγβηαμΝΝΫαΝ ζζβθδεάνλκΰκ χθέα ΣΪιβμΝΑ ΝΗη λά δκυνγ ΛΝ. ΗΜΗΣΡΙΟΝΓΡέΝΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ (1852-1942) ΣκΝαθ έ δηκθ

ΜΪγβηαμΝΝΫαΝ ζζβθδεάνλκΰκ χθέα ΣΪιβμΝΑ ΝΗη λά δκυνγ ΛΝ. ΗΜΗΣΡΙΟΝΓΡέΝΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ (1852-1942) ΣκΝαθ έ δηκθ 1 ΜΪγβηαμΝΝΫαΝ ζζβθδεάνλκΰκ χθέα ΣΪιβμΝΑ ΝΗη λά δκυνγ ΛΝ θό β αμν«σανφτζαν βνλκΰκ χθέα»ν Α Ι ΑΚΣΟΝΚ ΙΜ ΝΟ ΗΜΗΣΡΙΟΝΓΡέΝΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤ (1852-1942) ΣκΝαθ έ δηκθ ΠΟΛΤ ΗΣΤΧΟ εδ υχαλδ βηϋθο βθ τχβ ου ά οθ Ϋθα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΧ ΗΝ ΗΜΟ ΠΡΑΣ Η Η Σ ΤΧΟΝ:1 Σ ΧΝΙΚH Π ΡΙΓΡΑΦΗ (A.M. 43/2013) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑΝΘ ΑΛΙΑ

Σ ΤΧ ΗΝ ΗΜΟ ΠΡΑΣ Η Η Σ ΤΧΟΝ:1 Σ ΧΝΙΚH Π ΡΙΓΡΑΦΗ (A.M. 43/2013) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑΝΘ ΑΛΙΑ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π ΡΙΦ Ρ ΙΑΝΘ ΑΛΙΑ ΝΟΜΟΝΚΑΡ ΙΣΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΡΓΟ:Ν«ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΝ ΙΚΣΤΟΤΝΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΗΜΟΝΠΑΛΑΜΑΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠΟΛΗΝΠΑΛΑΜΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓέΝΥα αβπκνζέ βμ * MSc «δκέεβ βνμκθϊ πθντΰ έαμ»,ν έ έπέ. * Μβξαθκζσΰκμ Μβξαθδεσμ,Ν δ νγνθ άμνσ ξθδευθντπβλ δυθνγ θδεκτννκ κεκη έκννκαίϊζαμ

ΓέΝΥα αβπκνζέ βμ * MSc «δκέεβ βνμκθϊ πθντΰ έαμ»,ν έ έπέ. * Μβξαθκζσΰκμ Μβξαθδεσμ,Ν δ νγνθ άμνσ ξθδευθντπβλ δυθνγ θδεκτννκ κεκη έκννκαίϊζαμ 1 ΗΝΝ α Ν α Ν(Change Management) Ν ο ΝΥ α ΓέΝΥα αβπκνζέ βμ * Επ εώ Υγε α,. 8ι, Α να 2ίί4 ΗΝ αξ έαν ξθκζκΰδεάνπλσκ κμνεαδνβνπλκκ ν δεάν ι δ έε ν βν βμνδα λδεάμν πδ λκτθν εα αζν δεϊν βν κηάν κνν τΰξλκθκννθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι Ο Σ ΟΠΟΡΧ ΗΝΚ Ι ΗΝ ΠΙ Ρ ΗΝΣΗ Ν Ι ΣΡΟΦΗ ΝΚ ΙΝ Ο Σ ΟΠΟΡΧΣΙΚΧΝΝ ΝΘΡΧΠΧΝ ΙΧ ΝΝΙ ΟΤΝ ΤΜ Λ

ΠΣΤΥΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι Ο Σ ΟΠΟΡΧ ΗΝΚ Ι ΗΝ ΠΙ Ρ ΗΝΣΗ Ν Ι ΣΡΟΦΗ ΝΚ ΙΝ Ο Σ ΟΠΟΡΧΣΙΚΧΝΝ ΝΘΡΧΠΧΝ ΙΧ ΝΝΙ ΟΤΝ ΤΜ Λ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΥΟ ΛΗΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ Ν Σ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝ Κ ΙΝ Ι ΣΡΟΦΗ Ν ΣΜΗΜ Ν Ι ΣΡΟΦΗ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΠΣΤΥΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι Ο Σ ΟΠΟΡΧ ΗΝΚ Ι ΗΝ ΠΙ Ρ ΗΝΣΗ Ν Ι ΣΡΟΦΗ ΝΚ ΙΝ ΛΛΧΝΝΠ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com Η π υ γα α. Η π π υ Hydrobot Ο φ Ο. α φα 1, Σ α απα 2 1,2 επαδ υ δεσμ Πζβλκφκλδεάμ,Ν πδηκλφπ άμν ΥΝ πδπϋ κυ,ν υ λκίϊγηδαν επαέ υ β vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com άη λα βν επαδ υ δεάν λκηπκ δεάν

Διαβάστε περισσότερα

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com

vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com α α α α Lego Mindstorms NXT υ App Inventor. α π α α α α α α φ υ Γ υ υέ φα α 1 & απα α 2 vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com 1 Τπ τγυθκμνκ έπλ έν έσένλα δγέκυ,ν πδηκλφπ άμν πδπϋ κυ 2 ΤπέΝ δ Ϊε κλαμ,νκαγβΰβ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗΝ ΠΙΣΗΜΩΝΝΤΓ Ι ΝΚ ΙΝΠΡΟΝΟΙ ΣΜΗΜ ΝΝΟΗΛ ΤΣΙΚΗ

ΧΟΛΗΝ ΠΙΣΗΜΩΝΝΤΓ Ι ΝΚ ΙΝΠΡΟΝΟΙ ΣΜΗΜ ΝΝΟΗΛ ΤΣΙΚΗ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝ ΠΙΣΗΜΩΝΝΤΓ Ι ΝΚ ΙΝΠΡΟΝΟΙ ΣΜΗΜ ΝΝΟΗΛ ΤΣΙΚΗ Κ Σ ΤΣΙΚ Ν ΣΤΥ Μ Σ έντνρολονκ ΙΝΟΙΝΠΡΟΟΠΣΙΚ ΝΣ ΝΚ Σ ΤΣΙΚ ΝΚ ΙΝ ΤΠ Ρ ΡΙΚ ΝΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΠΣΤΥΙ Κ Ν ΡΓ Ι ΣΟΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

«δ έ μνεαδνπαλϊΰκθ μν βηδκυλΰέαμ πα Ϊζβμ λκφέηπθ (food waste)»

«δ έ μνεαδνπαλϊΰκθ μν βηδκυλΰέαμ πα Ϊζβμ λκφέηπθ (food waste)» ΣΜ Μ ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝ ΓΡΟΣΙΚΧΝΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝΝΤΝΣΡΟΦΙΜΧΝ MBA Σ Ν ΙΟΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡ ΧΝΝΣΡΟΦΙΜΧΝ ΙΠΛΧΜ ΣΙΚ Ν ΡΓ Ι «δ έ μνεαδνπαλϊΰκθ μν βηδκυλΰέαμ πα Ϊζβμ λκφέηπθ (food waste)» αξαλϊ κμ Θ κφϊθβμ πδίζϋππθνκαγβΰβ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗΝ Ν ΙΑΦ ΡΟΝΣΟΝΚΑΙΝΚΑΣΑΘ ΗΝΠΡΟΦΟΡΩΝΝΓΙΑΝΣΗΝΝΑΠ Ν ΤΘ ΙΑΝΑΝΑΘ ΗΝΣΟΤΝ ΡΓΟΤμ

ΠΡΟΚΛΗΗΝ Ν ΙΑΦ ΡΟΝΣΟΝΚΑΙΝΚΑΣΑΘ ΗΝΠΡΟΦΟΡΩΝΝΓΙΑΝΣΗΝΝΑΠ Ν ΤΘ ΙΑΝΑΝΑΘ ΗΝΣΟΤΝ ΡΓΟΤμ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ι ΙΚΟΝΣΑΜ ΙΟΝ Γ ΩΠΟΝΙΚΟΤΝΝΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΤΝΝΑΘΗΝΩΝΝ ΑΤΣΟΣ Λ ΝΝΝέΠέ έ ένννννν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ μννγλένιωαθθέ βμ,ν δπζένμβχαθοζσΰομνμβχέ Σαχέ ήθ βμνι λϊνο σμνιη,ν11κηηναγάθαννν ΣβζέμΝβ1ί- 5294910

Διαβάστε περισσότερα

θαεκδθκπκέβ βν κνκλγσ (8-1-2014)

θαεκδθκπκέβ βν κνκλγσ (8-1-2014) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΣ ΙΟΝΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗΝΧΟΛΗ ΣηήηαΝΗζεε ροζόγωθνμηχαθδεώθνεαδ ΜηχαθδεώθΝΤποζογδ ώθ Κ ί ο Α ΗΜ&ΜΥ Πα επ ούπο Ξ - Κ α 67100 - Ξ HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

δαγϋ δν ΰξ δλέ δανξ δλδ ηκτή υθ άλβ βμή ΰεα Ϊ α βμ ΝΝθαδΝΝΝ ΝΝσξδ

δαγϋ δν ΰξ δλέ δανξ δλδ ηκτή υθ άλβ βμή ΰεα Ϊ α βμ ΝΝθαδΝΝΝ ΝΝσξδ ΡΓΟ ΟΣ μ Γ Ρ ΝΟΓ ΦΤΡ Μ ΝΚ Λ ΣΟ Ν ΛΤ Ν ΚΣΙΜ ΚΙΝ ΤΝΧΝ Λ ΓΥΟ ΙΚΧΝΝΠ Ρ Μ ΣΡΧΝΝ Φ Λ Ι Σ ΤΣΟΣ Σ ΝΝΜ Υ Ν Μ ΣΟ Κ Σ Κ Τ Σ : ΜΟΝΣ ΛΟήΣΤΠΟμ ΝΤΦΧΣΙΚ ΝΙΚ ΝΟΣ Σ μ ΝΟΙΓΜ ΝΓ Ρ ΝΟΓ ΦΤΡ : ΡέΝΝ ΙΡ : Θ ΝΜ Υ Ν Μ ΣΟ: Μ Λ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Μ μν Πλσ εζβ βν ΰδαΝ βθν υπκίκζάν πλκ Ϊ πθν ΰδαΝ βθν ΠλΪ δθβν

Θ Μ μν Πλσ εζβ βν ΰδαΝ βθν υπκίκζάν πλκ Ϊ πθν ΰδαΝ βθν ΠλΪ δθβν Ε ην ή ME FAX & E-MAIL ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ Ν γάθα,ν9 ΙκυζέκυΝβί14 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ ΩΣ ΡΙΚΩΝΝ έπέ 27574 Γ ΝέΝ ήνηνοικονομικωνν ΤΠΗΡ ΙΩΝΝ ήνηνοικονομικηνκ ΙΝΝΝΝΝ ΠΡΟ: Ν ΠΣΤΞΙ ΚΗΝΠΟΛΙΣΙΚΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΝ169κθ. β ΛυΰδΪ Λ υεϊ αμν άη λαν 1λβθΝΝΜαδκυΝβί1η βηϋλαννσλδ β εαδνώλαν

ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΝ169κθ. β ΛυΰδΪ Λ υεϊ αμν άη λαν 1λβθΝΝΜαδκυΝβί1η βηϋλαννσλδ β εαδνώλαν ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΝ169κθ β ΛυΰδΪ Λ υεϊ αμν άη λαν 1λβθΝΝΜαδκυΝβί1η βηϋλαννσλδ β εαδνώλαν 18.00 υθάζγ Ν Ν υθ λέα βν κυν έέέ βμν αδλ έαμνη Ν βθν ππθυηδαν ΠΟΡΣΟΝ ΛΤΓΙ Ξ ΝΟ ΟΥ Ι Κ Ν, ΜΠΟΡΙΚ, Ν ΤΣΙΛΙ Κ Κ ΙΝ ΠΙΥ ΙΡ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟ μνονρολο ΝΣ Ν Σ Ν Ι Θ ΣΙΚ - ΚΟ Μ ΣΟΛΟΓΙ

ΛΟ μνονρολο ΝΣ Ν Σ Ν Ι Θ ΣΙΚ - ΚΟ Μ ΣΟΛΟΓΙ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝ Ι ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΧΝΝΤΓ Ι ΝΚ ΙΝΠΡΟΝΟΙ ΣΜ Μ Ν Ι Θ ΣΙΚ -ΚΟ Μ ΣΟΛΟΓΙ ΠΣΤΥΙ Κ Ν ΡΓ Ι Νη ΝΘΫηαμ ΛΟ μνονρολο ΝΣ Ν Σ Ν Ι Θ ΣΙΚ - ΚΟ Μ ΣΟΛΟΓΙ Οθκηα πυθυηκνφκδ β

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν11/12/2012 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΟΙΚΟΝΟΜΙ. «Θ ηα δεάν υλ βλέα βν ουνζαοΰλαφδεοτνπ λδο δεοτν Φέζδππομ» Π υχδαεάν λΰα έαν βμνφοδ ά λδαμμ ΜαλέαμΝΚουΰδουη αέ ου

ΥΟΛ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΟΙΚΟΝΟΜΙ. «Θ ηα δεάν υλ βλέα βν ουνζαοΰλαφδεοτνπ λδο δεοτν Φέζδππομ» Π υχδαεάν λΰα έαν βμνφοδ ά λδαμμ ΜαλέαμΝΚουΰδουη αέ ου ΝΧΣ ΣΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ Ν ΙΟΙΚ ΝΚ ΙΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΣΜ Μ Ν Ι ΛΙΟΘ ΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΤΣ Μ ΣΧΝΝ ΠΛ ΡΟΦΟΡ «Θ ηα δεάν υλ βλέα βν ουνζαοΰλαφδεοτνπ λδο δεοτν Φέζδππομ» Π υχδαεάν λΰα έαν βμνφοδ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι ΝΚ ΙΝΠΟΡ Ι ΝΣΗΝ ΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗΝΜ Σ ΡΡΤΘΜΙΗΝΣΗΝΝ

ΙΣΟΡΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι ΝΚ ΙΝΠΟΡ Ι ΝΣΗΝ ΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗΝΜ Σ ΡΡΤΘΜΙΗΝΣΗΝΝ ΙΣΟΡΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι ΝΚ ΙΝΠΟΡ Ι ΝΣΗΝ ΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗΝΜ Σ ΡΡΤΘΜΙΗΝΣΗΝΝ ΛΛ βηέννένπζκυηπέ βμ θαπζβλπ άμνεαγβΰβ άμνφυξδα λδεάμν Σ ΘΜΟΙΝΣΗΝΝΠΟΡ Ι Ν ΣΗΝ ΛΛΗΝΙΚΗΝΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗ ΠΡΙΝΝΣΗΝΝ ΜΦ ΝΙΗΝΣΗΝΤΓΥΡΟΝΗΝΦΤΥΙ ΣΡΙΚΗ ) εεζβ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΣΗΣΟΡΙΚΗ ΠΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΟΝΗ ΚΑΣΡΙΟΤ

Η ΚΣΗΣΟΡΙΚΗ ΠΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΟΝΗ ΚΑΣΡΙΟΤ Λ ΝΑ ΚΑΣ ΡΙΝΗ Η ΚΣΗΣΟΡΙΚΗ ΠΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΟΝΗ ΚΑΣΡΙΟΤ ΣΟ ΡΙ Ο ΟΤΝΙ ΠΡ Α * ΙΑΓΩΓΗ Η Μονά Κα λέου 1 ίλέ εε αδ βν εολυφά ου οηώνυηου ζόφου, λέα χδζδόηε λα νό δα ου χωλδοτ Ρδαοίοτνδ ον νοηό ΠλΫίεααμ. Ο ζόφομ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971)

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΩΝ ΐΏΪΩΝ Πνέπεζ κα 'ηακ ηςκ ΐαΎςκ η' μονακμφ επεζδή ηαζ ηα πμοθζά ηαηέααζκακ ι' έκα ηθαδάηζ πνάζζκμ ζημ νάιθμξ ηαζ ζημκ φπκμ ιμο Έκα ημνίηζζ δίπςξ θυβμ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΛΑΡΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο αλαζθεπάζηεθε ρξσκαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

+ $ $ (8(" * #," ( + + + < "+ > # ?>&(#6"+ >&(#+?>&(#6 -(B%-< H + # 6 " ( & + @ ? 8

+ $ $ (8( * #, ( + + + < + > # ?>&(#6+ >&(#+?>&(#6 -(B%-< H + # 6  ( & + @ ? 8 ΔϴϧΎΜϟ ΔΤϔμϟ ΔόϣΎΠϟ ΔϴϗήΑ Ŷ Δϳή ϳήΤΘϟ ΓέϮ Μϟ ωϻϊ ϧϻccϯή ϛά Ϡϟ Ύϴ Σ ΐΘϜϠϟΎοήόϣϢψϨΗέΎϨϤϟ ΔϴϓΎϘΜϟ ΔϴϤϠόϟ ΔϴόϤΠϟ ϢΗ ήχ ΐϧΎΟ Ϧϣϭ ˬΎϫήϛΫ ϖβγ ϲθϟ ΕΎΘϓϼϟ ˬΔϴόϤΠϟΎΑ ϒϳήόΘϟ ϞΟ Ϧϣ ΔϴϨϓ ΔϗΎτΑ Ω Ϊϋ ΎϬϴϓρ ήψϧϻ ρϭήηϭύϭϡϛύθϫˬύϭϡ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1. Θενθάλεηα ή Φώηα(6 Ηαλνπαξίνπ) Γεληθά: Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο α) Φσηαξάδεο β) Κακήια γ) Φνπηαξνί δ) Σα κπακπνύγεξα ε)σα Ραγθνπηζάξηα 2. Ζ γηνξηή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΘΔΜΑ: ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΜΗΜ ΣΟ Ν Φ ΡΜΟ Μ ΝΗ ΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ξ ΣΟΜΙΚ Τ ΗΝ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΚΙΝΗΣΟΤΝΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΟΤΝ ΜΠΟΡΙΟΤ

ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΜΗΜ ΣΟ Ν Φ ΡΜΟ Μ ΝΗ ΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ξ ΣΟΜΙΚ Τ ΗΝ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΚΙΝΗΣΟΤΝΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΟΤΝ ΜΠΟΡΙΟΤ Π Ν ΠΙ ΣΗΜΙΟΝΜ Κ ΟΝΙ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΜΗΜ ΣΟ Ν Φ ΡΜΟ Μ ΝΗ ΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ξ ΣΟΜΙΚ Τ ΗΝ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΚΙΝΗΣΟΤΝΗΛ ΚΣΡΟΝΙΚΟΤΝ ΜΠΟΡΙΟΤ κυ Κλ δυ βνχλά κυ Θ ζκθέεβ,ν02/2015 Ξ ΣΟΜΙΚ Τ ΗΝ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΚΙΝΗΣΟΤΝΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡ. ΜΔΛ. :196/2011 ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 39.310 ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΔΠΑ Δ.Π. ΠΓΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ [Πεξὶ ηῶλ 12 Ἀπνζηόισλ] [Πεξὶ ηῶλ 70 Ἀπνζηόισλ] ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ

Διαβάστε περισσότερα

γραφεια ελει Θεριυν ετ α γελματ ιδ αλλ αι σ α περ τερα απ τ α Παρ λληλα μεγ λη Θη η μι ρ αε η Ταραγα γη τ υ τυποτ ημ ου

γραφεια ελει Θεριυν ετ α γελματ ιδ αλλ αι σ α περ τερα απ τ α Παρ λληλα μεγ λη Θη η μι ρ αε η Ταραγα γη τ υ τυποτ ημ ου πρ δτε πρ π Θε ε υλλ γη οτατ τ κ οτ ε ιυ ανξ ντα τη αρ α τητα Ατ γραφ του πληθυ μο κα α λ α εδ λα υ αρ α υ κ ομου τ ιυ ν ζ γι πτ Ελληνε κα λλ ρ Στατιοτ κη τ ρ ρ ετα ατ τη Λατ κη λ ξη τ υ οημα ε κρ τ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ)

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ) ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ : ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) ΘΩΓΗΘΝΗ : 37513100-8 ΞΟΝΝΟΗΠΚΝΠ : ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ (ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΑ) 1/5 1. ΑΞΑΗΡΖΠΔ Η Π - ΓΔΛΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΘΝΘΙΝΘΔΑΡΟΑ ΞΙΖΟΖ (ΠΔΡ) (Ππέδζα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 1 ΑΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΓΗΑΝΝΖ Γ. ΚΔΥΡΑ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ: ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΦΗΛΗΠΠΟΤ Α.Μ. 7758

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΘΈΜΑ: ΛΑΪΚΟ ΘΈΑΣΡΟ Το λαϊκό θέαηρο ζηη Νεόηερη Ελλάδα. Η. Δηζαγωγή: 1. Ορηζκός 2. Λαϊθό θαη αζηηθό ζέαηρο Μορθές ιαϊθού ζεάηροσ ζηελ Διιάδα 1. Πρωηοβάζκηες (ιεηαιθζέζεζξ ημο Γςδεηαδιένμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. και. λληλεγγ ηζ με. θ μα η ανι μ εφαρμ γηζ και ενημ ρωσηζ ιατρι ν. για τη συνταγ γρ φη η β ει δρα τικη και εξαιρ ει απ τ ι τημα

ΑΘΗΝΑ. και. λληλεγγ ηζ με. θ μα η ανι μ εφαρμ γηζ και ενημ ρωσηζ ιατρι ν. για τη συνταγ γρ φη η β ει δρα τικη και εξαιρ ει απ τ ι τημα Α Ι ΓΓ ΚΓ Γ Δ Γ Γ Ξ ι Ι ι Σ Φ ΓΓ Λ Γ Δ ΙΙ Ι Ξ ΣΚ Φ ΑΘΗΝΑ Ο μν ι ΗΣ ι ιλα ι Πζ Θ Τ Χ ι Ε ο ΩΠΙ Γ ΗΣ Λ Λ Ι Σ Σ Λ Σ ΠΙ Ι Σ Π ΣΗ ου Ι Ι μικο Πρ ιι που Δημ ο ου Δικα ου με την επα υμ α Φαρμακευτικ Σι λλογ ττικη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα σχολικό έτος 2010-2011 1 Η Νάλμξ είθαε έθα θγζί ζηκ ζέθηλκ ηπθ Κνζηάδπθ, με πκηηέμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/34/331533

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ صلواث الخذهاث Ο Αγηώηαηνο θαη Μαθαξηώηαηνο Παηξηάξρεο ηεο κεγάιεο πόιεσο ηεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΚΑΤΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta ίγμονα ζα δηενςηάζηε γηα ηεκ επηιμγή ημο ζέμαημξ μαξ. Τνείξ ιέλεηξ θιεηδηά! Πςξ ζοζπεηίδμκηαη; Ακ ζεςνήζμομε ημκ μνγακηζμυ μαξ ςξ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυαγοί στον Παράδεισο

Ναυαγοί στον Παράδεισο Ναυαγοί στον Παράδεισο Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΑΦΤΠΝΗΖ -Άιπςηζξ ηαζ πθδιιονίδα -Σμ λφπκδια ηςκ αζζεήζεςκ -«Μπμνχ κα ηζκδεχ;» -«Πμζμξ είιαζ άναβε;» ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ

Οι επιδόζεις Ιανοσαρίοσ-Ιοσλίοσ 2009 ηοσ ηοσριζηικού ηομέα από ηο ΙΤΕΠ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ηαδίνπ 24 105 64 Αζήλα Σει. 210-3312253, 210-3310022 Φαμ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αζήλα, 17 Απγνύζηνπ 2009 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 7 μ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΘΑΛΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΥΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς.

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2014 κατα το πατριον ημερολογιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ν.ΔΒΡΟΤ εθ. ΠΡΟΛΟΓΟ. 3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλλαγ παγω τ γ. ευρωπα ων περιηγητι ν τη επ η

Παραλλαγ παγω τ γ. ευρωπα ων περιηγητι ν τη επ η Γ Ξ Ξ Ι Σ Π Ι Α Π Λ ΓΙ ΣΙΙ ΙΩ Ω Ω Σ Για η Γεωργ υ ΠαπαΤωαγγ υ αγ υαρ υ Φεβ υα υ ρ νι ραμα Πρ βληματι μ ΚΩ Σ Α Ι Σ ΦΛΩ Σ υ ι η για τ γ ανθρωπ Α Θ Σ Σ Π Α μ ω β ληαη αιπαρ τα η εταφρααη αρ τ Α Κ Σ Σ Σ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΨΕΤΕΜΙ ΟΚΤΟΡΙ (Πη..) ΡΤΕΚΕΖ Σ Τ ΖΙΣΕΙ. ϑ Μ ΣΖΕΡΕΚ ΑΖ ΑΚΥΤ ΛΕΥΚ ΜΙIΚ. ΙΑΓΝΟΣΖΤΙΚIϑIΒΑΝ Σ ΠΡΟΓΝΟΣΖΤΙΚΑΙ ΜΕΓ Τ Λ Σ ΒΕΝ. ρ.

ΕΓΨΕΤΕΜΙ ΟΚΤΟΡΙ (Πη..) ΡΤΕΚΕΖ Σ Τ ΖΙΣΕΙ. ϑ Μ ΣΖΕΡΕΚ ΑΖ ΑΚΥΤ ΛΕΥΚ ΜΙIΚ. ΙΑΓΝΟΣΖΤΙΚIϑIΒΑΝ Σ ΠΡΟΓΝΟΣΖΤΙΚΑΙ ΜΕΓ Τ Λ Σ ΒΕΝ. ρ. ΕΓΨΕΤΕΜΙ ΟΚΤΟΡΙ (Πη..) ΡΤΕΚΕΖ Σ Τ ΖΙΣΕΙ ϑ Μ ΣΖΕΡΕΚ ΑΖ ΑΚΥΤ ΛΕΥΚ ΜΙIΚ ΙΑΓΝΟΣΖΤΙΚIϑIΒΑΝ Σ ΠΡΟΓΝΟΣΖΤΙΚΑΙ ΜΕΓ Τ Λ Σ ΒΕΝ ρ. Καρ σζι ϖα Τ µαϖεζετ!: ρ. Καππελµαψερ ϑ νοσ εγψετεµι δοχενσ ΕΒΡΕΧΕΝΙ ΕΓΨΕΤΕΜ ΟΡςΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007 ΘΕΜΑ: Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Κοινοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μουστάκη Ελένη Μεηαπηοπζαηή Δνβαζία: Β π υ π η ν ζ α : η α ε δ β ή η ν ζ α Α β β ε θ ί η ή Ρ ά θ θ δ Μ έ θ δ ζ ο ι α μ ο θ ε ο η ζ η ή ξ ε π ζ η ν μ π ή ξ : Γ ν. Γ ε χ ν β ζ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΚΜΗΧΑΝΙΗ & ΕΞΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Β Γ (21/7/2005) Ω Β Ω Ω Γ - Χ - Β & Β & Β Γ 2000/60/ ) ΓΩΓ Έ α απ α μ α α π μα α π υ α μ πί μ α Ο α α α μ πί μ -

Β Γ (21/7/2005) Ω Β Ω Ω  Γ - Χ - Β & Β & Β Γ 2000/60/ ) ΓΩΓ Έ α απ α μ α α π μα α π υ α μ πί μ α Ο α α α μ πί μ - Χ Γ ( Χ (21/7/2005) Γ Γ Χ & & 2000/60/ Γ ) ΓΓ 70 48 (50 11 2025 ) 70 % (WHO) Ο Έ 2000/60/ Θ Ε Ζ ( ) 2000/60/ 1 & Ο & & Θ / Θ 2 Γ ( Θ 67% (483 %) ( 55% (495 mm 3 50% ) : 1985 33% ( 21 % 283 mm (60 %) 5

Διαβάστε περισσότερα

REVERSE INDEX OF NAMES IN VOLUME VA

REVERSE INDEX OF NAMES IN VOLUME VA REVERSE INDEX OF NAMES IN VOLUME VA Αβα Βάβα Γάγα Βουλοµάγα Αδα άδα Ανδροµέδα Πυκιµήδα Λέπιδα Ανδα Αµάνδα Πάνδα Σεκο νδα Ιουκο νδα Ρ δα Τερπα δα ουδα Μιδάεα Αδέα Αγαθέα Ισιθέα Πεισιθέα Αξιοθέα Φιλοθέα

Διαβάστε περισσότερα

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δπζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα: Βασνθή Μανία Φμζηήηνζεξ:Λαονεκηίδμο Αεδκά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ Ν.Ο.Ε. ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-17

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ Ν.Ο.Ε. ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-17 ΚΩΔΙΚΟΣ 016037 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕ ΜΠΑ Προβληματισμοί ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 118/2001 * Ημερίδα της 30ής Νοεμβρίου 2013. Συνδιοργάνωση ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και Ν.Ο.Ε. Εξετασθέντα θέματα: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εκτίμηση και ο σχηματισμός μιας έστω και αδρομερούς εικόνας του κράτους που ίδρυσε ο Αλέξανδρος είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και στα Γρεβενά για παιδική Παραμένει στο «τιμόνι» της ΕΛ.ΑΣ. ο Γρεβενιώτης Δημήτρης Τσακνάκης

Έρευνες και στα Γρεβενά για παιδική Παραμένει στο «τιμόνι» της ΕΛ.ΑΣ. ο Γρεβενιώτης Δημήτρης Τσακνάκης ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 25ο Αριθ.φύλλου 6271 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 Έρευνες και στα Γρεβενά για παιδική Παραμένει στο «τιμόνι» της ΕΛ.ΑΣ. ο Γρεβενιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥ, Ο ΗΛΙΟ ΜΟΥ...

Ο ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥ, Ο ΗΛΙΟ ΜΟΥ... Ο ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥ, Ο ΗΛΙΟ ΜΟΥ... Του Παναγιώτη Κατσιαούνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπόθεςη αφορϊ δύο ϊτομα που θα μοιραςτούν μια ιςτορύα. Ένα αγόρι κι ϋνα κορύτςι που θα ζόςουν μαζύ το ταξύδι ςτη φανταςύα, με διαφορετικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικα. καθε ε διαφερδμε φυαικδ η μικ πρδαωπ π υ πληρ τι απαιτηι ει τη. υδραυλικδ α ελκυα ηρω σ συγ ρ τημα Φ Ξα θη αι δπω περιγραφεται σγη

Γε ικα. καθε ε διαφερδμε φυαικδ η μικ πρδαωπ π υ πληρ τι απαιτηι ει τη. υδραυλικδ α ελκυα ηρω σ συγ ρ τημα Φ Ξα θη αι δπω περιγραφεται σγη Δ Θ Σ Π Θ Ω ΙΔ Λ Ι Σ Ι ΔΙ Ι Θ Σ Σ Δ Ι Θ Σ Π Θ ΙΩ ΝΩ Ι Θ Λ Ι τ Φ Ξ Πρ οτ Πρ μερ μη α αθε ε διαφερ με ο ΠΡ Σ Λ ΙΣΙ Δ ΙΛΩΣ Σ ΔΙ Φ Σ ια υπδψη η Απδφα η Δ Σ Ι ΔΙ Ι ν με β η τη π α Ιτρ ηρυσσεται παρδ Πρδ ειρ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΑΡΑ ΣΗ ΡΑΣΧΝΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΠΧΝ ΔΠΗΜΔΝΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ρρρ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

μικη και δι ικητικτ δια ε ρι η τ υ Δ Σ κ ι Γραμματ α

μικη και δι ικητικτ δια ε ρι η τ υ Δ Σ κ ι Γραμματ α Ω Π Λ τ Στ Δ Σ Σ Δ ΛΦ τ Σ Δ Σ Π ΓιΩ Ω ε γ υα Α Δ ΛΦ τ Δ Σ Π Γ Ω Ω Δ Σ Ω Ω Π Σ Λ Σ Γ τ τ Γ Σ Λ Σ τ Σ Δ ΛΦ τ τ Σ Δι ικητικ Συμβ ι λι η δελφ ητα καλε τα μ λη και τ υ αυγ ωρια ι να πρ α λθ υ αη κ ικτ Γε ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1698 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πα νελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΤΡΙΑ ΙΚΗ ΖΩΟΓΟΝΙΑ

Η ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΤΡΙΑ ΙΚΗ ΖΩΟΓΟΝΙΑ Η ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΤΡΙΑ ΙΚΗ ΖΩΟΓΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. Α ΑΜΑΚΟΣ Μαθηµατικός Περίληψη: Η συνολική εργασία µου έχει τίτλο: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΦΥΛΗ και αποτελείται από τρία µέρη: i. ΠΕΡΙ ΓΕΝEΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΣΟ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟ ΟΞΤ ΣΖΝ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ πνπδάζηξηα : Μπνθνβνχ Δξκηφλε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο 1 Ε κ ε ίν ο τ o π ρω ινό του Μ άη του 1959 η Αργυρώ ξύπνησε με πολύ κακή διάθεση. Η κοιλιά της

Διαβάστε περισσότερα

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, με έδρα την Κατερίνη. Πλαισιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Συναισθήματα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ -Ννεηηθά πλαηζζήκαηα θαη Αζζέλεηα -Ννεηηθά θαη Πλεπκαηηθά πλαηζζήκαηα -Ννεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ. Τ Γεωργαντά, ΑΔ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ

Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ. Τ Γεωργαντά, ΑΔ Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινοφ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό ζτοσ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενικι Γλωςςολογία Ι Τ κ. Αρχάκθσ,

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου. Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Απόψε, καλεσμένος μας είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Αντώνης Σαμαράς, του οποίου καλεσμένοι είμαστε εμείς στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα κ. Πρόεδρε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ

ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ. Μλήκε ηήο αγίαο Οζηνκάξηπξνο Δπδνθίαο ηήο απφ ακαξεηηψλ. ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ Μάρτιος_1 Μάρτιος_2 Μάρτιος_3 Μάρτιος_4 Μάρτιος_5 Μάρτιος_6 Μάρτιος_7 Μάρτιος_8 Μάρτιος_9 Μάρτιος_10 Μάρτιος_11 Μάρτιος_12 Μάρτιος_13 Μάρτιος_14 Μάρτιος_15 Μάρτιος_16 Μάρτιος_17 Μάρτιος_18 Μάρτιος_19 Μάρτιος_20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7ΩΣ4Ζ-4ΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23 Ηνπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999 (? ΚΥΘΗΡΑΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ 106 77 ΑΘΙ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ J ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ Χ ί ηη &ΗΡΑΙΚΟΣ ^ΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΟΥΣ 5 ΗΝΑ»77 ΑΘΗΝΑ ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΠΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ. ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΙΚΟΝΜ Σ Ο ΙΟΝΠΟΛΤΣ ΧΝ ΙΟ ΧΟΛ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝΜ Χ ΝΙΚΩΝ ΣΟΜ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝ ΠΙ Σ ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΠΙΠΣΩ Ι Ν ΝΣ ΣΙΚ ΝΚΣ ΝΟΣΡΟΦΙ ΣΟΝΓ ΙΣΝΙ ΟΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝ

ΘΝΙΚΟΝΜ Σ Ο ΙΟΝΠΟΛΤΣ ΧΝ ΙΟ ΧΟΛ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝΜ Χ ΝΙΚΩΝ ΣΟΜ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝ ΠΙ Σ ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΠΙΠΣΩ Ι Ν ΝΣ ΣΙΚ ΝΚΣ ΝΟΣΡΟΦΙ ΣΟΝΓ ΙΣΝΙ ΟΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝ ΘΝΙΚΟΝΜ Σ Ο ΙΟΝΠΟΛΤΣ ΧΝ ΙΟ ΧΟΛ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝΜ Χ ΝΙΚΩΝ ΣΟΜ ΝΧ ΜΙΚΩΝΝ ΠΙ Σ ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΠΙΠΣΩ Ι Ν ΝΣ ΣΙΚ ΝΚΣ ΝΟΣΡΟΦΙ ΣΟΝΓ ΙΣΝΙ ΟΝΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝ αε ζζαλέκυν ζϋιαθ λκμ πδίζϋππθμν υζδαθσμνλδκ Ϊεβμ γάθα,νμϊδκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι, σας καλωσορίζω ακόμη μία φορά. Είναι μία τελευταία προσπάθεια μήπως εξευρεθεί κάποια λύση για

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι, σας καλωσορίζω ακόμη μία φορά. Είναι μία τελευταία προσπάθεια μήπως εξευρεθεί κάποια λύση για ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατίας): Κύριοι, σας καλωσορίζω ακόμη μία φορά. Είναι μία τελευταία προσπάθεια μήπως εξευρεθεί κάποια λύση για την αποφυγή εκλογών, που νομίζω ότι κανένας από εμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗΝΤΝΣΗΡΗΗΝΚ ΙΝ Ι ΓΝΩΗΝ Λ ΩΝΝ(Θ ΩΡΙ )

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗΝΤΝΣΗΡΗΗΝΚ ΙΝ Ι ΓΝΩΗΝ Λ ΩΝΝ(Θ ΩΡΙ ) ΠΡΟΗΠΣΙΚΗΝΤΝΣΗΡΗΗΝΚΙΝΙΝΩΗΝΩΝΝ(ΘΩΡΙ) 1. ΚαΪΝεαθσθα,ΝαπσΝπσαΝκδξέαΝαπκζέαδΝκΝαλδγησμΝπζαδέκυΝθσμΝ κξάηακμν πσν1ηνκδξέα πσν1ινκδξέα πσν1γνκδξέα 9. δανβζδκλκφά κπκγβηϋθβνσξδνενεααευάμναζζϊνενπθνυϋλπθναπσνκθν

Διαβάστε περισσότερα

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959

Αναςτάςεωσ 4, Β' βιομηχανική περιοχή Αγ. Βαρβάρασ Τ.Κ.:8501, Πάφοσ, Τηλ.: 26423900, Φαξ.: 26422959 3 Πεπιεσόμενα 1. Εηαιπικό Πποθίλ... 2 2. Σο ππόβλημα με ηιρ ςπάπσοςζερ καηοικίερ ζηην Κύππο... 4 3. Ειζαγυγή... 5 4. Energy Wall System... 5 4.1 Γεκζηή πενζβναθή... 5 4.2 Τεπκζηή πενζβναθή... 6 4.2.1 Μέεμδμξ

Διαβάστε περισσότερα

Β! &% Β #! #.!!)!.? # #. &%Β!. Β, 2,% Β Β! Β 8Β! & ΒΒ +& Β!3 ΚΑ ΣΣ

Β! &% Β #! #.!!)!.? # #. &%Β!. Β, 2,% Β Β! Β 8Β! & ΒΒ +& Β!3 ΚΑ ΣΣ ? #.Α &# ).!, #Α 0,+. 5 ψβ ) ) :6Ν[ο! Α! ψ?.#α!η,0, 5 δ+ ι:6ν[εξξ> ψ2 &. πυ+ ι:6ν[θφσσθϖπ[< ι:6ν[α++α> # Β! &% Β #! #.!!)!.? # #. &%Β!. Β, 2,% Β Β! Β 8Β! & ΒΒ +& Β!3 ΚΑ ΣΣ # Γ #! 5 4 # #..#0) # ). %? &!

Διαβάστε περισσότερα

Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973.

Από τον Μύθο του Σίσυφου, μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Αλμπέρ Καμύ Η ελπίδα και το Παράλογο στο έργο του Φραντς Κάφκα Από τον "Μύθο του Σίσυφου", μτφ. Βαγγέλη Χατζηδημητρίου, εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. Ο Κάφκα σε υποχρεώνει να τον ξαναδιαβάσεις. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα