ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε"

Transcript

1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 3 έσο 19 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 30 Μαΐνπ 2014 θαη ππνγξάθνληαη εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηνπο θαησηέξσ: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Αξηζηφδεκνο Γεκεηξηάδεο Παλαγηψηεο Ρνγάξεο Κσλζηαληίλνο Βαζηιφπνπινο Α.Γ.Σ. ΑΚ Α.Γ.Σ. ΑΖ Α.Γ.Σ. Π Αξ. Αδείαο ΟΣΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ (Πξψελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /01/Β/97/252(08)) ΚΑΡΟΛΟΤ 2-6, ΑΘΖΝΑ, Σ.Κ

2 Π Η Ν ΑΚ Α Π Δ ΡΗΔΥΟΜΔ Ν ΩΝ ΔΛΗΓΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 6 ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 7 2. ΒΑΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 7 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΆΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΔ ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ/(ΔΞΟΓΑ) ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 19 ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 20

3 Κ Α Σ Α Σ Α Η Φ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Θ Ε Η ημειώσεις ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Σακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά (2.706) (2.725) Τπόλοιπο κερδών εις νέο ύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Υόρος εισοδήματος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ Οι επισυναπτόμενες ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 3

4 Κ Α Σ Α Σ Α Η Α Π Ο Σ Ε Λ Ε Μ Α Σ Ω Ν ημειώσεις Κύκλος εργασιών Λειτουργικά έξοδα Παροχές σε εργαζομένους 17 ( ) ( ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων ( ) ( ) Παροχές τρίτων (61.428) (57.514) Υόροι-τέλη (20.576) (33.698) Αποσβέσεις (15.885) (21.501) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (22.078) (49.768) ύνολο λειτουργικών εξόδων ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη Φρηματοοικονομικά έσοδα Φρηματοοικονομικά έξοδα 18 (783) (449) Κέρδη προ φόρων Υόρος εισοδήματος 13 (68.493) (78.283) Kέρδη χρήσης Κ Α Σ Α Σ Α Η Τ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Τ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Σ Ο Kέρδη χρήσης Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 19 (2.725) ύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 19 (2.725) υγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης Οι επισυναπτόμενες ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

5 Κ Α Σ Α Σ Α Η Μ Ε Σ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι Δ Ι Ω Ν Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ω Ν Μετοχικό κεφάλαιο Σακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Τπόλοιπο κερδών εις νέο ύνολο Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Kέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - (2.725) - (2.725) Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό (3.164) - Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (2.725) Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (2.725) Kέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (2.706) Οι επισυναπτόμενες ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

6 Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν ημειώσεις Σαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις 4, Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Φρηματοοικονομικά έξοδα Φρηματοοικονομικά έσοδα 18 (149) (184) Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (19.149) Πλέον / (Μείον): Υόροι εισοδήματος καταβληθέντες (71.222) (88.360) Φρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα 18 (783) (449) ύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες Σαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσωμάτων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων 4,5 (7.545) (14.109) Φρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα ύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (7.396) (13.925) Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι επισυναπτόμενες ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7-19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

7 Ζ Μ Δ Η Ω Δ Η Δ Π Η Σ Ω Ν Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ω Ν Κ ΑΣ Α Σ Α Δ Ω Ν 1. Τ Σ Α Ζ Κ ΑΗ Γ Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Δ Σ Ζ Δ Σ ΑΗ Ρ Δ Η Α Ζ ΟΣΔ - ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡEΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΟΣΔ Αζθάιηζε (ζην εμήο αλαθεξφκελε σο ε Δηαηξεία ή ΟΣΔ Αζθάιηζε ) ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1997 κε έδξα ηελ Αζήλα. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ζθνπφο ηεο είλαη γεληθά ε αλάιεςε κε ζχκβαζε, έλαληη πξνκήζεηαο, αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ κηαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/05/2014 ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 2. ΒΑΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ I. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο φπσο απηέο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα µε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε καθξννηθνλνκηθνχο θαη κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε γεληθψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ππφ αλαθνξά. Οη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο έρνπλ σο θάησζη: (α) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζεη ην ΓΛΠ 12 «Φφξνη εηζνδήκαηνο» ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε, πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο θαη αλαγλψξηζε κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ σθειεηψλ. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ελδέρεηαη λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (β) Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ: Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη βάζεη αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ε κειινληηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ, ην πνζνζηφ απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Ζ Γηνίθεζε πξνζπαζεί ζε θάζε εκεξνκελία νηθνλνκηθήο ζέζεο φπνπ ε ελ ιφγσ πξφβιεςε αλαζεσξείηαη λα εθηηκά κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν ηηο παξακέηξνπο απηέο. (γ) Αλάθηεζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ελεξγεηηθνύ: Ζ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ελεξγεηηθνχ εκπεξηέρεη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαθηεζηκφηεηά ηνπο θαη αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή πξαγκαηνπνίεζε επαξθψλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζή ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 7

8 ΗΗ. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ «βξαρππξφζεζκσλ» θαη «ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ» παξνρψλ. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κία πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δε δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΓΛΠ») δεκνζίεπζε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ην Μάην ηνπ ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 8

9 ΓΠΥΑ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 «Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο», ηελ ηξίηε θάζε ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δηήζηεο βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν ππεξεζίαο». ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηε ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 9

10 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο Δύινγεο Αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ( portfolio exception ) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη είηε ηελ πξνγελέζηεξε είηε ηε λέα εθδνρή ελφο αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ φηαλ επηηξέπεηαη ε πξφσξε πηνζέηεζή ηνπ. 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηεζήθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο : I. Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννµηζµάησλ: Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ. Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα. II. Eλζώκαηα Πάγηα ηνηρεία: Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ελζσκαηψλνληαη ζηελ αμία ηνπ παγίνπ, εθφζνλ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε αμηνπηζηία θαη εθφζνλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ε Δηαηξεία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 10

11 IΗΗ. Απνζβέζεηο: Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Οη εθαξκνδφκελνη επί ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζπληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ σο εμήο: πληειεζηήο απόζβεζεο Έηε σθέιηκεο δσήο Κηίξηα 4% 25 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 10-20% 5-10 Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 30% 3 ΗV. Φόξνο εηζνδήκαηνο (Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο): Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξν εηζνδήκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηξέρνληα θφξν θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά θνλδχιηα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαη ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ δηθαησκάησλ αθνξνιφγεηεο έθπησζεο θαη ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο εθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη κεηψλνληαη ζην βαζκφ πνπ δε ζεσξείηαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηε ρξήζε πνπ ε απαίηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα ηαθηνπνηεζεί, θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη, εάλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ηξερφλησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα θνξνινγηθή νληφηεηα θαη ηηο ίδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ αλαγλσξίδνληαη ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθψλ κεξηζκάησλ. V. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ: Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη (θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Σα έζνδα δελ αλαγλσξίδνληαη, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ αλάθηεζε ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο. Σα ζηαζεξά έζνδα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ πξνκήζεηεο ιφγσ πξαθηφξεπζεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. VI. Mεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη πξνο δηαλνκή απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. VII. πλδεδεκέλα Μέξε: Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 11

12 VIII. Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα θαη Έμνδα: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα ινγίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. IX. Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ: Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο δελ είλαη αλαθηήζηκεο. X. Πξνβιέςεηο: Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη είλαη βέβαην φηη ε ηαθηνπνίεζή ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη εθξνή, ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη κεηξήζηκν. Πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. XI. Παξνρέο πξνο ην Πξνζσπηθό: α) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ Οη ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο ππνινγίδνληαη κε βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Σν κε θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη ζε ζηαζεξή βάζε επί ηεο κέζεο ππνιεηπφκελεο πεξηφδνπ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ παξνρέο. Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. XII. Μηζζώζεηο: Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αθηλήησλ ζα κηζζψηξηα κε ηελ ΟΣΔ-ESTATE. Σα ζρεηηθά έμνδα ινγίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. XIII. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα: Ο ινγαξηαζκφο απηφο απνηειείηαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο πνπ ηεξνχληαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ Δηαηξεία ηξάπεδεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζεσξνχληαη σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαζψο έρνπλ δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. XIV. Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη, απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 12

13 4. ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: Βειηηώζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ύλνιν 01/01/2012 Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο ρξήζεο (5.950) (13.119) (19.069) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /12/2012 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (27.767) (78.697) ( ) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /01/2013 Αλαπόζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Γηαγξαθέο, αμία θηήζεο - (1.609) (1.609) Γηαγξαθέο, ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο Απνζβέζεηο ρξήζεο (2.856) (9.624) (12.480) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /12/2013 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (30.623) (86.712) ( ) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ Δπί ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 5. ΆΤ Λ Α Π Δ Ρ Η Ο Τ Η Α Κ Α Σ Ο Η Υ Δ Η Α Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 01/01/2012 Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο ρξήζεο (2.432) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /12/2012 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (6.508) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /01/2013 Αλαπόζβεζηε αμία Πξνζζήθεο Απνζβέζεηο ρξήζεο (3.405) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ /12/2013 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (9.913) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/

14 6. Λ Ο Η Π Α Μ Ζ Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Τ Ν Σ Α Π Δ Ρ Η Ο Τ Η ΑΚ Α Σ Ο Η Υ Δ Η Α ηα ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη δνζκέλεο εγγπήζεηο γηα κίζζσζε απηνθίλεησλ θαη κίζζσζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ. 7. Π Δ Λ ΑΣ Δ Πειάηεο Γεδνπιεπκέλα έζνδα ύλνιν Λ Ο Η Π Α Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Τ Ν Σ Α Π Δ Ρ Η Ο Τ Η Α Κ Α Σ Ο Η Υ Δ Η Α Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν Σ ΑΜ Δ Η ΑΚ Α Γ Η ΑΘ Δ Η Μ Α Κ Α Η Σ ΑΜ Δ Η Α Κ Α Η Ο Γ Τ Ν ΑΜ Α Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: Σακείν Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο ύλνιν Μ Δ Σ Ο Υ Η Κ Ο Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρεηαη ζε Δπξψ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,43 (ζαξάληα ηξία ιεπηά) έθαζηε. Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ΟΣΔ Α.Δ. κε κεηνρέο θαη ε ΟΣΔ PLUS Α.Δ. κε 200 κεηνρέο. Αξηζκόο κεηνρώλ Ολνκαζηηθή αμία κεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην 31 Γεθεκβξίνπ , Γεθεκβξίνπ , Σ ΑΚ Σ Η Κ Ο ΑΠ Ο Θ Δ Μ ΑΣ Η Κ Ο χκθσλα µε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κεηαθέξνπλ εηεζίσο ζε ινγαξηαζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% απφ ηα θέξδε πνπ εκθαλίδνπλ ζηα βηβιία ηνπο, µεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ απηφ θζάζεη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ αλεξρφηαλ ζε Eπξψ , έρνληαο θαιχςεη ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ. 14

15 1 2. ΑΠ Ο Ε Ζ Μ Η Ω Ζ Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Λ Ο Γ Ω Δ Ξ Ο Γ Ο Τ ΑΠ Ο Σ Ζ Ν Τ Π Ζ Ρ Δ Η Α α) ύληαμε: Οη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο θαιχπηνληαη κε έλα απφ ηα δηάθνξα ππνζηεξηγκέλα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Κάζε ππάιιεινο απαηηείηαη λα θαηαβάιεη έλα πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηαπηφρξνλα ε Δηαηξεία θαηαβάιεη επίζεο έλα πνζφ. Καηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ην ηακείν είλαη αξκφδην γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ ησλ ππαιιήισλ. Έηζη, ε Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα πιεξψζεη κειινληηθέο παξνρέο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. β) Απνδεκηώζεηο Απνρώξεζεο Πξνζσπηθνύ: Βάζεη ηνπ Διιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη ππάιιεινη θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή απνρψξεζεο κε πνζφ πιεξσκήο πνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ακνηβήο ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηνλ ηξφπν ηεο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη ππάιιεινη ή νη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ίζε κε ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέν γηα απφιπζε ρσξίο αηηία. ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δε ρξεκαηνδνηνχληαη. Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Μηα δηεζλήο εηαηξεία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ πξαγκαηνπνίεζε εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζή ηεο λα θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012 έρνπλ σο εμήο: Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ Τπνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο πζηαηηθά ηνπ θαζαξνύ πεξηνδηθνύ θόζηνπο ζπληαμηνδόηεζεο: Κφζηνο ππεξεζίαο Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο Κφζηνο πξνυπεξεζίαο (2.812) - πλνιηθή ρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πκθσλία ππνρξεώζεσλ παξνρώλ: Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Κφζηνο ππεξεζίαο Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο Κφζηνο πξνυπεξεζίαο (2.812) - Αλαινγηζηηθή δεκία/(θέξδνο) (19) Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο Δάλ ν ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απνηίκεζε ήηαλ 0,5% πςειφηεξνο, ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ηελ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζα κεησλφηαλ θαηά πεξίπνπ 13% γηα ηελ Δηαηξεία. Δάλ ν ζπληειεζηήο αχμεζεο απνδνρψλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απνηίκεζε ήηαλ 0,5% πςειφηεξνο, ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ηελ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζα απμαλφηαλ θαηά πεξίπνπ 15% γηα ηελ Δηαηξεία Φ Ο Ρ Ο Δ Η Ο Γ Ζ Μ ΑΣ Ο χκθσλα µε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηηο ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 είλαη 26% θαη 20%, αληίζηνηρα. Ζ πξφβιεςε γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (4.911) (4.850) πλνιηθή πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο

16 Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο (2013: 26%, 2012: 20%) επί ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ, έρεη σο αθνινχζσο: Κέξδε ρξήζεο πξν θφξσλ πληειεζηήο θφξνπ Δηαηξείαο 26% 20% Αλαινγνχλ θφξνο Γαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά Φόξνο εηζνδήκαηνο Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη µε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Ζ εηαηξία παξακέλεη αλέιεγθηε γηα ηε ρξήζε 2010, ελψ νη ρξήζεηο 2011 θαη 2012 ππήρζεζαλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ζηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην αξ. 82 ηνπ Ν.2238/1994 θαη ηελ Πνι.1159/2011. Οκνίσο γηα ηε ρξήζε 2013 είλαη ήδε ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ (31 Γεθεκβξίνπ 2012: Δπξψ ) ΑΝ Α Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Δ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Η Κ Δ Α Π Α Η Σ Ζ Δ Η Κ ΑΗ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω Δ Η Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (9.761) (4.850) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο - - ύλνιν (9.761) (4.850) Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν κεηά απφ 12 κήλεο. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ είλαη ε παξαθάησ: Τπόινηπν αξρή ρξήζεο (4.850) - Υξέσζε/(πίζησζε) ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (εκ. 13) (4.911) (4.850) Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο (9.761) (4.850) 1 5. Λ Ο Η Π Δ Β Ρ Α Υ Τ Π Ρ Ο Θ Δ Μ Δ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω Δ Η Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα Λνηπά ύλνιν

17 1 6. Κ Τ Κ Λ Ο Δ Ρ Γ Α Η Ω Ν Ο θχθινο εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ (πξνκήζεηεο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ). Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηα εηαηξηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ ζηνπο θιάδνπο Πεξηνπζίαο, Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο, Αζηηθήο Δπζχλεο Απηνθηλήησλ θαη Οκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ Εσήο θαη Τγείαο. Δπηπξφζζεηα, δηαρεηξίδεηαη έλα κεγάιν αξηζκφ αηνκηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ. Δληφο ηνπ 2010 ππνγξάθεθε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο DeTeAssekuranz (κέινο ηνπ Οκίινπ Deutsche Telekom) θαη ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία ζα ζπλεξγάδεηαη γηα ηε ζχλαςε αζθαιίζεσλ ζηνλ Όκηιν ΟΣΔ. Γηα ηα ζπκβφιαηα εθηφο Διιάδαο νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ αζθαιίδνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπηθψλ κεζηηψλ αζθαιίζεσλ (π.ρ. Marsh) θαη νη νπνίνη εθρσξνχλ ζηελ Δηαηξεία κέξνο ηεο πξνκήζεηαο. Έζνδα απφ ην εζσηεξηθφ Έζνδα απφ ην εμσηεξηθφ ύλνιν Π ΑΡ Ο Υ Δ Δ Δ Ρ Γ ΑΕ Ο Μ Δ Ν Ο Τ Οη παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο αλαιχνληαη σο εμήο: Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ Λνηπέο παξνρέο θαη έμνδα ζε εξγαδνκέλνπο ύλνιν Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Υ Ρ Ζ Μ ΑΣ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Α Δ Ο Γ Α / ( Δ Ξ Ο Γ Α) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) αλαιχνληαη σο εμήο : Σφθνη θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο Σφθνη ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ ζην πξνζσπηθφ ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (783) (449) ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (783) (449) 19. Δ Κ Κ Ρ Δ Μ Δ Η Γ Η Κ Α Σ Η Κ Δ Τ Π Ο Θ Δ Δ Η Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. 17

18 2 0. Τ Ν ΑΛ Λ ΑΓ Δ Μ Δ Τ Ν Γ Δ Γ Δ Μ Δ Ν Α Μ Δ Ρ Ζ Σα έζνδα, έμνδα, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαιχνληαη σο εμήο: ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ΟΣΕ ESTATE COSMOTE E-VALUE S.A ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΟΣΕ Α.Ε ΟΣΕ ESTATE COSMOTE E-VALUE S.A Οη ακνηβέο Γ.. θαη Γηεπζπληψλ αλέξρνληαη ζε Δπξψ γηα ην 2013 (2012: Δπξψ ) Υ Ρ Ζ Μ ΑΣ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Α Μ Δ Α Κ ΑΗ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ Υ Ρ Ζ Μ ΑΣ Ο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ο Τ Κ Η Ν Γ Τ Ν Ο Τ Σν Γ.Π.Υ.A. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο», εηζάγεη επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κέζσλ: α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο β) Κίλδπλνο αγνξάο γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηε εκείσζε απηή πεξηιακβάλνληαη αλαιχζεηο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο ζπλαιιαζζφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηελ Δηαηξεία νηθνλνκηθή δεκηά εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία είλαη ππφρξεε είζπξαμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, σζηφζν, δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία, απφ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, δηφηη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ηα ζπκβφιαηα αθπξψλνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ. Ζ Δηαηξεία εηζπξάηηεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο βάζε ζπκβνιαίσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο. β. Κίλδπλνο αγνξάο Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ, ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο, δε δηαηξέρεη θάπνην θίλδπλν αγνξάο. γ. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηε γεληθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ. πκπεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο θαη ηηκέο φζν θαη ηνλ θίλδπλν λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ξεπζηνπνηήζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε ινγηθή ηηκή θαη ζε θαηάιιεια ρξνληθά πιαίζηα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη πηζησηέο θαη ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί επαξθεί ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 18

19 2 2. Δ Τ Λ Ο Γ Ζ ΑΞ ΗΑ Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ αμία απεηθφληζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ. 23. ΑΝ ΑΣ Α Ξ Η Ν Ο Μ Ζ Δ Η Κ Ο Ν Γ Τ Λ Η Ω Ν ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 2012 πνζφ Δπξψ έρεη κεηαθεξζεί απφ ηηο «Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο» ζηα «Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 2012 πνζφ Δπξψ (2.706) έρεη κεηαθεξζεί απφ ην «Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν» ζηα «Λνηπά απνζεκαηηθά». ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 2012 πνζφ Δπξψ έρεη κεηαθεξζεί απφ «Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο» ζηνπο «Πειάηεο». ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 2012 πνζφ Δπξψ έρεη κεηαθεξζεί απφ «Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο» ζηνπο «Πξνκεζεπηέο» Μ Δ Σ ΑΓ Δ Ν Δ Σ Δ Ρ Α Γ Δ Γ Ο Ν Ο Σ Α Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ή λα απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 19

20 ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΟΣΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΖ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΔ Αλψλπκε Δηαηξεία Αζθαιηζηηθήο Πξαθηφξεπζεο (ή «ΟΣΔ Αζθάιηζε»), έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη αλαθέξεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥA). Α. ΓΔΝΗΚΑ Ζ ρξήζε ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε κε θεξδνθνξία γηα ηελ Δηαηξεία. Σα θέξδε πξν θφξσλ αλέξρνληαη ζε Δπξψ έλαληη Δπξψ ηνπ έηνπο Ζ επίηεπμε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Δηαηξείαο έγθεηηαη ζην φηη παξνπζίαζε αχμεζε ησλ πειαηψλ ηεο (θπξίσο θπζηθψλ πξνζψπσλ), θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εζφδσλ ηεο, ελψ παξάιιεια δηαηήξεζε ηα έμνδά ηεο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Αλ θαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη επεξεάζεη ζαθψο ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο πσιήζεηο, ε ΟΣΔ Αζθάιηζε θαηφξζσζε λα ζεκεηψζεη 37% αχμεζε εξγαζηψλ ζε παξαγσγή retail θαη 6% ζηα corporate third parties ζπκβφιαηα ζε ζρέζε κε ην 2012 ράξε ζηα πξνλνκηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εμαζθάιηζε κέζσ αμηφπηζησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, έρνληαο έγθαηξα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, δηαηήξεζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο ηεο (εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ) κεηψλνληαο ηα αζθάιηζηξα ησλ ππαξρφλησλ ζπκβνιαίσλ πξνο φθειφο ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα αζθάιηζηξα ησλ Οκαδηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, νη πξνκήζεηεο πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξεία γηα απηά κεηψζεθαλ θαη εμαηηίαο: α. ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξηψλ, β. ησλ πσιήζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη γ. ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ΟΣΔ Αζθάιηζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Μάιηζηα, ην 2013 ε Δηαηξεία μεθίλεζε λα εμππεξεηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΟΣΔ γηα ην Οκαδηθφ ηνπο αζθαιηζηήξην Εσήο θαη Τγείαο. Δπηπιένλ, μεθίλεζε λα εμππεξεηεί ζε ηξία λέα ζεκεία (Αραξλψλ, Παηαλία & Θεζζαινλίθε) ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Cosmote. Δπηπιένλ, πξνέβε ζε ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπκβνιαίσλ. Έηζη, είλαη ζε εμέιημε ηα αθφινπζα projects: Handset insurance-scheme2 (OTE-Cosmote-Γεξκαλφο), Travel insurance-sms roaming (Cosmote),Smart Health Solutions (E-Value) θαη Rural Agreement Insurance (OTE) θ.ά. Ζ δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ, ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο & ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Οκίινπ είλαη κφλν κεξηθέο παξάκεηξνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ην Β. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2013 ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα εμήο γεγνλφηα: χκβαζε γηα ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε ΟΣΔ Cosmote χκβαζε κε ηελ Cosmote γηα παξνρή ππεξεζηψλ ΗΣ Γηαηήξεζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ πειαηψλ ηεο θαη πξνζζήθε λέσλ Αχμεζε εξγαζηψλ retail θαηά 37% Πξφζιεςε Αζθαιηζηηθψλ πκβνχισλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ retail 20

21 Αλάιεςε λέσλ ζπκβνιαίσλ, φπσο: Α. Handset Insurance ηεο Cosmote/ Γεξκαλφο ( Launch 2013) B. Σν πξφγξακκα αζθάιηζεο ησλ εξγνιάβσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΟΣΔ & ηελ ΟΣΔ Estate, Γ. Αζθάιηζε κεηαθνξψλ ηεο Γεξκαλφο -Cosmote Μείσζε ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηα Οκαδηθά αζθαιηζηήξηα Εσήο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ θαη δεκηνπξγία πξνλνκηαθψλ / εθπησηηθψλ παθέησλ αζθάιηζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη γηα ηα άηνκα πνπ απνρψξεζαλ κε ην πξφγξακκα νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο. Νέα ζεκεία εμππεξέηεζεο: Κηίξην ΟΣΔ ζηε Θεζζαινλίθε (Καξφινπ Νηει) Κηίξην Cosmote (Αραξλψλ) Κηίξην ΟΣΔ Academy (Φαιίδη) Κηίξην ΟΣΔ ζηνλ Πεηξαηά Πξνζιήςεηο κε ρακειφ θφζηνο. Μέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2013 βάζεη ηεο απφ απφθαζεο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε: 1. Ζ αλάζεζε ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία PricewaterhouseCoopers ηεο δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 2. Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζήο ηνπ κε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3. Έγθξηζε ηεο εθινγήο λένπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέληνο (Έγθξηζε ηεο εθινγήο ηνπ θ. Αξηζηφδεκνπ Γεκεηξηάδε σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο θ. Κσλζηαληίλνπ Απνζηνιίδε θαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, ήηνη κέρξη ηελ ) 4. Έγθξηζε ηεο έληαμεο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην (κε αξηζ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο) ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.», ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπο. 21

22 Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΖ 2013 Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013 κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ δηακνξθσζεί σο εμήο : Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζηα Δπξψ έλαληη Δπξψ ηεο ρξήζεο Σα θέξδε πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα Δπξψ θαη ηα αληίζηνηρα ηνπ 2012 ζηα Δπξψ. Σν EBITDA (θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ) αλήιζε ζηα Δπξψ έλαληη Δπξψ ηνπ έηνπο ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ: 31/12/ /12/2012 Γεληθή ξεπζηφηεηα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 6,75 4,87 Ίδηα Κεθάιαηα/Δλεξγεηηθφ 0,83 0,78 Γ. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ δηαλνκή κεξίζκαηνο. Δ. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ 2014 Σξέρνπζα ηξαηεγηθή Κάιπςε απιψλ & ζχλζεησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ Δμαζθάιηζε αληαγσληζηηθψλ αζθαιίζηξσλ Δμαζθάιηζε θεξδνθνξίαο Γηαηήξεζε ππαξρφλησλ ζπκβνιαίσλ θαη πειαηψλ, κε παξάιιειε βειηίσζε/αχμεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο. πλέξγηεο κε ηελ Deutsche Telekom Assekuranz. Ζ Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε κεγάιεο θαη αμηφπηζηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Γηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ εηαηξηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη αλάπηπμε λέσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ. Δζηίαζε ζην ηκήκα πσιήζεσλ retail (εληφο θαη εθηφο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ): Πξφζιεςε αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ - πσιεηψλ θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, πξφζιεςε εξγαδνκέλνπ γηα ηηο εηζπξάμεηο αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ, θαζψο θαη δεκηνπξγία λέσλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ. Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο (εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ), ην νπνίν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκά ηεο θαη ιεηηνπξγεί κε ηνλ πην επαγγεικαηηθφ ηξφπν, θαιχπηνληαο ηφζν ηηο απιέο φζν θαη ηηο ζχλζεηεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο. Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Δηαηξείαο σο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ γηα ηε κεηαβίβαζε ππαξθηψλ θαη δπλεηηθψλ θηλδχλσλ. Παξνρή αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ γηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία δελ ρεηξηδφκαζηε. 22

23 Δπέλδπζε ζε καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο βαζηζκέλεο ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζην ζεβαζκφ. Πίζηε ζηηο δεζκεχζεηο καο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Πξννπηηθέο γηα ην 2014 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο χκβαζε κε ηελ Cosmote γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Λνγηζηεξίνπ & Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Δμνξζνινγηζκφο ηεο κηζζνδνζίαο κεηά απφ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξνρή bonus Αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ν ΟΣΔ Πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ρξφλνπ νξηζκέλεο δηάξθεηαο Δθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε εξγαζηψλ πλεξγαζίεο κε λένπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο marketing Δθαξκνγή λένπ ινγνηχπνπ Γεκηνπξγία λένπ εηαηξηθνχ site ηαζεξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ Γηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη αχμεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο Γηαρείξηζε ηνπ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ Βειηίσζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο Παξνρή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνπιψλ ζηνλ Όκηιν (αθφκε θαη γηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία δε ρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία) Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο Δηαηξείαο Σ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ιφγσ ηνπ φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο εθηεινχληαη ζε Δπξψ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα. Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ δηαηεξείηαη ζε επίζεο ρακειά επίπεδα δηφηη ε Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Σέινο, δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία, απφ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, δηφηη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ηα ζπκβφιαηα αθπξψλνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ. 23

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, σελ. 2269 2. Επί διαδικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 195 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007 ΘΕΜΑ: Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Κοινοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2014-15 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Ό λ α τ α θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 3 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π.... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16.

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο Σήμερα 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 458/9-7- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2011

Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2011 ΤΑ ΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ άθεση αναφορών, σελ. 2623-2624 ντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 28 κοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµ- Δεκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 29-6 - 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Μώλου Αγίου Κων/νου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος. Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης για ένα έτος Προϋπολογισµός: 112.643,94 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι Την Τ.Κ. Αχλάδας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Εκδήλωση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα